Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.17 MB
2010-03-11 15:44:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1591
5559
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1936. 199-223. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évl0|y"" Nagykanizsa, 1938. szeptember 1. kedd
Ara 12 Alt
ZALAI KÖZLÖNY

H Uadókhalali FM 5. ■
POLITIKAI NAPILAP
Feleiül szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllicttal áni: egy hóra I pengi 49 SicrkeutMtl U kúdóhlraUU Mcloa: 1
Horthy kormányzó itthon
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, több-napoS külföldi utja után vasárnap este hazaérkezett.
A kormányzó az utolsó napokat a hinterrissi vadászat után felhasználta arra is, hogy Miklas dr. osztrák szövetségi elnökkel találkozzon.
A találkozás szombaton történt meg és Miklas elnök még ugyanaznap viszonozta a magyar államfő látogatását. A kormáqyzó \' uti-marscha\'ljávat együtt ugyanis magyar címeres autóján Pörtschachba utazott, ahol a Wcrzer szálló első emeletén vett szobát. Nem sokkal később érkezett meg Miklas osztrák szövetségi elnök, aki 20 percig idö-zött a magyar államfőnél.
Beavatott helyen ugy tudják, hogy az osztrák szövetségi elnök különös örömének adott kifejezést a látogatásért, mert a háború befejezése óta ez az első alkatom, hogy idegen államfő Ausztriába utazott volna. A kormányzó az elnököt a kapuig kisérte és igen szivélyesn váltak el. A magyar államfő utána utcái ruhában, láthatólag örü\'ve a szabadságának, elvegyült a parkban a nép között. Néhányan ugyan felismerték és tisztelettel köszöntötték, de egyébként inkognitóját tel* |esen megőrizte.
Este XIII. Alfonz spanyol király küldötte át névjegyét Horthy kormányzónak. A vo;t spanyol király ugyanis szintén Pörtschachban nyaral. , A kormányzó vasárnap reggel indult haza az Alpokon keresztül. Grácban, ahol a gráci formaruhás frontharcosok zeneszóval fogadták, meglátogatta régi bajtársát és bájtját, Heisler nyugalmazott teng.r-^gyot, majd a havasokban saját-kezűleg szedett virágokkal megkoszorúzta Tege<hoff tengernagy szobi r\\ A magyar államfő az eredeti ter* vektől eltérőleg, Grácból Bruck an der Muhron át Bécs felé vette útját és nem Zalaegerszeg -Keszthelyen át Bécsben azonban sehol nem áüt "^g, még a magyar követséget s* m
értesítették érkezéséről, han.m
egyeneson továbbszáguldva, délután fél 6 órak»>r elérte Hegyeshalomnál a magyar határt. Budapestre 8 óra 11 perckor érkezett meg, de itt sem szállt kJ, hanem folyt itta egyenesen útját Gödöllőre
Azok a kombinációk, amelyek ar-rÓ1 számolnak be, hogy Horthy kormányzó Pörtschachbtin fogadta Pa-j** bécsi német nagykövete, nem felelnek meg a valóságnak-
Szovjetbarátsága buktatta meg Titulescut, az „örökös külügyminisztert"
A
Tltulescu személye elleni összeesküvésnek tartja bukását - Az uj román kormány Németország felé orientálódik — Tltulescu bukásával nagy csapás érte a francia külpolitikát — A Tatarescu-kabinefíjfobb-felé tolódása
Az olasz sajtó Tltulescu kótszInQségéről
Jeleztük már, hogy a romány kormány szombaton válságba jutott.
Tatarescu miniszterelnök 24 órán belül megalakította uj kormányát.
Ennek a kormányalakításnak azonban két szenzációja van. Első az hogy Románia örökös külügy-
minisztere, Titulescu kimaradt a kabinetből. Ez annál is meglepőbb, mert hisz Titulescu - aki megszakítás nélkül 17 évig volt külügyminiszter nemcsak Romániában, de a kisantant, sőt Franciaország külpolitikájába is élénken beleszólt.
Nagy csalódás Párisban
Mint párisi jelentések mondják, Titulescu bukása nagy csalódást keltett Párisban és ellsnwrik, hogy ezzel nagy csapás érte a francia politikát Sajnálják és gyászolják Titulescul Párisban.
A másik meglepetés éppen ezzel kapcsolatos. Az uj Tatarescu kormány ugyanis határozott jobbfelé tolódást mutat. Páris szerint is csak átmeneti a változás és azt jelenti, hogy a román külpolitika uj orientációt keres.
Páris, augusztus 31 Titulescu sohasem remélt-\' vo\'na, hogy távoliéiéten i\'yen brutális módon megofsszák tárcájától. Titulescu, amikor meghallotta a hírt,
igy kiáltott fel: — Ez összeesküvés ! Nem bizonyos még, - Írják a lapok - hogy Románia megszakítja most mindjárt .Franciaországgal való baráti viszonyát, de kétségtelen, h<>gy egyre többen vannak Romániában, akik Németország felé irányítják rokonszenvüket.
Titulescu maláriában meg betegedett
Montc Carlo, augusztus 31 A San Martiniben tartott tanácskozások után Titulescu ideérkez-.tt. Est-.* orvosai koino\'yan aggódni kezdtek, mert ma\'áriás mocsárláz tünelel mutatkoznak Tltulescun és
láza egyszerre felszökött.
Bukarest, augusztus 31 Mint a jelentések mondják, a kormányból kibuktatott Titulescu minden valószínűség szerint londoni nagykövet lesz és megmarad népszövetségi megbízottnak.
Róma, augusztus 81 Az o\'asz sajtó hosszasan foglalkozik Titulescu kétszlnüségéivel.
Utat a francia jelentésekre, amelyi szerint Tatarescu kormányalakítása nem csupán személyi jelentőségű és unnak ellenére, hogy hangsúlyozottan kijelentik, hogy a román politika Titulescu kimaradásával is a régi uton halad, mégis igen nagyfontosságú és különösen a francia barátságra nézve komoly. A lapok szerint Tilulescut nem Is annyira a francia, mint inkább a nagy szovjet-barátsága miatt buktatták ki
Az uj kormány kétségtelenül Német- és Lengyelország felé oflen-tálódik és Franciaország számíthat rá, hogy egyre kevesebb lesz a befolyása.
iwinjiArwifvv>Yiyi\'i*i,i*i\'........*...............................................
A diplomáciai testület tagjai már elmenekültek Madridból
Az ellenforradalmárok bombái nagy pusztítást vittek véghez a vörös Madridban — A népfront csőcseléke leírhatatlan kegyellenséggel mészárolja le a nemzeti érzelmű polgárságot — A folyó a hullák százalt sodorja magával — Hajtóvadászat a katolikus papokra és püspökökre
A franciák is megelégelték már a spanyol vérfürdőt és tiltakoznak a kommunista pokol rémségei ellen
Burgus, augusztus 31 A Galatca nevű Iskolahajó, amely eddig a kormány céljait szolgálta, vasárnap átpártolt a felkelőkhöz A vörösök hét elfogott tisztet a tötx blek szemeittára kivégeztek, majd máglyára tették őket.
Madridban és a vörösök megszállt városokban Ismét papot kivégeztek
Irun eleste előtt
Hueíva, augusztus SÍ irunban megkezdődött a nők, gyermekek és aggok elsiál\'ltása, \\
által több
I város vezetősége vasárnap este a lakosságot összegyűjtötte közölte velük, hogy a várost a kormánycsapatok nem tudják tovább tarta .t, minden további óra ottmaradás é.a-veszedelemmel jár. Még Jz éjszaka folyamán 2000 asszonyt és gyermeket szállítottak el á városból.
Irun felett a (elkötök repülőgépet röpcédulákat szórtak--!^, amelyben felszólították a lakosságot távozásra, Illetve a város megadására Ez (i felszólítás váltotta ki, hogy a k\'O mánycsapatok a polgárt lakosságot elszállítják a vájosból.
Ennek fő oka, hogy a lakosság könnyen átjátszhatná a várost a felkelők kezére.
A felkelők Ismét bombázták M.drldot
Madrid, augusztus 31 A felkelők nagy bombavetőnepü-«rgépci ismét megjelentek a város felett és bombázni kazdlék a bei-ügyminiszteriuntot A minisztérium épületét öt bomba érte. A telitalálatok nagy pusztítást vittek végbe az épületben. Nem sokkal később a gépek « hadügyminisztériumot bom-\\
»
DALAI KÖZLÖNY
liSfl. szeptember 1.
A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomorra egy kis pohár terir.cíze-les .Ferenc József" keserűvíz 2-3 3ra alalt könnyű, lágy bélklűrölés-hez segíti és ezáltal ifijén sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több nagynevű alapvetője iria müveiben, hogy a Ferenc József vizzel elért kitűnő eredményekről saját kísérletei utján is alkalma volt meggyőződést szerezni.
bázták és szintén nagy pusztítást okoztak.
A városban egyébként a tömegmészárlás és a kommunisták uralma kibírhatatlan. A diplomáciai tcs« tülct egytől-egyig elhagyta várost és ez is mutatja a helyzet komolyságát és súlyosságát.
A diplomaták közvetíteni igyekeznek
Sevilla, augusztus 31 A madridi diplomáciai testület, a mo\'y napokkal ezelőtt elmenekült már a spanyol fővárosból, most levelet intézett a madridi kormányhoz és felajánlotta, hogy vállalia a közvetítő szerepi a madridi kormány és a felkelek között megkezdődött esetleges tárgyalásokra, A diplomáciai testület levelében hangsúlyozza, ho?y hiszi, hogy politikai és katonai következmények né\'klil meg lehetne óvni a polgári lakosságot a további vérontástól. A tervek szerint egy nyilalko/.atformát akarnak mindkét féllei elfogadtutni.
Jaj annak az országnak ahol a .népfront" uralkodik
•Ráris, augüszjus 31 A francia lapok jelentése szerint Madridban a fplyó naponta a meztelenre velközteiettt hullák százait viszi magával. Legtöbbször sebesen robogó gépkocsikból hajigálják a holtlesleket a folyóba.
Páris, augusztus 31 Az andorai határon a spanyol ha. tárőrök elfogtak egy francia területen menő gépkocsit, amelyben egy katolikus pap ült. A határőrök a ajegálllHl kocsiból kihúzták a pa. pot, agyonlőtték, majd máglyát raktak és a holttestet azon elégették.
Párls is megelégelte a spanyol vörös poklot
A párisi jobboldali lapok nagy megdöbbenéssel vették a hírt és mosj már hangsúlyozottan követelik az erélyes francia közbelépést. It\' már nem lehet szó sajnálatos félreértésről vagy vé\'etlenről - ir-ják a lapok - Elvárjuk, hogy a francia kormány erélyeshangu felszólítást küldjön és tiltakozzon a spanyol kormánynál.
Huelva, augusztus 31 A vörösök elfogták Huelva püspö-k \'t és kanonokaival együtl kivégezték.
Már bombázzák Irunt
Hcndaljc, augusztus 31 (Lapzártakor érkezett) Mint az írun-bót érkező legújabb jelentések niond-ják. u várost ujabb 2500 menekült haygta el. A élelőtti órákban m.Rjc-l0nt a város felett egy repülőgép is ís több bombát dobott le a városra.
Az 1928-as olympia kanizsai győztese,
dr. Mező Ferenc beszél
az oiipiász megnyitóünnepségeinek furcsaságairól, a hires német rendezésről, a tókiói olimpiász előkészületeiről és a magyarországi olimpiász lehetőségeiről
Mielőtt a dr. Mező Ferenccel meg kezdett interjú-sorozatot ío\'yatnárk, be kell vallanunk, hogy milyen kellemes környezetben jutót türk az alábbi olimpiai pletykákhoz és érdekességekhez. A minden kullur-megnyi\'atkozásb.in első helyen szereplő nagykanzsai bankigazgató : Kelemen Ferenc gyűjtötte össze városunk sporttársadalmának vezetőit vendégszerető házában a sport iránt érdeklődőkkel és természetesen dr. Mező Ferenccel együtt.
Tizenhárom férfi három és félórás ostroma
Ez alkalnmma\' érte az újságírót az a váratlan szerencse, hogy nem kellett semmit sem kérdeznie. Az összegyűlt kíváncsi férfiak, számszerint tizenhármán, a hö\'gy^k t megszégyenítő burgalommal ostromolták meg olimpiát járt M?z5 Forencünkel a legkülönbözőbb kérdésekkel. Szegény Feri bátyánk talán az enész olimpiász alatt nem volt ilyen ostromnak klléve, mint az este, bár ezt biztosan nem merjük állítani, már csak azért sem, mert Mező Ferencet Berlinben a Berliner Tagebi41 munkatársai többször meginterjuvo\'ták, sőt raj* zolójukat is elküldöttek hozzá egy csínom szőke hö\'gy személyében. Tény azonban, hogy a kérdezésijén a jelenvoltak olimpiai rckordo! akar lakk feláHilani, miután háronvés fél órán át ostromolták Mező Ferencet kérdéseikkel. E kérdésözönbői, illetve felelethalmazbód közlünk i.l néhányat.
Kezdjük talán az elején. Foltették a kérdést,
ml volt az oka annak, hogy
a magyarok a felvonulásnál kevesebb tapsot kaptak
mint az osztrákok, vagy bolgárok, nem is számítva a franciákat ?
- Tagadhatatlan, mondotta Mező Ferenc hogy a felvonuláson a németek után a legnagyobb ovációt a franciák kapták. Ez az első
pillanatban feltűnő, az ok azonban mindent megmagyaráz : A franciái; Hitler köszöntéssel üdvö/öUék a stadion 120.000 főnyi közönségét és amikor a németek meglátták a felemelt kart, leírhatatlan tombolásban törtek ki.
- Az osztrákok kapták utánuk a legtöbb tapso;, ennek azonban tagadhatatlanul poii\'lkal háltere van és meg ke\'l mondanom, hogy a záróünnepélyen az elvonuláson az osztrák versenyzek egy része is már felemelt karral üdvözölte a s.adlon pépét. {
A bolgárok hatalmas ovációjukat annak köszönhet\'ék, hogy nagyszámú tisztiküldö\'.tség ment velük, továbbá ők rn-ntek a »legstram-mabbul,« végig kivágott díszlépésben
A magyarok bizony nem mentek ugy, mint szok ak, s nem bizonyult szerencsésnek az az egészen egyéni köszönési mód, amlVel üdvözölték az egybegyűltek t. Eleve\' elhibázott volt az árv.t\'ányhaj is kalap, ami különösen a hö\'gyeknek állt rosszu\'. Ezt még súlyosbította, hogy árvalányhajas kalapot a k\'z-ben tartva, felemit karral köszöntünk. A németek nem tudták, mit je\'.ent a kinyújtott kalap és a nagy meglepetésben nem tapsol;ak ugy, mint vártam.
A társaság egyik szerény tagja meg is jegyzi: Remélem, nem felfelé fordított kalapot tartottak ! Még ez volt a szerencse.
A zászlóvivő mint zsonglőr
- Ml volt az oka annak, hogy a svájciak felvonulásánál mintha kínos incidens játszódott volna le ?
- A svájci csoport élén haladó zászlóvivő egy zsonglőr vo\'t, aki zászlójukat forgatva és pörgetve, állandóan a magasba dobta Ez kétségtelenül nagyon ügyes dolog lehetett, du abban az ünnepélyes pillanatban egyenesen ünneprontó és kinos volt. Az elvonulásnál már
Voi és férfi
szöuethflianlegességeh
megérkexte K
Sínser Diuatáruhózbo.
Legújabb divat! Dus választék!
csak nevetést tudóit ez a cirkuszba lUő produkció kiváltani.
Valaki a rendezőséget emlegeti. Mező Ferenc Így válaszol: A rendezőség minden résztvevő állammal szemben igen udvarias volt és en\\ nek tudható be, hogy a svájciak ebbeli kívánságának is eleget lett 6j nem tiltotta le a produkciót
—• Igaz-e, hogy a rendezés
a hites német alapossággal történt?
hisz voltak zökkenők és időbeli eltolódások, - teszik fel máris a következő kérdést.
- Külön keli választani a szervezés és előkészítés munkáját a rendezéstől. A szervezés kifogástalan volt. Soha még ilyen nagyszerűen megrendezett o\'impla nem voll és előreláthatólag nem is Írsz egyhamar Európában (legfeljebb ha az olaszok fognak rendezni). Azok az letolódások, amelyek az \'•\'gyes számoknál voltok, nem írhatók a rendező németek rovására, mert a versenyeket nem a németek, hanem az egyes szakszövetségek rendez-ték. A versenyekre felvonuló 100-120.000 "mbert a stadion 5000 főnyi kiszolgáló szemé\'yzeíe p re k elit: a helyére vez\'tle, soha zavar nem volt. A stadionhoz vezető utak ugy v.ltak megszerkesztve, ho^y soha sehol közlekedési akadály nem volt. Pedig a nézők 98 százaléka közlekedési eszközökön jött, hisz a stadion Berlin szvétől 15 kilométernyire volt
Ml okozta a záróünnepségek eltolódását ?
Nem hagyjuk magunkat. A záróünnepségek két és fél órás eltolódását teszik szóvá, amik ir a közönség a lovasversenyek végét volt kényelten végignézni.
Igaz, hogy itt volt eltolódás és maga Hitler kancellár is kénytel.n volt délután 3 órától este 10 óráig egyhelyben ülni, de ennek oka is megvan. Senki sem gondolta, hogy a lovasversenyekre 87-en jelentkeznek akkor, amikor az elmúlt o\'im-pián csak 18-an versenyezi k itt az 1/iőt szűkre szabták, amit súlyos, bltott, hogy több boltversenyt kel-l„tl ujabb futamokkal eldönteni. Az azonban tévedés, hogy a záróünnepélyekre véletlenül csúsztak be a lovasünnepélyek. Itt egy kis történelmi visszapillantást kell adnom. Mór a régi görög olimpiai játékok befejező ünnepségein volt harci, u. n, fegyveres futás, annak szimbólumaként, hogy most végelér a játék, kezdődik ismét a harc. Ezt az újkori oUmpiászra is átvitték, itt azonban a fegyveres futás helyett a lovas ve rsenyeket vették fel. így történt ez Berlinben is, ahol a hivatalos programon is ott szerepelt a záróünnepélynél a icvasverssny.
A legnagyszerűbb pillanat
- Mi volt a legnagyszerűbb pillanat az egész olimpián ? — hangzott el a kérdés.
- A sok nagyszerű és felemelő pillanat között talán az, amikor a záróünnepélyen felvonultak a győztes nemzetek zászlói és a magyar trikolór a harmadik helyet foglalta el. Berlinben mi csak ekkor döbbentünk rá a magyar versenyzők nagyszerű teljesítményére és az elért eredményre. Nem tagadjuk, hogy ekkor bizony könnyes lett a szemünk.
Miért éppen Japán?
- Tudnak-e a japánok majd a berlinihez hasonló nagyszerű oüm-piászt rendezni és egyáltalában,
Ift3fi szeptember 1
SALAI KÖZLÖNY
nüf\'rt lesz 1940-ben olyan messze az olimpiász ?
Hogy a japánok mennyire felkészültek máris a tokiói világverse-ny-vkre, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy amikor megtudták, hogy a legközelebbi olimpiászt ók kapták meg, négy nappal később a tokiói olimpiász előkészületeiből egy nyomtatott albumot adak ki fény kepékkel ós nagyszerű míikirás k-kal. A japán keleten olyan, mini nyugaton a német, mosl Bcrlnben pedig sokat tanult. Elsősorban cz kísztette a nemzetközi olimpiai bizottságot arra, hogy a nagyszerű német rendezés után ne a szegény Finnországnak adja a következő olimpiát. Másodsorban pedig az, hogy a japánok 1,600.000 yent ajánlottak fel az európai versenyzik útiköltségére. Máris nagy Zeppelinek bérléséről tárgyainak, amelyek a lehető legrövidebb idő aluli szállítanák a versenyzőkit Tokióba. Egyelőre gyorsjőratu hajón 42 nap az utazási idő, de ha a Szovjet vonalain átengedné a japán kocsi • kai, akkor 8 nap alatt vasúton el lehetne érni a következő olimpiász színhelyét.
Kaphat-e Magyarország a közel-jtfvöben ollmpiaszt?
Ha pályázik rá, feltétlen! hangzik a vá asz. Tokió ulán 1944 ben minden valószínűség szerint L<>usannC kapja meg az o\'implászt, miután jtt székel a nemzetközi olimpiai bizottság és az o\'impiai jáiékok eszméjének felújítása ekkor ksz 50 éves.
1948-ra London és Róma pályáznak a legnagyobb eséllyel, Magyal ország még nem jelent, tte be igényét, d:1 ha a következőkben is ilyen szép eredményt érünk el és pályázunk az olimpiai játékok megrendezésére, könnyen > megkap* hatjuk.
Most lótjuk csak, hogy b\'okkunk* ban mennyi érdekes jegyzet maradt, de hát legközelebbre is k.U valamit hagyni. Mindenesetre hálás köszönettel tartozunk Mező Ferencnek a sc k szellemi, a szjves vendéglátó KelemenékiKk pedig a sok földi jóért, amivel ez esten elláttak tizenhármunkat. Mindezeket megköszönve, annak szellemi töredékeit - nehogy Irigységgel vádoljanak n\\eg bennünket ezennel álnyujl-juk a köznek. A földi javakat egészséggel magunk is el tudtuk fogyasz* tani. i
"t
Prognózis: Élénk nyugati, északnyugati szél, helyenklnt zápor és zivatar, a hőmérséklet sülysd.
"■Hír : Szeptember 1. kedd. Rom. *»t. Egyei Protestáns Egyed Izraelita Elul hé 14.
Oyégyszertárí élleli azolgálat e hé "Mg HZ „őrangyal" gyégyazertA és a klskanlzsal gyégyssertér,
Uíffl.da nyitva reggel 6 órától esto 6 éráig (hétté, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- A SsMts-ksi~(y> tártén és Jé, ára méltányos, skl ossk bsszaálla, dicséri.
n
fehérnemű üzem munkája I ma miír fogalom ...
Csongor? ut 6. Telefon:
328.
Férfi ingeket, pizsamákat a legújabb szabás szerint készítek.
Az ékszer
Irta: Margó
Az asszony n<w is volt ina/1 asszony. Legalább is igy mondták neki. Nem egyszer mosolygott jóindulattal, pici rejtett fölénnyel, visszafojtott kis kacagással. Nem-volt\' igazi asszony, meri nem szerelte a ruhákat sc»iv. Nem tudta szerelni őket. Nem- érdekelték. Nem érlelte az öltözködés millió apró raffinóriáját, a megjelenés hálásának fontosságát, formákat, díszeket, színeket. Mint ahogy vak ember sem tudja szerelni a színek szépségéi. De a vak álmodik róluk. 0 nem álmodott. Ezernyi ragyogás élt benn.1, ettől hunyta le káprázó szemét.
így járt a világban.
Okosszejnü, c^öpp kis lánya mondta róla egyszer: — Az Anyu olyan, ImJtnl a Tiszteletes ur. Olyan álmos... A Tifelelctes ur álmodó pap volt. Verseket irt. Az asszony is. Csak ugy magának.
Nem szerelte az ékszereket Krm. Mások ÍVelt karján, karcsú ujjain megcsodálta, mint minden csodáját a világnak, de ő m\'iga csak\' egy sima jegygyűrűt hordóit keskeny, barna kezén. Volt ugyan fiókájban egy emlék-nyaklánc, de erre- ugy nézett megmelegedett szcMmcl néha, mint egy ölelésre, mely valamikor halott anyja nyakára fonódolt. És visszagondolt egy ezüstszivre is, — a slxtusi Madonna Angyalkája könyökölt rajta és hálára az volt irva. Isten védjen.» Régen elajándékozta valakinek: cz volt egyelőn öröme.
az ékszerekből.
Az asszony a szavak kincsesládáját szerette, — a könyveket. Felnyíló, titokrejtői\'fedelüket, a fehér lapok sima bársonyát, a szavak szikrázó ékszerét. Játszott velük, szépítette mugál fényükkel és gyűjtötte önmaga mélységébe felhalmozott aranyukat.
Ugy állt mr.\'g a könyvesbolt-kirakat elölt, szomjas szemmel, felgyúlt érzések káprázatában, mint amikor az igizi asszony selymek ragyogását, prénv-\'k illatát issza félignyill, mohó ajakkal. Nem volt rá pénze, de a könyv mégis feltárult előtte, mint rejtelmes Szezám. f.rlö szemmel élte az élet relativitását, — boldog gőggel sajnálta néha a gazdagokat.
— Milyen szerencsétlenek lennének az én kereteim\' között. Az Isten tudja, ovit hogyan legyen. P.n gazdag vagyok. Szinte nem is kívánt sctnbnU...
Aztán egyszer elutazott a/, ura. Jóbarátlal, hosszú autóturára. Talán fürdőhelyek sétányain járt, luxushotelek öblös foteljeiben nyújtózott lustán, ragyogó nőket csodált, bárpultokra könyököli, idegen városok idegen ege kéklett a feje fölölt, idegen szavak nemzetközi áradata zúgott a fülében. Talin cl felejtette nevét, hétköznapjait, apró gondjait, talán kábító parfümös kavargásban csak az a gondolat szédítette, hogy férfi, akinek asszonya van odahaza: I.ehet, ncfcn lehel tudni. Mikor megjött
egy ékszcrlokot lett az asszony elé. Fehér bársonyágyán, csillogón és kigyózón nyújtózott a karkötő.
— Ez miből van? — kérdezte az asszony, sután, ijedten, lassan nyíló szemekkel.
— Aranyból — nevetett hangosan a férfi. Mennyj diadal volt a hangjában, mennyi erő és férfi büszkeség. Ilyen botfog gőggel, ilyen férfi fölénnyel ajándékozhattak valaha királyok országokat asszonyaiknak és ezredeket és kastélyokat, karcsuteslü jachtokat és selymet..., csipkét..ékszert...
Az asszony hagyta, hogy felcsatolja karjára az ékszert. Kicsit fel is <tnclte a karját. Nézte. Szép. Odasétált a tükörhöz, megvillogtatta előtte. Újra megnézte igy a karját. Aztán a szemét nézte. Aztán az urát. Egész magát végig. Mintha még sose látta volna. \' Még sohase kapott ékszert. Miért is n« kaphatna, ö is asszony. Mini a löbbiek. Es nem is akármilyen. Valami lüu öröm elöntötte melegséggel. Az ura a hátamögölt állt és mosolyogva Itta az asszony tükörképéi. Az asz-szony visszamosolygolt. Nem az urára, a férfire, aki szereti. Nem a feleség mosolygott... Az asz-szony, akit szerelnek. Aki szeret és asszony. Aki érzi, hogy érték a szerelme, a szeme, mosolya, a kacaja, hajlása. Akit diszitenl kell, áldozatot hozni érte, zálogát a férfiszerekmnek, nehéz áldozatot súlyos gondokon keresztül. Aki elé ajándékot kell tenni « csodáért, hogy van és hogy kell.
Valami felszakadt benne, ujjongó, áradó magára eszmélés. Soha még ilyen élőn, feltártán, forrón nem érezle önmug* lélezését. Vlsz-szafordult és megölelte az urát. Soha métf ilyen forrón, boldogan. Soha még ilyen asszonyi tudatossággal, ilyen asszonyi szerelemmel, mint most...
- LAKBERENDEZBS a mai pén*-szüke mellett is mindenki részére l#en olcsón beszerezhető Kop»tein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruliá-
-Áruház
kirakatai a legjobb divattanácsadók.
fe3 EMI
vezető újdonságai. ♦
Legújabb kimintázásu
szövetek, selymek, női ruhák és habátok
ismert olcsó árakon.
*
MLAt RÖ2L0KV
1986 neptcmber 1.
Őszi divatujdonságok ^Pl Olcsó árak! Nagy választék!
Női szövetek, férfi szövetek, divatselymek,_ Golenszky FereilC
intézeti kelmék, paplan- és szönyégárok divatüzietében fő ut 14.
Zalamegye eleget tud tenni fizetési kötelezettségének
Zala helyzete az alispáni jelentés tükrében
Régi kanizsai barátaimhoz, daloateatvéreim-hez és a dalpártoló közönséghez!
»Dölosnaplómbó\'« c. könyvem iz léses kiállításban 265 oldal terjedő, leniben megjelent.
Ez a könyv nem csupán az én egyéni emlékezéseimet tartalmazza, hanem benső vonatkozásban van az ottani írod. és Müv. Kör történch mének fénykorával is, úgyhogy va» lésággal hiánytpótló kultúrtörténeti fontosságú leírásokat tartalmaz.
Ez a könyv nemes visszhangot kelteit mindazok lelkében, akikben él még a szép, a fenkölt és eszményi törekvések iránti érdeklődés ós akiket feni nevezett Körhöz akár egyénileg, akár pedig családi vagy io-koni kapcsolatok alapján kedves lelki vonatkozások fűznek.
Mielőtt könyvemet sajtó alá bocsátottam, bátor vo\'.tam arra ismerőseim és jóakaróim szives figyelmét felhivni és őket a könyvre való előfizetésre megkérni.
Mélyen fájó érzéseket váll ki lel-kemben, hogy erre a felhívásra alig kaptam választ, pedig j<^gosan hihettem, hogy önzetlen munkásságom megértésre talál még a mai sivár és idealizmusban üres lelkű társada-lomban jis és legalább annyi előfizetést kapek könyvemre, amennyibe az nekeín tényleg kfrült.
A régi szép múltra való hivat, kozással ezt a rideg elbánást, azl hiszem, nem érdemlem meg és még mindig bizom abban, hogy nem halt ki a lelkikből az idealizmus, az eszmei szépnek a szeretele és megbecsülése.
Ebben a reményben kénem ón ma mindazokat, qkik fentvázolt könyvem tartalmával bármily csekély lelki közösséget éreznek, legyenek Szívesek könyvemre b. megrendeléseiket mielőbb hozzám juttatni. A szép időkre való hűséges emlékezéssel és a város társadalnía iránll megbecsülő tisztelettel:
Bőhm Emi: Pécs
— (Sieita Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth Györpy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszórdt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, Bebészet, szülészet, nögyÓRyáazat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium Elektroeardlo-graph (szívVizsgáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Knteroo-leaner (béifürdő). Modern vizgyógyln-tézot Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négy-»ttgöle« park! Olcsó árak I
Bődy Zoltán alispán mosl készítette el évnegyedes jelentését, anu\'ly szerint a ioísz termés miatt a mezőgazdasági munkások egy része, sőt a városi munkásság közül is §;)kun ínséges támogatásra szorulnak majd a téíi időszakban, de vigyázni fognak, hogy st*nki érdemtelenül ne jusson segélyhez. A jelentés szerint a megye pénzügyi helyz-\'tét sikerült egyensúlyba tartani, a vármegye eleget tud lenni fizetési kötelezettségének. A községek ház tarlósában is bizonyos javulás volt észlelhető, az idegenforgalom élénk vo\'t, az egészségügyi á lapotok kielég.tők. A megyében az elmúlt negyedévben 29 öngyilkosság volj, véletlen szerencsétlenségnek 28 ember esett áldozatul.
Nagykanizsán 181) gyermek szü-
.tyinlegy két hél előtt Dobri községben meghalt egy asszony, egy ottani gazda felesége. Az asszony ál.
Utólag bé\'cáavarodásban hurjyt el. Annak rendje és módja szerint cl is temetlék. A tem -tés után a községben különböző hir.k terjedLk el aa asszony halálát illetőleg, ameíyck eljutollak a csendőrségig. A csendőrség nyomozást indilott és a jjya-nui\'kok alapján jelentést lett az esetről a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely a holttest exhumá-lását és boncolását indítványozta,
letett, meghaltak 155-on. A megye természet\'s szaporulata 800 léVk.
Az állategészségügyi viszonyok kielégítők, a terméskii&ás<;kat a rossz idő lerontotla. Takarmány van bőségesen. A kormány a vetőmag ak-> ciót az idén is megrendezi. A mező gazdasági munkásság helyzete kielégítő, szánna bekötő ui és iskola van építés nlati. A szcgénys;;rsu városi lakosság kereseti lehetőségének előmozdítására .háziipari tanfolyamokat akarnak szervezni, ezekhez vezetőket az in le II ige ns állástalan fiatalság soraiból akar kiképezni az alispán. Megemlékezik az alispán évnegyedes jelentése a balatoni vi\'-* lamusitásról és jelenti, hogy 1937-ben már az egész za\'ai Balatonpart villám- sitva \'esz.
amit a vizsgálóbíró el is rendelt. A nagykanizsai törvényszék részéről dr. Imrefi László vizsgálóbiróhe-lyetles és dr. Csik László törvényszéki jegyző, azonkivül dr. Bittera Zoltán városi orvos és dr. Ország Lajos körorvos, a kir. ügyészség részéről viléz Szily Dezső kir. ügyész szállt ki Dobri községbe, a hol a holttes\'.et exhumálták és a hullaházban feiboncolták. A boncolás jegyzökönyveit ma terjesztették be a vizsgálóbíróhoz.
Helyszíni szemle
egy modern fővárosi üzletben Nagykanizsán
ízléses nyoftnlatványt kaptunk. Na-I Kin la tucatjával érkeznek hozzánk, cz mégis megragadta figyelmünket. Az említett nyomtatvány azt adta tud-lunkra, hogy. az egyik kanizsai cég a mai nappal áthelyezi üzletét — ugyanaz utca másik oldalára. Hasonló felhívások legtöbb esetben a jmpirko-sárban kötnek ki, dc itt, mintegy ösztönös érzéstől vezetve .helyszint szemlét! tartottunk. Nemi bántuk meg.
Eláruljuk, hisz nyilt titok, hogy liilter András főúti uj üzletéről van szó. Ez a fiatal nagyszerű üzletember pár év alatt hihetetlen szorgalommal és kitartással a mui világban szinte szokatlan arányban fokozza vevőkörét, nagyobbtlja üzletét. Uj üzlete egyenesen |>árathui a maga nemében és akármelyik világváros körútján megállná a helyéi. Nincs mlégegy liycn üzlet Nagykanizsán a szakmában, amely ilyen finom tónusú, mindenképpen Ízléses, nagyszerűen berendezőit modern üzlethelyiséggel rendelkezne. Csillog és ragyog minden. Az áru a ponvpj$£ toló üvegajtók mögött a vásárlóközönség szeme előtt van, mégis védve portól, piszoktól. Általában ebben a fű-városi nivóju üzletben minden a közönség kényelmiét szolgálja. Külön említést érdemlel a próbafülke, amely lehetővé leszi, hogy a nagyközönség az árul ott a helyszínen felpróbálja és a neki legmfcgfelelőbbet kiválassza.
Az üzlet nagyszWű berendezése mtír a készítés alatt tömegesen becsalta űz arra járó kíváncsiakat. Ez múris jó jel arra, hogy nagyon sokan lesznek, akik azért mennek majd szívesen ebbe az üzletbe, m rl ott mindenképpen olyan kellemes környezetben van-nakf amely gyönyörködteti a szemet és inkánb vásárlásra ösztönöz, nem is Részéivé a mindenkor kifogástalan kiszolgálásról.
örülnünk kell, hogy egy nagykanizsai cég az idő sodrával szemben állja a sarat a gazdasági válság ellenére is bővíteni kénytelen üzletéi, hogy, a kdkönség igényeit mindenképpen kielégítse. Hisszük, hogy u nagyközönség honorálni is fogja további támogatásával Hitler András munkáját.
Külön meg kell emlékezni az ízléses és modern üzlet készítőiről, akik valamennyien nagykanizsai iiparosok, A finom piros csikozásu bútorzat Szemes és Martincscvics müasztalosok tudását és ízlését dicsérik. A kifogástalan festési munkát Tobik János végezte, aki többéves külföldi tapasztalatait kanáitoztatta c munkánál. Az egész berendezés nagyszerűségét cmelto az Elektron cég, amely egészen uj-rendszerű világítási testekkel uj világítási efektusokat teremtett ós nagyszerű hatásokat ért el. A nikkelezés! munkákat Mancsek Lajos mülakatos végezte teljos hozzáértéssel.
Nagykanizsa mindenképpen büszko lehet, hogy ilyen fővárosi nivóju üzlettel rendelkezhetik, amely nemecsak a szemlét, de a legkényesebb vásárló igényeket is kielégíti. .
Van szerencsém nagyrabecsült vevőim szíves tudomására hozni, \\/
hogy Qzletemet szeptember 1-vel a
Bazár-épületbe
Fő-ut 8. (volt Barta-féle Ozlet)
helyezem át. Mid6n biztosltom nagyrabecsOlt vevőimet az eddigi szolid és pontos kiszolgálásról, kérem továbbra Is szíves támogatásukat.
KITTEK JlNDKÁS
divatáru dúst
Törvényszéki bizottság szállt ki Dobri községbe egy kél bete eltemetett asszony exhumálására
A törvényszéki orvosok a boncjegyzökönyvet beterjesztették a vizsgálóbíróhoz
BAI;*I KÖZLÖK*
Kaposvár— Nagykanizsa városközi úszóverseny 45:39
Mintegy ötszáz főnyi előkelő közönség előtt, szép eredményeket ho-zott az uszó viadal. A kaposváriak bebizonyították, hogy jobbak nálunk, de nem sokkal jobbaki Ami a kis pontkülönbségből is kitűnik.
Részletes ercdfcnlényök a fő verseny-bén:
100 m. gyorsúszás: 1. I.aezkó Kp. 1.04.0 2- Krása I- Nk- 1 12 mp. 3. Kelemen Nk. 1.13 mp.
100 tó. hátúszás: 1. Kovács Nk. 1. 27 mp. 2- Hcrnccz Kp. 1.27.5 mp. 3. Czulok Nk. 1.31 mp.
200 m. mellúszás: l. Krasznay Kp. 3.17 mp. 2. Szerdahelyi 3.20.1 mp. 3. Pcrjámosi 3.30 mp.
400 m1, gyorsúszás: 1. Laezkó Kp. 5.38, 2. Kelemen II. Kp. 5.41.2, 3. Krása Nk. 0.05 mp.
3x33 egyharmad m. vegyes ataréta: 1. Nagykanizsa A c-s. 1.07. (Kovács, Kelemen, Krása). 2. Kaposvár I) cs. 1.07.2 m]). 3. Kaposvár A cs. 1.08 mp.
4x33 egyhartuiad m. gyors staféta: 1. Kaposvár A cS. 1.20 mp. (Adorján, Kelemen II., Hernecz, Laczkó). 2. Nagykanizsa A cs. 1.21 mp. (Márai, Kelemen, Kovács, Krása). 3. Kaposvár B "cs. 1.27 hiíj). f
Kiegészítő számok:
33 egyharmad m. béka verseny. 1. Nagy Győző 35, 2. Raáb V. 30.2, 3. Slern 30.5 m*i>-
60 kéthuituttd n*. fiu hátúszás: 1, Orosz 59.8, 2. Pcrényi 1.12, 3. Ilédcy.
100 m. leány gyorsúszás; 1. Ilernesz Zsófia 1.32, 2. Gottlieb 1.35 mp.
100 m. fiu gyorsúszás.- 1. Koch N\'k. 1.2őr-2;\'Fórró Kp. 1.25.4, 3. Kárpáti.
100 ro. mellúszás: 1—2. W\'eiscr és Szarka holtversenyben 1.37, 3. Polgár 1.40 mp.
33 egyharmad m. leány mellúszás: 1. Adorján 31, 2. Ilernesz 38, 3. Gottlieb 39 mp.
A verseny gyors lel>onyolitásábac közreműködtek; Kelemen Ferenc igaz-Kató, Szilágyi György, dr. Vit Ferenc ügyvéd, Ozorai Ferenc, Hollzer József és Varga Lajos.
_ (d.;.)
— A nevelőintéietokbon jól Ismert, klttlnö minőségű Schüiz-kolengyével küldje intézetbe gyermekét.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában Fó-ul 5. (I. alatt
2 •
%
Női kabátszövetek Női ruhaszövetek Costumekelmék Selymek
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
Férfi felöltő-, kabát-
és
öltönyszövetekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokbál.
Iskolaruhákra
alkalmas szövetmapadékok a legolcsóbb árban.
Kirschner Mór
Divatáruházában
GBmbBs Gyula
a miniszterelnökségen
Holnap minisztertanáos
Budapest, augusztus 31 Gömbös Gyula miniszterelnök, a ki orvosai tanácsára külföldre megy utókurára, vasárnap befejezte nagytétényi szabadságát és felköltözött Pestre a miniszterelnökségre.
Mint értesülünk, az Ausztriába® nyaraló Winchkler kereskedelmi miniszter még a hétfői nap folyamát hazaérkezik, ugy hogy a keddre terv-nevelt minisztertanácson, . amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök elnököl, az egész magyar kormány hiány nélkül megjelenik.
A miniszterelnök hétfőn vagy kedden kihallgatáson jelenik meg a kormányzónál, mnjd utána a magyar államfő a miniszterelnök helyettesét, Darányi Kálmánt fogadja.
Budapest, augusztus 31 Gömbös Gyula miniszterelnök hétfőn délelőtt fogadta a miniszterelnöki és a hadügyminiszteri tárca előadóit, majd utána Ernszl Sándort, a kereszténypárt egyik vezérét. Gömbös miniszterelnök kedden kihallgatáson jelenik meg a kormányzónál, elutazására csütörtökön vagy pénteken kerül sor.
A MTI-t felhatalmazták annak közlésérc, hogy a »Reggel« cimü lapban a miniszterelnök betegségére vonatkozó közléssel kupcso\'alban . j kijelentse, hogy a cikkben foglalt í/zun állítások, amelyek u miniszter* I elnök egészségi állapotáról kiadott hivatalos jelentésen tulmcnőlag mást jelentenek, nem feleinek m«g a valóságnak.
Nyomon a csendőrség i a Petőfi-utcában kitett csecsemő ügyében
Megírtuk, hogy a Petőfi-utca egy kertjében egy dobozba rejtett cse-i csemő hulláját találták. A kis holt-1 test már több napja lehetett a kertben, az enyészet teljesen kikezdte, hogy nem is lehefctl megállapítani a nemét, sem pzt, hogy bűntény áldozata-e. Nem is lehetett felbon, colni. j
A rendőrség megindított nyomozása sikerre vezetett, amennyiben sikerült a csecsemő anyjának kilétét megállapítani.
Ez ügyben a gelsei csendőrség Zaisiszentbalázs községben folytat nyomozást annak megállapítására» hogy bűntény történt-e vagy egyszerű kihágás.
A legközelebbi napokban teljesen kibogozódik a Petőfi-utca kert. jében talált csecsemőhulla titokzatos ügye.
Kirabolták a balatonfüredi adóhivatalt
Balatonfüred, augusztus 31 Az éjszaka kifosztották a balatonfüredi adóhivatal Werlhcimf-szckrénycit és az abban lévő pénzt és letétbö helyezett értékeket m5nd elvitték. A nyomozás a legerélycsebben in g\'iuhilt,
«
SALAI ROZLONV
1936. tteptemt-er 1
— (Kinevezés)
A közoktatásügyi miniszter Dévényi (Nothnngcl) JózsT ffiiskolát véfizett testnevelési tanárt a bajai ra1. kir. állami tanítóképző intézethez helyettes tanári minőségben kinevezte. Dévényi József nagykanizsai szülök gyermeke, aki az úszósport fejlesztése terén kifejtett szép IvJje itmV-nycívcl dicséretes irtunká, fejtett ki Nagykanizsán. A bajai intézet Dévényivel értékes erőt fog nyerni.
— (Német és bajor vendégek Nagykanizsán)
Hétfőn délelőtt mintegy GO tagu nó-hiet kiránduló társaság érkezett Nagykanizsára két elegáns német autókaron, Bayreut kiinduló állomásról. Jobbára bajorok ós a német birodalom egyéb városaiból, akik budapesti és balaton-menti kirándulásuk után Siófokról Nagykanizsára és innen tovább utaztak A német vendégek a Centrálban rövid dezsónére piltenől tartottak, majd folytatták utjukat Jugoszláviába ós Olaszországba.
— (Temetés)
Megírtuk, hogy a mült óv karácsonyán Martotnfalvy Béla nagykanizsai festőművész tragikus körülmények közölt megfagyott Palinban, ahol et is fcfcrtették. Marlonfalvy fivére, egy rokkant katonatiszt, aki mindkét kezét vesztette cl a világháborúban, nagy anyagi áldozattal lehetővé tette, hogy Martonfalvy Béla nagykanizsai földben pihenhessen. Holttestét Palinból liolnup, kedden reggel hazahozatlatja fis délelőtt 9 órakor ünnepélyesen bc-bzentelteti a Ufcnlolöbcn.
-4 (Országos iparos-kongresszus)
Az Ipariestülctck Országos Szövetsége szeptember 7-én délután 5 órai és 8-áp reggel 9 órai kezdettel Kaposrá-rott országos iparos kongresszust rendez. A kongresszuson fel fog szólalni Borntmisza Géza iparügyi miniszter is. A nagygyűlésen szóbakerülnek az összes kisiparos problémák. Nagykanizsa iparossága ls képviselteti mMgát az országos kongresszuson.
— (44-esek ezrednapja)
A kaposvári 14-es gyalogezred szep-tomber 6-án tartja ezrednapját Kaposvárott; Az ezredn -pra a mai napig az ország különböző részeiből és n külföldről 2000 volt bajtárs jelentette be részvételét.
— (Misszióshir)
Kedden, szeptember l-én rendkívüli gyűlés lesz a Lo;<iiyklubb&n, kérjük a lagok pontos megjelenését, fontos megbeszélés végeit. Klnöknő.
— Elöiráto* intóxeti kik mövetek nagyon olcsón kaphatók SchUtznél.
— (Fürdőköpenye zsinórjára akasztotta fel magát)
özvegy Engel Nándorné szülelelt Glasner Gizella 53 éves budapcsli asz-szony Hévizszentadráson nyaralt. Az 53 éves budapesti asszony fürdököpc-nye zsinórját csavarta a nyakára és ugy akasztotta fel mkgál szobája ablakkilincsére. Mikor észrevették, nu\'ir halott volt. Búcsúlevelet sem\' hagyott hátra. Holttestét hozzátartozói Budapestre szállították.
I — (Megváltozik az OTI munkaadói Igazolványok szövege)
Az OTI értesíti az intézetnél biztosításra kötelezett munkaadókat, hogy frrtcgbclcgedés esetén u kiállítandó munkaadói igazolványok szövege szeptember 1-élől megváltozik. A régi szövegezésű munkaadói igazolványok szeptember l-én tul is, amig a készlet tart, felhasználhatók. Minthogy a munkaadói igazolványok közül az úgynevezett .Altalános münkaadói igazolvány>-$iak a javadalmazás feltüntetésére szolgáló (8) pontjának szövege helyébe olyan szöveg lép, amelyet már szep-
— (Leesett a fáról ós meghalt egy 13 éves leányka)
Németh Juliska 13 éves zalahosszu-falui leányka egy gyümölcsfára mászott fel, ahol alatta letörött az ág. A 13 léves leányka oly szerencsétlenül esett le, hogy nyilt lábtörést szenvedett, bevitték a kórházba, ahol lábát amputálni kellett, de ezzel sem lehetett megmenteni az éleinek. Meghalt.
— Elegina himxott pongyolák legújabb fazonokban SchUtznél.
— (Titokzatos gyilkosság)
Titokzatos gyilkosság kiderítésével foglalkozik a somogyi csendőrség. Dö-rócske községben ismeretlen tettes behatolt a külön élő Jung Sebestyén gazdaember házába, majd amikor látta, hogy a gazda nincs otthon, megvárta, míg hazajön a szőlőjéből. Az utcán azután nagy konyhakéssel hus-baszurta, hogy belel kifordullak. Jung-nak még volt anijyf ereje, hogy hazavánszorogjon, olt azután holtan esett össze. A csendőrség nyomozza a gyilkost. l
ő.xl lakborondoclil klállltia Kopstein Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen lMzállltott árak mellett — Rendkívül kedvező tlzetéal feltételekkel.
— (Marólúgot ivott, majd a kútba ölte magát egy leány)
Nem mindennapi módon akarta magát elpusztítani egy fiatal leány Bódé községben. Ilapp Irén 22 éves leány annyira megunta az életét, hogy elhatározta, hogy mindenáron elpusztítja miagát. A szerencsétlen teremtés olő-ször a mosáshoz használt marólúgot hajtotta fel, mfcijd amikor az összeégette belsejét, a ház udvarán lévő *utl>a ölte mugát. Kimentették, de nem
tember 1-élől is figyelembe keli venni, az OTI, illetőleg ennek helyi szervei, továbbá a munkaadói igazolványokat árusító postahivatalok, dohánytőzsdék az tAltalános munkaadói igazolvány» ürlai>ok árusilása alkalmával minden egyes általános munkaadói igazolvány űrlaphoz díjtalanul hozzácsatolnak egy-egy «Igazolás» felíralu ürla]>ot abból a célból, hogy a munkaadók az • Általános munkaadói igazolvány» űrlap kiállításakor ennek a munkaadói igazolványnak a 8. pontja helyett az «Igazolás» felíralu űrlapnak a rovatait töltsék ki.
lehetett már rajta segíteni. Borzalmas kinok kőzött rtfeghalt. Mivel semmi Vást nem hagyott Uátra, a csendőrség igyekszik most kinyomozni tettének okát.
- (Dilycggyüitök találkozót*; } aét főn délután 6-tól 8-ig * PannonU hátsó kistermében.
200 magyar munkást
tettek át a osehek a magyar határon
Fülek, augusztus 31 A fülckl zománcaiban a munkások kút héttel ezelőtt szrájkbalóp-tek. A gyár vezetőség\' a cseh munkások 10 százalékos bérkövetelését tlcjesilettc, de azt a 200 magyar munkást, akik Salgótrajánból napon ként állandó határátlépéssel átjártak, uzonnaii hatállyal elbocsátotta és csendörökkel átkísértette a ha-táron.
A koreai tájfun veszteség-listaja
London, augusztus 31 A délkoreai hatalmas lájfunnak eddig 110-1 haloltja van. A sebesültek számla meghaladja az ezret, mig kb. 500 ember eltűnt a viharban.
A versenyzés halottja
Zalaegerszeg, augusztus 31 Tótfalusi Mária kisleány ka a tapolcai tóban rendezett úszóversenyen valószínűleg a megerőltetéstől szivgör-\'söl kapott és Tieghalt.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek\' és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutolfak, az olvasó közönség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyaror szágon is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tarlalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz folyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon dlosekedhetik, nem fogja sokáig bifni a filléres árai mellett. Ehelyelt az történt, hogy a Tükör kedvence lett az intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerő-södött, hogy kiállta a ke?dő idők próbáját s azóia is egyre gyarapodva fémjelzi a magyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barálja
Révay József, a kitűnő tollú nisgyar iró, nagy képzet ségü ludós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tetle összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-höi. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 296 pengőbe került havonta. Ezt az összeget havi 290 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő egyUltes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nck és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-nek.
Az együttes előfizetést bármikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbeszedőnél kell jelenteni
Ny i 1 t-tér.*)
Nyilatkozat
Holczer József sporthtrlapiró úrtól a „Centrál" kávéház személyzete — amennyiben megsérlette volna — ezennel bocsánatot kér.
Nagykanizsa, 1936. augusztus hó 30-án.
A „Centrál" vezetősége.
♦) A* e rovatban kOzlÖttekért »em a izcrkesitöiég. sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Ofcsvnesjjdf oafiamczLbjOin szárakvzíiaUh
Városi Mozgó. Hétfőn, kedden, szerdán I
Uj m»nir vígjáték I Kétórás kacagás I
FOROG AZ IDEGEN
Főszereplők a humor nagymesterei: Radó Sándor, Bársony lütvin, Keleti László, Dajbukát Ilona, Oroaz Vilma stb. otb.
Kísérő mdsor: Abesszínia és Magyar Híradó Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor Randa* helyárak I
BÍMHiriá\'i I I .1—1....... I
Felhívás a tanulókhoz!
9-én kezdődik az uj Iskolaév. 5I"
Spirál, kereskedelmi és mlndanfajta füzetek, rajz tábla és tttmb, vonalzó, kSrzB, tBItötoll, tolltartó, kékpaplr, aktatáska, hátKáaka stb. legoloaóbban
Vágó Endre Illatszer, játék Ét papirüzletÉbei. Fi m U.
Oloaé lavélpaplrváaár ■ I dobo. 25 laaélpapIr-boHtik BU 1111.
10 drb oao«itlav4lpaplr boríték 10 fill. Va.filnknak Ingyan taatau\'y méréa!
1938. Mtplemtw 1
HALAI KÖZLÖNY
r
Kombinált szoba:
komb. szekrény
rekamier
fotel
szék
asztal
hangulatlámpa
380.-,
pengő.
ebédlő berendezés:
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szók
530.-, 610-. 161-
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
Hálószobák:
170.- pensötöl
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300, 1.
Őszi lakberendezési kiállítás I
KOPSTEIN BUTORÁRDHÁZ

Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek é« dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket meghívókat, eljegyzési és esketésí \'értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat
TELEFON:
78.
Gyáriunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt. •

s
ZALAI KÖZLÖNY!
1936. aicpltmber 1.
APBÓDKDETÉSEK
sríitfti5í ssrrjf ncxSeS)
10 tadla •) UK l.ilfcil I 11:1*,
Aut4t»x1t, bérautót, rendetlen gm«-bM, vidékre él helyben, legolctóbbsn. Telelőn állomás : 544. 2704
Ssafcalánvl kereiek elie|ére. Unget-Ullmann, Hortly Mlklóí-ut 19
_____ ohm huris Iflldutnlen, izé\'
Kbutoioxv., lépe>0házl ktilOn be|ár>ltll. tleg leijei elUlánat. Ciengery ut 27/«.
t«árM rahlérhalylaég nigy pad-Iáiul kUdó Ciengery-ut 22. \'
KIMüS káalkMst kmtutö. Wetu Zoltánné Ciengery-ut 21. Kívánatra hái. boa uillttva, 3036
Tmimlmm u Igen tliitell hölgyekkel, hogy Fahn Margittól etváltam, varrodám Saedrenyl-tér 12., ulveakedtenek ott tel. kcíetnl. Tlsitelettel Ráta Mirlika. 3042
MmlMmtmmk i|ánlkotlk Itital, ügvea leány Hunyidl-u. 18. alatt 3070
■átuabáa udvart taUa l-re kiadd. Klnliay-u. 45.
november
3100
■■l(»k<l*r*lu butoroiott aiobi, lürdflaioba-haainálattil, kiadd. Sugár-ot 34.
3101
Hotrlchtcr Kramn lenetanárnő a tini* Uit megkeidl, növendékei lelentkene-nek, Caengery ut 31. aa. 3111
■bmmMb. konyhán, eldizobás lakás kiadó iiept. t-töl Sugár-ut 41/a. 3112
Klaebb klfcaMlaány telvétctlk. Samuné Kopár Teréz HUÖmlon, KOICscy-utca II.
3114
Legjobb Maik, melltartók él n«gihaak«Mk kéaatllnek
Samuné Kopár Teri*
fQtdnalonJában, Kölcsey-u. 11. JatányM árak I 3011
Korrekt nöi tlatalember, «>adékkal, aionnatl belépésre vállalna pénzbearcddl, nktárnokt árukliéről, trallk-keaetdl vagy haaontd állást. Clm a kiadóban. •
Completl karakk-ityl ebédlS, dara-bonként ti, eUdó. Batthyány u. 1. •
Szemere-u. 2le. háa aiadé. Bővebbet Horthy M.-ut 47. >
MtoxaM* lakia kiadó. EOIvOl-lér 20. •
IlvasaaH a Csengery-ut és Katonarét ItolOlt egy autdkurbll. Kéretik • megtaláld Jutalom ellenében Horváth és Val építészmesterek Irodájában adja le. 3116
Elköltözés orlitt kOIOnbíró katoiwk, háaUrtásI cikkek és ágynemű eladik. Horthy Mlkld^ut 3. •
Fiatal kajéránű kereiteltk. Horthy MlkMa-ut 3 •
■aláráaál keresek n . pl 5 drat munkára. Ktnlisy-u 5., Jobbrs. •
Salatkalylaég lakással, lorgalmas helyen, borbély-, dpésr-, vagy élelmluer-tlaletnek alkalmai, nacyon olcsd bérért november 1 ére kiadd. Horthy M.-ut 55. •
Kiadja a laptutajdonoa Közgazdasági Rt thilanbarg Nyomda ás Détzalal Lapkladf Vállalata Nagykanlzaán. FalelSi kiadd l Zalai Károly, interurbán teleion: Nacykanizaa 78. smán

a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
htriMinfí
. Wkuárolnuk t
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő Intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
A nagykanlzaal ktr. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
6238/1936. tkv. sz.
Iniirtil blriMir-IM.
Nagykanizsai Bankegveilllet Rt. végrehajtatónak Jámbor Józael végrehajtást 8ienvedfl ellen Indított végrehiltáilllgyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t-c. 144, 146. é« 147 §§-al értelmében elrendeli a végrebijtáal árverést 3020 P tőkekövetelés, ennek járulékai és az á\'veréil kérvényért emttal megállapított 72 P 80 fiII. költség behajtása végett a nagykanizsai kir. (bíróság területén levő Nagykanizsa városban lekvő s a nagykanizsai 9730 sitjkvben 4383 hraz. alatt foglalt rét a Magyar-utcai rétdUIÖben végreha|táit szanvedő nevén álló Ingatlanra 904 P. 80/b. hrsz. a foglalt beltelek Ingatlanra 715 P, 3305. hrss. a. foglalt szóló és pince a csertől pusztán ingatlanra 1600 P, 4285,a. hisz. a. foglalt szántó a Oondotal kÜetl dülóben Ingatlanra 622 P, 4743/a. hsz. a. foglalt isántó és rét a Nagysaioki nyugati dűlőben ingatlanra 448 P, 7408/a. hrsi. a. foglalt síántó a jakabkuti dűlőben Ingatlanra, 7408/b. hriz. a. foglalt szántó a jakabkuti Ingatlan dUlőbenlre egyBit 200 P, 9124. hrsz. a. foglalt szántó a Cigány berekben Ingatlanra 335 P kikiáltási árban as ingatlanokra 2870/tk. 1983. sz. végzéssel Mátés Anna Jámbor Ovörgyné javára bekebelezett haszonélvezeti uolgalml jognak fenntartásával, mégis asxal, hogy amennyiben az ingatlanokért Igy a megelőző teher fedezetére megállapított 3600 P be nem Igértetnék, ax árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szolgalmi jognak fenntartása nélkül kerülnek ugyanazon luitárnapon árverés alá, úgyszintén u. ennek javára feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalomra tekintet nélkül.
A telekkönyvi hatóság az. árverésnek a klr, járásbíróság hivatalos helyiségében földszint, 11. ajtószám megtsrtására 1936. évi szeptember hó 23. napjának d. e. 10 óráját ttlzl ki és az árverési feltétele^ ket as 1881 :LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat a kl kiállási ár kétharmadánál alanonyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. t -c. 26. fi).
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lO°/&-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elis-
mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c) 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. tc.25.$.)
Nagykanizsa, 1936. évi május hi 25-én. Dr. Wéber s. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k. 30*3 lAUuL
Holherr-Schrantz-féle
lauUígi wl
műtrágyák,
OÉnnMM „FUTDR"
(csontképzö),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek, gép, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) . ~
EiüimM -—|
>nki a helyi kereakedőknél I párosoknál Bzereu* bal -j
Hagy és sok előnyt biztosit magának. Ha terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Csergery-ut 4. u. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néplakarékpénitár R.-T.-nél. Teleion: 20. és 126.
nillktilmillttl litttui Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-tfll. Lr..4b.i-t4r Va.ultltaméa
VssutálloiniiM

BSO 7 Bfl 9 26 II II 12" IS 50
1615
17 M
18 08 19 M 21 38 23 Oí 23M
0
1
s £ * f
■ 3
II
s-
H
Letenyel menetrend
L«4mjMIM. 848 Higjfcwlí.ifi irk. 806 K.jjVMÍuá.ól l»t. 1400 UtMjÍMifk. 18-10
Újdonság l Szenzáció 1
Gjttrhetetlen és moaható
nyakkendők
leg»ebb ■ ca ■xinehban 1.911
divatingek
gySnyBril « minták
Brónyaí Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Város házpalota.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
libe!
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzésl-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakflnyv)
hitelaaitwe P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
I IflqMlwm u. UaMUMCI <■ IMtHlnl l.sMuld VUMU. tomrainm^M*.. MmtantMb UMat* ut*, ÍM ütiulD
78. évfolyam 200. szán;
Nagykanizsa, 1936. szeptember 2 szerda
Ara 12 tni
ZALAI KÖZLÖNY
ilUMidii FM s. niut
. ii.butrtt UUAuup Mimiin
F ° i itikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elítliclíli ári: egy hóra • ptnBó 40 fillér. S.rrkarlSfégi éi kidóti ifiUlI te&oai 78 u
Hnrakőz és a horvátok
Irta: Mur«völgyí J.
II.
Az ántánt hatalmak ellenezték a Muravidék megszállását
A régmúlt történelmi idők felvillanó emlékei az okai annak a rész vélnek, mellyel a magyar a horvátok jelen sorsa iránt viseltetik és hogy a magyar haza, a jó anya nz ősi házhoz hűtlenné vált fiát annak ellenére sem képes szivéből teljtsen kizárni, hogy a nagy háború után megtagadta és elhagyta De kérdés, vájjon Lehet-* elfelejteni azt, hogy horvát testvéreink a Szent Koronához való hütlenségl határozat után fegyveres kézzel betörtek a magyar hazába és arról leszakították : Muraközt és vele egysorsu Vendvidéket.
Ugy a Magyarországtól való elszakadás, mint a két végvidék elrablásának müvét ugyíinazok a horvát szélsöségts elemek kezdeményezték, irányították és hajtották végre, kik a horvát nemzetei jelenlegi szomorú helyzetébe sodorták, kik miatt a hozzánk még mindig ragaszkodó sok régi horvát (szlavón) hü testvéreinknek is bűnhődnie kell. Mert ne felejtsük, maradi még sok régi horvát (sziavon) testvérünk tul a Dráván, akik velünk együtt bizvp bíznak, hogy Idővel a Magyar Szent Korona dicsőségesen ragyogó sugarai a Drávántuira is kiterjesztik a régi testvériség, béke, jólét jótékony melegét. De csak akkor, ha a régi testvér iráni való őszinte vonzódás jelei újból mutatkoznak
Muraköz és Vendvidékre a győztes szerbek nem reflektállak. Sőt a laibachi és zágrábi források szerint : sem a szerbek, sem az antanthatalmak nem is gondollak arra, hogy az SHS uj államalakulat véghatárai túlterjedjenek a Dráván. A határfolyó hosszú vonalon könnyen védhető természetes határát képelné az uj államnak. A Muravidék elcsatolását kizáró\'ag a horvátok szé\'sőséges elem. inek hűtlensége és kapzsisága okozta. Ugyanis a horvátok a szerbekkel és szlovénekkel való egyesülés mézesh\'.\'telben addig futkostak Belgrádba, inig Paslcs kai rávették, hogy a horvá\'.oknak Muraközre és a Vendvidékre való óha. ját Párisban szóvátegyék. A szerbeknek és horvátoknak Párisban nagy segítségére vo\'.tak a cseh kt mert hiszen az á\'taluk tervezett korridor miatt a Muraközre és Vendvidékre okvetlenül szükségük volt. Azonban Párisban ismételten visz-szautasilolták a horvátoknak azt az
óhaját, hogy a demarkációs vonalat a Dráván tul vigyék. De a horvátok az általuk felbujtott stayer-szlovénekkel egyesü\'ve,\' 1018. november elején részint a horvát, részint a stayer határon, kisebb nagyobb csapatokbán megkísérelték a Muraközbe és a Vendvidékre való betörést. Muraköz és a Vendvidék hazafias lakossága fegyvert raga-
Lupesku asszony együtt bukott Títuleskuval
Sorra lemondanak a román diplomaták — Párls a lengyel barátsággal ellensúlyozza Románia elszakadását
Bukarest, szeptember 1 Titulescn külügyminiszter bukásával valószínűleg a diplomáciai testületben js nagy változások lesznek. A román követek nagy része szolidaritást vállait volt külügyminiszterükkel, akitől a kinevezésüket kapták és ezért egyrészük máris lemondott, a többiek lemondása várható.
London, szeptember 1 Az angol sajtó hosszasan foglalkozik Titulescu bukásával. A lapok szerint Románia rövidesen szintén szakítani fog Franciaországgal, mert nyil vánvaló, hogy nem akar a szovjet karjaiba kerülni. Már pedig a
francia-barálság utja előbb-utóbb idevezetné. <>
London, szeptember 1 A Daly Mail szerint Titulescu bukása egyszerre következeti be Lu-pescu asszonyéval. A király végre elfogadta a javaslatot, hogy egyszerre váljon meg mindkettőtől. A két nagy szerepet játszó név bukása szorosan összefügg egymással. Lupescu asszony a hírek szerint egy milliót kapott végkielégítésül, továbbá egy kastélyt a Riviérán.
Francia kölcsönt kap Lengyelország
Páris, szeptember 1 A lapok nagyon barátságos han-con számolnak be a francia-lengyel megegyezésről és a baráti kapcsoltok felújításáról.
Egyik lap azt frja, hogy a lengyel közeledésnek elsősorban az a célja, hogy Lengyelország egy nagyobb kölcsönt kapjon Franciaországtól. Ezzel kapcsolatban .felvetik, hogy kötelezni keli Lengyelországot arra, h«gy a francia pénzen szerzett fegyver\'. ne használhassa Franciaország baráti áljamal ellen.
Spanyol miniszter titokzatos körútja Párisba és több európai fővárosba
Madridban minisztériumokat és a pályaudvart bombázták a felkelők — Megsebesült a francia katonai attasé — Súlyos kormány-vereség a tengerparton — Bombazápor hullik Irun városra — A diplomaták békítő kísérletei
Hendelje, szeptember 1 Ismerete^ hogy a Spanyolországban lévő diplomáciai teslü\'et a két horcbanáüó fél közötti közvetítésre vállalkozott. A diplomaták elsősorban a polgárság érdekeit akarják megvédeni ,és ezért javaslatukban a tüzérségek munkáját, továbbá a nyílt városok bombázását akarják korlátozni, illetve megtiltani. A városok bombázásának megtiltása a nagyértékü műkincsek miatt is fontos volna. Szó van a foglyok kicseréléséről is. A felkelők burgosl kori inánya máris ki.adta a felkelők által, fogvatarlott egyének névsorát.
Sevilla, szeptember 1 A harcok közelében lévő egyik városban
1000 férfi és 300 nő elhatározta, hogy inkább öngyilkos lesz,
semhogy a marxisták kezébe kerüljön.
A felkelők azonnal intézkedtek és sereget küdUk a város megsegítésére, hogy a lakosságot megmentsék a vörösök vérengzésétől. \'
Párls, szeptember t A spanyol közoktatásügyi miniszter és kísérete Párisba érkezett. A spanyol küldöttség egy hétig szándékozik a francia fővárosban maradni. Küldetésük célját titokban tarljak, bizonyosra vehető azonban, hogy útjuk
hivatalos jellegű. Egyes jelenlések szerint a .spanyol küldöttség több európai fővárosban akar látogatást tenni hasonló titkos céilal.
Burgos, szeptember 1 A kormány csapatai a tenger-
parton súlyos vereséget szenvedtek. A futásban lévő kormánycsapatokat a felkelők serege üldözőbe vette.
Madrid, szeptember 1 A kormány letartóztatta Mugurio Lulst, akinél a feloszlatott kongregációk vagyonukat letétbe helyezték. A letartóztatott lakásán rengeteg értéktárgyat és kegyszert találtak, amelyeknek értéke a készpénzletétlel együtt meghaladja a 800 millió pezetát. Az ékszerekel és a pénzt természetesen a kormány emberei szintén lefoglalták.
Madrid, szeptember 1 A francia katofiai attasé az egyik lecsapódó bomba szilánkjától súlyosan megsebesült.
Hendelje, szeptember 1 A felkelők ismét bombázták Mad-rldot.
dotí és a több ízben l>etolakodó horvátokat és szlovénekéi a Drávánál, Miksavárnál, Robádi hegynél, Stridónál, továbbá BeHalincnéi átkergette-a hatá\'on. Ezzel világosan tudtára adlák a bizakodóknak, hogy a Muraköz és Vendvidék népe és lakossága nem akar a magyar anyahazátó! elszakadni s nem akar sem Horvát, sem pedig §zlovénor-szághoz tartozni.
A horvát túlzók látván, hogy sem a muraköziek, sem pedig a vendvidékek nem fogadják őket tárt karokkal, a zágrábi, varasdi stb. h!r-laookban, valamint falragaszokon felhívást intéztek Horvát- és Szla-vonországok közönségéhez a Muraköz és a Vendvidék megszállásához szükséges önkéntes hadsereg toborzása érdekében.
Mielőtt a szükséges önkéntes katonaságot összegyüjlhették vo!na4 a muraközi és a vendvidéki ismert hazafias, békés, jóindulatu ós jáiw bor nép fellázitásához fogtak. A többi között önként kínálkoztak ehhez még jóvar a hadsereg általános összeomlása előtt a Horvát- és Sz avonországb-in katonaszökev é nyékből alakult »Zeleni-káder« ne-i vü rabló, gyilkos és fosztogató ban, dák. Ezek kipusztítása érdekében u hatóságok 1018 oktcb r hó 30-án kihirdetek a Muraközei s omszé d ?s horvátországi vármegyékben a statáriumot. A statárium elől -sok Zeleni-káderb li -vitéz* Muraközbx nvnekült és a harctérről hazaérkezel\' muraközi és vendvidéki ka-t< navjselt emberek közül sokakai fellázított, kikhez a stay.er-rojenti he-
gyekről származó nincstelen vincellérek is csatiaknak. Mini a járvány terjedt szél két-három nap alatt Muraköz és Vendvidék szoin-J szédos járásainak sok falujában a Horvátországból átszivárgott zöld-káderes veszedelem. A horvát szélsőséges elemek csakhamar érdekkörükbe fogadták a rablóbandákat és pártfogásukba vették őket, felbérelt embereik által pedig bátorítottál; és magyarellenes tüntesékre tüzelték s főleg Varazsdró\' fegyverrel és munícióval látták el őket. Ezenkívül a rabló és gyiik* bandák embereinek menedéket, az elrabolt lábasjószágnak pedig ugy Horvát-, mint Stayerországban rejtek helyet adtak.
(Folyt kóv.)


■Aun Rozuim
IWB. Htpltmbtr 1
Őszi diwatujdonsáflok
szövetek, férfi szövetek, divatselymek,__
intézeti kelmék, paplan- és szönyégáruk
Olcsó iraki Hagy választéki
Golenszky Ferenc
divatüzletében
Fő-ut 14.
A belügyminisztériumot négy telitalálat, a hadügyminisztériumot, az északi pályaudvart és néhány más középületét pedig még több bomba érte. Irun ellen kedden reggel szintén megindult a légitámadás. Hat gép jelent meg a város felett 2000 méter magasból tlz-tizenöt-percenként bombazáport zúdított a kormánycsapatokra. A népfront emberei a hirtelen jött repülötámadásból felocsúdva, csak később kezdtek munkába. A Jég-elháritó ágyuk is működésbe léptek, de eddig eggyetlen lövedék sem találta ei a gépeket.
Nincs többé spanyol kormány London, szeptember 1 (lapzártakor érkezett) A Daily Express tudósítása szerint a spanyol kormány voltaképen nincs többé. A forradalmi bizottságok urai a helyzetnek. A «kormány» már az élet és vagyonbiztonság megőrzésére szüksécsg csapatok felett sem rendelkezik.
17.30 Hanglemezek. — 18.55 Tóth Erzsi énekel. — 1.390 Gotnblyukban virág. (Dallos Sándor.) — 20 A rádió szalonzenekara. — 21.,5 llirek. — 21.35 A kis cigánygyerekek zenekara. — 22 Időjáirásjelentés. — 23 Kamarazene. —
BudapMl II.
18.55 Mezőgazdasági félóra. — 19.35 Dullien Klára énekel. — 20.20 Életképek Jeruzsálemből. (Tóth Kálmán.) — 20.55 Hanglemezek. - 22 Hírek.
20.10 Hádiózenekar. — 22.10 Rei-dinger: G-dur és Schubert: lisz-dur zongorahármasa. — 23.30 Jazz.
Szerda
6.45 Torna. — Utána hanglemezek, f— 9 Onnepi hálaadó szentmise és Te LH\'um, pontifikálja dr. Serédi Jusztinián biboros-herccgprimás. — 10.10 llirek. — 10.25 Onnepély Budavára felszabadításának 250. évfordulója alkalmából. — 12.05 Rendőrzenekar. — 12.30 llirek. — 13.20 időjelzés, idő-járásjelentés. — 13.30 Hanglemezek.
— 14.10 llirek, árak. — 16.15 Buda visszafoglalásának európai háttere. (Dr. Gónczy Magda. — 16.45 Időjelzés, llirek. — 17 Három/ csók és a negyedik. (Csermely Gyula.)
17.30 Cigányzene. — 18.30 IIusz nem zet lovasfti a berlini oliinpiászon. (Kiss Ferenc.)\' -— 19 Palló Imre énekei. — 19.35 Emlékezés Buda visszafoglalásáról. (Szendy Károly.) — 20.10 Ünnepi díszhangverseny Budavár vlsz-•szavételének 250. évfordulója ulkalmá-ból. — 21.05 llirek. — 2230 Időjárásjelentés. — Majd a rádió szalonzme-kara. — 0.05 Hírek.
BudapMI II.
18.10 Társasutazás. (Falu Tamás.)
— 20 Hanglemezek. — 21.05 Hírek.
— 21.25 Cigányzene.
Béca.
12 Könnyű zene. — 14 Cortot-leme-zek. — 16 UJ lemezek.
18.25 Wagner: Trisztán és Izolda, ppera. — 23.30 Machó-négyos.
Befejezték az egész nyáron át tartó vizsgálatot a nagykanizsai városházán
A vizsgálat eredménye: a legteljesebb elismerés
Jóformán egész nyáron át miniszteri bizottság vizsgálta felül Nagykanizsa összes közüzemeit dr. Barakovics Bács Károly miniszteri titkár vezetése alatt. A vizsgálat főként a közüzemek rentabilitására terjedt ki. Hetekin át tartott a leg-aprólékosabb felülvizsgálat, a könyvek átlekintése, mlg a bizottság most elkészült mintegy 10 hetes munkájával, végigvizsgálván a Városi Zeneiskolát, a szeszgyárat, a viz- és csatornamüveket és a többi városi közüzemeket.
Dr. Barakovics a vizsgálat eredményeként kijelentette, hogy nincs
| még Magyarországon olyan város, amely ilyen kis apparátussal akkora munkát fejtene ki, mint Nagykanizsa. A város az adminisztráció vezetéséi mindenben a legnagyobb pontossággal, teljesen kifogástalanul és példaadóan végezte el és azért vizsgálatának befejezés.- alkalmából legteljesebb elismerését fejezte ki a polgármester előtt.
Dr. Barakovics Bács miniszteri titkár és Szlovák miniszteri tanácsos már cl is utaztak Nagykanizsáról. Két könyvszakértő azonban még néhány napig visszamaradt.
Kikapcsolják-e a vízvezetéket a vizdij-hátralékosoknál ?
A viz- és csatornamű ellenőrző bizottságának ülése
Hétfőn délután ült össze Nagykanizsa város viz- és csatornamű ellenőrző bizottsága Miklós János postatávirdai főfelügyelő, városi képviselő elnöklete alatt. Az ülésen részt veit dr. Krá\'.ky István polgármester, Vécscy Barna műszaki tanácsnok és Walgiirszky Béla, a \\jái rosi közmüvek .igazgatója, mint előadó.
A bizottság Szabó Béla főkönyvelőnek segélyt szavazott meg, majd áttéérlek a közmű jövő évi költségvetésének tárgya\'ására. Waligurszky Béta bejelentette, hogy a képviselőtestület legutóbbi ülésén határozatot hozott, mely szerint, aki félévig vizdij hátralékban van, annak hátraléka bí-kebelezendő ingatlanára, ha akkor sem fizet, a vízszolgáltatás kikapcsolandó.
Ehhez több felszólalás történt. Többen utaltak arra, hogy a kikap-
csolás voltaképpen nem szankfció, csak egy kényelemtől való megvonás. A vízszolgáltatást ugyanis nem lehet megvonni, hlszcp módjában van az illetőnek a vizet a közkutak-ból beszerezni
Wa\'lgnrszky Béla beterjesztette a a vizdij hátralékosok kimutalását.
S&iLö Béla hangsúlyozta, hogy a vizmüvek háromszor is felszólítják a hátralékosokat fizetésre.
BhIu Karoly kifogásolta a hátralékosok listájának összeállítását. Igazi helyzetképet szerelne látni, nem csak az 15)35. évi december végéig való állapotot. Nem lehet célunk, hogy embereket tönkre tegyünk, hanem csak az, hogy a hátralékot behajtsuk, - mondta.
Miklós János elnök javasolta, hogy akik félévnél tovább hátralékban vannak a vízdíjjal, azokat a köa müvekből kapcsoltassák ki.
Nöl és férfi
szöugtKOISnlegességcK
megérKestieU
Siníer DivutMázbo.
Legújabb divat! Hús válasxték !
Miklós Gyula bankigazgató közbeveti : (
- Mi történik akkor, ha a vizet kikapcsoljuk ? Akkor is jár a viz* dij ?
Wa lgarszky: Természetes, hogy akkor is fizetni kell!
Miklós Gyula igazgató: Ez nagyon kényes kérdés !
ArnviHi Náthán sem tartja lehetségesnek a kérdés ilyetén megöl, dását.
7 öbb hozzászólás után dr. Krúlky polgármester kijelentette, hogy Valamilyen szankciónak kell lennie. A bizottság végre is ugy határozott, hogy a kérdést leveszi az ülés napirendjéről, azzal, hogy a közmüvek irodája tartozik részletes ki-mutatást készíteni a hátralékosokról, hogy tiszta képet lehessen kapni mindenről, amelyben benne van az is, hqgy nyolc hónapig mi folyt bo a hátralékokból.
Wa\'lgtirszky Béla beterjesztette a vizmü költségvetését, amely 1937-re 135 362 pengő bevétel, ugyanannyi kiadással. Ezzel szemben a folyó évj költségvetés volt 126.700 pengő, a múlt évi pedig 141.638 pengő.
B..da Károly a felügyeleti dijakat és fuvarokat tette szóvá
Dr. Kralky polgármesternek nincs kifogása az ellen, ha a bizottság ezeknek megfontolását javasolja. Az ülés akként határozott, hogy kéri a polgármestert, tegye ezeket megfontolás tárgyává és hozzon megfelelő javaslatot.
Miután a polgármester a délutáni budapesti gyorsvonattal az iparügyi minisztériumba utazott, az ülést félbeszakították.
A szenvedd, beteg nőket reggel éhgyomorra egy kis pohár terméüzf-les „Ferenc József" keserűvíz 2-3 óra a>att könnyű, lágy bélkiürülés-hez segíti és ezáltal igen sok esetben rendkivül jótékony hatással van a beteg szervekre. Az orvosok ajándék.
IDŐ
Hösülyedés!
Prognózis: Élénk északnyugati szél, Időnként zápor, a hö még tovább sfllyed.
Naptár : 8zeptember 2. szerda Rom. kat. István. Protestáns Rebeka. Izrael. Elul hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az „őrangyal" gyógyszertA és a kiekanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlő, szerda, péntek délután kedden egóaz nap nőknek).
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igeu olcsón beszerezhető Kuptiein Lipót Magyarország legnagyobb butorárohtf*
T93C rtcptemher 2
BALAI KÖZLÖNY
S
k«t. Ezt még valahogy el tudom kép zclni, dc azt már sehogysem, hogy ők hogy néznek majd kl a ml muszlinjainkban és impriméinkbcn...
Hogy az apróságokról is meséllek valamit, a gombok óriásokká nőtték kl magukat. Eddig megelégedtünk a kis cárt gombokkal, most hatalmas méretekben gomboljuk össze magunkon. A b\'uzok és angol ruhák kedves újdonsága, hogy épp ugy záródnak nyaknál, mint a kis fiu ingok : 3-4 angol börgombbal. Apropos ! Bör ! Rengeteg a bőröv, amit galalittci, fémmel és csonttal kombinálnak, természetesen megfelelő gombokká\'. A sálak ls hallatlanul nagy arányokban bontakoznak ki. Délelőtt kötött vagy szövet sálat visel nvajd az elegáns nő, délután j>edlg muszlint, vagy batikolt selymet. Klipseink ls megnőnek majd nz idén, persze csakis strassz-bói. Ennyi egyelőre elég! Legközc-ipbb majd ezt a nagy általánosságot fogjuk boncolgatni és meg fogjuk vitatni szépen egyült, hogy mit ls csináltassunk az eljövendő szezonbon, ami olcsó is és szép Is.
Divatposta
Szósz Imrőné. A beküldött szövet nagyon finom és elegáns. Természetesen hosszú ujjasra csináltató,
csapolt válakknl, magas nyaka köré tegyen egy hófehér georgette dupla körgallért, két zsebet csináltasson a szoknyára, az egyikbe fehér muszlin ItCfldŐt tegyen éa egy fekete lakk wsé les övet vegyen a derekára. A szoknya ne legyen nagyon szük, inkább kicsit gloknisabb. Ez olyan szép kis ruháju lesz, amit egész télen fog tudni viselni. Üdvözlet.
Ikiby, lA&dy. Vegyenek rgy levélzöld anyagot kosztümre. Méghozzá jó, vastag kelmét, hogy ne fázzanak lx-n-nc. A szoknya legyen sima, esetleg az egyik oldalán gombolva három-négy gombbal. A kabát pedig rövid és sveifolt, két soros gomlwlódással és nerz, vagy bibor, szóval barna szőrmével diszitsék, esetleg hernfazonos megoldással, vagy pedig most vannak legújabban olyan megoldásos szőrme-gallérok, amiket négy-ötféle képen is tudnak viselni. Zöld kalapol barna tollal és barna aeccssoirckct ajánlok hozzá. Nagyon szép lesz. Üdvözlet.
Szép az (lel. Most már lebeszélem a vászonkosztümről, mert lehet, hogy lesznek még meleg, szép napok, de ez már nem szezoncikk. Ha akármilyen k,.vesel viseli is, jövőre már mégsem uj és esetleg még a divat is megváltód-hátik, ha akármilyen angolosra csináltatja is. Inkább vegyen most egy .téli koszlúmWvalót, az nagyon divat ifcsz és nem olyan meleg, viselheti | nyugodtan ősszel is már, pláne, ha egysorosán vatelinoztatja. Üdvözlet.
Bázabaot a sírkő egy kisleányra
Az életveszélyesen sérült gyermeket nem engedték kót házba szállítani
Párlsba beszökött az ősz...
örömmel köszöntöm k. Olvasóimat az öszi szezon küszöbén. Meri tudniuk kell, hogy az ősz nem a naptár szerint kezdődik, hanem a mikor Párjsban a nagy divatházak bemutatják legújabb \'kollekciójukat és a hölgyeknek fő a fejük, nemkülönben a férjeké, hogy milyen ru. hát. milyen szinüt, milyen fazonút csináltassanak saját örömükre éa legjobb barátnőik pukkasztására.
Elmesélem önöknek, hogy mit is láttam Párisban és mi lesz a ieg-ujabb divat.
Azzal kezdem, hogy nagyon, de nagyon sok szövetruha lesz az idén, még pedig délelőttre gyapjú, jersey, kék, bordó, zöld és terakotl színben Délutánra a romáin, a bársony és a klóké, nemkülönbén az egészen puha angóra a lanszirozott anyag. Szinben itt ls a sölétzöld, a li\'a és a fekete dominál. A fekete, mini minden évben, az idén is első helyen ált tfereflenül. A nap minden szakában, az este minden órájában divatos a fekete. Esi éne a fémszálas anyagok, a fényes, igy clré, satin, lainck fognak dominálni, nemkülönben a gyapjú, csipke és legújabban a nagyon puha, finom posztó. Igen, kéljem, ugy, ahogy olvassák : a peszto. Ez Páris szenzációja. Az esti ruhák kivétel nélkül agyon hímzetté^. Akár fémszállal akár slrasz-szal, akár ezüstlel, akár arannyal. Olyan pompásak lesznek az Idén a hölgyek, hogy minden eddiginél jobban fognak csillogni. (Nagyon kérem a férjeket, hogy ne üssenek ezért a híradásomért agyon)
A bársony külön fejezetet érdeme\'. Gyönyörű pasztell szinekben és természetesen feketében a sze zon uralkodó anyaga lesz. Kosztümök, kabátok, délutáni és cocktaií-ruhák ebből készülnek. De valljuk meg, nagyon szép is. Kicsit ugyan kényes, de Istenem, valami hibájának csak kell lenni.
Rengeteg a zlppzárral végződő ruha. Shiarapclli, a legnagyobb párisi divatszalonok egyike, mulatott egy fekete sutin kosztümöt, ^melynek szoknyája teljes, tehát kb. 80 cm. hosszúságban végig zippzárral csukódott. Frenetikus sikere volt. (De a bemutatón lelki szemeim elé képzeltem pl. egy 80 ki\'ós hölgyet ilyen teleti eben, még a szívverésem is elállt bele...)
Nagyon sok terakott szint láttam, végre valami, ami uj és tetszik pékünk Ugyanis ez az a szín, ami csak nagyon kevés hölgynek nem áll jói. Ez illik a barnának, feketének és a szőkének is egyaránt. Különösen kötött ruhában tobzódik a sok terakott.
Érdekes, hogy a szmoking még mindig tartja magát, pedig már azt hillíik, elegük volt a hölgyeknek belőle. Igaz, most egy kis változással, de lényeg, hogy még mindig három és négy részből összeállított enjítinblék dominálnak. Legújabban 0 frakk hódított nagy teret a párisi bemutatókon. Egész fényes anyagbél, tchér csipke vagy más szép anyagú mellénnyel. Ami ezelőtt a szmoking volt, az lesz az idén a frakk. Nemsokára - azt hiszem -gardí-robot fogunk cserélni férjeinkkel. Mi viseljük majd az ó ruhái-
Zalaogerszeg, szeptember 1
A magyar falusi ember felfogásán ra érdekes fényt vet az alábbi eset. Hasonló makacsság már nem egyszer emberéletet is köveiéit és nem lehetetlen, hogy most is életével fi. zet egy zalai kislány apja konokr ságáérl.
Történi ugyans, hogy Bak községben Kovács Margit 12 éves kislány a temetőben játszadozott. Köz, ben felmászott az egyik sirküre is, amely régi volt és kidüU a kislány súlya alatt. A szerencsétlen kislány leesett, a nehéz sírkő rázuhanj ugy hogy Kovács Margit súlyos ko-ponyaalapi repedést szenvedett. Dr. Radó Gyula körorvos első segélyben részesítette és intézkedésé, re a .zalaegerszegi mentők is a; helyszínre mentek. A leány apja azonban semmi körülmények között nem volt hajlandó leányát a mentö-
kocsira engedni és minden eré\'y^s felszólítás ellen igy védekezett:
- Ha a leány állapota olyan súlyos, hogy meghal, úgysem \'ehet rajt segíteni, ha pedig nem súlyos, meggyógyul itthon js !
A kislány igy tehát odahaza maradt, bár állapota válságos.
Erőteljes, kövér egyéneknek, köszvényeseknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként 1—1 pohár természetes „Ferenc józseí" Iceserüviz gyakran felbecsülhetetlen szolgálatot tesz. Az orvosok sjínljáK
ö«*i lakbereodexéii kiállítás Kopsteln Bútoráruházban Nagykanizsán. Mólyen 1 •szállított Arak mellett. - Rendkívül kedvezd fizetési teltételekkel.
— A nevelőintézetekben jól ismert, kitűnő minőségű Schütz-kelengyévta küldje Intézetbe gyermekét
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
flagyar megújhodás felé
Kováoh Imr* könyv©
Most hagyta el a sajtót Kovách Imrének a fenti címmel megjelent; Igen érdekes és nagystílű munkája; A szerző maga is bevallja, hogy nem iró cml>er, de könyve olvasásakor valóban nCta* is n stílust, n formát, Jianem « tártaimat kelt nézni.
Az írót u magyarság mostani nyomorúságos sorsa késztette gondolkodásra és igaz lelki mélységből fakadó hazaszeretete késztette arra, hogy megírja a mindnyájunk állal elfogadható irányelveket. Könyvében egy olyan világnézetet rajzol, amely szerinte a magyar faj jövőjét biztosítja. Végigmegy az élet kérdésein " legmagasabb fogalmaktól a faji élet legapróbb részletéig és előadja, hogy szerinte u magyarságnak milyen egységes véleményt kellene vallani.
Beszél a biügvar faj kívánatos egységes vallás-erkölcsi világnézetéről, « magyar fajtestvéri szerétéiről, fajtcst-vérí kötelességekről, magyar faji munkáról, vagyonról, közéletről « társadalmi rétegek é-s foglalkozási rendek kötelességeiről, a családról, faji és egyéni tulajdonsa ainkról és kötelességeinkről stb.
Iigy ember viláRnézelét az egyetemes magyarságra rákényszeríteni, nehéz és merész vállalkozás. Kovách Imre úttörő, kimerítő és gondosan összeállított munkája i égis dicséretreméltó. Az egyes fej./.• i.\'kb-n olyan elveket vall, mnelyok mind- nképpen helyesek és feltétlen követésre méltóak. Igen érdekes az a fejezet is, amely a szociáldemokrata párt programját veszi
-Áruház
kirakatai a legjobb divattanácsadók.
1DSwaU
vezető újdonságai. ♦
Legújabb kimintázásu
szövetek, selymek, női ruhák és kabátok ismert olcsó árakon.
(
4
CAUtl KÖZLÖNY
IM6. iicplembtr 2
Iskolaév kezdetén Ön sem lehet kivétel!! 5&SJSS iskolacipőket,
tornacipőket, gyönyörű trottdrcipőket legolcsóbban vásárolhat
az „IDEÁL" cipőáruházban -p* (Fő-ut 12. sz.)
BUDAVÁR VISSZAFOGLALÁSA
a keresztény közösség eszméjének diadala
birálat alá és rámulal unnak hibáira és fogyatékosságaira. Legnagyobb ér-dt*ne Kovách Imrének az a mély hazaszeretete és né|>énck sorsáért való aggódása, amely ezt a minden izében részletes, körültekintő hatalmas munka megírásához ösztökélte. Kétségtelen, hogy megvilágítja a helyes utat és hogy a könyvben lefektetett egyes eszmék a magyar faj kívánatos egységét Célozzák. Hogy ez mennyiln-n valósul meg, hogy a könyvben lefektetett irányokat hogyan tirtják l>c, az más lapra tartozik. A könyv dicséretre-hiéltó úttörő munka, érdemes elolvasni, sokat tanulhatunk belőle. Célkitűzései megérdemlik, hogy szélesebb körök foglalkozzanak ycIc. —nő
Ma dSnft az iparügyi
miniszter az igazság-ügyi palota munkái felett
Hétfőn dé\'-ulán a budapesti gyors-vonattal a fővárosba ulazoit dr. Krátky István polgármester és Vé-csey Barna műszaki tanácsnok, hogy az iparügyi minisztériumban az igazságügyi pa]otn munkáinak odaítélésénél szemé\'yesen jelen legyenek Ma dönt ugyanis az iparügyi miniszter, h<>gy a beérkezett ajánlattok alapján kik .kapják meg az épjl-skezt\'s munkálatait. Miulán két állás pont van, a polgármester szükségesnek látta, hogy személyes -n vegyen részt az értekezleten és kifejtse a döntés előtt még egyszer azokat a fontos szociális és egyéb szompon-tokat, amelyeket a munkák odaité-lésénél figyelembe kvll venni.
Nagykanizsa város összes építőipari szakmái lázas izgalommal várják ez Iparügyi miniszter döntését.
Lapunk zártakor a tárgyalások .még mindig folynak Nem valószínű, hogy még ma sor kerül a döntésre.
HALLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ C.YÖRQY REGÉNYE 24
— A repülések Davosra maradnak — mondta a rendező fanyar mosolyával. - A davosi havasok kulisszái kellenek nekem. Olt majd lehet síelni. Ili tessék tnimikázni és taglcjteni. Százegyedik kép! ülőre!
És Adoré átölelte a széparcú, fehér-pullovws, szépfogu drámai hőst, akit egy meredély széléről kell tt magával rántania.
AJmfinl visszaérkeztek az atelier elé, Toni várta és nrir messziről ujság-lapot lobogtatott. Adoré kikapta kezéből.
A B. \'/.. am! Millag sportrovatában azonnal rátalált a vörös vonallal ki jelölt cikkre:
• A német nehézsúlyú boxbajnok-ság. Mint hírlik, a baszk bika, Paolíno néhány hónapon belül Berlinbe jön, hogy a némel nehézsúlyú bajnokságért ringbe, \'álljon. Ha a hír valónak bizonyul, a bajnoki" cim védőjének, Toni Breifcernck nehéz dolga lesz. Paolino technikai tudása koránts.m haladja tuí a jelenlegi német bajnokét, de legendás ereje veszélyes ellenféllé teszi még a tengerentúli viszonylatokban is. Toni Br«\'eher formájáról hosz-szabb idő óta nincs értesülésünk, miután a \'kitűnő sampion külföldön tartózkodott.*
Adoré hisztérikusan felkacagott.
Budavár visszafoglalásának jubileumán SerédI Juszliníán dr. bi-boros-hcrccgprimás most megjelent körlevelében nvegkapő szavakban méJlatta a 250 év előtti történelmi fordulat jelentőségét. Buda visszafoglalása — úgymond —• a keresztény közösség eszméjének diadala volt.
A körlevél ezután hangsúlyozza, hogy Buda felszabadítása sajátosan magyar diadal s a felszabadulás ünnepe nmgyar ünnep: büszke emlékezés számunkra és Istennel szemben alázatos bála-adás ünnepe! Majd így folytalja:
Az ünnep tanulsága ezek után kézenfekvő. A haza érdekében is ki kell tartanunk ősi katolikus hitünk mellett! Meg kell azt vallanunk nemesak szavakkal, hanem tettekkel is. Gyávaság és rut hálát-
— Hogyan? Egy sportrovat vezetőjének nincsen értesülése arról, hogy Ben Ncgrillot készre csináltad. Akkor vezesse a vlzállásrovalót.
És Adoré újból szaggatottan, erőltetetten kacagott.
Berg fülelt, mint a vizsla. Ez nem Adoré csengő, egészséges, főlényes kacaja volt, ezek az artikuiálatlan hangok mintha egy ismeretlen lényből törtek volna elő. De amikor Adoré újból megszólalt, már ismét a régi volt. •
— Hl készül valami ellened, Toni Holnap reggel tréningbe mész Bauson-nal. A lapokhoz majd én megyek el. t\'gy látszik nemi tudják, mi a kötelességük Németország \' ajnokával szemben. Majd én megtanítom a .disznókat. Győzni fogsz, Toni! Győzni fogsz!
Ez utóbbi felkiállás már maidnem sikoltás voll. És a köréjük gyűlt statiszták, mű helymesterek látták, hogy Adoré világszép szemefr szikráznak, rezgő orrcimpái kitágulnak, mint nemes arabs ménéi.
Toni hallgatott. És olyan csend vyll, hogy a hulló hópehelyek zizegése is hallatszott. Mindebki \' lélekzeivissza-fojtva várt valamire.
— Egy biztos — dörmögte végre Toni, — vagy győzők, vagy élve nem jövök ki a ringből.
Szavait újból csend^ követte. Aztán hatalmas hurrá harsant fel, amelyet » falfelületek és doboldalnk visszhangja ismételt meg. És e percben ugy
lanság volna szégyenlcnünk nzt a vallási, melynek nemzetünk megmentését köszönhetjük. Távol legyen tőlünk a kiesínyhitüség, vagy a Moghunyászkodás akár a magán-akár a közéletben, mintha mi ka. tolikusok a hazának csókkent értékű i>olgárai lennénk. Egységesen ragaszkodnunk kell az Apostoli Szenlszéklíez és azon kullur- és eszme-közösséghez, melynek ő legfőbb képviselője és irányitója. Erre különösen szükség van most, amikor a kereszténységet és vele egyült kis országunkat az izlámnál is rettenetesebb ellenséges irányzatok fenyegetik, melyek egyelőre csak «áfiumos» prófétákat és írásokat küldenek a világba, de nme.\' lyek készek akár fegyveres hadak, kai is támadni.
álltak otl statiszták, munkások, rendezők, sztárok, operatőrök és tervezők, mini egy ember: Németország. A feudális atavUjmlus, a harci dicsőség Toni Brcehcr msatrózökleibe inkarnálódott.
XVIII. \\J
— Soha sincsen ennek az Erdllieim-nak egy eredeti ötlete — dörmögte I.eonhard Braun, a kovácslcgényböi lett író. — Van Doggcn már három évvel ezelőtt rendezte műtermében az első éjjeli vernisageol, mi németek csak most cammogunk utána.
— És ha ez a Erdtheim1 nem volna, még most sem cammognánk,
E szavakat IK\'rg mondta, éles, kellemetlen hangján.
— Nos, tegyük fel, hogy nem1 cammognánk. Olyan jelentékenynek tartja ezt a groteszk ötletet, hogy a hiánya negatívum lenne?
— A délelőtti vernissageok hangulata kellemetlen — jelentette ki nyo-matékkal a Tagblatt nagyhangú mü-krilikusa. — Az ember nem is reggelizhet nyugodtan, szivarról szó sem lehet. AzonkivüS a vasárnap som megfelelő. Ez a nap kiesik a norniálhan-gúláiból. Így hétköznap és éjjel érdekesebb a dolog, revü ulán és kártya elölt. Nem mondom, kissé báli jellege és reklámize van, de ez Sem baj. IC lég a halolt galériákból, transzperáljuk a
\' művészélet egyre jobban az élet vér-I keringésének... na, képsikjába, moud-| juk.
-f
— (A szerkesztőségből)
Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője szabadságáról megérkezett és átvette hivatala vezetését.
— (Dr. Kerkayt táviratilag rendelték Keoskemétre)
Megemlékeztünk arról a mozgalomról, ami megindult dr. Kerkay József kegyesrendi ginül, tanár, a Nolre Dame leánygimnázium igazgatójának visszatartása érdekében, minthogy a rendfőnök ludvalcvöleg Kecskemétre helyezte át. A mozgalomnak véget vetett a rendfőnök sürgönye, amely dr. Kerkayl kecskeméti állásának azonnali elfoglalására hivta Tel. Dr. Kerkay József enn^k alapján hétfőn délután elutazott Nagykanizsáról uj állomáshelyére. Nagykanizsa közönségének becsülése és szeretete kiséri uj működési körébe.
— (Szabadság)
■ Dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató, a nagykanizsai I. sz. postahivatal főnöke szcpiember 3-tóI a 1,0 végéig szabadságra távozik. Távolléte alatt helyettese, Mutter (léza fő*-felügyelő veszi át az I. sz. hivatal vezetését.
— (Áthelyezés)
A magyar piarista rendfőnök Szűcs Lajos gimn. tanárt Nagykanizsára helyezte ál. Szűcs Lajosban értékes munkásságu és közszeretelnek\'örvcndő, kedves ismerős kerül vissza Nagykanizsára.
Hofrichtcr Kmtna zenetanárnő a tanítást megkezdi növendékoi jelentkezzenek Csengery-ut 31. sz.\'
— (ülések a vármegyén)
Zalavármegye kisgyűlése es közigazgatási bizottsága szeptember 9-én, szerdán, a törvényhatósági bizottság pedig 10-é»r csütörtökön tartja rendig havi közgyűlését.
A fehér teremben valóban ugy éllek Ensendonck kéi>ei, mint még soha. Előtörtettek végre a magányból, beszéllek, mosolyogtak, énekeltek, csacsoglak, kérdeztek és feleltek a rájuk-lapadó tekintetek tüzében, hírt hozlak -ismeretlen régiókból, ahová csak u festő tudott kivételes pillanatokbán el-hatolni.
Erakkos urak és eslélyruhás dámák csoportjai hullám\'/otluk " teremben fel és alá. Itt lenni egyszerűen u \'on-tonhoz tartozott, szükséges öureklámí Volt mindenkinek, aki a pénzvilágban, társadalmi pozícióban, művészi bcér-kezeltségben jelenteni akart valamit.
Egynéhány kép keretén már olt fityegett a Priv&teigentutm von X. Y. felirat, másokon, "ngekauft von X. Y. és amint a cédulák szai>orodlak, komoly és közismert müvásárlók neveit jelezve, a napilapok és művészeti szemlék kiküldöttei mér a vernissage első órájában megállapították a sikert.
— Erdtheim orra ismét jól szimatolt, mondották. És nagyképűen sű-rögve-forogva az újonnan felfedezett művész körül, igyekeztek képeket vagy grafikákaL kicsalni tőle.
De Easendonck szemében szomorúság, keskenyvágásu ajkán kesernyés mosoly ült., Nem tudott késői sikerének örülni, fáradtnak érezte magát és minden kufárkodást, ami körülötte nyüzsgött, mintha nagyon távolról nézett volna m\'ár, fanyar szájízzel, megfehéredett halántékokkal, (Folyt kőv.)
Városi Moaegé. Hétfőn, kedden, szerdán!
Uj magyar vígjátéki Kétórás kacagás I
FOROG AZ IDEGEN
Főszereplők a humor nagymesterei: Radó Sándor, Bársony István, Keleti László, Dajbukát Ilona, Orosz Vilma stl>. stb.
Kisérő műsor: Abesszínia és Magyar Híradó Előadások kezdete hétköznapokon 0, 7 és 9 órakor Rendea helyárak 1
1038. wepttmbcr 2
BAXM R0ZL01W
__ (A városházáról)
í)r. Novai Imre városi tanácsnok sz;ll)Odságáról visszaérkezett és elfoglalta hivatalát. (
l)r, l\'rack István közigazgatási tanácsnok 621 K5U szabadságra Hévizre
utnzot\'. t
„ Leányok - fink! ,Ideál" iskolacipóbon kellemes a Járás. Fő-ut 12. sz. __ (Pótbeiratások)
A nagykanizsai reálgimnáziumban és js\'olrc Dame leánygimnáziumban a jx\'.t-lieiratások szeptember 5. és 7-én lesznek. Veni Sancte szeptember 8-án.
- (Javitó vizsgák)
a i>qlgári leányiskolában nem, mint az év végi értesítőben áll, szeptcjmlwr fi án, hanem szeptember 3 án, csűtórtó kőn délelőtt lesznek.
- (Hősi emiékot)
avatott vasárnap Kisgörbő község. A kis zalai falu 18 hősének nevét m g-örökitő emlékmüvet, amelyet Pataky Andor zalai szobrászművész készített, többszázfőnyi közönség és a megye előkelőségeinek jelenlétében Horváth Klek plébános áldotta meg. Az ünnepségen a plébános és Perényi Tibor jegyző mondottak beszédet, közreműködött a sümegi leventezenekar, a dalárdák, tűzoltók és leventék, akik cm-lékslafélát futottak.
ÉRTESÍTÉS.
ftrtesitem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet szept. 1-ével
Fö-ut 4. szám alá
Rossnfsld-féls hfcfc I. em.
helyeztem át. Midőn ezt a n. é. közönség salves tedöaváaárs hozom, kérem további becses támogatásukat
Móger István
urlezabó. Ugyanott egy tanuló felvétetik.
— (Buosuszentlásfclól zarándok-ut)
jegyei Szabó Antal üzletében és a Szociális Missziótársulat irodájában is kaphatók.
— Női éa fórflclpő újdonságok érkeztek, gyönyörű kivitelben legolcsóbban az „Ideál" cipőáruházban. Fő-ut 12. sz.
— (Uj kikötőt kap Balatonfüred) A miniszter kiküldöttjének részvételével most határozták el, hogy ljala" tonfüreden a hajóforgalom fellendítése érdekében uj kikötőt épilent.k. Az fiién mér (18 ezer utas szállt hajóra, ami kétszerese a tavalyi forgalomnak. A 100 méter hosszú és szigetben vég-ződő tablót a fürdőtelep és a yacht-épitő mólója között fogják megépíteni.
- Elegám hlroiett pongyolák legújabb
lazonokban Sehütsnél.
— A Katolikus Szemle
luost megjelent szeptemberi száma Buda várának felszabadulási emlékünnepével kapcsolatban első helyen Csóka Lajos szép tanulmányát közli XI. Ince pápáról, aki egész éleiét, tehetségét és pénzét arra áldozta, i,ogy a török hódoltságot megszüntesse Magvarországon. Noszlopi László érdekesen világítja meg a házastárs megválasztásában közrejátszó lélektani motívumokat. Sármándi Sándor a rendi Ausztria uj pedagógiai törekvéseiről lérckczik, amelyek világszerte a figyelőm középpontjában állnak. Hor-válh Sándor az erkölcsi normák érvényesítéséről ir a gazdasági életben. Széles körökben fog feltűnést kelteni De C.haslonay berni egyetemi tanár cikke, aki a világhírű Bcrdiajevnek i\'rra a kérdésére válaszol, hogy vál-S;\'<Rba jutott-e napjainkban a keresz-lénység. Több más tanulmány, !>ő kritikai rovat, változatos szemlék és gazdag külföldi beszámolók olvashatók >»<5g a kitűnő folyóiratban, amelyet a Szent István Társulat megbízásából Milu\'lics vid szerkeszt, lilöfizetésl ára \'■\'gy évre 10 pengő.
- A SchQti-kelengye tartós Ós JÓ, ára méltányos, aki csuk használja, dicséri.
Van szerencsém nagyrabecsült vevőim szíves tudomására hozni, Hogy üzletemet szeptember 1-vel a
Bazár-épületbe
Fő-ut 8. (volt Barta-téle üzlet)
helyezem át. Midőn biztosítom nagyrabecsQlt vevőimet az eddigi szolid ós pontos kiszolgálásról, kérem továbbra Is szíves támo- , gatásukat.
KITTJER ANDRÁS
divatáruGáx
A postaigazgatóság elbocsátotta állásából Timár Józsefet, a sikkasztó nagykanizsai postatisztet
A nagykanizsai mozgóposta sikkasztó tisztje, Timár, József hónapok óta foglya a nagykanizsai kjr. ügyészség fogházának. Tímárt a fogház orvosai hosszabb iaö\'n át vizsgálták, majd beterjesztették szakértői véleményüket, amely szerint Timár épelméjű. Ennek alapján a bünügyi eljárás tovább folyik ügyében a második tárgyalást rö-
videsen megtartják, amikor már valószínűleg Ítélethozatalra kerül
sor.
Függetlenül n bűnvádi eljárástól, Timár József felettes hatósága is foglalkozott a megtévedt ember bünügyével, ahogy az ilyen esetben szokás. A postaigazgatóság Timár Józsefet fegyelmi uton elbocsátotta állásából.
Női kabátszövetek Női ruhaszövetek Costwmekelmék Selymek
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
I •• ■ M "
Férfi felöltő , kabát-
és
öltönyszövefekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokból.
Iskolaruhákra
alkalmas szövetmaradékok a legolcsébb árban.
H»r ir iatáribá
Kanizsa uszóbajnokságal!
193G szeptember 2-án és 3-án délután 3 órai kezdettel kerül lebonyoli tásra az idei Kanizsa uszó bajnokság. Versenyszámok: 100 m. gyors, 1Q0 m hál, 200 in. h^. 100 m- meI1 200 m mell és 100 m. gyorsúszás. A verse nyen minden nagykanizsai illetőségű uszó induhat. A versenyzők nagy ezüst kis ezüst és kis bronz piakot díjazás ban részesülnek. Nevezési dij. nincs
Nevezni mindkét napon a. helyszí nen lehet, legkésőbb egynegyed órá fal a verseny előtt.
A versenyt 12 filléres belépőjegy-gyei m"eg lehet némi.
D. /.
jgjf ^ J.I.. L ^•ü-unj-vn.Tj-uru-LrcrLfXj^.-i
MfflMi
A keddi országos vásár
A keddi nagykanizsai országos, vásár nem mondható valami sitoe* rültnek, mert ugyanegyidöben Csurgón és Szentgotthárdon is volt orJ szágos vásár. 1000 szarvasmarhák hajtottak fel és 720 lovat a kanizsai vásárra, de a kereslet csekély vök*, ami az árakban is megnyilvánult* alacsonyabbak voltak a legutóbbi vasár árainál.
Anyagi gondok miatt csökkenteni kénytelen tleeti karót a Zalavárraegyei Gazdasági Egyesület
Zalaegerszeg, szeptember 1
Zalavármegye Gazdasági Egyesülete most tartotta rendes közgyűlését Keszthelyen. Tarányi Ferenc elnöki megnyitójában az időszerű gazdasági problémákkal foglalkozva kifejtette, hogy Zalamegyében a terméseredmény messze elmarad a, becslések mögött. Rosszul állnak a gezdák a borértékesítéssel is és emiatt a szőlősgazdák nehéz időknek néznek elébe.
Az elnöki jelentés utal arra, hogy az egyesület alapszabályait módosítani kell és a súlyos anyagi hely-zeí miatl a tisztikar létszámát csökkenteni kell. Vida János titkár azonnal bejelentette, hogy emiatt állásáról lemond. Ot évig évente 1800 pengő végkielégítést, munkájáért jegyzőkönyvi köszC oetet kapott. Asbóth segódtilkár közel 10.000 pengős illetménykövetelésérc\' 4000 pengői ulaltak ki, majd a felszámolt készt hely gazdakör vagyonát és iratait veiték át. A távozó titkár helyét pályázat mellőzésével Asbólh Károllyal töltik be. Az alapszabály-módosítást tudomásul vették csaH ugy, mint a számvizsgájóbuottság jelentéséi. A közgyűlés örömmel vette a földmüvelésügyi miniszter intézkkedésél, hogy a guzdákat kedvezményes vetőmaggal látja el. Nagy előny az hogy a honvédség a jövőben közvetlenül a gazdáktól vásárolhat búzát, szénát, zabot stb.
A közgyűlés mindenesetre szomorú fényt vet az anyagi gondokkal küzdő egyesületre, amely tisztikarát kénytelen csökkenteni
— ElSlráJM intéittí kék nSvetck nagyon oloaón kaphatók SchüUiigl,
EALAI KÖZLÖNY
1936 «i>p<emher 2.
Gömbös kihallgatáson a kormányzónál
Budapest, szeptember 1 (Lapzártakor 6fkezet!) A BGdn-pesti Értesítő jelentése szerint Gömbös Gyula miniszterelnök ma délelőtt 11 órakor megjelent i. kormányzónál kihallgatásra, ahol másfél órán át időzött. Utána a miniszterelnökségre hajtatott, ahol dolgozószobájába vonult vissza.
A kormány tagjai déli 1 órakor minisztertanácsot tartottak, amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök bejelenf-tte, hogy orvosprofesszorának javaslatára még hat heti utó-kúrára kell mennie) amit a kormány zónák bejelentett. A kormányzó hat heti szabadságot engedélyezett neki, moly idő tartamára Darányi Kálmán földmüvelésügyi minisztert biz. ta meg helyettesítésével. ,
Stalin megijedt a saját vérengzéseinek tempójától
Molotov népbiztost felfüggesztették
Párís, szeptember 1 A Matin jelentése szerint Molotov népbiztost felfüggesztették állásától.
Moszkvai jelentések szerint Grin-laban szintén nagyarányú összeesküvést lepleztek le. Az összeesküvők a szovjettől független kormány megalakítására szervezkedtek. A leleplezett csoport valamennyi tagját letartóztatták. A ietartóztator;ak között van Stalin egyik rokona is.
Ez a tény, valamint nz, hogv naponta jönnek ellenforradalmi mozgalmakról liirCk, — mint a jelentések mondják — Stuliut igen megdöbbentette s most már hajlandó ],nllgutni Litvinov mérséklést javasló tanácsára.
Stalin ugylátszik megtorpant és a további vérengzéstől megijedt. A látszat taerint takarodót fujat és nem akarja még jobban maga elleu haragítani népét.
APRÓHDDErtSBK
rr*r.\' m\'iiÜM -Jr rwrt4»
10 u«k« #1 MU*. »iW*» UííUM u4 t fUUr.
Nutótaxlt, bérautót, rendeljen garage-ból, vidékre ét helyben, legolcsóbban. Telefon-állomás : 544 . 2704
Bxakáosnöt felveszek ízept. 15-re. Unger-Ullmann, Horthy Miklós ut 19 5
Bolthelyiség — Irodának kiválóan alkalmas — azonnal kiadó. Klrály-u. 34. Kálmán-ház. 3130
Kiadó fcxaba nugae löldszlnlen, szé pen bútorozva, lépcsőházi külön bejárattal. Esetleg teljes ellátássa). Csengery ut 27/a.
Bulok-autó újra fényezve, kárpitozva olcsón eladó Kaufmann Manónál Nagykanizsán. Telefon 822. 3096
KétaaobAs udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 56. 2
KJtünö háxikoaxt kapható. Welsa Zoltánné Csengery-ut 21. Kívánatra házhoz szállítva. 3036
Haaxnált ruhát veszek és eladok, hl-vá«rj házhoz megyek. Márkus, Klrály-ntca 31. 2909
Egjraxobáa. konyhás, előszobás lakás kiadó szept. 1-tól Sugár-ut 41/a. Érdeklődni lehet d. u 2 lg. 3112
Takarltóafi azonnalra felvétetik Zrínyi Miklós ut 20 3127
Kápolnatér 4. számú (Katonarét) ma-yánhá* november l-re kiadó. 3133
Egy Jártas bejárónő felvétetik. KI-ntzay-u. 4/c.. Prágetéknél. 3132
KIk<1]« R laptulajdonoi Közgazdasági Rt Ontanberg Nyomda éa Déhalat Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Polelöa kladO. Zalai Károly.
Felhívás a tanulókhoz!
9-én kezdődik az uj Iskolaév. s"8
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta füzetek, rajz tábla és tömb, vonalzó, körzö, tölttttoll, tolltartó, kékpaplr, aktatáska, hátitáaka stb. legolcsóbban
Vágó Endre lllaltw, ütik h papliOzlElfa, Főit 14.
Olcsó Uvélpapirwánár i I dobott 25 levélpaplr-boriték 80 flll.
lOdrboeontlevélpaplr boríték 30 flll. Vevőinknek Ingyen teatauty méréel
Hagy és sok előnyt biztosi! magának. ha leiinyeil a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődül lehet: Csangery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. 6s 126.
Hofberr-Scbrantz-léle
MimÉiU gépek,
műtrágyák,
oaöona csávazúszerek, „FUTDR"
(csonlképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya, növényvédelmlsze-rck, gép. zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
Újdonság ! Szenzáció l
Gjűrhetetlen és moiható
nyakkendők
legszebb | j-r» ssinekban li«U
divatingek
gyönyörű jr minták *wm
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Holetta yáiion Boletta rud Boiella zsinór Llnolsnm Tlasioi vászon Lábtörtök Kárpitos kellékek Afrik, tiaztitott Zsineg-félék Hatrac vászon Szőnyegek Szúnyegvedö Syngágyvászon Gabonassák Szalmaziák
Hlrsch és Szegó
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
S?abő Antal sportüzletében
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakonyv) hitelesítve *
3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
A nagykanizsai ktr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
8452/1936. Ikv. sz.
Árverési hlrdelmény-klvonat.
Acs Lsjoá én társat srégrehajtatóknak Ács Zsigmond, Ács Sándor és Ács Istvln végrehajtást szenvedők ellen 300 P lók. és |ii erejéig Indított végrehslllsl ügyé. ben s tkvl hatóság Ács Jenő picssl lakos utóajlnláta következtében az 1908 : XLI. L-c 27. § a éltelmében ujabb áiverést rendel el Acs Zsigmond ellen 800 P és jár., Acs István élten 600 P lóké és |lr és Ac> Sándor ellen 300 P és |ár. per- és végre-hs|tási kóltség, valamint a csatlakozottn.k kimondott dr. TamSs llnos 60 P, Id. Rapp Zsigmond 440 P. welsz Hermann 26 P tőkeköveteléseik és |ár. bcbs|tása végett a nagykanizsai klr. járásbíróság te rülelén levó és a pscssl 239 sztlkvbcli 2115 hisz. szóló >/i Illetőségére 308 P, a pscssltlttösl 702. szt|kvbéll 178. hrsz. bás 1/1 llletóségére 297 P, 1 94. szt|kvbei, 589. hrsz. szlnTo ■/■ llletóségére 41 P 80 INI., s 719. sztlkvbcli 319/s. lirsz. sslnlóra 103 P 411 Ilit., a 695. sztlkvbcli 318t hrsz. szlntó Vl Illetőségére 33 P. a 2232. sztlkvbcli 13011b. hrsz szántó \'/■ lllelőié-géie 72 P 60 flll.. a b89. Bzi|kvDell 427. hrsz. szóló •/• illetőségé,e 308 P, s 379 sztjkvbell 691/b. hrsz. síintó J/s Illetőségére 390 pengő 50 llllér kikiáltási Irban.
Az Irverés őzv. Acs h\'erencné Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgslrnl lógót nem érinti.
A telekkönyvi hatóság ss árverésnek Pscss II. községházánál megtartésárs 1936 évi azeptember hó 19. napjának d e. 10 óráját tUzi ki éa az árverési teltételeket a következőkben állapítja meg:
1. As érverés slá eső Ingsllsnokst á kikiáltást Írnál alacsonyabb áron etsdnl nem lehet.
2. As utóslánIst akkor Is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem Jelenik.
3. Ks ss átverésen áz utósjlnlatnll nn gyobb ígéretet nem tesznek, ss Ingallanl as ajlnlsltcvó által megveltnek kell kt-jelenteni.
4 Az ujabb árverés költségeti s vevő, sz ígért vételáron telUI köteles lisctnl (1906: XLI. t.-c. 27. §.)
Az árvetelnl szándékozók kötelesek bá natpénztll a kikiáltási ár 100/,-át készpénzben, vagy as 1881 : LX. L-c. 42. §-lban meghatározott árfolyammal számított óva-dékkéncs értékpapíréiban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bíró: letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket sláiml. (1881 :LX. I. c 147., 150., 170. §§; 1S06: LX. t.-c. 21. §)
Az, nkl az Ingatlanért a klklálláal árnál msgassbb ígéretei lett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban s kikiáltási ár Bzázsléka szerint msgátlapltotl blnslpénzt SS lltsls ígért ár ugyanannyi szl lalékatg kiegészíteni. (tÖOB: XLI. I.c. 23. 8.)
Nagykanizsa, 1936. aug. hó 8. napján.
Dr. Wébar sk. klr. járásblró.
A kiadmány hiteléül;
Km • küfa%)*«»< llfl\'il.llg la LUMsMra kjoa* áa IiIUs.Iiu ÍavUuIí ytlkUU LáUMT*l*uiUW»* kiuSwWa (Mslk UUi. büMkUtti
02012302020200
76. ívlolyam 201. azám
Nagykanizsa, 193«. szeptember 3 csütörtök
Ara 12 UH.
ZALAI KÖZLÖNY
Me&Umi
é» kiadóhivatalt Pómt X i
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra > perujő 40 flLU Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! tódon; 78. 1
Baraköz és a horvátok
Irta: Muravílgyl J. 3
A minden emberi érzésből kivetkőzött gyi\'k<>s és rablóbandák garázdálkodásának, mely 11)18. november hó 2-án kezdődött j$s november hó 17. napjáig tartott, a Muraközben és a Vendvidéken alakult polgárőrség és statárium vetett véget. A Horvátországba .menekülő rablógyilkosokat a varazsdi horvátok védelmükbe vették és érdekükben parlamentair utján érintkezésbe léptek a magyar hatóságokkal. A varazsdi és zágrábi horvát, valamint a magyar hatóságok kiküldöttei 11)18. november 16-én a varazsdi drávai * hídnál, november 17-én pedig. ,\'Csáktornyán találkoz-koztak. A horvát hatósági közegek a nyert felvilágosítások után elismerték, hogy statáriális eljárás nélkül a Horvátországból a Muraközbe behurcolt és onnan táplált fosztogató, gyilkos és fegyverrel bőven ellátott rablóbandák garázdálkodását lehetetlen lett volna megfékezni, sőt a zágrábi kiküldöttek beismerték, hogy a magyar hatóságok a rabló és gyilkos bandákkal tul enyhén bántak.
A megbeszélések alkalmával szerzett tapasztalatokból kifolyólag a horvát hatóságok biz\'.osi\'ották a magyar hatóságokat testvéri vonzalmukról és arról, hogy teljes erővel meg fogják akadályozni a horvát szélsőséges elemeknek a Muraközbo való tervbe vett betörését. De mit használt a horvát hatóságok jószán-déka és Ígérete, mikor kitűnt, hogy a hatóságok a szélsőséges elem.kkei szemben már nem urai a helyzetnek és nem képesek meggátolni a horvát csapatoknak Magyarországba való betöréséi.
Az 1918 november havában megalakult horvát önkénles hadsereg legnagyobb része a zöld-káderb\'I katonaszökevényekből és Muraközből elmenekült, kétes hlrü egyénekből állott. Ez az összeverődött sereg 1918. december 24-én négy helyen átkelt a Dráván s megszállotta a hitért őrző magyar katonaságnak szétosztása következtében teljesen védtelenül maradt Muraközt és másnap a Vendvidéket. A horvát önkéntes katonaság 1 zászlóalj gyalogságból, 2 ülegbő\' és 1 lovasszá-zadbói állott. Fegyverzetük és ru-házatukavolt közös és m. kir. honvéd hadseregéből került ki A megszálló had parancsnoka és tisztikara a volt horvát honvéd és a kö-zöshadsiregbe\'i horvát tisztekből ve rődött össze. A katonaságot nagyszámú horvát úriember és csőcselék kisérte nagy diadallal Csáktornyára. A betörő horvát had főrésze Csáktornyán és Perlakon helyezkedett el, a többi az egyes falvakat szál-lotla meg. A horvát katonaság a magyar zászlókat petróleummai le öntötte és felgyújtotta. XA katonasággal jött horvát civilek beszédet intéztek a néphez, rámutatva az égő zászlókra, jgy szóltak: Ezen zász-
A szovjet táviratilag behivta a legfiatalabb korosztályt
Sztálin súlyos vesebajban szenved, Trockij Párisban tapogatódzik
Moszkva, szeptember 2 Szovjetoroszországbah jsmét nagyobbá rányu összeesküvést lepleztek le. Az összeesküvés tagjai egyetemisták voltak, három vezérüket azonnal letartóztatták. A további vizsgálat foiylk. A leleplezés következtében a moszkvai egy tem több hallgatóját máris a vidéki egyetemekhez \'helyezték át.«
London, szeptember 2 A Matin arról ad hírt, hogy a szovjet vezér súlyosan beteg. Sztálinnak Írja a \'ap igen súlyos vaséba ja van.
v Párls, szeptember 2
Trockij két titkára útban van Páris felé. A titkárok azzal a küldetéssel utaznak a francia fővárosba,
hogy a francia kormánynál tapogatózzanak, milyen vá\'aszít adnának, ha Trockij kérné, hogy Franciaországban telepedhessék le.
Moszkva, szeptember 2 A moszkvai kormány táviratilag behivta a katonaköteles legfiatalabb korosztályt. Ezekkel együtt a szovjetnek 1,600.000 ál\'andó katonája van.
Ingadozik a kormány-front a spanyol polgárháború legvéresebb csatájában
Tovább tartanak a francia fegyver-szállitások — A spanyol vörösök kiirtják a szerzetes rendházakat — Londonba is ellátogat a titkos megbízatással utazó spanyol bizottság
< Páris, szeptember 2
A Jour hendeljei jelentése szerint francia területről még egyre folynak a fegyver és lőszerszáHitások Éjnek idején francia kommunista szervezetek mennek át a határon, akik minden semlegességi mellveregetés ellenére fegyverrel ségl-tik a spanyol vörösöket.
Madrid, szeptember 2 Etiópiából Spanyolországba érkezett a négus seregében harcolt 2 belga tiszt jjs beállt a kormánycsapatok táborába. Az egyik liszt nem más. mint Rolle ezredes. Nasibu herceg egyik hadvezére.
Sevilla, szeptember 2 Jrunnál egész éjszaka dörögtek az ágyuk Az egész spanyol polgár há* ború leghevesebb és legvéresebb csatája folyik itt. A kormányósapa-tolc egyelőre még tartják a vonalat, de \'tekintettel arra, hogy a felkelők állandóan kapnak friss utánpótlást, a harc feladása már szóbakerült és az előreláthatólag alig lesz elkerülhető.
Torino, szeptember 2 A saléziánusok központja köz\'I,» hogy a salézi testvérek 35 rendházának lakóit é\'ctveszedelem fenyegeti Máris bizonyosra vehető, hogy
néhány kolostor szerzeteseit a kormánycsapatok agyonlőtték.
Malagában az ott lévő szerzeteseket annak idején - mint m<>s| jelentik - szintén mind kivégeziék.
London, szeptember 2 A Daily Mai\' szerint a titkos küldetéssel Párisba küldött spanyol bl. zottság Londonba is ellátogat A lap értesülése szerint a spanyol kommunisták minisztere Angliára is ki akarja terjeszteni propaganda útját, még pedig azzal a cé\'lal, hogy onnét fegyver és" lőszereegit-séget szerezzen.
lók als.t1 sz;-nvedteUk évszázadokon át ! A hivatalos épületeken elhelyezett magyar címerek eltávoztattak, az összes állami tisztviselőket könyörtelenül kikergették Muraközből.
Muraköz és Vendvidék tragiku. mának ismertetése nem vo\'.na tel. jes és hü, ha emlités nélkül hagy-nók azt, hogy a muraközi és vendvidékek. között Is akadtak árulók, akik anyagi haszon reményében a horvátokkal, szlovénekké\' és szerbekkei paktált-, k és hozzájuk csatlakoztak. »
A horvát had egy része Muraköz teljes megszállása után a Vendvidékre töri 1*, de 1919 január 2-án a vend ajkú katonaviselt emberek Szombathelyről fegyvert hoztak, a horvátokat kiverték, ugy, hogy a/ok 20 halott hátrahagyásával hazájukba menekültek
A szerbek azonban Párisban addig zaklatták az an|ant hatalmakat, míg
végre azok beleegyezésével lüli>. augusztus 12-én a horvátok, stoyer és krajnai szlovének behatoltak a j
védtelen Vendvidékre és vele együtt a tiszta .magyar ajkú göcsei vidék nagy részét is megszállották. Ezzel a fegyverszüneti megá\'lapodások ellenére már a harmadik demarkációs vonalat létesítették
A muraközi és vendvidékt nép nem tudott abba belenyugodni, hogy ne tallózzék magyar anyahazájához. Minden reménye abban összpontosult, hogy a határrendező bizoltság majd ki fogja tolni a halárt egyfelől a Dráváig, másfelöl a régi stayer határig. A muraköziek több száz olkalra terjedő memorandumban, a vendvidékiek élőszóval terjesztették elő alapos kérelmüket a határrendezö bizottság előtt. Sajnos, az hajthatatlan nnrudt és többsége a már megszá h-U Muraközt és Venvidéket az SHS állam kezén kívánta hagyni A i>izot.8Úg csupán a megszállott Göcsej vidékről 18 000 lakossal biró 26 községnek és majornak Magyarországhoz való visszacsatolását javasolta. A Népszövetség a magyar kormány sürgetése ellenére mai napig sem
teljesítette a ha tár megállapító bizottságnak ezt a javaslatát
A zsákmányon osztozkodó horvátok és szlovének a muraközieket horvátokká, a vendeket pedig szlovénekké akarják átgyúrni Ha a viszonyok nem változnak, a mura. közi k és a vendek nyelve rövidesen eltűnik az élő nyelvek sorából. Továbbá a \'.felszabadítók* gazdaságilag máris a tönk szélére juttatták a Muravidék népét. Erdejét letarolták, állatállománya nlkorcsoso-dott, eladási köre mind szűkebbre szorítkozik, az elszegényedési folyamat napról-napra nagyobb lesz
így néz ki a muraközi és vendvidéki sziavon eredetű, magyarral vegyesitett népnek a horvátok és szlovének\'által hangoztatott felszabadítása a magyar járom alól. Ennek a népnek nincs kire támasz-kodnia, mint Magyarországra és azért, ha mi magyarok elejtjük Őket Isten és az emberiség előtt, örök időkre felelőséggel tartozunk lettünkért.
%
■Aiatt gggjjjg
Itefl. ircplember 3.
Elhájasodisnál, köszvénynél és cukorbetegségnél, oxaluria és pho-sliatuiia képződésénél, hugysavas »ók lerakódá\'sánála természetes „Ferenc József" keserűviz javítja a gyomor és a belek működését s tartósan előmozdítja az emésztést Több jeles orvos, az anyagcserebajok célszerűbb gyógymódja után kuiatva, már a mult szájadban megállapította, hogy a Ferenc József vizkurával nagyon szép eredményt lehet elérni.
VIII. Edward török vizekre érkezett
Ismir, szeptember 2 VIII. Edward angol király yachtja, a NahUn, török vízikre ért. Az angol kiráiy megtekinti a Dar-danéUákat is. Hogy hol köt ki, egye-lőre bizonytalan.
Lloyd Georg Berlinbe utazott
London, szeptember 2 (Lapzártakor érkezet) Lloyd Gcorg szerdán délelőtt Londonból Berlinbe utazott. Utjáró\' semmi közelebbit nem közö\'Uk.
Kettőzött GPU őrség vigyáz Trockyra
Páris, szeptember 2 (Lapzártakor érkezett) A Lapok jelentése szernt Trocki] elutazik Georgiába, szűkebb hazájába. Trocki jt mindenütt kettőzött GPU őrség kiséri és figyeli
Páris sem hagyja magát
Páris, szeptember 2 ^lapzártakor érkezett, A francia minisztertanács pénteken úldsl tart és ezen dönt a katonai szolgálati idő ffel-emeléséról. Németország és Szovjetoroszország mellett ő sem akar elmaradni a hudsereglétszámj növelésénél
Egy elmebeteg vérengzése
Tolna, szeptember 2 ^Lapzártakor érkezett) A tolnamc-gyei Szálka községben Fuchs Ádám 73 éves gazdát Juhász Imre nevű napszámosa elmezavarában kapával agyonverte. A gazda feleségét súlyosan megsebesítette, annak állapota válságos. A gyilkos elmebeteget letartóztatták.
Meghalt a kivégzése reggelén
Newyork, szeptember 2
Langley (iuy Amerika egyik északi államának fogházában kivégzése előtti éjjelen meghalt. Langley Guyt három évvel ezelölt iléllék halálra bünrészes-ség cfctvóo, de ö ártatlanságát hangoztatta s mindig elodázták a kivégzést. Közben idegbeteg lett és mxi reggelre uvcghfllt, ugyanakkor, amikor megérkezett az ártatlanságát bizonyitó kegyelmi távirat is. V
Beomlott a bánya, 7 halott
Newyork, szeptember 2 \\ sudhampthoni bányában földomlás következtében három munkás bennveszett. Egyik szerencsétlenül Járt munkás bátyja három társával segítségükre sietett, de ujabb földomlás következtében ők ls ott-vesztek. 1 • {;
Dr. Mező Ferenc beszél
Jóslásáról, a mayydr atléták letörésének okáról, a néger csodaatlétáról, Owensről, az olimpikonok ünneplésének jogosságáról, a magyar vezetőségről és egyebekről
»- Amióta az ókor pythiai és egyéb jósai elpihentek, azóta a jövendőmondás értéke alább száM, sót a jóslás némelykor egyenesen hálátlan feladatnak bizonyul Ha ennek ellenére is megpróDá\'kozom vele, tisztán ügyszeretetből és a Zalai Közlöny olvasótábora iránt való nagy tiszteletből teszem* -ezen bevezetés plán mondotta dr. Mező Ferenc 1936 január 12-én, a mikor a Zalai Közlöny hasábjain horoszkópot áUitolt a berlini oiim-piászról, a kővetkezőket:
Mező Ferenc mint Jós
>— Az úszás Japánnak és A meri\' kának nagy összecsapása lesz. De a 100 m-cs úszás befejezése után nem lehetetlen, hogy Csik Ferenc szereplése révén a magyar lobogó szökik fel az árbócra. Nekünk, zalaiaknak, kttlós öröm lenne ez, mari hiszen a szomszédos Keszthelyről indult el a kedvesképü, szerény megjelenésű Csik világhódító útjára« Ezt m< ndotla félévvé* az olimpjász előtt, aki most nem mint jós, hanem mint Berlinben járt olimpikon beszél a berlini olimpiász atlétái? ról. Természetesen a magyar atléták szereplését is szóbahozzák.
Ml az oka a magyar atléták letörésének?
Megtudjuk, hogy bizony Kovács letörése a kintiévö magyarokra is igen rossz hatással volt. Gerö, aki itthon 10.8 a/att futja a százas gátot, Berlinben csak 11.4-es időt ért el. Általában egypár kivétellej, senki sem tudta iíthoni formáját adni. Mikor ennek okát kérdezzük, Mező Fe. renc igy válaszol:
Véleményem szerint ennek oka a?. hogy nincs egy igazán jó kondíció trénerünk, aki egy meghatáro. zott napra tudja a keze alá adott versenyzőből a legtöbbet kihúzni, így nem eshetik meg a gerelyve-tönkkel, hogy a selejtezőben köny-nyen megdobják a 70 méterl, a versenyen pedig az ötvenet is alig képesek tuldobni. Egy ilyen jó kon-diciótréner nemcsak testileg, de
lelkileg is jól diszponálja, jó hangulatba kell, hogy hozza a versenyzőt. v
Owens, a néger csodaatléta
Szóbakerül a sokat emlegetett fekete csodaatléta, Owens is, aki három aranyérmet szerzett hazájának. Megkérdeztük Mező Ferencet igaz-e, hogy ez a néger valóban csodaatléta?
•— Igen, hangzik a válasz. Owens valóban csodálatos ember. Mindenekelőtt meglepő és feltűnő az ilyen nagy versenyzőket egyáltalában nem jellemző szerénysége és minden tekintetben kifogástalan modora. Könnyen futott, egészen egyéni stílusban, lábai szinte a földón húzva tette előre, alig emelte valamit és olyan frissen mozgott, hogy mindig az volt az érzésünk ez az ember a loO méter után megfordulhatna — ha akarna! — és ugyanilyen idő alatt visszafelé is megfutná a. százat. Látszott rajta, hogy ö nem akar többet. De ha akarna tudna! El vágjunk készülve, hogy ez az atléta a közeljövőben egymásután fogja megdönteni rekordjait.
— Vele történt meg hogy nyolcmé-teres ugrása után fénykéjHÍszek kérésére újból <csak fél-lendülettel> neki. szaladt és ugrott: négy centivel többet, mint saját világrekordja. Ez természetesen már nem volt érvényes és nem is számított l>e a versenybe, de jellemző, hogy milyen könnyen ugrik vagy fut. Általában a berlini olimpia szenzációja volt a színesek szereplése. Minden klasszikus számol ók nyertek meg a 100 méteres gyorsúszás kivételével.
Aki saját szobr\'4 a hátán vitte
Szóbakerül u/ olimpikonok hazajövetele uláni -ünneplése is. Az utca elnevezések, szoboravatások és egyebek, amelyeket egyesek már soknak tajlanak. Errevonatkozólag Mező Ferenctől a következő felvilágosítási kapjuk :
- A régi olimpiai játékokon a görögök minden olimpiai győztesnek szobrot állítottak és nem egyszer megesett, hogy előre, már a kész szoborral érkeztek a favoritok a versenyekre. így történt meg egy alkalommal, hogy az egyik lema. radt görög versenyző saját szobrá*
JVöi és férfi
szBwetKniönlege^ségek
megérkezte K
Sinser DMruházba.
Legújabb divat! :Dus választék !
val a hátán hagyta cl a stadiont a nézősereg .nem kis kacaja közepette. Az olmpial győzteseket az okorban uz isteneknek kijáró tiszteletté\' vették körül, adómentességet élvezeti, házat kapott, a szabók élete végéig ruhát adtak neki, a szőlőtulajdonosok egész életére napi 2 liter borral látták el és igy tovább. Ha ezt nézzük, akkor a mostani ünneplés nem sok és ezek a fiuk olyan dicsőséget hoztak Magyarországnak, hogy meg is érdemlik azt.
— Sokat beszélnek a kinevezésekről is. Ez is jogos, hisz az a ver-senyző megérdemli, hogy anyagi gondoktól mentesen küzdhessen és dolgozhasson a jövőben is. Példának említjük csak a német esetet, amikor az az őrmester, aki 3 óra 10 perckor bajnokságot nyert, 6 órakor, tehát nem egészen 2 óra múlva hadnaggyá lépett elő.
Mi igaz a magyar vezetőség hibáiból ?
— Mi igaz azokból a mendemon. dákból — kérdeztük, — amelyek szerint a Berlinbe kiküldött magyar vezetőség nem állt feladatú magaslatán és hogy olt a győztesek ünneplése körül is érte a mugyarokul sérelem?
— A leghatározottabban megcáfolom ezeket az ellenőrizhetetlen és felelősségnél küi terjeszteti híreket, Ellá-logatlam az olimpiai faluba, egész csomó versenyzővel beszéltem ott és a versenyek alatt is. Tatár István bará-lom meghívott egy ebédre az olimpiai faluba ís, a versenyzőkkel e\'jnütt étiem. Az ételeket Igen Ízleteseknek találtam és Baitz dr. megmutatta uz előző napi éhjlkártyáíkat is, ezekből is láthattam, hogy u koszt nem hagy kivánnivulót maga után.
— Az olimpiai falunál ideálisabbat elgondolni sem lehel. Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke reggeltőf estig hol itt, hol ott nézte a versenyeket és boldog volt, ha egy-egy versenyző sikeré, hez ott a helyszínen gratulálhatott. Nem tudom megérteni, honnan került nyilvánosságra az az állítólagos kijelentés, amit szájába adlak hogy ínála a versenyző csak az érettségizettnél kezdődik. Aki Kelemen Koraiéit ismeri, az tudja, hogy egy rendkívül finom modorú, lebilincselően kedves egyéniség, közvetlen, ritka jóbarát és mindehek felelt demokratikus hajlamú.
— Ami a győztesek ünneplését illeti, Hitler kancellár igyekezett leg-többjén ott lenni. De tekintettel, hogy 125 győzelem volt, nem^lehetejJ jelen mindegyik kihirdetésénél és igy történ* meg, hogy néhány magyar ünneplésénél som volt ott. Ebben csak a rosszakarat találhat célzatosságot, Épp ilyen alaptalan u gyanú az eszt és francia himnusz felcserélésénél is szándékosságot keresni.
Előttünk végzett-e Ausztria?
— Az olimnjái versenyek előtt sok szór lehetetr hallani, - vetik fel a témát — hofcy az egyes szakszövetségek, sőt a legfőbb vezetőség előkészítő munkája nem halad a rendes vágányokon és igy Berlinben igen mérsékelt tesz a siker, vagy semmi.
— Nos, a 10 magyar győzelem minden Demosthencsnél szebben beszél, - mondja Mező dr. ~ Nevetségesnek találom azt a külföldön mutatkozó, kínos számítási erőlködést ls, amivel korrigálni akarják az olimpián elért babéruinkat. Hogy világosabban szóljak, egyik osztrák lap a té\'i és a szellemi otlimpiász bevonásával bizonyos pontozási módszerrel kiderítette^ hogy Ausz-rtia előttünk végziett és ml a 7. helyre szorultunk. A 10 aranyérom minden számítási módszer mellett is csak 10 győzelem marad és ah»gy már említettem, a záróünnepségem a,
1936 izeptember 3
ZALAI KÖZLÖNY
Szülők figyelmébe!
Fi j és leányka iskola-ruha anyagok
_ igen olcsún, tartűs jó minőségben,
íé 11 te 1 ------------------Bacskay ruhaszövetek legolcsóbban.
note. nagy válasxíéte retelámúron Filléres Divatüzlet.
raktárra érkeztek.
győztesek felvonulásánál Magyarország zászlaja a harmadik helyen haladt. Ezen semmiféle malema\'.ikai fogással változtatni nem lehet.
Az olimpián egyéb érdekességei-röl majd iegközelebb.
,4.)

Szerda
Kmlapwt L
17.30 Cigányzene. — 18.30 Húsz nem zet lovasfti n berlini olimpiászon. (Kiss Ferenc.) — 19 Palló Imre énekel. -19.35 "Emlékezés Buda visszafoglalásáról. (Szendy Károly.) — 20.10 0n-
Megint perújrafelvételt kért Róth Béla,
az életfogytiglani fegyházra itélt liszói gyilkos
A Zalai Közlöny több ízben be-számolt arról a gyilkosságról, amelyet évekkel ezelőtt Róth Béla nagykanizsai kereskedés géd követeti cl Liszón. Megírtuk azt is, hogy Róth B.\'la löbb Ízben perújrafelvételt kért, közben pedig életfogytiglani fegyházbüntetése jogerőssé vá t Róth Bélát már el is szállították Sopron-kőhldára és onnan próbál, kőzik most ismét a liszói gyilkos, hogy kiszabaduljon a fegyházból
Érintkezésbe lépett ügyvédjével és
annak utján azzal az Indokkal, hogy ö elmebeteg, ujbó\' kérte ügyének letárgyalását. Nem valószínű, hogy próbálkozása ezúttal sikerrel járttá, nem csak azért, mert nem ez az első próbálkozása, de azért sem, mert annak idején a törvényszéki orvosok többhónapos megfigyelés alatt tartották s bár Róth Béla akkor is mindent elkövetett, hogy elmebetegnek mutassa magái, az orvosok megállapították, hogy nagyon is épelméjű, sőt rafflnáit.
népi díszhangverseny Budavár visz- i szavételének 250. évfordulója alknímá-ból. — 21.05 Hirek. — 22 30 Időjárás- j
jelentés — Majd a rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek. BiidapMt II.
18.10 Társasutazás. (Falu Tamás.)
— 20 Hanglemezek. — 21.05 Hirek.
— 21.25 Cigányzene.
18.25 Wagner: Trisztán és Izolda, i opera. — 23.30 Machó-négycs.
Csütörtök
K*m«pf*t L
6.45 Torna. — Ulána hanglemezek.
— 10 Felolvasás. — 10.30 UlroM- — 11 Rádió- és Lakberendezési Kiállítás megnyitása. — 12.05 Séta a Rádió- és Lakberendezési Kiállításon. Beszélő Lő-rinczky Gyula. — 12.15 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Vargha Imre magyar nótákat énekel, kíséri cigányzene. — 11.40 Hírek, árak.
— 16.20 Néhány szó a nagytakarításról. (Pelricskó Mihálynó.) — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Szalonötös.
18 A lelencházak és a régi forgóládák. (Bókay János.) — 18.30 Részletek Huszka Jenő Gfil balra c. daljátékából. — 20 Oh nyájas hallgató... \'Dr. (íyenes Rózsa.) — 20.35 Hanglo-mczek. — 21.30 Hirek, időjárásjelentés. — 21.50 A rádió szalonzenekara.
— 23 Cigányzeno. — 0.05 Hírek. Buiiapotfl II.
18.30 Hanglemezek. — 19.30 A szarvasi kenyérsütés. (Rozsnyai Kálmán.) — 20.10 Horváth László gor-donkázik. — 20.45 Hírek.
12 05 Könnyű lemezek. — 13.10 firieg-lemezek. — 13.45 Pons kolora. tur-szoprán lemezei. I
nirdí- és Nieso.Iemezck. — 25.15 Jazz. rardí- és iesc.lemezek. — 23.15 Jazz.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezhető Koptlein Llpól Magyarország legnagyobb butoráruhá-iában.
— A nevelőintézetekben jól Ismert, kltünfl minőségű Schütz-kolengyével küldje intézetbe gyermekét.
- (UilyeggyüitMc lahUkoiófa) üét j Wu délután 6-tól 8-ig • Pannonié hátsó kistermében.
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
tőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják mr. Waltvr Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netjka tanárának eredeti grammo-fon lemezei Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnél (przsélxt-téér 18 II. cm.)
Minden tanfolyamra vfl\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel keli mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magy.tr> országon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai nyclvtanárnővei, aki kél nyelvel 50 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, hetenként kél órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfize-
A falusi fogdában felvágta az ereit egy Nagykanizsán is járt világjáró
Nagyatád, szeptember 2 | szegény ágrólszakadt magyar világ-Málna pság nem a legjobb üzlct.k I l&ró sors<" mondja cl. Köz. tartozik a világjárás sem. Ezl Lukács Lajos már hónapok óta mutatja az alábbi eset is, amely egy | Járta a magyar országutakat, falva-
Van szerencsém nagyrabecsQtt vevőim szíves tudomására hozni, hogy üzletemet szeptember 1-vel a
Bazár-épületbe
Fő-ut 8. (volt Barta-féle üzlet)
helyeztem át. Midőn biztosítom nagyrabecsalt vevőimet az eddigi szolid és pontos kiszolgálásról, kérem továbbra Is szíves támogatásukat.
HITTEK ANDRÁS
úivatáruGáx
kai. mindenütt adományokat gyűjtött. Az elmúlt héten járt Nagykanizsán és Zala több községében is, do a falu népe nem nagy bizalom* a mai fogadta és bizony nem nagyon gyűltek a fillérek Lukács néhány n*|ypal ezelőtt átment Somogyba, de hasonló mostoha sors várta ott ls Nagyatádig eljutolt, de az éhségtől annyira elgyengült, hogy az utcán összeesett. A községi rendőr saját érdekében őrizetbe vette és a községi elöljáróság tanácsára egyelőre o községi fogdában helyez-* te el.
A közséjjfrendőr, aki egyben fogdaőr isj másnap nagy megdöbbenésére vértócsában találta Lukácsot. A magyar világjáró megélés gelte a szenvedést és az éjszaka folyamán mindkét kezén felvágta az ereket A kihívott körorvos részesítette első qege\'yben az eszmélettel* fiatalembert, akli a kaposvári kórházba szállítottak. \'
Változatlan!
Prognózis: Még néhol további északi, északnyugati légáramlás, helyenklnt esö, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
Naptár : Szeptember 3 csütörtök. Rom kat. Manszvét. Protestáns Hilda. IzraeL Elul hó 16.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-lg az „őrangyal" gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőxfürdő nyitva reggol 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Jókedvében föbelőtte magát
Egy elvált ember szomorú hajnali dáridója
Kaposvár, szeptember 2 Benke Sándor rlnyahosszufalul földműves minap este a falu korcsmájában mulatgatolt. Siirü.i n&ptt a pohár fenekére, ugy hogy hajnal felé ugyanis ik virágos jókedvéi: danolászva ballagott hazafel,-. Hazaérve megpiUantv\'lta a falon lógó golyós fegyverét, lekapU és föbe-lőtte magát.
A dörrenésre felébredt háziak azonnal orvosért szaladtak. Bekötö, zés után a kaposvári kórházba szállították Benke Sándort. Mikor magához tért, kihallgatták. Elmondotta, hogy már két év óla különváltál* él feleségétől
— A korcsmai mulatozás után mondotta - olyan jókedvem ketvke-dctl, hogy elhatároztam és föbelőt-tem magamat.
Bár o golyó a koponyában maradt, az orvosok remélik, hogy sikerül megmenteni az öletnek.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986 ucplember 3.
NyftratMiákok köszönete
Most, amikor az cgi\'-st világ felfigyelt a berijni olimplászon\' csonka hazánk fiaira, kétszeresen/ szükséges, hog?-, ifjúságunk, melynek vál-. lain nyugszik a nemzet jövője, dicsősége, erőteljes, edzeti, küzdeem-rekész legyen.
Az iskolákban nagy lelkesedéssel és buzgalommal foglalkoznak a diákokkal torna- és spoMórák kc. retében. De sajnos, a tanulók között sok a gyenge, vérszegény. akik sportteljesítményekre alkalmatla-nok. Vizre, levegőre, napfényre van szükségük.
Ezeken a bajokon ukart segíteni a mi szeretett tanári karunk, élén Magas Mihály igazgató urrat és Deák János tanár urrál, midőn \'ehetővé tették, hogy Intézetünk diákjai a Balaton Dartján fillérekért nyaralhassanak. Máriafürdö legszebb részén telkei vásáriak közvetln ül a tó partján.
Az iskolai év után bu\'dogan indult útnak egy kis diákcsoport D-\'ák tanár ur vezetésével, hogy t.s i és szellemi erőt gyűjtsön a szünidőben az elkövetkezendő tanévre. A legnagyobb kényelemben, a levegő, a napfény és a B\'tlatOn csodálatos vizének élvezésében töltöttünk egy | teljes hónapot saját kis birodalmunkon. Vigan uszkáltunk, csónakáztunk, napkuráztunk. sétáltunk. Az idő múlását észre sem vettük. A szabadban való alvás kimondhatatlan^ jótékony , hatással volt ránk. Hatalmas étvágyunk volt. A mi jó Kaposi nénink, ki magára vállalta a nehéz anyai szerept, főzhetett bármennyit, minden elfogyott. pedig hát napjában négysz-r is megteltek bőségesen csajkáink. Szemlátomást erősödtünk, bőrünk egészségesen lebarnult. Ruháinkat, cipőinket megkíméltük, mert egész nap fürdővagy tornaruhában jártunk. Jék d^ vünkben már afról, ábrándoztunk, hogy ezen a telkvn néhány év múlva Máriafürdö legszebb épülete rog, ja várni a szünidőben a kanizsai piarista diákokat.
Mi, akik ott voltunk,, soha ei nem muló hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik lehetővé tették
számunkra ezt a szép nyaralást. Köszönjük Deák tanár urnák, hogy felá\'dozto szabadságai és bennünk t oktatott és felügyelt ránk még a vakációban is.
Nincs az országban jnég egy in-
A magyar belpolitikai érdeklődés lázas izgalommal és túlfűtött fan, táziával szötle a legkülönfélébb kombinációkat Gömbös Gyula mit niszterelnök ujabb szabadságához. A tegnapi kormányzói kihallgatás mindezeket a várakozásokat lehűtötte. A kormányzó hat heti szabadságot engedélyezett a miniszterelnöknek, aki ezt az idői egészsége teljes helyreállítására fordítja egy népiét fürdőhelyen.
A kihaUgafás után a miniszterül, nök Gödöllőről autón visszahajt ;tt a budai miniszterelnökségi palotába, ah"! a képviselőház október 20-Iki összeülésére!, az akkor ess-dékes alelnök vál isztásról tanácskozót! a Ház volt alelnökeivel, majd Sztranyavszky Sándort, a Ház elnökét kérette magához. Később egy órás minisztertanács volt a minlsz: terelnök részvételével, aki bejelentette szabadságát és azt, h-gy a kor-
tézel, mely ennyire szivén viselné növendékeinek testi és lelki fejlődé-sét.
Kipihenve, erőben. egészségben köszöntünk téged Venl Sancte.
A Ayar iló diákok
mányzó hozzájárulásával ezidő alatt Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter lesz a helyetlese. A továbbiak során a minisztertanács a parlament összeü\'ésével kapcsolati s kérdéseket b?s?él!e meg.
A miniszterelnök a Nemz ti Egy ség Pártjának vezetésében is Darányi minisztert bizta meg helyette-sitésével, amit az elbnzéki oldalon is megnyugvással vetlek tudomásul Gömbös miniszterelnök valószínűleg csütörtökön vagy péntíken utazik el a németországi szanatóriumba Keciden este a miniszterelnök \'e-v\'iet intézett Sztranyavszky Sái>d< r. hoz, melyb?n közli, hogy nem zárkózik el a vitasztójog kérdésének pártközi konferencián való megtárgyalása dől. A konferencia összehívására és azon való e\'nöklésre f<lkértc egyb n a miniszterelnök Sztranyavszkly Sándort k\'rve a kon ferencia meneteléről részletes tájé-
Mindent eyyütt talál
ijnmiri
SS. szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A sörttzóbena
200 ételkülönlegességet ós Bura Sándor clgány-muzslkájét. A télikertben i
délutáni-esti tánoot és ez llnlozky rádió jazz-zene-karát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Metropr.Ic valamennyi Üzemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezményes pengöszelvényt.
koztatásál. A megbeszélések a mi-niszteielnök jnegbizása értelmében egyéb közjogi kérdésekre, igy a kormányzói jogkör kiterjesztésére és a felsőházi reformra is kiterjednek.
Sztranyavszky Sándor Ház-elnök Gömbös Gyula miniszterelnök meg-bízása után kijelentette, hogy a képviselőház összeű ése után azonnal megteszi a kellő lépéseket a pártok közötti megbeszélésre, l\'let-ve a párlközl kongresszus élőké-szitéséhez. Ezek szerint a pártközi konferencia október végéa ösz. szeül.
— (Javitó vizsgák)
a polgári leányiskolában nem, mint a/, évvégi értesítőben áll, szeptember C án, hanem szeptember 3-án, csútörtö kön délelőtt lesznek.
őtzl lakboron leiéit kiállítás Kopstein Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mellett. — Rendkívül kedvező fizetési feltételekkel.
— Elegáns hlmiott pongyolák legújabb fazonokban Schütznél.
Városi Nlozgó. Még ma szerdán I
Uj magyar vígjáték 1 KétArAa kacagás !
FOROG AZ IDEGEN
Főszereplők a humor nagymesterei: Radó Sándor, Bársony István, Keleti László, Dajbukát Ilona, Orosz Vilma stb. stb.
Kisérő műsor: Abesszínia és Magyar Hiradó Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor Rendes helyárak 1
A Ház összeillése ntán azonnal összehívják a pártközi konferenciát
A miniszterelnök Intézkedése folytán a választójog, a kormányzói jogkör kiterjesztése és a felsőház reformja Is a pártközi értekezlet elé kerül
HALLÓ, BERLIM!
SZÁNTÓ GYÖRGY REGÉNYE 26
— Mit is keresek én itt? — kérdezte újból és újból.
És műtermének szent magányossá-gára gondolt, olyan vágyódással," mint még sohasem.
Eddig fájt az elhagyatottság. Most pedig megcsömörlött a szép, divatos helyen fekvő, süríin látogatott műteremnek még a gondolatától is é-s szeretett volna kiköpni.
— Eh, mit akarok le|,át? Magánosságra születtem é> most fáj az elérhetetlen magánosság, a tülekedést akartam és már meg is roppantam az első uszó tempó után?
P.rezte, hogy egyszer számot kilenc vetnie már önmagával, ez mindennél fontosabb. És révetegen bámult a .semmibe, amikor a kiválasztottak ke/.eii szorongatták.
Egy pillanatra egv falut is látott tnost, a relső Hujna mentén, ugy rémlett, a szülőfaluja. A terem közepén fölhangzott Hindemith egy bizarr fu-vóskvartettje, melyet Erdthelm rokonnak talált Fascndoüek pikturájával A képek egyszerre megváltoztak. Némelyik elhalványodott, mások ellenben uj Jelentőségeket nyerlek.
Maga.s, fehér alak állott meg Fa-sendonek előtt hermelincapjélH.- bi.r kolódzvft; Adoré Ghinn.
A festő mozdulatlanul bámulta
Mintha ez a váratlan élmény megoldója lelt volna kusza gondolatainak.
Aztán egyet villantak szürke farkas-szemei. A boxolöt kereste a herine-linbelépő mögött.
Dc Adoré egyedül lolt.
— Hiszen van "Ízlése — gondolta Fascndonck. — Mit is keresne egy boxoló az én képkiállitásonion f Egyszerűen lehetetlen volna. Nevetséges.
Mosolyogva, megenyhülten csókolta meg Adoré feléjenyujtott fehérkesz-tyüs kezét. Irigyelte a glaszébőr ízét, tnSntha ez is szorosan Adoré,),oz tartozott volna, a l>ör szagát is remegve fogadták orrcimpái. Es a siras egészen feltolakodot** a garatjába.
— Én is eljöttem, hogy örüljek sikerének.
A nő hangja j,alk volt, de mégis, mintha túlharsogta volna a fúvós-kvartettet, a lebegő fehérség pedig minden fények fölé tornyosodolt.
Szeretett volna mágneserejü szép szavakat mondani, de tudta, hogy ennél a nőnél "nincsenek a szavuknak esélyei. Ezért nom\' szólt, csak hideglelősen állt a rehér misztériummal szemben, álmélkodva azon, hogy ez a nő egyszer minden izében az övé volt, kizárólag az övé.
— Igazán, nagyon érdekes víziók, ezek a képek. Nem szeretem ugyan •a sejtelmes dolgokat. Az élet világos. Formái tiszták és mcgmásühalallanok. De mégis, a művészetnek nem szabad beunüjnket álmodni lauítaui. És talán
az álmok is az élethez tartoznak? Hiszen csak az élők álmodnak?
Fascndonck remegve hunyorgott a fehér arc szépségébe.
— ó, — nyögte végre, mert érezte, hogy mondania kell valamit — talán a holtaknak is vannak álmaik. Hiszen az alvás, az álom íélhalál. I.qjet^ hogy az álmok csak a teljes paláiban mutatkoznak meg egész félelmetes, ismeretlen szépségükben, hogy kicsúfolják a törvényeket, az élet szükreszabott lehetőségeit. Az álom1 csak egy villanás, kis előleg, vagy mondjuk, méltatlan mutatványszám odaátról
— Nem. így nem volna .érdekes. Egyszer élünk. Csak egyellencgyszer. Ne alkudozzunk.
Két zongora, egy xylofón, két fa-golt, egy saxofón, két angol kürt most egyszerre kezdtek bele egy fiatal amerikai jazzkom\'jjoziciójába. Ez a mechanikus zene végletekig raffinált, nagyfeszültségű ritmusával pillanatok alatt
hatott, ellenállhatatlanul, fölényesen,
mint egy felsőbb lény kategorikus parancsszava. Mindenki tudta, hogy most a kor beszél.
A képek nem állták meg a helyüket. Egyszerűen megszűntek létezni a muhutlami élettempó felfokozottságá-ban. I-\'asendonck az első rész után tudta, hogy pikturája <■ percben már a mullté lett. A Tagoltok barbár bőgése antilopszarvasok robaját hozta, >«gy négerek honvágyát sirla, de az volt az egyetlen bizonytalanság, mint
a multak exotikumának jelentéktelen aláfestése. A zongorák és érefuvók, a saxofón és xylofón már a gépek diadalát csattogták, harsogták, zengték, sőt egy jövőlKtmilató nagy gesztussal az omber gépfeletti diadalának próféciáját hozták.
— De milyen festmények állnák meg hát ^olyükol ezzel a zenével szemben? A suprematisták gépkonstrukciói? N\'env, maga a gép. Turbinák, dinamómótorok...
Erdlhcim mefisztóarcál látta mesz-sziről vigyorogni, miintha a zeneszámok hatásán vigyorgott volna.
— A közönséget és a képeket figyeli, ez a zene afféle kisérMezés. Afféle viviszekció ebben a képklinikában ...
Mar nem törődött semmivel, inert Adoré ismét jött.
— Érdekes zene i Nem ? Az embernek a hála borzong. Megvettem az egyik képét. Egy halott leány látogatása a cime. Igaz, hogy még nincs is lakásunk, do majd a képhez veszünk lakást... ^
Adoré félbeszakította, mert észrevette, hogy a festő szenved. Nagy szánalmat érzett, évek gyötrelmét sejtette meg és valami kivezető uton gondolkozott. E pillanatban lépett oda Erdt-beim, csomó újságot nyújtva Adoré felé.
— Megkezdődött a reklámkampány. Tessék.
(Folyt kóv.)
1036. grtptembcr 3
BAIM ROZLONl
divatujdonságok
Női szövetek, férfi szövetek, divatselvmek._
intézeti kelmék, paplan- és szönyégárak
Olcsó árak! lagnM!
Golenszky Ferenc
dlvatüzletében
Fő-tit 14.
— (Athelyezót)
Dr. Rott Nándor megyéspüspök a kanizsai püspöki biztosságról Veszprém be helyezte át saját kérelmére dr. Mészáros Béla hittanárt, aki uj állomáshelyét pénteken foglalja el s ott az angolkisasszonyok tanítóképző intézetében, a vele kapcsolatos gyakorló iskolában és a |)olgári fiúiskolában lesz Ijittanár. Dr. Mészáros Béla szülei élnek Veszprémben, így ebből a szempontból örvendetes áthelyezési kérelmének sikere. Artnál nehezebb szívvel vesz tőle bucsut Nagykanizsa, abjbi több esztendős működése alatt saéles körökben, a hitéleti és kulturális, valamint karitatív közéletben is érdemes és erőteljes gyökereket vert munkásságával. fiatalos tettrekészség lendülete, bőséges intelligenciája és tudás, mélységes meggyőződés és hivatás-sze. retet voltak irányitói minden paszlo-rációs és közéleti munkájában. Nagykanizsa éjdékes embert - \'veszített el távozásával.
— (Pótbeirások a kereskedelmi iskolában)
Az 1936/37. iskolai évre a pötbeirá-sokat szeptember 5. és 7-én délelőtt D órai kezdettel tartjuk meg. A ura. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Urnák •11100/1035. sz. rendelete értelmében 11 felső kereskedelmi iskola I. évfolyaméba a szeptemberi pótbeirások alkalmával azok a tanulók Is felvehetők, akik a közép- vagy polgári iskola IV. osztályát csak ismétléssel vagy javitó vizsgálattal végezték el Az I. évfolyamba való ffclvélelbez szükséges okmányok: 1. a gimnázium-, reál- vagy polgári iskola IV. osztályé, nuk sikerrel való elvégzését igazoló bizonyítvány, 2. születési anyakönyvi kivonat és annak, aki az 1935/30. tanévben nem járt nyilvános iskolába erkölcsi bizonyítvány is. Felsőbb évfolyamba való felvételhez az előző alacsonyabb évfolyam elvégzett igazoló bizonyítvány szükséges. A felvételi dij 30 pengő, libben az összegben a beirási díjon kivül az előirt összes mellékdijak is bentfoglaltatnak. A felvételi dij " beíráskor fizetendő és ennek a fizetése alól senki sémi menthető fel. Az évi tandíj 200 pengő. Az első negyedévi tandijat, azaz 50 pengőt szintén a beirás alkalmával kell megfizetni. Kivételes esetekben a tandíj havi részletekben is fizethető. Az Igazgatóság.
— (Pótbeiratások • Zeneiskolában)
A Városi Zeneiskolában a pótbeiratások szeptember 5-én és 7.én, szombaton és hétfőn lesznek délelőtt 9-től 12-ig és délután 4.től 6-ig.
— (Az áll. el. Iskolákban)
a beíratások folyó évi szeptember \'-to, 5.én és 7-én lesznek. A tanlév Ünnepélyes megnyitása szeptember hó u-éu. a rendes tanítás szeptember lió 10-én kezdődik.
— (Belratás az ovodákban)
Az óvodákban a beiratások folyó évi szeptember 4-én, 5.én és 7-jéji lesznek.
— ElOlráso* Intézeti kék .tövetek nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
— (OTI-klrándulés)
Az Országos Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületi pénztára folyó évi szCptember hó 6-án, vasár, nap 17 éven aluli nöbiztositottai részére kirándulást rendez. Jelentkezni l°het a kerületi pénztárnál 4-én p?n tekén déli 12 óráig.
— (Hazafias és vidám müvész-est a moziban)
Országszerte ismert csengésű név és ismerős már Nagykanizsán is Szabolcsi Pásztor Mihály neve. Író és költő és előadó egy személyben. Főként hazafias verseket irt nagy számban ős nótái közszájon forognak. Legújabb terméséből hozott el egy jó markolásnyit turnéja során Nagykanizsára is, ahol egy hazafias és vidám műsorból álló, tárogató-számokkal és cigányzo. nekarral fűszerezett este keretében mindezt bemutatja a kanizsai közönségnek. Előadó estje szeptember 4 én, pénteken este fl órakor lesz a városi színházban. Fenntartott hely 1 pengő, 1. hely 80, II. 00 III. 30, állóhely 20 fillér. Erre az estre meghívja a város közönségét. Működése megérdemli a pártfogást.
— (Kérelem Nagykanizsa város jószivü közönségéhez)
Szegénysorsu III. oszt. gimnázista jólelkeket keres, akik hetenként egy-egy ebédet nyújtanának neki. Felkérjük azokat, akiknek módjukban van és a kisfiún segíteni óhjajtaöak, szándékukat jelentsék a püspöki biztosságon.
— Hau cm
kéri tavalyi német tanítványait, hogy órabeosztás céljából jelentkezni szíveskedjenek. Néhány uj elemista kezdő tanulót is vállal. Jelentkezést Horthy Miklós-ut emelet jobbra kér.
— (Vigyázz a fegyverrel I)
Balázs János 36 éves várföldei lakos revolverét tisztogatta otth011- Közben a revolver elsült és a golyó Balázst jobb térdén súlyosan megsebesítette. Hal^zs évekkel ezelőtt már hasonlóképen járt, amikor a fegyver szétroncsolta a kezét. A mentők szállították Ve a nagykanizsai kórházba.
Felhívás a tanulókhoz!
9-én kezdődik az uj Iskolaév. 5,15
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta fQxetek, rajz tábla és tSrnb, vonalzó, kfirzft, tSltötoll, tolltartó, kékpaplr, aktatáska, hátltáaka stb. legolc.óbban
Vágó Endre Malim, \\M ti jtfiUiUta. ffi at 14.
Oloaó lavélpapIrváaAr i I dobos 25 lavélpapir»borlték 80 fill.
10 drb oaontlawélpaplr-borlték 30 fill. VevOlnknak irtgyan teatauly mérési
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 4 fiu és 4 leány: Magyar János napszámos és Nagy Juliannának rk. fia, Lcnkovits Ferenc béllisztitó és Kuzsner Anniinak rk. 2 leánya, Varga Ferenc vaskereskedő segéd és Vlaszák Annának rk. fia, Ujg István napszámos és Deli Máriának rk, leánya, Tóth Ferenc napszámos és Gaál Gizellának rcf. ffia. Házasságon kívül született 1 fiu és 1 leány.
— Halálozás 4 esetben: Tőrök Vince Tibor rk. 5 napos, Magyar Ferenc rk. 5 napos, Balogh István tanuló rk. \'22 éves, Kudich Ágoston nyug. Máv. főmozdonyvezető rk. 61 éves. — Házasságkötés 4 esetben: Jóila György napszámos rk. és Szabó Mária rk., dr. Takáts I-erenc gimn. tanár rk. (Budapest) és Faludy Karolina Sarolta tanítónő rk., Bata Tamás koronaőr őrmester rk. (Budapest) és Németh Mária rk., Szemlies Károly napszámos -k. és \\agy Terézia rk.
-i A Schütí-kelengyo tartóst jó, ára móltányos, aki csak használja, dicséri.
— (Balaset a körtefád)
Végzetes «vzerencsétlenség érte Bocskor Ferenc 23 éves csermeci legényt, kor Ferenc 23 éves cserneci legényt. . •>latta eltörött az ág és Bocskor -4y |
•zcrencsétlenül esett -t földre, h°gy teljesen összetörte magát. Válságos ál-lajjotban szállították a kanizsai kór-
— "Szba.
— (Uri muri Kiskanlzsán)
A Kiskanizsai Levente Egyesület szeptember 13-án a Levente Otthonban nagyszabású szüreti mulatságot rendez, l^sz szőlőlopás, tánc és ezerféle vigasság, amelyre Nagykanizsa is kivonul a kiskanizsaiak csodálatára, A hegybíró hegybiróné személyét egyelőre nem\' akarják "lárulni. V-t mondják, hogy nagy meglepetés készül.
— (No halássz a tilosban)
Halász Lajos 54 éves kaposvári téglagyári munkás rá akart szolgálni ugy-látszik nevére és elm-.\'nt a közeli Bárdi-\'•ükk-i halastóhoz. A halastó halöre •észrevette és rálőtt Halászra. A golyó jobb combját érte, ugy hogy amputálni v-ellett. 4* vizsgálat megindult, jogosan híisználta-c fegyverét a halőr.
— Budavár vluMfoglalásáról
Szendy Károly, Budapest székesfőváros polgármestere, irta a Tükör szeptemberi számának vezető cikkét. Ünnepi szám ez, a magyar történelem nagy eseményét, Budavár visszafoglalásának évfordulóját ünnepli, s Ieg-
Nagy és sok előnyt biztosit magának, ta Ml a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Caangery-ut 4. sz. alatt.
Iroda: Telefon 197. Néptakarékpénztár R.-T,-nél. Telefon: 20. és 126. _
jobb törlénettudósainkat, íróinkat vonultatja fel, hogy érdekes tanulmányokkal teljes képet adjon a magyar történeken c fontos dátumáról. A polgármester nagyvonalú történelmi áUc-kintése mellett Balla Antal a keresztény seregek hadvezéreiről rajzol érdekes portrét, Tóth László a hadjárat szellemi vezérének, XI. Inpe pápftiak szerepét fejti ki, Kelényl B. Ottó az akkori Buda és Pest város képét rekonstruálja, Palotay Gertrúd pedig a török és mtagyar népművészet kapcsolatairól ad érdekes fejtegetést. A szám ünnepi versét Sík Sándor irta. A Zalai Közlöny előfizetői kiadójívatalunkbatt különleges feltételekkel rendelhetik taeg lapunkkal együtt a Franklin-Társulat, nak ezt a nagyszabású folyóiratát.
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik leglde&llsabban fekvő éa orvosilag legtökóletesobbon felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai éa mikros-koplal laboratórium. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alup-anyagcsero vlzagáló készülék. Enteroo-leaner (bóltürdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vesetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöle* park I Olcsó árak I
OfcSJDfíisjjof
nap a moziban
szórakczTialik
Bnrtaitailittl Hitei Tilixtat
MENETRENDJE
érvényét 193Ö. májún 16-161.
trxa.bet-l.r—VlWlUII.MAa
Vaiutállomiim
4"
530 7 59 9 26 ||U 12«o
13 20 1615
17 21
18 0! IP 2I»«
2305 23>í
a 3
II
1 I « «
I >
Letanyal menetrend
litajirflU. 8 46 lUcrUJiJnlAH u. ItM IMmjtn ki. 15-11
e
EALAl KOZLONT
1988 ntpltmber 3.
APEéBISDETÉSEX
10 uói« « «aW*. mkyUm WrríiM mi I MM.
Autótaxit, bérautót, rendeljen rácéból, vidékre é» helyben, legolcsóbban. Telefon-áUornls : 544. 2704
•■akéoa\'i6t lelveuek S7.ept 15-re. Unger-Ullminn, Horthy Miklós ut 19 5
KereiUnk sionnsll belépésre hossisbb bizonyítvánnyal rendelkező Intellgens fiatal umgiémt. írásbeli ajánlatokat ,5iorgal-maa- Jeligére a kiadóba kérünk. 3146
Kltünó há«lho»«t kapható. Welsa ZolUnné Ciengery-ut 21. Kívánatra háthoz szállítva. 3036
TMlatom az Igen tlutelt hölgyekkel, hogy Fahn Margittól elváltam, varrodám Síéchenyl-tér 12., izlveskedlenek ott (el-keresni. Tisztelettel Réti Mariska. 3042
Szemere-u. 2/c. ház aladó. Bővebbet Horthy M.-ut 47. •
Balthalfiaég — Irodának kiválóan alkalmas - azonnal kiadó. Klrály-u. 34 Kálmán-hát. 3130
Kiadó uoba magas földszinten, szé pen bútorozva, lépcsőházi külön bejárattal. Esetleg telje* ellátással. Csengery-ut 27/a.
Egy sxép utcai aaaba előszobával, vízvezeték bennt a lakásban, azonnalra vagv november l-re kiadó Sugár-ut 53. 6.
Zaa«ara eladó Klsfaludy-u. l/a. 3139
Szépen bútorozott hAlflabajáratu szoba kiadó Nádor-u. 4. alsótemplommal szemben. 3140
KluolgélA leányok és kereskedő segéd, kl rövidáru szakmában jártas, azonnali belépésre felvétetik. Kaulmann Károly. __3147
Nagwadlk lioaumba fizika, nótáikönyv és történelmi atlaszt vennék használt, jó állapotban. Clm a kiadóhivatalban.
Diákot vagy diákleányt vállalnék teljes ellátásra. Ugyanott butoroxott szoba kiadó nő részére és ebédkoszt kapható. Mlnde-nesleány felvétetik. Aczélné Magyar utca 7. s*. 3141
Teljesen kOISnbajáratu uoba bútor nélkül és egy kisebb szoba bútorozva kl adó Pö-ut 22. 3142
Mielőtt vlavaxatákat csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektől Erssébet-tér ia 3143
OtOdlkes líceumi kOnyvek olcsón alaalók dr. Schera, Csengery-ut 1 *
Plaalaát, esetleg kisebb zongorát keresek bérbe. - Címeket ár megjelölésével kérem a kiadóba. *
Egy nagy ebédlő liiaxtar eladó Vécsey-utca 2. *
Egy kifatéfiat felveszünk. Száilnger Eötvös-tél 31. •
12 literes akvárTam eladó~halakkal együtt Babochay Oyörgy u. 32. •
TiaatviaalAnfik, llnatvlaaiflk I ízletes házlkosatot kaphatnak Rozgonyl-utca 6. alatt. *
Csinosan bútorozott ktliönbejáratu szoba kiadó. Bővebbet Sugár-ut 6. sz.
Árpád-utca 12. sz. alatt egy nagy szobás lakáa mellékhelyiségekkel november l-re kiadó. «
Nagy agyaxobáa lakás mellékhelyiségekkel kiadó Szemere-utca 6.
Egy adtAtanono és egy háaiaxolga
felvétetik. .Balaton sütöde" Eötvös tér 32.
____3144
Eladó egy üzemképes 30 colos kő-Jártat. Bővebbet Jóxsa Sándor kovácsnál Tótszentaárton Zalamegye. 3145
Ügyes varróleányok azonnal felvé tetnek Báron Micl saalonjában, Horthy Miklós-ut 11. •
Kiadja a laptalajdonoa Közgazdasági Rt. Outsnberg Nyomds éaDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelös kiadó i Zalai Károly. Intarurbaa telefoni Nagykanius 78. saám
Wollheim Manó és felesége, szül. Báron Ilona, a saját és az összes rokonság nevében fájdalommal tudatják szeretett nővérének, illetőleg sógornőjének és rokonnak
WOLLHEIM FANNI
úrnőnek
folyó évi szeptember hó 2-án életének 72-ik évében rövid szenvedés után történt elhunytát.
A boldogult hult teteme folyó hó 3-án, csütörtökön délután 6 órakor fog az izraelita temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1936. szeptember hó 2-án. Béke hamvaira I
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
50U:i\'J3G. fkv. Z.
AnreréiE hirdetmény-kivonat.
N tjtykanlzsal Segélyegylet Siövelkeiel véKrehaltalónak öiv Móial Jánosné stíl]. Vajda Roiálla véereha|tást ssenvedö ellen Indított végreha|táil ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144, 146. é, 147 §§ ■1 értelmében elrendeli a vigrehsjtáil érvéréit 1400 r tökekövetetél, ennek |árulékai él az ár vetéli kérvényért ezuttil megállapított 34 pengő kölliég, valamint a ciat-lakozottnak kimondott dr. Petrlca Józ,el 34 pengő 50 lltlér tökeköveleléie éi |árn. tékal behs|léia végeit, a nagykanizsai klr láráiblróiég területén lévő a a nagykanizsai 11470. mlkvben 7<-31/a„ 7981/6, 7931/c. 1. és 7931/c. 2. Irrsz. hézrs, Illetve britetekre 2600 pengő kikiáltást árbln.
Megjegyzi a telekkönyvi haló,ág, ha a, érdekelteknek ezen együttes eladás ellen kifogásuk van, azt 30 nap alatt lelenlsék be, ellenkező esetben ugy tekinti, mlnlha az egyllllei eladáshoz hozzájárultak volna A leiekkönyvi hatóság sz árverésnek a telekkön>vl hatóság hivatalos helyiségében megtartáiára 1038. évi szeptember hő 23, napjának d. e. 9 öráját lUil kl él az érvérén leltételeket sz 1881 : LX. t.-c. 190. §-a alapián a következőkben álla-pltla meg:
1. Az árverés slá eső Ingatlanokat a ki kiállási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. XLI. t -c. 36. §).
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben. vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadélí-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy t bánatpénznek előleges blról leiétbe helyezéséről kiállítóit létéit elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár verésl feliéieleket aláírni. (1881 : LX. t.-c) 147., 150, 170. §§.; 1908: XL. L-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretet tetl, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyombsn a kl-klállásl ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI tc.25.$.)
Nagyksnlzia, 1936. évi épr hl 27-én.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
Újdonság ! Szenzáció !
GyQrhetetlen ós mosható
nyakkendők
legszebb . r n Biinehban l.wW
divatingek
gyfinyBrU minták
Bróityai Divatház
Horlhy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kőtelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Holberr-Scbrantz-léle
mezőgazdasági gépek,
műtrágyák,
cc
11
FUTDR
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beazorezhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvéddlmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
I-
I Mindenki a helyi kereskedőknél I é* Iparosoknál ezerezwj bel
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekünyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
• »n»|iiiiliag ül lámtataq é. Uitotk) lAPkUM VUtoU. t&uir*i.»u4áj0M»

lr, laklknuU
76. évfolyam 202 szAm_N.gykanlm, 1038. szeptember 4 péntek
Am 12 «L
ZALAI KÖZLÖNY
\'UlTIKAI NAPI
t* kUíVShivaUl: PAmí 5, i
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra a pengő 40 Sxerkttxtöségi éa kiadóhivatal! telefoni 1
Titulescu
tehát a multak embere lett. Országa is megelégelte már erőszakoskodásait s egy szép naptfn arra ébredi Románia volt külügyminisztere, hogy megszűntek számára létezni azok a nemzetközi pódiumok, amelyekről annyit harcolt ellenünk. Tagadhatatlan, hogy hazájáért sokat tett. Az ő diplomata módszerei és eszközei saját specialitásai voltak s mig a kisantant más államainak h«isonló feladatkörrel felruházott férfiai, köztük elsősorban Cs.-hszlo-vákia volt külügyminisztere, Benes csalafintasággal, alattomos fondorlatokkal harcolt ellenünk, addig Titulescu a balkáni temperamentum fegyvereit alkalmazta s a szónoki hevület terrorjával dolgozta meg a nemzetközi fórumok faktorait. Az idők azonban erősen változnak, a melyekhez TituL\'scu alk ilmazk\'dnj
iiem tudott.
Egész külpolitikai elgondolása arra a bázisra épült, amelynek szellemét kl keli küszöbölni a nemzet-k-i politikából, ha őszintén békére s a nemzetek közötti összhangra akarunk törekedni. Tituleseu ogyik legfőbb tényezője volt a háború után létrejött békeszerződések megszerkesztésének, de tulajdonképpeni főszerep ükkor várt rá, "amikor a békeszerződések gyarkorlatba vi!e. lére kerü\'t a sor. A létrehozott kisantant egyik legfőbb mozgatója volt s a gyü\'ölel poli illájának mind a mai napig való fenntartása az ő személyéhez is fűződik. Ellenfelünk volt, könyörtelen és kíméletlen ellenfél, .szerencsés diplomata, aki elvakult eszméinek több mint másfél évtizeden át sikert tudott biztosítani Országa számtalan esetben használ látta ennek a politikának, de éppannyira kárát vallottuk ml. Mondjuk meg őszintén : veszedelme volt ez az ember a nyilt békepolitikának. A béke szellemét ő is hirdette, süt legravaszabb cselszövényeit a béke olajágának lobogtatásával fonta, dc kártyáiba, minél távolabb jutottunk az erőszakos békeszerződések megalkotásától, annál inkább szélesebb körök tekintettek bele s igy fokozatosan vesztette súlyát a nemzetközi életben. így jutott e\' Titulescu oda, hogy saját honfitársai és saját minisztertársai is megelégelték már hatalmaskodását.
Joggal vethetjük fel a kérdést : milyen hatással lesz Titulescu skari-ba tétele Románia és Magyarország viszonyára. A magyar közvélemény korántsem reménykedhet egyelőre abban, hogy U két ország viszonyában hirtelen nagy változás kövei -kezzék be. Románia változatlanul azoknak az anyagi és erkölcsi va-gyonoknak kiaknázásában van elmélyedve a leghabzsolóbb étvággyal, amelyek a békeszerződések után jogtalanul, minden indok nélkül az ölébe hullottak. Erről az előnyről lemondani korántsem fognak mindaddig, amig az Idők fejlődése rá nem kényszeríti őket. De miként Ti tulescu bukása is bekövetkezett, aki
Gömbös: „Az idő, amiben élünk, döntő fontosságú"
A miniszterelnök nyilatkozata a mátyásföldi rep&\'őtéren
Budapest, szeptember 3
Gömbös Gyula miniszterelnök ma reggel a mátyásföldi repülőtérről Münchenbe repült, hogy utókuráját az egyik München meUetU szana* tóriumban töltse.
A miniszterelnököt külföldi utjára felesége, vitéz Szegváry Emii személyi titkára, Boros János egyetemi magántanár és Heim Pál detektiv-felügyelő kisérik el A magyar kor-mányelnök a Kiss János nevet viselő hárommotoros 20 lóerős utasszállító repülőgépen utazott el.
Nyolc.óra után a mátyásfö\'di repülőtér előkelőségekkel telt meg, ott voltak a hadsereg képviselőin kívül Fabinyi Tihamér, Bornemisz-sza Géza, Lázár Andor, Darányi Kál. mán és Hóman Bálint miniszterek is. A miniszterelnök autóján felesége és titkára kíséretében háromnegyed 11 órakor érkezett még. A repülőtér bejáratánál Gömbös Gyu-la fogadta a hadsei-eg képviselőjének és a légügyi hivatal vezetőjének jelentéseit, majd a miniszter-
társaihoz lépett és elbeszélgetett velük.
Néhány perccel később fogadta a magyar sajtó képviselőit, akiknek a következőket mondotta :
Újból néhány heti szabadságra kell utaznom, hogy ahhoz a munká hoz, amely reám vár. energiámat és munkakedvemet összeszedjem* Hálávai és rokonszenvvel gondolok elutazásom előtt mindazokra, a kik betegségem alatt, pár okon be-lü\' és pártokon kivül igaz magyaros szolidaritással gondoltak rám. Köszönetemet fejezem kl ezért a magyar közélet legtöbb képviselőjén k is. Köszönetet kell mondanom a magyar sajtónak, amely pártkere-teken felülemelkedve, szélesebb körben és magasabb szempontból fogta meg azokat a törekvéseket, a melyek a magyar közé\'ct békéjének alkotórészei Tudom, hogy bizva kérhetem a továbbiakra is a magyar sajtót, hogy tartsa meg a jövőben is ezeket a magaszabla korlátokat t\'s ne felejtse el, hogy az idő. amiben
élünk, döntő fontosságú jövőnkre nézve. ^
A mlniszÉffelnök a nyilatkozat után repülőgépre ü\'t, amely a közönség lelkes éljenzése1 közben startolt. Szép sima felszállás Után a gép csakhamar Bécs irányába fordult és eltűnt a nézők szemel elöl.
Bécs: „Minden rendbenI"
Bécs, szeptember 3 Mint közlik, a magyar miniszterelnök gépe 10 óra tájban száUt el Bécs felett. A repülőgépről szikratávírón közölték az asperni repülőtérrel, hogy a gépen minden a legnagyobb rendben van és igy neín szállnak a bécsi repülőtéren, ha-, nem egyenesen folytatják utjukat München felé.
München, szeptember 3 (Lapzártakor érk-ezelt) Gömbös Gyula magyar miniszterelnök dd-előtt 11 óra 15 .perckor rep.ü\'őgé-pen ideérkezietl, ahonnan tovább folytalja útját.
Irun a felkelők kezére kertllfl
A spanyol polgárháborúnak eddig 74.000 halottba és 130.000 sebesültje van
Sevilla, szeptember 3 A felkelők Huelva közelében megsemmisítő vereségi\'! mérlek a kor. mánycsapntokra. A vörös népfront ,.mberet a harc folyamán megfutamodtak, közülük több mim 100 embert a fekelók foglyul ejtettek.
A felkelők repülőgépi több megszakítással bombázták a kormány, csapatokat és a hadihajókat. Több hadihajón a bombatalálat nyomán lüz ütölt kl. A tüz és a bombázás okozta károkról eddig nem érkéz lt jelentés.
London, szeptember 3 A Daily Express jelentése szerint
a vörös kormánycsapatok a kom-munlstákat megszégyenítő kegyetlenséggel gyilkolnak és pusztítanak A légitámadásokra a foglyok kivégzésével felelnek. Szerdán az első le csapódó bomba jelére 100 embert lötlek agyon a vörösök. Deliiilclbn 30 papot végeztek kl az é||el. Tn\'a-verában a legénység az éjszaka folyamán legyilkolta az összes lisz\'e-ket, mert a felkelőkkel rokonszenveztek.
Madrid, szeptember 3
A kormány félhivatalos jelcnlése szerint a spanyol polgárháborúnak vesztesé jlfctája tf köveik\' ző :
A harcok során a felkelők: 4»,00t> jhlve esett el, 80.000 embere pedig sebesülést szenvedett: i
A kormánycsapatok veszteséglis. Iája : 34.000 huíotl és 50.000 sebeeUN.
Heodcljc, szeptember I A felkelők jelentése szerint Iruu helyzete válságosra fordult, clefi\'.a már csak egéMín rövid Idő kérdése, - <j i Irun eleseit I 1 London, szeptember 3 ,Lapzártakor érkezett) Az Evening kews jelentése szerbit ,e győzedelmes felkelők bevonultak Iru»ba,
i........ - 1 1
ralfinált atyamestere voltami megsanyargatta) ásunkraki áppu\'-ty >° f.ig következni a változás azokban a kérdésekben is, amcljr.\'k az ő sz.\'l lemi alkotásaiként a mai helyzet I megteremtette)!.
A román b>Ho|Bíl Ttínl<J|ainak történi kidobásával k ipcsolalbaa felvetődik az a kérdés Is, hogy ml következik inott már «z uWn. Vájjon RonuShla külpolitikája tovitSbra Is 0zokon a nyomokon halad-e, mint i,melyeken TUukaou litktáll* a kin.
pót, avagy irányváltozásra Mámli. hatunk Hu Jsnvrjok ItomSnla tel-polUjV.it éleiéi, mlndeni» tre Utor
és mérés/ lépésnek teli* rarTaJf azl az elhatározást, ani lynek r d iiwnye cz lett, hogy. Tiuieseiit ki-fcigylák « konaúnylwl. Ilo.iy ea bekövetkezett, etbol jogsa" téte\'ez-hetjük fel, hogy komoly dolgok hu* Wdn.li, meg » h(ítt.*i «• Bizonyos, líogy rűjötlelf Románia politikai lényezől arra, hogy számukra Imolái\'- iáOwWUm Jmku «I ut, amstjn
hek irányát Titulescu mutatja tncg. Az európai politika és az
nemzetek életében beköveks Váltrtzáüok olyan Idők szeMt1 tiozzák, pmelyek komoly étll itíftizásfa kéiZ-
iclik Romániái ts; Étihez a nyilván bekövetkező ólaíukulAshuz mm ijÉJ betéti fclUaawWnl RoiuAnia wöMBT hyös .külpolitikai t«:
Inert íjoniánlábau Is nmek mrrn, hogy áz idő niullk s csuk Tilulescu akar kiirtívaWfíSVnt a\'régi\' rfyoníokon btltMUU.\' •«■•»»«<
■Alatt WötLűm
1136. itrptcmber 4
Az ősszel kerül döntésre a nagykanizsai vámhivatal ügye
Mindent meg kell tenni, hogy a vámhivatal itt maradjon
Somknthy altábornagy az d| honvédelmi miniszter
Gömbös Gyula miniszterelnök betegségére való tekintettel a honvédelmi tárca vezetéséről lemondott, utódául a kormányzó vitéz Som-kuthy József altábornagyot, a vezérkar fónökét nevezte ki. Az uj honvédelmi miniszter olaszországi útjáról, amely alatt az ottani hadgyakorlatokon vett lészt, szerdán este megérkezett, az állomásról egyenesen Gömbös G. ula miniszterelnökhöz hajtatott és átvette kinevezését. Az uj miniszter 53 éves, római katolikus, hunyadmegyei tisztviselő-családból származik.
Letartóztatták a szovjet londoni követét
London, szeptember 3 A londoni szovjet nagykövetséget a cseka ellenó>>.ó .bizottsága szál Ha ineg, amely a legszigorúbb vizsgálatot indjtotta. A követségen mindent átnéztek és még a követ magánlakását is felforgatták. Szokol-nikov volt iondoni szovjet nagykövetet és feleségét a vizsgálat során letartóztatták több tisztviselővel együtt. _
Letartóztatták a Pathé-gyár elnökét
Páris, szeptember 3 (Lapzártakor érkezett) A vizsgáló bíró letartóztatta Pathé Bernhardt-ot, a Pathé filmgyár felügyelő bizottságának elnökét, aki állítólag 24 rail\'ió frankot sikkasztott.
Llhájasod ásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél, oxaluria es pho-shaturia képződésénél, hugysavas sók lerakódásánál a természetes „Ferenc József" keserűvíz Javítja a g)omor és a belek működését s tartós.n előmozdítja az emésztést. Az orvotok ajánljak.
jj^^y Höemelkedés!
Prognózis: Déli és délkeleti légáramlás, kevés felhőzet, « hő emelkedik.
Napti* : Szeptember 4 péntek. Rom. kat V. Róza. Protestáns Rozália. Izr. Klul hó 17.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat o hó 15-ig az „őrangyal" gyógyszertár ós a kiskanizsal gyógyszertár. -
Gixfürdfl nyitva röggel 0 órától este 6 óráig -(hétfő, szerda, péntek délután kedvén egész nap nőknek).
- Köztisztviselők rfc»ér« rendkívül előnyős bútorvásárlást alkalom. Modern berendelések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kopafela butor feikiibaa, Horthy Mlklómt 4.
A mult nem egy példájából tudjuk, hogy Nagykanizsa város közönsége sokszor akkor mozdul mag, amikor már késő, amikor a befejezett lények elótt már nincs mód a történteken változtatni Tartunk attól, hogy a nagykanizsai m kir. fővám-hivatalná\' is igy járunk. A megindítóit mozgalom nem elég erőteljes és nem eléggé egységes ahhoj, hogy eredményes legyen. Ahogy feltétlenül megbízható helyrcl értesülünk, a miniszter már legközelebb dönt a nagykanizsai fővámhivatal leépítését vagy Murakereszíurra való áthelyezését illetőleg.
Hogy a nagykanizsai törvényszék annak idején megmaradt, egyedül dr. JíáUay Tibor gyors és erélyes beavatkozásának köszönhetjük. De ha most elkerül Nagykanizsáról a
fővámhivatal, vagy annak olyan leépítése köveik zik ba, ami Nagy-, kanizsa szempontjától egyenlő az elvitellel, ugy azt annak a lagymi-tagsá^nak fogjuk köszönhetni, a mtÍvnek már sokat >kö5zönhetünk.«
Nagykanizsa összes érdekeltségeinek meg k U mozdulniuk és országgyűlési képviselőnk közbsveté. sévei mindent meg kell tenniük, h~gy a fővámhivatal leépítését vagy áthelyezését megakasszuk
Majd megint akkor fogunk felocsúdni, mit jelent a nagykanizsai fővámhivatal elvitele, ha ugy já* runk. mint több más intézményünk \'•-elvitelénél.
Az utolsó pillanat, hogy az összes érdekeltségek megmozduljanak és egységesen eljárjanak a fővámhivatal elvitele ellen.

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bátcakonyv)
hitelesítve ■ 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Az OMKE közli p .kereskedőkkel és a vásárló közönséggel, hogy szeptember elsejével ismét az őszi-téli üzlet zárási rend lépett hatályba. Hétköznapokon a rövid-, szövött-, kölöltáru, uri és női divatáru kereskedések, továbbá a kalapok és kaiapdiszek árusítására berendezett üzletek, rőfös és posztókereskedések, vas-és nagybani rövid áru keresj kedések este 6 órakor zárnak. Minden más szakmabeli üzlet, ideértve a fűszereseket és szatócsokat is, este 7-ig van nyitva. Szombaton este, valamint karácsonyt és husvé-tol megelőző hat hétköznapon a vas- és nagybani rövídárukereske-déSek kivételével (melyek ezeken a napokon is 6 órakor zárandók be) minden üzlet 7 óráig tartható nyitva. A kiskanizsal szatócsüzletek még a nyári rend szerint este 9 óráig tarthatók nyitva, számukra október elsején kezdődik o téU rend este 8 órai zárással. , j
A ferencrend átengedi a kuiturházhoz szükséges ingatlant
A tartományfőnök kikötései a kulturház építésével kapcsolatban
Széles körben Ismert már P. Czirfusz Viktorin plébános ama mozgalma, amely a nagykanizsai katolikus ku\'turház építését célozza. A terveket Vécsey Barna városi műszaki tanácsnok el is készítette, csak a ferencrend tartományfőnöké-nek jóváhagyása és az építkezéshez szükséges telik átengedése hiányzott. P. Czirfusz plébános kérvényben fordult a ferenciek tarló-mányfönőkéhez, amelyben kéne, hogy a rend-tartdinány engedje át a szükséges területet a rend tu\'aj-douát képező Horthy Miklós-uli in gatlunábó\'.
P. Scheirich Bonaventura tarlo-mányfőnök, aki mindig különös rokonszenvvel viseltetett Nagykanizsa közönségével szemben, a mutt napokban válaszolt P. Czirfusz kérelmére. Mindenekelőtt kijelenti, hogy a rend hajlandó a ku\'turház építéséhez szükséges telket ajándékozási jogügylet tonnájában az egyházközségnek átengedni, ha az okiratban
foglaltatik, hogy az épiiendö kulturház cl nem idegeníthető és a fei-épiiési célokai szolgáló hitelen tul-menöleg meg nem terhelhető. Ezt az elidegenítési és terhelési tilalmat a telekkönyvbe be keli jegyezni azzal, hogy az ajándékozás csak kulturház céljaira történt, tehát az ingatlan vagy az azon létesítendő feL építmény mindenkor csakis kultur-házi célokat szolgálhat. Kikötés az is, h^gy az ajándékozás mindenkor a szent ferenc-endi plébániával kapcsolatot Szent József egyházközség céljóira szolgál, valamint az, hogy az egyházközség megszűnése, fel. oszlása esetén az ingatlan a nagykanizsai rendház tulajdonába visz-szaszólt.
Hajlandó továbbá a rend a kért 360 négyszögöl területet az egyházközséggel kü\'ön kötendő írásbeli megállapodással nasználatba átengedni azzal a kikötéssel, hogy ez a terület csakis az egyházközség ál. tal létesítendő kulturház kertjéül

Női és férfi
szögethOlönlegességeK
megérKexteK
Singer DivatMázba.
Cegufabb divat! Dus választék!
szolgáihal, a használati engedély b?rmikor visszavonható, az engedély ellenében a tulajdonos zárda bármikor ellenértéket kívánhat és ü tulajdonjog elismeréséül az egyházközség\' évenként mindenkor a zárda által meghatározandó jelképes összeget tartozik fizetni.
A vonatkozó iratokai a rend csak az esetben irja alá, ha az egyház-község kellőképen kimutatja, ho^y a kultuiház felépítésének minden kelléke rendelkezésre áll és ha ki-fejezetten kölelezeitséget váUal az iránt, hogy az okirat aláírásától -számított egy éven belül a kultúrházat fel is épiti.
Kiköti a rend azt is, hogy sem az átírással, sem a használati engedéllyel kapcsolatban a rendet sem-minemű teher vagy illeték nem terhelheti
A rend kikötései természetszerüek és magától érletödöek, igy semmi akadály nincsen, hogy a mozgalom vezetői ne a legnagyobb hálával vegyék a magyar íerencrend tartó-mányfönökének nobilis gesztusát, a mely lehetővé teszi végre az annyira óhajtott nagykanizsai katolikus kulturház felépítését.
Kikor zárnak a boltok ?
I9KS »ieptfmber 4
ÍALAI KÖZLÖNY
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt is minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Csütörtök
i>mlapr*t L "
18 A lelencházak és a régi forgó-ládák. (Bökuy János.) — 18.30 Részletek lluszka Jenő íiftl halni c. daljátékából. — 20 Oh nyájas j,allgaló... \'Dr. Gyencs Rózsa.) — 20.35 Hanglemezek. — 21.30 Hirek, időjárásjelenlés. — 21.50 A rádió szalonzenekara.
— 23 Cigányzene. — 0.05 Hirek. HniapeAi ||.
18.30 Hangtanfezek. — 10.30 A szarvasi kenyérsütés. (Rozsnyai Kálmán.) — 20.10 Horváth László gor-donkázik. — 20.45 Ilirek.
Péntek
n«i<lap?al I.
C.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. 12.05 Smiling Boys Jazz-zenekar. — 12.30 Ili. rek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelenlé*.
— 13.30 I\'ál Ilonka énekel, Friss An tal gordonkázik. — 14.40 Hirek, árak.
— 10.15 A möi Egyiptom. (Dr. Wehner Józsefné.) -— 10.45 időjelzés, hirek. — 17 A nyomta lőtt könyv bölcsőjénél. (Fit/. József.)
17.30 Orbán Sándor magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — Közbcu 17.50 Sportkőzlcményck. ~ 18.30 Az ősz Olaszországban. — 10 Hanglemezek. — 20 Külügyi negyedóra. — 20.15 Hirek. — 20.35 Az operaházi zenekar.
— 21.55 Időjárásjelentés. — 22 A rádió szalonzenekara. — 23 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 0.03 Hirek.
Buri«pe«t II.
18.20 Faruudi Edith zongorázik. — 19 Az Alföld első lakója. (Dr. Banner János.) — 19.30 Badacsonyi szüreti bálok régen. (Posgay Andor.) — 20.40 Hanglemezek.
12 Állástalan zenekar. — 14 Heifclz-lemezek. — 1-1.25 A nemzetközi színházi kongresszus ünncj>e. — 15.20 Gitár. — 16 Divatos lemezek. - 17.10 Kinai színpadi zene. Bé<*.
17.40 RóW-ling Arnold zongorázik.
— 19.20 Szimfónikusok. — 21.10 Tarka tizperc. — 21.20 Sirola Leó zongorázik. — 22.10 Rádiózenekar. — 23.45 Tánclemezek.
- LAKBERENDEZÉS a inul pénz-szúko mellett ls mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopslein Lipól Magyarország legnagyobb butoráruhá iában.
- (Hélycgvuiljtfilc találkozó/a) aét főu délután 6-tól 8-ig ® pannonii hátsó kistermében.
Egy nagyvállalkozó vagy a kis-\'parosok csoportja kapja meg az igaxságtigya palota építkezését?
Rendkívüli városi közgyűlés a garancia-kérdésben — A döntés még pár napot késik — A miniszter módot adott a kisiparosok csoportjának a munka elnyerésére
Soha még lázasabb iz-a o;n nem gyűrűzött Nagykanizsán egy köz-kö/épltkezés körül, mint most. a mikor az igazságügyi palota ügye eljutott az ajánlatok felett való dön. tcsíg. Az elmúlt napokban valóságos ostrom aluli tartották a kanizsai érdekeltségek és hivatal s szervek a döntésre hivatott minisztériumot, sőt megmozdultak u város po\'i lkai befolyásol is.
A harc- most már akörül ft.Iylk, hogy az egyik n.tgy g n. fál-váílal. kozó kapju-e meg az épi kezést, vagy az a 10.000 pengővel olcsóbb ajánlat, amely a kisvállalkozók egész sorát tömörít .-né maga körül a munkák megosztásában. A minisztérium az utóbbi megoldás\' is hajlandó elfogadni, csak megfelelő garanciái kíván atekinteiben, hogy a nagyarányú építkezést a kis vállalkozók az ekkora közmunkánál megkívánt módon tudják elvégezni. A garancia k\'-rdése ercsin m.gue-h\'eztl a megoldást.
Dr. Krúlítii István polgármester és VécsSf/ Barna müszkai tanácsnok már k dden Budapestre utaztak, hogy jelen íagy-enek a miniszter dönlése alkalmával.
Közben megindultok a reputációk is Nagykanjzsáról. Gerócs György építőmester, az Iparies ület szakosztályi elnöke is fenn járl egy küldöttséggel Budapesten a kisiparosok csoportjának érdekében J u kobfn államtitkárnál, Sz\'lsy referensnél és B. riu miszíi miniszternél.
A döntést keddre váriák Nem történt meg. Nem sikerült döntésre jutni még szerdán sem. Amikor l\'/t-jc// t:máesnok szerdán est1 megérkezett Budapestről, a követk z5-kot motulla munkatársunknak :
A döntés még mindig nem történt meg. Majd cs.tk pénteken.
Az érdekeltek részérő\' is többen ferui járlak Peslen, ők ezt mond. Iák :
A döntésre hivatott bizottság tagjai közül a minisztériumban kel-
ten a gcnerál-vá\'lalkozás mellett f\'-glaitak állást, ketten a kisipari csoporl mellett. így a miniszter
szava fog dönteni a napokban.

Dr. Krófku István polgármester szerdán éjfélk< r érkezett meg Budapestről, ö a következőket mondta munkatársunknak :
fin kezdettől fogva a tegolcsóbb ajánlattevők mellett voltam és a kis.-gzisztenc iáknak történendő mttn kajutlalás mellett foglaltam állást a minisztériumban. így most ls. A minisztériumban azonban megfelelő személyi garanciákat kértek. A kérdés rendkívül kényes. Valószínű, hogy a személyes . felelősség kérdésének enyhítése érdekében hol nap, pénteken rendkívüli közíyü\'ésl hivők össze.
*
^fierócs György, az építőipari szakosztály elnöke a következőket mondta :
Olyan súlyos helyzetben vagyunk, hogy a miniszter ur annyira bevált szociális érzésére, iparosszeretelére app\'lá\'unk a munkák oda Itéléséné\'. Mi, kisemberek, otl tartunk, hogy valóságos csoda, hOí?y még élünk és családunkat fenn tudjuk tartani. Hisszük, hogy a városi képviselőtestület tudni fogja a te. endőit, amikor a polgármester döntés előtt a képviselőtestület elé viszi a kérdést a felelősséget illtö-leg. Mi nem akarunk mást, csak azl, hogy kenyerei tudjunk adni a családunknak és adózási kötelezettségeinknek eleget tenni. És ehhea kérjük a városi képviselőtestület lá mogatásál
A szociális igazságérzet mindenesetre azl diktálja, hogy Nagyítani-zsa városatyái a garancia vállalásával álljanak amclló a suk kisember együttes ajánlata mellé, akik hosszú böjtölés keserves <szlende| utón végre Így juthatnának egy kis munkához és keresethez.
Hosszú Idö óla fekvő betegek a természetes „Ferenc József" ke-Berüvizel nagyon síivesen isszák és annak gyors, biztos és mindig kel-I mes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Az orvoaok ajánlják.
A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet kerületi atlétikai versenye
A nagykanizsai Zrinyl Torna Egylet atlétikai szakosztálya nagysz íbá-su meghívásos kerületi atkt kil versenyt rendez szeptember 8-án dél. után fél 4 órai kezdette\' a Zrínyipályán, A kerületi vers-nyni részi vesznek a nagykanizsai Zrinyl atlétáin kívül Pécs, Szigetvár, K^szl-hely. Zalaegerszeg. Celldömölk és a nagykanizsai Vasutas Club atlétái. Az első helyezetlek ezüstérmet, a második és harmadik helyezettek bronzérmet kapnék
A Zrinyl kerületi atlétikai versenye az őszi sportidény kapunyitásának egyik nagy eseménye lesz, amilyen már régen nem volt Nagykanizsán és ami igaz gyönyörűséget" jeleni a sportkedvelő közönségnek. A belépti dij filléres lesz. ugy h \'gy mindenkinek módjában legyen azon részt venni.
\\7. előjelek után Ítélve, Nagykanizsa sporlközönsége zsúfolt néz<^ térrel fogja honorálni a Zrínyi atlétikai kerületi versenyét, ami levente1 rendezéssel történik.
Vasárnap kezdődik az őszi bajnoki futballszezon
A Zrinyl itthon, az NTE Péoaett játszik
Két hónapi szünet után vasárnap ismét megkezdődik Délnyugaton a harc a bajnokságért. A mull évi pécsi alosztályból a Szekszárdi TSE a Nagymányoki SE és a Dombóvári Voge a bajai alosztályhoz csatolt^-* tott és a háVoin II. osziályu bajnok, a Barcsi IOK, a Zsolnai Sport Egylet és a régi nagynevű Péesl AC került fel a pécsi 1. osztályba- A sorsolás érdekessége, hogy a két
% -Áruház
kirakatai
a legjobb divattanácsadók.
Mmi
vezető újdonságai. ♦
Legújabb kimintázásu
szövetek, selymek, női ruhák és kabátok ismert olcsó árakon.
4
EALAI KÖZLÖNY
I98fi meplcmbcr 4
Főszezon lett az idén a Balaton utószezonjából
Ezrével rohamozzák a külföldiek az őszi verőfényben fürdő magyar tengert — Nemzetkőzi szenzációnak Ígérkezik a szept. 5 én kezdődő Balatoni Spoithét
újonccal méri összo erejét eíaő mérkőzésén a két kanizsai csapat.
A Zrttlyi itthon játszik a Barcsi IOK csapatával, az NTE p-\'dig Pé-csctt a PAC-al. Mindkét együttes könnyen nyerte a II. osztályú bajnokságot, a szezon elején n m lebecsülendő ellenfél egyik sem. A Zrínyi csapatának - bár itthon játszik - nem lesz könnyű doíga, de az NTE-nek is minden etvjét ki költ fejtenie, ha győztesen akarja elhagyni a pécsi pályát.
A kanizsai sport közönség nagy érdeklődéssel várja a két kanizsai csapat bajnoki secneplésól az 1936-37 évi bajnokságban.
A pécsi I. osztály sorsolása
IX. 6. PAC-NTE, Zdnyí-BIOK, IX.. 13. NTE-KRAC. PVSK-Zrínyi, IX. 20. NTE-KTSE, KR*C—Zrínyi,
IX. 27. Zrinyl—PEAC, SBTC-NTE,
X. 11. NTE—ZsSE. KTSE Zrínyi, X. 18. PBTC-NTE, ZsSE—Zrínyi,
X. 25. PEAC—NTE. Zrinyi-PBTC,
XI. 8. Zrínyi—PEAC, BIOK—NTE. XI. 15. DVAC-—Ziinyi, NTE-PVSK, XI. 22. Zrínyi—SBTC,
XI 29, NTE-QVAC,
XII 6. NTE—Zrínyi. Előlállók a pályaválasztók.
Baáo Mária ujabb sikere
A komoly fővárosi sportkörök is komblyan felfigyelnek a nagykanizsai Baán Mária (ZTE) tcljesitményei-r", aki úgyszólván hétről-hótro gya. rnpitja é-s gazdagítja sikereit.
Most a lalóvárosi ifjúsági teniszbajnokságokon hozott dicsőséget a nagykanizsai sportnak. A mérkőzések a vidéki játékosok diadalát hozták. A Icánypáros bajnokságig a Baáu— Rárd kettős gyözött illetve nyerte a bajnokságot. A leányegyesl>en is a vidék győzött Budapest elől.
Leán.vegyesnél: Buán— Stulmyai 0:2, 0:3. Női páros: Buán NZTK—Darkó DEAC (elődöntő). Döntő: Bárd, Baán —Jusits, Si|H>s 4 :0, 8 . t\\ 6 : t. Hatul-m«s küzdelem után dőlt cl a bajnokság sorsa a ^t vidéki pár közölt, győzött a Bárd—Baán kellős.
A fővárosi sportiwaksajtó is melegen ir Baáu Máriáról, mint aki már a vidéki csapatbajnokságokon ls feltűnt.
Baán Mária valóban a holnap biztató Ígéretei \'
r—rr — |~li i il j í n ,,---g
HALLÓ, BERLIN!
SZrtNTQ CJYÖRQY REQÉNYE 26
A Berliner Tagebialt Sport-rovatának élén nagy betűkkel rikoltottak a szavak:
— Toni Breotybr védi a német bajnokságot. B Ingbe áll Paolinóval,
Adoré orrcimpái kitágultak. I&vmás-ulán futotta át a napilapok és sj>ort-magazinok uj száinuhiak sportrovatát. Es a jazzszimfóni i szinkopái ffenyegetve hirdették:
— Bingbe áll! Toni Brecher ringbe álll Paolinóval ringbe áU!
A kor beszélt. A fizikai erők küzdelme taláu utolsó Iteroikus korszakát él|, l>arbár _ kaotikus-, unarchiás korszakát. Megveszett gyárszirénák tül-kölnok, autószirénák sikoltan i k juzz-szitnfónia és sportrovatok fanfarjain hwsog a szó: Erői Gy őzeken!!!
öt világrész gyurm«tai hörögnek, talajvizek és vulkánok mélyén, könyvtárszobák rejtekein világuézetek hurrái lappanganak. Ami a felszínre kerül, a* jaíXMimTónia vagy:
— Toni Brecher ós paolinó -ringbe átU
Autóversenyek és repülőgépek rekordjai csapkodnak bele a dimenziókba. Nurmi lábai leverték Amerikát, gerely és diszkoszanákroni/imisok bug-va vágják át a tereket, atléták lovak és gépek állnak starthoz, a megafonok dijakat ordítanak, célszulagoK
Gyengén kezdődőit ezévben a balatoni szezon. A szokottnál jóval keve-seblien utaztak a festői, ezerszínű tún-dértó m«llé juniusban s még jullus első napjaiban is bőven volt a szállodákban és i>enziókl>nn üres szoba. A balatonmclléki vendéglátó ipar képviselői elkeseredve állapították meg, hogy Ilyen gyeiig szezonra emberemlékezett óta nem volt példa. Már-már ugy látszott, hogy katasztrofális eredménnyel zárul az idei szezon, amikor végre a kormány segítséget nyújtott:
a i»sui ingyen száilUfa 1vZ{l azokat, "kik legalább 3 napot a IP-
hton mellen töltenek. E nagyon jelentékeny vasúti kedvezmény következtében valóságos népvándorlás indult meg s egyszerre roskadásig megtelek a balaloni fürdőhelyek. Am nemcsak az derült ki, hogy az olcsó utazási lehetőség nélkülözhetetlen jótétemény, de a publikum arra is rájött, hogy
teljesen alapnélküliek azok a hf-resztelésck, \'mintjúi « balatoni üdülés drága lenne. fis megbukott az a sokfelé hangoztatott vád is, mintha a bulatonkör-nvéki penziók és szállodák primitíven leimének lerendezve.
A rossz szezonkezdet keserű emlékeit már régen elfelejtették az érdekeltek, nverl a jórafordult főszezont bombaüzletnek is beillő utószezon követte.
Talán sotf1 nent volt meg olya fi
színes, eleven lüktetfí élet a Illaton //\'rtján, mift\' az idei utá-szezontxin. A vonalok uz ország minden városából csoportosan szállítják » magyar tenger szerelmeseit és a kiváló balatoni mítulon százával rol>ognak az autók azokkal a vendégekkel, akik n gyönyörű, verőfényes ősz tündöklő szépségeit kívánták. S miulán a természet is kárpótlást akarna nyújtani, a hűvös, szeles, esős koranvár-ért: már hetek óla kék az ég a Balaton felett és a szikrázó nap aranysugarai színezik barnára a fürdővendégek testét.
Munkatársunk beszélgetési folylatotl Oláh Gyárfás Mihállyal, a Balatoni Penziósok és Szállodái ok Egyesületé nek nagykoncepcióju és agilis elnökével ,nki az alábbi nyilatkozatban ls \'mertetle a helyzetet:
— Fordulópontot jelent a Balaton szómára, hogy a kormány határozata értelmében végre igazán olcsó leli 11 balatoni utazás. Am mi, balalonmenli szállodások és penziósok is mindent elkövetünk, hogy mén a legszerényebb pénztárcájú magyar polgári család számára is lehetővé tegyük a nyaralást és az üdülést.
Mrfr a nyír ele fén leszállítottuk a penziódririAf/>t s most az ulósze. zonlhin ismét úrlesz&llttást Ip/(oltunk végre, u<jy% hr>g\'l egy srcméhj most már napi 4 pengötCl ka//t\\it ki/ogást \'lan s-obAl és bőséges, pompás climsl. Természetesen vannak luxushotelek Is,
amelyek a legkényesebb Igényű és gazdag publikum\' számára készültek, azonban a lyotelek és penziók 80 százaléka a kispénzű közönség anyagi Tel. készültségéhez szabja az árait. Valótlan tehát, hogy drága a balaloni nyaralás, mert általában lóval olcsóbbak vagyunk ínég a legszerényebb külföldi nyaralj, lyeknél is, nem is szólván arról, hogy aki hozzánk jön, az megtakarítja az útlevél és vizimrkőltségekel, továbbá a hosszú és drága utazást is. Az utóbbi években igen Sok uj szálloda és penzió épült komfortos berendezéssel és a régi szállók túlnyomó része is óriási ősszegeket fizetett a modernizálásért. Aiiff t ilálunk nift már olyan szálló-iizenict a lMalon mellell, amelynek szobáiban ne lenne folyóvíz. Az ellátásról pedig talán fölösleges is szót ejteni, hiszen a Balaton környékén olyan kiváló « koszt, hogy annak Európaszcrtc híre van. Ennek a legékesebb bizonysága, hogy n kontinens minden részéiről zsúfolt vonatok hozzák az elkényeszle\'ett igényű külföldi vendégeket, akik a Balaton páratlan szépsége mellett alig győznek be\'elni a bril-iiáns ételekkel, a válogatott hftl-különlegességekkel, a remek za-matti és szinte nevetségest* olcsó gyümölcsökkel, lordbbí a világff.fr-res brlatohhiclléki borokkal. Alig van külföldi vendégünk, aki meg ne hosszabbilaná balatoni tartózkodását s nWk már eltávozlak, olyan forró hangú hálálkodó levelet Írnak, hogy szeretném kiállítani azokat egy külön múzeumban. A kényes külföldi publikum már rájött a.. Balaton izére s most már csuk az van hátra, hogy a magyar közönség is megértse: mekkora kincsünk n-künk ez a drága, mesebeli t,\\ amelynek örök szerelntese lesz, aki csak egyszer is megfürdött selymes vizében.
l)r. Erii József, a siófoki fürdőtelep alkotókedvű vezérigazgatója ezeket mondta munkatársunknak:
— Úriástxösszegeket áldozunk erre a célra, hogy megteremtsük a Balaloni utószezonját. Ma már ott tartunk, hogy az utószezon látogatottsága vetekszik a főszezonéval. Boldogok vut gyünk, hogy a közönség rájött végre\': szeiHcnlberben is érdemes a Balatonra förfn\', meri laldn sehpi Eurójxlb n n>\'m olyoft édes, ragyogó ax ész, tttnl a Balaton part-fán.
Felhívás a tanulókhoz!
9-én kezdődik az uj Iskoíaév 31,5
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta füzetek, raj* tábla és tAmb, vonalzó, kfirzö, töltőtoll, tolltartó, kékpapir, aktatáska, hátitáska stb. legolosóbbsn
Vágó Endre Malim, illik Él papiMita. Fű-ut 14.
Olcsó levélpapirtánári I dobox 25 levélpaplr.bariték 80 fill.
10 drb osnntleuél pttpir boríték 30 fill. V«völnkn«k inyy«n teaCauly mérési
röppenek, stopperck ketyegnek, idegek feszülnek, erek lüktetnek, izmok robbannak, fogak csíkorogn >k, mellek hörögnek, torkok üvöltenek győzni, győzni, győzni! p.s felhőkarcolók ugranak néhfiny emelettel naponta egv-más fölé.
— Mi vagyok én itt a szerelemmel, az álmaimmal? Hehehe!
N\'ttn értették, miért kacagott Fascn-donck. Miért rofymt ki a gyérülő közönségen ál, egy szál frakkban kalap nélkül a hófödte utcára, miért mondta minden józan, mámoros vagy részeg embernek, akivel a gvalogjá rőn összeütközött:
— Hehehe! Toni Brecher ringbe áll Paolinóval! Érti? HeheheI
A fényreklámok özöne könvörtcle-nül zuhogta rá lámpamillióinak kegyetlen, hideg fehér avagy színes zá-jhirát. Még a költők is megreledkozlek a tiszta, téli égbolt örök isienreklám Jniról, a csillagokról.
XIX.
Fasendonck rálwrult a korcsmn-asztalra. Csak a külsejében lett két hónap leforgása alatt züllött, rongyos csavargó, a belsejében még ö volt Fasendonck. Tudta, hogy a földi életlen tul vau már mindenen, amit komolyan lehetne venni, de azért még motívumokat látott a lebujok toprongyosai, utcalányai keritönüi, betörői, zsebtolvajai ós orgazdái főzött. Ugy rémlett előtte, hogy ezek lesznek az
uj motívumul, ha egy következő életben még egyszer véletlenül újra elköveti azt az ostobaságot, hogy festeni fog.
— Eh, akkor talán ndn is lesz már festészet, dörmögte önmagának. Általában nem lesz már művészet. Valami Inás lesz, egy vagy inkább sok olyan dolog, ami a művészetet pótolja és feleslegessé teszi.,De mi is lesz az? Lássuk csak.
Kihörpinletle a zöld snapszos üveget, élmény volt. Mintha olvasztott ólom csurranna belsejébe és válna szerves részévé.
— Művészet mindig volt és mindig lesz, motyogta. Ezt mondják a háborúra is. De ahogyan némelyek nem egészen biztosak abban, hogy háború mindig lesz és például, én Ludwig Fasendonck, nyugalmazott festő...
IU elmosolyodott, aztán csak magában fűzte tovább a gondolatot.
— Irch, én például n?m hiszem hogy mfndig lesz művészet. Tegyük fel például, hogy nekem\', számomra,, milyen fonfos dolog vélt például egy-
j szer, régen a művészet. Ma? | Elvigyorodott Szakállas, kusza be ; esett arcának, réveteg, italtól hoiná-j lyos tekintetének furcsa elváltozása | volt cz a vigyor.
I — Ma bizony nenv érdekel. Még j slepper koromban érdekelt. Ma, már nem. Egyszerűen kikapcsoltam magam-I 1x51, az énemíből, az életemből. I Detektívek jöttek a lebujba és sorra
igazoltattak mindenkit, aki nem ludott idejében elillani.
— Miután az én életem\', ogy ember élete, tulajdonképpen az emberiség élete; analóg az eset Az emberiség azt hiszi, hogy művészet nélkül ma és a jövőben nem tud meglenni. A művészet jelenti a szépséget, az élet mélyebb tartalmát, vyg/ magasabb nézőpontját. Szamárság.-Kokéin jiótoljtt a snupsz, mondjuk szebben: az alkohol és az t^rrlwriségnek ugyanugy j>ótolhatja valami egészen otromba, vagy egészen egyszerű dolog. Tegyük fel...
Valaki a vállára tette nehéz kezét.
— Gyerünk, gyerünk öreg. Igazolja magát, még mielőtt teljesen el nem ázik.
— Teljesen el nem ázik, motyogta Fasendonck felugorva és zavarodottan. Aztán reszkető kézzel kotorászott azokban a hasadékokban, amelyek zsebei helyén feketéllettek.
— Hagyják - mondta a korcsmárosné, egy puffadt vénasszony. — Jő ember, nem bánt senkit. Egy kicsit...
Homloka körül legyintett zsírtól fénylő, idom.talán kezével.
— Plemplem? Hát uincs valami irásn?
— Bt van. Mindig magamnál hordom.
A detektív alig \'tudta kibetűzni a füstös félhomályban az elnyűtt kartonlap betűit.
(Folyt kóv.)

1936. szeptember 4
Tökéletesebb pihenéshez sehol sem loHct hozzájutni ősszel, mint nálunk u Halaton Mellett.
Sáppal békesség, cscnil hbnol a M/ort, esténket pedig finom, t/W szórakozás kínálkozik vendtytitik számára.
Akik egész évben robotoltak hivatásuk teljesítése közben és száz százalékos pihenésre, ideflnegnyugvásra vágynak, jöjjenek és kóstolják meg a Balaton utószezonját, meri már néhány rövid nap is csodát tesz velük. Azt hiszem, hogy az idei utószezonunk csúcsponttá szeptemlier 5-ike lesz, ami. kor a Balatoni Sporthét megkezdődik! Olyan dus és látványos programja lesz a Siiortlütitünknck, hogy az valósággal európai szenzációnak. Ígérkezik.
ÉRTESÍTÉS
A súlyos gazdasági helyzet arra kényszer!tette a Vidéki Napilapok Szindikátusába tömörült összes lapokat, hogy a díjtalan közlések, eddigi rendszerét egyöntetűen, az ország minden városában revizió alá vegyék. A Zalai Közlöny is kény-telen a lapvállalatok mai nehéz harcában a vidéki napilapok közös elhatározásához csatlakozni.
Ez -értesítés megjelenésétől tehát minden olyan közlemény, amely egyesületeknek, testű eteknek, társulásoknak rendezéseire vonatkozik, vagy amely a tagok, érdekeltek értesítését, meghívását stb. célozza, aa ccélgf külön megállapított sordíj mellett közölhetö csak a Zalai Köz, löny hasábjain. Ugyanígy dijazás ulú esnek a hivatalok által beküldött közlemények is.
A sordijak megállapításánál figyelembe vettük az egyesü eiek céljait és teherbíró képességét. Sordijazás helyett a kiadóhivatal éves va/y havi átalányru is készséggel köt megállapodást.
Az egyesületek működéséről, rendezéseiről, gyü\'éseiröl stb. szóló utólagos beszámolók termeszek s>n továbbra ls a szerkesztőség hatáskörébe tartoznak és díjtalanok.
A Zalai Közlöny
kiadóhivatala.
— (Előléptetés)
Bődy Zoltán, Zalavánncgye főispáni teendőkkel^ megbízott alispánja, Horváth 1-ajos dr. megyei közigazgatási gyakornokot állásában megerősítette és vármegyei fogalmazóvá léptette elő.
— (Mi«sjtló»-hir)
Holnap, 4-én első pénteki szent, mise reggel fél 8 órakor, litáuia 6 firakor a Missziósházban.
— (A Nemzeti Egység)
városi képviselőtestület tagjai ma £sto 8 ófakor a nárthelyiségben rendkívül fontos ügyben összejövetelt tartanak. Az idő rövidsége miatt azuton kér feltétlen megjelenést az elnökség.
— (A leánylioeum hirei)
A nagykanizsai Notre I)aine leány-giimiáziumban a pótbeiratások szeptember 5. és 7-én délelőtt Ö-Ug tar tatnak. Veni Sancte 8-án fél 9 órakor a katolikusok részére, 9 órakor a u*ás-vallásuak gyülekeznek. 9-éa reggel 8 órakor rendes tanítás.
— (Pótbeiráiok a Zeneiskolában) A Városi Zeneiskolában » j>ótbeira-
tások szeptember 5-én és 7.én, szonv boton és hétfőn lesznek délelőtt ö töl 12-itJ és délután 4_től Ü-lg.
Róma, szeptember 3 | Boris bolgár király, aki jelenleg Rómában tartózkodik, meglátogatta Mussolini miniszterelnököt. A bolgár király és az olasz kormányelnök közvetlen hangon, barátságosan elbeszélgettek.
Imru, szeptember 3 VIII. Edward angol király fejedelmi yachtja, a Nach\'in, elérte a Dardanellák vonalát. Mint jelentik, a yacht a délután folyamán Istam-bul kikötőjében horgonyt vet és ek-
ÍAiaa IW2L0N*
5
Csónakázás közben a vizbe esett VIII. Edward angol király
A bajor király Mussolininál, Kemal pasa az angol királynál tett látogatást
kor az angol király fogadja Kemal Attatürk látogatását.
VIII. Edward a vizbe esett
Az angol kirá yt szerdán délután egyébként kellemetlen baleset érte. Aedipso közelében a yacht lehorgonyzott és a népszerű király egyedül csónakázni indult. Arra haladt az egy;k motoros járörhajó, amely, hogyan, hogyan nem, felborította az angol király csónakját és VIII. Edward a vizbe esett. Miután a király jó uszó, nem történt semmi baja, a járörhajó legénysége különben is azonnal a hajóra segítette.
— (Bélyeggyűjtők emlékirata a postához)
A Dunántull Bélyeggyűjtők Egycsfi-lete érdekes Memorandummal fordult a poslavezérigazgatósághoz. Az emlékirat szerint az Egyesület kéri a postát, hogy minden esztendőben valamely törvényhatósági város ünnepi hetének kezdőnapján l>oesássan.ik ki ulacsony címletű és "csekély felárral árusított bélyegsorozatot. A bélyegeken az illető város carfere, vagy kulturális és műemlékeinek mása lehetne. A bélyeg felára az illető város javára szolgálna.
öul lakberenlexóni kiállítás Kopsteln Bútoráruházban Nagykanizsán. Mólyen leszállított árak mellett. — Rendkívül kedvező fizetési teltételekkel.
— (Színházi hir)
A~T"odor-szintársulat egykori kitűnő színésze, a nagykanizsai Ctő Endre a miskolci színtársulathoz szerződött, oWol díszlettervező és szcenikai felügyelő lett.
— A no velőint éxo teltben jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kolengyével küldje Intézetbe gyermekét.
— (A Riff-Kabyl)
irredenta és jótékony asztaltársaság izeptcmbcr havi összejövetelét a Szcnt-györgyvár-hVgyi f.den vendéglőbe*!
tartja szeptember 5-én, szombaton dél. jután 5 ólai kezdettel. Kedvezőtlen idő esetén az összejövetel ugyanazon nap délután fél 7 órai kezdetiéi a Markó-féle vendéglőben lesz.
Női kabátszövetek Hői ruhaszövetek Costumekelmék Selymek
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
Férfi felöltő-, kabót-öltönyszövetekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokból.
Iskolaruhákra
alkalmas szövetmaradékok a legolcsóbb árban.
— (Kérelem Nagykanizsa város Jószívű közönségéhez)
Szegénysorsu III. oszt. glmnázista jólelkekct keres, akik hetenként egy-egy ebédet nyújtanának neki. Felkérjük azokat, akiknek módjukban van és a kisfiún segíteni óhftjtataak, szándékukat jelentsék a püspöki biztosságon.
Elegáns hlmxett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
(Beiratások a tanonciskolában)
Az 1936/37. tanévre az összes iparos- és kereskedőtanoncok, tehát a téli tanfolyumbelick 1 >eiratása is, szeptem ber hó 4., 5. és 7-én történik egész uap, ^délelőtt 8—12-ig, délután 2—7.ig). A megnyitás szeptember 9-én, a ren. des tanítások szeptember 10 én kez. elődnek. A l>eiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, még ha próbaidő alatt is van, korra való tekintet nélkül beiraini és szeptember 10-töl, illetve a téli tanfolyam, bau november 1-töl kezdve pontosan uz iskolába járatni. Az uj tanoncok születési anyaköjuvi kivonatukul, utolsó iskolai bizoif^tványukal és tanonc-szerződésük másolatát tartoznak bemutatni. Minden tanonc után a be-iratás alkalmával itanszerdij címén egy tanévre 5 pengőt és 50 fillér könyvtári dijut köteles U munkaadó, illetve a szülő fizetni, mely összegből az iskola a kötelezően megállapított tankönyvvel, író- és rajzeszközökkel látja f-\'l u tanulót. Kívánatos, hogy u munkaadók, akiknek több tanoncuk vun, tanoncaikat egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben oszthatók be ugy, l*>gy valwnfinnyi tanoncuk ne egy napon legyenek elvonva a műhelytől. Igazgatóság.
— Elöiráw. Intézeti kék .lövetek nagyon olcsón kaphatók SchütznéL
— (Ellopták a keszthelyi Iparos Dalkör díjalt)
A keszthelyi Ipartestület székházában minap éjjel betörők jártak. Az ismeretlen tettesek elvitték többek közölt a Keszthelyi Iparos Dalkór ott tartott emléktárgyait és nyereményeit, köztük egy nagy arany serleget és több értékes dijut. A nyomozást megindították.
- (Iroda-racionalizálási kiállítás)
A nagy hál>oru óta tartó világgazdasági krízis megoldását már egy évtizede keresik a szakemberek, Bajnos nem teljes sikerrel. A praktikus törekvések, javaslatok és megoldások között is mint vczetőfonal vonul végig u racionalizálás mozgalma, amelynek eredményei szükségszerűen szembeöt-löbbek bármely eddig megvalósított programnál. A racionálási tanok egy főcsoportjának, a kereskedelmi racionalizálásnak, egyik legfontosabb ága az irodaüzem racionalizálása. Ennek azért van hía különös jelentősége, mert a hagyományos, fejlődéstgátló és észrevétlenül sok költséget okozó bürokratizmus elleni harcot szolgálja. Az irodaüzemi racionalizálás eszközeinek és módszereinek egyrésze látható a kiállításon, amelyet a debreceni kereskedelmi és iparkamara vezetőség* a TIKAV alkalmával a TfiBE vidéki körzetének Debrecenben 1930 szeptember 6-án tartandó kongresszusával kapcsolatban szeptember 5-től 8jg a Déri Múzeumban rendez. A kiállításon csuk annyi kiállító jelenhetett meg, alanyul a Déri Muzeuin kiállítási terme megenged. A kiállítás anyaga azonban ugy van összeállítva, «,ogy a legnagyobb mammut vállalattól a legkisebb üzemág, kisiparosig, vagy kiskereskedőig, mégis mindenki haszonnal tanulmányozhatja a technika csodáinak mondható, szinte emberi agyként dolgozó irodagépek mellett az egyszerű, de legmodernebb, pusztán az észsz«rüségen alapuló, olcsó éa mégis nagy teljesítőképességű racionalizálási eszközöket és eljárásokat is.
(-)
— A Skfcütx-ky. tartón él Jó, ára méltAnyoa, aki csak basznMJtt, \'UcaCrU
HALAI KOZLON*
1938 MepUmt-er 4
m
Kelemen Ferenc a fővárosi bankok éles vidéki konkurrenciája ellen
Az Uj Világ c. keresztény gazda-ságpolitikai hetilap írja:
Többizben foglalkoztunk egyes fővárosi bankok elfajuló vidéki kon* kurrendáival és megírtuk, hogy a vidék élesen tiltakozik ez ellen rr verseny elten. Egyes fővárosi Intézetek mohósága a videki önálló régi hitelintézetek évtizedes összeköttetéseit bolygatja meg és az akviziclós mód* amellyel a vidék hiteléktóbe beavatkoznak, igen aggályos és erőaen kifogásolható.
Lapunk augusztus 19-1 számában megittuk, hogy a TfiBE vidéki osztályának ülésén Kelemen Fenenc nagykanizsai bankigazgató szóvá tenni készül a Kéresk\'deimi Bank elfajult versenyét. Ez a felszólalás nem törtéül meg, söt Kelemen Ferenc lapunkhoz intézett levelében megcáfolta, h»gy. ebben a tárgyban czitflal felszóía)ni készült volna.
Kelemen Ferenc cáfoló levelében többek között a következök-t
mondja :
."...távol á\'lt tőlem fl szándék, hogy bármely fővárosi bank hasonló működését egyénileg kifogásoljam.
Mint a vidéki hllelé\'et problémáival évek óta foglalkozó pénzintézeti vezető, kötél-sségemmk érzem, hogy a vidék jogos érdekeiért mindig sjkraszál\'jak, azonban eg^es fő-* v\'irosl intézetek ellen soha s:m kívántam a sajtó nyilvánossága előtt fellépni.
Az utóbbi időben lábrakapotl és itl-olt valóban túlzott akvizíciós tevékenységet elvi szempont) kbó\' — és pedig nemcsak a vidéki hitel* élet, hanem a főváros érdekób\'n ls — cH é\'em és ebből a szempontból terjesztettem elő a kékesi kongresz. szui\'.n a közleményükben em\'lt.tt indítványomat, amelyben azonban sem a Pesti Magyar Kereskedelmi Búnkról, sem más fővárosi intézet-fői név szerint nem volt szó.«
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrd.léi dl). ...lm., íi ünnepnap 10 iiftts 60 (illír, mlnd.n lov*bbl .iú 0 fillér. fi.tkOm.p
10 tlAla H llllír, rnlnd.n lovSbbi Itó 4 (Illír.
Am14taxit. bérautót, rendeljen gara"*.-kv6l, vidékre éa helyben, legolcaóbbati. Teleion éllomta : 544 2704
•kafc.o.nSt Ithreirek iiepl. 10-re. Unget-Ullnllnn, Hotlhy Miklós ut 19 5
_____k.airfé újra lényeive, kárpltosva
olcsón eUdó Kaalmann Manónál Nigyki-nlisáa. Teleion (U. 3096
Egy szép utcai a.oba elósaobával, vízvezeték bennt a lakálhtn. azonnslra vagv november l-re kiadó SujRár-ut 53. 6
Kltünö h<il*..at kanhaló. Welss Zflllánné Csengery-ut 21. Kívánatra hás-hoa ssállllva. 3030
géd.
KlM.latM leányok és kereakedó .e-kl rövidáru szakmában Jártaa, azon.
nall belépéare lelvétetik. Kaulmann Károly.
rrrly.
3U7
Kiadó ssoba magas földszinten, szé
Sn bu\'orosva, lépesóháil ktllön bejárattal, at\'eg teljes tHátásesl. CKngery-ul 27/a.
Egy sMilanaa és egv há.lu.lg.
(elvetetik. .Balaton aUtöde\' Eölvös-lér 32 __________3144
■im.tlra.ti.l.ajémá. 1936, saept-ember 2-tól 1937. Junlua végéig 0-10 éves gyermekek é* IV. polgárit, vagy érettségizett leányoknak. Bóvebb felvilágosítást ad magyar válaazbélyeg ellenében: Klotter-vorslehung Rechnllz, Burgenland. 3129
I nagy Qabl.ln tájkén és egy Összekötő szmlrns olcsón eladó. Hnsstl-lér 7.
3148
Jól tó só mlndMaa alánlkozlk, esetleg bejárónak ll. Téleky-ut 63. Kovács. 3155
Négy polgárit végzeit Jobb leány la avlókat lelvéletlk Win" \' \' \'
Ionjában.
dlich kalapszs-3196
NAtlen tör.ittaat 2—3 szobás össikom-loitos tóbérletl lakába! ksesa, közel a Jósasl lakt.nyához, november I re. Ajánlatokat Kögler Jenó címre, Sugár-ut 18-ra "rak.__3157
Kiadja a taptulajdonus Közgaadaaágl Rt Qut.db.ri Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó i Zalai Károly, latáruihan leírjon: Nagvkantaáa 78. a»án \' MgitH. • laylslaidofloa -
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
7690/1936. Ikv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek
Dr. Elek Mór végrehajtatnak végrehaj-Iáit ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme kövelkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144 , 146 és 141. §§-a! értelmében elrendeli a végrehajtási árverési 105 P tökekövetelés. ennek 1935. október 23-101 látó £o/o kamata, 56 P 40 IIIL eddig megálla-
fitolt per- és végrehsjtásl él sz árverési érvényért ezutlsl megállapllolt 12 P költség behajtása végett a nagykanlraai klr.
lárésblröság területén levó s a galamboki 1468 ssljtrvben 2074. hrsz. alatt loglsll szántó a kutl kert dűlőben Ingatlanra éi 2073 hrsr, alall foglalt azánló egytlltesrn 1286 P, 1513. hrsz. S. toglalt azánló III. középdUlóben Ingatlanra 387 P és 2310. hrsz. a. foglalt szántó a II starka dűlőben Ingatlanra 2411 P kikiáltási árban, de az Ingatlanok 2000 P legkisebb vételáron alul el nent adhalék.
A telekkönyvi hatóság aa árvetésnek Galambok községházánál megtailásáral936 évi szeptember hó 21. napjának d. e. 10 óráját lüzl ki és az árverial leltételekel
Hofherr-Schrantz-féie
rnmtou gépek.
műtrágyák,
„FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmibe- jj rek, gép, zsák, btb. kereske déaében fi
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. |
(A bíróság mollott.)
az 1881: LX. t.-c. 150. §a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
Az árveréa alá eső Ingallan a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el nem adható. (1908: LX. t.-C. 26. §.)
Az árverelnl siándékozók köleleaek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át készpénzben a kiküldöttnél letenni. (1908: XLI. t.-c. 21. 9)
A vevő köteles a vételáit az árveréa napiától járó 570-08 kamatával együtt a nagykanizsai m. klr. adóhivatalnál, mint biról letéthlvatalnál három egyenlő rész-etben megllzetnl, mégpedig az ellő részletet 15 nap alatt, a másodlkat 30 nap alatt, a harmadlkat 45 nap alatt az árverés Jogerőre emelkedésétől számítva. A bánatpénz ax utolsó részletbe fog beszámíttatni. (1881: LX. t.-c. 147. § pont, 150. §)
Ha az árverési vevő leskésőbben az árveréa befejezéséig a 60 00N1924. F. M. számú rendelet 12., 14. §-alban megszabott módon olyan körülményt Igazol, amelynél fogva az állam elővásárlási Jo-pának (1920: XXXVI. t. c. 21. § a) a törvény értelmében nincsen helye és ha az árverés napjától számított 8 nap alatt előterjesztést és 15 nap alatt utóalánlatot nem ndnak be, továbbá, ha a vevő a vételárnak legalább */> részét lefizette, a telekkönyvi hatóság a vevőnek vételi bizonyítványt ad kl, amelynek alapján a vevő a megvett Ingatlant birtokába veheti. (1881 : LX. t-c. 180. §, 1908:XU. te. 27. §)
Nagykanizsa, 1936. jul. hó 9. napján.
Dr. Bcntzlk sk. klr. járáablró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
315 i Iroditótlut.
Gfcsvnújjőf
mitamczibm szárúkozTialik
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak az ismerősöknek, jóbaráloknak\' és a nagykanizsai |árás jegyzői karának, kik felejthetetlen férjem, Illetve édesapánk elhunyta alkalmával részvétsoraikkal, valamint a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
ösv. Sientmihálvi Lászlóm
és gyermekei.
Újdonság l Szenzáció l
Gyúrhetetlen és mosható
nyakkendők
legszebb a rn síinekban I.OU
divatingek
gyönyBril minták
iróniái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Nagy és «
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nöl tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. mx, alatt.
Iroda: Teleion 197. NépIakaréhpénzlAr R.-T -nél. Telefon: 20. éa 126.
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kózi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HIKSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
L4t«hTéteat nlirnontlw anyagyal bayomin^
iintmkmet Ujűm* é> UáftMkl UftWi Y1Itett* UtaqrmX<M»UPMa II«b>h»iI» (MM UWr, MkárolD
78a évfolyam 203 szám
Nagykanizsa, 1930. szeptember 5. szombat
Ara 12 H1L
ZALAI KÖZLÖNY
SitikaxUm** és kialóblrsial t Fönt & náa. M^jdnni mkulca iWMía.
* G litikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Sterkesztőségi és kiadóhivatal! leJefou; 78. «.
A választójog
kérdésének aktuálissá tétele foglalkoztatja most nemcsak a politikai életet, de a közvé\'eményl is. Az eltenzék régi kívánsága v< lt az, hogy a választójog ne legyen pártkérdés, hui.em érvényesüljenek a közélet maii,területeinek szempontjai Is. Gömbös Gyula miniszterelnök legutóbbi személyes elhatározása, a mellyel nem zárkózott el az-lől, hogy a választói jog problémáját egy párlközi konferencia vitassa meg már a legközelebbi időben, azt igflzolja; hogy a kormány honorá\'ta az el\'enzék kívánságát.
Ennek dacára hangok hallatszanak, amelyek azt kívánják, hogy a a kormány terjesszen elő javaslatot e kérdésben s erről follyék a pártok közötti vita.
Ennek az óhajtásnak korántsem tulajdonítunk lu\'nagy súlyt, mert a dolog lényege azon nyugszik, hogy a kormány olyan választójogi reformmal óhajt á közvélemény elé állni, amelyik a nemz t érdekeit SA\'.niclőtl tartva, lehetőleg kielégiti a támasztolt igényeket.
Az ellenzék hosszú évek során át ki\\ánságokkal döngette a kormány kapuját s most, amikor ez alkotmányjógi reform elökésziié én. k munkólatai küszöbén á\'lunk, joggal vethetjük fel a kérdési : lehete kl. ványágokat honorálni anélkül, hogy .jzekat elő ne terjesztenék. A kormány Gömbös Gyula Ismer .-tv s elhatározása ulán valóban szép gesz-tussai igazolja azt, hogy a választójog kérdésében semmiféle pártelfo-gultság nem illetheti. Alig néhány napja, hogy ez a probléma aktuálissá tétetett, de máris megállapítható, hogy az el\'enzék komoly fakíoni örömmel fogadták Gömbös Gyu\'a elhatarozásál és ha mégis vannak disszonáns hangok, azokolyan oldal ról hallatszanak, ahol az első tekintetre fel lehel ismerni azokat, akik eddig mindig lemaradlak a politika vonatáról s most is, mint későn ébredők, azzal szórakoznak, h\'tgy csomót keressenek a kákán.
Ezekkel nem foglalkozunk, engedjük, had fussák be a komoly, alkotó politika körén kivü\' eső pályájukat. Nekünk a lényeg a fontos, s ezt abban találjuk meg, hogy Igenis össze fog ülni Gömbös Gyu\'a kívánsága alapján azt a pártközi értekezlet, amely dönten fog arról, hogy tovább veszekedjenek e a magyar po. lilikai pártok egy aktuá\'issá tett és szükségszerű n megoldást váró közjogi probléma felett, avagy a n m-zt*. érdeke szerint oldjuk meg a választójog kérdéséi. E\'íliárób.in le keli szögeznünk a tényt, hogy a választól jog sem lehet önmagában cél, mert nem azért van választójogra szükség, hogy ezzel csupán problémákat támasszunk, hanem refor. málnunk kell ezt az alkotmányjogi eszközt azért, hogy a modern idők kívánalmaihoz képen biztosítsuk a komoly népi po\'itika fenntartását s (záltal elmélyítsük és erősítsük a nemzeti irányzatot. <
Izgalom Londonban az elhalasztott őszi hadgyakorlatok miatt
Visszarendeltek egy hadtestet a palesztinai helyzet miatt
London, szeptemb r 4 I Alborscotlban a mozgósításhoz hasonló sürgés-forgás látható. Az első hadtestet ugyanis váratlanul visszarendelték az őszi nagygyakorlatokról, hogy a Palesztinába induló kisegítő csapattestet összeállítsák 1ÍH4 óla ez az első eset Ang, Mában, hogy politikai okok miatt elhalasztották a katonai nagygyakorlatokat.
Palesztinában a hdyz t annyira súlyosra vált, hogy a katonai kiegészítést fcltétk-n el kell indítani. Palesztinában ugyanis a hadiállapot
tevszerü végrehajtása miatt a polgári bíráskodást is a haditörvény-szék vette át, csak ugy, mint az összer egyéb hivatalok feletti felügyeletet. . | Bányász-sztrájk
London, szeptember 4 A Délwales-i bánfákban a munká sok nem tudtak megegyezni a bá ny.\'.igazgatósággal és ezért elhatározták, hogy hétfőtől sztrájkba \'épnek. 12X000 szénbányainunkás hagyja abba,a mflfckát.
Bombával meg akarták ölni
Roosewelt elnököt
A merényletre szervezkedett anarchista társaságot elfogták
Newyrok, szeptember 4 A rendőrség elfogta Kunéi József anarchistát, aki kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy Roosevelt elnök meggyi\'kolását tüzle ki céljául az a kis társaság, amelynek ö is tagja.
Az elnököt közveti n közelről bombával akarták me^gyl kolni, mégpedig két terv szerint. Az egyik az, hogy kisalakú, de nagyhatású bombát doblak volna eléje, a másik
elgondolás szerint pedig ugyneve-zct\' mel\'.\'ny-Lo.nbával akarták ki. végezni
Az elfogott embernél találtak is egv melié.nybombát. amely ugy működik. hogy az Illető az elnök közvetlen kötelébe férkrzlk, meggyújtja a bt\'mbá< "S saját magával egyült az elnököt is levegőbe röpitetíe volna. A merényletet a közeljövőben akarták végrehajtani.
Irun elfoglalása ntán ujabb győzelmeket aratnak a spanyol felkelők
Elfoglalták Talavera várost, fontos utak gócpontját — A kor-mónycsapatok fejvesztetten menekülnek — A vörösök megölték a volt spanyol belügyminisztert
Lisszabon, szeptember 4 Sabazo Alert, Spanyo\'ország volt
belügyminiszterét a vörösök Mad-rlóbí.n kivégezték.
Sevilla, szeptember 4 A felkelők csapatai Talivera város közvetlen közelében, de már a véroson tul harcolnak. A város teljes egészében a felkelők kezére ke-rüit. A város elfoglalásának igen nagy jelentőáéjfe van, mert bár az utakon van még egynéhány kormánycsapat, e város elfoglalásával az ui teljesen szabaddá vált Madridig.
Burgos, szeptember 4 A koralánycsapatok Irun és San Sebastian közöli kiürítettek két falul A felkelők már behatoltak Irun-ba, a Francia-sugáruton néhány hózb-.in ugyan még vannak kormány csapatok, de ezek a győzelmes előrenyomulást már nem tudják meg-ekadályoznl. A felkelők a közx li Behóbrlál Is bekerítették és rövidesen megszállják.
Párls, szeptember 4 A Jour szerint a lisszaboni spanyol követet távozásra szólították fel. A hírt a \'apók csak fenntartással közlik.
Hendelje, szeptember 4 A felkelők támadása meglepetésszerűen érte az Iruni kormánycsapatokai és ennek köszönhető, hogy a várost sikerüli elfoglalni. A jtor-mánycsapatok nem remélték, hogy a felkelők ilyen gyorsan bevehessék a váróit. Quadepur felé még vannak kisébb csatározások, sjt a város egyes házaiban is megszorult néhány fegyveres ember, de egyébként n város teljesen a felkelek kezébe került. A kormánycsapatok veresége teljes. Behóbria felől még néha hallani egy-két puskaropogást, dc egyébként a kormánycsapatuknál már az a jelszó : Meneküljön, aki tud !
s Párls, szeptember 4 Az olasz kormány ujabb hadihajó-kat rendelt Beroelonába, mert az ott élő olasz állampolgárok élete most már egyáltalában nincsen biztonságban. Az utóbbi napokban megint meggyilkoltak Barc-lonában egy olasz alattvalót s a polgárháború kitörése óta most mái* hat olasz á\'dozata van a vörös terrornak.
A közvélemény is Igy fo\'ja f i ezt a kérdést. Tehát alapos megfon-tollsőgg.il, minden szempontra gondos figyelemmel kell hozzányúlni ehhez az alkotmányjogi-kérdéshez, lehetőleg olyan Időben, amikor az intéző és arra befolyással biró közegek fejét nem füUk\'forróvá a politika napi eseményei, nincs:n elmérgesedve a pártok közölÜ élet, hanem higgadt, bölcs mérsékletei mondhatnánk »hldeg fejjele gyűjtik össze a reform alkotó elemeit.
Erre a célha a jel nlegi időket Igen alkalmasaknak találjuk. De nemcsak az alkalomszerűség sz\'in-pontjából várunk megfelelő ered* menyeket, hanem a kérdésben fő-
szerepet vivő miniszterek személye Is garancia arra, hogy a megalkotandó reform előkészítése jó kezekben van letéve. Darányi Ká\'mán helyettes miniszterelnök, Kozma Miklós belügyminiszter és Lázár Andor IgazságügyinIniszter hatalmaztatok fel arr<\\, hogy ez értekezlet lebonyolítását eszközölj k Mind a hárman nagytekintélyű, tiszia gondolkodású, alkotmányiisz.elő s törvényeinkhez hűséges ál\'am\'ér-fiak. Reájuk az £ feladat vár, hogy a pártközi értekezleten lefolytatott vitái? után olyan összegezésről legyenek jelentést a miniszterelnöknek, amely magja lesz annak a választójogi reformnak, amely ily gondos,
megalapozottság után ke\'l, hogy kielégítse a nemzet s< rSáérl aggódó, nemzeti gondolkodású pártok mindegyikét.
Ezzel nyíltan kifejezésre fogja juttatni a kormány azt az álláspontját, hogy előtte nem pártkérdés csupán a választójog megalkotása,
A közvélemény várja a komoly munkát s bizakodó tekintett -1 forda\' az elközelgő alkotások felé, amelyekel a kókán csomót ker.sők nem fognak tudni megakadályozni, mert mire ők ismét felébrednek, bizonyára kés? helyzet előtt lalálják magukat.
■ALTW ffOZLOfff
Revíziós templom épül Komárvároson
A Szent István jubileum évében szentelik fel a 100.000 pengős templomot és kultúrpalotát
*
Gyengélkedés Idején, különösen ha a rosszullétet szorulás vagy keresztfájás fokozza, az enyhe én igen kellemet természetes Ferenc Józaef keserűvíz mindig puha, könnyű szék-tu ti léit és kielégítő emésztési szerez. Az orvotok ajánlják.
Lángokban áll az elfoglalt Irun
(Lapzártakor érkezeti) A másik oldalon néhány száz ember az egyik külvárosban ínég mindig tartja ina. gát. Burcelonábó1 \'két vasúti kocsi löszei t kaplak, de a helyzeten ez sem segített. A vasúti forgalom igen megélénkült, a kocsik ajtajában fürtökben lógnak a menekültek.
Irun teljesen lángokban úlL A vörösök kivonulásuk előtt felgyújtották. Egy-egy lőszerraktár iszonya tos detonációval és pusztítássá\' repül a levegőbe. Dramai helyzetük van a túszoknak is. 400 embert tartanak fogva, sorsuk bizonytalan, mert egyelőre senki sem törödik velük.
Elfoglalták Behóbrlát Is
(Lapzártakor érkezeti) Behóbriá-b»n a kormánycsapatok reggel 4 órakor adták íel a küzdelmet. Zuhogó csőben vonultak át a nemzetközi hiúnál és letették fegyvereiket. Nem sokkal később a felkelők futólépésben érkezve, zajosan é\'tetlék Spanyolországot. A megszáUás megtörténi, jelenleg már minden csendes.
Minisztertanács
Budapest, szeptember 1
(Lapzártakor érkezett; A kormány tagjai Darányi miuiszterclnókbplyellcs elnökletével pénteken délben folyó ügyeket tárgyaltak és megbeszélték a jövő héten tartandó többnapos minisztertanács programját.
Féltnoat klskanizsal legény megtamadott egy rendőrt
Az éjjel izgalmas közelharc játszódott lo a kötelességét teljesítő rendőrőrszem és egy csomó garázda kiska-nizsai legény között.
Az es^t u következő:
Horváth József 20 éves kiskanizsai lakos és testvére víg társaságijai az egyik Király-utcai vendéglőben mula. tott az éjjel. Társasigában voltak l\'olaí Ferenc 24 éves, Tiszai Lajos 21 éves, Kiss Mihály 19 éves ós egy fiatalkorú inus.
Horváth József az utcán kiabálni kezdett, mire a rendőrőrszem odament és csendre intette a hangos legényt, aki azonban feleselni kezdett, mire a rendőr igazolásra szólította fei. Horváth bemondta nevét. Ekkor léi>ett közbe a másik Horváth és felelősségre vonta a rendőrt, hogy mit akar a fivérétől.
A két Horváth nekitámadt a rendőrnek, ugy hogy az kénytelen volt kard-jáltoz kapui. Lrro az egyik megfogta " rendőr kardját, amit látva a többiek, valóságos gyűrűbe fogták a rendőrt. A helyzet veszélyes volt. Valóságos közelharc fejlődött ki, ugy hogy « rendőr előkapta a revolverét. Ez aztán kijózanította az ittas társaságot, akik most elengedték a rendőrt. Akkor ért oda Dóezi András Máv kapus, aki segített a rendőrnek és a hat tagu társaság a kapitányságra került.
A rendőr támadóit még az éjjel őrizetbe vették. Ma döntenek további sorsukról.
Értesülésünk szerint az eset arra i«. ditotta az őrszemélyzeü parancsnokot, hogy szigorú utasítást adott a legénységnek a fegyverhasználatra vonatkozólag. Kletével játszik, aki a rendőri szolgálatban megtámadja.
A Foederatio Emericorm-nak van egy zalai csoportja, a Peisonia Cor-poratio, amely Budapesten is é\'énk tevékenységet feji ki. Itt vetődött fel az eszme, hogy Zalában egy ívvi-ziós templomot kellene épieni. A tervezgetés, k csakhamar konkrét tonnát öltöttek és ma már meg Is indult a széleskörű mozgalom az épitkezés anyagi feltételeinek biztosítására.
A revíziós templom Komárváros községben, a község közepén, egy katasztrális holdnyi területen épül fei és nem csak templom bsz, hanem Komárváros község kultúrháza is.
A község ugyanis évek óta gyűjtögette a kulturház alapját s ma
Nagykanizsai szokáshoz híven, lassan ment a társadalmi megmozdulás, amit a nagykanizsai MÜVE iu-diUHI a nagybakónaki vértanuk sir-emleke ügyéb-\'n, de végre mégis a komoly megvalósuláshoz jutott. A Dénes Jenő állampénztári főtanácsos által útnak indított iuozgalon> a befejezés felé közeledik. A MOVE választmánya tegnap dr. Krátky István polgármesternek benyújtotta a bakónaki vértanuk sírján a napokban felállítandó emlékmű tervezetét. Az emlékmű modern síiiusu,
A szegények és ellátatlanok ügye rövidesen Nagykanizsán is gyökerc\'3 változáson megy kereszlü\' A belügyminiszter 172.000 11136. számú rendelete mindsnnemü koldi lásl le tiltott Nagykanizsa megyei város-
már egy 10 holdas ingatlana és némi készpénze áll ecélra rendelkezésre. Ezzel az alappal lndi:«)lta meg Komárváros az akciót. Most pedig a belügyminisztertől gyűjtési engedélyt kaptak a vármegye egész területére Munkába lép természetesen az Emerlcana budapesti szervezete is.
A terveket az Emerlcana művészcéhének egyik tagja, Megyor-Moyer Attila budapesti mérnök készítette el, a revíziós temp\'om és kulturház e£j ütlcs költségvetése 100.000 P.
Az akció vezetői ugy tervezik, hogy az építkezést 11)37 folyamán-befejezik és 1938-ban, Szent István jubileumi évében lesz a felszentelés országos ünnepsége.
műkőből készü\', mintegy 4 méter miigas, kifejezi a kegyelet és nemzeti érzés gondolatál. A polgármester díszsírhelyet adományozott a vértanuk hamvai részét-e, közvetlen a hősi tjmelő mellett, ahová exhu-méiásuk után átszállítják őket. A felszentelés Mindenszentek napján történik a város és a hazafias szervezeteit részvételével. Ez.el végre a balvó"uki vér.anuk h-sszu esztendők muilán a MÜVE hazajlus feibuzdu-lásábó\' megfeWö sírhelyhez és emlékműhöz \'ütottak.
ban Is. A p\'ilgárnv^ster ebben a kérdésben értekezett a plébánossal, akivel arra az elhatározásra jutottak, hogy a szegényügyet Nagykanizsán teljesen az egri norma szerint rendezik. A koldu\'ás végleg megszü-
_103C. itep\'ember g.
nlk Nagykanizsán, a város szegé, nyel ellátják, P. Czirfusz Vikiori-i máris érintkezésbe lépett az apácákkal, akiket a szegénygondozás céljaira Nagykanizsára t\'lepit.hogy az annyira bevált egri rendszer végezzék a szegények ellátását. Eb ben az ügyben egyébként még értekezlet ü\' össze, amely végleg fixi-rozza a teendőket. Az a cél, hogy hivatalos igazgalási apparátus ki. kapcsolásává1 arra hivatott szerze-Icsuókre bizzák n szegények gondo. zásál és ellátását. A polgármester és a plébános terve mindenütt nagy visszhangra talá\'.
u*M*pr«t L
17.30 Orbán Sándor magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — Kózben 17.50 Sportközlemények. — 18.30 Az ősz Olaszországiéin. — 19 Hanglemezek. — 20 Külügyi negyedóra, — 20.15 Hírek. -— 20.35 Az operaházi zenekur.
— 21.55 Időjárásjelentés. — 22 A rádió szalonzenekara. — 23 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara. — 0.05 llirek.
U<tiU|>«al n.
18.20 Farnadi Edith zongorázik. — 19 Az Alföld első lakója. (Dr. Banncr János.) —\' 19.30 Badacsonyi szüreti bálok régen. (Posgay Andor.) — 20.40 Hanglemezek. ,
Btc*.
17.40 BőhJ-líng Arnold zongorázik.
— 19.20 Szimfónikusok. — 21.10 Tarka tlzpcrc. — 21.20 Sirolu Leó zongorázik. — 22.10 Kádiózeuekur. — 23.45 Tánclemezek.
Szombat
BuOapMt L
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. - 10.20 Felolvasás. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 A Balatoni Sportcél megnyitása. — 12.45 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Cigányzene. -- 14.40 Hírek, árak. — 16.15 Kőszegi Teréz énekel. — 16.45 Időjelzés, hírek.,— 17 Muraköz. Zrínyi Károly előadása.
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.15 A rádió elterjedéséről. (Tor-szlyánszky Akos.) — 18.30 Hanglemezek. — 19.30 Hátkai Márton előadóestje. — 20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.40^ Hírek, idöjárásjt* lentés. — 22 Cigányzene. — 23 Pogány —Erdős jazz-zenekai- műsora. — 0.05 Hírek.
IIútlapért ||.
18.55 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek. — 20.45 llirek.
12 Könnyű lemezek. — 14 Tibbctt-lemczAjy\' -- 15.15 Mandolin-zene. —
18.30, Havi világszemle. — 22.15 Ujj Béla: A polgármester ur, daljáték. — 22.10 Baritondalok hárfakisérettel. — 23.15 Tánczene.
IDŐ
■ Bizonytalan!
Prognózis: Oycnge lég-áramlás, helyenként lelhósMés, egy kéi helyen eső Is lehetséges, ■ hőmérséklet bizonytalan, valószínűleg ne n változik lényegesen.
Gű.fiirdf, nyitva reggul 0 órától Mte 6 óráig (héttő, szurda, póatok délután ktxlduu egész uap uőkuaJO.
NŐJ és férfi
szöuethniBnlegesséaek
megérRcxtelí
Sinser Divatáruházba.
Legújabb divat! Dus válasxiéK!
Diszsirhelyet kaptak a bakónaki vértanuk
A polgármester elfogadta a benyújtott einlékmD tervezetét
Az egri norma szerint alakítják át a szegények ellátását Nagykanizsán
A közigazgatás helyett apácák veszik át a szegény akciót
1936 wcptcmber 5
Országos frontharcos-találkozó
f Minden esztendő októte. rének első vasárnapja, immáron nyolcadik esz. teridejc a magyar fronl. harcosoké. Ezen a naj.0il gyűlnek össze a Csonkahaza mind n részéből, hogy megszoríthassák egy. más bajtársi kezét, szemébe nézh.s senék a Legfelsőbb Hadúrnak . s kemény, katonás, f-\\gy Imezeit felvonulásukkal megmutassák a ma gyar társadalomnak, hogy deres dő fővel bár, de küzdik és dolgoznak-ma is a nemzet újjászületéséén és a frontharcos igazságokért.
A Frontharcos Szövetség felhívja az összes bajtársak figyelmét arra, hogy a belügyminiszternek a képviselőházban elhangzott bejelentése szerint az ősszel kerül sor a front• harcos törvény benyújtására. Ami-mikor tehát a szövetség hé évés küzdelmes munkájának eredményeképpen ily nagyjelentőségű esemény előtt áll, különösen fontos, hogy az Országos Találkozón résztvevők minél nagyobb bajtársi tömegének fegyelmezett megje\'enésév\'l szolgáltasson ujabb bizonyságot afroathar-cos összetarlozundóságról és egységről.
Az idei Országos Talá>l:ozó október hó 3-án és 4-éa fog Budapestit ür.imepélyes keretek közi \'ezajlanl. A találkozóra 50 százalékos vasúti kedvezmény biztosíttatott. Felkérjük tehát bajtársainkat, hogy ez\'n találkozón minél nagyobb számban vegyenek részt, hogy ezzel is dokumentálhassuk élniakarásu nkat és rf erőnket.

Kérjük azon bajtársakat, akik a ta-xt, lálkozón részt vCntíi óhajtanak, szándékukat minél előbb vitéz -Hámori (Iliid) József vezctőtisztnél, vagy a hivatalos órák alatt a szövetség hivatalul helyiségében jelentsék be, mert a központnak 15-ig jelenteni kell a részivé. *ök számát 4s neveit, hogy az utazáshoz szükséges igazolványokat kellő időben megszerezhessék.
Vezetőség.
Tanonc-otthon és Internátus
A nagykanzsai Ipartestület és az ipar stanonclskola felügyelőt izoU-ságn a legteljesebb elismeréssel adózott P. dr. Horváth Alhanáz fe-rences hittanár fáradhatatlan tevékenységének az ipar-s a:oncokl.ilás körül. A megkezdett munkát az uj iskolai idényben ugy akarják fo\'y-t.ilnj, hogy tanoncotthont ál\'ilanak fel és vek kapcsolatban, mint a nagyobb magyar városokban, fa. noneinternátust, ahol mlnimá is csz-szegért teljes ellá\'ást nyer a fiatal tanonc. Aki ismeri az ipirostar.on-cok életéi, tudja, hogy s/.ükié.4 van a t.inoncotthonra és in\'ernátusra, a mely nem akar mást, miit a mestereknek megbízható, vallásos és ha-z.iíias, a jövő komoly feladataira elkészítetett tanoncokat, az országnak pedig egy olyan réteget, amelyre mindenkor számithat.
A terv érdemes a legmesszebbmenő tamogatásra és jóindula\'ra.
ZALAI KÖZLÖNY
Dr. Mező Ferenc beszél
hires autogiammgyüjteményéről, a régi olimpikonokról, a berlini stadion építőjéről, a stadion méreteiről és az olimpiai versenyekről, mint üzletről
Kevesen tudják, hogy Mező Fe-rtne sportgyüjleményének egyik leghiies-bb és légérléxesebb része az autogramgyüjtemény?. Ebb n a könyben 80 oldal van tel - a leghíresebb sportnagyságok, világbajnokok és hii-ességek kézjegyeivel, aláírásával. Mező Fer. nc büszkén mutogatja ezt a gyűjteményét, am \'ly most a berlini\' olimpián is ugyan--csak bővült. Az 15>36-os olimpia csaknem minden b íjnoka b irta nevét Mező Ferenc könyvébe, sőt a rég bajnokok is. A régi olimpikonok tiszteletére rendezett estében vitte kör ül Mező Fervn autograingyüjte-ményét és erről az estéről mesélte el « következőket:
Amikor a régi olimpiai győztesek sírnak...
- Az asztaloknál az egy?s olim-piászoft szerint ültünk. Amikor az 15)04 es asztalhoz értem és Lemutat, köztem,\'Raus Emilnek, a Sl. Lousi olimpia kétszeres uszógyézt.sének azt kérdezte tőlem : »ismerl-e az én Halmai és Kiss Géza bafá\'.aimat ?< Mikor mondtam, hogy mindkettő jé\\ barátom, lelkemre kötötte, hogy vigyem el nékjk testvéri üdvözletét és közöljem velük, hogy -végt ljn boldog lenne, ha az életben még-egyszer találkozhatna v lük, régi elicr.fi leivel.
Megvallom őszintén, könnyek szöktek a szemünkbe a visszaemlé-kezé: hatása alatt. Az amszterdami iisztalná\' Leuchl, a német k birkózó győztese kért m g hogy uz ő üdvözleté\' Keresz\'.es Lajosnak, Varga Eéía dr.-nak és R idványi ödö.inek tolmácsoljam. \'
Alii 72 éves kora ellenére 50 km.-ről biciklizett Berlinbe
- A legmeghatóbb volt talán a találkozón a német Goedrieh megérkezése. A 72 éves öreg olimpikon, aki az 1896 os olimpián a marat, honi kerékpárvers. ny (87 kilométer) győztese volt, ma Is kerékpáron jött bo 00 kilométernyi távolságban lévő falujából Berlinbe a találkozóra.
Mlniho^y Kelem nékné\' a kedves társaságban, ahol Mező Ferenc élményei: elmesé\'te, több péizember is volt, természetes, hogy feltették a kérdési, milyen üzlet v 1: az o\'im piász Mező Ferenc a következők ben vázolta véleményét : v
Jó üzlet volt-e az olimpiász?
- Jó üzlet volt Hiába mondják a jelentések, hogy a berlini olini-piászra Németország ráfizetett, ezl , papíron talán ki lehel muatni, d valójában jó ü v\'ll. Az egész olimpiász megrendezése 512 millió márkába került. Magi a Rei.hsspon feld épilése 44 mi Üó márkát emész tett fel. Ezl az összeget term szelesen most az olimpián a rendező-
bizottság nem vette be, hiszen a jegyek eladásábó\' »csak« 7 t\'s fél millió márka folyt be. De a legszerényebb számítás mellett is legalább százezernyi külföldi fordult mg Berlinben és azok két hét alatt bizony ugyancsak otthagytak egy csomó pénzt. Felbecsü\'htetlen értéke van annak a propagandának, amelyet az oíjmpiásszal kapcsolatban Németország kifejlett. Soha ilyen olcsón a német nép nem "fcadia volna a vi ágnak bemutatni értékeit, hatalmát és szervez-ttsécét, mint Itt, Azonkívül lo kell számítani az ollm-Diai falu építési költségét, a stadion költségeinek egy részét, hisz ez mind megmarad és a jövőben is felhasználható, mint ahogyan az olimpiai faluban máris a repülő-iskola növendékei kaptak elhelyezést, Mindezt egybevetve, Nénie\'.or-szág csak nyert az olimpiásszal.
A régi és az uj berlini stadion: apa és fia müve
\' Valóban igaz-e, hogy a stadion, ban 100-120 ezer ember volt jelen ecy-egy alkalommal ? — kérdezték többen ls.
- Igaz, — válaszolt Mező Fervnc - fin minden nap ott voltam, de lehetett akármilyen rossz, hideg szeles idő, a stadion sohasem volt félig. Megtörtént, hogy itt olt voltak üres foltok, de egyébként tele volt Ez pedig valóban 120.000 embert jeleni, mert a sladioitf ilyen méretekre tervezték.
Láttam a szellemi olimpiász kl-ál\'lásán a sladi n icrveit, valóban hatalmas munka volt. A terv készl-tőjo Marsch, mint Ismer. tes. ezzel a tervvei nyerte el a szel\'eml olimpiász n az építészeti dijat Megérdemelte az olimpiai bajnoksógot
Érdekes lesz talán, ha meg* emlitem, - folyt itta Mező Ferenc hogy Németországnak ez a második olimpiai stadionja. Ismer, t s ugyan is, hogy 15114-ben az olimpiát szin. tén Berlin kapta meg. A stadiont felépítették, de az olimpiász: a vl-lábháboru vérzivatara elsodorta. Aa okkoii terveket a mostani épitész opjo, az öreg Marsch készítette. Ak. kor azonban még cs ik 45 000 ember befogadására készítették el a terve-kei, így azi most nem használhatták. A stadion méreteire vonatkozólag brcsuzásul el is mondok néhány adatot.
Egypár szám és méret a berlini stadionból
- Mig a nagykanizsai Zrínyi pá lyn 7000 négyzetméternyi területen fel\'.fyik, addig a berlini Reichsspostr teld 440.000 négyzetméternyi terü-leter épü\'t. Csak az előkészületek 1G.OOC márkába kerültek, az építés, mint említettem, 44 mi\'Hóba. Két éw át 2000 ember dolgozott a
földel: kiemelésén és összesen 660 ezer köbméter földet emeltek kl. A 120.00C entber befogadóképességű stadion a futópályától számítva 8 emelet magas volt és a hatalmas nézőtérre 80 fő és 40 mellékbejáraton lehetett bejutni.
- E mellett ott volt az uszósta-dion a maga 20.000 embert befogadó nézőterével. A felvonulási mezőben 350.000 embert lehetett elhe. lyeznl A szabadszinpad nézőterén 70.00C ember foglalhatott kényelmesen helyet. Ezek mellett ott volt a hoky stadion, a lovaspóló stadion és a többi külön stadionok. Ha ezt mint összevetjük, kiderül, hogy
a németek egy ós ugyanazon órában egyszerre negyedmillió embert tudtak szórakoztatni Berlinben.
Ehhez hasonló arányú méreteket sehol nem találunk és ezt legjobban a római^jplosseumzhoz lehet hasonlítani, af^ly talán még ennél is nagyobb volt.
Ezzel el is bucsuztunk Mező Fe-rene dr.-tól. Elbucsuztünk azzal a» reménnyel, hogy négy év múlva, a tok lói olimpiász után még több kellemes emlékről, még több érdekes-ségröl és mindenekelőtt még több, de legalább ennyi magyar diadalról lesz alkalmunk beszámolni.
C^.t.)

Mi lesz a Centrál előtti villanyórával ?
Kaptuk a kivetkező levelet: Igen tisztelt Főszerkesztő Urt Minap egy-két hónappal ezelőtt Ka. nizsán járt angollal beszélj. ttem. Ct livta fel a figyelmemet arra a furcsa esetre, amelyet most szíves engedelmével b. lapjában szóváteszek.
Amikor két hónapja Kanizsán járt, azt hit lo, hogy a Centrál előtti villanyórás hirdető oszlopot csinálják. Most visszajött és látja, hogy ra^g mindig ugyanúgy díszeleg ott, mint két hónappal ezelőtt. Joggal kérdezte; Fiát önök nem dolgoztak semmit " nyáron? Valóban így van. B. lapjában nagyon jogosan követelték, hogy vigyék el lelaeleticn helyről a hir-dotőoszjopot. Ez nem történt meg, sőt az üres és csonka vasváz most már hópajK>k öl« ott csufüja a város képét a legnagyobb idegen fogalom idején. Mi tesz o hirdetőoszloppal 7 Másutt mér rég fel lehetett volna állítani, ha pedig ennek akadálya van, 24 óra alatt vigyék cl a vasvázt, a Fő-ut közepéi-\' I és állítsák fel akkor, ha azt l>o Is i. Iják fejezni.
Szíves soraim közléséért fogadja Főszerkesztő Ur előre is hálás köszönetemet, teljes tisztelettel
aláírás.
Városi Mozgó — Szombat, vasárnap, hétfő, kedd
flem élhetek muzsikaszó nélkül
Kisérő mflsor, aktnál^ Fox-Hlradó. Előadások hétköznap 5,7,9, vasár- és flanepnap 3, 5,7, 9-kor.
4
ZALAI KOZLONV
19S6. iitptonhef 3,
Iskolaév kezdetén Ön sem lehet kivétel!! ^„\'^S iskolacipőket,
tornaoipóket, gyönyörű trottőrcipöket legolcsóbban vásárolhat az If* „IDEÁL" cipőáruházban ^ (Fő-ut 12. sz.)
I
A vasárnap sportja
Nagykanizsán két mérkőzés lesz vasárnap. A Zriuyi Torna Eg>l-t a Barcsi 10K csapatával mérkőnk háromnegyed 5 órakor.
A Nagykanizsai Vasutas csapata viszont l órakor « Dombóvári VOGE II. csapatával mérkőzik, ugyancsak Nagykanizsán. -j_<
Nagykanizsa úszóbajnokság* i
Kedden és szerdán délután bonyolították le a városi uszodálxin Nagykanizsa uuóbnjnokságatL Kánikulai bőség volt m ndkét nap, igy elé* nagyszámú érdeklődő nézte végig a szé|teu fejlődő kanizsai uszógúrdi egymás elleni küzdelmét. A verseny mindkét délután rendkívül érdekes és izgalmas volt. Örvendetes volt né/ni, hogy majdnem mind ifjúsági üszők áltak rajthoz, igy az elért jő eredmények mellett állandó javulást remélhetünk.
Az eredmények a kővetkezők:
100 in. gyorsúszás: 1. Krása 1. 1.11.4 mp. 2. Krása II. 1215 inp. 3. Márai 1.25 mp.
100 m. mellúszás: 1. Szerdahelyi lm.ni: 1.30.1 mp 2 Bittera 1.32.5 mp 3. Weiser 1.37 mp.
100 m. hátúszás 1. Kovács 1.25.2 mp. 2. Orosz 1.38 mp. 3. Begidsán 1.40 mp.
200 tn. mellúszás: 1. Szerdahelyi 3.23 mp. 2. (íaál 3 24 5 mp. 3. Bittera 3.33 mp.
200 m. hátúszás 1. Kovács 3.19.7 mp. 2. Begidsán 3.41 3 mp. 3. Orosz 3.46.1 wp.
400 m. gyorsúszás: 1. Krása 5.58.9 mp. 2. Szabó 7.58 mp.
A verseny után Klemen Ferenc bnnkigazgató osztotta ki a helyezettek
részére az érmeket. Azután Begidsán Bandi az úszók nevében megköszönte Dévényi József testnevelési tanárnak a fáradozást és elbúcsúztatta a bajai tanítóképző intézethez testnevelési tanárnak kinevezett strandfürdő igazgatót, átnyújtsa neki az úszók kedves ajándékát, egy szép serleget.
Dévényi tornatanár megható \'szavakkal mondott köszönetet a kedves meg-
A kultura uj hajlékát ünnepi
A Petőfi utcai Hcrlelendv.telken a magyar tanügy legújabb hajléka, az \\ij el ml iskola épülete befejezés előtt áll. Már vakolják az épületet, am\'Iy szeptcmljer végére teljesen készen áll. A mostani épitési IlKlve szépitési módszer mellett valószínű, hogy már no-vcmlKTl>en bekóltözkedhetik az iskola és megkezdődhetik a rendes tanítás az uj elemiben, amely Zsigmond József igazgató hatásköre alá kerül. Értesülésünk szerint az uj iskolát októ ber havában szentelik fel ünnepi ke-retln-n, amelyen a közoktatásügyi kormány és a kir. tanfelügyelőség is
emlékezésért és bucsut mondott annik az uszógárdának, amelyikkel ily rövid idő alatt is annyira összeforrt.
Az úszók és a közönség lelkes éljenzése köztien ért véget az ünnepség.
Nagykanizsa közönsége szeretete kíséri uj állomáshelyére a szimpatikus fiatal tornatanárt.
(Ofl)
keretek között szentelik fel
képviselteti magát.
Az uj iskola a nagykanizsai középület -k díszére fog válni, nemes egyszerű stílusban épült. Az építkezés mintegy 35.000 pengől>e kerül, azonban a kultuszminiszter jóindulata folytán a város iskolafenfntartási hozzájárulásának hátralékából nyer fedezetet.
- LAKBKRENDEZfiS a mai pénz-•rúke mellett |g mindenki részére Ijien olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá r/lban.
ÉRTESÍTÉS
A súlyos gazdasági h"\'yz2t arra kényszéritette a Vidéki Napilapok" Szindikátusába tömörült összes lapokat, hogy a díjtalan közlések eddigi rendszerét egyöntetűen, az ország minden városában revízió alá vegyék A Zalai Közlöny is kénytelen a lapvállalatok mai neh;z harcában a vidéki napilapok közös elhatározásához csatlakozni
Ez értesítés megjel nésélői tehát minden olyan közlemény. amely egyesületeknek, testü\'etel$n \'k társulásoknak rendezéseire vonatkozik, vagy amely a tagok, érdeketek értesítését, ni-\'ghivását. stb. cé\'.ozzo, az ecélra kü\'ön megállapított sordíj mellett közölhető csak a Zalai Köz-löny hasábjain. Ugyanígy dijazás alá esnek a hivatalok által bekü\'dött közlemények is.
A sordljak mepáHapl\'ásánál figyelembe vettük az egyesü\'eek céljait és teherbíró képességét. Sordijazás helyett aki idóh|va!ai év\'8 va/y hivi átalányra is készségül köt megállapodást.
Az egyesületek működéséről, rendezéseiről, gyü\'ése|rcl stb. szóló utó\'agos b\'számo\'ók természet\'1b->n továbbra is a szerkesztőség hatásköre-be tartoznak és díjtalanok
(\\ Zalai Közlöny
kiadóhivatala.
Vadászok figyelmébe!
Frissen lőtt vadat
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek.
Vifta I ain« minl * Mafiyar Vadkiviteli Vállalat Rt. *iua L.HJU3, gIOmbaihelyikirenUcllsígéuek mcgbizoltjS.
Teloton nappal: 1- 60, cato: 1—40. 3|tó
Októberben adják át az uj Petőfi-utcai elemi Iskolát
HALLÓ, BERLIN!
SZAmó OYÖRQY REOÉNYE 27
— Ersatzkadcr des Kais. Gardere-góuents No. 1. Brandenburg. Ludwig Fasondouck, Huuptufcinn i. d. H.
Még néhány kérdés és a két detektív már « kővetkező vendégnél tartott. I\'aseadonck italt rendelt ós ivott Aztán újra nckikönvőkólt a sörtől és pálinkától szurtos, megfeketedett asztallapra.
— Hol is t irtottam? — kérdezte valakitől, aki éppen most telepedett meg szemközt vele.
— Az igazoltatásnál - felelt csen desen a kérdezett ismercllcn.
— Ismerős az arca — gondolta i"a-sendotick. — Mintha évezredek előtt láttam volna fiatalabb kiadásban. Azóta már hálwru volt és béke, forro-dabn«k és ellenforradalmak, parlamenti kormányzatok, diktatúrák.
— Mondja, nom az első brandenburgi Rárdaczredlien Szolgált?
Az idegen sötét szemei hosszasan meredtek rá.
— I-\'i)sendonck kapitány. Jól emlékszik, amintlwgy én is. Celius őrmester volUto akkor.
Akkor. Ez a szó sokat jelenteit. < l.Angaxóröküt, lila és zöld, hetek óta roluudó bullákat és frissen vérző, mé-
szárszékwagu etobvrhuscafatokat. Het-U\'nlö szetnüregekol, szétfröccsent agy- I
velőket, Siegfricd állásokat, tankokat Akkor.
— fis most?
— Most ugyanaz, mint akkor. A. C. Különítmény kiképzőtisztje vágyók. Amióta » különítményt hivatalosan feloszlatták, a Frontkámpferek egyik titkos alosztálya vagyunk. Álljon közénk, kapitány ur. Amint látom, a kincstár úgysem gondoskodott önről.
Végigjáratta szemeit Fasendonek rongyos ruliflján. \'
— IX\' hogyan bmert rám, Celius?
— fin, egykori szolgálatvezetője ne i*nertcm volna meg? Már félórája figyelőn, kapitány ur. Nem sokat változott. Csak szakállában lett több a fehfr szál. No meg a bajában.
— SZakállumbah? Persze, most jut eszembe. Hiszen nem l>orotválkozoni.. Mint akkor. Amikor hetekig zuhogott a pergőtüz.
Aztán itt voltam, amikor igazolta magát. Egy pillantás a kartonlapra és meggyőződtem, hogv nem tévedek
— Nem, Celius. fin nem vagyok mér Fasendonek kapitány. Sőt Fa-sendonck sem\'. Valami más ember folytatja Fasendonek életéi. Valami más ember, akit én nem ismerek. -
A brandenburgi gárdaezred egykori szolgálatvezető őrmestere a legalázatosabb hangon mondta:
Kapitány ur! /Álljon közénk és egy nap alatt ismét a régi Fasendonek i kapitány lesz. Jövő vasárnap már szá\'-\' 1
zadot fog vezényelni, ilyenkor szabad régi egyenruhát viselni*. A rendjeleket is.
Sötét szemei felcsillanlak, inintjw mámorban beszélt volna.
— Hogyan? Százudot? Hol?
— Potsdamban^ Sanssousihan, vagy (Irunewaldban. Minden vasárnap kirukkolunk, ugy mint régen S|>ort, hehehe. Harcászati gyakorlatok. Vaktöltéssel. Csak s|>orl, hehehe. De hu majd szüksége lesz ránk Germánia anyának... r
Az arcé kigyulladt, a szemei lángoltak. Most ismerte meg igazán Fasendonek régi őrmesterét. Ez volt az a Celius, aki roliamra vezette századát Liliénél, Arrasnál, Verdimnél, Ypernnél, HeimKhál, Metznél. Akkor.
Olt leszünk folvlatia Celius. — Trcu und fest, Schulter an Schulter. ;
Fojtott hangjában vad szenvedély ! feszült, évezredek története.
—- Most csak sport, hehe. Csak S|H>rt Ifjúsági testnevelés. Edzés. J Tartson velünk, kapitány ur, vegye j fel i.^nét a gárda egyenruháját, le- j gven a régi.
A régi - kapott a szón Fascn- | donck. — De mi voltam, ki voltam 1 hát én?
Mintha « nehézködös januári al- | kony, a lebuj füstje egyszerre az agyára ült volna.
Legyintett a kezével, mintha legye kel hessegetne.
— Mit akarsz tőlem? — ordilott fel minden átmenet nélkül. Mit kotorászol itl az életemben? Mars! Kutya! fin nem sportolok! Elég volt!
Celius őrmester felállt, fis strammul összeütve bokáját, szabályos vigyázzállásban tisztelgett a toprongyos, züllött, r^ég ember, a brandenburgi gárdaezred igazolókartonja előtt. Aztán eltűnt.
Fasendonek halántékán lüktettek az erek. l.ossan elcsendesedett és ivott. Üvegenként előre kellett a snapszot kifizetnie. ,
Amikor kiürült a szoba, kitánioly: gott a hófödte sikátorba. Utcagyerekek röhögték és gúnyolták, mint rendesen. Amikor utánuk kapott és vé-gigzitbant a hólé piszkában, leköp* dösték. Nem törődött vele. ligy pots-dami vasárnap délutáura gondolt, mámorosan, teljes tavaszi |>ompában fü-rödve, Adóiéval, kéz a kézl>cn. Ment k a napsütötte lankáson, barackfák álltak teljes virágzásban. Adoré lefutott u dombtetőről, ő utána. Mintha faunok is kergették volna őket.
Rikkancsok •futottak uz utcán, rekedten ordítozva:
— Holnapután lesz a Brechfr-Paolinó meecs! Szenzáció! Németország nehézsúlyú bajnoksága! Brccher —l\'aolinö! Németország...
(Folyt kóv.)
IftSflL sieptcmbcr S
BAI^fl ROZLOim
__ (Rendörorvosi kinevezés)
A vidéki\' főkapitány ilr. Dittera Zoltán városi tiszti orvoSt három pályázó Icozfll a nagykanizsai államrendőrség-\' jjcz kinevezte.
— (Szoborszentelós)
A csurgói Jézus Szive ifjúsági templom Jézus Szive szobrának szeptember 8-ára tervezeti szeulölését technikai okok miatt elhalasztották. A sgolwr-szentelésre Nagykanizsáról is többen szándékoznak ehntyfui s i^1 íi szol>or-szcnleléS ]>ontos idejét mUjd közöljük a zalai Közlönyben, a szoborszentelést Kauzll Dezső veszprémi nagyprépost végzi, a szentbeszédet Lukács József nagykanizsai hittanár mondja.
- (Esküvő)
. ; Giftnilár Lujzi és Pék Pál szombaton délután fél 5 órakor tartják esküvőjüket a szcntfcrencrendick plébánia templomában. (.Minden külön értesítés helyett.)
- (Beiratás)
A nagykanizsai izraelita elemi népiskolában a pótl>eirás folyó hó 6-án délelőtt 0—12-ig, 7_én délelőtt 9-12, délután 2—4 óráig lesz. 8-án 8 órakor évnVegnyitó istentisztelet. Gyülekezés az iskola udvarán háromnegyed 8 órakor.
- (Olewook Juol közli),
liogy gyermekek részére német játszó otthonát folyó hó 14-én meg. nyitja. Beiratás folyó hó 10., 11. és 12-én egész \'nap, Sugár.ut 18. Diákok és felnőttek oktatását is vállalja. A m. t. szülök támogatását kérve, szeretettéi várja a gyermekeket: Tantc Juci. (:)
- Hűli Cili
kéri tavalyi német tanítványait, hogy éral>eosztás céljából jelentkezni szíveskedjenek. Néhány uj elemista kezdő tanulót is vállal. Jelentkezést Horthy Miklós-ut 2., emelet Jobbra kér.
— A nevelőintézetekben jól Ismert, kitűnő •\'\'\'minőségű Schütz-kelengyével küldje intézotbo gyermekét.
— (Háromszor nyílt az akáo) Hosszú, szép őszt lósolnak a mete-
orologusok. Ugy látszik, a természet is hisz nekik, mert például az orgona vígan virágzik több kanizsai udvarban. — Balatonfenyvesről kapjuk a hírt, hogy Sipos Kálmán ny. tiszthelyettes kertjében az idén háromszor virágzott ki az akác.
— (Keszthely villamosítása)
Keszthfcly elöljárósága érdeklődött a trösztnél, miképen történhetnék a város bekapcsolódása a balatoni villanyhálózatba. A tröszt erro nzzal a feltétellel hajlandó, ha a város épitené meg a hálózatot Tapolcától Keszthelyig.
— Női fórflcipő újdonságok érkeztek, gyönyörű kivitelben legolcsóbban
i Jdeál" cipőáruházban. Fő-ut 12. sz.
— A Palladls újdonságai
libben a hónapban három érdekes újdonságot bocsátolt megint szárnyra a pailadis. Egyik John Goodwin regénye, a .Ragadozó madarak.. Érdek-leszitő gangster-h^stória, átszőve sze, relémmel. A kitűnő íordltás Kosáryné Réz Loláé. Megjelent a Félpengős-so. rozatban. — A másik Félpengős Byron Mowery .A rejtélyes csónak* c. izgalmas regénye, szinte lélegzetállító tempójával a felkorbácsolt fantáziának. — A harmadik pengős Regény, • Jakson Gregory irta, a cime: •Vadvirág., Ragyogó fejezet Dél-Kalifornia történetéből, a szabad erdei élet gyönyörűségeiből, egy íiatai leány, bájos, kalandos élet-regényéből.
öul lakberendezési kiállttá* Kopstelu Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyon leszállított árak mellett. — Rendkívül kedvező fizetési feltételekkel.
Naptár: Szeptember 5 szombat Rom. kat. Lőrinc. Protestáns Viktor. Izrael. Elul hó 18.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó HUg az „őrangyal" gyógyszertár és a klskanizual gyógyszertár.
Egyhangúlag a kisiparosok ajánlata mellett döntött a város pénzUgyi bizottsága
IzgatoU várakozás előzte meg Nagykanizsa város képviselőtestületének ma, pénteken délután 3 órára összehívott rendkívüli „közgyűléséi, melynek egyetlen tárgya voU : --dönteni az igazságügyi palota munkáinak kiadása ügyében. Ettől a döntéslöl függött, hegy a miniszter n nagy vállalkozók gcnerál-ajánlattél, vagy a kisvállalkozók csoportjának ajánlatát fogadja-e el.
A közgyűlés elötl, déli 1 órakor ült összie a középilkezési é3 n pénfc. Ügyi bizotiság Dobroviis Milán ei-nöklésévei. A ^ét bizottság tagjai rekord-számban voltak jelen.
Dr. Krátky István polgármester ismertette az ügyet. A miniszter hajlandó a 5)000 pengővel olcsóbb ajuiJal aiapján a kisiparosok csoportjának adni a munkát, ha a polgármester személyében garanciát vállal az épiikezés anyagi és műszaki tekintetében.
Elmondta a polgármester, hogy ő eredetileg is a kisiparosok csoportját ajánlotta a miniszternek, de a garanciákat az igazságügyininiszter képviselője nem tartó Ita elégségesnek. Az iparügyi és a pénzügyminiszter a kisiparosok ajánlatát volt hajlandó elfogadni, hf-i a iK)lgármc$tcr személyébir garanciát vállal.
Időközben a kisiparosok megszerezték u kellő anyag/ biztosítékokat: 6 hétig előlegezik az anyagiakat, 60 napi áruhitelt szerezlek helyben, a munkabérekre pedig 10.000 pengős bank-garancialevelet, 5000 P készpénzt és hat kőművesmester 10.000 pengős fedezeti váltót tett le.
A polgármester mindezek alapján a garancia megszavazását javasolta.
Dr. W\'eísz Lajos kifogásolta, ho«y
a garanciát a képviselőtestületnek is vállaluia kell.
Dobrovlts Milán, dr. Petrics József, Beleznal János, dr. Gaertncr Antal, llemmerl Károly a kisiparosok ajánlata mellett szólaltak fel.
Dr. Wclsz Lajos veszedelmes precedensnek tartja a garancia- vállalást. Anyagi és erkölcsi felelősség nélkül hajlandó elfogadni u kisiparosok ajánlatát.
Kálmán Leo nem l£tja megnyugtatónak a kérdés ilyetén elintézésiét sem eléggé biztosítottnak a kisiparosok ajánlatát. Meg keU fontolni, szabad-e a polgármesternek kiadni ezt a garanciát? Legalább 10.000 pengővel több garanciát szeretne látni.
A polgármester megnyugtató választ adott az aggodalmakra. Elmondta, hogy a nagyvállalkozók az-zal érvelnek, hogy az ország külön-bözö vidékein dolgoznak, onnét hazi hozzák a péi^zt, itt adóznak. Kijelenieltck a nagyvállalkozók, hogy ha a város ettől a munkáló\' elüti óket,\' akkor elköltöznek- Innét-
Dr. Petrics : Terrorizálni nem hagyjuk magunkat l
Dodrovils Milán felsorolta, hogy a kisfáiosok milyen magűsépitke-zésekc\' végeztek.
Dr. Weisz Lajos: Strohmann-wirtschaltra nincs szükségünk !
A. polgármester ujbó\' a kisiparosolt ajánlata érdekében emelte Jel szavát, végül is a bizotiság vitéz Utnlzlk Lajos, dr. Knausz László, Papp Oszkár, Vécsey Barna, Kele-ine»- Ferenc, Stcrn Gyula hozzászólásai után a polgármester javaslatát egyhangúan elíogadta.
A Hangya-telken levő régi épületet alakítják át vitézi székházzá
Föld hiányában nem tud adni vitézi lelkeket Nagykanizsa város
Hónapokkal ezelőtt mozga\'om indult Nagykanizsán, hogy a Vitézi Rend nagykanizsai járásának tagjai megfelelő székházhoz jussanak. Szó volt akkor egy ház megszerzéséről is. M»;si arról értesülünk, ho6y az eredeti terviöl eltérően, a ViíézI Székház céljaira a város megszerzi a Horthy Miklós-uti egykori Hangya telken levő épületei, amely meg fekif újjáalakítással megfelelne a itézi Rend székhózának. Az igazságügyi palota építkezésének ímg-inditása ulán sor kerül a vitézek
eme tervének megvalósítására.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben vitéz Tamásfalvy Jenő járási hadnagyhoz. aki hasonló értelemben nyilatko zoll. A Vitézek Székháza megvalósulás előtt áll.
Ami a vitézek részére nyujlandó vitézi telkeket illeti, a polgármestertől iazt a választ kaptuk, hogy bárhogyan js szerelné ezt a kérdést megoldani, de a helyzet Nagykanizsán az, hogy a városnak nincsenek földjei és igy nincs módjában vitézi telkeket adományozni.
Városi Mozgó.
Szombatiéi keddig I
MArloz Zsigmond nagysikerű •linmaan
Bem élhetek muzsikaszó nílkül
A magyar színészgárda legkiválóbb művészeinek Ulmjel Kisérft műsor, aktuális Fok-Híradót
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasár-és Ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Randas helyérak I
— (Hazafias ás vidám müvósz-est
a moziban) . „ , ,„.4l
Országszerte ismert csengésű név és Ismerős már Nagykanizsán is Szabolcsi Pásztor Mihály neve. Iró és költfl is eladó egyszemélyben. Főként hazafias versekel irt nagy számban éa nótái közszájon forognak Legújabb terméséből hozott el egy jó msrkolásnyit turnéja során Nagykanizsára ls, ahol egy hazafias és vidám műsorból állo, tárogató-számokkal és cigány-zenekarral ttlszerezett este keretében mindezt bemutatja a kanizsai kózOnségnek. Előadó estje szeptember 4-én, pénteken este 9 órakor tesz a városi színházban. Fenntartott hely 1 pengő, I. hely 80, II. 60, III. 30, állóhely 20 fillér. Erre az eslre meghívja s város közönségét. Működése megérdemli a pártfogást.
. A SchüU-kcI.ngy. tarlós 6. 16. ára
méltányos, aki csak használja, dicsért.
AZ ÉimUNT
— re mindig art állítottad, htogy növényevő vagy.
— Igen, Mert a vegetáriánus életmód egészséges és Ipsszura nUuMP az ember életét.
— Akkor miért eszel kolbászt?
— Mert élelunl vagyok.
— A Nyugat
szeptemberi számának élén lllyé* Gyula nagy vers-ciklusát közli. Szcmlér Ferenc «A költő és a világegyetcm» elmen ir tanulmányt. Szalalnai Rezső pedig útirajzot ögyalláról. A Nyugat novellapályázatán dicséretet nyert három novella mellett — melyeknek írói Kunszcry Gytila, M. Pogány Béla és Trencsényi Imre — a szépirodalmi részből még Fenyő László, Vas István és Webres Sándor verselt keU kiemelni. A Figyelő-rovatban niagyur és külföldi kőnyv-ujdouságokról, szín. házi és képzőművészeti eseményekről találunk számos cikket
öregemberek betegségeinél és neuraszténtások bajainál reggelenként egy-egy kis pohár természetes .Ferenc József" keserüviz sokixor
igazi Jótétemény. Az orvosok ajánlják.
— ElOiráso* íaUtttl kik n«v«Uk nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
— Leányok - fiuk I „Ideál" Iskola-clpőben kellemes a Járás. Fő-ut 12. sz.
— Ab omborlsíg törUnete
Tápay-Szabó László — a pesti Napló hü-cs csillagos cikkeinek irója — a szerzője a .pesti Napló Könyvek» szeptember havi kötetének, amely már meg is jolent a könyvpiacon A könyv címe; >Az emberiség töriéuclc.» Az Metéli kötetek kétazrres terjedelmébe^ 400 oldalas vaskos könyvben irta meg l\'ápay-Szabó László a tadós mindent, tudásával és a költő mlndentátérzéóié. vei ezt a hosszú folytatásos regényt, amelynek sohasem lesz vége. A világ teremtésétől a vüághtfboruig — «z is lehetne a mü elme, amely az első \'Jyen magyar munka és talán .hosszú időre az utolsó is, mert olyan jó, hogy egyszerűen nem lehet vele versenyezni. Háború, politika, tudomány, kultura minden szerepel ebben a könyvben* amely mindvégig feszülten Izgalmas és ehhez a kiváló iró előadóművészeién tul segített a hatezeréves anyag szé. ditő gazdagsága és észtvesztő érdekes-
"égo. 1
— EUfáa* himMtt pongyolák legújabb fazonokban Schütznél.
— (üilyenyűltOk találkozó/o) (M. főn délután 6-tól 8-lg ■ P«nnonla háUÓ kistermében. ,
BALAI ROZLONY
Békét
Jfeol a kfllföld a magyar belpolitikában
Budapest, szeptember 4 Gömbös miniszterelnök elutazás^ val kapcsolatban nemcsak a magyar, de a külföldi lapok is egy* b°"6uan azt Írják, hogy a/, összehívandó párlközi értekezlete\' a magyar kormány megnyitja a lehetősége* a belső politikai megbékélés előtt.
A román király Prágába utazik
Bukarest, szeptember 4 Károly román király előreláthatólag október 27-én Prágába utazik. Az utu. zás célja az, hogy megnyugtassa Csehországot, hogy Románia Titulescu bukásival is fent tartja a KisantaUal szemben tanúsított magatartását.
APRÓHIRDETÉSEK
10 tzölg «0 fillér, minden lovébbl i
Aatétaxlt, bérautót, rendeljen garage-ból, vidékre és helyben, l\'Rolcsóbban. Telefon állomás :.544. 2704
•aakáesnfit ftlveaxek szept. 15-re. Unger-Ullminn, Horthy Miklós ut 19 5
Kitűnő héxikosat kapható. Welni Zoltánná Ciengery-ut 21. Kívánatra házhoz szállítva. 3036
Arpád-ntca 12. sz. aUtt egy nagy szobás lakás mellékhelylségiíikel november l-re kiadó. *
12 literes akvárlam eladó halakkal együtt Babochay Oyörgy u. 32. •
Egy nagy ebédlő lus utca 2.
itsr eladó Vécsey-
Mlelőtt vlavsastékst csináltat, kérjen árajánlatot Jerausektfil Erisébet-tér 18. 3143
Nőtlen törntlszt 2—3 szobás őiiskom-íortos főbérleti lakást ksras, közel a József laktanyához, november 1 re. Alánlatokat Kőgler Jenő címre, Sugár-ut 18-ra kérek. \' 3157
Zoagora eladó KUfiludy-u. l/a. 3139
Orvosi rendelőnek. Irodának, 2 szobái emeleti lakás kiadó Erzsébet-tét 11. •
Angol ctosettelnerelést kéz alatt vsa-nák. Ugyanott egy plng-pong asztal eladó. Clm a kiadóhivatalban. *
Iskolakönyvek bekötésére kák és fahér papír, fűzetek és tanszerek legolcsóbban Vágó lllatazertárban. •
Klatfé Csengery-ut 79. alatt udvari egy-saobás lakás, aionnal elfoglalható. *
Jókarban levő első lcányllceumi k0nyvak eladók Kukecx bútorüzlet. •
■IfaláflM felvétetik Musiel és Frleden-that csemegekereskedésében. •
Tlsxtvlsslfafik. tlsstvIssISk I ízletes háztkositot kaphatnak Rozgonyi-utca
Pehér, mély qF*rm*kkoosi eladó. Vldáné, Horthy Mlklói-ut 43/b. 3164
Áthelyezés miatt kétsa^bás, előszobás utcai lakás átadó vagy novemberre kiadó. Vőrösmarty-n. 20. ♦
Fftanl tudó, fellétlen tisztességes, megbízható mindenest keretek. Csengery-ut 313.
3166
Kiadja a loptutajdonoa Közgazdasági Rt. Outanberg Nyomda ésDélzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pale\'ől kiadó t Zalai Károly. Interurbán telefoni NcyvLanliaj 78. uá;n
— KöztUrtTlHelök r黫ér* rendkívül előnyös tratorrásárláal alkalom. Modern bereudezések, tökéletes Jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen la kaphatók Kopstela butor tnaházban, Horthy Hiklóa-ut 4.
Felhívás a tanulókhoz I
9-én kezdődik az uj Iskolaév. 31,5
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta főietek, rajz tábla és tfimb, vonalzó, kőrző, töltötoll, tolltartó, kékpapír, aktatáska, hátltáaka stb. legolcsóbban
Vágó Endre Illatszer, játék ti papirüzleléíeii. Fö ut U.
Olosá levélpapírváaAr i I dobon 25 lavélpapir-borlték 80 fill.
lOdrboaontlswélpaplr boríték 30 flll. Vevőinknek Ingyen testsúly mérési
Hagy és ú elinni biztosit magának, ha terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-n&l tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néplakaréhpénztár R.-T-nél. Telefon: 20. és 126.
Hotherr-Schrantz-féle
oezögaÉsi
műtrágyák,
n
W
FUTDR"
(csontképzö),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszorezlietők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltráffya, növényvédclmlsze-rek, Rép zsák, btb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Újdonság l Szenzáció !
Gyürhetetlen éa mosható
nyakkendők
legszebb , ca •linókban l.wU
divatingek
gyönyfirll minták
Brónyai Divatbáz
Horthy Mlklós-ul 1. szám
Városházpalota.
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll . tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
Hirdessen a Zalai Közlönyben
1938. iirptemt-er 5.
Vendéglősök és borkimérőit figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kőtelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
lUjkiilBifttftl miitai Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-től.
Er*.ébot-tér Vw.utillomri.

5 30 7 66 921 H 15 12 00 13 20 1515 17 26 IB05 19 50 21 35 23 06 2335
Erisébet-lérrt
o c
» 3
a a
j :
11 N >4)
letenyei menetrend
L*(*ny«ríl Ind. 8 45 N»g,k.nljiár» itk, 8 05 Nagykinluir&l Ind. 14 00 UUny*r« érk. 1510
I-
I mindenki a helyi kereskedőknél I 6a Iparosoknál azerezza bal
IMI
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P3-20
Kapható a Zalai Kőzlfiny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Nfrn, > kgUlajiloaoi K^ifalc Ml, fiatalban tlaua* «■ UákMUI UpkluU VIUcKta kAuaraiuuttittta VHBkuilHia IJfVtt éiMt. MaUáioU)
k.
76a évfolyam 204 szám
Nagykanizsa, 1936. szeptember 6 vasárnap
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY

és Uadóttvatal: FM 5. txám.
POLITIKA I NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra a pengő 40 BJU Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 78. a
A kisemberekért...
(öl) Akár képviselőt, akár város -atyát választanak, akár pedig valamely tisztviselői állást töltenek be, mindig nagy becsülete van a kisembernek. Olyankor a kortesbeszél dek csöpögnek a kisember iránti szerelmi vallomásoktól. Olyankor kezét szorongatják a kisembernek és süvegelik messziről. Olyankor minden jelölt ihletett szószólója a kisember érdekeinek. Olyankor minden jelölt a kisemberre esküszik és mandátum vagy tisztség is csupán, de csupán azért kel\' neki. b\'lgy segíthessen a k\'eamberen, harcolhasson érte, törődhessen vele, minden ügyes-bajos dolgában mellette lehessen.
Olyankor a vi\'ágon minden a kisemberért történik.
Egészen a választás lezajlásáig.
Hanem azután...
Azután a kisember érdekét elho mályositják a »magasabb szempontok.* Azután a kisember .helyét elfoglalják •egyetemes honfi-gon. dok.« Azután a kisember újra quontilé negligeab\'c lesz, Vagy jobb nem találkozni velük, mert megszakad a sziv panaszaik hallatán.
Megszokta a kisember, hogy a sorsa csak addig fontos és addig a legfőbb törvény, amig a voksára Vi.n szükség. Megszokta a kisember, hogy a gondokba görnyedt hátán fellépjenek az úgynevezett közbJ\'.a1 Ion magas polcaira, aztán onnét vessenek neki néha egy-egy lefelé néző frázist, ami még a jobbik esel, inert sokszor még ennyire sem érdemesitik, sót nagyon sokszor éppen ellene használják fel az ő bl-zalmávai megszerzett kö|zélell rangot és hatalmat.
Milyen jó látni, hogy Nagykanizsán nem volt üres szó a kisemberek erdeke, amikor ez a város az önmaga kis parlamentjét megvábsz totta! Milyen jó érezni, hogy az a városi képviselőtestület, amrly nagyrészben kisemberekből á\'l és teljes egészében a "kisemberekért* jelsióval került a helyére, nem feledkezett el a kisemberekről, ha-
noiu imponáló egységgel foglalt állást a kisemberek melleit a legnapl lözgyülésen, ahol kisemberek kenyeréről kellett kemény harc árán dönteni.
Ez a képviselőtestület bebiz »nyi-tylt;«, hogy a programja nem üres kortes-szólam volt, hanem eleven erővel ható valóság. A kl^\'mber itt nem lépcsőfok volt a közéleti érvényesülés ormai felé, hanem őszinte cél, amit egyetlen ellenkező szavazat nélkül szolgált a kisiparosok Ajánlatának sorsa felett határozó képviselőtestület. Megrendítően szép volt ennek a határozatnak 1 1; kes egyhangúsága, díszoklevele egy-ennek a képviselőteslü elnek, a "•\'clyben egyetlen egy sem akadt, •\'•ki szavazatát megvonta volna a
kisemberektől.
Jóleső megnyugvássá* érzi egész Nagykanizsa ez után az egyhangú határozat után, hogy a széles kis-
Féktelen öldökléssel és pusztítással felelnek a vörösök a spanyol felkelők iruni győzelmére
Az éjszaka a kormánycsapatok visszafoglalták az Iruni hídfőt — Keresztrefeszltett papok és apácák mezítelen holttestével rakták ki egy kolostor tetejét — Az uj kormány első rendeletével minden aranyat és ezüstöt lefoglalt
nából nagyobb fegyver és lőszer- | már kétségtelen. Franciaországnak
Hendelje, szeptember 6 A Havas iroda jelentése sprint a kormánycsapatok Hueribeari csoportjából egy kb. 250 főnyi csoport
az éjszaka folyamán visszafoglalta a felkelóktól az Iruni nemzetközi hldegylk hídfőjét.
A kormánykülönitmény az éj \'epla alatt, amikor a felkelők csak pár emberükkel őriztették a hídfőt, rajta ütésszerüen elfoglalták. A csoport az összeköttetést akarja megtartani San Sebastlan és Madrid között. A kormánycsapatok ugyanis Barcelo-
száUltmányt várnak és nem szerv t-nék, ha ez már a felkelők kezére jutna. Ha sikerül az ulvortalal szabaddá tenni, akkor a fegyverszállit-mány a San Sebastlanban lévő kor-manycsapatok kezére kerül.
A kormánycsapatoknak az a kis különltméye, amely az Iruni hídfőt elfoglalta, tovább merészkedett és súlyos vereséget szenvedett a fel. kelő csapatoktól. A felk lők a támadás észervételekor azonnal csapatot menesztettek el\'enük és a hídon átmerészkedett vörösöket egy szálig szétverték
San Sebasllanban 18 megkezdőd ölt a borzalmas vérengzés
A Havas iroda iruni jelentése sze. rint a városban az éjjel teljes nyu» galom volt, de reggel felé több épület a levegőbe repült. Mint egy 20 detonáció rázta meg a levegőt, több helyen tüz keletkezett, ugy hogy reggelre a város valóságos romhalmaz lett.
A menekülő kormánycsapatok az iruni gyujtogatástól megrészegül\'vo, már San Sebastlanban is megkezdték a gyujtogatást és a túszok kl végzését. Az éjszaka San Sebasli-m előkelő negyedében
több villát tulajdonosaikkal és családjaikkal együtt a levegőbe röpítettek. Több mint 100 túszt kivégeztek, a közeli kolostor papjait és apácáit pedig agyonlőtték, majd meztelenre vetkőztetve a holttesteket, keresztre feszítették és a kolostor tetején véglgrakták.
Páris, szeptember 5 A francia lapok Irun eltalálásának nagy jelentőséget tulajdoníta-
nak. San Sebastlan most már teljesen el van zárva Madrldtó\', ahol a kormányalakítással teljes n a kommunisták lettek az urak. A \'apók szerint a fölkelők győzelme most
nincs más választása, mint kitartani a semlegesség melett.
London, szeptember 6 A londoni lapok is örömmel számolnak be a felkelők iruni győzelméről, amely szerintük a keresztény ség, a rend és a kultura győzelme a közeledő vörös veszedc\'ein felett.
London, szeptember 5 A kiküldött tudósítók jelentése szerint a kormány csapat ok
kivégezték Alverlc 73 éves püspökét Is több paptársával.
A szerencsétlen túszokra biztos halál vár mindenüti, \' e
Sevilla, szeptember 5 A QuHdelupe-1 erődből vgy tiszt átszökött « felkelők táborába. An nak elmondása szerint a kormánycsapatok
176 túszt agyonlőttek.
A szélsőségek kormánya lett az ur Madridban
Madrid, szeptember 5 j A polgári kormányzat, amely az utóbbi hetekben már amgy is csak névleges volt, most hivatalosan is megszűnt Spnayoloirszágban s a Jő? vényes hatalom gyakorlását a spanyol szé\'sőbal vetle át. A polgári kormány miniszterelnöke, Glral péi+ leken délután beadta lemondását s Azana köztársasági elnök a szocialista balszárny vezérét, Largo Ca-ballerot nevezte ki miniszterelnökké, A madridi miniszterelnökségi pato-tában pénteken este óla »SpanJyoU ország Leninje* székel, ahogyan Largo Cabalíerot nevezik.
Barcelona, szeptember 6 Az uj kommunista kormány első rendelete értelmében a Spanyolországban található minden aranjyat é3 ezüstöt be teli szolgáltatni.
Páris, szeptember 6 A francia sajtó jobboldali része szerint aj uj spanyol kormány nem más, mint ujabb nagy lépés a bolsevizmus felé. Az Mj spanyol miniszterelnök - írják a lapok - tulajdonképpen nem ls a szocialistákhoz, hanem a kommunistákhoz huz. Nem igazi kormányelnök, hanem a kommunisták vezére és Moszkva madridi megbízottja.
ember-tömegek sorsa gondos, meg értő, jó kezekbe van letéve s hogy bizclmát nem pazarolta érdemtelenekre a városi képviselőválasztások nagy zavarosában. Ez a megnyugvás kisugárzik a jövő felé, I?, ahol még sok nagy feladat, sok nehéz kisember-kérdés vár majd hasonló álütő erői azoktól, akikre a kisember-rétegek az összefogott bizalmuk erejét rábizlák a válaszlásokon.
ts a bizalom fényét sugározza ez a határozat a város vezetőségére\' is, amely nem puszta jelszónak használja a szociális várospolitikai vonalvezetést, hanem ezzel a javaslattal s az érte folyhatott harccal su-lyoj tényt állított oda bizonyítékul valóban szociális érzései ós elgon-
dolásai jnellé.
Korántsem azt jelenti a város vezetőségének és a képviselőtestü\'étnek pénteki állásfoglalása, hogy ezután a kisemberek érdeke kisajátított valami lesz a várospolitika éle-lél.en. Sem azt, hogy a szerencsésebbek, akik nem a kisember-kategóriában küzködnek a ma mindenkire súlyos magyar é\'et\' I, azuk már a kör ősség előnyeibői többé nem részesülhetnek. Koránts:m ! Ez nem is lenne okos, sem méltányos konzekvenciája a szociális igazságon alapuló tegnapi döntésnek.
Azt jelenti csak ez az egyhangú határozat., hogy a kisembernek is kijut a neki járó gondoskodás. Azt jelenti, hogy van gerüic, van jósán
előrelátás és van tettrekész szociális érzés ebben a képviselőtestületben, amely a nagyok és kicsinyek eme erőteljes összecsapásában bátran és lendülettel oda mert állni a kicsinyek mellé. Ázt jelenti, he>gy városatyáink komoly, férfias őszim teséggel hirdették annak Idején a kisember érdekét, amikor szavazatot kértek a kisembertől. Azt jelenti, hogy Nagykanizsán nem kortes-, szerszám a kisembT kérges tenyere, hanem komoly teltekkel is megbecsült értéke a köznek.
Azt jelenti, hogy Nagykanizsán van közéleti becsület, van kötelesség tudás (s ezután lesz még erősebb hit mindezekben.
MŰ*) K0ÜL01T*
1*38. iiep\'embtr 6
Gyengélkedés Idején, különösen ha a rosszullétei szorulás vrgy ke-reszifájis fokozza, at enyhe é« igen kellemes természetes Ferenc József keirrttvti mindig puha, könnyít szék-üruiést és kielégítő emész\'éil sierer. Híres nóorvorok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc Józsel vízről, mert cz a kritikus életkorban is hosszabb időn itt alkalmazható anélkül, hipy szcr-felelt kedvező hatása csökkenne.
A katolikus papság vértanusága a vőrős betyárok" poklában
Pária, szeptember 5 (Lapzártakor érkezeti! A Jour jc-lenli burgosi értesilés alapján, hogy :i vörös mllfclu az egyik spnnytfl városban 114 ágoslonrondü szerzetest minden Indokolás nélkül agyon. lód ...
Franciaország újra az általános sztrájk I.U-•zSbén
Az ország minden részében ujabb sztrájkhullám jelentkezik
Párls, szeptembor 5 A szlrájkmozgalom Franciaország-b n eeyre tcrfed és ismét ke*d vészesebb méreteket ölteni. A bányamunkások munkabeszlinlelése után a lillel szövőgyár és az amiensi összes szövő- és kö\'őgyá ak munkásai, számszerlnt löhb min 4000-en hagyták abba a munkát. Az ország más vidékeiről is egymásután érkeznek s/lrájkjelenlé-ek és a jelek azt mulat|ák, hogy ha nem sikerül rövidesen rendezni a bérkérdésekel, Franciaországban isméi kllör az általános sztrájk.
Az angol kltály utjának érdekes állomásai
iBtambul, Bzeptomber 5 VIII. Edward angol király pén\'eken délután fogadta Kemtl Altattlrk török köztársasági elnököl a Nahlin fedélzetén. Az angol király és a török államfő hosszasan és barátságosan elbeszélgettek.
Szntla, szeptember & Ideérkező | lenlések szcíinl Edwárd ansol király hazaulazla alkalmával Szófiában mcgszakilja uljál és találkozni fog Boris bolgár királlyá1.
Elmebeteg Roosewelt merénylője
Nowyork, szeptombor 5 Ktlnel Józsefről Ro sewell elnök merénylőjéről mei állapították, hogy elmebeleg. A halóságok már intézkedtek, hogy az anarchistát zárt intézetben helyezzék el,
f* Frontharcosok a világ-békéért
Varsó, szcpteniltir B A lengyel frontharcosok elhatározták, hogy a világbéke érdekéb, n érintkezésbe lépnek n magyar és b"lgái ironth\'ircosokkal és együttesen tiltakoznak a legywrkczés és a pusztító jövő háborúja ellen
A rendkívüli közgyűlés Is egyhangúan a kisiparosok melleit döntött
az Igazságügyi palota építkezése ügyében — Az építkezés szerdán megkezdődik
Kaszinóban és kávéházi asztalnál, a városháza folyosóin ós a korzó sarkán hetek óla nem volt izgatóbb közéleti téma Nagykanizsán, mint az, h\'>gy ki kapja meg az igazságügyi palota építkezési munkálatait. A nagyvállalkozóké, vagy a kis. iparosokból álló csopo\'t, akik !K)00 pengővel olcsóbbak is voltak az ajánlatukban? Nagykmi\'Sáló\' a minisztériumig efelett folyt a vita, ml<( végül n miniszter kijelentette, h<>gy odaadja a munkát a kisvállal, kozóknak, de a polgármester vállaljon garanciát, hogy a kisiparos csoport nem akad níeg a fivetéask-ben és megfelelő lesz a munka
szjikszerüségében.
A polgármester hazajött és a kérdést a képviselőtestület döntésére bízta. Mini jelentettük, a pénzügyi bizottság a kisvállalkozók bemutatott garancia bizonylatai alapján egyhangúlag magáévá tett.\' a polgármester javaslatát. Ezz-\'i a kérdés körülbelül el Is dőlt Nagykanizsa rezéről A péntek dé\'utánlrend
kívül\' közgyűlésen a képvls btestü-let mái egyetlen ellenkező huufi nélkül fogadta el a polgármester javaslatát.
A közgyűlésen nem voltak tul-soki.n mégis elegen a nyúlfarknyi tárgysorhoz és a szeptemberi kánikulához.
Vécsey Barna műszaki tanácsos referálta a munka-kiadás körűi szükséges összosí tudnivalókat, annak hlstorikumát és a polgármesteri javaslatot, amely kérle a képvin-B-teslültlet, hogy adja garanciáját a kisvállalkozók ajánlata mellé.
Dr. Krátky István polgármeser, részletís n indokolta javaslatát, rámutatva azokra a kifogásokra is, amelyeket a nagyvállalkozók terjesztetlek elö a miniszteri bizottság-hoz intézett memorandumukban. A felelősség, - mondta - amit a kép-
viselőtestületnek meg kell szavaz* hja, nem több. mint amilyen fel.ljs-sép minden határozatot terhel a közgyűlésben.
Fpyhangu éljenzés követte a polgármester felszólalását.
Samu Lajos örömmel és leik. se-désfel köszöntötte a kisemberek érdekében hozott polgármesteri Javaslat t.
- Szavak helyetl - mondta — tettekben megnyilvánuló bizonyítéka ez a dojgozó kissmber, a munkn. nélküliséggel küzködő kisipar, s meg becsülésének.
- Elfogadjuk ! Elfogadjuk ! hangzót\' mindenfelől a kiállás, de felállt még Aradi Anlal és hely s lésíűt méltatta a kisemberek társulását, amib.n a szövetkéz ti goncío lat jótékony ha\'ását látja
Dobrovlts Milán felállt és a következeket mondta zajos helyeslés és derültség közben :
-- Kérjük a polgármester urat, jelentse a minisztériumban, ho^y eb l>e«í a kérdésben Nagykanizsán nveg alaku\'i az egység. (Éljenzés.)
Dr. Krátky István polgármester ölömének adott kifejezési, hogy a megértés szelleme felülkerek\'dü a kisemberek érdekének megvédésénél.
A névszerinti szavazásra vo.iatt:o« zó inditványl ezután visszavonták é3 a képvise/őtesíü et egyhangú ha1 tároz-ittal elfogadta a polgármester javaslatát, megadván e/iz\'i á kis kisvállalkozók aján\'ata mellé a mi. niszter által kívánt garanciát.
A polgármester szombaton dél előtt jelenti a határozatot a minlsz tertiek, akinek döntése ulán szerdán a kisiparosok csopo\'tja a munkál már minden bizonnyal meg is kezdheti
A képviselőtestület állásfoglalása ös/lntc szimpátiát és megnyugvást kelteti Nagykanizsán.
Voi és férfi
szBwetkniBnleaességeK
megérkescteK
Singer Divatáruházba.
Legufabb divat! Dus választék !
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet szept. 1-ével
Fő-ut 4. szám alá
Rosenfsld-féle h*x I. em.
helyeztem át. Midőn ezt a n. é. közőnsóg ezives tudomására hozom, kérem további becses támogatásukat
Móger István
uriazabó. Ugyanott egy lanuió felvétetik.
Dl VÖT

Rovatvezető: Dr. Dévainé, Erdői Bö»k»
A gyermekruhákról
Nincs nagyobb öröm ej^y anyának, mint amikor gyermekét szépen és gondosan, sőt elegánsan felöltözteti. (Különösen, ha van pénz .)
A mai gyermekdivat, mondhatjuk nyugodtan, azonos majdnem a felnőttek divatjával. Épp olyan »Flanc« van a kicsinyek között is, mint a nagy hölgyek körébea,Ha egy kis vászonruhát adsz fel gyér--mekedre, k. Anya. azonnal azt fogja. mondani: Miért nem a selymet veszem fel, tegnap is selyem volt a Magdin ? ..
Most, amikor kifelé megyünk a nj árból, gondoskodnunk kell a gy:r-meknsk őszies ruházatáról is.
A divat kedvez az anyák k\'-zi-munka készségének, mert nagyon divatosak lesznek a már tavaly is annyira felkapott kö\'ött ruháoskák. Kislányoknak kötünk egy erös bb zöld. vagy más szinü laza mintájú ruhácskát, más szinü, elülő nyak-disszel, vagy ráhimzett virágo.S\' Uákkal, kisfiúknak pedig ugyanigy kötünk, vagy horgolunk nadrágot hozzá veszünk kis laman Inget és ezt felgomboljuk a nadrágocskára Hozzá, ha nagyon komplett munkák akarunk végezni, készíthetünk cgy bolerót is, ami megfelel a kabátnak ós ilyenkor, amikor még nincs nagyon hideg, ez Ideális viselet a kicsinyeknek, mert elől nyitott és nem melegszenek kl azonnal, mint a csukott, hosszú kábátokban.
Legszebb öszl kompié kislánykák-nak egy világos szinü szövetruha. így pl. rózsaszín gyönyörű,\'ha nem akarjuk szövetből, készllsük d rózsa szín kazánból, ami jóval olcsóbb is. mint a szövet és még hozzá köny-nyen mosható ifcjnthon. Ezt a rózsa-szin szövetet áiszitsük pllssfclrozott tphér georgette körgallérral, eset\'eg mr.nzsettákkal. Ehhez csináltassunk ugyanilyen rózsaszín kabátot, vagy fehéret, szóval ami nem üti nagy.m a rózsaszint. Ugyanebből az anyagból nagyon elengáns, ha egy kis-karlmás, steppelt, részes kalapot is készíttetünk. Ez o\'.yan csodaszép ensemblé gyermekeknek, hogy a nupyok is nyugodtan utánozhatják.
Kisfiúknak még a télen is divatos lesz a nyáron favorizált tiroli viselet, vastag szürke szövetnadrággal zöld dísszel, zöld kalappal, nyitott
} Fiának! - Leányának! i
I Cipőt, öltönyt, sapkát, táskát, tornacipőt, tricóf, harisnyát 4
| nagy választékban kaphat SZOIMQLÁIIYI ÁRUHÁZBAN, j
]93fl szeptember I
SALAI KOZLONV
Óvakodj a selejt
Arcod érdekében borotválkozz tovább 18 a folülmulhalatlan
HÜSZAK PEHütVtL,
amolynok uagyszorü minőségét a legnagyobb gouddal őrzi u
Vadásztölténygyár.
3 mlnSaéQbsn kapható.
Nem fenyegeti veszedelem Nagykanizsa fővámhivatalát
A polgármester megnyugtató Információt kapott az ügyben
szürke, zöldsujtás<8 boieróvnl
A télikabátoknak azidén nagy ke-leijük lesz. Még hozzá kissé drága mulatság lesz. Ugyanis a gyermekruha szalonok már bemutatlak néhány elkészült darabot, ezek mindegyike agyon van szönnézve. Legtöbb a világos drapp kabát, barna szörmedisszel. De láttunk egy nagyon csinos zöld kabáto:skát s szürke mókusprémmel, hozzá ugyan ilyen ka\'apot és muffot. AHaiában a muff épp ugy mint a felnőtteknél, elmaradhatatlan lesz a gyermek idei garderóbjából.
A kis puUoverek szinlén nagyon divatosak lesznek. Ezért jó lesz, ha a mamák már most neki fognak a laza, világos, vagy spriccelt pamutból készü\'t puUoverek horgolásá-hoz, vagy kötéséhez.
Általában fordítsunk nagy gondol gyermekeink öltöztetésére, mert a gyermejprt nézve mondanak Ítéletet az anyáról.
DIvatposta
Olijus ós Tercsi. Én is nagyon sajnálom, hogy elmentek, ldsz még alig tudtunk néhány rUhát ki is választani, ugy elrepült az idő. Remélem mielőbb viszontláthatjuk egymást. Sok üdvözlet.
l\'cjtfr szegiü. Most még előveheti nyugodtan a szürke kosztümjét. 11a uj blúzt akar hozzá venni, talán egy méreg zöld volna a legszebb, ehhez tudná a zöld kalapját is viselni. Pláne,, ha van egy zöld antilop cipője is. l)e ha ettől a szintöl idegenkedne, vegyen egy fehéret, ez mindenhez megy. Üdvözlet.
üsr. A beküldött ruha anyag nagyon szép, csináltasson belőle egy végig szegözötl ruhát lekete bársony gallérral, övvel és gombokkal. Ezt egész biztosan elegánsan tudja viselni no-veinlxrlg. Akkor szedje le a bársony diszt és majd meglátjuk, amilyen a divat disz lesz, olyanmd fogja pótolni. Üdvözlet
Zivatar!
Prognózis: Elvétve dél nyugati légáramlás, Időnként zápor és zivatar, a hó sQlyed.
N.piár: Szeptember li vasárnap. Rom. kat. lila. Protestáns Zakariás. Izraollta Elul hó 19. - Szeptember héttő. Rom. kát. Ksaaal vl Protestáns Regina. Izr. Elul hó 20.
llyógyszertárl 6||ell szolgálat e hó 15-lj sz .őrangyal- gyógysserUrós a klaksnlzaal gyógyasertár.
GSatUrdí nyitva reggel 0 órálól cate 6 óráig (hüllő, aiorda. péntek dólutáa kedden egésa nsp nőknek).
Nagykanizsa nz utóbbi évek szomorú tapasztalaim után ,-rlhetcen Ideges, mihelyt olyan sz;lck lujnna valamerről, amelyek esetleg e:tuj. hatnak ebből a városból vnl.unely Intézményi, hivatalt, hasonlói. A legkisebbel is s rjnúíja Nagykaahsi, mull elviheln.k inni-l, nKri enn(:k 11 városnak gazdasági fdépllérében ma múr-^ntnden egy.s tégla hiányozna.
l egutóbb a főváinhivalal elhelyezésének terw klsé.lelt. M*.st talán
eliuuiik cz a veszedelem. Erre n ged legalább ls következtetni dr. Krátky Islván polgármesternek a Zalai Közlöny munkatársa elóll telt .tiu.i kijelentése, hogy a íövámhiva-l\'tl ü«yéb:n kérdést inlózett illetékes helyen és az információ, amit ka p.\'tl, leljes n megnyugtató Nagyka-rizsa szempontjából.
Reméljük er.\'k után, ho^y nem lényegü li az áttelepítés vagy leépítés veszedelme a nagykanizsai íö-víimhtvatnll.
A polgármester békét közvetít a sztrájkoló cipészmunkások és a munkaadók között
A munkások rendületlenül kitartanak 35 százalékos bérkövetelésük mellett
pFRWH^
AKCIÓS LÁMPÁTOK
mindenütt kapható.
A nagykanizsai cipész-sztrájk tovább lait. A munkásuk hajlhalallanok a béikövetelés tekintetében. Hangsúlyozzák, hogy egy családos embernek a legminimálisabb életfenntartása heti 16 pengő, nvig ők mindössze heti II p.ngöt keresnek, ebből pedig képtelenek fenntartani családjukat A sztrájkoló munkások egyik vezetőembere kijelenlelte, hogy a munkásság a végsőkig ki log tar-
tani bérkövetelése m.llell, ha még oly hosszú időig is kellene e\'len-álianiuk.
Dr. Králky Islván polgármester veszi kezébe az Ügyet és igyekszik békét teremteni a munkás-ág és a munkaadók kö/.ötl. Ugy tudjuk, hogy a legközc\'ebbi órákban dsszeüb ek a munkaadók és a munkásság kép viselői a polgármesternél, hogy megkezdjék a tárgyalásokat.
Hároméves kislány meghalt egy babszemtől, négyéves kisfiú az el\'évesztett vizespohártól
A szülők gondatlansága ismét két halálom gyermekbalesetet okozott. Az egyik egy kisleány, a másik egy kisfiú életét oltytla ki.
Végh Júlia 3 éves láb di kisleány játszás közben egy babszemet veit a szájába. Egy mgyobb lélegzésnél a babszem a gégéjébe cíiiszoit, majd később a tüdejébe került. Eszméletlen állapotban szállították kórházba, de a leggondosabb ápolás melleit
sem lehetett megmenteni, rövidesen megln t.
A másik szerencsétlenség Siófokon lö lénl. Tóth Gyula pékmester régy éves kisfiacskája viz helyett a konyhában, ahol éppen mostak, lugkövet ivott. A tömény méreg teljesen kimart i szervezetéi, ugy, hogy segíteni nem lehetett rajt. A vizsgálat és szülei ellen az eljárás megindult.
Ara P 1.76
teljesen felszerelve
elem- és izzóval. Böhm Emil könyve
Dalosnaplómból. Ezt a cimel viseli Böhm Emilnek Pécseti most megjtl ni könyve.^
Nagykanizsán vi«Rk már ezt a könyvet. Váriák, mint egy szeretetteljes találkozási a belü-hadseregen keresztül azzal a Böhm Entfllcl, -aki, re itt még sokan emlékeznek meleg, barátságos érzésekkel ós sok megérdemelt becsütéssJ.
Böhm Emil 16 évig é\'t Nagykanizsán Lelkes dalosa és odaadó karnagya volt az Irodalmi és lytüvészetl Kör dalárdájának. Az akko.i kanizsai dalosok aligha fogják az emlékek megl l tődése nélkül olvasni a könyvben sorjázó sok régi, kedws visszaemlékezést.
A könyvnek naplószerűen sorako-zó lapjain tekintélyes részi tölt be a 16 éves nagykanizsai müködés-ról szó\'ó sok feljegyzés, ami mind Böhm Emil Itteni dalos-élményeivel kapcsolatos. Egy-egy kép a régi ka. nizsal kultur-élelböi. Egy mozaik, sor az Irodalmi és Művészeti Kör diilos-történetéböi.
162 oldal Böhm Emil naplója, utána 53 oldalon sorakoznak dalos-burálalnak hozzá intézett levelei, azok visszaemlékezései. Kötztül* nagykanizsaiak levet it-is találjuk. Első Csizmadia Vilmának, a Kör ma ls buzgó választmányi tagjának másfél nyomtatott oldalas levele, egész kis irásmü, tarkára szinezve emlékezéssel, a magyar dal, a mtv gyar kultúra, az Irodalmi Kör szeretelével. Aztán dr. Krátky István
feO Mmí vezető újdonságai.

^oxf?-Áruház ♦ Legújabb kimintázásu
kirakatai szövetek, selymek,
a legjobb divattanácsadók. női ruhák és kabátok
ismert olcsó árakon.
KALAI KÖZLÖNY
I9S6. stgpifember 6.
Iskolaév kezdetén Ön sem lehet kivétel!! iskolacipőket,
tornacipőket, gyönyörű trottfircipAket legolcsóbban vásárolhat
az MT „IDEÁL" cipőáruházban (pő-ut 12. sz.)
polgármester levele, dr. Lukács József piarista tanáró, dr. Villányi Henriké, Kanizsáról elkerült leányoké, akik azóta már mind komoly féljek neveivel jegyzik magukat levelük végén.
Akit érzések, elmuU idók füzn k n régi Kanizsához, élvezettől éi érdeklődéssel forgathatja a könyvet és sok régi órát, sok ré^l embert eleveníthet fei emlékezCiében annak színes lapjain keresztül.
Kár, hogy mintegy 50 oldalnyi hirdetés csatlakozik a könyvhöz, a mi a könyv-jeUeg komolyságát veszélyezteti.
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.15 A rádió elterjedéséről. (Ter-sztyánszky Akos.) — 18.30 Hanglemezek. — 19.30 Rátkal Márton előadó-Cítje. — 20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.40 Hirek, időjárásjef-lentés. — 22 Cigányzene. — 23 Pogány —Erdős jazz-zenekar műsora. — 0.05 Hirek.
Ilurtap«sl II.
18.55 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek. — 20.45 Hirek.
18.30 Havi világszenilc. — 22.15 Ujj Béla: A polgármester ur, daljáték. — 22.10 Baritondalok hárfakisérettel. — 23.15 Tánczene.
Vasárnap
Kudapest I.
9.30 Hirek. — 10 10.55 Bcforinátus istentisztelet. — 11-12.15 Egyltfzi énCk és szentbeszéd. A szentbeszédet Barkóczy Sándor mondja. — 12.20 Időjelzés, idöjárásjelentés. - 12.30 Az 1. bon véd gyalogezred zenekara. — 13.45 Világhíradó. — 14.10 Cigányzene.
— 14.45 Egészségügyi Kalendárium. — 15 (lyep-telepités magvetéssel. (Kolbai Károly.) — 15.50 Ketter lirnő zongorázik. — 16.30 Buda a kereszténység védőbástyája. (Kelényi Béla.) — 17 A rádió szalonzenekara. — Közben 17.30 Nedecvári emlékek. (Rexa Dezső.)
— 18.30 Népicsedfmk. (Nagy Endre.)
— 19 Magyar operettegyveleg. Az 1914 —1920. évek müveiből. — 20.35 Hang-, lemezek. — 21.35 Hirek, sporteredmények. — 22 Cigányzene. — 23 Ileine-mann jazz-zenekar műsora, Dóbis VII. mos énekszámaival. — 0.05 Hirek.
Badapert 11.
10 Virágos Kaposvár. — 10.45 A Butlola jazz-zenekar műsora, Bultola Ede énekszámaival. — 11.15 Rippl-Rónai József szobrának leleplezése. — 15 Cigányzene. — 16.30 A rádió szalonzenekara. — 17.30 Molnár Anna hárfázik. — 18 Mükritika dióhéjl>an. (Dr. Farkas Zoltán.) — 18.30 Hanglemezek.
— 19.30 Evelyn kisasszony találkozása a fiatalsággal. (Molnár Kata.) — 20.30 Iliibe.
B***.
10.20 Kis Lajos zenekari lemezei.
— 11.55 Szimfónikusok. — 13.05 Köny-nyö zene. — 15.40 A Rotscl^ld-vonós, hégyes játéka. — 17.45 Rádiózenekar.
— 22.20 Szántig Enid énekel. - 23.15 Tánelcmezek. — 21 Cigányzene Budapestről.
A bűnügyi rovatban nem először szerepel Németh Mária neve Nagy-kanizsán. Lopás, ksrik\'s és hasonlók voltak a bünlajslromán, mígnem mindez a máriamsztrai fegyházLa juttatta. Amikor ott letelt az Ideje, visszatért Nagykanizsára. A Iörvény szigorú ereje és a tüntetés sem sokat használt Némeih Máriánalt, mert hazaiérve újra ji zdle u régi bűnökhöz hasonló üzelmeit.
A nagykanizsai rendőrség, mint ismeretes, könyörtelen, de éppen olyan nehéz hurcot folytat a városban elburjánzott zugborkimérések ellen, amelyek minden büni^ek melegágyai és jó fészkei a hatéság elGl rejtözködö bünösökn k, csavar-goknuk, facér cselédlányoknak és hasonlóknak. Egy egész kis alvilág alakult már ki ezekből Nagykanizsán, temérdek gondot és munkál adva a rendörségnek, amely gyíkod razziákkai és kemény büntetésekkel igyekszik letörni a zugkorcsmák körül megtelepedett bünfészkeket.
Így akadt megint a rendőrség útjába az emiitett Nénrth Mária
— (Dlewook Juoi közli),
ilwgy gyermekek részére német játszó otthonát folyó hó 14-én m/cg. nyitja. Bciratás folyó hó 10., 11. ős 12-én egész nap, Sugár.ut 18. Diákok és felnőttek oklalásái is vállalja. A m. t. szfllők támogatását kérve, szeretettel várja a gyermekeket: Tante Juci. (:)
Az ellenőrzések alkalmával fel.ünt az egyik detektivnek egy Rózsa--utcai ház. Figyelni kezdte és csakhamar kiderült, hogy a gyanú alapos : — a házban zugborkinu\'Tés van és mindkét nembeli gyanús alakok fordulnak otl meg olyan körülmények között, mely k feltétlen sztik-séeessé teszik az t\'rkölcsnend&tseti hatóság beavatkozásál.
Némi meglepetés volt, hogy a rajtaütésnél Németh Mái Iának olyan sz-. repével t ;lá!kozt;ik, amelynek alapján a juvithalallan bűnöző asz.-szunyt elő keik-tl állítani. A rendőrségen Németh Mát la körömszakadtáig tagad, de a gy.inu-okok olyan ternu-szetk\'k, hogy dr. Rácz Gyula fogalmazó a tagadás ellenére őrizetb-\' vetie. További sorsáról a vizsgálóbíró fog dönteni, mihelyt álviszik Németh Máriát az ügyészség fogházába.
Németh Mária szeívpe tehát még tisztázásra szorul, mindenesetre azonban egy titkos bünlanyával kevesebb van Nagykanizsán.
Gömbös búcsúja a honvédségtől
Budapest, szeptember 5 (Lapzártakor érkezett) Vitéz Sóinkul hy, az uj honvédelmi miniszter ma délelőtt letette a hivatalos esküt a kormányzó kezél>c Gödöllőn. Az uk. tusnál jelen voltak Darányi helyettes miniszterelnök és báró Perényi.
Gömbös Gyula miniszterelnök, akii a kormányzó felmentett hopvédelmj miniszteri állásától, ma meleghangú szavakban búcsúzott el a honvédségtől.
ÉRTESÍTÉS
A súlyos gazdasági helyzet arra kényszeritelte ja Vidéki Napilapok" Szindikátusába tömörült összes lapokat, hogy a díjtalan közlések eddigi rendszerét egyöntetűen, az ország minden városában revizió alá vegyék. A Zalai Közlöny ls kénytelen a lapvállalatok mai nehéz har-cában a vidéki napilapok közös elhatározásához csatlakozni.
EjTértesités megjelenésétői tehát minden olyan közlemény, amely . egyesületeknek, testű etekn \'k, társulásoknak rendezéseire vonatkozik, vagy amely a tagok, érdekeltiek értesítését, meghívását, stb. célozza, az ecélrn kü\'ön megállapított sordij mellett közölhető csak a Zalai Köz, löny hasábjain. Ugyanígy díjazás alá esnek a hivatalik által beküldött közlemények is.
A sordijak megállapításánál figyelembe vetlük az egyesü\'eiek céljait és teherbíró képességét. Sordljazás helyett a kiadóhivatal év£S va^y havi átalányra is készségééi köt megállapodást.
Az egyesületek működéséről, rendezéseiről, gyűléseiről, stb. szóló utólagos beszámolók természeten továbbra ls a szerkesztőség hatáskörébe tartoznak és díjtalanok.
A Zalai Közlöny
kiadóhivatala.
Óul lakberendezői kiállítás Kopsteln
Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított Arak mellott. - RondkivUl kedvező fizetési feltételekkel.
— Elegáns hímzett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIR8CH ÉS SZEGŐ cégnél.
Ma szombaton este a Centrálban
hangulatos nagy táncestély
a szokásos díjtalan tombolával
KözrcmQkOdIk: La RlO Dorré Mlünö hangú elöüdómllvésznö.
Titkos találkahely egy Rózsa-utcai zugkorcsmában
A Márianosztráról szabadult Németh Mária újra őrizetbe került
Városi Mozgő — Szombat, vasárnap, hétfő, kedd
ülmL^iZüve Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Klséró műsor, aktuális Fox-Blradó. Előadások hétköznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5,7, 9-kor.
1033. Biéptcmbcr 6
Uri mellékfoglalkozás.
Intelligens, szorgalmas körzeti képviselőt keres 26 éve fennálló luvarlevél-fclü\'vizsgáló iroda igen nagy jutalék-ré-esedéssel. A képviselő teendője: a vas
uton érkező küldemények fuvarleveleit a körzetében lakó kereskedőktói, gyáraktól, g(b átvenni és a felszámított fuvardijak
helyességének a kereskedők saját érdekébe való felülvizsgálása céljából irodámnak beküldeni. K«ttO«*A* p»ngfllg terjedő Állandó havi jövedelem. írásbeli részletes ajánlat küldendő Schlfer M Budapest, Népszlnház-u. 31. 31 3
— (Felsőtemplomi hir)
Vasárnap, szeptember 0-án a felső, templomban a fél órai szentbeszé. det dr. Vérlessi Frigyes pécsi teológiai tanár* szentszéki biró motodja.
— (Hittanári kinevezések)
I)r. Rott Nándor megyéspüspök n dr. Mészáros Béla áthelyezésével meg. üresedett hittanári állásra kinevezte Iker János kisgörbői káplánt, oki. hittanári, a nagykanizsai Notro Damo leánygimnáziumban a hittanári teendők végzésével pedig megbízta Tersz-tenyák László hittanárt.
a A novelfllntéletekben jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kolengyóvel küldje intézetbe gyormokét.
— (Esküvő)
Gráf Mária (Nagykanizsa) és Pavetits\' György oki. épitész mérnök (Cegléd) szeptember hó 8-án déli háromnegyed 1 órakor tartják esküvőjüket a Szt. rencrend belvárosi temploméban Buda-|>esten.
— (Kongregáolóa hlr)
Felkérem az Úrasszonyuk Mária Kongi-egációjíiiak tagjai!, hogy folyó hő 7-én (hétfőn) délután fél 0 órakor a plébánia fehértermében megjcUwni sziveskedejnek. Prcfecta. (:)
ÍAL-M ROZLOHl
Ml a helyzet az egerszegi lifusz-fronton ?
Zalaegorszeg, szeptomber 5.
Nemrégen Zalaegerszegen tifusz-bin meghalt Gáspár Károly vasuli kalauz. Az eset természetesen sok szóbeszédre adott alkalmat és máris hangoztalni kozdték, hogy Egerszegen tífuszjárvány van. A megyei főorvos mosi ezügyben nyilatkozott és kijelentette, hogy tífuszjárványról szó sincs. Mindössze az az egy halálos eset volt, jelenleg pedig 11 tífusz s beteget ápolnak a kórházban, uj megbetegedés azonb.n már hetek óla nem törté it, miután a tiíusz-fész1 et megtalálták és a szüksége* intézk.déscket megtették. A nyilatkozat egyben figyelmeztet mindenkit, hogy az előirt óvintézkedéseket tartsák be.
Az csellel kapcsolalban újból fel-mciült az egerszegi járvány kórház kérdése, amelynek mielőbbi létesítését követelik.
— (Katolikus tanítók taníttatás! segélye)
Az egyházi iskolahalóságok a katolikus elemi iskolák beiratási dijai, ból a katolikus tanitók részére Inter-nátusi Alapot létesítettek, amely azok nak a tanítóknak, akiknek gyermekei az egyetemeken, főiskolákon, közéit vagy középfokú iskolákon tanulnak — taníttatás! segélyt ad.
— Leányok - fink t .Ideál" iskola-cipőben kellemes a járás. Ffl-ut 12. ez.
— LAKBERENDEZÉS a mai péuz-s7.üke mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopttein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá-tábun.
Női kabátszövetek
Női ruhaszövetek, selymek
Costumekelmék Szőrmék
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
Férfi felöltő , kabát-öltönyszövetekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb zingol és más külföldi gyártmányokból.
Iskolaruhákra
alkalmas sz8vetmaradékok a legolosébb árban.
^uűktfuJwiV \\rűLSCÜx(yL
Izsák-gyártmányu cikkek árjegyzék kivonata:
.Izsák\' .Izsák" .Izsák" .Izsák\' .Izsák" .Izsák" .Izsák" .Izsák" .Izsák-.Izsák" .Izsák" .Izsák" .Izsák" .Izsák\' .Izsák" .Izsák" .Izsák" .Izsák-.Izsák"
szinszappan \'/. kg-os ... szlnszappan \'/i kg-os ...
buzakeményitő .........
áztatópor ............
önműködő mosószer
kékítő, kis üveg ......
szappanlorgács 1 doboz... méhviasz beeresztő l kg-os parkcttpasz\'a kg-os ...
kálikenőszappan ......
cipőkrém 0-ás, minden szín kályhalakk, dobozban kölyhaezUst, 50 gr-os
rovarirtó, 100 gr-os......
tisztítószer, kicsi ......
fémtlszlltó, 0 ás üvegben... lémllszlltő, \'/$ literes ...
brunolin, kimérve ......
butorlakk, kimérve ......
-■a
—■41
-•ee
— to ■«
14 28
2 40 -84
-■74 -II -40 68 -•80 -•16 -•20
— 68
1-26 «-
.Izsák" bulorzománc, közép min. Jzsák" borostyán padlólakk
közép minőség ............
.Izsák- Super 9 azappan, kicsi ... .Izsák" Super szappan, nsgy .Izsák" tsikrémszappan, kicsi .Izsák- lejkrémszappan, nagy ... .Izsák" mandulaszappan, kicil ... .Izsák\' mandulaszappan, nagy ... .Izsák" mandulaszappan, óriás ... „Kis Izsák" kézmosószappan .Izsák" borotvakockaszappan Jzsák- borotvaszappan, kicsi .Izsák- rudborotvaszappan, nagy .Izsák* KonkurrenB borotvapenge .Izsák\' Kékscél borotvapenge ...
.Izsák\' fogkrém, kicsi .........
.Izsák\' fogkrém, nagy .........
.Izsák\' púder, kicsi, minden színben
-40 -•80 -\'28
66
-20 -•28 -•44 -■16 -16 -42
-■88
-•66
Ugimm epiariÉÉ: Dentsch Sándor cég,
Nagykanizsa, Fő-ut 1. — Telefon: 1—37.
— Szabolcsi Pásztor Mihály előadóestje)
Szomorúan kell regisztrálnunk, h°«y pénteken este a Városi Szin^áz első tiz sorában — amikor Pásztor Mihály hazafias estjét rendezte — írva és mondva összesen 2, azaz kettő néző ült. A 20 és 30 filléres helyek ezzw) szemben a külváros nejK-ivel teljcs<n megtelt. A magyar végek kóborló lantosa két órás műsorán komoly hazafias tárgyú előadás, több igen szép hazafias vers, sikerült vidám és bus magyar nóták, amelyeknek nemcsak szövegét, de zenéjét is Szabolcsi Pásztor Mihály szerzette. Igeu sok és meleg tapsot kajKitt minden száma után, " közreműködő tárogatóst pedig nem akarták leengedni a színpadról. Többszörös uj-rázással, pompás játékával, amelyet cigányzene kisért, íagz magyaros hangulatot teremtett. A két bolyongó ina. gyar, akik a hazafias tüzet élesztgetik a végeken, csak a cél i^rdekébcn is sokkal nagyobb pártfogást érdemelt volna.
— EMlrásoa lnté<etl kik .lövetek nagyon olcsón kaphatók Sohtitznél.
— (Jó a finn diákoknak I)
A finn közoktatásügyi kormány körlevelet bocsátolt ki, amelyben felszólítja az iskolákat, hogy a hétfői napra leckék feladásától a most kezdődő tanévtől kezdve tekintsenek cl. Igy a finn diákok zavartalanul fordíthatják a vasárnapot pihenésre és szórakozásra.
- (Sakk-hlr)
Nagykanizsa sakk-csapatát a kapós, vári ünnepi napokra váratlanul meghívta a Kaposvári Sakk Kör városközi sakk-csapat mérkőzésre. Ugyan a já. tékosok elfoglaltsága miatt nem a legjobbak vehetnek részt a mérkőzésen, de nem lehetett visszautasítani ezen már műsorba beiktatott versenyt és
igy vasárnap Véggel 5 órakor a lehető legjobb játékosok utaznak át, hogy eleget legyenek a meghívásnak. l£z lesz a két város hatodik találkozója egymással, a legközelebbi küzdelem már Nagykanizsán lesz a megállapodás értelmében. Valószínű összeállítás a következő: Argent, Bory, Böhtrí, Gumilár I.ászlö, Rédel, Samu, Szekulja, Wagner és Weiszfcld.
— Női é« fárflclp* újdonságok érkeztek, gyönyörű kivitekben legolcsóbban az „Ideál" olpőáruházban. Fő-ut 12. sz. — (Megmérgezte magát egy asszony)
Bakonyi Istvánná született Tóth Anna 31 éves sávolyi Máv váltókezelő felesége családi okok miatt annyira elkeseredett, hogy méregpohárhoz nyúlt Marólúgot hajtolt fel, ami súlyosan összeégette. A legközelebbi vonattal be. hozták Nagykanizsára. Allapöla súlyos, de megmentik az éleinek.
— A Schüli-kelengye tartós ÓS jó, ára méltányos, aki uwk liaszuilja, dlcaéri.
TELEFUNKEN 237
L.i
EALAI R02L0NY
1996. Mfplfmber 6.
Őszi divatujdonságok
Nöl szövetek, férfi szövetek, divatselymek,__
intézeti kelmék, paplan- és szőnyégáruk
Olcsó árak! Ifauy választék!
Golenszky Ferenc
divatüzfetében
Fő-ut 14.
— (Kerékpár ós disznó)
Horváth Isiván 21) éves nagykapor-11 a ki legény kerékpáron igyekezett padárra. Útközben 11 kerékpár villája eltörött és Horváth oly szerencsétlenül esett, hogy állkapcsát, orrát és 8 fogát kitörte, azonkívül súlyos zuzódásokat szenvedett. — Ifj. Antal Jenő andrás-hjWal vendéglős a piacra igyekezett Amikor elment \'az egyik asztal mellett, az ott megbújt disznó felborította M asztalt, az ráesett Antalra és lábát törte.
— Vigyázat I
Tömérdek sclejtpenge került ujabban forgalomba, jó lesz tehát vigyázni. Épp ezérl megnyugtató dolog minden öubcretválkozó részére, hogy a legjobb és legnépszerűbb penge, az igazi peuye-inárka, a Huszár penge minősége, éle, tartóssága egyenesen ideálisan jó maradi, mert a Vadász-tölténygyár min. dent elkövet, hogy Huszár pengéje kvalitása felülmúlhatatlan legyen.
— (Bélyeggyűjtők találkoiófa) üót főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
Villára ütött MacDonald autójába
London, szeptember 5 Az angliai többnapos hőhullám nagy viharban vezetődött le. A vihar alkalmával jelentkező sürü villámcsapás belevágott MacDonald gyarmatügyi miniszter autójába is. Az autó súlyosan megrongálódott) de a bennülő miniszternek csodával határos módon nem történt a a Ijedtségen kivül semmi baja.
HALLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ GYÖRQY REQÉhYE 28
A rikkancsok ott vágtattak el melletti-. Valaki elkergette a rikkancsokat és uteakölyköket. Celius őrmester felemelte a piszokból kapitányát.
XX.
— Jő kis rulyit kaptak tegnap a gOilusok, Hehe.
— Mi volt az eredmény?
—. Szerencsétlen, Ezt maga most, huszonnégyórával későbben kérdi?
— Szánom-bánom bűnömet. Egy ki. esit elaludtam. Tehát hány dugót kapjuk a derék frankok?
— Kettőt, öregem, kettőt. Csuda labdák voltak. Az egyiket Schullze kettő lőtte kapásból, a máslkat Niern. Kóserul ccnterezctt.
— Szóval kettő null.
— Nem. Kellő egy. /
— És ezt nevezi maga lazsnakolás-nak?
—■ Ezt. Először is állandóan a kapujuk előtt tanyáztunk. Egyik lövésünk a másik után pattant le a kapufélfáról. Ha nincsen pechünk, tizet adunk be nekik.
— Aminthogy ennyi volt a legkevesebb, amennyit azelőtt egy angol csapattól bekuptuuk.
— Azok az idők elmultak, kedvesem. Ma már nem léteznek ezek u gólarányok. Először is minden jó játékos profi, ugy vásárolja őket egyik S*apai a másiktól, mint a tulkokat.
Szeptember 8: kanizsaiak nagyzarándoklata Bucsuszentlászlóra
A zarándoklat részletes programja
A nagykanizsai katolikusság szo káso3 évi nagy zarándok\'atát Boldog asszony ősi zalai kegyhelyére, Bu csuszentlászlóra az idén saeptembt\'i 8-án, Kisasszony ünnepén tartja P Czlrfusz Viktorin Nagykanizsa p\'e bánosa vezetése alatt.
A zarándoklat ponlos programja a köveikezö :
Indulás a reggel 7 órai mise utáiv háromnegyed 8 órakor zászlók alatl a plcbániuteraplombó\', zárt serokban. A szentségekhez járulni itt is lehet, de a kegyhelyen is. A Credo, szervezet saját zászlaja alaít Indul Részt vesznek az összes nagykanizsai katolikus egyesületek és szervezetek nagy számban. (Jnnepé\'ycs bevonulás a kegyhelyiv, ahol a
papság várja a nagykanizsaiakat JO órakor tábori szentmise a templom előli, amil P. Viktorin celebrál. Ugyankakor szentmise a kegyhely féo\'.táráná\'.
Isteniiszle\'.et után beszédet tartanak P. Czlrfusz Viktorin plébános, P. Simicza Sebestyén házfőnökhe-lyeiles, Benedek Rezső, a Credo alelnöke. A magyar katolikusság napikérdései kerülnek előadásra. Délután 3 órakor keresztút. 5 órakor litánia a Szentség elölt. Utána visz-szaindulás. Bevonulás égő gyertyákkal. A különvonat minden állomáson megáll. A menetjegy ára oda és vissza 1 pengő 60 fillér. Kapható q róm. kath. egyházközség irodájában, vagy a sekrestyében.
Vadászok figyelmébe!
Frissen lőtt vadat
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek.
ViHa I üinc minl a Magyar Vídklvllell Vállalat Rl. ¥IUtt LdJUS, szómba helyi klre\'.ddliégének megbizollja.
Teleion nappali 1—50, e.le: 1—49. 3i«
Hirdessen aZalai Közlönyben
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közltfay előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Köz\'öny meg akarja könnyíteni előfizetőim k a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kilünő nagykanizsai nyelv tanárnővel, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyé* tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet, a tanfolyam nem csoportos, meit egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a Ion doni egyetemen szerezte meg oz angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják inr. Walter Rlpman-nak, a londoni egyetem fo. nelika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeívtanárnönéi (przsébet-teér 18. II. cm.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'ai Közlöny szerkesztőségének Igazolását.
Másodszor ennek megfelelőlog a játékstílus is megváltozóit. Akinél a labda van, azt összerugják, mint magát a labdát. Ide csontok kellenek. Ilisztn tudja, hogy mentő nélkül nincsen ma meccs.
— Elég<rossz. A régi stílus...
— l\'gyan hagyja. Kit érdekel az a tánciskola? Lássa, a franciáknak ez sem elég. Nekik rugby kell. ott aztán kap az ember valamit a pénzéért. A minimum tiz betört borda, kedvesem, fis a yankeeknél a bme-l all. Ez Les éd.
Erdthcim unta a témái. Otthagyta a két sportbarát kőitől és átment a llomauisches Kaffé nagytermébe, ahol a film dominált.
— Nagyszerű ötlet ez a Berlin szim. fónla. Végre egy film sztárok és cselekmény nélkül. Mozgásból, csak mozgásból felépített Eiffel-torony. A vá. ros születése, élete. A tömeg élete. és hozzá egy vele homogén zene. A mozgások zenéje, vonal és haiigritmus. Ez lesz valami.
— Ami nzt illeti, láttunk már főhős és cselekmény nélküli filmet. A I\'otom-kiut. Ennek erőgrafikon>ait is a tömeg élte.
— Ez más. A Berlin-szimfónia nem esemény, mint a Polemk\'0, ez az események fejlődésének szimfóniája. A téma maga adja a fokozást, az irányvonalat, amely a mai Berlinhez ve», zetott.
— Nagyszerű. Tehát a fényreklámhoz, harapnivalókiöklóxóshez, soffőr-kullurájjfoz, a nyomor infernójához, a pazarlás fékeveszett tempójához, az
anardhia államilag rendszabályozott gócpontját. A mai Berlinhez.
— Ugylátszik, rossz kedved van ma, öreg Max. Ugylátszik, nem bírja a gyomrod a Mikado revüt? Pedig fogsz még benne ágálni néhány százszor.
— Nem biztos. Már nagyon unom. Ha tudná, kedves Erdlheim...
— Tudom, nagyon is tudom. M\'.nek ls csinálta azt a szerződést?
— Ha tudná, hány helyre kell a pénz. be ezzel kifizetem az összes adósságaimat. Aztán szabad leszek. Valami normandiai faluba nun-\'külök, Ivalalmus parasztszüzek közé. Vagy a trópusokra.. Elég ebből a szimfóniából.
ErdQneim elnézte a híres színész finommetszésü, szép fejét. Tudta, hogy a Mikado után ujabb revü következik, ujabb adósságok és Max sohasem fog eljutni ama bizonyos normandiai faluba, amelyről gyakran beszél. És tudta, hogy ö sem fogja Gauguin Tahitiját meglátni, mert a nagy város-pollp addig nem enged ki senkit szívókéi rettenetes mágneséből, amíg vér van áldozatában.
I)e mi is hát ez a menekülési vágy, jamtely a művészetben él? Az egyik exo-tikus szigetre, a másik faluba, n harmadik limitbe, a negyedik jövőbe, az ötödik világnézetbe menekül az adottságok, a reális jelen, sőt a magaválasztotta életformák közül is. Az elégületlen ség, a kielégMijctétlenség, a küzdelmek em« kovásza a vágy, mint hajtóerő minden kornak megadatott, mint \\ gátló korlát és egyben korlállau Ki-
élési lehetőség? Valóién nincsen szenvedés nélkül boldogság, rombolás nélkül építés, nem volna-e az emberélet akadályok és vérző vágyak nélkül szanatóriumnál egyéb?
Hirtelen, mindi n átmenet nélkül Gertrudc Bollwitzra gondolt. Mint olyasvalakire, aki talán feleletet tudna adni ezekre a sok éjszakai vitában megrágott, felkérődzótt és ismét megrágott meddő kérdésekre. i
— Ehf\'még filozófus leszel késő vénségedrfc, Erdtlvcini, nevetlo ki ön-magát.
— De különben is, hol bujkál hetek óta a vén Trude? Csak nem az én rézknresorozatómat csinálja? Amilyen lelkiismeretes, még ez is kitelik tőle. Hiszen ő maga a lelkiismeret. Igen, ilyontnek képzelem a felelősségtudatot, amelyet más néven emberi lelkiismeretnek neveznek. Csúnya, férfi-urcu, szigorutekintotü Malweibnak. Az élet, a gazdag élet szegény, puritán, aszkéta reflexének, kérlelhetetlen kritikusának, kinevezetlen, kéretlen, kellemetlen .közvádlójának. Aki ugyanolyan szigorral bírálja el a jelen társadalmi rendszerét, mint amilyen szigorral fogja elbírálni az eljöveudöt. Amelyei most még ö maga propagál, és amikor győzni fog az uj eszme, újra ott lesz, kérlelhetetlenül, mint egy vasúti cllfn-őr. Vájjon liol szállnak fel ezek az ellenőrök a /történelem robogó vonatára? Hiszen, ha jól tudom, oz u vonat egy percre sem áll meg?
(Folyt köV.) . j.,
.4
1838. »rep\'ember fl
BALAI KÖZLÖNY
Kombínúlt szoba:
ebédlő berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szék
I asztal
1 hangulatlámpa
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
380.—,
pengő.

1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, i- 760—
pengő.
Hálószobák:
Szép kivitelű dióteli hálók:
170.- pengőtől P 300,
Őszi lakbeendezési kiállítás I
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
y .
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdttít <ll|n vasárnap is Onnepnap 10 tiólg 80 (illír, minden további sió 0 (Illír, hélkömap 10 sióig 60 flllír, minden további sió 4 (Illír.
Autótaxit, bérautót, rendeljen garaséból, vidékre éi helyben, legolcsóbban. Telefon állomás : 544 2704
SzakazArdi fajbor PI.20 Korona éttarméban. 9
Szakáoanfit ftlvesxek nepL 15-re. Unger-Ullmann, Horthy Miklós-ut 19. 5
Kétszobás udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 56 2
Uj áramvanataa kényelmes autótaxit leszállítót vlteldljjért Kauímann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-20. 3096
Egy szép utcai asoba előszobával, vízvezeték bennt a lakásban, azonnalra vagv november l-re kiadó Sufjáf-ut 53. 6
Kitűnő ti^lkeaat kapható. Welaz Zoltánné Cseagexy-ut 21. Kívánatra ház hoz szállítva. 3030
Saját terméstl elsőrendű kerecsenyi asz-Ull fehér bor literenként P -.6 )-ért Bóhm Jósaef bortermelőnél, CsenRery-ut 19. 2473
Állami nyugdíjas egyedül álló urlnő, Isr. vallású, lehetőleg novemberre keres kétszobás, tiszta, előasobás, fürdőszobás lakáat. Cim a kiadóban. 3185
Szombaton
hangulatos fáncesftély
a Pannónia kerthelyiségben.
Elsírangu Budapesti Szalon Jazz-zenekar JEANETTE énekel
Rossz Idö esetén vasárnap lesz megtartva.
„■„■Alt iuhát veszek és eladok, hl-vásrs hiihoz megyek. Márkul, Klr*ly-ulcs 31. 2908
Mielötl wiavaaetókat cslnálial. kérjen ira|áu\'alol Jerauseklól Erisébei tér 18. 3143
Fehér, mély ayacmakknoal
.......- Mlklói-u\'
Vldáné,Hoilhjr
Kludú iiaba magas loldszlnten, azé
nen butorozvs, lípesdházl küldn be|áial(al. Eseteg lel|e. ellálássel. Csengery ut 27/a
Tanulókat lelje, ellátással, gondos lelügye ellel, elvállal, likoiák közeiéhen. Weieer Jánosné, Pő-ul 6.__3006
Oa.rópkályha kllüai allapotban al-
add; Batlbyány-utca 18. 3128
Városi Mozgó. Szombatiéi - keddig I
Móricz Zsigmond nagysikerű azinmtUe
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
A magyar színészgárda legkiválóbb művészeinek lllmjel Kísérő mílsor, aktuális FoK-Hiradél
Előadások kezdele hétköznapokon 6, 7 és 9 órakor, vasárét Ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyérak I
Szép aziraz aaamaatanaarl negyobb mennyiségben la kaphaló Klríy-U. 49. 3178
Egy tanutótaény éa llreló leányok felveletnek. Oallné Zrínyi M.-u. 96 3179
Sráraz nagy raklórhalylaóo na^\'y IcherblrO padlással kiadd Király u. 8. 3180
Ellő fiu paleArUUl könyvek eladdk. ■Ifzietlaklanya ksatlaos. 3181
Óra, ékaier |avlláa éa készllés legprecízebben Báránynál, Horthy Miklós nl 3
3193
HJkxmaatar felvételik, caetleg takarl-láiial la Horllry Mlklde-ul 15. 3183
Jd bázbdl való Hat tanulónak felvesz Vajda vaskereskedés- 3184
Aranyat magsa áron veszek. Bárány Horthy Miklósul 3. 3192
Balihyány-ufcá 29. azámu ntagánoa, kertes ház azonnal aladó. — Bővebbet Szollárné, Széehenyl-térI trafik. 3189
Taka.ltóné azonnzlra lelvéletlk. — Zrínyi Miklós-utca 20 3188
Tanul ólé ryokat felvesz Fekete Msr-gft, Fő-ut 22. 3198
Ksaatat, teljes Petőfi ul 92.
ellátást olcsdn sdok.
3194
Egy mély gyarmakkoo.l megvételre kerestetik. Clm : SzéchenU-térl Irallk. 3188
Eladd egy Jókarban levő 390 aőbem. issatarkarókpAr. Clm: Kelemen és Hegyi, Széchenyi lér. 3196
BaJói-óssSt felvess
Fő-ut 22.
Fekele Margit,
Kiadja a laptulajdunoa Közgazdasági Rt. \'lulenherg Nyomda 4a Délsalat Lapkiadó Vállalata Nagykanlzztn. felelős kiadó I Zalai Károly.
NÓp Mozgó. Vasárnapi Csak egy nap!
Llane Haid csodaszép filmje i
Ketten az éjszakában
Liane Hald partnere Guelav Diesel.
31 AGYAK HÍRADÓ.
Remek klsérft mOsor. Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. Csak SO, 40, 60 fillérss halyárakkall
EALAI KÖZLÖNY
1936. neptember 6.
— (Slosta Sanatórlum)
Budapeet, I., RAth György-u. 5. a főváros egyik legideállsabban fekvő én orvosilag legtökéletesebben felBzerolt gyógyintózote. Bel- és ideggyóg> Aazat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia fltb. Röntgen Kémlat és mtkros-koploi iaboratortum. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh lóle alap-anyagcaero vlzagáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modem vizgyógytn-tézeL Orvosilag vezetett vlllanyUzemtl konyha. ElBÖrendtl ellátás I 9700 négy-Bzőgölee park I Olcsó árak I
Négyszobás lakás
fürdőszoba és vhvetékkel azonnalra, keltőszobás lakás vízvezetékkel novenibet l-re, kettő és egyszobás udvari lakás azonnalra kiadók.
u. 10/a.
bet: dr. Oyulay Bélánál Rozgonyl-.éaBöhm JómtnélCsengery-ul 19
Hirdetmény.
A gelseszigeti gazdák legeltetési társulatának kórusmű, ■utAosflzIet és lakásból álló helyisége Gelseszigeten 1936. évi szeptember hó 27-én délután 2 órakor nyilvános árverésen 3 évre bérbe adatik. Az árverési feltételek a társulati elnöknél megtekinthetők.
Gelsesziget, 1936. aug. 28.
Erdélyi György
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.376/1936.
Faeladásl hirdetmény.
A vajdama]ori gyümölcsösben f. hó 10-én, csütörtökön d. e. 10, az alsóerdei gyümölcsösben f. hó 12-én, szombaton d. e. 12 órakor a helyszínen megkezdődő nyilvános árverésen az összes elvénhedt gyümölcsfákat eladom,
Nagykanizsa, 1936. szept 5. hm Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18592\'1936.
Árlejtési hirdetmény.
A városi közintézmények részére leszállított kb. 1700 ürm. tűzifa apritási munkálatait f. évi szeptember hó 10-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli árlejtés utján vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. szept. 3. •m Polgármester.
ÉRTESÍTÉS!
L_-,
Értesítem a nagyon tisztelt vevöközönséget, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint alrbolt, airkarat és slramlékak készítését és javltiaát. Ugy márványbó1, mint gra-nltból és mflköböl nagy raktárt tartok a vev»közönség rendelkezésére.
Tiszteletlel KOVÁCS JÓZSEF kófaragómester
Felhívás a tanulókhoz!
9-én kezdődik az uj iskolaév. Jm
Spirál, kereakedelmi és mlndanfajta fűzetek, rajz tábla és tömb, vonalzó, kSrzA, tSlttttoll, tolltartó, kákpaplr, aktatáska, hátitáaka «tb. lagoloaóbban
Vágó Endre lllalizer, lilik b paplrflzletíbea, M U.
OIobó levélpaplrvéaér i I dobos 25 lovélpaplr-boriték 80 fill.
10 drb oaontlevétpapir-boritAk 80 fill. VawSlaknak Ingyen taatsuly mérési
Nem kell terményelt azonnal piacra dobnia,
( ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZBARTÁBAK B.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet igéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy letétbe helyezése mellett az adófizetésre la halasztást nyerni I
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
Felvilágosítást ad: Iroda: Csengery-ut 4. szám. Telefon: 197. Néptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(Ifi., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontortlal (hldeg-melei; folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Újdonság l Szenzáció l
Gyűr hetetlen és mosható
nyakkendők
legutbb | c<i szinekban l.»U
divatingek
ayBnyBrd « minták
Brónyai Divatház
Horthy Miklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Holherr-Schrantz-téle
mmMti M,
műtrágyák,
gÉna-aMzeiek. „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép zaák, stb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrósAg mellett)
I-
I min\'!(Miki ■ boly 1 kertwkBdőknél
é. Iparotoknál azorer-ze bal
«*»". • m^il m el daMaksa Hrillfc á> BitafcJ UMOI VUhWa kOamiamMUku
ht. Z>WKárotD
JmA
70. évfolyam 205 szám
Nagykanizsa, 1930. szeptember 8 kedd
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
politikai M
A P I L A P

H lUUM, HM 9L uia.
Felelős szerkesztő: Barbarits Latos
KIOIticMal III: m kin I pe.I« 40 SicrkcnlM(l éa kUdóh IT«UU UWMI 1
VENI SANCTE1
Irta: F*r««>
A közeledő ősz első szent ünne-pén, Kisasszony napján százezer gyermek ajkáról száll fel az Égbe a Veni Sancte megható imája. Szállj szál\' ;iz ének a szivek mélyéről az Egek Ura felé, hogy erőt és hitet merítsen uz isteni zsulozsmából egy uj munka, egy uj feladat küszöbén...
Hosszú sorokban, zsibongó lármá-val, az izgalomtól kipirult arcokkal vonui végig a vámoson a tenger, nyi gyermekhad az Isten háza felé, hogy a templom misztikus csendjé-• ben, uz Ur szine clötl fohászkodjak a magasságos Ég felé : Jöjj el Szentlélek Úristen ! S a tiszta gyermekajkak zengő fohászába belefo nódilt a szülők aggódó szívóm k mélységes könyörgése is: Veni Sancte és segilsd meg gyermekeinket ezen az uj uton !
A templom után az Iskola falai közé vonul a gyermeksf \'neg s mögéjük felsorakozik a kisérök tábora.
A Veni Sancte templomi áhilala után ilt a tantestület atyai szere te te várja a boldog izgalomban repdeső gyermeklelkeket. Uj ünnepi hangulat, de a komoly falak között már a kötelesség, a munka sz llemc fogadja a diáksereget.
Egy pár biztató, buzditó. lelkesítő szó és a (gyermeknépség szétárad a város minden tája felé, hogy másnap súlyos könyvekk;! a ke-zél>en megkezdje egy uj tanév nehéz, komoly munkáját.
Mert valóban nehéz ez a munka.
Mint az élet minden [őrületén, ugy az iskola padjai közötl is egyre súlyosabb feladatokkal k-11 meg-küzdenünk.
A rohamlépésekkel kiteljesedő Elet, a fejlődő tudomány, a kultúrnépek hatalmas versengésének Iük« tető tempója, a technikái Imiüüűs uj csodái, a művészet, az Irodalom uj szemléletei, uj életfelfogások és tanok, a bölcselet meglepő uj irányai mind-mind fokozott követelményeket támasz.anak a pedagógia, nz iskolai nevelés elé s szinte meg. oldhatatlan feladtfok elé állítják n tanulóifjúságot is.
. A délelőttök izgalmas, fárasztó oktatói órái után\' a délutánok külön munkaprogramja, majd a tanulás kemény munkája alaposan igénybe veszi a gyermek egész lelki és fi zikai erejét. Bizony nem könnyű d°log ina diáknak lenni. Az isko\'a egy gondterhes élet miniatűr kép-mágu. Gyermekeink, sajnos, már az iskola padjaiban ízelítőt kapnak az Élet súlyos feladataibői.
Jól van ez igy ?
Bizonyára, mert a közoktatásügy ■egfőbb irányitói szükségesnek t :rt. ják az iskoláknak ezt a fokozott munkatempóját. A pedagógiának lépést kell tartania az élettel s ha megnehezült, ha komlikállabb lett az tlel, az iskola sem térhcl ki az ujabb feladatok elől.
Az iskolai munka tempóját tehát « változó élet üteme diktálja Ma
Magyar- és Németországot is bekapcsolják a kisantant-értekezlet Középeurópa-vitájába
Avenol a Népszövetség reform francia itrvelvel Rómába érkezeit
Avenol népszövetségi főtitkár Rómába érkeaett. A Times jelenlése szerint Avenol azt akarja megtudni, hogy mi lesz Olaszország magatartása a Népszövetséggel szemben és az alapokmány tekintetébn. Az olasz kormány tanácskozik ebben a kérdésben. Avenol a francia külügyminiszter által készített tervezett vitte magával, amely nem ismeri el ""hivatalosan olasz birtoknak Abessziniát, de kizárja Abesszlniát a Népszövetségből, mert az abesz-szin kormány megszűnt.
A szeptember 12-én összeülő kis-nntant-konferencián a középeurópai gazdasági együttműködésről folyó tárgyalásoknál Magyarországot és Németországol is be akarják kap-
csolni és egy békülékeny hangulatot lehetővé tenni.
A „legkőze ebbl német villámcsapás"
London, szeptember 7 A Daily Mail Írja : Beavafctl körök szerint nem lehet kétség aziránt, hogy u legközelebbi német villámcsapás* Csehországot fogja érni. Utal Csehország arányaira, amely mesterséges államhalalom alatt 3,6 millió német él, akik az uj német fajelmélet szerint Németországhoz tartoznak\'és akiket mesterségesen kebeleztek be Csehországba és voltaképpen a francia-szovjet szer. ződésnek tulajdoniiható, hogy erek nem foglulhatják el helyüket testvéreik mell.\'tt.
Egymást öldösi a körülzárt San Sebastian lakossága
Portugália madridi követe elhagyta a spanyol fővárost
Hendaye, szeptember 7 Az ellenforradalmárok csapatul mintegy 8 kilométernyire állanak már San Sebastian előtt és a város felé vez.\'tő uton p.iyest szorongatják. San Sebastianban rendkívül feszült a helyzet a népfront hívei éJ U buszkok között utóbbiak wgysíste
nem szeretnének Irun sorsára jutni. A kommunista és a baszk lakosság között uz éjszaka véres összetűzések voltak. A baszkok telj sen szétverték a vörös népfronloi. San Sebastian nem tarthatja magát már sokáig, mert a nemzeti csapalok tninde.n oldalról körülzárták.
A kormány ezzel ellentétben bizakodó jelentésekot tett köué a harctéri helyzet alakulásáról.
A dlp\'omaták Madridban maradnak
A spanyol fővárosban a helyzet rendkívül feszült és bizonytalan. A bnszk nacionalisták vezetője, Ague-i-o, nem fogadta el a neki felajánlott közmunkaügyi tárcát azzal az indokolással, hogy mint népéfcez hü nacionalista, nem lehet tagja a szocialista-kommunista kormánynak Azok a külföldi diplomaták, akik nem menekültek a határmenll francia Hendayébe, han^m Madridban maradtok, a napokbon el akarták hagyni Madridot. Dehraye külügyminiszter azonbnn magához kéretlc a diplomáciai teslület doyenját, Megadó csilei követet és vállalta a diplomaták életbiztonságát és védelmét. A külföldi dlptomaták egyelőre Madridban maradtok.
Relativitást
Lisszabon, szeptember 7 A portugállal spanyol nagykövet útra kelt. Kijelentette, hogy nem hajlandó többé képviselni azt a hatalmat, amely felelőtlen anarchisták kezében van.
Párls, szeptember 7 Blum miniszterelnök kijelentelte, hoyg nz uj spanyol kormány olyan összetételű, amely nz ország síéles rétegeiből alakult és arra támaszkodik.
Irun, szeptember 7 San Sebastian v£dői közt belső egyenetlenség támadt. A város kormány-hatóságai nem urai többé a helyzetnek. A szocldfetők és a Bll-baoból jött anarchlsiák nem férnek össze, utóbbiak fel akarják gyújtani és kirabolni a várost, amit a szocialisták megakadályozni igyekeznek.
ez az ütem egyenesen »gyllkosnak« mondható. Minden téren az böknek, a tehetségnek a munkának legteljesebb fel fokozására, lalba-vetésére van szükségünk, ha megakarjuk állni helyünket áron a poszton, ahová az Klet álllto\'.t bennünket. Természetes, h"gy ennek a tempónak a szelleme lehat az is kol padjáig is. Az élet és az isko\'a tempójának harmonizáln a k II, a diákiéleknek elő kell készülnie az életben reá váró nagy feladatok-fa s ha,qz iskola padjnibm nem tanulja meg a kemény munkát, nz élet göröngyös utjain, a mindennapi kenyérért folyó vers> ryyfut5s. ban könnyen lemarad.
Igazat kell tehát adnunk a 1110. dern pedagógiának, m\'ly a közoktatásügy eszmei felada\'anak h\'.ly s értelmezésével egyre inkább az é\'et számára iparkodik nevelni a diákot s már az iskola padjaiban fér-flvá próbálja erősíteni a gyermeket.
Erős emberekre, nagy akaraterőre, küzdeni tudó hősökre van szükségünk ma minden tércfl, léhát
neveljünk Ifjú héroszokat már az iskolában is.
Ez igy rendben is volna.
De kérdés, jogunk van-e nekünk, felnőtteknek, neküok apáknak és tanároknak ráoktrojálni gyermekeink lelkére azt u >gyilkos tempót,* melynek korbácsütései alatt, mint egy hatalmas Fáraó rabszolgál robotoljuk le arasznyi életünket, a helyett, hogy érielmünket, ösztöneinket, szivünket és képességein,, ket egy emberibb, <\'gy kitel;es;,det-tebb, egy hozzánk méltóbb élet for-■tüsai felé terelnénk ?
Jogunk van-e s kötelességünk-e a fiatal élei idealizmusát, rajongását, eszményeit, színes ábrándjai! már a gyermeklélekb:n agyontiporni, csak azért, hogy már zseng: torban az Élet héroszává edzzük fiainkat? Szabad-e az iskola falai közé bele. vinnünk azt az ádáz küdelmet, me-lyet egyre nehezebb feltételek közölt kell idekint az éleiben megvívnunk ?
Nem volna-e h -lyesebb távol tartani ezt a szellemet gyermekeink
lelkétől s a pedagógiát egy magasabb ember-szemlélet, egy emelkedettebb életfelfogás igéivel megtölteni ? Nem volna-*: jobb az iskola padjai közölt megkezdeni azt a hatalmas reformniunkát, melyet ml felnőttek, sajnos, elvégezni nem tudunk : Uj utakra terelni az élet-küzdelmet, uj eszközöket találni uz élet kiteljesedése, emberiesdés szá-mára ?
Az életet a felnőttek rontják el, nem kelk\'ne-e megkísérelni «gy jobb élet lehetőségeit nz iskolán keresztül ? V
Tudom, hogy az ortodox pedagó* gin képtelennek fogja találni ezt a gondolatot, de a mek\'g tanári sziv csodákat művelhet éjjen ^ téren. S ml szülők elsőeor\'ban a tanárok meg értő, bölcs atyai szivére bizzuk gyermekeinket, ebben az , ünnepélyes pillanatbán, amikor százer r gyermek ajkairól szivbemarkoló áj. talossággal és tltokzaotssággal átáll magasba a gyermek\'k és felnőnek iskolái felett egyaránt trónoló Ur felé a Veni Sancte szent .
( ) -

MALMI KÖZLÖNY
tWC. ucplember 8
Áldott állapotban levő nők.
ifjú anyák, és többgyermekes asszonyok az enyhe termész( t s .Ferenc József" kestrüviznek már mérsékeli adagokban vili haszm\'hla által is könnyű és hlg flrü és\', úgyszintén rendes gyomor- bé működét érnek e\'. A modern nóg.ógy.lsz főképviselői a Ferenc József vkel
igen sok esetben, kipró áll. k és azt kivétel nélkül gyorsan, meg\' i ha\'óan és fájdalom nélkül hat nak tilálták.
HufepMl L
17.30 Cigányzene. — 18.30 Arany János. (Sehfipniii Aladár}. — 19 Keleti Lili zongorázik. — 19.40 Szitnyai Zoltán elbeszélései. — 20.05 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Hirek. — 21.40 Az opernHázi zenekar. — 22.20 Idő-járásjelentés. — 23 Hanglemezek. — 0.05 Hirek. BadapMl II.
18.30 Hanglemezek. — 19 0.) Hajnni Anna, Zórád i-ta és Tamás Sári költeményeikből adnak elő. — 20.10 Hirek. ( >
17.40 Perncrstorfcr |,ariton énekel.
— 18.10 Burgenlandi zene és ének. — 20 Stájer zene. — 21 Egyházi zene. — 22.20 Rádiózenekar. — 23 Hangverseny.
— 24 Tánclemezek.
Kedd
9.30 Hirek. — 10 Egyházi zene és szentbeszéd. A szentbeszédet vitéz Mnkmy Lajos mondja. — 11.15 Gö-rógkatollkus Istentisztelet. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Hangverseny. — 14 Hanglemezek. — 15 W. lK-trolay Marcit mesél. — 15.30 Cigányzene. — 10.30 A szórakozó burmai. (Supka Ferenc). — 17 Len-hardt Ilona énekel. — 17.30 Nyaralási élmények. (Szász Ila). — 18 Budapesti .Hangverseny Zenekar. — 19.20 Hangjátékelőadás a Stúdióban. .Vidám magyar bor földrajz. > Hangképsorozat. — 21.20 Hirek. - 21 50 A Smiling Boys jazz-zenekar műsora. — 22.25 Nurtio Hilja finn dalokat énekel. — 22.50 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek.
BiiiU|>Mrt 11.
18.10 Schoen Andor egyházművészeti előadása. — 18.45 Mezőgazdasági félém.-*— 19.20 Állástalan Zenészek Szlmfónikus Zenekara. — 20.45 Hirek.
- 21.15 Cigányzene.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Állástalanok zenekara, -i Kózl>en 14 Siliey bariton lemezei. — 15.20 Gyermekkar. — 10 Szórakoztató lemezek.
— 17 A rádiókiállitás. — 20 Vidám jzene a külónl)óző osztrák tartományokból. — 22.10 Margiuilisz Ida és Loris* kétzongorás játéka. - 23.05 Tánczene.
Megkezdődött a munka az igazságügyi palota telkén
Az Ipartestület elöljárósága köszönetet szavaz a polgármesternek és a képviselőtestületnek
A rendkívüli városi közgyül\'s pénteki határozatát a polgármester, eltérőleg az eredeti tervtől, rem vitte fej^azonnal személyesen Budapestre, hanem nz ügy sürgősségére való tekintettel felhivta tc\'efonon az iparügyi minisztérium i\'letékes ügyosztályát és közölte a képviselőtestület határozatát az Igazságügyi pa. lota építkezése ügyébn. A polgármester kérte, hogy a közgyűlés határozata alapján a minisztérium is járuljon hozzá a munkálatoknak a kisipari csoport részére való kiadásához hogy Igy azonnal megkezdhessék a munkát, amit az Idő előrehaladottsága is sürget.
Az ügyosztály vezetője kijolen\'et-te, hogy a képviselőtestületi döntés után valószínűleg azonos lesz a miniszter döntése is mindenesetre a munkákat, ha a város viseli a fele, lősséget, azonnal megkezdhetik.
A polgármester utalással a közgyűlés határozatára, In ézkedett, hogy a hétfői nap folyamán a munkálatokat a kisipari csoportnak kiadják, tehát n munka megkezdődhetik. Hétfőn meg Is k^zd\'ék a felméréseket ós az anyagszállítást, n földmunkák pedig csütörtökön kezdődnek.
Az építkezési munkálatkat a város részérői Véc^ey Barna müs/akl ta nácsnok ellenőrzi, mig az Iparügyi minisztérium es tenkénl küldi ki i szakközegeit a műnkák menetét ellenőrizni. Hübner Tibor tervező pllészmérnök is felügyel az épít-
kezésre, hogy az a terveknek megfelelően történjék.
A nagykanizsai építőipari szakmák körében a közgyűlés határozata nagy örömet váltott ki, az Ipartestület legközelebbi elöljáróság! ülése pedig külön köszönetet fog szavazni a polgármesternek és a képviselőteslülel tagjainak a kis Iparosság mellett való állásfoglalásért.
Prognózis: Héttőn éjjel és ked den délelőtt nyugatról felhősödés, szél, sok helyen, kivált nyugaton eső, a hőmérséklet csökken
Naptár: 8zeptembor 8 kedd. Rom. kat. Kis B. A. Protestáns Mária. Izrael. Elul hó 21. — Szoptember 9. szerda. Rom. knt. Kláv. Péter. Protestáns Adám. Izr. Elul hó 22.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat 0 hó 15-ltf az „őrangyal" gyógyszertár ós a kiskanizsal gyógyszertár.
— fcí©Kán» hímzett pongyolák legújabb fazonokban SehUtznél.
- LAKBERENDEZÉS a inal pénr szűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető KopHein Lipót Magyarország legnagyobb butorárnhá iában.
Voí és férfi
szBueíkniBnlegességeK
megérlcexteK
Sinser DMniházba.
£egufabb divat! nus válassziéK!
Demokrácia Krasznahorkán
Irta: Paát Jób
Tegnapelőtt Krasznahorkán jár-tam és a vár öreg szolgája végig, vezeteti a termeken, axely \'kn\'k mindegyikéhez évszázadok bhtóriá-ja varrta hozzá magát. Megbámultam az Andrássyak őseinek portréit -• ahol a buzogány van a kézben, ahol rizsporos paróka, szépség-flnstrommal dekorált simára ber t-vált arc felett, ahogyan azt a knr és az Andrássyak érdeke megkövetelték — és az oldalszárny egyik szobájában, ahol a harmincéves há. borúnak mindenféle öldöklő és kinzó szerszámai kelletik magukat,
- elábrándoztam arról ls, vájjon mi kellemesebb: ha forró ólmot öh-töttek az ember fülébe, vaey pedig égő szurokkoszomval ékesítették a fejét.
A kápolnában áhítat al áMtim meg annál az üvegkoporsónál, amlboit Andrássy Isivánné, Serédy Zsófia
- 6 még csak báró volt és szomoru históriáját gyönyörűen irta. meg Jókai a Lőcsei fehér asszonyban fekete ruhában, feke\'e se\'y^m pártában még mindig felemelve tart a csontkezét, azt amelyikkel a legen-da és Jókai szerint holtan ls megfogta fiának kezét, amikor az apjának Lőcse felé érkező hlntójára irányította kicsinyke kerkes ágyuját. Láttam ezt a kis ágyút ls társaságában ama hatalmas ágyuknak, amelyeknek öblös csövei berozsdásodva tekintenek lefelé a vár bástyájáról.
A krasznahorkal várkastély el3tl elterülő zöld gyepen - egykoron török tanyázott itt, aztán hol kuruc, hol labanc - most autók parkíroznak. öreg Török Forcnc vigyáz rájuk és Lefkovlcs ur a faluból jégbe-hütött sört árul, aztán sárga meg vörös kraherllt. háromszögletű ezüstpapirosba bugyolált saj\'ot, kék meg sá\'ga anzikszkártyát, de szódabikarbóna is akad a biciklijének hátára szerelt vegyéskereske^l s-ben. Két koronát kóslál a belépődü a krasznahorkal várba, ahol az én figyelmemet leg\'n\'kább az a három tucat bőrszék kap\'a meg, amely ez egykori c\'mert rem f.ilához támasztva, ma már csupán muzeumi emlék.
Harminchat borszék. A legtöbbjének kikopott már az ülése a haladékokon ét pedig Indlszkrét módon bulik elő a lószőr. Attila képe dl szlti a támlákat és az ülések bőr-huzatán kockák következnek sorra. Megkopva. Mondja a vezetőm :
- Ezek a székek 1710-ben készül, fcék és ebben a teremben valamik >r ■"a gömöri megyegyülésuket tartották meg, hiszen az Andrássyak hqsszn időkön át örökös főispánjai voltak Gömörmegyénak. A székeken a mc-gyei uruk ültek, de lehet, hogy ugyanezek a székek álltak az as/.tal körül, ha lakoma volt fiz András-svaknál. Amikor én Idekerültem -jóval a háború előtt még rengeteg ilyen szék volt a várban, de egy csomót, ezek elkoptak már egészen, kimustráltak.
Különös székek ez k
A magasságuk egyforma, de azéri
> Fiának!- Leányának l í
I Cipőt, öltönyt, sapkát, táskát, tornacipőt, tricót, harisnyát ti
| nagy választékban kaphat SZOWIOLÁNYI ÁRUHÁZBAN, j
—___SALAI ItQZLOWY
Vasárnapra virradóra garázda tár-saság leszedte és összetörte a cég-táblákatésablakokat a Király-utcában
1936. Bzeplcmber 8__
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
mindegyik mérete más. Az egyiknek az ülése alao»>nyabb, a másiké, magas. Néhol csak egy-két cenli a kii. iönbség, de máshol a differencia -kiLsz bizony Uz-tizenöl centim ternyit is. Akad közöttük aztán olyan, amelyik sokkal széles bb, mint a táisa. Meg is kérdez, ni a kísérőmet, - ;\'ki eredetileg kőműves volt, nz-tón huszár, de elolvasott minden olyan könyvet, amely Krasznahor-kárói szól és Jókai legényét szinte beléve tud)a - mi az oka a szék k e fura szabásának. Akkurátus módon meg Is magyarázza:
- Az urak, akik a gömöri restaurációkon veszekedtek egymással, a megyei asztalnál egy.o.máknak akariak látszani. A kicsiny ember magas székre ült, a hórihorgas nemes pedig alacsony ülésü székiv. A kövér ember alá széksebbet tolt oda a megyei hajdú a zöld asztal, nái és igy a gömöri megycgyülésk-ke» mindenki egyforma volt. Az. emberek válla és feje olyan egyen- s sorban ült az aszall körül, mintha léniával egszecirozták volna őket egyenesre. Nem akadt senki - még ha olyan nagy is volt, mint Nagy Frigyes legszálnsabb gárdistája • aki egy fejjel kiemelkedeti volna a tórsai közül. Ezek a szvkek jelentették a kemokráciát Krasznahorka várában, ahol egyik embernek sem leheteti magasabban hordani uz orrút, mint a másiknak...
Mélyen leszállított úron kapható a kastély őrénél az a kalauz, amely kilencven oldalon számol b ■ a krasz nahorkai vár históriájáról és látnivalóiról. Megismerkedünk ebben u könyvben Bebek Ferenccel, aki a mohácsi vész utáni időkben hamis ezüstpénzt veretett a környező hegyekben és megtudjuk, hogy egy Rovn János nevezetű »rálz nemzetségből görög hiten való* emb r, uki 1552-ben született, kilenc királyt szolgált végig ós 172 évig élt, ebból az időből száznegyven esztendőt boldogságban feleségével, egy Sára nevezetű asszonysággal. Minderről pontosan beszámol ez a kalauz, éppen csak a harminchat székből nem tettek említést benne... Pedig..
Ez a harminchat darab szék volt számomra a legérdekesebb a krnsz-n^horkai várban. Talán azért, mer* róluk eddig nem tudtam semmit, talán azért, mert révükön megismerhettem azt a demokráciát, amely unno Dominl 1710 uralkodott uz Andrássyak kastélyában és azon a yl%>n, amelynek ez a kastély sokéig őrtornya volt...
Vasárnapra virradóra egy itlaslár saság garázdálkodott végig Nagyka. nizsán a Király-utcában, amely főként cégtáblákon tombolta ki érct-ien virtuskodását. A cégtáblák egy részét összetörték, össziizuzták má< sokat leakasztottak és az utcán eldobták. Azonban ugytálszik ez sem volt elég, mert dr. Kovács Ferenc ügyvéd Erzsétet-léfl lakásának egyik ablakát kiakasztották, betör-
A nyelvek tanulása évről évre . jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit vi- i lágon, főként a nydvr. konok nélküli Magyarországon,
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőin\', k a nyelvtanulási és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njelvtanárnővci, aki kél nyeUel 50 százalékos kedvezménnyé\' tanII a • Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfelyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti kút órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezle meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. WalP\'r Rlpman-nak, a londoni egyetem fo. nelika tanárának eredeli grammo-fon lemezei. Jelentkezni bánmikor lehet a nyelvtanárnőnél (JSrzsébet-téér 18. II. cm.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltan-
ték és eldob\'ák, majd több más ablakit is megrongállak.
Dr. Kovács és a többi károsultak feljelentési teltek a rendörségen.ismeretlen telterek ellen. A kapitányság detekllvjei nyomban megindítanák a nyomozást, amelynek szálai Kiskanizsára vfzjtiv.k. Ugy tudjuk, hogy a rendőrség már nyomában is van a garázda társaságnak.
dijas beiratkozáshoz fel kell mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'ai Közlöny szerkesztőségének igazolá sát.
— (Siesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth Györ^y-u. 5. a főváros egyik h\'gldoáll8abban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete\'. Bel- és ideggyógyászul, sobÓ87.or, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplnl laboratórium Eloktrooardlo-graph (8zlvvlz8Káló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leanor (bélftlrdő). Modern vlzgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlllanyüzomü konyha. Elsőrendű ollátás! 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
őiixt Ukb«rendexé*l klállllás Kopsteln Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mellett. — Rendkívül kedvező fizetési feltételekkel.
= A nevelőintézetekben jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kelengyóvel küldjo Intézetbe gyermekét.
- (Hélycggyi\'íjlök találkozófa) Hét főn délután 8-tól 8-ig a PaunonU hAtsó kistermében.
a
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Olyan gyatra voll a legutóbbi magyar film, a humortalan, össze-erö. szak<>lt Forog nz idegen, hogy utána jólesik a vásznon látni,Móricz Zsigmond egyik legszebb Írását, a filmre átültetett »Nenv élhetek muzsikaszó nélkül c. regényét. Minden alakja a filmen is megőrizte irodalmi zamatát, áU ez különösen Jávor Pál Balázs alakitására. Já\\or Pál szilaj, dac<>s férfiassága különösért jóleső élmény, mert hazai filmjein és színpadi alakításán is sokstzor tünl fel mü-mngyurnak, de ebben a filmben ez a kellemetlen meilék-zönge j0ij sen hiányzik. fclelteljes, derűs Aizváry Mariska bájos zor« donsága Zseni néni pompás .szerepében. Vaszary Piri harsány komikuma (akár csak a szinpadon) Itt iskiss elmérotczjelt, de annál kacag Utóbb Somogyi Erzsi Pó\'.lkája fi, noni, kedves ; a Jupplter-iámpák fényében Is ugyanolyan megnyerő, mint az élő szinpadon. Gózony el-lcnállhatat.an humora, Dely Ferenc rezervált férfiassága, B rky Lili jó* ságos, meleg nagynénije és a kisebb szereplők is mind megőrizték az irodalom és szinpad patináját a film szétesőbb játék-horizontján is.
Rengő búzatábla, nótás aiaó-rendek, csárdás, cigány, gémeskút és tehéncsorda ebből a magyar film bői sem hiányzik, de viszont ebben a filmben nincsen k mindezek a inagyarillm-rekvizltumok ünneplőre vasalva és nincsenek .iparművészeti sminkkel áthúzva. Eredetiek és szépek a táj-elemek a fclvéle.\'ek gaz. dagságábun s csak itt-ott fordul elő egy-egy tulédesen dekoratív cso. port-hatás. Végig az egész film gyönyörűen van fotografálva s ha az összevágás kissé faggatott is a jelenetek bőségénél fogva, ez talán kevésbbé a film-technika hibája, mint inkább a hatalmas irodalmi és színpadi anyag velejárója, amit a pergő kockákba keiket sűríteni.
A kísérő műsor érdekes és friss híradóból (spanyol polgárháború !) és vidám trükk-filmből áU.
<bl)
fei ©toll
vezető újdonságai.

♦ Legújabb kimintázásu
kirakatai szövetek, selymek,
a legjobb divattanácsadók. női ruhák és kabátok
t ■ ismert olcsó árakon.
Féltandijas angol és nemet nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
*
ÍALA1 KÖZLÖNY
1686. szeptember 8
ii anyós-vicceklöl N elektromos nőig
Sxegéi.y Uferini foroghat « sírjában, amikor öklömnyi betűk az ő nevéül hirdetik Tclranson büvészmesler kanizsai \'estjeit. (A tisztességtelen versenyről szóló törvény vájjon nem Intézkedik a halottak neveivel való kókler-kedés ellen?)
Az Iparos székház nagytermében volt az előadd szombaton és vasárnap. A -saját díszlet, pár viharvert függöny hallejekkel, bagoly-portréval és egyéb stílusos diszilménnyel. A <tilok-zutos. kellékek közt legszembetűnőbb egy piroscsíkos, piszkos, gyűrött törülköző, kiterítve egy szék hátára. Látványnak gusztustalan, prognózisnak rossz.
Mlkolr a közönség háromnegyed órai késés után már zajosan türelmeik**, bejön a mester és elkezd — vicceket mesélni. Anyós-viccet, skót.viccct, felszarvazott férj-viccet, a cipő orrára illetlenkedő kutya-viccel, mlndcnfélo viccet, csak ujat nem és szellemeset ncin és Ízléseset nem. Ezrei elmúlik majdnem egy fél óra. Aztán jönnek a mutatványok. Minden kedélyes falusi nvodorbun. A moster ügyes, de műsora elsőtől az utolsóig a legközismertebb büvész-trükkókből kerül ki. Kártya, tojás, galamb a kendőben, cl-tüntetett zsebóra, a levegőbői \'előszedett ötpengősók stb., stb., mind olyan mutatvány, amit mindenki Ismer, aki életében csak egyszer is látott büvész-müsort. Még az est szenzációja, m elektromos nő is minden iskola fizikai szertárában könnyen megismételíbíetö.
Primitív, nom városhvlyre való «attrakciód
értesítés
A súlyos gazdasági helyzet arra kéuyszeritette a Vidéki Napilapok" Szindikátusába tömörült összes lapokat, hogy a díjtalan közlések eddigi rendszerét egyöntetűen, az ország minden városában revizió alá vegyék. A Zalai Köz\'öHy is kénytelen a lapvállalatok mai nehézharcában a vidéki napilapok közös elhatározásához csatlakozni
Ez értesítés megjelenésétől tehát minden olyan közlemény, amely egyesületeknek, tesiü\'eteknek, társulásoknak rendezést irv vonutkozlk, vagy amely a tagok, érdekeltek értesítéséi, meghívását, stb. célozza, uz ecéira külön megállapított sordij mclictl közölhető csak a Zalai Közlöny hasábjain. Ugyanígy díjazás alá esnek a hivatalok által beküldött közlemények is.
A aordljak megiUapi ásíínál figyelembe vettllk az cgyesil,c:e:i céljait és teherbíró képesságéi. Sordijizás liejyetl a kiadóhivatal évta vayy havi átalányra is készséggel köti megálla-podáal.
A* egyesületek működéséről, ren-dfcdtoeiről, gydléaeirti, síb. szóló utólagos beszámolók termeszeUs?n továbbra is a szerkesztőség hatás, körébe tartoznak és díjtalanok.
A Zalai KöilSny kiadóhivatala.
Zrínyi—BIOK 0:0
Játékosaink egyéb elfoglaltsága miatt több tartalékkal kiálló Zrínyi nem tudott győzni a lelkesen játszó újdonsült elsőosztályu barcsi egyesület ellen. Az első félidőben teljesen egyenrangú a Ötét csapat játéknivója. A második félidőben a Zrínyi nagyobb tudásával nagy fölénybe jut, de a szívósan és lelkesen védekező barcsi csapat megtudja akadályozni a Zrinyi győzelmét. Mégis megnyerhette volna a Zrinyi a mérkőzést, de Babos a II. félidő -10. percében kapufának rúgott egy \'tizenegyes, büntető rúgást. A Zrinyi csapatában Pőcze, a tartalék-kapus Varga \'(Sörös) és Horváth nyuj-
toltak el fogadlíi tót. A többi játékoson erősen látszott az edzéshiány. Csöngey ] a II. félidőben egy-két parádés lövést i küldött kapura, de nem volt szeren- | cséje. Komolyan (bele kell a csapatnak feküdnie a következő mérkőzésekig, • hogy visszaszerezze régi tekintélyét. A barcsi csapat minden tagja lelkeseit küzdött. Külön dicséret illeti meg a kapuvédőt, Szelest, aki önfeláldozóan dobta l>clo magát a legreménytelenebb , labdákba is. Méltó társa volt Hubcr | balhál véd és Perbiró jobbfedezet. j
Izsák játékvezető nagyszerűen látta ol feladatát.
Az NTE pontot adott le Pécsett
NTE-Pécsi Atlétikai Clab 2:2 (2:1)
Az újonc első osztálya pécsi csapat meglepetésre pontot vett el az NTE-től. Egész nap esett a/, eső, igy á Icipiciién mély talajon fulballjátékról szó sem leheeltt.
Az NTE a kővetkező felállításban játszott C.sondor — Farkas, Arany — Csáki, Hitler, Kudich — Baranyai, Szollár, Jakubecz, Szondrőf Jelinek.
A 4. percben Jakubecz megszerzi a vezetést. A 14. pcrcbeik Kocsist Far-
kas kézzel akasztja meg a lG-oson belül, melyet Farkas (pécsi) C.sondor Inellett a hálóba juttat. A 35. percben Szendről védhetetlen dugóval ismét vezetéshez juttatja az NTE-t.
A második félidő 25. percél>cn Far. kasgyenge labdája C.sondor lálta között fv%ik a hálóba.
Az NTE-hől Hitler és Szendről já. téka emlitliielő. í,
Biró Benezc.
Női kabátszövetek
Női ruhaszövetek, selymek
Costumekelmék Szőrmék
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
Férfi felöltő-, kabát-
és
ölftönyszöveftekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokból.
Iskolaruhákra
alkalmas sxövetmapadékok a legolcsóbb árban.
az ANKER
illilMiMlüMit.
Alapíttatott 1858.
Nagykanlísa, Csengery-nt 1, sí.
Teleion 225. A legelőnyösebb fellélelek melleit elvállal:
É.etbiziosltás\',
Tűzbiztosítást,
Betöréses lopás biztosítást,
Balesetbiztosítást,
Szavatossági biztosítást,
Autóbiztosítást,
Üveg- és
Szállítmánybiztosítást.
VezérUgynökség vezetője:
Dr. SCHERZ ISTVÁN
Nagykanizsai Vasuias TE— DVOOE II. 6:3 (3: I)
II. osztályú bajnoki. A kanizsai vasutas csapat biztosan győzött. A mérkőzés a II. félidő vége felé eldurvult. A gólokat IK-ncs (2), Cserjés, Alkonyi, Dávid,\' illetve Jónás (3) lőtték. Biró dr. Kőnig. >
NTE II.—Zrínyi 11.4:1 (4:0)
Az NTE II. csak az első félidőben mulatott nagy játékot. A gólokat Sza-konyl, Szabó és Petresics (2), illetve Stróbl lőtték.
Kerületi eredmények
A szezonkezdeti nagy oteglcjHMésr, hogy az első oszffllyba felkerült mindhárom újonc mcglqretést esluált. A PAC az NTK-től, a Barcsi IOK a Zrí. nyllől veit el poalot, a Zsolnai SE po dig 3 : l-re mcgwrte Simonlornyúl Egyéb kerületi eredményeit: DVAC-KBAC 2:2 (2:1). KTSE-PBTC 3:2 (2:1).
Nemzeti Liga eredmények
Ferencváros—Haladás 3:2 (2:2). Bocskai—Nemzeti 3:1 (3:1). Hungária—Kl«|»»t 7 :3 (1:1). Iludut .11.-III. ker. FC 1:0 (0:0). Ujpcst-Eleklromos 6:2 (3 :1). Ph6bus-lir. So. 4:1 (3:0). Budafok—Szeged 3 :2 12 :1).
Középeurópai kupadöntő
Ausztria— Spárla 0:0.
Az Ausztria sajél otthonában, 40.000 iióxű buzdítása melleit sem bírt a kitűnő eselKkkel. így a győztes majdnem biztosan a Spár.Ui lesz.
Az NTE kedden Zalaegerszegen Játszik Schülz-kuRa-dSntöt
Az NTE Kis Boldogasszony napjín
Égerszögen a ZTE-vel jálsza le a SeMltz-kupa döntő mérkőzését Az NTE-nek döntetlen is elég volna a kujia megnyeréséhez.
Levente atlétikai verseny
Keddea délután fél t órakor nagyszabású levente atlétikai verseny l««z Zatfvórmcgye legkiválóbb atlétáinak részvételével a Zrinyi sportpályán.
18125776
IÜ36. wtotembCT 8
közlöm
Őszi diuatujdonságok
Női szövetek, férfi szövetek, dlvatselymek,
intézeti kelmék, paplan- és szönyégáruk
Olcsó áraK! lm Ml
Golenszky Ferenc
dlvatüzlelében
F6-ut I4i
— (A rendőrségről)
A belügyminiszter Baán Sándor rendörtis?fl/jlyettest a budapesti állam-rendőrséghez helyezte át.
— (Halálozás)
Folyó hó 5-én magas korban hunyt el ózv. Lőwinger Lajosné szüL Lőwy Friderika. Az egykor körülrajongott úrnő igazi típusa volt a kanizsai társadalomion. Felesége volt Lőwinger Lajos egykor gazdag terménykereskedői-nck. Ebből a házasságiul származott egyetlen fia, aki már évtizedekkel ez. előtt tragikus módon hunyt el. Férje is megelőzte a hitvest a halálban és az öregedő urnő nem bírván léjníst tarlani a száguldó kor iramával, a társadalmi élettől visszavonult, de rokonai, dr. Ország Lajos körorvos és Ország József magkereskedő gondoskodtak arról, hogy az agg nagyasz-szonynak kellemes otllkona legyen.
— (Szüreti mulatság)
A-Kiskanízsal Levente Egyesület vasárnap este 7 órakor szüreti mulatságot rendez a Levente Otthonban. Hegy-biróné dr. Sabó Istváuné, hegybíró vitéz Tamásfalvy Jenő. A mindig ötletes és szorgalmas levente rendezőség ezúttal is nagy sikerre ós a nagykanizsaiak érdeklődésére is számithat. (i)
Országos Frontharcos találkozó október 3 és 4-én Budapesten
- Elfiiráioa Intézeti k*k követek nagyon olcsón kaphatók 8ehUtznél.
Zalaegerszeg sokallja Czobor polgármester nyugdiját
Zalaegerszeg, pzeptemter 7 Zalaegerszeg vároa Czobor Má-tyás polgármester-nyugdijiU a pót-illatnn\'nyek nélkül állapította m g. Az ügy a kisgyűlés elé került, a inely Czobomuk nyugdíjazását akként módosította, hogy nyugdijába
beszámitotia pótilletményeit is. Zalaegerszeg most ebben az ügyben rendkívüli közgyűlést tartott és kimondotta, hogy a kisgyűlés halá-rozutu ellen a közigazgatási bírósághoz fordul panasszaf.
Egy szál gyufától 15 épület leégett a íetenyei járásban
Letenye, szeptemter 7 Óriási tűzvész egy egész zalatnc-gyei községet elpusztulással fenyegetett. Kovács György kányavár! gazda udvarán gyermekek játszadoztak, valószínűleg egy eldobott égő gyufa lángralobbantotta a szalinakazlat. A tűz á\'terjedt a szomszéd Bocskor András gazdasági épületére és a nagy szélvészben
rövid időn belül lángban állott több ház és gazdasági épület. A ^helybeli tűzoltóság munkájához csakhamar csatlakoztuk a szomszéd községek tűzoltóságai és a tüzet az éjszakai órákban sikerült eloltani. A tüz martaléka lett három ház, tizenkét gazdasági épület, pajta, Istálló, rengeteg takarmány, gabona, szalma, stb. A kár jelentékeny.
Vadászok figyelmébe!
Frissen lőtt vadat
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek.
UiHa I ainc mi"1 » MWr Vadklvileli Vállalat Rl. »IUd LdJUo, íioiiba\'hclytklreiidellségénekmegbizollja.
Telelőn nappal i 1-68, e«le: I—JO. síb
HMLLÓ, BERLINI
SZÁNTÓ OYÖROY REQÉNYE 29
Felállt ós keresztülfurta magát a kávéház nyüzsgésén. Aztán taxiba ült és jegyzőkönyvéből bemondta a soffőrnek (jertrudo Bollwitz chnét.
Az autó mótorja vigan kattogott, mintha vadonatúj lett volna. Egyállu-lában, ebben a csillogó tavaszi délutánban minden újnak látszott. A hirdető-oszlopok friss, rikitó plakátjai, az autó-kerekektől simára csiszolt uttestek, a fák fénylő, enyves rügyeíből kiütköző milliónyi sárgazöld pontocska, az autók lakkozott karosszériái és ragyogó üvo-fcri, a napsütötte házsorok és parkok1, (még a patinás bronzszobrok, u cirádás terméskő székesegyházak is ujak voi-tak, valami nagy bűvész hókuszpókuszában.
Frdfyehn szivarra gyújtott. És n vastag, sötét szivar füstjét orrlukain kibocsátva, ezt mondta;
- Minek ezen gondolkozni? Hiszen a napsütés olyan egyszerű. A rügyek •Ilka olyan megfcjtlietctlcn.
1X5 a szivar felséges izét, pompás füstjét meg szerette volna oszlani va-laktvel, hogy annál Jobban élvezze. Megbökte az ismeretlen taxisoffőr há-íát és a sz&jába nyomott egyet a nagy, ^lét szivarok közül.
- Valódi Brazil-import — mondta
a sofför, szintén orrlukain bocsátva ki a kettős füstsugarai, mint bálna a vizpárát. — Jó márka, ismerem, még Mirszky herceg koromból.
ErdtWchn mosolygott az emigráns ex-lveiuwg szlávos kiejtésén. És mintha a gyalogjárókon viháncoló iskoláslányok, lihegve futkározó kutyák, a mókázó utcaseprők is ezen mulatlak volna.
De amint a Nord városrész elébük futott, egyre inkább kitárva szürke belsejét, mintha megtört volna a n >p-sütés varázsa. Komor, nyirkos, ellenséges épülettömbök, tört ablakokkal, kormos tűzfalakkal, szennyes világító-udvarokkal. Egy-egy si^ár fácska, bo_ kor, kinyílni nem tudó, mint az úttesten szaladgáló mocskos, rongyos, angolkóros, csenevészt gyerekhad. Beesett-mellű, ráncos szurószemü;. nagykendös asszonyok, sápadt lányok, arcukon a dohjü-s pincefalak salétromrózsáival. Tört palánkok mögött feltoruyosodó szemétdombok, lebujokból kitámolygó görnyedt férliak, földalalti mosódák, kocsmák, tömeglakások penetráns bűzének jellegzetes vegyüíéke. A ma|gps-vasul töltése, örökkön dübörgő, reszkető sínpárjai a koldulás és bűn álom-életével. Hidak zordon ivei, alagutak torka, gyárkémények füstgomoiya. Utcatarokra dűlő, meredt lekUitelű jusszok, serdületlen prostituáltak kérlelhetetlen urat. Krákogó öreg boszor-
kányok, egy-egy fekete karkosaras rongycsomó. Társzekcrek vasas zörgése, teherautók dübörgése, egy-egy árva kintorna nyekergése, mint zene. És újból hosszan elfekvő, nyiroktól foltosfalu, négyemele\'.es nyomorkaszárnyák, gyárak és börtönök tömbje^ amelyeken megtörik a tavaszi nap varázsa.
A taxi régi, egyemeletes ház előtt állott meg, amelynek felerészben üvegezett mansardji volt. Furcsa volt ez az ittfciejielt, mohos, barokk ház.
— biztosan valami nagyon kitaposott csigalépcső vezet a műterembe, gondolta ErdtMehn, amint előszór megpillantotta ezt a házat.
Valóban, a lépcső olyan volt, a milyennek elképzelte. A mansard szűk folyosójának deszkái recseglek léptei alatt. A műterem ajtaja nyitva volt, nyílása fénykévét dobott a barátságtalan, ódon folyosóra és ezzel megváltoztatta karakterét.
Az öreg Trudc férfias hangja a nyitott ajtón át kihatolt a visszhangos folyosóra. ErdthMm, anélkül, hogy hallgatódzott volna, tisztán vette ki a szavakat.
— Ugy bizony. Az ember olyan, mint egy mozgó épület. Lábának két oszlopán áll a medence, ezen nyugszik a hartnadik oszlop, a gerinc. Ez a bordázat, válicsontok és lapockák tartója. És a koponya, mint kupola
— (Hogy «ll a olpész-sztrájk ?
A nagykanizsai cipészmunkások frontján ma az a helyzet, hogy a munkaadók a békítési kísérletekkel szemben merev álláspodtra helyezkedtek, amit gyűlésükön juttattak kifejezésre. Mindaddig, amig a munkások nem kezdik meg újból a munkát, nincs módjukban velük tárgyalásokba bocsájtkozni. Ettél szemben a sttráj-koló munkásság vetőtől kijelentették, hogy szó sem lehet arról, hogy munkába álljanak, amig a béíeincléSt keresztút nem viszik. Aki (tedig a bérharc levét meg fogja inni: — a fogyasztó, a közönség. Most már a hatóságoknak kelt magukat komolyan közbevetniük.
Minden frontharcosnak érdéke is kötelessége részlvénnl uí Országos Frontharcos találkozón.
A gfeflnUt a keddi ünnepre váló tekintettel reggot ti órától délig tértlak, délután pedig nők vehetik Igénybe.
— (Dlewook Üuof közli),
Wögy gyermekek részére néniét játszó otthbnát folyó hó 14-én még. uyitja. Behatás folyó hó 10., lf. és 12-én egész nap, Sugár.ut 18. Diákók és felnőttek oktatását is vállalja. A m. t. szülők támogatását kérve, szeretettel várja a gyermekeket: Tantc Juci. (:)
— (Az após miatt)
Stollár Józscfné 25 éves souiogy-szentmlklósi fiatal asszony összeverekedett a sógorával az apóslarlás miatt. Súlyos sérülésekkel a mentők szállították a kanizsai kórházba. Állapota súlyos. %
— A ScMtltrIrttoftv tárté* ér Jó.áfá-méltAnyow, aki oeak hwnmélja, dkM6iH
\' tetőzi\' be az épületet. A csontváz te: höt...
I — Vájjon kínok szól ez a furcsa aáatómL-ii magyarázat? — gondolta Erdtbeim.
Az ajtónyilásbun megkapta a feleletet. A napsütötte, vlrágeserepek sorozataival ékes műterem közepén\'\'ott\' ült az öreg Trude egy öreg karosszékben. Csak férfias mongolfojo látszott ki az öt környező gycrmeksereglíől.
Proletárgy erekek voltak. Kopottas, színehagyott, agyonfoltozott ruhácskák-ban, cii>öjükből ki kf kandikál egy. egy lábujj. De csodálatos módon mindt annyion tiszták voltak. És ragyogó szempárok, selymes HájHlrtM gStdhg\' pompája minden szegénységet elfeledtetett.
A fiuk és lányok hat és tiz óv kőzött\' lehettek. Mégis, nem egy kőzülők kis\' testvérkét dajkátl, Színehagyott kendőkbe bugyolált angyalokat. És Erdtbeim meghatva állott meg a mttytfevc-dedett, életnagyságú, éleinél nagyobb Uhde kép előtt.
Napsütés. Srerolet. Virágok. Tavasz, Jövő. Iiue, nem kelt messzire menni. Itt van a tisztaság hona. Tahiti szi-, getre.
— Most menjetek. Holnap majd foly-« tiltom a mesét —■ mondta a feslönő,. észrevéve ErdthfCimot az ajtóban. J
(Polyt kőv.)

0
BALAI KÖZLÖNY
1936. szpplemfrcr tt.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagv rdemü közönséget, hogy műhely \\not szept. 1-ével
Fő-ut 4. szám alá
Ftosanf«ld-féle ház I. om.
helyeztem át. Midőn ezt a n. 6. közönség azíves tudomására hozom, kérem további becses támogatásukat.
Móger István
uriszabó. Ugyanott egy tanuló felvétetik.
— (Sakk-hlr)
Nagykanizsa város sakk-csapata va. sárnap Kaposvárott barátságos városközi csapatmérközést játszott, melyet a kaposváriak csak nehéz és nivós küzdelem után a legkisebb 5 és fél 4 és fél arányban nyertek meg. A nagykanizsai csapat dr. Makó és pintér nélkül is teljesen egyenrangú cllenfclf> Volt a legjobban felálló és megerősített kaposvári • együttesnek, A részletes eredmény erősorrendben a kővetkező volt: Gumilár (Nk.) nyert dr. sípos (K.) ellen, Weiszfeld (Nk.) nyert László (K.) ellen, Bőhjn (Nk.) nyert Preiss-ncr (K.) ellen, Reinitz (Nk.) eldóntet-lenül játszott dr. Rónayval (K.), dr. Soóky (K.) nyert Szekulja (Nk.) ellen, WilHelm (K.) nyert Argent (Nk.) ellen, Bory (Nk.) eldóntellcnül játszott Katalinnal (K.), Knrpelesz (K.) nyert Wugner (Nk.) ellen, Singcr (K.) nyert Samu (Nk.) elleu, László (Nk.) eldón-tetlenűt játszott Czeglédy (K.) ollpu.
-=. Bergor Giz«ll« angol-német nyelv-tanárnö mai napou tanítását megkezdte Ugyanott német Bétaórák Jutányosán kaphatók.
Frontharcosok jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra. —- (Ember a vonat alatt)
A balatonszentgyörgyi vasúti állomáson Gyutai Ferenc 54 éves gyencs-diási gazdaember ki akart szállani a mozgásban levő vonatból, azonban olyan ügyetlenül lépett ki a vasúti kocsiból, hogy elcsúszott és a kerekek ulá került, amelyek bal lábát szétroncsolták. Beszállították a keszthelyi kórházba, ahol lábát nyomban \' amputálták, talán sikerül igy megmeuieui az éleinek.
— (A bika megtiporta a osordás) feleségót)
Zalaszentbalázs községben Szőkrény Istvánné 48 éves asszony, a csordás felesége scgilett férjének az állatok hazahajtásában. Az egyik bika eközbeu megvadult és megtámadta a szerencsétlen teremtést, akit olyan súlyosan megsebesített, hogy azonnal kórházba szállították. Állapota sutyos.
Amli tit MHsnflBk, aoraa-
ÜEBUDHBB
2200 millió frankkal ifibbet költ Franciaország 1937-ben a hadereje fejlesztésére
Politikai számüzOltek ezrei építik a hadászati uiakat az orosz-lengyel határon
Aláírták a lengyel-francia szerződést
Párls, szeptember 7 Hétfőn délelőtt a francia államtanács hozzájárult Daladicr ama javas-latáhbz, hogy « miniszter javaslatot terjesszen be a francia hcta védelem megerősítésére. Ennek alapján az lí).\'i7. évi költségvetésbe 2 milliárd 200 millió frankot vesznek fel haderőfejlesztést célokra.
Varsó, szeptember 7 Lebrun, a francia köztársaság elnöke villásrcggellt adott a lengyel hadseivg-főparancsnok tiszteletére. Utána aláírták -a francia-lengyei szerződést, amely a két or-
szág szövetségének megerősítésére a technikai és pénzügyi együttműködést szabályozza.
Páris, szeptember 7 A lengyel hadsereg-főparancsnok Pá risból hazatérőben útját Svájcban vagy Ausztriában megszakítja. í
A szovjet hadásza\'! utakat épít
Riga, szeptember 7 A szovjet-lengyel határon nagyará. nyu útépítések indultak meg. Tőbb-czer politikai száműzött katonai és hadászati utakat épít, elsősorban a lengyel határ mentén.
Az angol király Budapesten
Budapest, szeptember 7 Az angol király az eddigi terwk szerint kedden reggel 5.25 órakor érkezik Budapestre, ahonnan rövid ott tartózkodás után Bécs leié folytatja útját.
Belgrád, szeptember 7 Az angol király megérkezett a bolgár-jugoszláv határra. Isztambulból való elutazása előtt Kemal közölte vele, hogy a török miniszterelnök legközelebb Londonba utazik. ,
Konferencia Londonban a spanyol-űgyben
London, szeptember 7 Az angol kormány elhatározta, ho^y szeptember tí-re ősszcltfvja az angol külügyminisztériumba a nemzetközi ellenőrző bizottságot a spanyol benein-uvalkozás ügyében. A konferenciára az érdekelt kormányokat is meghívják.
Zala
i közlöny
barátai
. zalai közlöny
htr<UMn4l wdtdrolnajl 1
Városi Mozgó. Szombattól - keddig I
MArioz Zsigmond nagysikerű színműve
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
A magyar színészgárda legkiválóbb mOvésielnek lllmjel Kísérő műsor, aktuális Fax-Híradó!
Elóadátok kezdete liélkóznapokon 5, 7 és 9 érakor, vasár-és Ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendes helyArak I
- KSill.il.litW> rKrtrti rtndkl.OI tlőnyfta butofViaárUii aík.lom. Modern btrencitiísík, tAkéletes Jó U.itrlMn. hoiszu leJAratu réiilelre. tói kamatmentesen 1. kaphaldk Kop*t«lo butor íruhAzhan, Horthy MikWa-ui «.
lillkiilunllttl litllui Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. mtjus 15-ISI.
Eri.«b.t-Ur Vaaulillomái
VatuUllomáiia EiziÉbet-lírte

530 7 55 é 25
11 15
12 80 13 ÍO 1515
17 25
18 01 19 M
21 s«
23 05 23>»
Stíl
| >
Letenyel menetrend
UImjIíói w. 5 45 M*nl»>li>lri irt. 6 05 ».„»..I..WI w. 1400 LU^bild. 1510
Euiupimi -—i
iQkl a helyi kereskedőknél I Iparosoknál «zerezz« bo I |j
Négyszobás lakás
fürdőszoba és vhvetékkel azonnalrn, kettőszobás lakás vlzvexfctékkel november l-re, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnatra kiadók.
Bővebbet: dr. Ovulay Bélánál Roígonvl u. 10/a. és BőH\'m Józsefnél Csengery-ut 19
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyaror szágon is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tartalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuriöz folyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon diosekedhetik, nem fogja sokáig birni a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükoh kedvence Tett az intelligens, uri magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megerő-södölt, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azóla is egyre "gyarapodva fémjelzi a magyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja Róvay József,
a kitűnő tollú magyar iró, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tette összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tüköi-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetőn havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az Ossqgget havi 2 90 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetőj&-az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-nek.
Az együttes előfizetést bá-mikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagv a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbesze-dönél kell jelehteni
Ma kedden a Nép Mozgó is bemutatja
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
clmU nagysikerű Ilimet. A magyar színészgárda legkiválóbb művészeinek filmje. Remek kisérS műsor. Előadások 3, 5, 7, 9 órakor. Caak SO, 40, BO filléras helyárakkal I
1936. szeptember 8
Kombinált szsba:
ebédlő berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szók
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-,
pengő.
1 ^kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, i- 1-
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény I toilette
Hálószobák:
II! Szép kivitelű dióteli hálók:
no.- peniffíöi | p 300, i
Őszi lakbeendezési kiállítás!
BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
hp.dhlid.Mi dija v.llm.p él Qnnepn.p 10 uúlg 10 llllér. minden tovlbbl .16 0 (Illír, htlkOin.p 10 nplg 60 Iliiéi, minden lo.ibbl ti6 * Iliiéi.
Autótaxi!, Miautót, rendellen sarakéból, vidékre éi helyben, legolcióbban. Teleion illouila : 544 2704
BitktiAfdi la.bor Pl.20 Korona ttUrmtban. 9
8aakáoan6t Irlveuek izepL 15ie. Ungei-Uilmmn, Horthy Mlklóa ul 19 5
««t..obá. udvari lakái kiadd, Cun
Rtry-ut 56 2
U| Áramvonalas kényelmea aulúlrxll liliillllot vlteldl||élt Kaufmann Man\'nitl rendetlen. Teleloná lomáa: 2-22. 3096 KlIOnó háalkoait "kapíiillS-Welll Zollinné Clengeiy-ut 21, Kívánatra hál hoz tzállllva. 3036
Sa|ál terméaU elsőrendű kerecacnyl aiz-lall lebír kar literenként P —6>írl Bóhm Mael bortermelőnél, Caengery-ut 19 2(73
Egy szép utcai axoba előszobával, vlz-rtzetík bennt a Ilkáiban, azonnslia vsgv november l-re kiadó Sugár.ul 53. 6
Kaaantlt rubát veaaek íi eladok, hl "in bárhoz megyek. Márkus, Kliály •Ica 31. 2909
Cvavépkályha kllünő allapotban eladó: Batthyány.utca 18. 3128
MARÓIT FÜRDŐ
Ciengery-ul 19. ■á.vánv kédfOrdft P O ao
Tvtlkj/einvágáa ..... P 0 40
Nyitva minden nap.
Ö\'O, tkuei javítás él kéaiitía legpie-"ztbben Báránynál, Horthy Mlklóa ut 3
__________3103
Mielőtt vlavaaaMkal Cllnállat. kér|en •rsiMlalot Jeriuaektól Erisébei tél 18. 3143
. ■Hfuabáa, oiaakomfortos belváio,! \'\'"■„"onemberre kiadó dr. Knauiz llay-VM«(1 (Fő ut 21.) 3220
Felhívás a tanulókhoz I
9-én kezdődik az uj Iskolaév. 3,11
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta füzetek, rajz tábla és tBmb, vonalzó, kBrzO, tfiltötoll, tolltartó, kékpapir, aktatáska, hátltáaka >lb. legoloaóbban
Vágó Endre lllafizer. jilU d
l, Fű Bt 14.
Oloa* lavólpaplrváair i I doboa 25 lavélpaplr-borllék >0 flll.
10 drb oaonttavél papír-bprlték 10 flll. Vavölnknak Ingyan laatauly ináráil
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK R.T.-nel
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és anirak, aki a legtöbbet Ígéri érte.
Módja van a hivatalos közraktár! jegy letétbe helyezése
mellett az adófizetésre Is halasztást nyerni 1
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
Felvilágosítást ad: iroda; Csengery-ut 4. szám. Telefon: 197. Néptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Szép száraz sxemeatengari nf£yobb mennyiségben Is kapható Klríly-u. 45. 3178
Aranyal magas áron veszek. BJrány Horthy Mlklós-ut 3. 3192
Zongora eladó Kfsfaludy-u. l/a. 3139
Mk Iip. magáttaviHiában a beirn-
fások hétfőn megkezdődifl|? (d. e. 9—12-lg) ős ovoda szerdán megnyílik.
Szép maisiiv oaaládlhóx .elvező feltételekkel olcsón eladó. Közvetítőt dl|a-zok. József fóherceg-ut 53. 3216
. géplrókisamonyt
lattal bíró _ alkalmazunk.
Ax Anker Általános
Biztosító Rt. nagykanizsai vezérügynök-sége, Ciengery-ut 1. szám Jelentkezés a délelőtti órákban. 321a
Megbízható inot.-uktort keres? Forduljon Iváncslcshoz. SchUU-héz. 3203
Utcai kOlönbojérnlu bútorozott szoba kiadó Fő-ut 24. Kohr Slnionné. 3202
Egy csinosan bu rozott szoba azonnal kiadó Kőlcsey-u. \' 4. Ugyanolt fehérnemű javítást elvállalok. 3206
Planlnét. esti ^ kisebb zongorát keresek bérbe. ^ Címeket ár megjelölésével kérem a kiadóba.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelöl kiad.) 1 Zalai Károly. Interurbán telefon: Nngykaniua 78. >aám
OfcsénÁsjjof
nafta moziban szórakczhalik
ZALAI KÖZLÖNY
1936. szeptember B
2002/1936. P. M. rendelet alapján Mszttlt
Vámfeljegyzésl-
vagy
Vámcserekflnyv
(Szállítási bárcakonyv)
hitelesítve « 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Nagykanizsa megyei város Adóhivatalától.
K. 3204/B.\' 1936. Árverési hirdetmény.
Közhírré terzem, hogy köztartozások fejében lefoglalt szobabútorok, asztalok, korcsmai btpaodciét stb. 193S. évi szeptember hó 10 én és 18-án d. e. 9 órakor Nagyka-niiiin Erzsébet-tér 10. szám alstl az árverési cs>rnokban elárverez-tetnsk.
Nagykanizsa, 1936 évi augusztus hó 25én.
Kengyel Oyul» s. k.
a®1 v. végrehajtó.
Pk. 7222/1996. sz. 1936. vghtől 280. Iz.
Árverési hirdetmény.
Dl. Paludt Ferenc bpestl ügyvéd állal képviselt Haláaz Aladár budapesti cég tavára 153 P 68 UH. lőke él IMlb követelés
járulékai cre|4lg a* nagykanizsai klr. járis-■ 193a. Ml 7222. aiému végiésivel
elrendelt kielégítési végreh.jUi totytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi jnnlus hó 27 én lefoglalt, IÜ46 pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanizsai klr. járás-bllóság lentT siámu végzésével az .trverés elKndeltetván, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a feni megnevezett a a foglsláai jegyzőkönyvből kl nem lünő máa togtnltatóK tavára la az árverés megtartást elrendelem, de caak arra az esetre, ha klelégltéil |oguk ma is tennátl éa ha ellenük halasztó hatályú lgényktre let tetyamatbs nincs, végrh. tzenvedó lakásán\'; Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 1. és Sugár-at 2.házsi. alatt leendó megtsrtáaára határidőül 1930. évi szeptember hő 18. napjának d. e. 12 órája lüzetlk kl. amikor a bíróilag letoglalt bútorok, könyvárak, stb. ■ egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kéiipínzllzelés mellel!, esetleg Secsiron alul Is, de a kikiáltási ár s/s.ánál alacsonyabban csak a végrehajtat aacnvedő beleegyezésével, el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek s kikiáltást ára egyezer pengőn leiül van, az 5610/931. M. 8. számú rendelet érlel mében csak azok árverezhetnek, sklk a kikiáltási ár egyUzedréaiél bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1936 évi aug. hó 22.
Elek László klr. blr. végrehajtó, 3IST mint bírósági kiküldölt.
HIRDESS
■ „Zalai KBzlBny"-ben
özv Deutsch O. Sándorné szül. L8wy Emma és 6zv. Fiacher Samuné szül. L8wy Eleonora, ugy a maguk, mint az egész rokonság nevében megtört szívvel tudatják, hogy szerelelt nővérük
özv. LOwlnger Lajosné szfll. Löwy Frídericka
életének 92-lk évében, hosszas szenvedés után foljó hó 5-én csendesen elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 7-én délután \'/i6 órakor kísérjük örök nyugaíomra az Izr. temető halottasházából. Nagykanizsa, 1936. szeptember hó 6-án.
ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyon tiszlelt vevőközönséget, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, sirkeret és síremlákok készítését és javítását. Ugy márványbó\', mint gránitból és műkőből nagy raktárt tartok a vevőközönség rendelkezésére.
Tiszte\'ettel KOVÁCS JÓZSEF köfaragómester
Iskolai felszereléshez:
aktatáska
hátitáska hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolosdbb árban
Szabó Antal sportüzletében
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Újdonság l Szenzáció l
Gyürhetetlcn és moihati
nyakkendők
legszebb . cm sxinekban I.OM
divatingek
gySnyBrd • minták
Bróoyai Oivatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Holberr-Schrantz-féle
műtrágyák,
ti
99
w
FUTDR
(csontképzö),
PEKK
(,tB" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
muff, műtrágya, növény védelmiszerek, gép, zsák, stb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
• Küzgasdasági Részvénytársaság 0
Oatenbers nyomda és Dmi Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet voaakwó Intézet, ízlett könyvek és dobozok gyára ■ nZalal KBzIBny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
| TELEFON
Készítünk i
mindenféle kereskgdelml, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketéul értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.

Gyártunk i
llzletl könyreket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártomböket, fallnaplárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^kivitelben és a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
SBKBS^X^;
_ mmSSmmmmmmamesÉourtÉHb
a fejfe)*pom* FftfaiMlü UK OsMttaa Myiéi éa DÉtoilil i^Ma^a vmutia kAz.p-^^, n-p^^y, QP-h\'fr rt-\'-4- jT^iy
70. évfolyam 206 szám
Nagykanizsa, 1938. szeptember 10 cífltörtök
Ara 19 fill.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI N
A P I L A r

f» kiadóhivatal i PÓU i ,
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElOlijtlísl ára: eí, hóri 1 peng« 40 tUlfc. SuiVcMh\'v (í kíadóhinUll leldoai 71 u.
Bátorság! ?
(bl) Gondolkodóba esik az ember, hogy miféle csillagzat alá fordulhatott ez a máskor oly békés vá< ros: Nagykanizsa, ahol az utóbbi időben égjMe-másru találkozunk furcsa jelenségekkel, rendzavaró »hösi tettekkel,* éretlen tréfákkal, felelőtlen izgatásokkal, melyeknek töltéséi homályban maradnak. Az egy\'ni vagy a kollektív bátorságukat akarják fitogtatni meggondolatlan fiatalok, akikből ily módon törnek ki a szomorú tétlenségre kényszeritett mai ifjúság visszafojtott életerői ?
Egy féltucalnyi kiskanizsai legényke megljjnadta a rendőrt, aki kötelességszerűen csendre inle\'t" őket.
Egy öreg, gyámoltalan zsidód asszonyt a Király utcai sötét, elhn. gyott sikátorban több fiatalember megvert. A teljesek eln.en\'kült\'k.
Egy garázda társaság éjszaka leszedte a Király-utcai zsidó cégtáb Iákat, összetörte, az ut sarába hajj« gőltn őket. A tettesek,ismeretlenek.
Egy ügyvéd Erzsébet-téri lakása -n?U< ablakait betörték, az ablakszárnyat leszedték és az utcán eldobták A tettesek ismeretlenek. . A park és vasúti sétány padjuit tele festették a zsidók el\'en uszitó képekkel és fellrafbkfkal. Közvagyont rongáltak. A ,tettesek ismeretlenek.
Az utcai járda aszfaltjára, tégla-kockáira, a mozi lépcsőjére falakra isléstelen izgatásokat pingáltak az éjszaka leple alatt. A tettesek ismeretlenek.
És igy tovább.
És mindez sölélben, éjszaka vagy ember-nem-járta si\'iálorok zugaiban történik. A színhely felettébb sokszor a Király-utca, tehát a Kskanl zsa felé vezető ut. És Kiskunizsán nadrágos embert sokszor érnek esténkint furcsa inzullusok. Utána kiabálnak az emlékezetes őszirózsás időkre emlékeztető hangok. Apró gyerekek fényes nappal is az utcán felszedett jelszavakai kiáltoznak a járókelők, átrobogó nu\'ók, fogatok felé.
Mi ez az izgága hangulat, ami a legválságosabb időkben is békés Nagykanizsán egyre több irányban termel goromba suhanc-lrófákaí és éretlen atroeüásokat ?
Mintha megváltozott volna valami Nagykanizsán.
Valamilíor arról volt hires ez a város, hogy lakosai megfértek egy-más mellett békességben méj? akkor is, amikor az ország más vidékein mindent felforgatott a különféle izgató tanok hecc-polilikáji. Még a vörös számum is aránylag csendesen vonult át Nagykanizsa fel it, a melynek ősi purger-erényei a legválságosabb napokban hozták meg bőséges kamataikat abban az ell n-állásban, a polgári szolidaritásnak abban a viharokat visszaverő er jé-ben, ami ezt a pusztuló déli vég-várost önerejével emelte a mai vi- .
rágos és lassan ujra-virágzó Nagy j knrtlzsává.
& most, amikor Nagykanizsa uj- ;
Ágyútűz alá vett a szovjet két lázadó falut Ukrajnában
Német telepesek szomorú pusztulása az ukrán határon
Bukarest, szeptember 9 Bugaz román fürdőhelyen a lakosság heves ágyutUzelésl hallóit messziről, ami nagy nyugtalanságot keltelt. Az ágyúszót Ukrajna felöl hallották. Sikerült megtudni, hogy az ukrajnai német telepesek fellázadtak a szovjet ellen és emiatt a
sírvjethatóságok hét teljes falu minden lakosát az utolsó emb rig száműzték. Emiatt a telepes-vidéken a németek megszervezték az ellenállást, amiből formális harc fejlődött ki. Ennek vetettek véget a szovjethatóságok a reggeli heves ágyútűzzel, amivel Áz egész ellen-
álló vidéket elárasztották, nagy pusztítást okozva ezzel a falvakban, melyeknek Összcl5tt romjai alatt sok halott maradt. Egy óráig tortott az ágyúzás, ami teljesen megtörle a németek ellenállását és a falvak lak°sainak sorsát végleg megpecsételte.
A felkelők bevonultak San Sebastian elővárosaiba
Párisi hir: — Komolyan kell számolni Madrid elestével
Hendaye, szeptember 9 San Sebastian védői az ostromló felkelők parancsnokságához jegyzéket intéztek, amelyben igéreiet tet. tek, hogy nem gyújtják ffcl és nem rombolják le a várost, sőt a tuszo knt ls szabadon engedik, ha a felkelők győzelmük esetén bünbo.sá-natot adnak.
A felkelők elfoglalták Guadelupe erődöt. San Sebastian körül a H-kelók benyomultak az elővárosba Magában a városban tovább folyta-tódlk a védők telső harca egymás ellen, ami a felkelők dolgát csak megkönnyíti. A baszk és az anarchista védők továbbra is fark s szemet néznek egymással Cs gyak-j-an kerül sor köztük összeütközésre.
San Sebastian polgári kormányzója ajánlatot tett a nemz tl csapa-tok parancsnokságának, hogy átadja a várost, ha a baszk szeparn-listák teljes amnesztiában rész sülnek A nemzetek az ajánlat t visz-szautasitották. Az Irunban kivégzett luszok
holttesteit exhumálták. Kiderült, hogy u tüSxok tömegéi koporsó nélkül temetlek a maguk ásta sírba. A lakosság körülállta a tömegsírt és zokogva ismerték fel sokan hozzátartozóikat a sírból cBkerült hul, Iák között, mely k sorában egyik első volt Athos volt miniszter holt-teste.
Páris, szeptember 9 San Sebastian ellenállása összeomlottnak tekinthető. A város lakossága körében vak rémület 1 U úrrá. San Sebastian eleste talán már csak órák kérdése.
Madrid körülzárása sokk.l súlyosabb, mint az a kormányjelentések-bői kitűnik. Párisba érkezett hliyk szerint komolyan számolni kell a spanyol főváros elestével.
A diplomácia munkája
London, szeptember 9 A polgárháború emberségesebbé tétele érdekében összeüli nemzetközi tanácskozásról közlik, hogy n tárgyalások a madridi kormány ellenállásán meghiúsultak. A spanyol polgárháború ügyé-
ben tanúsítandó semlegességet ellen őrző nemzetközi bizottság összeült Londonban. Az értekezleten mii*, den érdekelt állam képviselője megjelent, kivéve Portugáliát.
Porfugá\'fábnn Is
Lisszabon, szeptember 0 Két portugál hadihajó legénysége fellázadt. A zendülő hajókat bombázni kezdték repülőgépekről A bombázásnak a lázadók közt 6 ha-lottju és 9 súlyos sebesültje van. Lisszabonban készenlétbe h Iyezték az összies katonai csapatokat. A lázadókat hamarosan leverték, a nyugalom helyreállott.
A pontos veszteségek
Genf, szeptember 9 (Lapzártakor érkezett) A genfi vöröskereszthez közel állók jelentése szerint a spanyol polgárháború pontos veszteségei eddig 100.000 halott és 200 000 sebesült •\' \' Bayonnesszepí> mber 9 (Lapzártkaor érkezett) Bayonn • kikötőbe egy gőzös érkezett, amely Sant Ander és San Sebastian, s\'.b menekülteket fogadóit fel. A -menekültek megrázó képét adják a spanyol pokolnak.
ra a fejlődés, a szorgos polgári munka, a termékeny társadalmi bé-késség útjára lépeti, - az apró békebontó stiklik egész sora Jelentkezik, hogy békétlenségei, zavarokat, s/éthuzást. konkolyt plántáljon a kanizsai élet őszi mélyszántásába.
Akár a duzzadó, fiatal izmok túltengő »bátorsági« nyl\'ntkozik meg ezekb n a sötétben megbújó, Ismeretlenségbe takarózó cselekec\'e k-ben, - akár a nyegle jóKedv gye tekes kitörés I az k, akár háttér-ben maradó izgatók tervszerű munkájának beugratott előőrs \'i ezek az .Ismeretlen tettesek*, mindenkeppen szembe kell nézni ős ic
kelt számolni ezekkel n jelenségek kel. Az ilyesfajta jelenségek előtt való szemhunyás vagy téllen meg-lapulás préri tűz módjára érleli a szélsőségekre hajlamos rétegekben a további és még vakmerőbb zavart-keltés bátorságát. Ez ellen most kell felvenni n harcit, a-nig nem késő.
Nagykanizsának nz ujrrépülés uj korszakában ny :ga\'omra, békesség, re, összefogott erőkre van szüksége és ez \'k levegőjét, ha kell, eré lyes eszi özökk 1 is b;zOsitani kell.
Hatóságainknak meg keit találniuk a mód >t. hogy a mind gyakoribb apró atrocitások bunjánzásái
nak gátat vessenek. Meg kell tani-tani mindenkit arra, hogy nem fég-táblák leveréséhez, nem ablakok tördeléséhez, nem padok ós járdák bemázolásához, n.m öregasszonyok megpofozásához és n»m a rendőr megtámadásához kell ma bátorság és c-rö, hanem a mai magyar élei viseléséhez, az áldozatból a részt-vállaláshoz, az alkotó akarat lendületéhez, a közösséggel való együtt-meneteléshez. fynl, hinni, akurni, tenni. - ehhez kell n»a minden szemernyi magyar erő és eh* hez kell, ehhez ma valóban kell : -bátorság.
•AUUROZtmn
Felelős volt-e dr. Dely Károly a szepetnekl cigány haláláért?
A Járásblróságl Ítélet megállapította, hogy nem törlént bűncselekmény
IM8. szeptember 10.
.a _
Gyengélkedés idején, HlonMen ha a rosszullétet szorulás vagy keresztfáját foltozza, az enyhe és igen kellemes termiszeles Ferenc JóikI keserflvix mindig puha, kOnnyü szik llttlléstéa kielégítő emésztéit szerez. Híres nflorvoioV a legnagyobb ells-meréa hang|án Írnak a valódi Ferenc Jóisel vízről, mert ez a kritikus életkorban Is hosszabb időn ut alkalmazható anélkül, Itogy szerlelett kedvező halása csökkenne.
Az angol király átutazott Bndapesten
Budapest, szeptember 0 Edward angol király Isztambul felől érkezve kedden reggel átutazott Budapesten. Reggel 8 óra 20 perckor érkezett a Keletl.pályaudvarra, ahfol üdvözlésére megjelentek az angol követ (p a követség tisztikara, Bárczy István államtitkár és a külügyminisztérium képviselője is jelen vollak. Amikor « vonat beérkezett, az angol követ beszállt Hotóí a vonatba. A király rövid ideig beszélgetett a követtel, azután leszállt a pályaudvaron gyülekezett kő-zónség lelkes éljenzése közben. A király az előkelőségek csontjához ment, elbeszélgetett Bárczy államtitkár-ral és a külügyminisztérium titkárával, érdeklődött u termés felől, a gazdasági viszonyokról, majd a budapesti török követtel folytatott beszélgetést. A király vonata 9 óra 20 perckor a közönség lelkes ünneplése közben futott ki a pályaudvarról.
Bécs, szeptember 9 VIII. Edward angol király vonata menetrendszerinti időben megérkezett Bécsbe, ahol a pályaudvaron Schmldt külügyi államtitkár és a bécsi angol követ vezetésével várták a fogadására megjeleni előkelőségek. A király az előre megállapított program szerint töltötte el a napot az osztrák fővárosban.
Bécs, szeptember «ji (Lapzártakor érkezett. VIII. Edward angol király ma megtekintett te a Bécsben megnyílt magyar kiállítást. Különösen megtekintette és gyönyörködött Budapest és a Hortobágy képeit. A Hortobágynál megjegyezte, hogy nagyon sajnálja, hogy eddig még nem volt alkalma látni a hírneves magyar pusztát.
Biatorbágy:
Egy gazdag amerikai magyar filmest kidobtak a gyorsvonatból
Budapest, szeptember 9 Pollák József ismert nevü ameri. kai magyar film-vállalkozó Magyarországra érkezett. Biatorbágynál a vállalkozó kieseti a robogó .gyorsvonatból. Eszméletlen állapotban találtak rá a vágányok mentén, Súlyos sérüléselvei kórházba szállítót-ták. Azonnal megindult a nyomozás. Megállapították, hogy Pollák aranyórája a zsebéből eltűnt és eltűntek a vonatról a bőröndje is. Minden jel arra mutat, hogy bűntény történt.
Ha a beteg meggyógyul, akkoraz orvost hamar elfelejtik, de ha a beteg meghal, akkor az orvos az oka. Igy van ez Moliene óta nem csak vígjátéki anekdótákban, hímem az élet tövisesebb utmentéin is. Ebből ered az a sok rosszakaratú suttogás is, ami orvosok működése körül burjánzik ós sok intrika és gyanúsítás, ami utoléri a leglelkiismeretesebb orvost is
Ilyenformán került nemrégibőn sok szóbeszéd közepébe dr. Dely Károly nagykanizsai orvos, akit annál szívesebben kezdett ki a szó* beszéd, mert már akkoriban szó volt a klr. tisztiorvossá való kinevezéséről és ezt a kis szerencsét sokan nem nézték jó szemmel.
Ugy kezdődött, hogy egy decemberi napon véres fejű cigány állított be dr. Dely Károly kiskanizsai rendelőjébe. Bogdán Ferenc 45 éves szepetnekl teknővájó volt az atyafi, akinek Stojko Islván és egy harmadik cigány egyesült erővel verték be a fejét a szepelneki cigánytanyán valami családi torzsalkodás közben. A sérülés alapos volt, de azért a cigány saját lábán hozta be a kilyukgatott fejét Kanizsára. Dr. Dely annak rendje és módja szerint ellátta a beteg cigányt, aztán tetanus-oitást akart neki adni. Igen ám, de a cigány, akit a meglékelt koponyája nem izgatott túlságosan, az injekciós tűtől remegni kezdett, mint a nyárfa levél és a Kleofás minden világáért sem volt hajlandó megengedni, hogy beoltsák. A doklor megmondta neki, hogy az életével játszik, de a cigány nem tágított. Mit tehetett erre ad orvos ? Adott a cigánynak egy Írást, megmagyarázta neki, hogy azzal menjen el a szepetneki jegyzőhöz, aki annak alapján be fogja utalni a kanizsai kórházba. A cigány
hazament és esze ágában sem volt a kórházba kívánkozni. Csak amikor aztán később olyan rosszul lelt, hogy már a világát sem .tudta, akkor hozta be a családja szekéren a kanizsai kórházba. Akkor azonban már késő volt: - Bogdán Ferenci a kórházi ágyon vérmérgezésben meghalt. j
Jöttek erre dr. Dely Károly jóakarók és elkezdődött városszerte a suttogás. »A Dely doktor nem adotl tetanus-injekclót egy? embernek, mert az nem tudott fizetni, ezért halt meg Bogdán Ferenc vérmérgezésben.* ,
A pletyka terjedt, a suttogások kiszínezték, bővítették, végül is dr. Dely Károlyt feljelentették. Az ügyészség csakhamar megállapította, hogy bűncselekmény nem forog fenn. A feljelentők nem nyugodtak meg ebben, hanem átvették a magánvádat. ^
Közben mégis megtörtént dr. Dely Károly m. klr. tisztiorvosi kinevezése és ilyen minőségben Zalaegerszegre helyezték. .Onnét érkezett meg a tárgyalásra Nagykanizsára, ahol ügyét dr. Cséry Géza klr. járásbiró tárgyalta-
A tárgyalás alig tartott egy óráig. Kihallgatták dr. Dely tanúit, akik a történteket igazolták s,a per sorsát ez el ls döntötte. Cséry járásbiró rövidesen kihirdette az Ítéletet : - dr. Dely Károlyt az ellene emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Az Ítélet indokolása megállapítja, hogy az orvos szabályszerű elsősegélyt nyújtóit Bogdán Ferencnek és azon tui is megtett minden/jitézkedést, aminek a sebesült cmo-er érdekébén meg kellett történnie.
A magánvád ezúttal sem nyugo-godott meg az ítéletben, amely el. len fellebbezést jelentelt be.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
3000 ember vett részt a nagykanizsaiak szentlászlói zarándoklatán
A nagykanizsai kAtolikusság hódoló távirata a Szentatyához
Vasárnap indult el a nqgykanU zsaiak végeláthatatlan sora, elől házi zászlókkal, n levenbezenekar-ral a plébániatemplomból Zala ősi kegyhelyére. Előzőleg a plébániatemplomban Schahdl kegycsrendi gimnáziumi tanár misét, mondott, mely alatt P. Horváth Adorján helyettesházfőnök kiosztotta a szentséget. A Mária-leányok feldíszített Mária-oltárt vittek magukkal, ősi szokás szerint. A menetet P. Czir-fusz Vlktorin plébános és P. Si-micza Sebestyén sckrestyeigazgaló vezették, Gozdán Ernő egyházközségi titkár rendezésében. A vasúti szerelvény husz kocsiból állott. A mozdonyon virágokból összeállítva az apostoli kettős kereszt. .Percek alatt megtelt a hatalma^ szeflmny a zarándokokkal, egy másik szerelvény külön indult a vasutasokkal és családtagjaikkal Szentlászlóra. A kegyhelyre érve, a nagykanizsaiak zárt sórökban zászlóik alá sorakoz. tak. A szentlászlói ferences zárda-főnök, P. Ily Károly ^papságával várta az állomáson a nagykanizsaié kat, majd a leventezenekar hangjai meUett bevonult a sokaság. A templomban P. Ily Károly házfőnök meleg szavakban köszöntötte a nagykanizsai zarándokokat a Magyarok Nagyasszonyának ősi kegy* helyén és áldást osztott, majd P. Czirfusz Vtytopin plébános mulatott rá a Zarándoklat jelentőségé-•tfe. Utána a főoltárnál P. Ily Károly, a tábori oltárnál P. Czirfusz Vlktorin tartott szentmisét. A kántori teendőket ifjú Rácz Alajos végezte, a zenét a leventezenekar szolgáltatta. Felemelő látvány volt az óriási sokaság, mely nemcsak Nagykanizsáról, de Zala más részeiből ls körül állta a tábori oltári.
Istentisztelet után megkezdődött » katolikus-gyűlés a templom előtt P-Slmlcza Sebestyén ferences-lelkész
Stíl és férfi
MSuetkNönlemsések
megérkez/ek
Sinser Diuatáruhúzbo.
Legújabb divat! Dus választék!
P Fiának!- Leányának l
I Cipőt, öltönyt, sapkát, táskát, tornacipőt, tricót, harisnyát
| nagy választékban kaphat SZOMOLÁNYI ÁRUHÁZBAN.
Ifflll. gtcplember 10
hatalmas beszédben kifejtette n Máría-kulíusz szükségességéi, Magyarország ttsszeforrot\'ságál a Magna Domina Hungnrórum-ma| és ragyogó szavakkal áldozott Magyarország védasszunyának. Bensd k gersó a közéleti jelenségekkel fog. jalkozott katolikus szemszögből és a ercdo-fronthoz való csatlakozásra szólította fel a hallgatóságot. Ez ulán a katolikus gyűlés határozati-jag kimondta, hogy hódoló táviratot kQÍd őszentségének, a római páoá-n.ik és törhetetlen ragaszkodásáról és fiul hódolatáról biztosítva, apos toll áldását kéri. A sürgönyt p. Czlrfusz Credo^lnök irta alá. Végül a leventezenekar a magyar nemzeti imádságot játszotta.
Délben a nagykanizsai papságot, a rendezőséget és a Credo-vezetősé-get vendégül látta a sz-.\'ntlász\'ói rendház, amkor is a kanizsaiak szeret\'tét és ragaszkodását a szent-feí-cncrendlek Iránt Bone;!ek Ri\'zső tolmácsolta, amira Ily Károly zárda-főnök a szeretet hangján válaszolt.
Délután 3 órakor keresztül, 5 ónkor litánia volt. 6 óra elmúlt, a mikor a nagykanizsaiak visszaindultak. Ez alatt lassan megeredt az eső, amely Kanizsáig záporrá dagadt, ugy hogy teljesm elmosía a terve^\'tl impozáns gyertyás bevo nulást.
Csülflrtök
idiftaprat L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. - 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 1205 Rcndőrfu-vószenekar. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjáráselentés. — 13.30 Különleges hangszerek. — 14.10 Hirek, árak. — 10.15 Séta egy tnajomJhláz körül. (Fazekas István). — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 Dezséri Gyula a ■ vén sas.» (Heltai Nándor).
17.30 Cigányzene. — 18.30 A budai 1.népszínház. (Galamb Sándor). — 19 Ladányi Ilonka énekel. — 19.40 Hang-jálékeiőadás a Stúdióban. <Az Ipszl-lon-sugár.» Hangjáték 3 részben. — 21.20 Hirek. — 21-40 Ida és I.oris zon: gorázik. - 22 Időjárásjelenlés. - 22.30 Angol tánclemezek. — 23 A Magyar Fóld-klállitás ismertetése. — 0.05 Hirek
BiirfapMl 1L
18.30 Hanglemezek. — 19.10 Az antik kuliura halála. (Dr. Váczy Péter). — 19.45 A rádió szalonzenekara. — 21.15 Versenyeredmények.
B4c*.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Könnyű lemezek. — 13.10 Szimfónikus kmczek. — 13.45 Schipa-lemezek.
17.30 Sébacliermeler-Marlinl Hertu zongorázik. — 19.20 Fúvós zenekar. — 22-10 Iládiózcnekar. — 23.05 Könnyű zene. — 23.45 Jazz.
- LAKBERENDEZÉS a mai péuz-uüko mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopslein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá zában.
~ Elölráso* Intézeti kik .lövetek naivon olcnón kaphatók SchUtznél.
BALAI KÖZLÖNY
Elérhetetlen messzeségek
A kisfiam álmában felnyögött. Istenem... a gondja mi lehet? nőst döntögeti tán a hegyeket es rajtuk csillagot rugó csizmákban végig lépeget, sorban, ahogyan az este mondta a holnapi leckét és rá meredtek titokzatos Tibet szikla-szörnyei, a hegyek, hágók, glecserek.
Tán most rúgja szét azt az egyet, amelyik - jaj I - nem jutott eszébe, crte/metlen, furcsa neve volt. Amig vergődve keresgélte, arra gondoltam:
mennyit tanultam, mennyit éltem, de arra a tibeti kő-titánra — jaj, Istenem / — én sem emlékszem. Nem is találkoztam vele soha, pedig szállva szárnyas vágy-vonatban (az örök betü-patemosteren) a fél világot én is berohantam.
S a kisfiam az este megakadt a furcsa tibeti hegy nevén. Most álmában nyögve birkózik vele a kékszemű, szőke kis legény. Tán most szakad rá a szik/a-góliát s a kisfiam segítségért kiált hangtalan álom-rémülettel. A hegy miatt .. amit eltelejtett. Amit nem is kell tudni senki másnak, sem apukának,, sem grófnak, királynak, csak neki, szegénynek...
Emberek I megér-e annyit az egész Tibet, -hogy egyetlen egy kicsi gyerek álma miatta keserű legyen? Van-e annyi szép azon a távoli hegyen, mint a pille tarka szárnyán, amit a kisfiam álmában kerget ? A legóriásibb szikla-rengetegnek minden kincse van-e olyan csoda, mint álmában a kisfiamnak egyetlen hajnal-piros mosolya ?
Most átfordult a másik oldalára... Aludj emberke, — úgyis nemsokára arra ébredsz, hogy szálló álom az élet s hogy iobb lenne, ha neve se volna sok elérhetetlen messzeségnek ■■
Barbarlts Lajos
Löwenfeld Luciánt 80 pengőre ítélték,t mert megsértett egy rendőrtisztet
A PfIhoda-tOntetés egy késel mellékhajtása a bíróság előtt
Érdekes járásblrósági tárgyalás volt a nagykanizsai klr járásbíróság előtt. Lajtai (Löwenfeld) Lucián biztosítási tisztviselő állt mint terhelt a birőság előtt, meri egy nagykanizsai rendőrtisztet durván megsértett. Lajtai az utcán Lcdsczy József kereskedővel beszélge\'.cil és a nagykanizsai rendőrtisztekről elismerően nyilatkozott, nem ugy azonban az egyikről, akit ugy jellem, zett, hogy az illető egy...! Lajtai háta mögött azonban ott volt Bnli Pál rendőrliszt helyet t-s, aki meg. hallotta és kö\'cbsségszerUcn jelentette feljebbvalójának. A rendőrfőtiszt feljelentette Lajtait, aki időközben felment a kapitányság vezetőjéhez és sajnálatát fejezte kl a történtek felett és minden elégtételadásra hajlandó volt. Köztisztviselő-
ről lévén szó, a kiháyásl eljárási mégis lefolytatták Lajtai ellen.
A tárgyaláson dr. Cséry Géza b\'iró ismertette a vádat, de Lajtai kijelentelte, hogy nem érzi magát bűnösnek, bár elismerte a sértés megtörténtét, azonban azzal védekezett, hogy az emlékezetes Prthoda hangverseny alkalmával, amikor az ifjúság tüntetett, ö künn állt a frontharcosok helyisége előtt és nk-kOr a rendőrtiszt Lajtait egész-n a Fő-ullg hurcolta magával, noha semmit sem követett el. Ezért neheztelt reá.
i- No és maga ezt a két óv előtti dolgot még mindig számon tartja ?
- kérdezte tőle dr. Cséry bíró-
— Kérem, én nagyon megbántam I
- mondta Lajtai.
A járásblró végül is bűnösnek
mondta ki Lajtai Luciánt durva becsületsértésben és őt ezért 80 P pénzbüntetésre és a felmerült költ, ségek megfizetésére itéltc. Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy figyelembe vette a vádlojt izgatott állapotát, harctéri szolgálatát és ezért nem alkalmazott fogházbüntetést.
A védő enyhítésért fellebbezett.
Utcák nyitásit kérő küldöttség a városházán
Inaros-gyDIések Kaposvárott,
Cegléden és Nagykanizsán
Az építőipari szakmák münkátlan-sága arra Indította az összes nagykanizsai építőipari szakmákat, hogy erőteljes mozgalmat Inditsanak munkaalkalmak teremtésére. A napokban küldöttségben felkeresik a polgármestert és kérni fogják, hogy uj utcák nyitásával tegye lehetővé a magánépltkezések megindítását és munkaalkalmak teremtését. Elgondolásuk szerint olyan utcákat is meg kell nyitni, ahol még nincseWb meg a közmüvek, de kisemberek, akik kisebb családi házakat akarnak építeni, ott mégis szívesen épitkez. nének. Az építőipari szakosztály Gerócs György szakosztályi elnök irányítása mellett most dolgozza ki a részletes tervezetet, amélyt\'t bemutatnak a polgármesternek. •
Kaposvárott tegnap tartottál* meg az országos iparoskongresz-szust, amelyre megérkezett Bornem -Issza Géza ipsfcteyl miniszter és báró KruchlnaTkároly miniszteri tanácsos, valamint Papp József IPOK elnök és a magyar Iparos közélet vezetősége. Nagykanizsáról nagyobb küldöttség mént át Kaposvárra

Nagyobb küldöttség képviselte a vendéglős-kongresszuson, Cegléden a nagykanizsai vendéglős ipart. Az Ipartestületet Bazsó Jó\'Bíf, a testű, let főjegyzője képviselte.
„ Zápor!
Prognózis: Északnyugat szól, epflaebb, sok helyen zápor, a felhőzet elszakítva, a hó kelet felé kissé változik.
Naptár: Szeptember 10. csütörtök. Rom. kat. T. Miklós. Protestáns Erik Izraelita Elui hó 23.
Gyógyszertári éjjeli Bzolgálat e hó 15-lg az „őrangyal" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
GSxfürdS nyitva reggel 6 órátój este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- Elegáns hímzett pongyolák legújabb fazonokban SchUtznél.
ip oszi Ncn MiiHpiigiiii, isMacipik, to Hlltényi Sándor és Fia cipőáruhűzőban Fő-ut 2. szám.
EALAI ROZLOHV
Aktuális furcsaságok
\\19»6. szeptember 10
«_
Féltandija* angol és jiémet njel*taníalya-amJk m Zalai ftUbctftny elflfizetfli rétiére
,A nyelwk tanulj évről/évre íjobban tért i\'sódlt -Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész niüvelt világon, .főként a .iiyfilvn konok,nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni .előflettőiií k a -nyelvtanulást és ezért megáltypvdott..egy .elismerten kitűnő nagykanizsai nyclvtenárnöviei, oki ,-Jíét pyclvet 50 százalékos .kvdvozuiénayoi tanit a Zalai.Közlöny előfizetőinek.
Az íjngol.és.német,jiye(vtanfolya-vmunk .vezetője Pallos Erzsébet. A •tanfolyam nem csoportos, mert | egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt A tanitás heti ,órával hat .hónapig tart, ,hflvi tandíj a Zalai .Köalöny előfizetőinek B ;pengő, (nem előfizetőknek !10 pengő). \'Pállos Erzsébet a londoni cgyet/emen szerezte meg az angol nyctvtauáfi .diplomái.. A töké-imtes kl?jlóal bUt«*ii^ák mr. Waltr ^Rlpmamnak, a londoni egyetenrfo. nelfka "tanáránok eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeManírnőnél (Jirzsélxt-tóér 18. II. cm.)
Minden tanfolyamra va\'ó fOlt.m-djjas beiratkozáshoz fel .mutatni a Zalai Közlöny .legutóbbi előfizetési nyugtájál, -.vagy a Zatol Közlöny szerkesztőségének igazolá-sál.
,ö«l.J.Wkcr^j^.i J(U1HUU Kojuteln
Bútoráruházban Nagykanizsán. Mélyen leszállított árak mállott. - RondklvUl kedvező fizetési feltétetekkel.
- liUéiucQlvújlVc .iuldUcoióta) Mt ióu <Ululáp (klói 8-ig " Pannónia hrtUó l^u*,*!^
„Emberhlztaló állomás"
A ssóvjet termelte ki ezt a fur-csanevü, dc még furcsább céllal alakult intézményt. A bolsevizmus jó ural rájöttek, hogy a hadseregbe jelentkező újoncok közöl nagyon sokat visszautasítanak, mert a liiányos táplálkozás miatt testileg fejletlenek. Ez késztette a szövőjét hadügyminisztert arra, hogy úgynevezett «hizlaló állomást» létesít, ahOl hathónapi különleges étrenddel m«gjavitják a rosszul táplált újoncok testalkatát. "*""
Hogyan, htft a szovjet állat teremtett «tökélc|cs» \'államban hiányosan táplálkoznak az ifjak? Mindenesetre érdekes dokumentum az utókor számára: — Oroszországiján a világháború után 18 év. re háborús célokra hizlalják az embereket.
Ez aztán cim I
A legutóbbi kinevezések kőzött olvastuk a kővetkező cimet:
.a főiskolai minősítéshez kötött állású ál ka mi gyakornokok részére megállapított törvényszerű illetményekkel ideiglenes minőségű intézeti fogalmazó gyakornoka
Igaz, hogy manapsőg clmkórság-ban szenvednek az emberek, dc azért el tudunk képzelni rövidebb és vclösobb elmet is, amely bizonyára nagyobb örömet Is kelt, mint ez. Mert ennek a cimnek megtanulása és használata megér, dcmcl még egy kinevezést, vala. libgy ilyen címmel:
• cmberátlagon felüli tanulási buzgalommal megáldott, tisztclct-di/Woz nem kötött, dc az állami gyakornokok részére megállapított törvénytelen megilletődéssel fogadott illetmény felvételére jogosult, további kinevezésben, előléptetés, ben és címadományozásban re-
ménykedő, az állami hivatalokban dívó szószaporítás! készség által öukénytelen és akaratonkivüli leghosszabb cimhez jutott névrekorder és óradíjas fogalmazó-gyakor. nok helyettes jelölt.>
Aki a feledékenységben világrekorder
^Mondanunk sem kell, hogy ta-nárembcrről van szó. Még pedig egy tudós professzorról, névsze-rint Whjtncy Róbertről, aki a newyorkl Columbia egyetemen tanítja és egyben szórakoztatja az ifjú amerikaiakat. A tudós professzor még az egyetemnél is buzgóbb látogatója a talált tárgyak hivatalának, ahová minden nap percnyi pontossággal belér. WhÜl-ney professzor már előre tudja, Ivogy a villamoson, földalattin vagy az autóbuszon minden nop elWagy valamit. A talált tárgyak hivatalának alkalmazol la i már ismerik és most kedves kis tréfával lepték meg a professzor urat tízezredik látogatása alkalmával A szokott időben megjelenő profesz-szornak egy csecsemőt adtak ál, aki minden kérdezés nélkül karjára vette és hazavltto.
Hogy mennyire őrült a szórakozott professzor felesége a kicsikének, arról nem szól a krónika. L)c hogy mennyire társa lehet a szórakozottságban a talált csecsemő mnmája úrra jellemző, hogy a kicsikét anyukája az autóbuszban felejtette.
A nevolőlntőxotokbon Jól Ismert, kitűnő minőségű SchUtz-kelongyével küldje Intézetbe gyermekét.
AImi/ tíi sxerxUak, marad- i

—, (Koródl Katona Jários)
volt országgyűlési képviselő, a Credo szervezet országos világi elnöke, vasárnap délelőtt 11 órakor a cin tóriumban, kedvezőtlen idő esetén a fehértereni-bon beszédet mond. Katolikus kőrök-bon nagy érdeklődés előzi meg a kiváló szónok beszédét. Résztvesznek (azon az összes nagykanizsai katolikus egyesületek is.
— (Ünnepély az orazágzászlónál)
Szerdán reggel 9 óra után összegyűlt Nagykanizsa összes iskoláinak ifjúsága tanáraik vezetése mellett, hogy kultuszminiszter! rendelet értelmében a Ven! Sancte, tehát Istennek segítségül lüvása után, az Országzászló clötl adózzanak a nemzeti érzésnek. Meghatóan szép kép volt, az .lfju magyarság, az elkövetkezendő llj-Magyaror. szág népe, amint a virágfakadás pompájában sereglett össze a magyarság zászlaja alatt. Ott volt dr. Krátky István polgármester is. A Magyar Hiszekegy eléneklése után, amit Ketting Ferenc tanár vezényelt, Surányl Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár hatalmas crcjü és magas szárnyalású bo-szédben méltatta a nom®etI zászló jelentőségét, az ifjúság kötelességeit a Hazával szomben. Horváth Ilonka polgári iskolai tanuló hazafias költeményt adott elő sok előadói szépség, gel. Harsay felsőkereskedelmi iskolai tanuló hazafias Barbarils-kőlteoiényt szavalt fiatalos lendülettel és hévvel. A ||[ékcrnelő ünnepéig a Himnusz hangjai mellett ért véget. —- Majd az elemi iskolák tartották meg ugyanolt külön ltazafias ünnepélyüket. Itt Zsigmond Józsefi igazgató méltatta lelkes szavakkal a nap jelentőségét és n nemzeli érzést gvullasztolta fel a kis növendék-lei kékben. A növendékek kedves szavalatai és éneke adta a műsor többi részét.
HALLÓ, BERLIN!
SZANTÓ QYÖRQY REOÉNYE 30
- A gyerekhad zsibongva tódult ki, mint a megzavart méhraj. A csillog\') szempárok kíváncsian tapadtak az idegenre. Aztán elveszetté lábaik do-■baja.u szúk folyosó homályában.
,A festőnő elélhetett vcudégének és férfiasan megrázta a feléje nyújtott keret.
— Miért küldte el őket? Nekem nincs jussom a meséhez? — kérdezte Erdtheim mosolyogva.
— A meséhez? Nems ahhoz senkinek sincs jussa. A mese mákony. A reális élet gazdagabb, színdúsabb minden mesénél. Anatómiát mesélek az én kis hallgatóságomnak, tudják meg, miből vannak. Anatómiát, aztán higiéniát, házi terápiát. Testnevelést. Nem fogunk tóbbé szurtos, angolkóros, éhségtől |Hilagrás gyerekeket Aladin csodalámpásával, vagy a \\iobc-lupgok hőstc|tjeivel bódítani. Ennivaló kell, torna és napfény. Nem hazug misztériumok.
— A művész beszél igy?
— A művész? N<to. Az ember. De ne beszéljünk erről. Örülök, hogy eljött. ;És kérem, érezze magát itthon nálam.
— I)e azért küldte el a vendégeit? Ha itt volnának, ha nem zavartam volna meg az ön ,jjj»pi programját, bizony már otjhon is éreznéux magam, így -már nehezen ft^unenuí.
-T- Érje be a virágaimmal — mondta C.ertrudo Bollwitz rejtélyes mosollyal. — Ha máskor eljön, ígérem, hog|y nem zavartalom magam. Nem tudtam, liögy érdeklik a gyerekek. "^lindennip más ház kicsinyei vannak soron. Ez az egész utca az én kertem. Ha mindenki egy utcát vállalna, vagy csak egy házat...
EM&llgalolt. Majd mintha hirtelen cszébcjutolt volna .valami.
— •Lássa, ez az én világom. Szeretném, ha megismerné. Mint ahogy én is eleget tettom ama kérésének, hogy ismerjem meg az ön világát. Szeretném, ha miudennap kijönne kél hétig.
— Én is két hetet kértem öntől a Romanisrthes Kafféban. Emlékszik?
— Egy év lett belőle.
— Megbánta? >♦
— Nem, ne beszéljünk most erről. Először teljesítse maga is az én kérésemet.
XXI.
— Azt hiszem Davidsohn és a vörös Willy nem csináltak rossz üzletet — dörmögd Toni Breoher. Mondd csak, miért akarsz erőszakkal a téren áthatolni? Kerüljünk a hátsó bejárathoz.
— Nem - felelt Adoré makacs el-l^atánozottságpal. Lássák, amikor megérkezünk, ö is a főbejáraton érkezett, Erdtheim telefonálta.
A nagy fehér Cadillac alig tudott előrejutni az emberek és autók tömegében. Ámbár hét óra volt csak és a . meccs fél kilencre volt hirdetve, a I
Postdamcr Slrasse feketéllet a klvül-rekedtek ezreitől.
— Harmincezer jegyet adlak el, Toni. Azt hiszem, ha az a vacak bódé nem lenne huszonötezer emberre ösz-Sze tákolva," mégegyszer annyit lehetett volna eladni.
A forgalom teljesen megakadt. A Sohfatzmannok nem tudták a rendet fenntartani. Adoré kiszólt a szócsövön a sorfőmek.
— Mondja, hogy Toni Brccher jön! Helyet I
— Helyet Toni Brechcrnek! Helyet! — ordította a soffőr.
Kiáltására rettentő üdvrivalgás felelt.
— Ilochl Hoch unser Toni! Hochl
Az autó falai ro|K»glak, a tömeg
sűrű hullámokban sodródott neki.
Végre sikerült néhány Schulzmifi-nak a kocsi ajlajáltoz utat törni. Olt vollak a Sport-Palast rácsának bejá. rata előtt.
Toni kilépett az autóból. Üvöltés reszkettette meg a levegőt, amely vé- ; gigfutott az egész Potsdamer-Plalzon. ! A rendőröket újra elsodorták és Toni a tömeg vállán emelkedett fel a Si>ort-Palast lépcsőzetére. Adoré még látta az Ívlámpák fényében, amint a csarnok hat kapujának egyikében feltűnik.
A rács, amely a Sport-palast előtti térséget elválasztotta a Polsdamer-Plalzlól, feketéllet a felkapaszkodó^ tömegétől. Ezrek özönlöttek a hat bejárat felé, dulakodva, lökdösődve, élénk cáfolatként a n(jn,ct rendszerc-telnek. És a csaryok letözcléu tüzelt
a mozgó fényreklám, mintha izzó betűivel végsőkig akarná fokozni a tömeg őrjöngését:
— Toni Brecher—Paolino. Toni Brci-jiiorr—Paolino.
Az autósorok feltorlódtak és egy kocsi sem tudóit a bejáratokig eljutni. Pézsmabundás, henuelinkeppes dámák és cilinderes urak lökdöződtck, szorongtak kisiparosok, munkások és kereskedősegédek keményőklü sokaságában, -zsebmelszők szüreteltek, hisztérikus varrólányok és gépirókisasszor-nyok visongtak, rikkancsok teljes hangskálában üvöltöttek, rendőrök ordítoztuk.
— Menjen hátra, az öltözők felé — szólt ki Adoré a soffőmek.
A inótor durrogott, a sziréna folytonosan hörgött. Végre átvágták magukat a hátsó bejáratokig. A rikkancsok kiáltásai ide is elhatoltak:
— Sportzeitung! Letzte Nadhjrich-ten!
Adoré kisétált a kocsiból és végigsietett a folyosókou. Tűzoltók, újságírók, trénerek, menedzserek, orvosok, segédek sürögtek ki-be az öltözők aj. lajain. \'
— A kilencesbe tessék — hallotta Adoré valahfonnaln.
Az öltöző ajtaja nyitva volt, egy nádkarosszéken már ott ült Ton\' fúr-dőköpenyben. Körülötte is erős arcok, Davidsohn, a vörös Willy, Erdtheim\' a trénere, néltföy boxoló, két masszőr.
(Folyt kőv.)
1836. siéptembcr 10
ÍAtM (WZUMrt
Ruhatár bérbeadás!
Az Iparoskor bérbeadjü folyó ívi november 1-tőt 1937. október l-ig lerjedö idóre a mulatságok slb. alkalmakkor használatos
ruhatárát
Ajánlatbeadás halárideje tolyó hó 12. déli 12 óra.
A bérbeadás feltételeiről a Kör hivatalos helyiségében d. e. 11—12 és d. u. 5—7 óra kOzfltt felvilágosítás szerezhető.
Nagykanizsa, 1936. stepl. 7-én.
Oábor Iónét s. k Papp Oiikár s. k.
jegyző. Ogyv. elnök.
Országos Frontharcos találkozó október 3. t!s 4-én Budapesten.
— (Fizet az OTI)
Szeptember elsejével az OTI megkezdte az öregségi és rokkantsági já. radékok kiutalását. A kérvényeket « nagykanizsai kerülcU pénztárhoz kell benyújtani, a járadékösszeget a budapesti központi bizottság állapítja meg és utalja ki. Az öregségi járadékot kérelmezőnek 400 1teles tagság szükséges és igazolniuk kell, hogy 65. ék\'t-évüket betöltötték. A rokkantsági járadék kiutalását szintén megkezdte az OTI nagykanizsai kerülete, ami már 200 lieli járulékllzetés után jár a tagnak, leltévé, hogy az orvos a 75 százu-lékos munkaképtelenséget megállapítja.
Mária napra a loglde&llaabb névnapi ajándék „Nttlhmer" bonbon díszdobozban. (Uugár-ut 2., szaküzlet.)
— (Volt lengyel-legionlsták I)
Kismoky I.ászlö, László MU<úly, Sierminsky János és dr. Marczinek Jenő lelkérik azokat, akik a világlitíbo-ruban a lengyel légiókban vagy lülfl —11122 között más lengyel íormáciö-ban szolgáltak és eddig még nem adtak jeli magukról, valamint azokat, kiknek Hozzátartozója a léglóknál hősi halált Szenvedeti, adják le elmeiket írásbeli leg Miklóssi Ferdinánd Leóhoz Budapest, X., Szabóky.u. 58.
- Iakolactpák, tornacipők Mlltényl clpóUzletben, Fő-ut 2.
— (Bor, bloska, olgény)
Kedden nagy mulatság volt Homokkomáromban, ahielyre elmentek a cigányok is. Később, amikor a cigányok hazafelé tartottak, összezőrdültek az ugyancsak hazutérő falubeliekkel. Olyannyira szorult helyzetben voltak a ]>olgárok, hogy végül is kéat rántottak védelmükre. Eközben tőrtént, hogy az egyik késével megszúrta Orsós György 22 éves cigány szeméi. Orsóst a kanizsai mentők kórházba szállilották.
Minden frontharcosnak érdeke és kötelessége résztvenni az Országos Frontharcos találkozón.
— UnJetent
a Miihók íjőnyvo legújabb s^áimb áru 20 fillér, kapható mindenütt. Misiden számhoz keresztrejtvény, értékes dijakkal. I
- A Schfitt-kaUafya tartói éi jő, ára méltányos, oki csak használja, diósért
- OjfayM őezi dlvatolpő-ktllőnle-gosaőgek Mlltényl olpőazlotben, Fő-ut 2.
Frontharcosok Jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra.
- A« Idei .yái
szinliözi szenzációja a |udal Színkör darabja, a .Csárdás,, amely tolt lázakkal jutott .el a századik előadásig. Ezt a szindaftiWt adja Mprbmellék-lelül az e lrfll száiaáfraö a"Sz[nházl Elei. A budapesli szinlxázakbau is megkezdődik már a szezon és a inp máris bemutatja prőbuképen a készülő újdonságukul.
— Közalkalmazottak llgyehkébel Un totárainkat -ényegesen leszállított ára-koo árasitjuk. Hosszú lejáratú hitelre i«, kamatmentesen. Kopatein bútorára, ház, Horthy Mlklós-ut t, aaáta.
ZALAI KÖZLÖNY I93B. azeptember B-l Máméban
5. oldalon megjelent
,.Takarítás - megtakarítás"
ciinü hirdetést tévesen közöltük, mert Izsák József r. t.-nek Nagykanizsán fióküzlete nincs, csak egyedárusitója:
Deutsch Sándor cég Nagykanizsa Fő-ut
tehát nevezett egyedárusitó nem Izsák József r. t, hanem az „Izsák József r. t. gyártmányainak nagykanizsai egyedárusitója"\'
h
Jól sikerült a Keszthely—Nagykanizsa közötti atlétikai verseny
Atlétikai versenyiv nein n. legkedvezőbb időben bonyolították le \' a Keszthely- Nagykanizsa városok közötti atlétikai versenyt. A v r-»senyről hiányoztak Nagykanizsa legjobb atlétái, Vats, Geivncsér, Varga, igy fölényesen Keszthely nyerte meg a versenyt. A verseny* rendezés Bremser Gusztáv tt-stnevelési vezető érdeme, akinek Mo. hácsi Kálmán segédkezett nagy ügyszeretettel. Ez a lelkes ember minden dicséretk-t megérdemel.
Értékes éremdíjazásban rész si-tették ugy a győztes, mint a helyezett atlétákat, akik között Cifra és Pap személyében kiváló atlétákat ismert meg Nagykanizsa kis számban megjelent atlélabarát közönsége. Nagykanizsa atlétái dözölt Tamásy és Péczely érdemei külön dicséretet. * Versenyeredmény a következő : 100 m senior: 1. Cifra K 11.4 mp, 2. Mailag N 11.0 mp, 3. Parti N 12.1 mp.
100 m junior: 1. Laufer K 118 mp, 2. Nemes K 12, 3. Tamásy N.
200 m senior: 1. Matlag N 26 mp, 2. Parti N 25 3.
I 200 ni junior: 1. Laatfer K 251 mp, 2. Nemes K 25-3, 3. Skornyák K 25.3.
400 m senior: 1., Péczely N 55.9 mp, 2. Németh K 61.2.
400 m junior: 1. Tamásy N 59 mp, 2. Horváth K 64, 3. Oláh K 67.
800 mj 1. Tamásy N 2 p 12.6 mp, 2. Ndmeth K 2 p 15.2V 3. Tihanyi N 2 p 28.
1500 m: 1. Kaszás K 4 p 56.1 mp, 2. Körösi N 5 p 04, 3. Polui N 5 p 54. I
5000 m : 1. Szabó K 18 p 21.9 mp, 2. Körösi Körösi N 19 p 10.
Magasugrás : 1. Cifra K 173 cm, 2. Máté K 157, 3. Bezerics K 161.
Távolugrás : 1. Cifra K 651 cm, 2. Nemes K 636, 3. Tamásy N 693.
Súlylökés : 1. Papp K 11.06 m, 2. Cifra K 11.30, 3. Somogyi N 9.95.
Diszkoszvetés : 1. Papp K 37 20 m, 2. Cifra K 34 80, 3. Somogyi N 33.%.
Gerelyvetés : 1. Papp K 49.76 in, 2. Nemes K 41.90, 3. Révai N 36.00.
A verseny után Bncmser Gusztáv testnevelési vezető oszlottá ki buzdító szavak kíséretében a dijakat.
UJ.
Az NTE nyerte a Schütz-serleget
NTE—Zalaegerszegi TE 2:2 (1 1)
Kis Boldogasszony napjita Játszottak le Zalaegerszegen a Scttütz-kupn döntőt, mt\'ly döntetknül végződött. Az NTE-nek két győzelméhez egy dön. tétlen eredmény is elég voit, hogy a Schütz serleget megnyerje. Igy a Sq,őtz serleg idei védője nz MTI- lelt 5 ponttal, 2. a Zalaegerszegi TE 4 ponttal.
Az első félidőién az NTE egyenrangú ellen Tele volt az egerszegi csapatnak, amikor a honi csapat balösszekötője révén gólt ér el Farkas és Csondor együttes hibájából. Jaknbecz
egyenlít.
Szünet után az egerszegi csapat nagy fölénybe kerül, kitűnő csatársorával sok veszélyes helyzetet teremt. Farkas vetődve tud csak egy kapura t.irló labdát kézzel menteni, a ilM?st Harsai belövi. Már biztos győztesnek Játszik a ZTE, mikor Riltor az utolsó perceken kiegyenlít.
Jó volt Ritter, Kudich és Csondor, a ZTE tsatársora nagyszerű.
Czeczell biró hiba nélkül vezette a mérkőzést.
Felhívás a tanulókhoz I
9-én kezdődik az uj Iskolaév. ""
Spirál, kero.k.de.lmi és mlnd.Bf«Jt« fOz^Bk, "]\' tábla és tömb, vonalzó, k5r«6, t«»ötotl, *ol<t.r«6, kékpapír, aktatéafca, Mtltéaka stb. Mftofoaóbbaft
Vágó Endre itizer. jáfCk is paiiifelilHn, Fű ut H.
VsvAlnknak tae fly «wéré« 1
Stock Inger osztrák miniszter Nagykanizsán
Érdekes vendége yolt szerdán délelőtt Nagykanizsának. Tnopauaw bécsi gyáros autóján Nagykanizsára érkezett Stockingcr osztrák miniszter, aki fövid ideig >art6 nagykanizsai bevásárlásai után folytatta útját Ihárosba, ahol Inkey báróék vendége. Stockingcr néhány napon át részt vesz az ot«ani vadáafcatokoh és azután folytatja útját Gyulára, a hoi Eszterházy herceg vendége lesz. t f {
A sztrájkokról, uj szociális reformokról és id6s kisiparosok adómentességéről
nyilatkozott Bornemisza Qóza Iparügyi miniszter
Kaposvár, szeptember 9
Bornemissza iparügyi miniszter Kaposvárott nagy beszédet mondott. Többek között kijelentette, ho^y az ipari novellábaíi foglalt egyes szociális intézkedések félreértése folytán uz országban többfelé sajnálatos munkabeszüntetések következtek be. Kijelentette, hogy minden ilyeu jelenséggel, ami politikai célzattal történik, a legerélye^ebben szembefordul. Minden ipurágban, ahol annak szüksége mutatkozik, sor kerül a megfelelő szociális intézkedésekre, de az érdekeltek várják be türelemmel uzt a pár hónapot, amig a sor reájuk, Illetve szakmájuk ügyeire kerül. Bejelentette a miniszter a továbbiakban, hogy a 60 éven felüli kisiparosok adómentességéről komoly tárgyalások folynak és azok remélhetőleg sikerre is vezflt. nek.
Meghosszabbították a balatoni menetdíj-kedvezményeket
Budapest, azcpt«mber 0
(Lapzártakor érkezett) A MÁV Igazgatósága egész október 15-ig meg hfusszabbitotta a balatoni menctdljked-vezményt, akt legalább három napig a balatonmcnti fürdőkben tartózkodik, a visszautazás díjmentes. ,
HALAI KÖZLÖNY
1988 szepteml-cr
APRÓHIRDETÉSEK
— .............—-------— —-------jw
10 Hóig 60 fillér, minden tovibbl sió A fillér.
Autétoxlt, Miautól, rendeljen garaséból, vidékre és helyben, legolaóbban. Telefon áUomis : 544 . 2704
•■okoaérdl falkor P 1.80 Korona éttermében. 9
•■akáoonSt ftlveuek izept. 15-re. Unger-Ullmann, Horthy Miklós-ut 19 5
Elweamatt Csengery-ut 18-tól Rltter üzletig fehér nyúlszőr gyermekfőkötő. BectUletes megtaláló adja le kiadóhivatalba.
Vaiutl htrlapárudába egy Ugyea rlk-konoo azonnal felvétetik.
Egy «xép utcai ovoba előszobával, vízvezeték bennt a lakálban, azonnalra vagv november l-re kiadó Sugár-ut 53. 6
Kiadó Csengery-ut 79. alatt udvarílgy-aiobáa lakás, azonnal elfoglalható. *
Orvoal rendelőnek. Irodának, 2 no* báa emeleti lakái kiadó Erziébct-téi U. •
Jókatban Itvőelsó leányllceuml kfinyvok eladók Kukec* bútorüzlet. *
Áthelyezés miatt kétoxobéo, előszobás utcai lakás átadó vagy novemberre kiadd. Vörflamarty-u. 20. •
Klódé oatoka magas földszinten, izé\' pen bútorozva, lépcióházi külön bejárattal. Eset\'eg teljes ellátással. Csengery-ut 27/a.
Ogv<
tetnek Báron MIcI szalonjában, Horthy
warréloányok azonnal felvé-
Állanil nyugdijai egyedül álló urlnd, far. valláiu, lehetőleg novemberre keres két-oarobio, tiszta, előazobái, fürdőszobás takáit. Clm a kiadóban 3\'85
Sxép száraz ■aomootanaeri negvohh mennyilégben Is kapható Klrály-u. 45. 3178
■ésyaaobáo, összkomfortos belvárosi lakás novemberre kiadó dr. Knauiz üey-védnél (Fő ut 21.) 3220
Száraz nagy roktér hotyloép nagy teherbíró padlással kiadó Klrály-u. 8. 3180
KdlflnkoJJAratM bútorozott szoba fOrdSaxoko használattal izeptrmber 15 re kiadó. Szent Imre herceg utca 9. sz.
__3230
Kétoxokéo udvart lakás kiadó nov l-re Klnlziy-utca 45. 3228
Jóforgalmu wendéglS eladó, esette? kiadó. Petőfi-ut 81. *
Zala Somogv részeiben saját outéjé-wol Járó utazó komoly cégek képviseletét vállalná. Blm a kiadóban, 3204
Egy házhely óladé a Katonaréten. — &deklődnl khet Király-utca 7.
Egy fiatal agár éi egy dus aszparágoi olción olodé Klnlziy-ulca 11. •
M«gbi*hoté mindenest azonnali belépésre felveizek. Jelentkeiéi Fekete sas gyógyszertárban. ♦
Női kolopkéoxltő kézlleányt vagy dluitönflt felvesz Brónyal Divatház. *
Takarítónőt felvtizek. Jelentkezni lehet d. e. 8-12 lg Sugár-ut 41/a (két emeletei ház kőzött).
Kiadja a laptulajdonoi Közgazdaságig. Otttenbarg Nyomda éi Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kladö 1 Zalai Károly. Interurbán teleion: NatrykaniMa 78. ulro
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htrtotlnél (Mr*Mk/
Nagy és sok inyl iloiil manáiiaWa terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak Ry^KUjtárolja.
Érdeklídnl lehel: Caengci-y-ut sl^tt.
Iroda: Teleion 197. Néplakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. én 126.
Iskolai felszereléshez:
aktatáska hátításka hátizsák kézi kazetta töltőtoll tornacipő intézeti egyensapka legolcsóbb árban
Szabó Antal sportüzletében
Hirdetmény.
Iharosberény község közbirtokosságának tulajdonát Képező kisvendéglő, amely áll: 2 ivó-, lakószoba, konyha, kamra és mellékhelyiségekből, a falu központján levő jóforgalmu mészárszékkel f. évi szept 15-én nyilvános árvetésen 3 évre bérbe adatik. Kikiáltási ár 450 pengő. Bánatpénz, t/4 évi bérösszeg, leteendő. Az üzlet október 1-én elfoglalandó. Bér minden évnegyedben előre fizetendő. Adó és illeték a bérlöt terheli. Bővebb fellételek a kb. elnöknél megtekinthetők.
Ihárosberény, 1936. szepl. 9.
Boncz Lajos kb. elnök.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.729/1936.
Árverési hirdetmény.
Az igazságügyi palota építésével kapcsolatosan lebontott Zöldfa-vendéglő épületéből kikerült, részben korhadt épü-letfa- és deszka-anyagokat f. évi szeptember hó II-én d. e. 10 órakor az uj igazságügyi palota telkén tartandó nyilvános árverésen eladom. Nagykanizsa, 1936. szept. 9.
Polgármester.
Holherr-Schrantz-féle
mmrnu üM.
műtrágyák,
fi
ft
FUTDR
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Boazerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. mfltráaya, növényvédelraltifl. rek, gtp luk, stb. küi.iki dí.Micil
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrfoág mellett.)
Újdonság l Szenzáció l
Gyűrhetetlen és mosható
nyakkendők
legszebb . Rn ■linókban I.OU
divatingek
ByönySrü » minták
Brónvai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Váró8házpalota.
Mindent együtt talál
aj
«
A szállodában ■
teljes komfortot. A kávéházban*
100 újságot. A ■ürBzóbani
200 ételkUlönlogességet 6a Bura Sándor olgány-muxaikáját. A télikertben i
dálutánl-estl tánoot és llnlozky rádió Jlzz-zeno karát.
Budapes\', Rakóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi tizemében elfogadják fizetésként a Provincia kedvezményes pengő «zel vényt.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)^
hitelesítve P3-20
Kapható a Zalai Közlfiny kiadóhivatalában, Fő^ut 5.

l ,
i

pa-ut ,:. T.l.tor
TS.

HjlM. • hafcfcKkiwM mi»rn«a«0 Kt, UiM*k| UwmM <a IIMsilsl Ut*Mt VUWaU UUn.»i«n4>|»m N-nb.n|-a*r IMaUk M, kNIMl
76i évfolyam 207 gzAm Nagykanizsa, 1938. szeptember 11 péntek
Ara 12 H1L
ZALAI" KÖZLÖNY
imUUMl ** UadóUnliis WW i ula Mtg&adí mU^U-m LHl&uup JtMá^
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klöllictfcai ára: cky hóra fi pengó 40 fillér. Szerkesxtóaégi t> kiadóhivatal] telefoni 71 u.
Megkezdődtek a jugosizláv-román szovjet-ellenes front megalakítására irányuló tár-
gyalások Nem lőtték agyon Trockij leányát és vejét ellen megszüntették az eljárást
Bucharln és Rikov
Párls, szeptember 10 Litvinov külügyi népbiztos helyzete erősen Inog. A rendőrségnek n szovjet-diplomácia ellenőrzésére vonatkozó rendelete is tulajdonképpen Litvinov ellen irányuló bizalmatlanságot jeleni. Litvinov ugyanis feltűnően a saját embereivel rakta meg a szovjet-kűlképvis let híva\'.a. lnil.
Moszkva, szeptember 10 Hivatalosan jelenlik, hogy Bucha.
rin és Rikov ellen beszüntették « vizsgálatot, mert nem merült fel ellenük semmi bizonyíték, hogy az államellenes cselekményben részük volna.
A szovjet hivatalosan cáfolja azl a hirt is, mintha Trockij leányát és annak férjét agyonlőt\'ék volna.
Bukarest, szeptember 10 Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök szerdán délután megkezd\'e tárgyalásait Anlonescu román kül-
ügyminiszterrel. Károly király valószínűleg ma, csütörtökön fogadja Sztojadinovicsot. Az utazás és tanácskozás célja : - teljes felszá-molésa Titulescu szovjet-barát po litikájának és ehely ti egy jugoszláv - román szovjetell nes front megalkotása Csehországgal szeníb\'n. Sztojadinovics ezl a Jronto\'- még a pozsonyi kisantant-ériek?zlet elölt szeretné összekovácsolni.
Kedvező visszhang Párisban és Londonban Németország gyarmati követeléseire
F/anclaország hajlandó visszaadni Togot és Kamerunt — Anglia sörgetl a világ nyersanyag-készleteinek elosztására a Népszövetség közbelépését
Berlin
Hitler a legközelebbi év nemzeli szocialista programját abban foglalta össze, hogy Németország mos; már hivatalosan is igényt emel gyarmatokra. Németország, \' ahol hiányzik a fontos nyersanyagok egész sora, nem képes eltartani la. kossógát. Éppen ezért n kormány kénytelen különleges gazdasági po litikát folytatni. Nem kiván a feltétlenül szükséges mértéken felül beavatkozni a gazdasági életbe, arra törekszik, hojy a kiábrándulásoktól lehetőleg megóvja a német népe!. Az infláció abból szokott támadni, hogy a népnek emelkedik ,a bérjövedelme és csökken n "termelése. Éppen ezért nem szabad megenged-
ni az órabér emelését, hanem kizárólag a munkát kell emelni
Németország a nyersanyag-kérdés megoldására négyéves trvel állit fel. Ez alatt függetleníteni kell magukat a külföldtől mindazoknak a nyersanyagoknak a terén, amelyeket otlhon tudnak előállítani. Mindettől függetlenül azonban Németország semmirs\'tre sem mondhat le gyarmati követeléseiről. A némít nép élet joga éppen olyan erős, min! bérmely más népé.
PArht
A francia lapok részletesen közlik Hitler kiáltványát, de ahhoz kevés megjegyzést fűznek. Az Ouvie azt Írja, hogy ha Németország ha.
tározót! fcékeakaratot mutat .és béketörekvéseinek komolyságára megfelelő biztosítékot hajlandó nyuj tani, akkor francia poli\'ikai körökben nem tartják lehetetlennek, hogy Németországnak visszaadják Togot és Kamerunt, egykori gyarmatait.
London
Az angol sajtó nagy érdeklődést szentel Hitler beszédének és bőven foglalkozik azzal. A Temps azt Írja, hogy a gyarmatok odaítélése még nem oldaná meg Németország gazdasági és népesedési problémáit. Az angol kormány reméli, ho\'jy a Népszövetség most már komolyan foglalkozik a világ nyersanyag-elosztá. sénak rendezésével.
Meghátráltak a beavatkozást követelő francia kommunisták
800 túszt őriznek a vörösök egy dinamittal megrakott hajón
Hendaye, szeptember 10 A spanyol felkelők burgosl kor mányu jegyzéket intézett a sajtóhoz, amelyben közük, hogy az egész ország szine előtt kénytelenek rámutatni n különbségre, am.Iy a francia kormány nyilatkozatai és a való tényállás között mutatk >zik Különösen
Irun bevétele óta a francia kor mány állandóan segítséget nyújt a San Sebasttanba Irányuló fegyver-, lőszer- és hadianyag-szállításnak,
annak ellenére, hogy határozo\'.t semlegességi Ígéretet telt. Segiti ezenkívül a francia kormány olyan egyéneknek San Sebastianba jutását, ukik ott katonai parancs-
nokságokat vesznek át. Ez a politika - mondja a jegyzék -
veszedelmet Jelent Franciaországra nézve és az egész világra szerencsétlenséget Idézhet elő.
Páris, szeptember 10 Poltikai körökben nyílt ti1 oknak tartják, hogy ha a kommunls\'.ák a Spanyolország felé való semleges-
ség ügyében a kormány ellen fog. lalnak állást, a miniszterelnök nyomban összehivatná a képviselőházat és arra bízná a kérdés megoldását. Erre azonban most már nem kerül sor, mert
a miniszterelnök határozott fellépése és a radikálisok és velük tartó pártok erélyes és egységes magatartása a kommunistákat meghátrálásra kényszerttette.
Madrid nem hajlandó enyhíteni a polgárháború borzalmain
Páris, szeptember 10 Hendayeből érkező j.lcntés szerint a spanyol polgárháború borzaimul-nak -enyhítése ügyében tariácskozá diplomáciai testület a madridi
kormányhoz intézett jegyzékére olyan heves hangú választ kapóit, hogy az általános megrökönyödést keltett. A diplomáciai testület ép-\' pen ezért ugy véli, hogy célszerűbb.
ha ezt a válaszjegyzéla t nem hozza nyilvánosságra.
Barcelona, szeptember 10 A burgosi hadbíróság 47 embert halálra Ítélt és fő>elövelett, mert ellenálllak a felkelőknek.
Hendaye, szeptember 10 Santanderi menekültek elmondják, hogy a kikötőben egy gőzös fedélzetén n vörösök 800 túszt őriznek A hajó fedélközét dinamittal töltötték meg azzal a szándékkal, ha a felkelők tovább előrenyomulnak Északspanyolországban, akkor a hajót a túszokkal együtt levegőbe röpítik.
A baszk őrség nem szolgá\'tatta kl a lemészárlásra ítélt túszokat
London, szeptember 10 (Lapzártakor érkezett telefonJe-lenlés) San Sebasllan teljesen körül van zárva az ellenforradalmároktól. Az anarchls\'ák kísérletet tettek arra, hogy a gyógyteremben fog wt tartott 625 túszt lemészárolják, kivégezzék. A túszok őrlzetérejjüenrdelt baszk-őrség azonban megragadta á népfrontosoknak a foglyok kiszolgálta, tűsül. Fegyveres harc folyt fe erre a vörösök és a baszk őrség közlött, amelynek során a baszkok szétverték a vörösökéi.
& közigazgatási bizottság ölése
Zalaegerszeg, szeptember 10 A vármegye közigazgatási bizottsága párhuzamosan tartotta ülését a kisgyülésével, Bődy Zoltán alispán, majd Brand Sándor dr. főjegyző elnökletével.
Dr. Kontra László klr. tiszti főor-vos a kedvező egészségügyi helyzetről számolt be. Dr. Tarányi.Fei renc egy ujságközlcmény alapján kérdési intézett a főorvoshoz a Heine Medlíi-ffle gyermekbe egség állása felől. Dr. Kontra közölte, hogy hivatalos megállapítás szerint ez a betegség, gyermekbénulás mindössze háromszor fordult elő a megyében. Várkony Rezső m. kir. pénzügy-Igazgató az adózásról számolt be. Augusztus hó folyamán adóban 114.000 pengővel, III. tökben 4600 p ngővel, forgalmiadóban 14.0P0 | pengővel folyt be több, mint tavaly augusztusban,
az adózási viszonyok tehát mindenképen javultak. Az adófelszó\'amlási bíróságok 11-én megkezdik működésűkéi Ba latonfüreden, Sümegen, Nagykanizsán és Zalaszentgrólon.
Bereczky Vilmos államépitész ti hivatali főnök a hivatal augusz\'iusl munkásságáról adott beszámolót. Zsupán Kálmán m. klr. főiÜatorvco javaslatot terjesztett elő a balatonfüredi községi állatorvosi állás ügyében. A javaslat : egyelőre ne töHack be az állást, mert a teendők
■ALTftl wzutm
ellátása .más módon kellően biztosítva van.
Medve István dr. klr. tanfel: ügyelő a tanügyi változásokról tettf jelentést. A vallás- és \'..özoktatás-ügyi miniszter a zalaboldogfai rk. iskola részére 2000 P, a fityeházl községi elemi iskola részért\' 2000 P, a csonkahegyháti ref. iskola részészére 800 P, a barabásszegi ref. iskola részére 680 P tatarozás! állam, segélyt engedélyezett.
A közbiztonsági állapotok ^léggé kielégítők, de a tüzesetek száma megdöbbentően nagy s e téren tenni kell valamit. Augusztus hóban 87 tüzeset volt Zalamegy é ben, ebből
12 gyujtogatásból, 10 pedig megállapíthatatlan okból eredt. Az összes kár 44 000 pengő, a fedezetlen kár 7700 pengő.
A kormányhoz felterjesztendő\'féléves jelentésre is javaslatot tett a főjegyző. Eszerint a szegónysorsu lakosság élelmezése igen nagy problóma lesz és Inségmunkát, segélyt kór a megye sxémukra. A terményértékesilés n;»gy nehézségein, a rossz termés következményein adókedvezményekkel kell segiteni. Sürgősen megoldandó volna a gazdaadósságok problémája. A védett gazdák legnagyobb része nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségének. Az iskolai terhek aránytalanok, sürgősen bevezetendő volna az egységes kultuszadó.
Tarányi Ferenc dr. javasolta, kérjenek iskolai pótadó hozzájárulást a kultuszminisztertől ott, ahol nagyon rossz volt a termés. Farkas Tibor ezzel kapcsolatban olyan értelmű "kérelmet javasol, hogy a felekezeti iskoláknál is szállítsák le a tankönyvek árát olyan mértékre, mint az állami Iskoláknál. A javas-latot elfogadták.
Praff István gazdasági s. fel-í&gvslé Jsöserteiie.- & vámegyei, me* zögazdasági bizottság határozatát, a melyben panaszolja, hogy a csekély gazdasági javulást "\\a pénzügyi hatóságok s a bankok aránytalanul akarják kiaknázni.
Ezt a panaszt a féléves jelentéshez csatolják.
Az állategészségügyről szóló jelentésnél a főjegyző bejelentette, hogy a földmüvelésügyi miniszter az egész Dunántulon elrendelte az ebek kötelező booltását.
Ha el van dugulva és gyomra rossz, folyamodjék azonnal a természetes „Ferenc József" keserü-vishez, mert ez mar csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen kitisztítja az emésztés útjait és friss közérzetet teremf. Az orvosok ajánlják.
— A nevelőlntéiotekben Jól lflmert, kltünö minőségű Sehütz-kelengyével küldje Intézetbe gyermekét
1IS6. szeptember 11.
Köszönetet szavazott n kisgyűlés a kormánynak az Ipari novelláért
250 pontja volt a kisgyűlés tárgysorozatának
Zalaegerszeg, szeptember 10 A kisgyűlés szeptemberi ülését Bődy Zoltán alispán elnökletével tartották meg.
Vitéz Márk Ferenc számvevőségi főnök előadásában tárgyalta a kisgyűlés a jövő évi költségvetést. A számvevőségi főnök teljes részletességgel ismertette a költségvetést és elfogadásra ajánlotta. A
farkaskutyák után ezentúl évi 25 pengő adót kell fizetni Elutasították Zalaegerszeg városának azt a kérelmét, hogy a polgári fiúiskolához a megye segélyt adjon. Segélyt szavazott meg a kisgyűlés a Revíziós Ligának, a nemesboldogasszonyfai rk. egyháznak, a Move ZSE-nek, a kehidai mezőgazdasági szakiskolának s még néhány egyesületnek, a barlahidai és tótszerdahelyi templomok építéséihez, valamint a szegénysorsu iskolásgyermekek cipőellátására, továbbá a vármegyei gazdasági egyesületnek. Köszönetet szavazóit az iparügyi ml-niszternek az ipari novella megal-
kotásáérl.
Zalaegerszeg ama határozatát, hogy a (.
megüresedett állásoknál a mellékilletményeket megszüntetik. tudomásul vették, de megse mm isi. telték a képviselőtestühtnek azt a határozatát, hogy a tisztviselőket nem illeti mellékilletmény. Ezt a belügyminiszter állapítja mpg s ezzel alsóbbfoku hatóság nem vitázhat. Hosszasan tárgyalták Lessnce-istvánd és Leserioenémetfalu ügyéi. A két község azért jutott bajba, mert
a jegyzőnek váltókat írtak alá
s közben a jegyző öngyilkos lett, a váltótartozás az aláírók nyakába szakadt. Végül is elfogadták Ist, vánd határozatát, mig Németfalut uj határozathozatalra utasították) hogy valamiképpen rendezze a tartozást. Több községi ügy foglalkoztat la ezután a klsgyülést.
A kisgyűlés elé 250 ügy került, fél 10-től déli 12 óráig tanácskozott.
A jövő hó végén kapja meg a város a MABI 300.000 P épitési köícsönét
Az OTÍ-székház építkezése tavaszra maradt
Dolgozik a csákány, a sok munkás kéz az igazságügyi palota megindult építkezésénél, amelynek kisipari vállalkozói a munkabérekre vonatkozó garanciának is eleget teltek4, ugy, hogy minden simán, akadály-talanui folyik. A vállalkozók minden eshetőségre számítva, mindenre felkészülten indullak a .nagyszabású munkának.
Kérdést intéztünk a polgármesterhez az építkezés anyagi lebo-
nyolításához szükséges és megsfca-vuzotí MABI-kölcsönt illetőleg. A polgármester kijelentette, hogy a 300.000 pengő MABI-kölcsönt a várost a jövő hó végén, vagy legkésőbb november elején kapja kézhez, addig pedig u vállalkozók a szükséges anyagiakat előteremtik. Nem keli tehát félteni u kisipari vállalkozókat.
Ami az OTI-székház építkezését illeti, arra most már csak tavaszra
Női és férfi
szögethtilönlegességek
megérkeztek
SInser Diualáruházbo.
Legújabb divat! :Dus vúlasxték!
kerül sor. Vannak nyomatékos okok amelyek ennek a munkának ta-vaszra való halasztását indokolná teszik.
Apróságok asszonyoknak
Kimegy a színe a színes fehér-nemüeknek, ha forrón kikeményítik, ha napon szárilják, yagy ha tul-nedvesen vasalják. Ilyenkor összezsugorodik a vasaló alatt a kelme.
Selyemszövetet soha ne keféljünk, a selyemruhát, hogy ne törjön, felakasztva helyezzük el a szekrényben, — selyembélését pedig tiszta szeszbe mártott lendarabbal tisztítunk.

Nem könnyezik szeme a hagyma-aprításnál, ha nyitotl vízvezetési csap alatt vágja a hagymát.
Ha szük a kesztyű ugy tágíthatja, hogy néhány órára nedves kendőbe csavarjuk. Tulvizes azért ne legyen a rongy, mert a kesztyübőr színét elveszíti. A nedves rongyba csavart kesztyű kinyúlik.

Krémszínűvé festhetjük a fehér függönyt, ha az utolsó öblögető-vizbe kevés aranyokkert teszünk.
15 liter vizbe kb. egy kávéskanálnyi.

Soha ne öntsön hideg vizet forró, gözölgő fehérneműre, mert a szenny befagy a ruhába.

Korommal dörzsölve az ezüstkanálról azonnal letisztíthatjuk a tojássárgáját.

Parkettról zsirfoltot ugy távolítunk el, hogy néhány csepp terpentint éjiünk a parkeltre és hagyjuk beszívódni. A zsir erre a parkett felszínére húzódik fel, ahonnan késsel könnyen lekaparható. A folt helyét szappanos vízzel felkeféljük. Régebbi zsírfőtsál «et a2 sifÉsasr """ " * megismételjük.
ID<3
Zápor!
Prognózis: T8bb helyen zApor, az éjjeli lehűlés fokozódik, holnap erös nappali felmelegedés\' _
Naptár: Szeptember 11 péntek1 Rom. kat. Protáz. Protestáns Teodóra. Izraelita Elül hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e bó 16-lg az .őrangyal- gyógyszertár ós s klskanlzsal gyógyszertár.
GarflrM nyitva reggel 0 órától esle 6 óráig (bittó, szerda, péntek délután kedden egész nap nókDek).
— A ScMti-kaUan* \'"tós ÓI ló, ára méltányos, aki csak használja, dicséri.
| Fiának!- Leányánakl 1
Cipót, ttltSnyt, sapkát, táskát, tornacipőt, tricót, harisnyát I
nagy választékban kaphat SZONIOLÁNYI ÁRUHÁZBAN._|
o
t
H3» szeptember 11
CALA1 KÖZLÖNY
Üzlet-átvétel.
A mai napon átvettem Lédeczy Jóisef Horthy Mifclós-ut 1. szám alatli ÍUszer- és gyarmatáru üzletét, miért is felhívom nevezett hitelezőit, hogy követeléseiket nálam 3 napon belül mellőzés terhe mellel! jelentsék be.
Egyben kérem t. vevőimet, hogy áruval újonnan felszerelt üzletemet b, vásárlásaikkal támogatni szíveskedjenek.
Tisztelettel Németh Erzsébet
Tekky-ut 2ó. jz,
Gyarapodott a zeneiskolában az uj növendékek száma Utólagos beiratkozás szept. 16-ig
A nagykanizsai városi zeneiskolában a beiratások még nem fejeződtek be, mert szeptember 15 lg (a vidékiek miatt) még tör!én?i?k utólagos beiratkozások. Az eddigi növendék-létszám örvendetes, fő, ként az uj növendékek száma gyarapodott. Ezt annak kell betudni, hogy a tan- és belratási dijakat nyegesen mérsékelték. Sok az tsko Iának a vidéki növendék? ls. Az iskola tekintélye, hlr.\' évről évre növekedik, most már csuk pár nyugodt esztendőrr volna szüks\'gi, hogy minden energia ls Iskola fejlődésére legyen fordítható.
inyakönyvvezetóhöz készült és börtönbe Intőit
A hévízi ex vőlegény esete a törvényszék e\'őtt
Augusztus 27-én , a nagykanlzsni törvényszék egyesblrája, dr. Révffy Andor, több órás tárgyaláson foglalkozott már Pados Károly b\'vlzt ízaíbésseatéí Sigyéwl. p.ié\'S aéva-rolt és házasságot Ígéri egy keszthelyi leánynak\'. Már kl ls volt liizv-nz esküvő, amikor közvetlenül az esküvő előtt a vőlegény eltűnt. A fiatalemberről csakhamar kld.-rüll, hogy több ízben volt büntetve. A feldolgozás végett n.ki átadott
szövetet eladta, majd egy . darab szövettel házalt és azt többszörös-n eladta. Feljelentették házasságszé-delgés és csalás miatt, meri a k\'ány hozományárn is vett fet előre apróbb kölcsönöket. Feljelentett k a szövet-estiek miatt Is. Pados megszökött a bűnvádi eljárás elől, cki körözés folytán a csendőrök elfogták, behozták Nagykanizsára és rövidesen biróság ulé állllollák. Tagadta a házasságszédelgésl. Azzal Védekezett, hogy a leányt el akarta venni, sőt most Is hnjlnndó elver<rti, esak azért lépett meg az anyakönyvvezető elől, mert féli, hogy
« leány hozzátartozói niagverik. Ugyanis elhallgatla előttük azt, hogy büntetett előéletű. A szövet-csaldiokat beismerte. A biróság elrendelt!\' a bizonyítás klegészliését. Most volt a második tárgyalás, o melyen 0 biróság Pados Károlyt felmentette a háznsságszídelgés vádja alól, de 3 rendbeli csalásban ís 1 rendbeit sikkasztásban bűnös-"ek mondta kl és ezért 8 hónapi börtönre Ítélte.
Az Ítélet jogerős.
Perlavina fenyegeti a Phönlx biztosítottjait
Érik a BIOSz bölcseinek a vetése
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur! Tegnap ügyvédi lewlet kaptam, melyben felszólítanak, hogy Phcnix-életblztosilási kötvényem esedékessé vált dijait 3 napon belül fizessem meg, mert ellenkező esetbn per utján fogják az összeg, t rajtam behajtani.
Tisztviselő ember v.igyok, de nem nyugdíjas állásban, tehát az életbiztosítás életbevágóan fontos volt nekem és családomnak. Bizony nehezen vontam meg magamtól azokat az összegeket, amelyekel Öt óv óta ezév májusáig pontosan befizettem.
Elkeseredéssel tölt el, hogy éppen a Phönlx üggyel kapcsolatban fenyegetnek meg életemben először perléssel. Az ügyvédi levél nyomtatott formában Íródott s igy feltételezem, hogy sokezren vannak, akik szo m»ru sorsomban osztoznak. Szeret néni; ha jajkiáltásom meggyőzné az illetékes hivala os köröket és első sorban Fabinyi pénzügyminiszter urat arról, h<>gy mennyire nem szabad az amúgy Is felzaklatott és nyugtalanított Phönlx biztosítottakat még perbeli hercehurcáknak /s kitenni
És annál inkább meg kell -ne aka dályozni a készülő per lavinát, meri a kilátásba helyezett tömegperek Igazságtalanok, értelmetlenek és céltalanok volnának, hiszen nem tudom elképzelni, hogy a független magyar biróság minket, a sulyo. san károsított, gondterhelt Phőnlx-biztositottakat arra ilélhessen, hogy biztosítási dijakat kell;en fizetünk egy olyan társaság javára, amelynél biztosításunk a legtelj-sebb bizony talanságban van. Llyen blzIosU tásl dijak fizetésére, néz tem szerint, a törvény érielmében még abban az esetben sem volnánk kötelezhetők, ha a Phönlx még mindig az a kiváló biztosító intézet lenne, a milyennek ezév március hav.Ug tartottuk.
Most boldogan gyönyörködhetnek a Biztosító Intézetek Országos Szövetségégek bölcs vezetői a legújabb fordulat felelt, hiszen a Phönlx likvidálásának Ilyen módját Ók hajszolták keresztül pillanatnyi előnyök kedvéért, ez-
által súlyos csapást mértek a magyarországi életbiztosítási üzletágra, amelytói valósággal elriasztják a publikumot. Éppen ezért a BlOSz-hoz fordulok s egyenesen tőlük kérdem, hogy szabad-e engem perrel fenyegetve, megkísérelni azt, hogy biztosítási dijaim fizetését minden józan fel. fogás ellenére folytassam, elvégre a kötvény feltéíek-1 és a törvény világban tartalmazzák mindazokat a hátrányokat, amelyek engem a díjfizetés megszüntetéséből kifolyólag érhetnek. Az volna hál a természetes, ha egy bajbajutott társaságnál, amely uj biztosításokat már nem ls köthet, a díjfizetés megszüntetése esetére csökkentették volna ezeket a súlyos hátrányokat, nem pedig az, hogy a törvényes kötelezettségemen túlmenő dijakat követelnek egy olyan társaság javára, amely már ma is a legjobb esetb n a kikötött biztosítási összegnek legfeljebb 65 százüéítát fizcil s amelynél a jövőre nézve teljes a bizonytalanság.
Joggal\' elvárhatta mindenki, hogy az oly súlyosan károsult biztosítottak pénzével az intéző körök a lehető legtakarékosabban gazdálkodjanak. ÉSv,most mégis azt látjuk, hogy
perköltségek fejében óriási ösz-szegeket akarnak elkölteni olyan perekre, amelyeket a Phönlx Intézői nem nyerhetnek meg s amelyeknél mégis csak a biztosítottak lehetnek a vesztesek, hlS2ien a perköltségeket ama bizo nyos díjtartalékból, vagyis a biztosítottak pénzéből fogják fizetni, bizonyára ezzel is csökkentve a kötvények tőkeösszegét.
Ogyvédem azt mondta, hogy a pert nem veszthetem\' el, mert a Phönlxnél >blzonyos felszólítási határidőket elmulasztottak betartani.* Am én meg vagyok győződve, hogy a biróság nemcsak formai tikokból fogja elutusllanl a Phönlx kereseteit, haaem főleg azért, nem lehet valakitől egy teljesen bizonytalanná vált ellenszolgáltatásért olyan szolgáltatás teljesítését követelni, amely egyrészt csak a nyugodt bizonyosság esetére volt kikötve s másrészt szerződésileg volt meg-
\\ y^Jtf^ i
]
állapítva, ho^y a biztosított fél a s olgáitatást akkor hagyhatja abba, amikor akarja
Jellemző egyébként az egész helyzetre, hogy a Phönlx-ügy rendezé. sével foglalkozó biztosító társaságok ls bizonytalannak tartják az esjtet, hiszen még az ő szakembereik számításai alapján erősen k-csökken-tendő blztositási összegekért seiu hajlandók semmiféle garanciát vállalni.
Nem akarom, nem merem hinni, hogy ez a perlavina megindulhas-soon.
Nem hihetem, hogy amikor a Phönlx vezetőt büntetés nélkül, sőt horribilis végi ■.U\'gltéfl összegek zsebrevJgáiű\\ il úszták meg a katasztrófát, n> r éppen minket, a keservesen >:uljárt biztosítottakat a\':\\rn \' még külön bllnU\'tnl.
De ha mégis lg- .ordulna a sors kereke: hivői alázattal, de Igazan! tudatában emelt vei járulok majd a törvény elé. lU\'gy azonban a $%míz4mésöst. képes MpsM^ a dolgot, azt ne-i értem. Ugyanis, ha csakugyan megindítják s feltéve, de meg nem engedve a lehetetlent, hogy meg is Nyerik a perek lavináját s aztán minden hónapban ujabb és ujabb perzuhatagot indítanak az esedékes havi dijakért, felmerül a kérdés, hogy
Elegáns kész női
Kabát
KabM
Kabát
4
EALAI ROZLONV
1986. mptcmber 11
Kritika egy hangversenyről,
amelyen ott sem voltunk
Szerdán délben, a legforróbb szerkesztőségi munka Idején be. állított hozzánk egy jóformája ur, Bemutatkozott: — Csortos Károly-mik hívják. Vele jótt " magát «UFERINI» kezdetű plakáttal reklámozó Tetranson büvészmester és ennek fő attrakciója, az elektromos hölgy. Utóbblak csendben maradtak, de annál habosabb volt Csortos mester, aki in modias res, .gorombán felelősségre vonla a szerkesztőséget: — hogy merészelt rossz kritikát Írni Tet-rnsonék nagykanizsai büvész-est-j érőit »
— Aki pénzéri a nyilvánosság elé áll, annak viselnie kell a nyfl-vánosság kritikáját is. — igyekeztünk meggyőzni a rtndkivűl ingerült hangú és modorú urat, aki erre még dülvósebb önérzettel ki-jelenítette, hogy a szerkesztőség niucs tisztában a sajtótörvénnyel és majd ő megmulatja, hogy a Telransonék kritikájáért a Zalai Közlöny felelni fog.
Ekkor végre megkérdeztük a magából kikelt urat, hogy ki ő és klje Telransonéknak, hogy helyettük kiabál, ml jogon fenyegetőd-zik mások helyett és honnét tudja jobban a sajtótörvényt, mint mi, másfél-két évtizedes iilvutásos újságírók í
Ekkor jött a meglepetés. Csór-tos Károly kijelentette, hogy ő minderre azért jogosult, mert — választmányi tagja nz Artista Egyesületnek. Egyben rendkívül erélyesen megtiltotta a szerkesztőségnek, hogy az ő szerda esti hangversenyéről bármit is Írjon.
A továbbiakban aztán olyan tenort használt Csortos ur, hogy mivel hanggal nem győztük, kénytelenek voltunk erélyes fellépéssel megfosztani magunkat a további társaságától.
Sok magyarázat ezek után ulig-ha kell az cselhez. Csortos Károly az Uferini.Tetranson est tanulságai után valószínűleg úttól tartót,, U)gy neki is szembe kell néznie az újság kritikájával és — nem hl. zolt eléggé óumugábau. Ezért . tiI-tolta meg,, hogy a szerkesztőség egy szót is Írjon az ő dal-estjéről.
Nos hát: — felesleges is bírá-
latot Írnunk. Csortos Károlynak ugy látszik van önkritikája és önmaga felett mondott bírálatot, amikor hallgatást .parancsolt, a Zalai Közlönynek.
*
Ezek után csakugyan nem tartottuk kötelességünknek elmenni a hangversenyre. De mások sem. Mindössze és pontosan 30 ember üldögélt az O.MKE helyiségében a Csortos-est alatt. (Vigyázat: — nem az OMKE rendezte a Csortos-eslet! Az OMKE csak átengedte a Helyiséget.)
A jelenvoltak közül többel beszéltünk. Egvbehímgzó a vélemé-nyük, hogy Csortos Károlynak Igaza van: — a kupié- és dal-est
valóban csak hallgatást érdonjcl. *
A további, amit az esethez hozzáfűzni akarunk, már nem Csor-tos-ügy, hanem az ujságcsinálás. sal kapcsolatos elvi kérdés.
Csortos ur azt híreszteli, hogy a Zalai Közlöny azért írt rossz kritikát Telransonékról, mert azok nem voltak hajlandók fizetni az előzetes reklám-kommunikéért.
Ez az állítás szemenszedett valótlanság.
Telransonék titkára valóban Járt a szerkesztőségben és ingyen rek-lámot kórt mestere előadásának. Közöltük vele. hogy ingyen nem állhatunk rendelkezésére, de nagyon méltányos művész-tarifa mellett 2 (kettő) pengőbe kerül egy elégséges kommüniké. A titkár kijelentene, hogy 130 pengő a ),ü-vész-est rezsije, a főnöke nem hajlandó fizelul a sajtó-pr^p\'agandá. ért. Szegény emberek, élni akar. nak, — rendben van, mondtuk!, fizessen 1 (egy) pengőt, csupáh képletesen, mlntc&y jogelismerésül. Visszajött a válasz: — a mester nem hajlandó. Erre természetesen a Zalai Közlöny sem volt hajlandó. Mindéi egy hangos szó nélkül, a legudvariasabb üzleti hangon zajlott le, pár perc ulatt el is felejtettük.
ElMhető-c már ipost, hogy a Zalai Közlönynek 1 (egy) pengő Mrdetés.bevétel annyira fáj, hogy csupán azért -lévág. egy előadást?
vájjon mit akarnak csinálni axokkal a szerencsétlen biztosítottakkal, — például velem ls — aktken a perelt léteiekei nem lehel behajtani Arra talán még a Phőnix-intézői sem gondolnak, hogy ezek uz össze* gek behajthatatlanság esetén szabadságvesztésre legyenek átváltoztathatok.
(AlóL-xb.)
•mOmprM L
17.30 Cigányzene. - 18 30 A budai 1.népszínház. (Galamb Sándor). — 19 Ladányi Ilonka énekel. — 19.40 Hang-Játékelőadás a Stúdióban. -Az ipsel-lon-sugár.. Hangjáték 3 részben. — 21.20 Hírek. — 2140 Ida és Loris zongorázik. - 22 Időjárásjelentér - 22.30 Angol tánclemezek. — 23 A Magyar Föld-klálUtás ismerteié*\'. - 0.03 Hirek
HnitapMl IL
18.30 Hanglemezek. — 10 10 Ai antik kultura halála. (Dr. Váoz* Péter). _ 10.45 A rádió szalonzenekara. — 21.15 Versenyeredmények.
17.30 Sctachermeicr-Marllni Herta zongorázik. — 10.20 Fúvós zenékar. — 22.10 Rádiózenekar. — 23.05 Könnyű zene. — 23.45 Jazz.
Fablnyl genfi utja
Budapest, szeptember^ 10-(Lapzártakor érkezett) Fabinyi miniszter holnapután Genfbe utazik, hogy a szeptember 15-én Összeülő népszövetségi pénzügyi bizottsági ülésen részt vegyen. Fabinyi miniszter ott Magyarország |>énzügyl és gazdasági hely. relét fogja Ismertetni.
Genfben a pénzügyminiszter alkalmat fog keresni arra is, hogy Európa gazdasági és pénzügyi szak tekintélyeivel és tényezőivel érle-kezzen. A kormány tagjai ma délután összeülnek és folytatják a teg. n.ip megkezdet* tanácskozásukat Ma a belügyminiszteri tárca ügyeire kerüí sor.
HALLÓ, BERLIN!
SZAMTÓ QYÖRQY REGÉNYE 31
Egy vöröshaju nőt Ls látott Adoré, csak később Jutott eszébe, hogy ez Len Berg. És Erdtluuhnrnal az a lehetetlen, mongolarcu festőnő. Kurt gróf. Újságírók, Bomanisches Kaffé. Mit keres ilt ez a sok ember.
— Nem kell masszás — mondta Toni és eltolta segédjét.
Csend volt, mindenki figyelte, mit mond. Az újságírók jegyeztek. Adoré-uak neai tetszett ez a n;lgy csend a tömeg üdvrivalgásai ulán.
— Az első őt roundban ne vizezz, Sámson, fis ne legyezz. Hideg lesz, ilyenkor nem szeretem a legyőzést. Csak azt figyeld, mire megy az egész. A szemelt nézd, az areát, ha én esetleg nem tuduám figyelni.
Sugdosódui kezdtek a segéddel, a riporterek Idába fülellek, nem értették. Toni észrevette és mosolygott.
Aztán felegyenesedett a karosszékből sudár, vállas afcikja és a fürdőköpeny miutha peplon lett volna e pillanatban.
— Kérem, hagyjauak tréneremmel és segédemmel magamra. Az újságíró urak részére csak a mondanivalóm, hogy engem knoekoutolni még különb ellenfelek sem tudtak. Hosszú küzdelem lesz, becsületet fogok hozni Németországra l
Nem volt pátbow a beszédében.
Szaval csengtek, mint az acélé és zöl-des szemeiben kis fények gyúlták ki, mintha belsőjében villanylámpát csavart volna fel valaki.
Mindenki mégilletődött.
A Lokulanzeiger tudósítója extázis-ban kiáltotta. m
— Hoch Deutschland! Hoch unser Tonil
Sorban kezet fogtak Tonival és az öltöző kiürült. Adoré maradt utolsónak
Toni most látott először a ragyogó, derűs szempárban könnycsep|>ekct.
— Nem bízol bennem? — kérdezte fürkésző tekintettel.
— De bizom benned. Győznöd kell. Ha nem, ez volt a búcsúnk. Megér-lőtted ?
Csend volt, nagy csend. Csak a folyosókról háltolszott sielő léptek dobogása.
— Meg -- mondta végre komoran Toni. — 11a sohasem, de most megértettelek.
Adoré meg akarta csókolni
— Mosl nem. Majd ulána — mondta hidegen Toni és szelíden félretolta.
— Jó. Tehát utána — mondta éle. sen Adoré.
Elgondolkozva nyitott be az ajtón, •mely az öltözők folyosóját a nézőtér folyosójával kötötte össze, te aréna lármáját sem hallotta, pedig ugy zvu gott a páholysor, mintha vihar dűböj. rögne völgy katlanban.
Adoré Erdtheim páholyába ment, amely egészen közel volt a ringhez.
Davidsolm, « vörös Wílly és néhány frendoző a deszkadobogót fedő vászon-Japon igazgattak, uz egyik tréner u dobogó szélán körülfutó ~kőtélkorlá;-tot vizsgálgatta. A ringgel szemben egy asztalnál négy férfi foglalt helyet. A tribüuők é-s páholysorok sokasága felzúgott. Erdtheim sorban elmondta Adorénak a vezetőbíró, az időbiró és a pontozóbírák neveit, de Adoré nem hhllotta u nagy lármában. Aztán Davidsolm megafónba ordította a bírák neveit ós a tömeg hurráorditásai közben a vezetőbíró a ringbe lépett.
Egyszerre halálos csend támadt.
— Paolino — mondta Erdtheim.
Sárgavöróscsikos fürdőköpenyben
jött trénere és segédje kíséretében. Amikor fellépett a dobogóra, szép olajbarna feje szembefordult a közönséggel. Dörgő taps fogadta. Udvarias, vendégszerető taps, de hang nem hagyta el senkinek a torkát.
—/Egy kis tévedés — mondta Erdtheim a drapériák piros.fehér-kék színeire mutatva. — Ugy látszik, Paolino jobban szereli ezeket a színeket.
— Micsodák hát ezek a baszkok? Franciák vagy spanyolok? — kérdezte egy ismeretlen ur, aki időkőzben belépett a páholyba.
Erdtheim felelete elveszett az üdvrivalgásban. Toni Brecher jött.
Mint ellenfele, ő is leült a ring állójának ellenkező sarkában.
A zenekar a Deulsilüund, Deutschland űber allcs himnuszt recsegie,
Hiszen egy ilyen hirdetés megtár. gynlásával több idő elmegy, meg-gyártásával, kiszedésével, "kinyomásával, eladminisztrálásával több a munka, mint amennyit az u pengő ér.
Csortos ur vitatta azt ls, hogy van-e joga egyáltalán pénzt kérni az újságnak az ilyenfajta clőadá. sok reklámozásáért.
Igenis vanl i
Ha az a napi rezsi 130 pengő, h« az előadáshoz szükséges min. den kellékért, utazásért, tereméig villanyért, engedélyért, nyomtat-ványért, kiragasztásért, postáért; szendvics-embernek a sétálásért, szállodáért, frakk.vasalásért, szóval mindenért fizelni kell és senki nem ls gondol arra, hogy mindezt Ingyen követelje, akkor ad jo. gon követeli (disztingváljunk: nem kéri, hanem követeli t) Csortos ur az újságtól ingven az időt, a mun. luit, a helyet és a reklámot? Aki 130, vagy akár kevesebb pengőt kl tud fizetni egy este rezsijére, az l>ont azt az egy pengőt nem tudja megfizetni? (Ami mellett — le. gyünk csak őszinték 1 — az újság niég mindig tulajdonképen ingyen adta a reklám erejét)
Pár nappal Telransonék után Csortos ur megbízottja is járt a szerkesztőségien. Ingyen reklámot kért. Amikor közöltük vele, hogy müvész-engedménnvel soronként pár fillért fizetni kell az előadásrekláméri, felkelt és kijelentette, hogy köszöni, nem kell, mert ők ujság-reklámért nem fizetnek. Itt sem forgott több kockán, mint Telransonék esetében. ís higyjék el C.sorlosék, az egy vagy két pengőjük nem hiányzik — hála Isten-nok — a Zalai Közlöny nehezen, de becsületesen megkeresett re. zsijéből. Ettől tehát kaphatta volna Ő is, Tetranson is, a legjobb kritikát, ha — megérdemcllo volna.

Hogy szegény vidéket járó előadóknak családostul élni keU?
Tudjuk! Nekünk is, sok embernek és sok családnak abból kelt élnünk, amit a Zalai Közlöny be-csülettol megkeres. A fenÜek szerint i>cdlg nyilvánvaló, hogy a • művészeken, még akkor sem\' akar keresi a Zalai Közlöny, ha azok művész-volta legalábbis kétségbe-
vonfhfctó.
fW)
közben a két ellenfél levetette fürdő-köpenyét.
Paolino mintha Herakles bronz* szobra lett volna. Lábal kurta oszlo-.pok, amelyoken a csípő meglehetősen alacsonyan nyugodott. A felsőtest te. hát aránylag kissé hosszú volt.
Adoré figyelmesen nézte az izomtömeget, amely a föld legerősebb emberét jelenletto. Különösen a nagyszerűen kidolgozott rekeszizmok tűntek fel mindenkinek, a mellkas hatalmasan megépített boltozata, a kissé ereszkedő vállak rettenetes izmai félelmesen Hatottak.
Toni Brecher csaknem fehér volt hozzá képest. Karesu medencéje, nagyszerű inal, hatalmas deltaizmai, egye-ucs, széles válla Inkább jelentette a boxoló testalkatát, mozgalmasságát, szívós akcióképességét, mint ellenfelének Inkább birkózásra predesztináló felépítése, fis amint szőke haja megcsillant a rcfleklorok fényében, Adoré is érezte pillanatra Toni germánságát a fekete latinnal szemben, megértvén a rettenetes feszültségben, hogy itt több dől el a következő órában, mint a német nehézsúlyú bajnokság kérdése.
— Hallót Kérem a tisztelt közönség figyelmét I — szólt a megafón. -Bemutatom önöknek Paolinot, Fran. ciaorszátf, Spanyolország és Portugália nelujzsulyu bajnokát!
(Folyt köv.)
ÍPM. wtptembrr ]1
BAt*! iwítom
Ha 20 percen belül nem tesz 2000 pengőt az akácfa tövébe..."
Egy póruljárt öngyilkos-Jelölt „fekete kéz" históriája a Strém- uradalomban
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap
A legromantikusabb orosz tárgyú Ilim ■ cári udvar életébal
Moszkvai nász
A főszerepben a magyar Patrovloh Szwatlszlév, Halmai Tibor, a szépséges fllmstár Camilla Horn, valamint a nagy ndala Sandrook.
Kisérő mllaor, aktuális Fo*-Híradót
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
Július egyik napján ismervll^n lel les betörte éjnek idején Strém Dénes szentlészió-puszlai bérlő ablakát és ti kövelkező percben egy levél repült be u bolör; ablakon Strém szobájába : „Ha 20 percen belül nem lesz 2000 pengői a pajla mögötti akácfa tövébe, akkor lassú, kínos halállal fog meghalni és az egész
vagyonát tűz pusztítja el." Stréin megijedt és nyomban fellármázta a puszta népét, akik fegyverekkel, kaszával, kapával husángokkal várták a tőrlénendőkít. Teljesen két napig álltak Igy .készültségben. a pusztaiak. Strém
ekkor számba vette emberei! és ki-lünl, hogy Varga Imre nevű 22 éves bérese eitunl u pusztáról. Lakásán egy
levelel talállak, melyben beje lenti, hogy öngyilkos lesz. Az Írás teljesen azonos volt azzal, ami a zsaroló levélben volt. Vargát a csendőrök kézrekeritctlék Beismerte,, hogy 6 volt a tettes. Most ilélkezétl felette u törvényszék. Tekintetlel a körülményekre, a bíróság mindössze két hónapi fogházzal sújtotta a puszták nagyreményű rózsasándorát.
Az Ítélet jogerős.
(A polgármester Egerszegen)
Dr. Králky István polgármester ma délelőtt Zalaegerszegre utazott, ahol részt vett a megyegyűlésen.
— (A felsőtomplomból)
A nagykanizsai lelsőtemplomban Kisasszony Ünnepén Kéthelylné Wakotch Margit operaénekesnő énekelt klasszikus egyházi énekeket Muzslay László hittanir orgonakl-sérete meliett.
— (Az Országzászló elölt az Iskolák űnnepélyán)
Németh Ilonka III. osztályú polgári iskolai növendék szavalt szépen és lelkesen hazafias költeményt.
— (A nagykanizsai Credo) holnap, pénteken választmányi
ülést tart.
(Kanizsai szerző a rádióban)
Pénteken, szeptember 11-én délután 5 óra 40 perckor a vakok Homeros-énekkara énekel a budapesti rádióban. Műsorukon szerepel Vannay János zeneszerzőnek, a nagykanizsai városi zeneiskola Igazgatójának Dlna c. szerzeménye, ame.y ezidőszc.int legnagyszerűbbje Vannay kórus-kompozicioinak.
— Kárt. napra a legideálisabb Dér-
napi ajándék „StUhuuT" bonbon díszdobozban. (Sugár-ut 2., szaküzlet.) — (Uj tanárok a zeneiskolában) Schiller Ferenc, a nagykanizsai városi zeneiskola tanára, hosszú és érdemes kanizsai működése ulán megvált állásától. Iskolai és Iskolán kívüli működése Is (utóbbi téren főként a Levente zenekar vezetése és és szakszerű oktatása) teljes elismerést érdemlő volt. Az Idő azonban eljárt: — Schiller Ferenc betöltötte a szolgálati korhatárt és átadta helyét a fiatalabbaknak. Ulóda Kádár Mihály főiskolát végzett fuvó-ianár és zeneszerző. Budapesti, fia Kádár Béla cxpresslonlstá fellőnek, a Kohner-dij 1910. évi nyertelének. 28 éves és máris szép és értékes zenei múltra tekinthet vissza. Nagykanizsa az előd többoldalú munkássága után fokozott várakozással tekint a liatal és lehetséges zenetanár illeni müküdése elé. — Az uj hegedűtanárt, Ivankovics Ferencet már az iskolaév vígén bejelentettük. Must ő is megérkezett és megkezdte működé él a nagykanizsai zeneiskolánál. Ambiciózus fiatalsága, eddigi zenei és pedagógiai eredményei alap-Ián r le Is a legjobbat várja Nagykanizsa.
Áldott állapotban tevő nők, ifjú anyák, és többgyermekes asszonyok az enyhe természetes .Ferenc József kestrűviznek már mérsékelt adagokban való használata állal is könnyű és hlg ürü\'ésl, úgyszintén rendes gyomor- és bélmüködéil érnek el. Az orvotok ajánják.
— (Megszűnt az egerszegi sztrájk) A több hete., cipészszirájk Zalaegerszegen tegnap reggel megszűnt. A sikeres tárgyalásokat dr. Mikula Szigfrid városi főjegyző egy teljes napon ál folytatta a munkaadók « munkások 5—5 megbízottjával.
— (Iparos-otthont avattak)
Lenti községben, ahol az ünnepségen megjelent Némethy Vilmos országgyűlési képviselő és Székdy Oéza, a soproni kamara elnöke is. Az ünnepi istentisztelet után az átadás ünnepségei, majd disz-ebéd következeit. Délután futball inéikö-zés, este táncmulatság fejezte be Lenti nagy ünnepnapját.
— ElMri.oi lalW kik u<»uk nagyon olosón kaphatók Schütznél.
— (Kit nő a vonat alatt)
Zalasíenllászló és Zalaszenlgrót közölt a Szentgról felé haladó motoros a szentlászlói állomás\'ól nem messze e\'gázolt egy földmüvctair
Kútba esett a jövő évi nagykanizsai országos iparos-kongresszus terve]
Az IPOSz kaposvári határozata nagy izgalmat váltott kl a nagykanizsaiak között
Ismeretes, hogy u nagykanizsai Ipartestület 50 éves jubileuma emlékéi* 19$V-ben nagyszabású ipari hetet kiván rendezni Nagykanizsán, amelynek programjában sze-röpel az országos ipari ós mezőgazdasági kiállítás és vásár, valamint az országos iparoskongresszus nak Nagykanizsán való megtartása. Az elnökség és a polgármester is eljárt ebben az ügyben a budapesti iparosvezéreknél és meg is történi a határozat, hogy a jövő évi országos iparoskongresszus Nagyka« nlzsán lesz. Sőt szó volt arról is, hogy már az idén Nagykanizsán tart hatiák volna az iparosság országos kongresszusát, azonban Nagykanizsa előzékenységből belement abba, hogy az idén Kaposváron tartsál* u Kaposvári Hétre "való tekintettel.
A jövő évi kongresszusról most kellett volna végleg döntenie a kaposvári országos kongresszusnak. A döntést mindenki az előzőleg kapott Ígéretek és határozatok alapján várta. Ezért volt az ls, hogy a nagykanizsai iparosság nagyobb számban képviseltette magát Kaposvárott elnöke vezetésével. Nagy volt azonban a nagykanizsai ipa-rosság csalódása, amikor látnia kellett, hogy »Ut valami történt,* mert az elnökség ezúttal nem ajcar nyíltan Nagykanizsa mellett állást foglalni, azzal érvelvén, hogy nenr biztos : az IPOSfc fennáll-e még a jövő évben és sor kerül-o egyáltn. Ián még egy vidéki IPOSz kongresszus megtartására. A nagykanizsaiak, főleg Gerő Soma éles felszólalása a korábbi választmányi hatarozal belartása érdekében csak annyit eredményezett, hogy a kongresszus kimondta: - az országos kongresszusokat ezután nem vidéken tartják, de amennyiben a jövő évit mégis vidéken tartanák meg, ugy az Nagykanizsán lesz.
A nagykanizsai iparostábor tudomásul veszi ezt. És a n#gykanizsai iparos tábor tudni fogja kötelességét. A nagykanizsai iparostábor
megint íártull. A nagykanizsni Iparostábor az IPOSz nélkül ls haladni fog a maga utján. Céltudatos uljárk Mint ahogy eddig is egy emberöltő^ át a vidéki iparosság vezetőrétege és domináns t s\'ülete volt.
A kérdés a legközelebbi napokban összeülő elöljáróság elé kerül.
« Saját érdekében 08 örömére Bzol-Káló meghívásnak tesz elogot. ha a \' Kopatein Bntorárnhái őasl mübutor-kUl-UU»át megtekinti, vételkényszer nélkül.
Női kabátszövetek
Női ruhaszövetek, selymek Costumekelmék Szőrmék
a legszebb választékban, a legfinomabb kivitelben.
Férfi felöltő-, kabát-
ós
ölftönyszöveftekben
különlegességek a legszebb hazai és legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokból.
Iskolaruhákra
alkalmas szövetmaradékok a legolcsóbb árban.
Knbier Mór Divatáruházában.
SALAI KÖZLONV
1P86 wfptemher 11
azonyt, aki erös dudálásra sem tért le a sínekről. A fején kosár volt. A motoros elütötte és mindkét lábát levágta. A helyszínen meghalt. A motoros vezetőjét nem terheli felelősség. Hogy ki volt a 40 év körüli asszony, még nem tudjáL — Zala-csány és Zalaapáti közt ugyanez alá a motoros alá akarta vetni magát Cg> 18 éves földmüves-leány. Ami kor a motoros lefékezett és megállt, a leány eltűnt a kukoricásban. A csendőrség keresi.
— Porb*»yó kiflik. Hozzávalók: 25 deka llret, fél csomag dr. OETKBR-féle sütőpor, 10 deka onkor, 1 csomag OETKER íélo vanlllincukor. 2 kanál rum, 2-3 kanál te], 12 deka vaj. A behln-téshez őrölt mogyoró vagy kristálycukor. — Elkészítése: A hozzávalókat lói eldolgozzuk, kis kifliket formálunk, tolással bekenjük, mogyoróval va«y kristálycukorral beszórjuk, k\'^epes tűznél kb. 26—30 percig sütjük. Ne nagyon barnára süssük.
— (Németh Máriát letartóztatták)
A nagykanizsai kir. ügyészsére régi ismerősként került a rendőrségről Németh Mária, a Rózsa-utcai zugborkimérés körül folytatott üzelmei miatt. A nő a vizsgálóbíró előtt is tagadta a terhére rótt bűncselekményt, de a rendőri kihallgatások jegyzőkönyvei eldöntötték sorsát. A vizsgálóbíró kerités gyanúja elmén letartóztatásba helyezte. Németh Mária nem felebbezett a végzés ellen.
Serédi hercegprímás z Belgiumban
Brüsszel, szeptember 10 (Lapzártakor érkezett) l)r. Serédi Jusztinián, Magyarország bibornok-h^rccgprimása ma Brüsszelbe érkezett, al»l ünnepélyesem fogadták a pályaudvaonr. Onnan uz érsek autóján folytatta útját Mechclnbe, a ka-tolikus világkongresszusra.
Izgalom a diplomáciában
Isztambul, szeptember 10.
A török miniszterelnök szeptember 15-én indul Londonba Látogatását a legnagyobbfoku érdeklődés kiiéri a diplomácia köreiben.
APRÓHIRDETÉSEK
10 li6lg £0 fillér, minden további sió 4 fillér.
AMtAtexIt, bétautót, rendeljen garaséból, vidékre és helyben, legolcsóbban. Telefon állomás : $44 2704
Sacskaatíkrdl fajbor Pl.20 Korona éttermében. 9
UJ éramwonalaa kényelmes autótaxit lesaáliitot vlteldljjért Kaufmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-82. 3096
Szép száraz oaomootongerl negyohh mennyiségben Is kapható Király-u. 45. 3178
Keresünk azonnali belépésre hosszabb jbxonyltvánnyal rendelkező Inleligens fiatal ooaédot. Írásbeli ajánlatokat Hlrsch és Sxegó céghez. 3146
Kpré fehér üvegeket veszek. Herczfeld Mimi, Horthy Miklós ut 1. 3242
Csinosan bútorozott szobi kiadó. Bővebbet Sugár ut ö sz. alatt. 3241
Jó házból víIÓ gyereklány! felveszek. Németül beszélő előnyben. Kaufmann Ká-">»yné.____3240
KOzépkoru, héxfartáa vezetésében Jártas nő azonnal felvételik. Teleky-ut 10
Pőznl tudó. megbízható b.járónöt ke/esek. Horthy Mlklós-ut 55. 3235
Országul 8/a. számú magánhá> eladó. Bővebbet ugyanott 3234
Qabaaa szedők felvétetnek a sáncl alsóerdőben. Helyszíni átvétel kilónként 4 fillér. 3245
LEGÚJABB
A vonat elé fekfldt egy gelsei fiatalasszony
sógl szándékból a vonat elé vetette magát, amely lefejezte és szétroncsolta.
A csendőrség csakhamar megállapította, hogy az áldozat Horváth Lászlónó szül. Szántó Margit. Férje előadta, hogy fogalma sincsen miért követhette cl tragikus tettét a felesége. Szerinte az otlhoniak ijesztgették állapotával kapcsolatban és talán az anyaság elől meneküli a halálba. A kir. ügyészség a temetési engedélyt megadta. A csendőrség nyomozza a ti\'.okzatos dráma hátterét.
Gelse, szeptember 10 (Saját tudósítónk tele fon Jelentése) Gelse község határában, a siiuk mentén egy 24 évesnek lálszó asz-szony holttes\'.ét találták, amely teljesen össze volt roncsolva, a <Seje teljes.n le volt szelve a íörzst\'-röl A jelek szerint a szeroncs\'llen teremtés áldott állapotban volt. Mivel személyazonosságát nem tudiák megállapítani, beszállították a köz. ségl hullaházba és jelentették az esetei n nagykanizsai kir. ügyósz ségnek.^Valószinü, hogy az eddig még ismeretlen áldozat .öngyilkos-
Felhívás a tanulókhoz!
Spirál, kereskedelmi és mindenfajta füzetek, rajz tábla és tfimb, vonalzó, körzfi, tSltötoll, tolltartó, kékpaplr, aktatáska, hátitáska stb. legolcsóbban
Vágó Endre
b iWl\\m, Fö lt 14.
Oloaó t.vátpaptr.i.Ari I lobor 29 leeilpaplr-borlték SO *■■■• 10 (Irbe .ontle.ílpapli-.borlUk 30 flll. Vavtlnknak Ingyen t.MtnuP, mAráa I
A legjobb puska a
12, 16, 20 fibn.-ban
fizethető 8 havi 30 pengős részidőén!
Fegyver és lőszer-áruk nagy raktára
Szabó Antal
sport-üzletében
ÉRTESÍTÉS!
Érteeltem a nagyon tisztelt vevőközönségei, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, slrkeret és síremlékek készítését és jsvitását. Ugy márványból, mint gránitból és műkőből nagy raktárt tartok a vev»közönség rendelkezésére.
Tisztelettel KOVÁCS JÓZSEF kőfaragómester
Hagy és i inul biztosit mm. ha liijeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. sz. slatt.
Iroda: Teleion 197. Néplakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Létakarókat vlxmantaa anyaggal btnonunk.
Frommer kakasnélküli vadászfegyver
P Z95 —
A letenyel klr. járá.birósáu, mint telekkönyvi batóUg.
3206/tkv. 1936. síim.
Árverést hirúeímSny klvunat
Semjénháial .Hangya* Fogyasztási ét Értékesítő Szövetkezet felszámolái ala t végrehajtatónak végrehajtást szenvedő elten Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árveréit 180 P 90 flll. tőkekövetelés és járulékai behajtás végett a Semjénháza községben fekvő s a semjénháza! 106 istjkvben A I , 2., 6, 7. so\'sz. 480. hisz. rét a kiskuti dűlőben 885/a. hrsz. szántó a szellstel dülóben és 895. hisz. szántó az irtás dfllőben, Szíva litván nevén álló ingatlanokra 232 P kl kiállási árban, az u. o. 126. sztjkvében A fi. sorsz. 638. hrix. szántó az Ibrlkól dtllóben ingatlanból Szíva litván Illetőié gére 50 P kikiáltási árban, az u. o 257. íztjkvben Af 1. sorsa. 338. hrsz. lóheres dtllóbell szántóból Szíva István Illetőségére 46 P kikiáltási árban, az u. o 262. szt|kv ben 1.6 hrsz. belsőség és kertből Szív* István nevén álló illetőségre 1000 P kl klálláil árban, az u. o. 384. ssljkvben A fi—2. aoraz. 886. hrsz szelistel dűlő beli szántóra 129 P és 218/b hrsz. malom-mezei dtllőbell szántóra 155 P kikiáltási árban.
Az árverés hatálya nem érinti Szíva Ferenc és ne|e Tóth Rozália Javára bekebelezett holtlgtaitó haszonélvezett szolgalmi Jogot.
A telekkönyvi halótá? az árverésnek Semjénháza községházánál megtartásári határnapul 1936. évi szeptember hó 29 napjának d. u. 3 óráját tüzl kl és az árverési leltételeket az 1881: LX. t.-c 150. § a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árverés alá eső ingatlanok a kl kiáltásl ár kétharmadánál alacionyabb áron el nem adhatók még akkor sem, ha az elért árveréil vételár a végrehajtató köve (élését megelőző ranghelyen kielégítendő terheket nem fedezi.
Bánatpéna a kikiáltási ár lOO.\'o a, amelyet a magasabb ár ugyanannyi °/o ára kell kiegészíteni.
Lelenye, 1936. évi május hó 24. napján. Dr. Oflnther a. k. kir. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: Balassa s. k.
lelckk&ny vvtictA h.
Ofc&én&sjcí Oíifiamczébm szcfictkoxfialik
Kiadja a Inptulajdonus Közgazdától Intenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Fetclőc kiadd t Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nnavkinltaa 78. a&iw
Holberr-Schranlz-téle
műtrágyák,
„FUTOR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrágyo, növényvédelmlsze-rek, gép zsák, »tb. kereskedésében
Nagykanizsa, Er«ébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
• » kfltsls^oaoa U^Miig UX, UuUobecg M|<wál éa Hizlal Layfeitt ViUslsU kAairaiotoááiibas MajgknntisÉs CB^áta fisttv. &üsá h. ácuui

r
78. tvtolyem 208 szám Nagykanizsa, 1938. szeptember 12 szombat
Ara 12
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
*m*1(csx*mc Étc&iaA
é> kúdótürstal t FM 5. i
Felelős szerkesztő: Barbaritm Lajos
Elöflxeiéai árt: efy bóra i\'penfő 40 1 Sierkesitöftégi és kíidóhirtUŰ tefifoai 71
Az őszi parlamenti munka alapos elökészitése folyt le a három napos minisztertanácson. A kormány tagjai összeültek, hogy reggeltől estig való tanácskozás során megbeszéljék, megvitassák aw>kat a törvény* javaslatokat, amelyeket uv*jd ősszel benyújtanak, amelyekkel foglalkoz* tatni kívánják az országgyűlés mind kit háiát.
A reformok és javaslatok egész sora kerül majd a Ház elé, eredményeként Gömbös Gyula népies nnv. zetpolitikájának, amely a parla. menti szünetet valóban komoly munkára használta fel A minisztériumokban nagy gondossággal, alapossággal készítették el5 n kulturális, gazdasági, szociális javaslatokat s a minisztertanács megbeszélései egységbe. foglalták a terveké^ elgondolásokat, adatokat. A vonalvezetés mfnden \' gyes javaslatnál a keresztény nemzeti világnézet követelményeihez ig i#>dlk s a három napos minisztertanács, mintegy végsC simítást adva, megállapi.o.ta a kidolgozás módját és részletelt.
A háromnapos minisztertanács a 00 pont, a Nemzeti Munkaterv, Gömbös Gyulának lendületét, Jp\'z* deményozést, eredményt jelentő szellémében folyt\'le. A nemzet javát szolgáló építő munka és nem párt-politika volt ez. Itt nincs és nem lehet helye a pártpolitikai elfogultságnak, itt legfeljebb az épitő szándékú bírálatról lehet szó.
Darányi Kálmán helyettes miniszterelnök a Gömbös-levél alapján és segítségével, már első nyilatkozatában különben is hangsúlyozta a békés hangulat megterem é»ére | á nyúló szándékát, az azóla elhangolt ellenzéki válasz\' k egy egy je\'enték telen pártpolitikai kisiklástól eltekintve^ szintien a békés együttműködésre való hajlamot jel nleiték< wey hogy alapos reménységgel bízhatunk a háromnajwis minisztertanács parlamenti eredményeiben is. Ezekét az eredményeket pedig a háromnapos minisztertanács érleli * \'ki s ez formálta a mindennapi cl t-bo kilépő intézkedéssé
Szakemberek szaktudásának gyümölcsei a kormány eszi nagy tanácskozásának elvi és gyakorlati határozatai, amelyek egyenkéní és összesen nélkülözhetetlenek a magyar élet jo\'jb kialakításánál. Akár a szociális, kaár a gazdasági intézkedéseket mérlegeljük, mindegyik-néi az egyetemes magyarság sorsának megjavítása a cél s jsl ntösé-\' gük külön-kőlön és egyesen szervas egészre mutat. Minden intézkedés, rendekflervezet, törvényjavaslat egység\'elképzelés és célkitűzés fontos kiegészítő része, egyik a másikhoz kapcsolódik.
A háromnapos miniszietanács, a melyet Darányi Kálmán helyeUcs miniszterelnök a munka 1 ndülelé-ben élö államférfiú gondosságával vezebtt, komoly és értékes fel ida\' l<»l késziielt elő a Ház őszi ül*, szakára.
Három emberre rászakadtak a leégett ház romjai Hahóton
Három haldokló, köztük egy gyermek, a nagykanizsai kórházban
Hahót, szeptember 11
Minap esle törlént, hogy Hahóton kigyulladt és leégett Dervallcs János gazda pajtája. A tüz valószínűiig gyujtogatásból keletkezett és az egész 30 méter hosszú épület d benne felhalmozott nagymennyiségű gazdasági felszerelésekkel együtt leégett.
A tüz után esik füs\'.ös falak meredeztek az égnek, amelynek lebontásához pénteken rcgg:l fogtak hoz-?á. Ott segédkea\'lt a bontásnál vagy 8 10 ember, akik délelőtt 10 óra tájban megdöbbenve látták, hogy az egyik falrész ledül. Idő már m-m volt arra, hogy alulálló társaikat figyelmeztessék és igy a 1 omló fal Horváth István 42 éves hahóli fö\'.d-mü\\est, Pörzse Antal 60 éves községi bognárt és Doniján László 12 éves kisfiút ni iga alá temette.
A falu népe a robajra és a sikon-gásra összerohant, azonnal munkához Is látlak, hogy a három sz?ren. csétlen teremtést kimentsék a törmelékek alól. Azonnal telefonáltak
a nagykan;zsai mentókek is, akik mindkét kocsival a helyszinre siettek A mentők megérkezésekor már kiásták a három szerencsétlenül járt
embert, akik Igen súlyos sérüléseket szenvedtek. Mindhármat haldokolva szállították be a nagykanizsai kórházba.
Mi okozta a szerencsétlenséget?
Érdeklődtünk uz illetékeseknél, "hogy mi okozta a szerencsétlenséget. Erre vonatkozőan ige* érdekes felvilágosítást kaptunk.
— A tüz bucsu éjjelén tört ki, — mondották, üzen a napon haf év óta minden évben van tüzeset, nyilván tehfcU csak gyujtogatásról lehet bzó. Nagy bH>a, hogy a faluban nincs kiképzett tüzoltótiszt, igy bizony az egészen kezdetleges felszerelésekkel* ko. moly oltásról alig lehetett szó. Tény az, hogy az épület pénteken teggei még mindig égett. A .szcrcncsétlctisé-get tehát nagyfokú gondatlanság idézte elő, amelynek következtében az égő házat otthagyták és u tüc két napig égett, liololt szél is volt, ami még Jobban fokozta a veszélyt. Ha a tüz. ollók a szokásos oltási munkát elvégzik, a veszélyeztetett falakat akkor mindjárt ledöntik, ez a szerencsétlen-
ség nem történik meg.
Hahót tűzrendészet szempontjából tehát imglebetősen el van maradva, annál örvendetesebb, hogy olyan orvosa van, mint dr. Sorr.orján La« jos, aki a plébánossal együtt derekas munkát végeztek a sebesültek bekötözéséhél és elsősorban az fl érdemük, hogy a három szerencsétlen ember egyáltalában még életben van.
A sebesültek közül az öreg Pörza* Ant.il van a legrosszabbul, aki még mindig nem tért magához. Hason lói.n igen súlyos az állapota Dotn ján Lászlónak ls, aki szirtién eszmé letienül fekszik, ök mindketten su lyes fejsérüléseket is szenvedtek, inig Horváthnak inkább a mellkasa tört be.
Egy spanyol kommunista képvlíélő inzultálta a francia nagykövetét
Amerikai kereskedelmi hajóra lődözött a madridi kormány egyik hadihajója
Páris, szeptember 11 San Sebasliani jelentés szerint Herbette francia nagykövetet Or-n-d<> spanyol kommunista képviselő tettleg bántalmazta. Az incid ns oka az volt, hogy a francia nagykövet francia alattvalókat akart hajóján Franciaországba szállítani Szerencsére néhány francia katona is tartózkodott a nagykövet közeiéin és azok mentei lék meg Herbetlet a gálád támadásiéi.
A francia fővá\'osban nagy megdöbbenéssel vették a .francia nagy) követel ért támadást, amelynek részleteiről a kövctk-z*ket je\'entik : A spany.il kommunslák egyik képviselője, Orondo. amikor Herbette francia nagykövet több spa-francia alattvalókat akart hajóján menteni a vörös pokolból, így stfó\'t : - Még Spanyolországban vagyunk és itt még mi vagyunk az urak ! -ezzel megtagadta a kérést.
A nagykövet a legudvariasabb hangon igy válaszolt:
Neiu fél, képviselő ur, hogy
két-három nap múlva, amikor majd mint menekülő Franciaországban be bocsátást fog kérni, >zik l a szava* ket emlékezetébe idéz k ?
F válaszra a képviselő oly dühh> gurult, hogy rátámad! a francia nagykövetre és t ttleg bántalmazta. Herbette vállrándi-ással lerázta
magáról a spanyol kommunisták képviselőjét és rászólt :
Ne merjen kezet e.welni Franciaország nagykövetére !
A további sértő szavakra és ujabb támadásra készülő kommunista képviselőt a francia nagykövet kiséic-tében lévő katonák lefogiák
Párfsban, Londonban győzöd a semlegesség
Páris, szeptember 11 A kormányok hivatalos semleg s-ségi nyilatkozatai mögött, utóbbi időben már lepi zitlenül működő tényleges beavatkozás, magán hadi-szerszáilitás, toborzás és p:opagan-da, vereséget szenvedet; Londonban és Párisban. Az ango\' munkásság nagy tölbsége szemb \'ordalt az>k-kal, akik az állam- kat a semlegesség feladására akarták felhívni, a francia le»szélsö ba\'o\'dal akciója pedig.\'amely a Blum kormányt a semlegesség feladására a!:arta kény s^riteni, összeomlott. Elérkezett az u lélektani pillanat, amikor p lény.
leges semlegességet meg lehet valósítani, mert a Blum-kormány léta, vi.gy nemléte függ attól, hogy a már amúgy is megbukott spanyol népfront további támogatását, az európai béke érdekében beszün\'esfe és letörje. ♦
London, szeptember 11 Az angol szakszervezeti nagygyűlés, melynek minden résztvevője 5000 szakszervezrti tago. képvisel, 3 millió szavazattal 50.000 ellen a semlegesség míllett foglalt állást
)
.___lAiatt HttLtm_
Balaton-adót fizessenek a külföldön nyaralók!
Árvaszéki elnököt és szolgabírót választott a megyegyülés
9
Az asszony kötelessége tö.ödni azzal, hogy bélmüködése rendben legyen, aimi pedig ugy érhet el, ha naponta reggel éhgyomorra egy fél-pohár természetes „Ferenc József* Kewíüvizet Űzik, amely enyhen és kellemesen, pontosan és biztosan szabalyozza az emésztés folyamatát. Az orvosok ajanják.
London, szeptember 11 Gibraltárból érkező jelentések szerint a madridi kormány egyik hadihajója tegnap este többszőr rálőtt egy amerikai kereskedelmi hajóra. Szeren-(cséré a lövéseket meghallotta u kőzetben lévő ugyancsak amerikai hadiliajó, amelynek megjelenésére a vörösök hajója abbahagyta a tüzelést és elme. nekűlt.
Már csak a szovjet-követ van Maüriuoan
Páris, szeptember 11 A sevillai rádió jelenti, hogy most már valamennyi kiiiiöidi uipiomatu eltávozott a spanyol (óvárosból. Koaenberg, a szovjet legutóbb ki\' nevezett madridi nagyKövete az egyedüli, aki a diplomaták közül meg Madridban van.
Bikaviadalt rendeztek egy pappal az arenaoan
London, szeptember 11 A Daüy Mail kiküldött tudósítója lapjában folytatja a spanyol vörösök által megszült területek szenvedéseinek leírását. A Spanyolország^ kiküldött tudósító leírása szerint Opresa városban
több púpot kegyetlen kinzdtok kőzött végezlek kt. Egyiket a zsúfolt arénába vittok s ott kenyszcritették, hogy a bika szerepét töltse be. Addig
ttíJszolLlk körül as aráiAlxm a oöröt tömeg lelkes ordítozása közepette, mtg oégkrmerüiésbcn össze nem esett. Gyilkosai ekkor kardokkal addig szurkálták, inig u szerencsétlen pap holt-testéből alaktalan tömeg vált. Hasonló módon végezték ki paptársát is.-;.
San Sebastiánban éhínség fenyeget
Hendaye, szeptember 11 (Lapzártakor érkezett) San Se-bustian lakossága óráról órára válságosabb helyzetbe kerül, az élelmi szer nagyon kevés, uz árak hihetetlen üt felszöktek. A fehér nemzeti csapatok már az egész várost körülzárták, egyedÍL BÜbau felé szabad még az ut, de ezt is már erősen bombázzák u felkelők.
UJ sztrájk-hullám Északfranciaországban
Páris, szeptember H Eszakrranciaorazágot — írják a párisi lapok — ismét nagyarányú sztrájk fenyegeti. Az egyes gyárakban egy. másután hagyják abba a munkát. A Renault féle nagy gépkocsi-gyárat a szakszervezetek megszállták és el akar-ták~\\szocializálni.
Zalaegerszeg, szeptemter 11 | Zalavármegye törvényhatósági bizottsága most tartott ülésén igen nagy számban jelentek meg a ta« gok, mert az ülés keretében került választásra az uj árvaszéki elnök és egy szolgabíró. Az elnöklő Bődy Zoltán alispán a megnyitó után megemlékezett Budavár ünnepéről* majd jelentést terjesztett elő, a melyhez Melzler Károly szólalt fel először. Rámutatott . arra, hogy a Balaton látogatottságáról elterjedt hirek nem felelnek meg a valóságnak, mert való az, hogy az idei szezon rosszabb volt, mint a tavalyi Ezen a Balatoni Sporthéitei kapcsolatos jó utószezon sem segitett. Helyénvalónak tartaná a balatoni kultusz-adó bevezetését, amit a kül. földön nyaralókkal kellene megi\'L zettetni.
Több felszólalás volt még, amelyekre Bődy alispán azonnal megadta a kellő választ. Kijelentette,
Zalaszentiván, szeptember 11 Nem mindennapos baleset történt tegnap este Zalaszentiván állomásán. Az állomáson a pályaőr lakását tatarozzák és ez idő alatt Simon Adám pályaőr lakáskérdését ugy oldotlák meg, hogy két vasúti kocsit rendeztek be neki lakásnak. A
| hogy a balatoni kultusz-adó ügyét a
legközekrbbi közgyűlés tárgyalni fogja, de az az aggálya, hogy külföld majd retorzióval felel. Az alispáni jelentést ezután a közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Ezután egyhangúlag megválasztották dr. Thassy Gábort Zalavármegye törvényhatóságának örökös tagjává, majd az árvaszéki elnöki állás betöltésére loerüll a sor. A leadott 819 szavazatból Szeliánsky Nándor 166, dr. Szűcs Andor 02, vitéz dr. Hertek-ndy Ferenc 54 szavazatot kapóit- Szeliánsky Nándor megválasztása után a megüresedett szolgabírói állást 62 szótöbbséggel dr. Péterffy Istvánnal töltötték be dr. Forintos Gézával szemben.
Ezután az ülésterem csakhamar kiürült és alig egy-két tag várta meg a rendes tárgysorozatot, amely nek során több felszólalás után a vármegye költségvetéséi és az apróbb ügyeket is mind elfogadták,
két kocsi a csortka vágányon állt, közvetlen a tálából épült szertár-épület mel.Mt.
A pályaőr felesége már lefeküdt, amikor este 10 óra után, eddig még pontosan meg nem állapított okból, az egyik tolató szerelvény nekifutott a két lakáskocsinak, azqkat oly
1*36. szeptember Íj
erővel vágta a sa-rtárépületnek, hogy az összedűlt. Simon Adámm-a hirtelen lökés következtében ki-esett ágyából és sufyos sérüléseket szenvedet*. A pályaőr és fia szerencsére nem tartózkodott a kocsiban A két kocsi is súlyosan megrongálódott.
Péntek
ItalfepMl L
17.30 A Homérosz énekkar. — 18.30 Sport közlemények. - 18.45 Glsela Hídi zongorázik. — 19.30 Helyszíni tudósítás a 100 év előtti magyar országgyűlésről. (Oláh György). - 20 A rádió szalonzenekara. — 21.15 Hirek. — 21.35 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 22.25 Időjáráselenlés. ~ 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
Uutlapeai U.
lö Élet az erdőn. (Réz Endre). — 10.30 Hanglemezek. — 20 Barokk nő
— romantikus nő. (Rónay György.
— 20.30 Hirek. - 20.50 Zoltán Irén énekel. — 21.25 Setét György szalon, és jazz-zenekarának műsora.
Bee*.
17.30 Mandolin- és citeraly^igver. l.seuy. — 17.55 Wagner. Az\' istenek alkonya, zenedráma az operaiéiból.
— 23.40 Régi idők keringöi.
Szombat
uudbfftm l ; j , ^
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Békefi Antal elbeszéléseiből. — 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Cseléuyi József magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. —• Közben 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.40 Hirek, árak.
— 10.15 Magyar uői díszruhák régen. (Szunyoghné Tüdős Klára). — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Faragó György zongorázik.
17.45 Mit üzen a rádió? - 18.20 A Rádióélet filmzene-felismerési rejtvénye. — 19.10 Ezer esztendeje annak ... Képzeli helyszíni közvetítés a millenáris kiállítás megnyitásáról. — 20 Az osztrák rádióállomás műsorának közvetítése. — 21.40 Hirek, sporteredmények. — 22.05 Cigányzene. — 23.10 A Kertész jazz-zenekar műsora. — 0.05 Hirek. f
Budape* IL
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 10.10 Albert Ferenc hegedűt — 20 Hanglemezek. - 21.05 llirek.
12 Könnyű szimfótaikus lemezek. — 14 I.elrfnann szoprán lemezei — 15.40 Mandolin zenekar.
17.05 Kivánságlcmezek. — 19.10 Osztrák szerzők szimfónikus fuvópmü-vei. — 22.30 Oratórium- és operaáriák. — 23.15 Szórakoztató lemezek.
í Fiának!- Leányának! I
P Cipőt, öltönyt, sapkát, táskát, tornacipőt, trioót, harisnyát ^
| nagy választékban kaphat SZOIHOLÁNYI ÁRUHÁZBAN. |
Nöi és férfi
szövetkülönlegességek
megérkeztek
Sinser Diuatáruházbn.
Legújabb divat! Hús választék!
Beleszaladt a vonat a pályaőr lakásába
KQlönOs vasúti baleset a zalaszentlváni Állomáson
tieplembtr 12
IALA1 KÖZLÖNY
háztartás
Rovatvezető: KálUy Láatló
Az őszi nagytakarítás
Szeptember a nyári vakációnak végéi jelenti. Különösen, ahol gyermekek vannak. Az Iskolai kiadások mellett, Jia nyaralni voltunk és lakásunk zárva volt, megkezdhetjük az őszi nagytakarítást is.
poros ablakunkon az erejét vesztő napsugár nehezen tud beférkőzni, a szőnyegek szinét sápadttá tette a ráülepedett por és ha vizsgálódó tekintetünk végigsiklik a padlón, a parketten, mindenütt találunk va* laml rendbehozni valót, felfrissi* tendöt. Gyorsan kezdjünk hát hozzá őszi nagytakarításunkhoz, hogy a még kínálkozó napsugaras jóidöt ne nagytakarítás kösse le, hanem a langyos öszi napokat töltsük a szabadban.
Mini mindennél, ugy a takarítás, nái is szükséges, hogy az jól átgondolt terv szerint történjék. Legjobb, ha a takaritást a konyhától legtávolabb eső szobában kezdjük, hogy a vizhordással és a takarítási munkálatokkal együtt járó elkerülhetetlen szemeteléstől közbeeső helyiségeinket megóvjuk.
Párnázott, kárpitozott butorokat u porszivógép megfelelő szivófejének alkalmazásával takarítjuk. Szőnyegeink tisztításánál, még akkor is ha porszivógépet* egész éven át használtunk, jó, ha a szőnyegek I évenként egyszcr-ké\'szer poroló; vf iszővel alaposan kiveretjük. A szőnyeg anyagába évközben beletaposott és megkeményedett porrré-teget a porszivógép nem szívhatja fel, ezért szükséges, hogy a szőnyeget porolóval kiverve, a megkeményedett porréleget fellazítsuk, megtörjük és igy a kiverés után alkalmazott gondos porszívózás szőnyegünket az utolsó porszemecské-tői is szabaddá teszi. Tennészte-seri, ha a szőnyeget szaimiákos vízzel átkeféljük és utána tiszta törlő-ruhával átdörzsöljük, az utók.zel s semmiesetre sem árthat, sőt élénkebb szinüvé, selymes fényűvé, ujjá varázsolja szőnyegeinket.
Ha a függönyöket nem szedtük le nagytakarítás előtt legalább nyolc nappal és nem mosattuk ki előre, amit nagyon ajánlatosnak tartunk, ugy a nagytakarítás alkalmával szedjük le, hogy a falakat porszivógép segítségével alaposan leporol hassuk. Amennyiben függönyünk mosható anyagból van, beáztatáa előtt rázzuk ki a portól és csak azután áztassuk langyos vízben
Ablakmosás előtt az ablakkereteket és ablakdeszkákat langy s szó dás-szappanos vizzel (ha festés1 ké. nyes, ugy szóda helyett szódabikarbónát használjunk) gyengéden lc-zsuroitatjuk és ulána ssalmiákos viz zel lemossuk.
Festeti padlót először gondosan seperjük fel, utána használjuk a porszivógépet, hogy a padlóre^-désekből, hasadásokból a port el lávolllhassuk, végül nedves ruhával feltöröljük.
A parkettás padlóbóí legelőször a foltokat távolítsuk el benzinnel, vagy erre a célra szolgáló kmőcs-csel. utána tiszta méhviasznak könnyű benzinnel higllotl oldalába itlntott puha törlőruhával átdörzsöljük és villamos padlókefélőgéppel felkeféljük Száraz flanelltörlővel át törölve parkettünk tükörfényessé válik.
Könyvespolcokat és könyvszekrényeket évenként legalább egyszer
alaposan ki J«ll porolni. Hálószobánknál fordítsunk különös gondot az ágyak, pám:\\k tökéletes portalanítására Ugyanúgy mint a szőnyegeknél, előbb alaposan kiverjük, utána gondosan porszívózunk, hogy a porolás által lazává tett por rété-
Pöstyén, 1936. május.
(Copyright)
Megnyit a pöstyéni kursalonban az a kiállitás, amely az elmúlt száz esztendő művészi, z\'nei és irodalmi életéből mutat be a közönségnek olyan emlékeket, aminek nagy részét alig, vagy egyáltalán nem ismeri a müvésztörténelem. Eddig még nyilvánosságra nem hozott fényképek, régi metszetek, megkopott színlapok, mindezeken tul azon ban a színpad nagyjainak, a muzsika halhatatlanjainak és hires Íróinak egész sereg sehol nem kö* zölt levele hever a vitrinekben, vagy a rámákba szorítva a kiáUUás vászonnal áthúzott falain. A vitrinek anyagának elrendezésénél a kiállítás rendezői igyekeztek rendszert tartani, a kiállitás egész anyaga azonban mégsem igazodik semmiféle rendszerhez és - eliekintve a hallatlanul gazdag anyagtól — ennél u kiállításnál talán ez a legérdekesebb.
Offenbach, MlUöcker, Meyerber, Franz v. Suppé, Johann Strauss, d" Albert, Massanet. Pablo de Chnra-chatu, Róbert Volkmann, Berlioz1, a pozsonyi Hűmmel levelei, kottái, képei mellett o;t találjuk Hubay Jenő operájának kéziratát, a Vig özvegy első kottajegyeit, Kálmán Imre ifjúkori szárnypróbálgatásának nyomait, a színpad egykori csillagainak írásait, amikben vagy előlegről vagy szerelemről esik szó, bizonyos azonban, hogy a kiállitás anyagának egyik legértékesebb darabja Liszt Ferencnek az az 1861. március 6-én kelt négyoldalas francia levele, amelyet Liszt éleiének kutatói sem ismertek és amely világosságot vet a nagy magyar muzsikus lelkének rejtelmeibe.
Liszt Ferenc nyolcvanöt évvel ez-
get teljesen eltávolithassuk az ágybetétekből.
Nagytakarításunk, ha lépésről lépésre .tervszerűen hajtjuk végre, fáradságunkat bőségesen jutalmaz, za, mert lakószobáink tisztasága a család egészsége.
előtt Prileszky Thadénak irta ezt a levelet. Ugy látszik, ez a Prileszky aki előkelő családból származott -egy Prileszky, az utolsó Habsburg udvartartásának gazdasági főnöke, bárói rangra emelve, néhány héttel ez\'elötl hunyt el - Welmarban járt. ott kereste Lisztet, de nem találta meg. Szerette volna Liszt Ferencnek bemutatni a magyar cigány zenét. Olyan időben történt ez, a mikor\' Liszt nem komponálta még m.eg magyar rapszódiáját és nem jelentette meg azt a könyvét, amely ben azt igyekszik igazolni, hogy a magyar muzsika és a cigányzene azonosak egymással. Ez a könyv csak tiz évvel a levél irása után jelent meg - a cime : Die Zigeuner und ihre Musik In Ungarn — és még ma, a centennárlpm esztendejében sem ült el a körülötte felkorbácsolt vihar.
Liszt imádta a cigánymuzsikát, egy nemzet karakterét vélte felfedezni benne és szent hite volt az, hogy a cigányok nótafáján a magyar lélek sir és zokog. Leveleiben ennek a hitének sok-sok bizonyságát látjuk, de nincsen egyetlen irása sem. amelyikben annyireffrappánsul nyiltkoznék meg egész gondolatvilága, mint abban a francia levélben, amelyet Prlleszkynek irt és amelynek magyar fordítása szószerlnt igy hangzik : Igen tisztelt Uram ! 1
Végtelenül sajnálom, hogy közepette azoknak a bánatoknak &» nyugtalanságoknak, amelyek engem távoltarlanak Weimartól, nem találkozhattunk ott egymással. Kimondhatatlanul Örültem volna annak, hogy önt személyesen megismerhetem. boldog lettem volna, hogy köszönetet mondjak önnek irányomban tanúsított szives figyelméért és
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
j^l esett volna nekem, ha sikerült volna honfitársi szivélyességgel kel, lemessé tenni weimari tartózkodását. Mindezeken felüi azonban az ön cigány-müvészei bennem nem csal- egy velük rokonsz nvoző, haA nem szenvedélyes hallgatóra Is találtak volna. A cigányok bűvös és vad dallamainak kupájából szívcsen ittan volna Welmarban. ■ A cigányok és a cigánymuzsika nekem egy régi és állandó kedvtelést jelentenek. Valamikor sokat hallgattam és hosszasan tanulmányoztam őket. Hallgattam már ez öreg Biharit, akit még pályafutása végén - 1828-ban - megcsodáltam, de csodáltam a többleket Is, Dobosit, Klausenburgert, Parisert stb. Minél-többet hallgattam ez\'ket az égésién különleges rapszódiákat, annál inkább éreztem szükségét annak, Ívvgy újra meg újra hallhassam őket és megittasodjam bűvös á\'szell -műié süktől. Szomom dallamaik, naiv, de emellett buja kellemük, ritmusuk, korlátlan és merész tempójuk, muzsikájukban benne van az ostorcsapások vad energiája, a sar-kntyul\' koketteriája, a képz\'lőtehet-ségnek minden elképzelhetetlen kéje Néha az Irónia nagyszerű megnyilvánulása. a cigányzenében száguldó győzelmes és vad őserő, ezek örömnyeritések, az eredetiségnek a kaprlcnak utánozhatatlan kifejezései. Mindez a művész t szakasztott ugy van megszemélyesítve a cigányokban és a muzsikájukban, mint ahogyan a zsidók is örök zsenijei a kereskedelem és az üzlet szellemének.
Amit az ember ;a cigányzene hallatára érez, azt én nem is tudom foglalni. Ez egészen más, mint a cigányokon kivül élő világ, e^ek nz érzések másutt nem találhatók, csak azokban a muzsikákban, amiket »lassan« és »frissen« játszanak és amiket a mi fél- vagy negyedmü. vészeink »addagio< és »al!egrio< jelzéssel igyekeznek unalmassá tenni a szalonjainkat, ök nem tudják interpretálni a szalonokban a eh gányzenét éppen ugy, mint ahogyan a baromfiudvar pujkái nem hasonlíthatók össze a kondorkesc* Iyüvei, még akkor sem. ha a pujká-nak a husa igen izes és könnye^ emészthető.
Ha londoni tartózkodásuk után» mely remélem cigányaik részére a várt sikerrel fog járni, Welmarban egy-két napig megpihenni szándékozik, ezzel niz elhatározásával engem mint művészt és honfitársat egyaránt lekötelez. Ebben az esqt-
Porsziuóíép kölcsönzés
egész napra 60 fillér fél napra 30 fillér
Padlúkefélősép kölcsönzés
egész napra 80 fillér fél napra 40 fillér
Igényelhető: Líatő heiSében
Fő-ut 13. (Bogenrieder-palota).
Liszt Ferenc és a cigányok
fl zene halhatatlanjának egy ismeretlen levele — „M cigónymuzsikát éppen ugy nem lehet interpretálni a szalonokban, mint ahogyan a baromfiudvar pujkái nem hasonlíthatók össze a kondorkeselyOvel . .
EALAI KÖZLÖNY
1386. szeptember 12
be" csak arra kérném, hogy erre vonatkozólag előre értesllsen, nehogy véletlenül imartól távol legjak.
Ennek elvártában őszinte köszönetemet tolmá«sok>m 0«nck éa maradok kív*l0 tfezteicft i és s^élyes üdvözlettel
1861. március 5-én.
l<sz! F.
Liszt Ferenc életén ak egész csomó emléke köszönti a lálogatót a kiállításon Itt állították ki Munkácsy Mihály Ltazt-porlréját, azután azt a csoportképet, ahol Liszt Ferenc pesti barátainak társaságában üt egy asíta* mellett. Hajnald kalocsai érsek, Huszár Adolf, a szobrász, Széchenyi Imre gróf, MlhaJ-lovlcs ödön aenesz»rző, Hans Rlclv ter. és a fiatal Apponyl Albert grójí mosolyognak ez*n a régi fo"ogr%-fián, egy Párisból származó fónyv-képea pedig Berlioz karakterisztikus alakja mellett olt látjuk Kr^hin bert, a rajzwlót, Ernst zongorainür vészt és Caernyt, a muzsika világ* hirü pedagógusát. JJem fér kétség ho4*á, hogy ezek a Liszt-relikviák igen érdekesek, de valamennyi kö» zött Legérdekesebb mégis Liszt Ferencnek az a levele, amelyről eddig a zene halhatatlanjának életrajzírói sem tudtak és amelyik vllágUó fáklyaként mutat Ue Liszt Fereno kikének titokzatos világába
Padi Jót)
ID<3
Melegebb I
______: *Uu«kelt nuakkefeU, kőiül légiruaUU, egy-két kelyou esi W«y zápoi, M éjjelt UihlUés. víMoxat-IwuU iu-öh, a höniómóklet valóaaintileg MpiuMlk.
™ («</|M(»iií//M laUlh^ófa) aU. (Ott UluUW <M4I 8-ig • I\'Mb MW
Az OMKE-otlhonban kabátot lopott egy nagykanizsai kereskedősegéd
CstllOrtákön eslc az OMKE nagykanizsai helyiségéb M ismeretlen télies elemelt egy kábától. A lolvaj-lást azonnal észrevették és megtették a leijelentést. A nagykanizsai rendőrség rögtön munkához látott és nem sokkal később sikerült is elfogni a lettest Helferl József nagykanizsai kereskedősegéd személyé-
ben. Helfertet beklsér\'ék a kapitányságra. Bűnél nem is tagadta, de nem is tagadhatta, miután a kabátot megtalálták nála. Tekintettel arra, hogy lopásért már többször btln\'elve volt, őrizelbe vélték és átkisérlék az ügyészségre, ahol döntenek további sorsa felől.
Hegbezdtéb a Keszthely-Nagykanizsa ut átépítésének előmunkálatait
42 k Hóm éter, két millió pengő költség, több mint egy évi munka
Ismeretes, hogy a Gömbös kormány programmjának egyik sarkalatos pontja: munkalehetőséget adni és minél több utat építeni. A két elvvel kapcso\'atosak azok a tervek, amelyekkel már évek óta foglalkoznak illetékesek. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint a Nagykanizsa—keszthelyi ut teljes átépítéséről.
Az autósok számtalan panasza is JndkoKlá leszi er.nek az útszakasznak átépítését, ami az Idegenforgalmat is nagyban fellendítené, hiszen Keszthelyig a balatoni müulon el tudnak menni az autósok, de a récsei rossz ut már nem egy külföldi autóst késztetett visszafordulásra.
Mini most értesülünk az utsza kasz álépitásének tervei — löbb mint egy évi munka után — tetje sen elkészültek. A kb. 42 kilométeres útszakasz átépítése mintegy 2
millió pengőbe kerülne, Jeleni g a tervek Bornemisza Gézt iparügyi miniszter elölt vannak és ha olt jóváhagyást nyernek, akkor a földmunkák már a tavasszal megkez-dlduének. A munka állandójn több-száz embert fogla\'koztalna és két éven ál tarlana. A tervtwvett beton, illetőleg aszfaltul a mostani útszakaszt megrövidítené, a községeket, ahol lehet, kikerülné és így távolsági forgalomra nagyszerű aulóulal adna. A vidéket máris járják a kiküldött mérnökök, akik a kisajátítás ügyében tárgyalnak már az il eté-kesekkel.
Kívánjuk, hogy ez ? Kanizsára nézve ís fontos ul ügy nvelöbb egyenesbe kerüljön, nemcsak azért, mert munkaleh-tőséget nyújt, hanem azért is, mert ezzel a Balat< n közelebb kerülne Nagykanizsához.
tiaisf és nk iiyl fiiM naiíhak. ha Irtayeil a
Mezégazdasági Közraktárak R.-T.-nál tárolja.
Érdeklődni lehet: C«engery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Telefon 197. Néptakarékpénztár R.-T-nél. Telefon: 20. és 126.
Kettős bajnoki mérkőzés lesz vasárnap Nagykanizsán
Az őszi szezon első honi bajnoki mérkőzését Játsza vasárnap délután 4 órakor az NTE a Kaposyán "Rákóczi SE csapatával. Játékvezető Haínesz,
Előtte 2 óltu kezdettel a Kaposvári Rákóczi SE II. csapata játszik a H, osztályú bajnokságért az NTE II. csa-patával. Játékvezető Horváth Lajos.
A Zrinyi Pécsett Játszik a PVSK-val
A Zrinyi nehéz feladat előtt áll Pécsett a PVSK-val játsza le bajnoki mérkőzését. A Zrinyi II. csapata pedig Csurgón játszik II. oszt. bajnokit a CsTK-val. _
(Egyéb kerületi mérkőzések)
Pécsett a PBTC-ZsSE mérkőzés döntetlent igér.
Simontornyán a PEAC kezdetleges formában lévő csapata valószínű pontot ad le. (
Barcson a PAC-nak n^héz dolga lesz.
Kaposvárott a KTSE—DVAC mérkőzés döntetlen Jelé hajlik.
(A Levente-bajnokság)
A Nagykanizsa város Levente Ijib-darugószakosztálya kiirta az 1938/37. évi bajnokságot. (A Qörhesek revansa)
A Görhes FC revansot ad vasárnap fél 4 órakor a kiskanizsai pályán ta-vaszi ellenfelének, az Intelligencia FC-nek. (
— Elégia* hlm*«H poagyolák legújabb fazonokban Schütznél.
HALLÓ, BERLINI
SZÁMÍTÓ GYÖROY REGÉNVE 32
Ismét a vendégnek kijáró udvarias dörgő taps.
— Toni Brecher, Németország nehézsúlyú bajnokai
Harmincezer torokból «rtikulátlan, állati üvöltés tör elő. A program papírlapja. i»egrcszket a hanglói\' Adoró kefében.
— Ralph Joansen vezetőbíró] — JcUltja a mcgafón.
A dán biró is megkapja a szokásos üdvözlőkiáltást.
Most a boxkesztyüket hozzák a segédek. A trénerek gondosan megvizsgálják az ellenfél kesztyűit, nincs-e ólom benne, aztán a segédek felkötik a négy ökölre. A székeket eltávolítják a ring két sarkából, mindenki kibújik a kötelük között, csak a vezetőbíró és a két ellenfél marad a ringbeq. Az időbiró füttyent.
Mindketten elindulnak a ring sarkából. A középen találkoznak. Jobbjaik boxkeaetyüje pillanatra érinti egymást, ez jelenti a kézfogást.
Most össze villának a zólde^zürke germán ós fekete latija szemek.. A bajjábak előre dobbannak és néhány jelentéktelen lengőütés, swing puffog a vállukon és nyakakon. A jobb lábak nem feszülnek le, himbálódzó egyco-sulytánc az egész. Most Toni Brecher kezdi a komoly támadást. Könyökben derékszögbe hajlított karral sikerül neki egy jobb ós egy bal horogütést elbclyvuik. A harmadik elől Paolino
leWajUk, csak a vállán csúszik a hátára az ülés. Egyben jobb egyenessel eltalálja a solar plexust, Toni legérzé. kenyebb helyét, a gyomorszájat. Toni két könvökét összehúzza a gyomra előtt és sápadt arcát kifelé forditolt tenyerekkel fet^i, amíg magához nem tér. Most Paolino támad, veseütéseket mérve ellenfele csípőjére. Toni visszaszorítja Paolino fejét. Füttyszó. Három perc eltelt.
A tribünök halálos csendje, amelybén minden lábdobbanást, minden kesztyüpuffogást meg lelielett hallani, egyszerre zűrzavaros lármába ment át. A fogadások legnagyobb része most j történt, a pillanat izgalmában. A véle. mény máris kialakult, mindkettő teljes formában van, hosszú küzdelem lesz. A gongütésre újból elnémultak a tri. bünők.
Rádiómikrofónokat hordoztak kö. rül, hogy az aréna minden részének lumgkomplexumát visszaadják.
— Nem lehet érdektelen a vizuális rész nélkül sem — mondta halkajj Erdthclm. — Harminc millió ember ^Ugatja lehunyt szemmel, a laut-sprecheren és fejkagylón.
A perc letelt, a gong megszólalj. Adoré leWunyta a szemót, a következő roundot igy akarta végighallgatni.
Dobogás. A saroknélküli antilopei-pők dobbanásai puhák, mégis érződik j bennük a támadás és védelem ritmusának hangvonala. Vájjon ki támad és ki védekezik? A boxkeszlyük puf- | foglak, néha olyan gyorsan kattognalfl, : mint a géppuska, amelyet egyszer I Adoré a Kapp-pu<js levcrctésénél hu\'- \'
lott. Hová zuhog ez az ütésáradat?
Nem bírta tovább, felnyitotta a sze-mét. Paolino támadott. Rettenetes ke. reszlütésekkel és jabekkel. Félelmelös volt most. Toni egész rövid karmoz-dulatokka) igyekezett elhárítani az üté. esk teljes erejét. Aztán ő is ütött. El-len felének állcsont hegyét teljes erővel találta, ugy, Iwgy a baszk néhány lépési hátrálva, a ring köteleire zu-hbnt. De mire a közönség felordított, már ismét taljíon volt és támadni készült. A gong állította meg.
A segédek ismét átlemUlették a köteleken a két székel, csakúgy, mint az első szünetben.1 Mindkét bajnok kinyújtott lábakkal ter|>eszkedctt el a karosszékben, paolino amonláksóval itatott szivacsot szagol, miközben segédje lefrottirozla. Toni csak a jobb-karját massziroztatta, segédje folytonosan fülébe sugdosott.
Amikor a gong megszólalt, a har. madik menet kezdetét jeleztc, a segédek már nem voltak a ringben. Kis bőröndjeiket és a könnyű nádszékeket is kiemelték. Minden perc egy órának tetszett.
— Már látom, mire megy — súgta Erdtheim Adoré fülébe. — Toni ki pkarju fárasztani a bikát.
A harmadik menet valóban mtn | volt más, mint Paolino rettenetes tá- I madása. De aki pontosan meg tudta figyelni, hogyan állja Toni az ütéeeket, | amelyeket nem is tudott kivédeni, akármilyen oddsot is megadott Tonira. Paolino most felütésekkel dolgozott, ellenfele ádámcsutkájára és felső szív-csücskére célozva. Bár erejének teljé-
ben volt még, észrevette, hogy talá: latai nem pontosak és hogy Toni lehetetlenül szívós. A tömeg örömujjongása közben a round végén Toni állva maradi és intett segédjének, h°8y nincs szüksége a karoshzékre.
— Los, Toni, los Toni! Zusflilagen Toni! Draufgehen! Los!
Toni nem vette figyelembe a do-plngot. Amikor a negyedik round megkezdődött, nagyszerűen fedte magát és várt. Paolino támadásának ereje lanyhult. Újból rettenetes horogütéseit vette elő, aztán ellenfele passzivitásától megdühödve, sorra vette célba a kiütési pontokat. Amikor egyszer Toni fedetlenül hagyta a gyomorszájat, tel-jes súlyával döfött belé. Ezúttal meg Volt a hatás. Toni halálsápadt lett és hátraesett. Az időbiró kezében már ott volt a stopper. Minden másodpercet jobbkarja suhintásával jelzett Csak négyig számolt, amikor Toni felkelt. Ellenfele rögtön ott termett szögletéből, ahová Toni lezuhanásakor a sfcabályok értelmében visszahúzódott. De ütni már nem volt ideje, mert Toni két karja alatt átnyalábolta a testét. Paolino megkísérelt néhány ve-íseütést a cleanch alatt, de a közelharcban nem bizonyult ügyesnek. A vezetőbíró füttye végül is szétugrasztott3 őket, de ekkor Toni már annyira pihent volt, hogy a szétugrás jállanatá-ban teljes erejű ütést mért paolino fültóvérc. A baszk másodszor zuhant a kötelekre. De ekkor a roundn ik már vége is volt.
(Folyt kóv.)
1Í3C. srcptember \\1
ÍAljM KÖZLÖTT*
_ (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt hétctl 0 gyermek született, 5 fiu é.s 1 leány: Steiner Andor szabó mester és Lidit!* Máriának izr. fia, Kiss György földműves és Bagonyai Juliannának rk. fia, Ifcsics József cserepes mester és Igri Erzsébetnek rk. fia, FarkasJózset v. jövedéki ellenőr és Janzsa Máriának rk. fia, Horváth István napszámos és .Kovács Margitnak rk. fia, Tóth Józset kosárfonó és Sárvári Juliannának rk. leánya. — Halálozás 9 történt: F.rdéfyi György nyug. pályamunkás rk. G2 éves, özv. Dolmányos Ferencné Benézik Juliánná rk. 81 éves, Szívós Mihály v. szegény rk. 70 éves, Németh Erzsébet háztartásbeli rk. 74 éves, Wollheim Fáni v. szegény izr. 70 éves, Tislerics György hegyőr rk. 01 éves, Horváth Rozália földműves rk. 56 éves, Szélig Antalné Jurszik Anna rk. 07 éves, Vadász Anna rk. 17 hónapos. — Házasságkötés 7 volt: Németh Lajos köz. ségi csordás rk. és Bunczom Katalin rk., Muczer György földműves rk. és Hegedűs Mária rk., Csiszár Vince kötélgyártó segéd rk. és Török Anna ref., LChoczky Antal ödön posiayszr rk. és Zrim Ilona rk., Pék Pál törvényszéki tisztviselő rk. ós Gumilár I.ujza rk., Vajda József vasúti pályamunkás rk. és Imrei Erzsébet rk., Horvát^ György földműves rk. ós Dolmányos Rozália rk.
Országos Frontharcos találkozó október 3. és 4-én Budapesten.
— (Himlő-oltás)
Vasárnap délután 2 órakor a Roz-gonyi-utcai elemi iskolában és a kis. kanizsai óvodában himlőoltás lesz, a melyre" a májusi oltáskor kimaradt gyermekeket kell elvinni. Az oltás dij.-lalan.
— HUH Olll
eredményesen tanit németül bcszébü, irni, olvasni. 3-ik, 4-ik elemista tanítványai mellé még néhány hasonló, kezdő és haladó tanítványt vállai. Cso-I>orlos tanítás, örabeosztás 12-én, szombaton délután 2 órakor. Rendes oktatás kezdete 10-án, szerdán délután 2 órakor. Horthy M.-u. 2., em. jobbra. (:)
— Mária napra a legideálisabb névnapi ajándék „Stühmer" bonbon díszdobozban. (Sugár-ut 2., szaküzlet.)
— (Kerékpár-kirándulás — a fog-házba)
Nagy Sándor nagykanizsai poslaal-tiszt egy vendéglőben iddogált, ugyanakkor a másik asztalnál ült Császár Jenő 24 éves fiatalember. Csakhamar összemelegedtek és mikor Nagy később hazaindult, Császár* felkínálkozott, hogy majd Ő vezeti a kerékpárt. Nagy nem akart belemenni, de Császár addig beszélt, míg végűi is hagyta a kerékpárját az uj ismerőssel vezetni. Egy darabig együtt mentek, egyszer csak Császár felkapott a kerékpárra és elszáguldott. A sikerült fogás feletti őrömében azonban nem vette észre, hogy a kerékpár nincs kivilágítva. Németh VI. István rendőrfő-törzsőrmester meglátta és megállásra szólította fel. Császár .gőzt adott, u gépének és menekült a rendőr elől,
az meg utána. Jó darabig kergette a rendőr a kerékpárost, aki végül is Soós rendöffelügyelőhelyettes karjaiba futott. Előállították a kapitányságra, ahol kiderült, hogy Császár Jenő már három ízben volt büntetve. Átkísérték az ügyészségre, majd nyomban bíróság elé állították. Dr. Révffy Andor egyesbiró hat héttel sújtotta Császárt. Az ítélet jogerős.
Minden frontharcosnak érdeke is kötelessége részlvennl az Oiszágos Frontharcos találkozón.
— (Három gyermek-baleset)
Turcsi István 15 éves zala^ülápi fiu kezében játék közben felrobbant egy háborús palron, kezét teljesen szétroncsolta. —■ Kövesd István 11 évos tapolcai fiu leesett a padlásról, súlyosan megsérült és karját törte. — Tóthi István 5 éves tapolcai gyermek kezét jjáték közben a társai állal megindított szecskavágógép levágta. A sérültek mind kórházba kerültek.
Elhájasodásnál, köszvénynél és cukorbetegségnél, oxamria cb pho-bhüturia képződésénél, hugysavae sók lerakódásánál a terméezeies „Ferenc József keserüvii javiija a gyomor és a belek müköd£&úi 8 tartós.n előmozdítja az emésztést Az orvotok ajánlják.
— ElAlráaoa Intáxeti kik wövetek nagyon olcaón kaphatók SchUtznél.
Frontharcosok jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra.
— A* Ur katonái-t
közli e heti számában darabmeilék-letül a Szinltázi Élet. A több mini százszor sanrekerült gyönyörű darab a legszebb olvasmány is. A Színházi Élet uj számának érdekességei: Ka-riiithy Frigyes sakkpartija a sakkolimpiász győztes bajnokcsapatának bajnokával, ügyvédnők világkongresz-azusánuk Budapesten lartozkodó lagjul nyilatkoznak a házasságról, válóper-ről, szerelemről.
— A nevelölutéiotokbou jól ismert, kitűnő minőségű SchUtz- kelengyével küldje lntézetbo gyermekét.
— As utcán hever a péui I
állítja a Reklámélet legújabb szúrná* nak vezércikke. A modern kereskedő nélkülözhetetlen szaklapja, a Reklámélet, most megjelent uj számában is sok hatásos ötletet, tippet, tanácsot hoz. A lap kirakat "rovata nagysikerű bel- és külföldi kirakatok galériája. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-kör-ut 0. Kérjen mutatványszámot.
GőxfttrdS nyitva reggel ü órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap
A legromantikusabb orosz tárgyú Ilim a cári udvar életéből
Moszkvai nász
A főszerepben a magyar Petrovich Sxwetiaxláv, Halmay Tibor, a szépséges filmstár Camille Horn,
valamint a nagy Adele Sandrook.
Kísérő műsor, aktuális Fox-Híradó!
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
— A SchflU-kelengyo tartós és jó, ára
méltányos, aki csak használja, dicséri.
Naptár i Szeptember 12 szombat. Rom. kat. Mária n ProíeatáDa Guidó. Izraelita Elul hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg az „őrangyal" gyógyszertár 03 a klskanlzsal gyógyszertár.
— Bútorokban a Köpetein-cég vezet Modorn mintatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutalja be, kedvező fizetési feltételek mellett.
Anglia kész békítő tárgyalásokat kezdeni Palesztinában
Az eddigi mérleg: — 856 halott
London, szeptember 11 A palesztinai angol fökonzul kiáltványban erélyesen figyelmeztette az arabokat, hogy hagyják abba a sztrájkot. Az angol sajti szerint a kormány kész a békítő tárgyalásokat megkezdeni és elkerümi a fellázadt arabok fegyverrel való leverését.
A kimutatás szerint a palesztinai zavargásoknak eddig — áp ilis óta — 856 haláloi áldozata van, ezek közül 34 angol alattvaló és 81 zsidó.
A londoni lapok jelentése szerint a palesztinai hadjárat célja az, hogy az országol megtisztítsák a felbujtóktól és a zavargóktól. A kiküldött 20.000 fónyi hadsereg teljesen modern felszerelébsel és fegyverekkel bir. _
Schuschnigg az angol királynál
Bécs, szeptember 11 VIII. Edward angol király a bécsi angol követségen pénteken délelőtt fogadta Schuschnigg Kurt osztrák kancellárt, akivel hosszasan elbeszélgetett.
Vasutas-halál
Budapest, szeptember 11 A Magyar Államvasutak Podmanicz. ky-utcai kórházában ma reggelre meghalt Takács János fűlő és Somlai Re. zső mozdonyvezető, akik tegnap a* egyik mozdonyon dolgozva kazánrobbanás következtében " kiömlő gáztói égési sebeket szenvedtek.
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny
előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre Jobban tért hódit Nagykanizsán ia csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kUünó nagykanizsai n^clvtanárnövei, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet A tanfclyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részi. A tanítás heti kéi órával hat hónapig lart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előtizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvlanárnőnél (JSrzsébet-Uér 18. 11. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltan-dijas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Olcsó és jól hordó poskát akar ?
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) P 197o—
SZABÓ ANTAL fegyver- ós sportáru üzletében. Tele\'on (H
DALAI KÖZLÖK*
IftS6 weptemher 12
100 pangóra ítélték DOoaö Jánoanót,
■ nyilasok piosal jelöltjét
Szombathely, szeptember 11 (I.aptárUkor érkezett) i)r. Dücsö Já ttosnét, a nyliaskeri\'sztesek pcusai "képviselőjelöltjét nemrég a vasvári cseud-örség igazolásra stólilolta M. Dilcsönó vitába szilit a csendőrökkel és eközben sulyosuu m«gsértelte a hatóság embereit.
A hivatali feljelentésre Dücsőné( u*>st vonta felelősségre u szombathelyi törvényszék és 100 pengő pénz büntetésre Ítélte, de az Ítélet végrehajtását felfüggesztette.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uAtg 80 Iliiéi, minden további sió 4 fillér.
Aatétexlt, bérautót, rendeljen garaséból. vidékre éi helyben, legolcsóbban. Te-lefoa illoraáa; M4. Bojlor Klafaludy u\'c» 7. bz. 2704
lifhaaáp^l fajkor Pl.80 Korona áttarmékoa. 9
Szép száraz oaamaataai
mennyiségben la kapható Kin
7arl nfgvobb ly-u. 45. 3178
Rako»akéMlléakoB muakéaok foUétataak Wolléknál, Horthy M. IT/a. 3254
JófomHmi vanét.jia eladó, eselief? kiadó. Petőfi ut 81. *
Mégyaxakéo, öawkomfortos belvároi! lakás novemberre kiadó dr. Knauss Uay-védnél (Pó ut 20 3220
Egy fiatal agive éi egy dus aszpaiigns olcsón vilidé Klnlziy-utci 11 *
Erösebb klfutéfiist azonnal lelveszönk Hun.-árla kefegyir, Horlhy Mlklós-ut 23. *
Vasúti hlrlapirudiba egy ügyei rlk------V azonnal lel vételik.
Doktor, kiváló eredménnyel tanít né-melet éa fraadát. Magyar-u. 30. •
Szitui nagy raktár halyiaép nagy
teherbíró padlásul kiadó Király u. 8. 3180
Takorltéaft felvételik. Jelcntkrzéa déli 12 lg Sugár-ut 41/* 3256
KAIAnka jéxota butorozo\'l szoba fürdő azoba haainiUtUl kiadó. Sugár-nl 34 •
Egy Ugyea klolkllat* kifutónak vonnál leivé lelik Horthy MJfclói-nt 4 az. 3255
■ajéré mindenest (azonnal Is) felve-uek. Szemére u. 3. 32tiO
Horthy Miklós útnak, Pó-uttól Szemere-utcáig terjedd szakaizin belül, mükaly éi raktér cél|alra alkalm-is helyiséget keresünk. — Hungária kefegyár, Horthy
Héromaaokáa lakást lürdószobivsl
keieaek novemberre. Clm a kiadóban. 3261
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. (hilanbarg Nyomd* éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. f aleiöa kiadó i Zalai Károly. Interurbán telelőm Nagykanizsa 78. aaátu
barátai
. ZAUL KÖZLÖNY
htri.ívlnti
Olcsóbb lett
a Zalai KözlOny és a TOkflr együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, sz olvasó közönség csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy Ilyen lapot Magyarországon is elő tudnak állitanl, még hozzá fillérekért. Az volt az általános vélemény, hogy tartalmában irodalmian gazdag, változatos, ki állításában luxuriöz folyóirat, •melynél szebbel « nyugstl küllőid sem nagyon dicsekedhetik, nem fogja sokáig bírni a filléres árai mellett. Ehelyelt az történt, hogy a Tükör kedvence lett az intelligens, url magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megérő sődölt, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azóla is egyre gyarapodva fémjelzi a m:-gyar folyóirat-kullura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja Róvay József, kitűnő tollú magyar iró, nagy képzettségű tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujalb áldozat vállalásával lehetővé tette összes előfizetői számára, Itogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-höz. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összegei
havi 2 90 pengőre szállítottuk le
mindenkinek, aki voll vagy újonnan belépő együttes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a TűMr-nek.
Az együttes előfizetést bái mikor meg lehet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbesze-dönél kell jelenteni.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek ós
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolosóbbin vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mikl6a-ut f.
modellek után csak
készítünk
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
I a 544/1936.
Tárgy: A balatonfüredi .Szőlész-napok" kiállításán való részvétel.
Hirdetmény.
Az alsódunánluli mezőgazdasági kamara Balatonfüreden f. évi szept. 19—26-ig tartó .Szőlész-napok" keretében nagyszabású szőlő-, bor- és gyümölcskiállitást rendez, melyen megyénk birtokosainak réizvétele igen kívánatos volna, hogy a kiállítást látogató kereskedők tudomást szerezhessenek a zalamegyei terményekről, mert azok énékesltése évről-évre csak Igy fog könnyebbé és biztosabbá válni.
A kiállításon résztvevők térdijat nem fizetnek, ellenben terményeiket gondosan csomagolva bérmentve kell feladni a kiállítás balatonfüredi rendező bizottsága címére, mégpedig ugy, hogy azok ktjkésőbb szeptember hó 16-án mar ott helyben .llvehetők legyenek, mert szeptember hó 18-án a bíráló bizottság már dönteni fog és maga a kiállítás szeptember hó 18-án nyilik meg.
Elsőrendű gyümölcsből és szőlőből falunként 6-5 kg. küldendő be, a kiválóin elsőrendű gyümölcsökből, valamint szőlőkből pedig 3—4 drb. illetve 3—4 fürt, borból két-híroni üveg, fajta- és év|árat szerint 7 dd, vagy 1 literes palackokban.
Nanykanizsa, 1936. szeptember.9. M5o Polgármester.
Hotherr- Schrantz-léle
műtrágyák,
sémMzúszmIí,
„FUTUK*\'
(csontképző),
PEKK
(i.D\'\' vitamin készítmény)
Boazorezhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védelmiszerek, gép zsák, htb. kereskedés ben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Ofcsm&jjof mfamwihan szórakozfialik
KOzgazdasági Részvénytársaság
Gutenberí Nyomda és Délznlai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizaa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vo—leró Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KBzISny" politikai aaplfap szerkesztősége és kiadóhivatala
Kéazitünki
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle 4 Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk 8
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket^ mintaji zacskókat, zsákcéduiákat, naptártömböket,\' falinaptárakat, dobozokat &th. elsőrangúéi-vitelben és a legolcsóbb "árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt

I hatalejdoao. ili^hHi mi, uaMakaq UrmM Is BHalal UpHsái VlUalaU kőoiTapaolálttu
DMatti UMt, Z.W ülroüU
Ha 8 oMalas lcépes mellékleti
4 78. étlolyain 20»<"Szam \'»imni n mni,,^-
Nagykanlisa, 1936. szeptember 13 vasif^iap
Ara 12 HU.
ZALAI


MB
Felelő* szerkesztő: Ba
319 : 23 : 5
(bl; Háromszáztizenkilenc szavazatot adlak le a tegnapi megyegyűlésen, amikor árvaszéki elnököt választollak. Rögtön utána szolgabírót választottak. Még ez is három-százöt szavazattal történt. Következet\' azután a megyegyülés rendes tárgysorozata. Abban a pillanatban azonban, amint a választásnak vége volt, a 319 vármegyei primi-pitusbói nem maradt ott több, mint 23 (huszonhárom). A többi egyszeri* ben eltűnt a vármegye sorsál intéző parlament padsoraiból, mint a kám< for Az egész tárgysorozatot ez a maréknyi megyebizottsági tag vitázta, hallgatta végig és ez a pár ember határozott egész Zalavármegye képviseletébe
Pedig a két állás betöltése után is volt még egy két érdekes és legalább olyan fontos kérdés a megye-gyülé.\' szőnyegén, mint az az egész Zalát megmozgató kérdés, hogy ki legyen *z árvaszéki elnök és kl legyen az egyik szolgabíró.
Ott volt például a vármegyei költségvetés, vele kapcsolatban a vármegyei pótadó kérdése.
OU volt u zalai gyümölcstermelés ügye, amelynek fontosságát minden zalai gazda a saját zsebén tanulmányozhatja. (De kár, hogy gazdáink nem jutnak hozzá egy nyári balatoni kőrúthoz! Láthatnák ott,hogy a Balaton legjobb fürdőhely in milyen keserves - és milyen drága !
- és sokszor lehetetlen egy darab gyümölcsöt kapni. A gyümölcstermelésre kiválóan alkalmas Zalában !)
Ott volt a kehidai gazdasági is. kola ügye. Nincs ma fontosabb Magyarországon, mint jó gazdákat nevelni a magyar föld népéből !
Ott volt az állástalan diplomások ügye.
Istenem, - kit érdekelnek az állástalan diplomások, amikor két állásban lévő tisztviselőt egy<gy másik, jobb állásra 319 szóval már megválasztottak ! ? Az állástalan diplomásokból majd csak akkor lesz esemény, ha egyszer véletlenül egyetlenegy közülük bekerül a vármegyei választási gépezetbe. Az az egy diplomás majd tud 319 személyes érdeklődést kelteni. Azérl az egyért érdemes lesz majd megint 319 embernek utazni, fáradni, pénzt kiadni, otthagyni munkát. házat, földet, üzletet, családot, hivatalt és szavazni mellette vagy ellene De csak igy : - .állástalan diplomások*
- Igy 23 megyebizottsági tag is elegendő csendes unalomba fullasztani már-már nem is a holnap, ha.
a ma magyarságának, életere. jének ezt a döbbenetesen tragikus kérdését.
Ott voll az egyetemi hallgatók nyomorának ügye. Mire idáig jutott a niegyegyülés, már csak 5 (öt) törvényhatósági bizottsági tag ült a teremben. Magyarország -egyetemei!. pedig száz és száz tehetség,
Mérges gáz-bombákkal harcolnék a vörös repülők ASlitrfában
A felkelők elfoglalták San Sebastlan egyik erődjét 4 Mbla táhornol^ va*áfoap reggelig adott haladékot San Sebastlan védőinek — Felgyújtották Madridban a portugál követség Irodáját
I s .*»»3.<í l.»u
Madrid tömeg-mészárlásokkal felel a felkelők előnyomálására
Hendaye, szeptember 12 A felkelők elfoglalták a San Sebastlan közelében fekvő San Marco erődöt. i
San Sebastianból jel nti a Havas. Iroda tudósítója : Ma egész nap heves ágyúzás és puskaropogás zaja hallatszik a város felől, valamint annak távoli környékén. A helyzet nagyon hasonlít Irunhoz. Moly tábornok repülőgépekről röpcédulákat szóratolt a város felett és Ily módon közli a lakossággal, hogy ha San Sebaslían vasárnap reggelig nem adja meg magái, akkor szabad ke?et enged a felkelőknek.
Páris, szeptember 12
San Sebastlan városban tegnap óta a kormány csapatai és az anarchisták közt ismét nyílt harc áll, a melyben főként a város polgársága szenved. A baloldali elemek a legvadabb terrorral igyekeznek a városban az uralmat a maguk kezébe kaparintani.
Franciaországba menekült san-sebusliani lakosok véleménye szerint Mola tábornok előnyomulásának most már semmi sem állhatja útját A lakosság fejvesztetten me-nekül a San Sebastianból Bilbao felé vezető uton, amelyet Mola tábornok erős tüzérségi tüz alal4 tart.
Felgyújtották a madridi porlugál követséget
London, szeptember 12 A Times külön tudósítója megrázó képet fest a Madridban uralkodó állapotokról A becslések sze. rint a spanyol fővárosban eddig 3000 embert végeztek ki és a tömeg-mészárlások továbbra is napirenden vunnak.
Lisszabon, szeptember 12 Madridban a kormány-milicia egy osztaga behatolt a portugál követ, ség épületébe és pisztollyal a ke-
zükben kényszeríteni akarták Portugália madridi ügyvivőjét, hogy adja át nekik a követség iratait. Amikor az ügyvivő ezt kereken megtagadta, a milícia tagjai fel-gyujtotlák a követség irodáját.
Gáz!
Páris, szeptember 12 Madridi jelentések szerint a vörös repülők Asturiát mérges gázokkal bombázták.
Bilbaöban a helyzet kétségbeejtő* A város lakosságát éhínség fenyegeti. A baszk nacionalisták állítólag elhatározták, hogy abbahagyják az ellenállást és feladják a várost A nemzeti csapatok elvágták a közvetlen összeköttetést Bilbao ós San Sebastlan között. A kommunista nii. Hcla ezerfőnyi különítménye, amely Bllbaobói útban voK San Sebastlan felé, a nemzeti csapatok erős gépfegyver tüzében vlsszamenekült Bilbaóba. \\
Llssabon cáfol
Lisszabon, szeptember 12 Hivatalos jelentés szerint, ellentétben a külföldön elierjecft hírek-kel, Lisszabonban nem volt semmU féle zavargás. fi >
Európa contra Moszkva
Páris, szeptember 12 A jobboldali Jour irja: Egész Európa szervezkedik a bolsevizmus ellen. Nürnbergben titokzatos lég-körben keresztes hadjáratot hirdettek meg Moszkva ellen. Pénteken Attglia, Svájc és Portugália foglalt állást a vörös veszedelemmel szemben. A vörös kalapács ellen való küzdelem támogatásához a rttoiai Szentszék is csatlakozik támogatásával. •
szorgalmas fiatalember éhezik, utcát söpör és zsákot hord. És boldog, ha tányér meleg k\'vesért utcát söpörhet és boldog, ha egy viselt cipőért zsákot hordhat. És mindezt vállalja csupán azért, hogy tanulhasson, hogy a tehetségét, tudását felajánlhassa majd annak a magy-ir nemzetnek, amelynek választottjai közül 319:5 arányban akadnak olyanok, kiknek jut egy percük az egyetemi ifjúság keserves sorsának meghallgatására.
Ott voltak balatoni kulturális ügyek. Mennyi - mennyi tennivaló volna ezen a fronton ! És Zaláé a fél Balaton-pari. A balatoni művész telep ügye volt tárgysorozaton. Mennyi propaganda lehetőség van egy ilyen ügyben az áldott, nagy magyar viz és a magyar kultura számára !
Otí volt a kisgyülésen előzőleg hozott javaslatok egész tdmkel ge. Zala városainak, falvainak temérdek ügye-baja, amelyekben a zalai föld igazi arca, annak minden gofrid-barázdája megmutatkozik. Ez sem érdekelte a megye. 319 választottját, akiket pedig a zalai föld lakói
| azért küldtek bizalmukkal a várme. gyeházába, hogy ott minden rögnek, minden panasznak, minjden szándéknak legyen gondviselője.
Régi, nagyon régi jelenség, hogy amikor a megyegyülés tagjait meg választják, annyian érzik hivatva magukat a megye közügye inek igazgatására, hogy a jelöltekkel Dunát lehetik\' rekeszteni. Am amegy-gyü. léseken csuk akkor látni tömegeket, ha választani kell. Mindegy, hogy dljnokot vagy főszolgabírót, a lé» nyeg csak : a választás. Akkor ipi\'1-denki ráér, akkor senki a fáradságot nem sajnálja. A kevés tiszteletreméltó kivétel pedig magára marad a vármegye legfontosabb és legkomolyabb ügyeinek intéző porondján. Aztán ha valami nem ugy van, ahogyan sokan szerstnék, akkor azok a leghangosabbak, azokból lesznek a mindig elégedetlenek, akik nem érezték kötelességüknek, hogy ott legyenek a zöld asz ai körül, amikor a szavukat kívánságukat latba vethették volna a megye elhatározásaiban Azok szidják a kormányt, hogy nem .törődik az adózó-polgár teherbírásával, akik.
| nem mennek el a megyei pótadót megállapító közgyűlésre. Azok szidják a kormányt, hogy nem törődik az állástalan ifjúsággal, akiket nem érdekel a diplomások ügye a megyegyülés tárgysorozatán Azok szidják a kormányt e<s minden lile-tékes közegét, hogy nem védi elég eréllyel a gazda-érdekeket, 1 akik lázas buzgósággal jelennek meg választani, de elpárolognak a gyü-1 és teremből, amikor a gyümölcstermelés következik a müse^-oo.
Mintha kiveszett volna annak fc. lelősségteljes átérzése, hogy a közösség bizalma és az ezúton kape>tt tisztség kötelez Is. Kötelez ocdig ma olyan erővel, mint talán még soha. Mert ma minden »kis ügy« mögött nagy és keserű árnyékok feketednek. Ma minden kicsiny lépésért, amivel # köz kisebb-na. gyobb részei vagy az egyesek előbbre akarnak mozdulni, nehéz harcot keli megvívni.
Szolgabírót választani kevés szó* val is lehet. De csak emberekkel és akarattal, sok emberrel és sok aka* rattai lehet megharcolni a nincc^ef - a legy,énért.

■AlaW ■OZLOfTP
ltW. izeptember 13
Véres utcai harcok baszk lakosság és az anarchisták között
(Lapzártakor érkezett) San Se-bastianból érkezett menekültei hírül hozzák, hogy a bwzk lakosság 03 az anarchisták közötl utcai har--cok folynak. Reggel ágyútűz folyt. Bilbao előtt két kormány buvár-nasatfd cirkál, hogy őrködjék a felkelők hajótámadásai megak\'idályo-sára.
Agy- és szlvérelmeszesedésben szenvedőknek megbecsülhetetlen szolgálatot lesz az enyhe természetes „Ferenc József" keserűvíz az által, hogy a tápcsatorna tartalmát klmélelesen levezeti és az emésztő rendszer működését bÍ7tosan elősegíti. Klinikai lapaszla\'a\'ok alapián kétségtelenné vált, hogy a Ferenc József viz féloldali büdésben fekvő betegeknél is általában mindig megteszi a kellő hatást 8 igy nagy megkönnyebbülés! szerez.
Gömbös miniszterelnök állapota
München .szeptember 12 (Lapzártakor érkezett) A München melletti szanatóriumban Gömbös Gyula miniszterelnök jól érzi magát. Erős gyarapodást mutat és életkedve is teljesen visszatért Gömböst felesége már többször felkereste.
Fablnyi Oenfbe utazott
Budapest, szeptember 12 (Lapzártakor érkezett) Fabinyi pénzügyminiszter ma délután Genfbe utazott, ahová vasárnap este érkezik meg.
Magyar orvos gyógyította Bécsben az angol királyt
Bécs, szeptember <2 VIII. Edward angol király msáruap este fél 9-kor a rendes gyorsvonattal \'utazik az osztrák \'ŐvárosbóL Neii-mann Henrik, a neves magyar fülgyógyász, aki Bécsben él, ezalatt az idő alatt teljesen «jlkészül az angol király fülének gyógyításával."
Az olasz közalkalmazottak 8%-os fizetésemelése
Róma, szeptember 12 (Lapzártakor érkezett) A* olasz kormány tagjai Mussolini elnöklete alatt minisztertanácsol tarioltak, amelyen a Duce beszámolt azokról az összegekről, amelyeket a légi és szárazföldi haderők fejlesztésére fordítottak. Benyuj. jtotta azt a tervezete*, amely az állami; tartományi stb. alkalmazottak fizetésének 8 százalékos emelését javasolja, a családos emberek külön pótlékot kapnak.
Derékban kettészeltek a kerekek egy vasutast a nagykanizsai pályaudvaron
Borzalmas szerencsétlenség a gyorsvonat! szerelvény összeállítása közben
Szombat reggel 6.40 óra körül borzalmas tragédia játszódott le a nagykanizsai vasúti állomás íütőház felőli, részén. A gyorsvonati szerel-vényről le akartak kapcsolni egy kocsit. Eközben a vasút egyik fiatal, 26 éves fékezője, Szántó József az egyik kocsi lépcsőjéről eddig meg nem állapithaló okból olyan sze-csétlenül esett le a sínpár közé, hogy az utána következő Pullmann-kocsl keresztül mont rajta. Szántóban volt annyi lélekjelenet, hogy a felelte elhaladó kocsi alalt mozdulatlanul a földhöz lapult. így több kocsi át is ment rajta minden baj nélkül. A szerencsétlenséget meg. látta néhány vasutas, akik odaszaladtak. Ekkor már Szántó a menetben levő utolsó kocsi alól kimászni igyekezett. Ebben a pillanatban a kocsi hélulsó kereke elkapta és keresztülment derekán. Szánió borzalmas orditására nagy pánik támadt oz állomáson, a vasutasok, idegenek odafutottak és elszömyedv látták, hogy a kocsi még magával hurcolta a teljes.n összeroncsolt holttestet.
Mire megállt a kocsi és kiszedték alóla Szántó holttestét, az teljesen össze volt roncsolva.
A vasúti pályaörség nyomban jelentette az esetet a központi ügyeletnek, ahonnan Berta Lajos államrendőrségi fogalmazó és a tisztiorvos szálltak kl a véres lragédia színhelyére. Azonban már csak a letakart hullát találták. A rendőri bizottság azonnal inlézkedett Szántó holttestének a hullaházba való elszállítása iránt.
Szántó József nemrégen szerelt le a katonaságtól, alföldi embsr volt. aki a vasútnál kapott alkulmazást. A MAV táviratilag édesítette hozzátartozóit.
Noha a jelek szerint kétségkívül senkit felelősség nem terhel és gondatlanság sem Lálszik fennforogni, Farkas Jenő kapitány, a bűnügyi oszlály vezetője szigorú nyomozást-indított a való tényállás tisztázására.
A nagykanizsai kir. ügyészség szombaton délelőtt megadta az engedélyét a holttest eltemettetésére.
Egyik öröklakásos bérház a másik után épül — Sopronban
A nagykanizsai tervek végleg elaludtak ?
Az emberrel egyidős a vájjy : magának saját hajlékot szerezni. Házat építeni ma már csak kevés kiváltságosak tudnak, ezérl etéren ls a kollektivitás elvét kellett segítségül hívni. Amit egy ember nem győz anyagiakkal, azt birják, ha
többen összeállnak. Közös házat épilenek, kedvükre valót és mindenki örökös ura a saját portájának.
Budapesten se szeri se száma az öröklaklásos bérházaknak. A főváros példáját követték a vidéki váró-
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legnjabb fazonú nöi és Ieány-kabátob állandóan érkeznek.
Dlvatszörmékben nagy választék
l\\mi József és TI
cégnél.
xvásárol
és
4}
Öt évig
kifogástalan gallért vleel, mert ha a mosatás, vagy viselés következtében a legkisebb sérülést szenvedi a
FŐNIX GALLÉR,
ugy a Hungária Gőzmosógyár képviselője és gyűjtője utján folytatólagosan uj Főnix gallérra cseréljük. Törvényesen védett egyedülálló rendezer. Kérjen díjmentes bővebb Ismertetést. F6nlx ffftllérkereikedetttil és karbantartási kft. Budapcut, V., Nádor-utca 20.
Telefon 11-90-79. Egyedárusltó és mooatásl gyűjtőhely: Hey Béla Nagykanizsa, Csengory-ut
sok ls. Legtöbb ilynemű vállalkozás Sopronban volt - ós van. Egész sereg társasház hirdeti a határszéli városban, hogy az öröklakások gon» dolata bevált, mert hiszien ha nsm vált volna be, nem épülnének gombamód sorra egymás után/
Egy nagy társasházat jnosl fejeztek be Sopronban és még az ősszd három uj társasház építkezése indul meg.
Tavaly Nagykanizsán is felmerültek életrevaló tervek egy öröklakásos bérpalota építésére. Amíg S^p. ron és más városok sorra épitik az uj társasházakat, addig miért kellett az egyetlen kanizsai tervnek elaludnia ? |
Idegenforgalmi ügyosztály a városházán
A városi képviselőtestület egy része komoly akciót indított aziránt, hogy a város idegenforgalmi ügy-osztályl állítson fel az átmeneti Idegenforgalom megkötésére. Nagyon sok idegen, aki átutazóban érkezik Nagykanizsára, a társaskirándulók jelentékeny része, szerelne néhány órán tul is itt tartózkodni, Nagyka. hizsát és környékét megtekinteni, de nincs rá mód, nincs megszervezve az ideg.nek kalauzolása, stb. Az a kívánság nyilvánult meg, hogy a város vezetősége külön ügyosztályban foglalkozzék az idegenforgalom emelésével és az átmeneti idegenforgalomnak némi megrögzitésével. Az életre való gondolat sok pár;olót kapott és a legközelebbi városi közgyűlés elé fog kerülni.
— Előíráson Intézeti kék arilvetek nagyon olcsón kaphatók 8ohütznél.
(Legújabb őszi divat cipő-újdonságaink!
I beérkeztek. Szíves megtekintését kérem SZOIHOLÁNYI ÁRUHÁZ, |
1^38 szeptember 13
ÉALA1 KÖZLÖNY
pfRTU]^ akciós
lámpátok
mindenütt kapható.
Ara P 1.76
teljesen felszerelve
elem- és izzóval.
Zászlót szenteltek a kaposvári frontharcosok
A kaposvári virágos napokkal kapcsolatban a Wi Jfr<>ntharcos Szövetség kaposvári főcsoportja szép ünnepély keretéoen szentelte fel zászlóját.
A zászló, amely 1400 pengő költ* séggel készült, az iparművészet remeke. A nuhéz selyemzászló egyik oldalát a régi hadilobogókon is Ját. hjiló volt Szűz Mária kép, a másik oldalát pedig egy kiterített szárnyú turul disziti, a sarkokon a frontharcos jelvény és a város elmenő. Az egész zászlót buzsáki himzés szegélyezi, amit nehéz arany sujtás vesz körül
A nagyszerűen előkészített zászló avató ünnepély a sportpályán folyt le (ott nem olyan messze van a sportpálya, mint Kanizsán !) Pontosan 10 órára felvonultak a formai ruhás frontharcos alakulatok, dlsz-századdal az élen, majd a polgári* ruhás frontharcosok ls, akik hat zászlóaljba voltak beosztva. Negyed 11 órakor kürt harsant és jelezie, hogy megérkezett a magyar katonák legendás vezére, József kir. herceg. A főcsoport elnökének jelentést után u Himnusz hangjai mellett a főherceg ellépett az alakulatok előtt, majd kíséretével együtt elfoglalta a tábori oltár előtt részére kijelölt helyet. A tábori mise végeztével az egyház fenséges szép beszéd kíséretében megáldotta a zászlót. A zászlóavató beszédet József klr. herceg mondta, aki egykor a parancsnoka volt Somogy-ország vitéz fiainak. Majd utána Auguszta kir. heroegasszony zászló, anya képviseletében megjelent gróf Széchenyi Bertalanná kötötte fel a zászlóanya nemzeti szinü szalagját a zászlóra. Utána 16 festői magyar ruhába öltözött koszorúsleány kötötte fex szebbnél szebb szalagját a szűzmáriás lobogóra. Az országos elnökség képviseletében jeien volt Pintér ny. alezredes mély hazafias érzéstől áthatott beszéd kíséretében adta át a felszentelt zászlót Lajpzig ny. ezredes főcsoport-elnöknek Az ünnepélyen részt vett kétezer front* harc• s, u leventékkel és cserkészek* kel diszmenetben vonult el a felszentelt zászló előtt.
A díszmenet után az alakulatok, élen a zászlóval, a volt 44-es hősi emlékmű elé vonultak és az elesett , hősölt emléke előtt diszmenetben vonultak el. A hősök emléke előtt hajtották meg először az újonnan felszentelt zászlót. Az ünnepélyen a város szine-java részt vett és vagy tízezer ember tolongott az ünnepély alatt, megtöltve a sportpályát.
Nagykanizsa frontot járt társadalma példát vehetne a szomszédos
Kaposvártól, aminthogy példát vett a virágos Kaposvártói. A kaposvári frontharcos főcsoport egy évvel ezelőtt alakult főcsoporttá és ma 1300
tagot számlái és egy év után 1400 pengő költséggel készült zászlót tudott szentelni Hol van i\'ttől Nagykanizsa ? Vagy Kanizsáról csak olyan kevesen járták a harctoreke\'., hogy itt 1500 frontkatona nincsen ?
Frontot járt bajtársak, mutassuk meg, hogy a frontharcos összetartásban Nagykanizsa éppen ugy követni tudja a szomszédos Kapós várt, mint ahogy követte a város virágositásában s akkor egy étf múlva nálunk is dübörögni fog az utca kövezete a frontharcos alakula. tok lépteitől, mint ahogy Kisasszony napján Kaposvár utcái dübörögtek.
Laborczy Károly
főcsoport titkár.
Kót és fél hónap az OMKE-ban ellopott kabátért
Megírtuk, hogy Helflort József nagykanizsai kereskedősagéd, két gyermek atyja, csülökökön este az OMKE otthonból egy kabáot lopott el, de észrevették és átadták a kapitányságnak, ahonnan azonnal átvezették a kir. ügyészségre. Vitéz Szily Dezső kir*ügyész már szombaton délelőtt bíróság elé állította Helfert Józsefet", aki ittasságával védekezett. A törvényszék két hónapi és 14 napi fogházra tiélte, figyelemmel a fennforgó enyhítő kö< rülményekre. Az ítélet jogerős.
Oly könnyű
a szép bőrt
ápolni! Lux Toilet Soap __ megőrzi arcbőröm üde, bársonyos és tiszta szépségét ... mondja JEAN HARLOW
LUX TOILET SOAP
HOLLYWOOD SZÉPSÉG SZAPPANA*
KAPIIMO Má.NUKNC\'i r.
AHA 10 Hl.I.Kit
Megindult a csapatok özönlése Palesztinába
Róma szerint csak Orűgy az arab lázadás a Szuezi csatorna megszállására
London, szeptember 12 Mu Indult el az első katonai csapat, több zászlóalj tüzérséggel és műszaki osztagokkal Palesztinába.
Az ungol sajtó értesülése szerint a lázongás vezetői kés&\'k volnának béketárgyalásokat kezdeni és lázasan keresik a közvetítő megoldási, amely megmentené őket a tekintélycsorbulástól. A Daily Herald szerint Abdullnh, Transjordánia emirje, végső közvetítési erőfeszítést akar megkísérelni a további céltalan vérengzés megakadályozá. sára. \' y
Rónm, szeptember 13 A Trlbuna azt írja, hogy a palesztinai ügyek.;! Anglia szándékosan tünteti fel a valóságnál súlyosabbak nak, hogy így húszezer emberreltöbbe: küldhessen a Szuezl-cautor-na őrségének megerősítésére és ezek a csapatok akkor is ott lesz. r.ek, amikor Palesztinában újra helyreáll a teljes rend és nyugalom.
— Elégia, hlmx.lt ponjyolák legújabb fazonokban Schlltznél.
- <fl«i/«»ii(i/n* taiilkoióp) nít főn délután 6-tól 8-lg « Pannont.
tutuá klsterroéhan.
Kisebb tipor I
Prognózis: Qyanga éazak-kaletl szél, egy-két helyen klaabb zápor, erős éj|all lehűlés, vasárnap délelőtt oaandas Idő, kava-aebb falhS.
Naptár: Bzeptomber 13. vaaárnap. Rom. kat. Notburga. Protaatána Ludo-vtka. Izraelita Elüt hé 26. — Szeptember H héttő. Rom. kat. Sz. t lolm. Protaatána Szerénke. Izr. Elul hé 27.
Qyógyazartárl éjjall azolgálal e hó 16-lg az „őrangyal- gyógyazertáré. a klikanlzaal gyógyazartár.
GSiflid* nyitva reggel 8 érától eata 6 óráig (héttő, axerda, péntek délután kedden agéaa nap nőknek).
Elegáns kész női
Kabát
Kabát
«
HALAI KOZLON*
íMe.mtpiemtwr 1.1
Övahadj a siliji piigilil!
Arcod érdekében beretválkozz tovább la a felülmúlhatatlan
HUSZAB PE8GÉVEL,
amelynek nagyszerű minőségét a legnagyobb g^ndtUl, érzi h
VadásztOllén^ár.
« m1»B**6b.n kaptáié.
Stombat
MtMNpÍNpV
17.45 Mit Oten a rádió 1 — 18.20 A Rádióélet filmzone.fellsmerési rejt-vén ve. — UUÜ Ezer esztendeje un-nak... Képzelt helyszíni közvetítés a millenáris kiállitás , megnyitásáról. — 20 Az osztrák rádióállomás műsorának közvetítése. — 21.40 Hírek, sporteredmények. - 2205 Cigáuyzene - 23.10 A Kertész jazz-«enekar műsora. — 0.05 Hírek. f
Itatta pert II.
18.30 Mezőgazdasági félóra. — 19.10 Albert Ferenc liegedül. — 20 Hanglemezek. - 21.05 Hírek.
17.05 Klvánságlcmezek. — 19.10 Osztrák szerzők uimfónikus fuvópmü-vci. — 22.30 Oratórium- és operaáriák. — 23.15 Szórakoztató lemezek.
Vasárnap
9.30 Hírek. — 10 RéTormátus isten-tisztei^. — 11 Népének és sientbesaád. A szentl^szédet p, IMngha Béla S. J-mondja. - 12.20 Időjeizé*, időjárás-jeicntés. — 12.30 Nagy Izabella magyar nótákat énekel, kíséri cigányzene.
— 13.45 Rádiókrónika. — 14 Hanglemezek. — 15 A fuvarozó gazda és a vasút. (Dr. Hazay \\rpád). — 15.50 •Tbc Hhythmlcans. jazz-zénekar. — 16.30 A Tisza u költészetben és a valóságban. (Gárdos Kornélia). — 17 Goda Gizella és Laurisin Lajos énekel. — 18 Komáromi János elbeszélései. — 18.30 A rádió szalonzenekara. - 19.40 Közvetítés a Nemzetj SzinWázból. .Harangvirág,. Vígjáték 3 felvonásban. — Az I. relv. után kb. 20.25 Ilirek. - A II. íelv. után kb. 21.45 Hírek. - Az előadás után kb. 22.40 Hírek, sporteredmények. — 23 Cigányzene. — 0.05 Hírek.
BijilapM* 11.
15 A Könyvkötő Munkások Szak-egyletének vegyeskara és a Csei>cli Munkás Dalkör. — J6.80 ,Th« Rhyth-micans jftzz-zCnekar.\' — 18.35 Régi angol királykoronázások. (Dr. Zsoldos Benő), r- 19.10 Kincsem a csodakanca. (Dr. Bogsch Aladár).\'— 19.45 Az operaházi fcnekur. — 21.20 Hírek.
— 21.45 Hanglemezek.
11.45 Zenekar. — 1255 Strauss Já. nos és József müreibőL — 15.10 Dvoc-zsák: F-moll zongoralvármas. — 17.50 Íl régi Deutschjmekter-zeiiekar éa Sle-burg szoprán hangversenye. — 20.05 Vígjáték. — 22.20 Pataki Kálmán te-nor dal- és áriaestje. — 23,15 Tánc-zene. _
— Toklutta meg a Köpetein Bútoráruház Állandó hutorlűáUitáaát. IzMm» éa oIokó bútorokat kedvező tlzetAal feltétetekkel vfUárolhat \'
— A SckBts k*Ungy« tartós és jó, ára j»éltányo«, a^l csak haaználja, dicsérL
November 1-től tilos a koldulás
Megírtuk, hogy a miniszter a szegények gondozását szétválasztotta az Ínségesek ellátásától és i>z egri norma szerint Intézik el ezután a szegények gondozását, amelyet szerzetesnök fognak végezni. A,városházán dr. Pottyondy József városi aljegyző most végzi az átszervezés munkáját. Az uj rendszer Nagykanizsán r.ovember elsején lép életbe, amikortói szigorúan tilos lesz a koldulás.
Ma szombaton este a Centrálban
nagy Táncestély
a szokásos díjtalan tombolával sok és értékes nyereményekkel
és a közkedvelt La Ria Dórrá kitűnő hangú eiőadómüvésznö felléptévé1.
Aktuális furcsaságok
„Kiirtás terhe mellett..."
Nem egy esetben szólaltunk mái-fel e lap ltasábjain a hivatali akták kacifántos nyelvezete ellen. Szinte naponta idézhetnénk \'ékes szóvirágokat az olvasó gyönyörű-ségérc. Az alábbi is ilyen érdekes, ség, kár volna, ha nem kerülne nyilvánosságra. Egerszegi laptár. sunk híradása szerint az egyik ügyvéd kapta a kővetkező hiva. In fos felhívást:
• Zalaegerszeg megyei város adóhivatalától. Felhívás. \\. V. ügyvéd, helybeli lakost felhívom, hogy ebadó tartozására 25 P 04 fillért fenti adóhivatalnál 8 nap alatt — különbeni kiirtás terhe mellett, — fizesse
le.
Zalaegerszeg, dátum, aláírás.. Szegény ügyvéd ...
Express-házasság
Természetesen Amerikában tör. tént az eset. Hitelességéért nem vállalunk kezességet, de ismerve az Uj Világ furcsaságait, meg is
történhetett. A jelentés legalább ís igy mondja. Történt pedig, hogy egy Devitő Frank nevű, 25 éves newyorki fiatalember este nyolc órakor bement az egyik vendéglőbe vacsorázni. Ot jjerccel később meglátta Arlington Juani-kát, az ott kiszolgáló pincérnőt és a többi «...\'egy pillanat müve volt.» Fél órával később megkérte a leány kezét, s mindhogy Ariing-Ion kisasszony nem volt hideg-szivü, az álmából felzörgetett biró éjfélkor már össze Js adta őket. Az újdonsült menyecske két óra muulva pénzt kért .kölcsön, ifjú férjétől, aki hem sokkal később minden illemet félretéve, bizony alaposan elverte b. nejét. Az alig háromórás .nej. rendőrért telefonált s minthogy az amerikai Hobby igen udvarias, különösen hölgyekkel szemben, letartóztatta Dcvitó barátunkat. Ez hajnali négy órakor történt. Ezckután (a. Ián felesleges is megjegyezni, hogv Devitóné reggel nyolckor beadta a válókeresetet.
Női ! kabátszövetek
Nöi ruhaszövetek, selymek Costumekelmék Szőrmék
a legszebb választókban, a legfinomabb kivitelben.
férfi felöltő-,
és
ölfönyszövefekben
különlegességek a legszebb hazai legnemesebb angol és más külföldi gyártmányokból.
\' Iskolaruhákra
alkalmas szfivetmaradákok a legolcsóbb árban.
Mner Hlór Divatáriházában.
Éppen ideje volt. Mondhatni: a tizenkettedik órában. Kedélytelen kutya
Minapában Szegeden jártunkban találtunk két kis hirdetést, illetve figyelmeztetést, amely megérdemli, hogy idciklassuk. Az egyik külvárosi trafik kirakatában volt olvas-"ható. A kusza betü szöveg ezt adta tudtul:
• Ki fogadna örökbe két jóine-velt cicát? Kitűnően tudnak tornászni és folballozni. Illemtudók és nem torkosak. Jobb családhoz volnának hajlandók leszegődni, ahol nem annyira vfcrést, mint inkább enni kapnának. Akinek > kell, szíveskedjék díjmentesen átvfnní,. Ennyi kedvesség után a következő utcasoron az egyik ház kapu\', ján a következő szöveget olvastak:
.Vigyázat, a házban egy kedély, leien kutya van!»
Ejnye, de kedélyes — gondoltuk s benyitottunk o kapun. Kíváncsiak voltunk a ..kedélytelen., kutyára. A négylábú azonban nem jött elő, a kertben mindössze egy morózus öregúr sétált és ugy nézett ránk, hogy menten becsuk, tuk az ajtót.
Most nem tudjuk, valóban van-e kedélytelen kutya, vagy csak egyik szomszéd bosszúja szúrta a cédulát a kapura. 1
MoNZkval n&sz
(As utolió keringő) a
A régi cári udvar pompája és fénye mindig nagyszerű háttérnek bizonyult a Tlhnre vtjlt romantikus szerelmi történeteknek.. Sokszor láttunk udvari életet, romantikus szerelmi történetet filmen, hasonlót ehhez és mégis ugy élveztük ezt a kedves, finom vonalú mesél, mintha sohasem1 láttunk volna ehhez hasonlót. Nincs benne semmi különös, egy kedves és romantikus szerelmi história, de annyi \'kedvességgel, bájai, fiuo m Sággal és őt let lei éie-veniti meg Goorg Jaoobi ezt a mesét, hogy másról órára mindent el/elejtetve, tökéletes szórakozást és élvezetet nyújt. ,,
Nagy része van ebben elsősorban Jacobinak, aki minden závaró momentum kiküszöbölésével egy simán pergő, szép filmet kézsített. Pompás szereplőkkel finom és hatásos eszközökkel dolgozik. A nagyszerű szereplőgárdából elsősorban a snejdlg PetrovicSy Szveilszlávot említjük meg és szépséges partnerét, Camille Hornt. \' Játékuk mély és emberi. Nagyszerű a nagyherceg alakítója is, valamint epizód, szerepeikben Adelc Sandrock, a dörmögő nagynéni és a mitugrász követségi titkár, 1 tolnai Tibor.. A kitűnő filmnek nagy sikert jósolunk.
A kísérő burleszken kivül külön élmény az olimpiai híradó, amelyben Csík Feri, Elek Ilona és Csók Ibolya győzelmit látjuk és drukkoljuk végig.
3102010100020118
193& Htpttmbcr 13
kt ANKER
lliilniliilisiílijii.lin.
A!apM«tott 1858.
Naérkauizsa, Csengery-nt 1 sz.
Telelőn 225. A legelőnyösebb feltételek melleit elvállal:
életbiztosítás\',
Tűzbiztosítást,
Bdflréses lop.ts biztosítási,
Balesetbiztosítást,
Szavatossági bizto.-ltást,
Autóblztosliést,
Üveg- és
Szállítmánybiztosítást.
Vezértlgynökség vezelője:
Dr. SCflERZ ISTVÁN
A pápa áldását küldte a nagykanizsai katolikus híveknek
Martuk, hogy a Bucsuszentldsz* Ion reszt veti hatalmas nagykanizsai tömeg az ott rieglartolt katolikus gvülésbőt táviratban üdvözölte a Szentatyái és törhetetlen ragaszkodásáról biztosította, különös tekin* tettel a mostani nagy katolikus üldözésekre. A hódoló táviratot továbbítás végett a budapesti apostoli nunciusnak küldötték, amit az nyom ban továbbitolt a Szentatyának Ró. mába.
Csütörtök délelőtt P. Czirfusz VIktorin plébános, a Credo egyházi vezére Angelo Rótta apostoli nun-cius jegyzésével n kővetkező latin levelet kapta válaszul :
>A Szentszék iránti gyermeki ragaszkodásnak és odaadásnak bizonyítékát, azt a hódoló sürgönyt, a mit a Bucsuszentlászlóra zarándoki lt nagykanizsai katolikusság intézett hozzám, hálás szivvel fogadtam és kéiem Főtisztei ndösógedet, hogy szivem háluérzelmeit tolmácsold igen kedves híveidnek, nklkr.ek lel ken. mélyéből küldöm áldásomat.*

Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltünk helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőié
kötelező ,1936. évi
legújabb bortörvény-rkivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában -kapható:
bai^I mmmm
— (A városházáról)
Or. Hegyi \'Lajos Skou főjegyző
szabadságáról bevonult és hétfőn átveszi hivatala vezetését.
— (A Crado uj elnöke)^
A nagykanizsai Credo pénteken választmányi ülést tartott p. Czirfusz Viklorin elnöklete alutt, aki bcjeletí. tette, hogy Koródi Katona János v országgyűlési képviselő, a Credo országos világi elnöke vasárnap délelőtt 11 órakor a plébánián, délután pedig Kiskanizsán beszédei mond. Bejelentene, lMjgy a Credo helyi Világi el-nöke, dr. Almássy Gyula tőrvényszéki bíró rendkívüli elfoglaltsága miatt le-mondott és ezért uj elnököt kell választani. A választmány dr. W\'ébcr lilék kir. járásbirót választotta meg dr. Almássy Gyula utódjául. Az uj világi elnök Iwsszabb székfoglalót tar-toll, amelyben a katolikus összefogás szükségességét hangsúlyozta.
— (Papi gyűlés)
A lclcnyei esperest kerület őszi korona-gyűlése szeptember 15-én lesz Sic. pelneken.
(Az adófelszólamláfti bizottság)
örley György kir. kormányfőtaná-csos elnökiele alatt összeáll a városházán. A pénzügy igazgató ságot dr. Molnár Szilárd pénzügyi titkár képviselte. Szombaton délelőtt az érdekképviseletek szólaltak fel és rámutattak a súlyos gazdasági helyzetre és arány, talán adóztatásra.
Kishaszonbérlők figyelmébe
A városi gazdasági felügyelő közli ezúton is az érdekeltekkel, hogy a sánci és kanizsamajori hercegi ingatlanokból alakítandó kishaszon-bérletekno. Jelentkezettek legkésőbb f. hó 20-áig fí»3iési kötelezettségüknek (óvadék letétele, bérfizetés, stb.) tegyenek elegei dr. Tamás János ügyvéd, a hltbizoraány és a főbérlő megbízottja irodájában (Rozgonyi-u. 3. a.), mert a határ időn tui befizetésük már nem fo-gadható el. A feltételek ugyanott megtudhatók. (:)
=8 Orvosi hlr
Dr. Kahlán Imre fogorvos szabad-ságáról hazaérkezett és újból rendel.
— (Halálozás)
özv. Kövess Jánosné sz. SchiU Adél éleiének 86-lk évében, 27 évvel néhai férje után, Alsóörsön, ahol úlete utolsó idejét töltötte, elhunyt. Pénteken temették el Felsoörsón, a családi sírboltban. A kiterjedt Kövess-családdal együtt nagy és elő kelő rokonság gyászolja.
— (Nagykanizsa katollkusságáhozl)
Nagy napja van a nagykanizsai ka lolikusságnak. Koródi Katona Jáunoa v. országgyűlési képviselő, a neves katolikus vezér és országos Credo -elnök holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a cintóriumban (vagy ha az idő kedvezőtlen, a fehér terem beof, délután 4 órakor pedig Kiskanizsán beszél. A katolikusság, főleg « Credo tagjainak minél nagyobb számban való megjelenését kéri a plébános. (:)
(A VasutáB vasárnapi programja)
A fiatal Nagykanizsai Vasutas Torna •igylet fotball-csapata vasárnap dél. után Marcaliban mérkőzik.
— A uovolőlntóiotckben JÓI ismert, kitűnő minőségű Sohütz-kelengyével küldje intézetbe gyermekét
— (öngyilkosság)
Billegő Antal Tl éves hahóti gazda, sági cseléd szállásán telakaszlotla ma. gát. Eszméletlen és súlyos állapotban azállitotlák a nagykanizsai kórhá^ Kihallgatni pom lehetett. Pénteken este mcghjalt. r > t i .
Izsák-gyártmányu cikkek árjegyzék kivonata?
.Izsák* .Izsák" .Izsák" . Izsák" .Izsák" .izsák" .Izsák" .Izsák-.Izsák\' .Izsák" .Izsák" .Izsák-.Izsák" .Izsák* .Izsák" .Izsák" .Izsá." .Izsák-.Izsák-
szinszappan V. kg-os .\'.. szinszappan \\t kg-os
buzakeménylló .........
ázlatópor ... .........•
ömnüködó mosószer
kékltó, kis üveg ......
szappanlorgács I doboz... méhviasz beeresztő 1 kg-os parketipaszla \'/. kg-os ...
kállkenószappan ......
cipőkrém o-ás, minden \'szín kályhalakk, dobozöin V:: kályhaezüst, 50 gr-os ...
rovarirtó, 100 gr-os......
tisztítószer, kiesi ......
lémllszlltó, 0 ás üvegben... MmtisztitO. >fi literes ...
brunolln, kimérve ......
butorlakk, kimérve ... ...
-■a
—■88 -20
-■14 -28 240 —■84 74 -^■18 -40 -■88 -■80 -\'II -■20 -88 1 \'20 t-
.Izsák* butorzománc, közép min. t 88 .Izsák- borostyán padlólakk
\' közép minöséj ........................t\'88
.Izsák" Super 9 szappan, kicsi ... —\'48
.Izsák- Super szappan, nagy ... —\'80
.Izsák- tetkrémszappan, kicsi ... —\'28
.Izsák- tejkrémszappan, nagy ... —\'88
.Izsák" manduiasxappan, kicsi ... —-20
.Izsák" inandulaszappan, nagy ... —\'28
Rizsák- mandulaszappan, óriás ... —-44 .Kis Izsák" kézmosószappan \'—-18
.Izsák- borotvakockaszappan ... —18 .Izsák" borotvaszappan, klcsl_ •■•_—\'42 ,
.Izsák* rudborotvaszappan, hagy — 81
.Izsák- Konkurrwts borotvapengé \' \'—\'08
.Izsák- Kékacél borotvapenge ... —-18
.Izsák* logkrém, kicsi ..................—\'48
.Izsák* logkrém, riagy \'.W ... ... —88
.Izsák\' púder, kicsi,mlndensztntwn —\'80
tl
KiillHiii BByBdárnsitó: Deuisch Sándor cég,
Nagykanizsa, Fő-ut 1. — Teleförí: 1—37.
Taxamétert a bérautókfa!
Egy éve is elmúlt már, hogy mozgalom indult meg Nagykanizsán autó-szabályrendelet megalkotásáért valamint az autóknak taxaméterrel, való felszexvléséért. A város az ügyben felterjesztést tett u minisztériumba, ahol az ukta még mindig elintézetlen.
Az azóta eltelt idő ismét meg-mutatta, hogy milyen nagy szüksé, ge van a közönségnek és érdekelteknek uz autó-szabályr.\'ndelelre, a viteldijak sáabályozásái a
Ezen a lehetetlen h</lyieten kíván
segíteni a nagykanizsai érdekeltség, amikor most erőteljesen mégsdfr\'MP a minisztériumban még mindig éi" \' intézetlen felterjesztést.
— B«rg«r Gltella (Király-Utca 81.\' ML) r angol-német nyelvtanérnő mai napon -1\'1 tanítását megkezdte. Ugyanott német sétaórák Jutányosán kaphatók. - Megjelent n Milliók Könyve
legújabb Száma, áVá 20 fillér, kap-ható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény ériékes dijakkal. AwkMi Út •^eiwánik, imturatI-
4+1 (süvöJ super
Exponerifldl\'i mombrdnú dyna-mikus hangszóró, mikrofónia-manfos forgó koftdenzálör szólót lógréssel. Minden évszakban ós a nap minden szakában tökóla-tesen veszi rövidhullámon a tengerentúli állomásokat ft. Hongkorrekclól Ugyanezen készülék egyen- ét váltódra/rima! 44/u.. fípus
Mindon Orion rádiókor.ikedí r,4ftl«lWTd[l!<(llif\'éilbrWi>\'!jdf\'
Fenlf készülékeket dljtal«nul"bemOtítJa-\'""
SzabóAntal rádrt és aportBÜÍetvi "
BALAI BOZLOH*
1936. ntplember 13.
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap
A legromantikusabb orosz tárgyú Ilim ■ cári udvar életéből
Moszkvai nász
A főszerepben a magyar Petrovloh Szvetiezláv, Halmay ft ibor, a szépséges filmstár Camllls Horn,
valamint a nagy Adele Sandrock. Kísérő műsor, aktuális Fox-Híradó!
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
— (Zeneiskola Egerszegen)
Kazaesay Tibor, a zeneiskolák országos szakfelügyelője a kultuszminisztériumból Zalaegerszegre érkezett, ahol megszemlélte az újonnan alakított ze. neiskolát. A szakfelügyelő, aki innga is országos hirü zeneművész, a legtel. jesebb elismerését nyilvánította Sze-less Béla igazgatónak s azt a reményét fejezte ki, hogy a zalaegerszegi zeneiskola bizonyára gyönyörű fejlődést fog megérni.
Az Izr. ünnepekre
Imakőnyvek Imaköp ínyek Üdvözli*, lapok
FISCüEL könyvHettn
Nagykanizsán
— Népművelési előadó-képző)
tanfolyam nyilt meg Keszthelyen. A tanfolyamot dr. Szerecz Imre, a premontrei reálgimnázium; igazgatója nyitotta meg, maid előadását tartotta meg. Utána Lillik Béla vm. népművelési titkár vázolta az iskolánkivüli népmüvelés jelentőségét és a szociális munka fontosságát. Ilozsnyay Józsel vm. gyümölcstermelést intéző a megyei gyümölcstermesztéssel foglaiko-zott, majd Kukuljevigs József dr. ny. gazdasági akadémiai tanár időszerű állattenyésztési kérdésekről tartott előadást. A. sikerült előadások után a tanfolyam résztvevői Hévízre ráadul-tak ki.
— Egyiptom nyáron
Az utazóközönség elitjének kedvelt üdülőhelye Egyiptom. Tavasztól őszig -em kell lemondani Északafrika kultúrájáról. Az Orion 44/U jelzésű készülék nagyszámú állomást vesz tengeren túlról is rövidhullámon. Minden Orion rádiókereskedőnél meghkülgaL h(atjuk.
— A felre. fllncaUUgok,
a -iAíg legszebb wSzonyai a Lux i>ilct Soap habjára bízzák bőrük ápolását. A Lux Toilet Soap Hollywood szépségszapijannal. Kapható mindenütt.
va 40 fillér. —i Egy probléma megoldása.
A Főnix gallérkercskedelmi és kar. bantartási kft. Budapest, Nádor-u. 20. akár viselés következtében, akár a mosásnál sérült Fónix védjegyű gallérokat ót éven keresztül uj gallérokkal pótolja. Bővebb tájékoztatást nyújt: Ney Béla Nagykanizsa, Csengcry.ut.
— (Slesta Sanatórlum) Budapest, I., Ráth Oyőrgy-u. 5. a fővár o« egyik legldeáUsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bol- éa Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-
NÓp Mozgó. Szeptember 13-án, vasárnapi A neves magyar rendező, Korda Zoltán tilmje:
Edgár Wallace exotlkus regénye filmen. — Főszerepben: Paul Robeson. — Partnere a néger Qreta Qarbo: Mlna Mae mc Kinney.
Remek klsérft műsor. Előadások 3, 5, 7, 9 órakor.
Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-Eopiul laboratórium Elektrocardlo-graph (szlvvizagáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
1902 óta először: — hó esett Transwaalban
London, szeptember 12 Délafrikában, Transvaal államban egy hónappal ezelőtt beköszöntött a hivatalos tavasz, most pe« dlg hózivatarok tombolnak olyan erővel, hogy a vasúti közlkedést sok helyen megakasztották. 1902 óta tehát 34 éve ez az első eset, hogy Transvaalban hó esett.
| tárában halálos áldozatot követelt. Molnár Vilmos gazda kocsiján Shnkó Pál munkás trágyát szállított a gazda földjeire. Útközben érte ökel a szörnyű égiháború. A villám belevágott a szekérbe, Slm-kót és a két ökröt megölte, a gaz-dát pedig súlyosan megsebesitette.
Gyilkolt a szeptemberi zivatar
Gyöngyös, szeptember 12 A Hevesen átvonuló óriási vihaf és égiháború Nagyréde község ha-
Bevásárlási utamról visszatérve legelegánsabb, legfinomabb és legdivatosabb
kalapmodelleket
hoztam. — Átalakításokat a legdivatosabb modellek ulán olcsón vállalok. noth Laura II
Budapesti tanulmányutamró! visszatérve kérem győződjenek meg, hogy
elegáns, szép és |é retlkül, öv és kesztyű
meglepő olcsó áron csak nálam kapható.
Kaaztlné Holz.r Elly
Kéljük ax Igen ttiitelt kölgyeink uirei párttogáiát I
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy műhelyemet szept. l ével
Fő-ut 4. szám alá
no.anf.td\'féla h*x I. «m.
helyeztem 6t. Mldön ezt a n. é. közönBég szíves (udomáaáru hozom, k6rem további becses támogatásukat
Móger István
urlszabó. Ugyanott egy tanuld felvétetik.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18.163/1936.
Faeladási hirdetmény.
1. Afelsőnyiresi, -gördövényi és máikói legelőn f. hó 15-én d. e. 9 órakor, tehát kedden, a katonai elemi lőtérnél,
2. a cigányberki fás legelőn pedig f. hó 17-én, tehát csütörtökön d. e. ugyancsak 9 órakor a Jakabkutnál tövön-száradt fákat 65 tételben eladok.
Nagykanizsa, 1936. szept. 2. 32,i Polgármester.
HALLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ GYÖROY REQÉNYE 38
Az ötödik menetben minderifci Toi» támadását várta. Amikor ez nett/ jött, a hangulat ellene fordult.
— Betegre vereted magad, marl*ii Nem tudsz ütni! Pástétomot csinálnak belőled, Tonil
Ekkor Toni végre Lámadni kezdelt. Habár ütései pontosan célba mentek, Paolino tudomást sem vett róluuk. Minden ütést keltővel, hárommal viszonzott, csodálatos láb technikát mutatott és egyik jobbhorga felszakította Toni fülkagylóját. A gong szólt. Toilit vizes szivaccsal dörzsölte végig segédje, amikor a fülkagyló vérzését ei-állllotta. A hatodik menet már Toni támadásával kezdődótL Mindenki fel-lélekzett. Csapásai sokkal ^gyorsabbak és jxjnlosabbak voltak, mint ellenfele ülései. Paolino már a round elejéé támolygott egy jobb szemtalálat következtében és folytonosan csak uz arcát fedte.
Toni nem használta ki a fedetlenül hagyott helyeket, szakadatlanul ellenfele orrára és szemére célzott. Csak-hUmar fel is repedt a baszk egyik szemhéja és amikor a vér végigcsurrant boltíves bronzmellén, tifyjjsen felbömbölt, mint a megsebzett bika. Egyetlen jabbcl teritetle o földre Tónit, aki mozdulatlanul nyúlt "ci egész hosz. •iában, l^e a rászámolt hai másod-
perc már kezdetét jelentette az egy, perces szünetnek, ugy hogy a segédje munkába vehette.
A hetedik roundban újra Paoljpo támadott, de mintha szeroftcfcc zavarta volna. Támadásában nem volt az az erő, amelyet eddig mutatott, viszont Toni teljes formában védekezett. A nyolcadik menet is Paolinoé tolt. Támadása mintha erősödött volna, Toni egyre gyakrabban claenchelt, hogy I>i. henhessen. A round végén azonban sikerült neki egy teljes erejű üjést Paolino két szeme "közé, a )l0mlok-c-\'iont aljára leadni, hmitől a baszk térdre rogyott. A rászámlálás most ls beleesett a szünetbe.
A segédek villámgyorsan dolgoztak, hogy kiliasználják a percnyi szünetet. Most már rajtuk is erőt vett az a feszültség, amely az egész Sportpalastot az emberi indulatok egyetlen óriási akkumulátorává változtatta.
Adoré idegen arcok tömkelegét \'vette észre a páholyban. Torz és lidérc-arook, gnom- és fantomarcok zagyva tömkelege volt, mint egy nyomasztó álomban. Gyűlöletmaszkok. Kit "és mit gyűlölnek? Mindegy. Zavaros, rossz álom az ogész, az igazság, a realitás csak. az a két ősember a ringben, reflektorok fényében.
Az egyik maszk különösen gyűlöletes és gyűlölködő volt. A mongol férfiarc, akiről Adoré most csak homályosan sejtette, hogy egy öreg fes-tőnö arca.
Gong. Most mennek talán az utolsó tusára. Toni elesik majd és akkor mindennek vége lesz. Menekülni "kelL De nem vele. Nem. Egy levert, megszégyenített emberrel... Nem, egy legyőzött embert nehéz szeretni. "Egy legyőzött emberben valami alázatos van, valami megaláztatott. Nem1, ez nem kell. Dehát ki lehet \'kapcsolni az ilyesmit, mint egy villanyáramot? Hiszen most még egész lényével szereti. Ezt a harcos, ösgermán férfi-testet, akinek éppen a teste a lelke. És megint csak védekezik, csak védekezik. Vagy legyőzőtten még inkább tudná szeretni?
- Tonil Győznöd kell! Kelt!
Toni a sikoltás irányába villantotta tekintetét. Aztán lámadott. Nem taktikázott többé. Egyenesen jégeső gyorsaságával kojx>gtak és a baszkot elöntötte a vér. Orrán, száján vérzett, csapásait eltévesztette, rosszul hujoIt félre, éppen Toni ütéseiben támolygott. De két lKjrogütést sikerült a menet végén Toni bordái "közé elhelyeznie, olyan két ütést, amelyet csak Toni állott, ö is felnyögött és elsápadt belé.
A tizedik menet a tömegek egyet* len, folytonos üvöltése közbén pergett le. Toni támadott, most telt kockára mindent. Otésel félelmesek voltak. Teljes erővel tudott még döfni és pontosan eltalálta a kipécézctt és nyítva-hagyott helyeket. A baszk újból lérdre-rogyott, aztán két tenyere is lecsapó.
dolt, ugy nyögött négykézláb, mltat egy sebzett állat. Toni Vérbeborult szemekkel állt mcLlette. Hiába integettek minden oldalról, hogy menjen a saját szögletébe, ő csak állt ott, remegő orrcimpákkal, megfeszült izmokkal, hörgött és lihegett, melle zihált és elborult agyában már csak egy gon. dolat ágaskodott: végezni \'az ellenféllel. Alia előugrott, áUkapocsizmái, kidagadlak, szemei zöldes fényben íz-zodtak, nem volt már más, mint a neandervölgyi állatember, a biped-ma-jom sarja, akinek húszezer év kultúrája csak annyit jelentett, hogy kőbunkó helyet/ párnázott bőrkesztyűbe bujtatott öklének bunkójával sujt le ellenfelére, mihblyt az újból lábraáíL Az időbiró pedig már kilencet számolt, aztán tizet, aztán tizenegyei; de ő nem látott semmit a térben, csak leroskadt ellenfelét, aki most egész hosszában végignyúlt, mintha elköltő, zőlt volna az élet belőle.
A tömeg fékeveszetten ordított. Nem értette, miért számol az időMrd tiznél tovább. Ekkor megszólalt a gong és Toni felocsúdott. Ráeszmélt arra, hogy a szabályok értelmében nem szabad a ráolvasás alatt az ellenfél mellett maradni, hanem legtávolabbi sarokban kell bevárni a tiz mái /todpercet. Most már az egyperces szünetben vannak és ellenfele fektében pÜtfn. ,
(Folyt kör.)

1036. iieptembtr 13
balai közlöny
Kombinált szoba:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szók
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-, I-
pengő.
ebédlő berendezés:
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, 61B—, 760—
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény
1 toilette
Hálószobák:
I Szép kivitelű dióteli hálók:
M- penfifitöl | P 300, 1. I!
Őszi lakberendezési kiállítás I
KOPSTEIN BÜTORÁRÜHÁZ
NAGYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
Hpróhlrdelí* dlf. ..tim.p ünnepnap 10 llúlg IW (Illír, minden lovábbl iió 0 (Illír, hetkOmap 10 iidlg 80 IMMr. mlnd.n lovlbbl wó 4 Iliiéi.
Autótaxit, bérautói, rendeljen garaséból, vidékre í, helyben, legolcsóbbsn. Telelőn állomás : 5*4. Bojtor Kislaludyu\'cs J- "____2704
tuakaaérdl faj bor P l.to Korona
Ul áe.nt.Mlaa kényelmes autótaxit leszállított viteldíjért Kaulmann Manónál rendel|en. Telefonállomás: B-flB. 3096
Itakaaakéaultéahasr suuakéaak f.l.étntaak Waltéknét, Horthy ■
«t 17/a. 3254
Kátaaakéa udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 36 2
Haaaaélt ruhát vesiek és eladok, hl-látrs házhoz megyek. Márkus, Király-slcs 31. 2909
Mlelítt viauaxatékat cslrlál\'at. kér|en áiljánlatot Jerausektól Erznébel tér 18. 3143
Salát termést) elsőrendű kerecsenyl asztali fehér kar literenként P -.íj-éri Bőhm ■lóasel bortermelőnél, Csengery-ut 19. 2473
Bslthyány-utca 25. stému magáno,, ker-l« ház azonnal nladó. — Bővebbet Suliimé, Széchenyi-téli Irallk. 3189
Szép száraz szsmaatana.rl negyobb mennyiségben Is kapható Kljly-u. 45. 3178
B-I*ró mindenest (azonnal Is) Jelve-
\'•ek. Szemere-u. 3. 3260
J Takarítsa. felvételik. Jelentkezés «|l 12 lg Sugár-ut 41/s.__3256
fíy Ugyea klolkllala kifutónak azon-"•I \'elvétetik Horthy Mlklós-nl 4. az. 3255
Vaiutl hblapárudába egy tlgyee rlk-kanoa azonnal kivétetik.__
kl>ISaka|ára.H bútorozott szoba fürdő swbajuaználillal kl»dó. Sugár-ul 34. 3101
„ Clnáaatanonoot lelvesz Leldl cipész. WtvtMér. 3286
MARGIT FŰROÖ
Csengery-ut 19. Mérvéay kádfürdő P 0-80
Tvukszemvágés .....P 0 40
K" Nyitva minden nap.
Sürgőién áladé elutszás minit egy ló-karban levó múou\'or háló is ebédlő, Ml-hácsl szállítónál, Horthy M.ut 6. 3272
Ha olcsón akar
házat vagy házhelyet
vonni, moat vegyen! Kaphat a város minden részében kedvező llzetésl
feltélelek mellett Forduljon bizalommal: Haláss Manó Ingalluforiilmi Iroda
Horthy ■tklá.-ut <■_
Jó héalkaaat kspbstó keresztény cssládok részére Vcrflsmsrty-u. 34. 3253
Kétaxakéa, versndás udv.il Iskés klsdó nov. l-re. Klnlzsy-u. 11. 3258
Egy vsgy két szoba bútorral vagy anélkül, Irodfnak la, kiadó. Szenl Imre 4.
Egy nyári éa egy téli, csukott, ledeles hintó és egy pár ló elsdó. József fóher-ceg-ul 32 . 3276
Jutslékos utasé felvétetik Kelrmrn Rezaő cégnél. Ugyanolt vízmentes sátor-ponyvák, Tólsksrók olcsón ksphatók. 3277
Taaatélaényt felvesz Plala szslon.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Bt. Gutenberg Nyomda és Délznlal Lapkiadó Vállalata Nagykanlsaán. Palelő. klsdó i Zalai Károly,
Fegyvertok
erfls zsírozott tehénbőrből
Fegyverszij SSIm.
Vadásztáska
kisebb . . közép nagy
erős zsírozott tehénbőrből
nagy
P 14.50 P 1.40
P 8.— P 9.50 P 13.—
Fogolyakasztó ^^fzsineg ^É Töltényöv
0P erős marhabőrből P 6.50
Egyéb vadászfelszereléi n .w |„»a| legyveríssport-rendklvűl olcsó írban 3ZHUU AUIal áru üzletében.
Négyszobás lakás
fUtdószoba és vlrvetékkel szonrulrs,
ketlöszobás lakás
vízvezetékkel november l-re, keltő és egyszobás udvari lakás azonnalrs kiadék.
Bővebbet: dr. Oyulay Bélánál Rozgonyl-u. 10/a. és Böhtn Józselnél Csengety-ul 19.
Pk. 9206/1935. sz. 1935. vghtól 566 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knsusz László nagykanlzssl ügyvéd |svárs 395 P őke ás tóbb követelés járulékai erejéig a nagykanizsai kir. Járás-bbóság 1935. évi 116. számú végsésivel elrendelt kielégítést végrehe|táa folyUn végreha|tásl szenvedőtől 1935. évi nov. hó 8 án lefoglalt, 1278 pergőre be-csUlt Ingóságokra a nagykanlzssl kir. Járásbíróság fenti számú végzésével az érvelés elrendeltetvén, annsk sz 1908. évi XU. t.-c. 20. § a slspláu a fent megnevezeti s a loglslásl Jegyzőkönyvből kl nem lünő más foglaltától javára Is az árverés megtartását elrendelem, de esek arra az eaelre, ha kielégítési Joguk ma Is lennáll is hs ellenük halssztó hatályú Igénykere-set lolysmstba nincs, végrh. szenvedő lakásán, Galambok községben és az Öreghegyen leendő megtartására határidóul 1936. évi szeptember bő 29. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt aiina, azalma, bor. hordók stb. s egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek készpénzllzelés mellen, eielleg becsáron alul la, de a klklálUit ár 1/*-iaál alacsonyabban csak a végre-hajtáal saenvedő bekegyeaéaével, el fogom adni. — Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási árs egyezer pengőn lelíl ven, az 5610/931. M. 8. számú rendelet értelmében csak azok árverszhetnek, sklk a kikiáltási ár egytlzedrészél bánslpinzlll leteszik.
Nagykaalzaa, 1936. ivl szept. hó 5.
Elek László
Mi. Ur. végrehajtó, íre mint bírósági kiküldőit.
ealai közlöny
1930. szeptember 13.
Felhívás a tanulókhoz I
Spirál, karaikedelmi és mipdanfajtaf a«ajak, rajz tábl* éa tömb, vaaaliA, kflr«», MltMoll, tolltartó, kékpaplr, aktatáa ka, hát^kaka stb. lagolcaAbban
Vágó Endre llliltzer. Ilttt fa pajirülelta, FO ut 14.
Oloaé lavélpaplrwáaér ■ I dobol 25 lawélpaplr-borlték 80 <111, 10 drb aaontla.élpaplr boríték <0 IMI. Va«qiqk*.k Ingja. taata.lf néréa I
ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyon tlszlelt vevőközönséget, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, alrkarat és slrsmlékak ké-
azltáaét és javltáaát. Ugy márványbó1, mint gránitból és műkőből nagy raktárt tartok a vev*közönség rendelkezésére.
Tisztelettel KOVÁCS JÓZSEF kőfaragómester.
j lan^ulna m. \'áros ilzmSie lliemmetSj\'g.
1399/1936. vüv.
Tárgy: Iszappal telt derllő-medencék kitlszlllása és a kiemelt iszap értékesítése.
Arlejtési hirdetmény.
A v. csatornamű deritőtele-pén két Ullepiiő medencében lévő cca 800 m\' száraz Iszapot az üzemvezetőségnél (Városház, II. emelet, 38. sz. ajtő) 1936. szeptember 15-én d. e. 10 órakor megtartandó ijyilvá-nos szóbeli árlejtésen eladjuk. j Nagykanizsa, 1936. szept. 10. mi Üzemvezetőié^.
[ Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18379/1936.
Hirdetmény.
KOzbirré teszem, hogy a Dencsár árok medertisztoga-tásl munkálatai folyó évi szept. hó 14-én megkezdődnek.
Felhívom az érdekelt birtokosokat, hogy akiknek a part mentén terményei vannak, azt légy méter szélességben ta-taritsák be, nehogy a kidobott öld 9 terményekben kárt legyeit.
Nagykanizsa, 1936. szept. 3. i m Polgármester.
Holherr-Schrantz-léle
műtrágyák,
„FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
m»|, mülráKM, növúnyvédelmlue-r«k. «ép. Mák, itb. kertakedfaíbao
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A blrófég mellett.)
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolcsóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlkl6a-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után osak
pengőért kászltUnk
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZRAKTÁRAK R.T.-nél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s így akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbe\'. Ígéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy leiétbe helyezése
mellett az adófizetésre l» halasztást nyerni I
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
Felvilágosítást ad: Iroda; Csangery-ut 4. szám. Telefon: 197. Nóptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
LÓTAKARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HSRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
_wtekeréket vlimtntoa anyaga*! bevonnak.
Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlOny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponll fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Farimaniozky.utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodtál kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
benwidezett ragyogó liszla szobáit. A százalékos kedvezmény Iga/o\'vány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
18706/1936.
Pályázati hirdetmény.
Wolfner Qyula és Társa budapesti cég alapítványának kamatait pótló pénzadományokból az 1936. év szeptember havában néhány volt hivatásos (tényleges v»gy nyugállományú) honved lisztnek és tisztviselőnek Bzllk anyagi helyzelben levő özvegye és árvája fog segélyben lészeslllelnl.
A segélyezésnél csak azok az özvegyek és árvák fognak figyelembe vétetni, akiknek férje, illetőleg atyja a világháborúban esett el, vagy a hadifáradalmak következtében hallel
A segélyeket a m. kir Honvédelmi Miniszter adományozza.
A segélyek egyszerit pénzsegély és nem éleljáradek gyanánt adományoztalak.
A segély elnyerését kérő folyamodványok, melyek mellékleteikkel együtt szabályszerűen bélyegzendők, a polgármesteri hivatal iktatójában nyújtandó be a hivatalos órák alatt akként, hogy azok a m klr. Honvédelmi Miniszter Úrhoz még I. évi szeptember hó 15. napjáig felterjeszt hetök legyenek.
Az elkesve érkezett pályázati kérvények figyelembe nem vételnek.
A pályázati kérvényekhez mellék lendő:
1. özvegyeknél:
a) a házasságkötést Igazoló anyakönyvi kivonat,
b) halósági bizonyítvány arról, hogy az özvegy férjének életében attól tö\'vényesen elválva nem volt és hogy férjének elhalálozása óta újból házasságra nem lépett.
2. Árváknál:
a) az árvák születési anyakönyvi kivonata,
b) ugy a fiu-, mint ttányárvákná\' a folytatott, vagy netalán már bevégzett tanulmányokról szóló iskolai bizonyítvány, esetleg alkalmazásukat Igazoló bizonyítvány vagy okmány.
c) nyomorék vagy keresetképtelen árváknál halósági orvosi bizonyítvány a fogyatkozás Illetve kereset képtelenség mibenlétéről, annak fokáról és Igazolásául és végül
3. Ugy az özvegyeknél, mint az árváknál:
Az özvegyek és árvák vagyoni vlaionyait részletesen feltűnteti hatósági bizonyítvány, melyben az ls feltüntetendő, hogy az özvegy, illetőleg az árvák élveznek-e valamely alapítványt, vagy ösztöndíjai, díjmentes ellátást vagy sem.
Nagykanizsa, 1936. évi szept. 12. JM0 Polgármester.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
"f"-1* M. Iliimiri Usoatfa ás BMal Ut>Ma44 -VWaMa to|m«ili».i M.Mk.n—a. >»alfe ÉMi, Um Kánul
Tg. évfolyam 2.0 s*m NagytanU,., 193C. gIBplember ,5 kedd__g fo
ZALAI KÖZLÖNY
** ° L » T I K A I NAPILAP ki»Mliit«tolí ru 5. 7T7™"""™——___Uomimm—mmmikJmm
MdtáMiuu.,^ 1\'eleWí szerkesztő: Barbarlt» Lalo* Eioiuttoi án: egy hór. a peoií 4ÍJUI*.
____Sieikecil&ségl H ktadóhl»«UlTteCfo«: 7& sx.
A kisantant egységes a hadi készülődésben, de nem egységes a szovjetpolitikában Románia és Jugoszlávia nem hajlandó követni Csehország példáját — A román király Olaszországba utazik — Jugoszlávia német-barátsága súlyos ütközőponttá vált a pozsonyi konferencián
iz erdő és a holnap
A Nemzetközi Erdőgazdasági Kon. gresszuson azt mondotta Horthy Siklói: kormányzó, hogy »mi magyarok szeretjük az erdőt ugy, a hcgyan eg^ szabad levegőhöz szokott nemzet szeretheti.* Az erdő rengetegében, a sudár növésű szálfák sokaságában való gyönyörködés egyéletü velünk. A magyar ember lelké? szinte vallásos érzés tölti el, u mikor a természet templomában, az erdőben barangol.
A Kárpátok hegykoszorujával övezett ezeresztendős országunk rC\'gi évszázadaiban s a Trianont közvot-lenü- megelőző időkben nem volak
erdőgondjalnk Messze évszázadikra felismerhető kultura bizonyilja, hogy a magyar nemzet más nemzeteket megelőzve, rendszeres és okszerű erdőgazdálkodást folyla\'oit. Joggal hivatkozott Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter a nemz-t. közi erdőgazdaság kongresszuson arra, hogy az okszerű erdögazdál-iodás nyomai nálunk már a XVI. században fellelhetők, aminek természetes velejárója az volt, hogy nálunk szakszerű erdögazdák, erdészek óvták, neveilék s részesl\'.ették icutiszeres ápolásban erdeinket.
Mária Terézia idejében már er> d( szeti főiskolát létestlettünk Selmecbányán, amely intézmény hosz-szi időn keresztül egyedülálló ma-gasnivóju szakképzettséget nyújtott a? erdészeti pályára törekvő ifjú* súgnak. Mint sok más kultúrintézményünknek, ugy enni k a főiskolának is menekülnie kellett Trianun után s most Sopronban nyert otthont.
Magas színvonalon állóerdőgazdál k dásunkra utal a legutóbbi idők egyik nagyjelentőségű törvéayalko. tás.i, az uj erdőtörvény amely igyekszik őstermelésünk e fontos ágaza. tén„k, az ergögozdaságnak meg1-kleJC fejlődési és korszerű előreha. I.\'öási biztosítani.
Hirdetnünk\' kell .zeket az igazsá-g«kat most, amikor aRómátan székeli- nemzetközi agrártudonányos intézel szakemb- iei közöltünk van* nak és ez a nagyszerű nemzetköz: szervezet minket tisztelt ir.eg azzal, hogy második kongresszusát Buda. pesten rendezze meg. Entvek a zeiközl agrárintézmé.nynek valóban gyönyörű programmja van, amit egyedül a harmonikus együttmiikö, dés utján lehet elérni. Ma már nem közömbös a nemzetközi él-tben az, hogy a termelés és fogyasztás hogy viszonylanak egymáshoz s bizony n^ni csupán az egy s nemzeiek belső életének probémája ma már az hogy a túlzott kitermelés ellen hogyan védekezzünk s hogy a fáian szegény vidékek befásitása eszkö-zöltessék. Erre a célra van e hiva totlabb szerv, mint a nemzetközi ngróriudoniányos intézet, amely a stalisztikák összeállítására hivatott.
A budapesti kongresszus Ljailása eg«\'lsz csomó aktuális, speciálisan magyar kérdést vet fel. Mlndenek-
I
Pozsony, szeptember 14 A kisantant pozsonyi konefrenciá-ján nyilvánvalóvá v\'áltak gzok a súlyos nézeteltérések, amelyek a három állam között külpolitikai té. rcn is fennállanak, sőt a pozsonyi konferencián az ellentétek csak súlyosabbakká vállak. Rendkívül fe. szültlc tette a h lyzetet Jugoszlávia miniszterelnökének az a magatartása, amelyből a Németország felé mutatkozó jugoszláv orientálódásra lehet nyomatékosan köveikez.etnl. Olyan nehézség ez, aminek nem les/ könnyű az áthidalása, bár erre Benes vállalkozott.
London, szeptember 14 Az angol sajtó nagy figyelmet szentel a pozsonyi kisantant konftx | renciának és általában a kisantant készülődéseknek. A Daily Tele-graph azt jelenti, hogy Károly román király október folyamán Olaszországba utazik, ahol fontos tárgyalásokat folylat Mussolini-vei az
olasr-román barátságnak
komoly alapokra helyezés.\' érdoké-ben, ami egyb- n a bolseviztius eL leni front erőt ljescbb kialakulása szempontjából volna rendkívül szükséges. A 1 ip értesülése szerint ebben
a bolsevista-ellenes álhim-cso-portban részt venne a kisantant, Olaszország. Ausztria, Magyarország és Lengyelország.
előtt ez a mozzanat ls élénk n érzékelteti velünk a Gömbös-kormány programmjának helyes irányát, a mikor olyan gazdasági jelentős\'gü kérdések meg idását tartja a lg-fontosabbnak. amelyek tri\'ssz; a jö-vőbetekinlő, általános magyar igényeké\'. elégítenek ki. - Ezek kö:öit emiitjük elsősorban az Alföld fási-tásál.
A nagy magyar Alföld, mlk. nl azt a történelmi munkákból tudjuk, nem volt mindig a futóhomok ha zája. Óriási erdőségek to. itot ák, de a vérzivataros magyar múlt nem csuk a magyarság emlyr-rcngelegél pusztítóba ki, de alföldi erdőségein-ket is Hosszú évszázad ikon ál a legsivárabb elhanyagoltság Jutott e gazdag ország osztályr s éül A \'e tüni lii>erális korsz/.ak politikáját Joggal vonhatjuk felelősségre azérl is, hogy ebben az elhanyagoltság, bar hagyta e színmagyar lakosú viaéket. Álig néhány esztendeje un-n;^k, hogy az Alföld felkarolása kormányprogramul letl s máris
(Ellent mond ennek az a pozsonyi híradás, amely szerint viszont Ro. mánia azon mesterkedik, hogy csat« lakozzék a szovjet szövetségesek cso portjához.
Pozsony, szeptember 14 Románia és Jugoszlávia külügy-, miniszterei közölték B-\'nessel, hogy országaik nem hajlandók követni Csehország példáját és nem hajlandók egyezményt kötni a szovjettel.
Pozsony, szeptember 14 A jugoszláv miniszterelnök jelen-
London, szeptember 14 A Reuter-lrodu munkatársa tesz-1 getésl folytatott Hitler kancellárral, aki kijelennie, hogy a bolsevizmus elleni küzdelem folyamán Németország és Olaszország majdfiem hasonló időszakot élt át, mint most Spanyolország. Németország nem fél ugyan a l>\'lsevizmustól, de még Is aggodalommal szemléli, hogy annak kihatásai köröskörül zavarokat Kelten,-k az egyes európai országokban és fél, hogy egyik ország a másik után fog áldozatul esni a bolsevizmus mérgének. Ebben n helyzetben - folytatta a kancellár-
örömmel tapasztalhatja még a fel üzletes szemlélő is, aki Alföldünkön végigutazik, hogy máris nyoma van a felkaixilásnak. Gyönyörű sző. lóskertek, gyümölcsösök. o.v.b >s fákkal beárnyékolt tanyaházak váltakoznak, de hiányzik még mindig az erdők reng.\'tege, amirek meg-valósllása a mai idők piogramja letl.
Szükség van az intenzivebb er» dősilésre, mert egy nemzet bármennyire is bizlk abban, hogy jelenlegi sanyarú sorsa csupán múló jelenség az ő ezredéves életéten, mégis előre kell tekintenie. A fát az unokáknak ültetjük, inondja a régi közmondás. A munk i az apáké, s a lombok alatt az Ív dékok pihenjek m g. A mii magyar generációnak a vállára ez a munka i» ránehezedik, de el fogjuk végezni s a feladatokat derek s>n megoldjuk. Kö.elez erre bennünket elsősorban a szomorú reális valóság^ amely, a stdtlsitlka adatait figyel, vc, azt tárja elénk, hogy tüzifabeho-
| tési közölt a kisantant áliamok kö-zös hadikészülődéseirői. Eszerint Jugoszlávia Romániától nagy olaj-engedményeket kap, a két ország együttesen nagyarányú hadi ut- és hídépítő programot kezd megvalósítani.
A tervek mintegy &(fo mérfötd ut megépítésére készüllek.
Ugyanekkor Prágában Is tervet dolgoztak kl a három klsantant-orsrág hadiiparának egységesítésére.
nem maradhatunk érdektelenek. Németország soha nem fogadja el, hogy Moszkva uralkodjék Európá-ban, mert ez az egész világot a pusztulásba sodorná.
Olcsóbb lesz a tankönyv
Budapest, szeptombor 14.
(Lapzáttakor érkezeit.) A közoktatásügyi tanács mcgáliapilotta, hogy az elemi és középiskolai tankönyvek árai tulmagasak és ezért megfelelő előterjeszlésscl él a közoktatásügyi kormányhoz.
zalaiunk óriási áldozatoki a kerül, tehál szükséges fátemelésünk növelése. Az intenzivebb erdősítésből éghajlati viszonyaink javítását is várjuk, de foltélk-n kihatással van a szélesebb terülitek nővénykullurá. jára, egészségügyi viszonyainkra is. De nem hagyhatjuk figyelmen ki-vül, különösen napjainkban, azokat a szociális szemjpontokal sem, amelyek az erdősítés erősebb ütemű végrehajtásával munkaalkalmak és foglalkozási lehetőség k emelésé, e vezetnek.
A nemzetközi erdőgazdasági kongresszus bizonyára csak fokozni fog1-ja azt az érdeklődést, amely máris megmutatkozik a Gömbös kormány Alföld-fásitási programja iránt s bizonyára el fog tűnni e probléma gyakorlatba vitelekor az a párlpo. litika amelyik előbbr vinni ugy sem tudja az ország ügyeit. Az Al* föld fásításában ne ker ssen senki pv liiikál, hanem ismerje fei n:.gy: nenizetgfazdaságl jelentőségét.
HITI FP •
" w \' „Európa nem maradhat közömbös a bolse-vlzmussal szemben!
■Atau mzuxn
Nagykanizsa katollknssága tiltakozott a spanyolországi templomgyalázások és a papok lemészárlása ellen
és felháborodásának adott "kifejezést a honi szociáldemokrácia spanyol népfront-szimpátiája miatt
Vasárnap délelőtt 11 órakor a nagykanizsai katollkusság (miután a rendőrség nem engedélyezte a cin-tóriumban a gyűlés megtartását) a fehérteremben jött összze, hogy vallásos tárgyú gyűlését lefolytassa P. Ciirfus/. Viktorin plébános elnöki lete alatt. A . plébános bejelentett^, hogy a Credo uj elnökéül dr. Wéber Etek kir. járásbirót választolta meg. Dr. Wébert lelkesen éljenezték, aki tömör beszédben rámutatott a kato* likusság összefogásának s^üks,\'gőssió gére. Majd Koródi Katona János v. országgyűlés képviselő, a Credo országoj világi elnöke tartotta meg hatalmas előadását a katolikus kérdésekről, végigmenve mindenen, a mi a mai katolikusságot érinli.
- Ti vagytok hivatva ennek a városnak irányt adni, H. óriási többség ! - hangsúlyozta.
Rámutatott a vállások, az öngyilkosságok sromoru statisztikájára, ahol Magyarország és Budapest vezet számszerűleg. Koródi beszéde « rutinos szónok meggyőző erejével a szivekhez szóló m stermü volt.
A gyűlés határozatilag kimondotta, hogy a nagykanizsai katolikus, ság tiltakozik a spanyolországi templomgyalázások, katoUkus-üldö-zés és papok felkoncolása ellen és legnagyobb megdöblr-nésónek é3 felháborodásának ad kifejezést, hogy a honi szociáldemokrácia rokonszenvez a spanyol népfronttal é3 szócsöve hasábjain eme érzelmeit kifejez\'\\3 »: juttatja.
A k>t\')likus gyűlés dr Wé\'.er Elek zátőszavaival ért véget.
Délután Kiskanizsán tartottak katolikus gyűlést.
Mától fogra egy órával korábban kapják meg előfizetőink a Zalai Közlönyt
tnvatvraatO: Dr. Díxiaí. Krdfl, Ec.k,
\' ■ Ifi\'-
Idegei embereknek és lelkibetegeknek az igen enyhén ható, mindig ntebizható természete* ,Ferenc József" keaerflvit — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — rendel bélmQködést, jó emésztést és elegendő étvágyértetd teremi. Világhírű idegorvosok és gyógyintézetek vezetőinek véleménye alapján a Ferenc József víz állandó használata ar agy és a gerincvelő megbetegedéseinél is a legmelegebben ajánlható.
A francia kormány sikertelenül közvetít békét a liliel sztrájk ügyében
Párls, szeptember 14 Az északfranciaorsiági sztrájk-mozgalmak egyre komolyabb méreteket öltenek, ugy hogy a kormány klkfddte miniszteriális meg*izottJát az ügy likvidálására. Ma már 150.000 munkás áll sztrájkban a lillel vidéken. A kormány kiküldöttjének békítő kísérletei is meghiu^útak és a m*i*kást«íg a gyárakra mindenfelé kitűzte a vörös lobogót A miniszterelnök most 24 órás ulUmátttnot adott annak elfogadására, bbgy a sztrájk ügyét helyezzék munkások és mlmkaadók egyaránt a kormány által kiküldendő döntőbíróság döntésére, utána pedig 24 órán fjeiül a munka megindítására. A munkaadók hajlandók elfogadni ezt a megoldást döntés azonban még a munkások ellenállása mlutt mc* jöhetett létr®. \\ 1
Nyolcszáz méter magasból 300 méter széles sziklaomlás zudult egy norvég falura
Oslo, szeptember 14.
Loreto fölött forzalnms méretű hegycsuszainlás történt. A kis norvég község hatalmas sziklafal lábánál fekszik. A szikla-rengeteg 800 méter magasságban megindult és 300 méter szélességben zuhant alá az irtózatos nagyságú és erejű kő-lavina, amely a község alatt elterülő tóba ömlött, elsöpörve a vidék összes útjait, hidalt és nagyon sok házat. Eddig 74 halottat, köztük 30 gyermeket húztak kl a kőhalmaz alól.
- Porhanyó ktfllk. Hozzávalók: 25 deka liszt, fél csomag ár. OETKER-féU sütőpor, 10 deka cukor, 1 csomag OETKER-félo vanlttlncukor, 2 kanál rum, 2-3 kanál tej, 12 deka vaj. A behtn-téshez őrölt mogyoró vagy kristálycukor. — Elkészítése: A hozzávalókat jól eldolgozzuk, kis kifliket formálunk, tojássul bekenjük, mogyoróval vagy kristálycukorral beszórjuk, k^epes tűznél kb. 26—30 percig sütjük. Ne nagyon barnára süssük.
— A nevelőintézetekben Jól Ismert, kitűnő minőségű Schütz-kelengyével küldje Intézetbe gyermekét.
A Zalai Közlöny előfizetői közül többen panaszkodtak, hogy az ujsá-got a késő délutáni órákban kapják meg. Ezt a panaszt igyekszik a kiadóhivatal orvosolni, amikor a te-lefontudósltást, a lap technikai elkészítését, expediálását és kézbesítését ugy szervezte át, hogy mától fogva a Zalai Közlöny egy őrt/val korábban kerül az utcára és az előfizetők kezébe.
Amikor az általánosan megnyilvánult kívánságnak eleget tettünk, tettük ezt ugy, hogy a hírszolgálat
frlssesége ezzel semmi változási nem sSenvéd, az este Ideérkező fővárosi lapok híranyagát a Zalai Közlöny éppen ugy meghozza délután, mint eddig, a helyi hírszolgáltatásban is csak annyi változás lesz, hogy olvasóink egy órával előbb tudnak meg, mindent, mint eddig.
A kiadóhivatal kéri az olvasókat, fogadják szeretettel ezt a kizárólag kívánságukra és érdekükben történt. szerkesztőségnek és nyomdának egyaránt nehéz munka-többK t-tel járó változtatást.
1*36. izeptember 15.
A téli kosztümökről
Először talán definiálom, hogy a téli kosztümnek milyen előnyei vannak: 1. Hordható már kora ősszel is egy könnyű blúzzal, 2. télen meleg pulloverrel, 3. nagyszerűen öltöztet, fiatalos, akár fiatal, akár öreg is viselheti, 4. ha több blúzzal csináltatjuk, viselhetjük akár trottőr, akár elegáns célokra is. 5. póto ja a télikabátot is, a kis bundát s az átmeneti kabátot.
Azt hiszem, nincsen még egy olyan ruhadarab, amit az utóbbi években annyira felkaptak volna, mint éppen a téli kosztümöt. Nem is csodálom, hiszen láthatjuk a fenti rengeteg jótulajdonságát.
A té i kosztüm, különösen ha jól van megcsinálva, szép prémmel, a legdivatosabb és legelegánsabb v -selet. A párisi, londoni és pesti divatszalonok kollekciói csak ugy hemzsegnek tőlük. És higyjék el, ugy fogy, mint a kockacukor a fü-szerüzletekben.
Színben nincsen egy bizonyos favorizált szin. Mindenki olyat csináltat magának, ami jól áll az archoz és megfelel egyéniségéhez. így pl. nincs gyönyörűbb, mint egy platina széfce hajú hölgynek egy halványlila kosztüm szürke perzsa, vagy róka prémmel. Hozzá egy kis lila tokk kalap, fekete cipP, retikül, ez a hölgy biztosan nagy sikereket fog elérni.
De a fekete, a barna, a zöld, a terakott, sőt a szilva kék is nagyon favorizált szin.
Kétféle, sőt ha szorosan nézzük, háromféle kosztüm dominál. Az első a rövid, csípőig érő kabátok, oldalon erősen sveifolva, az elején végig és elöl az oldalakig tenyérnyi széles szőrmedisszel. A második csípőig érő kabát, egyenes vonalban, bubigallérral, elöl végig egyenesen szőr-medisszel, kicsit bő háttal. És a harmadik háromnegyedes, svelfolt, glok-nis körül, (de csak egy kicsit) esetleg övvel. Ennél a fazonnál szokták a zsebeket is szőrméből elkészíteni, Rendszerint herrn-fazonra dolgozzák rá a szőrmét. Van azután még egy negyedik is, ez inkább az elsőnek egy rokon fazonja, amikor a rövid sveifolt kabátka hátul seszlisen glok-nizódik és hosszabb, mint az eleje. Kicsit frakkszerü.
Egyszóval mindig és mindenütt téli kosztüm lesz a sikk az idén. Alája akár könnyű nyári blúzokat viselhetünk, amig nem lesz olyan nagyon hideg, később pedig elké-s/ithetjük magunknak laza kötésű, vagy horgolásu pullovereket megfelelő szinben.
Láttunk pl. egy nagyon érdekes barna kosztümöt. A kabát elöl kétsorosán gombolódott. erősen snei-folva volt és sálgallér szerűen volt rajta a barna perzsa disz. Alatta barna szatinhosszu ujju bluz volt, kis, álló gallérral és elől végig ötven
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legnjabb fazonú nöi és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszőrmékben nagy választék
Sinser József és Ti
cégnél.
[Lesujobb őszi divütcipö-ujdonsösoinki
| beérkeztek. Szives |megtekintését kérem SZOMOLÁHYI ÁRUHÁZ. |
Í938 szeptember 15__eAi Kf>71 ANV
filléres arany gombokkal záródott. Nagyon szép volt.
Volt azután egy Illa koszttlm Is, rövid, hátul seszlis fazonban, a szoknya hátul zlppzár al csukódott, a kabát pedig szürke polár rókával ékesedett. Alatta a mannekcn egy halvány lila csipkebluzt viselt. Hogy milyen gyönyörű voll, azl hiszem, nem keli külön ccselelnent.
Egy szóval hölgyeim, kiadta Divat őfelsége az első (éli |el<zót: kosztüm. Teljesítsük kívánságát, mert ezúttal igaza van.
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tökör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelenlek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, nz olvasó közön ég csodálata fogad a. Csodálkoztak azon, hogy ilyen lapot Magyaror szágon is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általá nos vélemény, hogy tattalmában irodalmian gazdag, változatos, kiállításában luxuriőz folyóirat, amelynél szebbel a nyugati külföld sem nagyon dlosekedhetik,
nem fogja sokáig birni a filléres árai mellett. Ehelyett az történt, hogy a Tükör kedvence lett az Intelligens, url magyar közönségnek és olyan hatalmas módon megérő södött, hogy kiállta a kezdő idők próbáját s azóta is egyre gyarapodva fémjelzi a megyar folyóirat-kultura fejlettségét.
Nekünk, kanizsaiaknak, annyival is kedvesebb a Tükör, mert a város kedves ismerőse és barátja Révay József,
a kitűnő tollú magyar író, nagy képzettségit tudós és lebilincselő előadó szerkeszti.
A Zalai Közlöny ujabb áldozat vállalásával lehetővé tette összes előfizetői számára, hogy az eddiginél is olcsóbban jussanak hozzá a Tükör-Mi. A Zalai Közlöny és a Tükör eddig kombinált előfizetésben havi 2 96 pengőbe került havonta. Ezt az összeget
havi 2-90 pengőre szállítottuk le
Róma megküldi a Aldobrini-szobrot
Feltárják a nagykanizsai vár lesz a kanizsai
Dr. Krátky István polgármester, nek régi törekvése a régi nagykan\'U zsiti vár megtalálható romjainak feltárása. A régi kanizsai vár nz olasz erődítés és várépítésit emlé. ke, melynek nagyrésze azonban el. pusztult. Vannak mégis a földben nagyértékkel biró maradványok, a melyeket történelmi és archeológiai szempontból érdemes feltárni Egy Ilyen értékes maradvány a csillagrendszerben épült vár egyik bás\'yá. ja, az úgynevezett Salm herceg, bástya, amelynek nyonait a próbaásatáskor megtalálták. Ennek nrg j mentése, feltárása és kiképzése a
polgármester terve. I A Salm-bástya planirozásának ts I észtétIki kiképzésének tervezetét dr. Barabás László, a znl H születésű firenzei egyet<*mi lector és az olasz hadiépitészeti intézet tb. tagja végzi\', aki a legközelebbi napokban Nagy. kanizsárn érkezik és a helyszíni szemle alapján elkészíti a fenti emlék tervét, amli e«?y-két katasztrá Hs holdas park fog még szebbé varázsolni A parkhoz szükséges két holdnyi területet Bntthyány-Stratt-mann László herceg, Körmend fia* tal vámra máris átengedte a jelzett célra. A vár többi része, sajnos bt van építve a Transdanubla-tetop épület-komplexuma alatt.
Nagykanizsa vára nemcsak n ke. reszténység védőbástyája volt, ha nem Itália békéjét is szolgálta és itt harcolt Nagykanizsa alatt vités seregével a pápai állam gent-ra llsszlmus/a, Giovai»nl Frances.o Aldobrlni herceg, VIII. Kelameil pápa unokaöccse, aki 1601 szept>\'m
Capitóliumon levő Nagykanizsának
Salm-bástyáját és körülötte hősök ligete
ber 16-án hősi halállal halt és miután Nagykanizsán holttestét, azt Rómába szállították-Hatalmas szobra ott díszíti a CapU tólluinot Most akció Indult meg nx Iráni Rómában, hogy a hős herceg szobrának mását Nagykanizsára küldjék, ahol az a Salm-bástyán fel lesz állítva. A polgármesternek ezzel kapcsolatban nz a terve, hogy Aldobrlnin kivülavár hős magyar parancsnokainak emléke ls méltó helyet kapjon a feltárt Salm-bástyán, Illetve az ezzel kapcsol a\',os parkban. Egy kanizsai hősök ligete lesz ez, ahol Nagykanizsa dicsőség s múltja, őseink vitézsége panteon szerűen lesz megörökítve
Miután 1940-ben Nagykanizsa vá ros polgársága megünnepll a régi nagykanizsai vár visszafoglalásának 250 éves évfordulóját és ugyanakkor 525 éve lesz, hogy a szentferene-rendiek letelepedtek Nagykanizsán akik a magyarságnak és a magya, rosodásn.ik megbecsülhetetlen szol gálatot tettek, a polgármester or szágos zarándokhellyé kívánja kl építeni a feltúrt vár-maradványt és országos ünnepségek között leleplezni az Aldobrini-szobrot.
A dicsőséges ősök késői unokái méltóképpen kívánnak áldozni hős apák emlékének.
Minden frontharcosnak érdeke és kötelessége résztvenni az Országos Frontharcos találkozón.
— Blegáni himxett pongyolák legújabb fazonokban Schütznél.
Megindult a zalai gyümölcsexport Francia- és Angol-országb*
Nemrégen beszámoltunk a nagy-kanizsai kereskedők mozgalmáról: meg akarják valósítani a Kanizsavidék régi kívánságát, a délzalal gyümölcstermelés és érték- sl\'.és megszervezését egy gyűjtő hálótót kiépítése vei, Nagykanizsa központ-tal.
Most arról értesülünk, hogy a nagykanizsai kereskedők a mai nappai megkezdték az exportgyümölcs összes/edését é<t annak Francia- és Angolországba való kivitelét.
legfőbb ideje a íryümök8-értéke-pltés megszervezésének ma, amikor a termés bőséges ós a kereslet is megvan, mégis megtörténhetett, hoqy a szilva-placn póruljártak a termelők, a nyalni! on maradtefc hatalma? készlet k. tn rt nem tudtak kellő Időben és n ion túladni rajt. A nevezett export lost elsősorban almát és körtét fel, azután sor kerül majd a nsfllftre.
Szöszösbükköny és bibor-here export
Az Alsódv.nántull Mezőgazdasági Kamara közli hogy sikerült na-gyobb mennyiségű szöjzösbükköny és blborhere elhelyezését biztosítani külföldre A tiszta és jó minőségű szöszőshükkönyt 47-48 pengős áron veszik át ab Budapest, az I. minőségű blborhere magot 31-32 pengőért ab feladóállomás. Akiknek Ilyen készletük van, forduljanak sürgősen a Kamarához (Kaposvár) vagy a Fut ura legközelebbi kirendeltségéhez
— Tekintse meg a Kopstein Bútoráruház állandó butorkiállltását ízléses és olc ó bútorokat kedvező ti/óléul föltételekkel vásárolhat.
- {UilyefftyüitOk taldlkotófa) oét íftu délután 6-tól 8-l« » PanoonU tiiUÓ kifitermébm ,
Ingyenes belépőjegyek áruházunk pénztáránál már átvehetők
mindenkinek, aki volt vagy újonnan belépő együttes előfizetője az ország legrégibb vidéki napilapjának, a Zalai Közlöny-nek és a legfiatalabb, egyben legizmosabb szépirodalmi folyóiratnak, a Tükör-nek.
Az együttes előfizetést bármikor meg Iqhet kezdeni, erre vonatkozó szándékot vagy a Zalai Közlöny kiadóhivatalában vagy a pénzbeszedőnél kell jelenteni.
SALAI ItOlLOITV

A kanizsai futballcsapatok döntetlen vasárnapja
Gyönyörű Mt^WmW ét döntwtitui féményuHi a* NTE-KMAC mér hétét
Kmposvéri Rákóczi SC NTE 22 (2:0)
A zuj bajnoki szezon első itthbni mérkőzése váratlanul nagyszerű küz-. delmct éa nép játékot hozóit- Mindkét csapat jó formát ámít el. Az egész mérkőzés irgalmakban bővelkedett, változatos küzdelemben hol a* egyik, hol a mápik kapu volt veszélyben. Az NTE dicséretére meg kell emliteni, hogy a már majdnem\' biztosan vesztést*, AUó mérkőzést megtudta menteni, sőt hajszálon múlott, hogy -a győzelmet meg n«m szerezte. Szépséghibája volt a mérkőzésnek, hogy he-lysakint durvaságokkal volt tarkítva. Mdefmayer balösszekötő a labdára vetődő C*ondort fejbe rúgta, akinek felszakadt a fejbőre, ugy hogy kény. lelni tolt kiállni. Majd I.édermayer Caásst Ja inegrugU, aki igyekezett a kaposvári csatár kedvességét , vfczo-noznl, ami miatt azután szabadrúgásból a KHSC • második dugót is lőtte. (Csáki erre igazán nincs szükség.) Hogy a mérkőzés kissé eldurvult, abban nagv része van az erélytelen\', gyenge pécsi binfoak, aki sdkat hibázott és teljesen kiengedte a mérkőzést a kezéből.
Nagyszerű futballudőben a két csapat a kővetkező feláiyUshaa Játszott.
NTR: Csondor — Farkas, Arany
— Csáki, Rltter, Kudich - Baranya* Petresics, Jakvbecz, Szendrői. Csász.
KRSC Kovács — Poór," Krumpacfl
— Kerek, Csitl, Náko* - Zsiga, Győr-li Jl., .Gvőrfi L, Lérfermaycr. Braun.
Alt NTE tehát a beteg Szollár helyén tartalékosán Játszott. A* első 20 percben az NTE teljesen leszorítja elieu felét. Gyönyörű támadásokkal tőr as NTE csatársor a KRSC kapura, de a kitűnően védő Kovács megaka
de Halnesz bíró ofszeidet látott és nem adja meg. A 19. porcben Kerek beadása Farkas feje főlótt átszáll és Lédcrmaycr közelről befejcli az első dugót. A 26. percben Győrfi nagy lövését Csondor védi, kiejti, majd rádobja magát a labdára. Lédermayer rászalad és fejberugja Csondort, akinek felszakad fején a bőr. Kiviszik, Farkas áll bc helyére. Az NTE-t letöri a szerencsétlenség, a KRSC pedig mintha szárnyakat kapott volna. Szép támadásokkal törnek kapura. A 29. porcben Rltter 30 m. szabadrúgása a kapufát találja. A 30. percben Csáki faultolja I.éderraaycrt, a megítélt 20 méteres szabadrúgást Braun könnye" lőtte a sarokba. A gondolkodó NTE ..védelemnek eszébe sem jutott, hogy sorfalat kellene állni. Már elég pontjába került az NTE-nek ez a tudatlansága és még sem okulnak és tanul, ják meg, hogy sorfalat kell állni\'sza. badrugásnál. A 40. percben Csondor bekötözött fejjel visszatér, a* utolsó percekben az NTE támad eredméoyte. lenül. \'
A második félidőben az NTE Játékot produkált, amilyent már nagyon rég nem láttunk tőle. A Jó hulfsor támo-
gatásával az NTE csatársor minttya szárnyakat kapott volna, remek összjátékkal teljesen megzavarja a KRSC védelmét. A 4. percben Rltter, Jaku-becz, Szendrői a labda utja, Szendrői 10 métert még vezeti a lalxlát és a 16-os sarkáról szenzációs dugót lő « sarokba (2:1). Tovább támad az NTE. A 14. percben Csász remek labdájával Szendrői "kitör, gyönyörű lövését Kovács kiüti, Petresics azonban résen van és a hálóba küldi a kiegyenlítő dugót (2:2). öröm nézni d szép támadásokat. A KHSC ritkán, de unuál veszélyesebben támad. Mindenki "már biztosra veszi az NTE győzelmét, de a kaposvári Védelem kitűnő munkát végez és megakadályozza a góllővést. A 30. percben Csász elé kiszalad a a kapus, Csász előbb éri,, kapura gu. rlt, de a labda üres kapu mellé megy. Az utolsó percek NTE fölénnyel teí-nek cl, de Petresics és Jakubecz nem tudják a jó helyzetet kihasználnia
Mindkét csapat dicséretet érdemel szép játékáért. Még szezon végén sem lehet ilyen szép mérkőzést lótni. Az NTE közvetlen védelme első félidőben még ingadozó volt, a második félidőben Farkassal az élen nagyszerű volt. A halfsor, valamint a mezőny legjobbja Rltter volt. Kudich és Csáki átlagjátékot nyújtott. A csatársor már az első félidőben mutatott valamit, a második félidőben pedig egészen na. gyot produkált. Csász, Szendrői, Ja-kubécz szárny romek dolgokat csinált, de meglepően jól mozgott a fiatat Petresics is, aki először játszott az első csapatban. Fellétlen helyet kell adni neki a csapatban. Baranyait a kitűnő Krumpach teljesen hidegre lette. A KRSC-bŐl Kovács kapus, Krumpach hátyéd, Győrfi I. és Kerek érdemel dicséretet.
Hainesz biró egészen gyengének bizonyult.
(on)
Nagy meglepetés a Zrinyi döntetlenje a Pécsi Vasutas ellen
PVSK-Zrinyi 2:2 (1:0)
A Zrínyi váratlanul értékes döntetlen eredményi ért el a saját olt-déljczm "a"|fól .íő^t.T"ll i inában játszó PVSK AZri-
Jakubecz hatalmas lövését Kovács csak kiütni tudja, Ptfawics bombákéul küldi V hálóba, szabályos gól,
HALLÓ, BERLIN!
SZÁNTÓ OYÖRQY REQÉNYE 34
Valami nagy elernyedés szállta meg minden idegrostját. Tudta, hogy átment ebben a roundban erőkifejtésének zenttjén és képleien volt ellenfelének kondícióját megállapítani. Ez a ravasz pihenés egészen zavarba hozta. A baszk ín lett segédjének, hogy hagyja feküdni és fektében ósszevigyorgolt a segéddel.
A közönség már kezdte megérteni, hogy mi tőrtént. A |>okoli üvöltést zűrzavaros lárma, majd halálos csend váltotta fel.
— Még egy roundot - súgta a 8e-gédje TonLnak. — Már nem tud ütni. Szedd össze magad, most készre esi-nálod. Toni, egy országért, a hazáért küzdesz. f
Toni komoran méregotte a baszkot, feki « gongütésre pattant csak fel fektéből. Néhány másodpercig mozdulatlanul néztek farkasszemet egymással, aztán Toni támadott Minden dőlése j ellenfele megsértett szemére irányult és a baszk alig tudta fedezni magát. > Végre clcancholt. Hatalmas deltáknál 1 és cipónyi blccpuoi, kötélinai meg- , feszüllek bronzkarján, •mint Toni ma- \\ gához roppantotla. De Toni most a közelharcban u Táklra&ouik bizonyult. Horogütésekkel dolgozta meg a Oa&zk két fülét, véres cafatokká fttVe azokat.
A vezetőbíró füttyentett. De Paolino I már nem Oltotta a szétválásra felhívó
ny! nagy reklám Pécsett. Mintegy 2000 néző volt kíváncsi a nagy mér. kőzésre, mely szép. értékes küz-
fültyszót és nem eresztette ki Tónit favastugaágu karjainak borzasztó öleié, séből. A vezetőbírónak erőszakkal kel-lelt széjjelválasztani a két összefonó-dott testet, miközben u pontozóbírák óvást emeltek felemelt karral.
A tizenkettedik roundban már a ki-piivent Paolino meni végső támadásra. Toni sarokba szorult és kétszer a kötélre zuhant. De három és hatmásod, poroes rászáinlálás után ismét szem-beállott ellenfelével, aki \'tomboló dühvel támadott. A tizenharmadik menetben már Toni \'cleanchelt. Alig választotta el ellen felélői a füttyszó, ismét átfogta, újra és újra. Végre a baszk közelharcra határozta ei magát, amelyben eddig ügyetlennek bizonyult. Néhányszor feltolta Toni állát, nekítefezi-tette boxkesztyüjél az állkapocsnak, aztán a veseütések záporát zúdította ellenfelének csípője mögé.
Toni érezte, hogy mindennek vége. Hátratámolygolt, hogy még egy utolsó gyomorütést megkíséreljen, de szemei előtt fekele karikák táncollak, térdei megrogylak. Ekkor kapta orrcsontja közepébe az utolsó ütést. Valami fekete némaság borult rá, a saemeiro; füleire, csak a szívverését érezte még és aztán semmit.
OU feküdt véresen, mozdulatlanul a fing pereméről Jebukfc fejjel. Bal-karja kilógott a kőtelek kézül, vérének piros cbikjai. éllek -csak, amint - szertefutottak a ringet borító vászonról lecsurogva az aréna homokjába.
A? időbiró szán»U. A bassk seni
delmet h> zotl. Az első félidőben a PVSK van nagy fölényben, amikor a 18. percben Puszpán b-adásából Balog megszerzi a honi csapat ré-szére a vezetést. A második félidő-ben Kárpát hazaadása Varga lába
tudott elmozdulni ellenfele közvetlen közeléből, fújva, hörögve állt ott, c.sa. pásra emelt rettenetes jobbjával. Ami. kor a segédje elvonszolta, akkor ér-tette meg, hogv győzött. Szép, sötét latin bronzarca állati "vlgyorra torzult, fogsora villogva fehérlett és jobbkarját magasra emelte, mint a győztes gladiátor kurta kardját a Caesar páholya felé. És a fogadók, uklk nehéz pénzeket kerestek\'rajta, csakúgy üdv. rivalgással ünnepelték, mint aj,ogy Toni \'Brcchert ünnepelte volna győzelem esetén a fogadók másik tábora.
— Punem et circensesl — hallotta Adoré Erdtheim gúnyos kiáltását.
— Panem et círoenses — ismételte Gertrude Bollwttx. fis szúró, sötét te-kin te te belefúródott az őrjöngő tömegbe, páholysorok és tribünök tömegébe, amelynek eszelős ordítását mintha évezredek sziklafalai Verték volna vissza visszhangosan.
— Panem et circensesl Panem el circensesl
A rend megbomlott. A tömeg el. l^pte az arénát, a Schutzmonnok és tűzoltók nem tudtak rendet teremteni.
Adoré Ghínn még látta, hogyan visznek el a ttKfalők és orvosok egy véres testet, amely nem jelenlétté mtfr Szá-mára Tónit. Pillanatra megfordult agyában, hogy ápolnia kellene ezt a megsemmisített embert, rá kcllone borulni és csókokkal elhalmozni vérző feltépett száját. N«m, ez romantika volna. Izetlenség.
A győző ott haladt ej közvetlenül
■teptember 15
között gurul a hálóba. Ezután rákapcsol a Zrínyi és kltünö játékku Csöngei, majd a 44. percben Poór góljával döntetlenné leszi az ered. ményt. t j
A Zrinyiböl Kárpát, Pöcze t-s Bab s, a PVSK-ból Tóth és Jánosi érdemel dicséretet.
A mérkőzést v. Adorján jól vezette. __
Az NTE II. is döntetlenül végzett
NTE II.—KRAC II. 2:2 (1:0)
A II. osztályú bajnokságért menő harc Is döntetlenül végződött. Az NTE Szabó révén az első félidőben vezetést szerez. Szünet után Kis rtfvén már 2 :0-ra veaet az NTE, amikor egy könnyelmű llcsből Ml-kovlcs javít, majd az utolsó percben Schwarzenbcrg belövi a kiegyenlítő gólt.
Jók az NTE-böl : Pandúr, Pol-lák és Kis, illetve a KRSC halfsora
Bíró Horváth Lajos.
Csurgói TK—Zrínyi II. 5:2 (3:0)
II. oszt bajnoki. A csurgói csapat biztosat győzött a Zrínyi II. csapata ellen. A gólokat Ládonyi (2), Kulics. és Hosszú. Illetve Taródi llcsből és Sólymos lőtték.
Biró Németh.
Kerületi eredmények
DVAC-KTSE 2:1 (1:1).
PAC-BIOK 4:1 (3:1).
A második félidő 35. percében a. bírót Barcson fejbedobták, aki lefújta a mérkőzést.
ZsSE-PBTC 3:2 (2:1).
SBTC-PEAC 6:0 (5:0).
A mult vasárnap gyengén szereplő ÍJBTC nagy győzelme meglepetés.
Nemzeti Liga eredmények
Nenizcll—Pfoöbus 1:0 (0 : 0).
Elektromos—III. ker. TC 7.0 (5:0).
Hungária—Haladás (3:1).
Újpest—Szeged 1:1 (1:1).
Ferencváros—Bocskai 4:1 (2:0).
Kispest—Budafok 7:2 (3:1).
Er. So.—Budai «11» 2:2 (1 :1).
a j>áholy mellett és néhány szót váltott Erdfhelmmel. Adoré tekintete összevillant az övével és a nő nem gyűlölte Toni legyőzőjét. Valami végigborzongott a testén. Szeretett volfaa inteni a győzőnek, elmenni vele a Pyreneusok hegyóriásai közé, ahol egy tltokzatoss ismeretlen eredetű kis nép lakik, paolino népe.
— Akar a győztessel együtt vacsorázni? — kérdezte Erdtlvcim és nagy orra alatt cinikus mosolyra húzódott a görbe faun száj.
Adoré körüljárutta tekintetét a vám-pir-arcokoii, amelyek őreá lestek. Gs megpillantva Lea zöld, kárörvendő macskaszemeit, dacosan szegte hálra fejét.
— Miért net — esengett a hangja. — A Chartréban I *
Mindenki őt nézte, fis Adoré felfogva hermelinkeppjének bő redőit, megindult diadalmas járásával, fenségesen nyugodt, királyi tragikummal, tainltfi holttesteken lépkedne át emelt fővef..
A feljáró lépcsőzetén egy egyenruhás ember ugrott elé. öt tompa dörrenést hallottak azok, akik Adoré mellett közvetlenül közelében tolongtak. Senki sem tudta, ml történt.
Adoré és egy egyenruhás ember egyszerre zutyanlak a mellettük lépkedők tömegébe.
— MegölteI Segítség 1 Gyilkos! Megölte!
Rendőrök furakodtak a tömegen át. & mikor felemelték őket, Adoré halántékából még szivárgott a vér, végig-
1936* sxepfember 15
_ (A törvényszékről)
pr. Czoboly Gyula törvényszéki la-uAcselnök, tőrvényszéki elnökhelyettesi Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök és dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró szabóságukról visszaérkeztek és átvették hivataluk vezetését.
— (A klr. ügyészségről)
Vitéz Csillagliiy György kir. ügyészségi elnök a mai nappal szabadságáról bevonult és átvette hivatala vezetését. :
— (Tanévnyitás a keszthelyi
akadémián)
A keszthelyi \'gazdasági akadémián ltftfőu délelőtt tartották meg a\'tanévnyitó ünnepélyt az akadémia dísztermében. Veni Suncle utáu az akadémia leillgatósága a Hiszekegyet énekelte, utána Stolp Ödön igazgató mondta el meleg szavú megnyitóját, majd Puskás Károly tartotta meg évnyitó előadását. Az ünnepély a Himnusszal ért véget.
— (Halálozás)
llertelendi \'és vindornyalaki Hertc-lendy László cs. kir. kamarás, földbirtokos 53 éves korában Budapesten meg]iídt. Kedden délután temetik a csákányi \'családi sírboltba.
Országú\' Frontharcos találkozó október-3. és 4-én Budapesten.
— (Befejeződött a keszthelyi népművelési tanfolyam)
Zalavármegyo áldozatkészsége lejtővé tette, hogy a keszthelyi ilépmü-velő elöadóképző tanfolyamon 150 pap, tanító és jegyző vehetett részt. Dr. Szerecz Imre prepái, r. gimn. igazgató megnyitó beszédében az iskolánkivúh népművelés kulturális és nemzetvé-deluu fontosságát méltatta, majd A mi világnézetünk c. mélyen, szántó előadásában a keresztény világnézet ki-alakulásával, szociái etikai jelentőségével foglalkozott. Lilik Béla népmü-
kigyórvft a /hermelin haván.
A rendőrök mewíőkért sípoltak. De
ki tudott volna áttörni ezen a kavarodáson ?
— A szájába lőttl A szájába lőttl — sikoltotta liiflztérikusan egy nő.
A rendőrök felemelték az egyenru-hAs gyilkost. Fekete szájürege, szürke szemei nyitva, a halál meredt elő u szemekből és a szájüregből.
Feltépték kabátját és megmotozták. Csak egy kartonlapot találtak blúza egyik zsebében.
Ersatzkader des I. Gardenregimen-tes, Brandenburg. Lu,dwig Fasendonck, Hauptmanp í. d. R.
XXII.
A festőnő rányomkodta a me£nelegí. tett rézlemezre az aszfaltos vlaso-masszát, uztán egy gumihengerrel többször vógigsimitotta. Amikor « sima viaszréteg kihűlt és megkeményedett, néhány hosszú fanyólbe bujtatott kar-oolétüt vett elő és u rézlemezt egy ^gyvenöt foknyi lejtős réztáblára
— Képctelje csak, nem akartam hin-N a szemeimjnek — mondta Erdtheim "ki az ablakpárkányon ülve szivaro-f°\'t. - Amint u Leipzigcr-strasse elejére érünk, egyik bolton & következő cégtáblát pillantottam meg: Lolita Berp divatszalonja. .
— Humoros, sffty^l
«AtM H02L0WI
vetési UUár a népművelés megszerve-
zési eljártát, Rozsnyai József gyü-mölcslenneléti\'intéző a zalai gyümölcs, termelés körüli teendőket, dr. Kukul, jevics József gazd. ak. tanár az 0k-tuális állattenyésztési kérdéseket ismer. lt\'ttc. A második nap előadói közül dr. Stolp Gdön a búzatermelés nemzetgazdasági Jelentőségéről, dr. Kontra László tiszti főorvos a íalu egészségügyéről, dr. Fára József vm. falevél, táros a falu etnográfiájáról tartottak értékes és tanulságos előadást. A tan-folyam harmadik napján Koháry An. dor őrnagy u nemzetvédelmi \'"Szolgálat fontosságát, Móra János tanár Gárdo. nyi Gézát, továbbá a falu és város egy-másrautaltságát, dr. Pataky Mária tan-.ügyi titkár a falusi nőnevelés jelentőségét, dr. Bisztray Gyula miin. titkár a népkönyvtárak szerepét, Beukő Sándor gazd. tanácsos pedig a háziipar nemzetgazdasági szükségességét méltatta, A tanfolyam befejező előadását dr. Békefi József tanügyi s. titkár tartotta Az édesanya szerepe a ma-gyár dalköllészetbeu cimen. A hallgató, ság szemében könny csillogott, amikor a nóta szárnyán a szerző megszólaltatta az auyasziv bölcsőtől a siron lulig tartó áldozatos szeretetét. A tanfolyamot Bődy Zoltán alispán zárószavid fejezték be. Kérte a hallgatóságot, hogy vigyék ki a nemzeti kultjujra fáklyáit a magyar falu népe közé, legyenek harcos hirdetői a magyar nemzeti művelődésnek; A 150 főnyi hulgalósag 3 nap tanulságos és szép emlékeivel távozott a vendéglátó Készt-hely falai közül. 4 H. J.
- Legújabb divata nőt télikabátokat mutatja be a Schutz áruház szombat dólutanl divatbemutatóján. — (Szüreti mulatság Klskanlzsán)
Ragyogó őszi verőfényben impozáns jelenet volt az egyik legérdekesebb népszokásunk, a szüreti mj^latság felvonulása Kiskanizsán. Tipikus csikósjelmezekben, karikásostorokkal íovon ülő legények, magyarruhás leányok, akik kocsin ülve a mulató néppel dalolva járták körül Kiskauizsa utcáit. A nagyszerű rendezést a KiskanUsai
A festőnő karoolótüje sebesen járt a rézlapot fedő sötétbarna viaszrétegben. ,
— Humoros\'? Nem tudom, miért volna humoros. Lolita Bern cgysze-rüen megtért. ,
— Megtért?
— Ugy vau. A szcntnyből « tiszta-ságba. A meddő vágyak, narkotikumok rossz áloméletéböl a munkába.
~ És ez még nem elég. Mellette url divatüzlet. A cégtáblán Lolita egykori barátjának a neve. Gösta Felsen.
— A Sechstagenrennen kerékpárbajnokának?
— Pompás memóriája van.
— Látja, ez a két cégtábla sokat jelent nekem. Egyszer bemegyek a városba, . liogy ezt a két cégtáblát jól megnézzem.
— Akkor Jó lesz sietni — mosolygott a műkereskedő. — Nem tudom\', meddig lesznek olt.
— Mindegy. Ha egy napig, hát egy napig. Számomra akkor is a korszel-lem szeizmográfjai maradnak.
— Hogyan?
— Egy évet töltöttem az ón világában, egy hatalmas ország életének gócpontjában. Nem mentem/ készületlenül oda, lxiszen jól ismerem\' a rendszert, amelyben élünk.
(Vég* Wv.) v . t- \\
Levente Ej/vésOÍét, Szépudvary László vezeiév v.vcl végezte. S ugyancsak nem i maradt mögötte az esti mtilatság a délutáninak. A Levente Otthon termel ben nagyszámú közönség gyűlt össze Kis- és Nagykanizsáról. Dr. Krátky István i>olgármestcr, Brttnser Gusztáv testnevelési vezető, vitéz Tamásfalvy Jenő, a Nemzeti Bank helyi főnöke, aki mlut hegybíró szerepelt, dr. Szabó Istvánné mint hegyblróné és dr. Szabó István voltak a szüreti mulatság vendégei. Baa Károly mint bakter nagy sikerrel szerepelt a. humoros jelenőiéivel. Utána a hajbalig tnrtó táncmulatságnak volt legnagyobb közön ségsikere. f > ,
Frontharcosok Jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra. — (Szerenosótlenség az elevátornál)
Tóth József idénymunkás a készt, helyi Újmajor"** dolgozott, munka, közben az elevátor foga elkapta és a hasfalát teljesen felluisitotta. Kórházba szállították. r
■=» Elegáns női ruhákat 08 pongyolákat mutatnak be Sohützók a azombat délutáni divatbemutatón, -r (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., Ráth Oyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebéazot, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplal laboratórium. Elektrooardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vozetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ollátás I 9700 négyszögöléé park I Olcsó árak 1
XUmlí itt MenUnk. marad-tmm m
Prognózis: A hő emelkedőben, gyenge déli ós délkeleti szól, több helyen reggel köd, nyugaton és északon borulás.
Neptár: Szoptomber 15 kodd. Rom. kat. Fájd. Szüz. Protestáns Nlkodém. Izraelita Elul hó 28.
Qyógyszertárl éjjeli szolgálat e hó 15-ig az „őrangyal" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfttrdfl nyitva reggol 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ogész nap nőknek).
Austria-Spárta 1:0 (0:0)
Az Ausztria Prágában 60.000 néző előtt győzött és megnyerte a Közép, európai kupát.
ab
Bérbeadó vendéglő és szálloda
Bérbeadnám a komáivárosi állomás mellett fekvő, |)1 nerende zett, forgalmas
beszálló vendéglSmet és szállodámat.
MeelelelS szakképzettséggel rendelkező, komoly bérbevenni szándékozóknak bővebb felvilágosítást ad : Kiss István tulajdonos ós. Komárvároe.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uölg 6U Iliiéi, minden további l.ó 4 (Illír.
Autót.clt, bérautót, rendeljen garave-ból, vidékié éa helyben, legolctí.bb«n. Telefon állomás: ..........
7. sí.
, Bojtor Klslaludy-utca 270*
8x.k..Ar4l fajhar PI.10 ■< étt.pntAbait. 0
L.gf Inamabb pasilSráaDII „tl.W.l" l/l kgi. 80 IIIL, lilss tea*.] l/l kgr, 70 tlll, tr.ppl.t.wjt I kgr. 80 Ilii. >.rtaia>a tejipart vállalat III, dtleláben, Eizi«bcl-tér 15. 3297
Doktor, kiváló eredménnyel tanít Bé-metel éa franciát Mj«yar-u. 30. *
Jobb házból való Intelligensebb (4 polgárit véglett) leányt nóllodr,\' ------1 —
felmzek. Caengety-ut 6.
Állandóan lilu hakl.Jula ts t.|-
miahab kaphaló Worltnann lellput vál-t n.kUilelében, R\'raébet-tlr lí. 3297
Iróaaxtal
Cungeiy-ut 8.
negvítelie kerestetik. Barta, FchéiuemU Bzem. *
Jól lözó mtnd.n.at kereaek azonnali beléptire. Dr. Sticmné, Horthy Miklósit
6. IX. •
Ügye,, ttiila t.k.ritónS rejgell óráira letvétellk. Dták-lár 2., em. 3293
* világhírű ,,Hindu" oaakalédé
10 dgr Oá tábla Ilii. Illndu cjokoládi-gylil lerakat, Woitmann le|teim(kűilel,
Erzaébet-tér 15. az 3297
— A Schiiu k.l.nxyo tartó. 6. Jó, ára
mAltányos, aki cnak használja, dloaéii.
Kiadj. . I.ptulajdono. KOil.iduilt Rt 0at.nb.rf Nyomda S. Délz.t.l L.pkl.M Villalat. Nagyk.nliaán. Petelflc kl.no l Z.lat Károly. I.l«arb.n teletöm N.aykaulaM 78. uám
A
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
lűrMHnJi
vásárolnak l
Bevásárlási ulamról visszatérve legelegánsabb, legfinomabb és legdivatosabb balapmodelleket hoztam. — Átalakításokat a legdivatosabb modellek ulán olcsón vállalok. Roih Laura Budapesti lanulmányutamról visszatérve kérem győződjenek meg, hogy elegáns, szép és ]é rellkfll, év és kesztyű meglepő olcsó áron csak nálam kapható. Kautlné Holzer Ktly
K4t|U az Igea tlsatelt kölgyelnk izlrei pártfogáiál 1
ZALAI KÖZLÖNY
IBM. szeptember 15

I tekercs 6 x 9 film előhívással együtt P 1.20 F0TÓL4B0RATÓRIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fó-ut 5.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Hoflierr-Scbrantz-féle
mezőgazdasági gépek,
műtrágyák,
gaHvízlH, „FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D* vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép zsák, etb. kereskedésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A btróaág mellett)
r— liliom *—J
| éa Iparosoknál nertaas bel I
Hm. • IqWüfot r^iling üt. toúmkmg llp«ü *i nt*- 1 1 \' t^--" —Wfúmbrfm íirT\'ft- fl—*- 7-hl " ÍT
A spanyol nemzeti csapatok Toledo alatt
Menekölésflk előtt megölték a kórmány-csapatok a campioi tusztábor férfi-tagjait
Vittorio, szeptember 14 A felkelők által elfoglalt San Sebnstian utcái egész éjszaka tele voltak örömtől ujjongó emberekkel, akik tömegekben ünneplik a népfront terrorja alól való felszabadulásukat. A bevonuló nemz ti csapatokat mindenütt örömujjongással fogadják. I
A nemzetiek most vár az egész város minden részét halalmukba vették.
A felkelők Camplo déli részét elfoglalták,
az épületből, ahol a túszok voltak elzárva, nagyon sok asszonyt és gyermeket kiszabadító!jak, a fórfia. kat a vörösök elmenekülésük élőt* megölték.
Burgos, szeptember 14 A nemzeti cíapatok mo.oros előőrsei gyors ütemben közelednek To*. led,v felé, hogy annak fellegvárát felmentsék az ostrom alól. A nem. z:Ii csapatok már 7 kilométerre megközelítették Toledot. A spanyol kormánycsapatok
repülőgépekről bombázták Granada nyílt várost.
Madrid, szeptember 14 Morgado\'spanyol nagykövet u Cabalero miniszterelnökkel folytatolt tárgyalások alapján Alcazarba utazott, ahol tudvalevőleg mintegy 1000 kadét, diák és nemzeti érzelmű családok hetek óla állják b\'zárk5z. va és már-már az éhhalállal küzdve a népfront elkeseredett ostromát. Morgado megbízatása,, hogy vegye rá Alcaznr védőit az önkéntes távozásra, amely esetre a kormány szabad elvonulást és sértetlenséget■ ígért a nemzetközi diplomáciai testület védelme alatt, Eddig a kormány nem tudta az Alcazarra Irányított állandó ágyútűz miatt ezt az aján* latot megtenni, most azonban hajlandó két kiüritett kolostort is az elv<nulólr rendelkezésérc bocsátani, ha feladják Alcazart. Ha a nemzeti csapatok parancsnoksága elfogadja ezi$et a felté|eleket, akkor Morgado személyesen kezdi meg a tárgyalást Alcazar védőivel.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legoloBÓbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után osak
2 pengőért készltunk
Hagy és sok előnyt biztosit maiak, ha terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklódnl lehet: Csengery-ut 4. u. alatt.
Iroda: Telelőn 197. Néptakarékpénztár R.-T.-nél. Telefon: 20. és 126.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsórangu szállodájával, a csendes és kOzponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikertilt olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern koníortlal (hideg-meleg lolyóviz, központi fülés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
KI\',
Hirdessen a Zalai Közlöny ben
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpárDzIelében Fő-ut5.
OícSJDfíésjjOf
mit a moziban szómkozTialik
Pát Gyula letenyei klr. jblróságl végrehajtó helyettesétől.
Pk. 2671/1933 ta.
Árverést hirdetmény.
Szugflil János letenyei Ügyvéd által képviselt Kusma József és társai végre-hajtatók Javára Kuzma Oyörgy és Kuzma Márton tótszerdahelyl lakosok végrehajtást szenvedők ellen 441 P 84 flíl. tőke és jár cre]élfü a nagykanizsai klr. törvény-s«ék P. 1161/ 029,42. «. végxéaével elrendelt kielégítést vegreh*JUs folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 6. napján\' le- és felülfoglalt 2024 P becsártékü ingóságokra az árverés megtartását a végrehajtató képviselőjének kérelmére elrendelem, de ciakarra az esetre, ha a kielégítési joga mé« ma is fennáll te ha » ellene halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajlást szenvedő lakisin, Tótszerdahely községben leendő megtartására határnapul 1936. évi szept. hó 19. napjának d. u. 3 óráját tüzOm kl, amikor a leloglalt bútorok, Usző, nád, tengert, te*gert< kas, szalma, sertésekés egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni.
Letenye, 1936* évi szept .hó l.> nap|ám: Pál Oyula
S2M klr. Jbacl «tli*U végreh»|l6 k.
<J>
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámf eljegyzést-
vagy
Vámcserektínyv
(Szállítási bárcakönyv)
Ara
hjteleiilue
P 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5,
76. évfolyam 211. uám
Nagykanizsa, 1B38. szeptember 16 szerda
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI N
A f* I L A I
fturtttzJtoéc: és kiadóhivatal: Pő«t &. iAe^eUmik mióta W^A^p défed
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előflwtésl ára: egy hóra a pengő 40 fillér, Szerkesztőül és kiadóhivatal! telefon: 71. n.
Nemzetközi szerződési láz
Irta: Illés J6*»ef dr., egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
A Népszövetségre szükség van -akkor, ha azokat a születési hibák if. amelyek életképtelenné tették, ki. küszöbölik. Ezek a születési hibák : nz a jogegyenlötlenség, amely kez* dettöl fogva megvolt a Népszövetségbe tömörült nemz tek között és az az egyhangú szavazás, amely m-l kül nem érvényesülhetett femmiféle olyan panasz, vagy kérés, amely a győző hatalmakhoz nem tar;oző nemzetnek a kérése és panasza volt. Ha a Népszövetség ki tudja küszö. bölni magából ezeket a hibákat, akkor olyan hasznavehető eszköze íe» het a békés életek és továbbfejlődésnek, amelynek hasznát mi is él. vezhetjük.
Valamikor talán majd azt fogják írni, hogy a XX. század a nemzet-közi szerződések százada volt. Alig tudunk hamarjában olyan másikkor szakot, amelyben annyi nemz:tközl szerződés jött volna- létre, mint amennyit különböző elmeken látunü létrejönni ma nap-nap után. Varjuk barátsági szerződések, megnemtámadási szerződések, kölcsönös segélynyújtási szerződések, vannak egész megnemtámadási szerződési rendszerek, vannak azután valóságos hálózatai azoknak a szerződé, seknek, amelyeket részben Iktattali be és vannak olyan szerződés k, a melyek ugyan »titkos« szerződések, de mégis csak ismerlek az égés* európai közvélemény előtt. Azt mondhatnám, szinte nemzetközi szerződési láz ez és azért nevezeni ezen a néven, mert vájjon mi lepte meg az egész világot,"hogy nemzetközi szerződéseket kötnek ak >r, a mikor amellett szó sincs lefegyverzésről, hanem emelkedik a fegyverkezés. Érthetetlen beteges tii. net ez.
Ugylátszik azonban, szerződős és biztonság összefüggésben áll Miérl volna szükség ezekre a nemzetközi szerződésekre, ha azok a hatalmas fegyverek, tankok, repülik!, bombavető repülőgépek és tengeralattjárók magukban is elegendő biztonságot nyújthatnának az egymással szembenálló, vagy egymás mellett álló feleknek ? Miért kellere még •megnemtámadási* szerződésbe kötni olyanoknak is, akik egészen más világfelfogásban élnek, hogy másra ne,hivatkozzam, csak a szovjet birodalomra, amely a megnemtámadási szerződéseknek egész so. \'•ozatáí kötötte a Nyugaton Európá. val, ennek világnézetileg is ellentétes alapon álló államaival?
A nemzetközi szerződéseknek gondolaté: először a békének, az egész fejlődés alapjának Hugó Grotius vetette meg, akit ezért egyik kortársa mlraeulum saeculinak, a száz d <®o. bájának nevezett. Az ő »De jure belli ,ae pacis*-ában, a háború és a béke jogában, a szerződést tetto me? «nnak, ami mint a legalapvetőbb
A pozsonyi napok mérlege
Pozsony, szeptember 15 A kisantant-konfercnciának, egy kétségtelenül fontos eredménye s több kérdésijén súlyos kudarca, erősen le-
fokozta a kiadott jelentések optimlztau- I rom állam közül egyik sem volt ^oj. sának értékét. landó megváltoztatni álláspontját a
A revíziótól való félelem vert éket a kisantant és a Népszövetség közé
London szerint felfegyverkezési értekezlet volt a kisantant pozsonyi tanácskozása
London, szeptember 15 Az angol sajtó a pozsonyi kisan. tant-értekezletet fellegyv-\'rzési érte. kezletnek nevezi. A kisantant nem bizik többé az együt\'.es biztonságban és nem hangoztatja, mint más. kor minden alkalommal a Népszövetséghez való ragaszkodását, ha. nem ehelyett fegyverkezik, katonai megállapodásokat köt, u\'.aka\' és hidakat épit. Jugoszlávia és "Románia kölcsönt keresnek Londonban j fegyverkezési közös progrimi végre hajtásához.
Az a megállapodás, amelyet a há. rom kisantant állam1 óriási méretű fegy-verkezése, a három hadsereg hadl-nyersnjoyagának egíységesitése s a ltfidi-anvagok egységes kezelése tekintetében kötöttek, vilatliAtatlanul nagy jelentőségű esemény, de épp oly vitatltfilallan aggodalmakat is kell, mert a gazdaságilag leromlott három állam súlyos pénzügyi megterheléséi jelcnll s ezl aliglra enyhítené a francia pénzpiac segítsége. Külpolitikailag igen aggasz. tónak látják a határozat mögött rejlő okot: az eltávolodás! szándékol a Népszövetségtől, amit viszont a Népszövetség reformjában elkerülhetett nül jelentkező reviziós lehetőséggel magyaráznak. Súlyos kmdarca a kisantant konferenciának, hogy a szovjetlel való katonai szerződések tekintetében a há-
ncm tudták tisztázni a jelentőségében e«yrc növekvő Lengyelországhoz való viszonyukat sem.
A Németországgal szemben kiélezett gazdasági szervezkedés gondolata Hodzsa úgynevezett középeurópai tervén alapul, amely azonban kl záróan cseh Ipari érdekeket tart szem előtt s ennek akarja feláldoz-ni Jugoszlávia és Románia Németország felé irányuló agrár érdekeit. Ez a terv a kiadotl jelentések ellenére is lehangoltságot kelt s így a hatalmas propagandalárníávil kisért pozsonyi konferencia íéfofyá-sába olyan megoszló motívumok vegyültek, amelyek lényegesen -le. fokozzák a tanácskozások külsőslégekben megnyilvánuló sikerét. \\
Beretvaélen a francia kormány helyzete az egyre fenyegetőbb sztrájk miatt
A munkásság fenyegetően viselkedik — A kormány a közvetítő kísérlet kudarca után maga dönt és döntését mindenáron érvényesíti — Ellentétek a kormányban a kommunistákkal való viszony körül
mény, hogy most már a francia kormány kebelében Is nézeteltérések me-rüllek fel és az utóbbi sikertelenségek következtében az ellentétek kiélesedtek. A helyzet mára súlyosra fordult. Különbségek merültek fel a kommunistök irányában lanusllot! magatartás tekintetében is. Egyes miniszterek szakítani nkarnak a kommunistákkal, mert szerintük a kommunisták támogatása veszélybe sodorja a Blum-korindnyt és
Franciaországot.
1 Páris, szeptember 15 A Iillei sztrájk-mozgalom egyre fenyegetőbb mértékel ölt. A kormánynak a döntöbirósági megálla. podásra vonatkozó közbelépését az érdekelt k visszautas! ották. A munkásság felhívta a szakszeriezeleket. hogy támogassák minden erejükkel a munkásságot.
A helyzet annyira kl.\'-leződötl a kormány sikertelen kísérlete után.
hogy a munkásság már-már fenye* getőleg lép fel.
A kormány eí van szánva, hogy ma dönt a sztrájk-ügyben. A belügyminiszter kijelentette, hogy ha a gyárak nem engedik érvényesülni o döntőbírósági határozatot, akkor a kormány maga dönt még ma éjszaka és döntésének minden körülmények között érvény! szer z.
A lielyzetet súlyosbítja az a körül.
......................
XI. Pius pápa:
Róma, szeptember 15 XI. Pius pápa a rádión közvetített beszédében egyebek közt meg\';nlé> kezetl a borzasztó spanyolországi üldöztetésekről, amelyek az após-
„Már nem vagyunk messze a végső támadásától"
kommunista veszedelem
tolok és az első vértanuk szenvedéseire emlékeztetnek.
Testvérek gyilkolják -a testvért mondotta a pápa s rámutatott; hogy a háború mindig bofzalmas
és emöert len dolog, -• Van azonban -.folytatta n pápa egy más testvériség, amely végül szentebb és értékesebb a hazafiság s az emberiség testvériségénél s ez
felette áll minden pozitív jognak, mert az embernek természe\'éböl kö» vetkezik, az akaratából foly k Obll. gáció csak az ex contracrtu, egyetértés én kölcsönös bizalom alapján lehet és az Ilyen obllgácló adja a szerződést, amely az egész emberi fejlődés végső alapja ésazappetlf ;s soclalisbói, a társas öszrtönből folyik. Valóban, Grotius igy gondolta ok Egész iskolák származtak, század;* jöttek és tartották ezt a nagyszerű eszmét és gondolatot, az egyetértés és kölcsönös bizalom erkölcsi alap-
ján álló szerződést a legtisztább, igazi jog alapjának.
És ha most azt kérdezem, ho^y vájjon azokasj»rzödéS;k, amely .\'lü ről ml ma Tjestélünk, megtelelnek e ennek a Hugó £rotíus féle gondo latnak ; ha azt kérdezem, hogy ezek a szerződések valói an az 4< e, amiknek lenniök kellene : akkor azt kell felelnem, hojy azért uji\'aiiak annyi szerződést még ellenfelek is, de még a barátok is, meri ugylát. szik, hogy azok kötésekor valami hátsó gondolatuk volt. Talán nem
mindig a jóhiszeműség, a bona fldes vezeti őket, talán vannak más gondolatok, amelyek összr nem férnek a szerződés erkölcsi alapjaival s amelyek aláássák a szerződ s ér. tékét.
Hiszen csak akkor érdemes azt a szerződési tisztelni, akkor mondhat juk, hogy a szerződés szent, annak a szankcióját meg kell tartani, h» annak van valami erkölcsi tartalma, ha azt jóhiszemüleg alkották meg és ugy akarják végrehajtan!, ahogyan azt megkötötték.
Mian MKL1M*
IW8. raptembtr 16.
Őszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
■"TSÜSSi m,m" Kirschner Divatáruházban
az, amely a kereszténységben egyesit! az embereket. Éppen ez a tiszta testvériség szenvedett a legjobban s szenved még ma is e szerencsétlenség közepette. Mondhatnám1, sátáni módon gyújtották fel Spanyolországban unnak a gyűlöletnek Iáiig ját, amelyei egyenesén a katolikus egyháznak és vallásnak tartanak fenn, mint az egyetlennek, ami ut. jában áll annak, hogy kitörhessenek minden fennálló rend megdöntésére azok az erök, amelyekből már izelitöt kaptunk Oroszországtól Ki. náig, Mexikótól Dél-Amerikáig A pápának kötelessége figyelmeztetnie mindenkit arra a veszélyre, mely abban rejlik, hogy a felforgató erők mindenképpen lehetőséget akarnak találni arru is, hogy közeledjenek a katolikus egyházhoz, megkülönböztetést téve eszme és gyakorlat, gondolat és tett, gazdasági és erkölcsi rend között.
Természetes, hogy ahol különbségei tesznek katolikus vallás és politikai vallás között, al»ol akadályokat támasztanak a katolikus egyház és vallás munkájának útjába, ott ugyanolyan mértékben megkönnyítik a felforgató erők érvényesülését. A történelem e fontos időpontjában, most, amikor már nem vágjunk messze a végső támadástól, ezt a figyelmeztetést felujltj.uk. Mit tehet egyebet a katolikus egyház, mint sajnálkozik, tiltakozik és imádkozik} mikor igen sok lielyen megakadályoz, zák közeledését a család, Ifjúság, nép felé 8 türelmet mutálnak azok iránt, ,akik addig hamisitják as egyház tanalt és elveit, mig végül ls egész uj-veretü kereszténység és vallás lesz belőle.
Agy- éa szivérelmeszesedésben szenvedőknek megbecsülhetetlen szolgalatot tesz az enyhe termésic-tes .Ferenc József keserűvíz azáltal, hogy a tapcsatorna tanai mát kíméletesen levezeti és az emésztőrendszer müködébét biztosan elősegíti. Ax oivosok ajánlják.
Prognózis: Több helyen reggeli köd, nyugaton ós északon ködfelhőzet, egyéb helyen kevés •só, a hó még emelkedik.
Naptár; Szeptember 16 szerda. Rom. kat. Kornél. Protestáns Edit. Izraelita Elül bó 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 16-ÍK az „őrangyal" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gfefftrds nyitva reggel 6 órától oete 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Gyors szemle a beiratkozás után a kanizsai iskolákban
Legtöbb Iskolában növekedett a növendék-létszám
Az iskolaév megkezdődött, de a beiratkozások teljesen még nem fejeződtek be. A legtöbb iskola még felveszi a jelentkezőket. Mindazonáltal az eddigi adatokból már meg lehet állapítani a tanulók létszámát. Végigmentünk a nagykanizsai iskolákon.
A plárista gimnáziumban
pá- diákkal keves\'bb l?sz az Idén, tekintettel arra, hogy 402 növendék Iratkozott be a mult évi 413 létszámhoz képest. Valószínű azonban, hogy ehhe? a számhoz még utólag né-hfanj elkésett növendék érkezik.
- Semmi különös változás nincsen az uj iskolaévben, — mondja Magas Mihály tanügyi főtanácsos, a gimnázium igazgatója.
A Notre Darué leánygimnázium
valóságos tündérkert, amit a szünidő alatt dr. Kerkay József igazgató tervel szerint átalakítottak. Folyosók, tantermek, udvar, az egész iskola szemetgyönyörködt. tő. Kevés ilyen intézet van még a vidéken* Máter Biztos Margit tanárnő végig* vezet az intézeten. Az uj igazgató, Méter Kabos Petra elmondja, hogy eddig 190 növendék Iratkozott be a :tavalyl 186-tal szemben. Az In-ternálusban az első évben 6, a második évben 12,. az idén 18 bennlakó van. A tanári kart három piarista tanár egészíti k|. A hitoktatást külön
hittanár végzi az idén.
A felsőkereskedelmi Iskolában
Bnlop Dezső igazgató az idei tanév létszámát a következőkben közli: I. osztályban 49, II. osztályban 84, III. osztályban 60 és a IV. osztály* bah 24, összesen tehát 157 növendék Három éve, hogy a város át. vetle az intézetet és ha a fejlődés ilyen tempóban tovább tart, akkor a helyiségek szűknek bizonyulnak. Több mint százszázalékos a növendékszaporulat. Rövidesen komoly formában felvetődik a kérdés : megfelelő uj helyiséget a felsőkei es-delminek.
A városi zeneiskolában
Vannay János Igazgató közli, hogy a beíratott növendékek száma már eddig is felülmúlja a mult évi létszámot. A zeneiskolánál ilyenkor nem lehet még pontos számot mondani, mert nemcsak ebben a hónap, oan folyik tovább a növendékeitek vétele, hanem egész éven át felvesznek növendékeket. Nemcsak Nagykanizsáról, hanem a vidékről ls sok növendék iratkozott "be az idén.
A polgári \'éánylskolában
az a helyzet,, hogy az intézet szük* nek blzonyui. 4 osztályt 9 tantereim ben helyeztek el és még mindig vannak uj jelentkezések. Polónyl György igazgató elmondja, hogy
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legajabb fazonú női és leány-kabátöfc állandóan érkeznek.
Divatszőrmékben nagy választék
Singet József és T^
cégnél.
egyetlen hely sincs már, mégis egyre jönnek a szülök, akik gyermekük felvételét kérik. Az első osztályból 3,. a többi osztályokból 2-2 párhuzamos van. Az I. osztály- ^ ban 120, a IMkban 100, a III.-ban 77, a IV.-ben 70 növendék van, vagyis összesen 467 fö a létszám, ami 46-50 szaporulatot jelent az előző évi létszámmal szemben. Itt is megfelelő épület kellene, mert nincsen elegendő férőhely a folyton fejlődő iskolában.
A polgári fiúiskolában
Blttera Béla igazgató egy édesanyának éppen azt magyarázza, hogy ingyenes tankönyveket legelőször a többgyermekes családok gyermekének adnak és csak azután, ha marad, juthat hozzá az »egyke.« A fiatalasszony elmondja, hogy férje havi 35 pengőt »neres,« ebből élnek. Bittera direktornak persze megmozdul erre a szive. Itt 426 gyerek iratkozott be, kb. annyi, mini a mult évben. Tulajdonképpen ez volna a maximális létszám, de október végéig mindig várhatók uj jelentkezők.
Az elemi iskolákban
A Rozgonyi-uteábon Filó Ferenc Igazgató lajstroma 413 leányt és 330 flut tüntet fel, néhánnyal kevesebbet, mint az elmúlt iskolaévben, de a beiratkozások még két hétig is tartanak. A Vécsey Zsigmond-utcái iskolában Zsigmond József igazgató szerint a mai napig 366 fiu és 347 leány iratkozott be, össszxsen 713, az előző évi 740-nei szemben. Az lsmétlösök beiratkozása még fo-lylk. Kiskanizsán Kovács illés igaz. gató szerint összesen 802 tanuló iratkozott be, Ismétlös pedig 304. Sokan még nem iratkoztak be, mert ilyenkor még sok a mezei dolog. A IV. oszUüyospk száméra csak szept. 23-án kezdődik a tanítás, hogy addig otthon szüleiknek segíthessenek az öszi munkáknál. -
Az Izraelita elemi iskolában Lázár Artúr Igazgató szerint 10 százalékkal csökkent a tanulók száma. «Egyke< és gazdasági romlás, — mondja sokat jelentően. Létszám az Idén 90.
A tanonciskolában
nem lehet még tiszta képet látni. Ortutay Gyula igazgató a lajstromok labirintusa fölé hajolva olvassa a számoszlopokat. A beiratkozás még szüntelen folyik.
összefoglalva mindent, a helyzet az, hogy a nagykanizsai Iskolák általában évről évre jobban népesednek, fejlödnek és egyre jobban putatják Igazi kópét - Nagykanizsa iskolavárosnak.
(B. R.)
[Legújabb őszi Mcipő-ujdonságaink
| beérkeztek. Szíves megtekintését kérem SZOHIOLÁHYI ÁRUHÁZ.
szeplembrr 16_
Vitéz Bíró fiyOrgy a választól közölt
Zalaegersr\'g, szepleinter II Vitéz Blré György országgyűlési képviselő vitéz Bíró Ignác vármegyei központi NEP titkárral be)árl» az aisólendval és a zalabaksal választókerület kőzs<\'\'(^ tt Tir.-nnégy községben értekezletei tartottak, Szécslszlgeten és- Csömödén\'n pe-nagyszabású beszámológyüU\'s volt\'
Vitéz Bíró György beszédeiben a gyakorlati politikai kérdésekkel, nz általános gazdasági helyzettel fog. Inlkorott. A nagyszámban megjelnt választók Klkeaa fogadták a k\'p-vlselöt.és mindenütt nagy szeretettéi vették körűi. A hangulat általában nagyon fellendült. Mindkél ke-rüietb^n a NemKlt Egység fokozol tabb, lendületesebb sz»r\\ezG mun-kájá\'- várják.
ÉRTESÍTÉS!
Értesítem az uradalmakat, gazda-termeifiket, kiknek téli alméla van eladó, fctl-J.t >0 IIIUi-Ml f.ij«bb lm veszem. Téli kCrtét
minőség szerint. Helybeliek mintát hozzanak 1 Almái és kürtét faj szerint kell szállllani, nem r i.zekevemi I
üyflmölcs Export
na Király utca 8.
■ennyil dohányozunk?
A Dohányjövedék raktárában je lenleg kb. 160-160 raiUió szivar vár értékesítésre, annak ellenére, hogy tavaly csak 20 millió szivarral gyártottak többet, mint amennyi tényleg elfogyott. A Dohányjöv\'dék évről évre csökkenti a szivargyártást és ennek megfelelő arányban neveli a clgarettafermelést, miután a szivarfogyasztás állandóan csökken, a cigarettafogyasztás ellenben emelkedik.
Hazánkban különben a dohány fogyasztás viszonylag alacsony. Az egy-egy személyre eső fejkvóta évi 100 dekagram, mlg Ausztriában tavaly a fejkvóta évi 148 dekagrammot teít ki. Ez mindenesetre feltűnő, miután a dohánygyártmányok ára nálunk elég olcsó, ugy hogy az egyes sezmélyre eső dohányzási költség csak évi 11 pengő, mig Ausztriában ezzel szentben 36 pengő, tehát több. mint háromszorosan nagyobb. i
A dohány fogyasztás csökkenésé nek arányában csökken a gyufafogyasztás is, ennek eihnéie a gyufagyárak nyereséggel zárják le mérlegeiket.
Mindenesetre kívánatos volna a dohánygyártás racionalizálása is
mert jelenleg e téren is olyan tul-méreteaetlség uralkodik, hogy pl. Budaoesten három dohánygyár van üzemben : Kőbányán, Kelenföldön és Óbudán. A Dohányjövedé\\ brot tóbevétele 100 millió pengőre be csülhető, Ausztriában ezz 1 szóm-be" több, mint 200 millió pemgő. a raktári készletek érték\' 20 28 ml \'ló pengő.
Mindenesetre remélni !eh~t azt, hu a konjunkturajavulás tovább fejlődik, ugy a dohányfogyasztás is újból emelkdni fog, a szivarfogyasztás
emelkedése azonban nem várható, mert a fiatalabb generáció inkább cigarettád fogyaszt.
FÖLDBIRTOKOK,
bérházak, családi házak, házhelyek, szőlők és egyéb ingatlanok vételét és eladásit, valamint földbérletek
közvetítését vállalja
HALÁSZ MANÓ
ingatlanforgalmi Iroda
Nagykanlzu, Horthy Mlklóvut 6. 4305 a m. kir. földm. n in. engedélye alapján.
Miért nem lehetett a clntórlumban megtartani a vasárnapi katolikus gyűlést?
A rendőrkapitányság vezetőjének és a plébánosnak nyilatkozata
Tegnapi számunkban bcszámoUjunk a vasárnap Nagykanizsán tarlott ka. tollkus-gyülésről, amelyet a plébános eredetileg a cinlóriumban akart rendezni, de aztán — annak ellenére, bogy ragyogó őszi vasárnap-délelőtt volt — mégis a fehérlerem!>eii tartót. Iák meg, tertné-szetesen ennek megfelelően kevesebb ember Jelenlélél>en. A gyűlés alkalmával keserű kifakadások hangzottak el olyan értelemben, hogy a rendőrkapitányság a gyűlés megtar. tását nem engedélyezte.
A Zalai Közlöny munkatársa kérdést intézett ebben az ügyben a rend. őrkapltányság uj vezetőjéhez, Krasznay Pál államrendőrségi tanácsosihoz, aki a következőket mondia:
— A belügyminiszter 5481/1914. sz, rendelete alapján egyházi természetű •tyűlések is csak előzetes írásban történt rendőrségi bejelentés alapján tarthatók. A vonatkozó rendelet zár. jelben külön Jegyzi meg, hogy >egy-liázi gyűlések is,» ezt tehát nem a rendőrség magvarázza bele egy általános rendeletbe. A tőrvény szerint egy kivétel van csak: — a közigazgatási hatóság gyűlései. Mint a rendőrkapitányság vezetője, ilyen bejelentést a vasárnapi gyűlés rendezőségétől sem Írásban, sem szóban nem1 kaptam, igy tcirát a gyűlés megtartását mtnl engedélyezhettem, dc ugyanezért \'azt raeg scm tagadhattam1.
Az ilyen bejelentésekre — mondlák a rendőrségen — csakis a közrend és közbiztonság érdekében van szükség egyházi, egyesületi és hasonló termé, szetű gyűléseknél, mert hiszen ha a
rendőrség a lejelentés elmulasztása folytán,nem tud a gyűlésről és agon valami történik, (el/ijuíliat valaki és a rend felbomlik, pánik keletkezl^, vagy egy zsebtolvajlás történik, vagy két ember ősszevész egy elfoglalt hely miatt, stb.) akkor ki intézkedjék ott? Ki állítsa helyre a rendet?
Megkérdezte munkatársiunk ebben a* ügyben P Czirfusz Viktorin plébánost ls, aki a következőket mondta: - Tény, hogy írásban nem felöntettük be a gyűlést, mert tudomásom szerint egyházközségek gyűléseiket a templomhoz tariozó területen kü^ lön engedély nélkül megtarthatják Szóbelileg azonban megtörtént a gyűlés bejelentése, amikor kértem a rendőrkapitányság egyik fogalma, zóját, hogy vezényeljen kl rendőröket a gyűlés rendjének fenntart tására. Ajnikor megtud hun, hogy a gyűlésnek a .cintóriumban való meg" tartása elé akadály gördült - egy órával a gyűlés előtt - ujabb szóbeli bejelentést tettünk, de azt a választ kajjtuk, hogy a .gyííléstarlásókat Írásban keli bejelenteni. Akkor viszont az idő rövidsége miatt már nem tudtunk írásbeli bejelentést tenni. Ezért vonultunk be a fehérterembe.
A kél nyilatkozatból kitűnik, hogy csupán formai félreértésektöriéntek, amelyeket a jövőre nézve egyáltalán nem fesz nehéz elhárítani.
Kedd
SR
17.20 Hanglemezek- — 18-10 Munkás-félóra. — 18.40 Cigányzene. — 19.10 \\ szabadalmazható találmányok. (Jfj. dr. Ladoméri-Smtcniik István. — 19.30 Magyar történelmi hangképek. — 21 Hirck. — 21.20 A Brandl-hlármas műsora. — 22.05 Időjárásjelentés. — 22.10 A rádió szalonzenekara. — 23.30 Cigányzene. — 0.05 Hírek. Budape* IL t ^ •
I ti 17.40 nmily, « tndőV polgármester. Pécsi Albert). — 19.15 Mezőgazdasági félóra. - lO.ÖOLosonczy György Vn«-kei. — 20.35 Hírek. 21 Hanglemezek. Mtf.
17.30 Reger: Fisz-moll hegedű^oü-gorasronáta. — 20 Rádiózenekar Gne-gorig szoprán és Guttmann tenorral.
— 22.10 Stcincrné Richter Christa hegedül. — 23.05 Tánczene.
Szerda
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirck. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12 05 Hcnszclmann Erkel Sári zongorázik. — 12.30 Hírek.
— 13.20 Időjelzés, ldőjárásjelentéa. t-< 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14-40 Hirck. árak. - 1&15 Oiákfélóm. — 16.45 Időjelzés, hirck. — 17 A százéves Hangászegyesület. (Dr. Major Ervin).
17.30 Zsögön Lcnko énekel. — 18 Bródy Sándor emlékezete. — 18.30 Komor Géza jazz-zenekarának műsora.
— 19.10 A Nyírségről. (Dr. Szobor Pál). — 19.40 Szánthó Gyula magyar nótákat énekel, kíséri cigányzene. r-> 20.40 Hirck. — 21 Az operaházi zene-knr. - 22.15 Időjáráselenlés. - 22.20 Setét György szalonzenekarának műsora. — 23 Tánclemezek. - 0.05 Hírek,
&ad«p*«t IL
18 Komor Géza jazz-zfcnckarának műsora. — 19.10 Paul Tibor klarlnétozik.
— 19.45 Fahrenheit. (Sztrókay Kál-mán). — 21 Hanglemezek.
12 Vegyes lemezek. — 14 Bettendorf szoprán lemezei. — 16 Dalltanezek. 17.10 Pachcrnegg zeneszerző müvei.
- 19.20 191JÍ-1925 divatos d»lafl>ól.
— 20.20 Tarka tíz pere. — 21 Meltzky. négyes. — 22.10 Fiatal operaénekesek és énekesnők lemezei - 23.15 Állástalanok zenekara. <
Ingyenes belépőjegyek áruházunk pénztáránál már átvehetők
ZALAI ROZL0WY
dalai KÖZLÖNY
tteptember 16
Iskolaév kezdetéi Ön sem lehet kivételi! JSS^S Iskolacipőket,
tornacipőket, gyönyörű trottörcipőket legolcsóbban vásárolhat
„IDEÁL" pipöáruházban (Fő-ut 12. sz.)
az
Mi a hiba a zalai gyümölcs-termelésben?
A.MmW /<""<—f)f M^íytU. 4\' ffaxolgabbátáj bekapcsolódnak a ggüimílif (TM"\' megszervezésébe
A Zalai Közlöny évek óla napi. tttukn tarli* ■« W^l gytimölcs-«l»:i1 kArdéaSt, amely h pmgény jn>lal népnél ri-ofilfiyUi fontossággal ttr. A n<»t Jolyó nirtia és körte export-akcióval kapcsolat, ban felkerestük • járási gazdasági
- Jellemző a helyzetre, hogy pl. Garabonc és Ktskoinárom községekben fordult csak elő, hogy kctíéle fuJUi almát lenucltck. utána Nagy. récéén az egyik gazda csak kétféle fajta almára tért át és most már mindenki at ée Igy termeszti
felügyelőt és kérdési intéliünk hoz. gyümölcsönakben. Cmrabone
f*,«. és * »sto1»u. - ----- "—
blróaáectaka gtfiiMöloscaíWirtbavaió M(«p«aló<láau Irént, ami baléfco. Oyrtn luegkönnyitené <-xport el. keiét.
- Bli. BKWítptfa nekttok a fel\' Og)«)í - bwgy tiílí* DéletlAban, a nuyknnlwtl iirAsbwn » gyünjöl-oiiökWl a JígktWinbüztíWi íajiAt tzr. lM«*ttk, nem -oka»wtíKu. a vtdAk
vfeMVyuirutk. megíeWóao agy vagy két (apát. tís Így magtörténtk, hogy bogy ka ogy k*r ífcKlő egy vqgon Jonath£n-*unál qkar, akkor eíV egy csomó köztfgbeJ kell össjb-««!)n( é, ajskpr la s$»k ne)».*n ie-b»l 0*y vagonkoz h«zí4jutol
- Nagy baj az ls, hogy a gyü-rnSicsteJepiVsckre adott köWlnt ■WN sem v\\i>» Igénybe Pedig a íöMinliyfciéMlgyl ro»lMte>-tumnni ezzel fontos «élj«j «oit»k, lehciővé akarja tenni a minél lntenziv*-bb gyDWÖlCStewiesztúít. t
HALLÓ, BERLINI
5ZANTÓ OVÖ*OY MOÉNYC 38
- D« megtaláltam a kprsjílleui pregnáns kifejezési formáját. A sportot. A szabad verseny világának korszelleme a sportszellem\'. Győzni I Ez « Jelszó, ez a mótorikiis hajtóerő. Mit Jelent ez u szót Mások legyűrése ré-vén érvényesülni. OkölleL könyökkel; doppinggal, ziháló mellel, hörgő lü dővel, boxkesztyűvel, gázmaszkkaf. gépfegyverrel, gázgránátokkal, utat töini a földteke versenypályáján át. összeszorított fogsorral, szikrázó szemekkel megfeszített irmokkal, a dicsőig hazug deliriumában starthoz állni és végiggázolva hegyen-völgyön vizeken gyarmatokon, élő és halott <*nbertest-véreken, lerántani mindenki előtt Q célszalagot. Ez a sportszellem. Az in divldtfum istenilése, a startkultifsz, a szabad verseny. Az anardhia. A spórL pályán a rekordőrület, primadotona-kullusz, de a harctereken faji és népi individualizmus, háború.
Efhallgatolt és lelelte a karcolótüt Aztán az abUkhoz vitte a rézlemezt, hogy a barna rétegből kiütköző réz vörös rajzot m«gviwgálja. Abol a tű barázdát karoolt a viaszrétegbe, utt a mhritásra szánt rézl«*neijeiület c*il. k)Rott, megmutatván a rajz körvonalait és árnyékolást.
•— Nos, mi köze van mindehhez a két cégtáblának? A cégtől® n.-m ie. lenti a szabad vweenytt
- Jelentheti azl is. De síjámpmra elsősorban a munkál jefenll. A mjan-kát, amclyb«u uigit az egyik i%mim-testvér u nubikuak, auidyl*» 1h0»í-. zonyhja, liogy él benne az individn-alUmus kivül « míi^k szel-,
községben a körjegyző, Nagybakónkon pedig a közbirtokosság léte. sitett minta-gyümölcsöst A célhida tós éo egyféle L-rmesziés íissan, de mégis már terjed Zalában, a nagykanizsai járásban.
Nagy hiba\' az ls, - mondotta a feJügyefó T»ogy tlz gazda között nyolc eivtígzi kötelességét, Roitó pe-djff nem. Nyolc elkövet mindent,
permetez, dolgozik, lr|ja a rovarok légióját, kettő viszont hanyag és nem törődik a fáival. Ez a két ha-nyag gazda megakasztja a nyolc dolgos gazdának a munkáját és annak eredményét.
Egyébként a járási felügyelőség és a főszolgablróság erőteljesen belekapcsolódik az export-ügybe is és lehetővé kívánja tvani termelőnek, kereskedőnek egyaránt, hogy ezOn a téren boldogulhassanak.
Naponta 30 vagon keresztáron át
A murakereszturi határrorgalom-ban az utóbbi idöJ>en megélénkült a tuzakivitel. Naponta 30 36 va. gon hagyja el a murakereszturi határállomást. Rendeltetésük Jobbára Oluswrszág, de Ausztria és Svájc is. Az Argentínának eladott 12C0 vagon buza utolsó tételei is most kerülik l. szállításra. Megindult a burgonyaszállitás is. Jobbára a Szulok-vidék burjponyái kerülnek mogt kivitelre, amelyikei a barcsi állomáson raknak be. Zabból napi 6-6 vagon indul, ugyancsak a Jófajta mgayar babból. Utóbbi trieszti rendeltetéssel Valószínű, hogy tengerentúlra korainak. Tegnap egy
Vadászok figyelmébe! Friss«n lőtt vadat
(nyulat, fácánt, foglyot stb.)
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek.
Vifta I ainc minl a Vadkiviteli Vállalat Rt.
viua i-djua, szombathelyikirendelUégénekmegbízottja.
Telefon nappali 1—56, eete: 1—49. 3ie
buza indul Mura-Olaszországba
vag*m öszvért vittek ki Olaszország, ba. A többi cikkek forgalma jelenleg nem jelentékeny. Ezzel szomb-\'n bejön az országba amerikai juta, egyiptomi pamut, a magyar textil, gyáraknak feldolgozásra, budapesti rendeltetéssel, amerikai foszfát, Osztrák és szerb fu é6 deszka, utóbbi Jobbára dunántull .rendeltetéssel
A Gólya meg a Pacsirta
— Hogy-hogy ludsz le pacsirta oly nyílegyenesen az Égre szállani. Hololt in — pedig mennyivel nagyobb és erősebb a szárnyam — csak lassan és hosszadalmas keringésekkel tudok felemelkedni? — kérdezi a Gólya a PacslrW.
— Hát csak ugy barátom, válaszolja a Pacsirta, hogy mikor én a Magasságokba emelkedem — mindkét szememmel az Égre nézek és nem pislogatok fél-szemmel se fölál kígyókra, se földi békákra, ml\'nt te I
Dorosmay János
- Női éa férficlpfi újdonságok érkeztek, gyönyörű kivitelben legolcsóbban az „Ideál" olpöáruháab&iL Fő-ut 12. sz.
leme, az együttműködés képessége ls. Lehet a cégtábla mai tortúrában a szabad verseny szimbóluma, mégis: a sporttól a cégtábláig megtette Gósta Felsen az utat. Minthogy megtesszük uz utat a küzdelem nélküli kooperációig ls. A munka lesz a jövő sportja. A felsőbbrendű, kiegyensúlyozott ember képes lesz a te*ti és szellemi munkára egyaránt és erejét, szívósságát, harc-készségét, a mai sporteseményeket a munka versenypályáján fogja kiélni, ahol nem lesznek legyőzöttek. Mert az ember nom egymással való küzdelemben fecsérli taüjd el erejét, hanem a természet nyers erőinek legyűrésére fog szövetkezni. A start a* emberi szolidaritás lesz, a célstaiag az oml>er-élet standardja, az embersors feljavításának lehetőségei.
Maró szag vágott végig » müt^tacn. A festőnö salétromsavat öntött egylapos, négyszögletű poreoJlántálba, uz. tán óvatosan l>elcfektette a rézlemezt a iti.>t -. folyadékba.
tost e«y ;uiVsik rázletoeil veit cfcj és steszláng ífktt megmelegítette. Aztán barna nyomdafestéket dörzsöli széjjel rajta. A véwonronggyal adtlig csúíolta, amig a rétlmp újból fényleni nem kezdett. Csak a feiftkt kimUratotl részeiben maradt benn>- a; festék.
Ráfektette a rézlemezt a ká*i,levonó-gép alapsÚtjára. Aztán nodves itatós-la|K>k köziül eleíánlcítonlsíinü japán papjrlftoot veit elő és rásimiloltu a rérlfmefre. A papirt vastag nckatezzcl fedte le és megtoragtta a csigát. A tevonógép alapsilfja végigcsuszott a két aoélh««ger kóel.
A fenlőnö lw*wwsaa wáUu az elmi próbalevonalol, aztán odanyújtotta laUlb^imuak.
A vízió nagy perspektívákat mulatott. A képet kereszt osztotta ketté, ímelyben boxbajnok vergődött. Arcinak szenvedéstől eltorzult vonásai Tóni Brecherre emlékeztettek. Es a keskeny medence, a kíntól elgörbült, halahwis vállak is. Boxkesztyflbe bujtatolt k<vei vasszegekkel általverve, csakúgy, mint sarkatlan antilopcipőbe bujtatott lábfejei is. Es a kereszttől Jobbra ós balra, idők és terek távlatában tara-Jossisaku gladiátorok haláltusájukban az aréna Iromokját harapva, nnriiit elérkezik hozzájuk a két utolsó szó: accipc ferruml
lovagi tornák, kétöles öklelőláhd-zsákkal, acélba sanyargatott embcrtcs-tekkel. I-elrobbanó gépkocsik, halálba-finiselő angol telivérek, nyaktörő lo-vaspoló, mélységberohanó bobok, sza-kadékbazuhanó si-Cutók. A dombok és hegyek már belebuktak az alkony ho. mályába. Csak a kereszt feliratát világítják meg az utolsó napsjugarak: SPORT.
És távoli mezőkön tüietokádó acél-hernyók másznak, tankok. Az alkonyi égen aeroplánok tusakodnak a kereszt fölött.
A festőnő kiomelte a salétromcavból a másik l<*nezt. Aztán megtisztítva azt a viaszrétegtől, arról is próbalevona-tot készített
A kompozíció közepét kévehordó parasztlány foglalta eL Hatalmas cx) i*bjain, széles medencéjén megfeszült a kónbyü ruha redőzete, kemény gömbölyű karjai ugy tartották az élet nagyszerű terhét, uiint Atlas a földgolyót. Mellének halmai ugy mogisud-Uk fel a munkában, mint az élet nagyszerű ei-edői, « termő teitnészet )?tártvonulu síjjjibopjuneL
A lány homlokán verejték gyöngyözött, pedig még hajnal volt csak. És ragyogó szemeiben is ott ült a hajnal, egy eljövendő nap lehetőségeinek Ígérete.
Traktorok nyomában ratagvetők jár-»ak, aratók kezében megrUlámlott a virió és kasza, boglyák közt cséplőgépek |>őrógtck. Formaliázakból l)őr-kőtényes b^iyászok ludultak neki a tárnáknak, vállravctetl csákánnyal, a gyártelepek felé munkások meneteltek ezernvi gép ütemének előérzetében, a gvárkéménveken tul kikötők öblei csillogtuk hajókémények füstölögtek, emelődaruk integettek, mint az ember rolgálatába állt -ippant acélösáHatok. És az égbolt hajnali fényében az első napsugarak diadalmas ragyogásában, boldogan cikázó madarak kőzött repülőgép Úszott a bárányfelhőknek, utána egy második, haitnbdity. negyedik, ötödik. Nem marakodtak; mint a héják, sasok, békén repültek egymás mollett, mint kóltóző vándor, madarak.
A kévehordó lány felmagaslott az a«Toplánokig. És alatta antiqua-betüs felirat hirdette:
EGO SUM VIA VERITAS ET VITA!
Gertrude Bollwitz késő esUg dolgozott a két lemezen. Az atelirr Üvegei titokzatosan csillogtak, mint templom-ablakok.
Erdtheim elnézte, hogyan jön egyik próbalevonat a másik után- Mindegyik uj fejlődési fázis, erőteljesebb, gazdagabb kifejezője az eszmének, életnek, embersorsnak. És arm gondolt, hogy talán minden egyes fejlődési fázis nem volt egyél) uz emberi tőrténetlxn, msnt egy próbalevonat. Egy ismeretlen, gigászi művész próba levonata. (Vég»)
1(98, szeptember 1G
ÍAW9 MZuom
Kombinált szoba:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szók
I asztal
I hangulatlámpa
I
ebédlő berendezés:
380.-,
pengő.
1 kredenc I vitrin 1 tálaló I asztal 6 szék
530.-, fill-, 760—
pengő.
2 szekrény 2 ágy
s, s&rkrtní no.- möiíi
Hálószobák:
Szép kivitelű dióteli hálók:
P 300, 1. «
Őszi lakberendezési kiállítás!
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
— (A rendőrségről)
Krasznay Pá. államrendörségl tanácsos, a nagykanizsai kapitányság vezetője holnap négy heti szabadságra utazik. Távolléte alalt Farkas Jenó kapitány vezeti a kepltánysá-got.
— (Pipi gyQlés Murakere.zturon)
A nagykanizsai esperesi kerület papsága héttőn délelőtt Csőlhl Uéza pápai prelátus, murakereszturl apátplébános elnökletével kerületi Ülést tartott, amelyen Kreutzer Ferenc kerületi esperes és az egész kerület papsága jelen volt. Nagykanizsáról \'íizt veitek a ferences és a vlligl pipság. A kerületi gyűlésen a szo kásos papi-ügyek és időszerű lelkipásztori kérdések kerültek megvitatásra.
— (Két esküvő)
Kél Mküvji hfr egyszerre futott bc Budapestről a Zalai Közlöny werkcsz-t őségbe. Mindkettő a kanizsai uri tár-
saság ismerőseinek frigyét közli. A* egyik szerint \'Llszkay Viktor ezredi* Magda leányit szombaton vezeti oltárhoz Budapesten dr. Osskó Endro, a Nemzeti Bank tisztviselője. A músik szCriut szerdán viui az esküvője Buda-pesten Székelyhldy Tibor [öhudnagty-""k Lizir Margittal.
— (Templom-szentelós)
Dr. Rótt Nándor veszprémi me. gyéspüspök most szentelte fel fényes egyházi ünnepségek keretében
újjáalakított Bümegi ferences templomot. Az unnejji egyházszó-""klalot Szabó Sándor esperes tar-íotta.
— (A leánygimnázium)
növendékei hétfőn délután tanáraik vezetésével megtekintették a ferences plébániái, a templomot, annak belső berendezését, a ferencesek nagy kertjét és gazdaságát. A líceumi vendégeket Gozdán Ernő egyházközségi titkár kalauzolta.
- Legújabb dl..la női télikabátokat matatja be a SohUtz áruház szombat délutáni divatbemutatóján.
— (A tüdőbeteggondozó Intézet)
Nagykanlzián az elmull kél nyári hónap alalt 20 uj beleget vett fel, kikkel együtt a beteglélszáma 123-ra emelkedett Az év elejétől fogva 640 beteget kezeltek az intézetben teljesen Ingyenesen. Julius és augusztusban 7 röntgenvizsgálat volt és 30 egyéb laboratóriumi vizsgálat. Ugyanez idő alalt 70 beteg 2170 liter lejei kapott.
Női betegségek gyógyításánál a lermésretes .Ferenc József" ke serllvizet gyakian alkalmazzák, me.t könnyen bevehető, rendílvtll enyhe ha.hajtó, hitása prdlg gyorsan és minden kellemetlenség nélkül bekö vrtkcz\'k. Az orvosok ajánlják.
— (KI a jegyző Keszthelyen ?)
A zului lapok több ízben foglal, koztak a keszthelyi jegyző-kérdés, sel Keszthely voltaképpeni jegyzője Dér Rezső, aki azonban nem fog. lalta el állását, mert nemrégen Cserszegtomaj község is megválasztotta jegyzőnek, de ezt a választást megfellebbezték. Felvelődjk a kér. dés : ezek után voltaképpen ki a keszthelyi jegyző ? Mindkét községnek megvan a piegválaszzUrtt jegy. zője, de Dér Rezső még sem tényleges jegyzője egyik községnek s"m, mert még mindig nem határozott, hogy melyik állást foglalja el (Jgy-látszlk rövidesen ez a kérdés Is megoldást nyer, mert dr. Huszár Pál főszolgabíró most kiírta a pályázató! a keszthelyi veaetőjegyzői állásra.
— (A kaposvári iparoskongresszus
foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a 60 éven felüli iparosok adótartozását engedjék el. Mint ismeretes, a gondolat Nagykanizsától indult ki, az It\'eni Ipartestület elöljáróság) ülésén vetette fel a szociális
Városi Mozgó. Szerdán és csütOrtőkOn I
Edward Orlffith szenzációs rendezésében-
Fériem barátnői
Főszereplők a Mefro legnagyobb művészei: Iván Crawford, Róbert Manlgomery, Franohot
Tana éa Charlla Ruggeea. Kísérő müaor, aktuális Magyar Hiradó 1
Előadások kezdete hétköznapokon 5, 7 él 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. — A hétköznapi első előadás filléres.
érzés állal sugallt gondolatot Lu-kácsy nagykanizsai iparosmester, aki egyben a 60 éven felüli Iparosok megadóztatásának kikapcsolását is indítványozta.
Csütörtökön szentelik fel a piarista-templom harangját
Végre sikerült ezt is megszerezni. Megkapja harangját a piarista-templom. Magas Miháiy tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgató fáradha-tatlai buzgósága és Márkus Károly stltőnagyiparos nejének áldozatkészségéből. Egy kis összeg rendelkezésre állott ugvan Magas igazgatónak, Márkus Károlyné nemes adománya azonban lehetővé tette a harang megrendelését, amely a legközelebbi napokban megérkezik és szeptember 17-én, csütörtök délelőtt 10 órakor kerül felszentelésre a piarista-templomban. A harang az első piarista szent: Pomplllus nevét fogja viselni, annak tiszteletére lesz szentelve, mint ahogy a kis templom is Szent Pompllius tiszteletére emeltetett, elsőnek az egész világon. — Az egyházi szertartást Kreutzer Ferenc tb. kanonok,, kerületi esperes fogja végezni a piarista-atyák asszisztenciája mellett. A ha-rangszentelésen részt vesznek a hivatalos város és testületei, a piarista diák-szOvelség és mindazok, akik a piarista-családhoz közclállőknak érzik magukat.
Az uj harang még teljesebbé és szebbé fogja fenni a meghitt tónusú és annyira megkedvelt kis piarista templomot
— Bútorokban a Kopftela-oég vezet. Modern mlntatermelben a lefrjohtiat q legolcsóbban mutatta be, krdvező tize* téti feltételek mellett
BALAI KÖZLÖNY"
1096. szeptember 16
— (A belsősomogyi reformátusság)
kedden délelőtt kezdte meg Csurgón közgyűlését Halka esperes elnöklete alatt. Nagykanizsáról részt vett Vécsey Barna hitközségi gondnok, városi műszaki tanácsnok.
Mé^ 5 százalékon áll a cipész-sztrájk
Ma délelőtt Jöttek össze a kanizsai dpész mesterek és a sztrájkoló segé-<!ek megbízottai dr. Pottyondy József városi aljegyző előtt, hogy megkezdjék a békéltető tárgyalásokat. A mesterek 5 százalékot emellek « tegnapelőtt 20 százalékon felöl, a munkások pedig a kért 35 százalékról leszálllak 30 százalékra. Igy most már csak 5 százalék a dlfcrencia, amit srerdán este az Ipartestületben folytatandó ülésen valószi-nöleg végleg sikerül elintézni. Minden remény hiV\'g van a megegyezésre, ami érdeko a munkaadónnk, de még inkább a munkásnak.
— Elogám a4l ruhákat é8 pongyolákat mutatnak be Schfltzék a szombat délutáni divatbemutatón.
— (Sakk-hlr)
A nagykanizsai Sakk Kör a magyar sakko7Ók világbajnoksága feleli érzett öröméi üdvözlö táviratban közölte Maróczy Qézával, akinek nevét a nagykanizsai Sikk Kör is viseli. A Bad Aussee-bau pihenő mester most levelet Intézett Kelemen Ferenc elnök utlán a nagykanizsai sakkozókhoz. .Hálásan köszönöm — irja — a szives üdvözlést és köszöntöm a kedve* ismerősüket, barátokat, hivük: Maróczy Géza".
- Uányok - fiak t .Ideál\' iskola-cipőben kellemes a Járás. Pő-ut 12. az.
— Elegáka hiuMtt pongyolák legújabb fazonokban Sehütznél.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qataabsrg Nyomda és Dálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pslelös kiadói Zalai Károly, tatamiban teleion! Nagykanizsa 78. saárn
APRÓHIRDETÉSEK
ApróhlidclS. díj. v.támap Sí Omi.pn.p lo iiűiu 80 fillér, minden lovábbi .id 0 llllá,. fiíUöm.p 10 udifl 60 (UUr, mlnd.n lovSbbl ud 4 (Illír.
Aatólaxi*. bérautói, rendeljen Rarape-ból, vldihre ís helyben, legolcsóbban Te-lelon állomás : 544. Bojtor Klataludy-utca 7- ______________________2704
ftxakakárdi iajbor PI.SO Koron, átt.rméb.n. g
Ut iramúin kinyelmea autótaxi! Hl.álUlolt vllcldljáit Kaulmann Manónál rendeljen. TelflonállonUa; 8-22. 3096
UUiobáa udvart Ilkái klsdó, C«n-Etíy-ut 56. 2
Bulorozotl szobát, IDrdSaioba hauná-iat:al, esetleg anélkül, vagy egy ntav két-• <oM. laklat (vlivetelfkei) azonnalia. Címeket a kiadóba. 3300
Elk(lt«i4s miatt lobbltle bútor, i£y-nema, hinaitl.1 dolgok olcaón eladok Horthy Miklós ut 3. 330|
Érlelmeiehb. tlaUlabb bolái»Molg« ™P blftsáo, esetleg tassuht (elvitetik Vlda Miaciltsletbea. 330$ I
BtltldNb.Járatú, csinosan bútorozott utcai szoba október l-re kiadó, Ca«ntery. ut Z7/I. Ibldszlnt, Bettthelm. TI3Ö4
^blzbató b.lér*.* azonnalra lel. Yítetlk. Vlda, Horthy M.-ut 43/b. 3307
KivckI használt, aulyeszlós ••rr4>ia Márkus, Kliily utca 31. SJJJ
A spanyol nemzeti csapatok elfoglalták Gradost
Alcazar védői az életük árán sem állnak szóba a madridi kormánnyal
Morgado ajánlata után Alcazar parancsnoka kijelentette, hogy ha Csl\'e gykővete akar valamit, okkor kor-
Mudrid, szeptember 15 Morgado, Csile madridi nagykő, vete l!r gbiz;itása alíipjiln közveiie-ni akart a kormány fa Alcazar halálraszánt íelkeW-vi\'döl között.
mdnyu utján forduljon a burgosi kormányhoz. Ez után uz üzenet után
Nagy és sok inyt biztosit mas«, ha Mm\\ a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-ml tárolja.
Érdeklődni lehet: Csengery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 107. Néplakarékpémtár R.-T-nél. Telefon: 20. és 120.
A legjobb puska a
Frommer kakasnélküli vadászfegyver
P 295—
12, 16, 20 öbn.-ban
havi 30 pengős résziéiben !
Fegyver és lőszeráruk nagy raktára
Szabó Antal
sport-llzlelében
ÉRTESÍTÉSI
Érlesilem a nagyon lisztéit vevOközönséget, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, alrkaret és síremlékek készítését és javításét. Ugy márványbó\', mint gránitból és műkőből nagy raktári larlok a vevSkőzönség rendelkezésére.
Tiszteieltel KOVÁCS JÓZSEF kSfaragómester.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
lagolosóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után csak
2 pengőért készltunk
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Létakarékat »l«—nt«w aayaBB«» b«»oauak.
a kormány tüzérsége azonnal meg. kezdte újból Alcazar bombázását.
UJ győzelmek
Burgos, szeptembe r 15
Az Asturiában harcoló nemzeti csapatok elfoglalták Capubana hely séget.
A felkelő csapatok elfoglalták Grad«>st, ami a kormánycsapatokrn nézve rendkívül érzékeny veszteség, mert Grados hadászali kulcsa volt az egész vidéknek.
A nemzeti csapatok parancsnok, sága elhatározta a Sumaya irányában előkészített támadás megkezdését. Mola tábornok, aki személyein vezeti a támadás hadműveleteit, S:in Sebastianba érkezett.
A buddhistáknak
sem kell Trebitsoh Lin-koin, a buddhista „apát"
Snntfhni, szeptember 15 Csaó Lung b)uddWsta «apát,> nki Trebilsch I.incoljaiinl, a hírhedt kém-mel és szélhárnbssal a*onos, Ticn-Cin-ben telepedett le, mert olyan rosszul ment a dolga a buddhisták kőzött, hogy tervéből semmit elérni nem tu. dott. Kudarcot vallott minden kísérlete, hogy erkölcsi és anyagi támogatást kapjon a buddhistáktól. Erre nagyarányú gyűjtést indított, de ez som sikerült, ugy hogy végűi az ehxtaiáslioz az útiköltséget mégis a buddl<ist.^k gyűjtötték össze.
Hofherr-Schrantz-féle
műtrágyák,
„FLJTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédő mlsze-1 rek, gép zsák, stb. kereskedésiben §
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
U. tilMtal Murisáéi éa IMÉnkl LayttuU VUlsWa Uia|n«i>u»U|tl>ui
M.M>im|ial. IMalla áaUi, ZaJaá ü acouu
78a évfolyam 212 szám
Nagykanizsa, 1938. szeptember 17 csütörtök
Ara 12 Wt
ZALA!
POLITIKAI NAPILAP
\'» UattthaUli FM 1
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
I\\l(MI«té»l ára: ejy hó™ t pengi 40 Wlír. Szerkeutfoáfi t. kiadóhlrauli tcídnai 78.is.
„fl Nemzeti Egység elég erős ahhoz, hogy továbbra is kitartson programmja mellett"
Vitéz dr. Árvátfalvi Nagy István őszi körútja kerületében
Zalaegerszeg, szeptember 16
A zalai választókerületek kg. agilisabb országgyűlési képviselője, vitéz dr. Árvátfalvy Nagy Isivján őszi körutat tett a kerületében. Minthogy alig van községe, amelynek érdekében képviselősége óta nem teti volna valami értékes szol. gálatot, mindenütt a hála örömével fogadták és bizalommal vitték elébe a vidéki magyar élet további gond. jait-bajait.
Nagylengyelben például 4000 pengő államsegélyt szerzett a községnek a zárda-iskola céljaira. Za laíurhokon a tejcsarnok céljaira szerzett 2000 pengő segélyért mondtak neki köszönetet. Söjtörön, Tó-hidán, Andráshldán, mindenfUtt volt valami köszönni való. Alsóbagodon az iskolaépitési államsegélyt, Salom váron, Zalalövőn egyéb gondosko-
dását köszönték meg a községik
Árvátfalvy Nagy István a komoly politikai munkásságához méltó, komoly, frázisoktól mentes beszédben szögezte le mindenütt, hogy ő és társai
a néples, nemzeti reformpolitikából nem engednek, a program szerű gazdasági és szociális alkotásokat megvalósítják.
Most előtérben vannak a hegyközség gi és szesztörvények, a részvényjogi, szövetkezeti reform, a front-harc<>s törvény, a hadikölcsön valorizáció,
a választójogi törvény.
Ez utóbbi az ellenzéknek nem any-nyira célja volt, mint inkább korles eszköze, jelszava. Hát most megcsinálják. Ennek a választójognak
azonban olyannak kell leírni, hogy a kerületek arányosítását ls megoldja és a választói jogosultság dolgát is kielégítően rendezze.
Kitért beszédében a képviselő a külpolitikára is.
A bolsevlkl és antlbolsevlsta frontok
közüi mi csak a német-olasz barátságon alapuló s nemzeti életünket megerősítő politikát követhetjük. Ehhez azonban teljes belső lelki egy ség kell. Most, hogy Gömbös Gyula vezér áldozatává vált a kötelesség-teljesítésnek, a reakciós elemek, a demagóg szélsőségesek jónak lát\'ák nz időt arra, ho^y rohamozzák a NEP-et és sürgessék a saját uralmit, kat. Erőlködésük hiábavaló. A NF.P továbbra is kitart a munkaprogram mellett. Hála Istennek, elég erős hozzá !
A bolsevizmus elleni front kialakítása is szóba került Mussolini és az osztrák külügyi államtitkár tanácskozásain
London, szeptember 16 Az angol sajtó nagy fontosságot tulajdonit Schmldt osztrák külügyi államtitkár és Mussolini megbeszé. léseinek. Romában a pozsonyi kis-antant-értekezlet visszhangjaként a kisantant szétbomlásának jeleit látják, ugyanekkor Schmldt látogatása nyomon követi Göbbelsét, amiből arra következtéinek, hogy Schmldt és Mussolini között a bolsevizmus elleni közös védekezésről is szó volt.
Páris, szeptember 16 Jólértesült olasz körökben kijelentették a Havas-iroda római tudósítójának, hogy Schmldt államtitkár olaszországi megbeszélés-i nem te. kinthetök valóságos tárgyalásoknak. Mindössze arról van ,szó, hogy áttekintik a nemzetközi helyzetet Fő. leg kél • kérdésről lehet szó a tár.
gyalásokon. Az egyik Ausztriának a kisantantlal való viszonya, u másik pedig Ausztria belső helyzete. Olaszországban ugyanis ugy látják, hogy a kisantant közeledni sK-relr.eOl.isz\' országhoz és Ausztriához, ami mind két ország politikáját fokozottabb óvatosságra készteti.
Hire járt nemrégiben, hogy az olaszországi megbeszéléseken az ausztriai restaurációról is szó lesz, ezeket ú híreket azonban megcáfolták.
Benes egyedül maradt
A francia sajtó megállapítja, h«>gy a
kisantant pozsonyi értekezletén Be. nes elszigetelten áüoit n francia-barát és a szovjetet illető politikájával. Románia és Jugoszlávia ma-gatartásából ls arra lehet követkéz telni, hogy szembe fordultak a srov jetlel.
Genf elismeri az olasz királyt Abesszínia császárának
London, szeptember 16 Aloysi olasz népszövetségi főmeg-bizott, mint Olaszország királyának és Abesszínia császárának képviu(e. lője vezeti az olasz delegációt Genfbe, a Népszövetség ülésszakára. A biráló bizottság ez ellen nem emeli kifogást.
Nem lesz uj Locarno
London, szeptember 16 A Londonba összehivott locarnoi értekezlet összeülésére nincs kilátás. Olaszország a meghívásra azzal válaszolt, hogy előbb diplomáciai eszmecserékre van szükség, Németország pedig ^hit korainak tartja a kitűzött határidőt. Franciaország és Belgium elfogadták a rrrghivúsl.
Forradalmi jelenségek a francia városokban
A kormány lemondott a döntflblról eljárás alkalmazásáról a sztrájk Agyéhen — Llonban utcai összeütközések voltak — Menekülésre készülnek a francia nagyiparosok és üzletemberek
A francia kormány lemondott ar-ról a tervről, hogy a textilgyárosolc
ellen kényszer-rendszabá iyok.it h >z-200 és elrendelje ellenük a döntőbírósági rendelkezések végrehajtását. A kormány erre -azért határba el magát, mert a radikális képvíse-\'ők határozottan tiltakoztak a kormány döntőbírósági szándékainak végrehajtása ellen.
A francia közvélemény izgalma a.tetőfokra hágóit a lillei, sztrájk kö
rüi Politikai körökben hire jár, hogy a sorozatos sztrájkok megingattak Bium kormányának helyzetét. A különböző városokból nyug-taíarisöeokróf érkeznek jelentések, több helyen már ezek kirobbanása-tó\'- tarianak. Lionból valósággal forradalmi jellegű hírek érkeznek, a melyek közt összeütközések hírei is előfordulnak.
Londonban mind nagyobb aggo-dalojunw figyelik a franciaországi
belső helyzet súlyosbodását. Az Evening News szerint a- pánikszerű francia tökemenekülés már lezárt fejezet. Az aggódó tulajdonosok már minden aranyukat, drágaságukat és készpénzüket külföldre vitték. Most kezdődik a második fejezet : A francia nagyiparosok és üz-leiembe rak lakást bérelnek és bútoroznak be Angliában, hogy sürgős szükség esetén legyen hová küldeni családjukat. . . ,
A város haz&flas műalkotásai\' és az iskolák nevelő munkája
Az elmúlt napok egyikén, a hétköznap zajában csendesen ünnepelt tanuló-ifjuságunk. Nagy munkájuk első pillanataiban, a tanévnyüás úhi tatos perceiben felkereslek a tajiu-lók Nagykanizsa Ereklyés Ország, zászlóját, mikoris. a nemzeti zászló-tisztelet ragyogó fényében, a sok száz gyermeki, ifjúi szív fogadalmat suttogó dobogása meglengette a magyar fájdalom lobogóját.
Felettes tanügyi hatóságaink intézkedése alapján örvejidetesen nemes szerepet kapott iskoláink r.e. velő munkájában az Országzászló: az az egész magyar életet átfogó jelkép, mely előtt a felnőttek egy része a fentérintiett zászlótisztelgésí ühnep alatl is és nap-nap után is — sajnos - mélyen bántó közönnyel halad el; mintegy igazolva, hogy a nemzeti zászlóUsztelatet biztositó értelmi és érzelmi értékok hiányoz, nak a lelkűkből.
Városunk egy másik — országos viszonylatban is páratlan - alkotásának hasznosításával még volna egy alkalom az iskolák közös nevelői törekvéseinek a nyilvánosság előtt való érzékeltetésére. Amint a tanév elején az Országzászlót, igya tanév végén a triano.ii gyásznapon a Nagy magyar-ország szobrát kereshetné fel ifjuságunk, hogy e szobormű jelképes értékei egytefüzhessék az Iskolák irredenta törekvéseit és az ott erősbödött honfiul fogadalom lendületet, irányt adhasson az iskolákat évenkint, végleg elhagyó if, jaknak a magyar élet erőpróbáihoz.
Bár fejlődhetnének, példaadó erejükben, gazdagodhatnának ifjusá. gunk hazafias megmozdulásai I Mindezekre, a mély tartalomhoz feltétlenül kívánkozó, kifejezőbb külső biztosításában meg is lenne-a le« helőség ! Nem fúvós zenekarra gondolunk}. Legyenek a szóban lévő ünepélyek továbbra is csnd-es ma. gábaszáUásal ifjuságunknak Na. gyon emelné azonban az ünn(epsé. gek fényét, h:i azokra minden iskola elhozná saját zászlóját, ha az egy-s cserkészcsapatok zászló aluti testületileg jelennének meg, iskoláik növendéksorának élén, stb..- stb. Nem zászlóerdő után vágyunk ! De ugy az ifjúságra, mint a város lakosságára elevenebb hatást gyakorolnának ezek az ünnepélyek, ha nzokra a felnőtteknek bekapcsolódási Jehe. tőséget nyithatnánk, r1. városunk egyesük\'tei - és az egyes szövetségek helyi szervezetei szűkebb képviselet élén kiküldh-tnék ez alk.il. makra zászlójukat. Minden egyesületben vannak olyan tagok, kiknek gyermekei nz egyik, vagy másik iskola növendékei, ezek a szülők szívesen bekapcsolódnak a küldöttségbe már azért is, hogy gyermekeik ünnepének részesei lehessenek.
Amilyen megkapó ifjuságunknak
9
■ALMI KÖZLŐIT*
1S36. sxeptember 17.
07 Országzászló, vagy a Nagyma. gyarország szobra előtt való ünnep-sége, épp olyan eredményes, lélek, formáló hatosaiban kimerithetetle-nül gazdagok városunk egyéb haza. fias emlékei is.
Vigyük minél közelebb ifjúságunk lelkéhez városunk hazafias vonatkozású műalkotásait. Teremtsük meg iskoláink tantermeiben a hazafias nevelés - helyi vonatkozásainkban minél harmatosabb - légkörét.
E gondolatok leírásakor egy olyan tanterem van lelki szemeim előtt, melyben ott éli az Qfszágzászlónk é3 a Nagymagyarország szobrunk kicsinyített mása, ez utóbbi közelében a szobormű jelképes értékeinek rövid magyarázó szövege ; a falakon ott látom, a hősi temetőnk egy részét ábrázoló kép közelében, városunk hősi halotti emléktábláiról készült - kifejező jelmondat alatt elhelyezett - képcsoportját; a fal másik részét városunk, vármegyénk, a Zrinyi család címere disziü, stb. Ugy érzem, hogy a felsorolt tényezők egymással vonatkozásban, vagy egymástól függetlenül hatalmas eszközei lennének az iskola hazafias nevelő munkájának. Ilyen kedves, közös vonása lenne városunk isko. Iáinak a tantermek fentiek szerinti diszitése. Nemcsak mint a hazafias nevelés diszes eszközeit köszönthet, nénk ezen elgondolás valóraválását, hanem mint a hagyományok tiszteletére, szereletér- való nevelés egyik területét is. Mély hatásának keli\'lennie a tanulóifjúságra annpk a körülménynek, mikor az elemi iskola I. osztályától a gimnázium VIII. osztályáig minden tanteremnek közös nevelői vonásait láthatja s. az azokhoz fülődő nevelő munkánál* állandó — olykor tevékeny — részese lehet ,
Hisszük, hogy e cikkben felvetett gondolatok városunk, egyházaink, iskoláink, társadalmi és kulturális egyesületeink vezető tagjainak meg* értése; a nevelés és oktatás ügye nemes felkarolóinak és barátainak áldozatkész jósága nyomán - ha részben is - megvalósulhatnak sok-sok száz tanulónk igaz örömére és iskoláink nagyon tisztelt tanár* és tanHókarának elmélyültebb munkalehetőségére.
Az iskolák a magyar jövendőt ki. vánják szolgálni a városunk hazafias műkincseihez vezető utakon is. Azt u jövendőt, iáikor a város felnőtt lakossága a napjainkban csirájából bontakozó ifjúsági hazafias megmozdulásokat osztatlan, igaz együttérzéssel veszi majd. — Hát sokáig fogja ifjúságunk az Országz&«Jó|t s a 1|L>bbi nemzeti vonatkozású emlékeinket ünnepelni? Igen! Ünnepelnie kell a boldog Nagymagyarország ifjúságának ls nemzeti múltja emlékei előtti... Vagy, ha az eljövendő nctmodékek is félárbócos Országzászló, cimcrtelen é6 csonka címerekkel díszített irredenta szobor és nem győzelmi emlékek előtt lennének kénytelenek évről-évre megu/uló foga-dalmát tenni — legyen — legyen a jóságos Isten akarata szerint — még az esetben is, a nemes hagyományokat megkedvelő, fenntartó, szerető és megőrző uj nemzedék kialakításában, még akkor is eredményes és minden táT mogatásra érdemes a mai magyar ne. velés irredenta célkitűzése.
Szudey Géza áll. polg. isk. tanár
Munkába állt az Irodalmi és Művészeti Kör
A 42 ik esztendő első választmányi ülése
A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészet. Kör megkezdte 42-ik munka évét. Hétfőn délután volt a városházán a szezon-nyitó választmányi ülés Magas Mihály tanügyi főtanácsos, a piarista gimnázium igazgatójának elnöklete alatt.
Az elnök kitüntetése
Napirend előtt Barbarlts Lajos főtitkár tolmácsolta a Kör szeretetteljes örömét és jókívánságait Magas Mihály elnöknek tanügyi főta. nácsossá történt kinevezése alkal. mából, a választmány lelkes ová. ciója közepette. Ez az ováció hűséges kifejezője volt annak az általános megbecsülésnek, ami Magas Mihály személyét Nagykanizsán kö. rülveszi és annak a ragaszkodásnak, amivel őt a Kör egyhangú bizalma egy évvel ezelőtt az elnöki székbe ültette. , ►
A Vegyeskar sikere
A büszkeség és hála hangjaival emlékezett meg a főtitkár a továbbiakban a Kör Vegyeskarának az országos dalosversenyen elért eredményéről, a dalosok önzetlen teljesítményéről, Szakáll Gyuláról, a Vegyeskar elnökéről, akinek szere. rettel körülvett személye és a dal-kulturáért érzett rajongása adja a Vegyeskar összetartó erejét, - és KetUng Ferenc karnagyról, aki csodálatos fáradatlansággal és odaadással csiholta ki az országra szóló eredményt a Kör dalos-együttesé, bői. ^
Szakáll Gyula, a Kör diszelnöke, beszámolt a választmánynak a V^. gyeskar szombathelyi szerepléséről. Szívből fakadó szavakkal mondott köszönetet a Kör egészének az anyagi támogatásért, a városnak, megyének, pénzintézeteknek, adakozóknak hozzájárulásaikért, Ket-
ting Ferencnek a sok fáradságéri és a Zalai Közlönynek a dalosverseny körül a Vegyeskar érdekében tel. jesitetl szolgálataiért.
Két társelnök távozása
Az áthelyezés folytán eltávozott dr. Kerkay József és Nagy Vinoo társelnökökről a köszönet meleg szavaival emlékezett meg a választmány és erről őket írásban ls éltesiti. l
A város-portré pályázat eredménye
A Kör tavasszal pályázatot hirdetett Nagykanizsa város rövid és irodalmi jellegű portréjának megírására. A bírálóbizottság a jeüg\'s pályamüveket elbírálta, az I dijat (30 P) a »Ne bántsd a magyart* jeligéjű pályázatnak Ítélte, a II. dijat (20 P) az »Alma mater* jeligéjűnek, elsőnek Barbarits Lajos, a második, naft Gráf Ernő a szerzője. (Bárba-rits Lajos bejelentette a választmánynak, hogy a 30 pengő dijat nem ..veszi fel, hanem a Körnek adományozza.)
Muraközi est: oki. 6.
A Kör Idei programját, mint minden évben, október 6-án hazafias ünnepséggel kezdi meg. Az enapon rendezendő »murnközi est«-nek Zadravecz István . püspök és Haller Jenő tanár, Máv tanácsos, a Muraközi Szövetség igazgatója lesz az ünnep: szónoka. Az ünnepség után fáklyás felvonulás lesz a Nagyma-gyarország-emlékmü elé.
A liceálís előadások sorozata ok-tóber 11-én kezdődik, u szerdai vita délutánoké karácsony után.
Nagykanizsáról — Budapesten
A Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége (egyik alelnöke nagy
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülöniegességek
dus választékban.
Legojabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
Sinser József és T2
cégnél.
kanizsai: dr. Tholway Zsigmond, az Irodalmi Kör örökös tb. elnöke) felkérte a Kört, hogy a székesföv. város szabadegyetemének »Ismeret-len Magyarország* c. elöadássoro. zatára jelöljön ki egy szónokot és egy iró-előadót, akik egy szabadegyetemi előadás keretében Nagykanizsát ismertetnék. A választmány dr. Krátky István .tb- elnököl és Barbarlts Lajos főtitkárt kérte fel a városismertető előadások magtarlá-sára.
Epe- és májbetegségeknél, elsősorban epehóiyagkatarrus, epekC-képzödés és sárgaság essteiben a mindig enyhe hatású természetes „Ferenc József keserűvíz a hasi szervek funkcióit élénkebb tevékenységre serkenti. Évtizedes orvosi t«-pasztalatok Ipazol.ák, hogy az otthoni ivókura leggyakrabban ugy válik igen eredményesfé, ha a Ferenc József vizet reggel éhgyomorra, kevés forró vízzel keverve isszuk.
Pénteken 01 össze s népszövetségi tanács
Genf, szeptember 16
(lapzártakor érkezett) A népsző vet. ségi taanácsot j>éntckre hívták ősszö az uj népszövetségi palotába. Az alapokmány módosításáról és népszövetségi reformra beérkezett válaszok kerülnek} sorra, amiket tudomás\'ul vesz a tanácsülés. _
Béldy Béla kilépett a NEP-ből
(Lapzártakor érkezett) Béldy Béla országgyűlési képviselő ma bejelentette kilépését a Nemzeti Egységből.
Greta Garbó férjhez megy
Riga, szeptember 19 Greta Garbó Wachlmeister svéd gróffá! Rigába érkezett. A gróf ál. litólag elválik a feleségétől és házasságot köt a világhírű mozi-csű-laggal.
40.000 pengős betörés az Olasz-fasorban
Budapesten az olasz.fa sorban ismeretlen lettes behatolt özv. Dclmár Tiva-darné, Delmár Walter ismert urver-senyző édesanyjának lakásába, tymab ajtait feltörte és a lakást, mialatt Dcl-márné Svájcban tartózkodik, kirabolta. A kár több, mint -10.000 pengő.-A nyomozás megindult.
ID<3
Höemelkedés!
Prognózis: Gyenge légáramlás, több helyen köd, nyugaton több felhőzet, a hő emelkedik.
Naptár: Szeptember 17 csütörtök. Rom. kat. íjz. Ferenc. Proteatáös Ludmilla. Izraelita 5(191. Tisrl hó 1.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
\\im\\M
I beérkeztek.
őszi Mcipő-ujdonsMnkj
Szives megtekintését kérem SZOIWOLÁHYI ÁRUHÁZ. j

1S36 »iep\'tmhtr 17
ZALAI XOZLONY
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltünfi helyen, kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
Kötelező \'1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
A jugoszláv határőrök sortözet adtak le két halászra
Az egyik halász súlyosan megsebesült — A hatóságok megindították a vizsgálatot
Szerda
HtKlapwH\' I.
17.30 Zsögón T.Oflke énekel. — 18 Bródy Sándor omMkezete. — 18.30 Ko. nior Géza jazz-zonekarónak műsora.
— 10.10 A Nyírségről. (Dr. Szohínr Pál). — 19.40 Szánthó Gyula magyar nótákat énekel, kíséri Cigányzene. — 20.40 Hirek. — 21 Az operaházi zenekar. — 22.15 Időjáráselentés. — 22.20 Setét György szalonzenekarának műsora. — 23 Tánclemezek. — 0.05 Hirek.
RuilapMl ||.
18 Komor Géza Jazz-zenckarának min sora. — 19.10 Paul Tibor klarinétozik.
— 19.45 Fahrenheit. (Szlrókay Kálmán). — 21 Hanglemezek.
17.10 Pachernegg zeneszerző müvei.
— 19.20 191í>—192ő divatos dalaiból.
— 20.20 Tarka tiz perc. — 21 Meilzky. négyes. — 22.10 Fiatal \'operaénekesek és énekesnők lemezei. — 23.15 Állástalanok zenekaraj
Caülörtök
ItuAapMt L
6.45 Torna.\' — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Országos Poslászenekar. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 13.30 Cl-gánvzenc. — 14.40 Hirek. — 10.15 Mai kerivárösok. (Náday Pál). — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Melszner Janus fu-volázik.
17.30 Crispi. (Dr. Tó|h László). — 18 Tánclemezek. — 19 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 19.15 Comensoli Mária zongorázik. — 19.45 Külügyi negyedóra. — 20 Vidor Ferike és Kósa György irodalmi gyermek félórája. — 20.30 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 21.40 Hirek, Időjárásjelen lés. - 2a A rádiótszalonz«wckarn. — 23.10 A 24 tagú kis cigánygyerekek zenekara. — 0.05 Hirek.
nurtapmi ||.
18.30 Angol nyelvoktatás. — 19 Tánc-lemezek. — 19.15 A müncheni sakkolimpiász. (Dr. Vécsey Zoltán). — 19.50 Fehér Ilonka hegedül. - 20.35 Hírek.
12 Könnyű lemezek. - 13.45 Kie-Pura-lcmczek. — 16.05 Donizetti: A kcgyencnő, rövid opera lemezeken.
17.30 Tenordalok és áriák. - 19.20 Bécsi dalok. - 20 GrabbC: Don Jüan & Faust. — 2210 Tautcnhayn négyes.
— 23.25 Jazz.
- Legújabb divata női télikabátokat mutatja bo a Sohütz áruház szombat délutáni divatbemutatóján. .
Pées, szeptember 16 I A pécsi klr, ügyészséghez érkezett jelentés szerint minap ese íz. galmas kalandban volt része két mohácsi halásznak. Kiss József és Balogh József mohácsi lakosok este í) óra után csónakon halászni indultak. I Lefelé haladtak és nem vet .ék ész. re, hogy jugoszláv területre ériek. A parton cirkáló jugoszláv halárőrök azonban rákiáltottak a két meglepeti emberre, hagy cvezzenék a parihoz és igazolják .magukat.
A halászok megijedtek, gyorsan megfordullak a csónakkal és toljes erővel Mohács felé eveztek. Err- a
határőrök sortüzet adtak le a menekülőkre. Kiss és Balogh lehasaltak a csónakba és igy a golyók a fejük felett fütyültek el A határörök aoznban újból tüzelni kezdtek és az egyik golyó átfúrta Kiss József jobb combját. Balog, ho^y megmentse sebesült társát, minden ere* jét összeszedve forgatta az evezőt és sikerült ls elérnie a mohácsi ki|» kötöt Itt jelentést tett a hatóságnak a történtekről, majd Kisst a mentőkkel beszálllttatta a mohácsi kórházba. A jugoszláv határőrök fegyverhasználata ügyében ugy a magyar, mint a jugoszláv hatóságok | megindították a vizsgálatot.
A pénz csakugyan a földön hever...
Tessék csigát gyűjteni: — 90 fillért adnak egy kilóért
Napokban pársoros notiz jelont meg a Zalai Közlönyben. Mindenkinek feltűnt és mindenki kesernyésen mosolygott raji, meri az volt a elme: »A pénz a földön he. ver...*
Most olvassuk a soproni laptársunk hasábjain, hogy ez nem is olyan lehetetlen.
Sopronban egy idő óta gyar-kek, felnőttek foglalkoznak azzal, hogy csigát gyüjlenek. A földön mász-i áló, közönséges csigabigát. Tiz fii. lér • adót; kilójáért egy győri cég, amely a csigát vagontélelb -n szállította Franciaországba.
A soproni cslga-gyüjtök azonban csakhamar rájöttek, h->gy a .győri cég % fillért kap a csiga kilójáért u ha még le is számítanak 20 fillért szállításra, egyébre, akkor is n ll<» 60 fillért keresett a portéka kilóján így kellett lenni valahogyan, meri a győri exportőr, pár hónap alali meggazdagodott.
A csigaszállitmányok közben meg-szűntek, mert a » csiga-tudósok*
ÉRTESÍTÉS l
Értesítem az uradalmakat, gazda-termelőket, tdknek léit atm*i« van eladó, kilóját SO fiitértei feijibb la veazem. Téli fcBr«ét
minőség szerint Helybeliek mintát hozzanak I Almái és körtét laj szerint kell szállítani, nem összekeverni I
Gyümölcs Export
&J02 Király utca 8.
közbeléptek és azt mondták, ha a peterakás előtt szedik össze a esi. gákat, nálunk ls kl fognak pusztulni, mini Ausztriában. De most isméi eljött a csigaexport szezonja. Egy francia.Importőr, aki a soproni Vadkereskedelmi Rt.-vei áll összeköttetésben, szinte naponta sürgető levelet Ir a soproni cégnek, hogy szállítson neki csigái. A francia cég minden mennyiséget átvesz. A Vadkereskedelmi Rt.\'most rendezkedik be csigaexportra. Erre a.célra több kibetonozol! helyiséget épít éá azokban fogják elhelyezni a behordott csigákat. Itt egy ideig bogánccfeal. céklával, káposzta levelekkel, sárga* répával és kalarábéval jól felhizlalják őket. Ez alatt a nyálkájuk is eltávolodik és azután a csiga vissza-vonut a házába és bekötödik vagy egy vékony réteggel elzárja magái a külvilágtól. Ekkor érik meg a szállításra.
A francia cég telepén a csigákat nagy üstbe rakják .és kifőzik a házukból. A csigahust összeörlik és
mindenféle fűszerrel vegyítve, pás*, télomol készítenek belőle. Ezt a pástétomot Ízlésesen feldíszítve, visszateszik a cslgáházba, ugy. hogy nagyobb fele szabadon maradjon és igy kerül a forgalomba mint gour-mandok ínyenc falatja. Sok pénzt fizetnek érte. Nálunk a legtöbb ember rosszul lesz csak a gondolattól is, hogy a nyálkás csigát megegye* Franciaországban pedi«; a gazdagok. Ínyenc eledele. Ilyen különfélék a szokások.
A Vadkereskedelmi Rt., hogy a soproni »csiga; laeróU kiszorklsa a győri céget, dupláját fogja fizetni a csigákért, vagyis 20 fillért Ez a gyűjtőknek is szép kerület bizlo: sit, viszont az exportáló cégnek is marad 40-50 íillé ■ haszna a csiga kilója után. A nyári gyűjtésnél fcü-lönösen a fertőboz\' leányok lüntek ki. Ezek naponta 2-3 mázsa csigát gyűjtöttek. Ezután naponta 40 60 pengőt kereshetnek
Ami azt bizonyítja, mégse olyan lemosolyogni való az a csigagyüjtéa
Sefcslk György ma délután Nagykanizsára érkezik
Sefcsik György, n Nemzeti Egység vezetőségi tagja ma, szerdán délután 5.26 órakor Zalaégerszeg felől Nagykanizsái a érkezik. Kíséretében lesz vitéz dr. Bíró Ignác megyei helyetles pártelnök, megyei főtitkár*. Este 8 órakor értekezlet lesz a párt. helyiségbon o vezetőségi tagok ítészére. l
Ingyenes belépőjegyek^áruházunk^oénztáránál már átvehetők
HALAI KÖZLÖNY
1986. szeptember 17
A kerékpár felszaladt a szemközt robogó antóra
Karambol a pogány.«zentpéterl országúton
Könnyen végzetessé válható autó. karambol történt Pogányszentpóter alatt az országúton. Nagykanizsáról Somogyba Indult egy b.\'rauló, benno két helybeli utas, köztük Wdsz La* j«>s Petófi-utcal gyümölcskeiv skedő, aki üzleti uton voll.
Az autó egy éínelkedésnek robo gotl, amikor szembe jölt vele egy kerékpár, amelyet állítólag égy malomellenör hajtott a somogyi körzetböl. A kerékpáros - ahogy a tanuk mondották - szabálytalanul hajtott és csak az utolsó pillanatok, ban tért át a rendes oldalra, Így történi, hogy az autó vezetőt1 csak akkor látta n>eg a kerékpárost, a mikor már a legerőteljesebb féke. zés ls hiábavaló volt, mert a legközelebbi pillanatban a kerékpár és autó összeütközött. Ennek hevében a kerékpár utasával együtt felfutott az autó elejére, onnan hatalmas szaltóvai az úttestre ívpült, ahol a malomellenőr elterült. A kerékpár teljesen összetört, a kocái hűtője behorpadt, a kerékpáros sérüléseket szenvedett^ soffőr az autóval behozta Nagykanizsára, ahol első segélyt kapott. Valószínű, hogy az esetnek a hatóságok elölt folyta, tása lesz. Hogy kl volt a karambol okozója, nem sikerült még kétség, telenüi megállapítani.
h
A nagykanizsai MOVE-lövészek győzelme Zalaegerszegen
Most rendezte meg u zulaegersze. gl MOVE LövészegyesUVt a vármegyei lövészvereenyt, amelyből a nagykanizsai MOVE lövészcsapata került kl fölényes győzelemmel, 1324 ponttal
A csapatban a következő lövészek vettek részt : Kalmár István 275 Horváth Gyula 271, Markó Jena 266. Sípos István 264. Kovács György 240 p. nt.
A nagykanizsai MOVE lövészei ujabb értékes győKt\'m.ixl taglal a város megyei sport-hegemőniájá. nak A nyilvánosság felé zajtalanől, de annál céltudatosabb szívósság, gal folyik a munka a MOVE-bJn, Németh Mihály elnök lelk:s és oda udo Irányítása mellet! s ennik a magyar kitartásnak a MOVE-pro-gram minden vonalán megvaráiak a méltó és az egész város számára értékel (elentő eredményei. M"gér. őemeln; ez a csendben munkáiké do. hazafias tartatommal teli egyo. sülét, h-\'gy a közfigyelem több ér. deklódéssel, a társadalom több :á mogatással ajándékozza m?g
- (IMtegtualia lalál»„,,)«) „« Kta «luU» e.Kll 8-lg . Man<inl. báUé kutennátm
FÖLDBIRTOKOK,
bérházak, családi házak, házhelyek, szőlők és egyéb ingatlanok vételét és eladását, valamint földbérielek közvetítését vállalja
HALÁSZ M ANÓ
Ingatlanforgalmi iroda
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 6. í3 5 a m. klr- földm. n in. engedélye alapján.
1500 pinceváltót szedett össze a csendőrség egy 84 éves csurgói gyáros bűnügyében
Csurgó, szeptember 16
A csurgói csendőrség az elmúlt na-pókban nagyarányú bűncselekményben Indított nyomozást. A nyomozás megindulása nagy Izgalomba hozta egész Csurgó társadalmát, mert az egyik leg. tekintélyesebb csurgói gyáros, Auber-mnnn Ádám állt a szenzáció központjában.
Amikor a nyomozás megkezdődött, tömeges feljelentések történtek csalás, uzsora, zsarolás és közoklrathamSsitáfi tniatt. Már az első napokban nyilvánvalóvá lett, hogy nagyarányú lesz a bflnper, toert óráról-órára érkeztek be feljelentések.
A csendőrség Aubermunn Adáinot
őrüctbe is vette, azonban, tekintve 84 éves korát és azt, hogy bejelentett lakása van, dr. Balázs Rudolf ügyvéd védő kérésére szabadlábra helyezték. A csendőrség nagv eréllyel folytatja az flgyljen a nyomozást. Eddig közel 1500 váltót szedtek össze, volt olyan község, ahol dobszóval hívták fel a lakosságot arra, hogy jelentkezzenek azok, aldk összeköttetésben voltak Auber-minín Ádám téglagyárossal, aki azzal védekezik, hogy az általa felhasznált váltók «pinccvállók» voltak. Auber-u\\anu Ádám bűnügye csaknem az \'egész Nyugatsomogyot érdekli, mert mint gazdag téglagyáros sok C/er em. bcrrel állt üzleti összeköttetésben.
Botrány az Operában
Q. S. Kaufmann ét M. Ryskind vígjátékából írta; SZINETÁR QYÖRQY
I. r«]M«t E kicsit bonyortnlmas és főleg zavarót
előndás után Driftwood válnszt sem várva, már fel ls állt nz ísztal mellől és elindult mister Gottlleb avztula felé.
Driftwood az élet gondtalan hohémje volt, aki min^g többre becsülte a Jókedvet éa bátorságot, mint a pénzt. Foglalkozása : Impresszárió, ami nz ő életében azt Jelentette, hogy n világon mindenféle munkára vállalkozott. Driftwood ár valószínűleg volt már légtornász és orQszlánszelldltő, kígyóbűvölő és taxisofőr. Mrs Claypool mellé ls változatos életének egyik véletlen áradata sodorta. Mrs Claypool nz Ifjúsághoz görcsösen ragaszkodó, lassan, do biztosan hervadó vlg özvegy volt, akit férje két évvel ezelőtt nyolc millió dollár örökséggel hagyott Itt, és nzótn nz élni vágyó veszedelmes korban levő asszony hntnlmns dollárkötegel tetején unatkozott
Drlftwoodnak nem volt nehéz rábeszélnlo Mnj Claypoolt arrn, hogy n nyolc millió dollárból kétszázezret n ncwyorkl Opera zilált anyagi ügyelnek megfésülésére áldozzon.
Driftwood már vissznérkezett mister Gott-llebbel.
Mister Gottlleb udvariasan hajolt meg n dt\'isgnzdng hölgy előtt, do bókja Inkább a hatalmas vagyont csodálta, mint n hölgy gyorsan fogyó bájalt.
A megállapodást csakhamar megkötötték és azután mister Gottlleb nagy lendülettel fejtette kl, hogy az Operát legkönnyebben akkor állíthatnák talpra, ha a társulat élére szerződtetnék Rodolfó Lasporvt. a világhírű tenoristát. — Hallott már
asszonyom ? — kérdezte ___________
Opera Igazgatója. — A legnagyobb tenorlsU (.nruso óta. Szerződtetem őt és hálából égési New-York ai ön lábalnál fog heverni — mondta mister Gottlleb finom bókolással a mindjobban derülő mrs Claypoolnak.
Az operaház öltözőjében egy . különösj kicsit bárgyú, kicsit esetlen figura ugrál a bajazzók fehér selyem kosztümjében a tükör előtt. Hnngtalanul tátogatja száját, mintha megfeszült tüdővel ontaná magából a hangot, de hiába. Körülötte minden csendes és néma marad. Ez természetes Is, hiszen Tomaso, Hodolfo I.aspary öltöztotője néma. A zene csak füleiben cseng, a gyönyörű melódiák fantáziájában élnek, ő maga pedig u zene örök néma szerelmese maradt. Előadás előtt magára ölti gazdája kosztflmjelt és ebben a „beöltözésben" éli ki nagy és végzetes szlnészamblclóit.
Filmregény
0)
Mrs Claypool már egy órája Olt Idegesen előkelő Clnrldge étteremben. Végül is
effunta a várakozást és ezen az estén talán már tizedszer Intetto magához az étterem telefónos fiúját.
— Lenne szíves megkeresni Driftwood urat ? Talán elkerültük egymást.
A telefónos fiú körbo Járta a* óriási éttermet és harsányan kiáltotta be a nyüzsgő forgatagba Driftwood Otls úr nevét.
— Driftwood Otls urat keresem I ... Driftwood Otls urat keresem I... Driftwood Otls urat keresem I...
Véffre megszólalt valaki.
— Ne ordítsd folyton a nevemet. Én sem ordítom a tledet.
Mrs Claypool meglepve fordult meg a hangra. Közvetlenül az ő asztala mögött -- az a férrt -- Driftwood Otls Impresszárió akit egy órája várt Itt türelmetlenül és ilába. Driftwood egy csinos kis szőke tölggyel vacsorázott.
— Uram, ön hét órára vacsorára hívott meg engem és mlg én egy órája várok itt magára, addig ön Idegen hölgvokkol szórakozik ? — Mrs Claypool hangja elfulladt
felháborodástól.
Driftwood életének negyven esztendeje alatt nagyobb vlhiirokat Is átélt már, mint Mrs Claypool elfulladt kirohanása. Most sem Jött zavarba, hidegvérrel verte le szivarja hamulát és nyugodtan üli ie a felháborodott hölgy asztalához.
—. Nincsen értelme a dühöngésnek, drá-|ám — mondta közömbösen. Vacsorára ilvtam az Igaz, de én már vacsoráztam és most" már akár reggeliznék Is.
Mrs Claypool gőgösen nézett végig az
őtte ülő férfin. **
— Nagyon Jól tudja, hogy nem érdekel
vacsorája. Azért Jöttem, mert megígérte,
hogy bevezet a társaságba. Ezért szerződtettem magát, Jól tudja. Viszont eddig még csak u fizetését vette fel.
— így van cz, Jó asszony — felelte vérforraló hidegvérrel Driftwood, — vngy azt kívánja, hogy hagyjnm magánál a fizetésem ? . ..
— Én nem vagyok jó asszony — Igy dühösen a hölgy. * By
— Nem törődöm a múltjával — felelte szemtelenül a férfi. — Nekem maga mindig Jó asszony marad, mert — szeretem magát.
Mrs Claypoolban c hízelgő mondat slmo-i,aíííira.. \'cHl,idotl « harag. Most már Inkább^durcásán, mint haragosan mondta: E» azért vucsorázlk más nővel, mert engem szeret ?
— Azért vacsoráztam vele, mert hasonlít magára. Do no beszéljünk erról tovább. Megígértem magának, hogy bevezetem a társaságba ... Igaz ? ... No» ... Látja ott az azt embert, aki makarónit eszik ? ... Nos, az a férfi ott a makaróni mögött mister ■ottlleb, a newyorkl Opera Igazgatója . .
1 az az ember, akinek az üzletébe maga betársul 200.000 dollárral... MUter Gottlleb révén fog bejutni az előkelő társaságba.. azután feleségül Jön hozzám. .. Így van ?.. Nos, Idehívjam mister Gottllcbot ? ...
De öröme mindig csak addig tart, mlg Laspary meg nem érkezik, mert a brutális és hiú tenorista valósággal állatiasságlg fokozódott Indulattal korbácsolja le bolond-nak tartott néma szolgájáról a rá nem illő kosztümöket.
Tomasot ezen az estén Is üldözi balszerencséje. Lasnary korábban érkezeit, mint Várta és amikor meglátta a nénin bolondon féltve őrzött selyem bajazzó Jelmezét, éktelen düh robbant végig rajta és Tomaso csuk ugy tudta elkerülni a szokott korbá. c»olást, hogy kimenekült az öltözőből é
(Folyt, köv,
Hamlstanuzásra akart rábirnl két kanizsait a volt csökölyl tanító
A törvényszék hat hónapi börtönre Ítélte
Kaposvár, szeptember 1(1 A klr. tőrvényszék tegnap vonta felelősségre folytatólagos tárgyaláson Nycrkl .lános volt csökölyl tanítót ha. kni-s tanuzásra való csábítás büntette címén. Ugyancsak hamis tanuzásra való csábítás címén kerillt a tanács elé Göllesz Rudolf bagolasáncl lakos Is, • aki Nycrkl rábeszélésére (védekezése szerint csak azért, hogy Nyerklt leugrassa) tárgyalásokat folytatott 1035. márciusában Sziszka Gyula és Muszil Ferenc nagykanizsai lakosokkal, hogy őket hamis tanuzásra rábirja.
Nver*. János és társai, dr. Telehert Gyula csökölyi orvos és Garai Sándor s. jegyző, annak idején ugyanis kor* mányzósértéssel vádolták meg Sipos-Csényi János csökölyl körjegyzőt és a vád alaptalannak bizonyulván, a törvényszék, tóijd a tábla és végső fokon a Kúria mindhármukat elítélte hatóság előtti rágalmazás és hamis vád címén. Ezen ügy folyamánya volt a teg. nap tárgyalás alá került is, mert amint öz a tárgyalás folyamán a tanúvallomásokból\'kiderült, Nycrkl János Göllesz Rudolf igénybevételével olyan tanukat akart szerezni, akik hallották Sipos-Csényi János kormányzósértő kijelentéseit és minden valószínűség szerint pőrében -újrafelvételi akart kérni. A kir. törvényszék tanácsa a tanuk kl. hallgatása és dr. Endcraz Frigyes elmeszakértő meghallgatása után bűnödnek mondta kl a letartóztatásban levő Nverki Jánost a hamis tanuzásra csá. bltás bűntettében és ezért őt 6 hónapi börtönre ítélte. Ugyancsak bűnösnek mondták ki Göllesz Rudolfot ls, aki ■bűncselekményéért 2 hónapi fogházbüntetést kapott. Az elitéltek a büntetés nagvsága és a bűncselekmény megállapítása miatt fellebbezést jelen, teltek bc.
Ez se rossz ..
Egy kanizsai uraak cliünt a nyáron egv\'pár cipője. Ugy gondoitn, hogy csak a házban lehet a tóival. Megfigyelt, tűnődött, nyomozott,
végre arra a megállapításra jutott.
hogy a tettes nem lehet mtis, mint egv Ismerős leány. Fel is jelentette a leányt, szabályszerűen. Az ügyből akta lelt, a leányból gyanúsított. Az . ügy pedig elindult a maga előírásos utján. Egyszer csak az akta megállt egv Íróasztal felett és ald a ke-zében tartotta, harsányan felkaca-golt.
A név szerint megnevezett gyanúsított nagykanizsai lakos, hajadon — három éves.
Az akta azonnal elvándorolt az Irattárba.
Eladási hirdetmény.
Czlffor László és Fial szombathelyi cég kónyBzeregyozHégl-1 ügyében az elrondolt értékesítés során nyilvános tárgyaláson eladásra kerül adós cég cca 140 liter borkészlote, 430 liter bor-••cet. 165 drb különböző nagyságú hordó 60 000 liter űrtartalommal, cca 250 drh, vevőknek kölcsönadott hordó, továbbá az üzleti felszerelések és Irodai borendezések, valamint a cég kintlevőségei 1936. Mxapiambei* 81 én, HétfAn délután a órakor adós cég telepén Szombathelyen, Szelestey Láazló-utca 84 sz. alatt. Eladási feltótelek és a leltár ugv a helyszínen, valamint az Orazáuoa Hlteivédo Egyletnél Budapest (V , Alkotmáoy u. 8, lll. em.) d. o. 9-1 óráig megtekinthetők, ahová ajánlatok ls benyujthutók 10o/o bánatpénzzel a o
m, Saját érdekében é< öröméro szolgáló ni >-ghlv ásnak tesz eleget ha a Kopttcin Butoriruház ő.ii mübuto. -kiállítását megtekinti, vétolkényszer nélkül
iQ3& ueptcmber 17

__ (Zsidó újév)
Izraelita vallású polgártársainknak sgcrda este köszönt be az Újévük, nap. lírsíámilásuk 5697ik éve, mely atka-lomból ünn«pi istentiszteletet tartanuk ttl iir. tomplomban. A hagyományos ünnep motívumainak egyik legmegka-póbb szépségű része az az imwa, mely-beu az Újév jelentősége kidomborodik. _ e napon döntetik el, ki éljen, kii. haljon meg, ki legyen nyugodt és ki zaklatott, egyszóval a jövendő élet sorsa határoztatlk el az ítélet könyvé, ben, melyre a nagyböjt teszi a végső pecsétet. Felhangzik az imukürt is, mely megliató szertartás közben rázza fel a lelkiismeretet.
— Zrínyi-táncestély vasárnap a Legényegyletben.
— Orvosi hlr
I)r. öhidy Szigethy Aladár bel- és idi\'gbelegségck szakorvosa a nemfeet-kózi orvoskongresszusra utazott és rendelését szeptember 21-én kezdi ismét meg. >
— Elegén* hímzett pongyolák legújabb fazonokban Sohtltznól.
Országos Frontharcos találkozó október 3. és 4-én Dudapesten.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az clmUlt héten 8 gyermek születelt, 0 fiu és 2 leány: Horváth István napszámos ós Vidovicp Máriának rk. íia, Gyergyák János cipész segéd és Jakab Máriának rk. leánya, Kapeil József gépész és Csikáísz Itozáliának rk. leánya, Horváth I^ijos c<*ncn!es segéd és Szabó Annának rki fia, Stróbl János városi gépész és Wal-der Erzsébetnek rk. fia, Horváth György hentes segéd és Bárdos Ilonának rk. íia, Endrei János városi erdőőr és Mód Annának rk. fia. Házasságon kivül születőit 1 fiu gyennek. — Halá* lozás 6 történt: öxv. Lőwinger Lajosnó l.őwy Friderika izr. 92 éves, Bojtáa Lajos rk. 9 hónapos, Brázni Viktória v. szegény rk. 59 éves, őzv. Hirschl Jánosné IlandelsmBnu Róza izr. 78 éves, Földes József napszámJos rk. 36 éves, Wolf Józsefnó Gyöngy Eleonóra rk. 54 éves. — Házasságkötés 7 volt: Pavetits György épitész mérnök rk, (Cegléd) és Gráf Mária rk., Boros Lajos droguisla segéd ág. h. ev. és Farkas Ilona rk., Fiiszár Ferenc magántisztviselő rk. ós Halász Emma rk., övári Jeromos szabó mester rk. ós FiUkó lilvira rk., Fischl Akolf kereskedő izr. és Grünbaum Hermina izr. ("Vindoruya-fok), Ritser Lajos sütőmesfer izr. és Biró Margit magántisztviselő i*r., Jordán István napszámos rk. és Gál Terézia rk. j
— Zrlnyl-tdncestély vasárnap a Legényegyletben.
— (Pótadó a szomszédban)
Kaposvár város költségvetését most tárgyalta a város képviselőtestülete. 1,135.801 pengő, hiány 202.638 peugő, Pótadó 55 százalék.
Minden frontharcosnak érdeke és kötelessége résztvenni az Országos Frontharcos találkozón.
— Rlegána a6i ruhákat éa pongyolákat mutatnak be ScljUtzék a szombat délutáni divatbemutatón.
■mm rozloiw
— (Szabó-sztrájk)
Keszthely, Nagykanizsa után most Kaposvárott is sztrájk.gondjalk vannak a hatóságoknak. A szabó segédek egészen váratlanul bejelentették, hogy ha nom kapnak 15 százalék, speciális mun-káknál 25 százalék béremelést, abba Ihagyják a munkát. Minlhogy a nuste-rek nem álllak kötélnek, a segédek azonnal kivonullak a műhelyekből. Mintegy 120 szabó segéd sztrájkol.
— Zrtnyl-táncestély vasárnap a Legényegyletben.
— (Furcsa betörés)
Napokban betörlek a sümegi girntaá-zium tornatermébe. Ml lehet egy tornateremben betörők számára? Feltör-|ték a jmientőszekrínyt és abból nagyobb mennyiségű drága gyógyszert vittek el. Hogy ki és tóiért követte cl a betörést, még nem tudják. A csendőrség egy régebben lopások miatt elbocsátott iskolaszolgára gyanakszik.
Frontharcosok Jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra.
— (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldealisabban fokvő ós orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és rnlkros-koplai laboratorlum. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bóllürdő). Modern vlzgyógyln-tózet Orvosilag vezotuit vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás 1 9700 négyszögöles parki Olcsó árak!
Amli Ut Mérvünk, marad-
Városi Mozgó.
Szeptember 16-17. Szerda-csütörtök Felnőtteknek való téma!
A csábítás magas Iskolája. Az elhanyagolt asszonyok szédítő örvényének problémá]a
Ma és holnap!
Előadások 5, 7 és 9 órakor. Az első előadás filléres!
Egy asszony karóval agyonverte az urát
Családi dráma egy kis kerkavidéki faluban
Kerkuszentmiklós, szeptamber 10 (Saját tudósítónk teleíonjel\'ntése) Véres családi dráma játszódott le ma, szerdán reggel a kis kerkavidéki községben, a jómódú Végh János kerkaszentmiklósl gazda házánál. Az utóbbi Időben mind több. szőr összezöjxlültek a házasfelek, a minek okát nem sikerült megállapítani. Ma reggel is egy Ilyen családi jelenőt volt, a házaspár összezör-dült és a veszekedés hevében az asszony karóval agyonverte az urát,
aki holtan terült el a színhelyen.
Jelentelték az esetet a nagykanizsai törvényszék vlzsgálóbirájánnk, ahonnan dr Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró, dr. Ország Lajos törvényszéki örvös és a kir. ügyészség képviselője ls kiszállnak, hogy a boncolást megejtsék és a borzai, mas dráma hátterét kinyomozzák.
A gyilkos asszonyt a csendőrség őrizetbe- vette és holnap beszállítják a nagykanizsai ügyészségre.
Étéi hét múlva kezdődik Madrid ostroma
Maiaga kikiáltotta elszakadását a madridi kormánytól
Burgos, szeptember 16 A felkelők a délről való fcluyomu-lásuk közben a tám&dó kormány-csn. patokat egész vonalon visszavetették, Bilbao és Santander kikötőit a felkelők aknákkal elzárták.
itfíidrid ostromát a felkelők 15 nap múlva kezdik meg. A város utcáin a szocialisták, kommunisták ős köztársaságiak egymást gyUkolják.
Madrid, szeptember 16 Ilir szerint a madridi kormány nü. nisztorclnőke és külügyminisztere közt nézeteltérések támadtak. Ugy tudják, hogy a miniszterelnök helytelenítette a külügyminiszter legutóbbi beszédét.
A spanyol kormány-csapatok vé delml vonala Oriotól Regulig terjed és ezen a fronton 40.000 emberük áll.
Malaga, szeptember 16 A Malagában tartózkodó szocialista, kommunista és anarclüsla vezetők kijelentették, liogy Malaga szabad város és annak a madridi konnány nem parancsol. 1
Malagai és valenciai összeesküvők merényletet terveztek Azana köztársasági elnök, Caballero miniszterelnök, Manganas tábornok és egy kommunista képviselő ellen. Az
összeesküvést Madridban leleplezték. Sok letartóztatás történt.
Barcelonnal jelentés szerint Troc. kij Kataloniában szándékozik ktele. pedni.
170 000 felkelő Madrid alatt
London, szeptember 16
(Lapzártakor érkezett) Mint megbízható forrásból értesülünk, Madrid elölt több mint 170.000 jól felfegyverzett felkelő várja a jelt a Madrid elleni általános támadásra.
Kanizsa és Za\'a szállodája Pesten a
JETKOPÖLr
VII Bákéoil-it 58. Tel. 1-389 50.
150 kényelmes szoba, tolyó hldeg-melegvli, telefon, klizp. fülén és csengőt pótló elektromos fényjelzésekkel. l-emérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A »öröiőbeni
Farki. Béla rádlóhlres olgányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és eate (áno. VI r A n y újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mária énekizámalval.
Ha Peetro Jön, adjon találkozót Isme-róaelnek a ■ETPOPOtE bsn I
EALAI BOZLONT
1988. szeptember 17.
APRÓHIRDETÉSEK
•nindín tiwiMjí í\'A
Autólaxit, Mnutót, rendelj™ girage-ból, vidékre ti helyben, legolci- t>ban. Telefon állomás : M4. Bojlor Kii taludjr-utca 7. sz. 2704
él fajbor P 1.20 Korona étterwébaa.__•
~ Értelmetebb, fiatalabb boitlsEolga vagy kifutó, esetleg tanuló felvétetik Vids fOsacfűiletben._3306
Butoiozolt szobát, fürdőszoba haazná-Utul, esetleg anélkül, vsgy egy nagy kétszobás lakást (vízvezetékei) kirtnk szonn.lrs. Clmekel a kiadóba. 3300
Megbízható bejárónfi azonnaira (elvétetik. Vids, Horthy M -»t 43/b. 3307
Egy hifatóflat felveszünk. Szálinger Eötvös-tér 31. _•
Csinosan bútorozott kfllöabejáratu szoba kiadó. Bővebbet Sugár-ut 6 1. *
Egy olció bolti txrtndezts mayvá-••fra kerestetiir. Érdeklődés Kelemen
Reiaóc*r»*l__33U
udvari lakás kiadó, Zrtnyl
MII

Kisdia a laptulajdonva Közgazdasági Rt Outenbcrg Nyomda éaDélialal Lapkiadó Vállalata Nsgykaniztán. Pelelöi kiadó í Zalai Károly. Iatera/ban telefon: Na^y* aniwia 78. asim
ítélet.
A m. kir. rendőrség nagykanizsai kapitányságának aluliroit rendőri büntetőbirája Rechnitzer Jakab szatócs nagykanizsai lakost azért, mert 1935. december hó 14-én vörösbor néven nem olyan bort hozott forgalomba, amely kék szőlő levének a héjakon történt erjesztése utján származott, hanem bort oly elnevezéssel hozott forgalomba, amely valóságos jellegének nem felelt meg, ugyanekkor a pincéjében levő bor a hordón x minőségét vagy fajtáját feltüntető megjelöléssel nem lévén ellátva, a bor köteles megjelölését elmulasztotta, az 1924: IX. t. c. 43. és 44. §-ai alapján az 1928 :X. t.-c. 4., 5., 7. és 10. §-ai alkalmazásával, behajthatatlanság esetére 2 napi elzárásra átváltoztatandó 10 P pénzbüntetésre és a felmerült eljárási költségek megfizetésére Ítélte.
Nagykanizsa, 1936. szept. 12.
Dr. Lakatos Ferenc
rendőrfogalmazó, 3302 rendőri bflntetőbiró.
Hofherr-Sohrantz-léle
U
műtrágyák,
99
áí
FUTDR
(csontképzö),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, géji, zsák, stb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Olcsó és jól bordó pnskát akar ?
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) P 197.—
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru üzletében. Telefon!
Hagy és sok előnyt biztosit mml In Ni a
Mezőgazdasági Közraktárak R-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Caengery.ul 4. az. alatt.
Iroda: Teleion I97. Néptakar ékpénztrtr R.-T-nél. Telefon: 20. és I26.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legoloióbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklói-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után csak
2 pengőért készítünk
Zalai
KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrdMMt métárolnah I
Ofcsén&jjot
mTtamcziímfi szórakoxfactlik
Négyszobás lakás
fflidőszoba és vljvetékkel azonsaira, keltőszobás lakás vízvezetékkel november l-re, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnalra kiaaak. Hívebbet: dr. Qyutay Bélánál Rozgonyl u.lO\'a.éaBöhm JóiaelnélCaengery-ut 19.
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzási-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakönyv)
Uiftelesitve P3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
KSigazdaaági Részvénytársaság
Gutenberfi Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötésié*. veaalozó tatézert, Szletl könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai Közlöny" politikai aapUap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk g _
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ■ agyvédi, gazdasági, egyházi és Iskulai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghivékat, eljegyzési és ezketési értcsitése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, lalragaszo-kat, korleveleket, röplapokat és mindenféle . Ízléses kiállilásu nyomtatványokat.
Gyártunki
Üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, r ajtf tizeteket éa tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, ifallnaptárakat, dobuzokat stb, elsőrangú "kivitelben és a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Xvu. I Mslajtoaot MagaMul* Rt. UaMakaq Njoa* áa UéSaial t^Wl VHWaU uuitaiauMlibu ManfcanHala UMal* talatv, XaWkaeolU
78. évfolyam 213 szám
Nagykanizsa, 1938. szeptember 18 péntek
Ara 12 nn.
ZALAI KÖZLÖNY

<s UadftUntali PW 1 ■
P»UTI KAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
ElólUettsi ára Sierke»t6s4(l t*
Kty hón 1 pengő 441 I kúdóhinUll uldaii 1
Zokogva vallott a törvényszék előtt Tímár József, a pénzeslevelet bontó postatiszt
Az ítélet: — egy évi börtön, hivatalvesztés, a kár és költségek megtérítése — Elrendelték Tímár szabadlábra helyezését
Nagy érdeklődés közepette tartót, ta második tárgyalását Timár József postatiszt ügyébsn a nagykanizsai törvényszék Makáry tanácsa. A postaigazgatóságot dr. Vidos József pécsi igazgatósági titkár, a helyi hivatal\' Miklós János mozgópos\'.a-főnök képviselte, védő dr. Honion, nay budapesti ügy.véd, mig a káix>. sult szigetvári zárdái dr. Tamás János hercegi jogtanácsos képviselte, közvádló vitéz Szily Dezső ügyész.
Timár József frissen borotválva, szürke zakkó öltönyben, a hallga, tóság padjaiban a felesége és több hozzátartozója, kartársai részéről senki sem volt jelen. 12 éves kis leányát Timárné hazaküldte a folyosóról.
Mire kellett a pénz?
A szokásos bevezetés után Timár elmondta, hogyan kapta a kérdéses ajánlót! levelet a Pécs barcsi mozgópostától kezelésre, hogyan lát\'a megsérülve a borítékot, amelyből ki lehetett venni, hogy pénz van benne. Erre ő felszakította a borítékot, kivette belőle a pénzt és zsebrevágta. Mikor idáig ért, Timár könnyelvei küzd, felesége ls állandóan a zsebkendőt gyúrja.
Timár elmondja, hogy a lopott pénzen puskát vásárolt, a pos.ások gazdasági egyesületénél fennálló tartozására 100 pengőt adott, Írógép tartozására törlesztett, egy pár cipőt vásárolt 88 pengőért, egy pesti könyvkereskedőnek könyv-részletre 60, trafiktartozásra 25 pengőt fordított, egy sertést vásárolt 85 p.n. góérl, két ablukfüggönyt 54 pengőért, majd ruhát, ingaórát és ha. sonlő dolgokat. Elmondta, hogy havi 180 P fizetése volt, ebből az asszony nak havonta 100 pengőt adott háztartás\' célokra.
- Semmi passzióm nem volt, csak a dohányzás, - mondta halkan.
Tímár felzokog
Miklós János postafönök, tanú elmondta, hogy Tímár n mozgópostán ryombar. jelentette, ha valaki hibát követett el, üldözte a hibákat, ezért is feltétlenül megbi?ott benne.
- Most igy jártam vele! -mondja.
Mikor Miklós főnök az elismerés hangján nyilatkozik Tímár munkás, ságáról, Timár hangosan felzokog.
- Ideges volt korábban —mondta főnöke - családi állapota miatt, de később közte és fel sége között sl. kerüli n dnferencíákat kiegyenlítenem.
Dr. Ország Lajos törvényszéki orvos beterjesztette három orvos egy. hangú véleményét: Timár apja al. kóholista volt, terhelt család, de cselekménye elkövetésekor szabad elllatározóképesség:, birtokában v<ll.
Az apácák megbocsátanak
Dr. Vidos postalltkár bejelentette hogy a kárt a kincstár megfizette. Timái ezt visszatérítette, csak 140 ptngő vizsgálati díjjal tartozik még a postának.
Dr. Tamás János, az apácák k épviselője, bejelentene, hogy a 845 pengő kár megítélését kéri Az apácák nem kívánják a megtévedt em. ber megbüntetését.
Vitéz Szily Dezső kir. ügyész a súlyosbító körülményeket tette szó. vá. A fizetéséből "<neg tudott volna élni, tisztességes .polgári módon, súlyosbító, hogy a sikkasztott pénz. bőt luxusdolgokat vásárolt.
Dr. Homonnay védő vitatta a hl. valali sikkasztás vádját. Szerinte
ajánlott levélben jiénzt küldeni tiltott cselekmény. Az ajánlott V\'vél nem értéktárgy. Tehát nem forog forog fenn a sikkasztás sem. IX\' a hűtlen kezelés sem. Eltulajdonítás, ról lehet csupán szó, mint köztlsz-vlselőnél.
Az utolsó szó
Tímár az utolsó szó jogán csak annyit mond :
Méltóságos Uram, a családom miatt kérek enyhe büntetést!
Síri csend a tárgyalótervmben, mialatt a bíróság visszavonul Közel félórás tanácskozás. Déli 2 óra előtt. Hosszú, kínos percek múlnak, mlg ismét bevonul a bíróság.
Makáry elnök kihirdeti az Ítéletet, mely bűnösnek mondja kV Tímár Józsefet közhivatalnoki jellegérek felhasználásává. elkövetett lopásban i\'s őt ezért egy évi börtönnel, hivatal, vesztéssel, három évi jogfosztásául sújtja, kö\'elezl a kár megl éri lésére ós a perköltségek megfizetésére
Timár arcán folynak a könnyek. Hozzátartozói is sírnak.
Vitéz Szily Dezső súlyosbításért fellebbez.
Dr. Homonnay védő Timár sza-b.idlábrahelyezését kéri, miután a bíróság 4 hónapi vizsgálati fogságot betudott a büntetési*. A törvényszék szabadlábrahelyezését rendeli el, (k- vitéz Szily ügyész felfolyamodást jelent be ez ellen. így a pécsi tábla döntését kell bevárni.
Egy kicsi iskolásleányka szomorú arccal nézi, hogyan tünlk el a fogház kapujában édesapja, aki nem tud gyermeke szemeibe nézni
És a vezeklés házának kapuja el. nyeli - a vezeklőt...

Gömbös Gyula külpolitikája revíziós kilátásainkat hathatósan megerősítette
A titkos választójogról szóló törvényjavaslatnak gondja lesz rá, hogy megóvja az országot a szélsőséges elemek túlsúlyától
Seftsik György látogatása a Nemzeti Egység nagykanizsai táborában
Szerdán délután érkezeit Nagy-\' kanizsára Zalaegerszeg felöl Sefísik György v. országgyűlési képviselő, a Nemzeti Egység országos vezetőségének tagja, hogy vidéki szemle, körútján megtekintse a nagykant. zsai pártszervezetet, megismerkedjék a* vezetőség tagjaival és infor. málódjék a helybeli szervezet ügyei-rőt munkásságáról. kiépítésének
állásáról. A nagykanizsai állomáson az elnökség részéről dr.. Szabó Zsigmond egészségügyi tanács s és Miklóí János poslaU\'ivirdai főfelügyelő fogadta.
Este 8 órakor a párthelyiségben összejött a nagykanizsai Nemzeti Egység teljes vezetősége, amikor dr. Szabó Zsigmond köszöntötte a nagykanizsai NEP nevében Seftsik
Györgyöt, az egybegyűllek lelke* ünneplése közben.
Seftsik György több min: egyórás beszédében 2\'taláros helyzetképet adott ugy bel-, mint külpolitikai szempontból, mlndanrfl Informálta a vezetőséget, amire a szervezet to. vúbbi klépitéíél.en szüksége van. Megbecsülhetetlen irányelveket fett.
(Folytatás a 2-Jk oldalon)
A választójog
reformja kerül az őszi politikai élet
napirendjére. A szociáldemokrata párt országos választmánya minapi ülésén Buchinger Manó saját világszemlélete alapján ismertette a belpolitika és a világpolitika eseményeit. Voltaképpen sem volt semmi uj ebben a jellegzetes szociáldemokrata beszédben, forgatta a verkli unalomig ismert régi lemezeit. Mégis foglalkozni kell ezzel, hogy hangot adjunk a Contl-utca vakmerőségével szemben a polgári nemzeti álláspontnak.
A magyar belpolitika tengelyében ma Gömbös Gyula Ismeretes nagyje lentőségü levele óta a választójog reformja áll. A miniszterelnök Időszerűnek Ítélte e probléma napirendre tüzesét s e gesztusát általános megelégedés fogadta. "Helyeselte az ellenzék ls. Nyomban ta. nácskozások Indultak a politika kü. lönböző pártállásu vezető férflal közt, pártok és politikusok készül, nek a pártközi tanácskozásra és megállapíthatóan enyhült a feszültség. Békés és nyugodt a magyar politikai atmoszféra, alkalmas arra, hogy a választójog nagy problémájának megoldásához a jó eredmény reményében foghassanak hozzá az arra illetékesek.
Ezt a nyugalmi helyzetet, ezt a barátságos hangulatot próbálkozik most megzavarni Buchinger Manó és pártja. Buchinger jóhlszemünek alij tartható ál okoskodással klje. lenti, hogy »a pártközi kontor*ncla nem orvosság, hanem politikai al. tatószer,* ő parlamenti nyilvános, ságot és törvényjavaslatot követel a kormánytól. Ezzel szemben tény az, hogy a pártközi konferencia összehívása éppen az ellenzék kívánsága volt és maga a cél követeli, hogy a törvényjavaslat megalkotása előtt pártközi konferencián tisztázódjanak az elvek, szempon. tok, hogy a parlament elé azok lehető flgyek\'m bevételével készüli javaslat kerüljön. Ez a polgári ellenzék álláspontja és ezt magáévá teszi a többségi pán is. A pártközi konferencia keresi és meg is találja bizonnyal azt a legmegfelelőbb formát, amely a nemzeti és polgári alapokon álló. és dolgozó magyarság politikai jogait és kötelesség\'U a nemzet örök érdekel szerint szabja meg.
A kormány tehát a legmesszebb-menőer honorálta az ellenzék kívánságait a Gömbös-levél alapján és nyilvánvaló, hogy e tekintetben szakadék van közte és a szélsőséges szociáldomekrata követelés között. A tanácskozáson külpolitikai vonat, kozásban mutatkozott meg a srociál demokrácia igazi arca. Amikor ugyanis szemforgató kegyeskedés. sel ejtettek néhány óvat*in elitélő szót a moszkvai per halálos Ítéletei és Stalin vérengző rendszere el\'en, ugyanakkor Madridért ujjonganak és vakmerő nyíltsággal üdvözlik a templomokat felgyújtó, papokat kl. végző, tiszteket, asszonyokat gyll.
1AI3M WOZLWfl
1036. mptembcr tó
koló, gyermekeket felakasztó rém-uralmat.
A spanyol polgárháború kulisszái mögött ott bujkál a szovjetcsillag Nos. mi már ismerjük ezt. tudjuk mit jelent a kommunista »jólét,* a szociális termelés, - a magyar nemzet minden részvéte, tokonérzése a spanyol népé, amely most szörnyű testvérharcban küzd a keresztény kulturáért, a nemzeti megújhodás, ért, a polgári rendért.
Jegyezzük meg tehát, hogy a szo ciáldemokrata párt országos választmánya és Buchinger Manó belpolitikailag a választójogi párt-konferencia ellen, a külpolitikában pedig Madrid üdvözlésével a keresztény nemzeti életideál elien fog. lalt állást De nemcsak felfigyelni kell erre, hanem védekezni ls a ke. nesztény morál és a polgári gondod-lat legmesszebbmenő érvényesítésével.
HiiitapM L
17.30 Crispi. (Dr. Tóth László,. — 18 Tánclemczek. - 19 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 19.15 Comensolj, Mária zongorázik. — 19.43 Külügyi negyedóra. — 20 Vidor Ferike és Kósa György irodalmi gyermek félórája. — 20.30 Budapesti llangvenwoy Zenekar.
— 21.40 Hírek, időjárásjeientés. — 22 A rádió szalonzenekara. — 23.10 A 24 tagu kis cigánygyerekek zenekara. —
0.05 Hirek.
Ha<M|K»4 a
18.30 Angol nyelvoktatás. — 19 Tánclemezek. — 19.15 A müncheni sakkolimpiász. (Dr. Yécsey Zoltán). — 19.50 tFebér Ilonka hegedül. - 20.35 Hirek.
***** I I Jjjl .23
17.30 Tenordalok és áriák. - 1920 Bécsi dalok. — 20 GrabbC; Don Jüan és Faust. — 22.10 Tauteniiayn-négyes.
— 2&25 Jazz.
Péntek
L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 If/usági közlemények. - 12.05 Hanglemezek. - 12.30 Hifiik. — 13.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 13.30 A*
1. honvédgyalogezred zenekara. —. 14.40 Hirek. _ 10.15 Diákfélóra. — 10.45 ldő/elzés, hirek. — 17 Másodvi. rágzás. iRupuich Rajmund).
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.10 Sportkózlemények. — 19.05 Buda és pest a tórókók kiűzése után. (Liber Ferenc). — 1U.35 Itácz Aladár cirnbal-mozik. — 20.20 A bécsi rádióállomás operaelőadásának közvetítése. «Aliira.» Dalmű előjátékokkal, kél (elvonásban.
— 22 Hirek, idő/ár ás jeleu lés. - 22.25 Cigányzene. — 23.20 A Gutleuberg— Adler jazz-zenekar műsora. — .0.05 Hirek. ( v
Budap«*t U.
18.30 Gyorsirótanfolyam. — 19 Ma. tuska Miklós magyar népdalokat éne-kel. — 20.20 Az ötvenéves szimbolizmus. (Gyergyai Alberi). — 20.55 Hanglemezek, •ftea.
12 Szórakoztató zene. — 14 Bachi I. és II. Brandenburgi verseny. — 10.10 Szórakoztató lemezek.
(Folytatás az
teteti k> a további tevékenységi e vo-ügyelő, Kalmár Zoltán főtitkárral fogadta.
Vázolta a külpolitikai helyzet t és megállapította, hogy a tények bebizonyították Gömbös Gyula külpolitikájának helyes voltát és még azok az ellenzéki vezérek is, akik élesen kifogásolták a miniszterelnök római és különösen berlini és varsói utazásait és akiknek sajlójateiu szájjal hirdette a francia irányzó-dás.\\ kénytelenek beismerni, hogy Gömbös Gyula helyes uton jári Ugyancsak ilyen kényszerű beismeréssel végződött az elknzék által annyira támadott magatartásunk az Olaszország elleni szankciók vissza, utasításában, amely nemcsak Gömbös politikájának helyes voltát igazolta, hunem Olaszországgal való szövetségünket és a revizió kiiá. tásail hathatósan megerősítette.
A külpolitikai események igazolták egyben a Nemzeti Egység politikájának helyes voltát, inert a spa-nyl és francia események megmu. tatták, hogy az európai békét fo* nyegető bolsevista veszedelem ellen csak a nemzeti egység gondolatában tömörüli államok, mint Németország. Olaszország. Magyarország, Ausztria és Lengyelország képsek eredményesen védekezni.
A kormány a gazda és hemzetvé. delmi törvények után mos; a titk;>s váhiszló! törvényjavaslatot óhajtja hozni, de felelősségének tudatában gondja lesz rá, hogy az uj törvényben az országot a szélsőséges ele-mek túlsúlyától megóvja. Erőteljesen cáfolta az ellenzéki sajtó hírese teleseit a Nemzeli Egység bomlásá. ról és a különféle önkényes miniszterelnöki kombinációkat. A Nemzeti Egységnek ma 164 képvi. selője van a parlamentben, akiknek Gömbös Gyula programjának a nemzeti egység szellemében való megvalósítása a célkitűzésűk és ennek a pártnak ma is megvan az ereje, hogy programját diktatúra nélkutli, parlamentáris alapon meg-
1 ső oldalról)
valósítsa. Gömbös Gyula felgyógyulását és a politikai élet élére való visszatéréséi a Nemzeii Egység Párlja törhetetlen bizalommal várja, mit az is bizonyil, hogy a kormányt ma az a Darányi vezeti, aki Gömbös Gyula bizalmából és ajánlatára lett helyettesévé.
A7 előadáshoz többen hozzászóltak. Vitéz Tóth Béla a szeretet sza. vaivai köszönte meg Seitsik nagy. vonalú előadását, majd arra kérte, hogy a nagykanizsai iijuság elhelyezései illetőleg az országos közponi kövessen el minden iehetót. SCnsik megígérte, hogy a szóban forgó ifjaknak rövid időn belül való elhe. lyezcse érdekében mindent meg fog tenni az illetékes tényezőknél. Aradi Antal számos nagykanizsai ügyben kérte Seftsik közbevetését. A Nem. zeti Egység órákig egyült iparadta helybeü problémák megvitatására.
Az elnöklő dr. Szabó Zsigmond záróbeszédében biztosította a párt központi kiküldöttjét, hogy a NEP nagykanizsai szervezete ma is életerős, sziklaszilárdan áll a jjemzoti egység gondolatában és ennek meg-erositiseben és teljes diadalra julta. tásában folytatja további munkáját.
Seitsik György párthívei kis.re-tében csülörlök reggel tovább uta. zoti Szombathely felé.
Az ösz folyamán a Nemzeti Egység Nagykanizsán nagyszabású gyűlést fog tariani, amelyre több or- ; szágof. nevű szónok és párt vezető le íog jönni, többek között Sefisik György is.
Ideges embereknek és lelkibetegeknek az igen enyhén ható, mindig megbízható lerraeszetea „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy «aohsrral beveve — rendes béimcifcodést, jó emésztést és elegendő étvágyerzeiet teremt. — Az orvosQi ajánijak.
— i\'ekintiu mag a Kopsteln Bútoráruház állandó butorkiallltását. Ízléses éa oloíó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
Felszentelték a piarista templom harangját
Ragyogó őszi napsütéses délelőtt, virágot diszben állt a piarista gimnázium udvarán, a templom fala mellett az uj harang, az eddig néma toronynak felszeptelésre váró, Is\'.ent dicsérő hangja. Körülötte Isién élő virágoskertje: — a\'leánygimnázium Bí>cskay-ruhás küldöttsége ós a gimnazista fiuk tömör sorfalai. Az ün. neplök soraiban a harangot adomá. nyozó Márkus-család tagjai és sok szülő, akik eljöttek osz.ozni a gyér. mekeiket nevelő intései örömében.
\'A harang 75 kilogramm Sulyu, 350 pengőbe került, rajt Szent PompL iiusnak, a templom piarista védő. szentjének domborművű képe, >Szent Pompilius tisz:el\'tére« kör. irattal. A hársing másik oldalán a következő felírás : „Isten dicsőségére, Lenk József es Antal emlekire felajánlotta: Márkus Károly és neje Gürtner
Ilona, Nagykanizsa, 1936. Itl jegyezzük meg, hogy a nemes lelkű adományozók ugyancsak az Idén, 151 kilogrammos harangot adományoztak a Balalonfenyvesen újonnan épült róni. katholikus templomnak is. A hübuzgó, ÖnzeL len és érdektelen áldozatkészségnek ez a lélekemelő ténye érdemes arra, hogy példaként hirdesse a Márkus, csülád nevét Nagykanizsán és mesz-sze vidéken.
A ieiszentelési szertár, ás t Krfcyt. zer Dezső gelsei esperes vegezie KoUa János piarista tanár segédletével. Az esperes felavató bes/.édé. ben isten köwtekénl aposztioiálta a harangot és ismertette a harung. sztntelés szertartásának jelentését, maja elvégezte a szenlelési.
A templomot épitó Magas Mihály tanügyi főtanácsos, a nagykanizsai piarista gimnázium igazgatója, öiömme ,es elégedetlen .eKinthet munkájára. Áldás van a lendületen, amivei a hosszú időkig vajúdó ter. vet a megvalósulás útjára terelte és azóta is minden jp/ndjávai és fáradatlan tevékenyseggel a teljes beiejezéshez juttutni törekszik.
21 holtUst
a Straal-fjord partján
Koppenhága, szeptember 17 A Straal-fjord partvidéken a «Pour-qusi pas» nevű kulalóhajó utasai közül 21-nek a holttestét a hulbtaiok a fjord partjaira kivetették. Kőztük van dr. Carchot is, a hires sark-kutató- A szerencsétlenül járt expedíció 45 főnyi legénységéből egyet sémi sikerült megmenteni. 1
Titula»ou
vérátömlesztést kapott, de eredménytelenül
Sanct Morltz, szeptember 17 Titulescu volt romén külügyminiszter állapota nagy mértékben rosszabbodott. A volt külügyminiszternek tudvalevőleg maláriája van. Szerdán vérátömlesztést hatoltak rajta végre, de a műiéinek nem volt eredménye.
Kiváló minőségű női és férfi
dus választékban.
Legújabb fazonú nöt és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
l\\mi József és Ts
cégnél.
\'»Legújabb őszi divatcipö-ujdonsásaínl^
I beérkeztek. Szives megtekintését kérem SZOIWOLÁHYI ÁRUHÁZ.; |
■ I936\' »«P"""»r 18 ___gALAl KÖZLÖNY______________________________ »_
w Cíünyörö m divatcipő Mámwl Iskoliipi, torniii ^ Miltényi Sándor és Fia clpőúruliűzűbaii 2- szám.
OTI-kölcsönnel be lehetne fejezni a kórház szemészeti-pavillonját
A képviselőtestület akcióba lép a kórház belbeteg-osztályának kiépítése érdekében
Nagykanizsa város kórházi bizott-ság.i a nyáron foglalkozott a Horthy Miklós közkórház bslbsteg osziályá. nak ismeretes állapotával és meg. állapította, hogy az osztály a célnak nem felel meg és szükségesnek tartja annak kiépítését.
Most, hogy a szemészeti pavillon külső munkálatai végre rövidesen befejezést nyernek, időszerűvé vá. lik ismét a kérdés : - mi lesz a szemészeti pavillonnal ? Mert annnk belső befejezéséhe; a kellő anyagiak most sem állnak rendclkez.\'sre és félö. hogy az egész épület újra romlásnak indul, mire sorra kerül an^ nak berendezése.
Mivel a hivatalos elgondolás az, hogy a szemészeti pavillon alsó részét a belbeteg-osztály céljaira kell fordítani (mig az első emelői más os/*ály felállítására lenne fordítan. üó), a képviselőtestület tagjai is ko molyan foglalkoznak a kérdés megoldásának lehetőségeivel. Ezek ltö. zül a legéletrevalóbb lerv az, hogy a város kérjen illetékes belyea, a
kórházi ápolási dijak lekötésével. OTI-kölcsönt arra a célra, h ,gy be lehess n fejezni a szemészeti pavii. iont és annak egyik részében clha-iyezhessék a belbetegosxtályt.
Ugy tudjuk, hogy a képviselőtestület tagjai részéről már . legközelebb ily~n irányú lépések történnek a polgármesternél a belbeteg osZ* tály kérdésének a szemészr.ti pavilonnal kapcsolatos végleges megoldása érdekében. A b-\'lb-\'teg-osz-táiy rendezést^ ma már olyan elementáris szükséglet, ami további elodázást nem tür.
Eredetileg az volt a terv, hogy dr. Johann Béla államtitkár nagy-kanizsai látogatása alkalmával meg fogja tekinteni a nagykanizsai kór. házat és akkor kerül dűlőre a sze-mészeti pavillon és vele a belbeieg. osztály kérdése is, — de dr. Johanp. látogatása bizonyiaianná vált, azjrt a városnak kell megfelelő módot találni ennek a lengerikigyó ügyntek likvidálására.
támadlak azpn repedések. Tizenkét év. vei ezelőtt egy nagy vihar a tetőzetet lo is vitlc, a mennyezet mégsem szakadt l>c. NTeki Is szándékában állott, hogy a hibákat, mihelyt arra mód tulódik, kiküszőJ>öltcsse.
Aki sokat evett vagy Ivott és rosszul érzi magát, annak egy pohár lermész".tadla „Ferenc József keserűvíz Igen gyorsan és alaposan killsztiija a gyomrát és a belelt és felfrissíti egész szervezetét. Az orvosok n\'án\'já*.
— Elegáns női ruhákat óh pongyolákat mutatnak be Sohützék a szombat délutáni divatbemutatón.
— (Bélfjeggiipitök találkmófa) üét. főn délután 6-tól 8-lg a Pannónia
kistermében.
Prognózis; DeiKeieti, déli szél, felhősödés, délnyugaton eső, a nappali hő osökkon, az éjjeli lehűlés nyugaton gyengül.
toxfflrda nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, p/.orda, péntek délután kodden egész nr.p nőknek).
Naptár: Szeptember 18. péntek. Rom. kat. K. Józsei. l\'roteatáns Titusz. Izrael. 5097. Tiarl hó 2.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Satvator". -ryógyezertár és n kiskanizsal gy«?yt- o.tár.
Szivén szúrta a vendégét egy galamboki gazda: — öt évi fegyház
Boltozat-repedések miatt elrendelték a fonyódi templom lezárását
A közigazgatós és az egyházközség harca a templom körül
Fonyód, szeptember 17
A fonyódi hegyen épült róm. kath templomhoz, tneljet Korb Píóris műépítész terve srerint, Herberth József fonyódi épitési vállulkozó épített tizen-ót éve, tornyot akarnak építeni. Az építési engedélyt az egyházközség szabályosan meg is kérte a lengyeltóti járás főszolgabirájálól, aki a helyszíni szeml-léro u Balatoni Intéző Bizottság mérnökével, Kéry Gyula építészmérnökké bizottságot küldött ki az építés megvizsgálására. Kéry (iyula mérnök a*, épület téglaboltozatán olyan repedéseket \'vett észre, melyek miatt « lengyeltóti járás főszolgabirája utasította az egyházközséget, hogy közbiztonság okokból a Wtafcloífiot zárassa be, illetőleg a szakértő által felsorolt hibákat haladéktalanul kúszóbóliesse ki. Mig ezen munkálatok el nem végeztettek, a torony építésére vonatkozó építési engedélyt felfüggesztette.
A határozni hiru a községben futótűzként terjedt el és mindenütt élénken perlraktáltákv hogy mii is lesz most a nagyon is látogatott és iriár régebben szűknek bizonyult templom sorsa.
líy Lajos plébános kijelentette,.hoflr a főszolgabírói határozatot megfellebbez lék és nitni hajlandó u templomot bezáratni. Csényl István épUőmesU-r, az ő szakértőjük is alaposan megvizs-gálta az épületet és nem1 találja a hibákat olyan veszélyeseknek, hogy a bezárás szükséges volna.
Kijelentette Ify plébán »s, hogy ö is szivén viseli hivei életbiztonságát és meghajlik a közbiztonsági követelményeket előíró rendelkezés elölt, tudomása, szerint azonban Kéry szakértő is csak olyan kijelentést tett, hogy ajánlatos a hibák mielőbbi kijavíttatása, ami a\' bezárás szükségességét még nem jelenti.
— Tény az, hogy az épület fedélszéke talpszckmenjeil annak idején helytelenül ráültették a téglaboltozatra és most az a helyzet, hogy ha szél fuj, vagy vihar van, a fedélszék nyomást gyakorol a boltozatra és azért
Áprilisban történt, hogy Galambokon Lukács Kálmán gazda házánál összejött egy vidám társaság. Az emberek jói érezték magukat, folyt a bor, szólt a nóta. olyan jókedv kerekedett hogy csakhamar összeakaszkodtak. A házigazda rendre figyelmeztette főleg Kovács István 24 eves házasembert, aki előrántotta bicskáját, mire Lukács hasonlóval ieleli, azonban a társaság kibékítette ök^i, ugy. ,hogy mindkettő letété a kést. NcmáSlíára rá ismétlődött az összekapás, Lukács Kovácsot ki akarta tuszkolni, miközben Kovács itias állapotában ököllel szemközt vágta a házigazdát, Lukácsot, aki szintén ittas lévén, előkapott egy konyhakést és azt Kovács szivébe mártotta. Kovács összerogyott, mire
Lukács mégegyszer belevágott • a hátába, ugy. hogy a .szerencsétlen ember a helyszínen elvérzett.
Most volt ebben az ügyben a fő.< tárgyalás a nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa előtt
Lukács ittasságával védekezett, maga sem tudja, hogyan történt, -mondja.
Kovács Istvánné, a megölt ember özvegye azt mondja, hogy valaki a halott férje kezébe egy kést csempészett, mintha az ö kezében is kés lett volna. A. temetési költségek meg térítéséi kérte.
A biróság bizonyítottnak vette a szándékos emberölést és azért Lukács Kálmánt öt évi fegyházra! sújtotta. I Az itélel jogerős.
Ingyenes belépőjegyek áruházunk pénztáránál jnár^átvehetők

ZALAI KÖZLÖNY
1936. «l»p<cnH*r 18
Oszi
- és selyem újdonságok
legdúsabb választéka
ScsíbCiklvl,elben Kirschner Divatáruházban
Nagyon zavaros a genfi légkör a pénteki megnyitó ülés előtt
Bécsből kapja meg a választ a kisantant a pozsonyi konferenciára
Páris, szeptember 17 A Népszövetség pénteki (lka- zavaros diplomáciai légkörben kezdődik. A francia sajtó véleménye szo-rint rendkívül feezült a helyzet, a miaek oka a fokozódó fegyverkezési verseny, a német-orosz feszültség, a spanyol események, Ausztria jö. vőinek kérdése.
London, szeptember 17 A magyar, olasz és osztrák külügyminisztereknek Bécsbe tervezett tanácskozásának hire élénken foglalkoztatja az angol sajtót. Londoni
lapvélemények szerint Rómában azt hiszik, hogy a bécsi értekezlet a kisantant pozsonyi magatartására fogja a választ megadni. A kisantant magatartása ugyanis 9lyan ki-hivó volt, - irják a lapok - hogy váiasz nélkül nem maradhat
A magyar kormány előre meg. adta formai beleegyezését a bécsi értekezlet összehívásához.
Róma, szeptember 17 Schmidt osztrák külügyi államtitkár csütörtökön reggel visszatért Bécsbe.
Madridat bombázzák
a felkelők repülői
Nők, orosz és (randa katonák a kQfMé»y«8*fMtok halottal között
MadWid, szeptember 17
Muduld ostroma küszöbön áll A hadssintérre többezer embert vezé. nyeltek. A felkelők repülőgépei két véwst, köztük Alcazar San Jüant ls bombázni kezdték. Eközl>en egy öt WiUló l«er benzint tartalmazó tar-tó/yt- felrobbantottak. Toledo bombázását is megkezdték és nepülő-gépekről bombákat dobtak az Al. cazant védő csapatokra tüzelő kormány-tüzérségre. Több felk lő repülőgép jelent meg Madrid íe ett és bombákat dobtak a pályaudvarra és a főváros több, középületére A városban a pánik óriási méreteket öltöti. Malaga városában Ronda város jutott a felkelők birtokába.
Moh. tábornok csapatai Ovideo-hoz közelednek. Salavara ós Toledo
közelében a kormánycsapatok súlyos \\cszteségekel S7en\\edt0k. A spanyol kormány repülőgépekről bombáztatja Oviedot és a várost a bombák több helyen felgyújtották
A talaverai harcokban a kormánycsapatok soraiban sok nö haroolt, a kik közül sokan elestek az Útköze, tek során.
A spanyol nemzetieknek Toledo ellen irányuló támadása során a ko» mánycsapatok 1000 halottat ve szitctlek. A halottak között sok az orosz és a francia katona.
Krancc tábornok csapatai erős ir.imbac folytatják előrenyomulásukat Toledo irányában. R m lik hogy sil erami fog Alcazar védőit is felszabadítaniuk.
Hogyan Ölték meg Gomez orvost és Lopez tábornokot?
Madrid, szeptember 17 Most jutottak nyilvánosságra annak a szörnyű gyilkosságnak részié-tel, amely a Madrid közelében fek. vő carabanchell kajtonai kórházban történi s amelynek Gomefc ulla vezérkari orvos és Lopez Choa tábor, nok voltak az áldozatai. (1084-ben utebb! verte le az asturiai lázadást.)
A gyilkosok behatoltak a kórházba, az ágyban fekvő tábornok fejét le-vigták, a levágott fejet egy autó hűtőjére kötözték és ygy száguldozták körűi veié a várost. A vezérkari orvos! mütőaszialra fektették, kezét, lábá1 levágták mrgv;:k\'totiá\'í és csak azután adták meg neki a kegyelemdöfést.
FÖLDBIRTOKOK,
bérhátak, családi házak, háthelyek, szfflíik és egyéb ingatlanok vételét és eladását, valamint- földbérletek
küzvetitúsét
HA.LJc.S2L M A.N&
Nagylranim, HOrttiy MIHIÓl-iil 6.
m. klr. földm. n in. engedélye alapjáu.
Az országútra kitett csecsemő és a lelkiismeret
Az anya gyalog ment Balatonfüredről Keszthelyre feljelenteni magát
A nyáron egy asszony Hévízről Keszthely felé tartott, amikor az uton nyöszörgésre leli figy.\'lmes Egy csecsemőt pllkintott meg az ut szélén. Az asszony fogta a senki-gyermekét és elvitte a keszthelyi csendőrőrsre, ahonnét a menhelybé került.
Néhány napra rá a keszthelyi csendőrőrsön megjelent egy nő, aki elmondotta, hogy Bertalan Annának hivják, Balatonfüredre való és ő vol: az, aki nagy szegénységében kitette gyermekét az oi-szágutra. ő magi- - mondotta - visszahúzódóit
a bokrokba és várta, ml fog történ, ni. Mikor látta, hogy az asszony ma. gával viszi gyermekét, hazament Füredre. De nem volt se éjjele, se nappala, mindig furdalta a lelklis. meret. Azért gyalogszerrel felkere. kedett és eljölt Keszthelyre és i^t
önként jelentkezett.
Most volt ebben aZ ügyben a fő. tárgyalás.
A bíróság Bertalan Anniit két havi fogházra ítélte.
— Elegáns hímzett pongyolák legújabb
fazonokban Schütznél.
Botrány az Operában
Filmregény
(2)
O. S. Kaufmann ét M. Ryskind vígjátékából Irta: SZINETAR QYÖRQY
keserves szűkölő vonítással vonszolta végig testét az üresen kongó folyosókon.
Laspary csak azért nem rohant utána, mert szégyelte volna brutalitását a kollégák előtt.
Laspary öltözője mellett volt Rosenak, az operaház szoprán énekesnőjének szobája.
Rose a tükör előtt Olt. Lázas izgalommal kéuQlt az előadásra. Ilyenkor, előadás előtt senkit sem fogadott, mert komoly, igyekvő művész volt, aki a színpadra lépést megelőző félórát szerepe Ismétlőével töltötte.
Kollégái tiszteletben is tartották Rose nyugalmát — éppen ezért lepte meg őt ls, hogy pár perccel a függöny legördülése előtt valaki kopogtatott az ajtaján.
Csinos, magas, barnahajú, melegtckintetű fiatalember lépett a szobába. Rlcardo, az Opera kórusának legszebbhangú énekese.
Rlcardo behajtotta maga mögött az nltót, Rose mellé lépett és szó nélkül magához ölelte a lányt, aki boldogan tűrte ezt az ölelést.
Igy álltak néhány pillanatig néma ölelésben. Aztán a fiúból kirobbant a forró vallomás.
— Ros«. Jobban szeretem magát, mint valaha. A lány elmosolyodott.
— Elhiszem, Rlcardo, de az Idő most nem alkalmas szerelmi beszélgetésekre. Ma este fellépünk ...
— Maga Igen ... de én ? . . . Én csak kórista vagyok — mondta keserűen a fiú.
— Ne búsuljon, Rlcardo, egyszer magának U sikerülni fog. I.aspory is a kórusban kezdte.
Könnyű volt megvigasztalni a fiút. Rlcardo arca Roso egyetlen simogató érintésére felderült és már vidáman kérdezte :
— Mit csinál ma este előadás után ? ... Remélem, szabad még ... hacsak ez a tolakodó Laspory meg nem hívta már... — mondta klcift féltékenyen.
—• Pedig bizony meghívott... de én mégis magával vacsorázom.
A színpad csengője élesen vágott be a beszélgetésbe. Rlcardónak mennie kellett. Elbúcsúzott és boldogan dúdolva sietett végig a folyosón. Amikor a portásfülke előtt elhaladt, egy Ismerős hang váratlanul megállította. A hang, a portással beszélt.
— Van valami postám ? — igy a hang.
— Honnan lenne, hiszen maga nem dolgozik Itt — felelte csodálkozva a portás.
— Hát hová Irányítanám a postám, hiszen sehol sem dolgozom — felelte vidáman a hang. Rlcardon*m várt tovább. Megismerte a hangot. Ig«a, kétségtelen, ez Forelo... régi. kedvet barátja... még a zeneakadé- , •nör. iártak együtt. Forelo zongoraművésznek kénfiit, amikor ő ott énekelni tanult.
Egyy pillanattal később a két barát bol-doganr ádvözAHe egymást. Mikor kibontakoztak n vidám ölelésből, arccal uézatt végig ba-
Rlcardo felsóhajtott:
— Bizony, te zongorázni tanultál, én meg énekelni... Ugyan miért ? ... Sohase lesz belőlünk semmi.
— No ne búsulj, fiacskám — vigasztalta barátját Forelo. — Fiatalok vagyunk és egészségesek ... és egy szép napon, meglásd, te Is ott tartasz majd, ahol I.aspory... Már ma ls jobban énekelsz, mint ő — ennyit tudok ...
— I)e a közönség nem tudja.
— Majd megmondjuk neki, ne félj. Különben is menedzser kellene neked ... Na, majd én ... csak bízd rám magad ... Aztán mond csak, még mindig szerelmes vagy Roscba ?
— Igen, de sajnos, nbm vehetem feleségül.
— Ne félj, a menedzser majd ezt is elintézi, a fő az, hogy Ismét együtt vagyunk...
A színpadon e pillanatban legördült a föggöny. Megkezdődött az elfladffs és Rlcardónak a színpadra kellett mfehnle. Elbúcsúztak.
Rodolfo Laspary ezen az estén ismét nagy sikert aratott. Hartgja csillogó szárnyalással lendült végig az opera nézőterén, amelynek egyik páholyában mr» Clavpool, mister Gottlleb és Driftwood foglaltak helyet.
Laspary szerződtetéséről beszéltek.
— Laspary ezer dollárt kér esténként — mondta szakértelemmel mtstfer Gottlleb.
— Iigy gramofónlemez Is énekel és csak 75 centbe kerül — vetette közbe Driftwood. — Sőt, ha alkuszik, olcsóbban 1* megkapja.
—- Önnel notn tárgyalok erről — felelte dühösen mister Góttfleb, aztán kedvesen fordult az asszony felé éí megjegyezte:
— Asszonyom, ugy érzem, Driftwood úr ntm alkalmas arra, hogy az ön érdekeit képvlseljo.
— Magam Is kezdőm azt hinni — felelt* mr Claypool.
A felvonás véget ért. Lasparynak óriási sikere volt.
Mister Gottlleff most már nem törődött Drlftwooddal, hanem felküldte a névjegyét a tenorlstához.
A névjegyen ez állt:
SztnMétről turetník btxzélnl t
HERRMANN GOTTLIEB a New-York opera lgatRatóJa
— Art Mttezn, hogy cirkuszban dolgozol, —ml —mMMHa.
MOtor dolgoztam éa cirkuszban ? ... NAJUUII réten... több mint egy hete. ftaaiUm. MoH- áU4> mtíklá i<tálokés örü-ttk tu dflütk,
Néhány perccel később Mr Gottlleb már meg Is állapodott Lasparyvat: 1000 dollárt fizet esténklnt a világhírű tenortstának.
Laspary boldogan írta alá a szerződést. A hiúságát simogatta ez a meghlváV Vidáman fütyörészve sietett öltözőjébe és első dolga az volt, hogy kirúgta néma öltöztető-Jét, Tomasót.
— Meni dolgodra, ostoba fickó, remélem nem látlak többet — mondta és búcsúzóul még utána sújtott korbácsával a meneküli embernek.
(Folyt kötiii

1936. szeptember 18.
axi^a mozunm
Üzleti uton kigyulladt és elégett Zerkovitz György autója
Ai autóból semmi sem maradt, Zerkovitznak is csak alig volt ideje kiugrani
Kaposvár, szeptember 17 Zerkovitz Oyör^r, a Shell, olajválla-]a[ sombgymtígyci vezérképviselője, \'üzleti uton volt kedden KA 032 rend-száma oltóján. A várdai vasútállomás mellett, a vasúti átjáró elhagyása után aZ autó egyszerre kigyulladt és hatal. mas lánggal égni kezdett, ugy hogy Zerkovitznak alig volt Ideje az égö kocsiból kiugrani. A tüz oka minden valószínűség szerint az letetett, hogy a motorházból becsapolt a láng a ve-
zeiö-helyre és ott a gyulék^iy részek egyszerre lobot, vetettek. A Uu egy-két perc alatt elliatahniasodott a kocsin és az összes eléghető részek elpusztultak, flg.Y hogy csak a négy gumml és a csupasz váz maradt meg. A tüzet végignézték a várdai állomáson tartózkodó utasok is, de. segiteni nejtf tudtak, mert a kocsit a robbanás veszélye miatt nem lehetett megközelíteni. Az elégett autó biztositva volt.
— (Uj országzászló)
Október 6-án avatják fel Siófok mellett Balatonujhely országzászlaját, a balatoni müut egyik legforgalmasabb pontján.
— (Személyi hlr)
Ixivag Szlernád István kir. konnány-Tölanáesos, a Magyar Élet és Járadék központi vezérigazgatója csütörtök délben Nagykanizsára érkezett és felkereste P. Czirfusz Viktorin plébántost, akivel egyházközségi ügyekbeu hosz-szabban tárgyalt. Lovag Sztemád vezérigazgató nagy jóakarója a nagykanizsai rk. egyházközségnek, amelynek számos tanújelét adta már eddig Is. (:)
— (Üdülőt ópit a MABI)
A MABI régi balalonhilel épületét lebontják és helyére 200 személyes, modern üdülőházat épitenek. A bontást már megkezdték.
— (Gyermeket gázolt, elrobogott)
A balatonkenesei iskolából u balatoni müulon luizafelé tartott Gócza Anna elsős elemista. Egy arra haladó autó elütötte a gyermeket, aztán anélkül, hogy megállt volna, tovább robogott. A gyermeket a veszprémi kórházba szállították.
— (Felgyújtotta a saját házát)
öry István jánkahegyi festő segéd és társainak háza vasárnap leégett. Most derült ki, liogy maga öry István gyújtotta fel a házat, amely felett a négy tulajdonos áBandóan veszekedett. Klöbb felhajtott pár decit, aztán cipo-paszlás dobozba parazsat tett és feldobta a padlásra. Az eljárás megindult olicuc.
A Magyar Biztosítási Évkönyv most megjelent huszonnyolcadik kötete részletesen közli a biztosítási Intézményre vonatkozó legújabb rendeleteket, törvényeket, JoKesotekut és részletesen ismerteti a Magyarországon működő biztosító Intézetek mérlegét, vagyoni helyzetét ós személyi "tatusát is. a Magyar BUto.lti.l Év-kSnyv idei kötete az eddigieknél ls bővebb tartalommal jelent meg és közel harmincéves múltjához híven, ezúttal ls európai hlrü tudósok, mint Altonburger Gyula dr., Goldzleher Károly dr., Souibarth Werner egyetemi tanárok, Külley-Rhorer Viktor dr., 8chwartz Tibor dr., Nyevlczkey holtán dr. és Hegyi Gyula dr. kiváló jogászok és neves szakírók Írták komoly, Jelentős, tudományos és Ryakorjatl cikkeit a Magyar B,I,<r ■««**! EvkS.yr uj kötete Török Jenő Endre mindenre kiterjedő gondos szerkesztésében jelent meg.
20-as utca
48-as utca
Nagykanizsának olyan kél ezrede volt a régi Magyarország boldogabb esztendeiben, amelyekre méltán volt büszke mindig, de legfőképp akkor, amikor hősi áldozattal kellett megmutatni, hogy mit érnek az ezred-renomék. Kaposvár most két utcát átkeresztelt. A HonvédJutcából 19-es utca lett, a nársía-Mtcából 4 l-es utca. kNem lehelne ezt Nagykanizsán is megvalósítani ? A mi Honvéd-utcánkból nom lehelne 20-as utcát csinálni és valamelyik közömbös nevű más ulcál 48-as utcára átkeresztelni?
A választ tudjuk; — pénz. Az utcai számlábiák átcserélésére nincs fedezel a városi költségvetésben. Az Idén nincs, dé jóakarattal talán jövőre leheti (
Másik ellenvetés-. — az utcák nagy része olyan nagy magyarok nevelt viseli, akiket detronizálni nenv\' lehel. Más utcák meg nem elég szépek az ezredek dicsőséges emlékéhez.
Vájjon a Kossuth Ujos-tér 30 évvel ezelőtt méltó volt Kossuth " jos nevéhez? fis m!a...?
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem az uradalmakat, gazda-termelőket, kiknek »•!« ai.n.ju vau eladó, mIi«JM ao fillértől faijabb is veszem. Téli kOrttt
minőség szerint. Helybeliek mintát hozzanak I Almát és körtét faj szerint kell szálli ani, nem összekeverni!
Gyümölcs Export
uo2 Király ulca 8.
— (Haldokló a garázsban)
Kiss Jánosné siófoki asszony kerékpáron jött ki egy udvarból s eközben elütötte egy osztrák autó, amelyet egy bécsi leány vezetett Az asszony miud-két lába eltörött és súlyos belső sérüléseket szenvedett. Véletfenül egy német autó robogott arra ugyanakkor és annak egyik orvos utasa vitte be a haldokló asszonyt a községi garázsba. Siófokon ugyanis kórház, mentő állomás nincs. Az asszonyt eszméletion állapotban, életveszélyes sérüléseivel a székesfehérvári kórházba vitték.
— Gyönyörű őszi dlvatclpő-különle-gességek Mlltényl cipőüzletben, Fő-ut 2.
— (Szövet-házalók végzete)
A kis Bazlta zalai községben két fiatal ügynök ruliaszövettel házalt Bementek a községi biróhoz ls és rá akarták birni, hogy szövetet rendeljen tőlük. A biró — nagyon okosan — Igazoltatta őket, aztán nyomban átadta a két házalót a csendőrségnek. A* eljárás megindult ellenük. — Nagykanizsán is így kellene elbánni az idegenből érkezett és sok kellemetlen csaló-dást okozó szővel-ügynökökkel.
- I.kol.clpök, tornaolpők Mlltényl olpőtlzletben, Fő-ut 2.
Városi Mozgó.
Még csak ma csUtdrtdkiin
Felnőtteknek való téma!
& csábítás magas Iskolája, az elbanyagsll asszonyok szédítő örvényének problémája
A kísérő Magyar Híradóban: a berlini olimpiászról
néhány gyönyörű felvétel.
Előadások 5, 7 és 9 órakor. Az első előadás filléres!
— (Insóg-órtekezlet)
Péntek délután 6 órakor a nagykanizsai városháza tanácstermében a pol-gárinesier vezetése alatt összeülnek az inségbizotlság tagjai, hogy az egri nor-mára való áttérést megbeszéljék.
— (Nyolcéves gyerek a bakon)
Csülörlők reggel könnyen végzetessé
válható baleset történi a Rákóczi és Sugár-ut sarkán. A Sugár-utrabcfordult egy egylovas falusi kocsi, díniel yet egy 8—9 éves fiúcska hajlott. Abban a pillanatban ért oda Kövess Annus 18 éves Vörösmarty-utcai leány, uki ke rülnl akart, de a kocsirúd fellökte. A leányban volt annyi lélckjelenct, hogy megkapaszkodott a kocsiban és igy addig tudta miigát tartani, amíg odaért Horváth István idősebb Rákóczi-utcai lakos, akinek sikerült a kocsit megállítani. Kövess Annus a 14. bán igy is megsérült. A kocsi Cstyát Gábor nagyrécsei gazdáé. A szemtanuk a legnagyobb, felháborodással tárgyalták, hogy egy 8 éves fiúcskát ültetnek a bakkra kocsisnak olyan forgalmtas utcában, mint reggel 8 órakor a Su-gár.ul amely tele van iskolába menő gyermekekkel. Az csehek büntető következményei lesznek.
— L«gujabb divatú női télikabátokat mutatja be a Sohütz áruház szombat délutáni divatbemutatóján.
—, Ki* kadett kalandjai
(Bognár Lajos könyve.) Az író a pécsi hadflpródiskolások. háborús éveinek tórlénutét Írja le könyvében. A bDü, melynek történetét az iró maga is át-élte, hü tükörképét adja a hadapródiskolások életének, bajtársi szellmének, a forradalmi idők eseményeinek^ a ludovikások ellenforradalmának, va. lamint Pécs, Baja és több városok megszállásának. A* irredentizmusért küzdő hazafias alapon felépülő . elbeszélése meseszövésével nemcsak leld-lincselő és szórakoztató olvasmány, hanem történeti képel is tár elénk az akkori idők éleiéből. Finomi tollú humora kedves és közvetlen. A. könyv szerző kiadásában Jeleni meg, dc kapható nagyobb könyvkereskedőknél ls. A szerző elme: Budapest, Nürnberg-utca 8., f 10.
Erélyes gazdát,
földmlvcslskolát végzett középkora, uradalomban szerzett hosszabb gyakorlattal, mielőbbi belépésre keresek Ajánlatok bizonyítvány másolatokkal Oiterrelcher Jówef Nagykanizsa címre küldendők.
Vadászok figyelmébe! Frissen lőtt vadat
(nyulat, fácánt, foglyot stb.)
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek. i/irio I ain« n,inl " Ma«/ar Vadkivltell VáUjWJjtt
VlUd LdJUS, szombathelyi kirendeltségének megbízottja. Telefon nappal: 1—M, eate: 1—49.
I
EALAI NOZLOOT
1936. ntptCTittr 18
QEBUDHBB
Szombaton adják át az osztrák hatóságok Hataska Szilvesztert
Darányi a pártkérdésekről
Budapest, szeptember 17 (Lapzártakor érkezett) Darányi Kálmán mtoisztcrclnükhelyettes kijelentett®, hogy a pártkérdéaekkii legközelebb fog foglalkozni, amit egyébki\'nt még Ivádyval beszél meg előzően. Mindazokat a kérdéseket és ügyeket kívánja a párt elé vinni, amelyekkel a Ház a folyó ciklusban foglal, kőzni fog. _\'
Kétévi börtönre Ítélték Gerlóczy Zsljrmondnét
Budapest, szept«mber 17
(Lapzártakor érkerctt) Gerlóczy Zslg-mondné, egyetemi tanár neje, aki két házába tömegesen veit fel kauciós házmestereket, csalás miatt két évi börtönre Ítélték. Ogvtaök társalt 6 hónaptól 12 hónapig terjedő börtönre Ítélték.
Tovább folynak az arab küzdelmek
London, szeptember 17
(Lapzártakor érkezett) Fgyiptomi jelentések szerint az arabok tovább folytatják küzdelmeiket, nemcsak a zsidó bevándorlás ellen, han«*tí függetlenségük kivívása érdekében is.
Az NTE itthon játszik, a Zrinyi Kaposvárott
Az NTE vasárnapi futballjátéka
sportkörökben általános megelégedést keltett. Vasárnap a másik kaposvári csapatot, a Tuflult látja ellenfeléül. Előmérkőzés is lesz. A Nagykanizsai Vasutas TE az NTE II.vei játsia le II. oszt bajnoki mérkőzését 2 órai kezdettel.
A vasárnap nagyszerűen szereplő Zrinyi a KRSC-vel játszik.
A vasárnapi forduló
Egész sereg nagyfontosságú mérkőzés lc$z vasárnap az alosztályban. A PAG ellenfele a Simon tornyai BTC, a Zsolnai SE pedig a Pécsi Vasutassal méri ÖSSZO erejét. Ugyancsak Pécsett Iaz a PEAC-B10K és DVAC-PBTC mérkőzés is.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlrdeltt dija vasárnap íi ünnepnap 10 Kóla •0 fillér. minden tovébbl »ió Ö lillír. hélkömap 10 uólg 60 Iliiéi, minden további >ió 4 (liléi.
Autótaxi!, bérautót, rendeljen garaue-ból, vidékre és helyben, legolcióbban. Telefon állomás : 544a Bojlor Kisfaludy-utca 7. W.____2704
I litar hltanfi óáau muat I P » Korona étUrmébaa. 9
•aobaláHyt keresek októbei elsejére
Unger Horthy Mlklós-nt 19. 10
Ul áruatvsiialas kényelmes autótax t leiiállltolt viteldíjért Kaufmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 8-lt. 3006
Értelmetebb, fiatalabb bsHIsasloa vagy kifutó, esetleg tanuló felvétetik Vlda füsierüiletben. 3306
Kiadj* a laptulajdonoa Közgazdasági Rt Untaaberg Nyomda áiDélzalal l.apkltd* Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadft 1 Zalai Károly. UU«nban Itlaloa 1 N»«v«anlt*a 7U ..«,„
Budapest, szeptember 17 (Lapzártakor érkez-tl) M>.ndelényi László, a pestvidéki törvényszék elnöke kijelentette, hogy Matuska Szilveszter védőügyvédje perújrafelvétel\' kérvényt nyujlott b-í a törvényszékhez, amelybon utal arra, hogy védence a steini fegyházban o]yan mgaatartásl tanúsított, hogy az orvosi vélemények beszerzését
kér; a steini fegyházból. I
/. pestvidéki kir. ügyészség lele-ltíonértesitésl kapott a steini fegyház igazgatóságától, mely szerint Mafuska Szilvesztert szombaton kt; sériK át a magyar határra és adják á a magyar közegeknek. A kir. ügyészség a szükséges intézkedése-kei mc gtette.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kőtelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Holherr-Scbranlz-léle
meiaziasi lépek,
műtrágyák,
flllttt-tftiZM.
„FUTDiR"
(csoritképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép zsák. stb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10.
(A bíróság mellett)
— SziikséglÉi! —3
mindenki a helyi kereskedőknél I áa Iparosoknál ar.wrexre bel
VoiilŐ
ilolulalflonk
ligyÉÉl . ♦
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekttnyv
(Szállítási bárcakönyv)
niteleaitve P 3;20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Fegyvertok
erős zsírozott tehénbőrből
uiros.lt uiluMtM!
Fegyverszij Vadásztáska
kisebb . . közép nagy nagy . .
P 14.50 P 1.40
P 8.— P 9.50 P 13.-
Fogolyakasztó kenderzsineg P—.96 6 3 bőrből . . P 1.60
Töltényöv
erős marhabőrből P 6.50
Egyéb vadászfelszerelés C-^Ui án|al feeyver és sport-rendklvfll olcsó árban OZ-ÜDO AlUal { ■ -
I áru üzletében.
Hagy és sok előnyt biztosit magíiak. la Mijeit a
Mezőgazdasági Közraktárak B.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Caengery-ut 4. az. alatt.
Iroda: Teleion 197. Néptakarékpénztár R.-T -nél. Telefon : 20. és 126.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolosóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlkló«-ut 1.
==== Atalakitásokat eredeti pengőéri
modellek után osak
készítünk
LÓTAIARÓK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
iu. lawinn ummM u ixkaui u«tMi nutWn r nm......... HmamiVa [mu rJ- iuakántií
76. 2U Nagykanizsa, 1938. szeptember 19 szombat
Ara 12 ím.
ZALAI KÖZLÖNY

és Uadéfchrtalt FM 5. i
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarits Lajos
f.lölixetési ára: egy hóra 1 petigö 40 fiOi Szerkesztfiségl éa kUdóhirnUli telefoni 78. *
Vihar a szélcsendben
A miniszterelnöknek a választójogi pártközi értekezlet összehívási tárgyában kelt levele a legtöbb irányban jótékony hatást gyakorolt a politikai életre. Azt lehet mondani, hogy méregfogat huzotl ki, hogy ledöntött olyan mesterséges választó falakat, amelyek az azonos világnézetet valló páriok kö. zött meredezlek és akadályozták a nemzeti társadalom békés munkáját. Talán azt is el lehet mondani, hogj azok után a tavaszi vasárnapi ellenzéki népgyűlések után, amelyek hétről-hétre zivataros fellegekkel borították be a politikai horizontot, a miniszterelnöknek ez a gesztusa megteremtette a valóságos politikai szélcsendet. Joggal hihettük tehát, hogy a lecsendesedett politikai moszférában nem fogunk töbl>é olyan viharszerü kitörésekkel találkozni, mint amilyenek ezek az eJ lenzéki tavaszi vasárnapi népgyüló sek voltak. Sajnos, csalódnunk kel lett. Az elmúlt napokban ismét volt ellenzéki népgyűlés, amely ugy ha tott a meglepett közvéleményre mint ahogy a vihar hat a szél csendben, vagy amilyen hatást t< derült égből lehulló villámok kel tenek. Az ellenzék ezen a népgyüló sen jónak látta ismét elővenni a fringiát és isméi felverni a polfcika-éle4: jótékony csendjét az ok és cél nélküli kardcsörtet és zajával.
Nem ezl a kardcsörtetést vártfc az ország az ellenzéktől. Mást várt Azt várta, hogy most. amikor kés?, a munkaprogram, amikor ki vannak tűzve a komoly és fek-lősségleljei célok, a politikai ellenzék legalább is elássa a csatabárdot és minden igyekezetét arra koncentrálja, hogy teljesen felkészüllen üljön le a zöld asztalhoz, amely mellett súlyos közjogi problémák alapos megtárgyalása vár a .politikai élet minden komoly tényezőjére. A kardcsörle-tésnek el kell némulnia és politikai müviharok zajongására sincs ma szüksége a nemzetnek. Legkevésbbó van szüksége pedig az országnak arra, hogy bárki is megzavarni igyekezzék azt a nyugodt atmoszférát, amely a küszöbön levő fontos tárgyalásokon a siker érdekében nélkülözhetetlen
Az ország választópolgárainak t«l nyomó része nem tudja megérteni, hogy mire való ez a szenvedélyes kardcsörtet és. Nem tudja rmgér-teni, hogy amikor a külpolitikai események is a belsó nyugalom meg teremtéséi állítják elénk politikai rezonként, miért fújják egyesek a harc\' riadót és miért nem fognak hozzá uzokhoz a komoly előkészületekhez, amelyeknek a néhány hét múlva összeülő pártközi értekezletei a dolog természeténél fogva meg keli telőzniök. Azt várja ma az ország népe a törvényhozóktól, hogy hivatásuk magaslatára emelkedve, belemerüljenek azoknak a közjogi problémáknak részletes tanulmányo zupába, amelyek összefüggő egész-
Nemzetközi bonyodalmakhoz vezethet az újra feltámadó abesszin-kérdés
London, szeptember 18 A Iocarnoi hatalmakhoz intézett angol jegyzéket a sajtó élénken kom mentálja. Azt írják egyebek közt, hogy ez Anglia utolsó kísérlete az ötös értekezlet megmentésére.
Páris, szeptember 18 Párjsi diplomáciai körök véleménye szerint, ha az abesszin-vita továbbra is megmarad a Népszövet, ség napirendjén, akkor ebből komoly nehézségek merülhetnek fel.
Ez a jogi természetű kérdés kemény próbára teheti a genfi értekezletet. Ha a probléma elsimítása nem si. kerül, könnyen fenyegethetnek nem. zetköz\' bonyodalmak.
Fabinyl Qenfbtn
Genf, szeptember 18 Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter csütörtökön este felkereste Drachsler osztrák pénzügyminisztert, akivel hosszasan tanácskozott.
Félezer kommunista fegyver-raktár van Párisban
Kommunista mozgalmat lepleztek le Bécsben
, Béos, szeptember 18
Az osztrák fővárosban ls kommunista mozgalmakat lepleztek le Több mint 70 letartóztatás történt A titkos kommunista szervezet a szovjet és u madridi spanyol koimány hadviselési cél jaira pénzt gyűjtött A házkutatások során rengeteg lázító iratot és röplapok tömegét foglalták le, úgyszintén fegy veri és lőszert is találtak.
Páris, szeptember 18 A Matin ismertet egy utasítást, a melyet Moszkva adott a francia kom munisláknak Az utasítás összefoglalja a módszereket amelyekkel a kommii. nistáknak arra kell törekedniük, hogy végpusztulásba sodorják a francia pol-gári állambt. A kommunista pártoknak elfogadhatatlan követelésekkel meg kell bénítaniuk a kormány tevékenységét, forradalmi központokat, sztrájk-szerve. z«leket kelt létrehozniuk Az internucio. nálé Franciaországban fegyveres kere-leket hozott létre, készen arra, hogy a fontos stratégiai helyeken bármely pillanatban fellépjenek Párisban több
mint 500 fcgyverraktáruk van a kom miuiísláknakl
Megszűnt a Hitel sztrájk
Páris, szeptember 18 A lillei szövőgyári sztrájk ügyében csütörtökön délután létrejött a megegyezés. A továbbiakban már csak néífány részletkérdés vár megoldásra. A lillei sztrájk mintegy százezer munkásra terjedt ki. Sa-lengro belügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy a lillei textilipari sztrájk lényegében megszűntnek tekintgető. Így bizonyosra vehető, hogy a megegyezést mindkét fél aláírja. A megszállott lillei gyárakai a munkások péntek esle, vagy szombaton reggel kiürítik.
Aki kéményseprővel kezet fog...
Moszkva, szeplomber 18
(Lapzártakor érkezett) Moszkvában a Komin tern gyűlésén kimondták, hogy Franciaországban erősíteni kell a for radalml megmozdulásokat
UM. JV JiWiWllW^WWrt\'iVrtl *iiy ..................*.......
Alcazar várát hős védőivel levegőbe röpítették a vörösök
Malaga kikötőjében egymást lődözték a kormány hajói
Burgos, szeptember 18 A nemzeti csapatok gyűrűje egyre szorosabbra fonódik Madrid körül. A kormánycsapatok Bilbao, Toledo, Cadarra mellett nagy vereséget szenvedtek.
Sevilla, szeptember 18 A spanyol felkelők két kilométerre előrenyomultak Toledo felé. Es-calona, valamint Drabo helységeket elfoglalták. Malaga kikötőjéből a kormány ha-
dihajó! kifutottak a nyilt tengerre és a legénység ott megb szélést foly tátott, amelynek eredményeként ugy döntötlek, hogy nem folytatják a harcot, hanem megadják magukat. A kormány haderejének többi rész© nem volt hajlandó elfogadni ezt a határozatot, mire tüz alá vették egymást. 250 halott maradt az összeütközés után.
A felkelők repülőgépei bombázták Malagát. A kormány ezrével végezteti ki a túszokat. A börtönökből naponta 40- 50 túszt visznek ki sétálni, akik aztán többet nem térnek vissza.
Teneríffn, szeptember 18 Moln felkelő-tábornok kijelen tette, hogy most már elegendő had-ereje van a felkelőknek ahhoz, hogy az északi általános támadást megindítsák.
A spanyol pokol borzalmaiból
Lisszabon, szeptember 18 (Lapzártakor érkezett) Ideérkezett spanyol menekültek tollal leírhatatlan borzalmakat mondanak el, amiket átéltek és amit a vörös népfront emberei véghez visznek, az minden kéépzeletet felülmül. Igy elmondották, hogy nz egyik községben a polgárságot, amely hü maradt a nemzeti gondolathoz, abc-sorrendben végezték ki. Más alkalommai a hazafias elemeket dina-j mittal robbantották fel, mig a pn.
pokat elevenen megégették vagy ke. resztre feszítették olyan borzalmak közepette, hogy még a vörösök is irtóztak a kegyetlenkedések pokoli fajtájt felett
Madrid, szeptember 18 (Lisszabonon át jelenük lapzária« kor) A kormány csapatai levegőbo röpítették a toledoi Alcazart.
Kivégzik Matuska Szilvesztert?
Budapest, szeptember 18 (Lapzártakor érkezett) Matuska Szilvesztert holnap adják át,az osztrákok a magyar hatóságoknak. Felmerült a kérdés, mivel a Kúria jogerősen halálra Ítélte Maluskát, ml fog történni mosi a kiadatása után ? Illetékes helyen kijelentették, amennyiben a kormányzó elutasítja kegyelmi kérvényét, Maluskát ki fogják végezni.
ként várják a megnyugtató megöl, dás:.
Nemcsak arról van itt szó, ho^y kijegcc sedett alapelveket tárjanak fel a pártközi értek zleten a választójog". törvény miként leendő megoldása kérdésében, hanem hogy egyúttal és ezzel szoros kapcsolatban politikai szenvedélyességtől
mentesen nyerjen megvitatást a felsőház reformjának igen mélyreható problémája, valamint a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó alkotmányjogi javaslet.
Olyan nagyfontosságú kérdések ezsk, amelyeknek szükségképpen jibsorbeálnlok kell az egész ellenzék teljes aktivitását. Valóságos rabló-
gazdálkodás ma az energiákkal olyan politikai müviharok keltésére fecsérelni az erőket, amilyen müviharok talán pillanatnyi hatást tudnak kelteni egy népgyűlés szük keretei között, azonban a nemzet nagy egyeteme mégis csak fejcsóválva szemléli azokat, mint amelyek teljesen feleslegesek, sőt kártékonyak.
iAEttnozum*
1936, izeptember lfr
Epe. ét májbetegségeknél, •Idősorban epehóiyagkatar/us, epeM^.
símeT^
sígre serkenti. Az orvosok ajánlják.
Sikerült a megegyezés munkások ós munkaadók közÓtt a háromhetes cipészsztrájk frontján 26 százalékos béremelést kaptak « nagykanizsai munkások
A cipészsztrájk három1 hét után a mai nappal befejezést nyert. Tegnap értekezlet volt dr. Krátky István polgármester közbejöttével a városházán, melyen megjelenlek a munkaadók és a sztrájkoló munkások képviselői. A munkaadók képviseletében Papp Oszkár Bza koszt á* lyi elnök volt jelen. Qr. Krátky polgármester rámutatott Azokra u gaz-daságl károkra, amit a háromhetes sztrájk már eddig, okozott és legi inkább a jnunkásokate sújtja, kérte a két felet, hogy közeledjenek egy. máshoz és egyezzenek meg.
Több hozzászólás hangzott el. A munkások között is megvolt a meg. egyezési készség, ugy. hogy sikerült a háromhetes bérharcot 25 százalékos béremelés megadásával levezetni.
A sztrájk a mai nappul Nagykanizsán véget ért és a munkások mái-minden műhelyben felvették a mun-kát
Gyilkosság
Marburg, szeptember 18
Straussvlater János pénzügyi ellenőrt ismeretlen tettesek meggyilkoltál; és kirabolták. A nyomozás során felmerült gyanú két flalalem. bérre irányult, akik eltűntek a vá-rosbóJ. A jugoszláv rendőrség véleménye sserint a gyanusilottak Magyarország felé szöktek, a nyomozás tehát ebben az irányban megindult.
10(3

Prognózis: Déli szél, változó felhőzet, az ország délnyugati részén néhány helyen eső, a hő nem változik.
fUpUr: Szeptember 19 Bzombat. Hoci. kat Január, Protestáns Vllbelmlua. Izr. Tlsrt hó 8.
Gyógyszertárt éjjelt szolgálat e hó végéig a „Salvator" gyógyszertár ét a klskantzs&l gyógyszertár.
CtóSriti nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hóttó, szerda, péntek déletán kedden egész nap nóknek).
A polgármester rakta le az első téglát az Igazságfigyi-palota építkezésénél
Kedden dönt a miniszteri bizottság a többi munkák ügyében
A nagykanizsai igazságügyi palota munkálatai nagy lendülettel folynak, a terveknél is gyorsabb a munka előrehaladása. Tegnap a földmunkák után megkezdek a fa-lazómunkákat is, aminek az adott küiönös jelentőséget, h«<gy az első téglá4 az uj palo\'.ához maga a polgármester, dr. Krátky István rakta le a fundamentumba, szép b-\'széd kíséretében. »Isten nevében a hazáért éi\' a városért!« volt a jelszava, majd rámutalo;t a munka nagy jelentőségére, kifejezvén, hogy mindenkinek joga van becsületes munkához, kenyérhez. Isten áldásál ki-vanta a munkások és vállalkozók munkájára és kivánta, hogy a magyar munkásnak mindenkor legyen munkája, kenyere. Az ünnepi aktusnál otl voltak a vállalkozók, a
munkások, Iparosok és az érdeklődő közönség nagy tömege. A polgármester első téglája után megkezdődött a munka: a falazás.
A lakatos, szerelő, asztalos, kárpitos, stb. munkák ügyében a polgármester tegnapelőtt értekezletet tartott az iparosok bevonásával a városházán. A polgármester az említett munkák odaítélése ügyében személyesen tetle meg javaslatát az ipari minisztériumban, amelynek döntő-bizottsága kedden délelőtt a polgármester és műszaki tanácsnok részvételével dönt a munkák odaítélésében. A polgármester itt is azt az elvet akarja győzelemre juttatni : minél több nagykanizsai munkáskéznek keresetet, munkát jüt-tatnL i
Felépül a magyar történelem kálváriája a fonyódi hegyen
Berzsenyi-szobor és Szent István emlék épül 1938-ra a fonyódi Balatonparton
Fonyód, szeptember 18 Érdekes és megvalósításra érdemes tervek merültek fel a Fonyód és hozzá tartozó fürdőközségek für-dőegyesületeinek Ripka Ferenc ny. budapesti főpolgármester élnöklésé-vei tartolt őszi ülésen.
Dr. Ripka Ferenc főpolgármester bejelentette, hogy a halhatatlan nik-lal remetének, Berzsenyinek, aki a somogyi Balatonpartról gyönyörködött a Magyar Tenger pompájában, a fonyódi hegyen, a lehető legjobb helyen bronzszobrot fognak állítani, melyre a fürdőegyesületek közölt külön gyűjtések megindítását kéri.
A fürdőegyesületek képviselői öröm mel csatlakoztak Ripka dr. Indítványához.
Dr. Ripka Ferenc ezután bejelentette, hogy a fonyódi várhegyet illetőleg is szép tervei vannak. Azl szeretné, hogy 1988-ra. amikor Szent István királyunk halálának 900 éves. évfordulója lesz, valami monumentális, a nagy király emlékébe^ méltó emlékmüvet emeljenek a várhegyen, melyhez az egész ország magyarsága elzarándokolhatna,
Szllassy Lajos eme elgondolással kapcsolatban azt javasolta, hogy a monumentális emlékműhöz vezető
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonn nöi és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszőrmékben nagy választék
l\\mi József és T
cégnél.
ütori ugyanakkor fel kellene állítani a magyarság kálváriajárásának 12 történelmi stációját: 12 emlékműn
megörökíteni a neilízit legyészteíje. sebb napjait.
Ripka Ferenc dr. kiváló elgondo-lása a Szent Istváni zarándok emléi* müvei kapcsolatban pzért is nevezetesség számba jönnie, mert ez a fonyódi hegy és Somogy eme ba-latonparti része voll a pogány íjja. gyarok utolsó mentsvára, ahol Koppány fiai gyülekeztek még az »uj vallás* ellen és - mint nagyon helyesen jegyezte meg Ripka Ferenc dr. — mintegy engesztelés volna ez a szent királynak, h9gy ilt létesül zarándok emlékmüve.
Péntek
öuttajc* L
17.30 A rádió szalonzenekara. — 18.10 Sportközleményck. — 19.05 Buda és pest a törökök kiűzése után. (Liber Ferenc). — 19.35 Rácz Aladár cimbal. mozik. — 20.20 A bécsi rádióállomás operaelőadásának közvetítése. «AWra.» Dalmű előjátékokkal, két felvonásban. — 22 Hirek, idő/árásjelentés. — 22.25 Cigányzene. — 23.20 A Gutlenberg— Adler jazz-zenekar műsora. — .0.05 llirek. ( t
Bn<t«p«*t 11.
18.30 Gyorsirótanfolyam. — 19 Ma. tuska Miklós magyar népdalokat éne-kel. — 20.20 Az ötvenéves szimbolizmus. (Gyergyai Albert). — 20.55 Hang-lemezek.
17.30 Stejskal zongoraművész játéka Grazból. — 20.20 Verdi: Alúra^pera a stúdióból. — 22.10 Rádiózenekar.
— 23.45 Tán elemezek.
Szombat
BudapMt L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Kossuth Lajos életéből. — 10. 45 Mit nézzünk megí
— 12.05 Szórád Ferenc énekel. — 12.40 Hirek. — 13 Állástalan Zenészek Szim-fónikus Zenekara. — Közben 13^15 Idő. jelzés, időjárás jelentés. - 14 40 Hirek, árak. — 1015 Harsányi Gizi mesél. — 16.45 Időjelzés, hirek. —.17 Sándor György zongorázik.
17.30 Az első magyar nyilvános légi pilótaiskola. KözveUtés a mátyásföldi repülőtérről. Beszélő Budinszky . Sándor. — 1810 Cigányzene. — 16 50 felé. (Szép Ernő). — 19.20 Relle Gab. rlella énekel. - 20 Vidám óra. - 21.10 Hirek. — 2130 A rádió szalonzenekara.
22 Időjárásjolcnlés. — 22.50 Tánc-lemezek. —r 0.05 Hirek. ttttüapMl IL
17.30 Kamarazene. — 18.10 Olasz kisvárosok. (Passuth László). — 18.50 Cigányzene. — 19 25 Mezőgazdaság fél óra. — 20 05 Versenyeredmények.
12 Szórakoztató zene. — 14 Bariton-lemezek. — 16-45 Kivánságlemetek.
17.45 Szanszkrit zene. — 19.10 Szórakoztató lemezek. — 20.20 Gribitz: Dal. lamok benzinkulja, vidám történet egy uj zenei intézményről. — 2210 Rádió-zenekar. — 23.45 Tánclemez*k.
ÍLcsujabb őszi diuatcípo-ujdonsasainK:
| beérkeztek. Szíves megtekintéséi kérem SZOIHOLÁIIYI ÁRUHÁZ. |
SALAI KÖZLÖNY
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Rohanás a tavasz után
Biértvolt rossz a Balaton Idei szezonja?
A szállodás és panziós ipar ba-latoni őszi nagygyűlésén Sándor Imre igazgató nagy előadásban ismertette azokat az okokat, amelyek miatt nem sikerült az idén vá. rakozásnak megfelelően a balatoni fürdőidény. A balsiker legfontosabb okait a kővetkezőkben foglalta össze :
1. a magyar közönség az idén korlátozás nélkül jutóit a külföldi utazáshoz szükséges lírához és síi-linghez A Magyar Nemzeti Bank a ílrát felár nélkül bocsátotta rendelkezésre és Ilyen könnyítés mellett természetes, hogy a közönség felhasználta az alkalmat és tö.r.eges\'n •kereste fel a Balaton helyett Olasz országot;
2. Ausztriában tudatos aknamunkát indítottak a Balaton ellen, a gyermekparallzls járványának rémhírét terjesztve, hogy emiatt osztrák vendégeink tömegesen mondták le balatoni nyaralásukat;
3. uz osztrák kormány az idén megkönnyítette a Jugoszláviába való utazást, ami szintén nagyszá mu osztrák vendéget vont el tőlünk ;
4. a Magyar Nemzeti Bank a külföldi zárolt pengő tulajdonosok alkalmazottal részére beszüntette a zárolt pengők felhiszná\'ását nyaa lási célokra. Igaz, ugyan, hogy e rendelkezést később visszavonta, azonban időközben az érdekeltek jórésze már másfelé gondoslto \'ott nyaralásról;
5. a csehszlovákiai vendégek az ot tani hatóságok retorziója miatt kény teienck voltuk szándékozott balatoni nyaralásukról szintén lemondani ;
6- a kultuszkormány várakozásunk ellenére junius 25-ig hssz.ibbi. totla meg a tanévet. Hangsúlyoznunk keli, hogy a tanév meghosz-szabbitása meglepetésszerűen érintette a Balaton illetékes köreit, mert mindnyájan meg voltunk gydzMve, hogy akkor, amikor évekig tartó közdelem utón 1935-ben végre a kultuszkormány junius 10-ére állapította meg a tanév végét, ez az Intézkedés állandó marad.
E hatféle hátrányéi kö.ülmény közül egyeben is elég \'.ell volna ah hoz, hogy a Balaton látogatottságát kedvezöth-nüi befolyásolj:i. Dehogy együttesen zúdult ránk valamennyi magyarázatát adja a kalasztrófális visszaesésnek.
Hideg, egészen ^szl szellő süvi. telt végig a "kanizsai utcákon. Az emtxrek szorosabbra huiták ma gukon az előkerült felöltöket és gondtelt arccal tekintettek a köze. ledő tél elé. Már a tüzelő gondja, a télikabát megszerzése foglaikoz tatta a képzeletet, pedig ntég el sem multak u beiratkozás, a tan könyvszerzés, tanszervásárlás bu jai-l>ajai. Ekkor ültünk vonatra.
A nagy fekete masina prüszkölve Indult neki a végtelen .sínpárnak. Néha nagyot fujt, mint akt hegyre megy és nehéz a terhe, néha meg megáll!, megtorpant, mint iskolás" fiu, Most szeptemberben a hirtelen* cléjetárulö nehéz feladatok elölt; de aztán nekilendült — és elkezdtünk rohanni.
Rohanni sebesen és vadul. Rohanni hegyekon át, völgyek felelt, folyók mellett, mind délebbro, mind melegebbre — a Tavasz után.
A hatalmas vasparipa vad za katolással fúrta orrát a levegőbe. Ha folyó jött, karcsú pilléres hidakon kúszott át, ha hegy Jött, sötét alagutakon rágta ma«át keresztül; ha völgy következeit széplvü via. duktokon surrant át mftgn után húzva a hosszú kocsisort. Felkapaszkodott a sziklák oldalába, be. lefúrta magát a hegyek gyomrába, átsiklott a völgyek, folyók felett — igy rohant velünk vad vágta, lássál.
Láttunk csendes őrházakat, amint bent a pislákoló lámpa fényével, mint a kedves, békés ott hon jelképe ragyog, népes nagy városokat, ahogy panorámás levelező-lapokon látni, kanyargó hegyi patakokat, amint fehér habzó zu
Nagykanizsán fizikai munkám alakult önkéntes munkaszártd az állástalan Ifjúság részére, ugyan-i ilyen alapon a szombathelyi fiatal-ság megalkotta az .állástalan ifjak
hatagával a ízIkUk húsát vájja,
vad árral törő folyókat, amelyek felelt a modern technika jelképe: sokivü viadukt ragyog fehéren; — láttunk hatahntis meredek sziklafalat, amely a legparányibb éleiét sem türi meg; — láttunk buján ▼1 ágzó üde réteket, fákat, erdőket; mint a természet legcsodálatosabb parkját; — láttunk magas csucso kj\\l, amelyeken egy .egy ősi vár romjai őrködnek; — láttunk völgy, katlanok mélyén meghúzódó, csen. des, fehér tcntylom.tornyos falu^ kai; — láttunk mezőn dolgozó munkásokat, hazafelé tartó nyá jat, — dc mindezt csak egy.e^y pillanatra, — mindezt csak ugy, mini hnlalmas filmek tarka szl. nes kockáit, egy olyan filmnek, amely a természet legcsodálato. sabb, legragyogóbb alkotásait éá vidékeit mutatja be.
Rohant velünk a vasparipa, alig győztünk betelni az egyik csodás vidékkel, már jött a másik, — Itt az Alpok bólogattak felénk, ott a Száva csalogatott, amott egy esen_ des hegyoldal marasztalt bennünl kel, de nem lehelett megállni, — a vasparipa rohant veszettül. Néha nagyot sipolt és ez ugy hangzott, mint egy ifjú, örömteli boldog rikkantása. Mintha csak helyettünk kurjongatott volna.
így rohantunk hegyeken, völgyeken, folyókon, országolfon keresz. tül. Tíz óráig tartott a rohanás — közben ezer pompás álomkép vil. lant szemeink elé — s mire Abbá. zlába érkeztünk, utóiértük a Ta vaszt.
munkaközösségét,* amely csak szel. leinl és Irodai természetű munkákat vállal kollektív alapon, kezdve a cimirástói a könyvelésig.
A/ önkéntes munkaszázad Nagy-
kanlssán csak nevében és terveiben század, mert dolgozni nem akadt száz munkanélküli, aki fésztvenne benne. így lehet Szombathelyen is az említett munkaközösség;, mert ugyanakkor, amikor a munkaközösség munka-felhlvásiít közli a V.isvármegye hirdetés rovata, - a város azon töri a fejét, hogy mit csinőljon 165 állástalan szombat, helyi fiatalemberrel.
Most Ujváry polgármester a szombathelyi nagyvállalatok vez tőit értekezletre hívta össze ebben az ügyben. Elmentek a meghívásra mint. egy 25-en. Megállapodtak abban, hogy a polgármester felhívást In. téz a nagyvállalatokhoz ; - alkalmazzon mindegyik 1-2 fiatalembert. Ugy gondolják, hogy igy 40 ifjút el lehet helyezni. A kisebb vállalatokat, iparosokat ls felhívja a polgármester állástalan fiatalok alkalmazására ugy, hogy azok honoráriumait a város fogja fizetni, de hozzájárt az ott töltött idővel előrehaladó mértékben az illető üzlet is- ígT - remélik - a megíelelö ifjak megkedvelik a munkahelyükei és Idővet abbun megmaradnak.
Kettős bajnoki mérkőzés letz vasárnap Nagykanizsán
Erlékjps sportprogramja lesz vasár
nap Nagykanizsának. A* erősen feljavult NTF. a Kaposvári Tundt látja vendégül. Kezdete délután 4 órakor. Bíró Láng.
Két órai kezdettel IL oszt helyi rangadó lesz az NVTE—NTE II. csa. patai között. Bíró Izsák. (:)
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet Modern mlntatormelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
— Elegáns n«l ruhákat és pongyolákat mutatnak be Schützék a szombat délutánt divatbemutatón,
A város fizeti az üzletekben, műhelyekben elhelyezett állástalan fiatalokat
Érdekes tervek Szombathelyen az állástalan Ifjúság érdekében
SALAI KÖZLÖNY
1936. sicptcmber 19
Egy követendő példa: felir a kormányhoz Sopronmegge a tüz-biztosítási dijak leszállítása érdekében
A kifizetőit kárösszegnek több mint tízszeresét szedik be a blxiostíási dijakból
já\'i ostorozó felszólalást s egyhaiu gulag elhatározták, hogy ezirányban felterjesztéssel fordulnak a kormányhoz.
Kívánatos volna, ha Sopronvármegye példájára az ország többi megyéi és törvényhatósági Jogú városai Is hasonló határozatokkal kérhék a kormányt.
Lcpunkban már többször szóvá tettük, hogy elérkezett az ideje a biz-tositás államosításának, hiszen óriási nemzetgazdasági érdekek fűződnek r.hhoz, hogy ebben az országion minden komoly ingó és ingatlan vagyontárgy biztosítva legyen. Sajnos, nálunk a biztosító társaságok üzletpolitikája olyan, hogy csak a pillanatnyi hasznukkal törődnek s a tnlak gjs díjtételekkel megakadályozzák azt, hogy a tűzbiztosításban rejlő vagyonvédelmet a publikum legszélesebb rétegei is igénybe vehessék.
Valósággal tűrhetetlen, hogy a világháború befejezése után 18 esztendővel még mindig fizetni kell az 5O°/0-os tűzbiztosítást pótdíjat, ami tuiajdonképea nem egyéb, mint egy háboríts csö ke vény,
amelyet annak idején az tett indokolttá, hogy a korona értéke csökkent. Ha ezt a merőben igazságtalan 50 százalékos pótdijat eltörölnék, ugy uj tömegek kapcsolódhatnának be a tűzbiztosítást Igénylíe-vevő kliensek seregébe. L^\'hct ugyan, hogy ez a megoldás némi áldozatot jelent a biztosító Intézitek számára, de a nemzeti vagyon védelme szempontjából mindenesetre korszakalkotó lépés lenne.
Sopronvármegye közigazgatási bizottsága a napokban ülést tartott dr. Ostffy Lajos főispán elnöklete alatt. Az alispáni jelen ésb n szó esett az elmúlt hóban előfordult tűzesetekről is. A jelentés kapcsán dr. Kozma Antal nagyszabású felszólalást tartott és a sjatisztikai adatok egész sorával világított rá arra, hogy a nagyközönség számára milyen tűrhetetlen a helyzet a tüi biztosítások frontján. A Magyarországon működő biztosító társaságok ugyanis rendkívül magas tarifával dolgoznak s Ilyenformán
éver.ként sokmlllló pengő hasznot vágnak zsebre. Kozma dr. kimutatta, hogy Sopron-vérmegyébei\' ezer lé\'ekre az 1934. évi statisztika szerint 4721 pengő kár esett.
Az összes kár. amit a biztosító társaságok kifizettek, 1.343,000 pengő volt. holott ennek az ösz-szegnek több, mint a tízszeresét szedik be a biztosítást dijakból.
Kozma szerint ilyen horribilis nyereség melk\'tt a biztosítók sokkal nagyobi százalékban járulhatnának a tCzrcndészetl kiadásokhoz, amelyeknek túlnyomó részét eddig az Ólam és az autonómiák viselték. Annak is elérkezett már az ideje, hogy a biztosító társaságok szállítsák le végre a szinte megfizethetetlenül drága Hl:biztosítási dijakat A közigazgatási bizottság általános helyesléssel fogadta a biztosító társaságok kíméletlen űzlctpolillká-
Egy pengő miatt agyonvertek egy szentmiklósi gazdát
A gyilkos egy cigány volt, akivel az áldozat a korcsmában Iddogált
Érdekes bűnügyben nyomoz a somogysz^ntmiklósi c$:ndőrs\'g gy |áróre. Néhány nap előtl Lakó Pál s^mogyszentmiklósi élemeditt gazda uz egyik korcsmában iddogált, vele volt egy teknövájó cigány is A cigány egy pengő miatt összeveszett Lakó gazdával, szó szói kötetett, melynek |-.e,-\'te.) az indulatos láraó-ivadék karót fogott és az öreg gazdának többször lelf.\'s ereiével a telére sujtolt. Lakó Pálnak megrep.dt a koponyája. Ai Idős ember u,gy látszik není v-jt;e komolyan sérülését, nem meni orvoshoz, csak amikor súlyossá vált álltpota, hozták bi a nagyksnlzsal kórházba eszméletlenül, itt azoaban már nem leheteti rajla segíteni, Lakó Pál gazda súlyos sérüléseibe
belehall, anélkül, hogy eszméielét visszanyerte volna. Az es?!e\'. jel n-tetlék a nagykanizsai rendörségn-k, alKinnan áttették az ügyet a klr. ügyészséghez, melyn k Indítványára dr Almássy Gyula vizsgálóbíró elrendelte Lakó Pál holtleslének a felboncolását Tegnap délután a* temető hid \'gházába száll\', kl a törvényszéki bizottság é3 dr. Ország Lajos törvényszéki orvos, akt a boncolást íoganalositoíta A bonon, lisl jegyzőkönyvet pénteken délelőtt terjeszletiék be a törvény székhez. A gyilkos cigány elfogatása Iráni meg.örtént nz intézkedés
— Lojjuj.bb divatú női télikabátokat mutatja b« a Schütt áruház szombat délutánt divatbemutatóiba.
Ilagy és sok inyt biztosi! mmi la terményeit a
Mezőgazdasági Közraktárak R.-T.-nél tárolja.
Érdeklődni lehet: Ca«»gary-ut 4. az. alatt.
Irodai Teleion 197. Néplakarékpénztár R.-T-ntl. Telelőn: 20. éa 126.
Sótörövel álmában verte agyon férjét a kerkaszentmiblósl asszony
A férj fejét az ülések teljesen szétroncsolták — A csendőrök ma délután hozzák be Nagykanizsára a gyilkost
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Kerkavldék egyik csendes kis határközségében, Kerkaszentmiklóson
Végh Jánosné 42 éves asszony agyon verte 45 éves férjét. Nagykanizsáról törvényszéki bizottság szállt ki autón, melyben részt vettek vitéz Csiliaghy György, kir. ügyészség elnök, dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró és dr. Ország Lajos törvényszéki orvos. A öoncolás a temetőben folyt le.
A bizottság megállapította, hogy Végh Jánosné álmában egy sótörövel verte agyon alvó férjét, aki igy nem tudott védekezni. A gazda feje teljesen szét volt roncsolva jiz ütésektől, amelyek rövidesen halálát okozták. Halála is álmában következett be.
Mikor a vizsgálóbíró kihallgatta Véghnét, az elmondotta, hogy pokol
volt az élete az ura mellett, állandóan civódás, veszekedés volt köztük, a férje durva volt hozzá és azon az estén is nagy jelenet volt közöttük, ami annyira jelkes rilette, hogy nem tudott magán uralkodni, megvárta, mig a.férje lefekszik és amikor látta, hogy alszik, elővette a sótöröt és alvó férjének fejérc néhány erős ütést mért, amiktől beszakadt a koponyája.
A csendőrség kihallgatta a szomszédokat, akik a házaspár életét is> merték és mindenről jegyzőkönyvet vetlek fel.
A csendőrség házastárson elkövetett szándékos emberölés gyanúja miati őrizetbe vette Véghnét, akit még ma beszállítanak a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába. A nyomozás az ügyben a helyszínen tovább folyik.
Botrány az Operában
íregény
(3)
Q. S. Kaufmann ós M. Ryskind vígjátékából Irta: SZINETÁR GYÖRGY
Tomaso, mit tehetett egyebet, levánszor-gott u lépcsőkön és kltántorgott a sztné^z-
atón az uccára. Eletében — talán most őször — szerencséje volt, mert már az első fordulón.;! régi Ismeréseibe, Rlcardóba és Florellóba ütközött. A két barát felháborodva hajtatta, milyen embertetenQl viselkedett ..aspary Tomasóval szemben és rögtön elhatározták, hooy pártfogásba veszik r néma színházi szabót.
Mur Indulni készültek, mikor a kis társaság egészen váratlanul még egy taggal szaporodott, Mr Drlftwood érkezett felháborodva, szinte kikelve magából és Izgatottan mondta el barátainak a történteket.
— Hz a békaszemfl Gottlleb azt hiszi, hogy túljárhat az eszemen — mesélte lázas Izgalommal. — Bemutattam őt Mrs Clay-poolnak és hálából most kitúrt az állásomból.. . Mikor találok én még egy Ilyen Jó állást, ahol egész nap Ölhettem, szivarozhattam és minden elfoglaltságom abból illótt, hogy délelőtt kl kellett -találnom, mivel szórakozzam délután ... Hát Mrs Claypool most kidobott... pedig elvettem t\'olna feleségni Is a bolondot... Na, ő nem
mint én vagyok ... örá nem haragszom, Jo ezt a Gottlleb ctmfi gazembert még megtáncoltatom .. . Most Is ezt a cslrkchangú l.asparyt szerződtette, ahelyett, hogy téged vitt volna magával, Rlcardo ... Na, majd meglátjuk New-Yorkban ...
— El akar menni New-Yorkba t — kérdezte Rtcardo.
— Azt elhiszem, barátom ... Bosszút fogok átint Gottllebon és tl Is segíteni fogtok nekem.
A másik három csodálkozva nézett Drlft-woodra. Uayan mit tehetnének ők, szegény nincstelenek a nagyhatalmú opera Igazgatója ellen ? ...
De Drlftwood magához húzta a három fiatalembert és élénk szavakkal, gyorsan pergő, meggyőző mondatokkal Ismertette tervét. Azok csak hallgattak mély elragadtatással és szemükben a boldogság Izgalma csillogott, p
— Akar velem és a barátommal vacsorázni ?
I.aspary lépett be ezzel a mondattal előadás után Rose öltözőjébe. Tulajdonképpen már régen készült arra, hogy megmondja Rosenak, mit érez Iránta, de a lány tartózkodó hűvössége minden esetben torkába forrasztotta a vallomást. A ma este aláirt newyorkl szerződés boldogsága úgylátszik bátorságot öntött a tenoristába.
— Akar velem és a barátommal vacsorázni 1 — kérdezte újra.
Rose a tükör előtt állt. Közönyösen nézett a férfira.
— Már ellgérkeztem — mondta egyszerűen.
— Nagy kár — felelte kicsit öntelten I.aspary. — Nagy kár, mert a-barátom éppen az előbb szerződtetett le engem New-Yorkba azzal a feltétellel, hogy magam választhatom kl partneremet... Nem tagadom, arra gondoltam, hogy magát ajánlom he barátomnak . .. Nos ?
Az -jáulat c«ukugy;ui uóbltó volt. Nú,
York tündöklő meseváros, a világhírű opera, előkelő közönség, a világ legjobb énekeset. Van-e olyan művész, aki ne mindig erről a legszebbről, legnagyobbról álmodott volna ? Van-e olyan művész, aki fel tudna áldozni egy Ilyen lehetőséget csak azért, mert cserébe egy kollégával kell vacsorázni.
Rose Is Igent mondott.
Egy óra múlva zsebében volt a szerződés és másnap reggel már felköltözött a hajóra, amely Mr Gottllebot, Mrs Claypoolt, Las-parlt és Roset New-Yorkba vitte.
Második fejezet
A hajó már útra készen állott és az utasok bovonulása Is lassan-lassan véget ért. Az utolsó pillanatokban érkezett meg Mrs Claypool és Mr Gottlleb társaságában I.as-pary Is, akit a hajóralépés pillanatában sokan Ismertek fel és csakhamar a hódolók és rajongók hatalmas gyűrűje vett körül. A hiú tenorista boldog elégedettséggel vette tudomásul a tömeg elismerését. A rajongók pedig egyre nagyobb gyűrűt vontak köré és mikor már mozdulni is alig tudott, valaki elkiáltotta magát a tömegben.
-»- I.aspary I Laspary I... Énekeljen.
Laspary kelletlenül mosolygott. Ez a felszólítás már nem volt kedvére való, de as első kérésre felzúgott az egész tömeg és mindenki kért, könyörgött, követelt.
Végül már majdnem forradalom támadt I.aspary körül. Ezt látva Mr Gottlleb, nagy nehezen Laspary mellé furakodott és a tenorista fülébe súgta:
az Ilyesmit. Nagyon Jól tudta, hogy kincs van a torkában, de ez a kincs csak akkor ér valamit, ha értékesíteni tudja. Ehhez pedig Laspary kitűnően értett.
— Miért énekeljek ingyen J — súgta vissza dühösen Gottllebnak, aztán kedves mosollyal Intette csendre rajongólt, akik elhallgattak, mert azt hitték, hogy Laspary énekelni fog. De csalódtak. Laspary a torkához kapott és csak ennyit mondott:
— Bocsánat hölgyeim és uraim, ma nem énekelhetek. Hangszálgyulladásom van.
A rajongók lassankint hátat fordítottak, elszéledtek. Már-már elnyugodott volna minden, amikor valaki felismerte Roset. aki a korláthoz hajolva szomorú tekintettel nézett a partok felé. Egy pillanattal később Roset is körülvették a\'hajó vidám utasai és ót kérték fel. hogy énekeljen.
Rose nem. sokáig kérette magit — és a csendben egyszerre felharsant, felzúgott, fölzengett, szárnyaló és szívbe markoló melegségoel Rose finom csengésű hangja és ajkáról úgy röppent fel a melódia, mint a szerelmes madár. És csakugyan, Roso szive szárnyalt ennek a dallamnak hullámain, át a partokon a dokk szélén álló Rlcardo felé. A szerelem szépsége és a búcsú fájdalma zengett ebben az áriában, amelyre mintegy visszhangként egyszerre felröppent a partról ls egy dal, átrepült a vízen és Rlcardo könii\\csen szép szerelmét mondta cl.
A hallgat ósftn nem vette észre, houy ebben a különös kettősben két szcreliuws búcsúzik (Folyt köv.
1936. »iepltmb;r 19
Apróságok asszonyoknak
Uejtárffult fehérneműt egy-két na. poii ál meleg, l>ora\\o8 vízben áztas sunk. EttÖl isiriét visszakapja régi fe. bér színét.
Kölni!**1*! vn8y stearinnal a játék-kártya könnyen tisztítható. De lia akár-melyikkel is tisztítjuk, puha kendővel alaposan dörzsöljük át, de nc csak a lapjait, hanem\' az éleit is.
KékllObe soha nem1 szabad sebes liérzel belenyúlni, mert könnyen kap-liat ember gyuladásl, még vér-mérgezést is.
Szappanpelybtt, rofclyct langyos vízben előbb feloldunk, használjunk puha fapadló tisztításához. gz kitü-nően leviszi egy puha rongy segitsé gév-el a padlóra tapadt piszkot. A íxappappclyhekaiek az az előnye is megvan a maró folyadékokkal szemben, hogy a kezeket kíméli.

Iziad\'áj foltok a legjobban ugy tá» volithatók el gyapjuruhával, hogy a foltot előbb meleg vízzel kimossuk, majd benzinben mártott szövetdarab-bal kidörzsöljük.
Burgonya- ét tengeri-árak
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamarának a m. kir. Külkerese-delini Hivataltól nyert értesülése szerint az uj csöves lenged, u P 11.30-as májusi tengeri árjegyzés alapulvételével, minden további eset leges árváltozás figyelmen kivül ha. gyásávul, az átlagosnál nem távo* labb lekvö állomásokon ma raéter-mázsánkint 5.25 P-ie értékelhető. Ezen átlag-értókesiléseel szemben a hizlaló telepekhez közelebb *-\'sö termelői helyeken, hozzávetőleg 6 P az az ár, ami a termelőnek fizet, he tő.

Az Alsódunántulí Mezőgazdasági Kamara közli, hogy a földmüvelésügyi miniszter szeptember hó 14-töl kezdődően további intézkedésig u belföldi forgalomban szállítandó burgonya legkisebb termelői árát budapesti paritásban, a következők ben állapította meg : Gülbaba 5 60, nyári rózsa 5.40, öszi rózsa 4 60, tba 4.20, Krüger 3.50, Wohttmann 3.60. Az árak étkezési nagyságra válogatott árura vonatkoznak. Ezekből az árakból Budapesttol 250 kilométernél messzebbtekvö állomások ro* érkező szállítmányoknál ki, zárólag a T6/a kocsiosztály fuvardíja, 250 kyi-nél köaelebb fekvő állomásoknál\' pedig kizárólag a 15/c. kocsiosztály fuvardija vonható le Más elmen (kövezetvám, mérleg-díj) levonás nem eszközölhető.
i
(—) Hogyan telepítsük
a gyümölcsöst és, házikertet? Erre a kérdésre ad választ a Növényvédelem! és Kertészet legújabb számn. Ismerteti az idei szürettel kapcsolatos tudnivalóit, a díszcserjék szaporítását, cikket közöl a legkorábbi szamtócaíajtárói, « gyümölcsös őszi védekező munkálatai-
Mi, a (tnust erjesjtéséről, Q**™1 vC-tendő zöldségfélékről, a legjobb házilag •elkészíthető rovarölő pennetezőszcrről 8(b, A Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földművelésügyi Miniszté riuoí) egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot.
ss
— (Aranymise)
Csóthi Géza pápai prelátus, mlura. keresztúri apát a murakereszturi papi gyűlés keretében ünnepelte pappá szén-telésének 50 éves jublleumsát Az fin. nepélyes aranymísén, amelyen a lelki és közéleti vezetőjükért, az aranyszívű, áldozatos lelkű papért rajongó hívek százai vetlek részi, a kiskomáromi esperes mondott magas szárnyalású be. szédet Utána az ünncplésuek szinte nem akart végeszakadni. Mindenki részt kért magának a közszeretetnek örven. dő, a községnek és környéknek sok jót tevő Csóthi apát ünnepléséből A papság ezüst keresztet nyújtott át tan lékül az ünnepeltnek. Köszöntötte őt a község birája, a tanítóság, az iskolá sok. Messze vidékről jöttek össze elö kelő papi vendégek Murakereszturra az ünjjepi alkalomra, hogy paptársuk jubileum,inak ünneplésén résztvegye nek.
—■ (Ferences-templomi hir)
A ferences plébánia templomban ezentui a férfiak és leventék miséje 11 óra 15 perckor kezdődik vasár-és ünnepnapokon. A fél 12 órai mise elmarad, helyette 12 órakor lesz mise.
— (Egyházközségi hír)
A nagykanizsai r. k. Egyházközség számvizsgáló bizottsága most vizsgálta felül az egyházközség 1935. évi számadásait. Az elnökséghez juttatott jelentésében közli, hogy min* dent rendben talált és a legteljesebb megelégedését fejezte kl az ügyvitel felett
ÉRTESÍTÉS.
Ezúton értesítjük a m. t Hölgy-közönséget, hogy ftaxl- éa téli modal Ijalm megérkeztek, amelyeknek bemutatását a mai nappal megkezdtük. TiutaieUei
Varga—Rotter
3331 dlvalsialon. Sugir-ut 14.
— (A muzeum uj őre)
Dr. Kerkay József k. gyesrendi tanár távozásával megüresedett a nagykanizsai városi muzeum- és város1 könyvtár-örl tisztség. A pol gármester most a muzeum és könyv tár őréüi Szakáll Gyula piarista ta-nárt kérte fel, aki azt el is vállaltu. Szakái- Gyula stúdiumaiból eredő hozzáértéssel és az ügykör szeretetéből fakadó ielk-sedéssel vállaflta a tisztséget. Munkássága a város kulturális életének ezen a frontján is sok közhasznú eredményt igér.
Országos Frontharcos találkozó október 3. és 4-én Budapesten.
— (ismerős a rádióban)
Szeptember 19-én, szombaton este 8 órakor a kanizsaiak kedves ismerősének, az ehnluít színi szezon szőkci primadonnájának, Onnőssy Magdának hangjában és játékában gyönyörköd faetnek a rádióban.
- (HilyegtuáitOk taláUcoiófa) oét főn délután 8-tól 8-lg * Pannoni* hátsó kislermábm J j J :
Városi Mozgó.
Péntektől vasárnapig Az Idei évad nagy Ilim és zenei eseménye
JAN KIEPURA
első amerikai filmje
(A Nílus dala) Ragyogó opera, ponpis zenéjfl operett
is mindenik felüt KIEPURA túíÉp m
Fényes kisérő műsor!
Előadások péntek-szombat 5,7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. & köznapi 5 órai előadások filléresek.
— (Aram-szünet)
A Drávavölgyi R. T- közli, hogfr szeplember 20-án,"Vásárnap reggel fél 7.töl fél 10-ig teljes áramszünet lesz a városban. (:)
Minden frontharcosnak érdeke és kötelessége résztvenni az Országos Frontharcos találkozón.
— (A pogányszentpéteri karambol)
ügyében közölt csütörtöki tudósításunkkal kapcsolatban Bolla Károly bagolasánci mfcjqjgelleaőr annak kőz-lését kéri, hogy ő szabályosan az ut baloldalán hajlott kerékpáron, egy kocsit akart előzni és ekkor jött vele szemben az autó, ipiyan sebesen és olyan közel a,kocsihoz, hogy a kerék, párnak nem maradt helye a kocsi mellett elhaladni. A kerékpáros hirtelen kitért, de ugyanarra tért ki az autó is és igy történt az összeütközés.
— (Biztos megélhetés: — dologház)
Ha oklevelet lehelne kapni a tolvaj-lás mesterségéből, ugy Dékán Lajos István kétségkívül aranykoszorus dip tornát kapna Ebbeli tevékenységét már
illetékes helyen is .kellőleg honorál ták.» I.egulóbb üzelmeiért szigorított dologliázba utalták, amelynek legki, sebb mérve nem lehet 3 esztendőnél kevesebb\'. Dékán a továbbiakat a nagykanizsai ügyészség fogházában várja be. Időközben azonban kitudódott, hogy\' Dékán ujabb bűncselekménye ket kövelett el, lopott, lopott és lopott Nem sokat, de mint a szarka. A Ma. káry-tanács elé került. A törvér^szék a régi adaghoz ujabb szigorított do logházat szabott ki a javíthatatlan tolvajra és pedig a régi 3 évi dologház hoz még ujabb hat hónapi és hat heti dologházat. Ezzel a .többlettel, megrakódva szállítják rövidcsen Dékájjt kedvenc üdülőhelyére, Sopronkőhidára.
A szivburok, a szívbillentyűk és a szívizmok megbetegedéseinek kezelésénél, a rendjuvül enyhén haló természetes Ferenc József keserüviz fontos segédeszköz, mely leggel felkeléskor egy kis pohárral bevéve a lápcsatorna tarlalmii biztosan felhígítja és azt minden megerőltetés okozása nélkül igen köny-nyen levezeti. Az orvosok ajánlják.
FÖLDBIRTOKOK,
bérházak, családi házak, házhelyek, szflWk és egyéb ingatlanok vételét és eladását, valamint földbérletek közvetítését vállalja
HALÁSZ MANÓ
laHllMfuvalml Iroda
NígylunliM, Horthy MMOMt 6. HM ■ m. kft. ÍOldm. mta. engedélye «l«p|án.
DALAI KÖZL0N1B
1936. szeptember 19.
Leesett a háztetőről
Budapest, szeptember 18 A Dessewffy-utca 18. sz. többemé letes ház tetején dolgozott Farkas Dezső körMlvesscgéd, aki munkahelyéről leszédült és borzalmasan ö&zeroncsolva terült el w aszFallon Haldokolva szállították kórházba.
— Megjelent
a Milliók Könyve legújabb számla, ára 20 fillér, kapható mindenütt Min: den szárához keresztrejtvény, értékes dijakkal. Megjelenik minden héten, elő. fizetési ára negyedévre 13 regény "240 pengő- Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut lft
Frontharcosok jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra.
- Al —erik.l kai. ad
mögyar közlési jogát a Szinházi Éle| szerezte meg és lefordította Rausemó dr. Fcdák Ágotával, aki brilliánsul végezte el munkáját, mert a szincs és zamatos magyar fordítás az eredeti regény minden amerikai izét ls vissza adja A Szinházi Élet mh megjelent uj számlában közli első folytatását a szenzációs regéhynek
— Elegáns hlntMtt pongyolák legújabb fazonokban Sohütznól.
Erélyes gazdát,
Mldmlvealskolát végzett, középkorú, uradalomban szerzett hosszabb gyakorlattal, mielőbbi belépésre keresek Ajánlatok bizonyítvány másolatokkal Oaterrelchar Jóxaef Nagykanizsa olmre küldendők.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólg 60 fillér, mlndan további u6 \'
Autótaxit, bérautót, rendeljen Haragéból, vidékre ét helyben, legolcwibban. Telefon állomás : 544. Bojtor Klalalady-alca 7. az. 2704
I liter kittet Mm ■•■■« I Korona éttermében. 9
Ssnbaláayt keretek októbü elsejére Unger Horthy Mlklós-ut 19. 10
■ajáröaSl. esetleg háztartási alkalmazottat, ki főzétt éi kisebb bázlarUt Ónálló veietését vállalja, felvesz Brónyal Divathái, Horthy Miklós ut I. •
Hatznált ebédlő berendeiéi nagyon olcsón eladó. Wlasslcs Oyula-u. 2. *
Kéxlmunkéhox fizetett lányok felvétetnek. Bitthyány-u. 27. 3323
Folyó hó 17 én a gimnáziumi harang-izentelésnél elveizeit egy olvaaéke-reext. Kérem a becsületei megtalálót, adja le Vöröimarty-u. 43. alatt 3329
Kiadj* a laptulajdonoi Közgazdasági Rt. Outanberg Nyomda ét Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Palelös kiadó i Zalai Károly. Intoruibin teleion: Nagykanizsa 78. taAir
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htrdMinfí wátártlnakl
A kormány 5 millió pengőt fordít közmunkára
Budapest, szeptember 18 (Lapzártakor érkezett) Darányi Kálmán mlntszterelnökhelyettes kijelentette, hogy a kortniány öt millió pengőt fordít kőztaunkákra. A Tiszántúlon az .ottani vízgazdálkodás céljaira. A Kőrös folyó medrét 100 kilométernyi hosszú-
ságban hajózhatóvá teszik, "mlg 40000 katasztrális holdat öntözésre alkalmassá fognak tenni.
A kormány ma minisztertanácsot tartott. A jövő héten Ismét több na-, por. át tartanak minisztertanácsot.
Titulescu Térmérgezést kapott
Másodszor Is vérátömlesztést alkalmaztak
k Páris, szeptember 18
Titulescu volt román külügyminiszter egészségi állapota óráról órára aggasztóbbra fordul. Az első vérátömlesztés azért vált szükségessé, mert a mocsárláz következtében
vészes vérszegénység lépett fel, amit az orvosok későn vettek észre. Most aztán második vérátömlesztést kellett alkalmazni, amit vérmérgezés tünetei tettek szükségessé.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolosóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlkló«-u< 1.
Átalakításokat eredeti modellek után osak
pengőért készltUnk
A legjobb puska a
Frommer kakasnélküli vadászfegyver
12, 16, 20 öbn.-ban
havi 30 pengős részletben !
P 295 —
Fegyver és lőszeráruk nagy raktára
Szabó Antal"""\'
Dzlelében
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxtey-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, llfi stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivalala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nagykanizsa m. város
polgármesterétől.
17237/1936.
Tárgy: önkéntes polgári patkó ó ovácsképzö tanfolyam felállítási.
Hirdetmény.
KPzhirré (eszem, hogy a helybeli tüzériaklanyában f. évi novemb r hó 1-én halhónapos önkénles polgáii p.tkolókováesképző tanfolyam kezdődik kovácsmeslerek és segédek számára.
Oklalás minden vasár- és ünnepnapon 7 órától 13 óráig lesz. A tanfolyam díjmentes és sikeres elvégzése ulán a tanulók bizonyítványt kapnak. A vidékről beutazó tanulók vasúti költségelkel maguk viselik.
A tanfolyam elvégzése annál inkább Is érdeke a kovácsmeaterek-nek és főképen a segédeknek, meri a patkolókovács Ipar üzése a lövőben külön képesítéshez lesz kötve.
Felhívom az érdekelteket, hogy a lanfolyamra f. évi szeptember 30-ig jelenikezzenek a polgármesteri hivatalban.
Nagykanizsa, 1936. szepl. 14. aM0 Polgármester.
\\ÉM

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserektínyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
Holherr-Scbraatz-f éle
mmÉM gépek,
műtrágyák,
19
FUTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mafr, műtrágya, navényvádelmlize-rck, gép. zsák, tlb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
■m • kiUlkH trm-nmn
ja li »!■>■« ál ntflll LapMiáá MUaWa hlii|ii|nii HMM MMt, IM LémHl
02012302020200
Mba & oJdtalas képes melléki t
7®. évfolyam 215. »Mm , Nagykanizsa, ,930. sieplamber 20 vasárnap _Ar. 12 BIL
ZALAI KÖZLÖNY

ktedóUntali FM 5. ■
" a L I T I K * I NAPILAP
Felelöt szerkesztő: Barbarits Lajoa
EI6IUMW ál.: » hór. B pesti W U«r. SufkcuU^gl H kudóhlvkUU mmmi 7«.
A spanyol belháborn earópai jelentősége
dr. Szabó Zsigmond
Irta:
Az orosz szovjetpropaganda által előidézett véres spanyol polgórhá. ború a közös veszély felismerésében együttes- védekezési frontba tömöríti a nemzeti alapon álló európai államokat. Nyilvánvaló, hogy a bolsevista veszedelem e hárüása szoros együttműködést fog létrához, ni Németország és Olaszország kö* zötl és ennek folytán a római szövetségbe kapcsolt Ausztria és Magyarország külpolitikai adottsága szorosan odafüződik a német-olasz blokkhoz. Lengyelország, bár gazdasági vonatkozásaiban rászorul a francit, barátságra, földrajzi helyzeténél fogva a szovjet elleni védekezésben Németországra és a római szövetségben tömörült államokra van utalva. A lengyel kormány által legutóbb közzétett hivatalos kommüniké körülbelül ugyanezt fejezi ki.
A legutóbb lezajlott pozsonyi kis. antant konferencia világosan; megmutatta, hogy a legfontosabb külpolitikai kérdésben, tehát a bolse-vizmusnak Európa jelenlegi rendjét veszélyeztető kérdésében a kisantantállamok nem egységesek. Csehszlovákia a legszorosabb szövetségien áh a szovjettel, a román kormány, bár elismerte a szovjet, köztársaságot, nem hajlandó szorosabb szövetségi kapcsolatra, Jugoszlávia pedig mindezideig még csak diplomáciai összeköttetést sem tart fenn Orosz* országgal. A legutóbbi román kormányválság után megalakul! kormányból Titulescu a szovjet szö^U séget propagáló politikája miatt maradi ki, Papén, Göring ésSchacht szívesen fogadott látogatásai p;-dig tanúbizonyságot lesznek a német jugoszláv közeledésről. Valószínű; tehát, hogy a végső esetten a két kisantant állam is a bolsevista, ellenes fronthoz csatlakozik.
Mindezek előrebocsátásával \'eg» alább is különösen hangzik a Pozsonyban elhangzott kisantant deklaráció, amely megfenyegeti Magyarországot arra az esetív, ha önhatalmúlag keresztülviszi a fegyverkezési egyenjogúságot. Valamennyi a német-olasz blokkhoz tartozó állam teljes egyenjogúsággá] rendelkezik, érthetetlen l^nne te. \'hát, ha ehhez a blokkhoz egy olyan állam tartoznék, amelynek egyenjogúsága nincsen. Erre a kérdésre majd a római szövetségbe tarlozó három állam külügyminisztereinek bécsi konferenciája fog feleletet adni. j
At európai politikának ma sok súlyos elintézetlen kérdése van. Ilyen az olasz szuverénitás teljes elismerése Abesszínia felett, az uj U>carno megalakítása, a Duname-dencc államainak nemzetközi rendezése és mindenek felett az euró» pa\' bj&ton&ág kérdésinek megoldása
a népszövetségi alkotmány revíziójával. Az októberre hirdetett Lo. ccrno konferencia azonban, bizonytalan időre elhalaszlódott.
Mi az oka ennek ? Elsősorban a spanyol belháború, mert annak kimenetele döntőleg fogja befolyásolni az európai politikát. Ha Franco tábornoknak sikerül a bolsevistákat leverni és nemzeti alapon álló kor-
mányzatot létesíteni, ez erös visszahatást fog gyakorolni Oroszország-
ben, Csehszlovákiában, de főkép Franciaországban. A világháború alatt Spanyolország jóindulatu sem legfcsseget tanusitott Franciaország irám, a háború után pedig jó iszom-szédi viszonyt tartott fenn vei\'-\'. Egy nemzeti alapon álló spanyol kormány azonban legutóbbi tapasztalatain okulva, nem fog baráli vagy szövetségi viszonyban állni az erősen baloldali francia kormánnyal és e"nek folytán Franciaországnak nem lesz meg a biztonsága a Pyrae-
A vörös milícia a kormány ellen tüntet Mladrld utcáin
A levegőbe röpített Alcazar kövei közt utolsó leheletig küzdenek a felkelők
Burgos, szeptember 19 A felkelő csapatok .aá Bilbao felé irányuló előrenyomulásuk során ujabb és jelentős sikerekel .araitak az útvonalba eső több helység el-foglíflásával.
A felkelők által elfoglalt Ronda városban a kormánycsapatok 700 túszt kivégeztek. A Santander kikötőjében horgonyzó kormányhajók egyikén 700, u másikon 600 túszt tartanak őrizet alatt.
Madrid, szeptember 19 A spanyol főváros utcáin a vörös milicia zajos felvonulást rendezett a madridi kormány épületei előtt. A tüntetők szidták a kormányt ós a belügyminiszterhez küldöttséget küldtek, amely követelle, hogy kormány tárja fel a milicia előtt a valóságos hadi helyzetei. A kor-mányt komolyan aggasztják a Madridban mindinkább mutatkozó hasonló jelenségek.
Szörnyű harc folyik a felrobbantolt Alcazar romjain
Sevilla, szeptember 19
Alcazar pusztulásáról a következő újabb borzalmas részleteket jelentik : 1
A kormány-katonaság többszáz kilogramm dinamittal aknázta alá Alcnzart, ahol a halálraszánt felkelők maroknyi csapata védte magát. A robbanás szörnyű ereje .a több méteres falakat három oldalról pillanat alatt romhalmazzá döntötte. Még Toledo utcáin és lapos tetejű házainak terraszain is p robbanás erejétől röpitett szikla-darabok fe. küsznek. A robbanás után többszáz méter magas tűz és füst-oszlopok törlek fel a romok közül, amelyek sok kilométerre beborüolták füsttel és pernyével az eget. A komlnunls. ták és anarchisták azonnal megrohamozták a romokat és mindenfelé kitűzték a vörös és a fekete zászlót. A felkelők életben maradt emberei még ekkor sem adták meg magukat, hanem órákon át elkeseredett kézitusa folyt a romok felett. Végül a kommunistákat visszavezényelték és a tüzérség egyszerre elkezdte bombázni a romokat azokon a pontokon, ahol a harcoló felkelők
meghúzták magukat. A felkelőkegy részé földalatti ulakon eljutott az Alcazart környező házakba és ott folytatták a kilátástalan küzdelmet. A kormány-tüzérség erre ezeket a házakat is erös tüz alá vette. Pén-teken este a vörösök uj rohamot intéztek Alcazar romjai ellen, ahol a maradék felkelők kivétel nélül ha-Iáiig küzdöttek. A harc még szombaton reggel is tartott, a délelőtt folyamán a kormány-csapatokat uj rohamra vezényelték a romokra.
A malagai zűrzavar
Burgos, szeptember 19 A Jaime I. nevü cirkáló és másik négy kormányhü hadihajó Malaga kikötőjéből elindult Marokkó felé, hogy megadja magát a felkelőknek.
Malagában a legteljesebb zürza-var uralkodik. A kormány tengerész-csapatai közt kilört tegnapi ztndülér a szárazföldre is áthara* pódzott, amelyet azonban sikerült vérbefojtani.
A malagai kormányhü legénység kimondta, hogy ha a zendülések miatt a kormány Malaga ellen fordul, akkor a várost levegőbe röpítik.
neusok felöl. Hogy ebben az e»tben a Blum-kormányt egy erös jobból, dali koncentráció maradék nélkül elsöpri, az teljesen biztosra vehető. de ami fontosabb, Franciaország számára felmerül az a végztessé válható kérdés, hogy a déli halárainak bizonytalanságát pótolja-e a szovjet és a megbízhatatlan kisantant szövetsége. A spanyol nemzeti párt győzelme még jobban Német-é3 Olaszország felé irányítja Jugoszláviát és Románlát és minden bizonnyal elősegíti a francia-német közeledést. A spanyol bols vista íron\' győzelme esetén mindenr4ek ellenkezője történik.
A spanyol belháború tehát a nemzeti alapon álló államok erőpróbája az orosz bolsevizmussal szemM ben és igy ennek a polgárháborúnak a kimenetele akár jobbra, akár balra, de döntő kihatással lesz Európu jövójére.
Nyilvánvaló, hogy ez a jövő két* félel-éppen alakulhat. A /spanyol nemzet; front győz Íme esetén Franí-co tábornok nyilatkozata szerint Spanyolországban az olasz corporá-clós rendszerű államformát alakítják meg, mint ahogyan ezt most Görögország is tervezi. A köz-\'lmull története azt bizonyltja, hogy a nagy elesettségből csak azok az áli lamok tudlak felemelkedni, nagy-gyá és hatalmassá válni, amelyek egy valóban rátermett zseni vezetó* se alatt nemzeti alapon szervezték meg az államot. Hitler, Mussolini és jelenleg Franco példája ugyanezt bizonyltja.
A bolsevizmus előretörése pedig Európa vesztét jelenti.
A Trianon által egyharmadára csonkított Magyarország 1919-ben átélte a bolsevizmus borzalmait és ma Budapest 30 kilomélernylro észak felé, cseh ágyuk lőtávolába esik és a Felvidék magyar városai mellett levő szovjet repülőterekről percek alatt iderepülhetnek az ellenséges repülök. Minden magyar egységes abban, hogy a nemzetek közti egyenjogúságunktól megfosztva, mint másodrendű állam, mely felfegyverzett szomszédaival szemben még önvédelmi lehetőségétől is meg van fosztva, igy megalázva^ megcsonkítva és folyton fenyegetve, tovább nem kínlódhatunk. Ez a sorsközösség kell, hogy minél előbb összeforrasszon minden magyart és kicsinyes polUlk-.ii elk-nté\'.eket félre d\' bva, egyesüljünk az egyetlen és mindenek felett álló gondolatban; a revizió kérdésében.
A most eljövendő idők sorsdöntők lesznek Európára, de a Imi jövőnkre nézve Is. Egyetlen nagy rtemzeli érzés fogjon bennünket össze, megalkuvással ne kicsinyeljük le önmagunkat, kövessük az olasz é6 a német példát, növeljük meg önbizalmunkat és szilárd akarattal s ha kelt áldozatokkal is veivkedjük ki azt a helyet, amely Európa köze-pén megilleti az ezeréves magyar, ságot1 , ,.
»
■AUU *ozl<m*
1936. itepietnber 20
Számos női bajnál reggel, éh gyomorra félpohárnyi természetes „Ferenc József keaerűvlz végtelen nagy megkönnyebbülést szerez azáltal, hogy a belek taría\'mftt felhígítja éa akadálytalanul klflrill, azonkívül sz eméaztőszervek müVödését lénye gesen előmozdítja. A nőgyógyászati klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy az Igen enyhe hatású Ferenc Jőzset vizet, különösen a szülészeti osztályon, a legjobb eredménnyel alkalmazzák.
Gömbös miniszterelnök állapota
Budapest, szeptember 19 (Lapzártakor érkezett) Münchenbői érkezett jelenlés szerint Gömbös Gyula miniszterelnök kifogástalanul érzi magát. Az orvosok egészségi állapotával nagyon meg vannak elégedve Gömbös több előkelő látogató\' fogadott. A miniszterelnök állapota annyira javult, hogy felesége hazautazott és csak két hét múlva tér ismét vissza Münchenbe.
Tombolva pusztít a trópusi vihar az Egyesűit Államok partvidékein
Newyark utcáin megállt a forgalom
Newyork, szeptember 19 A pánik-szerü aggodalommal várt trópusi vihar megérkezett az Egyesült Államok partvidékére, ahol iszonyú sebességgi száguldva, mindenfele\' nagy pusztításokat visz végbe. A tengerről egymás után érkeznek hírek hajó-katasztrófákról. A Long Island nevü halász-gőzös a May-foknál hajótörést szenvedett, legénységének 43 tagja közül csak hármat sikerült megmenteni. J A rettenetes erejű szélvihar óriási pusztítással tombol a partvidéken. Sok ház összedőlt és nagyon jelentékeny a kár Long Island nyaralótelepen. Brooklynban egy ház összedőlt. Newyork utcáin a forgalom megbénult.
A meteorológiai megfigyelő állomások mérései alapján azt várják, hogy a vihar szombaton délben éri el tombolásának csúcs-erejét.
A vihar 100 150 km. óránkénti sebességgel száguld. A szjlvész nyo. mában mindenüti szökőár pusztít. A tengeren hegymagasságu hullámok tornyosulnak. Norfolk város utcáin méter magasan áll a víz. Sok karo-llnui partmenti fürdőhelyet teljesen elöntöli az áradat. Ocrncoke szigetet Is elöntötte a szökőár, a sziget 400 lakója a világítótoronyba és a környező épületekbe mer.eküit.
November 1-től tilos a koldulás, kezdődik újra az egri norma
A város a nőegyletek hölgyeinek kezébe tette le a koldus-kérdés rendezésének sikerét
Hiába volt az Inség-akclólt rend. szeritése, inségadó kivetése, a koldulás nem szűnt meg a magyar városokban, Nagykanizsán sem Hiába szervezték meg sok helyütt, 2930/32-ben Nagykanizsán ls az egri normát, a koldulás virult tovább. Igy a közönség folytonos zaklatásán kivüt az egyenként (helyesebben : százanként!) szétosztogatott fillérek íz éleÁmes és sokszor szemtelen, de még többször érdemtelen koldulók* nak jutottak, amellett még sok olyan valóban rászorult koldus maradt, aki éhezett.
A koldus takarékkönyvei
Nemrégiben meghalt Nagykani-zsán egy koldus, akinek két takarékkönyv maradt a motyójában. Mindkettő saját nevére. Az egyik egy devalvált békebeli volt, a másik mai takarékkönyv, benne 1600 (ezerhatszáz) p:ngö. A vátos most a hagyatékból visszaköveteli az inség segélyezésnek megfelelő összeget. Ilyer és hasonfó es tek ellen rí\'m lehet védekezni a koldus-ügy meg. szervezése nélkül.
Egyetlen helyes megoldás : - amit az egyes emberek, üzletek havonta kéregetőknek szoktak adni. azt az összeget m<^st adják egy kézbe, annak a szerveartnek a kezébe, amely a koldus-kérdés likvidálását és rendben tartását, az igy összegyűlt összegek igazságos szétosztását vállalja. Ez az egy kéz a város szegényügyi ügyosztálya, amely az In-ségakció megszervezésével és fenntartásával is példás eredményeket ért el.
Tilos a koldulás
Szükségessé leszi a megoldási a miniszteri rendelet, amely november 1-töl egész Magyarország min
den városában eltiltja a koldulást, elrendeli azonban,, hogy nfovember 1-töl minden város az egri norma alapján oldja meg a koldusairól való gondoskodást. Az egri norma a fenti elgondolás gyakorlati kivitele, amit már több városban sikerrel bevezettek, sőt külföldröl Is jöttek tanulmányozni.
Az egri norma
Nagykanizsán pár évvel ezelőtt vtlt már egri norma. De akkor nem volt meg a mostani rendelet, amely a koldulást a legszigorúbban eltiltja. Igy a norma mellett n koldulás ls megmaradt. Akkor havi 1600-1700 ptngő volt az az összeg, amit Nagykanizsa társadalma a hölgyek gyűjtése alapján felaiánlott a koldusoknak adogatott fillérek megváltásául. A havi felajánlásokat postások gyűjtötték össze, de hamarosan csak 30 -40 pengő volt havonta a valóban befizetett összeg. A postások szor-g.-.lmasak, szolgálatkészek voltoki mini mindig, de az emberek köny-nyen lerázták őket, Skülönösen(, amikor már inségadót is kellett fizetni.
Most, a koldulás rendeleti elllltá-sával a helyzet megváltozott. Ezután senkinek sem kell attól tartani, adózik is, ad is, meg a koldusok is naponta jelentkeznek az ajtajánál.
A dolog neheze a h?.vi hozzájárulások begyűjtése. Eni»;;k megszervezés; végett ült össf a polgánn-es\'er hivó szav\'SVa a v;\'fosházán pénteken este egy néne? bizottság az összes nőegyesületek küldöttségeiből, az egyházak papjaiból, az iskolák tantestületeiből és a városi szegénygondozás vehetőiből.
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Divatszörmékben nagy választék
l\\mi József és TSD
cégnél.
350—400 szegény és koldus
Az elnöklő dr. Krátky István
polgármester ismertette a koldulást eltiltó uj rendeletet és a koldus, ügynek az egri norma szerint való megoldására vonatkozó elgondolást.
350-400 olyan szegény van, akiről az egri norma alapján kell gondos, kodni, ezek tizedrésze koldust, akiknek teljes ellátást kell blzío. sitani. (Az ettől független inség-akció mintegy 1000 családról gondoskodik.) Kiskanizsa ninos bentn ebben az akcióban.
A várost körülbelül 70 kerületre osztják és 140 hölgyre van szükség az egyesületekből, akik havonta vállalják a reájuk eső kerület házaiban a havi önkéntes hozzájárulások első aláíratását és azután havonta a beszedését. Nagykanizsán van 13 nő-egyesület, állag minden egyesült-tői 6 hölgy-gyűjtőre lenne havonta szükség.
Vasárnap nő gyűlés
A gyűjtő-gárda megszervezés-vasárnap délután 4 órakor a város-háza dísztermében történik, ahova a polgármester az egyesületek hölgyeit meghívta. A gyűjtésben részt vevő hölgyek szeptember utolsó napjaiban három turnusban! meg* hivást kapnak a városházára és dr. Pottyondy József aljegyző, a sze-gényügyek szakértő szervezője és vezetője ellátja őkét a lebonyolítás mikéntjére vonatkozó tudnivalókkal
P. Cirfusz Viktorin plébános »a koldus-rendelet és a Carilas« c. alatt tartott előadást a kérdésről, a melyei legközelebb egészébe közlünk P. Cirfusz nem csak szakértője a kérdésnek (1929-ben ő gyö. ke re z tette meg Esztergomban a kitűnően bevált egri normát), hartem szívvel és lélekkel ls munkása minden szociális közmunkának.
Mandukits Celestine S. M. főnök-, nő, Farkas Vilma nőegylet! alelnök és mások hozzászólásai után részletes eszmecsere Indult meg a kér. dés felett.
Dr. Potlyondy, aki Egerben ls tanulmányozta a rendszert, Ismertette a tervezeti kere\'ek^t. Legalább havi 2000 pengő önkéntes hozzájárulás
gyűjtésé re lesz szükség.
Az egri norma elindul Nagykanizsán. Adományokban ríem .hisszük, hogy hiány legyen. Mindenki szívesen ad annyit, havonta, amennyit ed dig elvittek tőle a kéregetők Ha mindenki adna annyit, elég is lenne. Most már csak a gyűjtő hölgyek kitartásán, munkájuk lendületén és ügyszeretetükön múlik, hogy az egri norma kiküszöbölje végre Nagykanizsán Is az érdemes és érdemetlen koldusok tűrhetetlen özön-lését.
— A híres filmcsillagok,
a -iáig lcg&zobb *s£zony*i a Lux •wlet Soap habjára bizzák bőrük ápolását. A Lux Tollet Soap Holly\\vood szépségsznppannal. Kapható mindenütt, va 40 fillér.
;Lesujobb öszí Mcipő-ujdonsMnkS
| beérkeztek. Szives megtekintését kérem SZONIOLÁNYI ÁRUHÁZ, f
1936. wepltmber 20
ÉALAI ROZLONY
Óvakodj a selejt pengil!
Arcod érdekében beretválkozz tovább Is a felülmúlhatatlan
HUSZÁR PENGÉVEL,
amelynek nagyszerű minőségét a legnagyobb gonddal őrzi a
Vadásztölténygyár.
3 minőségben kapható.
Zalavármegye hazafias közönsége
adakozzék a Komárváros községben építendő revíziós fogadalmi templomra, mely a Szent István jubileumra készül el
A Foederatio Emorlcana Peisonia Corporatioja (zalamegyei csoportja) Komárváros községgel karöltve a Szent István jubileumra revíziós fogadalmi templomot és a falu kultúrájának a müvelésére kultur házat építtet, A község közbirtokos sága erre a célra gyönyörű szép telkei adományozott s ezen kívül ls Igen nagy áldozatokat vállalt magára. A lakosság jelentős összeget ajánlott már fel. Az ajánlók közül kiUőn kl kell emelni és megdicsérni Szatucsek János, Zsován János* Molnár Ferenc és Gulyás István helybeli lakosokat, akik ípint mindig, most is egészen kivételes áldozatokat hozlak nagy adományukkal. A községbeliek adománya azonban korántsem fedezi a költségvetésben előirányzott összeget. ,A hiányzó 6U-70 ezer pengőt a Peisonia Cor-poratlo ifjúsága teremii elő megfelelően megszervezett gyűjtés formájában. Zalavármegye méltóságos alispánja a vármegye területére kiadta gyűjtési engedélyéi s e napokban már meg is jelennek a vármegye minden pontján uz adományt kérő leveLk, melyek a szivekhez szólnak és megértést kérnek.
A Peisonia Corporationak és a Templomépítő Bizottságnak az a tiszteletteljes kérése a vár megy « igen tisztelt közönségéhez, hogy akik felhívást kaptak, akármilyen kis összegű, de valami adományt kegyeskedjenek elküldeni c nemes célra s akik nem is kapta felhívást, azok is küldjenek minél löb-ben a Kiskomáromi Hitelszövetkezet 40.182 sz. postatakarékpénztári csakk számlájára adományokat, annak a feltüntetésével, hogy az adomány a komárvárosl templomnak szól, hogy az akadémikus ifjúságnak ez a kg. nagyobb elismerésre méltó mozgalmi* eredményes lehessen.
Igen tisztelt olvasóim ! Az akadémikus ifjúságnak eme mozgalma mellett senkinek sem szabad szó és tettek nélkül elmennie, mert hitet, kulturát, haza- és emberszere tetei akar vinni oda, ahol erre ma a legnagyobb szükség van, a ma. gyar faluba. A magyar falut megmenteni nem ankétekkel és memo. randumokkal, hanem-ilyen Irányban végzett teltekkel lehet csak. S ha u magyar ifjúság Trianon 15. évében ilyen tettekkel készül az e!ső nagy és szent magyar király 900 éves jubileuméra, akkor a társadalomnak, nevezetesen a zalamegyei társadalomnak is e mozgalom mellé kell
őllnnla és anyagi támogatásban részesítenie n*. Csak dísze lehet a vármegyének, ha ez a monumentális alkotás, melyről Megy r Mayer Attila okleveles építészmérnök már tervekel is készitett, melyben :,z cl. gondolásl igen ügyesen oldja meg, Zalavármegyében készül cl. A tettele beszélnek ! Lássuk a telteket!
<•> v\'™9 J**6 dr.
Változatlan!
Prognózis: Mérsékelt légáramlás, nyugaton több felhőzet, sok helyen éjjeli köd, a hő változatlan.
NaptAr: Szeptember 20 vasárnap Rom. kat Kuszták. Protestáns Friderika. Izr Tlerl hó 4. — Szeptember 21. hétfő. Rom. kat. Máté. Protestáns Máté. Izr. Tlsrl hó 5.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat o hó végéig a „Salvator" gyógyszertúr ós a kiskanlzsal gyógyszertár.
GSxfflrdS nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, póntek délntán kedden egész nap nőknek).
- (Uéluegffijiliiak találkozó fa) nét Mn délután 6-tól 8-ig « Pannoni;\' hrtlM kistermében.
|
te
Toilet üditi
... Én tudom, hisz ívek óta használom, mondja CLAUDETTE COLBERT
LUX TOILET SOAP
HOLLYWOOD.SZÉPSÉG SZAPPANA.
VAl\'HATO MINDENÜTT. * ÁKA 10 FILLÉR
Rászakadt a föld a törvényszéki palotánál dolgozó kőművesre
A polgármester a fiatal kőműves kórházi betegágyánál
Pénteken délelőtt szerencsétlenség történt nz igazságügyi palota építkezési munkálatainál. A falazás! munkáknál dolgozott Szívós i. 26 éves, nős, családos kőmüvesi(\'géd, aki éppen tegnap lépeti be először munkába, hosszú munkátlanság utáni és nagyon örült, hogy munkát tudóit kapni az épitkezésnéil. Szívós a Rákóczi-utcában lakik, kisgyermeke van, fiatal házas.
Szívós éppen a fundamentumí-bar. dolgozót\', amikor az ulon arrafelé haladt egy súlyos teherautó. Ettől a rázkódlatástól megrendült a kiásott föld és a feltornyosult föld tömeg rászakadt minlcgy 3 méter magasból a lent dolgozó Szívósra,
akit teljesen ír,iga alá^melett. A szerencsétlenség-! nyomban észre* vették a munkásak és igyekeztek tár* sukat kiszabadiianl. Szívós súlyos állapotban került ki a földtömeg alól. Telefonáltak a mentőkért, akik a szerencsétlen fiatal kőművest beszállították a kórházba. Megállapi. tást nyert, hogy Szívós kulcsé csonttörést és belső sérülést szem vedetl. Felgyógyulása hosszabb időt vesz igénybe.
Aj: esetről még azon órában tudomást szerzett dr. Krátky István polgármester, aki azonnal kisietett a kórházba és meglátogatta a mun« kn első áldozatát. Dr. Krátky polgármester vigasztalta a fiatal kő-
művest és kijelentette : gondoskodni fog, hogy a családja szükséget ne szenvedjen. A polgármestert a kórházban megéljenezték.
A szerencsétlenség színhelyére kiszállt dr. Rácz Gyula államrendőrségi fogalmazó és Vécsey Barna műszaki tanácsnok, akik alaposan megvizsgáltak mindent.
Szívós István állapota változatlanul \'súlyos. Kulcscsont és medencje. csonttörés! szenvedett
Titulesou állapota
Páris, szeptember 19 Títulcscu volt román külügymi^iisz. tert a Sanct-mioritzi klinikáról egy közeli magán-villába szállították át.
Anlónescu román külügyminiszter, aki jelenleg Géniben tartózkodik, táv. iratban kért engedélyt, hogy Tltules, cut meglátogathassa. A táviratra eddig nem kapott választ
Kabát
Kabát \\jL-nél.
Kabát .... - K fT*,.
Kabát
/
DAiatí KÖZLÖNY
1936. szeptember 20
Őszi szövet- és selyemujdonságok
legdúsabb választéka
"^SSJSS,Kirschner Divatáruházban
Szeretek egy asszonyt
Amerikai film, Jan Kiepura első amerikai filmje. Maga a mese: — ope. rett, tele muzsikával. Kiepura szinte virgonc derűvel, mfcntha csak minden kincset mtg akarna mutatni, ami a torkában van, — énekel, énekel és énekel. (És vájjon ha megannyit éne. kelne, lebetno.c mlegunni ezt a csodálatosan csengő, bravúrosan szárnyaló, szép tenort?) A uicae keretében opera is ez a film. A Romeo és Juiia elő. adása, rendezése káprázatosan szép és zeneileg értékes éhriény. Az ember ön, kéntelen tapsolni szeretne a moziban, ahol pedig nagyon kivételes alkalmiak, kor érez csak ilyen belső ösztönzést (Sokan valóban önfeledten tapsolni is kezdtek a pénteki bemutatón!) lílfelejtj a néző mindazt, ami a* amerikai film világban nekünk ideát mindig egy ki. cxit lípdeg és idegen mprad és csak jssTla a fül, a lélek a líangok gyönyörű játékát. Mellette a fnese is érdé. kes, változatos, pergő iranru. Szép és finom játék is van a filmben. Kíepuráé is. És mtleg, szép színeket ad a part. nernője, akinek ének.lelicsitménye is méltán áll Kiepura mellett. Még n kulissza Nápqly is érdekes ezúttal és « fibn.mülcnmek technikai lehetőségei-_ ről nyújt képet. A film! végig mozgal. m»s, tiszlán és többnyire szépen foto.
grafált.
A kisérő műsor külön említést ér-demel, hiradó, divatj kullur-filmj, két vidám trükkfilm, — minden van benne gazdag tálalásban. • ,
_ eo
— Loguj.bb dlv.tu nOI télikabátokat mutálja be a SchUtz áruhoz azombut délutáni divatbemutatóján.
Kétszázéves járvány-temető
a csobánci hegyoldalban
A Csobánc.hegy oldalában épitő-kő bányászás közben a lesenoeistvándl munkások egy sír-üregre bukkanlak. Jelcntelték a leletet és meg is indulj Slzj óvatos feltárási mfunka, ameddig leheléit. A hegyoldal ugyanis szőlővel van beültetve., A lesenceistvándiak sze. rint már többször találtak régebben is sir.maradványokat ezen a vidéken a föld mélyében.
Ezultal tervszerűen folytatták a fel, tárást és csakliamör ujabb sirra akad lak, amelyben egy anya pihent, keblén
gyermekével. A sírból sem "került élő semmi kcrhaiározó lelet, amiből a halottak kilétére következtetni lehetne. Csak a csontok állapotából lehet kétszázesztendőre becsülni ezt a temetke. zési helyet. Lehetséges az ls, hogy egy járvány áldozatait temették oda, igy került egy sirba anya és gyermeke. A keskeny sir egyik oldalán koporsónak korhadt, széteső f amiarad ványai lát szollak, Minden fém\', szeg nélkül. A temetőnek csak a széle került a csá. kány alá, a löbbi részt még szőlő fedi.
Elfogták a szentmiklósi gyilkos cigányt
Jelentettük, hogy Lakó Pál so-mogyszentmiklósi lakosi, aki a Bér. czay*uradalom lovásza volt, egy ci. gány borozgatás közben ugy megverte, hogy Lakó a kanizsai kórházban, anélkül, h<;gy eszméletre tért volna, meghalt. A csendőrség
| máris kinyomozta és elfogta a lettest Orsós János teknővájó cigány személyében. A halálos végű verekedés Dómján Jánosné zugkorcsmájában történt. Orsóst őrizetbe vették és bekísérték a kaposvári klr. ügyészség fogházába.
Ma szombaton este a Centrálban
hangulatos, nagy táncestély
a szokásos díjtalan tombolával, sok és órtókes nyereményekkel
és a közkedvelt La Ria Darré kellemes hangú előadómüvésznő felléptével.
Ofcsénjisjjot
tttitiamczibm szórakoxhalik
A Kaposvári Turul játszik ma Nagykanizsait
Kettős bajnoki futballmérkőzés lesz ma Nagykanizsán. A* NTE erősen feljavult csapata a Kaposvári Turult látja vendégül. A két csapat találkozása szép sporlot igér. Kezdete 2 órakor.
Előmérkőzés 12 órakor NVTK—NTE II. II. oszt. bajnoki mérkőzés. Bíró Izsák. (:)
Frontharcosok jelentkezzetek az Országos Frontharcos találkozóra.
— (Siesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldüAllHttbban fekvő és orvosilag legtökéletesebben leiszereit gyógyintézete. Bel- éa Ideggyógyászat, Bebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai ée mikro»-koplui laboratórium Ktektrocardio-graph (szív vizsgáló). Krógh féle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Bnteroc-lesner (bélfürdő). Modern vizgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlllaayüzemtt konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park l Olcsó árak I
Budavár 82 napja*)
A hegyek fölött a holnapi viharra összegyűllek a felhőit A hold ezüstös széle már alig láljwolt, mikor Khalll müezzin utolsó <Allah»-ja is elszállt Wessze Kelel felé Vakító villámok kergették egymást egész éjszaka, de n reggeli napsütésben már biborszinben ragyoglak Budavár mecseljei.
Ijedt riadalom! a várban. Fegyvercsörgés, elnyújtott kiabálások, parancsszavak röpködtek mindenfelé A nyu gali várbástyára egy óriási mozsarat voifeak fel. Lent a Szent Pál völgyében ezer és ezer fegyver villan s a lovak | ércfala fényük a reggeli napsütésben.
1686 június is reggel 8 óra. Zobody Péter uram most érkezik 800 váloga tolt huszárral és jelentkezik lothringeni herceg, fővezérnél, aki a Fehérvár felé vezető úthoz rendeli, hogy megaka. dályozza a török külső kózeicdéését
Hannladik napon 400 török, akik Pesten voltak, kirohanással megtámadták a bajor lovasságot, de végül 8 ember elvesztésével visszavonullak Bu davárba, összerottibolva maguk titán a hidat És nem múlott el egy hét, hiárjs közeledett a tőrök segítség Fehérvárról. Pálffy tábornok serege azonbao
*) Adatok a Londoni Magyar okmánytárban, Jakobb Richards naplója. BLbliotheca Harleyana 4989 sz., nmei lyeket a cikk irója a nagykanizsai piuzeum könyvtárából böngészett ki.
szélszórtit a török hadat, hogy ez ki. sebb csoportokra bomlott s ugy portyázott a környéken Ebben uz nlkö zeiben lönt ki ifjabb Zobody Péter, aki Pálffy nyakát is megmentette egy lőrök handzsárlól.
— Kmber és vitéz vagy, öcsém! — dobta el kardját ütközet után Pálffy és kezet szorított az ifjú hadnaggyal. Majd másnap, midőn kánvek állal tu domására jutott, hogy több előkelő török nő hajóra ült azzal a szándék kai, hogy a Dunán Belgrád felé evez zen, megbízta ifjú Zobodyt, hogy válogasson magának 100 fegyveres huszárt és két hajóval vegyék űzőbe a mene. külőket.
— Szorítsd I — bizlatta az előtte ülő hatahrfas komáromi legényt Zobo. dy, kinek Már az erek dagadtak a nyakán az evezéstől. A dereglye mint a nyíl suhant lefelé a vízen. A másik két hajó közvetlen előttük. A törők hajó kétségbeesetten igyekezett, hogy kikerüljön az ellenség gyűrűjéből. Vé. gül egy füzes miellett zátonyra futott
A harc rövid volt és pár perc múlva 30 tőrök vérével mtegfeslve és holttes lekkel a hálán hömpölygött lefelé a Duna.
— Jaj, ne bánlsanakl — esdeklett egy gyönyörű fiatal leányt magyarul. A huszárok azonban nemi kegyelmez, tek. A nőket átvezették a hajójukra és kincs után kutattak.
A 100.000 aspern értékű zsákmány, nak nem kevésbé őrültek a magyar
táborban, mint a nyolc előkelő lőrök nőnek, akiket váltságdíj reményében Zobody fogva tarlott és Pálffy elé vezetett.
A budai basa felesége, három leánya, (Ugyancsak a budai kajmakám felesége és négy előkelő asszony volt a kihallgatáson. Zobody bámulva nézte a kilencediket, aki a legszebb volt.
— öt hogy hivják? — adta fel a kérdést a törők tolmácsnak Pálffy a szerényen hátrahúzódó leányra miu. tátva
— Szécsy Mária vagyok — feleli magyarul a kérdezett Majd mikor cso-dálkozva tekintettek rá, folytatta:
— Szüleimet legyilkolták a törökök, engem magukkal hurcoltak és eddig olt éltem köztük, nem volt, aki kivált-
A magyar huszárság vezére intett, hogy vége a kihallgatásnak és Zol>ody a barátságos kézszorításból érezte, (hogy a jutalom1 nem marad el.
Másnap a nemes, de elszegényedett árva, Szécsy Mária Zobódy táborában volt Minden áron hálás akart lenni a megszabadilásérl, dolgozni akart Zobody uramnál, akár mint cseléd is.
Az öreg intézkedett, hogy Mária azonnal induljon Zobodra, feleségéhez, Péter azonban hallani sem\' akart arról, hogy idegen kíséretre bizzák Máriát \'ö az ostrom\' miatt akadályozva volt s igy Mária egyelőre maradt
Vadrózsa, a kora nyár terméke ax
éleiét hirdette a domboldalon, ágyuk gyilkos lüzc pusztulást és halált a vár fokain. Péter és Mária barátsága nup. ról-napra közvetlenebb volt. A gyakori sólák alatt tekintetük előtt elmtosódtak Buda kotoOr falai, egymás szemét nézi ték, egymlás kezét szorongatták. S igy találkozott két sziv. Ámor elvégezte munkáját
Már egy hónap óla dörögtek az ágyuk mindkét részről és Péter is kl vette a részét a csatározásokból.
Julius 2-án egy törők hajóhad igye. kezelt a várbeliek segítségére, de ogy 600 huszárból álló sereg fenntartotta őket Ilt Zobody Péter könnyebb karcolást kapott a kezén, amit Mária nagy gonddal ápolt.
A vársáncok pedig épüllek naprólnapra és kisebb-nagyobb csete-paték sem szünetellek. Julius 7-én egy török bomba beleesett a 24 íontos ágyu-ütegbe, felrobbantott egy hordó puskapori, megölt két tüzért és négy hajós, legényt
-1- Ha győztünk, haza viszlek és oltár elé vezetlek — mondta egy napon Pé ter a piruló Máriának, aki szemérme-sen bonlakozott ki a szenvedélyes öle.
lésből.
— Nem tudom, lk>gy van, de már nem tudok semminek őrülni, — felelt lemondóan Mária, tragikus vógü szüleire gondolva.
Zobody n<ta vette észre a lcáx^f lelkére nehezedő árnyékot. Trélálko zott .
hafcm rozlorim
1936. sreptcmbcr 20_
piRT^
AKCIÓS LÁMPÁTOK
mlndenDtt kapható.
Ara P 1.76
teljesen felszerelve
elem- és izzóval.
17.30 A7. első mügyar nyilvános légi pilótaiskola. Közvciités a mátyásföldi repülőtérről. Beszélő Budinstky . Sándor. — 18 10 Cigányzene. — I8.50 ösz felé. (Szép Ernő). — 19.20 Relie Gab.
— Még mindig jobb, ha Zobodvár úrnője leszel, mint egy öreg mohamedán fizesse éried a török kincstárnak " «mátkapénzt.1
Kzen mindketten kacagtak és Mária ismét elfeledte kellemetlen emlékeit.
A kővetkező napok eseményei újra 0 háborús dolgokra terelték a két fia. tal érdeklődését. A svábhegyi tüzérség szakadatlanul lőtte a várat. Juliuji lO.én pedig Egerből érkezett török segítség, de a keresztény hadak ezt is széjjel verték. Egy nap sem1 mult esc uiénytclenül. Augusztus l.én már erősen megrongált várfalak csigáztak fel ujabb reményeket és még nagyobb hév-vei folyt a támadás, már csak azért is, mert a budai basa minden kiegye zési lehetőséget elutasított. Várt. A nagyvezér 13 <$n kelt át az északi hídon Egyenesen Budának tartott. 20 án mar Fehérváron volt és 400 janicsárt
előrc küldött, hogy tegyenek kisérle. Jet a várbajutásra. Ez a kísérlet azon_ bao kudarcot vallott I
30-án nagy előkészületek voltak a kozroliamra. Mária minden áron Pé^er melleit akart maradni és nem nyugo. d°lt, mig szerelmese huszáröltőnyt nem szerzeit neki. Zobody hevesen ellenke. zelt, de a leány egyetlen csókja leverte lábáról.
~ Veled akarok maradni, érzem, «°gy szükséged lesz ráml
. Elérketett a nagy nap. A Svábhe-
Bacsák Erzsébet zongorázik. — 1910 Két asszony. (Márai Sándor). _ 19 40 A ráilió szalonzenekara. — 20.45 A Nemzetközi Rádió Uniónak világrészek közötti első hangversenye. — 21 Az északamerikai Columbia Broadcastlng System! és a National Broadcasting Cktn*i>any együttes műsorának kőzve titése az Egyesülj Államokból. — 21.35 Hirek, sportere&nlények. — 22 A Boch randi Weidinger szalon- és jazz-zjenu: kar játszik. — 23 Cigányzene. — 0.05 Hírek. 1
Itmtapeat II.
15 Cigányzene. — 18.30 Tiz éves a keresztrejtvény. (Tabi László). — 19.10 Beethoven c.mbll vonósnégyes, op 18 no. 4. — 19.50 Hódoltsági emlékek fonalnsmíunkáinkban. (Palotai Gertrúd).
— 20.20 Hirek.
Bta*.
10 Lemezek. — 11.45 Szimfónikusok.
— 13 Könnyű zene. — 15.15 A* osztrák népszövetség stájer osztályának hang. versenye. >~ 15.40 Beethoven: B dur vonósnégyes. — 17.45 Rádiózenekar.
— 10.50 A bécsi verkli, tarka est. — 21 Hangverseny Amerikából. — 21.30 llussa Mária dalestje. — £2.20 Tánc zene. — 24 Cigányzene Budapestről.
gyen lévő hat ágyú háromszori elsü. lése jel volt az általános rohamra. Szakadatlanul döröglek a*-ágyuk, óriási zűrzavar, de a keresztény sereg fel-tnrtózhatatlanul ment a kitűzött célja felé. Zobodyék legelői rohamoztuk. A vár külső részein már nincs ellenállás. Péter vérszemei kapva kapaszkodik fel az egyik lőrésen. Belülről lövés. A hadnagy aláhajtyatlott, vércsik jelezte ruháján a sebesülést.
— Péteri — sikoltott Mária és rá-omlott szeretett vőlegényére. — Cisz ugy e? — kérdezte kétségbeesve s megrázta az eszméletlen ifjút. A\', kinyi, jtotta a szemét és alig halhatóan mormolták ajkai;
— Győztünk?
Most nyíltak meg Budavár kapui és lovagolt l>c rajta Páirfy tábornok, petneházy és a győztes sereg. Péternek és Máriának ez u győzelem jelentette a szabadulást, boldogságot.
— Győztünk? — ismételte a haldokló szinte követelően.
— Igen és megyünk haza, — biz. latta a leány a magával mindig tehetetlenebbé váló hadnagyot De az többé nem1 mozdult, keze hideg volt, fcsak a kióttrfŐ vére festette mog a köveket.

1680 szeptember 2. délután G óra.
Ez « nap is készül lezárulni. Az őszi ég horizontjáról aranyvörös fény özönlik Budavár füstölgő, üszkös rom-
^ K. Nan Lá»Üő
— (Hősi emlék Bagolasánoon)
Az alig 100 házból álló és alig 100 lakosú szomszéd község Bagolasánc, a község fiatalságának lelkesedésével, lakóinak áldozatkészségével és az elöljáróság tálriogatásával hősi emlék művet állit az iskola elé. A* ifjúság összerendezett, dolgozott és gyűjtött annyit, hogy mh már az emlékmüvek országos bizottsága által Jóváhagyott tervek alapján elkészült az emSéktnü egyik kanizsai kőfaragó műhelyébe^ A még hiányzó összeg összegyűjtése, is folyamaiban van- A leleplezési ünnepség októberben lesz.
—- Zrlnyi-táncestély vasárnap a Legényegyletben este 9 órakor. (:)
— (Frontharcos hir)
fA szombathelyi nagyszabású frontharcos-láborozáson u vasi frontharcosok óriási tömegben vettek részt. Mintegy 5000 volt front.katona talál-kozolt a nagy demonstráción. Nagykanizsa frontharcos-főcsoportja is képviseltette magát Laborczy Károllyal, a főcsoport agilis és lelkes titkárával
Országos Frontharcos találkozó október 3. és 4-én Budapesten.
— (Az állástalan diplomások)
városházi alkalmazásának állandó jellegét a belügyminiszter uj rendelete megtiltotta. Ezután olyan érettségizett vagy diplomás szellemi szükségnvun kást, akit szülei eltarthatnak, a város házán alkalmazni nem szabad, a tőb bieket pedig csak kéthónapos váltással, tutfnuüokbun alkalmazhatják. A\'- állán dó alkalmazás ugyanis burkolt lét-szám-emelést jelén lett a városi státusban, másrósKt sok állástalan fiatat igy egyáltalán nemi jutott egy-egy kevés munkához, ami u váltásos rendszer mXilolt most jobban biztosítva van.
— Zrínyi- táncesf.ély vasárnap a Legényegyletben este 9 órakor. (:)
— (Szülői értekezlet a Notro Dama leánygimnáziumban)
A nagykanizsai Notre Dame leány gimnáziumban kedden délután 0 órakor szülői értekezlet lesz, amelyen Terszlonák László hittanár előadást tart a szülőről és a gyermekről.
— Elegáns női ruhákat és pongyolákat mutatnak be Schützék a szombat délutáni divatbemutatón.
— (Orvosi hlr)
Dr. Berger Miksa fül-, orr és gége orvos, az OTI szakorvosa szabadságáról visszatért és rendelését Erzsébet-tjér 18. alatt újból megkezdte.
— Zrlnyi-táncestély vasárnap a Legényegyletben este 9 órakor. (:)
— (Népművészeti ház Tihanyban)
A Balatoni Intéző Bizottság Tihany, bari népművészeti ház megépítését tervezi, amelyben a három balatoni vár. inegyo népművészeti és népipari tenné, keit gyűjti ósszje s a fölös termékeket ugyanott értékesiti is. A tihanyi nép. inüvészetl. \'hájt alapkőletétele m*r a hetekben fcnegtörténik és remélhető, hogy a jövő évben m^úr. megkezdheti működését a Balaton propagálását szolgáló népművészeti ház. Ebben a munkában u zalai népi ipar és népművészet is a legerőteljesebben részt akar venni, hisz oly értékek állanak rendelkezésre, mfint a göcseji szőttesek és a kiváló népi faragások, amelyek népművészeti szempontból el nem ha. nyagolható értékel Zalának. A Balatoni Intéző B/zottság figyelmi arra is kitér jed, li(>gy az iparügyi/ minisztérium támogatásának igénybevételével meg-akadályozza az ősi népművészeti és népipari tevékenység clsrokélyesitését éa a kufárkodó be vonul áj iát ,
— (Áram-szünet)
A Drévavőlgyi R. T kőzU, hogy szeptember 20-án, vasárnap reggel fél 7-től fél 10-ig toljes áramszünet fesz a városban. (•)
Minden frontharcosnak érdeke és kötelessége résztvennl az Országos Frontharcos találkozón.
— (Ut-vám Jogot kór a megye)
Több váftnegyo kapott már vára-Bzedési jogot a vármegye területén luvő vasúti állomásokat a legközelebbi kö*-uttol összekötő útjainak kiépítésére. Ugyanejt kérte most Zalavármegye a kereskedelemügyi minisztertől és pedig hosszabb időtartamra, hogy ezzel is nagyobb lehetőség nyíljék az elmhradt úthálózat kiépítésének gyorsítására.
— Zrlnyi-táncestély vasárnap a Legényegyletben este 9 órakor.
— (öngyilkos tanító)
preíszlingcn Károly 35 éves vértes, boglári katolikus tanító 6\' milimétcre? flóbcrttel szivén lőtte magfit. Azonnal meghalt. Teltének okát senki sem tud ja. Ebéd után bement a szobájába, azt Imfbndta hozzátartozóinak, hogy három( órára valakit vár. A vendég meg is érkezett, ablakon át pár pilla, nötig beszéltek egy.uíssal és mig a lí lógató az ablaktól iu ajtóig ért, prdüsz-lingen agyonlőtte magát Búcsúlevelet nem talállak. *
— Saját érdekében és ürömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Köpetein Bntoráraká* «ral ttftfcMtwMlK lltáaát megtekinti, vételkönyszer nélktU.
— Elegáns hintett pongyolák legUjhbb
fazonokban Schützoél.
1 tLtrUNMsN Aart —
é , ,f ■-// USUUJ •
Fenti készülékeket dljtalantil bemutatja:
Szabi Antal rádió- és sportüxlctc
Elektron Rádió Technikát\' é»
Villamossági Vál1tt1át Nagykanizsa, Városház palota*
rlella énekel. — 20 Vidám; óra _ 21.10 Hirek. — 21 30 A rádió szalonzenekara. — 22 Időjárásjelentés. — 2250 Tánc-lemezek. — 0.05 Hirek.
Riiriapeafl II.
17.30 Kamarazene. — 18.10 Olasz kisvárosok. (Pnssuth László). — 18.50 Cigányzene. — 1925 Mezőgazdasági fél óra. — 20.05 Versenyeredmények.
17.45 Szanszkrit zene. — Í9.10 Szórakoztató lemezek. — 2020 Gribitz: Dal. lamok benzinkulja, vidám történet egy uj zenei intézményről. — 2210 Rádiózenekar. — 2345 Tánclcmezek.
Vasárnap
nmfcpMt 1.
9.30 Hírek. — 10 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Tóth Tihamér mondja. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. — ,12.20 Időjelzés, idő. járásjelentés. — 12.30 Az operaházi zenekar. — 13.45 Világhiradó. — 14 Hanglemezek. — ,15 A hússertés te. nyésztés időszerű kérdései. (Kertész Fe renc). — 15.50 Hegcdü-hárfa-harmó. nlum együttes. — 16.30 A gyermek és környezete. (Dr. Bognár Cecil). — 17 Cigányzene. — 18 Hogyan lát bennün kot a külföld. (Csiszár Béla). - 18 30
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
▼n Hákócjrí-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegvlz, telefon, kőzp. ftltés és csengőt pótló elektromos fényjel zésekkel. Lemérsékelt s/.oba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A sörözőbeni
Farkas Béla rádlóhires oigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben:
délután és este táno. Vlrány újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Peatro Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban I
0ALAI KÖZLŐN*
1936. sieptemher 20.
Genf nem fogadja el Abessziniát népszövetségi tagállamnak
Eden fontos megbeszélésre találkozik vasárnap a francia miniszterelnökkel
London, szeptember 19 Eden angol külügyminiszter vasárnap délután találkozik llliam francia miniszterelnökkel, akivel ar általános európai helyzetről és a locarnoi hatalmak értekezletéről folytat megbeszéléseket. Ennek a tanácskozásnak ered. ményétől függ, hogy Blum> miniszterelnök magáévá teszl-c az angol jegyzéket, avagy külön emlékiratban Ur. jeszti-c elő u francia korntóny állás* pontját.
London, szeplanber 19 Eden külügyminiszter a Népszövet, ség genfi tanácsülésén ncití tesz kon-
krét javaslatot a Népszövetség alap. okmányának reformjára vonatkozólag.
London, szeptember 19 A Népszövetség köréből, Géniből eredő híradás szerint a Népszövetség, j nek a mandátumokat elbíráló bízott , sága szombaton délután megállapítja, I hogy Abesszínia nem felel meg azok. ( nak a követelményeknek, amelyektől l bármely államnak az alapokmáiy. szerű népszövetségi tagsága függ. Miniszterek uton
Budapest, szeptember 19 i Neurath báró uémet birodalmi kül-
Nép Mozgó. Szeptember 20-án, vasárnap! A világhírű gyermeksztár, SHIRLEY TEMPLE filmje:
Ez a kislány eladó
Főszereplő még: Oary Cooper és Carola Lombard Ezenkívül: 30 pero a ailág hSrfll, Cab Calloway, Magyar Híradó. Előadások 3, 5, 7, 9 órakor.
Csak 20, 40, 60 filléres helyérakkal I
Ma szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora és tánc
a Pannán iában.
Botrány az Operában
Filmregény
(4)
Q. S. Kaufmann és M. Ryskind vígjátékából irta SZINETÁR QYÖRQY
egymástól. Rosenak r^^y »rker« volt és a
purtnn állók RÍo>pc . is megtapsolták.
A hajó már regen < Mávolodott a partok-
kor váratlanul Xopogt*ittak ajtaján. Hose még felelni sem t\'idott u kopogásra, amikor benyitott faikéjt..« Mr Drlítwood. Szájában most Is ott fa*\'Öltött az elmaradhatatlan szivar ét arcán >tt Olt az örökké vidám ember rejtélyes losolyu.
— Tudtam, 111 > Igy találom, szomorúan, talán könnyek !í< íött ls — mondta őszinte barátsággal Drlftwood. — Segíthetek találj magának valami,. 011 ?
Rose nem felelt rögtön. Lehajtotta fejét. Egy sóhajtást nyomott cl magában, azután halkan felelt:
— Honvágyam van.
Mr Drlftwood felnevetett.
— Ennyi az egész ? ... Nos, nagyszerű receptem van honvágy ellen .., íme — és egy levelet nyújtott át Kosénak.
A levél:
Édesem I
Szeretlek I
Rlcardo.
Hose csodálkozásba nyíló szemmel nézett Drlftwood ra és boldog mosoly suhant végig arcán.
— Honnan vette ezt a levelet í — kérdezte boldogan:
Drlftwood egyszerre titokzatos lett.
— Nem fontos ... Nem fontos. A lényeg az, hogy még van több Ilyen receptem. Sót, megyek és hozok még egy receptet, ha akarjn.
Mr Drlftwood visszatért kabinjába, lezárta az ajtót, aztán felnyitotta óriási bóröndjét, amelyből egymásután bújtak eló Rlcardo, Plorelfo és fomaso.
— Ideje volt, hogy klbocsáss már Innen — mondta Florello, — hiszen elpusztulunk az éhségtől.
— Ne féljetek. Mtngyárt gondoskodom rólatok. — Hívta a stewardot és bóséges reggelit rendelt.
De mire a reggeli megérkezett, már mozdulni sem lehetett a szúk kis kabinban, mert egymásután érkeztek : a telefónos, aki kl akarta javítani a telefónt, két szobalány, a manikűrös kisasszony, egy gépész, ukl a fűtőberendezést vizsgálta meg; megjött a takarítónő, három steward, akik az ételeket hozták és mindezeken kívOl még ott volt Drlftwood, Rlcardo, Florello és Torna*?. Tizenhárom ember egyetlen kis kabinban, egymáshoz feszülve, a kabin falához lapulva. Olyan lárma, zsibongás és zaj volt a főikében, hogy az egész hajó felfigyelt. Ilyen körülmények között aligha kerülhették el Rlcardo, Florello és Tomaso, a hajó három potyautasa a leleplezést.
Itt már nem segített sem az ígéret, sem a könyörgés. A potyautasokat ftleplezték és n kapitány parancsára természetesen azonnal egy üres kalütbe zárták.
Rlcardo leleplezésének legjobban termésleleten Laspary örült. A tenorista azt hitte, Így megszabadulva egyetlen ellenfelé-
től, most már kőnnyfl swrrel HBm tegyen*
Juthat.
Feltevésében azonban csalódott, mert Rose Rlcardo leleplezése ntán bezárkózott fülkéjébe és nem akart szóba állni senkivel. Még akkor sem Jelent meg a fedélzeten, amikor a hajó utasai között tartózkodj három óceánrepOlőt ünnepelték. Különös \' figura volt ez a három óctánrepOló. Olyan egyformák voltak, mint az Ikrek. Egyenruhájuk egyforma és mellüknél lejjebb futó szakálluk ls egyforma. Csak nevetni tudott, , aki rájuk nézett.
Rlcardo, Florello és Tomaso zárkája : pontosan az óceánrepOlők kabinja fölött : volt. Türelmetlenül és Idegesen topogott a három fogoly fel és alá a zárkában. Dühösen : és elkeseredetten, mert Jól tudták, hogy ha j valamilyen csodával határos módon nem tudnak még a partraszállftás előtt kiszabadulni Innen, akkor talán soha többet nem találkozhatnak Rosevul és nem bosszulhatják meg magukat Lasparyn.
A legtürelmetlenebb és leglzgatottabb bármajuk között 4 néma Tomaso volt. Szegény elgyötöri kis figura sehogyan sem tudott belenyugodni a fogságba. Nem li Olt sokáig tétlenül, hanem amikor zárkájuk • körül elcsendesült az élet, kibujt a kajüt kis kerek ablakán és azon a kötélen, amelyet | Drlftwood eresztett le elé három emelet magasságból, ügyesen felkúszott a hullámzó tenger felett és bemászott az Ismeretlen » kabinba. Amikor körülnézett, rémülten vette 1 észre, hogy az ÓceánrepOlők szobájába került. : A három tengeri hős ott aludt az ágyban. Szépen, csendesen elnyúlva egymás mellett, . mint a gyerekek és nem látszott belőlük a \' takaró felett semmi más, . ik gondosan \' ápolt, hosszú szakálluk. Tomusónak most \' merész ötlete támadt. Levágta a három hós gyönyörű szakállát, magához vette az óceán- ! repülők egyenruháját és néma vigyorgással, elfojtott szuszogással, a macska nesztelen f lépteivel, óvatosan kilopakodott a fülkéből. 1
Harmadik fejezet \'
Délután három óra volt, mikor az óriási ! tengerjáró hajó méltóságos nyugalommal I elúszott a gigantikus méretű amerikai szabadságszobor előtt és egy félóra múlva kikötött a newyorkl kikötőben.
A parton hatalmas tömeg várta az érkezőket. Az öntelt, beképzelt Laspary hajlandó volt azonnal elhinni, hogy ez az óriási tömeg és a tisztelgő feketébe öltözött városi elöljárók az 6 Ünneplésére gyűltek Itt össze és csalódott haraggal lépett partru, mikor megtudta, hogy ex ahatalmas embertábor a hajón érkező három híres óceán-repülőt akarja Qnnepelni.
Amikor a haló kikötött és partra vetették az összekötő hidat és megjelentek a korlátnál u levegő hősei, a parton állók egetverő éljenzésben törtek kl. Csakhamar körülfogták és egy emelvény felé sodorták őket. Az emelvényen már ott álltak a szónokok, akik előtt ott állt a inlkrofóu, amely világgá kürtölte a levegő hőseinek szavalt.
-- Isten hozta a levegő hőseit városunkban és mint e büszke város polgármestere.
(Folyt. 1 öv.
ügymiuiszter szombaton feleségével Budapestre érkezik, vejénél, Mackenscn követnél száll meg. Utazása magánjellegű, hivatalos fogadtatása nem1 lesz. Itt tartózkodása alatt az ország vezető személyiségeivel is találkozni fog.
, 1 Berlin, szeptember 19
Göbbels német propaganda miniszter szombaton Athénbe érkezik, hazafelé állítólag Szófiában és Rómában is látogatást tesz. {
Bécs, szeptember 19 Schmldt osztrák külügyi államtitkár, aki most érkezett meg Olaszországból, Genfből való visszatérése után látogatást tesz Budapesten.
|Neurath német miniszter Budapesten
Budapest, szeptember 11) (Lapzártakor érkezett) Neurath báró német miniszter ma délelőtt repülőgépévei Mátyásföldön leszállott. Fogadására megjelentek Bárczy István államtitkár, valamint Mackenscn német követ, stb. Miután Neurath látogatása magánjellegű, igy nem is volt hivatalom fogadtatás.
Ma délután adják át a magyar hatóságoknak Matuskát
Budapest, szeptember 19
(Lapzárjakor érkezett) Ma délelőtt a pestvidéki törvényszék fogházigazfti. lója többedmngával Hegyeshalomra utazott, hogy átvegyék a délután fél 0 órakor odaérkező Maluska Szilvesz. tert az osztrák csendőröktől. (
— Porhanyó kiflik. Hozzávalók: 26 deka liszt, fél csomag dr. OETKER-fále sütőpor, 10 deka cukor, 1 csomag OETKER-fále vanllllnoukor, 2 kánál rum, 2-3 kanál tej, 12 deka vaj. A behln-téshez őrölt mogyoró vagy kristálycukor. — Elkészítése: A hozzávalókat jól eldolgozzuk, kis kifliket formálunk, tojással bokenjük, mogyoróval vagy kristálycukorral beszórjuk, kfoepea tűznél kb. 26—30 percig sütjük. Ne nagyon barnára süsstlk.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezet. Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
Városi Mozgó.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ami
* *
Péntektől vasárnapig Az idei évad nagy Ilim és zenei
JAN KIEPURA
első amerikai filmje
(A Nílus dala) Ragyogó opera, pompás zenéjfl operett
és uídH felitt KIEPURA ti
Fényes kisérő műsor!
Előadások péntek-szombat 5,7 és 9-kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
& köznapi 5 órai előadások filléresek.
1936. szeptember 20
HALAI KÖZLÖNY
KomblnúU szoba:
Mi berendezés:
1 komb. szekrény
1 rekamier
2 fotel 2 szók
1 asztal
1 hangulatlámpa
380.-, !-,
pengő.
1 kredenc 1 vitrin 1 tálaló 1 asztal 6 szék
530.-, Gll—.«-
pengő.
2 szekrény 2 ágy
2 éjjeli szekrény 1 toilette
Hálószobák:
Szép kivitelű diöteli hálók:
no-pensfitöl | p 300, l.
Őszi lakberendezési kiállítás!
K0PSTEIN BUT0RÁRUHÁZ
NÜGrYKANIZSA.
APRÓHIRDETÉSEK
npióhl,d«tt. dija tlUl.ip Onn.pn.u 10 »lólg BÖ llllír, minden to.íbb tló tt tmír, htlkOin.p 10 Hűin Go lill.r minden lüv.bb „O 4 (Illír.
Autotaxlt, bérautót, rendel|en ií»iane-ból, vidékié éa helyben, legolcsóbban. Telelőn állomás i M4. Bojlor Klalaludy-ulca 7 _2704
I lltar kltOnS Hu muat I P x Korona éttarméban. 0
Szobalányi kereiek oklóbei elitjére. Uager Hoilhy Mlkldi.nl 19. 10
S«|ál termésű elsőrendű kerecaenyl in láll lebér kar Illírenként P -.SO-érl Bőhm Jóaael bortermelőnél, Cacngeiy-ul 19. 2473
U] áraMeeMlaa kényelmei ai\'lótaxlt Itlzállltolt viteldíjért Kaufmann Manónál rendeljen. Telefonállomás: 2-112. 3096
Haaaaaélt ruhát veaiek éa eladok, hl »álra bálhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 2909
Malmukéira* Illetett lányok fel. v éleinek. Batthyány-n. 27. 3323
KlkSIISaéa miatt tobblélc bulor, ágy-nemtl, háilailáal dolgok olción eladók. Hoilhy Mlklóa ut 3. 3301
MARÓIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19.
■éméa, kidfürdfi P 0 80
Tvukiumváfie _ ... r 0 40 la* Nyílra minden aap. "ekl
Esy kétaaabéa udvari lakia kiadó november 1-éra. KlnUal-utca 45 3340
l\'\'a«ald lalnéaaaalaénvt felveazek azonnali belépéare. Sugár-ut 66/a. 3311
, dpáasaagééak l.l.atataak ál-
landd munkára. Sári Oyörgy, Szemete-utca 16. 3332
Hölgyeim I Legújabb, legazebb kéjal-"•aiaailalákat llllérekért előralzol UOhmné, Zárda-utat 8. 3336
<>armakkaoalt vennék. Clm a kiadóban.
Vadászok figyelmébe! Frissen lőtt vadat
(nyulat, fácánt, loglyot stb.)
minden mennyiségben, legmagasabb árban veszek.
Ml Ha I a Inc minl " Magyar Vadkiviteli Vállalat Rl. YlUd LdJUo, szombalhelyi kirendeltségének megbízottja.
Telelőn nappal r 1—5U, eale: 1—49. 3ias
FÖLDBIRTOKOK,
bérházak, családi házak, házhelyek, szőlők és egyéb ingatlanok vételét és eladását, valamint földbérletek
közvetítését vállalja
HALÁSZ MANÓ
ingatlanforgalmi iroda
Nagykanizsa, Horthy Miklói-ut 6. 33-5 a m. kir. földm. ir.ln. engedélye alapján.
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyon tisztelt vevöközönségel, hogy elvállalok e szakmában mindennemű kőfaragó munkát, úgymint sírbolt, sirkarat és slresnléksk készítését és javításét. Ugy márványból, mint gránitból és míkíból nagy raktárt tartok a vevéközönség rendelkezésére.
Tiszteleltei KOVACB JÓZSEF kófaragómester.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
ÉRTESÍTÉS.
Ezúton értesítjük a m. t. Hlllgy-kőzönsógel, hogy Sasi- éa léll madattjalm megérkeztek, smo-lyekoek bemutatását a mai nappal megkezdtük. riuteteuat
Varga—Rotter
3331 dlT.lt,.Ion, Suslr-ul M.
A város beliö területén kisebb, Oreaen álló
boros pince "\'S1\'"
kerestetik.
Bővebbel; Caengery-ut 19. alatt
Keveiet haimáll, aölyeazlős Blnpar-gép eladó. Király u. 31. Péküzlet 3342
Klataludy-ulca 16. azám alatt vlavezeté-kea agyaaakáa lakáa november l-re kiadó. — Érdeklődni a náitula|dono<nál: KólvOilér 33. 3347
Elagénaan butorozoll azoba fürdőszoba használattal kiadó Caányl Láazl6-v. 8. 1. em. II
Héamaalar felvétetik Horthy Mlklóa-ut 15.
Kiadja a laptulajdonoa KBzgazdaaágl Rt Gutenberg Nyomda 4a Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Felelős kladO i Zalai károly. Interurbán teletöm Nagvkantzaa 18. aaám
Órai—Stift gyártmányú 4 üléses csukott -
AUTÓ
jó állapotban, sürgősen eladó.
MARTOM ISTVA* gőzmalma és fűrésztelepe, Zalaapáti, sas

_
f AJLAI KÖZLÖNY
Féltandijas angol éa ■énül nyalvtanfolya-«aok ■ Zalai Közlöny elfifizotAi ré-zére
A nyelvek tanulása évről évre jobban "irt hódit Nagykanizsán Is ugy, mint az egész müveit világon, lóként a nyelvrekonok nél-Mfti Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja kttwiyitenl elötlzetóllK\'k a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten klttlnö nagykanizsai nyelv-tanárnővé", aki két nyelvet 50 szljatlékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és néinet nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A taqfelyam nem esoportos, mert egy órán legfel\'ebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az ang-1 nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walt r Ripnian-nak, a londoni egyetem fo. rnlika tanárának ered;tl grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor leltft a nyeívtnnárnönél (Jírzsébet-téár 18. II. em.)
Minden tanfolyamra való féltandijas beiratkozáshoz fel kell mutatni a Zalai Közlöny k\'gutóbbl előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Négyszobás lakás
tUrdÖBiobii íb vlivetíkkel azonnalra, kettőszobás lakás vlzveaclíkkel november l-re, kettő és egyszobás udvari lakás
azonnalra kiadók.
Bővebbet: dr. Oyulay Bélinil Hoigonvl u. 10/a. ía Bölnn iózaelnét Cserig ery-ut 19
Ibi jövedelmező ház
nagy telekkel, jutányos áron, kedvező fizetési feltételek mellett
• |<l<»6a
Bővebbet: Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál.
őilő

2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámfeljegyzési-
vagy
Vámcserekönyv
(Szállítási bárcakőnyv)
hitelesítve P 3*20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fö-ut 5.
Olcsó és jól hordó pnskát akar ?
ajánlom a kakasos Frommer-puskát
(Fizetheti 4 havi részletben.) p 197.—
SZABÓ ANTAL fegyver- és sportáru üzletében. Telefon 91.
Nem kell terményeit azonnal piacra dobnia,
ha azokat a
MEZŐGAZDASÁGI KÖZBARTÁBAK R.T.-aél
tárolja, ahol olcsó kamat mellett előleget vehet fel arra, s igy akkor adhatja el azokat, amikor az árat megfelelőnek tartja és annak, aki a legtöbbet ígéri érte.
Módja van a hivatalos közraktári jegy letétbe helyezése
melleit az adófizetésre Is halasztást nyerni 1
A tárolási feltételek a legelőnyösebbek, az áruk a legteljesebb biztonságban vannak és szakszerű kezelés alatt állanak.
"" Felvilágosítást ad:
Iroda; Csengery-ut 4. szám. Telefon: 197.
Néptakarékpénztár R.T. Telefon: 20 és 126.
LOTAKAROK
LEGOLCSÓBBAN
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek ós
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
lagolosóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után osak
pengőért készltUnk
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlönv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmaniczfcy-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkezó olvasók részére.
Bérbeadó vendéglő és szálloda
Bérbeadnám a komárvárosi állomás melleit fekvő, J61 berende zett, forgalmas
beszálló vendéglfimet és szállodámat.
Megfelelő szakképzettséggel rendelkező, komoly bérbevenni szándékozóknak bővebb felvilágosítást ad: Kiss István tulajdonos
rm Komárvároa.
Vendéglősök és borkimérők figyelmébe!
A feltűnő helyen kifüggesztésre rendelt és minden borkimérőre
kötelező 1936. évi
legújabb bortörvény-kivonat
elkészült és lapunk kiadóhivatalában kapható.
Holherr-Schrantz-téle
99
Ili
műtrágyák,
gÉia-MutiKk. FtfTDR"
(csontképző),
PEKK
(„D" vitaminkészítmény)
Beszerezhetők\'
ORSZÁG JÓZSEF
mtz, mfltrágya, növényvédetmlaie-r.k, gép. zaSit, atb. fcereakedéitben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
"tm- ■ hitalaifcaM Hi|iilnn V. Uin-1 éa Ml 1 XSUaMa W^wfaáál— MmSniIrfi IMHi IMr, ZaWKttott)
78a tvlolyim 216 szám
Nigykanltsa, 1938. szeptember 22 kedd
ÁM 12 tol.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPII
Sz*ffcé*ri6*6g tkgtOaŰk
ét UadóWrxUlt FM & Kém.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElölUetést árt: egy hóra I pengő 411 tOUr. Szerkesztőségi é« kUdóhÍT«Ulí tcMooi 71 M.
Goover uj levele
A békeszerződések Európa negy. venmilUó emberét béklyózták . ki. sebbségi sorsba és c másodrendű állampolgárrá alázott negyvenmillió közt négy különböző impérium alatt, majd négymllHónyl a ml vérünk. Most Genfben tanácskoznak a kisebbségek képviselői, immár tizen, kettedszer s bár évről évre felsorolják panaszaikat, vérlázító sérelmeiket, a gyors javulásnak nem s; k lehetőségében reménykedhetünk:, Még-s szükség van ezekre a kongresszusokra, kell hogy a megszállott leintetek magyarsága a világ szeme előtt tárgyilagos adatokkal követelje a maga emberi és nemzeti jogalt.
A genfi kisebbségi tanácskozásoknak kétségtelenül komoly elméleti jelentősége van. A kongresszus céljai megvalósítására ugyan r.em rendelkezik megfelelő gyakorlati eszközökké^ dc újra és újra rátereli a világ figyelmét negyvenmillió ember megalázó-, szörnyű sorsára, legelemibb nemzeti jogainak karbár elrablására s a világ lelkiismerete elé döb&i\'ntl az igazságos megoldás egyetlen helyes módját, a békeszerződések revízióját.
A mágyarságot szomorú kisebbségi életünk legkiválóbbjai képvi-selik az európai nemzeti kisebbségek XII. genfi nagygyűlésén. A Felvidék sanvedését Szüllö Géza dr., Erdély panaszát Jakabffy Elemér dr. és Balog Artúr, a Délvidék magyar nyomorúságát Streliszky Dénes és Deák Leó tárja a kongresszus elé. És még valaki. A ma-gyarság egy önzetlen nagy barátja, Sir Róbert Goover, az angol alsóház középeurópai csoportjának elnöke, aki ismeri Trianont, Ismeri népün* ket, az utódállamokét is és minden \'eh^tö alkalommal felemeli szavát ,a msgyaf igazság védelmében a békeszerződések revíziójáért.
Most Js, hogy megkezdte Ülésezését a kisebbségi kongresszus,nyílt levele\' közöl Anglia egyik napilap-iában; megállapítva, hogy »Magyar-ország követelései jogosak és sérelmei tűrhetetlenek.* Gondos ós páratlan vizsgálat alapján hirdeti ezt az angol politikus, aki az igazságos ember felháborodásával látja Magyarország megcsonkított helyzetét & annál inkább tartja nemzetközi becsületbeli kötelességnek a revl-zlót, mert »n magyarok csak azl követelik, hogy az önrendelkezési l°got alkalmazzák a vitás terül, t k-re semie^ ellenőrzés alatU Évik
Még miniszter volt Titulescu, amikor megmérgezték
Meglalálták az Idegen mérget a vér-elemzés alkalmával
Sanct Móritz, szeptember 21 Titulescu állapota n kezelőorvosok hétfő reggeli közlése szerint vál tozatlanul Súlyos és aggodalomra ad okot. v
Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok eredményeként az orvosok egyre jobban köz.iednek ahhoz a fel-tevéshez, hogy a volt külügyminiszter szervezetébe mérg\'zés utján jutott a mérgező anyag. A vizsgálat ugyanis azt bizonyltja, hogy a Titu-
lescu véréből kielemzett méreg-nyomok különböznek a maláriánál s2okásos lelettől. >lost újra három helyen egyidöben végzik az ujabb vér-elemzést.
Az orvosok véleménye szerint a méreg még előbb került a volt külügyminiszter testébe, mint megvált a tárcájától. Hogy pon\'osabban mikor történhetett a niérgezés, annak megállapítása ívndklvül nehéz volna.
Aláaknázták Bilbao és Santander kikötőit
Anarchista tömeg megtámadta Madridban a köztársasági elnök palotáját
Toledo, szeptember 21 A kormány-csapatok a hétfőre vir. radó egész éjszaka repülőgépekről bombázták Alcazar romjait, ame lyek között a felkelők megvetették n lábukat. A vasárnap délelőtti ágyulüz ujubb nagy pusztítást vitt végbe Alcazar romjain. A vörös milícia több rohamot intézett a f- lk lők fészke ellen, azonban minden esetben sikertelenül kellett visszavonulniuk. Vasári nap este a felkelők fedezékeit sikerült teljesen rommá lőni, a felkelői; azonban más zugokban folytat, ják a hősi ellenállást. A nemzed repülőgépek élelmiszert dobtak le a védőknek.
A felkelők súlyos veszteséget okoztak a Malaga felől előnyomuló kcnnány-csapatokr.ak Monté Fr.\'o község a nemzetiek kezébe került. Az aragoniai harcvonalon a nemzetlek megsemmisítő vereséget mértek a Huesca felől előrenyomuló kormánycsapatokra, fi felkelők Santander irányába
vezető útvonalon
nyolc helységet elfoglaltak. Bilbao ellen szeplember 25-én I\'du meg a nemzetiek általános támadása. A támadás hajnalban kezdődik.
Madrid, szeplember 21 Az anarchista csőcteelék támadási intézeti az utcáról Azana spanyol köztársasági elnök ellen, zajos tün. télé* közepette. A mai\'xisták
a köztársasági elnököt és a minisztereket szigorúan szemmel tartják, mert attól tartanak, hogy azok el fognak menekülni Madridból.
Malaga irányában a németiek előrehaladása tovább tart, az ut vonal egyik jelentős magaslatát megszállták. | Bilbaoban az idegesség nőttön-nő. | Az élelmiszer a városban fogytán | van. Bilbao és Santander kikötőit j aláaknázták.
Francé tábornok csapatai már | csak 10 kilométerre vannak Tole-dótól.
Szegesdrótokkal összekö ö/.ött 440 tisztet a tengerbe dobtak
Malaga és Cartagena menekülői borzalmas részlet kel mondanak el a vörösök kegyetlenkedéseiről. Elmondták, hogy a milícia tagjai El Bazir elfoglalása után a nemzetlek
egyik elfogott vezetőjét kezénél és íábánái f>gva odaszegezték egy fakerítéshez és a sebeiből folyó vérével jelszavakat mázoltak köréje a falra. Ugyanitt a vörös milícia tag-
óta hangoztatja ezt, újra és újra megállapítja, hogy ez a mérsékelt és észszerű követelés megfelel Népszövetség elveinek is. És ezt aa elvei a magyarok magukévá tették, - mondja a nagy angol politikus -clkntélben a kisanlanttal, amely »szintc őrjöngve tiltakozik a békeszerződések e békés revíziója ellen.
Sir Róbert Goover fáradhatatlan a magyar igazság hirdetésébn. ö az ma nekünk, aki a kisantant államainak - Scotus Viator volt. És ha Scotus Viator er-dményt érhe\'.elt el, hogyne bizhatnánk mi Sir Róbert Goover győzelmében, amikor a?t igazság is as ő oldalán, a ml olda. lunkon van I
jal autóik hűtőjét levágott kezekkel szegezték tele és igy száguldoztak a vámson keresztül-kasul.
Amicante volt az eddig legszörnyűbb tömeggyilkosság színhelye, a hol a megvadult milícia 140 tengerésztisztet, 800 rendőrtisztet és katonatisztet halálra itélt, valnnrny-nyit szegesdróltal összekötözték és a tengerbe dobták.
Trubldor a feíkfctők kerén
IJsszabon, srcptemlwr 21 (Lapzártakor érkezett) Aslurlíbnn a nQirtzctl csapatoknak sikerült elfoglabii Trubidor várost, ezzel a felkelők Spanyolország legnagyobb ágyugyfárát kapták kezeikhez.
A szocialista vérrokonság
Brüsszel, szeptember 21 (Lapzártakor érkezett) Á spanyol népfront arra akarta rábírni a belga szocialista főtitkárt, hogy 200 golyószórót, lfi()0 puskát és 12 faíllió töltényt szállítsanak nekik, ezenfelül pedig oktató altisztek küldését is kérték. A bel, ga kortnány olyan súlyosnak Ítélte ezt, hogy az egész ügyet áttette a belga ko_ ronaügyészhez a nyomozás és bűnvádi eljárás lefolytatása végett
Madrid környékén lesz a .végső harc"
Valadolld, szeptember 21 (Lapzártakor érkéz tl) A felkelek vezérkara azt hiszi, hogy most az-események már gyorsabban zajlanak le. Azt hiszik, hogy a madridi kormány lemond az északi tar\'o-mány megsegítéséről, ahol Mola tábornok folytatja a maga dlcsős\'gcs előnyomulását A döntő barc Mad. rid környékén fog lezajlani.
Neorafö Budapesten
Neurath báró, a Német Birodalom külügyminiszterének családi látogn-tása alkalmul szolgált arra, hogy a mugyar kormányférfiakkui, elsősorban Kánya Kálmán külügyminiszterrel tanácskozás\', folylásson\' az európai külpolitika fontos kérdésiről. Ez a tanácskozás vasárnap dél. előtt történt meg.
A kél külügyminiszter tanácskozása két teljes óra hosszat tartott. Pontban 1 órakor hagyta el Neuraih báró a külügyminisztérium épületét, a német követség épületéhez hajtatott, ahová néhány perc múlva Kánya külügyminiszter ls köwtle Csáky gróf társaságában. "Fél 2-kor a német követségen szllkkörü lunch volt, ameiyái Mackensen uényet követen és feleségén, Neurath külügyminiszteren és kabinetfőnökért kívül magyar részről csupán Kánya külügyminiszter és Csáky gróf követségi tanácsos veitek részt
Kánya külügyminiszter a tanács-kozások után csupán ennyit jelentett ki A RejjgelJvpk :
- Kétórás tanácskozást folytattam a német külügyminiszter úrral áztok -ról a kérdésekről, amely k a Német Birodalmat és Magyarországot kölcsönösén érti- ki k. A tanácskozás baráti eszmecsere keretében folyt le.
MAUU HOZUm*
1936. íreptember 20
A két külügyminiszter vasárnap
déli találkozóján uj kezdeményezés nem szerepelt.
Vasárnap este 7 órakor Kánya Kálmán külügyminiszter Neurath báró tisztektere ebédet adott a Nemzeti Kaszinóban, amelyen Neurath bárón Jfivül Mackensen német követ és felesége, a német követség tisztikara hölgyeikkel, magyar részről a vendéglátó Kánya külügyminiszteren kivüi Darányi miniszterelnökhelyettes, Apor báró rendkívüli követ, a külügyminiszter állandó helyettese és Csáky gróf követség.\' tanácsos vettek részt
Hétfőn délelőtt Neurath báró felkereste hivatalában Darányi Kálmán miniszterelnökhelyetlest és a déli órákban Horthy Miklós kormányzó fogadta őt kihallgatáson.
Hétfőn délután Neurath báró Gödöllőre utazott, aliol a kormányzó vendége és vadászaton is résztvesz. Héttőn este ebédet ad a gödöllői kastélyban, amelyen a német külügyminiszteren kívül Mackcnsen követ és felesége ls részt vesznek. j
Budapest, szeptember 21 Neurath német külügyminiszter budapesti látogatása során kíséretével piegjclent a névtelen hősök sírjánál és ott koszorút helyezett el, majd látoga. tást tett a hősök temetőjében.
Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek reggd éhgyomorra egy fel pohár természete* .Ferenc József keaerüviz — a IcgkucOD eiöikődés nélkül — igen konnyü ürUiéat biztosit, a gyomor es a oelek működéséi elősegíti s az emésztes renyhesegél csakhamar megszünteti. Kunnuu tapasztalatok igazolják, hogy a rendkívül enyhén hátú Ferenc József víz elsősorban agyvérzésre es gutaütéare hajlamos mőseob emocreanea tesz nagyfontosságú szolgalatot.
Tót ezredek
fölállítását követelték a szlovák néppárt gyűlésén
Pöstyén, szeptember 21 A szlovák néppárt gyűlését Hl inka nyitotta meg ós beszédében követelte a szlovák\' nép függetlenségének elismerését, valamint a szlovák nyelvnek az iskolákban és hivatalokban való bevezetésé.!
A gyűlés a szlovák néppárt elnö* kévé újból Hlinkát választotta meg.
Vlgor képviselő felszólalásában önálló tót ezredek felállítását követelte és sikra szállt azért, hogy a szovjettel kötött szerződést vegyék revízió alá
Emelkedik
a magyar népszövetségi köloiön árfolyama
Londoh, szeptember 21 A magyarországi népszövetségi kölcsön ái-folyama a londoni tőzsdén meglepetést keltve 42-ről 50 fölé ugrott.
A kanizsai vár védőbástyája volt Olaszországnak
Dr. Barabás László firenzei egyetemi megbízott tanár nyilatkozata a kanizsai vár építészeti Jellegéről, történelmi jelentőségéről és Aldobrandini herceg szobrának felállításáról
Megírtuk, hogy végre komoly formát öltött a terv a kanizsai vár emlékének méltó megörökítésére, oly módon, hogy n vár történelmi jellege és szerepe kidomborodjék E célból dr. Barabás László firenzc-i egyetemi megbízott tanár a mult héten Nagykanizsára érkezett, hogy a Corvin Mátyás (olasz-magyar irodalmi, tudományos, művészeti és társadalmi) Egyesület megbízásából elvégezze a vár emlékének m-\'görö. kitésé: célzó tervező munkálatokat. A kanizsai vár romjai annak a szo« ros kapcsolatnak emlékét is fogják szolgálni, amely már évszázadok előtt Olaszország és Magyarország, főleg a pápai állam, a szentszék és a magyar állam között fennállott, amikor a kanizsai vár Olaszország védelme szempontjából is rendkívül fontos szerepet töltött be és a pápai állam és u többi olasz állam hadserege itt küzdött a török kézre került vár visszafoglalásáért herceg Aldobrandini generalisszimusz vezérlete alatt.
Felkerestük dr Barabás Uszlót, hogy megszólaltassuk a kanizsai vár szerepéről, történelmi mullját ról. Itália kék egének ,mosolyával fogad a kitűnő histórlkus és tudós, aki készíti már a nagyszabású tervek* í amelyek rövidesen az országos érdeklődést Nagykanizsára fogják terelni. Kérdéseinkre a köveU kezőkben válaszolt:
- Hogyan lesz a célnak megfelelő a kanizsai vár-emlék ?
- Az által, hogy a nqgy olasz vezér, Gian Francesco Aldobrandlni herceg, a pápai állam generális?,zi-muszának szobrát felállítjuk.
Miért éppen Aldobrandini szob*
ráf?
- Megmondom ezt is. Aldobrandini Erdélyben a Bálhoryak udvarában nevelkedett és itt szivta magába a szerotetet a magyarság iránt, ami* vei később befolyásolta nagybátyját) MII. Kelemen pápát. Mikor nagy. bátyjá\' pápává választolták, Aldobrandini Rómába ment és ott feltárta a pápa előtt Magyarország helyzetét és befolyásával annyira hatoti a Szentatyára, hogy a pápa akkori külpolitikájának sarkpontja Magyarország volt. Háromszor vezeteti a pápa kereszieshadjáratot Ms.gyarországra. A harmadik hábo. ru célja lett volna a kanizsai vár visszafoglalása a törőktől. Erre nemcsak a pápát nyerte meg Aldobrandini, hanem Vintsmso maiit tuai uralkodó herceget is, aki akkor el is jött Kanizsa alá. Heroeg Aldobrandini 1601. szeptember 17-én Varasdon meghalt a harctéren szerzett betegségben, így az expedíciót ezvntui helyettesítő tábornoka, Fia-mlnio Delíini irányította. Hazája A1-. dobrandininak szobrot emelt a Ca-pitóliumon és a mi tervünk az^ hogy ennek a hatalmas szobornak másolatát felállítsuk a nagykanizsai vár-romok felett.
Milyen k\'sz a vár-emlék ? -
kérdezzük-
Ennek az emlékműnek ki kell domborítania a kanizsai vár hadi-ép-\'íészeti jellegét és magának a varnak Európa történelmében való szerepéi és jelentőségét. A kanizsai vár több százéves fejlődés eredménye, melyre a koronát a XVI. szá zad második felében Pietro\' Ferrá-
Kiváló minőségű női és férfi
szövetkülönlegességek
dus választékban.
Legújabb fazonú női és leány-kabátok állandóan érkeznek.
Dlvatszörmékben nagy választék
l\\mi Jözsef és V*
/ cégnél.
bosco olasz várépítő által tervezett csillagvár tette fel. Ez a vár az ugy. nevezett olasz bástyás szisztéma elvei szerint készült, a római An gyalvár bástyaövének mintájára. Formájá ötszögü volt, sarkain egy-egy bástyával, aminő slUusban Magyarországon csak a nagyváradi vár készült.
Ebben a formában ha nem is volt példátlan a hazai várépítészetben, mindenesetre ama kevés hazai várak közé tartozóit, melyek a legtisztább módon és a legtökéleteseb. ben példázzák a várépités olasz bás-tyás rendszerét.
- Ami már most a vár történeti szerepét illeti, az ország délnyugati sarkában stratégiai funkciója nem annyira az ország védelmét szolgálta, mint ama évezredes római ut őrzését, amely a közlekedést Itália, éo Magyarország között bonyolította le. innen van azután, hogy az olasz nemzet mindig tisztában volt a kanizsai vár jelentőségével Iíália védelme szempontjából és éppen azért nem kell csodálkoznunk Mocenigó XVII. századbeli velencei történész eddig ismeretlen megállapításán, u mely a kanizsai várat Olaszország védőbástyájának minősíti. Érthető tehát az a nagy visszhang, amelyet a vár eleste 1600-ban Itáliában szerte keltelt, mikoris az olasz íe. jedelmek VIII. Kelemen pápa biztatására ker-\'szteshadjáratot szeri veztek, amelyet maga a pápa unoka öccse, Aldobrandini heroeg vezetőit 1601-ben a vár visszafoglalására.
- Mi módon domborítja ki az emlékmű a vár törtéJX-\'tái\' szerepét és jellegét ?
- Tekintve, hogy a nagykarizra. várból semmi sem maradt még, az a megoldás látszott a legcélszerűbbnek, hogy a vár egyik bástyáját, egykori térképek alapján meg. határozott formában kiemeljük a talajszin fölé oly módon, aminőre eriv példákat az elpusztult antik római építkezések alapjainak rile-válása áltai az. archeológiai tudomány szolgáltat. E "példák- szerint a folyó munkálatok a várnak ugy. nevezett Salm-herceg bástyáját fog ják kiképezni az eredeti alap idOf mában, ugy, hogy ilyen kiképzés által kifejezésre fog jutni a vár egész építészeti rendszere, sarkté* nyezőjének, a bástyának szakszerű fixlrozásával. Ezáltal fog kifejezésre jutni a vár épilészeli jellege.
i - És a vár történeti szerepe ? x - Ez pedig Aldobrandini szobrának felállításával.
- Aldobrandini emlékét a római sztnátus és a nép megörökítette azzal a szoborral, amit a CapüóUu-mon felállított. Célszerű tehát, hogy elkérjük Róma városától a Capltó-íiumon levő Aldobrandini szobor másolatát. Rómában már meg is indult a mozgalom, hogy az olasz főváros ajándékképpen küldje meg Nagykanizsának a capitóliumi szobor másolatát.
- Ily, módon a vár emlékműve feledésbe ment dicsőséget támaszt fel, nem csak Nagykanizsa városára, hanem az évszázados olasz-magyar fegyverbarátságra is, ami alatt Nagykanizsa hajdan mint Itália védőbástyája, oltalmazta Nyugat kultúráját. Benedek ReztO
; Le$ujobb őszi Mcipő-ujdonsMk;
| beérkeztek. Szives megtekintését kérem SZOMOLÁMYI ÁRUHÁZ. |
1936. tttplnüber 20
tALAI KÖZLÖNY
Attól félt, hogy kivégzik, — felakasztotta magát
Anek gazda szomorú vége kiskanlzsán
Anek József kiskanizsai gazdaember felül volt már a hatvanon és hosszabb Ideje kényszerképzetek gyötörték. Az voll a rögeszméje, hogy öt el akarják tenni lábalól a gnzdatársai. Ezért kerülte az embereket. A Hajgató Sándor utca 15 sz. házban lakott családjával, üldözési mániája néha za\'os, ideges kitörésekben robbant ki. így a nyáron egy ízben mindenáron\' fel akarta vágni a hasát és Így elpusztiiani magát. A családtagjai szerencsére akkor észrevették, hogy az öreg valamit forgat a fejében és veiének sikerült a kést kicsavarni az elkese-
redett Anek József kezéből.
Tegnap délután senki nem gonj-. dolt semmire, a ház népe elment a vasárnapi lltánlára és öreg Anek József egyedül maradt otthon. Megint erőt vett rajt-\'á Telki beteg* sége. Keritetl egy borjukötelet, fel. mászott a pajtában a luoernába, onnét elérte az összekötő geiendát és arra felakasztotta magát.
Mire a család hazaérkezett és az öregembert keresni kezdték, a felesége már csak a holttes\'ét találta meg a pajta .gerendán.
A szokásos vizsgálat megindult.
Azért drága a Balaton, mert nincs megszervezve a Balaton-vidék ellátása
lankában a Baross Szövetség
Vasárnap délelőtt 11 órakor összeült a nagykanizsai Baross Szövetség választmánya Unger-Ullmann Elek kereskedelmi tanácsos, Teatsch Gusztáv és vitéz Tóth Béla vezetésével, "hogy megbeszéljék az Idei őszi és téli programot. A választ-mány több hozzászólás után összeállította azt a nagyszabású kulturális-és közgazdasági programot, aminek végrehajtását már a legközelebbi napokban "megkezdi. Elsőnek dr. Lóránt Gézát, az ismert fővárosi közgazdászt fogják felkérni egy előadás megtartására. Foglalkozott ez* után a választmány a Baross Szö\' vétség szélesebb mederben való kiépítésével. Majd helyi kereskedelmi kérdések kerültek napirendre és a választmány az elébe terjesz!ett belső ügyekkel foglalkozott.
A Zrínyi tánc-est
A hosszú nyári pihenő után ugy is volt stílusos, hogy a társadalmi fronton is működő egyesületek kö* zül a munkában is legfrissebb Zrínyi Torna Egylet nyissa meg az őszi táncos rendezések szezonját. A délnyugati bajnokság büszke birtokosa, a ZTE futball-csapata, amely Nagykanizsa sportjának tünem\'ny s előretöréssel sreíezte meg a baj. nokl cim dicsőségét, nagyobb érdeklődést érdemelt volna rem csak a társadalom, hanem a sporl-körök részéről is a szezon-nyitó vasárnapi műsoros táncestélyen.
A rendező-gáráa lelkes Igyekezet, tel gondoskodott a siker minden előfeltételéről. A Katolikus Lepényi egylet terme barátságosan, Ízléssel, Zrinyl-lobogókkm díszítve várta a nem nagy számban érkező vendégeket. A műsor előtt Lukács József hittanár, a házigazda Legényegylet egyházi alelnöke köszöntötte a ZTE diadalmas futball-csapatát, buzdít-va őket, hogy a vasárnap délutáni vereség ne szegje kedvüket, hanem kitf.rtással küzdjenek tovább Nagykanizsa sport-szlnelnek sikeréért.
Hangulatos, vidám jelenet következett műsoron, amelyben a szereplők mind derekas munkával és eredményesen vették kl részüket a sikerből és a közönség szórakoztatásából (A szerkesztőség meghívást és jegyeket nem kapott, Igy a szereplők játékáról csak neveik együttes felsorolásával számolhat be, er ről is csak a feledékenységnek sze z-n-lnduláskor kijáró kivételességgel.) A szereplők voltak : Horváth Ilus, Pratscher Marika. Szabó István, Friesz Emil, Horváth Jenő. Martincsevics Ferenc. A páros ma\' gyar táncot Horváth Ilus és Horváth Ferenc járták zajos tapsokkal honorálva Nagy sikere volt Várkonyl Istvár aktuális sport-kupiéinak
Műsor után nagyszerű hangulatban éjfél után 2óráig tartó táncmulatság következett. f
Az Uj Világ c. közgazdasági hetilap Írja : 1
Az idei balatoni évad kellemetlen meglepetést jelentett a BalatonvU dék fürdőhelyeinek. Az ezévl Idegen forgalom ugyanis lényegesen csökkent a mult évi látogatottsághoz képest, amelynek statisztikai adatai szerint 1935-ben a balatoni vendég forgalom mintegy 15 millió pengőt eredményezett.
Az egész balatoni problémának főként nz élelmezés, és az ezzel kapcsolatos drágaság kérdése a kulcsa, unnak elk-nére, hogy a szállodások és panziósok nagy része az idén 20 százalékkal leszállította árait.
Számom ok játszott közre a ba!a» toni drágaság kialakulásában, a legfontosabb azonban a Balatdnvl-dék ellátásának \' szerve7e"enségA Addig, amíg a balatoni szállókat én panziókat a fővárosból élelmezik, természetes, hogy ke\'tös drágulással kelt számolni, mert a balatoni szállodás mellett keresni akar a fővárosi cég is. I . I-
A balatoni ellátás szervezetlenség ge nemcsak meglepő tünet, de szo. moru nemzetgazdasági jelentőséggel is bir. Mert amig a Balatonvidék olcsóságban képtelen versenyezni az osztrák és olasz klimatikus fürdő-telepek áraival, addig nem lehet re-
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán ls csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvre konok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőim k a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő . nagykanizsai nyclvtanárnővei, aki két nyelvet 60 százalékos kedvezménnyé\' tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfc lyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti kéi órával hat hónapig tart, havi tandij a Zalai Közlöny elöfize-
mélni a kívánt fellendülést.
Szociális érdek ls szól az ellátás kérdésének megoldása mellett. A Balatonvidék népe majdnem az egész éven át a munkanélküliséggel küzd, ahelyett, hogy a TBafaicmvidék önellátásának megoldásával foglalkoztatáshoz jutna.
Erre az évre, sajnos, már elkéstünk, annál Inkább" fel feli k\'szült^ jövőre. Nem lehet mindent a kormánytól követelni, a Balatoni In\'.ézö Bizottságra vár a feladat, hogy megoldást találjon, elsősorban az agrárlakosság megszervezése utján. Nemrégiben hire járt, hogy egy yrsnpor\'Jjolgár kertész teler.edik !e« Sulat\'nvidéken. Ez lém/egysen megkönnyítette volna a főzel\'k- és gyümőlcsellátást, a tervből azonban nem lett semmi. Ezzel kapcsolatban fel kell vetni a kérdést: ami a bolgároknak üzlet, miért nem lehel aa a magyar gazdának is ? ! \\
Szép példát mutatnak az önellátásra a Velenoei-tó fürdőhelyei. A Velencei-tó vidékén az idén már többezer nyaraló üdült, ellátásukról maga a lakosság gondoskodott. Ugyanezt keh a Balatonvidék lakosságának is elérnie s akkor saját boldogulásával a balatoni idegenforgalom fellendülését ls elő fogja mozdítani. í »
tőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják rar. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredell grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnéi (przsébet-téér 18. IL- em.)
Minden tanfolyamra vn\'ó féltan-dijas beiratkozáshoz fel ketl mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési Nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazoié-
IDŐ
\'IlY \' ■ Változatlan!
Prognózlt: Nyugati é> délnyugati azét, nyugaton éa éaza-kon több helyen felhőzet, éjjel köd, a hő alig változik.
>*|M l
17.30 Frank l..ijos gondonkázlk. 18 A Ba talon ilal. (Dr. i.ukáca Ká-roly). — 18.40 1\'ticcini-hangverseny. — 19.10 Illyés ma é, Török Sophla költeményei! ad elő Slmooffy Margit
— 20.10 A cigánygyerekek KH,-kara. — 21.20 Illek. — 21.40 Az Operaházi zenekar . 2210 MOJáriejekalé*
— 23.15 Setéi György juzz-zenekara,
— 0.05 Hírek. Ruitapeel II.
18.45 Német nvelvoktatál. — 10.30 Mezei Zsigmond énekel. — 20.10 Hirek,
— 20.35 HangkttWízek.
17.35 Filmtesillngok lemezei. — 1.53J Szoprán- és gitámóló. — 20 Atsóaus. rlnl népdalok. — 21 Ujabb zenemüvet
— 22.10 Rádlózcnekar. 23.15 Kónnyfi zene. — 23.45 Tánclemezek.
Kedd
R\'Khyeal I.
11.45 Torna. Utáfta liungleíriezek.
— 10 llirek. - 1020 Felolvazáa. — 10.45 Ml tiJiíSr « divat körill. — 12YJ5 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek.
— 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. -13.30 I). Dortheimer Stella hegedül,
— IflO Hírek, árak. — 10.10 A««zO. nyok tanácsadója. (Arányi Mária). —, 10.45 Időjelzés, hírek. — 17 Makó. (L«. rlncz Jenő;.
17.30 A Magyar pnmuUpart Sport-klub Dalköre. — 18.15 A nápolyi len. gerkulatók. (Dr. Tusnádi Kubacalw András). - 18.45 Cigányzene. — 10.40 Szinmfteiaadás " Siudióhnn -Nincs to-v:bb.. Sziimni 3 felvonásban. — 21.40 Hírek, időjárásjelenlés. — 22 Hangié, mezek. — 23 Táncaene. — 0.05 Híreit BudapMt II.
17.45 A törökvilág emléke beszédünkben. (Dr. Kallós Ede). — 18.15 Lalo: Spanyol szimfónia. — 18.45 Me. zőgazdasági rélöra. — 10.10 Francia nyelvoktatás. — 10.50 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara. — 21.10 Hirek; HA
10.50 Parasztzene. — 12 Könnyű zene. — 14 S-inemeier szoprán lemezei. — 15.20 Gyermekkar, — 16 Sióra, koziató zene.
17.30 Zongoraszóló. — 18 Sztanlsz-lavszky csodasziiiliáza. _ 20 Rádiózc. uekar. — 22.10 Húbncr Miklós oselgó-zik. — 23.05 Tánczene.
— Tekint., ni a Kopateln Bútoráruház állandó butorkiállltáaát. Izléaea éa ole ó bútorokat kedvező llzetéel leltételekkel vásárolhat.
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
ÍALaI közlöny
A nagykanizsai futballcsapatok szomorú vasárnapja
Az hTE csatársorinak csődje miatt vereséget szenvedett a Kaposvári Turultól
KTSE-NTE 2:1 (1:0)
Egészen gyenge sportot nyújtott a két csapat találkozása. Az NTE veresége annál is inkább óriási meglepetés, foprt a kerület egyik\' leggyengébb csapatéval szemben maradt alul. Nem nz NTE védelmén múlott a vereség, mert ugy a közvetlen védelem\', mint a fo-dezetsor meglette kötelességét, hanem az NTE-csatársor indolens, végtelen te-hctctlcnségének tulajdonitható. Ilyen gyatrán még nem láttuk az NTE tá-toladó sorát játszani. A fedezetsor Hitlerrel ar. élen, lelépte ellenfcflét és hiába tálalták a szebbnél-szebb labdákat a csatárok elé, nem volt köztük egy <Vnber, aki egy egészséges lövést küldött volna kapura. Igy azután érthető, hogy az a néhány sportember is elkedvetlenedik és nem1 jár futballmér-kőzésre. i
Á. két csapat a következő felállításban, játszott,
Turul: Szabó — Vidor, Orosz — Kimer, Erdős, Nardai — Petjáratos! Biczó, Pom&csek, Farkai Péterfi.
KTE: Pandúr— Csáki, Farkas — SsoUár, Ritter, Kudich — Baranyai Hoffmann, Jakubecz, Szcndrői, CSász.
A Turul hevesen támad és mái* a 1. percben Pandúr nagy bravúrja menti az NTE kaput kétszer a biztos góltól. Azután Po»n|at?íCk a kapufát bombázza. A* NTE lassan lábra kap és Szcndrői a kifutó kapus mellett ar üres ka,,,, mdlé gurit. Az NTE állandó támadd\' sai közben a Turul lövi a vezető gólt perjámosi védhetetlen lövésével szembon a nagyszerű Pandúr is .tehetetlen (1:0).
A második félidő ugy kezdődik, h0gy az NTE bizlos győztese a mérkőzés, nek. Már az 1. percben Csász hatalmas bombáját Szabó nehezen védi
kornerre. Az NTE egy kapura játszik, a Turul alig jut levegőhöz. Az 5 percben Baranyai—HofftnBnn összjátékából Hoffmünn közelről lő, a kapu? a labdába üt, a labda kapufának pattan, onnan tart kapura, vSzabó kapus elcsipi, de a . pálya közepén álló biró jól látja (igen Jó szeme volt), hogy gól. A Turul hiába reklamál, a könnyelmű biró hajthatatlan. Mintegy 30 periig ostromtol az NTE, de a pepecselő NTE csatársor legfeljebb csak gurit a Turul kapura, erejéből egy egészséges lövésre sem telik. Csász az egyetlen épkézláb ember a csatársorban, az meg egész II. félidőben alig kapott 3 labdát A mérkőzés döntetlennek látszik, mikor a 43. percben Csáki és Kudich cgyüt-tes hibájából Farkas balösszekötő közelről védhctetlenül küldi a sarokba a labdát (2:1). Azután Szcndrői jó helyzetben a kapufát döngeti meg és vége az idegekéi tönkretevő mérkőzésnek.
Az NTE védelem mindhárom tagja jó volt. Pandúr néhány nagy lövést védett. A fedezetsor, valamint a mezőny legjobbja Ritter vo|t. A csatársor kritikán aluli volt. Baranyai, Hoff-Wann, Jakubecz egymásl multák felül a tehetetlenségben. Nehéz volna megmondani, nfelyik volt a legrosszabb. Szcndrői sem sokkal mulatott többet Külön megrovást érdemelnek azért, inert láthatták, hogy Baranyainak nem megy a jálék, mégis állandóan jobbra játszottak. Császt teljesen elhanyagol, ták.
A Turulból Erdős, Orosz, Pomacsek és perjámtosi érdemel dicséretet.
Az NTE csatársoránál csuk I.áng pécsi bíró volt rosszabb. Ilyen gyenge bírót ritkán láthatunk.
(Ofl)
A Zrínyi vereséget szenvedett Kaposvárott Kaposvári Rákóczi—Zrínyi 5:0 (2:0)
A kitűnően játszó kaposvári csapat főlényes győzelmet araiolt az etuttaj gyengén játszó Zrínyi ellen. Már ni első félidőben Cslzy (11-es bői) és Győrfy I. révén 2 :0-ra ve. zet a honi csapat. A Zrínyi támadásai\'erOthnek. A második félidőben a Rákóczi elk-nállhatatlan és Így
annál is inkább könnyen slk rül Győrfy I., Lédermeyer és Győrfy II. révén a gólrugás, mert Pőczét a biró kiállította. A Zrínyi 6 gólos veivségc mellett is Varga kapus kitűnően védett.
Biró Csik.
Legújabb divatú női kalapok
Tiroli kalapok gyermekek és
felnőttek részére Divatos gyermeksapkák
legolcsóbban vásárolhatók
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ut 1.
Átalakításokat eredeti modellek után csak
pengőért készltunk
1836. ^fflfflty 30.
A Nagykanizsai Vasutas gól-özflnnel gyözött az NTE II. ellen
. NVTE-NTE II. 0:2 (6:0)
A fiatal vSsutos csapni biztos győzelmet uratott a szetcsó NTE II. ellen. A mérkőzés érdekessége, hogy az NTE II. Is legalább annyit támadott, mint az NVTü
A gólokat Mihaleez (3), Dávid (2), Dencs, Jakubecz és pollák (dngói), Illetve Petresics és Szakonyi lőtték. Biró Izsák.
A Zrínyi II. kikapott Kaposvárott
Kaposvári Rákóczi II.—Zrínyi II. 6 :0 (4; 0)
A lelkesan játszó kapuvárt csapatnak a fiatal Zrínyi neui volt ellenfele.
Kerületi eredmények
PAC—simontomya 2:1 (1:0). Zsolnai SE—PVSK 1:0 (0 :0). DVAC-PBSC 7:2 (3:1). PEAC—BIOK 2:1 <1 :0).
Nemzeti Liga íi*dmínyek
Budafok—Hungária 1:0 (0:9).
UJpe»U-W«pc»t S11 (2:0).
Hslndfls—Bocskai 2:1 (2:1).
l-\'t\'roncváros—PUóbus 2 «,0 (110).
Elektromos—Er. So. 3:2 (2:0).
NcroieU-Budai .11. 9:2 (1:0).
ATLÉTIKA
Magyarország—Lengyelország
701/,-eSi/i
Magyarország—I.en<6felorBiáfi 70 & fél ; R5 és fél. A magyar atléta vdloga. lott ragyogó küzdelemben lcgyöitc ;t lengyeleket.
TENNISZ
Kereskedelmi—Gimnázium 4:2
Vasárnap délután fél 3 órakoí kezdték az NTE tenniszüályákon a klub rendezésében a Felsőkereskedelmi és a Reálgimnázium fennlsz. csapatai a versenyt:
Részletes eredmények a következők :
Egyes mérkőzések :
Bogyay Fk-Marbach Rg 6 :1,6 :2.
Brand Fk-Sehneer Rff 6:1, 6:1.
Bogyay Fk-Schneer Rg 6:1,6:2.
Brand Fk- Marbaoh Rg 6 :8, 6:1
Pára: mérkőzések :
Schneer fivérek Rg-Bfand, Mol-
Botrány az Operában
Filmregény
(5)
Q. S. Kaufmann és M. Rysklnd vígjátékából Irta: SZINETÁR OYÖRQY
felkérem önöket, mondják el hőstetteik történetét.
A felszólításra a pódiumra lépett az egyik őceánrepülő.
— Hogy miképpen Jutottunk Ide, annak nagy meséje van — kezdte meg különös beszédét. — Es higylék el, nem érdemiünk Ilyen díszes fogadtatást. Egyébként repülésünk története ez; Mikor először Indultunk, vissza kellett fordulnunk, inert ktíogvott a benzinünk. Még kétszer Indultunk cl és kétszer fordultunk vissza, sőt harmadszor otthon feleltettük a repülőgépet. Iírro azután halóra szálltunk és most itt vagyunk.
Kunok a különös beszédnek különös volt a hatása ls. A hallgatóság gyanúsan mozgolódott. nem tetszett nekik az óccánrcpftlő nyilatkozata. Gyanúsngk találták ezeket a hősöket, valahonnan egy detektív is előkerült. Amikor a hősök a detektívet meglátták, mintha taplót tettek volna a fülükbe, bolond mód rohanni kezdtek. A detektív utánuk. A hősök rohanás közben nem sokat törődtek a külsejükkel és Igy történt meg, bogy gyönyörű szakállukat elvesztettbe lutás közben és fgy derült kl, hogy a három óceánrcpülő azonos Rlcardóval, Fiorellóval ét TomasóvaL t„
Estig bujkált a három lóbarát a ncwyorkl háztömbök között és amikor a nap lebukott a felhőkarcolók mögött, Rlcardo bemerészkedett az operával szemben levő szállodába, amolynek egyik kertre néző szobájában lakott Rose, Rlcardo szerelme.
Rlcardo nem sokat gondolkodott, hanem bemászott az ablakon.
Rose boldog volt, de rémült Is egyben, amikor az ablakon át elébe toppant Rlcardót meglátta.
— Nem kellett volna Idejönnöd — mondta Rose — Ha meglát valaki, elfognak és visszaküldenek.
— Nem tudok elszakadni tőled — felelte Rlcardo. — Csak melletted érzem Jól mugam.
Rose kedvesen simult a fiúhoz.
— Szeretnél Itt maradni ?
— Nagyon — sóhajtotta a fiú.
— Hát akkor megpróbálok beszélni a direktorral... Talán sikerül elérnem valamit...
Kbben a pillanatban kopogtattak az ajtón. Rose ijedten rebbent fel. Rlcardót féltette. A kopogás türelmetlenül Ismétlődött. Rose nem várhatott tovább. Elbujtatta Rlcardót a szomszéd szobában, azután ajtót nyitott.
Lasnary lépett a szobába.
— Nem haragszik, hogy bejöttem ? — kérdezte.
— Nem haragszom, csak éppen aludni akartam már.
Lasnary érezte, hogy könyörtelen visszautasítás remegett a lány hangjában. Elkeserítette Rose hidegsége.
— Mondja Rose, miért bánik Igy velem ?
— Nem bánok rosszabbul magával, mint bárki mással.
— Nem akar velem vacsorázni ?
— Nem t — mondta konok hidegen a lány.
. — Nem akar egy kicsit sétálni 1
— Nem 1 JŐ! tudja, hogy amerikai bemutatkozásommal vagyok elfoglalva.
— Erre, csak erre gondol, de azt elfelejti hogy amerikai szerződés* tulajdonképpen
nekem köszönheti.
— Ezt nem felejtem eL Hálás vagyok érte... de nagyon kérem, menjen eL
De Laspary vérét már felforralta a lány szépsége és végig ömlött rajta a szenvedély. Vad Indulattal ölelte magához a tehctotlo-nOl vergődő leányt, de mielőtt megcsókolhatta volna, felpattant az ajtó és berontott Rlcardo.
Laspary meglepve engedte el Roset, gúnyos mosoly futott fel arcára.
— O, Rose, nem tudtam, hogy már kézben van. — A hangja metsző gúunyal csengett. — Ez tuás, nem akarok harmadik lenni a budoárjában.
— Takarodjon — robbant kl most Rlcar-dóból az Indulat.
Laspary a sértésre Rlcardo felé lépett. Ütésre emelte kezét. Rlcardo gyorsabb volt és egyetlen ökölcsapással földre terítette Lasparyt...
Laspary az ütéstől szédülten, nehezen vonszolta magát az ajtóig. Ott megállt és gyűlölettől villogó szemekkel mondta.
— Ezt még mindketten megkeserülik.
És I.aspary csakugyan nem maradt
tétlen. Még forrott banne a csalódás és bosszú dühe, amikor már ott állt az opera Igazgatója előtt.
— Direktor, egyetlen feltétellel vagyok hajlandó fellépni Önnél.
— Halljuk a feltételt ?
— Ha lemond Rose nz«repelteté«érAl.
Es mert Laspary ragaszkodott ehhez a feltételhez, az Igazgató végül ls beleegyezett.
Így történt, hogy este Drlftwood, Hlcarda, Florello és Toinoso mellett most már Rose is állás és lakás nélkül bolyongott New-York útvesztőiben, öt Jóbarát, akikot egyformán gyötört a kenyérgond és egyformán fűtött a bosszú.
A ncwyorkl operaház hatalmas előcsarnoka fényárban úszott. Lasparynak, « világhírű tenorista fellépésének hírére már napokkal ezelőtt elfogyott minden legy 4 az előkelő közönség: gyönyörű dámák, vagyont érő tollettckben es elegáns férfiak frissen vasalt frakkokban, mint gazdag, színes emberfolyam hömpölyögtek végig az estébe borult uccán m operaház felé. A nagy előcsarnok olyan volt, mlrjt egy pompázó virágoskert, melyben gazdagon nyitó étó-virágok — a nők.
Már a zenekar Ls elfoglalta helyét, amikor a színház kts kapuján lopakodva osont be a színpadra három alak. Driftwopd, Florello és Tomaso. Azért Jöttek, hogy visszahelyezzék Rosct elvesztett állásába. A négy férfi abba még csak belenyugodott volna, hogy ők állás nálkftl maradtak, de azt már nem tűrhették, hogy miattuk Rose is elveszítse állását Tehát dtetáncták, hogy még az előadás megkezdése előtt beszélnek Gottlieb igazgatóval, hogy vegye vissza és léptesse fel Rőtet a ma ejti előadáson. Amikor az operába értek és belépte* a kU kapun. fezreváUeoQi <*ooUk M m (Végo köv.
1936. mptember 20
BMJW ÜOZL-WW
„Sr FK 9 :2,\' 6 :8, 8:4
Morbaoh, Schneer II. Rg_ Lleb, grand Fk 8:6, 6:4
A?, egyvs mérkőzésekben tehát fölényes--n győztek a keresk\'il linis. tfik. A párost" n rossz összeállítás miatt veszb\'tték el.
A verseny nagy hasznára volt a (ejlödő fiatal Játékosoknak, killönö-Kn a hót végén lejátszandó Zrínyi, yersenyek előtt.
A rendezi egyesület emlík-jel. vénnyel kedveskedett u győzfs csa. pat tagjainak.
Teniszverseny Nagykanizsán
A Zrinyi Toma F.gylet k\'railsz. osztálya szeptember 2B-töl 27-ig saját pályáin kerületi tenniszversenyt rende^. A szezon utolsó mérkőzésén, amint halljuk, ugy a Zrínyi, mint az NTE valamennyi versenyjátékosa indul.\'
Olcsóbb lett
a Zalai Közlöny és a Tükör együttes előfizetése
Amikor a Tükör első számai megjelentek és a Zalai Közlöny előfizetőihez olcsó kombinált előfizetési árban eljutottak, az olvasó közönség csodálata fogada. Csodálkoztak azon, hogy llyep lapot Magyaror szágon is elő tudnak állítani, még hozzá fillérekért. Az volt az általá nos vélemény, hogy tarta