Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.7 MB
2010-03-09 13:31:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
874
3614
Rövid leírás | Teljes leírás (269.42 KB)

Zalai Közlöny 1915. 051-059. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54-Il< évfolyam 51 száA
Csütörtök
■igjtlinlk hitlön él ciDfJrtMn.
htOflf árak: K|f«ti é»re 10 koron*, félévre 6
Sogyedévie 2 koron* 60 (III. Egyat iiam art
Kaleló* «»ci kctxló
Banekovich Jánow
!*V>a>iei liemsti":
Kemény LhhzIó
Szerkesztőiig 11 kiadóhivatal Diák-tér 1
T*l*ton 182. - MirdaU.ak dljatabá* *«arlni.
Az élet aratása.
irta: Bertalan Vince.
Nem Hiuiak az ólutnok »/. aratását értem, amely baloutszámra pusztítatva cl a halál birodalmába költözik . . . Nem .. . llanetu azt a/, óléiul, amely amannak vére harmatától megtermékenyült mezőin meg-erlelten adja azt az életet, amiért ugy1 iulázik a nép, a nemzet: „Mindennapi\' kenyerünket adjad nekünk ma is."
Azt az éiotet, amely életet fakaszt és az élet folytonosságát fetilartva egy másik elet olthonannk szolgál, amit léleknek nevezünk.
6 mindennapi kenyér I amit a véres áldozattal dicső halált szenvedett. Ige is testének választott ki : légy üdvözölve a nemzet állni, amely a legnagyobb véráldozattól sem riadva vissza hősiességének tliosó fényében fegyverben áll, hadviselést folytat érted, hogy az élet méhét képező tarlóidat megmentve magának es késő utódainak.
Pendüljön meg a kassza és pengése kisérje a lég dalosainak csicsergő danáját és vakitóan verődjön vissza rajta a napsugár. amely amazzal együtt a nemzet munkásságát ^ dicsőségét hirdesse az egész világnak, amely rajtunk kivül a gyü lölet izzó érzelmeivel veres tusákkal kavarta fel a világbéke törekvéseinek csendes birodalmát fényűző életet biztosítani maguknak, másoknak romlására.
Az átok lehelete marja a gonoszok lelkiismeretét, akik kiragadták a nemzet ifjú-ságát a csalátlok szentélyéből, az atyákat a hitvesek kebeléről — aggódó bánatot és vajmi sok, tengernyi esetben mély gyászt az anyáknak az anyátlanná vált árváknak.
Üdvözlégy arató nemzet, amely egyik kezedben halált osztó Jegyverrel küzdesz az igazságért, a magad igazáért, a másik kezedben pedig a kaszával tarlód le az életnek nevezett eleséget, amelynek értéke annál nagyobb, minél több vér vált alkotó részévé, minél több köuv áztatta azt.
A kettős munkában levő arató nemzet
megmutatja azt, hogy az ekét, a kaszát a fegyverrel egyaránt forgatni tudja és\' jaj annak, aki vérrel szerzett ősi sajátos Héttize ti erényeit magába foglaló és a krisztusi tan által megnemesitett hagyományai követésévei. gyakorlásával ezernyi küzdelmekben fentarlott hazáját kisajátítani törekedik ; de jaj legyen annak is. aki a nemzet testén mint élősködő anyagi és szellemi romlására tör. mivelhogy az előbbi rabszolga járomba hajt, az utóbbi arra érlel, készit elő és mindkettő megszünteti a nemzetet azzá lenni, amit fajában, nyelvében, ősi világ nézetében, alkotmányos szervezetében, erkölcseiben, törvényeiben, közművelődésében. közgazdaságában és honvédelmében mint nemzeti lényeget, érzelmet, akaratot, feltételt fejez ki.
Üdvözlégy arató nemzet.
A hadúr áldása kisérje fegyveredet, mikor elleneid sorait tarolod és mikor a nap sugarában meg-megvillanó kaszád az életet magába foglaló és tápláló kenyér-kalászok rendjébe vágra nmrkot ad a marokszedőnek keresztel, kalangyát, kepet kazalt a nemzetnek amely hálát ad a vélt
Ripacs ur karrierje, vagy Komeok és Juliak.*)
— Humoros- verses elbe^cifs. Irla: Zoujbory Gyulu i.
Titnull l—6 gimnáziumot.
De duplán mindig, meri mindig bukóit.
Kgyszer aztán —
Kgy tél hat An
Oldali rúgván az iulcolát.
Színésznek állt :
Lévén nyúlánk szép termete,
Ripacs urnák éa éneke
A káutusból kihaisogo\'t.
Mikből jogot — formálgatott,
Hogy még nagy ember is lehet.
A . Nemzeti "-hez is mehet.
*) Ol\\ sóink ligycuuui felhívjuk erre h humoros elei-- ■te, melyet e#y iMustlri* munkatársunk irt lu|>uuk ttámára. A ciklusokra o.s/.ló clbesxcles dertltebbncl-derűsebb hangulatot kelt az olvasóban. Sgerk.
A Director szívesen látta, Mégis kínálta
Belső zsebéből nagy gairat-Egy becstelen magyar szivarral S igérelet is tett neki, Hogyha kegyét meg nem veti, Apja helyett apja leszeti — Kap szerepet.
Játszhatja Liszt meg Hamletet.
Mátyást, Faustot, Don Zsuánt.
Quazimodot, Coriolánt.
Szóval minden szépet; nagyot.
Csak a gázsiról hallgatott
A proporciós despota,
Meri a dolog akkor vala.
Mikor — (a ehez kellő csak ész I)
Levegőből élt a színész,
Mikor a „majdling" járta még — -
Annobau volt ez, haj de rég! . .
Ma már a ini modern korunkban.
Ók sem tűrnek vizet borukban,
Rendes havi gázsi mellett.
A színész is kitelelhet;
Sót még nyaralni is telik, A világot csak nevetik . . .
Uipacs ur tehát felcsapott. S mindjárt be is mutatkozott. A primadonnán kezdvt* el, Hogy hát mivel, Úgyis partnere lesz sokat, Itt tesz elsó kézcsókokai
A társulat — (tizen lehetlek) örvendezett az uj zseninek, 8 vitte* mindjárt io corpore A színház helyiségébe, Mely a „Vademberénél vala, Itten vert tanyát Thália. Vitték Mózsihoz Ripacsot, Hogy inaidan ott. Ismerkedést Qlnek legott, Felavatják az „uj* tagol. De baj vala! .. . Tíznek nem volt egy garasa, K nélkül pejg nincs aratás, Szörnyű blamázs I .. .
I
Z A L A 1 KÖZLÖNY
JULIU8 1
jókért és térdre borulva az élet aion
javaiért, amely megszOntoti a vérontást: a nemzetet felemelő béliéért.
Üdvözlégy hadban Alló arató nemzőt I
HÍREK. Sypniewszky ezredes üdvözlése.
Nem régen adtunk arról hirt, hogy húszas bonvódezredOuk paraucsnokát, Sypniewszky ezredest őfelsége a hadiékitméuyes Lipótrend lovagkeresztjével tüntette ki. A hír a vitéz ezreden tisztelőinek sorában igaz örömöt szerzett. De a logfelsóbb lielyról nyeit kitüntető elismerés erkölcsi ereje, fénye a balga hiszékenység és rosszakarat ama mende-mondáil is megcáfolta, amelyeknek annyi bivóje s terjesztője akad, de a melyeknek felelősséget vállaló sz«rtője sohasem akad. A vitézségéről híres ezredparancsnok kitüntetésének Ilire eljutott a barobau álló ezredhez is. 8 az parancsnokának kitüntetésében a Haját vitézségének legfelsőbb elismerését látta s örvendett, hogy parancsnokát ez alkalomból üdvözölheti. Az ezred jókiváuatát « üdvözletét Bugac h Aladár őrnagy juttatta kifejezésre lovag 8ypuiewszky ezredeshez irt eme soraiban: Méltóságos Ezredes Url Midőn az a kivételes szerencse jutott osztályrészül, hogy Méltóságos Ezredes Üruak a Legfelsőbb helyről történt magas és kivételes kitüntetését a harctéren levő ezred iniudenegyes tagjáuak ünnepélyesen kihirdettem, öröm és büpzkeség sugárzott minden egyes arcán.
Büszkeséggel tekint vissza az ezred azokra, az igazi 20-as szellemben és vitézséggel vivott győzel-
mes harcokra, amelyeket Méltóságos Ezredes Ur parancsnoksága alatt február és március havában i végrehajtott 9ü6, 918 ós 990 magaslatok elfoglalása a történelem aranykönyvében miut fénylő csillagok lesznek Ezredes Úr ueve mellett megörökítve.
Büszkeség tölti el az ezredet, hogy ezen Méltóságos Ezredes Úr vetette harcoknál első voltamely a II. hadsereg széles arcvoualán Przmysl irányában utat nyitott.
Amidőn Méltóságos Ezredes Úrnak az ezred alázatos szereucsekiváuatait jeleuteoi szerencsém van, egyszersmind az ezred hódolatát és ragaszkodását vagyok bátor tolmácsolui. Az ezred előtt való ünnepélyes kihirdetéskor az egek Órától Méltóságod to-| vábbi működésére áldást és sikert jtérve, az ezred egy szívvel, egy lélekkel Ezredes Úr egészségére és boldogságára háromszori éljenzéssel adott hd érzel • i mernek kifejezést.
Nsgyiabecsülésem ós hódolatom kifejezése mellett maradok Méltóságos Ezredes Úr alázatos alárendeltje JJugsch Aladár, őruagy. Piorków, 19in. jun. 10-én Az ezred üdvözléséuek e szép szavaira Sypniewszky ezredes a következő levélben válaszolt: Nagyságos Őrnagy Úi, Kedves Barátom! Midőn legfelsőbb helyről történt kitüutetésem alkalmából Nagyságod az ezred nevében hozzám intézett igen jóleső üdvözlő átiratáért !iálás és meleg köszönetet mondok, ki kell emelnem, hogy ezen újból való legkegyelmesebb kitüntetésben csak szép ezredem páratlan tisztjei rettenthetetlen bátorságáuak én a derék legénység vitézségi kiválóságának ismételt legfelsőbb elismerését láttam és kérem ezt megfelelő módon édes minduyájukkal közölni.
Osódálattal teli hódolattal tekintek mindig vissza
a számos és szép napra, különösen dicsőséges fegyvertényeinkre, amelyekről összes magas olQljáróink osztatlan elismeréssel nyilatkoztak. Es mindezekből ódai fenséggel harsog ki az a dicsőség, amelyei a Kárpátokban február és március hónapokban sterez-tetikl Nagy büszkeséggel és mély hálával tekintek vissza az igazi nhúszas" szellemben páratlan vitézséggel vívott nehéz, téli győzelmes harcokra! A Beszkidek Dziál hegyláncolatán számos egymás mögött fekvő, műszakilag kitűnően előkészített és miu-dig túlerővel megszállott ellenséges állásokat másfél méteres hó és 26 fokos hidegek és hózivatarok dacára mindig magyar virtussal elfoglaltátok és a számos hat-nyolcszoros ejjeli ellentámadások megdermedt karjaitok ellenére raiudig megtörlek a vitéz húszasok éberségén és vitézsó-jén. ( Húszasok I Titeteket ezredparancsnokotok írott történelem nélkül vezetett az északi harctér dicsőségre mezeir-. Éa ime, már rövid időn belül láugoló betűkkel véstük be világraszóló fegyvertényeinkkel nevünket ezeróvis drága szent hazánk történelmének arany lapjaira és hősies dicsfénytől bearanyozott, szép lótelen zászlónkat mindig magasan lobogtattuk és mindig, bár megtisztelő, de nehéz feladatok sikeres megoldása jutott Nektek osztályrészül I
Midőn ismételten nagy hálával ós meleg köszö nettel adózom szép ezredem minden egyes vitézének, kérem a magyarok Istenét, hogy fáradozásaitokat ezentúl is a legfényesebb siker koronázza és továbbra is halhatatlan babérokkal koszorúzzátok meg, vitéz ezredünk dicsőséges hadilobogóját. Téged, Kedvé* Barátom, valamiül az összes uraknak hazafias üdvözletemet és bqjtársi szeretetemet tolmácsolva, üdvözlöm az ezred derék legénységét egy szálig igazi atyai szeretettel vagyok húszas üdvvel igaz hived
Sypuiewsky ezredes.
Nagykauizsa, 1916. jun. 98.
De azért sziuész, a sziuész, Hogy legyen körülötte ész, Kopeczky a hós s bariton, Néhány sort irt egy papíron, 8 abban a „Director" urat, (Ki mindig színesen mulat, Igaz, potyára, más zsebére), Meginvitálta estebédre. 8 egy kis „poculuiu cari\'-ra. Ivandó Ripacs Karira. Kupeczky ur okos vala, Régi sziuész,
Moh fedte már s penész. Hogy púder alig fogta be, Ha mint Qöre vagy Görgei, Készült színpadra menni ki, Ami neki,
Már meg se kottyant; Kancsal szemével egyet vágott, Hol előre, hol hátra hágott, 8 moudta mit a sugó beszél,
Akár a szól---
Tehát: igy morfondírozott: Directornak nincs pénze most, De mi a színházban vagyon, Az egy vagyon I!... Festelt vásznak színpadra húzva, Bársony menték, rongyáig nyúzva.
Pántofiik, ezüst sisakok, Rozsdás fringia, dárda sok. 8 több eféle drága vacak, Köztük Korona is akad I Amit Ripacs tesz majd agyára, Ha majd Mátyás szerepét rágja -Aztán ott van kél láda könyvvel, Sok görögtűz a menydörgővel, Lépcsők, rácsok, Miktől megszöktek az ácsok; Nem volt ki fizessen nekik, Mai uap is emlegetik, 8 szidják a Director urat, Miut bérkocsis a rósz utat .. E sok holmi garanciának, Uutig elég. hát murit vágnak, A milyeu ilyeukor dukál, Hogy Mózsi majd bámulva áll, Reggel a sok kréta vonásra, S imádkozik, hogy árát lássa.
Folyt a bor, meg a „feketo", A társulat szint1 dőlt bele, Aztán thea a hölgyikékuek, Limonádé a gyöngyikéknek, Cigaretta marokszám, zsebre (Okos ember nézzen előre),
Holnap is uap van, Istenem. És a „potya" közös érzetem . .)/ „Fauszt* szépen be telt avatva,
Ott is hagy Iák egy székeu alva, * • *
A társulat — mondtam már feuueu,
Tíz tagból állt s inost eggyel többen,
Levének, hogy Ripacs beállt.
Es hogy bevált:
Neki mindenki gratulált —
— Jó torkod van pajtás!"
Dicsérték.
Te neked inár nem is koll mérték, A bort — mint a gödény — nyeled, Meglásd: a babért elnyered I 8 osztottak neki szerepet — A nők segítettek neki, Segítették kifesteni, Sorra miud, A „primadonna", A „koraikáué", a „mama", S itt zárjelbeu meg is súgom, Hogy a „naiva" — ugy tudom — Férfi szerepet is kreált, Ripacscsal bátran szembe állt, S igy szólt: .Szép vagy Douzsuánom, Te lész mától a bálványom."
(Folyt, köv.)
Jl\'LlUS l
ZALAI KÖZLÖNY
Kzen Átiratom osztagnál, valamiül « kihirdetoudó.
pótzászlóaljuál, a lábadozó\' és a közönség élelmezésének biztosítását. ami hadi évi) tényleges szolgálati kötelezettségüknek teljesítése körmendi különítménynél it> Állapotok kiütött a legsúlyosabb vétség számba megy végett vonulnak be tényleges katonai szolgálatra, (s kérlelhetlen szigorral büntetendő polgári illetményeiket ezentúl is csak az első katouaj
Hisszük is, hogy a helyi hatóság fogja tudni j kiképezletésnek nyolcheti (két havi) idó tartamára,
vagyis hatvan napra kapják meg.
E két levélhez uincs mit hozzáfűznünk, Beszédes köUlewrfgét nem fog deputátiót küldeni kiskanizsai nmlék az ozred szeretetéből és ragaszkodásából áruyrl RZ izgalók(lt pedig „ ugyészség érdemök
Sypniewsky ezredes irául, amely el nem némuló nyelven cálol meg sok mindent, amit agyává auttó" gók közszájra adtak. Alacson munkájuk semmivé teszi a legfelsőbb kitüntetés, a húszasok ragaszkodó szeretete, a hírneves ezredparaucsnpjc ujabb közeli diadalai. A hós ezredparancsuok miudig nagyobbra nó, nevét, vitézségét az emlegetett hó»ök dicsőséges lajstromába vezette a legfelsőbb elismerés, inig mindazok sokféleképen törpék maradnak, akik a valótlan hirek forgatagába vonták be a húszasok ezredparancsnokának egyéniségét. Itt a léuyek adtak megint leckét a rágalmazás sportolóinak.
Retorziót Kiskanizsának.
Az a kihívó szemtelenséggel párosu]l makaca-kodás, melyet különösen a kiskanizsai polgárság a helyi hatóság intézkedésével szemben tanúsított, megérdemli, hogy gondolkozzunk felette, szétnézzünk s reámutassunk más városok példájára ós piaci áruira s bámulva fogjuk látni, hogy azok között a legdrágább a mi piacunk, a mely* altén a mi örökös zsarnokaink ; a hentesek, mészárosok, s a kiskanizsai |>ol-gárok mégis a legszeintelenehhül debattiroznak s mindannyian strájkka! fenyegetnek. . .
Rttől azonban városunk hatóságának nem szaluul megrettennie s ót máa áronok példájára a legeró-lyesebb ) retorzióval kell élnie —
Nézzük pl. Győr városát: A hentesek makacs kodáuával szemben felállította a hatósági husszéket ahol az elsőrendű sertéshús kgja 4 korona, másodrendű 3 80-3 60 K.
A legszebb cseresznye kgja 48 fill., zöldbab kgja 44 Üli. stb. — A városnak külön hagyma, zöld-ós gyümölcs árusa vart s ezek szolgálják, ki a hatóság által megszabott árakban az élelmi cikkeket.
Miért ne lehetne ezt nálunk is igy?
Lépjen a hatóság érintkezésbe a nagy termelőkkel s a kiskanizsaiak mellőzésével elláthatja a város közönségéi jó és olcsó élelmi cikkekkel. —
Az sem érdektelen, hogy Győrött miért s mennyi bírságot szab ki a rendőrség Harminc korona bírságot róttak ki arra a vevőre, aki a húspiacon nagyban vásárolt hust 8 egy gazdára, aki 36 koronáért adott el rozsot. Negyven korona büntetéshez jutott egy tejárus, aki 40 fillérért adta s egy másikat 10 koronára büntettek, mert 38 fillérért akarta mérni a tejet. —
A tapolcai járás főbírája az alábbi maximális árakal állapította meg: sovány liba 4—5 K , rántani való csirke 8 40—2-80, sütnivaló 3-4 K.; tej 84 i., tejfel (8 dl.) 14 f, vaj 4 k., tojás 8 — 10 f., cseresnye, meggy 80—84— 30—38 f Hol vagyunk-mi ettől V
A kik pedig a hatónági intézkedé* ellen izgatnak, a; legszigorúbb hünWóssel sújtassanak, mert ezzel nemcsak a hatóság jóindulatu intézkedései ellen köretnek el kihágást, de vesiólyezhelik a katonaság
szerint a legszigorúbban fogja sújtani, — példát sta- j tuálván. hogy hasonló eset többé elő ne fordulhasson, i
B. i
— Halál a harctéren Mult pénteken egy rózsaszínű tábori levelezőlap szomorú hirt hozott a harctérről.,. Rózsa Károly, vult inurameleucei tauitó, a galiciai harctéren }utiius íió 4-éu villáinsujtástól szörnyet halt Rózsa mintegy hét évvel ezelőtt került Sümegre állami tanítónak. Sümegen csakhamar felismerték reudkivül agilitását s egész csomó tároa-dalmi intézmény vezetőségébe beválasztották. Rózsa tragikus haláláról sümegi laptársunk, a .Sümeg és Vidéke", többek között ezeket Írja:
.Rózsa Károly halálával súlyos csapás érte nemcsak családját, hanem Sümeg uépneveléaét és társadalmi életét is Uazá|ának, iskolájának és családjának izzó szeretete égett lelkében. Kz a szeretet fáradhatatlan inuiikáseAgábau és szigorú tauitói
— Tengeri ós burgonya a városházán A menyiben a város által vásárolt tengeti e héten fuvarbiáuy miatt be uem érkezhetett, a jövő hét-elején az elójHgyzettek feltétlenül meg fogják kapni-
Akik pedig burgouyára még igényt tartanak, amenyibeu az u hét végén a városház udraráu kimérésre kerül, bárki tetszószerinli ineuyiséget kaphat.
— Negyedfél millió embert veszített eddig az orosz I Egy pétervári jeleutéa szerint május 85-ig 97,482 tisztjük esetj_ el! Boroevics jóslata beteljesedett: mikor a szemben álló felek számbeli aránya megfelelő lesz, miénk a győzelem. Az utolsó h«tek nagyszerű eredményei igazolják legfényesebben a jóslat helyességét.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR
NAGYKANIZSÁN
M.
az 17611915. M. E. számú kormányrendé-
, , , . . Itt alapján a m. k. Postatakarékpénztár
katonai pontos, lelkiismeretes kötelesség t»ljesitei>ebeu .-» . . , . .. ..... , .
., , .."..... . \\al tar termény előlegek nyuilasara kijelöltetvén,
nyilatkozott meg, mint elő cselekedetben. Ahova oda
állott, ott talpig ember volt. Kvvul a lélekkel dol-gozott itthon az iskolában és a társadalomban a békés munka idejéu és evvel a lélekkel harcolt ott fönn, a Kárpátokbau és Galíciában a Hata győzet-1 máért "
— Elengedik, a hadba vonult kereskedők ós iparosok adóját A peoiügyuiiuisator " \' , , , , , , ,n ; , . mében nettó 6\'/.% kamatra elrendelte, hogy azok az í. é» KI. a&taljfll Kftfeaáti
földbirtokosoknak és bérlőknek
Iaz idei terményeikre előleget nyújt ! a miniszteri rendelet feltételei értel-
adóval megrótt kereskedők e* iparosok, kik hadba vonultak s üzletük jövedelme legalább bö srázalekks.1 csökkent, adóelengedésben rvazesütnek : azok pedig, kik be vaunak vonulva s az Ötletük zárra rao, a1 I. és III. osztályú keresetiadó fizetése alól égiszen fel vaunak meutre. A kérvények ez év végéig adandók be a zalaegerszegi kir pézügyigazgatósághoz.
— Koleraesetek Vasvármegyóben. Zala vármegye alispánja a szomszéd megyében fellépatt kolerajárvány miatt rendeletet adott ki, amelybeu a lárvány megakadályozására szükséges intézkedések pontos és szigoi ii ollenőrzésére hívja fel a hatóságo kat. Szombathely, Sárvár. Rohoiic Körmend vasmegyei községekbe csak azok utazhatnak, akik bizonyít* váunyal igazol|ák, hogy kolera ellen beoltattak. A nagyközönség saját érdeke is megkívánja, hogy az előirt (ÍMztasági szabályokat szigorúan betartsák
- A katonáskodó tisztviselők Illetménye. A tényleges katonai szolgálatot teljesítő állami tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeit a hivatalos lap csütörtöki számában közzétett rendelettel szabályozza a kormány. K szeriül azok az állami tisztviselők, altisztek és szolgák, akik mint póttartalékosok első katonai kiképeztetéaük céljából tényleges katonai szolgálatra bevonulnak, polgári illetményeik élvezetében ennek az első katonai kiképezletésnek tíz heti időtartamára, vagyis hetven napra hagyatnak meg. Ellenben azok ai állami tisztviselők, altisztek éa szolgák, akik rendes (egy, két, három vagy négy-
— A .Magyarország" politikai napilap a háború óta a legjobb és legpontosabb hírszolgálatra rendezkedett be. Gyorsan, tárgyilagosan közvetíti az eseményeket s tudósításaiban sokoldalúságra törekszik. Közli a hivatalos híreket, de közli elleuségeiuk jelentéseit is, amelyeit ismertetvén az ellenakciókat, föltárják vállalkozásaink nagy nehézségeit s még sikeresebbnek mutatják sikereinket A .Magyarország* nemzetközi hírszolgálatot rendezett be, amelynek a semleges földön levő Amsterdam a középpontja Harctéri tudósítói a hivatalos sajtóhadi8iállá«tól (Qg getleoül járják a harctereket s közvetlen megfigyelés alapján írják gyors és mindig megbízható tudósi-tájaikat A lap szépirodalmi része is cuttpa akUultúh. Szépiróink élén Tömörkéuy István és Krúdy Gyula állanak. Krúdy a fővárosi életet, a* pesti emberek háborús érzéseit és gondolatait veti papirosra, Tömörkény az alföldi magyar uépnek a viiágh/iborubau tanúsított magatartását festi hasonlíthatatlan magyaros művészettel. A „Magyarország" nem háborús rovatai is iniudig élénkek, változatosak, ugy hogy a lap métáu lett az intelligens magyar családok legszívesebben olvasott napilapja. A .Magyarország"szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest VI. Teréz-körút 22. szám alatt vau. A lap előfizetési ára negyed érre 8 korona, egész évre 38 korona. Egyes szám ára 18 fillér.
Egy jó állapotban levó pedálos cimbalom megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS í.
legújabb száma azt mutatja he. hogy milyen les* ezentúl az JÍJrdekos U|ság Terjedelemben iua|d-uem kétszer akkura, mint eddig, fölélesztve mindazokat a régen megkedveli hasznos és szórakoztató mellékleteket, melyek a háborús kivételek sokasága miatt kényszerűségből kiszorultuk és gazdagodva egész sor illusztrált cikkel, melyek csak távolabbi vonatkozásban vannak a világháborúval, de föltétlenül igényt tarthatnak a mugyar közönség érdeklődésén*. H°gy -Az Érdekes Újság" egyetlen ugrásai ilyen nagy mértékben növ.-li terjedelmét, anuak okait talán uem is kell bővebben kifejteni. Mentül előbbre haladunk a világháborúban s mentül inkább torlódnak a nagy események, annál ffájdalmasabban érezte. Az Érdekes Újság, hogyha lelkiismeretesen akarja kiszolgálni a művelt magyar közönségnek mindenre kiterjedő érdeklődését, neiu férhet el az eddigi szűk keretekben, mert a háború torlódó érdekességeinek bemutatását uem lehet korlátozni, viszont az elengedhetetlen háborús anyag bemutatása lassankint elnyom és kiszorít miudeu egyebet, aminek egy jól szerkesztett, a közönség minden igényével lelkiismeretesen számolo újságból hiányoznia nem szabad. Kényelmetlennek kellett éreznie a szűk terjedelmet ét. hetenkint fájó szívvel kellett lemoudanin olyan érdekes és közérdekű anyag közléséről mely kétségtelenül nagyon érdekli a közönség szélesebb rétegeit. Ugy érezte, hogy majdnem kétszer akkora teriedelemre vau szüksége, ha igazán teljes, a háborún tul minden érdekes ós jelentős eseméuyröl beszámoló illusztrált hetilapot akar a közönségnek nyújtani és lépést óhajt tartani azzal a felfokozott érdeklődéssel, melyet éppen a nagy világháború fejlesztett miudeu mflvelt magyar polgárban Az Érdekes Újság nagy közönsége, amely ismeri a lap folytonos tökéletesítésére irányuló törekvését és ismert kipróbált megbízhatóságát is, inkább fog néhány fillérrel többet adni. ha ennek ellenében abban a helyzetbeu lesz, hogy Az Érdekes Újságot a mainál majdnem kétszer nagyobb terjedelemben, összes régi mellékleteinek felélesztésével és uj rovatokkal gazdait itva Kaphatja meg hetenkint. Mirfdössze hat fillérrel lesz drágább Az Érdekes Ujoág. 94 fillér helyett 30 fillér, (de ennek ellenében kétszer akkoia lapot kap a közönség Kgyébként Az Érdekes UMg isméi szenzációs páhá zatokai hirdet több mint 600(> korona .összegben. Az Érdekes Újság előfizetési ára egy negyed évre 3.50 kor., félévre 7 kor., egész évre 14 korona. — Egyes példány ára 30 fillér. — Az Érdekus Újság kiadóhivatala V.. Vilmos császár-ut 78 sz nlatl vau.
címmel mároius 27-én szombaton uj kúpon hetilap indult meg Vajda Ernónek, a ,Ruz-marin néni"; „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj kepes hetilap legnagyobb rószóbtui a modern nyomdai leohuika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lelt mélynyomással készül.és ennélfogva képei minden fotográfiánál szebbek, ós fest-uiényszerüiMj valósággal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború egész területéről még av. elkényeztetett magyar közönség elölt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos \'tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák ós regények, hanem ölletes, valtozutos és gazdiig rova trendszerrel. „Tessék befejezni" cimü rovata a logszórakoztatóbb játék lesz a családok szamára. A „Hadikonyha" niegüe-osüllmtellen szolgálatút fog tenni n drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" cimü rovata állandó szenzációja lesz mindazoknak, akik kedvelői a bünügyi és egyéb izgalmas eseteknek
l)e a rovatok egész sorozata fog szólni az asszonyoknak, gyermekeknek és általában a családoknak. Képeivel és rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idó alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, annál is inkább, meri az uj lap 32 oldalas terjedelme es tartalmának gazdagsága dacára talán a legolcsóbb hetilapja az egész világnak és példányonként csak 20 fillérért kapható.
A Üéjsés (Jjság előfizetési ára negyedévre v2 50 korona, felévre 5 korona, gész évre 10 korona.
A Képes Uj»áfl „
kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szára alatt van.
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom ér-dekea és aktuális képek egészilik ki. A kitiuó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőig és kiadóhivatal: Budapest, 1. Fehérvárt ut 15/c-.— Előfizetési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot keszeggel küld a kiadóhival.
— A .Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj *ág- előfizetési ára negyedévre öt korona, króniká--val együtt hat korona. Megrendelhető a , Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV Egyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Kepes Néplap-, a legolcsóbb a maxyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal hiányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Miiid«yi egyes száma gyönyörű mfivészi kivitelű képpel é< a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési ára: Kgész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Uudane.st, VI. Andrássy-ut 18 szám. Mutat?ány*fá-mnt kívánatra ingyen ktlld a kiadóhivatal — I? ki-tüuőeu szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröiltö éa edző hizlaló-kurék egéaz éven át. öyormokek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
K ruvut nlalt kililoil.\'k<-il nt\'in vAllnl )t.l..liW .tfget H Kierkesztöüétí.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
= Jff WDJIS fPPff = -
KÖNYY-, PAPI í^ — ÉS I RÓSZEI^K EREgKEDÉSE ----
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban ír Tanintézetek részére szükséges cikkek
6 és névjegyekben X __ dús raktára
Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban » Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok gyorsan készíttetnek. nagy raktára.
í
Nyom.Uoti a lapiulaj.ionos lf|. Wajdits József liöuyvnyomdájibaii Nagykanizsán
Nagykanizsa. 1915. julius 5
54-ik évfolyam 5a szára
Hétfő
Megjelenik hation ii csütörtökön.
fclöflx»lé»l érak: Kx«» <».c 10 Negyedévic 2 koron* 60 ftll.
Felelői sserkeittá:
Bánekovich János
Kóiiei kc9*ii\':
Kemény László
SzirkiiztoiiQ ii kiadóhivatal Deik-tir 1
T«Ufon 182. - Mlrdaléték dljisabáa •cérlrtl.
Szemlélődés.
A háború sok olyan szenzációval jár* ami az egyes-emberre nézve félelmes és ijesztő. A megszokod, nyugalmas remlezi^t állapul helyébe bizonytalanság lep, eddig nem ismert uj. szigorúságukkal veszedelmet szuggeráló iiiltí/kodiísoliről hallanak az. emberek s az ország sorsa a hadiszereuose kényére van bízva, amit mindon ember elevenen erez és aluli61 minden ember szitu szorongató iiggudaluiuiiial telik meg. Érthető, hogy mentől naivabb szemmel bámulja valaki az egemé, nyéket, annál ijesztőbb ás érthetetlenebb1 számára minden rendkivQli jelenség és egészen természetes, hogy a nép. amely kritika nélkül, tárgyi ismeretek nélkül szinte védetlenül van a szenzációknak kiszolgáltatva könnyebben megijed és inkább hiszi a rosszat, mint az. aki tudással és kritikával tud védekezni a tények rendkívülisége ellen. Ilyen furcsa és gvanus jel Tolt a népnek a 2\' koronás papírpénz megjelenése, ami beigazolni látszott a kósza híreket, hogy a háborúban elvész a pétin igazi értéke. Tudálékos öregek ; hallottak régi mesékét devalvációról, mikorj a papírpénz érteke ináról holnapra negyedéro csökkent és suttogni kezdték, hogy akkor
is a háborútól .volt minden baj. a háborúval az ilyen nyomorúság vele jár. ennélfogva jó lesz. ha mindenki szabadul a papírtól és gyűjti az ezüstöt, nehogy.ugy járjunk, mint dédapán) járt anno domini 1849. A nép a háborúban — mindig valami rejtelmeset, — valami emberfölöttit, valami istenbüntetest lát és mozgékony fantáziája objektív rendszer hijján sz apáktól hallott a hagyományokban megmaradt minden régi báborus borzalmat bele képnél a sötétlő jövőbe. így sz ezüstpénz összekuporgatása. strimfliszárakba, lada-fenekére rejtése a megriadt és rémlátó naiv lelkek egyik érthető, de nagyon veszedelmos oktalansága és kell, hogy a zűrzavaros képzeletekkel elhomályosított tiszta ítéletét visszakapja a nép, mert nagy gazdasági veszedeleui vau az éropénz, ilyen tömegen eltűnésében. Akik tudnak a nép nyelvén beszélni és lelkéhez. férkőzni elég bölcsek, azok most uj, nemes küzdelemre kelhetnek a rontó rémmesélt, a tudálékos gyanakvások ellen, és egyszerű és világos szavakban megmagyarázhatják, hogy a világ nagyot fordult és ami régen lehető volt, az ma lehetetlen és a pénz értékét ma már egy hatalmas, kifogyhatatlan vagyonú, rendezeti államisag garantálta, s a mobil és immobil nemzeti vagyonnak olyan
gazdagsága, amely két kölosönben kétezer milliónál többet készségesen tudott az állam rendelkezésére bocsátani. Az ország pénze nem fogyhat ki a mai gazdasági fejlődés mellett és a papirok értéke nem lehel veszélyben : ezt kell valahogy megértetni az emberekkel és azt íb. hogy a bizalmatlanság a bolond rémhiresztelésekben való hivét és az éropénz oktalan elrejtése senkinek nem basznál, de roppant zavarokat okoz egész gasdasági életünkben Az okos. hozzáértő szóra hallgatni ma noiuosak hasznos, de egyenesen hazafias kötelesség s ugyanosak ilyen kötelesség okos és hozzáértő szóval fordulni a néphez: [ezt mondja a belügyminiszter legújabban kelt felhívása s itt megint a jegyzők éB egyéb községi tiszviselők tehetnek gyönyörű szolgálatokat, szövetségben a községek értelmes embereivel, tanítókkal, papokkal, tanult polgárokkal, s egyrészt szerető tanitás más, részt az ártó híresztelések kíméletlen üldözése utján megiut első részese lehet a jegyző egy országos veszedelem elhárításának.
A taljánok nagyon meg vaunak akadva, mert a dolguk sehogy se akar olyan könnyen menni, ahogy otthon kiókumlállak maguknak. Immár négy hete tart az erkölcstelen háború, és ók ennyi idő múlva legalább is
Ripacs ur karrierje, vagy: Romeok és Júliák.
Humoros verses elbeszélés. — Irta: Zombory Gyula.
U.
A többi is Quiinpolie. Hogy köröltt* Mgy uöi gárda alakult, Mellette más mind ellapult, Pedig nem holmi csócselók ! In>e, tessék,
Lerajzolom ugy kréla rajzban, Karakterben. formában, aroban, A Dirtfdoron kozdve el. Mivel,
Hogy 6 telíti le a garast, Bár nagyságra csak egy araszt. Dh hunefutnak ölnyi vala.
baj a!...) Haloguak liitlák, volt jelzóje, \\ A „komisz" szó volt jellemzője, Egyébként „Gyurka" más nevén, TermMén
Éjied, nappal sialonkabát. S behúzva hordta a iivakát
S csizmát viselt a nagy melegben. Fagy » bidegbon; Báráuybekecs derékig éró. Volt a tetézó.
A hosszú sxalonrokk Kilőtt — Szegény örökké köhögött. . Valamikor szinházszolga volt S a mennyi folt 8 ételpecsét, Fedte a kabátja sziliét. Annyitól terhelt lelke volt, fögy „csupa folt" .. Ha kelle hós volt 8 intrikiu. Kedves szójárása a „Kuss!" Hogy hol szerezte Össze-vissza, A mennyi volt ott a kulissza. Korlina, könyvtár, garderob, Jobb ha marad örök titok . Klien kórász színészek zsirjit, A temetón tán ma is sirja Bgyébkénl telve ambícióval — Sok sok retket evett meg sóval (Színészei meg levegót —) -De liagyiuk ót...
A komikus, ki hajdan, régen. Rendes tag tolt a szsbó céheu,
Tömzsi, pici ember vala. Nyaka nem volt de volt hass. Ezért rezignálta a tűt. Mert akárhogy neki feküdt. Nem hatolhatott a stoffig. Apellált hát Tháliáig ,. . Augiásnak köszönet, Hogy itt szópeu meg is rekedt, Lényében benn volt a siker, Tudta, hogy nyer az, aki mer. Rázta nyakáu a kolompot, S nieuton csinált száz bolondot. . Ha jól tudom Csúcs volt ueve, (Talán Huba vagy Étele.)
Most Molnár ur jön a sorou, Per .Náci" hivták egykoron. Mikor ínég kávékat cipelt, S leglióbb vágya volt a tringeld . Most Árpád a mellék neve, Szívós, akárcsak a teve, Pofozhattad jobbon, balon, Hogy feje járt, mint luftbalon, Nem volt megbántva általa, A feledés volt várfala.... Illa a bundoriumol, Trébert, (ritkán a bort) rumot,
2
ZALAI KÖBLÖN Y
JUL108 5.
Triesztben. Trentinoban és Fiúméban akartak lenni, (le titkon ápolt álmuk Bécs volt. valami fantasztikus diadalmenet, lobogó zászlókkal. muzsikával, rettentő lármával, valóságos igazi olasz komédiával. Hogy mi már agyon vagyunk verve, azt hitték, s amint először beleakadtak áttörhetetlen drót-sövényeinkbe, amint először érették a tiroli oéllövók és a magyar honvédek délceg fogyaték nélkül való erejét, egyszeriben meghökkent a vitézármádiu.- „be vagyunk osapva." — mondták, — „hiszen ezek nagyon is élnek. sót túlságosan élnek", és igy Hivalkodóan ma is ott állanak erós vonalaink elólt s ebból a megakadásból a legfurcsább bonyodalom ke-zd kialakulni. Mert időközben nyilvánvalóvá lett, hogy a nemes olasz nemzet egyszerűen eladta magát az angol diplomáciának és azért vállalkozott a mi hátbatámadásunkra. hogy több súlyos milliárdot begombolhasson a feneketlen angol zsák kínoséiból Most azután, mikor negyedik hete benne van a háborúban, kinyújtja a tenyerét a megígért baksisért, de az angol gazda körülnéz a világban és semmi okát nem látja annak, hogy a talján tenyérben bak-sist utalványozzon. Az olasz beavatkozásnak sehol sinos látszatja, nemosak az olasz határon nincs, de az orosz frontot se gyöngítette meg es mi zavartalanul megyünk ott tovább a végsó győzelem felé ; ós a franoia fronton sinos semmi hatása, mert lám. az Arrasi kétségbeesett áttörési kísérlet, vérbefulladt a gyengitetleu német arcvonal elólt. Mit segített tehát az olasz beavatkozás az ántántnak ? Semmit, mondja ridegen az angol, tehát semmi pénz nem jár erte egyenlőre és ha taljánok meg akarják szolgálni a kialkudott bért, adjanak hadsereget a Dardanellai
frontra, ott talán vehetik valami hasznukat s akkor majd oseveghetüuk » pénzről. Eddig tehát csak szerelemből harcolnak az olaszok és. hogy valamit kapjanak a seregüket Tirol Krajna és Isztria határán le kellene gyen-giteniök. már pedig igy is alig állanak a lábukon s ha elvonnának innen csapatokat, mi alighanem gorombán bánnánk el az ott maradottakkal. De ha nem mennek a Dar-dardauellákhoz, akkor nem kapnak pénzt s ez a súlyos dilemma nyomja most lolküket, a felszabadítandó földek határán és mi az isteni igazságot érezve nézzük ezt a komédiát s az erköiostelen tettre vállalkozott ország első büntetését látjuk abban, hogy nemcsak bajokba bonyolodik. hanem a legnagyobb bajban se lehet mellette senki nép részvéte, mert legnagyobb baja se lehet soha tisztességes tragédia, és csak kacagtató tarka, olaszos ripaoskouiédia telik ki belőle. Cigány-vásár. Szánalmas, nyomorult, undok oi-gánykodás.
Kritikus.
HÍREK.
A haditudósítók.
Nem bírom tovább elhallgatni h egy pár sort már papírra vetők a haditudósítókról. Nem azokról a hivaiáxoN tudósítókról irok, akik a »a|tóhadiszállás engedelmével iruak le tényekei s nem is az úgynevezett komílácsi haditudósítókról, akik mert hivatalból el uem mehettek a harctérre, a saját szakállukra mentek el oda Ezek az igaza: írják meg ugy. amint látták, tapasztalták.
i Van azonban a haditudósítóknak egy fajtája, | amely legtöbbet ir, pedig legkevesebbet tapasztalt.
Taláu odaindult a harctér felé s néhány uapig a porhiutés kedvéért oda is maradt, de csakhamar visszakerült a hós és oly bóbessédfiaéggel mondja el a tapasztaltakat, napokon, hónapon át, hogy elég lenne tudósítása — egy háború történetének. Szép-szép a stilizálás. De egy kissé mégis fura, hogy hónapokon át szóljon az a krónika, amelynek magja a alapja niuoBen. S ilyen tudósítások mégis széltében-hosszában születnek. Nagy kelendőségnek örvendenek
Valahányszor ilyenről hallok, az ismert latin közmondás jut eszembe: — Ignotos faltit, notis est clarismi I
De a vilá\'í maga akarja azt, hogy raegsii ássák. S ez hányszor történik meg a háború napjaiban, — alig tudnók mngmoudaui. Újság kell miudeu áron a társadalom nagy részének. Nem nézi azt, lutgy meunyiben hiteles a hir. A fft. hogy legyen. S e kiváltságnak meglelelóeu terem is a fantázia ugarán elég lióséggel a valóság köntösébe öltöztetett — mese, amelynek még csak közvetett forrása sincs.
Nem régiben jutottam annak n ténynek h valóságára
Budapesten találkoztam egy ismerős sebesült önkéntessel, tinitek ugy véletleu hozom elő egy 1 haditudósító közöli tapasztalatait. Az rám néz, azután mosolyog s elmondja, hogy már két ilyen tudósítóról vau tudomása, aki hosszasan fejlegeli ugynu élményeit. akik közül azonban egyik sem juloll el a harctérre, sót auuak közelébe se, mert már idő előtt kórházba kerüllek.
Azóta ezeknek egy sorát sem olvasom el.
Verue.
— Az uj katonai eenekar. Lassanként pótolnak berniünket Wirnitzer karmeder zeuekaráert. Uj közös ezredünk miudeu lehetőt elkövet, hogy városunk társadalma s az ezred közt szívélyes legyen a viszony, a barátság. Boscarelli Lajos alezredes amint idejött tüstént kiadta s jelszót, hogy a város közönségét meg kell hódítani. 8 neki is láttak a terv megvalósításának. A jóakarat gyümölcse már órik. A zenekar szépen gyarapszik, erősbödik t»
3 előadásra rendesen Remaszlagolt felségesen -Ma is előttem még a kép: Amint kilép, Fogózva a kulisszában, („A miniszter szobájában") Knabel találván gyötrődve, ó — az inas szerepébe, 8zólt: uiui, a direktor ur !• (Kell-e euuél nagyobb bravúr ?) Ez volt Moluár ur, a híres, Még ma is él, feje deres, Nem borotválkozik soha, Gyertyával operál maga , ..
Volt egy „bonvivánl" s énekes, (Kissé kehes), Miudeu szerepre kész. liazard színész ; Csizmában játszta Rómeót Pitykés dolmánybau Augelót , . Kállainak irta magát. 8 tartott két BZörnyÜ nagy kutyát, Ezekkel patkányt fogatolt, Ahogy kivel megalkudott. „Hamelni" lett mellékunve, 8 jól is ment a kereseté, Amit kerestek a kutyák, Kállai torkáu mentek át,
Mert a majdling kevés vala, Kstéukint három picula. Így fizetett Qyurka Balog. Kacagom, ha rá gondolok — — Reltonetes ambíció, Szörnyű megadás s lelki jó. Kellett lenui az emberekben, Hogy m«géltek h saluya rendben I
Még egy alakról számolok, Aztán változnak a sorok — — — A kellékes, sziulaposztó, Szerep másoló és ttugó. Nemes nemzetes Kiss Lajos. (Aki örökké bús. bajos) S pénztelenségben szenvedő,
örökké reménykedő, Hogy egy örökségi esel, Helyre hozza az elbliccentell életet ...) Kiss ur hordta vállon, nyakon, Mi bútor kelle sziitpadou 8 osztogatta a cédulát. Mely tudatta, Hogy ma mit ad, A társulat, .Itt először!"
8 kapott ezért hatrau vasat . . . Másolgatott is éjjelen 8 ezen,
Újból csak jutott valami, S ha megkell éppen vallani. Nem is lett volna panasza, De Gyurkánál a panama. Soha. .. soha véget uem ért, Mindig üres marokkal mért,
Kiss ur még sziuész is vala,
.Bakter" volt legfőbb zsánera;
Játszott vén parasztot, cigányt,
S még ha szükség volt, houviváut.
D» vigyázni kellett vele,
Mert a szeme,
Röviden látott szörnyű mód.
Toronynak nézte a hajót.
Sosem felejtik Putnokou,
Hogy Kiss a nyitott színpadon —
Híven, hogy lenn a Kortina.
Csizmáját kezdte húzni le —
Tapsot kapott,
De a szégyentől két napig,
Az utcán nem mutatkozott. ..
Most még egy cseppnyi türelem, A nőket sem felejthetem. Be kell mutatnom őket is, (Egyik szerény, másik hamis), Kezdjük a príma personán. Ki máson?... a primadonnán.
JÚLIUS 5.
ZALAI KÖZLÖNY
3
szombat ús vasárnaponként a Központi kávéházban « a Sétatéren szépen dokumentálják, hogy tudnak és akarnak is nekünk élvezetet szerezni. Örömmel adjuk ezt tudtul. A közeledés szivünkhöz közelebb hozza őket a lassan eggyé forrnak velünk, amint a jelen napjaiban egyeknek is kell lentiünk. Boscarelli ezredes munkája érik s szép reménnyel kecsegtet. A műélvezet gyarapodása az etted zenekarának működése folytán miuden szombaton nyilvánvalóbb.
Kalandos szűkes orosz fogságból.
— Egy hős kassai kadét. — Alig vau nap. hogy a nagy háború u] meg uj meglepetéseket, legendájukat váró llósi tettüket, fogságból való megszökési s egyéb hasonló bravúrokat ne hozna ámuló szemeinknek. A fogságból való megugrásnak, n vele járó üldözésüknek, szenvedéseknek. erdőkben hánykolódásnak » végül a szeren esés hazavergódésnok ogyik megkapó példája az a vakmerő szökés, melyról ma veszünk hírt és amelyül 0. M., hadapródjelölt osinált végig. G. még a szeptemberi visszavonulásnál került orosz fogságba, február 28-ikén szökött meg s csak májua 13-ikáu. tehát közel három hónapi bujkálás után sikerült elérnie a mi frontuukat. Fogságba jutásáról s erról a bujdosásáról szóló levele, melyet ogy Kassán állomásozó kollégájának küldött, igy hangzik :
Hossz péuz nem vész el: éu megint elóke iültem. Ugy történt, hogy mull év szeptember 6-áu a nagy visszavonulás alkalmával felsőbb parancs folytán a nehéz és nem transporAlbato sebesültekkel vissza kellett maradnom s igy orosz hadi fogságba kerültem. Az oroszok beosztottak egyik kórházukba is, mígnem íebruaé aa-én megléptem tőlük.
A muszkákuál sokat kellet szenvednem, mert
látnom kellett embertelen rablásaikat, fosztogató politájukat, foglyaikkal való könyörteien bánásmódjukat de még többet szenvedtem szökérem után, mert egyfelől látnom kellett a galíciai nép üzelmeit, sokak köpönyegforgatását, azonkívül a borzasztó hidegben erdőkben kellett csavarognom » padlásokon hálnom mert a muszkák mindenül! kerestettek, sót 900 rubelt tűztek ki a fejemre. Csapatainkhoz május hó 13-ikáu kerültem vissza. Amit tettein a hazámért tettem s Oaliciában ig többször segítettem a mattam fajta bujdosó katonákat. Nemsokára hazautazom, hogy levizsgázzam.
— Hogy áll a háború? A hivatalos ieleu-tések mindmegannyi örömteljes sorok reánk nézve. Északon az oroaz m\'hxdlg hátrál s közben ujabb I 4000 orosz foglyot ,*jtaUünk. Mackenseu és Linsin-jgen seregei elől rohamosan vonul vissza az orosz vert sereg. Az olasz támadások mind meghiúsultak az olaszok nagy vereségei mellett. Bgy olasz tori
Szomorút üzváry Ella,
(Így volt n Hzinlapra írva),
Volt a primadonna neve,
(Jedrus magas volt termeié,
8 karcsú hajlékony, mint a nád,
Jutott ueki sok szerenád .. .
Ahány kereskedő segéd,
Piktor, nyomdász,
Miud csak őtet kerülgetek. .
8 gimuázi»láknak serege,
Husz lépésről őrült bele,
l\'e persze hát sikertelen,
Mert a dolog nem ugy megyén,
Hogy csak ugy dir nix, mir nix
Sok kuli odal Orém is, meg vixon,
Igy hát jushoz egy sem jutott,
Mindnyájukat megelőzve,
A patikus ült nyeregbe,
Kinek parfümje, szappan*,
Mióta udvarolgatott —
Szedvén sok chinin lapdaosot
Nagy szerelmi láza ellen, 4
Mii.szított egy gonosz szellem,
Gyúrta Balog!.. . kiuek agya,
Ilyeténkép fondorkodva:
Mig másunuau jár menátsi.
\'/.xebéb \'u marad a gátiul.
(Vi*» köv )
j rombolót elsülyesztettünk A francia harctérflífn né-i metek fölénye erősen áll a szövetségesek felett. Kö-; zel 3000 francia katona, számos liszt, aknavetők, | gépfegyverek kerültek a németek kezére. Győzelmi mérlegünk ez nagyjában — a legujabbau.
— Művészi kabaré. Ma este 9 órakor a Korona éttermében elsőrangú fővárosi művészek és művésznők közreműködésével^ Fehér kabaré lesz. — Belépti díj !2 korena.
— Halat Nagykanizsának. Füredi János városunk agilis tisztviselője fáradtságot nem ismerő buzgalommal dolgozik, hogy a város közönsége élelem hiányt ne szeuved|en.
Amennyiben a husdrág&ság meggátolja, hogy o lakosság jobb élelmezéshez jutmui, egy fővárosi halkereskedő megkeresésére tengeri haUt r^ud^lt, melyuek próbareudelése és beválása után bárki t«t-szós szerinti mennyiséget kaphat A i-20 Kor. kili-grammonkiut, — mely dof\'j« a próba után * nagy-közönséggé! publikáiva lest.
Örömmel üdvözőijúk e ténykedést, amely ha beválik, lehetővé fogja (enni, hogy * legszegényebb osztály is némi húsételhez iunnod.
— A kiakaniaaai buoau ez iden nem volt olyan zajos mint más években a békés időiben szokott lenni.
A harci kedv megszűnt az itthon\' idősebb polgárok békésen pipáigattak a kvaterkázguttak. — Osupáti egy hevesebb összekocanás történt, amelynek kevés hijja hogy áldozata nem lett egy házsártos-! kodó nyegle ifjonc, kit súlyos sebével beszállították a helybeli közkórházba ápolás végeit.
— Nem lesz mindennap hue. A hivatalos lap legutóbbi száma közli a minisztérium ama rég óhajiol! intézkedését, miszerint a hét két napján kedden és pénteken tiltva lest marba, disznó és| borjúhúst árusítani s vendéglőkben forgalomba hozni Azonban ezek melléktermékei, nemkülönben szárnyas is árusítható s forgalomba is hozható.
Igy természetes, hogy a magánfelek azért akkor esznek hust amikor jól esik, mert azt egy nap-elóbb is beszerezhetik, vagy majorsággal helyettesitik
— Tüz Magyar-utoán A vöröskakas az idei nyáron h megjelent városunkban Magyar-utcán Fütyüléknél gyermekek vigyázatlansága folytán egy szalmakazal kigyulladt A tüz alszél miatt nagyobb kárt is okozhatott volua, ha ügyes tűzoltóink idejé-1
j ben a helyszínre nem sietnek Derék népfelkelőinkkel egyetemben sikerült a tüzet pár perc alatt loka-lizálniok.
— Előléptetések a nagykanizsai állomáson. Juliua elsejével a Déli-vasul nagykanizsai állomásán a következő kinevezések és előléptetések történtek: Kineveztetlek: Schilebán János ftltőházi főnök lófelügyelővé, - Zufal Adolf főellenőr felügyelővé, — Klein Ignác ellenőr főellenőrré és Rouló Ede hivatalnok ellenőrré. Fizetési fokozatban előléptek: Kaiser József állomásfőnök, Barcza Ignác forgalmi főnök Polgár József fölügyelő, kocsiintéző-ségi főnök,-\' Butiint Károly főmérnök, fütőházi főnök-helyettes,- Barla Pál és Perger Róbert mérnökök, Síréra Ignác ellenőr,- Aiguer Géza, Baláts Rrnó, Stuiber Ernő, Deutsch Ödön és Schiller József forgalmi hivatalnokok.
— 101 éves asszony Nemcsak Alsólendva környékén, de az egész vármegyében legöregebb asszony Ritler Józsefné szül. Kovács Katalin lendva-hosszufalusi lakás. A mathuzsálemi kort megért asszony a napokban ülta meg 101-ik születésnapját. Ami ilyen nagy kornál ritkaság, Kittemé jó egészségben van, czemüvug nélkül varr és még mezei munkát is végez. Ritterné több évtized óta abból él, hogy törvénytelen gyermeket vállal el tartáara; eddig több mint ötven gyermekei, hasznos, dolgos férfiakat es nőket uevelt a hazának
— A szökött hadifoglyok kézrekeri-téseért. A belügyminiszter valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjét, valamennyi határszéli rendőrkapitányságot a legszélesebb körben leendő közhirré-tétel végett értesítette, hogy mindazok, akik szökevény hadifoglyokat közvetlenül elfognak, valamint azok. akik oly adatokat juttatnak a közbiztonsági közegek vagy a katonai. hatóságok tudomására, amelyek megszökött hadifoglyok kézrekeritésél lestik lehetővé, a hadügyminiszter részéről 10—25 ;korona jutalomban részesülnek, A kitűzött jutalomnak az erre igénnyel bírók részére legjobb belátás szerint és minden további jogorvoslat kizárása mellett leendő kiutalására az a katonai parancsnokság illetéke*, amelynek területén fekszik az a hadifogolyálloraáo, amelyből a szökés történt.
— A hallgató. Egyik menetszázadnak egy tartalékos főhadnagy a parancMioka, aki civilben híres egyetemi tanár. Százudához pótlás érkezik . tiatr.l erős újoncok. Megvizsga(ja 6k*t és örömmel vési-észre, hogy az egyik újonc régi. keoce* es telid.\' séges tanítványa.
8zól i* rögtön az őrmesternek.
— Jól bánjon ezzel a fiúval. Otthon 6 a legkedvesebb hallgatóm.
— Értem, — feleli az őrmester. — Ha olyan nagyszerű hallgató, akkor beosztom a telefonpatrulhoz.
Szerkesztői üzenet.
— Z Qy. Báránd Reméljük, most már minden rendben megy. Apródonként mindenre rákerül a sor Némi változtatást kell tenuüuk. Rendes a po^ta ? Innen mindent expediáluuk. Ilyen Ripacs féle nem akad már ott? Sok-sok ndv.
— Os. L. Osak húzza fel a kobozt. Osengjan a dal a szóljou a próza.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIU8 5.
aniinegujabb szarna azt muUtja bo, hogy miljruu HÖvél»HX ecootul az Érdekes Újság Terjedelemben majd* OÓllö,wm kétszer akkora, mint eddig, fölélesztve mind-
KyaU\'
zokat a régen megkedvelt hasznos és szórakoztató
hökk
nellókleteket, melyek a háborús felvételek sokaság*
niatt kényszerűségből kiszorultak és gazdagodva Hgész sor illusztrált cikkel, melyek csak távolabbi nek. /onalkozásban vannak a világháborúval, de föltétlenül dóangényt tarthatnak a magyar kö/.önség érdeklődésére. 8 ebHogy .Az Érdekes Újság" egyetlen ugrással ilyen nyO()ll>K.y mértékben növeli terjedelmét, annak okait ta-„yjlylán nem is kell bővebben kifejteni. Mentül előbbre zet ,u\'"í\'un\'t H \'MgbMoruban s mentül inkább torlód-,unk a nagy események, annál fájdalmasabban érezte. Az Érdekes U|ság, hogyha lelkiismeretesen akarja aiu\\is7.olgálui a művelt magyar közöuségnek mindenre bflgointerjedÓ érdeklődését, uein lérliet el az eddigi szllk USniÜteretekben, meri a háború torlódó érdekességeinek l)Oiii|bemutatáKát nem lehet korlátozni, viszont az elen- 1 rőt ;K\'dhetetlen háborús anyag bemutatása lassankint korü*,\'"*l"U ^ \'>\'ttt0>\'1 ogynbet, aminek egy jól
. szerkosztett. a közönség minden igényével lelkiisme-a\'JH retesen számolo újságból hiányoznia nem szabad.
Kényelmetlennek kellett éroznie a szllk terjedelmet i6ho hetenkint lájó szívvel kelleti lemondania olyan ároi érdekes és közéi dekli anyag közléséről mely kétség-nog teleuUl nagyon éldtkli a közönség szélesebb rétegeit, k vóUgy érezte, ho^y majdnem kétsiex akkura terjede-i,K,Jenire vau szQkségjt, ba igazán teljes, a háborún tul ót8Í minden érdekes ós jeleulős eseméuyről beszámoló illusztrált hetilapot akar a közönségnek nyújtani és J011 lépést óhajt tartani azzal a felfokozott érdeklődéssel, ?tt melyet éppen n nagy világháború fejlesztett mindeu eitti művelt magyar polgárban Ai. Érdekes IJjság nagy 8mi) közönsége, amely ismeri a l«p folytonos lökéletesi-^Ij • lusére irányuló törek\\ésót ós ismert.kipróbált meg-bizhatóságát is, inkább fog néhány fillérrel többet \' adui, ha ennek ellenében abban a helyzetben lesz, " hogy Az Érdekes Újságot a mainál majdnem kétszer \' nagyobb terjedelemben összes régi mellékleteinek felélesztésével és uj rovatokkal gazdagítva capliatia meg heteukini Mindössze hal fillérrel lesz drágább Az Érdekes Újság. 21 fillér helyett 30 fillér, Jde ennek ellenóbcu kétín r akkoia lapul kap a közönség. Kgyébként Az Érdeke* U|ság ismét szenzációs pályázatokat hirdet több mint 500<> korona összegben. Az Érdekes Újság előfizetési ára egy negyed évre a.50 kor., félévre 7 kor., egész évre 14 korona — Egyes példány ára 30 fillér. — Az Érdekes Újság kiadóhivatala V,, Vilmos esászár-ut 78 sz alatt van.
címmel március 27-ón szoiiibülon uj képes hetifup indult meg Vujdn Kinőnek, a »Roz-ujarin néni"; „Ludas Matyi" és egyéb nagysikerű darabok szerzőjének szerkesztésében. Ez az uj kepes hetilap legnagyobb részében a modem nyomdai technika legtökéletesebb eszközeivel, az oly gyorsan világszenzációvá lelt mélynyomással készül és ennélfogva ké-1 pui minden fotográfiánál szebbek, es fest ményszerüeii valósaggal keretbe kívánkoznak. Háborús képei a világháború eg"sz terüle-, teról meg az elkenyezletell magyar közönség elölt is szenzációk lesznek. De az uj lapnak rendkívül gazdag olvasmányos tartalma is lesz. még pedig nemcsak novellák és regények, hanem ötletes, változatos és gazdug | rovalrendszjiTül. „Tessék befejezni" ciliiü j rovata a legszórakoztatóbb játék lesz a családok számára. A „Hailikoiiyha" megbe-] csülheietlen szolgalatot fog lenni a drágaság miatt bánkódó háziasszonyoknak. „Borzalmas pillanatok" oimú rovata állandó K/.eu-záoiója lesz mindazoknak, akik kedvelői a biinügyi és egyéb izgalmas eseteknek.
De a rovatok egész sorozata fog szólni i az asszonyoknak, gyermekeknek es általában a családoknak. Képeivel* éh rovataival ez az uj képes hetilap bizonyára a legrövidebb idő alatt meg fogja hódítani a magyar közönséget, unnál is inkább, mert az ttj lap 32 oldalas terjedelme es tartalmának gazdagságit dacára talán a legolcsóbb hetilapja az e^ész világnak és példányonként csak 20 fillérért kaphaió.
A ICépea Újság előfizetési ára negyedévre 2 50 korona, félévre 5 korona.1 egész évre 1U korona.
A Képes Újság szerkesztősége és kiadóhivatala V., Vilmos császár-ut 78. szam alatt van.
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, ér-
1 dekes és aktuális képek egészítik ki. A kitlnő lapul j melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal. Budapest. I. Fehérváriul 16/c. -Kló.\'izeiési á<~ félévre 10 kot. Mutatványszámot készséggel kOld a kiadóhival
— A , Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj .-án" előfizetési ára negyedévre öl koroua, r Világ -krónika--val együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., lígyetem-ulca 4) Ugyanitt megrendelhető a .Ké pes Néplap", a legolcsóbb uj-ái; a magyar nép számára, télévre i koroua 40 fillér.
A „MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi kepi\'s hetilap, fiatul leányok számára. — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi iden vasárnap. Minden egyes száma gyönyör!) művészi kivitelt) képpel é- a legérdekesebb tartalommal jeleuik_jiie>í. KI1\'fizetési ára: tógéaz évre li koroua. félevro 6 korona, negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Hudapest, VI. Andrássy-ut 16 szám. Mutatványszámul kívánatra ingyen küld u kiadóhivatal. — R kitűnően szerkesztett képén hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
NYII/n Í\'R.*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vixgyógvintézete felnőttek- és gyermekek s/;lm.1ra,
Abbáziában.
Eróaitö és edző hizlaló-kurák egész, éven át. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvétetnek.
*) K rovnl ulnu IdilliHtck-M-i ....... viUUl MhIAh-
a sterki-hílíítéfí
MUKA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ

jf/. Yf jV]js jfytff
KONTY-, PAPI F^ — ÉS IRÓSZE í^K ERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
Ip --— és névjegyekben
\' |t| Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára
Jegyzői és egycbb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyumatolt a laplulajdouoa Ifj. VVajdiu JózseTköayvüvomdájiban Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915 július 8.
54 ik évfolyam. 53 szám
Csütörtök
■igjilinik halion 11 ciillírlökón.
K|>4« ívic 10 korona, l«té«<<< 6
Höfl<»l4»l árak, Nrgyadévic 2 k>
Keléin* tsBi Uc-xlc\') •
• Bánekovloh Jáuob
K.)»*crkíi*l.\\:
Kemény László
Szarkssztoiég n kiadóhivatal Daák-tér I
falaton 182, - MirdaUaak dl|tiabáa aiarlál.
Aratunk.
( -a. Az i<16 telik, a nap egyre érlel, még egy biztató mosolygás a harmatos liainal biborszáján. s kész az aratásunk.
Aranysziuben tündöklő remény e.sak egy van : a föld áldása. Amiből a Teremtő keze által az emberi élet sarjadt, ugyanaz a föld az élet hordozója, az élet fenntartója mindörökké. Mert a kenyér m élet. Földi élet s nekünk katlióllkusoknnlf, a krisztusi hitbeli, áldott gabona, menyei eledel is az örök életre.
Ha sohasem, most megértem, a föld terméséért könyörgő s aggódó napokban amikor az acélos karon kivül az aoélos búza is munkás tényezője nagy harcunk sikerének —, hogy miért nőtt csodaszerüvé, isteni tisztelet tárgyává ősi népeknél a föld ereje. Megértem a varázsát, mely még „a mennyei birodalom" hatalmas urát is arra hajlította, hogy tavaszonkint aranyekével néhány barázdát hasítson benne s hogy alázatos hódolattal megcsokolja.
Mert az aratás nem munka, nem testi fáradság, nem teher. A munkának koszorús ünnepe ez s a reménynek, a tervezgetésnek,
elrendezeti édes Örömöknek várva-várt ígérete. 8 ha mindezt, nem is mindig, neru is egész teljében váltja valóra, elmultával uj időszakát nyitja ujabb munkának, ujabb reménynek, ujabb tervezgetésnek.
Áz idei aratás pedig ennél in több, inert kapcsolatos, benső, szinte lelki egységgel összefüggő n másik aratással. A nagv aratással, melynek földjén gabonaienger gyanánt ellenségek milliói hajladozunk- felénk. A kap-izsiság, az irigység, a hitszeges gabonája ezek. Kalászfejűket vak elfogultság s gőgös elbizakodás teliti. Közöttük nem a búzavirág Mária-koszoruba illó szelíd kékje virul, liánom a rágalmak konkolya szigorodik s a gyűlölet piros pipacsvirága lángol.
S ezzel a vetéssel áll szemben a mi drága, virtusos, türelmes és csűggedetlen kaszástáborunk. Kaszájuk, derekuk egy enes mint Kapisztrán hőseié. Szivük erős, bátor ós áldozatokra hajló, mint Kemény Simoné, Lelkük vidám, bizodalmas, szinte jövőbe látó. mert vallásos és honszerclcmben lángoló. mint a hós „fejedelemé".
Az aratás folyik, az ellenség rendre dől s a győzelem szépséges tündérei már fonják a buzakoszorut a dicsőséges munka
diadalnapjára, az aratóünnepre. Kgyik bokor aratónk már takarítja termésünket a loiubergi
osürbo.
A szivünk csordultig van örömmel és büszkeséggel hőseink miatt, a lelkűnk pedig tetézetten tele halával és szeretettel a Gondviselés iránt. Nem a napkeletet: a hideg északot szemléljük, mert megfordult a világ rendje s onnan kel föl a mi napunk. Ragyogóan, éltető meleggel, dicsőséges uj korszak hajnalának biborágyába.
Uh te jó Isten I A hét vezérnek is itt, északon jelöltél utat a Kárpátok rengetegében. A bizonytalan vándorlás lélekfogo szorongása után itt vezetted be őket a négy folyótól szegett gyönyörű hazába s az elibük tárt délibábos síkság korláttalanságával példáztad előttük a saslelkű népek szabadságát. Később Itt nyitottál utat tíiniidó talárnak. Ekkor megostoroztattunk, hogy alázatosabb szívvel járjunk igaz ösvényeiden Még jóval utóbb — nem is nagyon régen — ezen a hegykoszoruu engedtél utal a fehér cár zsoldosainak, hogy hpnvédségünk zászlójáról letépjék a győzelmi koszorúkat és szabad8ágvédó harcunkat vérbe fojtsák ..
Oh te jó Isten I Itt, ezen a Ujon nyiss
Ripacs ur karrierje, vagy: Rómeók és Júliák.
Humoros verses elbeszélés — IrU: Zombory (íyuliv. III.
De hagyjuk ott... Klla nagysám, Kgy valóságos zseni szám, Szemre való . . . hangja csengett, Director sokszor eseugett. Hogy el ne hagyja és maradt. Pedig Gyurka örökösen adós maradt Soh\'sem jutott proporcii. S ha nincs hódolója neki, Állát szegre függesztheti ; Koplalt, mint a többi sziuéxz, Ritkán került dióra méz.
Á komikáné, mint anya, Kgy személyben két lény vala, S bár tul járt már n hatvanon, Lebegett Pálma-sarkokon. S kérkedve szokta mondani:

Hogy fogai,
Kgy kincsbe kerültek neki; Sinuck számba is nézte ókét — Mi tagadás — Az arauuyal pótolt fogak. Dicsérték a szerelőket. Berzseny iné, e lürge lény. Nem viselt még zwickerl szemén. De azért jól látott vele, S Ripacs urat, Invitálta reggelire . . . S ez nagy dolog I... ahol a has, Üres, mint a rossz kocsika*.
A iiaivn (másként: szende) (Nevét nem tom houuan csente Vécseynek irta magát, Pedig sose látott apát, A „8 házban" nőtt fel Pesteu. S csupa juxból, Sétákat tett miuden esten, Ahogy Ripacs megérkező, Mindjárt vallomást is tave.
Amiről már szó is vala,
Mert Ripacsért majd meghala.
Szendénk negyven felé haladt,
És ha szaladt.
Végig a sáros Karcagon.
Ahol éppen volt a szezon,
Elemistának uéze ki,
Ami előnye volt ueki,
Így játszhatott Hamupipőkét,
8 viselt hozzá gyermukcipőcskét —
Plán Ripacs jötte óta,
Az utcát ilyenbe róta.
Slussz I Vége vau, térjünk dologra
Hogy fejlődött Ripacsuuk sorsa,
Mert neküuk csak ő érdekes,
Mint bandában a Fligelhorn,
Vagy, mint csillag a tornyokon —
A több* szóra sem érdemes.
Ripacs ur, a reménybeli, (Mátyást osztották ki naki), Jól nézett ki a szép szerepben, Zöld bakkaucsban, fehér zekében,
3
ZALAI közlöny
JULIU8 8.
utal most küzdő seregeinknek is n tt diosóségeg nagy diadal felé. Itt, ezen a tájon erósited a szövetségesen küzdőket a győzelmes békéig, országunk, népünk életének biztosításáig. Addig ragyogtasd e tájon a győzelem napját, mig vérvetésQnk egészen megérik, a liáboru dus aratását befejezzük s termését csőrbe takarítjuk.
Segits bennünket erre a nagy aratásru.
Mert ez az aratás adja meg a mi hófehér kenyerünket: a békét s a békében a munka idejét, áldását és boldogságát. Mert ez az uralás lesz osak a nemzelvédó munkának koszorús ünnepe: a reménynek, tervezésnek, édes örömöknek Ígérete. Erről az aratásról álmodozott a költő, amikor megjósolta; .Lesz még egyszer ünnep a világon I ...\'
Hisszük és bízunk, hogy les/. I
HÍREK.
A baka.
Feszes h ruhája, ragyogó a szeme, rövid a kar-Íja h mégis csak baka. Minlba az utolsó volna a badseregbou. Lenézi a parádés huszár, megkicsiuyli az ágyús tüzér s mindeu más fegyvernem — ha valaki csak baka, Sárkánytyút nem perget, lovat nem táncoltat, talán ez az oka, hogy úgy csak fél-válról uézuek rá. Már gyerekkorunkban észrevettük ezt fi lekicsinylést. A tehetős fiu érettségi után huszárnak, tüzérnek ilieut, az osztály szegényebbje bakának meut. 8 azt olyau szégyenkezve moudta. A
világháború során azonban sok minden megváltozott. 51500 drb uj részvény kibocsájtása által 500,000 8 ennek hosszú ideje alatt meggyőződtünk arról, koronával, vagyis .1.600,000 koronáról 2.000,000 hogy mégis csak a baka az első katona.
A buszát még osak hasznavehető, de a baka az nélkülözhetetlen. Ha ennek szükiben vagyunk, elvesztjük a háborút. 8 mindeu baj a szegéuy bakát pusztítja a háborúban. Kzt altakolja a huszár, ext lövi az ágyu. Már akárhogy is tartsa a parádés divat, az én szememben a baka az első katona. — A baka századok ontják a legtöbb vért, a háborúban ók uzouveduek a legtöbbet.
A tüzér az parádés katona h biztosított java részben az élete. A szegény baka mindig az áldozat. Kunok sorában arat legbővebben a halál. Nagy tisz telettel is nézek a háború óta minden bakára. Tudom, megtanított rá ez a háborús vihar, hogy az övék a küzdelemben az oroszlánrész. Nem parádétik. hanem szenved, küzd s meghal. Mégis milyen igazságtalan a világ. A bakára csak ugy tekint, miut valami hadseregtoldalékra. Hamis Ítélet, ferde vélemény ez
koronára felemeli. B célból f. évi julius hó 31 őre egy rendkívüli közgyűlés egybehivása határoztatolt
el. Az uj részvények 846 koronás árfolyamon boesáj-taUiak a részvéuyesefc rendelkezésére, még podig mindeu 3 drb. régi részvéuy után egy darab uj részvény. A 246 koronából 200 korona az alaptőkéhez, 40 K a tartalékalaphoz csatoltatik, 6 K pedig a felmerülő költségekre fordittatik Az esetleg át unni vett ui részvények elhelyozése előre biztosítva vau.
— ÜGYVÉDI IRODA MEGNYITÁS. -Tiszteletűi értesítem, hogy ügyvédi irodámat Zalaegerszegen, Kisfaludy-utca 8. szám alatt levő hátamban (a zalaegerszegi Ügyvédi kamara székházának közelében) megnyitottam.
Zalaegerszeg, 1915 július 5.
Kiváló tisztelettel KORBAI KÁKOLY DR. ügyvéd.
is, miut auuyi sok más a világ logikájában. De ideje, | - A furfangon muszka. A debreceni hogy most ezt is kiiavitsuk,\' mert a háború ebből is j mutbizlositó őrség portyázó ói járata a minap a leckéi adott. Nem a fényes, a zsinóros külső a lő, j vasútvonal meltett a debreceni fogolytáborból meg-hanem az oroszlán szívű bátorság, amely a bnka lel- szökött muszkára akadt. Nyomban közrefogták és ket a rohamra viszi. A mióta szenvedéseiket ludoin, kisérték visszatoló. A muszka jó darabig engedel mellettem minden zsinóros és sarkautyúpengős fogy- i mesen meut, egyszerre azonban levágta magát a vernem képviselőjo elmebet parádésan, én csak a földre, öklendezni és rángatódzui kezdett, bakái nézem s főként azt tisztelem. | _ m, bajod van ? - kérdUz egyik népfőlkoló,
Verua | aki tudott tótul.
— Jaj a hasBin — kiabálta a muszka —
— A Király-Sörfözöde Részvénytársa-ság igazgatósága báró Gulmau Vilmos elnöklete
bizonyosan megkaptam én is a kolerát No nyúljatok hozzám jó emberek, mert ti ia megkapjátok, inkább
allatt kedden tartóit ülésén elhatározta, hogy a i hagyjatok itt meghalni,
folyton növekedő forgalomra való tekintettel szüksé. gos>é vált éx már lolyaoulbnii levő kibővítések és
uj beruházások következtében, a társaság alaptőkéje11 érezni.
Bár mind a kél népfelkelő be volt oltva kolera »lteii. mégis nagyon kellemetlenül kezdte magát
Mig a nadrágia karmazsin. Kalpagja pedig bermeiiu. (Az ur — paroliét sötét foltokkal, Ugy festették rája Kinrunszal), Berzseuyiné ügyes keze, Ripacson remeket teve, Olyan .Mátyást" festett azon Hogy a sok néző amazon. A búbájtól szédülve nézte. Ahogy Ripacs királyi lépte, Végig döngött a színpadon — (Még ilyen nem volt Karcágon I A cukrásznó az első sorban, Tizet sóhajtott egy húzómban. Mig az ovodás kisasszony, Igy szólt: „Sose tegyek asszony. Ha szebbet láttam valaha, Adta csavargó fattyuja!
♦ . * Kimúlt az est. szokott sikerrel. Mert Balog ur tíz emberével, Levágta b Poleskeii, Nagyobb városban, nemcsak itt . . . (Jgy, hogy uem volt benne hiba. (Ezzel kezdte Marcaliba, 8 lepipálva lelt a város, Hódolt jegyző patikáro-i
Ripacs ur a szörnyű sikertől A hízelgő sok szép beszédtől, Hivatottnak látta magát. (Célul tűzvén a uaivát) Otthont alkotni, meleget, Élvezni mézes heteket, Feltelte, hogy házasodik ; Milyen szép lesz. Ha majd otthon kávézhatik, Ktc. Etc. 8 uem sokára, Készültek is lakzijára.
De ember h\'jába proponál, Amikor Isten dispouál, Háttérben volt a komikus, És bele ordította: „Kuss!!" „Elvirára inar régen pedzek. Nem engedek.
Vagy meghalunk mind a hárman" Mondta bátran
0, ki Othellót sokszor jálszla. S Desdemonát megráncigálta, Kérdezvén : Hol a zsebkendő ? Most félre álljon egy koficérnok Kit érdentéu felül dicsérnek ? Néni ó ! . . . nem ő !. . .
Érdem harc. szörnyű mérges, Nincsen tenyér oly durva kérges, Mely ökölre jobban szorulna, Miut a bősz Osutis szabói mai ka Klvira is talpára állott, Választása Ripactra szállott, Feledte a sok pásztorórát. 8 visszadobta a nickel órát, Mit a komikustól kapott — A múlttal végkép szakított .... Ka nyílt színen vallott szerelmet, Amannak, míglen emennek, Intett egy fenséges bucsul, Ott hagyván a pohoshasut.
A nézők az uj párhoz álltak, 8 a Mózsiuál még sose látlak, Ilyen lakodalmat, soha 11 Olt esküdlek a színpadon, (Színésznek ez passzol nagyon), Mint a királyok, balkezén, (A frigy ott van tt sziveken.)
Telt volt a ház | Öröm és a láz. Tölté be a\\ézőteret. Boldog volt, ki ott lehetett,
JÜLIÜS 8
ZALAI KÖZLÖNY
H
— Azt hiszem, hogy a muszka magái — szólt az egyik. Majd próbát teszek vel<
Erre ugy tett, mintha fegyverét megtöltené, azután elóreléprtf és a muszka mellére célzott-
— M itt akar csinálni a pajtásod ? — jajgatta rémülten a muszka.
— Mondjad csak neki hogy szigorú parancsot kaptunk, hogy tuiudeii koleráét, aki nem tud már a legközelebbi koihazi* jönni, agyon kell lőni és nyomban eltemetni.
— I)e hiszen én még tudok menni — árulta bl magát a furfangos muszka, ma|d keserves sóhajtások közt feliáposzkodott én engedelmesen kocogott vissza a fogolytáborba. Még panaszkodni is elfelejteti a hasára.
— Drágaság! pótlók. Kaposvár városa legutóbbi közgyűlése egyhangúlag fogadta el az h célra kiküldött bizottság jelentését, amely szerint 1600 korona fizetésig a családos városi alkalmazót lakn.ik 20 százalék, a nem családosoknak l.r> százalék, 1500—8000 korona fizetésig a családosoknak 16 százalék, a num családosoknak 10 százalék, 3U00 korona fizetésen felni pedig lo százalék drágesrt^i pótlék állapitlas8ék meg ez év január l-^ól számítva az 1916. esztendőre. A drágasági pótlék 10,776 <>9 koronával terheli meg a város háztartási alapját, amit az 1914. évi U4.4t.V66 korona megtakarításból fedeznek A városi Havidíjasok közül azoka, kik 4\'60 kor. fizetést kapnak, ez évio 100 korona drágasági pótlókot kapnak, a többi napidíját pedig napi 60 fillérrel omdlik
—|A rokkantak elhelyezése A rokkantak részére való munkaközvetítést tudvalevően a Kukkant Katonákat ftyámolito és Kihelyező Hivatal vállalta magára. Rövid időn belül nem lesz város vagy közaéK, a hol a Kokkaiitkozveiitö Hivatalnak he-Jyi szerve ne lemm. A hivatal programmja az, hogy a rokkantakat lehetőleg a régi foglal kozák keretében helyezze el. Természetesen ehhez a tár«ada
csak tetet lom segítésére vau szűkség. Csakis ugy lehet elég munkaalkalmat biztosítani, fca mindenki Kiveszi részét a kötelességből.
A közvetítő azt ruméli. hogy nem lesz egyetlen gyár, kereskedelmi cég, avagy uradalom, a hol egykét rokkantat ne alkalmaznának. Ez a munkaadók részéről a legszentebb kötelesség teliesitése azokkal szemben, a ki az ország védelmében vesztették el munkaképességük egy réezét
A nagyobb baykoknak, biztosító intézeteknek meg éppeuséggel példaadó viselkedést kell tanusita-nink és mindazon állácokat, a melyeket fél karral vagy egy lább»l lehet végezni, feltétlenül a csökkent munksfcepess.\'gük részére kell fentartaniok A Kokkant-közvetitó hivatal működését má s megkezdette és mindenki « ki rokkautot akar.
ellenőrizni, kivánatos volna azonban feltétlenül, hogy a közönség is közreműködjön s ne libitáljou egyik másikára.
— Hogy áU a héboru? Miuden téreu ismét kedvezők a harctérj jelentések. Az orosz had-zintéren az összes támadásokat uagy veszteségek mullett visszavertük. A görzi csata után az olaszok pihenőre tértek. Néhány lagymatag éjjeli támadás után csönd lett. Triesztet jelentós károk nélkül bombázták. A Krn területet ismét megvédtük a támadások ellen. A montenegrói csapatokkal azembensikeres ütközetet vívtunk A német vezérkar jelentése is sikerről számol be. Sajnos, hogy az arrasi székesegyház, tűzvész martaléka lett. A német csapatok 300 foglyot ejtettek és területi előnyöket is vívtak ki.
— Jönnek a özinészek. Holnap után, szombaton a színészek megkezdik az előadást. Jóakarattal, reménnyel telve jönnek hozzáuk, hogy művészi lu-... ,„ „ . .. , . ... .... , , . J , dásukkal feledtessék háborús gondjaink. Reméljük, avagy a rokkantak, a kik állta akarnak, forduljanak |l0gy „ |e|ielAs«lc a művészet vándorait oltalmukba
egyelőre a közvetítő Hivatal budapesti iroílájába. mely VI., Audrássy-ut 8. szám alatt van.
•szik s velük a háborús világ gondjait inüvészi játékuk cséréért ékeképeu teledtetik.
Közigazgatási furcsaságok Jellemző képet ad az alábbi párbeszéd arról, hógy fogja fel n mi jó népünk a közigazgatást. Kiss László békés-megyei központi főszolgabírónál feljelentenek ugyanis egy pararsztgazdát, hogy mikor erre felszólítottak a birtokában levő tehát é* szigoiuau
— Orosz aratók danája. Ugy estén-
kint. amikor orosz fogoly aratóinkat a nap fáradalmai után alvó helyükre, Kiskatiiméra kíséri t.gy szál fon dór magyar aratóink által körülvéve, a Fő-nton végig forte és piano mélabús orosz .lalnk hangzanak fel
Magas szálú, tömzsi alaku orozok quartetteznnk szép mindenkit, ueui jeleufeffo be összhangban. s énekükben valami meglepet.W/.erü ■ kukoricamennyiséget. Megidézte melódia rejlik Dalárda! űtemszerü vig és ezt követő | Mr(jHsto l6|e . gyors átmenetű, szomorú mélabús orosz dalok halat-j
szanak a városon és Kiskaniz-sára vezető uton végig. ~ M"rl n"m i"l»ntelle be maga a kukoricáját? Megilletődéssel hallgattam ezeket a változatos akkordu — Mert kevés volt. urain, orosz dalokat, mintha harci dalok volnának. Valami _ Nh be8téljHnj tado h Mbb yo|t raiut rejtélyes panasz sir ki a melódiákból «azt követi egy . , , .... , . , , , . gyors változatú vig melódia, mintha, rriadö volna "k,k ,,H(wQUoH"" J-l-nlk-xfk I
Emlékeztető arra. hogy ez a nóp szeretné lerázni az orosz cáriznitis zsarnok uralmát (izembe jntott a Slavianska Nadina orwz dalárda, mely évekké! ezertt; disznó. Kanizsái: a zsúfolt i\'algári Egyletben hangversenyzett • ugyanilyen Hzumoru nomr*ti érzeti dalokat produkált hz is, twniészelfcson. roűvéwtiew>bben. El-
— Kellett a diszuóknak.
— De most elébbvaló
az ember miut a
A vidék is jött kocsikon. Tarisznyával a bálokon, Hoztak Kalácsot, meg cipót, Tejet, vajat, túrót, diói. 8oukát, kolbászt is bóvibeu. És a vadember termiben, Csaplak egy országos murit.
— Az emberek? Azok egyenek búzakenyeret
— ügy látszik, maga még azl se tudja, hogy gondolkoztam a rnult ós jövendő felett, mégis milyen M,,oru VHU- összeveszett egymással a félvilág, olasz, vigak ezek az orosz foglyok a magyar városok falai angol, francia, magyar, német, muszka, lörök.
Fiuisl .
Fűit l...
8 leve ottbou, Hol örökzugó dorombon, Elvira a rendet veri Ripacs pedig nyeli, . nyuli. Csak néha sóhajt egy nagyot, Félre búzván a kalapot: aÜ»oe a meny kő a szabót, Mért nem Qte fejemre jól ? Ez nem nekem vs\'o szerep, Megrontja karrieremet," Az évek még szállnak tovább, Mér harmadszor hívnak komát Jönnek aa apró Ripacsok, A Lirek, Tellek, Miltonok
között Istenem — vájjon ezen d.lozók közül melyiküknek & fegyvere hány vérünket térített le a harctéren. IJram bocsáss nekik, ők nem az okai. A szláv diplomáciai boszorkány konyháján készült zagyvalókból a szláv népnek is bőven jut
- Munkában a jóléti bizotieág. Szorgalmas női kezek nemesen érző kedves lelkek szorgoskodnak fáradhatlanul a Cseugeri utcabeli jóléli helyiségben, gyárivá a rengeteg cigarettát* hogy ériünk harcoló, derék katonáink kapjanak füstölni valót, Farkas Vilma a gárda kedves vezetője a háború tartama alatt meg nem szűut fáradozni, nemes szive nemismer kedvesebb foglalkozást. Hála érle
I:.
Most is vagy 90 ezer cigarelta várakozik indulásra, a kirakatban pedig a kraszniki ágyukból készüli érmet pedig a vásárlókra, hogy auuak jövedelmét ja hadi jótékony célra fordíthassák
— > sszevesztek ? Hadd veszekedjenek azok. De mórt veszekedjünk mi egymással ? — mondta a paraszt a világ legtermészetesebb hangján.
— Bertft nénit rekvirálják A gyerekszobának is állaudó témája a hábou A lurkók a maguk gyerekes fantáziájuk szériát foglalkozunk 0 nagy kérdéssel Egy délben az egyik fiuoaka ijed\' arccal fordult édesanyjához:
Kár volt anyuska a fleria némi etekgedo
sétára.
— Miért fiacskám ?
— Mert a lisztet rekvirálják.
— No ós?
— Ha meglátják a nénit, akiuek az arra tele orosz vau liszttel, bizonyosan elcsípik és rekvirálni fogják.
— Egy Jó házból való fin, ki
a—3 középosztályt végzett., gyakor-MI van a piacon? Hogy az aratás kez- noknak felvétetik IQ. Wejdit* József
könyvkereskedésében.
(letét vette a piac egy kissé néptelenebb kezd lenni s ezt az alkalmat a kiskanizsai kapzsiság mindenáron \\ ki akarja használni, tetszés szerinti árakat akarnak szabni, amely természetes sok esete paléra ad alkalmat. A rendőrhatóság azonban újból megszabta a _
piaci árakat, melyek hónaptól kezdve érvényesek j VMnok.\'A nehéz viszonyok köaött lo8,uek « a legerélyes ebben fogja annak betartását | dése nehéz kérdés.
Szerkesztői üzenet,
M. Szombathely
Működését szívesen tiszteletdíj kér-
ZALA] K 0 l l 0 N Y
JOLIlfS i
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörtenete és tételes joga. Irta: Lukács JózseJ, fíiginin. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, aniig az jelen ulakjálioz ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről, szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ■ ismerete i minden kulturember tudásának szükséges\' része. A uiü ára 4 korona. — Kapható lfj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az .Élet" szépirodalmi és múvéuzeti Imti-lapot (szerkeszti Andor Józsof) Kszda,: tartalom, érdekes és aktuiilis képek egészítik ki. A kilkiA lapot melegen lyAnljiik olvasóink figyelmébe Szerkesztőség ós biadóliivnlal: Budapest, I. Fehérvári-ut 16/c. Klfiíliefési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kési seggel küld a kiadóhival.
— Az Uj Idők Az évuegyednek elsó számábau Herczeg Kerot;c művészi erejű, érdekes elbeszélést irt „A/. utolsó villamoskocsi" címmel. A magyar családok kedwli hetilapjának uj regénye, tiábor Andor, a kltilnó humorista mibe és eiim-„Kgy untauglicli noteszából ■ A fordított regényt\' pedig lugoborg Vollquarti dáu regénye képezi, amely i tele vau akcióval és szerelemmel cime „Az ezredes( ur leáuyal" Az o heti szám szövegrészéből kiemel-jQk az idei nyaralás kittlnó cikkét, továbbá u Holt-teuger ismertetését, amelyet Szabó Ödön dr iit Baisi Jeuó kedves genreképe „Az ellinAllhatathin", a Pillanatfelvételek ötletes rovata, Varságb János és Dr. Karkas Imre versei, cikk Baksay Sándorról és a/, elhunyt kitünó író egyik kedves elbeszélése, számos apró cikk. stb. tarkitiAk még a lap nzövegrtezét, mig h képek közül kiemeljük n Oitu di fcVrrara olasz kormányozhat/) légliajó roncsait, fényképet a visszafoglalt l\'rsemysl szétrongált eródeiról. a boryslavi égő uaftaforrásról stb. A vidámságot Müblbeck Ka-1 rolv fejlécei képviselik Az Uj Idők szerkesztőbe és kiadóhivatala Budapest, VI Andrássy-ut lf. At előfizetési di| negyedévre fi kor, félévre lti koiona
— A „Vasárnapi Újság" miudeu száma gazdag tartnlominal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj ság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Világkrónikáival együtt hal koroua Megrendelheti a „Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Ké pes Néplap", a legolcsóbb uj*Au a magyar nép számára, lélévre 2 koroua 40 fillér.
— A „MAGYAR ^ANYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiaikl léáii>\'oV számára — Szerkeszti
Meghivő.
A KIRÁLY-SÖRFŐZDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak
az 1915. évi julius hó 31-én délelőtt 11 órakor
NAGYKANIZSÁN A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
nagykanizsai fiókintézetének helyiségében tartandó
rendkívüli közgyűlésre.
--=3-ewae«r>-<:
NAPIREND:
1. Az igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése iránt.
2. Az "alapszabályok módosítása.
Nagykanizsa, 1915. julius 6.
Az igazgatóság.
Aki szavazati jogával élni kivim, tartozik részvényeit szelvényeivel ugytltt, az
Tu\'taek Anna. Megjelenik mi irton vasárnap Mind™ alapszabályok ij g-a érnlmében. legalább 3 nappal a kflzgytilés előtt, .1 Pesti magyar egyes sziiua győnvőrü művészi Uiviieln k.ppul e- s
ezen bank nagykanizsai fiókintézetének
legérdekesebb unalommal jelenik m»ií KIHisetésl kereskedelmi bank főpénztáránál Bullapesten, vagy Ars: Bíész évre 12 keronn. félévre fi kurotia na-sye.lévre 3 korona. Sz«rke-il.Wg es kiadóhivatal : pénztáránál letenni, aminek ellenében részére igazolvány állíttatik ki. mely üt ,i kdzgytt-liudapest, VI. AndriSssy-ut t« szám. MutatvAnyszA-
mnt klvéiia.ra ingyen kaid a kiadóhivatal - K ki- 1&ien »»!» részvételre feljogosítja ttluAen szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
6
= Wf TfiPJT* ffiPFT -
K Ö N T PAPI — ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok iíléses kivitelben jutányos árban 1*1 --- gyorsan készíttetnek.
I
Tanintézetek részére szükséges cikkek
:__dús raktára -
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
-.\'v■ ■ ■ if■\' ■ •<»■ vr ■■•■-\'»\'" "^lipi\'"-aiftw.-w-•■att-vsaif
Nyomatett a laptulajduuus Ifi. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915 július 11.
54 ik évfolyam. 54 szám
Hétfő
Feltámadás.
Ii\'iti: Dr. Battlay Dezuö
Tizenegy hónapja tsrt már 117. 11 méreteiben még sulin el sem képzeli borzalmas világháború. A vége még beláthatatlan, -de 11/. i-rmliiirtiiy már bizonyos. Seregeink mostani diadalmas előnyomulása, az oroszok uap-uap melletti veresége kétségtelenné teszik azt
Keánk. magyarokra ez a liáboru eddig a sohasem remélt dicsőséget sugározta, a sohasem várt megbecsülést szerezte meg. Akkora lelkesedéssel, olyan elszántsággal vetettük magunkat ebbe a fenséges világküz-deletnbe, mintha nem is a győzelmet akartuk volna kierőszakolni, de egyenesen a halált kerestük volna Hatalmas szövetségesünk -mellett a mi elvitázliatatlan érdemünk is a* a szép eredmény, amely a végsó győzelem kétségbevonhatatlanul biztos záloga,
I>e vitézségünknek, elszántságunknak amilyen nagv az értéke, olyan nagy a/, ára is. Az önfeláldozó, vakmerő bátorság meg-
hozza a győzelmet, de ez a győzelem természetesen súlyos veszteségekkel jár
Még nem állanak rendelkezésünkre az edatok, — még nem tudjuk, mekkora az a véráldozat, amit hoztunk máiv\'és mekkora az. amit még ezután bll hoznunk, de ji háború óriási mérvéből következtetve végeredményben számottevő lesz a mi vérveszteségünk is.
Nagyon sokan vannak, akik ebból a dicsőséges háborúból már nem fognak visszajönni. akiknek üresen fog állani helyük az irodákban, műhelyekben, száutóföldokuu. olt, ahonnan a haza őket harcba hívta.
Ezeknek miként leendő pótlásáról gondolkoznunk kell. Már most I
Olyan kevesen vagyunk mi magyarok, hogv még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni. Széohenyi mondása ez 1832-ből. Az azóta megerősödött magyarságra ez a világháború erős megpróbáltatással jár Soraink megritkulnak. És körül vagyunk véve nemzetiségekkel, kik mind terjeszkedni akarnak a magyar supremeoia rová(árrt. ~ Ter-
vük. szándékuk eddig nem válha\'ott be. mert erofalként állott útjában a magyar óseró.
És most ez az óseró lelt kisebb. Ezért szükséges annak póllisa.
Németország Dernbtirg volt gyarmatügyi államtitkárt küldötte Amerikába, hogy az ott elő nemeteknek az anyaországba való visszatelepítését előkészítse.
A lerinészntes-fsjszapnrodás lassú Hatása osak idók multán érezhető. Kzért kitűnő a német példaadás ég mert német kezdeményezésről van szó. bizton meg is fog való sülni . .
Nekünk is vannak véreink Amerikában, a magyar állameszméhez ínég Itü magyarok, akik talán várják a kezdeményezést, hogy ide visszajöhessenek.
Nem volna-e szükséges a német példa-adast követni nekünk is ? Nem volna e szükséges a részben elpusztult magyar őserőt ily módon visszaszerezni, inig nem késó, — mig azoknak megszerzése nyereséget jeleni, — a magyar állameszme számára ?
Ária az 1915-ös tavaszból.
Jer titosl kis öcsém, menjünk <1 ligelbe. A lavasz szúrja részeg illatál.... A lelkemen ja íj! valami nagy bánat Sölél hollókéul sírva suhan ál. Tekints körül és lásd hígult szemekkel, A fü hogy i\'tiközik s nyit a virág . . . Hallgasd a méhek zsongó muzsikáját, Nézd ritmusára mg a jázminág. A tavasz eljött. Itt a lavasz újra .... A parkol madár dala tölti be, Tarka pillangók játszva kergetőznek, Az ulat nárcisz szirma fedi be. — Erre jer! erre! Áhilaltal nézd csak /4 padon pihenő emberekel. Látod itt ennek a lába hiányzik Annál Inába keressz szemekel — -Amott a túlsónak félkezc van csat^, Hz a rigót már nem hallja soha Hiába a tavasz illata ■ rajtok.
Vad tort ül halál, vér a bora ....
I
(lolyózáporos rettentő napoknak Áldó zala lelt itt mind valahány. Jajj! nem a számukra nyílik a virág, S nem rájok kacag a sok karcsú lány. I.álod kis öcsém, ók az élve hollak, Kik áldozatul liozlák önmaguk — — — Vendégek itt, — már más világban élnek, Nékik kinyíltak a Titok-kapuk.
CSÁNY1 LÁSZLÓ.
A szép halál.
Irta: Vécael Jenő.
Budapesten. az Erzsébet-köruton volt egy ragyogóan szép cipóüzlet. egy hátországi* szóló szélhámos intézmény, bizonyos Piacxek nevezető ur tulajdonában. egyenest az emberek ostoba biszékeny-ségére berendezve. Ez a Piacsek, ez az idegbeteg és pénzéhes eipójijáros addig szaladgált a« árvaházakba. 11 vakok intézetébe és a katonaxághoz és fantasztikus mesékkel addig bizonyítgatta, hogy cipói tartósságban túlélik még az akadémikusokat is, hót azután még
mindig lehet belólftk olvasztani kitűnő enyvet amíg néhány o»;ei korouán segítségével mindezt sikerült elhitetni Akkor azután szállított ezekre a helyekre pnpiroNlalpakra ragasztott viaszos vásznat, tarlós cipók gyanánt, amik öt nap alatt ugy azétmállottak. mint a pinty, de az üzleti érdok gyönyörűen érvényesült.
mert a Kiakadtak helyett uj«bb rendeléseket kapott *
Egyszer már éppen el akarta kiáltani, hogy 1 becsületuristenemre. én vagyok a legboldogabb cipógyáros ezen a világon, amikor elkövetkezett az ugy-n.<vezeti közgazdasági krízis, az üzleti életnek súlyos kijózanodása a becstelen vállalkozókból éa Piacseket annyira megdöbbentette, hogy odalett mindeu ébersége, Kiborult előtte a világ : ugy érette, hogy csak azért élünk es azért szaladgálunk olyan lázasan a dolgok utáu hogy\'végül is valami fájdalmas csőddel örök sebet szerezzüuk a szívre. Ettől kezdve szamár-lemondással nyugodott meg a legolcsóbb ajánlatokban, sói egyszer, ainikoc eicy nagyobb váltója volt esedékes, a leányárvaházba szállítandó cipőket tévedésből a legjobb anyagból készítette.
Ettől végképen kijózanodott. Most már tudta, hogy teljeseu el lógja hauyagolui a gyárat. Maga előtt látta a hamis, bukáséit rászabott két és fél évi húrtöut, a szabadulás ntáu való napok piszkos nyomorát a hajléktalanok menhelyén és a végsőre el-száuva járkált fel-alá az üzlet melletti irodában.
Z A
L A l KÖZLÖNY
Jlil.Il\'S U.
HÍREK.
— Halálozás Horválh Jáiion nyugalmazott jegyző m«K>i>ll Kemlholji.ii, foljó hó 8-áu éloléiWt 66-ik étében. At elhunytban Horváth Uyölgy nagy kanizsai főgiuio. igazgató teatíérét gyászolja
- i
Színház.
megálltak helyüket a igaz dic-.SrutlBl adózunk a. egész társaságnak > szombati és TMárnapi »IWí«4t Ma hétfőn » Papa Itedvace lesz > műsoron
Kritikus
Vers a csatatérről.
Ilanmni hütli KirckkHOj\'/ Kánly m. Sy •■ Bits a csatatér. Folyt sok drága vér, És egy Itósvitéz, Most nagy útra kése.
Szembatou eate a: arénában kapunyitás Tolt Kijött tik hozzáuk a nemzet napszámosai — a pécsi színtársulat. Magukkal hozták inúvéazelűk teljél, gya rapodiUát, s kérik művészetük ellenértékét — a támogatást. 8 uera Ingyen. Jé kedvük. művészetük ereje nem beszél foiyalkozásról. hAr a háború ugyancsak dús irtást telt a slinészok örömeiben. Szonlbs-ton a Lengyelvér operette újdonsággal köszöntöttek be. León ateiu- és Nedbal Oszkár műve Ht az operett. S a darab, ragy a fellángolt művészetpártolás1 esaknciu telt házat vonzutt az aréna falai Ifözé. H
gyöuyörködtOnk a zenekar együttesébe......ulaltmik
az előadás mokaaágain, derűs aiinein. Pisili air töltött meg minden lelket » elfeledtük, hogy a diszlel iiom jött meg s amúgy igazában sbakeapearei egyszerűségben folyt le az uaemény. De meggyőződtünk csakhamar arról, hogy a jo játék pótol|a még a művészi millióul is. Mert |ó láiékot láttunk a ékeztünk Borbély Sándoit hangon jékedl kiaérto szőre-pétien mindenütt, min leánya, Peterdl Ktel egy ess-pásra a közönség kedvence tett a darab folyamán. Játéka tartalmas, üde, változatban gazdag vibiál » szin szépségeiben s leleményesen friss, életszerű. Hangja pedig bájosan csendül mlodellOtt, Ude tiatal-ség tavasza zeng ki helóle. Jó társa volt Tihanyi Hola (Uaranszky gróf), .ki játékában közvetlen mű-
vészi értéket mütal, bár hangja a felsőbb regiaztor- Kégi igazság ez a cint n....... háború folyamén
bon erőtlen hiányos Játéka sok erénnyel ékes 8o- már sokszor nyert beigazolást. A szegény hozza a bestyén Jenő sem mindennapi komikus erő, noha haza oltáréin a legnagyobb áldozatot Vért s éleiét fi.ital kora titlzasailól sem luoul Szereplésétől még ezerszámra ad, min,len zúgolódás uélkll!
Vár otthon reám, Jó édes anyám! — Madár elrebben. Vidd izenetem, Hogy mi lett velem.
Szép szülő hazám — Jó édes anyám. Rám borult a csend, Jó pihenni leni.
Mért meg nem ériem, Hogy fogd a kezem ? Szivem elakadt, Nincs többé Jiad.
Dobroviea Milán, a Hadsegélyiónk ügjbutgó lelke hőseink emlékére t!>ü|le»t rendez Nemes lelkek nemes lörekvéae nyor MlóauláBt, ha ez a terv, hőseink lángoló hazaszeretetének örök momentéja-ként fog állani elemeink előtt. A gylljtéa folyik KörOekényi Piroska a mások ígybuzgóiága minilig I hoz ogy-egy Miiért - eddig négji<áz koronán felül gyűjtött — a znflkséges összeghez, amely azután a nagy hősök életéhez és halálához méltóan beszél » mi csodálatunkról, tiszteletünkről és hálánkról hőseink iránt, akik értünk vérüket aduik. 8 e gyUjló utón mit tapasztallak A kis házak lakói nem rejlóznek cl a kéregetés elől, nem kötnek UHgylelkliségllkbell feltételeket a mások adományozásához, hanoiu — adnak, úgy. aliogy tehetségük engedi, alt talán sokat is. I)c sokat tanulhatunk ezeklél a jó emberoktól. Pedig » Ima uem nekik termi estipán rózsáit — Tanuljunk tőlünk.
Krasznik
Verus
Virágot a kórházakba!
A kórházuk feíiérre meszelt s festett termeit ijárva szomorú lehangoltság ütött szíven A sok se liesült s beleg lió« oly élet s lélekunotlau \' fekszik riiieg Iliink kózl. rideg vaságyakon. A falak kopottan, Üresen, sutáu bámulna* le a szenvedőkre, Az asz talon kane.só, poharuk, tinta h esetleg egy womag kártya, mig fejtől az ágynál a kopfzeltell lengeti húsán az ablakon beáramló szellő.
Szürkeség, fásultság szinte hypnotikns erővel fekszik az emberekre.
8ie!tHiu ki e komor környezetből s ott künn a falakon kívül eszembe ötlött valami. Rgy ici pici terve< ske. amivel mégis .-okkal derűsebbé lehetnók a betegszobák sivár egylliingUságát.
Mélyen tisztelt úrasszonyok és nrleányok. A terv ma még csak gondolat, tettre az önök áldozatkész, nemes lelke válthatja
ha ado- VH" amit kezecs
sokat várhatm.k, s a közönség már most is számos mányra is szükvég esik. abból is szótlanul, odaadóan kikkel a kórtermek asztalára helyeznek, tapssal honornlta látékát —érdemesen, Csanádi Irma\'veszi ki részét. 8/.ép adat ez az egyszerű magyar; Oh nincs szükség itt delioates virágokra; örö-jól játszik, az eleven élet illúzióját kelti « aziu- ember lelkivilágához, hazafiúi áldozatkészségéhez. (mel, hangulatot log a szivekbe varázsolni a cseng* padou s hangja sok dicséretes értékelésre tarthat amelynek nincs párja szerte e hazában S ez igaz- lyüke s a levendulák De hisz talán az önök gyoó meg számol. A fóbb szereplők mellett a többiek is aáglioz most ujabb adatot kaptunk géd, szubtilis finomságú lelke rég foglalkozott ozzei
A szegény ember
— Majd talán bolond I leszek I — mondotta daccat.
Azután összetépte zsebében talált Írásait és átment Budára, hogy a Lukács fürdő egyik kabinjában sziveiilójje magát. Levetkőzött és mert a pénzen kivül eső dolgok miatt módfelett el tudott érzékouyülili. szép csendesen megeredtek köuyei a kanapé szélén
— No hát Isten veled, te szép világ I — sóhajtott azonmód, feherheu a kanapén ülve. — Is teu veled, le ragyogóan szép cipóüih\'t, Isten veletek hitelezők, akik most már hiába kéritek a csődöt éh végül bocsássatok meg nekem elrmnlólt lábaitokért, katonák, vakok és árvák, de lássátok, na-gyou kellett volna a péuz és minden amiatt történt . még ez is a péuz miatt van
Azzal végigdőlt n kanapén sóhajtott egyet, de mert mit tudja azt egy pesii üzletember, hogy hol a szive : a következő pillanatban keresztüllőtte lialtüdejét.
Megrázkódott tőle, de azulan már nem érzett semmit. Távoli mezők felett repült, méhek zümmögése között, virágillatokban, egy gyUnyörü tá|ék felé. áltól a messze nyúló fasor végén halaváiiy körvonalukban egy eszményi város bontakozott . . . és talán szebb volt ez ,iz egész mint egy finlnsztikus részlet at operában ...
— Azlau a fasor végében leszállott a hosszú utru es korüluézett
— Kjuye ... ejuye, — mondotta fejcsóválva j — oiiuan a magasból ezt az utal uem gondilláin I ilyen porodnak és göröngyösnek.
De azért elindult a messze város felé, amely • ugy látszott, minlha aranyban litröduo a rávetődő napsugarakban. Nem jú\'ott eszébe, hogy tulajdou képpen miért gyalogol itten, haueni csendesen bal-1 Ingott, mert valami szokatlan érzés vonzotta a város i \' felé. Króseu lüzött n nap a poros utrn és sokszor | j nézett a Iák közé, ahol tlde zöld III csábította pihe-, nésre. csakhogy a gyepei magas dróikejités választotta 1 jel az Ultól, tetején kiálló Vass^ögtjkkel; amelyek között j egy-e^y szomorú madár üft és hallgatagon nézetl a j i g)zlogló után
| — Talán ez az ut lesz a purgatórium, —\' Ijoiidolta magában — miudeiiesulre jó volna találkozni i valakivel boszélgelve könnyebben viselném a Iá-1 j radtságot.
j Alig hogy ezt elgondolta, egy hangot hallóit a kerítés mellől.
— Jó napot, Biacsek !
I Odauézeit és a kimerültségtől eldőlve eg> lel- i szerelt katonát látott a porban.
— Jó napot — mondja - micsoda város az \' ott, a fasor végóu ?
— A nyugalom varosa — telelte a katona — éu is odatartok, ha kibírom n hosszú utal. Na hiszen Piacsek. szép cipókét szállítottál hozzánk! Mikor az őrmester kiosztotta őket, ópeu hogy léptünk néhányat beiiuilk és elszakadlak. Azért fekszem tuost is az ut szélén, mert a cipőd feltörte a lábam
Aztáu nagynehezeii feltápászkodott magara ag gaita cókmókjail és bicegve megindult Piacsek molMt a Nyugalom varosa fele.
— Hallod e. Piacsek — szólóit később — eleget szenvedtem miattad a földön, vihetnéd inosti a fegyveremet.
Kis idő multa már érezte, kojty « súlyos ka-tonafegyvei erősen húzza a vállát, de uem panaszkodott. Mennél fáradtabb leli, unnál inkább melegedett a szive és ettől arra a sok, szenvedő katonára gondolt, aki inosl odalent a földön, forró napsütésben, sebzett lábakkal gyalogol. Csodálatosképpen már nem tudta megérteni, hogy az éleiben miért vágyott annyira a milliók után és miért nem támadt az emborek között is olynu halk melegség a szivében, mint most hogy megértheite volna szenvedéseiket
— Hogyan van az, — kérdezte utközjlen a katonától — hogy odalent az emberek ugy marakodnak V
(Vág. köv)
JULIÜ8 12.
ZALAI KÖZLÖNY
» hála szent szivárványa, amely ugé*7. teliében
a unuivavif
lelke lelolt sugarM/a széi glóriáját ^érilésíik kifizet
lése,
felemelése iránti kérelmek nyék az 1912: 6-t. t--c. »ft §-a Még elöljáróságához: felmentési igények azután jogtalan igénybevétel vagy inéltáuytalau megterhelés, továbbá a hadszolgáltatásoknál közreműködött közegek törvén) ós szabályellenes eljárása iráuti panaszok, valamint egyáltalában a hadi*/.olgáltatásokat illetó piinanzkérvéuyek iiánt pedig az illetékes- fő szolgabíróhoz, (polgármesterhez.)
Sypniewszky earedeB ünneplése.
délben a tiszti étkezdében történt. hogy a vitéz
a kérdéssel! Csak egy-két szál virágot s a beteg vétlenül az elsfi sorban határozni hivatott kóvetkozó — Újságot a beteg sebesülteknek. A >zobák lakúinuk arcára kiül az öröm. az életvidámig hatóságokhoz forduljon , Hadsegélyzó kórház osztálya felkéri a közönséget.
A halfoipaUtsok után járó térilések 1 Ky elolvasott újságjait ne dobja el, hanem adja vitgy a már kifizetett térítések I "ebesOltjeinkuek. Minden trányban tevékeny Had-alnmiut az ellátási igó>6ólJIÖDk W »k"> a fajdalmát ei.yhi-
értelmében a kö»-|,wn1, uu,lmát e,awl\' ll08>\' "órakozaaukról ts gou-doskodik s ebben a közönség támogatását kéri. Az elolvasott újságokat az urnákba lehet dobni, vagy a Hadsegélyzó kórház osztályába bevinni
— Mi van a piacon? Minden reggel uj meg uj panasi, ii| csele paté, uj marakodás, tülekedés átkozodás a gyomorért. 8 -z uem lokális, országos dolog, melyei mindenki óhaja szerint reudezui lehetetlen. Hibás az eladó mert sokszor lehetetlen árt követel cikkeért, de hibásak a vevők is mert vagy
Ma egymásra licitáluak a gyomruknak kedves élelmicikkekért vagy különösen a ma|orságnál olyau követelésekkel állanak elő, amit a jelenlegi tengeri és hu.- drágaság mellett ohajtaui abszurdum Képtelen követelések (olyomáuuya az a körülmény, hogy a legutóbbi vasárnapon a majorság piacon csibék és rucák helyolt egy jámbor tót fózókaualakat kínálgatott Tessék a vevőnek is méltányosnak ienui, az áru árát a kínált majorsághoz mérten megadni s akkor vége lesz a Mik lorzsálkolásuak, mely az eladókat hova-lova táljukén elriasztja a piactól
— A városi tengeri melyre előjegyzések már el liem tojj ad tatnak, az aratási sürgős munkálatok miatt a mai napra beszállítható nem volt * igy annak szétosztása csak a közeli napokban várható, miről az érdeklődök a városház kapuján kifüggesz-
tünk is az önök
mélyen tiszteli úrasszonyok és urleányok
Liposey Domonkos.
9 A szabad Galícia.
uAVRIÍ\'shI InluÍ J
Galíciából szaladnak ki az utolsó orosz csapatuk ... Zamoscze. Komarow. Tomasow, Uoliatiu, Krasznik . . mennyi bos és drága név; ugy merül-nek fel u|ra a horizonton, mini elfelejteti szíriek a tengerből. iA tizenkettedik hónapban,. amelyet fegyverben állva hagytuk a hátunk uiögölt, újra ott va-
ao
gyünk, ahol szembeszállniuk a sok milliós orosz hontférfetryd ti^tíl^a a Lipótrend lovagkeresztjével fergeteggel. hogy megbéuitsuk azt fanatikust,1 |0p(o (U|lg Aj ^ művű |0VH|ík,,rrHZl tokján eiüst
sávon ez a leliiás volt olva-lialó : A 20. houvédez-
amellyel felénk korbácsolták Európa és Ázsia hordáit.
Á háború tizenkettedik hónapjában ezt a fel- red tisztikara vitéz parancsnokának, 1915. jul 12. adatot teljesen és fényesen megoldottuk Az orosz Emelkedett hangulat közt állt lel az asztalnál Dőltül* rő már n múlté, azou a sáron, amelyet haláram- hol őrnagy é* szónoki Meslermüben emelte ki a kon innen ideiglenesen meg ludott szállni, elveszlek (vitéz ezredparancsnok érdemeit, amelynek örök em-a pétervari pompás gái(|aezredek, ott rekedlek ** léke m» \\t ezred büszkeségit, bog.r őfelsége 8yp-iiiodef n francia ágyuk, hátrahagytak a régi energiát, niewszky ezredest h Lipótrend lovagjává nevezte ki it Hli-ateglai ódátokét, az egynégo- kona-peiét. s fö- Szavai után a kitüntetett pzrcdparanésuok válaszolt, |ényes bizalmai ós azt a hitet hogy győzni fognak, j megköszönve a tisztikar figyelmét, amely a bajtársi Tomasowto! Uorliczéig. Oseruovicztól Máramarosszi- viszony egy uiabb láncszemeiéit a tisztikar s az *z-gelig es vissza: ez voll az orosz, szörnyeteg ulja éj» rodparaucsiiok közölt.
kálváriája _ Bentzik Sándor ujabb kitüntetése.
Drága és szent föld, uwiuceak azért, mert a. Nem régibeu irtunk róla. Ma újból felvesszük kato-itendő falragasz utján foguak értesülni, mienk volt és a mienk inaiadt, hanem aaért, nve\'rt jnti életének elejtett fonalát, mert ujabb hírt kaptunk j _ Mit ^p^fc az aratö hadifoglyok, orosz véren kívül a miauké is öntözte. Milyen kü j róla, hősi bátorságának ujabb dicsérelét és mellény-|gló n m, sIÓ n mj RMÍáluk kötöu yannak j6|M|kw
és nagyon sokan kérges lelkűek is, kik az orosz
Iónon és csodálatos termése lesz ennek a földnek ; lá-iit Soron kivül hadnaggyá léptették elő Bentzik
mini az emberek szivéből kihajtott virág, ugy all az,Sándori s a hozzánk érkezett hir valami érdem- Hraló f0K|y0kka| „ 8ie°rint bálin„k 8 a werinl |á,|Ak érett és nehéz termés (ialicia töldiéu Ez a termés (keresztről is emlitést lesz, amely negyedik (arauy, (l| öket klemmel a nehéz aratási munka közben.
A munkában levő foglyok természetes hasonló
ami számunkra készüli, visszafoglaltuk magunknak és soha őzen ii földön nem lesz a másé. A szövetségesek leielmeles ökle csapott le az oroszra, elszédítette és megtáiiloriiotla
Nem volt lebecsülendő ellenfél: száma, súlya, ereje szervezete, taktikája megrémíthetett volna népeket. amelyek nem az erkölcs és a jog kenyerével élnek és amelyek uem indlak, hogy készülniük kell es készen kell éllniok arra. hogy az életükre törnek. Mi tiszta szívvel álltunk ki a párviadalra, tudtuk, hogy el kell jönnie, tisztában voltunk, azzal, hogy nehez sorsunk lesz szenvedni fogunk, köuuyes és panaszos napjaink is borulnak ránk, de tudtuk, hogy kezünkből uem lehet kitépui a kardot, amelylyel a világ miudeu égtája fele védjük magunk. A bizalom és türelem ma ünnepel ül, az öröm és felszabadulás ünnepet, amely I)el • haláraiiittiól meiieküló ellenséget virágos és vidám csapataink verik maguk előtt.
ezüst, bronz vitézségi érmek) kitüntetése most már< Buntzik Sándornak. Örömmel Inuk ezt lo inert ez ^
szivetméggel dolgosnak. Volt alkalmunk annak idejéi
csekély elégtétel annak a paládnak, ^melynek négy ; {öbb Mym lueggy6r.Adni a do|üg ít|6, Mtímé|yeseu küzdő Ha védi hazánkat * amely már kgy aldózatot j(f g fB|óbau 8ok j6| „8Ö Kűk |„|ke,
is hozott dr\'. Bentzik József aítMtével a hasa oltárára.
— Főhadnagyi előléptetés Wnwkén este jutott el a helybeli egészségük.\' i osztályhoz, hogy paiain;sookat heucdekfnlvi Detrich Mihályt főhad naggyá léptették elő. A?, egészségügyi osztály katonái között hamarosan elterjedt it hir s mindjárt a Főúton kifejezést adlak Rimák az örömnek, mely óket tisztelettel övezett pui\'HllCsilokak előléptetése alkalmából eltöltötte. Osopodosolva siettek Detrich főhadnagy üdvözlésére. Detrich íóhadnagy sárosunkban több igaz barátot szerzett előzékeny, uri viselkedésével s ezek is mindannyian igaz lélekkel osztják csak Detiich fontos katonai szolgálttá) jutalmazó előléptetésének öröméL Az előléptetett főhaduagybin
get is tapasztaltuuk.
\' Egyik jobbmódu helybeli civilünk ugyauis ebédre, vacsorára szalouuával s kenyérrel traktálta óket, s a jó frifs friss vízzel.
Sebestyén Ferenc, birtokosnál legiobban eső ellátásról győződtünk meg. a hol a foglyok ehéd|e húsleves, főzelék hússal, és fánk volt, melléje borral.
8ót amikor az utolsó nap az aratás veget ért, este finom paprikás csirke és galuska került az asztalra, elébök jó kis fánk borocskával.
De ki8kauizsai polgáraink is előszedik a sóda-rakal. laci pecseuyét s réteseket, melyre a förhéoci és cserfői karcoa ;ön nyomtatóuak este fígtu dalolva térnek háta a mezőről.
— A oséplési eredmények, mötelező be-
j tehát nemcsak a lelkiismeretes és közkedvelt parancs
i uokot. hanem a jó és elókeló modorú úriembert is jelentése. A korminy elroodelte, hogy aí e,\'csépelt i üdvözöljük buza-, rozs-, kétszeres-, árpa- fie *«bmennyisegei a
: - Egy iQu hős halála. A hősi halálok ^tHigek elól|áró«ágaiuál be kell jelenteni Kire . I fájdalmának tongere folyton dagadóba,, van. 8 az ár1 nyomtatott levelezőlapokat foguak a kózseg-4 ■ emelkedésébe beloömlik fájó könnyünk percenkint, 11 KMd*k rendelkezésére bocsáiani Aki * bijeleu-. a la J l • ntpoiikónt- Kloterős remény lört meg » napokban \' e"n»ulmtja, a törvény 8 hónapi ekárással ós Hadiszolgéltalásokra vonatkozó kórújfmtket i8 ^Vilikor LenV Amál hősi halál! hal. az északi\' «00 korona pénzbüntetéssel sújtja.
panaszokat az érdekelt lelek nagy számban mtezuek, ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ _ JMom & 8ebe8Ültek fegyverelérfc
közvetlenül a honvede m, mMiisztériuuihoz. abba., a; _ ^ ^ hire A vi)á8l]llbu|.u |,^ato.nbAjátio» A hadseregtóparancsuokság a hadügy,n.niszteriummai valószínű feltevésben, hogy kivánsagaik M,es,tc*e,ly | / ^ ^ ^ g ^ ^ ^ , ^^ ^^ bogy raindMOn kalüt)ák. ^
módon könnyebben es gyorsabban elerhető. ^^ ^ ^ ^^ könnyezzük ót sebesülésük dacára fegyvereikel a rajvoualból n leg-
Minthogy ily kérvényeket illetékes eljárás vé- „ ,„.llies a fiatal élőt reményHÍnek közelebbi tábori vagy lartalékkórháiig visszahozzák,
gett amúgy is előbb az elsőbb fokú közigazgatásijl/l^bkóUt. Sokat ígérő élete fájó halállá vált a mi; pénzbeli jutalomban részesitendők. K pénzbeli juta-hatoságokhoz kell leküldeni az ily közvetlenül a 8jOIH0rUságunkra. Zárjak le e pár sorban életét, | lom, ha a sebesült szuronnyal együtt hozza viasza minisztériumnál beadott kérvények elintézése ezáltal! „gyóujaégé.i — de emléke kitörölhetetlenül él sok {fegyveréi: lo korona, ha szurony nélkül, ugy 8 ko-mindig halaszlM st,euved suk Hzivbeu, biztosan mondom Nyugodi édes hősünk, róna. Ezen Összegeket azon Ubori v igy tartalékkór-
A közönség ennélfogva figfelmaztetik, hogy j akire idő előtt b»ritQii ttemfedói a „agy világhAboru ; ház fizeti ki, ahová a sebesült a fegyverét vi«ti-sajál. érdekében is kérelmeivel és panaszaival köz-(diadalmas halála hozta.
Kórelmek ós panaszok hadiszolgáltatási ügyekben.
1
ZALAI KÖZLÖNY
Jl\'Lll\'8 VI,
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irrk: Lukács JózscJ, fogiiuu. taiiar. A vaskos munka pápaválasztán tör-, teneti fójlódéflével foglalkozik, amíg az jelen alakjához ert. Mindenkinek érdekes és tanulságot* olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed Hlilusával ulvexi\'tes olvasmány. A világtörte-, iittlmn e jelentós mozzanatának ismerete j minden kőlturember tudáNának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Az „Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kitüió lapot, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. 1. Fehérváriul 15/c. —! Előfizetési ár félévre 10 koi Mutatványszámot készséggel küld a kladóhival
— A -MAGYAR LÁNYOK\' szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára — Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik mi tden vasárnap Minden ••gyén szima gyömörit művészi kivitelű képpel é< » legérdekesebb tartalommal [elenik niev<. Kl-Mizetési ára: K^ész évre ÍJ korona, félévre fi korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Andrássy-ut 16 szára. Muiatványszá mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — E ki-ttluÓHu szerkesztett képes hetilapot mindenkinek , melegen ajánljuk
Meghívó.
»
A KIRÁLY-SÖRFŐZDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak
az 1915. évi julius hó 31-én délelőtt 11 órakor
NAGYKANIZSÁN A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK .
nagykanizsai fiókintézetének helyiségében tartandó
rendkívüli közgyűlésre.
Napirend:
] Az igazgatósig javaslata a részvénytöke felemelése iránt. 2. A/ alapszabályok módosítása.
Nagykanizsa, 1915. julius 6
Az igazgatóság.
Aki szavazati jogával élni kíván, tartozik részvényeit szelvényeivel együtt, az alapszabályok ij g a értelmében, legalább 3 nappal a közgyűlés elölt, a Pesti magyar kereskedelmi bank főpénztáránál Budapesten, vagy ezen bank nagykanizsai fiókintézetének pénztáránál letenni, aminek ellenében részére igazolvány állíttatik ki. mely öt a közgyűlésen vaM részvételre feljogosítja

f flü
= Jff. F/fPjjs fpppf =
KÖNTY-, PAPI í^— ÉS IRÓSZEf^KERESKEDÉSE
IDús raktár legújabb ilivatu levélpapírokban
. t névjegyekben
|j,- Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban
Ift * — gyorsan készíttetnek.
II
Tanintézetek részére szükséges cikkek
________ dús raktára -----
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Nyonut.jil a lapiulajdoiiiM Ifj Waj.lits JSíauf liöuyíuyouidájában Nagykanizsán
Nagykanizsa, ig^ július 15.
54-ik évfdlyam. 55 \'szám
Csütörtök
Magj• lanlk hation ii ciuliirtoköii.
kiadialMl Irak: K,,.. lü
Negjrad.via 2 kofo.a 60 nit.
Éfy.. Itim ara 10 flll.
K.laló. .... kamlA
Báüékoviuh János
Kí...,k...,í: 8;irkiwtéiH || tMilHilUI liik-llr I
Kemény László Talaton 82 — Hlrdaltiak tf IJaaabta .,a,ln>.
A közélelmezés.
Az aratás munkája befejezéshez közel és az eddigi kilátások szerint mindeu reményünk meglehet arra, hogy kelióen nn-gálla-(ilolt intézkedesek és szoknak preoiz végrehajtása én betartása melleit a kenyéimngva-kat illetően a közfogyasztás torén a Jővó évi termés esedékességéig nem lesz hiányunk semmiben s ezenfelül Ausztriának is igen jelentékeny gabonamennyiségeket bocaáilia-inuk rendelkezésere.
De hogy a termés remélhető hozamából mindezekre kelfó mértékben telik, az egymagában még nem nyújthat teljes megnyugvást. Ha az elosztás munkája nem végeztetik a szükséges körültekintéssel, energiával és hozzáértéssel, a legnagyobb bőség mellett is súlyos zavarok, fennakadások követkéz hétnek be az ellálás körül ugy a termelők, mint a fogyasztók kárára. Szomorú tapasztalataiul vannak erfÜ a most leloiyV hónapok élelmezési nyomoruságainak aktáiból. Dacára az 1914. esztendő silány termésének, sok átszenvedett közfogyasztási mizéria elkerülhető lett volna, ha az intézkedések kellő időben és átduuilolással történnek és főként,
ha a rendelkezések végrehajtására hivatott szervek nem bizonyultak volna e feladatuk teljesítésénél annyira gyengének. A városi polgárságot hónapokon keresztül valósággal koplaltatták és íme. most sorban kerülnek elő a községekben a kisebb-nagyobb eldugott |gabonakészletek, a városi pincékből az elrothadt burgonya, az elromlott zsir nagy I tömegei.
Ai idei termésnek megfelelő elosztása, vagyis a népességnek liszttel, azaz kenyérrel való ellátása még nagyot nyer most jo-lentóségébeti azáltal Is, hogy előreláthatóan hosszabb időre a liust is részben a kenyérnek kell pótolnia. A húsfogyasztással most már ugy állunk, hogy annak minél nagyobb mértékű csökkentése egyelőre egyenesen közérdek. Szakkórökbeu állat-állományunknak a háborús állapot ideje alatt való visszaeséséről a legnagyobb mértékben aggasztó becslések vannak forgalomban, ugy hogy a to-víb\'ISr hiíífáilást. amennyire ez\'a hadsereg szükségletének természetesen legeslegelsó sorban álló kielégítésének kötelessége mellett lehetséges, minden rondolkezésre álló módon —- tehát a polgári lakosság \'húsfogyasztásának redukálásával Is — megaka-
dályozni: valósággal életbevágó gazdasági érdekünk.
Mindenképpen örvendetes és megnyugtató, hogy a megalakult Hadltermény rt. igazgatóságának legújabb határozata szerint most már ez a szervezet módot akar nyújtani arra, hogy minden megbízható és megfelelően tőkeerős akár fővárosi, akár vidéki kereskedő is közvetlen megbízás alapján vehessen reszt abban a munkában, melyre a kormány a Hadíterinény rt.-nak engedélyt adott, sót bekapcsolni kivanja e tevékenységbe a társaság bizonyos korlátozással a kisebb kereskedőket is. Ez a határozat annak az —r enyhe kifejezést hastuálva — II-lojália törekvésnek bukását jelenti, mellyel egy összeverődött érdek-ring mindeír meg-okollság nélkül részben teljesen le akarta szorítani a gabonakereskedők százait rendes, legitim móködé8i terükről, részben pedig csupán kegydijakat akart nekik juttatni. Igen jól és okosan tették a vidéki kereskedők, hogy ez ellen bátran, nyomatékosan tiltakoztak. A Haditermény r. I. határozata mozgalmuk részére már is meghozta az erkölcsi sikert. Most még csak az lenne kívánatos, hogy a Haditermény rt. elvi állásfoglalása után ennek az ügynek további fejleménye-
Te valamikor...
Te valamikor már voltál relém, Halovány arcod csákó1 leliell rám .. . Jázminok bokra, sok-sok virága, Kárcissok nyíltak a nyár derekán .. . Emtékszel-e rám?
Te valamikor sir Iái mattam, Virágok hulllak fagy — dér/61 korán, Te valamikor szereltél engem, Koravén; szürke álmok alkonyán . . Elfeledted már1
GY. KOCSIS LÁSZLÓ.
k szép halál.
Irta: Vécsey Jenő
II.
Hál ax ugy van — mondotta a katona egy-szerűen,— hogy felülről jön egy parancs. Azután a kapltáuy elmondja, hogy tegyük ezt vagy azt, »Z| Őrmester pedig a hátuk mögé áll és ha nem mogy ugy a dolog, ahogyan a kapitáuy ur elmagyarázta, kardlappal biztat Pedig a kapitáuy is, meg az őr-
mester is csak olyan katona, mint én, de alighuein | azért teszi mert több fizetést kap érte.
Egy ideig hallgatagon mentek egymás mellett, azután a katona újra megszólította :
— Hallod e. Piacsek, ugy is te miattad ment tönkre a lábam, vedd át a bornyumat is. En ledülök az ut szélére, azutáu majd utóiériek.
Most már egyedül ballagott tovább, kissé előre hajolva a teher miatt és szemei folyton az utón jártak, hogy kikerülhesse a göröngyöket. Semmi lurcsat nem gondolt, hanem természetesnek találta, hogy ezen a poros utón egy katona nehéz felszereléseit hordja a vállán és beleuyugodott, hogy ennek igy kell lenni, ez egyszerű folytatása a földi szenvedéseknek. Kies fájdalmai voltak, hiszeu a szíjak nagyon szorították testét, de azért a szive már uem sajgutt ugy, miut ma délelőtt a löldöu és valami különös, meleg szeretet ébredi fel beuue az emberek iránt, akiket ugy hagyott odalent, liugy soha jót nem tett velük
A szája már tele volt finom porral és körülnézett. hogy uem találua-e vizet valahol, amivel magát felüdítse De knt helyett hirtelen egy embert látott maga előtt, aki botja végével az utat tapogatta. Karján egy hibá* nádszéket cipelt, hóna alatt pedig a székjavitásboz szükséges nádrostkötegei szorongatta.
— Jó napot, Piacsek ! — kiáltott at ember.
— Jó napot — felelte Piacsek — te is el fáradtál ?
— Hogyne fáradtam volna el — mondotta sóhajtva a vak — hiszen már reggel óta láront »ti az utat és elepedek a szomjúságtól. Ez at utolsó szék, ezzel aztán el ia megyek a Nyugalom városába.
— Nincsen víz valahol?
— Nincsen, csak a városban, de nem hiszem, hogy kibírom addig. Látod . . . látod Piacsek, mit tettéi at én lábaimmal I
És felemelte lábát, hogy megmutassa, milysu állapotban van már rajta a cipő. a bőr kirepedezett és a talpat csak néhány szögecske tartotta, ugy, hogy a por egyik lépésnél beleömlött, a másiknál meg kiluvódott belőle.
— De honnan tudod, hogy én Piacsek vagyok ?
.., l\\
— Kitaláltam Hiszen hallottad, hogy nekünk, vakoknak, fejletebb érzékeink vaunak, miut más embernok Bizony. Piacsek jó is, hogy utóiért^, legalább aegited vinni ozt a széket. Hiszen ha uem fájna ugy a lábam I De lásd, Piacsok, te olyan gyalázatos cipőket szállítottál az intézetbe, hogy minden
*
ZALAI KÖZL.ÖNY
JULIU8 15.
vagyis a gyakorlat ia akképpen alakuljon, hogy a aitakmálioi: Urlo/.ó őasses koroake-dóif, — a kisebbeké is - jogos igenjei minienképpnn igamAgos paritáson figynlolti-beviiteiben résioíűljeuek.
TÍTeI
Sziiihái.
Hétfő este sikere Htm állt mögötte a azom-baü és vasárnapi erkölcsi sikernek Derék művészgárdánk a Papa kedvencében ugyancsak kitett magáért. Akkora hálást, mint Izsó Szüts Irén. Peterdi Rtel játéka kelleti, ritkán látnuk a színpadon. DerO fakadt miudeu szavuk és lettük nyomán s a közöu-ség alig gyóito a uiulaiásl, a nevelést. Pompás alakítás jegecesedett az egész darabon át s ugyancsak, meglátszott a művészi sasköröm
Kedden esle a Tökéletes asszony volt műsoron. Könnyed, szép operett, amelynek imitt-amott szépen csendülő zenéje nem közönséges operetté, sablonos muzsika Tihanyi Béla s Peterdi Kul. Sebestyén Jenő, Borbély Sándor, Csanádi Irma megint jól összevágó játékot produkáltak. Tartalmas, zamatos volt az előadás minden porcikájában Igaz, hogy Rákosi komikuma betöltetlen maradt, de pótolt bennünket Izsó művészete azéri, hogy a tavalyi gárda egy erős oszlopát nélkülözte ez az elóa-lás.
Kedden már diszletes keretben folyt az egész előadás, ami nagyban emelte a hatást.
Szerdán este mulatták be Max Neal és Max Kernel kitűnő kacagtató nagy bohózatát, mJó éji Muki"-i, szép számú közöuség mellett. A einif-zere-pet Izsó Miklós kiváló szalonkomikus adla elő, a közönséget egész előadás alatt uagyon jól mulattatta Zalay Margitnak volt tegnap az eUŐ fellépte, kitűnő játékával megnyerte a közönség tetszését A többi szereplők 8ebe«léuy Jenő. Szűcs Irén, Baranyai László, Borbély Sándor és Fekete Rózsi\'is kitUuően megállták helyüket.
Osűtörtököu Kálmán Imre bájos zené|ü nagy operett újdonsága .Zsuzsi kisasszony" kerül színre.
Egy orosz front áttörése.
A galíciai harciéiról kosit: Kirchknopf Károly 48-tÍ gyalog ozradbcli káplár.
Jltnius 19-iko reggel volt. ál oroszok valami csellel akarlak lövész árkaiukhoz férkőzni a Orodok óa Rudki helység kötölt levő dombos sikságoa. Bujkáltak előlünk s keresték az alkalmat, hogy miképpen zárhassanak kötül benuüuket. Tervük azonban kudarcot vallott.
Századparancsuokiink fóhaduagy ur Osziányi kapja a parancsot, hogy a 48. gy. o. 7-ik százada is tűzbe fog menni, mely hivatva lesz lehetőleg az orosz állásokat rohammal bevenni és az orosz fron tol áttörni. Századparaucsnokunk lelkesedéssel felhívja a legénység figyelmét: Fiuk, támadásunk lesz az oroszokkal! És nyomban buzdító szavak kíséretében megnevez 2 szakuszt az első (útvonalba és még 3 szakaszt tartalékra.
Mi, biz Isten, lelkesedve, h győzelem reményével rajvonalokba fejlődve mentünk a tüzvoualba. Soha ilyen érzés nem vált ki szivemből, iniul akkor, amikor már annyiszor a halállal szemben álltam hazámért ós királyomért. Fegyverünket rohamra készen szorongatva várluk egy szívvel, egy léUkkel a parancsot.
Az orosz golyók már akkor húzták a győzelmi induloukat. Líol a fejűnk felett, hol pedig a fülünk melleit ezrivel zümmögtek, meri az oroszok mindig 6—10-szeres túlerővel kezdenek ki velüuk.
Legtöbbször I balalionuuk 5—6 orosz batalion-nak rohan és győzelmesen, mert amikor szól a kürt és parancsnokainkat látjuk a sor élén. akkor hasonló rohamot más nemzet katonái nem produkál. Önkénytelenül szívszorongva eszembe jutott elenn iskolában la-uult Szilágyi Erzsébet verséből egy szakasz: „Szólal a kürl, halod anyám? oh eressz el, bocsáss vészbe, harcba és kipirul a gyermek arca." — Bizony a 48-as baka is kipirul ha megy vészbe, harcba s rebesgeti : oltalmazz Istenem, anyám, Imádkozz érettem.
Megkezdtük a támadást mintegy 2000 lépés közötti sik területen, közel a Duyeszter lolyónál. — Századparaucsnokunk főhadnagy ur Osziányi megjeleni a század élén és 800 lépésűvi távolságban a 6-ik
és 7-ik századdal együtt megkezdtük a rohamot; nagy zajjal, lelkflMdéssel, huráh kiáiltásokkai rohan\' Utók előro. NagjTfokori lárma, rémaéges s irtózatos Vehemenciával s 1-S órai muuka utáu, csak néhány tövéinél 1500 mtittkát. 4 gépfegyvert éa f> Untét
fogtunk el.
Az oroszok ürÖLiirifalgással fogadtak és kezeiket uyujlotték\' e«m stavaklrtl: Oh botsH,\' böise dobra magyarszki.
Bt\' bitoby elég jó kitaenfttelQ Ütközet volt reáuk oézve, Hmeuuyiben egy halott 8 néhány könnyű és salyos sebesülés volt áz ezer és ezer röpködő ellenséges golyók közepett. Azoubati szomorodott szívvel v«tl#k. tudqmálui, I hogy szereteti századparaucsnokunk fflbáduig) V Osmflyi e fitteueies vi-lágháborubau most már harmadszor sebesüli meg.
Szivszorougva vártnk, hogy milyen a sebesülése, s hála a Mindenhatónak, köunyü láblövést kapott.
A sikerült roham éa front áttörés után nemsokára megkaptuk a knuizaai Jóléti iroda kedves ajándékát, lejenkiut 20—20 cigarettát és egy doboz I gyufát, melyért háláa köszönetet mond ezúton a 48. \'gy. e. 7-ik század legénysége mindazokuak, kik 1 hotzá járullak ezen jókor jött adományhoz. } A 7-ik század legénysége egyúttal szerencae-kiváuatait és üdvözletéi küldi főhadnagy \' ur Oszlá-uyinak, a minél előbbi vitzontláUs reményében.
Juu. 21-én isuiéi harcba keveredett egy szakaszunk közel 000 orosszal a ez alkalommal loo oroszt fogtunk el s 4 gépfegyvert *sákmányolluuk. Juu. 22-én megint fényes ütközetünk voll jó eredménnyel amikor 800 oiWzt foglyul ejléÚűuk.\'
Ha a Mindenható Isten megengedi, e lapok tisztelt szerkesztő uraiuak becses engedelmével a legközelebbi számban ismét közlök egy rohamot, mely azonban sajuos. sokkal keméuyebb voll, mert akkoi az oroszok kézi gráuátokkal dobállak meg berniünket. mely alkalommal én is megsebesültem e viiág-1 háborubau másodszor: Grodek-Budki.
vaknak feltörött a lába, vagy pedig a lyukakon bo-öinlölt a por és sebesre marta. Mert mi, vakok, egész nap botorkáluuk hibás széket után é« képzeld el. Piacsek, hogy mii kellett szenveduüuk a te cipőidben, amikor egy hét múlva a talpat már drót tat kötöttük oda... Na nesze, vidd egy kiesit ezt a székel . ..
Placstík ráakasztotta a széket a katonafegyverre « érezte, hogy egyszerre melegebb lett a szive Kgy kicsit lejjebb görnyedi a teher alatt és ugy váuwor golt tovább a vak ember melleli
— Mi az oka, hogy odalent a földön nem szerettelek ? — kérdezte a vaktól.
— Az az oka. — felelte a komolyan a vak — hogy lé a földön gazdag voltál, én pedig szegény. Ua szerettél volna, akkor éu elmentem volna hozzád, hogy csinálj a vakoknak jobb eipóket Ks t,. szeretetből meg is tetted volna, de nem lettél volna gazdag ós mosl h feleséged olyan rnbábati járna, mint valami szegény eipéazné.
— Az igaz — mondotta Piacsek éa illírt a sok telier már nagyon nyomta iillái elhallgatotl. Mosl már nehezebben haladt, a lalia ólomból voltak Ah miudmi lépésnél azl hitte, hogy össze f..g hhiií. \' Néha azédUlt a forróságtól, néha megrogyott a lába
és ilyenkor íelaézell a vakra, aki alig vonszolta tealöt, de néni pauaszkodoll.
Égy félóráig vánszorogtak még egyllit. amikor a vak leült a porban
— Tudod mit — mondotta l\'iacseknek — veilil magadhoz ozl a székfoui-nádad i», én lepihenek kissé dn mafd Utolérték
Egyedül hagyva, azt 1011,0, hogy sohasem fogja elérni a gyönyört! városi. Hiszen oly fáraill voll mar, hogy c-ak húzta a láliail « porban." A katona bornyojéiirtk szijjai effnjiolták vérkoriugésél, a legy vérre akasztóit nádszék lália véresre dörzsölte oldalai, de csak illem .. inéul, meil a városból már valami zsongó zsibongás szűrődött ide, — valami lágy zümmögő Zene, olyan, miulba ezer ártatlan kis leány ajakáról hálaadó ének szállna, ami u-ty közel férkó zőtt a lelkéhez, hogy a szive egészen felinelegedell. Korión lllzötl a ua|i és a homlokáról csurgó vcrilék barazdnkal azántoll az arcára lllepeileil porban, de csak váuazorgolt, kínosan, nehezen . .
Vég Dl ösazeeaelt éa tehetetlenül ellertlll a porban.
A városból már tiszlán hallotta az éuekhaii I gokai. hiszen alig volt kétszáz lépésnyire. Azután uégykéíláb maszolt elóre bogy a tenyerét is l„|. J
sebezte. Ulólsó erejével vonszolta magát, ugy erezte, miulba visszahúzná valaki és meg több lerhel rakni vállaira, de csak haladt, lépésról-lé|ió«e, rérzó tagokkal és a karja is elbicsakloit néha, nuikor vegre elérte a legszélső házit. Kis- leányok játsioltak itt a gyepeu és áhilalosan énekellek egy azelid kii dalt. moly az auyai szívről szólóit. I\'iaosek megismerte őket egyenruhájukról, abból az árvabázból voltak, ahová tévedéshői jóltiiuóségU cipókel kllldóll. Közeliikbe vonszolni lesiet, utolsó elejével lelállull és az egyikei megszólitollá:
— Kis loáuyom, jó volt a oipő ?
— Oh, nagyon is jó volt, báoi kérem I — mondotta felderüli arccal ea egyik lábát előre nyújtva, kedvesen imbolygóit a fubeu.
— Hála Isten I — kiáltotl l\'iaiaek hangosan, ujjongó boldogsággal és » ^k(fve(kezí pillanatba., fllrgén és könnyedén Mlépttl^ Njugalom városába.
Az élei ezerféle haja közölt igy 0dv<J«ól|0k a baláll és a kórházi apáca lefogva szo|i>eiu4«t « llálaielon felkiáltás ulán megilletődve uioudia, bogy
Ámen
juutra 15.
Z A I, A I KÖZLÖNY
3
A szerbiai levél.
Egy szentlászlói lakot*, népfolk< a szeihiai harcok lilán jelenleg Galíciában harcol éden hazánkén, kiiályunkért, megemlékezett a Szer* hiálian elesett hősökről és az alább irott a maga egyszerűségében is megható, de tÍBzta szívből jövő bucsuszózatot küldi* haza kedves. feleségének azou
meg j
— Egy fájdalmas sóhaj a rózgálic körül. Sem ttó»tá\'ipk|i » \'"»gy világnak nem volt. jff 1aouyi CiiDclitor* mlut éppen a mi szerencsétlen vá í SlkelŐ katona a ki Vam,ak |u dodonai jósok, jajveszéklók,
minden sebre flastromgyáituk, de legtöbben aléle koklafélék, kik minden lében kanalak akarnak lenni mindenbe beletolják rossz szaghoz szokott orrukat.

Ede* hazám drága (Oliti* Mit vétettem ellened, ll^y-jü^. u^szire, lioönátál Mint mostoha gyermeket Ugy háuyódok ugy vetódók Szerbiai hegyek közt — \' 1 Mint ósszel a száraz levél Mof\'ye/»ívihar íóádós. Zug a vihar vág az esó Csapdos^ jtz. arcomat;; Könnyen lehel. soh se lalom
(h.\'Mfii !•>))•)
íVJ)
I a ni
KoNtlcHlui kell muri Kgy k.llúr.- utolér.
halál
c
Szerbiai hegyek s völgyek Hej de gyászos síremlékek Sok magyar vér hullott ráia, Sokat temettek aléja Otthon pedig ,jajj de sokan Várjuk már az ó fiukat Egyik várja edes apját, A másik a remélt páriát, Sokan de nagyon csalóduak, Meri csak hire megy a holtnak. A holt testét eltemetik He) (W nehezen felejtik. Sok anyának sok gyermeke Sok magyar lánynak kedvese Mind a ha>ál martaléka Jaji Istenem de nagy préda.
Mert sir ugy a vadgalamb az ágon. Mert érzi hogy nagy ve*zte»ég van otthon Megmondaná sok |ó édes anyának Szerb iá bau vége lett a fiának. Hanem azért ne hullassa a könnyei Messze löldön nyugalomba helyezték. Vagy a rémes Driu vize eltemette, De sok özvegy könnyet hullat érette. l»teu áldja a köuuyezó szemeket Mert már ugy »incs az ó remélt kedvesek A kM a búbánatot megosztják. . A sirhal mát magasra leldoiubozlsk Évek multán rózsabokrok borit|ák., 8 ha majd egyszer kivirul a rózsaj Emlékeztet egy hfi magyar fiúra.
<-\' \' l
— Farkas Báosl. városunk közkedvel al-kapitánya a mai uappal végleg megiált állásától, hojry jól megérdemelt nyugalomba vouuliou. A mikor távozásai sajttáljuk egybon hosszú csendes zafar talan s boldog életei kívánunk ne^i ,
ahol bizonyára valami érzekeuy lelkO városi képviseló uem juthatott egy hordó rézgálichoz s étért beállt\'
az or (fói közé, hogy tán az ott öuzet-, len láradozó Baiieko* le ti Jánost ik meggyanúsítsa
ÍIO-JH . >fl Hi/JÍJ.\'i IV\'; Oí™ vi;
Nagykanizsa váVusa a háborús idó alatt eléggé • • • f ^goqdo^kedytt si wl£í>» közönsége ellátásáról, hiszen a 4 vetomagiól k»zdve mind-nl beszerzett ugy hogy\'
I >1 í í; I $ll ^f/fVí1M M\'-ffiA
Ezért uem gyanusitg\'tásokkal. hanem köszö-I lettel Ice/jenp ím\\ó/.i|í azofti^k,, kik.jeb/ieu fáradoztak. Akinek pedig mégis érzékeny lelke sérelmet szenvetfMt\'j ne a suba Matt jjólujiozzék, ne zsebbe ninlogiM^a a ÍUgél\'ÍH^iefa\'^n.í|Í.\'tei ífyíjCfcl&fik, hanem"\' is vaj
, Értesítés. A sümegi áll. s községi pol-
gári leányiskolával kapcsolatos — 40 növendék szépiára bereudyielt — internátusba (elvétetik minden UilO\'Ijk.íJelávál Mí
Itölt leányka, ki az elemi vagy polgári leányiskolába jár és orvosi bizonyítvánnyal igazolja, hogy tel|esen egészséges A télies ellátás dija ■!»(? koroua havonkiut. (Élelmezés, mosás, fűtés, vi-!lágitás.) A felvételre vonatkozó y>egkeresé*eket. is-| kolai, születési és orvosi bizonyitvá-iinyal fölszerelve I— legkésőbb augusztus tO ig T-:, a p^{g leányiskola igazgatóságához kell benyuftcui "r Lukonicli Gábor tb megyei főorvos, iskolaszék) elnök, Csent)\' Mária polg. isk. igazgató, Szűcs Zsigmond földbirtokos, gondnok,
— Nincs tengeri, nem lese tengeri Még
mindig öuti, ontja v aggon számra Muraköz a tengerit, melynek oroszlánrészét a tavaszon a liferáusuk ami kedves szövetségesQukuek Olaszországnak szállították S még miudig van, a Magyai Hitelbank megbízottja vonalszámra azftllilja. melyből jut minden vidéki városnak, a disznóhizlaldáknak is, csak ueküuk, Nagykanizsa város közönségének nem juthat egy szem sem belőle. A város meghízottja bejárta már az egész Muraközt s bár tengeri volna mit*-deiiütt. de minissten engedély uélkUi nem engedik sem megvásárolni sem kiszállítani
Ez Ügyben kellene városunk vezetőségeivel a Miniszter urai sürgóggji megkeresni s mini tudjuk ez már "meg\' is lörfetit, hogy haladéktalanul adja meg az engedélyt a tengeri bevásárlásra; mert az Jehe|etym,l hogy «>gy közel harminc e^r lakóval biro város egy stem tepgerj nélkül álljoii, amikor1 az a megadott engedéllyel beszerezhető volna.
hauem a líöz#
3
/I i
akkor a jövó hét első napjaiban városunk el lesz látva tengerivel, különben nincs is nem is lesz tengeri ^ /
— A török üdítő Italok. Néhány hónap óla pár, mozgó ládikával törökösen öltözött bevándorolt alakok járják be a várott üdítő italokat Árusítva.
Hogy miféle báj italok nem kutatják, de azt minden esetre veszedelmesnek tartjuk, hogy egy pohárból, melybe az utca minden szemetát bele hordja a szél iszik egy más után boldog boldogtalau egyaránt. Azt hiszük az egészségi szempontból egyáltalán türhetlen
De más hiba is vau ezen urak körül. Bejárták immár Magyarország Ö»szes nagyobb városait, azonban mire adófizetésre került a sor miudenünnen megléptek.
De nem ártana Bajza-utcai lakásukat is meg tekiuleui, mely tisztaság tekintetében lefőzi a legelhanyagoltabb disznóálal is.
/ — Majális a harctéren. Kz még a Kár-pátokbau lóriéig, A májusi szellő kürt hangját hozta lelénk Valahol a közelben parlamentair ment az oroszokhoz. Amint a trombita felharsaut, nyugalom lett az egész vonalon A* erosz is, meg uii u a deckung teleiére álltnuk (alig voltunk l&O lépésnyire egymástól á« átkiabáltunk : .
— Szervusz niszki I
— Szervusz magyarszki I — hangzik a válasz.
Mindkét oldalon kulacsot ragadunk: Igyunk
pajtát egymás halálárki
Előkerül a zalai gyerek haroos hangszeie, a szájharmonika is. Bánatosan fújja, hogy : .Negyvennyolcas baka vagyok ón. Recece. gyalog maairotok éu.*
Bgyik-másik a sapkáját dobál)*.
— 8zertuat rustki 1
-- Szervusz magyarszki I — stól rá újból a válaat.
Bá zene tendál, kulacs ősazecaendul. magyar és orosz deli láncra perdül Perase csak ugy külöu-külön.
Ilyen a majális a harctéren.
Sgys/erre csak bárom orosa aieglngul felénk Egyikük feliér kendőt lenget. Mi is küldünk elibük három altisttet. A középen megállnak, bemutatkoznak egyiuásuak h heszélgatuek, míg tőlünk távolabb a purlameutairek el ntyn »ág«ik ágymáseal a dolgukat É újra nem hallatszik a kfirt hangja.
Kiváncsian virtuk t viswatáró^t
~ No. mit beas4!\'.c*f
— Att kérdezték szegények, hogy mikur
béke?
■ Tompa dübörgéssel adta neg a válüazt egy gráMt: Sbhaf. .
, ^Végre: ia ezt nem a magán, érdek parancsolja.
Szerkesztői üzenet.
mirero«ot r«»(ro«fc"\' Mptatstfók tovaltíít ell«rt«iil Mexüiiint ■ s«bu>flltAlí ingjreu i,illllu(iii
A város loviii. a (íyipmesler elé fogatai ilistné,
...... nirijorioig óriási taóil rtit\'Ksiiiy li sói nlliult tHiiguri
- Dijá* Pétor, yáronunk r»ud riak.pUáu,^,^, f 4<n ^^ ker|j,
pilseni isrtóíkoditsái mHg«»ki!v» vitrusunkbn erkemlt,.
hogy a ra»g»ii)kott k»df»« kSrüon tílrtía uólláujr Hissillk aioiibna.. hogf wira u sorok inpvilágol i
kltlsiuss irát. -Hátink,- » lumuturi MgiJéljr wa« u irk«•« |
- dy. K, L ttábi-Öj»"Bitt Qr^nmel ndvö-
xöljtlk munkatársaink kOtStl. Mi a> oki addigi tiill-gílásáiiakt 6t»raac«éllo»si.n máskor is biiuiittakel I Akadna talán Írásai kíit valami iá próía ifl? Nemdu T A régi sioretsttel UdviHöljQk és várjuk mladnu sorát.
J
JS A f. A I K Ö Z L ,0 yN T
Jiump is.
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: lukács JizseJ, föginin. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen, alakjához M-t. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány. írnél) mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stjlusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mü ára 4 korona. — Kapható lfj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az .Élet" szépirodalmi és művészeti Imii-lapot (szerkeszti Andor Józsefi gazdag tartalom, ér-, ilnkes és aktuális képek .•gémilik ki. A killní lapot j melegen Ajánljuk olvasóink ligvelmelw Bzerkeiatöség és kiadóhivatal: Budapest, 1. .fíebériári t)t 15/e. — Klófizetési ár félévre 10 koi. Mutatványszámot kész-, seggel ktlld > kiadótlltal. 1 1 1
— A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi t képes hetilap, fiatal leányok számára. —. Szerkeszti Tutsek Anua. Megjelenik minden vn^rnap. Minden egytü száma gyOnyitrlI milvészi klvlleltl képpel é< a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Kifizetési li«: Kgé« évce 11 kwpuaj félévre 6 koroua. negyedévre 3 koroua. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Itudapost, VI. Aurlrássy-ut r6 szám. Mutatványszámét kiváuatra ingyen kultl > kiadóhivatal — K ki-ntnóen szerkesztett képes hetilapot mindenkinek mategmi ajálllfnk.
Meghívó.
A KIRÁLY-SÖRFŐZDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t. részvényesei tisztelettel meghivatnak
az 1915. évi julius hó 31-ón délelőtt 11 órakor
NAGYKANIZSÁN A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
nagykanizsai fiókintézetének helyiségében tartandó
rendkívüli közgyűlésre.
I. A;
iránt.
Napirend:
igazgatóság javaslata a részvénytőke felemelése ir; / 2 Az alapszabályok módosítása.
Nagykanizsa, 1915. julius 6.
Az igazgatóság-.
Aki szavazati jogával élni kiván. tartozik részvényeit szelvényeivel együtt, az alapszabályok 13 fcj a értelmében, legalább 3 nappal a közgyűlés előtt, a l\'esti magyar kereskedelmi Imnk főpénztáránál Budapesten, vagy ezen bank nagykanizsai fiókintézetének pénztáránál letenni, aminek ellenében részére igazolvány állíttatik ki, mely öt a közgyűlésen való részvételre feljogosítja
j, fjkfvjjs
.t9fl9SÍi átefiMff^r-, PAPI — ÉS IRÓSZEÍ^KERESKEDÉSE
í Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
bt,!,, j. ,\' .V=rr ,1, . és névjej!yek|)et> ----------
In Nyomtatványok Ízléses kivitelberv jutányos árban E\' 1 gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek résjére szükséges cikkek
_ dús raktára -----------
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatvány., nagy raktára.
-aajsaam
- Nyomatott a laptulajdonos lfj. Wajdits Józsaf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1915 július ig.
54 ik évfolyam. 56 szám
Hétfő
Migjilinlk héttan ii ciOttrtikin.
fclOflaaltil árak: KKét> »>\'» 10 korona, MIt.r. Negyedév, c 2 koroxa 60 nil. - Enrn aién
Imádkozzunk ós dolgozzunk.
Nem ujkeletüek ezek a mélyértelmü szavak, de soha nagyobb jelentőségük nem volt. uiiut amilyen fontosak ezek éppen a mostani nehéz időkben. S ha figyelembe vesszük azt. hogy ezek az igazán megszívlelni való intelmek egyházkerületi közgyűlésen, egyik nagytekintélyű fópapunk ajkáról hangzottak el, — kétszeres értéket kell azoknak tulajdonítanunk.
Fópaphoz illó dolog, hivatásából folyó kötelesség is, hogy imádkozásra buzdítson
midnyájunknt és soha el ne......uló, örök
hálára kötelezzen a mindenek alkotója, az éleinek és halálnak hatalmas ura iránt, aki — Dr. Tudós István püspök szavai szerint is ugy órzölt. gondozott és takargatott bennünket, hogy bár erőszakos és hatalmas ellenség állott határaink mellett s bár at is lépte már a Kárpátok szent bérceit. azokban a válságos percekben, a nehéz megpróbáltatások közepette, a régi magyar harci vitézségnek és a kifogyhatatlan áldozatkészségnek sikerült annyi szép tanújelét adnunk, hogy egyáltalán iilnos okunk szégyenkezésre. Sőt, ahelyett, hogy szégyenkeznünk kellene, büszkék lehetünk arra, hogy az erók mér-
h clcii\'i ■teikeiitA:
Bánekovich János
Ptt.serke.iltí:
Kemény Láseló
közősében, a hadi erények kifejtésében és megmutatásában ország-világ bámulja a magyart.
8 mintha most is honfoglaló őseink acélozott ereje megsokasodottan jelentkeznék a világháború reánkesó részének viselésében, hogy minden Iratonánk csodált hós legyen s minden magyar sziv azt a bátorságot és elszántságot mutassa, amely a veszély láttára iióttön nő s a magyar jellein gyémánt keménységével hassunk ellenfeleinkre; ezek mind-mind az örókhataliuasságu Isten rajtunk megsokasodott kegyelmének áldásai.
Szép és értékes szavak ezek melyeket az utolsó betűig mind késségesen elismerünk s melyeket magunk is teljes azivvel és teljes lélekkel hiszünk és valluúk. Hisszük és valljuk ezoket, mert jól tudjuk és állitjuk. hogy végtelen jóságú Isten kegyelmébe vetett erős és mélységes hit nélkül nincs remény, uinos bizalom és uinos boldogság.
A harcba induló katonák boldog reménységgel borulnak le az Ur elótt, hogy megőrzi óket száz halál között is ; ha pedig hősi tusa után elesnek, a legszebb halált adja nekik osztályrészükül. A harc lüzvoualában levők annak ollalmába ajánlják lelküket, alrt még
Izirkiutiiii ii klMléklitlil liák-tér I
Talalon: 199. — Hird.Uaak dIJaaabáa uu-lnt.
az ég föld összeomlásában is megmentheti és megtarthatja óket. A betegágyon fekvők ósszekuloaolt kezekkel adnak hálát a kegyelem istenének, hogy megmentette életüket s nem engedte elveszni óket ott. ahol oly olcsón osztogatják a halált. Az itthon maradottak mindennap buzgó iinádságbtúi fohász-kodnak az egek urához, hogy mentái\' meg szeretteiket a gyilkos fegyverek tüzétől s hozza haza óket épségben és egészségben. Munkánk megkezdése elótt Is mindig Istenhez fohászkodunk segitségért s neki adunk hálátt, ha sikeresen bevégeztük dolgainkat.
Midőn az imádkozásnak föltétlen szükségét szivünk szerint elismerjük s aztjmagunk is naponkint liutgóa gyakoroljuk, rá kell térnünk az élet másik fontos követelményére: a munkára, melyet főpapunk is egyenlő értékűnek állit az imádság mellé.\' Buzgó imádkozás és lelkiismeretes, szorgalmas munkálkodás egymásnak kiegészítő részei. Munka nélkül ninos valódi élet, mint ahogy imádkozás nélkül nincs mennyei áldásba vetelt hit. Munkálkodnunk kell mindnyájunknak szorgalmasan, hogy méltók legyünk az emberi névre. Csak az állat várja s a testileg, lelkileg nyomorék követeli hogy neki enni — adjanak még akkor — is, ha teljes
Levél jött a faluból...
Örülnek a fiuk, Itt ii liadi posta. Szerelmes soraid Nekem is elliozla. Kívánkozol hozzám, Vágyódol utánam. Mellemre borulni Nyári éjszakában. Édes virágszálam.\'
Mikor falutokban Eslet harangoznak, S keresed a párját, A le csillagodnak: A duhaj, vigasság Akkor ül be nálunk, Agyutnuzsikára Halálláncot járunk.
Fütyülnek a golyók Szebben, mint én szoktam. Táncolunk mindnyájan, Ki élve, ki holtan. Csillagok szikráznak Ahová lehullnak. Sápadt fiuk mellén Vérrozsák virulnak.
Mikor falutokban Hajnalt harangoznak, Nagy útra készülök VégsSl álmodoznak . . . Gyászos szívvel várhal. Aki őket várja. Ilyen a katonák Nyári éjszakája.
SÁROSSY ÁRPÁD.
Hogyan csinálják a törtenelmat?
A kis erdő szélén várt a tartalék Társaimmal lassau beszélgettünk a bekövetkezendő attakunkról, melyet gyalogságunk heves tüzelése ós tüzérségünk elókészltó munká|a előzött meg, valóságos srapaell-esővel borítva az ellenséges lövészárkokat. Alig bírtuk már várni a támadást vezénylő kürtjelet. Mikor megyünk már ? Majd r<a az oroszok, kitesznek fáradva. elő lesznek készítve a lovasság támadására: felelik. Félnap múlva végre megtisztulnak az ellenség legelőretoltabb állásai és megkezdődik az oroszok lassú visszavonulása, melyet majd ml leszünk hivatva eszeveszett futássá, meueküléssé alakitaui
Előrelép a parancsnokunk és a vezényléshez szokott érces hangja megreszket, midőn megszólal.
— Bajtársak I Elérkezett a nagyszerű pillanat, amelyben ti is dicsőséget szerezhettek ezredeteknek méltón elódeteikbez. Janow-nál fogjuk az elleuségas csapatokat oldalba támadui. Félegykor mindenki készen legyen kettőkor pedig, hajrái Balszárnyunk indul majd legelőször, még pedig ama l^ét fa irányában, onnan pedig folytonosan keleti irányban, mig az ellenségre uem bukkan. Bátorság barátaim, mienk a győzelem I
Lehetetlen leirni az érzést, amaly ilyenkor az
\\
a
zalai közlöny
JULIU8 10.
tétlenségben, tunyaságban tengeti nyomorult napjait. Még béke idejére is áll ez az általános igazság s mennyivel jogosultabb ez most, midén ettél függ a lét vagy nemlét kérdése.
Krós, munkabíró fiaink, embertársaink a harctéren teljesilik a haza iránt való kötelességeiket Ránk maradt az itthon való uvunka teljesítése. Nekünk azt is el kell végeznünk, amit ók végeznének, ha Itthon lehetnének Nem elég most a puszta imádkozás s nem hozzánk való vénasszonyos sopánkodás és Folytonos panaszkodás. Most tennünk, osolekednünk kell, mert az Imádság magában ínég meg nem tart s a sopánkodás és panaszkodás ki nem segít a bajból. Örök igazság inarad ez a közmondás: Segíts magadon, akkor az Isten is megsegít. Isten után nekünk magunknak kell a sorsunkat intézni és irányítani, mert az is tiszta igazság, hogy mindenki a ninga sorsának a kovácsa.
HÍREK. A felsőtemplom ujraszentelése
folyó hó \'JO-án reggel 8 órakor megy végbe, \'íuelyet püspöki megbízásból Horváth György, íó gimnáziumi igazgató fog végezni.
ujraszentalés azért vált aiükaégossé, mivnl az ott tötoánt Öngyilkosság miatt ott misézni ueiu lehet addig J
A felszentelés Uuuepélyes nagymise keretében lesz yégqzve, melyen ismét átadják a templomot kegyeletes wljaiuak.
-- A közoktatásügyi miniszter köszönete. A vallás- és közoktatásügyi miuiszter Péller Pál veszprémi apáikanouoknak. a nagykanizsai róni. kalh főgimnázium tanulói javári 2o00 koiona tökevei telt alapitváuyaerl, köszönetét nyilvánította.
Színház.
Csütörtökön „Zzuzsi kisasszony" láncos nagy operett volt színen zsúfolt ház elótt, mely valóban meghódította a közönséget.
Pelerdi Ktel a Zsuzsi szorepbeu bájosan érvényesült. sima kedves tátélával mindenkit megnyert, azoilképeii Tihanyi ítél a a Seheslyéu Jenő is.
Pénteken „Fiszek a viharban" című vígjáték ment, mely aktualitásánál fogva bírt nemi érdeklődést a közönség köréből kiváltaui. Az előadás gördülékeny volt. .
Szombaton és vasárnap „ Tiszavirág" Stinléu szép számú közönségül hozott ös-ze s Puterdí Ktel ismét bájosait érvényesült sikkes táncával s sima játékával zajos tapsot aratolt. Tihanyi Béla miut hadnagy méltó társa volt, de hatalmasan állták helyöket s sok tetszést aratlak Sebestyén Jenő s Borbély Sándor ts kedves humorukkal derűs kedvre haugolták a közönséget. Jól állották helyöket Utassi Ida » Balogh József is s természetes játékukkal nagyon kedves benyomást gyakoioltak a hallgató közönségre.
Mu hétfőn Konrád Ilonn felléptével Földes Imre Hivatalnok urak és U»á*zár katonái szerzőjének legújabb remek \\ig|átéka „A kapitányni\' kerül színre.
^óurad Ilonát nem kell dicséruüuk közöusé-güuk elöli, mert már «ok*zor gyöuyörködlünk az ő nagy művészetében. Hisszük és reméljük, hogy Földes Iiure remek vigjáiéka telt ház előtt fog lefolyui.
Helnap kedden általános közkívánatra „Zsuzsi kisasszonyL táncos nagy operette lesz bemutatva itt másodszor
A nyolcvanegy éves
tiroli lövész.
At Iuusbrucker Nachrichteu a következő tudósítást kapta a délnyugati harctérről :
A főoiwos elótt egy nagyon öreg hegyvidéki paraszt áll háziszövésü lódenbeu. Kalapját zavartan forgatja keiében.
— No, niit akarsz apáiu? — kérdezi* tőle a lóorvos nyájasai!.
— írjanak be a lövészek közé eugein is. Makróin! ugyan már nem Igen birok, de célbalőni ugy tudok, miut akármelyik fiatalember.
A főorvos rátekiut vizsgáló szemmel, ötupa csont és bór az öreg;. Semmi sem tauglich rajta, csak a szeme, amelyet a hazafias szív és az ellenség gyűlölete tüzel.
— No, — kérdezte aggódva a paraszt — laláu uem ha*zuálhalsi semmire? Ide nézz?
Hátizsákjából kivett egy csomagol, abból eló-koloráfiott egy zsebkendőt és ennek egyik osOcskóből kigubózolt egy viléazségi érmet, anno 1866
— Most már elhiszed, ugye, hogy kalonavér vau az ereimben ?
— Jó, jé apáiu, elhiszem, hogy megállnád a helyet a fronton, de otthon, a ház körűi is van szükség a férfira.
— Három liam a császáré és kettő már az Istené. Az asszonyom, szegény, rég elköltözött az árnyékvilágból s én egyedül maradiam otthon
Az öreg tiroli a sarokban álló puskák közül kiválaszt egyet. Megtölti, kimegy a küszöbre a ötször a levegőbe ló. Azutáu megelégedetten bólogat.
— Nos, doklorkam, mi lesz? Besorozol, vagy
uem ?
Mit leheteti volua egyebei a főorvos? Elővette
emberben umad, ezekben a nagyszerű feledbetetlenül felséges pillnalokbuu. Sokszor a gráuátok és srap-nellek valósfgos zivatar módjára világítottak, dörögtek csattogtak- a fejünk lelett, uem egy jó bajtál-suukat fcjiva halálra, de azután hozzászokik at ember, ppeu ugy, miut a lovak, ezek a hűséges jó állatk. Hozzászokik at ember a puskagolyokhoz, gcúálukhot, sripnellekhe*, sőt ínég a halálhoz is. i\'isztjeink bátorsága, vakmerősége uem ismer határt és et magával ragad mindnyájunkat és ilyen pillanatokban úgy érettük, mintha valami láthatatlan erő magasra felvinne erről a földről, valami löldöululi óriási erő.
< Magasuövésü, barna fiuk, szürke fezzel fejükön mennek el elóttűuk, fekete, uagy szemeikkel türelmetlenül folyton keresve az ellenséget. Lassan meu-uek vouuluak a hosszú sorok, arra kelet felé, ahol az ellenséges front már inog.és ahova mi is nemsokára rohamra indulunk, hogy megadjuk a már vergődőnek a végvő, a halálos csapást. Mennek a stürke Jeteit kalonák, Bosznia büstke, derék fiai.
Ujabb csapatok jöunek, ezek is bosnyákok Hosszú sorokban .jöunok azután parolis, magasnövésü, fiatal, jókedvű katonák. A 27-esek ezek, Stájerország híres fiai f)e mikor jövünk már mi is sona? Mikor?... At idő nagyon lassan múlik nekünk, kik oly* türelnlétlfeuöl, szinte lazasan várjuk már a két órát; Zömök, erős kibédésü, elszánt emberokl\'ől álló csspatok jönn k énekelve, vigan. Ez a magyar nép folkoló. A nóta Ütemeire egyöntetűen lépnek ki, a Old szinte remegni látszik lábaik alatt. És száll a
nóta hangja messzire: Megállj, megállj, kutya Szerbia. . ICIvouol előttünk a Monarchia mindenféle nemzetsége, hol vigan énekelve, hol csendesen lépegetve és meg most in visszahozza n szél a magyarok nótaiának egy-egy ütemét, lépéseik dörgését, mely villámaival elpusztít mindent, mi útjában áll.
Meddig vái mik mi még itten, mikor jön még a mi Horuuk? Mikor? VégreI.. . Most indul el a balszárny a két láuál kelet felé .. . vágtatnak . lassankint mi is gyorsabb tempóba jutiink. Még csak megyünk az ellenség az oroszok felé, de már élezzük jelenlétüket. A levegő megmozdul és egy léire-ismerhetetleu pokoli zene dallamait hozza felénk Láthatatlan legyek óriás serege |elenik meg fejeink fölöli, zümmögésükkel megtöltve az egész mindenséget ; exoiikus madarak legye/géln.k acéls/,árnyaik kai. mintha hízelegni akarnának . . . A föld élni lát szik. belsejéből fehér felhócskék pattanunk ki. hol itl, hol ott; közelebb, mi\\jd messzebb, mint lidérc-tűzek, ugrálnak egyik helyről a másikra, mint egy óriási nagy kéz Üterének lüktetése. . Folytonosan és mindig erósebbeu halliuk a za|t, mely rakéták durrogáséi a emlékeztet, mintha egy ördögi karmester rendezné a pokoli hangversenyt, most crescendót jelezve, hogy légül egy rettenetes fortissimóban törjön ki. mely szünet nélkül zug, morog, dörög és csattog Egy fehér felhőcske jelenik .meg felettünk, egy srapnel és utána ordítás segélykiáltás, lovak horkanása . . . Tovább . Előre! .. , A legszentebb köteles-ég lángja eltompítja a rettenetes lármát a > segélykiáltást és mi csak rohanunk, vágtatunk előre.
az olleusegre ... A (üzvoualhau vagyunk . . Halottak hegyei . . . most hidegen hagyuak bennünket, csak tovább előre a győzelem, vagv halál (ele .... Egymásután esnek el bajtársak, de mi csak v.sgta inuk tovább ut ellenségen, melyuek halottai és sebesültjei képezik szőnyegünket n győzelem, a dicsőség utiáu. .. Tűt, villám és dörgés sebesültek jajkiáltása, Csontok rettenetes ropogása a száguldó lovak palái alatt, csak tovább . . előreI. . . Most veszem \' észre a centrumban előretörő gyalogságunkat. Ma-! gyáruk, os/trákok. csehek, horvátok, olaszok, szerbek i mind ugy verekszenek, miut az oroszláuok, szétmorzsolva. szétórölve az oroszokat; a másik szárnyon I huszárok támadnak. Keileuelés csatakiáltásai a vörös j ördögöknek, egész idáig is elhallatszanak . Előre !... Hiíjla!... Trombiták harsogása közepett* küzdenek a monarchia hós liui. . Előre törnek, az elleuség fut, menekül, leljexeu meg vau terve már, a halottad ezrei fedik be möuöt inuk a csatateret és büszke vagyok, hogy ilyen hadseregben küzdhetők, büstke vagyok, mikor látom, hogy nyolc neiujet fiai miut I egyesülnek eme nagy pillanatokban, hogy megvédelmezzék szeretett hazájukat és királyukat.
A i. ütközet egy uagy győzelemhez juttatta a monarchia seregét; lassanként elcsendesedtek ai ágyuk is éh kelet felől egy. a menekülő oroszok állal fölgyújtod falu láíjgjai vérvörös színnel derítői ták be a csatateret. Az ülkörel aránylag rövid volt, de e néhány óra elég volt ahhoz hogy hóseiuk megörökítsék nevüket a történelem számára.
JCLIÜ8 19.
ZALAI K ö Z I. ft N T
az írásokat, hogy beiija a császár ly katonájáról adatokat, azlán kérdi:
— Hány éves vagy ?
— JuliiiK S7-ikén leszek 81 esztendős. 1 velőd a puskát miudjárl magammal is viazeru
— A legújabb hirdetmény. Miutha csak
.•gy uj elevenítő áramlat csapna felénk Krátky István városi főjegyző, íókapitányhelyettes hirdetméuyéböl, aiuulybuii a város közönségéhez szól az élelmiszer-kulárok megfékezése ellen. A plakátok előtt remény-derűs csoportúk magasztalják az uj fókapitáin helyettest és örömmel tekintenek a közel jövótie, amikor e vátupir-élósdi sereget megfékezve láthatják. Mi a
nak. Dómján Jáuos zalaszahari nzületésü biharmegyei gazdatiszt szeptemberben kfildött legutóbb lapot hozzátartozóinak. Azóta nyoma veszett. Most érkezett tóié egy szQk szavú lapocska, amelyen értesiti testvéreit. hogy Tobolsskban vau és jól érti magát Október 29-éu esett orosz fogságba.
— Egy érdekes levelesőlap érkezett Varga Vendel polgári rendőr résíére a harctérről, melyet Óinelczer Pál nyírfa kéregnői készített s azon irta meg üdvözletét a címzettnek.
— Fácánok érkeznek a napokban a város részere egy pr£ba kükjenjény képen Só dtb.
A fácántk logyasztott állapotban ab Wien 2 Kor "na 70 fillérbe kertinek, melyre a próba rendelés ulán •\'lőjej.yiéxek Janekovicb Jánosnál a reudórbiztosi
magunk részéről legbizalomteljesebb örömmel állapithaljuk meg. hogy az élelmiszer körüli visszaélések ,\'i\'»l"l,>»» "Illatnak.
Krátky István agilis főkapitányhelyeltea erélyes in- |KÜk^ÍMlÍMt| Nhi(1 IllgJ ttj(ltt,üinmal> ktí.
vés megilletődéssel, de a jövő kukoricamentes lisztbe hauern teljesen és most már véglegesen .
1 B * vetett annál nagyobb remenykedéssel jelentjük, hogy
a háború egyik kellemetlen következménye, az ugy-
Tilze nevezett teugeriliszt szép csendesen kimúlt. A lm
lézkedése folytán több nyugtalanságot a közönség nem log szülni, megszűnnek.
— Hájsaaeág — helyetteflitéaBel.
Max os és kir. százados a harctérről levélben arra lotii bizonyítványt a nagy halóit a kormáuytól kapta,
kérte menyasszonyát, Hegdon Irén. Regdon 8ándor amely hatályou kívül helyezte azt a rendéletét, amely
szegedi mftépitő gyönyörű leányát, hogy esküdjék kötelezővé lette, hogy a jó finom búzát és rozsot
meg vele a távolból, mert nem hagyhatja el a harc- okvetlenül el kell rontani kukoricával, ami ugyan
terei, ámde ellenállhatatlanul vágyik arra a boldog- nem fetle olcsóbbá a lisztet, de legalább elrontotta
ságra. hogy menyasszonya a törvényes felesége le- es élvezhetetlen izt adott neki. A halottról vagy jót
i:yen Ha a házasság megtörténik, — iria a száza dos. — itt a harctéren is szebb lesz nékem az élet Kzulán a százados azt ajánlolia a leánynak, hogy az Ausztriában érvényes helyettesítéssel való házasságot kössenek A menyasszony teljesítette vőlegénye kérését ós juuius 28-áu atyjával Boszna-Bródba utazóit, a hol házasságot kötött az osztrák törvény sze riut — távollevő vőlegényével, a kit egy főhadnagy helyettesitelt a fogadalomtételnei. Ugyanekkor a harctéren a vőlegény egy tábori pap előtt esküi tett, hogy Regdon Irént törvéuyes feleségének tekinti A háaastág kötés megtörténtéről azonban nem értesíthettek egymást, mert a vőlegény olyan terepen volL-
hogy oda hir nem juthatott el A tábornoka móllá? uyolta a százados nyugtalanságát és mivel a háború kitörése óla úgyis folyton szolgálatban volt, tizennégy napi szabadságot adott neki. Titze százados* julius 8-án érkezett Szegedre, a hol kiderüli, hogy a felo-sége teljesítette kérelmét és helyettesítéssel a törvé-
vagy semmit cimü elmelelnél fogva, ne mondjunk a rosszemlékű elhunytról mink sem rosszat. De azért örüljünk, hogy meghalt. 8xegéuy gyomrunk, hogy megszenvedett érte. Hisszük, hogy a halott uem fog u|ra feltámadni és pihenése örök lesz, emlékéi keserű kegyelettel megőrizzük.
— A német 42 om.-es löre^r 8eume dr fóméruök t 42-ea feltalálója éw konstruktőrje, mint A Hadsereg legújabb szarna \'!\')tli, uemréjf érdekes fuiolvMial tartott erről u ígyu óriásról £ nzcriut • lóvég Hiilj. 88750 kgr •« alapút (páncél) 37500 agi , k e»ö liosm -j méter, v lövedék magassága 1 SB cm. aulya 400 kgr Az egóel löleg (ágyú) 172 alkatrészből Ali és szí II vaiuti kocsi szállítja. Az ágyul 8 mélerujire beássák is befalazzák a földbe. ki bz eljárás 24—28 érit. a belövés, (melyet más ágyukkal végeznek) 5—fl óra időt ígéuyel. Kgj lövedék lluoo márkába karul. Hogy milyen pusztítást vili véghez, megítélhető abból, hogy Ltlfliclire Csak
nyes felesége Int. Az ilju pír másnap megjeleni s. lövési lettek, az elaő Ijvéa 1700, a második 3300 Szeged-belvárosi lemplombaii, a hol Henny dr. lel-1 embert pusztítóit el. Naiiiur éa Maubeugeuek ele-kési. megeskette őkel. A* ilj" pilr a mézeshetekei gendó volt 9—2 lövés A lövedéket (ágyul) aléak egy budai nyaraiéban tölti. • názták, hogy veszély esetén lölrobbantbassák, uellogy
— A kútba ugrott cseh katona, lenjeléij" "llensóg keiébe kerüljön, a napokban Kiskanizsán ment végbe A temető páter — A városi tengeri e hét folyamán föllélés Krajcsovics kántor a szertartást ingyenesen végűitek lenül megérkezik A mennyiség csekély volta miatt mit a temetésen volt tisztek oly tólesó érzéssel vették \' uzoubau csuk azok számíthatnak, kik arra tnár ré Itogy tisztelelóki e egy előkelő vacsorát rendeltek. jgebbeu eljegyeztettek a azt ki is tizetlék
De nem hagyhatjuk említés nélkül u kiskanizsai i Mások egyenlőre e rendelésből semmi síinalatt asszonyok jésiivét sem, kik s sírnál á szerencsétlen nem kaphatnak.
katona lolkíüdvéért mondandó nagy misére azonn.l _ Mftga8abbak a hu8arak. A r81ldJr.
gyUíteat inditollak s másnap az ottani páter,lak át is | k itá„yj w„|b| „ msj „ kM(J>ij Írílibt<1
adták ■
bocsátott közzé, melyen a húsfélék az eiöbbeuinél
- Akit már el le elrattik Megnyugti-1 magasabb árakon azerepeluek a az érthető és iu-tásnl kötőljnk az alábbi bír) mindazoknak, akik hős dokolt, mert a Itatéság flgyelemmel volt arra, mi-szaietíeikrét hosiiau béuapok óla aemmil sem haila. | széliül az eleven disznó beazerzéai ára ia magasabb
lelt. amit viszont a tengeri liiáuya és drágaaága von maga után.
Magasabb lett a tojás ára ia, melyből addig kertit valami a piacra a folyamatban levő aratáai éa caépléaí munkálatok miatt és mivel a lyukáazok a környékbeli falvnkat mind bezárják a így a majorságot
és tojást a helyi piactól tel|eaeu elvonják.
— Jóaka gyerek «e ai ő munkája.
Sterle az orsiágban lolyik ai aratás, a melyben kitűnő segítő erőnek bizonyult a sok orosi fogoly. így van ez ai Isten áldotta Soproninegyébeu ia, a hol rendre hull a gabona oroaz kasza alatt. OU történi meg az alábbi história a megye egyik |áráai aiék helyén, Usepregbeu Ksó inán volt 8 az arató foglyok éppen a munkába indulást várták, a mikor kijött az udvarra a gazda egy nagy csomaggal. A csomagol áladta egy hatalmas orosznak a egyúttal megszólította az udvaron báméazkodé tizenkét éves Jóaka gyereket :
— Jóska íiain. kísérd csak el ezt az oroatt a poatára. Add töl a csomagot s vigyátz, hogy ai orosz meg ne szökjék.
Jóska éa az orosz elindullak a a gazda nem törődött tovább a dologgal, a melynek fejleményeiről csak utólag értesült. A gyerek és az orosz fele utján lehellek a postahivatalnak. • mikor szembejött velük a jegyző a megdöbbenve látta, hogy a Jóska gyerek és az oroaz egymáalél tíaztea távolban haladva, rettenetesen sírnak. Megállilolta őket és nagy nehezen előkerített egy tótul tudó embert, a kinak segítségével tudakolta az oroaztól, hogy miért sir annyira:
— Semmiért, — volt u oroaz válasza — csak láttáin, hogy ez • azegény gyerek annyira air, hát megsajnáltam. Qyöuge szivtl ember vagyok a eleinte csak könnyeztem magam ia, de bizony nemsokára elfogott a sirás.
A lölvitágositásra most már a jegyző a gyerekhez fordult, hogy mi az ördögnek bőg olyau éktelenül
— juj, jegyző ur, ugy félek ettől a musz kálót, — bömbölte a gyerek s a következő pillanatban - áraou-bokron lul volt.
— Ujabb rendelet a terményben járau dóságokról A minisztérium még 1914. dBCember hó lö-ikén rendeletet adott ki, a melybeu kituou-dolta. hogy a búzában, vagy rozsban kötelezett terményben járandóság egyharmad részéi a gczéák ár pában vagy teugeribeu k3tel*a<& a ,:.tdasági munkásoknak kiszolgáltatni. A minisztérium mos: «zt , korlátozást egy ujabb rendelettel hatályon kívül he lyelle.
— Magunk kéeítthetilnk jó p«rmote»ő
anyagot. A aiölők permetezése lőrtll az idén aok baja van a gatdának, mert még drága pénzen sent lud gálicot szerezni Kzen a bajon akar aegileul egy szőlőtulajdonos, ski réigálic helyett a következő há-lilsg elkészítendő permetező szeri ajánlja: Tíz liler lúgba lelolduuk 36 dg. lugkővel, 26 dg, mosószappant éa 1 kilogramm konyhasót, ezt felforraljuk ée beleöutjtlk egy hektoliter vízbe éa kéez a jó és oleaő permetező Augusztusban ugyanezzel a keverékkel permetezünk, de itt a dupláját oldjuk fel. hogy u szar erősebb legyen.
4
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS l\'J.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JózscJ, főgimn. ta;iár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, auiig az jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely míg egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajditá József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Az .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) gazdag tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kittuó lapot melegen ajáuljuk olvasóink figyelmébe. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Kehérváriul 16/c. — Előfizetési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot készséggel kQld a kiadóhival.
— A „Vaaárn.-ipi Ujeág" minden száma gazdag tartalommal jelenik meg A „Vasárnapi Uj-üág" előfizetési ára negyedévre Öt korona, „Világ-króniká\'-val együtt hal korona. Megrendelhető a rVasámapi Újság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-utca 4). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb i^jbág a magyar uép számára, félévre \'2 korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, Írásban éa képben az Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéreiu történik, azt miud elélik tárja festői szépségű képekben Érdekesség, művészi nívóval és előkelő izlés jellemzi Herceg Ferenc hetilapját, az Ui Időket, melynek minden pzáma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — Klóflzelési áia negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. András*y-nt ifi. sz
A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi j képes hetilap, fiatal leányok számára — 8zerkeszti Tutaek Alulit Megjelenik mi ideii vasárnap. Minden I egyes száma gyönvörü művészi kivitelű képpel és a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Befizetési ára: Kgész évre Í\'2 koroua. félévre 6 korona negyedévre 3 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI. Audrássy-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal — E kitűnően szerkesztett képes hetilapot mindenkinek melegen ajánljuk.
NEVJEGYEK
eddig míg nam litizatt nagy valaiztakban jutányos irln kiizittitnik
Úívvfa
§/ OAtOKHAl, AiáHOiaiwt } f CSÁKIKOR
VfíGNBR^
I HANöSZERKIRÁtVíui
»Hjtovii* móruil -*ü*t.......
| huh rti„ k<<Du««i be*AH |
B«r&er &yó£y-kátr*nyszappatia
Q. H«ll « Comp-tól.
Klrátá orvutok ajánlják <•* Kurópa le«tObb államában a Uniolib rr*dmán/d>al baainálják mlndmMe
bórklUtéi állon
kBMoAaeo któulkua bajok f klUtáaek. valamiül baj- áa aaakáItkor|u •ll*D. Tartalmú « aiáiaUk lakátrányí U Itayagcaen kUlOnbiltlk a kefe.kcdclrroben . lofordaU >«M Ilynemű nyáitmiuj-oktöl. Mákact Mrbajokaál n»-aryon hatáaoa
ínyoi héniiappana.
■)>«rairkekn«k aurhább haláaa kátláaya m
glicarln kálráayntppaiu.
TtvábbA kátrány oálkUI a b|rea
Bargar-léla Uorax-ixappan
pattaaáa, napattlá., a«-pl«, mll«M«r éa máa WJrbaJafc •»-
. Wa. Darabja ataaitáaaal a«rflM 1* altár
UJ: Ilirfár l»l)»"u.ij la*triln> aa«|>e«iia,
blMoA b.tá.u bflrlM-lrK.H*ekii*l, foj. *« MAkállkorjMUUÜ, Talauilnt kiváló hajndveááia Mar. 1 l\'H
«r*l alá
Mát. KlUJn-
Wlc
......... tata. okleríl. tlMllkt..... ....
Wien IVIt ft at lUJOlk ávl plrlal vli tRklállllá.ou araoy-éreaa. Kapható mlndeu .TdRTiárbaD, draiárlébao m uak taMban. Naurban: O. flell * Comp. Wt»o. I . Ilalfrr-alorferalraue ít—II. Badapealeu na**ban áa kle-lnvbeii. T0r«k Jdiitt »yd«y.icrUr«bao KlráW utca tt.. Molnár Moaamál. Thailmaver «< Selt.nél. KmibutáUttr Frígre, utódainál, Radanovlta Terlvá rekníl. Ht.nel .Vándor Urainál. SeiU\'la Nándornál.DíUloyl Frigye.nál. Vátl kljcmt 8 Kkílnrbeo minden «yífy»if\'tárban. lobb dm I Káriában áa lllauierU.lnbtn %
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- .és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaltö én edző hizlaló-kurák egész éven át. Gtyermekek 7 éven felül kiséret nélkdl felvétetnek.
•l K roval alalt köllMtakíirl nmn vállal lel»IA»-né((al a atarkei>-ztö»éR
SZEMESNEK
kuli inn lenni. Int túl akarjuk szárnyalni ver-suny társainkat. A/, élelmesség uem
ÁLL
i>IO"MibAI, minlhogj ne kiíssünk pillana ii)t mohi, Imncni soron kival vc«yak iHiiiiylm
A
.Zulai Közlöny" liirriniéxi rovatát, mert ou balHi-o».i)llaii KrmliuoiiyL ír fa a magyar hirdeti)
VILÁG
InnlHliMiil 111 Iiiugtulálja A liirtloló röviil Íil6 utalt iihigKyózóiiik uv. eriuliiii\'itvrAI. annak lialái-ozoltan
VAKNAK
kell lenni, a ki uem láijit a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez peilig világosan j«l-lenr/i. hogy
AZ
1"Z"|| lapban nmni"liMió inindnn liirdotésnek kullíi haszna van. Szenifluník áll a vilá.^. vaknak az
_____ALAMIZSNA!
f
KÖNY PAPIf^- ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
iik
I\'. Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
fc — és névjegyekben — --r
j\'\' Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
__ dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok r----—- nagy raktára, rr

Nyomatott a laptuiajdonoa Ifj. Wajdits Jízaef kőayvnyomdáiábaii Nagykaniiaáu.
Nagykanizsa. 1915 julius aa.
54 ik évfolyam. 57 siám
Csütörtök
■illilinlk kéltén 11 ciltirtlkln.
fclöfl«»W«l «\'ak: Ktfto 4vr« IO korom, ltlévie 6 torai S.gjfítfévrc 2 korona 80 MII. - fccyM •«*,■! <«\'• 10 I
Keléin* SEeikc»s(i>:
Bánekovich Jánoa
Kőszeikoictő:
Kemőuy Láeeló
Szirkisztiiig ii kiadóhivatal tiík-tér I
Talaton: 182 — HlrdaMaak dljaiabé* •■•rlnl.
Nők 1 közigazgatásban.
A háború. a szükség és a kötelességérzet gyönyörűen megszervezte a magyar nók önkéntes légióját a közigazgatás mindenfele feladatai számára. Jut belólúk a köz-jótékonyságnak. közegészségügynek, köztisztaságnak. köxlekedéaiügynek, sót a szorosan adminisztratív közigazgatási munkának is. Kégi szép magyar nói erény, amikor a lérll-kóz fegyvert forgat a harcmezén, az anyákban, feleségekben és leányokban egyszerre férfiassá válik a lélek itthou
Felejthetetlen kép jut eszembe a háború elejéről. Egy dunántúli garasos magyar faluban az éppen ott Odaló városi leányok Járlak liázról-liázra összegyűjteni a falu adományalt — tollat, vánkost, miegymást — a magyar vöröskereszt szánára. Bekopogtuk minden hajlékba, de ha nem kopoglak volna is hivták volna óket befele, mindenki részt akart venni áJAoU.,w}>e8alijejii|< fliyugodl álmának megszerzésében. Ki-ki odaadta amije volt, akadt, aki gyermeke pólyájából szedte ki a tollat, csakhogy adhasson valamit, láttam öreg, kűzködó özvegyet, aki egyetlen koronájáért boldog izgalommal vásárolt össze
hirtelen egy kis pelyhet, hogy mire a leányok önkéntes csapata az ó viskójához ér, ó is készen várhassa a gyűjtőket néhány maroknyi áldozatává!. Minden lelkesítő Szónoklatnál hódítóbb eró volt a — máskor bizony kényeskedő — leányok komoly, szerény. férlias fellépésében. Az ajándékok összegyűjtése után- megvásárolták a párnak elkészítéséhez Szükséges vásznakat s elfelejtve a nyaraló élet minden szórakozását, összeüllek egy kertben s alkonyatra az utolsó szál pehely Is párnává vált serény ujjaik alatt, éjfélkor pedig óriási zsákolt indultak útnak a falu adományával a főváros felé.
Ezt csináltuk a háború legelején a ma-gyei\' leányok országszerte. Már akkor látnivaló volt. hogy egy második hadsereg szerveződik itt. Azóta nagy kerékkel fordult a háború sorsa. A feladatok megsokszorozódlak. megnőttek. fís a feladatokkal együtt nőtt és szerveződött ez a második itthoni hadsereg. A háborús kdzegézségügy egész zászlóaljakat teremtett magának belőlük. A kórházakban mindenütt a nőké a munka dandárja. A postai szolgálatban, a megcsök-kent férfllélszám mellett, inpoitálóan megnevekedett a nók fontossága. Nem egy kö-zülök hősi módon állta meg a helvét akkor
is, mikor a munkája szintere hirtelen harctérré változott.
A fővárosban a közlekedést lehetetlen volna nélkülök lebonyolítani. A villamoskalauzok nagy része nő s már be is bizonyították. hogy rf^ik lehet J)izni a férjük felelősségteljes, fárasztó munkáját. Már vaunak nói utcaseprők, sót — mint legujalilmti olvassuk — már olyán leány is akadt, tiki hadbavonult apja és annak katona-gégédéi, helyeit 11 kéményseprés kormos munkáját látja el.
Csak éppen érinteni óhajtottak annak >1 szeles feladátköruek pontjait, amelyben a nók a háború alatt elhelyezkedtek s elhelyezkedhetnek. KI netu lehel ma már sorolni azokat s posztokat amelyeken nók állanak — ha kell — a férünk helyett. Mindenki, akire szükség vau s akit megmozgat a kötelességérzete, megtalálja a maga helyét a sok feladat valemelyik őrhelyén.
Tudjuk. — és mérhetetlenül büszkék vagyunk erre, hogy a jegyzők feleségei leányai látnak neki a felszaporodott munkának A falu gondjai ezekben a tisztes szobákban gyűltek és oszollak mindig, de most minden gond érzékenyebb, parazsak fölött állnak az akták, tűkön n kérelmezők, mindent
Katonasors.
Nyugodj tele. Üdvösségem. Hogy ez lett a vége. Szertefoszlott tündérálmunk Minden reménysége. Körültem az idegeit föld Virágai nyílnak Illatozó virrasztói Bús kalona-sirnak.
Hazafelé száll a felhl, Nem tudok üzenni. Talán jobb is a halálba Búcsií nélkül menni Nyugodj bele, Üdvösségem, Hu egy uj sirt ásnak, Valahol egy fenyő alatt — .4 te Katonádnak.
SÁROSl ÁRPÁI)
Hajótöröttek.

— Rajz. — Kgyszerü szülóktól származott, csendes, komoly ifjú volt. Korán árva lett Önerejére maradt. Tanul-Hiányait nem folytathatta A tudomány izzó szeretete a tanítóképzőbe vitte.
Tanító iéit Azt a pályát választolta, ahol niirs anyagi siker. csupán tövis terein
Ideális lelke mégis egy megragadó képet les-telt a ^ivóról
K«y lakályos, kis, meleg fészket, tiol csende-aen, á világ zajától elvonultan kicsiny, szeretó körben valósíthatja meg azt az ábrándot, mely lelke mélyóu ég.
Dolgozni ennek a hazának a fel virágoz! atásán. | Meggyújtani az értelem mécsét ezrek lelkében, hogy I azok egy hatalmas lángban egyesülve elborítsák e ! földet h az elótörö fényből diadalmasan emelkedjék (lei a nemzeti egység hatalmas örökszép gondolata.
Kikerüli az életbe. Ónálló lelt. Családot alapi-| (ott. Lelke legjobb eróil vitte a küzdelembe. És a 1 fáradtság\' nyomán mutatkozó eredmény felett érzett lelkiöröm, a boldogság fénysugarával övezó hitvesi-szeretel letörülte homlokáról az anyagi gondok terhét.
Elégedett, nyugodt volt. 861, midőn otthonossá vált hajlékában a gügyögó gyerinekiszó, a guudta-lan, vidám gyermekkacaj, leikél a beuxó, igaz öröiu isteni derűje karolta át. .
Boldog volt.
Fölötte ragyogott latén kék ege. Szivében hullámzott a megelégedettség megnyugtató erznte, körülötte zsongott a reményteljes, hizlaló jövó. mely a szeretó nó azeméból, a kicsiny gyermek caevegéaéból áradt felé.
A béLe sz-lid otthonát beragyogó fényt azonban megfekQdte az árny.
Megielent a mozgósítás.
Hívta a haza.
Elment.
Kiment, hogy karddal kezében védje meg azt. amiért békében dolgozott. A váláa könyét letörölte arcára rózsapirl. varázsolt a lelkesedés lángoló tüze.
Egy önfeledt ölelés. Kgy buesnesók. Kgy* litolsó kézszorítás ... és eltűnt az otthon, a távol ködébe veszett a kis hajlék, mely egy «ziv szavait, reményét boldogságát, mindenét zárta magába.
Ott maradt az a nó, a gyerin< k.
A nó, aki megosztotta egyszerű szegénységét;
n LA i ilintiK*
i\'J(JMU8 Jí.
rögtön koll elintézni s ezt a faUalnunidott háborús inunkat lián niunUjílvá teszi » jegyiéi lak háziasszonyi é» háziklíasszonya. Különösen, ahol » jegjzí, vagy a segédj* hadbavonult.
Régi magyar assazonjok is leányok tradícióit látjuk nj életre kelni • meKwóaft-dik szép hitünk önmagunkban. Kimerülhe-tetlen er6 fészkel abban a nemzotben, amelynek ilyen asszonyai vannak.
//. A
HÍREK.
Fogságból.
Odahaza most a tüzes naplemente Szikraesőt ver a füzes Tiszameutre : Futórozsás házunk olyaű lőhet benne, Mint egy szép királylány arany korouáaau, Láugplros selyembe\'..
Odahaza most a kicsi feleaégem
Köunyes szeme elnéz a lobogó égen.
Szóké kis Üunkat az ölébe lógja:
.Hol vagy, édes-kedves?" — talán azt susogja,
Tudom, az susogja . ..
Vacsorához ülnek, friss kenyeret szegnek. Kis asszonyom arcán uagy könnyek peregnek. Feher lelke szárnya körülöttem repdes: „Kemóuy héjju, száraz, jut-e néked, kedves? Jut-e néked, kedves?"
Árva kis legényem föltérdel az ágyban, Fölsejt-e a lelke ébredező vágyban ? Ahogy anyja mondja az ui Miatyánkat: „Miatyánk, add vissza az édes apáukat, Mi édes apánkat!"
Csönd lebeg a légben, meghalkul az élet — Ilyenkor voltam én biv kettesben véled —
Beüt a kicsi ugyal tiszta pihegése, Kiút a íodoriueuláa kertek pilmné*«, föld szNe verése ...
I u \\i
Nehéz aranyhajad csendesen lebontod. Lepihen a teated — ábreduek a gondok ; Azt a bánatárkot arcodon Ak ásták, -Kebér Utyom lett vagaras orcácskád, Üde binilíó szácskád . . .
Főni csillaglámpások gyulladnak az égbe, Lent a kicsi mécxünk kilát a sötétbe, — Gyönge mécsvilágon uapfehér szerelmed Félvilágon át is rámborulva lel meg. Fölragyogva lel meg ...
Szivemre borul és szent csodára éled : Kégi, régi mese, messzi, mesaz^ élet, Sohasem voltál ily éluivaló, drága, Miut most e szomorú, orosz éjszakába, Könyes éjszakába . ..
fin édes kincseim, naplenyugton kelteu Tüudérképatekkel van teli a lelkem ; Aki csillagomat benuetek kerestem. Fényes csillagimtól de messzire estem I Jaj, de messzi estem 1 .. .
Átvezettél Uram, százezer halálon. Hiszem Uram, üdvöm újra megtalálom. Leszek: ki bus télből élő kikelet lesz — Aki szerelmedről nagy, nehéz hitet tesz I Ujjongó hitet teex ...
Odahaza most a rózsakapus házba Ébreduek a rózsák harmatlelhőt rázva. Fényes aranynyilal villant a nap húrja. Gyönyörű világom, lelkem kis családom Mikor látlak újra?
került
U ^"^tp
Kedden a ,Z|n:si jpUkeM*\' ^ell Másodszor szilire. ■Hi tt
Szerdán nag; kabaWfMélyt íeudozeitlfeliesiji,, TOiedi tárauUtsuak jól isiuwt\' |«l«« i A
rendkívül kaeaglaló Irélás larka estélyból kiemeljük I Gizit és Hermán Jucit liíir.-k»tt6»éí«l. .jalj|»Wáii J«n6 kupiéival « akrobatikus láncával aratoU.fénjM.aikerl. ■ Konráil Ilona. Gyóni Géza verseiből szavélt ol ué-! liánját, nagy Indással. Dicaérettel kell adóznunk IM,.,dVKt»liieké8 C^»i«4||(itHit>k,*ik milini éne-ktikéri, sok lapsol kaplak. A többi szereplők tréfás kupiéit kai tették élvezetessé az oaUljt. Kzt követte : .A néma assionj" vagy Komédia ama lérfival. aki néma asszony! vesz folaségll, Anatol Kianoe lemek egyfelvonásos vígjátéka. A darabról annyit irbalunk, liogy íiy elvezetes vígjátékot még az idei színi ste-zouban neiu láttunk A szereplők ofyt4l-onyí(! kitűnően éllollák helyiekéi . Dicséretet érdemel klllön Hebsslyén Jenő és Colsle Bézsl amerikai (Ivo-stepp láncokért ) K kabaro estelinél aat láttuk, llo|ij Köredi Méla színtársulata kitliuó érékből van öaazoéllilva és a zenekar is elsóroudll
Heti műsor: |
UstUörtoköu ,Cig<in)iprii>uífi\\, opereiie. l\'éetekau .Januci a némelch" Életkép 4 («l-voeásbau (Újdonság)
Szombaton és vasárnap: KMtniH4Htl*r*. világ-htiil szenzációs uagy ofioroUe u|douaág kerülnek színié.
I
M. H
— Kígyó aa emberben A ■omogyiucgyei Lopleg-pusilíu toriéul. Kbéd uléui átinAt aludta a juhász, Egyszer csak irtózatos fájdalmak ébresztették fel. Hirtelen gyomoríájdalomról panaszkodott. Amig aludt egy sikló bemászott a gyomrába. Hiába igyekeztek, forralt tejjel kicaalui, nem sikerült Az ember most a halállal vívódik.
most — mint a párja vesztett kis madár — ügyedül őrzi a béke, a szeretet hajlékét.
Majd máskor I Mosl elilioz vérbibor vezot
haléi a dicaéssg ulja és
Anglia ünnepel.
Ha igaz : Anglia meg akarja ünnepelni a háború kitörésének évfordulóját Győzelmeket, diadalokat ünnepelni nem volt módjában. Eddigi minden mulatsága azokban a humoros néoókban merült ki, amelyekkel az angol hadsereg részére zsoldosokat toboroztak. Hát most legalább megüutiepii a háború jubileumát.
Bizouynyal nagy dísszel készülő impozáns ttuue-pély Ihmz ebből. Valami lel vonulás-felét\' i* fognak rendezni. Kerekeken gördülve fel foguak vonulni a londoni utcákon azoknak az angol hajóknak vázai, amelyet eddig a német tengeralattjárók elsülyeaz-lellek. Azután lesz egy másik kasírozott csoport r fa ból és papirmaseból való dandárok, amelyek ezt a feliratot viselik magukon: „Knuyien hiányoznak még
lord-
aki lelkét felruházta azzal az erővel, mely uélkűl. De csitt! M« Mmi\'naiŰ ajabad I leroskadt volna a nehéz munka anyagi térbe alatt;, A VH(,uj ^„g^ 8XjvrH parancsolj rá, hogy ne aki biztatta, gyámolította inspirálta a csüggedŐt: — | dobogjon!
A szemek omló könyét akaszd meg, hogy az ki ne áradjon!
Ajkán még a távozó kedvet búcsucsókja ég Szeme meg nedves a kedvesért omló könyöktől : de1 inár mosolyog. A válás fájdalmát étlöri a kötelesség
magasztos ereje és — ajka néma susogása imát a És az elapadt köuyek helyét
hazáéit rebeg. ! pett, a hajótöröttek arcán a hősök emieaei uaa.o 0j|k m4|> ^ w,e|l V0,M A|IUlUliA menHlb0U
A goudtalan, ártatlan, védtelen gyermek meg- hüszke emlékezet tündöklő fátyola vonja be. mely |(éhá|1). ei||gAr> ,éw||(t4 t|>k u ,MJ jgy
fosztva az apától, mosolygó ajakkal mondja utána: kitör és a szemek ragyogásában él a halál lelőtt yo||W kj Ang|jl| e||0l|8égHÍi ha lóuy|Bg( 8Íkw.
Isten! tartsd meg a Hazámat! !diadalmaskodó hazaszeretet . rQ|l vo,„a 6ktíl kiéheztetni.- Tarka seregben fogják
Ks a féuy és árny egybeolvadásából pattau ki szemléltetni a sokféle színű és fajú katonákat, akik-az a hatalmas érzés, mely letompiija a sajgó sziv ( uek eddig módjuk lehetett a brit világhatalomért a fájdalmát, mely feledteti az iuaéget, a nyomort, hogy vérüket ontani. Majd párhuzamos menet Az egyik fgy olpusziilhatlau erővé ogyosfllve legyőzhetetlen ezt a fölírást viseli: „Hadsereg — miiuició nélkül." talizmánja legyen egy csodálatos népnek \' A másik ellenben : .Muníció — hadsereg nélkül."
Isten! ki ezt a szivbe alkotád. tekints le hsjó- Alkslmi "^i^koknak se lesz híjával az ünnepély.
. - ... A« urri\'il;M.ll av t.lov a lAitiiia • i<
a oyoiuor köze két mmjÓK llB(l}(er^gb6, nme|yel Kitseheuer emlékét lakai ó
Az anya keblébe zárja a fájdalmat. Kacag, vidám, bár szive vérzik. A gyermek vele kacag. Ajka hallgat, bftr szeme kerei a távolban mereng.
Oh! mily gazdag forrása a szivuek a szeretet, mely elfojtja a maga bánatát hogy fájdalmat ne okozzon l
Oh! szent az a fájdalom, mit a ráboruló mosoly glóriával övez!
fin . . . Ks megjön a liir. hogy a bős elesett. Osak az tudja ecsetelni a szerető kedves elveszte felett érzett fájdalmat, aki átélte már ezt az értést.
törötteidré! Terjeszd ki rájok védő kezed! Fordítsd leléjök a hatalmasok szivét!
Add meg számukra a mindennapi kenyeret I Ambó.
Az egyiknek az lesz a témája: .Az j ezüst golyó tragédiája, irta Kdward Grey, szolgálaton kívüli államférfiú." A másiknak sujet-je: „B*l-igitim esete", vagyis: .nein jó kin államoknak a na-igyokkal egy tálból euui oseresnyél."
Nagyszerű ünnepély lesz ez. Az ellenség t* tagadhatja meg a részvételét, s így előrelátható, hogy
JULlW áa
ZALAI KÖZLflNT
a nemei h.dvezel«aég ,ez tlk.fc.nm.1 i. elküldi s kenyír leire? Megkóstoljuk-o még egyszer\'. hadi londoni liléi legszebb1 Zlippíllnjeil, hogy li.zlet? Ki tudj.? Kenyérnek v.lóuk vti. Jg.zán
semmi se hiányozzék tbból, .mi > londoniakat » örülhetünk, hogy a requiráliit szakemberek végzik.
háború élményeire emlékezteti.
Az Idén talán iljr. érezzük .z .nnyiszor megénekelt
Mi hiányzik miSg a prngran)mból?< Természe- kuojéi illntot H. mi nem (a élvezhetjük ugy, mini tesen, Amerika. A részvétel módozataira bizonyára v"l»ba, de talán b.rcoló katonáinknak jutelígjitellen, •z lest hány.dó, hogy Morgan megtagadta Angiié-\' k"9rBlle" kínjának » kölcnönl. Ki egy allegorikus táblában lesz megszínesítve: a faj(okon lidegen elfordul a esődhe intőit embertól. \'áf cllbé pedig- „Ozleti tlgyekben nincs érzelmi dolgokuak helye, vagyis : Tólelek Unultam "
r ,1 ■ o U

Lu
i.)
huszár.
A kinek a lábából nem tudják kivenni a golyót.
Mostanában többször találkoztunk a napsütéses utcákon, a hűvös ligetekben és enyhe levegőjű par-
Mgó li^^atoQákkal. akik nem ,BzdŐtlet; -Mattiiek a sápadt legények a kórházba vagy utaznak más városba es ilyenkor végig kell menütök a népesebb tereken éa utcákon. A napokban találkoztunk egy sántikáló huszárral, aki fájdalmasait vonszolta nyittt testét A
vörös ördög hotjár. látódra haladt « forgalma, j \' g0t|dogkqdnU arról, járdán és igyekezett a vele szemközt jövó emberek elól kitérni. Egy urnák feltűut a huszár, dacára annak, hogy már ig«jn sok hasonló jelenségei látott.\' ell*Wn lá,v» H »bban szükséget senki ne szenve<
— Dolgoznak a vároaháaán? Azokhoz a nyelvöllögetó, nagyhangú s üresfejű lármáikhoz adretzálódnak e sorok, kik miuden lében kanalak akarmrtr lenni, — mindenbe betamártogirtiál! orraikat, — de szemükön állaudóan a pesszimizmus sötét .szemüvege van » igy megromlott ttisxtán látásuk az érdemet, a tawűlotö önzetlen ninnkát soha sem látja, soha neitt tudja elismerni s azt legalább erkölcsileg honorálui.
Nagyon sokan vannak ilyenek aajnos a jmí városunkban, kik képzelt intelligenciával, gőggel. < s irigységgel telve állandóan a város vezetéségót gyalázzák s vádolják muiikátlansággat.
Kzek az urak alig látnak tovább az orrukul, alig fordultak meg e uehéz háborús viszonyok közfctt más vidéki városokban, hol pénzért sem leheti éje leidhez jutni.
Ámde a mi városunk vezetősége- a, kora la-hogy közönségüuk i a vetőmagtól kezdve az élelmieikkek IngfoutosabbjaiVal
Mikor a katona elbicegett előtte rászólt
— Huszár I
— Tessen paraucsolni. .— Hogy hívják?
— Felbéoz József
— Mi baja flfclfc V \\ ■ <
— Két muszka golyó fúródott
lábamba
tuuxzi
na cgriknt naili tudják kivenni
— Hol sebesült meg?
— Még llomouna fölött, amikor üldöztük az ellenségei. -v^ y.
— És azóta beteg?
— Bizony instálom alássan, azóta uetn használhatom ml a lábamat, pedig már szerelném élőiről kezdem Vágyom vissza a frontra — verekedni!
Az illető ur megs^tiélt* a bátor vörös ördögöt, aki neiu mehet a haboruta és pénzt adott át ueki. A huszár tiltakozott, de végre engedve a uagy un MColátMiak, elfogadta az adományt. Miel tt, volna, megkérdezte tőle:
— Mondja csak huszár, hát maga megemléke tett-e il fen ttoóifcig Onöftkákr^l: ft
Haf és Tél űrnapig voltam a tüzvoualbau, uáj«t diesrtksrem, de aurtyit Mondhatok. hogy sok UMiazkának szállott a -lelke a nadrágjába az éu iegy-
Az élelmezési osztály inosi is állandóan mun-kábáid vau s gondoskodás .örtéut arról is. hogy arató, kaszáló munkás kellő mennyiségben legyen s
igás állatok is álljanak rendelkezése.
Szóval a tisztán látók meggyőződhető-*\'/ airóV hogy a mi városuuk vezetősége Jíradtóg.)\' mm kv
hogy ezen .■.ereJiueh\' dolog- Mihamar orvosoltassék t> a lizelés zavartalanul folyósittassók.
Hisztik ók reméljük, bogy \'ugy tárbaiiuk polgármustere, mint annak képviselőtestülete is ráiuddut el fog követni, bogy derék tagjai u nevezett testfilet-nek épen e nehéz, időben meg ne rövidüljenek1 s amúgy is nehéz megélhetésük egy ujabb tsherrel ne sulyosbittassék. ■ i-hiui 1 •>• •">
— Hogy váltak bé a fácánok? A napokban Banekovioh János az élelmezési osztály veze tőjének megrendülése folytán a közönség részére egy 36 darabból álló fácán próbaküldemény érkezett városunkhoz, mely, l/4 óra alatt pazdá\'í taláj}.
A nagy keresletre való tekintettel ismét ipo darab rendeltetett, melyre előjegyzések a reudőrbiz-tosi hivatalban elfogadtatnák.
A fácánok fagyasztott tollas gyönyörű példányok 1 kgr. wo—30 deka aulyuak darabonkint. Szállítással i K. 80—85 fillérbe kerülnek- a miül llymivk a legolcsóbb a kitűnő Húsételnék bizonyullak.
— Mit árultak a városházán? A napokban mintegy 100 mm. teiigori; s $4\' liim. zab kerüli isméi kimésésre városuuk élelmezési osztályánál, melyből miulegy -i&U-eűeu részesültek.
A iövóhét hétfőjén az élelmezési osztály intézkedése folytán ismét nagyobb mennyiségű" tángál érkezik városunkhoz, melyből mindazok, "kik arrá már korábban eljegyeztettek s azl ki is fizették teljesen kielégíttetnek, — a feleslegből |/edig mind azok részesülhetuek, ktk Árra igényi tartanak, azonban előjegyzés senkitől e| ueiu fogadlalik.
— A tengeri hal, melyet városuuk közílu-ségének volt alkalma megízlelni mint értesültünk ki&űnöeu bevált s igy ismételi rendelésre lou kgr leti ujabban előjegyezve, mely a legközelebb meg
fog érkezni, , fog kerülni.
élelmezési osztályban szétosztásra
— üjból emelkedett a papir ára. A magyar ós az osztrák papírgyáratok juuius \'41-éu,
mélvá mindent elkövet, hogy a iakoauf kénjríroét Budapesten értekezletet tartottak, amelyen elhatároz-biztoaltsa a derék Ifckaphánvhtdyettoiüufc pariig eré
M, hogy a famentes papír árát uiabbi 20 százálék kai fölemelik A famentes papirosból készül tudvalevő lyes Intézkedéseivé! odahat, Hogy a piiti nuars ineg- leg a nyomtatványok javarésze és igy ezen áremelés.
fékezletsék s teljesen meg- is tzüujöi. Lássanak, nézzenek kőrfll aaot a
különösen a közsiállitási árakat óriuti. A faníentes papir ára a háború alatt kilónként eddig 24 fillérrel májú 1 omelkedetl, ami 4fi százalékos áremelkedésnek felel
fábius Ounotátorok. ne öltsenek, ordítsanak, hanem Íárnl i««k az a veszedelem, bngy
w n ...... l i ... . . , miután 15 magyar és osztrák papírgyár nyersanvag
vegre hallgassauak el, oe untassák essünk!* mmd- mayábtin beszüntette a működését ezen pap.rfíj
annyimor a farkas én bárány mosóét h erejOlwí ne néhány hónap múlva egyáltalán nem lesz kapható
ellensannv feiaaitásébsu, hanem • becsületei munka láuiogslásábaD meriisék ki.
kenyér,
Orom ftjg^yofir ^tgjjtr ^ija. A meg a dal valahogy összetalálkozunk. Krezte
- B*a«antetMk IpariekoUI twltók «• " •?>»«* 141 » 4 ,ilt«b»::
veremtől
fizetősét. Kellemetlen csalódás érte vároauuk ipa-elment | rostanitótestületének derék tagjait, amennyiben a j miniszter uruak egy tévesen magyarázott íntétkedése alapján városuok hatósága fizetésüket augusztus elsejétől .fogva beszüntette.
A miniszteri intézkedés u. i. akként szól, hogy az óraadó összes iparos és kereskedő tanonciskolái tauitók Jzelése beszüiitetujidó ehhez, mértan redukálta ii az eddig nyújtott államsegélyek*!. -
Ámde a nagykanizsai iparostauonciskolai lauitó-testület tagjai pem óraadó ideiglenes tanerők, hanem
bár
— A kánikulában Benne vagyunk, iU<ig csak az> első napokbait . ÉtazzQk már a nap
péwaelő, forró, likkasztő melegét. A táros fullasztó. a bizollxág által megválasztott rendes tani
poros. A kávéházak ernyői alalt fáradtan harmatos arccal fegy**zlj4k a jegeskávét s a lagylaltot. A Oseugeri ütou, poros lombjaikat bélogatját a hársak a vig zeneszóval haladó lankadt katonák felé. Por, szOtkesé^, l\'orróság ül ezen" a kőreygetegen. Kgy kis élrtet. "álloza.to\'aságot a taksruló szekerek, kocsik lopnak et uteákra, főtérre egyjrádii\' Wórdják be az I«Uuáldáa(. Ouzát, rotsol. Vau gabona elég. Vajjou
lóJf,. kik állásaikból csak fegveluii utou el s igy fizotésük ez alapon b>.uem szüniethelő.
Hogy e nehéz időkben milykiuos meglepetésül szolgált a tanítótestületnek\' éten rossz információn \' alapuló intézkedés ezt hisszük magyarázgatni feleA-1 leges.
A Uuilótuöllllol\'ugyauii miudoul el fog követui
gyen szólt a labauekapiiányho? akiinek kanfere euut. annak nótája fütyülnij|8„j 4jtk.or lörténeteseu kunío kenyerei evett, tehát Imi Hezerédj uram uftá/á? Ot-työlte. Ugyfl^ktoby ||t j^|fzká^| ( U. Oda haza, uagy Oroszországban lág| kenyeret eszik. Iág>, sirós8zavu nótát is fcw!élf.MNftMKíriVi Wményebbre dagasztották egy picinykéi a kenyeret, hát iw/uéu/ebb a nótája is. Todiiiiflik, hogy meglánultal< magvar nótákat is. A kenyérmezei fogolytáborban sok muszkaember várja a szabadulást. Kgyikük megtanult magyarul és lefordította a Ritka árpa, ritka buza », kezdetű pattögóau eleven magyar nótát, a karvezető meg betanította az énekkart El is énekelték nekünk á mikor kinu íárliutf \'tUi, hanem mi lett muuik-szájon a magyar dalból. Mintha bárfau pöugeitek módiit hatók ro|„a n Rakóci indulót. Sirl ez a friss dal, mint a temetési ének. La^ml^l|t tempóba fogták és a négyes szólamu kar ugy zokogta, hogy sírtak a deszkabódék. Vájjon ml lesz az orosz nótákból orosz földöu. Szárnya nő-e, égbe szálló szárnyú, minta kőmáli sasnak . A magyar lélek tüze, lángol-l ki belőle a szabacH j emberek ritmusával, miul a hogy orosz szájon as j ukyomás fá|dalma zokog a szilaj magyar dalból ia.^j
IS
ZALAI K I\'I Z L Ö N Y

Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács JózscJ, fógimn. tauar. A vaakos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjából ért Mindenkinek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorban tudományos, mérésiről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörté-, nelern e jelentős mozzanatának isnierete minden kultureni.ber tudásának azük^egea része. A iuű ára 4 korona. — Kapható Ifi. Wajdtts József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Aa .Étet" szépirodalmi és rotyráfWti heti-liput (szerkeszti Andor József) gazdag tártaiéin, érdekes éa aktuális képek egéltitik lii. á kitiné lapol melegen ajánljuk olvaaóiak figyelmébe Szerkesztőség ia kiadóhivatal: Budapeat, I. Fehérváriul 16/o. — KISIizelési ár féléire lO.koi. Mutatványszámot kész-séggsl kaid a kiadóhival.
— A .Vasárnapi Ujeág" miudHii száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Ujaág" előfizetést ára negyedévre 01 korona, „Világ-króuiká\'-val együtt bet korona Megrendelheló a .Vasárnapi Uiaág\' kiadóhivatalában (Budapest, IV, KgyptemrUtp® á). Ugjapilt megrendelhető a .Képes Néplap", i legolcsóbb ujsá* a magyar nép azáinára, télévre 2 korona 40 fillér.
— Uj Idők. A világháború leghibb krónikása, Írásban és képben ai Uj Illók. A mi érdekes esemény lí négy világrész harctéréin történik, sít mind elénk tárja featói szépségű képekben érdekesség, művészi nívóval éa elókeló izlée jellemzi Herceií Kerei|c hetilapját, az Uj idSkel. melynek miaden számit aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben éa regényeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója — ,.„.,. ■ , -------j,.¥rtí 6 korona Kiadóhivatal,
í-ul Ifi. sz
— A „MAGYAR LANTOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára -- Szerkeszti Tiltsuk Anna. Magjelenik minden vasárnap. Minden ..gyes száma gyönyörű mévéazi kivitelű képpel é« a legérdekesebb tartalommal jelenik meg. Befizetési ára: Kgéaz 4we 12 korona, félévre ti korona negyedéire 3 korioa. Szerkesztésig és kiadóhivatal : ltudapeat, VI. Audrássy-ut 18 szám. Mutatványazá-tuot kívánattá ingyen küld a kiadóhivatal — K ki-ttlnóea azerkeaztett kép,.s hetilapot miadenkinek melegen ajánljuk.
regenyeuieu ia egy aram a i Klófitelési áia negyedévre Budapest, VI. Andrássy-ul
HÉVJEGYEK
ldll| MÍ| Ml lltlZltt l>|| választékban |«láai»a áron kiiiltlilaik
Ifj. Wajdtts József
könyyi>yQin4U4b|u>.
i
^ÁmÁJíwm
/ DAtOHKAl, /fllflSWSIWl.
r ^CS/W^-KOR
/AGNERL
\'n HflriflSZERKIR«
KV a^jJöEFItÖBUTU.
fíRjiarléfi i*óre*?
IRÁLY*
£ |«M 41. kltlloleii bav«H v
Biriir £yófty-.kátr*nysz«ppan«
O. H*M A Comp-tól.
KtrAM orvoaok ajánlják *« Kur6p» I*nl8bb álUmAfc-ui • legjobb ■i.rwJiníuyoj\'fl hajinálják mindenig
börklQtta •ll«n
kMMM* krdulkua bajok ía klUtéaek. vaiau.li.1 kaj- ♦*
Ek«Jlk4ip* ellan. Ta/Ulmaa «• •«**•»** lak»tr»«Tl fa »•»«■•«■ kUlíobBilk a kereskedelemben fl«!oi«J»l* tjtk llyneraB gyártmányoktól Makaea bflrbaíakpél »»• tfVOll batáaoi
■>r|>r kátrányok kémwMMM.
Ilftaili U gjrermrkeknek enyhébb haifai kátrtUfM
■•cgar silc»rln HUr
Ttvábbá kátxány nHkUI a klraa
r-fél« Bortx-iuppM
IWjM
„T.
•bűim, iiapto, nimen "i Darabja utaalláaaal agydtt N BIU». H«r|«r talyétionr mir»n»a»pMl\'»\'
Uau kirbutrgaégeknél, IrJ- «• ».akállkjr*áiaál. valamint kltálö baJnOveMW aaar. I ■»•«
i.M korona. Mfjéti kll»Jet#U«a Ba>t«\' .....— »> « 11*11 » Comj.-UI té **aM m*f
XSI a MUMta \'•»*
<y.l «• alá-
Iríat KKOii-wklv«i\'l. IlMllkrctiul *• uu/tnaai, • aa ltM Ik évi pftrltl vllágklálltláao. arany KapkaU mlndao ■r6|Tl*rbaa, droa4tUbaa éa aaak. MiIIh. Nacyban: (). flnll k t\'omp. Wien. I.. Helfér-Mörferstraaac II II. Ilutla|>eat<"n nagyban U kkálnirbeii
Wla\'a
ulMalnAI. RaJanovIU Teilvtraknél. Hleaaal Káudor
..... flttwu NándamAI.UrMoyl Vrtc7M««l. VW-
Kirtlnrben mlndea gyígyai.uUfhau, jobb 4ro «éH4»n *a lUa^tarU.l.tbm #
ícr.\':
NYILTTÉR*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö éa edző hizlaló-kúrák egéai éven át. Gyermekek 7 éven felül klaérat aélMl felvétetnek.
*) K rovat alatt kózlóttekért uem vállat talnlóa-séget a sterkesttóség.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk azáruyalui vei -Heiiytársaittkat Az éleluiess«g, uem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillaua tig seui. hanem soron Itivdl vegyük igénybe
.Zalai Közlöny* hirdetési rovatát, uiert ott határozottan eredményi ér és a magyar hirdető
VILÁG
I)ir<let68ttit st-t megtalálja A birdutó rövid idó ulait tiiHggyózódik a/. er«dutt\'i»yr6l. — unnak határozottan
VAKNAK
kell leutii. a kt netu látja a .Zalai Közlöny" rohamos fejlódesót. ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
\' 1 ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
KÖNTY-, PAPII^ ÉS IRÓSZEI^KERESKEDÉSE
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban ~ , i S és névjegyeitben .- —-., Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban — gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
_____ dús raktára ---—-
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. :
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdtts József könyvnyomdájába*! Nagykanizsán.
N-agykanizsa. 19x5 julius a6.
54 ik évfolyam 58 szám
Hétfő
MaiJilanih hátion ét csOI6rtök*n.
tlOfliaUal árak: KK<>> évi* 10 hm
Negyedévi a 9 korona 60 (III
Ketotós ntei kensló:
Bánekovich Jáaon
Kőucrke»zt<1:
Kemény Lnneló
Szarkasztöaig ét kiadóhivatal Daák-tér I
Telelőn 189. — MlrdeUeek dljecabáe eterlnl.
milliomosok.
A milliomos" szó 111 óg sohasem volt olyan közkt\'lelü. mint éppen most. Mindenki milliomos ma, akinek az elmúlt na^yarány 11 liadseregszüksógleti beszerzési kampány iilutt bármily vamilkozásban is közű volt a had-seregszállitásokhoz
Hu egyébként a hadseregszállitó --mindig csak a tisztességes. bensületes kereskedőről, iparosról esik itt szó. amely uhun*, szerencsére osak igen szórványosan előforduló eltévelygésektól eltekintve. nemcsak rászolgált a magyar kereskedelem és ipar, hanem amely elismerés ezt ismételten, legilletékesebb helyról érte - működését figye lemmel kísérjük. csodálatos jelenségekre bukkanunk, amelyekről ti nagy közönségnek és e működési kortól távolabb állukunk newotfwk fogalmuk nincs. de csak azt tudják, hogy benn van a tejben vajban fürdő Kánaánban mindenki, aki valamely rendelést kapott. — Pedig nem egészen igy fest a dolog a maga valósagában.
Nem beszélünk azokról, akik csak megszerezték itt-ott a rendelést és azután eladták. vagy átruházták másokra, igaz: ezekünk nem igen soJt>i>ajuk volt az egószszel, megkapták a magukét — joggal vagy anélkül, most nem kutatjuk . — és mentek tovább Akikre azonban a-/, ipari munkák tényleges végrehajtása hárult: akiknek tényleg meg kellett szerezniük a nyers anyagtól a hozzávalók egész seregén át. a munkagépeket és a munkaerőket; akiknek a moratórium első\' szakában a bankok nem akarták kiadni be-, tétjüket; akik megakadlak a szállítási és fuvarozási nehézségeken, a munkásoknak niuul-unlalan való behívásán, az anyagok megdrágulásán és száz meg szájf. elóre nem lá-itott lehetetlenségeken: csak ók tudják, hogy - mit jelent az: becsületesen meg is felelni a vállalt kötelezettségeknek oly időkben, ami- J i kor « rtnd«* kerrskfdór fltmdusfiággal elóre- j látón minden intézkedés halomra dől es amikor „magasabb hatalmak* intézkednek azokban az ügyekben, ahol egyébként a rendes kereskedői gondossággal, előrelátással megtett intézkedések szoktak döntő szerepet játszani
Egy két ember eltévelyedett igaz. de ezért nem szabad azokat elitélni. akik véres verejtékkel, nappali éjjellé téve. igyekeznek eleget tenni azoknak a vállalt kötelezettségeknek. amelyeknek nagyságát, súlyát, hord-erejét persze elóre látni alig lehetett. Hiszen volt olasz miniszter is. akit bélyegeltulajdo-nitás miatt osuktak le. még sem jutna seu kinek, sem eszébe az egész osztályról és minden ország miniszteréről ilyent feltenni. És mégis, ha a liadseregszállitóktól vau szó, általánosításokkal találkozik az ember. Az ismerősök mosolyogva köszöntik : — „könnyű neki, hadseregszallitó". mondják azok. akik csak azt tudják vagy hiszik, hogy- itt minden színültig tejfel. Pedig . . . Az iparos beadja ajánlatát és vár. Tudja, hogy munkája jo. pontos, megbízható, árai versenyképesek, a nyersanyagot bizonyos halát időre lekötötte.
r MjjWV) - -......- -1
íílétVe feöpciózla. hogy arra az esetre, ha
megkapja a munkát, biztosítva legyen, Er deklódik munkagépek, hozzávaló, berende/e sek, munkások iránt és amikor tényleg megkapja bizonyos rövidebb-hosszabb idő múlva a munkát, vagy a rendelési, akkor a gyáros
A honvéd álma.
Csillagtalan é||el l\'orult iá a táira, Hevonta borongó, ködös félhomályba; — A Kárpátok ormán, méltóságos bércén CsAud honol a puskák iitó acél ércén : Alszik már n tábor.
Alstik mar a labor hosszan. regen, melyen; A honvédseregből egy vau még usak ébren. Pislogó láborlüz lángjánál irogal, — Megcsókolja százszor a kusza sorokat 3 ugy küldi ul|ára.
.. Azután elnyomja a jótékony álom ; Lelke ott jár messze ismerős szép laiou. — Valahol a Kőrös uádszegélyex partján, (íólyafészkes házbau barna szemű kis láuy Most gondol reája.
Álmodik sok szépet, gyönyör!) az álma: Ott jár valtíhpl a misék országába; — Aruyas erdők zöldié sátort von löléje Virágillatot hoz a szellő feléje Hazai tájakról

Lágy melódiái zeug az erdő IQlébe. lllatszónyeg terül az utón eleje, Amerre elhalad, jó ismerős minden. Mintha nem is oly rég járt volna ó itten Kzeu a vidéken
Szülőfalujának kicsi templomába Mosi gyűlnek a lelkek állatos imára; I Ünneplő lohórbe öltözve u lányok. Kacsintó legeuyszem nem tekint uiátiuok Amikor elmennek.
Kis házuk előtt az akáolomhos sorbati
Pajkos gyermeksereg játszik kinn a porban,
Vidám játékukat nem zat&ria seiumi
„De Hzeretnék csak még egyszer gyermek lenni"
— Igy sóhaj! magábau
/
Lenn a falu szélen az utolsó házba, Most van a fehérnép nagy sürgésbe, lázba Réguii látott vendég érkezik a házhoz, Készülnek, sietnek a nagy vacsorához. A nagy vacsorához.
A v. a barna szemű aranyon ki* láuyka. Remegő lélekkel, félve lesi. vária; Nyakába borul inajd, megcsókolja százszor. Könvhe lábad szeme, szeme sugarától Amikor meglátja
„Kajla honvéd, rajta* harsány hangon hangzik, „Üsd. vágd szúrd, nem apád* messze Kihallatszik Kelriad álmából, fegyvert ragad gyorsan, Körül&Ue gyilkos, tüzes áradatban Kopognak a puskák.
\' „Rohamra honvédek, fut. hátrál az ellen ;* — — Egy idegen golyó eltalálta mellen, — ^ Összerogy ájultan, fegyverét elejti. Fogytán az ereje, halálát megsejti: Utolsót vonaglik, áldást rebeg szája „Éljen boldogul a magyarok hazája*...
Fikó Sándor
ZALAI K 0 L L 0 N Y
■II 1,11\'sS 16.
már „sajnálattal nem állhat a jelzett árak mellett rendelkezésére. hanem osak 10 —40 százalékkal magasabb ár mellett szállíthat, ile nem garantálja a minőséget", vagy pedig, „sajnálja, közben elrekvirálták a nyersanyagot, h,\'látható idén bellii ninos abban a helyzetben, hogy a kivánt kivitelt vagv minőséget szállíthassa." Vagy ha mindez be nem következik, a munkagépeket nem eresztik ki a vámhaláron; ha kieresztik, ninos elfuvarozási alkalom stb.. stb. Közben itthon beérkezik a nyersanyag: azt is. a munkásságot. személyzetet fizetni kell, de dolgozni még sem lehel, mert a gépek vagy hozzávalók nem érkeztek be és megáll az egész apparátus. Viszont közeledik a szállítási határidő, szállítani kell, különben mint „uem megbízható szállító" fog szerepelni a liad-vezetőség előtt s taton hegyibe még egy kis vizsgálatra is van kilátása ...
Nem folytatjuk Tessék ezeket összegezni és azután megállapítani hogy annak, aki becsületesen akarja végrehajtani a had-seregszállitással kapcsolatos ipari munkákai, nincsen-e más gondja, mint csak az. hogy hová fogja elhelyezni a „milliókat." A „milliomos" veszi igénybe a társadalom, a köz-jótékonyság, most meg elsősorban az a lutdiadó is. amelyró! keletkezésekor, igen szimpatikusán az állíttatott, hogy elsősorban is azért letl belőle törvény, mért a/,okát is
áldozatok árán nemcsak megtartotta ipari munkásságát, de igen sok szakmában a bevonult munkások feleségét, osaládlagjaít állították be a munkába, hogy megélhetésüket biztosithassák, akkor rá kell mulatnunk arra, hogy ezek közül bizony Igen kevés lett valójában olyan „milliomos", akiről a közelebbi vizsgálódásnál bebizonyosodna, hogy tényleg az.
Dán Leó.
HÍREK.
Szinh áz.
Pénteken Stobitzer „Jönnek a németek* cimQ életképét adták, jól összetanult előadásban, melyben Adrienne szerepében kitűnt Zalay Margit.
Szombaton és vasárnap Gilbertnek szép muzsikája legújabb operettje a „Motiiündér" került szinre a kanizsai Színkörben. A darabról annyit Írhatunk, hogy nemcsak meséje, hanem remek szép zenéje is elragadtatta a nagy számban megjeleut közönséget. Ily jól sikerűit operette újdonságot még nem láttunk az idei sziui szezoubau. Reméljük, hogy a darabot rövid idó múlva megfogják ismételni. Déta Oil Mozi-tündért Peterdi Etel a társulat jeles piimadouuá|a adta eló. Peterdit nem kell dicsérnünk, közönségünk már jól ismeri az ó művészi játékát és gyönyörű énekét. Csanádi Irmáról is ugyanezt Írhatjuk a szép hangú coloratur énekenuóről Tihanyi Béla Gardeues Viktor báró szerepét fitünóen alakította. Remek szép érces hangjával fényes siket t ért el. Jók voltak még :
Borbély Sándor, Szűcs Irén és Höszörméuyi B. A igény be akarják venni, akik nem Igen akar- ^^ ^^ „|4fordu|J ^ ^ joj.
A legérdekesebb találgatások most a Times-ben találhatók, ♦még pedig a világlap hollandi levelezőjének tollából, aki mostanában utazta be Németországot s azt állítja, hogy a német katonai hatóságok még mipdig erősen foglalkoznak az Angliába való betörés gondolatával. Erre nézve egy német vezérkari tiszt állítólag a következőket moudta:
— A dolog igen egyszerű. Először Oroszországot kell megsemmisítenünk és psdig nemcsak visszaszorítással, hanem a szó szoros értelmében megsemmisítéssel. Mindenekelőtt szükséges, hogy sere-geiuket egészen Kis Oroszországig előretoljuk, Besz-szarábiát Ielszabadítsuk s azt Romáuiáuak felajánljuk, a Balkán, béke fentarlása érdekében pedig a béke megkötéséig katonailag megszálljuk, az oroszt pedig Odeszáig viszszaüldözzük
A balti tartományokat igen kényelmesen tisztithatjuk meg az oroszoktól Svédország szimpátiája a németek iránt biztonságot nyújt miudeii esetleges veszély ellen. - -
Mindezek megtörténte után szsbad kezet kapunk a nyugat részére 8 angolországi terveinket megvalósíthatjuk
Hogy Calais (Kranciaországnak nyugati oldalán tengeri kikötő, mely legközelebb fekszik Augolor-szágtol, csak a keskeny La Manche csatoruu választja el a két országot egymástól) uóiuet kézben kulcs lesz a világhatalomhoz, az Németországban általános felfogás. Imperialisták véleménye szerint Calais nélkül tarlós béke »l sem képzelhető. Ez az előirt némst program egy része.
Ha azután a nyugati s/.övetségestársak a m 1\'eUsabadult seregeinktől az első nagyobb lökést megkapják, ugy Anglia öntudatra ébred h gondolkodnánk a lelöle, hogy mi vár rvú.
tuk h maguk jó szántából közjótékonyak lenni ós akikhoz hiába fordultak annyiszor, amikor adakozásra szóliiltaltak fel. Hát amilyen magasztos, helyes ós Igazságos ós az alap annyira érdemes volna egyszer bel tekinteni a kivetési lajstromokba, megint csak kiket vesznek elsősorban igénybe: --a „milliomosokar vagy köznyelven: a l.ad-seregszállitókat.
Sok visszásságnak színhelye ez a terrénum, mert a hadsoregszállilóknak egy része, ha rá is fizetett vállalkozására, s/.égyenli ezt bevallani és inkább eltöri a reá kirótt kivetéseket, semhogy üzleti hitelének megbízhatóságának ártson azzal, hogy a lind-seregs/állitással rosszul járt. Vannak viszont, akik belejutva a felfelé emelkedő konjunktúrába. jól jártak. De ezek jól jariak volna akkor is. hogyha nem kapnak hadseregszálli-tásra megbízatást, mert az einelkedó irányzatból kivehették volna egyébként is a maguk
Héti mfisör:
Hétfőn nA takarodó" Zapftn
ilreich. I\'ráma
A németek azon a véleményen vannak, hogy velem" americaiu RagTime és énekduettet FeMeICalaist uj ágyuk bázisául használhatják fel, mely Rózsi és Sebestyén Jenő ügyesen adták elő. melyet j ágyuk lőtávolsága uem kevesebb, mint 20 mért föld a közönség hálásan megtapsolt.
Az ágyukkal módinkban lesz a csatornát ellenséges hajóktól megtisztítani, Dovert tnegse nimUiten s partiaszáilaudó seregeiket fedezni. A partraszáltMás kis alumínium csónakok uiján töiténik, mely csónakok már készenlétbeu vaunak e célra, kis sulyoknál lógva szárazföldi szállításokra kűlöuös-n alkalmasak. A tengeralatti hajók, már amenuyíre szükség lesz. kellő védelmet fognak nyujláni ellenséges támadások ellen
I 4 felvonásban
Kedden: Heliai Jenő szenzációs sziuiáléka „Tündérlaki lányok". 8zin|álék 3 felvonásban
Szerdán : „NemtndomkaHuszka J., Bakonyi és Harsányi operettje.
Csütörtökön: ,Kék egér". Rendkívül kacagtató pikáns nagy bohózat újdonság Kerülnek szinre. E parirnszállilási kísérlettel egyidejűleg az egész
Előkészületben van mSybiW, világhírű szenzá-1 uómet flotta is akcióba lép Anglia ellőtt. Ily módon
ciós táncos nagy operette újdonság, mely itt először kerül szinre.
Mi minden várható
a békekötésig ?
Nincs kérdés, nini jobban izgáluá az emberek fauláziájál h cimbeliuél én iiiites kérdik, amelyru köiuiV\'.l.li im volna vAlaHT.l adni, mint urri-. Mái logatáhb okkat-inóddal elfogadható válasz. Mert ,, 1 egyét,kém kalandos kigondolásokban nincs hiánv
rh ha végezetül megállapítjuk inéi azi ,, ...... . , . , . , \'
B f 1 K náliiiik la liallnoi ilyent eleget a hsmzseg tölllk a
i». hogy ez az ipnrosság nagy es súlyos kwiöldi aajló ia.
remélnek ii németek hainarosati Londonig jutni.
Az író kilel azután a hadisarc kérdésére is amint rzI állítólag a németek Konduljak, dzerintűk | Frauoiáorazág, Oroszorsiág, Törökország s maga Németország is ki fog merülni a háború által okozott anyaei áldo/atok által, egyedül Anglia marad, jki tud s akinek majd kall ia fizetni. Sokan iintr az öaazeg nngyságát is számitiák. Az 1871-iki francia-német hadjárat utáu Németország Francitól,tágtól Összes hadikiadásaink két éa félszereséi kapta. II; száuiilas nlaj.jiít, Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország nnm köves,ibb miut 75 miltláid marka vagy 3.750,OIIO.ilUI) font sterling hadisarcot kapna. Sít bizonyos, hogy «z a szám a íutboru végéig még
juliu8 26
Zalai k í> 7, 1, fi n t
3
mi-gkiilttzniezódik. M«rt uhiu valógsinQ, liu^y Anglia ezt a balnlmaa HilnimHt egy <iH*z>-gl,i>ii kiGultii tudjn
Ml, hogy Angliát iiloiglimHHHii a nÁmúU\'k .....gxiAllva
larlaAk
Szórakoztató délutánok.
A mjgy forróság mindinkább elviselhetetlen. Boldog, akit körQlmónyei nyaralói a engedhetnek. A váron tikkasztó utcáival, fullaaztó porával mesebeli lüzessárkáuykénl fojtogat.
Hol vanuak az öntöző kocáik? Koruk talán lejárt V
Szerencséd, aki (Ürge lábain sétatérre; erdóre kijuthnt. Nem panaszkodhatnak még azok sem, akik a nap fáradalmait a színház művészi előadásaival kárpótolják.
De mit szóljanak azok, akiket körülményeik idekőlnek, akiket állapotuk az ágyhoz szegez VI Szegény sebesült beteg hóseiuk I Ó nékik négy lal, vaságy, madrac, orvon vizit, pár cigaretta, agyon-olvasott újság, esetleg egy-egy kíváncsi látogató ha |utl
Igazán csodálnivaló, hogy városunk neineslelkü hólgyközőnségo — jóllehet sebesültjeinkért igazán majd miudeut megtett — a szórakoztató délutánokra uem goudolt. Mounyível euyhiteuók a sebesültek fajdalmait, ugy hiszem pszichologic* érthető. Hány és hány művészlelkű uriasszouyuuk és urileáuyunk van I
Kgy kis akarat, egy kis uekikczdés az Ugyuek és gyönyörű programmba valósítva készeu van az első azorakoztató délután. Kgy kicsit enyhiljük, egy kicsit elviselhetőbbé tesszük hőseinknek a harctér fájdalmas emlékeit Mi az egészségesek, harctól Iá-volállók tartozunk legalább euuyivel irántuk.
— Halálozás. Kuesz Antal városunk közismert alakja a mult pénteken éjjel jobblétre szenderült.
Iiuesz Antal leudkivül udvarias, előzékeuysége városszerte ismeretes volt, barátai éppen ezért tísz lelték s szerettek társaságában leuui
Hivatalában mindig megállta helyét a feljebbvalói meg is becsülték.
A virág mely gomblyukából soha nem hiány< olt. iminár csak sírján fog majd virítani. Ó maga pedig egy z^joa és hányatott élet után ott lent fogj piheuni s álmodozni idoáljai folól.
Nyugodjék békében, nyerje el csendes boldog-1 ságát. emlékét pedig barátai mindvégig megfogják őrizni.
— Tiz fia van a háborúban. A krajnai
Spitalicban, Steiu kerületben, vau egy szegény özvegy löldmiveló asszony, akinek tiz fia vau a háborúban. Kilenc fis a fronton harcol és fiai közül kettő már el is tűnt
— Drágasági pótlékot kapnak a városi tisztviselők, melynek miként leendő kiosztását a legutóbbi pénzügyi bizottság tárgyalta s felette végérvényesen a legközelebbi képviselőtestületi gyűlésen fognak hrtározoi, amikor a városnál működő taniték jutalmazásától is v«ló*tinü tölténk gondoskodás.
— 9000 korona a rendőrségnek. A napokban érkezett a minisztériumból egy leirat, melyben jelezve van, misterinl a veiidórség részére 9000 korona államsegély kiutaltatott, mely a közel napok ban kerül kiosztás alá.
— Harctéri poézis. Hej. dehogy is hallgat a poézis az, ágyúdörgés között. Krős szava van a huniak, ha egyszer megretseu, ha egyszer megrezdül. Nótafák teremuek a véráztatla földön, egy-egy levelüket elhozta hozzánk is a szél. A jó katonák üres órák csendjében lopva le-leiruak egy rímet, a mely olyau, mint a szivük beszédje. Néhány versszakot leközlünk a versek íratásából. Abouyi Audor, az ismert poéta igy u<iekel valahol a Dnyeszter vidékén:
lVoxarcu szép asszonyok, Somogyszélen nyárias fasor Kgy kis édes hazai pori Otthon a paraszt is király, Oh élűi jó, meghalni fáj . ..
Ha meg kell halni, hál legyen De otthon porladjou szivem.\' Magyar nap csókolja siroiu S táu odalenn is hallhatom, Ha diadaltól zeng a táj;
- Oh élni szép, meghalni fáj . .
Kgy másik vitéz, Bagoly János ly-es hovéd már balladás sistéssel ir :
Julius hú végén, A Dnyeszter partján A mikor a kakas A hajnalt hi>d«Uo. . Agyuiukuak hangja A felragyogó uap Arany sugaran Kkesebbé tettel
ti adjon Jáuos huszár verse a Dnyeszterról szól a kanyargós vizű folyóról, a mely több haloltat úsztat, miut falevelet a patak, fts szól a vers harcról1 háborúról, huszárrohamról, a mely olyan, miut a szél. De a végén igy sóhajt fői a huszár Hazám szép batáia. Jár most az eszemben, Az a kívánságom : Áldja meg az Isten I
— Tengeri, melyre már az előjegyzés betelt 88-án kerül kimérésre. Krre azonban csak azok számiihatuak, kik azt már eleve kifizették. Mások hasztalan fáradoznak meri nem kaphatnak
Uj élelmi cikkek lesznek a jövő hét folyamán a város elelmezési osztályába bevezetve.
Nevezetesen :
Sózott ökörhus- kgr. 3-50 K. Füstölt ,, „ 3-60 . Kolbász . . 4 70 „ Eidami sajt „ 3 20 . Vaj . 5 80 „
továbbá zsir. szappan stb., melyeknek árai közölve lesznek.
— Tengeri hal. melyre előjegyzések történ- j lek e hó 87-éu délután kerül kimérésre. Ujabb kül-1 deiuéuyre előjegyzésekot eszközöl Bauekovich János az élelmezési osztályúéi.
— Csavargó cselédek közül közel öo darabot kerített a rendőrség vasárnap este a zárkába, kik titkos kéjelgéseu fogattak el s ma előállíttatlak.
— Fácánok, kerültek e héten az élelmezési osztálynál eladásra Darabja végső megállapodás szerint 3 K Klójegyzések az élelmezési olytályuál.
— Huszár, a ki föltámadt. A háború a legcsodálatosabb poéta, drámaíró és historikus. Azzal a különbséggel, hogy a mit beszél, mind színtiszta igazság. Csodálatosabbnál csodálatosabb történetek születnek tüzében, a melyek csak néha-néha kerülnek napvilágra. Ilyen csodálatos törtéuet kering raoat szájról-szájra Aradon. Lőréi Kálmán jómodu aradi esztergályos a háború kitörésekor bevonult katonának Huszár-káplári rangban harcolta végig a háborút. Feleségi minden héten kapott tőle írást, melyben tudatta vele, hogy megvan és jól éizi magát. Május elején azonban elmaradtak a levelek. Az asszony aggódott, sírt. * meg volt győződve, hogy az ura eleseti valamelyik nagy csatábau. Az ismerősei váltig vigasztalták, de az asszony sehogy aern tudott megnyugodni És neki leli igaza, mert juuiux 9-én levél érkezeti az ura kapitányától, a mely bejelentette. hogy Lórei Orodek mellett hősi halált halt és olt is temették el. Néháuy nap múlva kis csomag követte a levelel. A csomagban benne volt Lőréi jeggyürűje, órá|a és a felesége fényképe. Kétségtelen hogy elesett. Az asszony elhatározta, hogy fölkeresi ura sirját. Juuius lö-én vonatra Olt és junius éu érkezett Grodekbe. A katonai parancsnokság egy katonát adott mellé, a ki elvezette a sirüoz. mely ott lapult meg egy erdó szélén. A sir fejénél fakereszl a korosztau busz jó magyar huszár neve, köztük Lőréié is. Az asszouy órák hosszat zokogott a sir melleti s azután hazautazott Aradra. Három hét múlva, juliua 23-áu megiul levelet hozott neki a posta. A borítékon Lórei irása volt. Azt hille az asszony, hogy álmadik Hál a mikor még olvasta a lovelet, melyben Lórei azt irja, hogy lirodek mellet-súlyosan megsebesült és most a pápai kórházban fekszik. Kéri az asszonyt látogaiuá meg. Alig akart hinni szemeinek. Kokouai tauácsáia nyomban Papára utazott, a hol viszontlátta halottnak vélt urát — eleiben. Lórei elmondotta, hogy a pénztárcáját és értéktárgyait elvesztette. Alighauvm valamelyik bajtársa holtnak hitte és magához vette. Később az esett el s miut Lórei Kálmánt temették el A vitéz hmzái annyira jobbau van. hogy néhány hét mqjva visszamehet a harctérre.
— Műgyapju a katonai szállításnál A bécni kereskedelmi és iparkamara ut|án tette közzé a hadügyminisztérium a hadsereg ruházeti >r,ükfegletd-uek beszerzésénél támasztott ujabb föltáleleket. Az érdekeltekuek igen értékes elóuyt biztosit a minisztériumnak az az intézkedése, hogy a gyapjupiac jelenlegi helyzetének figyelembe* ételével műgyapju fölhasználását is megeugedlék. A katouaság részére szállítóit ruhaanyagnak ezentúl a következő összetételből kell állani : 1. legalább 60 százalék nyírott gyapjú; 8. 10 — 1 fi százalékig amerikai gyapot, nem rosszabb az ugyuevezett luiddliug-miuóséguél; 3. 36 —40 százalék műgyapju. Suly tekintetében s hadvezetőség megkívánja, hogya köpeuyauyag 840—890 grara, a uadráganyag 790—850 grata, lovaglónadrág anyaga 870 -990 gram, a bluz (580 -730 gram és a sapka posztója r>50—600 gram legyeu folyóméte-renkint.
I
ZALAI K 7,, L N \\
ma- JuUltf 26.
Irodalom.
A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukacs József, fógiutu. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jrb\'ii alakjához ért. Mindenkinek érdekes es tanulságos \'olvasmány, amely inig egyre.v/.ről szigorúan tudományos. má»ré.szröl könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A vilagiórt<-imlem e jelentós mozzanatának isim-ivi-miudeu kultúrember tudásának szükvg rés/.-. A mű ára 4 korona. Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedő,>1,.-n. Nagykanizsán,
— Az .Élet" szépirodalmi é» művészeti hetilapot (szerkeszti Andor Józseli gazdaj: tartalom, érdekes és aktuális képek egészilik ki. A kitiné, lapot melegen ajánljuk olvasóink tigvelmebe .Síerkesilőség és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári ut 15/c. — Eló\'izetési ár félévre 10 km. Mutatványszámot késséggel küld a kiadóhival.
A ,Vasárnapi Újság" minden száma gazdag tartalommal jelenik mejj A „Vasárnapi Újság" elóíizeiési ára negyedévre A| lioron-t, rVilá»í-krouika--vul együtt Imi korona Megrendelhető u . Vasárnapi lúsájj- kniihUiivatalrtb.ili jJ{tl<litpe:>L IV , Kgyet.-m niea 4 ) Utívauitl megrendelhető a . Képes Néplap", a legolcsóbb uj>ái: a magyar nép számára lélévre J korona 4l> fillér.
Uj Idők A világháború leghűbb krónikása, írásba..... képien ;u Ui Idók. A mi érdekes esemény a nety világrész haretéreiu történik, azt mind elénk larja bsiói szépségű képekben Krdekesség, művészi Iiivuv.il es rlókelö ízlés jellemzi Herceg Kerenc hetilapját, ai Uj 1 dókét, melynek minden .síáma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és legeli v- il-ii is egy a ráüt a -zepii odalőni ápolója — Kléfirelefi niu negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapi -i VI. András.-y ni Hí. sz
A .MAGYAR LÁNYOK" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számara — S/.eikesy.ti Tuisek Anna. Megjelenik mi -len vasárnap Minden "gyes -záma gyönyörű művészi kivitelű képpel é« a legérdekesebb larinloinmul jelenik meu. KI"fizetési ara: Kgé-z evr korom félévre fi koron\\ ne-líved.svre 3 k,.ron«, Hí-rk-és kiadóhivatal: Budapest, VI Audrássv-ut ifi szám. Mutatvnnvszá-mot kívánatra iugyen uild a kiidóhivaial — IC ki iitu-Vm si.\'rkeszi.\'U % n s :»•tilapot mindenkinek , melegen a\'ánijnk
NEVJEGYEK
addig mag mm litazetl nagy tiliszlekban jutányos áron kosíillílnck
Ifj. Wajílits József
könyvnyomdájában.
. rv \'.".!• \' .ICT.CT..
^^ü/mJ/if?
yúuk^\'vm
1/ 0/iiunnm. /flíéH6{<iwt CSAH KOK
táGNER-
0 \'^E^Sií^flRu\'Ttf LV"-
- . I<l(lii«cii brt.Uf %
Berber ^yó^y-kátrányszappaníi
O. Mell A Co.np-tól.
Kltiló or.o.ok ajánljak ín K.ni.\'pa lr«löbl. *]l«m.lb«jj • l»K)»l>b iwlii-^nvny.-l ii--.rilJ.Vk n.lii<lriif*lc bói\'klUU: ■ fJllon
kilOnfti.ii krónika. k)uts •» IiíIIW»pI.. «l<twl»l UaJ- ét ,..kálik,>.[.. rllvn. TarWltiiai « MjiaUk lakAIríaTI ff l*oj. g. »cii kuliuliW n U i. »ki- lrl.\'tnl>m .Morduló rgytb .Uyi>-m» *y*liiu.U>yoklöl Makar. I.A\'baJokoAJ na-
Berger kátrúnyos kónszappana. DHuk (yerno-krkiipk onybóbb haUiu kMrAayauppaa Berger glicerin kuí. ányszappana.
Tcvtbb* kátrlny nr-lkul a hlr.-»
Bargur-lélo Botd*-nappan
paHaaáa, na^ulé*, MaplA, milrrnn r ft m*a Mrk«)oli
, Ion Darab)* ulaallnual uitUII 1* Bll«r.
Ol: t\'rrgcr loltíimiij urVirrtH . »<»I\'P"»». kfMnt halAiu hArbrl. IrJ. r, •i„k«nit.>rp»UÜ.
lalmiiliu l.ivulA liajliot. KitA irci. I B-reg
i V> knreiii. K. rjcn k>(rjn<<U#D B«i« • (i. !t,|l » r^mp.-lól «• n&ii* rorn )ól a .nellfU.-Ict« rí.ljr-gj ■! «• alt-
aran)rAr«m.
.... .. a* l\'.OO Ik «vl pArí.l viU«kUlliU>«n i>r«ny Kapható roindou KTÓcvIA\'hau, rfruKórUbaa tn aink
Állatban. VaftTlmn; ti. II II A iDmi . W|#n. "I.. Il..|f. r storferitmac ll-ll. Hu>ln|» »tm muci ban t* klr«lnyi.».i>
TArCk Jóm. I .............. ít.aii KirAlv-utra lí . Mnlntr
Mo^rníl, 1 h.illinai\'rr ft Hrllmrl. Koíl,n.p|.i r KtlBíf uUWalniil, Kailnn.iriti kníl. Sic..fl N»n.lor
Uraáníl. Vrru.la X4ndorn«l IM.Inyl Krl«yr»n*l, Vá«|.
mlndm itArhan. |okb dm
wibo
k8r«l 6. Kiclnvtif
KÓrlAbai
Ulau«-rli<|pib*ii
NYILTTÉR.*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és viz}jy<\')j{vintézeie felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö éa edző hi/.laló-kurák egéaz évan át. Oyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
\'i K rovat almi ..................ni tállal l«l«IA>-
lólíft n HT.\'rkaHilfiaóíí.
SZEMESNEK
m\'I! ma lenni, ha lül. akarjuk szárnyalni vsr-si\'iiytáisainkat. Az élelmesség uem
ÁLL
.•lív.\'lili.il. niiiilhu^v III- ki\'ssllnk e^y pllbiuu li|! .-.I II.. Inininii HÜI\'OII kivfll viiifvilk i^.\'iiylia
A
.. Zului Közlöny balározoitan er.
\' hirdetési rovalat. mert olt Imenyl ér és a magyar hirdetó
VILÁG
hirileieselt itt megtalálja
idő iilait .....ggyözödik az
annak határozottan
A birdelő rövid t\'rtulm uivrAI.
VAK VAK
k.-il kinn. a ki uem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlódeset. ez pedig világosan jel-
em/i. hoj»\\
AZ
i\'/.imi 11(il\'iiii ni.\'^ji\'K\'ui) iiiiiiilt.ii liii\'íiuléaiirtk ki\'lli\'i liiisznii van. Sioiuosiick áll h vilá<. ■ liknak a?
ALAMIZSNA!
liJWw jjETTSIK tej&v
1
= ITf FA/pJTs fPPff =
KÖNYY-, PAPIF^- ÉS IRvJSZEKKERESKEDÉSE
Oús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
-T "y "\'f \' \'L.- JL-LJL
Tanintézete készére szükséges cikkek
-- dús raktára —
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok ~ nagy raktára.
Nyoiuatott a laptulajdouos Uj. Wajdius konytruyomdájábaa Nagykanizsán.

Nagykanizsa. 1915 július ag.
54 Ik évfolyam. 59 szám
Csütörtök
-
Nigjiltnlk hétlön ii csOtirlfikfin.
HfllUaUal Irak: KgÉ<> *,,. IP tnrona, ff t*,,, * ,„, Nrgyadflvia 2 korona 60 flll. - Egyaa aiiin ara 10 Ali.
Vetet,-,. aaaiketiln
Bánekovich János
M....ka.i,A: litrkiKlilli (l kiadóhivatal Diik-lkr I
Kemény László
tataion 182 — MlrdaUaak 4l|aiabia ...rtM
--7.-q—:7—
a támadás gyorsaságát meg nem állítja; a
tÜ7,sugarak ellenállhatatlanul nyitnak utat az ellenséges lövészárok felé.
Ott, ahol minden gondolat, minden\' érzés, minden pénz, minden a kárai és minden eró egy oélt szolgál: a gyózelmért, ragyogóan teszi meg a. tuagáél a\' uéuet teohnika. A bekében is eiitnV a tíühliTkArttik nagysága gyűrte le az angol gyáripart, a\' háborúban is ez arat az egész világ felett diadalt Az izzó szurony bizonyára néni utolsó rém\'eke ennek a teohnikának. Ma még nem sejtjnk. hogy mi jön ez után. de mindén ujább hadi találmány után megértjük és becsalják a németek mondását: Még tartunk néhány meglepetést mélyen tisztelt ellenségeink szá-
Polin Elek.
Itthon van már a hős honvéd hadnagy; aki százada élén esettül a üOtí-os magaslat wlleu intézet -rohatn közben. Özvegy édesanyja nem kiméit (áradt ságot, hogy hős gyermeke hazakerüljön Nemzeti küzdelmünknek l is >gjik lehullott csillaga. Akik ismorték a szelíd lelkű hivataluokot. csodálattal emlékeznek vissza az önfeláldozó, a vakmerőségig bátor színtiszta hós katonára. Immár itthon pihen a helybeli sírkertben. Sírjához talán oda-odaleng a har.ctérra
Az izzó szuronyok.
Két vezérkara van a német hadseregnek. Az egyik, amely a harcok óriási gépezetének középpontjában a mozdulatokat egy-egy billentyű-nyomással kormányozza, bekerítésre irányítja, vagy dónló csapásokra szögezi, szinte nap-nap után hirt ad magáról. A ragyogó győzelmek l.osszu sora leszi bámulná és rettegetté ezt a vezérkart.
A másik vezérkar a fruultól távol, csöndben dolgozó szerve a hadviselésnek, de azért sikerekben, dicsőségben ép oly hatalmas, mint az elóbbi. A német technika szervezte meg ezt a vezérkart, amely a hadviselésnek fenomenális eszközölt szolgáltatta eddig a nemet elszántság és liósi kitartás számára. Ez a vezérkar, ép ugy, mint az elóbbeni, már a békében kezdte hatalmas munkáját és a háború alatt szaka, datlanuj dolgozik s uj, meg uj meglepetéseket dob az ellenség elé.
Ez a vezérkar csinálta meg a Zeppelineket, az óriási tengeralattjárókat, a uegyven-kettós ilro/sarakai; ez a vezérkar csinálta meg a lövészárokharcnak olyan védó-esz. közeit, aiuolyekkel szemben a franciák léi
év óla hiába erőlködnek. A maguk találmányai melleit nem sajnálják a fáradságot, hogy az ellenség okos ötleteit alkalmazzák, amint azt a repülőgépek „invenlion franoaise-pro-duotion allemande" feliralu aoélnyilai mutatják.
Most megint uj. zseniális haditettét hozzák hirül ennek a második hadseregnek. Az izzó\'Szuronyok ötletét. A hosszú álló harcokbau, amelyek különöseit a nyugati iindttzititéren fárasztják az ellenfeleket, a fraixiiáknnk egyik legbiztosabb védőeszközük a többszörös drótsjvény, amely a váratlan támadások és rohamok ellen fedi óket. A szuronyokra húzott drőlvágé ollók tehetetlenek az Ilyen drótsövényekkel szemben. Atnig az ellenséges katona az első. második sor drótot álnyesi, a sövények mögötti lő-v ész-árokból a gépfegyver lekaszálja.
Ez ellen készüllek a német szuronyok. Ugy látszik, mar javában használják őket, mert a német sajtó, elárulta a titkukat. A szurony végére erősített kis fémhenger ez, amelyből hataiuifts nyomással öt-hat tűzsugár tör ki s ezek forró lángja a legerősebb, drótot egy pillanat alatt megolvasztja. A katonának, aki ily izzó szuronnyal megy előre, nem akadály az ötszörös drótáövény;
Mara meg én.
Májusban láttalak halk lombok alatt Délszláv ükanyák kincses szemefényét. Mámorosaiba szürcsölte a lelkem. MnengÖ lelket! szordinós zenéjéi.
Jöttem keleti kánok unokája — Napfényes puszták nyurga álmodója. Ajkamon vad, lázas keleti ének, S homlokomon az Élei koszorúja.
Kelet és Dél csókos ölelkezése Mibennünk ringalja igérethonát. . . Mara jer! ne késs! Üritsük fenékig. .4: üdv aranyló, felgyöngyözö borát.
KOCSÁRD GYULA.
Amikor az orosz foglyok sírnak.
^„Jobb itt hadifogolynak, mint otthon békében.tt
Különös látvány a sárga kalávzteuger között láuyéralaku zöldessapkás egyenruhásokat látni, hallgatni szomorú szláv nótáikat, melyeket valahol a Volga partján szoktak énekelni, valamikor, amidőn még a dúsan termő orosz föld áldását aratták ; azon a magyar földön, ahol még tavaly lobogós ingű, büszke, bátor tekintetű magyar lányok arató dalaitól volt hangos a batár.
Érdekelt bennünket a nagy kérdés, a magyar nép gondolatvilágának szempontjából izgatott, hogy találja fel magát az orosz fogoly a mi földeink kel-lói közepén kaszával a kezében, hogy fogadja, mennyire szíveli a magyar paraszt, mit ér a munkája. hogy bánnak velük a kisgazdák é* nagybirtokosaink?
At orosz fogoly örül a napfénynek, a munkának, örömmel dolgozik, szereli a mezőt, a búzát, soksok a rokon vonás a föld szeretetébeu a mi népünkkel. Ha jol bánnak vele, örömmel és szívesen dolgozik, elkövet mindent, hogy gazdája meg legyen elégedve,
szorgalmas, megbízható munkás, ha jó a kosztja, ha látja, hogy megbocsQlikt hogy emberszámba veszik
Egyik gazdánál érdekes jelauet \'játszódott le. \' Nyári meleg déltítáu az oroszok dolgoznak, megáll i két kocsi a tanya előtt, az egyikből kilép a főbíró, a I másikból két csendőr feltűzött szurounyai követi nyo-| mon a hatóság embereit. Meglátják\' az oroszok a maulicherea kakaatollasokat. elsápadnak, egy pillanat alatt ledobják a kaszát, meg vanuak győződve, hogy ezek most azért jönnek, hogy agyonlőjjók őkk, eszükbe juthat, hogy az eddigi jó bánásmód csak álom volt, lelki szemeik elótt elvouulhatuak otthonhagyott szeretteik s az a másik föld ott a Don vi-désén — halálsejtelmük verejtéket küld arcukra, mely nagy sárga cseppekbeu hull le a magyar földre. A főszolgabíró a gazdával elóvezetteli a foglyokat, s barátságos hangon a tolmács segítségével érdeklődik sorsuk iiáut s amikor ez*k megelégedettségükről beszélnek, kezét nyújtja s ugy bucnuzik tőlük. Az oroszok bámulnak s ekkor egyszsrre elkezdenek síi ni. hangosan zokogva, az öröm, az életösztön ujjongása ez., egymás nyakába borulnak, ianwrdtleu, örömteli hangokat hallatnak sajátságos, népies szólásaikon vallásos, misztikus áldásokat küldenek a mosolygó és még a távolból is integető főszolgabíró felé . . .
Azok, akik látták, azt mondják, feledhototleu
8 ,\'„:.)
zalai k fi /,\' l ■ <> n y
Jl\'LIUŐ 89.
induló honvédok harcidala, akiknek hóa századparancs-nokuk voli. Ed*anyja, testvérei fájdalmát boldogtalan arája osztja. I)e borongó lélekkel gondol reája min don ismerőse. Hisz oly nehéz halva tudni ól az élet tavaszán álló rtrőkmosolyu fiatalembert. Az elismerést s a bálát bizonyítja a tömeget megjelenőn városonk közönsége részéről. Érettünk esett el a Utáni harcban A sirkerrt kápolna elótt P. Bönsey Tivadar plébános magasztos szavakkal emlékezett meg a hős-( ról. Beszédében hangsúlyozta a Krisztusi igazságot: Nines nagyobb szeretete annak, mint aki életét adja felebarát|áért Pulin Klek miértünk esett el, hogy miuéküuk zavartalan, békés életünk legyen.
Siri alma legyen caendos, békés, ő már kivivta magának az örök békét. Mi, akik az élet háboríts
hó 30-án, pénteken délután 5 érakor a róm. kath. szentegyház megáldása után kísérjük a róm. kath. temetői • halottasházból az ogyanoUau levő wrbollhoz örök nyugvó helyére. Az engesztelő szent rniée áldozat a megboldogult lelki üdvéért f. hó 31-én, szombaton delelfllt lo órakor fog « szent Feroucrondiek helybeli plébánia templomábau az Rgek Urának bemutattatui. Nagykanizsa, 1915. július hó 87. Imádkozzunk érette I
S z inház.
Nem zsúfolt, de elég szép
\'1
számú
Üzenet Oroszországba.


közönség Ádám 4
küzdelmei között élünk, mindvégig híven őrizzük em- L|«u k„r0|t stjnrt, „ ^ Takarodóu Bayrlein lékét, ezrede pedig törtéuetének korán Inhullott j felvonáKOM drámája. A darabban Konrád Ilonka szinte csillagát gyászolja I ragyogtatta művészi tehetségét s valóságos tapsvihart
i . ■ .. .— ...... aratott, Qózon Béla, Sebestyén Jenő t> Kovács Imré-
I vei együtt. A játék természetes volta annyira elragadta közönségünket, hogy tökéletesen annak hatása alatt állott.
Hild Károly halála.
Hild Ferencet, városunk köztiszteletben álló
temetkezési vállalkozóját nagy csapás érte Fia Hild
Kiről) épitévz I. hó \'i7-éu óalaagerszegen 88 éves korában jobblétra szenderült
A fiatal, zseniális építész halála városszerte mély megdöbbenést keltelt A gyászoló család iránt általános a részvét. A gyászesetról a család a következő gyászjelentést adta ki:
Hild Ferenc és uejo a maguk, valamint az elhaltnak neje özv Hild Károlyué, testvérei Hild Józsi és Pista, ugy nagyanyja özv. Csizmadia Imréiié mély fájdalommal tudatják minden rokonaikkal és résztvevő bankijaikkal, hogy felejthetetlen szeretett fiuk, férje, testvér és uuoka Hild Károly építész, 1916. évi julius hó 97-én a déli órákban, életének 38-ik évében a haldoklók szeutségének feladása, bosazu és kinos szenvedés utáu Zalaegurstegeii az Urbau elhunyl. A felejthetetlen halottunk földi maradványait Nagykanizsára átszállítva 1916. évi julius
szép jeleuet volt... Az oroszok sokáig emlegették ezt a halósági elleuőrzésl. Mondják, nálunk békében kanosukázzák az embeieket s itt az ellenség orszá
Kedden a „Tündérlaki lányok" 3 felvonásos színjáték gyönyörködtette a szép számú közönségei, melyen Konrád Ilonka, Szűcs Irén. Papp István s Kovács Imre sok elismerési és tapsot aratlak természetes alakításaikért.
Nemtudomka. Szerdán este került bziure Huszka J . Bakonyi éti Harváuyi Zsolt operetté. A társulat miudeu lehetőt megtett, hogy az estét igazi, művészi színvonalúvá legye. Valóban élvezetes per-1 ceket szereztek s telt ház igazolta fáradozásuk művészi sikerét A darabban kiváltak talenlumos játékukkal: Csanádi Irma, Peterdí Ktel Az utóbbi míg játékának könnyedségével, éuekművészetének melegségével macával ragad, addig az első, Csanádi, simulékony közvetlenségével s hangja sejtelmes varázsával jobban megigéz. Partnere Tihanyi (Gáltor) mély átértéasel kreálta szerepét, tjebeutyént (Lencsés), a hálás közöuség remek táucaiért gyakran hívta a sziure tomboló lelkesedéssel. Borbély S. jól alakitolta Pontyot. A darab sikerében néki is oroszlánrésze van. Jók voltak még, 8zücs Irén, Baranyai, Uózon s a többiek sem maraptak távol tőlük.
Pénteken
Elszakadt véreim, hazátlanok. Küldöm hozzátok bús iizetímttti. Sir itt a jmszta is utánatok, Itt hagytok bút, gyászt és .bánatot
A magyar vidékeken. \\:»I • Ultin tii:uajy)0 •
A Kunság táján az alföld felett, Tavaszra jár s a róna öltözik, A gólya is. vidáman xUpeget; Fészkel\' rakott ös nazato £ felett, lis ii szemembe könny szökik. ,i
S ha már oll éllek orosz e/j alatt. Forrjatok össze, mint egy nagy család. Érezzetek haza is néha nap, Akár a fecskék, ha kisiU a nap. Mikor jiiltök haza hál ?..
VÁGÓ GÉZA.
szombaton és vasárnap Martos,
Aki önmagát jelentette fel, csakhogy bevegyék katonának.
Az igazi lelkesedés.
iíií
HÍREK.
Változás a kegyes
tanitórendben.
L\'-
A helybeli
gábau a háború alatt igy bánnak velük, itt jobb hadi-1 Bródi és Jakóbi szenzációs nagy operettje kerül itt fogolynak lenni, mint otthon békében. U|ra és újra sziure először : a „Sybill " A jegyekért már most erősítgetik, hogy uem mennek lisza. uagy a tolongás.
Nap-nap utáu tör ki az oroszokból a dicséret, áradoznak az emberseges, jó bánásmód feleit. A magyar ember ebben a háborúban nem is tudna más érzéaQ lenni, mint ahogyan az orosz foglyokkal viselkedik. Odagondol azokra a kalászos rónákra, anol az ő vére is a logaág kényeiét eszi, hogy az emberi bánásmód sok szomorúságot enyhít a mi drágáink lelkében is.
Msjd ha vége lesz az aratásnak, majd ha vége lesz a halálaratásnak és másfélmillió orosz v Issza -
őzöulik a szent Oroszország felé, ha otthon lesznek, j házáb; ____
otthon aratnak, vájjon mit beszélhetnek majd rólunk, j tintások történnek. Karkim Józ* a mi népünkről, ami hatóságainkról ? A mi és az ő közállapotaiknak önkéntelen összehasonlítása vájjon milyeta érzékeket fog belőlük kiváltani. Az\' emberi felvilágosodoltság ÖBzlőne mely ma még a vaksötétben tapogatódzik, a nálunk tapasztalak alapján nem fog-e felAbredui és Vörösre a dühtől kipirulttá festeni mindenbe beletörődő sárga arcukat ennek a1 százmilliós népnek öntudatra ébredése, a lelkek forradalma nem fogja-e lángba borítani a szent cár feh\'ér birodalmát, a hó alól bz olnyömólt telkekből kitörhet az elnyomatás Iránti véres bosszn\' Az a másfél millió hadifogoly elhintheti otthon azt az óriáui forradalmat, melyet évszázadok óta vár a világ.
kegves lauitóruiid kanizsai társ-lid deponálása folytán a következő vál-
f nyugalmazol! kormány j keseredett legény — de haza segéd nyugalomba,- •Nagykanizsára. Hársing István csúfjának. Nug)kanizsáról Kolozsvárra, kinek helyét Molnár Kálmán fogja ^elfoglalni Máramarosssigotról.
Erdeke* jelenetek látszódtak le a honvédhadkie-gészitó parancsnokság sorozás; termében. Kgy alacsony, degeneráll, satnya fiatalember, Somogyi Jenő koruhkedősK^éil jelentkezett sorozásra. Az állítólaKoa katonaköteles legénykét feljelentették és ennek folytán idézték be pótsorozásra Mikor Somogyi belépeti a terembe, az orvos megkérdezte tőle -
—■ Miit akar maga ilteu?
— Hívlak kérem. Uliál eljöttem.
— Minek jött?
— Hogy beautózzanak katouáuak
— Ugyan UH VlUCeljeiI, llinCHU maga ft 1,1^1\'. tekot nem Ilii lueg. Menjen csak azépoii haza
— Engedelme! kérek — mondotta a aztlk j tuellO, sápadt, vékony <lou«ajn, de lelkes siema (mi
— én uem megyek haza TÓIOuk mindenki katona 81 egész lalu elment a haiotérre, én már ríaiellek olthou lógui. Nagyon kelem a nagyságos orvos ural. vegyen be katonának
•— Nem lehet, édes fiam, hiszen maga olyan g)óng«, hogy a földbe aű|i|ied a felszerelés alatt. Oltózk(ld|ék szépen fel is menjen haza.
— Inkább Öngyilkos leszek — lelelte at élném megyek falu
- Katona) kinevezéa. V hadügyminiszter
Nagy tiyózí 4S. gyalogezredben hadipródot Nagy ll"relér™ »l""\'0k monni.
— Sajuáloiu, do nem lehet.
— Tessék jobban megvizsgálni — ur6«akus-kodott a lelkes ember — megláasa a nagyaígoa nr »os nr. jó leszek katonának, is én egyeucaau a
I.ajes nagykanizsai állami elemi iskolai tanitó Ilii . a harctéren szerzett érdemei elismerései]! aoroukivüli zászlóssá léptette eló. - ll.igyay János tart
nagyot, alaóleudvai altisztet, a kirá.y Mhaduag*y„ jjj™ ^^Mll^k"
léket: 166 oeutiinéter
nevezte ki
Az oivos a uagy kOnyOrgéare intenzivebb vizsgálat alá vette az alacsony termem ííut. Korhad- ""*\' \'"P"*"1\'"\' nézegette, de bizony a legjobb akarattal se mondhatta ki rá a boldogító latlgliehot.
ppau megindító a mer-inagas volt. A tUzeteaebb
JÜLIUS 29.
ZALAI KflZLftNT
vizsgálat eredménye ugy hangzott, miut az elit vé-leniái.y: tmiaoglieb. A fiút nem luhelntC elküldeni rimánkodott, Oupyilkoisággtl és világgá való bujdossál fenycKetödzötl, ugy, hogy be Miatt sorozni. Nagy Tiebaiau rámondták az alkalmiul. Mikor már\' l)B volt sorozva megnézték a M|elanlJ levelet, amely nagyon gy«uu« volt. A beaoroiott (iuval próbairást raiuálUk és akkor kistllt. Il0|ty önmagát jelentette fel, csakhogy iámét sorolták ós bevegyék katonának Vágyakozása légre teljesült, most már csukaszOr-kében van.
Ilyen igaz lelkesedést mntasaon fal az ánlánt Amely országnak ilyen katonái vannak, ahol Ilyen az erkölcsi municló, olt győzelemnek kell virulnia.
Segít magán a huazár Iíuhhz iilök jártak ilkortájt a huszárokra Gali- mást ciábau. Rettenetes bóförnetegek járhatatlanná lelték
serényeu folyik. A) bajtársak • szívesen segítik egy-iiiunka iiiBiejéii is
Háború humora.
Vérmérgezós.
Az újoncok között kioszt|ák a fegyvereket. Nézik, forgatják ; az egyik njoucnak, aki ezelóit a sebészeti klinikán szolga folt, sehogy sem tetszik, hogy a szurony a fegyver végére van erősítve.
— Kz a Murouy nem jól van igy I — mondja.
— Miért nincs jól ? — kérdezi egy öreg ba-1 ka, aki már megjárta a harcteret és ugy csöppent ■ tiele az ujoucok közé.
— Azért, -- feleli az újonc. — Mert ez al szurony megázik itt a fegyver végén éa megrozs-1 dásodik.
— Aztán?
— Ha megszúrnak vele valakit, vérmérgezést: kaphat lóle
— Attól ne tarts öcséin I — mosolyog az öreg. — Akn a houvédbaka megszúr, az nem kap vérmérgezest. hanem ugy hal meg azon makkegészségesen, mintha kutyabaja se lenuo
v
A márciusi tél.
~ Magyarnyelvi jutalmak, A magyar
a* utakat a trón nehezen szállíttatta utánuk az élei- nye|v 8lkere8 lanitlUában kltQul ^ráköti fc\'Hud-met és bizony szűkösen tellett vacsorára. B hótszük 1 vidéki tanítók, valamint a mágyar nyelv elsajátitá-esztendóben látják ám, hogy egy Hústól-\'szalonnát ^ban ieleflkedö laou|ÓU réiuér^ Zalavárra^gye törvény-pirit. Kis nyárson forgatja s csepegteti zsíros levét! hatósága fiOO korona játomat adományozott. ,E ju-a komlszkehyérre. A hadnagy végre is megkérdezte: ulomból tíü-ÖU koronát kaptak\': Fekete Géza — Hol tudtál te szalonnát szerezni itt. ahol I leudvarózsavölgyi, Rántás Menyhért drávaváuárhelyi, még békében is saük világ vau? íCsere 8ári stiidóvari, Steinauer József múracaányi,
f> — Jót tettem egy orosszal ugy szereztem. Polesinszky Emil csáktornyai áij. és Szép János
miksavári rk unitót. A tanulók közt 84# kor., psz-tátott ki. — A zalamegyei nemesi péuztár állal adományozott ^40 kprnából §p--69Akor. jutalmat
— No már erre kíváncsi vagyok 4
— Hát agy törtéül, hadnAgy urnák alássan jelentein, bogf^patrulban voltam, egy orosz falun mentem ketesztül s betértem egy öreg paraszthoz. Az nagyou megijedt és mielőtt kérdeztem volua, sírva kiabálta :
— Nincs ennivaló. Én is élion bajok ! Tudok
egy kicsit oroszul, Seregben tanultam, hál beszélgetni kezdtem Velo.
— Grag sztari, mióta nem ettél t
— Két napja. ^ — Nagyon éhes vagy ?
— Igen talán éheu is halok.
— No jó éu inegszáulak. Szerzek neked ennivalót, ha a felét uekein adod
— Jói vau — felelte boldogan.
— Arra felkutattam a házal és megtaláltam oldugVH a szalouuát.
— Látod panye szereztem neked szalonnát Nesze a fele neked, fele nekem C
— Igy szereztem én öreg oromnak Ionnál. De magamnak W
\\
i
— Felmerttett^tanitók, Zalavárraegye ! tanfelügyelőjének javaslatára katoiw\' szolgálat
HadinQveloteinket uagywi megnehezítette már-1 Palkó József diávanileai. áll., Bebojuik Győzó vizi-ciusban is az abnormálisan kemény hideg Katonaink szentgyörgyi, Kocáin János zaiacsányi köss., Sáliul szidták is eleget az időjárást. Rálogták hogy orosz. | Mihály audráihidai rk. és Pauej Ferenc balatonfü-
hogy megszegte a semlegességét, hogy megbolondult
— Komoly idő, — mondta egyszer egy tiszt, amire a tanyai katona rögtön rávágta;
— Jnlenlem alássan hadnagy urnák, olyan komoly er, miut amikor a vén asszony megkomolyodik és öregségére gyereket szül. Neki nincs öröme ben ne, a gyereknek se, az itpáuak se, mégis megszüli
redi szerelatházi tanítókat a honvédelmi miuiszter bizouytalan időre felmentene.
— Orosz puutitás Zempléniben. Sátoraljaújhelyről irja tudósítónk: Zempléninegyében az orosz betörés folytán a vármegye 444 községéből a felső négy járásban mintegy 1»4 lett a pusztulás martaléka. K községek kitisztítására a hadvezetőség kétszer hadifoglyot és 840 lovas trénfuvart engedett ál oly föltétellel, hogy a kitisztítás megtörténte után a foglyokat és a tréul vissza fogják vezényelni — j Miután a belügyi és ftildmivelésűgyi miniszter által Kiesett a tábori konyha kuktája ós e loiitoa I indított segitőakció keretébeu az elpusztított házakat méltóságra alkalmas tehetségei kereslek. 8orba állítja , is ujia fogják építeni, de az ehhez szükséges nyers-
A gazdász
hát az őrmester a bakákat.
— Mi vagy civilben?
— Napszámos,
r- Nem kellesz Hát le?
— Borbély.
— To sem kellesz. Hát te?
— Én nt-mzeigazdász vagyok.
—■ Nagyszerű Akkor te értesz a paszulyhoz, meg kolnmpérhez. le leszel a kukta.
| anyagok szállítására ott most a fogatok uem állauak rendelkezésére. Oókus Gyula alispán javaslatára a | vármegye közigazgatási bizottsága e havi ülésén elhatározta, hogy megkeresi a kassai katonái parancsnokságot. hogy az előbb jelzett oélra a kirendelt 840 trónfogatot a felső járások kitisztítása után is bocsássa rendelkezésre, a házak és gazdasági épületek építéséhez pedig a segitőakció által megállapított számban a hadifoglyok közül szakmuukásokat vezényeljen a felvidékre.
— Katonáink aratása. A hadvezetőség nagyhorderejű, praktikus intézkedése folytán igen í sok katona jött haza aratási szabadságra A dolog
nyertek : Hadi Jenő királylaki, Miszer Mariska mura-vidi, Gerstner Margit muraszerdabelyi és Bíró Nária alsódomborui áll, tanítók.
— Magyar leveíek a némét postán
Németországi lapok ina érkezett számában olvassuk a német postaigazgatóság rendeletét, mely megengedi hogy Ausztria és Magyarországba magyar nyulven ir«« leveleket! is lehet küldeni. — Eddig nem leheteti, mert a német postahivatalokban nem alkalmaztak magyarul tudó cenzorokat. Végre belátta a német posta, hogy magához mélábban cselekszik, ha megnöveli cenzoraiuak számát, mint ha tovább is kizárja s mintegy bojkott alá helyezze a szövetséges magyarok nyelvét.
— Levelezés az olasz fogságba jutott katonákkal. A posta és láviró vezérigazgatóság közli, hogy a svájci postaigazgatás közvetitéaével az Olaszországgal való kölcsönös forgalomban hadifoglyokkal közönséges nyitott levél, levelezőlap és leg-feliebb kétszrtz frankig ter|edő postautalvány váltható. A levél, levelezőlap cimiratát, valamint a közleményt is ajánlatos német, f<aucia vagy olasz nyelven irui. A ciinbeu a címzett volt katouai rangján kívül megnevezendő az a csapattest is, amelyben legütol|ára szolgált Ezenkívül mindig feltűnően oda kell irn „Prisonnier de Guerre" vagy ezzel egyértelmű . Kricgsgefaiigene" megjelölést. Ha a feladó a címzett tartózkodási bolyét nem iaraeri, elegendő a rendeltetési hely helyMt „Halié" jelzést írni A hadifoglyokkal váltott levelez* díjmentes lévén, a frankó-legyek felragaszlására szánt halyre ,Prisonuier d« Guerre" záradékot keli Irui. A poaiautilváuyszoiga-latra vonatkozóan a postahivatalt,^ adpqk bővebb felvilágositált. " - i ;Bw .ín
— Szerbia ssUvaterméee. Szalonikvhől érkező jelentós szerint Szerbiáuak rettdkivüi kedveső szilvatermése volt ez évben, a nagy késtlfllrt azonban niucs vevő. mert azok az utak, a melyeken a szállítás történhetnék, uagyóbbára el vaunak zárva.
Ennek tulajdonítható, hogy a szilvf^^kra-ü tavalyi jegyzések egy harmadra csökkent. Szatoniklbe eddig mintegy 300 vaggon szerb szilva érkezett, a melynek egy részét Franciaországba fogják további-taui, a másik részét pedig Szalonikiben akarják értékesíteni. " 1 \'
— Egry Jó bixbíl ,*»ló, leiny azonnal felvétetik IfJ. WttJdiU Jóaaoí könyvnyomdájában.
4
7, A I, A I KÖZLÖNY
Jl\'|,ly& ín
Dús raktár legújabb diyatu levélpapírokban ~ és névjegyekben Nyomtatványok Üléses kivitelben jutányos árban -lgyorsan Kémlttetnek.
n\' ítj i^ \' i ___
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-_ dús raktára -------
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.

Irodalom.
r- A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Ina: Lukács JózscJ, (ögiflin. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör-1 táhetj fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. ^Mindenkidet érdekes és ta-nülságos olvasmány, amely mig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed | stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának ismereti-1 Hiinden kulturember tudásának szüksogis része. A mű ára 4 korona. — Kapható i Ifj. Wájdtts József könyvkereskedésében, | Nagykanizsán
— Az .Élet" aíépirodalmi és művészeti lieti-lapot (szerkeszti Audor József) natdag tárulom, érdekes én mktuális képnk egészítik ki. A kittuó lapot melegen ajánljtik oivaaóink figyelmébe. Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 15/c. — Elóíizelési ár féléire 10 koi. Mutatványszámot km-1
ktlld a kiidóhlvál. \' 1
— A .Vasárnapi Újság" minden száma | gazdag tartalommal jelenik meg. A „Vasárnapi Uj-
ülfl(ijtuté«j ára negyedévre öt korpi||t, f Világ-WiúuikA" - *«l egy ült hal korona. Megrendelheti a ,Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-u Ica 4 )-> Ugyanitt mugiendelhetó a .Képes Néplap", a legolcsóbb ui*á« a inaKjar nép számára, Ulévre 2 \'korona 40 fillér.
— Uj Idők A világháború leghűbb krónikává, iráubau én képben az Urldók. A mi érdekes esemény a négy világrész harctéréin történik, azt mind eléuk tárja featói szépségű képekben érdekesség, mfivésti nivóvnl és elókeló izlés jellemzi\' Fíérceg F.ej-eup hefilapi^t, az Uj Idól^t. melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és regényeiben is egyaránt a szépirodalom -\'ápolója — Klófitelési ára uegyedévré 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut IG. sz
— A .MAGYAR LÁNYOK" ^épirodalini
képes hetilap, fiatal leányok számára — 8*erkeszli Tutnek Anna, Megjelenik minden vasárnap. Minden egyej száma gyönyörű művészi kivitelű léppel é< « legérdekesebb tartalommal jelenik rao;. Kifizetési ára: KgM évre li korotia. félévre b korona negyedévre 3 korona. SzerkHsztóség és kiadóhivatal : Uudape#t, VJ. Andrássy-ut 16. szám. Mutatványszámét Itiváuatra ingyen küld a kiadóhivatal — B ki-tünóon áterkeazMt képes hetilapot mindenkinek
H//ütívJim>l<i
oaloknfll, /ammofkiwl
/ CSAK KÓR
WIGNEFC
A HAN6SZERKIRALV-,
V B^t.jai>|ÍFKOIltJT». .
a «ia 1.11 «■«. " bcAll £
Bcrfter £yó£y-kátrányszappana a. Hall A Comp-tól.
Kiváló orvosok ajánlják é» Kurópa legtöbb államában •
lejt jobb or*4mír.yi.jrrt baa.rtálják mindenféle bőrkiütés ellen
klMaOMa krónikus baj^k I» klUlíaoV, valamin! haj- M aaakállkoriu ellou. Tartnlmu M aiáialók fakálrányl éa léaystféMcn kUlOnbOilk a kenaked<ilamb«n .-lófottluló e«yéb Ilynemű njrárlmányoálól. Makacs bör bajoknál
Bargar kát/áayoi kénaxappana.
IWkJMk t- gyercm-keknek enyhébb hatású kátráayaa
Btrger glicerin kátrányaaappana.
Ttvábbá kátrány nélkül a híres
Bergar-féla Boru-iuppaa
pattanás, napaűléa, ainylA, mllewer 6a utáa búrba)ok ai-( W Darabja alaalláaeal együtt »t BtUr.
01: Mar»»r l»l|Cli«ny ta«triw.> aaappaua,
b«tbel<gs**ekníl. toJ- áa aaakállkorpauaAl, valiuulnl kiváló haju0.ra»l6 itar. 1 »vr« 1» koroti.i Kérjen klfcjeaetten Berur-- itppnrit 0 ITcll A Oqmp.\'tól te uáaao mc«
Se\'a-8®
—-----^ Iráat. KltUi.
tv.\\V: Wien Ittas, oklevél, tlutlk.ireail éa arauyéco.n, Wien IMI. éa ax IWO lk évi párlal rlláRklIillliaoo araay-nlndon nrÖRTlárban, drokórlában éa aaak-lan: t> ll<lt h IVnm Wi«n I ll»tt„.
utódainál. ItadauorlU Testvéreknél, Siessél Nándor Uralnál, Nar«da Sándornál.lMUInyl Krl*yeeu4l. kOral 6. Kicsinyben minden iryógysr. rtárban, jobb .J_ gérlábao U IllaUierUtlolben
melegen ajánljuk
NEVJEGYEK
addig mig nim lilizilt nagy •tlaizlákkaa jalinyas áron kiizlttataak
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
NYILTTÍlR.*) Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézetc felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Eröaltö éa edző hizlaló-kurák egész éven át Gyermekek 7 áven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
K rovat alatt lcOatA|t«kérl aam vél tat IhI«I6>. mY-\'I a aierkeaztAadlc.

SZEMESNEK
kell iuh léiml. Iia lül nlrarjuk Hzárnválni ver-| .s«nytár«ainkai Az élelmesség nem
ÁLL
egyébbél, inintliugy na késsünk egy pjllaus lig saiii. Iihiihiii HÓ\'ron kivül Viigyitk igányba
A
..Zalai Ké/Jönv" bírili-tési rovatai, iniiti un Itatározollau nrHiliiioiiyt er a magyar hirdeti
VILÁG
liirilntöseit itt megtalálja A ItirdalA rOvid iiló alatt m»ggyA/.Mik az erailin uiyról annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, h ki nem látja a „ZhIhí Közlöny " roliMtnUH fejlöd«»sét, ez pedig világosan j»l letn/.i. hogy
AZ
ezi\'ii^lapüsii iiingj,dáné minden liirdatásuoli kulié haszna van. Szeinaauek áll a vilán vaknak az
ALAMIZSNA!
Nyomatott a laptuiajdorios Ifj. Wajdits Míseftónyvnyomdájábau Nagykanizsán.