Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.16 MB
2010-03-10 15:14:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1273
4823
Rövid leírás | Teljes leírás (111.94 KB)

Zalai Közlöny 1919. 057-064. szám október

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ciKen szám ára 50 fillér.
584k érfolym. N«gyhanima, 19». október 2. C»tlttirtSk.__57. «»ám.
POLITIKAI NAPILAP
S:trkssiUs£g és kiidttivitil Fí-ut 13. Bogramdír hái II Folelí saiorkositö : I Elíliietási árak: Ej j!si évre 153 l félévre 78 l
IaUrurban-UMiii 183. Megjelenik aiilig kun raggal Dr. HEGEDŰS GYÖRGY. mgyeiávre 39 K, Ej rj híra 13 í. Eyes siám 80 tilL
A szegedi bekeműhely
A zsidóság mostani nuinkájára éx az egész állalmi életben |neg-nyiívánuló magyar\' erőre nagyon jellemzők a juliusi szegedi események. ,Mí keresztények, mikor a bolsevizmus ellen küzdve menekülni voltunk kénytelenek, éreztük, hogy a mindent felforgató zsidé_szellemmel végeznünk kell egyszer és mindenkorra. Ily érzésekkel a szivünkben érkeztünk mindnyí\\jan mi menekültek Szegedre. Jellemző, Iwgy sorainkban nem yolt zsidó, vagy ba akadt itt-rtt egy-kettő, az c,s»!: kém lehetett, kiket a franciák mind összeszedtek.
Hzt-geden két kormány volt. Az egyik Károlyi Gyuláé, a másik Ábrahám lfezsóé. Mindkettőnek nagyon kényes volt a helyzelo. A hadsereg ragaszkodott a legnonite-tibb politikához, mig a zsidóság mindent elkövetett annak meggát-Iflsáia A francia tiszteket a zaidó-iiig informálta az ország hangulatául, mert az ő házaikban nagyon
KÍúviMeu. .iátoU—vendégük____wlíak,
(mint\'most a románok Budapesten) De hiába volt minden erőlködésük, még Kúnosi (előbb hogy hívták,\' nem tudjuk) Klla mőkodéae is eredménytelennek bizonyult, aki a frah-oiáktól kapóit politikai Üzenetek . átadása miatt még a miniszterelnököt is audienciám kegyeskedett rendelni. Mikor a kltltöldi Összeköttetéseik révén megtudták, hogy a zuidódjktfttura bukófélbén van, összedugták fejeiket és egy pár hiszékeny, vak keresztény munkás-vvzér segélyével megalakították, n ^Békemfibely" cimti vigalmi egyesületet, melynek hivatása\' lelt volna » zsidó érdekek fenntartása a keresztény magyarságéval szemben. Magában az Ábrahám kormányban is iparkodtak sajat embereiket elhelyezni, azt bivén, hogy ha az felmegy Budapestre, tikkor menesztik azokat, akik a keresztény magyarság hívei és helyükbe ültetik Vázsonyit, Garamit, Kunjit. A , Békeműhely* rendezett egy nagy-szabású gyűlést a Corso mozgó-szinházbau, ahol a fiatal zsidó ura csok élénken tapsoltak a zsidó-cs/.méket hirdető, . saját .bérükből való újságírók szónoklatainak és örömmel fogadták a nemzeti törekvések bepiszkitásüt No de a franeia zsidóság segítsége ellenére sem lett a szabadkömüvesfióka- békeműhely működéséből sommi, mert az események áthúzták alattomos számításaikat.
iiendkivül jellemzők a zsidó törekvések. Azzal már tisztában vannak, hogy ók nem jöhetnek újra a kormányba, azért most azt szeretnék keresztül vinni a párisi szabadkőműves nagypáholy segélyével, hogy Átmenetileg egy oly kormány alakuljon, amely megvédené a zsidó kereskedelem érdekeit. Azzal nem törődnek, hogy a nép jelenleg tá-
mogatna-e olyan kormányalakulatot. 1\'ersv.e Lovászysal akadnának oly. politikíisok, akik csak azért, hogy n bársonyszékba ülhessenek,\' készek volnának az alkum. l)o mi\' azt kórdjbk. hol van itt Magyarországon liberális párt, hol van 48 as függetlenségi párt? Hol a hires\' munkapárt? Meg a többi kivénhett politikusok hasonló nzérkezetü klubjai mögé sorftkozó tömegek? Ezek már csak papiron vannak meg ós csak a zsidóság tartja bennük a lelket. A nép az egye üli keresztány pártok mögött vau és így a mai \' Frledrich-kormányt támogatja, mert csak benne látja a biztosítékot arra nézve, hogy az érdekeit meg js tudja védelmezni az idegen kiuzsorázó tőkésekkel szemben. y j
A zsidóság dolgozott ellenünk Szegeden, dolgozik most is és mindenképpen szeretne fátyolt vonni szemeinkro, do nékünk nem szabad ezt engednünje. Legyen mindenki éber ós eczes. J,
Közelag az Ítélet.
, A Nagykanizsán működő és letartóztatásban levő kommunista legények ícló közeleg mér a magyar bíróság büntető ítélete. Az ügyészségen már legnagyobb részlten be-\' fejezve vannak a nyomozások, amelyek bevilágítanak abba a sötéC munkába, amit a szovjeturalom-nak lopott pénzzel megvásárolt alakjai végeztek: Nincs az a bün, nincs az a szenny, ami yzekben az iratokban megtalálható ne volna. Érdekes dokumentumai annak, hogy a zsidóuraloin Magyarországon mit végzett és mit akart elcrni Felhívjuk olvasóink figyelmét a kommunista tárgyalásokra, amelyeknek anyagát bőven fogjuk ismertetni, hogy. lássa be a józan ós sokat szenvedett magyar nép és az agyongyötöri munkásság( hogy a bolsevista uralom nem ideális célokért küzdött, hanem azért, hegy ellopja mindenkitől azt, ami elvihető és hogy uralomra jultassa azokat,, akiknek egész életükre a börtönben a helyük.
Ma lesz az első tárgyalás Tibola József ós társa, valamint Pirbus Károly elleni ügyben. Tibola József vádolva van a Btkv. 172. §. 2. pontjába ütköző és az 1912. évi 63. t.-c. 19. §-a szerint minősülő izgatás, 2 a Btkv 475. §-ál»a ütköző hivatalos hatalommal való visz-Hzaéles vétségével, 3. a Btkv 47S». §-ába ütköző hivatali hatalommal való visszaélés bűntettével, 4. a Btkv. J93, §-ába ütköző- többrend-
beli, Ineg nem határozható számú személyes szabadság ellőni vétséggel. Németh Ferenc vádolva van a Btkv 172. ;§. 2 bekezdésébe ütköző és az 1912 évi 63. t.-c 19. §-a ■ szerint minősülő izgatás bűntettével és a Btkv. 193. §-ába Qtkötő 1 rendbeli személyes szabadság meg-sértéso miatti vétséggel.
Pirbus József vádolva van a Blkv. 172. 2. pontjába Ütköző és a 1912 évi 63. t.-o. 19. §-a szerint minősülő izgatás bűntettével.
A kommunistáknak az Ugye gyorsított eljárás szerint lesz letárgyalva és az ezen. Ügyekben hozott birói Ítélet ellon ^jogorvoslatnak helye nincs, az ítélet azonnal végrehajtandó.
A minisztori rendelet a gyorsított eljárás számára külön ötös birói tanácsokat Alakíttatott meg, amelyeknek elnöke Nagykanizsán dr. Ke-nedy Imre táblabíró, tagjai: dr. ■S&ubadi . lArino, <lr_ Mut&chen-bacher Edvin, dr. Székács Pál Cszéki birák és dr. Makárij Vilmos járásbíró.
Táviratok.
Emelkednek a bécci tőzsdén a magyar papirek értékei.
Bécs, okt. 1. A vjharos Aremel-kedéi a tőzsdén további előhaladásL telt, különösen a magyar és cseh papírok érlek jelentékeny emelkedést.
SzUnőben az angol vasutassztrájk.
London, okt. 1. A mozdony vezelők nagyrésze a „Délkeleti" és a „Ohalan "-vasútnál késznek nyilatkoztak a munka újból való megkezdésére. A kormány, hogy a sztrájk következtében le tudja bonyolítani a sürgős levélforgalmat, a pósta szétküldésére repülőgépeket vesz , igénybe. A vasúttársaságok közlik, hogy a vasúti munkások jelentékeny része, amely a sztrájkot nem helyesli, munkára jelentkezik.
Rendelet a bankokban elhelyezett pénzértékekről.
Bpest, okt 1. Az augusztus. tizen -négyediki kormányrendelet alapján a pénzintézetek mindazon betétek és átutalásokat, amelyeket március huszonegyedik h óta helyeztek el, azok értékének csak egyötödét ismerték el. A pénzügyminiszletium-ban rendelettervezetet két-zitetlek, melynek értelmében a múltban történt lefizetések és átutalások teljes értékű éknek ismertetnek el, bármily pénzben törtónt is a befizetés.
Bécs kap a csehektől szenet
Maerisch-Ostrau, október 1. A szénbizoltság ogyik tagjának a je-lentéso szerint a cseh szlovák állam mostantól kezdve toljes mértékben teljesiti azon szerződést, amelyet Ausztriával kötött a kőszén szállítására.
Légi forgalom.
Prága, okt. 1. A Prager Tag-blatt közli, hogy egy angol részvénytársaság légi személyszállító és postaforgalmat rendw be: Hamburg, Berlin, Prága, Bécs, Belgrád között. Mellékvonalakat rendeznek be Konstantinápoly, Bukarest és Szaloniki között is. .
A németeknek ki kell üríteni a balti tartományt.
Berlin, okt. 1. Houdant tábornok az egyeaült hatalmak nevébon ben jegyzéket intézett a német kormányhoz, amely a Balti tartományok .kiürítésére yonatkozo r^jideU kezésok végrehajtását tartalmazza
HIREE.
— Személyi hírek. A magyar
igazságügy miniszter Bereczky Jenő dr. hidalmási járásbirót Nagykanizsára államügyósszé nevezte ki.
Dupona József 48. gyalogezred-béli főhadnagyot saját kérelmére tartalékállományba helyezték, hogy folytathassa a már megkezdeti civil pályáját.
"\'— Az alispán a városban.
Kolbenschlag líéla, Zalavármegye alispánja lontos ügyek elintézése végett tegnap Zalaegerszegről városunkba érkezet.
— Házasság. Nagy Károly, m. állami pénztári fótiszt és Pavel-kovits Annus házasságot kötöttek, (Minden külön értesítés helyett)
— A Nagykanizsai Ébredő Magyarok választmányának gyölése. Tegnap este népes választmányi gyűlés volt az egyesület főúti irodahelyiségében. Dr. Hegedűs György elnököli. Először egy bizottság" küldetett ki- a tagok előbbi életének felülvizsgálására Elhatározták, hogy a választmányt 60 tagra egészilik ki. A tagsági dyra vonatkozólag Hegedűs elnök indítványára elhatározták, hogy a beiratési dijat 1 koronára, a tagsági dijat havi 50 fillérben állapítják meg. Tamás dr. ügyvéd indítványára alapitótagságokat létesítenek, amelyro 100 koronát kell személyenkint fizetni. Az egyesület elhatározta, hogy a bakónaki hősök sírját megkoszorúzza és a gyász ünnepélyre szónokot küld ki. A keresztény fogyasztási szövetkezet tagszervezésére egy szakbizottságot rendeltek ki.
2.
Zalai Közlöny
1919. október 2.
— Sneff Józsefet kórházba vitték. Sneff Jóttcl volt politikai nuigbizottat a logliázbél a városi kfakórháíba szállították. Csöndesen, tuljusen étzruvéllenül ment a régi nagy vezér nj hőidére, hogy már a proletárdiktatúra idejón megrendült egészségét helyreállítsák. Mennyivel máskép gondolkodunk most, mint ók a proletárdiktatúra idejón, akik nem átallották nemzetünk derék fiait véres kínok között ében pusztulni hagyni és darabokban szétszaggatni. Mi megápoljuk a inult bűnöseit, betegségükből is készek vagyunk kigyógyítani. Sneff különben régóta tüdóbajban szenvo-dett, ami most az é.szi levegőben újra kitört rajta. No gondolja 8>\'nki, hogy ez a fogházban levő bánásmód következménye. Nem. A fogházban minden foglyot elÓirás szo-rint kezeinak.
A bakónaki hŐBÖk síremlékére Köhler Testvérek rég 25 K adományozott.
— Felhívás. Felkéretnek mindazok, akik a megyei tiszt viselők ós Alkalmazottak, valamint a megyei képviselőtestület egyes tagjai ellen n kommunizmus ideje alatt tanúsított magaviselete miatt konkrét vádat felhozni tudnak, hogy azt hazafias kötelességből a rendelkezésre álló bizonyítékokkal együtt nevüknek és lakásuknak pontos feltüntetése ntol-lelt dr. Kaufmonn I-ajos v. aljegyzőnél zárt borítékban vagy élő szóval október 8-ig adják le. Névtelen feljelentések figyelembe nem vétetnek. Az igazoló-bizottság.
Rikkancsháborti. Az ilju-xág gyorsfelfogásu az idók szellemének megértésében. Köztudoinásu, hogy a Zalai Hírlapot a rikkancsok nem akarlak lyjiordanl. Most már a rikkancstábor két részre oszlott: egyik a keresztény magyar pártra, a másik a zsidó pártra. Az utóbbi pártnak a hivői mindegyre fogynak. A minap még verekedés is volt köztük. Egy niBgyar párti Zalai Ki\'zlönyös nekiment a zsidó pártinak és elverte, l\'ersze voll n«gy sirás és az ■eredmény*\', hogy mindegyik xzégyenli magát, aki a zsidó újságokat árulja Hát bizony fiaim szégy el het itek is magatokat, mort még mindég nem jöttek reá egypáran arra, hogy azokat a lapokat árusítjátok, melyek nem a keresztény magyar, szóval a ti érdekeiteket sem képviselik.
~ Tilos a lovak kiszáll! tása A fővezérség 19(5. fii rendeletével a lovak adásvételét ós szállítását sznbályozta Addig is, mig a rendelkezés ide megérkezik ós közhírré fétulik, a váiosi hatóság lávirnti utasításra megtiltja, hogy a lovak külföldre szállíttassanak és azt minden rendelkezés™ álló eszközzel megfogja akadályozni!
— Botrány a Sugáruton. Mindenki megbotránkozott azon a hallatlan eseten, aini nagyon jellemző Nagykanizsára. Tegnap világos iiapprti egy trágyahordó kocsi ment végig, amely tele piszkitotla az vgész utcát. A járókelőknek tehetetlenül kellett elviselni az egészségtelen levegőt. Azt hisszük, hogy a város vezetőségének nagyon is szigorúan kéllene ügyelni a város egészségi állapotaira annál . is inkább, mert ez hz ősz nagyon al-
1 kalmas a ragályos betegségek teremtésére Büntetéssel kelleno sújtani azt, aki a közönséggel mit sem törődve annyira árt n tisztaság és a köz«géswéjg ollón, hogy máskor elmenne a k«wlv« hasonlót megengedni magiak.
—, Ausztriába mennek a zsidók. Savanyúkút! tudósítónk arról értesit bennünket, hogy a magyar zsidék egyre többen és többen monnok ki Ausztriába. A jó savanyubutiak szorcncsét kívánnak nekik, de jól megnézik őket, nehogy majd visszajöjjenek. Éppen így áll ez a csoh határon is. Ajok, nkik az ősszel a csehek elől i.de-menekültek, most felszedik magyarországi rokonaikat és ugy mennek vissza Tótországba Hét a derék tót nép még türelmes, de nem tudjuk, hogy meddig Hanem, ha azok sze mei is felnyílnak, akkor csak ftaliclán\\ keresztül a régi Júdea marad.
Látogatás a rendőrségen. Véletlenül benéztünk a rendórsóg udvarára. Hót kit láttunk? A kedves Havas Hugót, aki élvezto az őszi alkonyt és fogadta az ismerőseit. Azt izeni azoknak, akik már előbb tanulták megismerni sápadt alakját, nézzetek rám ós meglátjátok, milyen a sorsom A behordott ételektől és a wnimittevéstől ugy meghíztam, hogy nz anyám som ismer reám. A színem egészségesen piros. Semmi bajom, »ieinmi gondom. Hjigy is volna különben oly sok gondom, mikor hítsorsosaim mindent levesznek a nyakamról. - Hát ami igaz, az igaz. Hava-: Hugót mi som ismertük meg és azt hinné ar. ember, hogy lej^uább i1* Abbáziából jött haza. Hanem mégis hallatlan on(í|, hogy egy ember, aki mint egy láthatatlan fekete kéz mfikftdott a proletárdiktatúra idején, niost tejben vajban fürödjék Furcsa ez eset iiagyop.
~ A galambok! korcsma, árverés. Egy hónappá már. ezo lőtt hirdetve lett a galambokí korcsmának a bérbeadása. Tegnap tartották meg az árverési és ki kell emelnünk azt, hogy 9 pályázó közül egy zsidó igéi t 800Ö korona bért, a többi ajánlat meg 6 és 4000 korona között volt A derék galambokiak elhatározták, hogy zsidónak nem adják a korcsmát és inkább megelégednek a kevesebb bérrel, csak zsidó ne jöjjön a faluba. Minden község, de különösen minden váivs köve: lietnék azt a példát, akkor igazán sikerülno az ország megtisztítását keresztülvinni.
— Elveszett két szép fehér üba. A becsületes megtaláló kéretik, hdjjy illő jutalom ellenében Matán Od ön Teleky-ut 1. sz. üzletében átadni szíveskedjék.
— Szabad az ut Ausztriába A Magyar Kurír jelenti Sopronból, hogy az osztrák hatóságok már elfogadják a magyar hatóságoktól kiállított határátlépési igazolványokat, aminek az az oka, hogy Ausztriát megtörte a magyar hatóságoknak az a szigorúsága, amellyel — éppen Ausztria példájára — az osztrák hatóságoktól kiállított határátlépési igazolványokat kezelte. A kölcsönös szigorúságot most kölcsönös engedékenység vál-
totta föl, ugy, hogy* az ut most mór szabad Ausztriába, az utasokat azonban figyelmeztetjük a szigorú határvizsgálatra, mert egy napi élelmen kívül semmit se szabad Ausztriába bevinni, vagy onnan behozni.
Szerkesztői üzenetek
— A keresztény kereske
dőkhóz A minap felsoroltunk egy-két keresztény kereskedőt. Kérjük saját érdekükben is azokat, akik kimaradtak, hogy sürgősen jelentsék be magukat nz „Ébredő Magyarok" irodájában, hogy lajstromunkat kiegészíthessük\' és azt a közönség minél szélesebb rétegében terjeszteni tudjuk. K. A. Versét, mihelyt hely lesz, közölni fogjuk.
Szinti á.z.
Heti műsor:
Csütörtök : Csudagijermek-Péntek : Gróf Rinaldó. Htom hal Gróf Rinaldó. Vasárnap: Gróf Rinaldó.
Csodagyermek. Telt ház nézte vígig a tegi ap esti jól sikerült előadást. Tompa Irma a tőle megszokott i\'ngy sikerrel játszotta el szerepót. Kömivcs Erzsike sokoldalú tehetségét bámultuk meg. Nagy Ilonka vérbeli művésznőnek mutatkozott. Falussy bármit is játszik, azt remekül adja elő Földessy mővésai tudásával érte el a tegnapi nagy tapsokat. Poór nagy tökéle-, lességgel játszott, de amellett fel-tflnóst keltettek játékukkal tfo-rouiszky» Szigethy Tercsi és a többiek is mindnyájan;. Szigethy Bandi mint gyermekfelügyelő elsőrendűen érvényesítette komikus tehetségét.
Szerkeszti: Doupona József.
Mindazoknak, kik felejt; hetetlen jó férjem elhunyta alkalmával a lóleső részvétnek oly sok tanújelét adták, ez uton mondunk hálás köszönetet.
özv. Csillag Károlyné Os gyermekei.
ff A gőzfürdő
szénhiány miatt csak szombat, vasárnap és hétfftn van nyitva.
Egy különbejárntu bútorozott szobát keres sürgősen feltétlen tisztességes nőtlen keresztény úri ember keresztény családnál, lehet Kiskanizsán is. Ajánlatok a kiadóhivatalba „Szobaúr" jeligére küldendők. hu 4
A balotonmagyaródi róm. kath. iskolához
osztálytanító kerestetik.
Fizetése a községtől 600 k, a többi államsegély. Egy szobás lakás, fütáftsel. Az állás azonnal elfoglalandó. 88—1
Üvegezést
és gittelést
elvállal
VOJNOVÍTS JENŐ NAGYKANIZSA
Magyar-utca 24. szám.
Mézes, jászsági
GÖRÖG-DINNYE
kllogramja 4 korona. Kapható Gyenes Lajos
csemcgo-Uzlotél>ert, Kazinczy ti Viszonteladóknak árengedmény.
Megfelelő csizmadia munkásokat állandó munkám felveszek n legmagasabb munkabér mellett. Bedekovics József
csizmadia-mester Eötvös-tér 2. sz.
Ajánlkozik nevelőnek
külföldi egyetemet járt 2. éves hallgató, gimnázista mellé keresztény uri családhoz. Cím: Kárpáti, Gelse. (Znlam.)
Kitiinö asztali bor
literenklnt 12 koronáért
kapható
sAfrAny JÓZSEF
fiiszerkeroskcdésében Niagyar-ji. 74. Telefon 286, m
URANIA jffifc*!;
Szerdán ém e.fitörtBUHn
oklólicr hó 1 és 2-án bemutatásra kerül:
Az utolsó sarj
(der Ictzlo Krbo von l,assa) dráma 3 fölvonásban, fószerepld: TI Ily Kutüchera. Továbbá:
„ÉSstf az Üzlet44
(Kis vlas Ges.linft nnd tlnnn das Vargoügcn) vígjáték 3 felvonásban. i\'ÓKzcropló: Arnold Beck.
Klóadások koz.loio: Hétköznapokon (I és 8 órakor. Vasár- és ünnep-, napokon U, 5, 7 és I) ómkor. »c=í
Hemstein Mór
balóságilaK fiijjcdélyo/.clt villamos fölszerelés vállalat
Nagykanizsa, Teleky-ut 25. ♦
Jutányos áron elvállal szakmájához tartozó minden munkálatokat.
YIL Á 6 ""(1)™$
- THt.UFON. 7 -
Szerdán ín csütörtökön
október hó 1 és 2-án
Világ-sláger:
A félkegyelmű
Amerikai színmű \'4 felvonásban.
A főszerepben Amerika legjobb Apach színészei. És a kisérő műsor.
Klóadások kezdete: Hétköznapokon ll és 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 6, 7 és 0 órakor.
Nyomatott a laptulajdonosok Zalái én Gyarmati nyomdal mülntéaatében.
^aaaijA) r ir.
58-lk évfolyam.
Esen szám ára 60 fillér.
Nagyltanlma, 1919. október 3. Péntek.
58. «zám.
ZALAI KÖZLÖNY
Surkssilísíg ós kiidíhivaUl Fí-ut ll.Bogsnriidií ház Mirurta-t«l«foii 183. Migjalsnik mindig kora raggal.
POLITIKAI NAPILAP
F«ltl0Msi0rkni&tő; II
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
árak: Égési évre 158 K, Klim 78 K, 39 K, Egy hóra 13 l Egyes uám 60 fitt
Első főtárgyalás a kommunisták Ügyében.
A köztérsaség kitörése ót» tog-nn)i volt az elsó nap, nmikor újra hxAIioz jutóit a magyar büntető-törvénykönyv ó» a magyar független birósóg. Mórt attól a naptól keidre, amikor » szereneaétlen hazaáruló Kérolyí Mihály az országot odaadta a° szocialistáknak, azóta a mngyar IgazsJgszolgéllatiU meglö-tözötl kézzel dolgozott, mert Vorv hóczynek az utódai nem mondhattak igazságot éppen azok felett, akik félreléve a legszentebb érdekeinket, nz országol odadobták az ellenségnek martalékul, a lakósságot pedig belekényszerülték ni orszrtgkerlllók, úlágesalók, börlöntílelékek észshló-söpredékek önkényébe. llogy ezek mit lettek ezzel a szegény Magyarországgal, azt csak azok tudják nnyd igazán inegmondani, akik nyugodtabb szemmel uózik azoknak a hónapoknak kegyetlen ós undort keltó történetét, amelyek alalt a világ minden részéből iisz-szeesődltett zsidó szemetek kinozták a szegény magyar murtirokat.
Kunok na líraiamnak voltak közeí azok a posta altisztek, akiknek llgjét tegnap tárgyalta az az Oíös bírói tanács, emelj az igazság-ngyminiszteri rendelet alapján a nagykanizsai törvényszéknél meg alakult.
f) órakor nyitotta meg Dr. Ke-
nedy Imre a fOtárgyalást..........
nagyszámú hallgatóság jelent meg A vádat az uj vezető államügyész, "r. Szahó lj\\jos képviselte.
Az elsó vádlott Tibola József voll. Kz a szerencsétlen postaalliszt a kommunizmus beköszöntésével a pósténil politikai megbízotti állást vállalt s mint ilyen teljhatalmat kapull a posta egész személyzete felett, amit fi gyakorolt in, még pedig olyanformán, hogy azokat a postásokat, akikben nem bizolt és akik nem jelentek meg pontosan a szakszervezeti gyűlésen, azokat a dohány és lisztjegyek megvonásával fenyegette meg. Beszédeiben kikelt a régi rend ellen, azt piszkosnak stb. nevezte és izgotott a leljebb-valók ellen, mindezek mellett még azt a nagy hant is elkövette, llogy a postássztrájk alkalmával 6 kérte a postások letörésére a terrorerói. Vádolva volt ozenkiyill azzal, \'hogy tiz esetben követett el személyes szabadság elleni vétiégel stb. Nem woljuk fel azt a rengeteg vádat-amely ellene emelve volt .03 amelyet a mai tárgyaláson mind be igazolási is nyertek. Eppugy igazolva lett Németh ellen az a vád, hogy akasztófára szánta tpinilazokat a postásokat, akik sztrájkolni mertek.
De Inába volt ennek a megtévelyedett embernek minden terrori záló fallépése, a nagykau-zsai postásokat hazafias gondolkozásuiód-jllktól, becsületes-- egyllttérzésllktfil wmmi eltántorítani nem tudta. Rnkknl . keményebb magyar lelkek
voltak ők a kommunizmussal szemben is, semhogy a Tibulák és Kémetek fenyegetése megijesztette volna óket. I\'edig az a terror, amil velllk szemben alkalmaztak, nem kismértékű volt. Nem kímélte Tibola a postaszeméi) zi-t nói lagjsit sem, akik a maguk gyenge\' ui\'ii lelkével épp oly szilárdan kitsrlotliik n haza szent fogalma inollell, mint a lóríiak s ék is a fogházba kcrllll ellenforradalmárokban testvérüket IáHák.
Tibola és Németh megrögzült lélekkel tagadtak,, a kihallgatott tanuk azonban nagy bHiiilkel. teljesen bebizonyították.
Az egész tárgyalás sima lulolyA.su volt, amelyet Dr. Kenedy elnök a legnagyobb szakérteleinniel vezetett. _ A bizonyítás belejezése után Dr._ Szabó I-ajos vuzeló tlgyész elmondta elsó vádbeszédét, amellyel bebizonyította, hogy kiváló szónok s hogy a konimunisla uralom benne nagy ostorra talált.
A védelem eliuondás.i után a bíróság meghozta ítéletét, amelyben , boníiBuek mondta ki roindketléjükel az ellenük eir.elt vádakban és ezérl Tibola Józsefet három évi és hal hónapi börtönre és politikai Jogúinak öt évre való felfüggesztésére, Német Ferencet pedig egy évi börtönre Ítélte.
*
Már fél hal volt, mikor Pirbas Károly ügyo került sorra Izgatás ciméu emellek ellene vádat, inert augusztusban a „Szép Ilonához" cimzell vendéglőben mulatság kézben egy asztaltársaság elölt kijeleli telte, llogy 8 — 10 uap iiiulvn megszűnik a műi átlapol és akkor k könyökig fog vájkálni a burzsoák vérében. Pirbus tagadta, hogy e/l kijelentette volna, vagy ha mofidta is, ükkor csakis azokra a mnnkás-vezérekre gondolt, akik a proletárdiktatúra alatt kékpénzéri lojbeu-vajban fürödtek. Azután előéletére hivt". fel a törvényszék figyelmét, inert mint a szocializált kéménvsepró-üzemek vezetője - lanuul nevezi meg Harsai postafelügyelót min delikor mindenkivel szemben tisztességes volt.
A beidézett tanuk: Sárdi liózs, Perger 1**1. Angi/al Ujos. Perger József szerint a feiiteinlilell nyit.il-kozatot l\'irltns tényleg meglette és
azl iiiondolU, hogy a ki.....nuniz-
mus csillaga még nem lllnt le ós ó koiiniuinisla volt és az Is marad. A tanuk a vádlott azon védekezésével szemben, hogy ittas állapotban voll, azt" jelentették ki, hogy bár ivott lent, mégis tudta, hogy mii beszéli.
A tanuk kihallgatása után az ügyész szigorú büntetési ajiínlt.
Dr. Cioss. a kirendelt védőügyvéd nem látott l\'irbns kijelentésé ben izgatást, csupán elkeseredést, melyet a kommunizmus utáni -idő vállolt ki, amit ó,i« elitéi és hely-
telennek mond (bizonyára csak azért, mert egy pár zaidógyereket a nép dühében a kommunizmus alatti bűnükért megporozol!.) Az átkos politika, a mai szerencsétlen helyzet okozta l\'irbns bűnét és kérle a törvényszéket, vegye enyhítő körülménynek a vádlott borközi állapotát.
A törvényszék izgatás bűntettében mondotta ki vétkeinek a vádlónál és elítélte balbavi börtönre, mclylsll hnih.tet kitöltöttnek számítolt be. .....................................
Táviratok.
420 millió korona kölcsön az államnak.
Bpest, okt. 2. A budapesti pónz-jntézetek hosszas tárgyalások ulán
határozták, bogy az államnak 420 lnillió korona kölcsönt folyósítanak Kincstári rAllulatok alapján, 3%-os kamat mellett. A kölcsön első rész-jeléi niAr kedden folyósították.
Uj földbirtok reform.
f Bpest. okt,. % K kormány a filld-birtokreform terén is uj intézkedésekkel akar megpróbálkozni. Háromféle földrendelet jelent meg, még pedig a Wekerle-kormányé, a Károlyi-kormányé óa a tauácskormányé. A földmiveléíUgyi kormány uj ingatlanforgalmi rendeletet fog már a legközelebbi napokban kibocsátani, amely mindhárom előbbi rendeletet hatályon kivül helyezi. Az uj rendelet legfontosabb intézkedései, hogy a száz holdon Mikii birtokok, ameuy-nyiben tiz évnél hosszabb időre adatnak bérbo, csak a foldmivelé* ügyi minisztérium engedélyezése után mehetnek ál haszonbérletbe. Mihelyt a törvényhozás összeül, általános mezőgazdasági felvételt fog elrendelni a főldmivelésUgyi miniszter. Előreláthatólag terményekben nem lesz szükség, csuk a takarmánybe-Ijozatalra leszünk átmenetileg rászorulva, amig a kukoricatermésünket nem tudjuk fokozni. A földmi-velésügyi kormány egyik főcélja fölszabadítani mindenféle mezőgazdasági terményt, mihelyt a közélel-inézés céljaira szükséges mennyisé gek biztosítva vannak. Rubinek töld-mivelésügyi miniszter ma aláirta a (lyapjukö/.pont és Takarmány központ feloszlat ásárji vonatkozó rendeleteket. A Ibirgonyaközpont is meg fog szűnni, mihelyt az őszi burgonya-forgalmat lebonyolították. Teljesen\' szabad á sertéshizlalda is Az árpa, zab és tengeri torgalma szintén szabad és a buza, rozs forgalmat is (elszabadítja a fóldmivelési minisz tor, mihelyt a főváros részére szükséges mennyinég biztosítva van. A hadítermóny összee több ágazatai is sorra felszabadulnak. Legutóbbi tárgyalások során sikerült biztosítani Szerbiából 1500 vaggon lisztet, Románia pedig 5ü00 vaggon búzát bocsát rendelkezésünkre.
Feljelentés a Berinkey-kormány és Károlyi Mihály ellen.
Bptst, október 2 Szterényi József és Szurmay Sándor feljelentést adtak be a budapesti állímügyéaz-ség«n. Polányi Alndár \'főügyészhe-lyettesnél bejenlentették, hogy jogtalan fogvatartásuk ellen bűnvádi eljárást kívánnak megindítani. Minthogy letartóztatásukat a Herinkey-körmány ininiszteruacson határozta el. a Berinkey-kormáoy összes tagjai, valamint Károlyi Mihály gróf voll ideiglenes köztársasági elnök ellen a btk. 323. szakaszába nt-kö/.ő személyes szabadság megsértése miatt feljelentést tesznek Az államügyészség. nyomban jegyzőkönyvet vett íel a tényállásról ós ezzel a bűnvádi eljárás megindult Károlyi és a volt Hurinkcy-kormány ellen.
Fényes Samut letartóztatták.
Bpest, Okt. 2. Fényes Samu iró, az agíKtorképző tanfolyam vezetékére Vállalkozott. Fényes Samut az Ö£7&B«ég olótetes letartóztatásba helyezte.
Az uj román kormány.
Bukarest, okt. 2; Az uj kabinet katonai kormány jellegével bir. Az uj kormány külügyi téren Bratianu\' politikáját fogja követni.
Uj moratorium-rendelet a bankbetétekre.
Bpest, okt. 2. Korányi I\'Yigyefj pénzügyminisztar a Pvster l.oyd munkatársának tett nyilatkozalá\'>au arra a kérdésre,, hogy n pénzügyminisztérium a bankbetétekre vonatkozólag moratórium-rendeletet ad ki, a következőket jelentette ki: Kzen kérdéssel is foglalkozunk és arra(törek-szem, hogy a mostani állapottal szemben könnyítéseket léptessünk életbe. Az erre vonatkozó rendelet M néhány napon belül megjelenik.
Pótvádat emeltek Kohn Kerekes Árpád ellen.
Budapest, okt. 2. Az ügjézség tizenöt gyilkosság miatt beadott pótvádiratot Kohn Kerekes Árpád, Száuutely hóhéra ellen. Azóta folyton ujabb és u.jabb megdöbbentő ^bizonyítékok érkeznek be és ezért az ügyészség ma pótvádat eniBlt Kohn Kerekes ollen, kire huszonegy ujabb gyilkosságot bizonyítottak rá.
Egy budapesti mllflomoanő a kommunisták azolgála-tában.
Bpest, okt 2. A terroristák bűnének nyomozása során a rendőrség figyelme egy milliomosnőre Béer Vilmos lovag feleségére irányult, akit azzal gyanúsítanak, hogy uri társaságokból több embert juttatott
Zalai Közlöny
1019. október 3
a terroriatik kezére. Cserny József elmondotta, hogy az asszonnyal ismeretségben volt és többizben megfordult lakásán Kadványi és Bonyhádi terroristák társaságában, akikkel ott számos mulatságot rendeztek. Cserny még elmondottá azt is, hogy Beér a kommunizmus lelkes hire volt és a tanácskormány érdekében lelkes munkát fejtett ki. A detektívek megállapították, hogy Beér Vilmosné az egyik Hollán fiúnak sógornfje ós a meggyilkolt Borhy cseudőralezredesnek unoka-huga volt, továbbá, hogy Ferry csendőraltábornagy, Borhy ás Men-kina alezredesek, akiket tudvalévően julius 21-én kivégeztek, több alkalommal megfordult vele Beér Vilmos lakásán. Beér Vilmosné a detektívek faggatására beismerte, hogy a megnevezett három terroristát ismerte. Megvallotta azt i*, hogy Osernyt a parlament épületében meglátogatta s hogy Oserny, Kadványi ós Bonyhádi terroristák egy alkalommal megfordultak nála Nagy János-utca 16 szám alatt levő l.ikásán. Beismerte azt is, hogy Bonyhády terroristát ö küldötte Borhy la kására, de mikor Borhy a lo véllol nem fogadta Bonyhádit, személyesen ment föl a terroristával Borhy lakására. A rendőrség birtokában van egy hivatalos jelentós a politikai nyomozó osztálytól, melyen egy vörös nyomozó részletesen jelenti, hogy Boér Vilmosné azért ment föl személyesen Bonyhádival Borhy lahására, hogy ott a politikát szóba hoz^a a csendőr-alfezredeslól olyan nyilatkozatot halljanak, amelyek az alezredest komp-romitálja, hogy ily módon a terroristák kezére kerüljön. Beér Vilmosuó megfigyelése napokig fog tartani s mihelyt a detektívek elvégzik munkájukat, ügye a rendőri referens elé kerül.
Behivottak!
60 év óta vonulnak be a 21 évesek október 1-én a katonasághoz.
60 év óta a katonai szolgálatra kötelezett idősebb évfolyambeliek fegyvergyakorlatra hivatlak he.
Ti most, a \\iáboru után nem azért lesztek béliiva, hogy ismét ujabb háborút viseljetek, vagy hogy ismét véres ütközetekben harcoljatok; hanem azért, mert szükségünk vau a katonaságra, hogy ismét csend és rend legyen az országban Csak ott, ahol a katonaság fegyelmezett, csak ott, ahol minden férfi törvényes vódkötelezettségének eleget is tesz, csak ott ui alkod hátik csend, biztonság ós jólét
így volt ez a háború előtt.""* így kell ennek a háború után is lennie.
A behivottaknak nagy része pontosan kellő időben bevonult és teljesiti is már szolgálafát.
Ezek a törvény által előirt időben ismét Otthonukba fognak visszatérni.
Azok, akik k&edelmeskediek, akik még nem vonullak bo, büntetlenül maiadnak, de csak akkor, ha most azonnal bevonulnak.
Később legsúlyosabb büntetéseknek teszik ki magukat, mert a régi jó rendet okvetlenül ismét helyre kell állítani.
Ti védWHelezettek, kik behívó parancsot kaptatok, legyetek bizalommal a hivatalos személyekhez.
Megszűnt véglegesen az az idő, amelyben a népet hamis és csalfa rendiletekkel el lehetett bolonditani.
Ne hallgassatok izgatókra, kik nektek és hazátoknak csak ártani akarnak, akik titeket rá akarnak
beszólni, hogy no vonuljatok be, kiknek vétkes rábeszélése következtében legsúlyosabb büntetéseknek teszitok ki magatokat és a kik hazánkban ujjoanan zavarokat ós felfordulást akarnak előidézni ós a mellett a ti költségeiteken könnyű szerrel gazdagodni akarnak, ugy amint ezt a vörös uralom alatt tették.
A behívás a törvény alapján történik I A törvény minden magyar ember előtt szent éa sérthetetlen.
Szombathely, évi 1919. szept. 20.
Lehár ezredes s. k. ■zombAtholyi körlet pnrnncunoka.
HÍREK.
— Kinevezés A magyar belügyminiszter Eitner Zsigmond volt országgyűlési képviselőt Zalavár-megyo teljhatalmú kormánybiztosává nevezte ki. Eitner Zsigmond régi kipróbált bajnoka a keresztény esz-méjtnek^a régi parlamönthnn a Holló, Ugrón, llartha, fractióho* tartozott.
— Internált kommunisták
Az ügyészség, mivel a beérkezett vádakat nem tartotta elégségesnek, hogy bűnvádi eljárást indítson: Havas Hugó, Szenes Dezső, Popp Ernő és Anek László ellen, őket átadta a rendőrségnek, ahonnan a kommunizmus alatti szereplésük következtében mint politikailag megbízhatatlanok, a zalaegerszegi fogolytáborba internálták.
— A bakónaki vértanuk síremlékére ma a következő adományok érkeztek hozzánk : a „Zala" gyűjtése 296 K, Horváth István v. adóügyi számvevő \'adománya \'26 K.
— Sneff József a barak-kórházban Tegnap jeleztük, hogy Sneff József, volt politikai megbízottat a városi kórházba szállították. Azonban, hogy a határrendőrség felügyelete alatt maradjon, kivitték a barakkórházbn.
— A Soclalis Missió a pat-ronago ünnepélyen leendő szíves közreműködésre vállalkozott zenekar t. tagjait felkéri, hogy a ma d. u 6 órakor tartandó az énekkarral együttes próbára telje-* számmal megjelenni szíveskedjenek.
— A katonaság; sikkasztója. Varga Ferenc a katonai alreálisko-lánál yolt alkalmazva mint cipész. Most, hogy elmentek az alreálisko-láfrok, egy darabig Sáncban lakolt, de tegnap beköltözködött a városba, .Rendőrségünk figyelmessé lelt reá, míg nem sok kincstári dolgot
,fedeztek fel a csizmadia hjlmi között. Ez elrendelt kutatás alkalmával kitudódott, hogy Varga állását lopásra használta fel, mert nagymennyiségű pokrócot, különösen talpat, tulajdonított el az állam vagyonából. Bűneiért letartóztatták.
— Látóhegyi szőlőlopás. A vidéken történő lopások, melyre már felhívtuk a helybeli katonaságnak a figyelmét, hallatlan mértékben terjednek. Cvetkó Mátyás és Gvetkó István liatodmaguk-kal betörtek Maray szőlőjéba és onnan hat métermázsa szőlőt loptak el. Az ellenük induló őrjárattal megütköztek, mert egyik rabló, Holec János katona fegyverrel tüzelt az üldözőire. Nem sikerűit őket még kózrekeriteni, de széleskörű nyomozást indítottak a kézrekerij lesükre, aminek remélhetőleg á legrövidebb időn belül meg lesz a kívánt eredménye és a vakmerő bűnösök elnyerik megérdemelt büntetésüket.
— Jönnek Olaszországból a hadifoglyok. A kormánynak végre sikerült keresztül vinni, hogy az olasz missió segítségével hazajöhessenek derék fiaink az olasz fogságból. Már jönnek nagyobb csoportokban haza és a Dununtul egyes falvaiba, mint például Csót községbe, meg is érkeztek. Feltűnő az a szivólyesség, amellyel az olaszok a magyar foglyokat kezelik. Általában remélhetjük, hegy az olaszok és a magyarok nemsokára a legjobb kebelbarátok lesznek. Ne aggódjanak tehát azok, akiknek a hozzátartozói Olaszországban vannak fogságbán, mert egy hónap múlva itthon lesznek
— Gellért Oszkárnó merénylete. Fehéri Armand hírlapíró most megjelent könyvében leleplezi azon iiókat ós újságírókat, akik a Károlyi kormánytól ós a bolsovikiektól szolgálataikért pénzt kaptak. A könyv több tételben Gallírt Oszkár volt sajtófőnökről is megemlékezik; (A 2o. gyalogezrednél szolgált deliért Oszkárról van szó.) Gellért felesége szerdán délelőtt megleste Feliérit. Boxerrel hirtelen orron vcrlo óh a mentőknek kellett a sebét bekötözni. A merénylő úriasszony ellen botrány-okozás és testi sértés miatt megindult az eljárás.
Közellátási közlemények. A dohányjegyek felülbólye-gezésének határideje folyó hó 4-én lejár. Mindazok tehát, akik dohányjegyüket felülbélyegzés vegeit még be nem mutatták, kötelesek dohányjegyűket az élelmezési hivatal által felülbélyegeztetni, mert az októberi dohányuemOok kiosztása már folyó hó 7-én kezdetét veszi, amikor is csupán felülbélyegzett dohányjegyekre Itsza dohány kiszolgáltatható Később jelentkezők októberi jegyei már nem fognak felülbélyegeztetni. Az október hóra megállapított fejkvóta marad a szeptemberi ineny-nyiség. A dohányárusok felhivatnak, hogy a begyült dohányjegyek beszolgáltatása mellett az elszámolási a közellátási üzemeknél azonnal teljesítsék ós a megmaradt dohány-készletét ugyanakkor mutassák ki, mert csak ennek megtörténte után fognak dohányneműekben rósz-sedni Usak a hátlapon felülbélyegzett dohányjegyekre szabad dohányne-müeket kiszolgáltatni. Közellátási üzemek.
— Betörés a Kinlzsy-utcá-ban. Botrányos betörést követtek el tegnap ismeretlen tettesek Sieger József Kinizsy-ufceai lakásán. Mikor nem voll otthon, álkulccsal beha tollak a lakásba ós több értékesebb dologgal együtt 3000 korona kék pénzét elvitlék és nyomtalanul elmenekültek. A rendőrség mindent meglesz a kózrekeritésükre
Színház.
Heti műsor:
Péntek : Gróf Rinaldó. Szombat : Gróf Rinaldó. Vasárnap: Gróf Rinaldó.
Piros bugyelláris. Ma <>kt. 3-án Piros Bugyelláris van műsoron. Osepregi Ferenc igazán elsőrangú szépmüve iránt óriási érdeklődés mutatkozik, oly annyira, hogy a jobb jegyek már tegnapi nap folyamán elővételben kellek el. A főbb szerepek Vida Ilus, Lőrinczi Erzsi, Falussy István, Földesy Sándor, Szigethy Bandi, Oalgóczy és Uóna kezeibe van letéve.
Mindenkihez
A jóhirü „Polgári Egylet" éttermében \'létől, szombattól kezdve minden este Horváth József kitűnő zenekara hangversenyez. Számos látogatási kér
Blaskovlch János
vondéglős.
Keresek egy két esetleg egy szobás bútorozott lakást konyhával, vagy félkonyha használattal. Címeket a kiádóhiva-telba kér: Bereczky államügyész.
Ügyes gáptróklsasszonyt
keVea egész napi alkalmazásra dr. Málék ügyvéd Nagykanizsán.
BT A gőzfürdő
szénhióny miatt csak szombat, vasárnap és hétfőn van nyitva.
Egy különbejáratu bútorozott szobát keres sürgősen feltétlen tisztességes nőtlen keresztény úri ember keresztény csalódnál, lehet Kiskanizsán is. Ajánlatok a kiadóhivatalba „Szobaúr" jeligére küldendők. 80-4
Nyomatott a laptulajdonosok Zalái én Gyarmati nyomdal mülntéaatében.

~ WA (w JUulXvA i
Nagykanl^, íy^ofct^r 5. Vaaárnap._
POLITIKAI,1 NAPILAP
SzerkesitSság és kiadóhivatal Fí-nt 13. Bogenrtedar ház Internrijan-telafon 183. Megjelenik mindig kora reggel
raliiiMH&mit i Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Előfizetési árak: Egéss évre 15B í, félévre 78 I, negyedévre 39 K, Egy héra 13 K. Egyes ssái 60 fül
FRIEDRICH ISTVÁN
magyar miniszterelnök azt akarja, hogy kormánya csakis a nép érdekeit szolgálja. Ölömmel üdvözöljük öt, aki mint óriás nőtt ki Budapest városából, hogy kezébe vogye az országot és abban magyar szellemet, nagyar életet teremtsen és letörje az idegen aranypénz uralmát, amely csak kiszipolyozni akarja ezt a népet, a vércinket. Hatalmas erővel indult a küzdelembe, amelyből győztesen került ki, mert az entente megértve ajnagyar nép mai lelkületét, elhatározta, hogy minden besúgás, alattomos áskálódás ellenére kezet fog a bátor férfiú geiíiieés kormányával és támogatásával megszilárdítja a helyzetéi a külföldtn Is, mert ez ország a zsidóság és az önérdekeikért lármázó és puCfogó frázisokat szélnek bocsátó kivénhedt politikusok kivételével, a mai kormány mögött áll. Végre jött egy férfiú, kinek von határozolt akatata és célja, de ezeket nemcsak szép beszédekben hirdeti, hanem igenis nagy lettekben mutatja meg. Ö az, akii az egész kommunizmus alatt váriunk és az utolsó órában, de épp legjobbkor megjelent és elmozdította Peidll, aki csak átmenetileg velle kezébe a kormányzási, hogy majd hu a szegedi tiszteket kiadták és Budapest meg tele lett volna élelmiszerszálliló vonatokkal, akkor isméi beleült volna az uj zsidó királyi székbe Kun Béla, de a sors és Fnedrich áthuzlák számításukat. Mint miniszterelnöknek e romokból, a semmiből kelleti újra egy országot al-kuiniu, épp ubb.in az időben,
amikor az országot a leg-gyülöllebb ellenség, a román szállottn meg. Ezernyi bajhoz hozzájárult Európa össz-zsldóságának az ofenzivája, amit Londontól kezdve l\'ári-son, Bécsen keresztül egész Bukarestig összefogva indítottak meg csak azérl, mart a magyar miniszterelnök kimerte mondani azt, hogy Magyarország keresztény. Büno volt, hogy merészelte a keresztény magyarság érdekeit megvédeni. Bün volt, hogy végre akadt egy miniszter, aki a világ szemébe inerté kiáltani, hogy én mindenekelőtt keresztény vagyok I De nem használt semmi. Akik mellette voltak csodálni tanulták meg az egyéniségét és mikor u külföldiek jöttek nézni a nagy ember-óvót, jobban mondva zsidóevőt, azt látták, hogy a leghatározottabb gondolkodású hazaszerető magyart ismerik meg Fiiedrich személyében. Jó magyar testvérem! A nemzőt még soha át nem élt nagy csaták után megtépázva, ha szilárd, biztos útjára akar lépni a fejlődésnek és a magyar haladásnak, akkor csak azon az ös\'/ényen járhatunk, amit Fiiedrich bölcsessége és a többi, magát kereszténynek valló politikusok nagy magyar hazaszeretete jelöl ki a számunkra. Erről az útról nekünk leiérnünk nem szabad, mert most élei és halál kérdése közölt kell választanunk. Nem hiszem, hogy akadna balga, aki a csendes kimúlás agóniáját szivesebben választaná, mint egy megüjult boldogabb nemzcli életet? Fridrich István a népet kí-
vánja hullani, amelynek minden óhaját teljesíteni akarja. Az első ós legfontosabb érdek ma, hogy az a rettenetes drágaság, amely minden élelet megbénítani iparkodik, enyhüljön és megszűnjön. Olyan generális intézkedéseket kérünk, amellyel ki lehet irtani a lánckereskedelmet, a házaló üzérek munkáját és a zsidó kapzsiság szülte ár-felverést. Ma már igazán ott tartunk, hogy míg minden izmunk megfeszítve dolgozunk az éjjelt is nappallá téve, nem tudunk annyit keresni, hogy biztosítani tudjuk a mindennapi megélhetésünket csak azért, mert az üzletekkel, különösen az élelmicikkek eladásával foglalkozók élve az alkalommal megakarják tömni o zsebeiket a mi vércsvcrcjtékünkkel megkeresett pénzzel. És még egy botrányos jelenséget látunk. Azok az üzletek, amelyek milliókat kerestek lelketlen kizsákmányolás következtében, mivel jóllaktak és nem akarnak tovább hizni, nem törődve azzal, hogy mit csinálnak, clbocsájtjál; a keresztény munkás testvéreinket és odadobják az uteára. csak azérl, hogy belckény-szeritsék őket azokba a szervezetekbe, amelyek az ő céljaik és az 6 érdekeik szolgálatában állanak. Ezt nem engedhetjük és felhívjuk a miniszterelnök ur figyelmei, hogy ne engedje a nemzet érdekében a népet mindenáron elkeseríteni ós különösen arra, hogy tegye lehetetlenné a hazafiatlan elemek nemzetietlen irányú munkálkodását. Minékünk nem a megalkuvás leli, ha-
nem igenis kell a toljon orvoslás, a magyar eszméknek minden téren való diadalra juttatása. Nemzeti érdekeink legkisebbjéről sem vagyunk hajlandók lemondani, inert szent meggyőződésünk, hogy ebben az országban békesség csak ugy lesz, hogyha teljesen uralomra juttatjuk a keresztény magyar eszméket. A magyarság érdekében szükségesnek tartjuk a hazafias középosztály minél erősebben való megszervezését és a kisgazda társadalomnak a kiépítését és annak független megélhetésének gazdaságilag vfiló biztosítását, amiért sürgősnek lartjuk a föld-birtokreform keresztülvitelét, amely uj kisgazda családokat lesz hivalva adni a országnak. Kéljük, hogy szüntesse meg a még mindég szemtelenül és gyalázatosan firkáló zsidó lapokat, amelyek különösen Budapesten nem törődve semmivel, a zsidóság érdekeiért a magyar szóval magyar lobogóval újra életrehalálra menő háborút indítanak a kereszténység ellen. Kívánjuk, hogy a zsidókérdés letárgyaltassék, még pedig olyan formában, hogy az a magyar nemzet komoly méltóságához illő, de annak érdekeit kielégítő legyen. Ugy mint eddig, a nemzeti életünk veszélyeztetése nélkül nem élhettlnk. E hazában az irányító nép a magyar és kívüle lehetnek szeretettel fogadott vagy pedig nem szívesen látott vendégek. Hi-vassék össze minél előbb a nemzetgyűlés, mert magának a népnek is kinos már ebben a bizonytalanságban élni. A dunaparti Országházba
Zalai Közlöny
_2._
akarjuk elküldeni minél előbb azokat a derék férfhikat, akik hivatva lesznek bennünket, uj magyarokat képviselni. Igen, ujaknak mondom magunkat, mert a hosz-szas tétlenség után egy uj kort uj Magyarországot akarunk, hogy a tcspedést élet, a tunyaságot szorgalom és a semmivel sem törődés helyébe büszke magyar öntudat lépjen előtérbe, mert ebből az országból a magyarság életre valóságának jelei, magával kell hogy ragadja az egész Keletet, amelynek Angliája lehetünk, csak akarjunk ezen célért dolgozni és álgozni. A vezérünk Fried-rich István személyéhen meg van és a tábor, a keresztény magyar tábor követi vezérét 1 Erősek vagyunk és jobb jövő küszöbén állunk, de sorsunkat, történetünket ne engedjük más kezekből irányítani, hanem igenis mi magunk csináljuk a történelemnek azt a részét, amely bennünk, a mi életünket tartalmazza. Elérkezett az az idő, amidőn lerázva* magunkról minden ezeréves nyűgöt, szabadon, önállóan lépünk a szabad nemzetek sorába. Most nem csinálhatunk egy lépést sem balra, de vissza sem az átkozott múltba, nehogy uj Rákóczynak, vagy Kossuthnak kelljen a haza földjén születni az elhintett nemzeti keservek magjaiból. A hazafiúi fájdalmaknak meg kell szűnni a jövőben, mert nem akarjuk, hogy lemaradjunk a nemzetek versenyén ebben az uj futamban, amely most kezdődik. .Hibáinkat ismerjük, ,ie ejsünk újra azokba, amelyek egy ezeréves szenvedést szültek. Épp ezért tömörüljünk mint egy ember, a keresztény magyar nemzeti kormány miniszterelnöke mögé, aki ed digi hazafias, bátor magatartásával örök szeretetünket vivta ki. Üdvözöljük őt, zászlónk első hordozóját, azon szent fogadással, hogy magyarok fogunk lenni, uj magyarok, akik fognak és tudnak tenni a haza érdekében nagyot és önfeláldozót. Követni fofejuk s kitartunk mellette és érzelmeink mellett,
bárki fogjon is ellenünk össze. Megmutatjuk, hogy él a magyar még és hatalmassá, naggyá lesz, mert maguk a fiaik is nagyokká lesznek elszánt önzetlen szivükben, amelynek minden dobbanása azé a földé,
A miniszterelnök utja.
Budapest, okt. 4 A magyar távirati inuk jelenti: Fríedrich látván miniszterelnök, Szakács Andor miniszteri tanácsos sajtófőnökének kíséretében szombaton a \' délutáni órákbu a dólivasuli pályaudvarról különvonaton Sió/okra. Keszthelyre ás Zalaegerszegre utazik ós vásárnál) este visszatér Budapestre
Pártok egyesülése.
Hudapest, október 4. A kormányt támogató pártok, nevezetesen a keresztény szocialista párt, a keresztény nemzeti párt, a földmives és kisgazda párt napok óta tárgyalnak a pártok egyesüléséről. A keresztény nemzeti párt és a keresztény szocialista párt már elhatározta a fúziót és a formális egyesülés már a legközelebbi napokban megtörténik, „Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja" név alatt. Mint értesülünk, a kereszt:nu szocialista pártban a földmives párt is hamarosan csatlakozni fog az uj párthoz, melyet a nemzeti függetlenségi párt is támogatni fog.
Református zsinat Budapesten.
Bpest, okt. 4. A református agyetemes egyház ma Budapesten zsinatot tartott, amelyen gróf Degenfeld József megemlékezett a forradalom és a bolsevizmus pusztításairól. Elparentálták Tisza Istvánt, majd a zsinatot Balla tanár Imája rekesztette be. A gyűlés nap-Ián bizalmas megbeszélésre jöttek egybe a zsinat taglal, melyben a bolsevlzmust támogató tanárok, lelkészek és tanítók ügyelvei íoglalkozlak. Kimondották, hogy mindazok, akik a bolsevlkl munkát támogatták, a legszigorúbb fegyelmi vizsgálattal és ennek alapján méltó büntetéssel sujtandók. Beszéd tárgya volt még a politikai állásfoglalás Is. A hivatalos egyház nem Idegenkedik a mai kormányzat támogatásától, de elvárja, hogy a kormány a valláserkölcsi és nemzeti keresztény és liberális legyen minden ténykedésében.
amelyen élünk, azé a népé, amely a vérünk. Friedrlch miniszterelnök ur ön egy alkotni tudó, haladni akaró, hatalmas, erkölcsös keresztény Magyarországnak a feje! Justus.
összeomlóban az orosz szovjetkormány.
Berlin, október 4. Acht Uhr Abendblatt jelenti Zürichből: A Deily Maiul értesülése szerint Hallom- kijelentette, hogy hozzá Wasehinglonból móg semmifóle lii-vaialos értesítés nem érkezett az orosz békeajánlatról. Teljesen nltg-bizható forrásból tndja azonban, bogy a moszkvai szovjelkormány közvetlen ez Összeomlás köszö-hén áll.
Bécs, okt. 4. A Mitlag Journal berlini távirala szerint a moszkvai szovjetkorinány kllszöbön álló összeomlásáról mindenfelől órkezó híreket berlini hivatalos helyeken nagyon is hihetőnek tarlják. Tény, hogy Denikin és Kolcsak tábornok állandóan előnyomulnak a szovjet kormány csaptainak centruma ellen. A vörös hadsereg számára aligha marad más egyéb hátra, minthogy európai Oroszországról egészen lemondjon ós Ázsiába vonuljon vissza Ugylátszik, hogy a szovjet uralmat Moszkvában ós egyáltálában Oroszországban nem csupán Denikin ós Kolcsak katonai sikerei aknázlák alá, hanem móginkábh Oroszországnak immár fel nem tartóztatható tökéletes gazda ági összeomlása.
Szerb kormányválság.
Belgrád, okt. 4. Protics tegnap délben megjeleld a rógcnsnél ós közölte, hogy nem állván módjában a koímány vezetése, a kabinet alakításra kapott megbízást visszaadja.
Uj angol követ Amerikában.
Wushington, október 4. bord Grey angol nagykövet megérkezett Waschingtonba ós átnyújtotta megbízólevelét a kölflgyi államtitkárnak.
EnyhUla londoni sztrájk.
Páris, okt. 4 A Journal Jlon doni tavirata szerint a vasúti sztrájkban javult a helyzet. Több mint 2:\')00 vonal van forgalomban.
Berlin, október 4. Kopenbágából táviratozzák: A Deutsche Allgemeine Zeitungnak londoni híradása szerint a munkásknldöltségeknek Loyd Qeorgeval folytatott lárgyslása eredménytelenül végződött. I.loyd George kijelentette, hogy addig nem boraátkozik tárgyalásba, mig a sztrájkolók nem kezdik meg a munkál. Londonban ós a külvárosokban közlekedő vonatok száma egyre nagyobbodik.
1919. október\' 5.
Párbaj Hintze és Luden dorf kőzött.
Bécs, október 4. Berlinből jelentik a Neues Wiener Journalnak: Hiro jár, hogy Hintze tengernagy volt kolngyí államtitkár, pisztoly-párbajra hívta ki Ludondorf tábornagyot. Lndendorf a kihívást nem fogadta el. A lovagias Ogy okáról a lap sommit aem közöl.
Goltx tábornok segíti az orosz ellenforradalmat.
Pdrls, október 4. Stockholmból azon más helyről meg nem erősi telt hírt\' közlik, hogy az orosz körökben elterjedt híresztelés szerint (íoltz tábornok Kolcsakhoz és Denikinhez közelálló köröknek értésére adta, hogy egész hadseregével hajlandó az oroszok nemzeti agyének a szolgálatába állani. Mindenekelölt el kellene Pétervárt foglalni, vagy pedig Moszkva feló kellene seregekel Indítani.
Francia-angol-amerikai szerződés.
Páris, október 4. A kamara 501 szavazattal egyhangúlag elfogadta azon javaslatot, amely Franciaország, Angliu ós az KgyesHIt Államok közölt létrejött kalonai egyezmény ratifikálásáról szól
----------------------........
Fordulat a magyar válságban.
Mennek a románok.
A hóké etoő fuvallata ér el hozzunk. Az ország a hosszét bányód-tatások után vágre biztos nyugodt életet élhet. A tárául! nagyhatalmak tudomásul vették a Kríudriah kormány megalakulását és fontos tár gyalusokat folytatnak vele. Uövid időn belül feloldják n blokádot U, mert megkezdődött a románok kivonulása
A Kriedrioh kormánynak sikerült egyezséget kötni hz angolok közvetítésével a románokkal, amelynek az értelmében a legrövidebb idén belül kiürítik a Dunántúlt és a Pilis mögé huzédnak vissza. Már értesítettük a közönséget, hogy Veszprémet kiürítették. A románoknak ez a mozdulata a most kötött szerződéssel van összefüggőben. A Pilis mögé valő viszzavonulással járó csapatmozdulatokat keddig keresztül viszik, amiután legalább e hő 25-ig átkelnek a Tisza vonalán. Nagy magyar területek szabadulnak lel én a lakosság alig várja hogy üdvözölhesse az uj magyar hadsereget, amely dicsé vezérével Horthy Miklóssal az ólén, reméljük, a legrövidebb időn belől bevonul Budapestre.
A pesti zsidók bizony fájó szívvel bucsuzlatják a románokat, akik oly sok pénzükbe kerültek. De, hogy mégis az általuk szívesen látott vendégek még egy ideig ottmarad-haasanak, a románok kivitték, hogy egyes csapattesteik misszióik védelmére h mi fővárosunkban
...................... **** ••«!«••...................
Táviratok.
1010. október ft.
Zalai Közlöny
maiadhasíanak. do azoknak már nem lesz semmi fontosabb dolguk. A magyar csapatok váltják fel mindenütt a románokat. A magyar eszmétől áthatott a magyar élet indult meg mindenütt az ellenség nyomában, amelynek az a dicső hadserog ii hordozója, amely nemrég még a Dgberdón állta hősiessen éi vorte vissza rettenthetetlen bátorsággal egy egész világ rohamát.
A román hadsereg főparancsnokság információja szerint november hóban teljesen kiürítik Magyarországot és a Maros folyó mögé vonulnak vissza.
Kz az Örvendetes hir teljesen h Friedrich kormány diadaláról beszél, amely a legválságosabb napokban állt az ország élére és most kivezeti a magyar népét abból a hínár bél, amelybe a kommunisták rán-lották.
Az entente megegyezésre jutott a kormánnyal az uj hadsereg felállítása tárgyában is. Továbbá állandó tárgyalások folynak az országnak szénnel való ellátása éred-keben is. Az amerikaiak ós az angolok nagymennyiségű élelmi cikkeket ígértek Budapest és az ország számára, amelynek behozatala már is folyamatban vau.
Az ország életo kezd a rendes kerékvágásba jönni, csak most vigyáztunk, hogy az entente szimpa i iáját, amit már sikerült megnyernünk, el ne veszítsük. Egészséges munka indult meg mindenütt ós az idei ősz egy jobb jövő hajnalát jelenti.
— A MAGYAR HALADÁS 3-ik száma szenzációs iurtalumrnul megjelent Muj-tényi Károly főgimnáziumi tanár szerkesztésében.
— A keresztény nők gyűlése. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ma délután 5 órakor a városháza nagytermében iiyülést tart, amelyen minden ke resztény magyar nő jelenjen meg
— Egy hivatalnok pana szai. Vettük az alábbi sorokat: Kedves Szerkesztő Ur! Szíveskedjék b. lapjában szóvátenni azt ti tarthatatlan állapotot, mely a hivatalnok embereknek nemcsak tisztességes, de a legnyomorúságosabb megélhetést is lehetetlenné teszi. Akkor, midőn a latainer ember hazafias készséggel vállalja, hogy pár garason fizetésének is tekintélyes részéi megvonják tőle, kénytelen a hadiszállításodból megpotrohosodott kereskedőknek zsebeit ujabb uzsora-pénzekkel tömni, hacsak nem akarja gyermekeit rongyoki an, éhesen az utcsarkon látni. \'Hatóságunk mesébe \'Hő, absolut erélytelenségét bizonyítja az a tény, hogy pl. ugyan-azt az összeget kell fizetni egy öltöny varrásért most is kék pénzben, mint a szovjet halóságok állapítottak meg — fehér papírokban. Már pedig csupán a munkáért 450 korona sok egy kicsit. Pláne olyan pénzben, mely egyötödére szállt. "«r látszik, a hivatalnoki kar — bármekkorát fordult is a világ —
csak a régi marad. A legceönde-sebb, a legjámborabb házi állat, ki boldog béketűréssel fog előbb utóbb éhendöglcni. Es a jó nemes hatóságok engedik is ezt. Egu hivatalnok.
— A Déli vasúti alkalma zottak gyűlése A. Déli Vasúti Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, mint a közszolgálati alkalmazottak nemzeti szövetségének autonóm szakcsoportja ma tartja alakuló gyü-lését délelőtt 10 órakor a Polgári Egylet nagytermében, ahol az érdeklődőket szívesen látják.
~ Katholikus népgyűlés a jövő vasárnap. Tegnap jeleztük, hogy ma katholikus népgyűlés lesz. Kz elmarad Friedrich miniszterelnök jövetele miatt és helyette f. hó 12-én délután fél négy órakor tartják meg a cintóriumban. (Alsótemplom előtt.)
— Entente misszió Siófokon. Naponta jelennek meg a leg-tendenoiózusabb. a leglehetetlenebb megfizetett hirek, amelyek arról szólnak, hogy Dunántúl nagy zsidóüldözés van, amelyet a nemzeti hadsereg v«zet. Ennek a megvizsgálására egy négyes-bizottságot küldött ki az enlentete Siófokra, melynek a vezetője Horovitz Náthán ezrodes, aki nyiltan kijelentette, hogy zsidó. Kz a bizottság megvizsgálta a siófoki börtönöket ós megállapította, hogy ott csakis kommunisták vannak és akik az előirt bánásmódban részesülnek és a börtönök modernül vannak berendezve. A missiót a siófoki ós még más nyugat magyarországi rabbik vezették. Határozottan meg-áll lapították, hogy a terrorról szóló
híreszteléseknek semmi alapjuk sincs és csakis rosszakaratú nemzetellenes kötöknek mondva csinált rágalmai, akik éket akarnak a megerősödő Magyarország közé verni — Márta asszony tragédiája (Saját tudósítónktól.) Mo/nái István a háborít elején elment katonának, hogy életét adja a hazáért é* a királyéit. Elvitték nagy fekete hegyeken keresztül h\'rasznik alá, ahol súlyos sebével orosz fogságba került. Feleségű, a jó Márta asszony siratta kis fiával ós leányával a jóravaló férjét, de a kérlelhetetlen katonaság egyre azt irta, hogy a férje elesett Tanukat küldött az asszonyhoz, akik haldokló férjének a szemét lecsukták Ezalatt szegény Molnár István kuint szenvedett egy ro&szul felszerelt orosz kórházban; levelet nem tudott irni, nein tanította reá senki. l>e a szive állandóan itthon volt kis falujáhan és olt is a kis családjánál Míg egyszer megjött a nagy nap, hogy útnak indulhatott. Másfél hónapig utazott hazáig, mikor végre kiszállhatott az ismorós faluban. Nem ismerte meg senki, reája sn néztek, pedig azt hitte, hogy mindenki siet kezet fogni vele. Mikor meg a házba, az imádott muskátlis házba ért, egy uj férjet, uj apát talált ott. Nem bántott sonkit. Kiment csendesen a temetőbe és ott is maradt örökre, mnrt bánatában öngyilkossá lett. Mikor a felesége ezt megtudta, szegény asszonynak elment az esze. Hány ilyen eset fordult már elő és mennyi fog még ezután.
— Lakást a vasutasoknak.
Nagyon sérelmes a derék, hazafiss vasutasságra nézve, hogy nem tud lakáshoz jutni. Pedig ha szétnézünk a városban azt látjuk, hogy nagyon sok idegen ember van itt, akik menekülve az igazságszolgáltatás, vagy a képzelt pogromok elől, épp ide Nagykanizsára menekültek, ahol biztonságban vígan élik le napjaikat. Mégis ugy képzeljük el a dolgot helyesebben, ha attól a sok léhntótŐI megszabadítanák a várost éa azok lakásaiba a barakok-ban, vasúti kocsikban didergő vasutas családokat helyeznék cl, mert ezek dolgozva a hazáért és a közért jobban megérdemlik mint bárki más — aki csík önmagának él összeharácsolt pénzén — hogy a munka után nyugodt, biztos helyen bajlsa pihenőre gondokkal teríiolt lejét.
A beltlvás megokolása.
Tudomásomra jutott, hogy lelkiig* meretlen izgatók hazug híreket terjesztenek a jelenlegi behívás céljairól. Felvilágosításul a lakosság tudomására adom a következőket. A behívás kizárólag a karhatalom megszervezését célozza. Erre szükség van, nohogy a bolsevizmus ujbói felüthesse a fejét. Ainlg megbízható erős karhatalom nincs, addig a megszálló csapatok nem vonulhatnak ki az országból. Nem ujabb háborúról van szó tehát, hanem csak a törvényes rend és közbiztonság fenntartásáról. Osak a legderekabb embereket választjuk ki, akik megértik, hogy a nemzeti lobogó alatt szolgálni becsület és kitüntetést jelent Értsék meg, ennyi haj és csapás után, hogy sem az egyes ember, sem egy község vagy vidék, magára utalva javaikat megvédeni nem tudják. A behívás rövid időre szói. (!sak annyi ember marad fegyverben, amennyi a rend fenntartására okvetlen kell, A Dunántúl népe van olyan józan, hogy ezt felfogja és lesz olyan hazafias, hogy kötelességét készséges örömmel teljesiti. Horthy Miklós b. k. fővezér.
— Lisztjegyek kiutalása. A
közalkalmazottak beszerzési csoportjának elnöksége értesiti a tagjait, hogy október havi liszijsgyeik Hodogh Ferenc áliampénztári tisztnél az állampérztárban d. u. 3—6 óra között n következő napokon lesznek kiadva:. 1—150 csoportszá-muaknak 6-án, 161--300 számúaknak 7-én, 301—450 számuaknak 9-én, 451—600 számúaknak-10-én, 601 számú felülieknek 11-én. A lisztjárandóságuk pedig Szieger Ist-vánnénál 1—80 számig 9-én, 80-160 számig 10-én, 161—240 számig ll-én, 241—320 számig 13-án, 321 — 400 számig 14-én, 401 -480 számig 15-én, 481—660 számig 16-án, 661—640 számig 17-én, 641 számon felül 18-án lesz kiadva. Aki utalványát ós lisztjárandóságát ezen napokon el nem viszi, később részére az kiadva nem lest.
— Elveszett A sétatéren kedden egy padon feledtem a pénztárcámat, amelyben csekély pénzen kívül nekem fonté.- iratok, nyugták és kisgyermek fényképek voltak. Felkérem a becaOletaa megtalálót, hogy az iratokat és a fényképeket juttassa hozzám. A talált pénzen\' kivül még illó jutalomban is részesül. Cimom: Proszenydk Ferenc, Petőfiutca 25.
— Ujabb hadifoglyok Oroszországból. Oroszországi hadifoglyaink mindig nagyobb számmal jönnek már haza. Ezúttal Miskolcról jelentik, hogy több hadifogoly érkezett Oroszországból, de nagyon siralmas állapotban. Mig az olasz hadifoglyok jó ruhában egészséges színben éa boldogan érkeznek haza, addig az orosz hadifoglyok legtöbbje lerongyolódott, tuba és cipó nélkül szűkölködnek. A kedélyük is levert, szégyenlik a nyo. moruságukat. Miskols város közönsége elhatározta, hogy a hadifoglyokat föl fogják öltöztetni ós csak azután engedik őket lakóhelyükre visszatérni.
Szerkeszti: Doupona Józaef.
Nyilttér.*)
Horsetzky Jenő
aljas, klassifikálhatatlan rágalmai ezen nyilatkozat megtételére lá-kényszei Ítéltek. II. J. viselt dolgai többszörös lopása, váltóhamisítása mindenki előtt ismeretes. Szülei kegyelméből élt, meglopta őket, de sohasem dolgozott. 2-3 heti al4 kalmazás után minden jMlásából gazsága miatt távoznia kellett.
Ki minden pénzét még szülei éleiében elköltötte, hogy adhatott volna kölcsön valakinek ? II. J. már évek óta perel örökségének ügyében engem^s nővéremet, de a pert eddig minden bíróság előtt elvesztette. Ó az én nővérem örökségét is szeretné megkaparintani.
II. J. boldogult feleségét emlegeti, kit embertelen bánásmódjával vitt a sirba. Feleségével haláláig a legjobb viszonyban voltam, kinek szemét én és Márk poslalőtisztné fogtuk le. () pedig azalatt sétálni volt. Sírját is én gondozom. Keresztény gyermekei, gaz zsidó apjuk miatt éhen halhattak volna, ha én nem gondoskodnék róluk.
Szegény anyám haldoklásakor, e gazember arra gondolt, hogy minél több holmit lophasson el Kilopott akkor 1400 K értékű értékpapírt.
Hát az a sok kincstári holmi, amit nála találtak, hogyan került oda? Hát amit inár nem találtak ott? Aligha 20 éves becsületes munka eredménye, mint férjem könyvtára, vagy neje hozománya, mint az én mahagóni bútorom, melyeknek 20 éves számlái birtokomban vannak.
A büntető eljárást ezen -gaz rágalmazó ellen már megindítottam s részemről ezen ügyet befejezettnek tekintem.
Minden állításomért helyt állok s örvendenék ha ezek bebizonyítására alkalmat adna.
Dr. Havas Hugóné
") K romiban koiölUkéit nem vállal f.lo-!<5»»égot a vxorke«xt6ség.
4.
Zalai Közlöny
1919. október 5.
Szerkesztői Üzenetek.
Hűség. Levele van a szerkesztőségnél.
Egy jókarban levő
cipesz-varrogep -53
eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Kitűnő asztali bor
literenkint 12 koronáért
kapható
SÁFRÁNY JÓZSEF
fUsrerkereskedésében Magyar-u. 74.
Telefon 286. 84
Mindenkihez
A jftliirü „Polgári Egylet44
éttermében 4-ótöl, szombattól kezdve minden este Horváth Jówi«f kitniiö iMit\'knra hangversenyez. Számos latogatAKt kór
Blaskovich János
vendéglői.
Hernstein Mór
hatóságilag engedélyezett villamos
felszerelési vállalat NHgykauIznn, Telcky-ut 25.
Jutányos áron elvállal szakmájához tartozó minden munkálatokat.
Eflyvagon óretttrágya
260 koronáért h Pátria pótkávégyárban eladó. 05-2
aaooaaoaooaaapaoc
\' 3052/1919.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete folyó évi szeptember hó 27-én 13206/1919. szám alatt kelt jogerős véghatározatával a .Magyar Nemzeti Hadsereg" ideiglenes ellátására a mult, valamint a folyó 1919. évi összes állami adók mellett az 1920. évi állami adók, ezenkívül a vagyonosabb polgárság részére még külön is megállapitott rendkiviili adók azonnali behajtását rendelte el
Ennélfogva a városi adóhivatal szigorúan felhivja az érdekelt adózó polgárokat, hogy a külfe kiadott adófizetés iránti intések alapján a befizetéseket minden további halogatás nélkül azonnal eszközöljék, mert a késedelmes fizetők, vagy a fizetni nem akarók ellen a katonai karhalalom fog igénybe vétetni.
Városi adóhivatal. Nagykanizsán, 1919. évi október hó 3-án.
Horváth,
adóügyi azánwevö.
ooaaooDDDoooaaoao
Egy különbejáratu bútorozott szobát keres sürgősen feltétlen tisztességes nőtlen keresztény úri ember keresztény családnál, lehet Kiskanizsán is. Ajánlatok a kiadóhivatalba „Szobaúr44 jeligére küldendők. hii-4
ÜRANIAJ:!^
Vasárnap és liétfön
Tokio II
(Der Sohn des Hannibal.) Történetek a trafkalando-> rok világából 5 felvonásban. Ludwig Wolf regénye nyomán filmre irták: Kari Sln-ger és Rudolf Strausz Főszerepben Vlggo Larsen
F.lóadAsok kcxdoto: llétkötnapokon (1 és 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, b, 7 és (I órakor. ===
ffA gőzfürdő
szénhiány miatt csak szombat, vasárnap és hétfőn van nyitva.
Egy kitűnő 8 lóerős
BENZINMOTOR
és hozzávaló 900-as cséplő eladó. A cséplögarnitura a letenyei körjegyzőnél megtekinthető.
V11 Á G nagymozgó
V a L H V Hsarvoi nxAlloitii ..........- THI.Ht\'ON. 71. -
Vasárnap és hétfőn
Kormányzó.
Társadalmi dráma 4 felv. A főszerepben Mare Allan. Az amerikai filmgyártás bravúros alkotása.
Klóadások koxdete: Hétköznapokon 0 és 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, f», 7 és » lírakor.
ZALAI ÉS GYARMATI
nyomdai műintézet és könyvkötészet
NAG-YKANIZSA, FŐ-UT 13.
Telefon 183. Telefon .183.
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdal és könyvkötészeti munkát gyors és pontos kivitelben, mérsékelt áron
A „Zalai Közlöny"poiítihai nainiap kiadóhivatala
(OOOOOOOOOOOOOOI
Nyomatott a laptulajdonosok Zalái én Gyarmati nyomdal mülntéaatében.
jcizen szam ftra 60 fillér.
58-lk évfolyam. __Nagykanluia, 1919. októl)ei 7. Kedd.
62. híd.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesitíség is kiadóhivatal FS-ol 13. Bogenrieder hii IntBrurbau-telefon 163. Megjelenik mindig kora raggal
rildiinirtmti:
Ur. HEGEDŰS GYÖRGY.
Eilfizetési árak: Egész évre IEB S, félévre 78 K, negyedévre 39 K, Egy hím 13 í. Egyes sík BO fill.
Támogatni
keli aok t a lelkes férfiakat. akik bátran feláldozva mindent, a porondra leplek, hogy kiküzdjék a keresztény Magvarország megteremtését, Félre most a régi pártoskodAssal, mert. alkotni, dolgozni kell. Akik csak szónoklatokra öh veszekedésekre ter^i)t(5(Uekr tegyenek lakatot a szájukra, mert ma csak vétkeznek a nemzet ellen, amely báliért felelősséggel tartoznak egy ország ós n történelem előtt. Csak azok élnek reá íntrikálui, civódni, akik semmittevésükben nem tudják, hogy iiiit csináljanak. A budapesti bál-ványképi\'k, akiknek mámanek a le-tűnt régi dicsőségük visszaszerzése a fő gondjuk, van idejük arra, hogy minden lehető őrültségeket reá kiabáljanak a mostani kormány ra, csak azérl, mert az kora ratény és magyar, no meg, hogy dolgozó nemzetmunkások ülnek azokluui a bársonyszékekben, ahol ók dologlabiniil, csak szivarozgatva szerelnének pöffeszkedni, hát ezek a jó magyar urak nem vesznek maguknak annyi fáradtságot, hogy elősegítsék az ország kiépítésének nehéz munkáját, inkább nzt megkötni Hzeru\'nék szemtelen intrikáik-kal. Eljött az »z idő, amikor a külföld is csodálni lanujtu meg azt az elhatározott szilárd akaratot, amely mai kormányunkat áthatja. Minden magyar tömörüljön a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjába, amelynek hivatása, hogy az Öntudatra ébredt- keresztény magyar népei tömörítse, hisz a kereszténység egységének a pártja, mely Ali n lieresatóny szocialistákból, a keresztény kisgazda és löldmivts pártból és u magyar nemzeti pártból, amely pártoknak a vezérei megért vén az idó liivó, de egyúttal intő szózatát, kimondták, hogy aki magyar és keresztény és aki szereti ezt a sokat hányódott, idegen nemzetközi alakoktól kifosztott oiszágot, az velünk van. Aki lelkes magyar, az követni fogja az egyesült keresztény nemzeti pártok zászlóját, melyre szükségesnek tartottuk, hogy rátegyük a keresztet, amellyel egykoron régi harcon magyar vezérek tomboló cs \'Iákban verték meg az ellent, ki Szent István országára mert támadni Kzért magyar test férek a mostani csatánkat is kereszttel vívjuk meg, mert újból idegenek törlek ránk, kik nem ki- , inélve semmit, kipusztítanák a magyart a föld .színéről, de ezt nem engedjük, inert Magyarországnak élni kell és hozzá egy uj keresztény életet, amely keresztény élet. nek nyomot kell hagyni ebben n városban i«, ahol az emberek mindig tovább alszanak, mint máshol I Ébredjen fel ez a város is, itt a hajnal, ygy uj élet hajnala, a régi már nem jöu vissza és félretéve minden szószátyárkodást, teremtsünk
itt is nj szellemet, ainclybon a munka zörejének cl kell nyomni minden szónokló hangot! A semmittevés átok, a munkából egy nemzet fog hasznot húzni I Tagadjuk meg a bűnös multat és megtisztulva, egyetértésbon értsük meg mindnyájan ogy nemzet újjászületésének szükségességét! dj.
Táviratok.
A bankjegyek lebélyegzése.
Budapest, okt. 6. A bankjegyek lebélyegzéséről egy pénzügyminiszteri szaktekintély t gy újságírónak a következő nyilatkozatot tette: A tárgyalások ezen Ügyben még mindig folyamatban vannak. Az eród-ményt most már valószínűen rövid időn belül megfogja tudni a közönség. A pénz oly értelemben deval-váltalik, hogy a magyar állam kónys/.erlfölcsöiit vesz fel, vagyis va\'óazinüen 50 százalékra lubélyegzi az összes bankjegyeket, * akként, mint ezt a Csehszlovákiában is végrehajtották.
A belga királyi pár Amerikában.
Amsterdam, október 6 A belga királyi pár a George Washington gőzössel New-Yorkba érkezett.
Győztek az osztrák footballisták.
Bécs, okt. fi Vasárnap délután folyt le a bécsi Práter-pályán az osztrák-magyar Ibotballmérkózés huszonkétezer főnyi nézőközönség előtt, amely az osztrák csapat V : 0 arányú győzelmével végződött.
D\'Annunzio csapatai.
Basel, okt. 6. Spalatói jelentés szerint olasz repülőgépek D\'Annuncio felhívását dobálták le, amilyben D\'Annunzio bejelenti, hogy elegendő csapata van ahhoz, hogy Dalmáciát Kattaróig megszállja
Wilson állapota súlyos.
Berlin, okt. fi Washingtonból jelentik: Wilson állapotáról szóló jelentések, egyre kedvezőtlenebbek. A I. gutóbbi jelentések szerint Wilson nagyon súlyos beteg.
Bécs, okt. 6 Berlinen ál jelentik Washingtonból, hogy a Wilson álla potáról szóló jelentések egyre kedvezőtlenebbek. Anyját a betegagyához hívták.
Rotterdam, okt. ti. Wilson álla potáról tegnap este kiadott jelentés így szól: Az elnök nagyon beteg. Ma kevésbbé jó napja volt. .Egész nap ágyban maradt Családtagokon kívül senki sem léphet a hetegszo bába. Albert belga király sem juthatott be hozzá.
Angol vasutassztrájk.
London, okt 6 Loyd George, a szállítómunkások szövetségének bizottságával folytatott tárgyalások során rendületlenül ragaszkodott azon feltételhez, hogy a munka felvételének inog kell olóznio a vasutasokkal való tárgyalást. Thomas este kijelentette, hogy a tárgyalások fel-vétoléro irányuló kísérletek kudarcot vallottak.
A békeszerződés olasz ratifikálása.
Kóma, okt. 6 A l\'opolo Komano megerősíti, hogy a minisztertanács tegnapi ülésén elhatározta mindkét békeszerződésnek királyi dekrétum utján váló ratifikálását.
VonatösszeUtközés.
Bpcst, október 6. Tegnap délelőtt a Győr - Sopron—-ebenfurtl vonalon a forgalmas Pinrfyo község állomásán . egy tehervonat összeütközött a celldömölki személyvonattal. A személvvonat első kocsija felszaladt a tehervonat gőzösére, azután lecsúszott róla. Az első "Vo» csiban ülő utasok közül négy meghalt, sokan megsebesültek. A le-hervonatnak három kocsija ös-.ze-zuzódott. A mozdonyok teljesen tönkrementek. A vizsgálat folyik.
Szerb kormányválság.
Belgrád, október 6. Tifkoi>ics visszaadta a kabinet alakítására szóló megbízatást.
Cenzúra Olaszországban
Milánó, október 6. A lapok közlik az újságok cenzúrájának újból való bevezetéséről szóló királyi dek rét umot.
A balti tartományokén maradó hadianyag meg semmisítése.
Berlin, október fi. Wolf biro dalmi hadügyminiszter parancsot adott ki, amely szerint azon hadi szereket és inuniciókószletckel, melyeket a balti tartományok gyors kiürítése közbei? a csapatok elvonulásának késleltetése nélkül nem lehet els/állitani, feltétlenül meg kell semmisíteni.
Jugoszláviában nincs mozgósítás.
Paris, október 6. Wesznics meg-erősitette a Maiinben a délszláv mozgősilásról kiadott cáfolatot és hozzáteszi, hogy a délszláv állam ügye sokkal jogosabb, semhogy mozgósítani kellene védelmére. A délszlávok megingathatlan bizalommal vannak a békekonferencia iránt.
Friedrich miniszterelnök a jövőről.
Nagy kijelentéseket tett ^.az ország jövőjéről n miniszterelnök az egyesült keresztény pártok vezető-ségóuek. ••
A politikai helyzetről.
A keresztény blokk egyesült egy párttá, mert hisz a három tiszta, hatalmas keresztény pártnak egy a programmjii ás ma egy hatalmas nemzeti egységre van szükség, amely megdöbbentse összes ellenségeinket. A mai kormány szent meggyőződésében, hogy egyedül képviseli n nemzet több mint 80 százalákáuak akaratát, bár minden-nap kap politikusoktól felszólítást, hogy mondjon le A külföld megcsodálta a mai kormány ritka erélyes, férfiasan bátor magatartását, amellyel hozzáfogott nagy, ország-ópitő munkájához. Az entente teljesen a koriHíiny mögött áll és különösen az angolok látnak biztos garauciá) a mai kormányban, hogy a kelej t\'olől jdvfl felforgató bolsevik! törekvéseket megsemmisíti és ebben az országban, amely egy cseppet sem látszik legyőzött országnak, demokratikus állapotokat tud teremteni. A mostani kormány a néphez jár bizalomért, nein pedig mindenféle ellenséges idegen hatalmukhoz
A zsidókérdés.
A miniszterelnök.nem érti meg a zsidóság magatartását. Akkor, mikor a legnagyobb hálával tartoznak neki, Askálódnak ellene, pedig ez a kormány volt az, amely az ere-lyességéve! megmentette az országot a pogromoktól! Ha ez a kormány átadta volna a helyét egy másiknak, akkor a vidéken a szélsőséges eleinek kerültek volna felül ós a zsidók ellen fordullak volna. Az intelligens zsidóság kell, hogy örüljön annak, hogy ma a kormány megtisztítja az országot a mindenféle söpredékektől! A kormány szívesen veszi azokat a zsidókat, nkik nemzeti alapra tudnak helyezkedni.
A választások.
A kormány elhatározta, hogy a legrövidebb időn belül kiírja a választásokat
A Jövő államforma.
A kormány ma a köztársasági alapon áll, de a nép mindenütt királyt akar az ország élére.
A miniszterelnök elutazása.
Az egyesült pártok vezető fórfiai val tartott értekezlet után Dr Hegedűs György . informálta a nagy népgyűlést a helyzetről és felhívta a város és vidék\' minden magyar fiát, hogy tartsunk ki a kormány mellett, mert a mai kormány »ívó-zeliue egyúttal a keresztény • ma-
6 z I ö n y
1910. október 7.
— A jogtalanul lefoglalt
borkészletek visszaadása. A
földmivelósllgyi inini»ztóriuiu a tanácsköztársaság állal jogtalanul lefoglalt borkészleteket nz igazolt tulajdonosoknak visszaadja. A budafoki állami pincékbe szállított bort a tiflajdonosok szintén visszakapják. Azok a volt szocializált szőlőbirtokosok, akik a proletárdiktatúra alatt folyószámlahitelt kaplak, a folyószámlájuk fedezésére megfelelő bor-mennyiséget kötelesek lekötni, a többi bor fölött azonban szabadon rendelkezhetnek.
— A bakónaki vértanuk síremlékére még mindig folynak be adományok. Ujabban adakoztak: Horváth Mván 25 K, Tislerics Lajosné (I\'ülöskelő) 5 K, N. N. 20 K, dr. Kiss István nyugalmazod táblabíró 20 koronát
— Legújabb őszi és téli divatlapok megérkeztük és kaphatók Schless Testvérek könyke-reskedéséhen. Ugyanott legfínómabb olasz I legedfihur is beszerezhető.
bői keletkezett kavarodásban Nifc^ kerékpár megszerzi a győztes goolt. A félidő hátralevő részében a többet támadó fél ismét a kerékpár volt. Az eredmény reálisnak nem nevezhető, mert « kerékpár fölényes játéka után goolképes belső trióval nagyobb goóldiferenciával győzhetett volna, viszont N. T. E. vereségét nem menti az a körülmény sem, hogy egy-két tartalékkal állott ki, mert ollenlele Szombathely 4—6-ik csapata volt. Tény az, hogy a N. T. E. a tavaszi mérkőzésok alkalmával sokkal jobb formát mutatott is; több ambícióval játszott, mint most. Hogy a biró a mérkőzést önkényesen nyolc perccel meghosz-szabbitotto, szintén nem hagyható szónélkül.
Szerkeszti: Doupona József.
.. Belárónét kaszttal felvesz Özv. Vinczc Jánosné, Hunyadi-u. 2. szám. 103—1
Színház.
Utolsó előadás. Szerdán este nngy kabaré előadást rendez a kedve? színtársulat, amellyel el is buqsuzik Kanizsa közönségétől.
Mágnás Miska. Telt ház nézte végig a „Mágnás Miska" vasárnapi előadását. A darabot nagyon jól adták az első két felvonásban, do a harmadikban ellaposodott. Vidq Ilus, aki teljesen meghódította már Kanizsa \'közönségét, Marcsa szerepében tökéleteset és művészit nyújtott. Majoros Juliska, mint Rola, elragadta a közönséget csengő hangjának varázsával és fiatalságának fidpségével. Falussy, Róna a tőlOk megszokott tökéletességgel játszották szerepeiket. Szigethy, Bo-rowszky, Halász és a többiek is mind kiválót nyújtottak.
Ügyes varróleányok
Jó flzetéuel felvétetnek Rott.r Nővéreknél, Király-utca, 8.
ff A gőzfürdő
szénhiány miatt csak szombat, vasárnap és hétfőn van nyitva.
ÜRANIA^l^
Hoigoiiy l-utun ft
Kedden és szerdán,
október hó 7-én és 8-án
A BÁLVÁNY.
Drámai attrakció 5 felvonásban. — A főszerepben: Hnrry Walden és Kari Götz, a berlini Reinchard-szinliáz tagja.
2.
gyarság győzelmét jelenti! (Éljen Friedrich Éljen a keresztény Magyarország )
A gyűlés berekesztése után a nép elénekelte .Hazádnak rendid v letnül," amit a mlni«zterelnök a városház kapujában meghatva, kalaplevéve ém-kiilt végig a néppel.
Zúgó taps é< szflnni nem akarő éljenzés közepeit kihajtatott az állomásra.
A nép szivébe fogadta a daliás, kedves, közvetlen modorú ós szeretettel párosult energiát sugárzó kormányfőt, aki sok munkája között a pihenésre szánt vasárnapot arra használja fel, hogy eljöjjön felkeresni a i:épet. Kövid ittartóz-kodása mint egy szép álom tűnik fel, do elutazásával szivünket is magával vitte.
HÍREK.
— OKTÓBER 6 Szomorú
gyászünnepet ültünk tegnap. Az aradiak bús emlékéhez ujabb vértanuk sorakoztak a tavasszal, de vérükből uj nemzeti élet, a keresztény magyarság szabadsága fakad.
— Blffl ezredes — dandárparancsnok. A MOVK nagykanizsai osztályának kiváló elnökét, a ;<áboru nagy katonáját: Blffl ezredest a nemzeti hadsereg főparancsnoka, egyik igen fontos vidéki pontra dandárparancsnoknak nevezte ki. Ititka dolog ma, hogy a kis állományra szabott hadseregünk ben dandárparancsnokká olyan tisztel neveznek ki, nkit a Károlyi kormány nyugdíjazott, de ha mégis megtörténik, akkor ez az egyéni képességeknek, kiválóságnak és tetterőnek a megbecsülése, ami Biffl ezredesnél is történt, amikor ezen kinevezéssel aktiválták s egy magas pozícióim helyezték. Távozása kétségkívül nagy veszteség leBz városunkra, amely benne egyik markáns alakját s kiváló tagját látja távozni. A nagyfontosságú MOVE megalakítása is az ő érdeme, amelynek működése elé az fi vezetése alatt nagy várakozással néztünk.
— Az agyonlőtt főldmlves ellenforradalmár liőjök síremlékének felállítására az egyesült pártok vezetősége egy bizottságot küldött ki. amelynek tagjai: Ujváry Géza, dr Tamás János, dr. Szekeres József, Doupona József, dr Hajdú Gyula, Gy&i László, Kar-lovits József, Plánder György, i!r Hedcdiis György, Hajdú József, Máté József. I(t megemlítjük, hogy a■/. Ébredő Magyarok Egyesületo a hősök sírjánál mindenszentek napján tarlandó gyászünnepélyt n küldöttségileg részt vesz ós koszorút helyez a sirra.
— Vasutas gyűlés. Vasárnap fél 11 órakor népes vasutasgyülés volt a Polgári Egylet nagytermében, ahol lelkesedéssel csatlakozlak a kanizsai dólivasutasok is a keresztény\' nemzeti küzdelemhez A ke-reszt diadalmaskodik mindenütt.
— A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének tér hódítása. A keresztény magyar nők is öntudatra ébrednek. A helybeli lelkes asszonyok és a központtól kiküldöttje két népes gyűlést tartottak, ahol elhatározták, hogy kezükbe veszik a nemzet sorsát ós .ezentúl ügyelve arra, hogy a férfiak csakis keresztény nemzeti politikát űzzenek. A családon keresztül fogják érvényesíteni a politikai befolyásokat.
Zalai K
— Javuló viszonyaink. A
vasárnapi nagy nap, amely számunkra a feltámadást jelentette, s azon reményünket, hogy nem vész el hazánk területéből egy talp-alattnyi föld sem, n hogy a magyar-ság kereszténnyé fog átalakulni: közállapotainkat erősen feltárta több vonatkozásban. Feltűnt mindenki előtt katonaságunk nagy fegyelme, \\liszes felvonulása, amely az angol inissió képviselőjét a vasúton any-nyira meglepte, hogy e kijelentést tette : Ilyen fegyelmezett katonaságot még i.ein láttam 1 Ezen elismerő szavakat azonnal közölte a miniszterelnök Bobest alezredessel, a helybeli katonai parancsnokkal és Takáts századossal, aki a derék disszázadot vezette, valóban fegyelmezett magatartással Örömmel szögezzük le e lényt, inert látjuk, hogy Bobest alezredfS kt-zében kitűnő helyen van nemzeti hadseregünk kanizsai rfolü, ezért meg vagyunk róla győződve, hrgy az ó parancs-noklása alatt a zalai fiuk nemsokára újból a magyar haderő gyöngyét képezik, mint dicső elődeik, a 48-a*ok és a 2Q-asok. Feltűnt aJ rendőrség s/ép megjelenése is és színién fegyelmezett magatartása. Tudjuk. . hogy a rendőrlegénységünk kiváló volt mindig, azonban a kommunizmus őket is legyengítette, felbomlasztotta, amit elősegített az erélyes, magyaros vezetés -hiánya. Csak Szönyl katitánynak, Kumpert és Hajós rendőrtisztviRelőkniíK, akik ellen lorradalmárok vollak, köszönhető hogy ez a kiváló anyag teljeaen szét uem bomlott. Mi, akik e derék három rendőrtiszlviselővel a kommunizmus alati állandóan összeköttetésben voltunk, tudjuk csak érté kelni azt a nagy munkát, ^mit- Ők a szovjeturalom alatt a rendőrség jó szellemének megőrzéséért tellek. Derék ellenforradalmi magatartásának köszönheti Kumpert Arlliur azt a /itWheti börtönt, amit Varaa-el kellett szenvednie Hogy rendőrségünk ily hamar helyreállott, fiiban igen nagy része van Biró \' határrendőrségi főtanácsosnak és Bersteríen tanácsos, helyettes fóka pl,_ lányunknak, akik a halárrendőrség kiváló, hazafias és fegyelmezett szellemét hozták ide magukkal Az ő munkájukban bízva, nyugodtak lehetünk a közi eiidtWeli állapotok miatt.
— Értesítés. Értesítem u k. tanítványaimat és a lánckedvelő ifjúságot, hogy a fővárosban II Városligeti fasor 6. szám alatt nz Rrxaébet városi Casino nagytermében tanfolyamot nyitottam a fivéremmel együtt és kérem, akiknek a fővárosban ismerősei és rokonaik vannak, intézetemet ajánlani szíveskedjenek Egyben tudatom, hogy Kanizsán a tánckurzusomat megfogom tarlaui, de\' a szokott időnél későbbre hal-lasztottam. Tiszteiéiül Adorjánné Mayersberg Frida, oki. tánctaiiárnő az Operaház v tagja.
— Magántanulókat előkészít és magánórákat ad az ö*kz« fiu-és leány, közép- ós polgári iskolai tantárgyakat felölelő cs portositás-sal három szaktanár. Cim a kiadóhivatalban.
— Rendelet a hordókról. A földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy olyan vidékeken, ahol nagy a hordóhiány, a hordókat n földmivelésügyi kormány bérbe-vehesse a termelőktől. Kzekben a bérbevftt hordókban junius végéig tarthálják boraikat azok a szólóbirtokosok, akik a földmivelésügyi kormánytól hordókat bérbe kapnak
Sport.
Szombathelyi kerékpár — NT E. 2: I (0:0) Nagyszámú
közönség érdeklődése ■ előzte meg a két csapat találkozását, amely azonban uem elégítette ki, még a sportlaikusok várakozását sem Kanizsa ktídveno csapatát illetőleg. Az első félidő a kerékpár fölényes játékával telt yel. .N. T. K-töl csak néhány gyors lerohanást és áttörést láttunk, amelyeknek kiaknázását azonban a kerékpárnak résen álló közvetlen védelme megakadályozolt A kerékpár mezőnyjátékát gyor rámeués, biztos helyezkedés, lapos passzjáték és a fedezetsor észszerű labdaadogatása\' jellemezte, mig a N T. E. j\'.téka nagy csalódást hozott. Ha tartalékkal is áll ki egy csapat, nem szabad ugy visszaesni, mint ezt láttuk. Minden számítás ambíció és lélek nélkül játszoltak. A mezőnyben csak a mindenkor észszerűen dolgozó Tóth és fáradhatatlan Simonyi álottak a leiadatuk magaslatán, míg a többiek akciója terv-szerttlelten és próbálgatás volt A második félidő első perceiben N. T. K. erősen belefekszik a játékba és a 13 pe eben Dezső utján goolt is ér el, de a középkezdés után kerékpár oly erős iramot diktál, hogy sokszor percekig szögezi V A N. T. K. kapujához ér a 21-ik percben a balösszekötő révén kiegyenlít. Ezután a kerékpár állandó fölényben van. A 43-ik percben egy korner-
Klőudások kozduto: Hétköznapokon (1 és 8 órakor. Vasár- ós ünnepnapokon 3, 6, 7 és U órakor.
Szép fekete férfi télikabát eladó. Megtekinthető Sugár-ut 15. szám alatt. 101 r,
Köszönetnyilvánítás.
Fogadják ezúton leghálá-.lásabb köszönetünket mindazok, r-kik rész vét ükkgLJc-lejthetetlen fiunk lyilálával fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak. y
Vaígha Anitái és csalácUa.
VILÁG n&wgi színház
Smrvn* »>4llod« — - THI.IM\'ON i 71. _
Kedden és szerdán,
október hó 7-én és 8-án
AZ APOSTOL
Szinmd 4 felvonásbon. Főszerepben Heléna Ma-kowazka, Olaszország legszebb mozi-Kiuésznője.
l\'.l..n.lÍM)k kordot.: HtStküinapnkon <1 ii U útikor. Vn.iir j. ü.tnop-n«|t.k(.n :t, 5, 7 u .ViMkor. —
Nyomatott a laptulajdonoaok Zalai
én Gyarmati nyomdai mülntératében


Ezen szám ára 60 fillér. \'
Nagykanizsa, 1919. október 9. Csütörtök.

64. iiim.
POLITIKAI NAPILAP
SzsrkesxUxjg ás kiadóhivatal FS-nt 13. Interurbaa-Ulefon 183. Mtfeielüiik mii
Aknamunkát
kezdenek a keresztény magyarság alattomos ellenségei azáltal, hogy mlg nagylorgalmu üzemeikben, avagy üzleteikben csak kékpénzt fogadnak el, most a munkásalkat a bolsevizmus alatt bevett szovjetpénzzel fizetik, amelynek az értéktelenltését ők maguk Idézik elő azáltal, hogy viszont árut nem pdnak érte. Ha a szegény ember valahol „kézpénzhez Jut, azt, hogy meg. élhessen, azonnal kl kell adnia, ellenben akinek flfladja, az kivonja a forgalomból és ezáltal elérik azt, . hogy az általuk kijátszott emberek a mai kormány ellen foglalnak állást és\' abban látják a hibát. Ezen a bajon -sürgősen segíteni kell, mert az eddigi kizsákmányolók munkáját, akik a bolsevizmus alatt Is csak hasznot húztak, nem nézhetjük. Éhhez járulnak még azok a felháborító esetek, hogy ha egy zsidónak nem tetszik egy munkásának a tyizaflas kwjsztény magatartása, (azt egész egyszerűen elbocsátja. Általában azl mond hatjuk, hogy a zsidóság nagyrésze alattomosan vlselkedlk-a keresztény uralommal szemben és mlg hangosan jajgat, hogy ne bántsák, addig nem felejti el -.(elhasználni a legelső, legkisebb alkalmat arra, hogy. a mai magyarlrányu uralomnak ártsanak. Mondtuk, hogy a zsidóság aion része ellen nem küzdünk, akik megértenek bennünket és hozzánk sietnek. De azt látjuk, hogy Ilyen zsidók nincsenek és csak alattomosan meglapulnak és titkon bűnös machinációkkal törekedjenek árrá, hogy megkaparintsák a nemzetnek azt a vagyonát és éttékos pénzét, ami még nincs a kezeik között. Nemzeti érdek ez ellen küzdeni és minden lehetőt .meg kell tenni, hogy ez ne Jflhessen létre, mert nem lehelünk olyan balgák, hogy engedjük magunkat kifosztani egy Idegen népfajtól. A munkásság meg legyen annyira hazafi, hogy őrizze ellen ezeket az üzelmeket és vigyázzon arra, hogy sorai
F>l«UliH«r]u»itl>: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
EISfizetésí áfák: Egész évre 168 t filém 78 K Mgyedém 38 K, Egy hím 13 L Egyes szám 68 fiit
között meg ne tűrje az Idegen, eddig Is az elégedetlenséggel egybekötött lázadásokat szító agitátorokat soraik között, hanem lássa meg azt az örvényt, amelybe rántották nemrég minden nemzeti érzésből kivetkőztetve és amelybe sz&ratnék most újra belerántani. Legyen elég már a saját kárunkon való tanulásból. A zsidóapostolok: Marx, Engels, Lasallc és Lenin tanai nem lehetnek a magyar munkásság evangéliumai, mert a ml nemzeti érdekeink, meggazdagodásunk épp ellentétes azokéval és ha a magyar munkásság felülne a nagy zsidóapostolok eszmélnek, az c ak arra volna Jó, hogy azok nemzetét gazdagítsa és azoknak a rabigájába hajtsa a fejéi. Most elérkezett az a pillanat, amikor a munkásság ,önként megmulathatja hazafias érzületét és bebizonyíthatja, hogy a múltban a félrevezetés hatalmával tudták csak megtéveszteni. Szervezkedjék a jelenben keresztény nemzeti alapon és akkor Ilyen szervezettségével megtudja akadályozni, azokat a bűnös igazságtalanságokat, amelyek épp .a régi,vezetőinek a faja követ el ellenünk. Hazafias tettekkel kell ma a munkásságnak megvédeni önmagát és önmagával a magyarságot! Határozott gyors cselekvés mindég többel ér, mint a habozás. A helybenl munkásság Is ébredjen és csatlakozzék a többi keresztény magyar munkásság megszervezett százezreihez! Lássa be, hogy nem lehet tovább ugy élnie, mint a múltban, hanem szociális küzdelmeibe okvetlen keresztény szellemet kell vinni\' és a hazaszeretetről soha. le nem mondhat, sőt elsősorban neki van érdeke ,jizt megvédeni. Magyarságát, keresztény voltát büszkén kell megvallanla, nem pedig hol Ide, hol oda Ingadozni az eszmék és elvek harcaiban. Öntudatra kell ébredniük a munkástömegeknek, hogy meglássák majd a nemzeti meggazdagodás által, amelynek Itt hazánkban a keresztény nemzeti eszmék diadalra-
jutása a feltétele, ő Is gazdag és megelégedett le\'$i. A munkásságnak nem lehet a célja, hogy proletárrá sülyed-Jen, hanem Igenis polgárrá kell, hogy legyen anyagi viszonyalt tekintve, de ezé ugy lesz, ha maga veszi kezébe a keresztes nemzeti lobogni justu,.
Táviratok.
Budapest klttritése.
Székesfehérvár, okt 4 A nemzeti hadsereg máris elreudfiltn a készülődése Let, hogy Budapestre bevonuljon. A románok megkezdték oltani csapataik részbeni visszavo násét. Budapest magyar lakossága alig várja, hogy a nemzeti hadsereg bevonulhasson a fővárosba A ro máuok kivonulását az antant missiók érzik ellen
Nyugatmagyarország hovatartozása.
, Bccs, okt. 8. „Grazer Tagbiatf itteni tudósítója közli lapjával, hogy az entente már legközelebb kineveti Nyugat magyarországija azon állatidé bizottságot, amelynek feladata lósz, hogy előkészítse ezen országrésznek Ausztriához való kapcsolását.
Még nem hívják meg a magyarokat a béketárgyalásokra.
Páris,.,oki. 8. Havas ügynökség jelentése szerint több lap közleményével szemben megállapítható, hogy Magyarországgal eiidó szerint semmiféle tárgyalás nines folyamatban. A legfelsőbb Innáes eddig még m-m foglalkozott s magyarok Párisba való meghívásával, hogy átadják nekik u békél\'eltéleleket
Róma, okt 8 Páriából jcluitik, hogy azon liirek, amelyek szerint a legfelsőbb tsnáes s magyar kor mánnyal a béke dolgában tárgyalásokba készíti bocsátkozni, minden alapot nélkülöznek.
Wilson állapota nem javul.
Berlin, október 8, Washingtonból érkező táviratok \'szerint Wilson állapota még válságos és az orvosai által ki\'dott jelentések azt mondják, hogy az elnöknek hosszú időre lesz szüksége, hogy újból komoly szellemi munkál végezhessen
Bolseviklek elleni harc.
Páris, oki. 8. Jól értesült körök jelenlése szeriül ez orosz nemzeti mozgalmuk vezérének Denikin tábornoknak az angolok odaadták a .Volja" tH\'vn nagy esalnhajót, amelyet unnak idején .Oononr-nál zsákmányoltak.
A liberális block nemtud
megalakulni.
Bpesl, okt. 8. Az e^yes politikusok erőlködése ellenére sem tud létrejöuní a liberális block végleges megalakulása, amelyet azért szeretnék kierőszakolni, liogy a liberális irányú (zsidóbarát! politikusuk hatalomra tegyenek szert és esetleg késleltessék a választásokat, mert érzik, liog.v a nép egyáltalán nem áll mögöttük. \'
Gorkij Maxim kUelen-tései az oroax állapotokról.
Helsingfors, okt. 8. A ideérkező orosz menekülők szerint florklj Malim baráti körben kijelentette, hogy az orosz bolseviki uralom nem tarthatja magát tovább, mint három hónapig.\' Lenin lassankint elveszti a tekintélyét és az öeszea ügyeket Trockij intézi.
Támadás a vörös hadsereg ellen.
London, okt. 8. Holshlgforeból eredéi! \'tlviralöF mr!nt"megta<nf-dölt sz offenzíva az összes Troalo kon az orosz vörös hadsereg ellen Az oroszok hátrálnak éa at ellenforradalmi csapatokat a n>lp mint megváltok <t üdvözli.
Lloyd George a németekkel példálódzik.
Nausen, október 8 Az angol vasutassztrájk alkalmával l.loyd George egy uála megjelent kltidöu-ség előtt sz angol munkássáir elé mint kilv.-liti való |«5hlákal állította a uéiuelek t, akik liawuMeretetllk-ben leltárt, nem ismerve dolgoznak hazájuk megmentésén és njUót való felvirágoztatásán.
- Magyaroki Fáradságot m-m kímélve nzon vagyunk, liogv sz igazságot hirdetve mindenki lapunk -hoz juthasson. De itt-olt vísszrtéjé-seket követnek el velünk szemben és az-Tt felszólítunk mindönkii, hogy erélyesen követeljék lapunkat, a „Zajai Közlöny"-! minden elárusítónál, minden kávéházban és vendéglőben. Terj\'sme mindenki barálai között és csak keresztény njságol olvassatok I
- A keresztény fogyasztási szövetkezet részvényeire előjegyzéseket gyűjtő tagjai! felszólítja az Ébredő Magyarok egyesületének ve. zetósége, hogy a gyüjtóiveket szem boton adják le az egyesület - írodá jában.
— A miniszterelnök vasárnapi látogatásáról. (Levél a szerkesztőséghez.) Vasárnap, hogy derék miniszterelnökünk itt járt a városban, mindnyájunkat bosszantott az a körülmény, llugy a városházával szemlén levő ház
2.
Zalai Közlöny
1919. október 9.
— A putronagc ünnepély rendezö-blzottséga f elkéri a közreműködő úrhölgyeket éa urakat, hogy mn, palitöitökön a lógymná ziiim zenetermében és szombaton a Polgári egylet nagytermében d. u bal órakor a megtartandó főpróbákra teljes számmal megjelenni szíveskedjenek.
— Bratianu alkudozásai. Rotterdamból az Echo de Paris jelenti, hogy abban a bukaresti jegyzékben, amelyet Clark az ötös tanácsnak szombaton átnyújtott, Bratianu késznek nyilatkozott az oláh csapotoknak Budapestről taló visszahívásáról. Kijelenti, hogy hajlandó az antanttal vállvetve dolgozni Magyarországon a rend helyreállítása érdekében ós kész a jóvátételi bizottságnak jegyzéket előterjeszteni azoktól a tárgyukról amelyeket a román hadsereg lefoglalt. De követeli Bratianu, hogy Románia megtarthassa az anyagot Románia kéri továbbá a blokád megszüntetését. Végtll^zt mondja a jegyzék, hogy Románia nem fizeti meg azt nz 60 millió frankot, amelyeket hadi anyagokért francia cégeknek tartó zlk, ha azt a hajót, amelyet Románia az anyagok elszállítására kijelölt, nem engedik megrakodni.
SíinháK.
Somogyi társulat bucsues
télye. Tegnap este búcsúzott a társulat a város közönségétől Nagyon kedves kabaré előadásban volt része a megjelent elegáns publikumnak. Még a mai nap folyamán elutaznak a művészek azon reményükkel, hogy a tavasszal ismét visszajönnek. Hiányozni fognak a művészetpártoló közönségünknek ós épp Miért kívánatosnak tartjuk, hogy váró tatokban még emeljünk egy színházat, amely biztosítéka lenne váró sulikban a mii vészetek haladásának.
Kérelem. Felkérem azon kiskanizsai fuvarost, kinek a fa-jegyemet 5 félöl fáról beszállítás végett átadtam, de mind-ezidcig a fát be nem hozta, hogy a jegyzéket ráfizetés végett nekem adja át. A fuvaros nevét elfeledtem, de öt személyesen ismerem. Lódncr Ferenc sütőmester. 101)--?
Eladó egy hálószobaberendezés, egy konyhaberéndezés
és különféle háztartási cikkek 2 darab sertés elköltözés végett azonnal. Cim: Hadikórház, 54. sz. barak. 108 -2
Tanár nős, gyefmektelen, egy esetleg két bútorozott szobát keres. Háziúr gyermekét oktatná. Cim a kindóhivatalbnn 107••::
II R á N I A moígíkip-paloU
u ii H n«fi „,„,„,,.,„„
CsUtBrtttk, pintek
október hó 9 és 10-én
Kényszer? házasság
Vígjáték <t ré«zbcn. A főszerepben Harry Walden. Azonkívül: A falu szépe. Dráma 3 részben.
Kldadiaok hoKilcl.: MélkUfiiapokoit 0 ís 8 órakor. Vii.ir- t. ünnepnapokon ü, £», 7 i* 0 órakor.
Kitűnő asztali bor
I it erenklnt 12 koronáért
luphaM
SÁFRÁNY JÓZSEF
füszerkoreskedésébeu M«g>\'«r-u. 74.
Telefon 286. m
ablakait annak zsidó lakosai bezárták és a i ácsok nl leengedték. Z.istlónak valami póznát tűztek ki. Uotfányos ez a tapintatlanság és kedves figyelmükbe ajánlom ezeket az urakat I Még egy jelenségre i« fel akarom hivni a figyelraOket. Írják meg, hogy a zsidók, amikor bgjobban agitálnak a mostani kormány ellen, akkor, amidén megkérdezték, liogy ki nem akarja a inni kormányt, miért nem tartották li\'l a kezükéi? Ha becsületesen akartak volna eljárni, akkor nyíltan nk\'Kmondták volna érzelmeiket. De ez az eljárásuk is jelien zé öreájuk. Hazafias tisztelettel: H. H.
— Jellemző esetek a tegnapi vásáron. Kiont a vásáron láttuk a meggazdagodott hadimilliomosok tülekedését a szegény emberek ellen. Akáimit hozlak is be a vidékről a piacra, ha szegény emberek akartak valamit megvenni, mindjárt odatolakodtak a hadimilliomos zsidók és szóval felOlfizetve a kért áron az egész mennyiséget megvették. Tudatosan teszik ezt exak azért, hogy a szegény embereket elkeserítsék és elégedetlenné tegyék Hanem nem tudjak, hogy ha sokszor járnak haza azok a higgadt jó emberek Orca kosarakkal, egyszer csak nem fognak-e Isten igazában megharagudni és kifogyni a sodrukból. Az árusítókat meg figyelmeztetjük, hogy részenitaék ezen urakkal szemben előnyben a szegény magyar testvéreiteket és könnyítsenek nekik a megélhetésben,
~ Kommunisták elleni el-
Íárás. Ma folytatta Kenedy táblaíró elnöklete alatt az ötös bíróság n kommunista bűnösök tárgyalását. Már ezúttal is felhívjuk a város közönségének a figyelmét, hogy a jövő csütörtökön lesz Polai bűnügyének tárgyalása.
A hüvelyesek és pedig a Iwb, borsó, lencse, lóbab és takar mányborsó szállításához ezentúl a közélelmezési hivatal 79338. számú kedden megjelent rendelet" értelmében a belföldi forgalomban igazolvány nem szükséges.
— Hivatalos jelentés Veszprém és Győr megszállásáról. A zalavármegyei gyalogezred 1 százada f. hó 4-én d. e. 8 órakor Veszprémbe bevonult. A századot egy Perthon francia ezredes veze tése al.lt álló antanluiissió fogadta A század már a váró román parancsnokság mellett a városházánál felvonult, mire ez kimenetelt a városból. Az antantmissió jelenlété ben az alispán és a polgármester a .századhoz meleg Odvözló szavakat intéztek és határtalan örömnak adtak kifejezést, hogy Veszprén földjén ismét a nemzeti hadsereg áll Fox ^százados, zá ralóaljparancsnok kijelentette\', hogy a nemzeti hadsereg fehér terrort nem ismer, szivük\' piros fehér zöld, azért jöttek Veszprémbe, hogy a rend fenntartásában a hatóságiink támogatásul szolgáljanak. A zászlóalj többi százada 6-én vonult be Veszprémbe. Veszprém magyar lakossága lelkesen foRadta a magyar honfiakat s két napig vendégül látta óket A soproni gyalogezred egy zászlóalja f. hó 4-én d. e. 10-kor Foister anjíol őrnagy által kisérve bevonult Gyérbe Ezen időben a rouián hadsereg a várost már elhagyta. A város lakossága a helybeli katonai parancsnoksággal ogyütt zenével várta s nagy lelkesedéssel fogadta a bevonuló katonaságot. A városház előtt a kormánybiztos és a polgármester lelkes hazafias beszéddel fogadták a
katonákat. A zászlóaljparancsnok megköszönte a szives fogadtatást és biztositól la a város lakósságál, hogy katonáinak legmagasabb feladata leend a rend, valamint az élet és rágjon biztonság felett páratlanul éa erélyesen őrködni. Fogadtatás után a zászlóalj a közönség és a missziók előtt disziuenetben elvonult. F. hó 7-én egy század Győrből Ujszönube vonult, A lakosság hangulata leíkes éa a nemzeti hadsereggel szemben a lehető legbarátságosabb, a bevo nulisnál a század virággal lett elhalmozva és a tisztikar részére a város díszebédet rendezett. Fővezérség! sajtóiroda.
— A zsidók beözönlése Horvátországba A hazafias magyar zsidók semmikép sem tudnak belenyugodni abba, hogy eset leg — ha máskép nem megy — megfogják az eke szarvát és nagyságos orvos, ügyvéd, és mérnök ur helyett, az éppen állniuk oly gyakran használt büdös paraszt legyen a nevük! Inkább végleg levetik a nemzetiszínű köntöst éa minthogy a pesti egyetemről kidobták őket, liécs és Zágráb felé fordulnak és ott akarnak szerencsét próbálni, d« ngyláhzik nem nagy szeren cével, bjgalább ezt mutatja egy zágrábi egyetemi tanár cikke a „Narodna Politika" október 7-iki szániábaiCTkgyelemi hallgatók fi-gyeleml A legutóbbi napokban na-gyobhsz&mu oly hallgató Iratkozik be a mi egyetemünkre, nkik maguk között magyarul, velünk pedig német nyelven beszélnek idegen kiejtéssel. Kfllönöjen az orruk alkotása és ruhájuk^ eleganciája árulja el a zsidó eredetet, a ken-skejiői erszényt l Már kérdezősködtek ez után is, hogy van-e a tanárok közölt német, vagy magyar értelmű és lehet-e a vizsgákat német nyelven letenni I Több, mint valószínű, hogy ezek azok a Sem ivadékok, akiket a magyar egyetemi hallgatók kidobtak a saját egyetemükről és akiket a németek sem fogadlak bol Vigyáznunk kell! A sémit a vér idegen jelleget kölcsönözhet egész egyetemünknek ! Kgyéb hátránya is vau ezek ■ köveikestében a mi egyetemi hallgatóinknak! A sémita erszény nagyobb próbát is kibír, minek következtében a mi szegény egyetemistánk koplal most a szociális mozgalmakban; mikor nem a koszt javításáról lesz szo, a gazdag sémita nem támogatja! Egyetemisták küzdjünk ezek ellen a kaméleonok ellen, kik tegnap magyarok voltak, most horvátok és holnap németek lesznek." /
Szerkeszti: Doupona József.
Havas Hugónénak.
A „Zalai Közlöny"-ben ellenem felhozott aljas vádjait a leghatározottabban visszautasítom és becsületem védelmét a bíróságra hizom.
Horschetzki Jenő.
\') V. rovatban kellőitekéit nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Ügyes varróleányok
Íá fizetéssel felvétetnek Rotter lővéreknél, Király-utca 8.
Szép fekete férfi télikabát eladó. Megtekinthető Sugár-ut 15. arám alatt. i<h—r.
Henutein Már
hotúúgliuK engcdé\'jíMctl vlllamoi Iclicoroléai vállalat
Nagyítani*®*. Tclcky-ut 25. ♦
Jutányos áron elvállal szakmájához tartozó minden munkálatokat.
VI L á 6 D8£yffl0Z£6 Hinház
8««r»n« atdlloda - -—— THI.HI\'ON. 74__
Csütörtök, pénleken
október hó 9 és 10-én Helena Makowska legújabb filmje Olaszország szépe
A vadmacska.
Egy bűnös asszon v regénye 4 felvonásában. S a követő műsor.
Előadások kezdető: Hétköznapokon 0 és 0 órakor. Vasár- és ünnepnapokon :», 5, 7 és 9 órakor.
Polecz József és neje, szül. Hilcz Karolina, valamint az összes gyászoló család nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudatja a felejthetetlen, szerető jó gyermek, testvér és rokon
POLECZ FEREMC
érettségizett gimnazista
1919. évi október hó 8-án délelőtt 10 órakor, életének 19. évében történt elhunytát.
A felejthetetlen szeretett földi maradványai f. hó 10-én d. u. 4 órakor fog a Teleky-ut 56. sz. gyászházban a róm. knth. hitvallás szerint megáldatni és n helybeli sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise áldozat f. hó 11-én, szombaton reggel 6 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1919. október hó 8.
Áldott legyen emléke!
Nyomatott a laptulajdonosok Zalai éa Gyarmati nyomdai mttintéeotóban