Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.09 MB
2010-05-21 15:31:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
956
2408
Rövid leírás | Teljes leírás (320.23 KB)

Zala 1880 február

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VfesN MM MVHcmMÍM. OjilmUi
Ma (m § td Wim • írt |mW ém I frt S« I r.
f*SM*t T U< ISkeasS»l
MŰ » |Wr«féit 1> kr
7 AHA
iMrtMtül Mi 8o»á i Up mliuul rtoUt III*tó Húméaj HUmM 0) vámfcás dm 611 ás ■énssstslUn Utók nM imarl MM fogtdUUuk sL KMnWk ylMp nrn ktidstnik.
NyHttér: Pstltsojr* 10 kr.
ME0YEI ÉRDEK 0. K ÓZ M Ü V ELÖDÉSI, TÁRSADALMI GAZDÁSZATI HETILAP
A ZALAMEGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, j -j---/
6. szám.
Nagy Kanizsa szerdán, 1880. február 4-én.
VII. évfolyam.
Régi dal, régi gyülölségrül.
Sagy-Ktauua, február 2-án,
Február 2-án lett kilenct éve, hogy I Magyarország legnemesebb ét iegdiesőbb I szellemeinek egyike költözött el a esel* I jeniek örök honiba. Eötvös József I egyik I dicső vezére volt a nemzetnek, ki szellemének örökké dioső munkáival szövétneket gyújtott nemsetének 6t népének ; ki fárasztó munkában, nemes kentének láng hé vével munkált a haza boldogitá-sán, felvirágoztatáián. Ha valaki hivatva volt, hogy tanítója, nevelője legyen egy nemze\'nek, akkor bizonnyára Eötvös József volt az, a nemes és magasztos czé-)okért lelkesülni tudó idealistnus ezen inearnatiója, kinek lelke szennyteien volt mert nem fért hozzá a nemtelen gondolatnak árnyéka sem. Eleven érzékkel nemzetének szenvedései és bajai, isély belátással annak hibái iránt, s megáldva J lángoló lelkesültséggel biró szívvel,\' egy gondolat töltötte Őt be; hazájáéig és bem I zetyért tenni és hatni, egy remény élt I nemes kekelébeo, a haza boldogulásának reményé. — Számos beszédjeiben hangsúlyozta nem egyszer, hogy a nemieteket a műveltség teszi és teheti nagygyá. Azért senkisem volt annyira hivatva éppen ezen a téren a haza felvirágoztatásán működni, mint <5. — 8 hatott és működött is. Még ifjú volt, mikor ez érdem -beni tevékenységét megkezdette. Európai műveltséggel bírván, felülemelkedett a izUkkeblr felfogás kicsinyes és nevetséges korlátain — • a minek megdöntésén l«*gelőbb kezdett fáradozni, s miben végre diadalnak is örülhetett, az az előítélet volt, — az Olőitélet, mely. nemcsak Szűkkeblűvé tesz, hanem igastalanná, lőt roszszá is.
filete utolsó pillanatáig fáradozott a felvilágosítás és műveltség terjesztésének dicső művén.
Kilence év előtt halt meg; hideg téli *nap volt, mikor mindég szépért és nemesért lángoló síi ve dobogni megszűnt. Korán, nagyon korán I Nemcsak Magyarország gyászolta, gyászolták őt mindenütt, hol e kerek földön a műveltség megvetette lábát
De mi magyarok hamar íelejthnk. Nagy szellemeinknek az a szomorú osztályrészük van, hogy mig élnek, nem
Mit ér nékem ..?
Mit ér nékem sa elhervadt Km nefeiijts, mit nekem ¥ Ml— kitöm s a ssslsknsk Beányasra eroeetem, l Táa s ssellő a virággal Fájdalmam is elvisai/ Mely szivemet sssr pokol Lángjaival égeti.
Vilafeás;iNr s virág rád Bá»)ékatUt angyalom, Béuta (lati vsr seivemnek Hvjiia a léMilin NéW •ék* t/y haraggal • Sagyet\'entí oesp belé: 11» » U kmf — ott fa egy tar
Niliiíli két felé.
m héi »ate,..I «h de nem Mai mWÜM t fir||H I he UHmmtk Sri Istssm Ml télre hágott, 1 a viharok ni erével Ilin—I ti (*imum,, Lees majd mire iallím iérM , Ilejsémst hiteles*\'
lésssi tÍ0t
szűnünk meg őket üldözni, a mikor meghaltak, igazán szívből, mélyen gyászoljuk, .sírjaikat koszorúkkal borítjuk, talán hideg kőből emléket is állatunk nekik, de ahol maradandó emléket kellene nekik állítanunk — sziveinkben; ami által leginkább tisatelnők, hogy az ő szellemükben és nemes példájuk szerint tovább működnénk és építenénk, aboz még kevés érzékünk van. *
Elfelejtjük, mikor azt hittQk, hogy egy pár hazafias frázissal, nemzeti izinü koszorúval leróttuk hazafias tiszteletünk adóiát. Igaz, hogy* a szellemi vetőmagvak csak nagy sokára kelnek ki, évtizedek hosszú sora szükséges, hogy a nemes eszme gyökeret verjen, különösen az azok által hintett nemesebb eszme, kik nem az olcsó népszerűség szelesen kitaposott Ösvenyé)i keresik a nép kegyét, hanem lelkük nemes sugallata szerint végzik,a próféta vajmi fáradalmas és tövises tisztét. — Mert az előítéletek megdöntésére vállalkozni, mikor az még általános s a jobb és nemesebb Jeszmb szolgálatára megnyerni azokat, kik akár megszokottságból, akár az újnak fel nem értéséből szigorúan ragaszkodjak a régihez, ezt csak nagy és nemes lelkek tehetik, kikben époly erő* és szilárd a meggyőződés mint amily elenyészhetlen az eszméik győzedelmébe vetett remény.
Mikor Istóozy Győző urnák, a rumi kerület érdemes képviselőjének utolsó kifakadását olvastam a zsidók ellen, lerkem előtt feltűnt Eötvös Józsefnek dicsőült nemes, alakja, arczán a belső életnek ama kifejezésevei, mely bizonyságot tesz a lélek folytonos elfoglaltságáról magasztos és nemes czélok érdekében. Elgondolám, minó mély gyűlölet töltheti be egy férfiú szivét egy évezredeken keresztül tiprott népfaj iránt, mikor Mágly&rország népképviseletének színe előtt oly súlyos vádakkal terheli, mely miatt e népfaj valóban mogérdemelné, hogy tütiel-vas-sal pusztíttassák el nyoma is a| töld színéről. Mily mély gyűlölet lehetett az, mely a jobbakat, melyek arálnlylag bizonyára ép oly számosan vannák, mint bármely felekesetben, nem kíméli, az egész népfajt a rigalom, a meggyalázás tárgyaivá teszi.
A társadalom kóranyaga I Okozója minden bajnak, minden rosznájc. Minő
lelketlen vádak I. Lehet-e ezeknek más alapjnk, mint a gyűlölet és előítélet? mely minden kigondolható bajért, mely a társadalmat éri, bűnbakot keres, s minthogy a zsidó m£r annyiszor volt az, már közelfekvő okokból is miért ne lehetne ismét. A „tiszta erkölcsök" városában Berlinben egy elzüllött scriblernek eszébe jut zsidóheczczet arangirozni, a „Bedientenvolk" nyárs polgárai között hogy ne akadnának tettre kész eszközök,\' s ime Istóczy nr élénk felfogást tanúsít az ily dolgokban és Marrnak antisemi-tjkus ligáját magyar nyélbe Üti.*
Az idők folyása iránt Istóczy nrnak nincsen érzéke, mert ha nem az előítéletesség homályosítja el józan gondolkozását, a történelem tanytsága, mely igaz tanuja az emberi haladásnak is, jobb útra térítené őt s nem engedné meg, hogy oly meddő és sajnálatos kifakadásokra buzdítsa. Ugy látszik nem ismeri az 1790. évi 38. törvényczikket.
8 miután általában zsidó dolgokkal foglalkozik, talán érdekes volna reá nézve megtekinteni4 az 1839. éB 40-diki országgyűlés tárgyalásait a zsidók polgárosodása ügyében.
Különösen pedig a főrendi táblának ugyané tárgyban 1840-dik év márczius 30-án tartott ülését Olvassa el báró Eötvös Józsefnek beszédjét, melyet itt adni hosszadalmas volna. Még ma is felelet az az ő vádjaira.
De Istóozy úrral még dogmatioe sem lehet vitatkozni. Aki oly kevés keresztyéni érzülettel bir mint ő, azt csakugyan nehéz volna meggyőzni arról, hogy talán mégsem a zsidók okai és okozói a keresztyén társadalom oorruptiójának és annak a demoralisatiónak, amely fájdalom jélen korunkban nemcsak nálunk, de másutt is mutatkozik.
Nem hiszszük, hogy okos belátásu zsidó mindjárt az emancipátió kimondásával azt hitte, hogy politikai és polgári jogainak elnyerésével társadalmi felszabadulása karöltve jár. Ez évtizedeknek a munkája. A szűkkeblűség falai nem dőlnek le oly hamar s az akár megérdemelt, akár nem érdemelt elzáratás után felszabadított foglyot a borzalom bizonyos nemével fogadja barát és ellenség egyaránt. Ki áltatja magát azzal, hogy Istóczyn kivül nincsenek még olyanok,
akik éreztetik a zsidóval, hogy zsidó. Ts láló vázlatát olvastam egykor ennek: fi togtatnak szabadéi vuséget, örömmel kocz czintanak a zsidóval, megéljenezik tiszti magyar kiejtése és hasafisága végett, egek ig magasztalják a törzse által örökki hirdetett demokrata elveket, s ha nég} fal között a koczczintás szülte mámor el lebbent,\' tekintik a zsidót, ugy mint an nak előtte zsidónak. Ha meghívod őke körödbe és csakugyan eljönnek, megtisz telnék jelenlétükkel, de ha te akarsz a; ő körükbe tolakodni, fontold meg előbl jól szándékodat, nehogy —mert nem aka romi rólad föltenni, hogy a vastagbőrüek hez tartozol — megaláztatásod okosa szégyenedben pokoli kínokat légy kény-telsn kiállani,
A berlini Krisztus templomának hitszónoka Cassel Pál, a gyatra gondolkozást Treitschke ellenében, ki a zsidók elleni érveit ugyanoly alacsony forrásból mi riti, mint Istóczy ur, azt mondja: hogj nem gyűlölheti a zsidókat, ki Krisztus szereti. Talán Istóozy úrra nézve isjobt volna, ha az evangelium örökszép tanai yal megismerkednék, s ha már népképj Viselői tiszténél fogva a nemzetgazdaság és erkölcsi hanyatlás okait és gyógysze reit keresi, keresné ott, ahol azok fellel hetttk, r ha annyira szivén hordja a tár sadalom jóllétét, hálás tere van, amelyez ezt valóban előmozdíthatja, ő és mindazok, kik ugy gondolkoznak és éreznek mint ő.
Nem azért mondtuk el mindezeket, mintha komolyan hinnők, hogy Istóozy Győző ur sajátságos terveivel czélt érne; én nem hiszem, hogy kívüle Magyarországon vajaki szükségesnek tartana egy antisemitikus ligát, Hanem midőn Eötvös dicsőült személyéről-szóltam, önkény-telen rágondoltam ez üzelmekre is. Ma* gyarországon szükség yan egy ligára, a jól 6b nemesen gondolkodó emberek ligájára, kik egymást kölcsönösen támogatva a haza boldogitására czélzó törekvésekben, szálljanak síkra minden ellen ami rossz és nemtelen. Szükség van nálunk az egyetértés ligájára, mely a vallástalanság, az elerkölcstelenedés, az erkölcsi\' romlás és hanyatlás ellen küzdjön emberileg nemes, hazafias fegyverekkel. — Ez lesz az a liga, melynek végre győzedelmeskedni kell.
^ „£a/a" tiicMija.
Emma.
- Ábránd. -

Mily keserű, mily örömtelen ss életi —
Isten népnek alkotta a világot, |a teremtés remeke aa ember tesai aat uralom {völgyévé.
— Áldásai aikotá Isten as embert egymás éle-téoek megédositéeére, és áldás .helyett -4 oh mint mood)»m Jri e súlyos síét — vajmi soksoor átokká Válik as I
Emma, Kmma! ~
fia balsseren-Me ér, ha legssentsbb törekvésed ellenkesű eredményt asfll, ha kiket tenn-kebledéo hordosál, kiktől » Isrtnsstlsnebb lélek is csak hálát várlista, lordafatk ellened] — mm-degv — ha sasrettelei, — ss imádott lény, ábrándos lelked visiéinak királynéja egf éto tekintete, egy Matalé mosolya elösi bojmloködröl a vésses íslMt s fel kel ímlyébe. aa Örömnek, ah 1 és nem földi SrOwiir arany derflji.
Csatold egy tárgyhón — bármi legyen as
— össses boldogságodat, ^gy tárgyhói vagy sse-mélyben minden reményedet s eíivseavén ss, ~ mindenedet veszetted — — — akkor meg\' tttdod mit tsss boldogtalannak lenni. — — <W saes boldogságom sserelmedliss veit csatolva — ---elVsertettsm I — ^
Eoun%; B^ajs!\' —
Bsisemaek mmdens, boldogsámm kináré-Ugee UUtéisle vak aekem wtrslmsd, — PassU emléksdaéJ, v«0 kedvse nevel említésénél is •j élelarlre ébredi térMve hányatott lelkea^ még akkor ie, ha táa bánat ekoata hOmiyek árjában vergMttt e hánykódó kebel. — $ ha láthaiálak, s balga mit soaegeil ártatlan örömében s SMad-Mm iáageiéh vajának dobbanásai -
Oh ha látaál, tét —mlfpma, mini ress-
ketne\'x ea ajkak s mvak elmondásakor. Ne,
— os mosolyogj I — — Kincsül, egyedüli kincsül. — minőt tObbet nem adhat — adott nekem téged a jóságos ég és én e kincset r- — — — elvesstettem.
Emma, Emma!
Mint a fatőrasOn két ág ugy volt ssersluaem a tieddel OssMnéve.--S próbáld csak „vágjad Is n fstörssnsk egyik ágát, meglásd a másik megfaorvadand bánatánsh jeléül.*
ve, nem vádollak — sorsom volt könyOr
tíivso, élénken, emlékesem sgy estre.
ügyedül valánk.
Angyalnak hívélek, sohasem kételkedtem saeielmeaen s te tcjégis — kezeidet mintegy esküre emelve bistosMI újra meg újra wütolkatltm saerelmedról. — Oh mily magaestos vals a pillantás, melylyel e fenséges oseieki lényt kiséred.
— Mennyi hitet, reményt, ssereti tet; menynyi boldogságot, erét és mennyi íelkesi dést kOlpsOnne saivemnek, — ssemjed kék egéból rám sagáraett bávhatalmu tekintet. — Boldog, n oödhstlan boldog valék, mert hittem.— Mért, - -oh mért nem saakedtél meg saagény saivem i kJtor a nagy boldogság kOaepett 7--
Durva sorsom átka kívánta, Mgy éljek.
Boldog, igen boldog valék --
Másnan--1— jemt vált ittál egy tér-
jSttval, kit tan akkov IátUl előssör aa élAen.
Hsm hittem I 4- ~ Hoenád i ohanék,í^ —
— s te — — — jijjy.gjürüdet i utatád s nekem saagény bolon£ak oeak amj ít bondhatál, begy nem lehet vis^a lépned, .ug) k|vánja est mar sa Ulem is. — U Illem ? — ml ha, Ml — illem I--
HU eskli msjylysl as Ulm hirádsMvsd
\' msgerósitésére tanú bisonyságul, — esküd?--
\' boldogtalan elfelejtéd?--
Emma, Emmal
Multam, multam I — Csaló ábránd, bohó vágyak ifja éltem arany álmai) — —
Mnlt ? —• — s mim maradt nekem a maliból? □
Lélek gyOtró emléksMtsk. melyek sUat fúriák tépik féktelen dühvel éltem éjjelét és
na^alét I — — —--— — — — — — —
Saomoru elhagyott vidék tárni el lelki see-meim előtt — A ssél kísérteties hangokat flvöltve nyargal végig a kietlen pusztaságon. — A nap épen most késsd! felsnedai utolsó bíbor fátyolát. Éj borul —
80rfl sötétség lebegteti saárnyát aa elhagyott vidék felett. —
Éji — saomoru éj borait saivem kieÜM világa felé, a fájdalom mint sötét rém lebeg fölötte untalan. —
Mit ér a tavasa virág nélkül, — mit ér m ég kék asnriával mosoly^ nap nélkfU, -r- mit m éjssaka, U a csillag milliárd reagd fényét, fékvesatett vihartél Oldöeött felleg bontja gyáss leplével I —
Virág, — a remény virága nyflt valaha té-vem kertjében, melyat a snereiém, ah t a saere-Jem Mpja élteié áldásos sugaraival, — agy onll* laga volt e ssivnsk, 4 boldogságnak mosolygó esülaga, — —v—§ vMgelbervada, mert aapjs leáldoMtt, — — a csillag fénye ttaladott, setét, — — setét éjesakának eogedve helyet
A aaáy — e osodáláteean alkotott résae saarvftaknak — erejének teljével esak sgy sssr sasrethet igaaán. —
Erejének lángoló hevével eas eteti egyissr • ssiv, s most, begy fásait nyagalmábM nem
M PÚ
Emlékirat
ÍMféré Dmntmm iidtmym álKttMyt, 9mi Ophff* híméi mémdtgtMu xtaiut
MM**. 1
(IstfU Mnár S-4a Pápán tsrtandó értekezletre.)
. \\
Ha ösnehaionliljoh t—ibálósatankat • többi államokéval, csakhamsr meggyőződünk arról, htígy • tekintetben is még igen sok a tenni valónk, na utolérni akarjuk a nyogoti nemieteket. melyek műveltségben, vagyonban, jólétben é» befolyásban messea tálftaároyaltak beimüuket.
Aa alkotmány visszaálltával hseénk a vasútépítés terén is tevékenységgel fejtett ki, de k6a tudomásulag hibázott, egyrént, mert igen táUnsité erejét, másréeat mert fényfiaően épített. Ás 1873-ban beállott általános pénaváleágon kívül eaen (o-tólag jelsett hibáknak is (alíjMÚtiBió, hogy a rohamos ée lásas épitée rövid éveit bossaabb pangás követé.
De eaen seflneteléeaek ugyiátsaik végnapjait éljük, mert a kormány maga keadi már foly totói a fffbb vonalak kiépítését s pedig okolva tapnataltakon böica mérséklettel és nagyon gaa dálkodva: társulatuk hálósatok kiegénitéséről gondolkodnak j egyes vidékek psdig, helyesen lógva fél érdeküket s a kor követelményeit, he lyi olcsó vasotok létrehoaásán fárodoanak, őnere jfikból és áldosstkéességgel kísértve megkfiaden aa eléjük tornyosúló nshénégokkel, mert aa or sság jelen be,lyaetében annak anyagi támogatására méltányosan nem saámithatunk.
fy utóbbiak példáját akarjok követni, mi dón eatnneJ Pápáról Devecseren és SAmegeu át Knatbelyre, illetőleg Sssnt Gyögyre építened va eot esoméjével lépünk tel
Eaen essms nem oj; már a hatvanas évek ben feüemerték e vonal fontosságát, de a léte sitésóre alakúit társalatnak minden Iftrokvéeei dacaára sem eikerttlt eredményt kieeaköaölni egy másik hatalmasabb consortiom ellenében, mely a Qyór-Gráoai vonal kiépítését tttate ki feladatául A Győr-Pápa-Grácai vonal kiépítése aaon ban aa általunk terveaett vasat fontosságát alij osökkenté, mert égető szüksége kétségén kívüli ma is rnindasok ssemében, kik Vesaprém és Zala-vármegyék eaen mindenféle terményekben leg gaadagabb vidékét iamarik ée megítélni képesek bogy nemaetgaadáaaatílag mennyi kárt saenved éppen aa által, hogy ki van aárva a világlorga lomból.
Eaen nagy vidéknek köael 120,000 lakosa, több mint 90,000 hold jó saántóföldja, 17,000 hold kitűnő ssőlóie, 130.000 hold erdeje és majdnem 100,000 hold rétje és 1 gelőjs van.
\' Kivitele cabnában és sgvébb véleményekben, fában, borban, saeeaben,éio állatokban, gyapjúban, kőben, ménben stb. sserényen saámitva 1.750,000 vámmáasára vehető tel; behoaatola pe dig kereskedelmi- ée iparcikkekben, sóban,"dohánv-ban, vasban, eaadasági essköaök és gépekben stb, legalább 360,000 vámmáasára rag éveuként
Eteken kivfll még kiváló figyelmet érdemel várható átmeneti forgalma. Terveaett vonalunk ugyanis a déli vaautot a magyar nyugotival és köavatve aa oaatrák állam vasúttal hozván majd legrövidebb oton öseaeköttetésbs, ea által fontos küsve{itŐ szerepre vap hivatva a danántúli megyék egy réeaének egymáeköstí forgalmiban. Sót tovább megyftuk j akár Triesztet, akár Fiumét vegyttk szemügyre, vonalunk mindkét kikötőt sok mértnUddelkÖselebb hoaaa vidékünkhöz ée Győr megyéhea, s így eaen oknál fogva is jelentékenyen nyer fontosságában. Ssáoutásauikbao, melyik eredményét alább köaöljUk, nagyobb bia-tosság végett inellőatttk aa átmeueti saemély forgalmat, aa átmeuoti árúkat padig csak 400,000 váinmáaiával vettük (el.
Aa imént idéaettek alapján belátva vorva-luuk élstrsvalóságát ée jövedelmeaóeéget, mérvadó halyen már aérdést intéstünk, vájjon ssá-nmhatna-% terveaett vaaotonk aa orsaág segélyére? E kérdésre aat a felvilágosítást nveUük,.hogy a kormány harminca évi adómentességet hefvea biz-toe kilátásba s aaonkivül késs minden leható ar-
ak ar, nem tudhat többé sseretni, — — nem én vagyok oka. I
Mit ér a tavasa virág, — mit a aaiv aae-relem nélkül.
Satretaék oh mint neretnék .meghalni 1 —
Bah I - Kátpránt vagy mi aa?---
a kietlen puntaság távol ködéből egy élŐ^ árnyat látok felém lebegni — Egy aöld fnesbe öltöaött alak. — Glóriái diosfénv övedai köril a feje fölött tftneményeaert betűk íétylenek vakító tündökléssel, j— Egi mosolytól sssntesttlvék ajkai. — Mind köátlebb lebegve, síig öt lépée-ayi távolban megáll előttem, aöld palástba borkait kariával a feji fölött tündöklő ielre matatva.
Ed, mintegy varán érintéstől illetett, át-szellenQlrs vetem takintetamet a matatott helyre
- r - - - Bemé n—y--—
volt a tündöklő betftk ártalma. — — Remény 1
— kiáltók én a tünemény felé tárva reaakető
karjaimat, hogy átktkeolbaeeam —--— egy
peres —--- ée a aöid meabe öltözőit alak,
a remény, egy fájdjalomteli pillantást vetve rám tova lebegett. — — —
Me^llj, — megállj 1 kiáltám én téidaimen osonva a tünemény alán — — — mind hiá-
baa — — — hiábin I--csak a saél ttvfll-
töu rimn hangokat a kietlen pnntaságon. —?
Tehát a renéay U, * kétségbeesés ti* ttofé Irvátia felé tántorgónak ssen egyedüli vifone is elhagy I — — Elhagyott minden, eeak • tyjdalom ntrtd* há boaaám ■otjlttlse kiiyaíval. -V-Immi, Bná^l —
Meaayegaód afc^áo, midőn aa or okára iMMI térdelve, örök hűséget nhflvél annak, ki saivedbeo Myemet pótolá, éo ia ott vökét m tenegd nivval tMh, a hsosfcihfl MÉapÉlMí M eéhejebl abyonfa f>sm, •ÍM NfMk • íwfknii hlilohi hanoi? ■Élléaéggil alá ukiotő bslieaaiii megráakódeí,
kölcsi támogatásban réuesitni vállalatikat, ds a jslsn póangyi vissonyok köst n minden, a mit táé várhattok..
Önerőnkre lefén tehát átalva, a forgalom hittosÉigáusk kalló tekiatetbe vétalével a lebető legoleeóob módon kell vonalunkat kiépiteni, ha ősiéit akartak érni.
íjinbŐI lulyólsg a pálva uányát s főbb poo-tok, köst — a kliönféle érdekek méltányos sssm-meltarUeá mellett, — ugy kell vnetnlnk, hogy minden fcugyobb munkálat gondosan kikvrültestékj a pálvassínnel a megsaabott emelkedénk határai köst lehetőleg a talajhoe kell sirao\'uoak; csak könnyű Iebeket és ennek megfelelőiig könsysbb alépitniinyt ssabad alkalmasynunk j aa állomásokat s aaok építményeit a legeaükebb kiterjedésekre kall esoriUnunk; a folyó pályán mérttÖl-denként Iegfelebb két órháaat ssabad épitnünk; a pálys elkerítését, aUtjArók elaéri#t, harang-jslaők alkslmaaását meliősnttnk kell s|i». Saóva\' egy oly vjssutat kell léteeítenflnk. a milyen as Arad-lÖröivölgyi, me\'y kitűnő mdveaetés mellett, as orstág minden ngélye nélkül, osujpán as ottani vidék.laikn polgárainak áldoastkéssségébőlépalve
nemcnki mint ousditó példa áll fsnn basánkban, | sőt hansm aj külföld méltó figyslmét is fölkeltette.
Ugyanason elvek követése,szigorú gaedálko-dás és értelmes miveaetée mellett 12,5 mértföldnyi vasatank a rendslkeaéere álló általános adatok alapján eesköaölt esáuiitáeok szerint, beleértve anpak feieaereléeét is — legfölebb 1,900,000 Írtba fog kerülni
Eeen öesseg oiekély, hs tekintetbe ven-ssük, hogy érette oloeó, biatos és gyors köslalks-dési enköat nyerünk, melynek caélsserü felhass-nálán által fölöslsgss terményeinket drágábban adhatjuk majd el, nűkeégieteinket pedig oloeób-ban vásárolhatjuk be, hs meggondoltuk továbbá, bogy eaen éaansrtt és jövöaelmesó befektetés áltol földjeink, erdőink, nőllőink értéke menynyivel emelkedik ; —• másrént aaonban ss ön-sseg igen jelentékenynyé \\álik, ha megfontoljak, hogy réssvények kiboesájtán áltol önmagánknak kell aat benereanünk. Ka nebés feladat len. de komoly akarattal és áldoaatkésaséggel legyőzhetjük a ne^énégeket
Feladatunkat megkönyiti azon körülmény,

egylőre asükségüuk kéispénsben hs a nagybirtokosság a kisajátítandó területeket ingyen adja át, vagy átok értéke fejében részvényeket iogad-.e[{
ba a földmunkák alŐáUitásánál, fuvarozások-nál és egyéb léteeiunényeknél a köaeégek is tőlünk telhetőleg közreműködnek ée teljeeitmé-nyeikért /egalább részben beérik rénvényekkel;
ha a pályáhoa nükséges talpfákat, kövst, téglát, épületfát, mesaet itb. részvényekért sikerül besz*.remünk;
ba sinek, síntapcsoló nerek, váltók, mozdonyok, szerkocsik stb. saállitán iránt gyárosokkal oly saeraődénkst köthetünk, hogy több évi réeafiaeténkkel megelégesanek;
ha végre a\'\'saemély ée teherkocsikat as üalet első éveiben köloeön vesanük.
Es most lássak meo vannak-e a forgalmi tényezők vasalnak jövödsTmeoőeégére ?
A remélhető sssmélyforgalom kisaámitására aat vettük csak fel, hogy a. vidék mindegyik lakon évenként egysasr utazik át pályánk fsleré-nén. Ezen szerény feltevés 120,000 otost 750,000 nemély mértfölddel eredményez ée nemélv mért-földenként 15 krajcár bevételt számítva 112,500 forint jövödelmet biztosit.
A teherforgalomból folyó jövödelem kieaá-Hutásánál a kiviteli, behozatali ée átmeneti árak sserspslóek mint főtényezők; ezeket a fentebbi rénleteaée aaerint össseseu 2,500,000 vámméssára vettük fel. Hs eaen teher évenként sainte csak felét fatia bo pályánknak, 16,625,000 vámmáan uiérü\'öldet nyerünk, vagyis a teherforgalomból, 1,6 krájoaár általagoe bevételt eaámitva mássz ée mértföld otáo, legalább 234,375 forint jövödalmet várhatónk.
Osssevéve tehát a saemély- és teherforgalomból 346,Bp forint bruttó jövödelemro eaámit-hatónk. Levonva ebből 60*|, ot vagyis 206,125
f< rintot aa fizlsti s egy% kiadásokra, marad még ■ ndíg tinta jövödeiam ősimén 138,750 forint.
ly öseaeg a befektetet tőke 7 nétalékát meg-hdladja. \' «
A réssvénvek mindén 100 forintja éven* ként tehát legalább 7\'foiiotot.fog kamatozni
Ezen námitás oly biatos alapra van fektetve, h( u helyessége — nyugodt lelkiismerettel mond-hlffidL Jdaár minden kétséget.
Mindeaek felsorolása után aáradékol sasba Íjon még meggyőződésünknek aifojeaéet adni, ho ;y aaon esetben, ha ügyünk élére oly férfiot ny ithetünk, kinek nagy tikiutllye és bsfblyán van as egén vidéken, és jól ismeri annak vi-nyait, ki továbbá áthatva a\' vállalat hasanoe-cédától és előnyöeeégétől erélylyel, kitsrtásss) és fái idsigot nem kímélve buzgón fogja aat vnetai; ha résavényneink képviselp;: aa igaagató taoá-csc io.k| önzetlenül fogják teljesíteni kötelessésüket : lkft as építés kivitelérte oly aaakférfiot u-vui k meg, kibea meg\' van a kellé technikai és adi linistrativ képeeeég és jártasság: ha nem fogjuk megengadni, hogy a nyerészkedés és nédel- I gés szelleme gyökeret verhfssen vállalatonknál,
ellenkezőleg oda töreknünk, bogy a szigorú gaaáálkodás és becsülsteeéég elve v^jék eoyedül irái fádévá fennt és alant miadenkinél, u hivat1 a len bármily minőségben köaremiködni; hs msl ősni fogjak a válalkosók szokásos seregét; ba égre aa érdekeltek mindegyike csakugyan sziv ín hordja e vállalat létrejöttét, iránta bizalmat Jó indulatot ée tebeteége sserini áldontkésa-•égi t is fog tanusitui: — akkor e vssot ki fog épül li és as egész vidék lakóssága nyerve jólét ben és vsgyonban rövid időn áldani fogja aaokat, kik ss esamét újra megpendítették ée kerentül-vitel In a közjó éraskébeu lelkiismeretesen fára-dozt k : vállalatunk rénvénysit psdig mint biatos i s jövödelmoaő tőke elhslysaési eszközt vásárolni fogják az oreaágban és tán annak határain kivü is, a mint veeaik ma már a példásan kezelt Arad -Kőrösvölgyi vasat papírjait, melyek aa üalet ulásodik évében már közel 9°|0-ot kamatosuk.
FÍfvárosi levél.
majdan, ha kimondaodod,
hogy:, „Isten engem eegéljao — Te kimondád, — a boltoaat nyugodtan, moadolattauul hallgatta, -f- csak sae-meobeu. ah szsmedbsn reagett kát fényes köny.
Ki látott mjür csillagot lefdtni u égről ? — Megható ée mtgantosaágban nagysaerü kép es A vándor ntjátm szelíd fényűvel alá ragárfó csillag sereg reeakető tekintette\' követi a távozó társnak otja i ányát. ,
Vagy midőu napunk sirja falé saállváu, a kéklő begyek ormainak még egy elhaló fésy-nyel int egy ssivélyn ísten-hoaaád, nem megható jalanot-o aa?
£n ís bocsaaoi akartam tőled s még egyszer mélyen belenésni aaokba a nemekbe, melyek édent ée poltíot rejtenek méhükben. — w
Épen alkalmn időben manók. — Férjed távol, egyedül valáL — lemét saived harmatát láttam reagani eaampílláídoo. — Meg kérdésé lek.
Emma, Emmal— emléknel-e uiit felöltél? ugve aat, a könvek, öröm könyök, molvek boldogság tsngeréban foldok!ó saivsm édeni gyönyÖleiről taatskodaadók jelennek meg sae-maimén.— Uig)e el Ön, — folytatád kötetlenül -jrJegnagyöbb boldogságunk közepett Is airhataak köny eket.— —
Es tőfdöfés vsls uenvedő ssivemnek. — Búcsúzni jöttem s nó nélkül távosám. — —
Hova, hova menjek ? —Mi nyújthatna tokád enyhet te árva, te mag törődve hanyatlott saivl —
jgLeot t sírban tea fáj i—i," — haog aik felém n embereknek tCT\'MlM^J^ Mondhatjátok 1 — kín pem jött viseta még nnki nm onnan, bn t mondáatokat mecosáfolhatná. Feledni akartalak oh oam lehat 1 Aa éjntkáht elméiáai Wilag sereg, n égnek tova etállé róen fellege, o htnotá, a virág fákoo áisóh^té ntüliM^aéd rólad bonéi ákot hotgukot j \\
m
rt hallék rólad.
Ha férjed belefáradva a vig eaimborák ée kéj-mámor dóaeölée hogy ne haaa léi - Oh
töat lihegő hölgyek körébon éldelt szilaj li ugy hainai hasadtával eeaébe jut. van s undort gerjeeatő dtlt ai csávái — neked könyök áatotják szemeidet, könyök 1 Mik lehetnének mások mint öröm kő nyék, „molyok a boldogság tengerében fuldokló oaivem édeni gyönyöraitől tanuskodan-dok jelei nek meg nemeimsn." —í — Te mondád 1 Su géuy Emma I
Mm Őn térjed felett viraeatáL s n a mámor okoata i ms álmában egy hírhedt örömláty nevét eutto ;á szerelemtől ittasalt ajkával, — te némán ti rlél le néhány cseppet nemed pilláiról.
— „Légi agyebb boldogságunk kösepett ss sir-hatuak kSnyekMl" — Te mondod I
Sae tény Emma 1
Maj lan, ha már nem lenek, maid ha a eaivoek l iu gerjedelmeit a nmekké. nőtt ssso* vedélytit elnémítja o rám ntheáedő föld sötét hantiaifa , — — okkor, ha agy tsteodao a sao-lid Ltot derengő világánál aepnikéh náJinak könnyű r iptükben kertednek ntjndikáló rónái álma föl i, fogadd aaokot saivéUyneu, fogadd mint isme róeöket, fogadd aaokat mint avagslmat a sírban em lelő ssivemnek Cájdnomtól sajtolt oj sóhaja ti--
És t>---élf I — %
Emi kem ne keeerius éitsdl vidám napjait.
— Felejti el, ha todn 1 — — Kiejts sl miot o pillangót, »a már rit féreggé véliooeH, — bár egykor élő gyönyörrel tytgUtáil tekintetedet Umn náiurmtu — Igen, — foltéit tll — — és te, légi boldog I - I
BtMpft— ,
Szeg íny, saeg^ny Emma J 4 —
fttlyár Óytk
N*mm síi óperette. — „Kúfaludi Tárt, köigyülíte.)
Budapest, 1880. február 1-én.
k lefolyt hét egyike volt a legnevezetesebbeké k. De ne tessék hinni, bogy talán megint oetroi lállapotbau vagyunk, s hogy mindsn oldalról p iskaosövek tátják szájukat ránk 1 lstsn mentsen!
rodalmi esemény, irodalmi ünnep volt aa. i genia, ünnepet ült a nemzeti sainháa „a proltU rokB elősdán alkalmából; • ezzel babér-kossoiut tettünk Csiky Öeigely fejére.
] lton sainmő nem eeik a ssinmű közönséges oiveuj ira, hanem ép korsasrüségénél fogva,* s más különben is rendkívüli alkotó erőről touus-kodó technikájánál fogva, annak jóval föléje emelki dik. A valódi soinmünek nemossk főcaélja o jelei vieaonyok ecsetelése által vagy aaokoak éretlei légét vagy pedig tulélteéget, s így tehát aaokni k tarthatlanságát bebiaonyitoui; hanem kitűnő ceelekvéeü, sorszeríl életképet nyújtani.
fi mindezen tényeaőket találjuk Csiky „proletárjai tan*. Előitfluk látjuk a társadalom aaon emberi it, kik nelőtt talán nem is létntek, de mindéi esetre fehér hollók voltok,• s kik most a kor sai delgése által agán társadalmi osstálylyá eiuelkeltek. Ingyenélőkúek lehetnének noveahe-tők, ba utcaaearki emberekkel \'lenbe dolgunk, ds itt oly proletárokkal van dolgonk, kiknek mnters ige van, s ea a lélekváaárléa I
A költő jobb tért nem is találhatóit volna jeln te letségeinek tanúsítására, s színműírói fel-adatáus i teljesítésére. Minthogy a darab meeéje i eléggé ímeiotes, nem akarom annak elmondásával uototni o t olvaeót; de ha már Csíkyoél vagyunk, fel kell említenem még egyik ujabb vígjátékát,] melyből saerdáo, mint a Kisfal utó-Társaság ji auárhavi gjüléeén, n első felvonást tel-
olvstla. Eaen réselet igen tstnslt, s egésnéie hamorral van ^^nádan\'-Hokogy jómádo. provto caiális embernek óh^ kir. tanáceosi caiaért és roadjelért fntve. Adjaistea, bogy néjtó testvére legyen a proletároknak.
Most egy oly, themára jövök, mélynél rövid ideig ak\'artk maradni, minthogy t «Zalt" szerint M.-Katíán is fog eaen álvetotbtii részesülni. Nemde már eltalálták kire caélaok? Joaehimra. Aki oam ia kooyit a naéhea, s It játntni hajié, eléggé éroahetí aaon gyönyört, amelyet eaen mi* fésm játék a seneértonek saeraett 8 fánk néave anaál becsesebb és drágább mfvénsts,\' minthogy ő magyar, caak tisstelete^ becsületet nerzetl uem -aetének. Mi eleget tapsoltunk, most öoökön s sor, tapsoljanak araim r)
A népuinhátbán a nemssti opsrette-cultusz mélyebb gyökereket vert, miotnm aat as elei óperette (Ssékslv Xátalia). otáo várni lehetett. Ujebbaa t i. Paks ksrmesísr saeraett aeoét Bá-kosy Jenő igsagató „TitiUJ hadnagy* cs. ssüve* géhes. Az ipari todáe nagyon szép és dicséretre méltó \\ de laláa — többe? észnél mint arővo^, azaz lassabban, ds jobban mint ezelőtt I — /
Még csak nt akarom féiemliteni, hogy a 9 Kúfaludi- Tártaiig* f. kó i-én tartja névioöa-gyüHsét, msly igen érdekének ígérkezik, minthogy ezen Arany János oj balladáját fogják felolvasni, amelyről jövő számbau len sseronceém referálhatni. Halán Frigyei.
Helyi és vidéki hirek.
— Kimutatás és köszönet-nyilvdnfáls. A helybeli kath. fógymua-Bium segélyegylete nevében van szereocsé e a n. é. közönségnek btcset tudomására hozni, hogy a fógymn. iQusága által jan. hó 21-én rendezett táncz vigalom inal egybekötött hangverseny összes bevétele 988. frt. 66 kr., mely bői a 423 frt. 66 kr. költség levonást ntáu tiszta jövedelműi 665/rt. marad; ezzél egyetemben kedves kötelességemnek tartom a t. cz. szülőknek s általában a u. é. közönségnek a nemes czél iránti szíves részvétükért meleg köszönetemet nyilvánítani.
Pap Jittos,
\' (Ifjma. ifsngstÁ
— Aztkaévsora.kik a helyb. kath. iőgymn. segélyegylete által jan. hó 21 én rendezett tánca-vigalommal össnkötött hangverseny alkalmával felül Esettek: N méltóságú Kovács Zsigmond vs«a-prémi püspök 1D frt. Ft. Dorney István 2 frt Horváth Gyula 1 frt, Ft. Bsrsay Elek Siirt. 50 kr. Ft. Pan János igngató 1 árt 60 kr. Ft. Vő-neky Pál 60 kr. Ft. fiám Jónel 1 frt Hirschlor testvérek 5 frt. Sseits Alajos 1 frt. 60 kr. Suták Elek 50 or. Föt Gronmann Ignács 50 kr. M.M. 50 kr. Főtint. Merényi Lajos 60 kr. Nncasts ló-asaf 3 frt Dr. Horváth Antal 1 frt Bslas Jóssal 5 frt Bárány Dénes t frt. Boenyáfc Qon-tov 6 fit Freyler Adolf 60 b, Kobn Jenán 1 (rt Blankeoberg Vilmos 1 (rt Kován János 60 kr. NJi. 50 kr. Kiéiért Antal 2 frt Kohn 0dön 50 kr. Sélyomi Lipót 2 frt Seben Zsigmond 2 frt 50 kr. Piihál Fsrenn 2 frt 50 kr. Bne-rédy Elskné 3 frt. Berényi Jósnf 5 frt Tsíris Károly 50 kr. Stolaer Qoaatáv 60 kr. flsoser János 2 frt Löwingsr Ignács 3 frt Kocsis F«-rencs 1 frt Bschrach I H. 2 írt. Szilágyi Lajos 1 frt Dr Schreyer Lsjos 1 fri. Etl János 60 kr. Zók József, 50 kr. Hajós Mihály 3 frt 30 kr. Plakner Nándor 50 kr. Knaan Boldissár 2 fri. Vlasits Antal 6 frt N.N, 50 kr. Leudvay József 60 kr. Séll.oy László 2 frt 20. kr. Dömötör Lajos 60 kr Stinn Károly 1 frt Heitelendy Béla 3 frt 60 kr. Uerteleody István 2 frt Lövinger Lajos 50 kr. Pávs József 60 kr. Sokan J. R 1 It. Práger Béla 60 kr^ójkovics Szilárd 5 (rt Ta-labér Kálmán 00 kr. Eisingtr Henrik 2 frt. Far-kas Imre S0 kr. Schera Tivadar 1 frt Bartoi Béla 60 kr. Domboy Károly 50 kr. Toboly Viktor kr. Laky Kristóf 60 kr. Győrfy János 5 frt. Ebenspauger Lipót 2 frt Bartn János t (rt Ebenspanger Leo 5 frt Simon Gjábor 60 kr. Cle-uiann Lipót 1 frt Dediassky Antal 50 kr. 8ehara Richárd 50 kr. Rotschild testvérek 50 kr. Vajda Bálint 1 (rt Fárnek Kálmán 60 kr. Osstisly Antal 2 frt Gooth Zoltán 10 kr. Gotnaoo J. lsidor 3 frt 60 kr. Baboehay György 1 frt 50 kr. dsnenn 140 frt A fenn nevezett kegyes jóltevők, valamiül mindasok, kik" egyébb adományaikkal a jótékony oaálra sagédkstet nyújtani eaiveekedtek, fogadják n ifjteág bálás kö-ssöuetét. Pap Jánoi ^ ,
fl0m lf asgsiti.
— Meghívó. Van szerencsém a nagy kan in»-i járáskör t tagjait e hó 11-én, d. előtt tu érakor a polgári iskolában tarttoió rövid értekezletre tisztelettel meghívni.
Tárgy: A könyvtár figye.
Hojfman* M$rs, a Mr sWttfe.
— A polgári jtklÜhll, mint már lapook nsult saámában említettük Január 29-én tartatott meg a Deák-finnepély. A szép praeoisiova) tlő-tdott lotk- és tttednthok Bereoa Imre étek ée aeoetooár Urnák elismerésre méltó bttgalasá-ról taoáskodlak H. M. boaditó novakat iotétott aa itjosághn o törvény tmstelstéről. Aa toae-pélyt Haóstoa József tekolanáki elnök ár ie sn-reooaáltolé jelenlétével ée végfii ssántén oéháay buzdító ^t iotétott t tanuló ifjiaágh« — :
— HmÚám httfvtrtotyt.) A világbirfl be-gedimAvásaoek előre jeiaett bangverseuys fsb-ruár 1 én tartatott meg t vároeháa nagytermében. A nagn ha ly árak ésfáis nagysaánt kö-aónség jelent meg, hogy a méltán oeodált mi-vén játékáhtt pötfl>kUheesék - J jáiék bírálatáról anoál is inkább lesaoodbatoak, mert at minden kritikát (elli áll Jotthim hámolatas taohnikájával elragadta a kleöoséget A prog lanm miodaa tgytt darabját a köaöoeég njn
*) Vár Mgk Htttt} sséta a Mskst is Hbévíits mér, Snr^ ,
kerületben i Sinj él PsrniM kösségekben, tq- egy tUgaif nyalánk termetű, halvány finom ifiu. **ljba s .plstai kerületben Piano és Gittel eVonáui nsmssek és gyöoyöril népek feltek; Absdens könégekben. magas fehé/ homlokén komolyeág él higgadt nyu-
Kelt ZaU-Egernegeo 1880 január bé. igaloók ttlt; de sötétkék nemeiben időnkint Kfisji: , jeménffi bér villant fái, bs a terem távolabb eeő
Síigethy Antal, rénében bizonyos tárgyat pillantott meg; kfi-asgy í fari. egyesületi titkár. jQobeo csak uelidnek, jónak ée becsületesnek
____látszott lenni. Mindsnnyusor, be ama láng föl-
vilisut, keaét uemére tette éa mélyen gondol* Csamc k. Vom r**t. ®rs dai barna törtjeit, melyek asép
jfejét kOrnvesék. — Aa ifja ruhásata leket* de
A tanár áq i árlAnf7fii koP°tt ?0"> m bogy ss, u oiy
litlldr 08 1 tf(l0flbZtfl, tu(f^k egyikének tulajdona, kik a szegénység
előcsarnokain ée a ssenvedéeek iskoláján kerees-
Irfja: FI y gare-Ca\'lé n Emili a. J*l c«ak lassanként bírnak a tudomány uenté-
Forditote • lyébe hatni.
— — Mánoerited Ferenci fiatal bölcsénet-
PEEBDMANN LLAJ08, hallgató volt, A gaidag bankár bálában nyelv-
L ée aenetanitó lévén, ő is megtiuteltott s nsgv
▲ifimmé] 41/. ttnnepél^m.ghivóral. A negéayManner.tdt
1 oly csél után küldött,1 mely bár jelenleg távol-
(Folytad a.) ben lerfni látnott, de mely uorgslms- ée kitár-
; ss uX S^\'tt S viW f,Wbir ■
bOBiélgfitni. — E pilÍMití; Ml k.ll bun.il- ^Lí lll ^K? ,^, e
SÍF\'T^JÍ^SLm L"í? » jol«nh«n minden 3*T?3tM«L \'
több tekintelyt sölceönö.ott, mint a men- A \' •.. M _. . ,
nyivel a terméssel tnla donképen megaján- LJ7ÍK iSSÍLSVfiS TTZ T*
dékoata volt. Árosát tul. jdonkipen nem le- ^ k nlt^\'ü^ ZSZXftln hogy
betett népnek mondani, de/slsmiflds kellemmel • P^T\'íjftg
birt, mely a fényesebb\' tnla dont pótlá. Köaöusé- Hti^ ÍJE2ÍSL \' % 7n£ * U
gsasn mo.oly lebegett uép ajkain: he azonban "tf? ? ;«"8«té vállAt, és mos-
TEL monclhstni kornor k lejeiéinek hitelt ad- iLlfr? ^ ELií^ H*?
hatni, mely időnkint .ötét nemeiből fölvillant, r\'^f/ÍL^^^,"^
ügy !mk a. ajkak mo.olyo(;tak, miközben lelke mk\' iT^\'l *
^i^nyu íienvedélylj; küUött. Ily jgj UbbfSSeTbl^
I süsíttít; °o rnak,°nSt ní KSÉsfe^
aadalmi életre néive uyerecÍnynek tartanak.- P° u
Arája, Wieden Bóiea, maga, nyulán^ ig« erá- ■ . J?u^^jKf1*V ^^ .J/T^\'
nyoi növéetl eiőke Volt ée^zépeége miatt álU- ^T:?0^\' »Wfi, dfl "\'íí0 r",*
Ián finnepeit, valóbaj/kóJ u.nSi tökéleteeaég "T^V^ M"ner,tedl rae/és"ék!«e,•
| falakjához közelített^ — Azonban önmaga nem ° "l ^\'T, éi f,,WUn"
í ismerte ez é^ vagy leXbb est ismerni nem gS^fJ TT^SÍ ^
Utazott, leirhatlan egy e>eaerfiség, elragadó, S^it?^ oi ^
mesterkéletlen kellem folt Sendes, kedve, lényé- ft^É" PJ^T
I ben, mi által mindenfitt kerCve él szeretve lön. tf^^íÉ^^®: /MolJ
„Nincs szükségem e bí.to.itá.okra« mondá "T S^! .11 ^ gondolkodott, •teliden 6. keseckéit vóleLénye likaira tette, * [ üt T^SJP^T
amidőn ez nokoU bőbe^^ével „erelme P^fef ^^f^^t^u*
nyomban, miért úmételjl a pár nappal"..- ^fc
előtt anyám jelenlétében adlt Ígéretemet Elég- -Kf0"*" ^ várva, hogy e.
gé tisztellek\' bogy jövenAbeü saerencéimet, ®»«TŐ.,teni fog,.; d. éraelm..,
nyugalmamat é. megelégedlemet keseidbe te- fjJ* ?Cr\'* ^ kü,önf4,
i gyem j - óe hi nem U birTm érielmmd ontani, tÍS^?!LhVÍSsÍT T-lfít
! me\'yek inkább pusstitó vibiUoi, mint s csen- fÍE^ L^^ i0\'^? ^ ^ÍSf^Í
de.ebb és nyugodtabb .zereTem ihletéhei haion- ^fí 7 F \'^" u ~
litanak, ugyVé^ménék.mnJr és ne ...vemnek ^tffr uávanatlw beavatkozása fölött
tulíjdsniud: mert ei biionTonn [ó boiOd.- A F™\' 1 ^^^ meghmgium, ki
kipitány aicaai mind jobbi égtek é. mindig J.zo^o. módon jóakaró ia voltja ..égy.n km^
.aorga.mif.bbin rödré bálnát; fogart fslsS ba rágoudult, m.Iy p.UanUwkka fogja a
í ajakáho. noritá, mi arra Itatott, hogy láss. ^ u\' *
él éppen nem kelleme, kedélyhangulatban van. Tá™k kö,al\' ^ » •
Íjé neretett Bénám-Uondá tettetettnyu- ^b, b^mit ellen.ulyo.ta- a ki, a. üdv,
galommil, nbocU.d meg, hi nem úgy sdok ér- Sl£*i
.elmeimnek kiíeje.ést, Siut te kiváSádl Hidd ffi^,1^ í?^ "2Í"
el uonbmi, bogy buzgó tÖrel ;vé.em leend, sleg- • UbAw0> »enTednl
asigontbb tartózkodás álul épugy szóban mint Weienittetett. j
tekintetben sson ponthoz ju ni, melyen te állasz, __(fo ytatán köv.)^
bogy s téged környező jégfi on, választottad me- Felelő, nerkcutő : 1IOFF5IAXX JIOR.
legen dobogó isivét lehfithei se. • —
M.gl,p.t„ 4. .1, pillLntW Hj elég mimimmUBi
világo.au fejeié ki ronsslás it, nézte Hóm i ka- ■ ■
pitány hevei indulatát. — i savsi, ás arciát el- i \'Z 5f ATTOXI —
borította pir után ítélve, eérették é. kezei in- z . 11 n II r n I i\\ Z
rsvehetóleg reeikeitek, mii ön Nándor azokat B 11 I |.< ll 11 [ E j | j j | ■
gyengéden meguoritvi. utób bi illetlen nyilstko- 9 || I \\ H| ||| Ij H (
istáért bocánatért esedezni látnott — Aionbau M l| | Ij II IJ II |J Ij || Jj
hallgatott, éa Nándor vinsa\' eieté a terembe, a m —;—:—•, , . fe
lármái, pengő életbe. 9 _^^PuflUUáli J
„Ne táncoljunk egy lengyelkét?- kérdé S »av«iiy«vl*e tyuUunb yUtai«M« f
halkau é. barátaágosan e« eizel a cai£r. aorokr. S , 1 f 1 .. . 4 w
mutatott. .Kedve, jó Rónái 11" ndeldett hme- C fl ^ I
Ugv.,miíőn püUuaúg halig tott ,n. haragudjál ■ - -«-| ^ ^ ■
Büh. nem, Nándoi, bíso yonu nem; de...« ■ MrtttOIli Hönr, Earlsbadbai). ■
R8emmidea, vágotts kipitány élénkenkös* _____^
be, él tnsgsfsl vont. S víg vendégek tömegébe. & K«pbuó miodra gjtamt. ét á»nui7it*«re«k«4á*«a. Z
A tervm egyik asögleUbeu magánosan él ^^ baligaiagoo, kii márvány ac talhos dőlve állott] MMMNKMNMNM
OOOOOOOOOOOÜOOOOC xxoocxxxxxxxxxxxxx ^
Q XIII. Jahrg. „Warrens\' H eelieiintlipifl.4* MII. J*lin;. O O saaaaaaaiiaaamaaaaaa^aaaaaafig 0
U ■ Ám F. jeJwi Hm*U i*g>na» thi m.m Abac—ft uí W y
„Warrens\' Wochenschriff [r|8
fii " X
kfS Polliik und VolkNWIrtliNohan.
A Í | ; (Dia verbraiteuk Winer riaiu-Dlatt) I 3 áA
|J ® m DU WodMtaeiM S bMridM la uafctoartpr tmá fnúoiukif* WeJwilW Pnyaa in l\'*Ktik É »f Q
X _ I uJ Punn OmUttwJ kNráfi* VvteUw albt MwwtiMfhw \'AtHKX-tiKMKLLStliaPtKN.
U g l^aÉitü -*ilu ir --Thtn " • i~r —* --— —
mm 1 Pui ükum. oker dcrio V««MlBÍa« eraedSeli beiért érni bfawi* rt mmém 1 afli
A J iMü Indi —plliM Ácb .WaRKKSs WOCHEKflCHJUlT* «l« -yaitegtWi nd whwS h.i , § » A
V Raáftbar b «BM alak a Imilifbiitu "FV
Q ~ 1 ^^ gjo
Q ® i Durch Beidluif de. b. Kön. unc. Miniaterrathee vom 28. Decembei iff^Q
o S I 1879- "arde „Wi rrems\' WeekeSMKrifV4 dsr trüber enUogeos Poetde- ^A
X © ffir áieKöe. uig. Kronlinder wíederain geetattet. .£ftX
V £ Hsa abonniil in Wies bei der Adwínbtraiion und im Auaíande bei al- g k
ÍQ Wlea, Ad»lnistpátion : 1M dehsttfiriai 6. O
másai Me** tésesn be. Beasvits seegetamlvé* bstásmd iitnett .ebáay d - rabot a seege-Hé ée eagy .épsettségt mlvéniiek bi.onyutt. A baamveneev .okáig leleébeteUss len mind a,ujt Jétt, kttatk érsékftk vsn ss isisei mlv4> seH irá«u **
— KM Ml veit sgyméssti. a bét utolján és otyás. Ssembsiee sgyssé. a tlssHéegylsl tsr-
mt| taraaegi lAeesvigelmáL A bál nép lá-i«ffttetialgaak Irvseásti. A lady patrone.se, s hJee Üssssely Aaialeé árbolfy a íegeseretetre-afcrtfcii végests bálaayai tiniét. A terem igen H^yt. veh nldMBÍtva. e a vigalom kedélyee ée f^telee vett. — Vssireapee a helybeli ipsros AMéiek egyeellele tartotta meg táncaviguaaát, méy Mgy isámu köéönség által volt látogatva, e kel s iaestefsa jókedv egén reggeEg tartott. «0iu a vunadosókst. -
-> (Hibaigazítás.) L.punk múlt (6.) etá.má-vesároeikke értelemasvsrólsc tördeltetett be. Iliááe e reánk a ázva iejnái.t/w lé vadáéért t. mun-fcatáreeaktól, kinek e fölötti megbotránkozását tel-,eass jogosultnak tartjuk, bocsánatot kérünk, bár . hiba eeak ss íiiető syomdsi munkái ügyetlen* »ég« folytán ea be tett meg, a különben könnyen helyreigazítható tévédéit s következőkben világosítjuk fel. T. i: A csikk második huábjáuak második bekezdés, eme\' vénsavai után: „<wif-műtcsdt nem hot* — folytatásul s bsrmsdik ha-aáb második bekesdén: A francaiáknál eat jő e^énen ugyanazon hasáb 5-dik bekesdéeeig. Ennek folftatásaal jön saután a 2-dik hssáb hai madík bekezdése: lu*U* mÜ*t* egén aa ötödik bekezd*. Végéig: Jó értfi trágyát kapja-nak*, a ebei kapcsolódik logtoe ia 3-dik hasáb 6-dik bekndéee . folv végig.
—• ltogbivé. A .Zala egerszegi takarékpénztár rénványtáreseág* aa alspessbályek 26-ik §-s értelmében folyó 1880. évi február 14 ik napján délstáni 2 órakor saját helységében kösgjrttléet taruod, mélyre a t. réesvónys. társak sssnoel tiasteleUel meghívatnak. —■ A kösgyQlóe tanácskozás tárgyai: L Elnöki jelentéé. — IL A. igai-gaióeág leeiámoláeáosk megvingáláee, • ipérleg niegáHapitáea e i nyereség feloesiáes a felfigyelő biiotteae jelentéae alapján. — 1IL A. igazgatólég ée felfigyelő biaotuág felmeutéee.— IV. Aa alnmeebályok értelmében netán beadandó egyéb iudHváoyok tárgyaláasu — Az igaagató válnzt-mány megbízásából: Handitr Irtván s. k. elnök.
— Egy lameró.ünket tudósítják Kapoloeról, bogy egy oda való főid míves november hó végén Tapolcaára ment, s ott teendőit végezve ba-aa leié indult, de ide meg nem érkeaett. Másnap kereeáeére indultak, . eiőaaOr két lábat, majd két kezet teláltak . hóban. 8aentfil huták, hogy íárkuok vágták le a szerencsétlent, noha ..on a vidéken farkasnak birs sem volt — Nemrégiben végre, mikor a hó kíné eltakarodott, meglelték M eltűnt bulláját ie, ..ját kertjének tövében, a rajta a megfagyá. jeleit oonstatálták ; végtagjait Ulán ebek hordhatták már elébb azéj-jel| - így irjs ezt e RPápai Lapok."
—• időjárásunk meg tolyton reaákivtl hidetf. Muil már belemeutfiuk . febrsáriuebe is, e csík ü*jj»kiiab»ü enged némiképpen . dermeestő hideg, mely ily tartós emberemlékezet Óta sem veit.
ÉHöaltét. Miután s ,,gazdatisztek e erdéesek orn. segély- és nyagdij-egyesfilelé"-nek slapna-bálytervezete márelkóesfiltói jelez ssakértők által meg is vingáltatett, bátorkodom tisztelt kartársaim suvea tudomására bosni, minerint ss slauti vss pái|e-táreulatok nevezetesen a magynr állam-vMetak, aa oeetrák állam pálya, a tisaavidéki, déti, s\'löld-fiumsi, srsd*kÓrösvölgyi, kaws odar-bergi, eled erdélyi, északkeleti, első magyar gáoe-wransgi, magyar nyugoti és győr-ioprjani vaspályák .» érdekelteket % menetdíj engedményben részesítik. A gyfilée inegt.i tására ss oruá-gi/S gaideeégi egyeefilet igMg.tósága, uját nagy lérmét volt nives átengedni. t
As előmunkál.tok már m annyira laladtak, begy aa alakuló köagyUlé., mim annak idején Lósysy Bél. gróf slsvs kitOkts veit, okvstlsn február 104a fog msgtartatai.
As érdsksltek Ujékosáaára a kövstkesőkst jsgysssfik meg;
1. A lonálUlott vasúti igssolványok meg-eeeraóee végett esivsskedjeask as illstok legkésőbb január 31-ig 8 kroe Isvsleaéei lap- hasssá-lata mellett, (melyen jól olvasható irásssl, ss iilstó neve, áltáaa, lakhelye megye ée s kündu-lém vssull állomé, feljegyzendő) aluliiotthus fordulni.
8. A gyűlésben tárgyaié. veendő indii-váayeket kérem bssoslókép óe pedig február Mg botsára bekfildsaL
8. Ai alkuló kösfyfilóe február 10-én kedden reggeli ö érakor vessi kesdetét s köeteiken (SUÖi UL)
4 As öemmksdési estély lebruár Ü-éu hétfő eets I árékor a .Hungária" etiledében fog megtartatni. Kfilöe belviaágrdl gondoskodva len, és amvsskedjoesk as érdskelisk esen tekintet* bee s easllnda portásánál tedskosédni.
Azon remény bee, begy U kartárssim msn-tdi aagyebb némmsl fognak esen slakuló kői-aytiésn megjelenni, kérem ogyaaeremiad esives-ksdjtnek as Igy érdekében ujabb tagokat is msíaél eagyobb ssásama) as sgyistaek megnyerui és sliléfeiiaél bojsleetsai.
A flsnafvar gaadaueatek és srdéamk or-eséf«e ssfóíy-és syáfdi) sgylsts* essrvssó bisott-s*p iidilirtll
Beisfssm, Fsreeosisk basárjs
Irvetá 0. Mmd,
slskitássi érdemében Mhiváat intézett ^ssteár* •egye seisáraikea. Tballa ilpjsi a ktlföldöe ssm vsTmu aranyidőket élhetnek, mert mbt a .F. L.* irta, s gráosi ssinbásabj annyira firsisk, 000 miadkst\'őt befogják záréi,\' — Gyöngyök város 1000 frtet adott népkojjhára. — Nagyr bány. vidékén elsvsnsn fogják ás őseket — A mmr Mváros jelenleg 862 leknonet gondos. — Győrött vmvsestékst tervssnek.
Irodalom, v
— EttfuUsi fJtíoát Pap Kálmán .Pásztor tliek4 ősim slktt kisdsndó sjabb költeményeire. Psp Kálmántól egy „Piastor tfissk" cii-mű versköletet náiidékosuok kiadni. A könyv flsött példányának előfizetési árS 1 frt; disskö-téefi példányé t frl. GyQjtőknek] minden 10 élő-\' fizetés után egy tisetsletpéldány kfildstik. A kö tet — melyn«k kiáüitám csínjáról gondoskodva leend — £-10 nyomatott ívte ;tlerjed ; folyó évi mároina hó végén fjog esjtó alul kikerülni év ss előfizetőknek haladéktalanul megkfildetik. As elŐfisetéii péniek á jövő bó végéig slulirottbos Pápára s .Pápai Lapok" nerkesztőségéhez om-meive küldendők be. Megjegyoiafik, bogy bár a kiadás körüli teejndőket mi teljesítjük, a kiadandó ml eaeraő tulajdonát képeienai. A gyűjtők ée előfiitők nejei, egy a könyvhöz csatolandó ivis kifognak nyomatni. lamételve ajánljuk a .Páaetor tUz<jk"-et . közönség rokopazen-vébe. Pápa, 1880 jen. 15. Horváth Lajot jogtanár, a „Pápai Lapok" .serkentője.
— Uj eenemii. Táborazky és Psrsch lenemű \' kereskedésében Budipesten megjelent: Székely Katalin. Eredeti Operett. Énekhangra zongorakísérettel vagy loiigorára külön nerié Erkel Elek. Szövegét irta Lukáoev Sándor. Tii dsl:! 1. Saép ss élet 2. Ede.\' kedvei kii baaára. 3. Szivemben két indulat. 4. Az én nivsm. 5. Ti-i zeuhat évee ki. lány. 6. Árya ki. lány, ezegéay , érvs. 7. Egy ceslódés nem halál. 8l Kupát ragstdj. 9. Kis pacsirta édee társam. 10. Kem messze van. Ara 1 ft. 60 kr. Ezen Operett a budapesti nép-aaioháabu nagy tetssée mellet sdstik elő.
— MágjSmt ée bekfildstett hozzánk \\ Pu-lalozti válogatott pájedagogiai muhkái. Fordította és nmgyarántokkal ellátfa Zwigeri Samu. 5 dik (fizet. Ara 50 kr — Melegen ajánljuk a lelkes! tanférfiu ezen vállalatát kartánaink figyelmébe. Peetaloaii munkáit minden Uniténak ismernie kelL — rj I 1 :
— As , Ornágvíhig" illusztrált hetilap IV. ifiaete következő érdekn tartalommal jelent meg: Három esiv. (Elbeszélés). Borostyáni Troli Irmától. — Alexander m.gqus. (Be§. s vsaut előtti időbÖJ.) Dnx Adolftól — Szép Batdne. (Ballada). Kin Józseftől.— Arány János „Toldi .zerelmé"-ről Száai Kii oly tói. (Két eredeti képpel.) — A magister nincenarum. Komócay Jóaseftől. (Képpel). — Qaatein (Képpel). — Franciaország két kdottja Abtlinótól — A kibivá* (Képpelj. — A. életmentő. (Képpel). — Örököa jég kösölt. Dr. N—u Miksától. (Képpel). 4- A "iu háa.k. Huaaár Imrétől). — A gyerköca. (Raji.) Válható). (Képnél)-r A Hans-basár. Veres Sándortél. (Képpel). — ftodey Lucaia. Chéville.Ben-riktől; (Foíjrt). — A fővároe krónikája. Zene. Képsőmdvéeeet. Irodalom. Gyánrora*. Sziuhás. Természeti tünemények Társnágok. Utazások. Találmányok. Ünnepélyek Befófmok. Közlekedés. Ipar ée kereskedelem. Sekk.[Képtalány. Be-tfitalány. Számtani feladvány. Sakk-talány. A Dl. számban köiült tslányok megfejtései. Sssrksntői üzenetek- — Képek: A „magister pincensrum". Gsstsín. A gyerkőcs. A kihívás.jJAs élet msntő H.ris bazár. Feszty Adolf raja. Örökös jég kö-sfitL Toldv párbajt Viv Tar Lőrli czczel. (Toldy azerelmébol). Toldy Pirosks sirjáuál. (Toldv ess-relmébői). - As „Ornág Világ" | jutalom képeinek keretbe toglaláSs cséljáboí elegáns, igssi mosható neoyksretskst készitettíjnk, melyekkel 2 Inért (ososasgolásssl egy fitt) inolgálhstunk t. e\'őfiaetőínksek.
kerületben j Sinj ée Perni í. kösságekbso, tq
vibbé a iplatsi ksrfilstben Absdsna VösségekboA. Kelt Zala-Egsmegsn Közli: .
A tanár és \\
Regény
Irfjs: Flygare-Oa
KoniitotU PEIEDMANN
Piano és Oastsl /Vönáni nemevek ée gyöoyörfi népek tollak
1880 január bó.
fiMpstiy Antal, íí gmd. ágyeeftletl titkár.
Csarnok.
édenczei.
LLAJ08,
egy itiags^ nyalánk tsrmstfi, halvány finom ifin.
! iám mám. Közgazdaság.
Értesítés
! s keleti marhavé« állásáról e «gy\'éb ragályos ; é. járványos állati bstsgségskről, folyó évi jsnu-ár bó 15 tői 22 ig.
1. Msgysrornág és
2* Horvát SslavOnoruág terület s véiimmtu.
9. A Horvát 8slsvos katonai halárőrvidéken j ujolag kiütött s marbavé.s s novnksi kerület . ben, Caglío községben: msgssfint s mai ha vén a rskovieat kerületben Ljeikovac kön égben.
4. A fiumei \'engerésaeti hatóságnak távirati jelentése szerint Fiumében ós vidékén ss | állstéfféaeeéfi állapot tsljsssn kielégítő.
0. As oestrák tartományokban uralgó msr-haván álláss s következő
a) Dalmáoiiábaa uralg s marhavész; Sinj, Psrnaes ás jPlano kösségokben j megszűnt p«-dig Csatéi-Vittsri közeégben.
b) Bukovinában uralg s marhavén ss Its-kany vosategiutéaetben.
As flaae]iély. (Foly táti b)
A kösbsn ss sljegysst ek magukra msrsd-tske kis esobábsu. —.A kapitány srájávsl egy sblak mellett épolv benaőlej;, mint Issssn látssott beeaélgetni. — E pillanatc í feli kell hsnnál-nuuk, hogy rajzaikat s lshs őségig híven adhas-iak. — Ling Nándor ksiitány középtermetű erőtelje, é. azépalkatu volt; modora, ínyének több tskintslyt kölcsönö lött, mint s mennyivel s terménet tnla donképen megsján-dékoata volt. Árosát túli jdonképen nem lehetett népnek mondsni, de1 alami üde ksllsmmel birt, mely a fénynebb tula dont póttá. Közönségesen mosoly lebegett uép ajkain; ha azonban s sötét mondhatni komor k fejeséének hitelt ad-hatni, mely időnkint eötét szemeiből fÖlvillsnt, ugy pisák ss sjksk moeolyoj tak, mikösbsn lelke tsláa iszonyú nenvedélylyel küzdött. Ily piils-nstokbsn másnak nuró tek utetét ki nem Állotta a lesütött eaempillák elrejtő c ason játékot, mi alattok játssodott. Ling kap tány asonbsn s város lsgsiőkslőbb köreiben £ nom modora mivolt férfiúnak tártatott, éppen ol \'annak, minőt a tár-aadalmi életre nésve uyereu lénynek tartanak. — Arája, Wieden Róna, maga i nyulánl^t igen ará-nyoe növésű nőké volt és szépsége qiiatt általán finnepeit, vslóbs^vósad ..női tökélstsaeég őeslakjáhos közelitett.-— Azonban önmaga nsm ismerte n értékét, vsgy legalább ast ismerni nem látssott, leirhatlan egy egyszerűség, elragadó, mesterkéletlen kellem volt csendes, kedvn lényében, mi álts! mindsnfitt kernve óé szeretve tón.
„Nincs szükségem e biztosításokra" mondá nslidsn és ksssiskéit vőlegénye ajkaira tette, smidőn ss ssokott bőbsnédiségévsl szerelme és nerencséje nagyságát eceemlé. — RMire való es? Tudom, hogy rokonsSsávvel viseltetel irányomban, ée miért ismételjem a pár nsppsl es-előtt enyém jslenlétében snitt igéretemet ? Eléggé tieatellek, bogy jövendőbeli nerencséimet, nyugalmamat és megelégedésemet keseidbe tegyem ; — ée ba nem ia birdm érselmeid osatani, me\'yek inkább puaatitó vibsrboz, mint s csendesebb ée nyucodtsbb szere em ihletébes hsaon-litanak, ugy vérmériékemneir ée ne eeivemnek tulajdenitad: mert ei biiouvoian jó hozzád." A kapitány aicsai mind jobbsm égtek é. mindig .aorg.imw.bbui pödré bajuaaát; fogait fellő ajakáboi noritá, mi arra mutatott, hocy láns éi éppen nem kelleme, kedélyhangulatban van.
„Jó neretett Rózsám" Lnondá tettetett nyu-gaiommal, „bocsásd meg, ha nem úgy sdok értelmeimnek kifejeséit, mint ts kívánnád 1 Hidd sl asonbsn, bogy busgó LÖrel vésem Issnd, s leg-nigorúbb tartózkodás által épugy. nóbsn mint teluntetben sson ponthos ju ni, mslyen te állsn, bogy a téged környeső jégf. on, válustottad melegen dobogó nivét lehfithei se.
Meglepetve ée oly pill mtáeial, msly elég világoasn fejeié ki ronsiléi it, nézte Rósna s kapitány heves indulatát. — í ssvai, ás sresát elborított. pir után ítélve, .ér ették és kezei én-ravehetőleg reeikeitek, miiőu Nándor aiokat gyengéden megnoritvi. utób bi illetlen nyilutko-Sitáért bocsánatért esedezni látnott. — Aionb.u hallgatott, éi Nándor vissz.1 eieté a terembe, a lármás. peugŐ életbe.
„Ne táncioijtink egy lengyelkét?" kérdé halkau ée barátaágonn es eizel a caifra sorokra muutott. „Kedves jó Rónái 11* sedekiett hise-legve, midőn pillsuatig halig |ott „ne haragudjál Irám 1\'
„üh, nem, Nándoi, bízó yonu nem; de..." jSemmi de", vágott a ki pitány élénken kös be, és msgával vonta a vig i sndégek tömegébe. A terem egyik asöglsUbsu magánosan és talhos dőlvs állott
baligaiagoo, kii márvány ac
oooocxxxxxxxxxxxx xxoocxxxxxxxxxxxxx ^
ArMstke faluban Károly Lájoe IfteeMfit vüsssteltAli meg peigérmee-mtf - A m s—subás legiddssbb kamuin Ötté LdMftó béré a kelt meg 01 óm klübee Tscae-Onle. ~ A pépe as Maisé fc§& boa brsMÉémíaa imitiá Q feleége a me-
1r*r káÉlyid liéisidbs laéaM s váénstskra. — i ksfeeAséai 14, msiyeii «f«a a tirtUy, a karé-uÉstebm S*. Is>véa kardjétal a vUág eégy tája Pp váfefl — UmH. - faais és liÉi esáf véd- ée éaas ^lnisé|sl MllHlÉ. - W
EM^l jM «mimm«cN >cr«ttti
1883.
L évi jaaikr 22-től 31-ik
1. Magyarország ée
2. Horvát Szl.vonorwá^ teifiíflfe oémmUt. 8. A Horvát Stlavea katonai batárőrvidé-
ken afalg a msrkavin a noviksi kerfiletben, Oagiic könégben j ujoisg kiütött a msrbsvén a vinkovooi ksfilotbae Botkovos kösségbon.
| A fiaméi laaaiiénUi hatókágnak távirati jslsetése ssaríat Fmmébaa ésl vidékén ss álNigŰMihí állapot teljesen kielégítő,
Bl Aa osstrék tartományokban] uralgó msr bevéss állása s követksső t
a) Bakavieibea uralg a marbávén ss Ita-ksayi vsestegietésstbe.,
b) Dilaátídbf araif a am« •
Dia WadMMwin mi rWani Oortenwcl i >Ai«an:Ma46a wtader *im eapttaJbuttráde Pml áuZvacke iiíjffilH BaÚ«*bar a aBaa mk
Durch Bent
bit ffir die Kön. i Msa abonnii léa PoMimtsra un
as|i| fehé/ homlokán semolyiág ée biggedt syu-jgatom fiit; de sötétkék nemeiben időakiat eménf0 hév villant fel, bs s terem távolsbb eeő részében bizonyos tárgyat pillantott meg; különben cssk nelidnsk, jóaak és becsfiletseask látssott lenni. Mindannyiszor, bs ama láng fölvillant, keséi uemére tette éa mélyen gondol* Ikoavs rázta félre dus barna fürtjeit, molyok nép ífejét körnvssék. — As ifjú rghássts lekete de kopott volt; mi srrs mulatott, bogy .s, ss oly ludótpk egyikének tulsjdons, kik s nsgényiég előcsarnokain ée a ssenvedéeek iikpláján koreea-tfil csak Imánként birnsk s tudomány isenté-lyébé hatni.
bi ifjú Mánnerzted Ferenci fiatal bölnésaet-Jmllgató volt A gazdag hankár básábsn nyelv-és ssnstanitó lévén, ő is msgtiulsltstt s nagy , ünnepéltre meghivóvsl. A szegény MsnnerstMt oly óiéi után küldött, mely bár jelenleg távolben lenni látnott, de mely norgslms- é. kitár-|é.ánál\' fogva nsm sokáig maradhatott sl; s nép világoe csél nem vplt egyébb mint s babérkoszorú1) és smmögQl, vagy valsmely felsőbb tsn-intéaet jövedelmeid rektorhivatala, vsgy kitudjs. valamely kövér plébánia, csi\'logott slsjbe. Kíné álmodozni cnk subád ; hiaa ssea nereneeé. tehetség, és a jövőre való ascsegtető nyájn remény nélkül, a jelenben minden törekvés elbénulna.
Lppen midőn Mapneretedt nemei ujolag idéatük léle hősugártól lőnek kápráatUva, bogy a i.mét kénylelenittetett szemeit keieivei eltakarni , r- haladt el mellette a tanácsos.— As iQuelőtt megállott, barátaágonn veregeté vállát, é. mondá : Nob, mint van kedvei jelöltem ? Nem fog (ánczolni ? Ilye. élveietek nem minden nap akadnak. — Föl I rázza le magáról a könyvport.
Mannerstedt aazal mentegetődzött, hogy Utóbbi években már nem (fánczolt; azoubsnia Valódi ok:{kopott ruhájában rejlett; mert attól tartott, hogy ily öltönyben a nézők gúnyját vonná magára. Bjjvid nadrágja é. nfik frakkjában nem akut a közönségnek ue ve ta ég tárgyul szolgálni,— pj mentegeién mitnm hasinált,
„Tái czoljon barátbm", lolytatá a nagykereskedő iegnyajaeább hangján; de midőn éuro-vevé, hogy Mionerstedt hallatlan meréanéggel, máwdiiben is, udrarms mpghajolás- éa fejbólin-tásaai akará viMuutMiUni felhívását, gyorsan odrivá leányát, ki ép .kkor régié a tánosot s kapitánynyal. — Rózsa nyájann é. vidáman kö-zol^dett styjáboz és ez\'kérdezé: „Melv táncsra nem vagy foglslvs?" Rózsa kissé gondolkodott. „As Qtödik lengyelkére" etvuskám, válsssoÜ — „Jó" bond a t.nacsos; „Manneratodt ur fogla-kosik veled" — és eaael si slbízskodott férfiú tovább mint, anélkül, hogy as i0u uczpiruláeát . éa nemlesütéeét, egyetlen tekintetre méltatta volna. Róan az ifja előtt állott, várva, bogy es styja aurait msgerősiteni fogja; de érselmei, melyek bennjében verseuyegtsk, oly különfélék Voltsk, hogy sjksi egyetlen hsugrs sem voltik képesek; megsérlett büsikeeég — leggyöngédebb h&rja a szegény függő ifiunak — melyet s tanácsos hívatlan, udvariatlsn beavatkozása fölött érastt j s félelem, sson sgyént msgbarsgitani, ki bisonyoa módon jóakarója volt; s négysn kinsó érzete, bs rágondolt, mily pillaatásokksl fogjs s társuág némi, é. végre még más érzelem ii, s Inghstslmub mindenik kösül, léely ssért ii s többi bármst ellensúlyozta — . kéj, \'.a üdv, Ró* aaáv.1 táuczolni, kinek egyetlen pülnntáe. őt . námtalan keserű, fájdalointelju órákért,, kárpótolta,\' melyeket a tanácsos hásábsn szenvedni kénytelenittetett.
(Folytaién köv.)!
Felelői nerkcutő : HOFFMAXX XOB.
MATTOi\\I
• Icftiaitább ésvtejréa
Na v a ii (v ii vize
a légsouertk, a gyomor át a hóhfag An-rvtja ellen
PhnI illák
ll|iillui fi flHiultii
méntiii bajok jfat
köhögés ellen.
Uattoni Henr. Karlsbadbaii.
Ksphsiö íniwlen gyónert RtJi 5 13
éa ImuptAiii ikedéjbea
„Warrens\' WeclieiíMclirift.\'* XIIL Juhira.
Am r. jedeu Haula bogiunt eln aaeas Aboaaamat saf
ens\' Wochenschrift
(Br
viliik und VelkswirtlMelftAflL
(Du verbroiteUte Wiráer Piaau-BlattJ
h Uaariak (a aosbbSivr» knd freim&tb.««r WeUf »U« Vncsa én IWik k m ffie di» Variebntec aUor aiawaliHwhaa \'AtTIKN 41 üSKlil^CHAFrKN, achtaii Varüaaasa *uf.írírtfa.Hi4ftli<->;cra Uthfeu k>;ai van huhm lalvmaa (Sr Éikum, Skar Sariai VaaSAteiaai erieSkh btUhrt Smi UnM «ö «anlM Se ách „WABRKS&\' WOCHElmCfiairr* iJ» iumlwrher mi maniihw l Angfcltftaiieilca.
un de. h. Kön. unt. Miniaterrathu vom 28. Decembei arreae\' WochénaenriítM dsr frfiber enuogeoa Poetde-ig. Krenlinder wíederam geetsttst. in Wiea bei dsr Admtuiztraüon und im Analaade bei al-I Zestungi-Agoalurea.
M 1-2
Émw
Wien,
Á d
UblnUei: 1
Hchottrnrlug 6
i i i — i, i ir ~ \\ . i " r " ———
részvény-társaság J j
6s Vás megyék réírféje kiterjedi hatáikörrel
7n A1rcs6aAf i
Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. *
Léo, a magy. Alt. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
_|[ce Jos. Mária Emil, a párisi Bocieté de l\'Uuion géneráiej ve I
Párisban.
Igaxgftt4*ág. <■ \\ , I • j\' •
k: Dr. H i 11 e r Albrecht, köz- m váltó ügyféd Bécsben, teher Károly a „Hpftmann József* nagykereskedő czég főnöke
i Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. } 1
igátó : Moskovicz Lajos Budapesten, is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bát- \' mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ameny-tókeereje és az éléa álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt aség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleJni, másrészről ásánál is keltő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire. i
t társaság iráot! újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér- ■ )sitási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogad tatnak,
.maradván teljes tisztelettel fl
Magyar-íranczia biztosító részvény-társaság 1
foügynöksóge N.-Eanizsán. fi
Gatmann S. H. |1
g (oooooőooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^ | Q [Poudre de SeraiL 1
IR X ---- -----------—a— JI 04 • X y r BLAHlVÉ LOCIXA MlTán kflIrMa aremra. ,1
A 4 ^T^Hft^fTnfjjTl^V^I í O t 8 I 8 r X fi U Km& ucm vegytanilag HUÍMéti, miodefi irtilM mnWI mtaut 4t oly khbi ttti^íoaOf
H | I ■ tVH fi II . K ktt tgyaait, hogy minden addig a kSI- éa baUMAi kiaritaö porokat e«kaioRtoaa MAImaljt, aagjwliil fiéw^i ai I 1
■B > , H W » _, X ^ r inni aaldMinka haHmoatnpoMy*t*tiVI ®ag*»ja, u area»k ét atatfadapak IQu ét timiaHn mímm<* kW- I
n 1 H V^^^I^^M I H fl I V fl | * >frfSu\' ^^ry4^ * >wt **** ^ BLAHÁMZ ÍOP1ZA
M I \' I I 1 illiU I | jtj , > A Poodn d« SanO.aaiyat te frhalélt, v»Ubaa uSutMathao ttoitfca. m ttmmi at mh .
VI ",1b «W1 llllllllllllilWlyr ... . I , X f V léthatallaa ét tartrfa, da wwmU rwdat httmUelntl áiulwdw*t* alul u mn ol* ktMad* J<k*kt"ty te- |
nC I I ULflMHWWlflllB roelJDetageK PZaméra. U 2 1 Uat gyakorol, amlttót mt« •ddic semmiféle Iminél NO tapuataltaiB. Mi)r khrélé médiáig* ért jovib* at* ,
m A ~ T / , ■ 1 I, kedveoci unpormt kUir^H tewáhi, ét mag v«gyok gy&aódv«t bog? Mftbnolbatatlaa M|Mit WulAn.- i i
H \' | 1 fl JL . U ■ |7 ill—irt-ik rag IrrwW. DméUtUd | 1
S C\'esi 8-i2 ÜOvás eiiiiek utónzilsa ellen!! X S 10 - -------- Btoha Loui&a* ,j
R V Már több mint SO év óta kedvelt egyJdflli és legjelesebb gyógy- ! ■ [ R g 691 5 10. .Créflie PoflipadöUl".
| X szer a torok és lélekzó szervek minden bajai ellen, mint: klbögés, nátha, | 0 , w<u ^ Mft^rSSf ítiS^j^^^r* tí£i JI
1 i\'.wWW* torol-éi ijeilbaj wt. XI, g ffiM^fe^ I
M A 8T£I£B NÖVÉNYNEDV üvegeire c szavak: L Apo feheke Q M I ¥ rfrj^ tóSn^&y^^k^SŐS."^\'íiSífunr \'
W iM>i«a Qiricbea in 0 r a t a valamint a jegy J. P. vannak rányom* < K W V1 /ÍSmIkviv ^ Hch^ «>ó4i inuok é» Mgoi iiiiMMwkte». I
± 1M 1 m .1 ._ .. .. . \' T rj _ , , 1H] r A \\ m MC JwVV tetet POÜDBB I>K SERAIL«m«)1ék«U vMU«rfr*J wi Wiktr*. «0
M I" | va, azonkivöl a ragjegyeken a készítő névaláírása: J. Pu r g 1 v 11 u c r A A (i H)Qwd) b ««h n dobosi----íódi düdö^i--r- - wuuwSj\'Cöi ukTtT isz
H X Apotheker kék színben raol feljegyezve. X | O WS&ffl ggTt^T • ^ Bktt"f4" * topaew, I
A X A számos utánzás és hamisítás ellen inijftk és kérjftk a t cz. ve- X m 0 L___IS! ííféU BifruÉiiina ptrtou mMtomk. __J
■ vöket enk azon üvegeket mint valódiakat elfogadni, a melyeken fen- j\\ W m 17 érétmértm, 0 álrnkmányI 0 V Ninct tdUékékőgéi^§ V
I <3 J"* . öíf Tra\'vyá-icipMz # K Jte^^^SÜM: 5
* 0 a . rr*"ri— C1 H • a** • K rdu**, mim ár A. J | y irt tfiftikkt H kr. o é C i S JJ JSZéiC • Jgflj^fljpfe j
I f! ******* raktár; P«rgl^toer Jf. g/égyUra Grát*. X | t g 3 í
■ f i Főraktár Magy aromái réttéra: Török József gyógyszerész urnái Bpesten. X H § UJÜ 5 S wu^w^iOTUtta f j
J. v /C M fl m I^IO Moiki Briten W M mrnntm tnái Viétti ■nmMlw- 1
}l | í BArriSAM MAOT XAimai9 i B«td Jó*^gyógy^^iumál, Pv»- « B Z RBfrUllZRM 1 RlmNfí flffS VnDnRD tt S N&bb«pírtejipnb I
P mi léi> ii(ii—á« ■■■ál liiSiMtiw Tnmm él tnhyn É Taobttt ttíttaiil A 19 I „DfillUfiDO-LlllUjmt l/AO VUttl/űtt- w #% » » WSfjtlMktea d
1 i ^ ^^ II Mi J w W1? • ™H y | fl BEU&LER GYra-BREtiBAUKS" • A Ht* A- a®!^ Br* J
* V)QQOQQQOQOQQQQQQQQOQOO 1 MOállag, ^éf laUctt t X _sni^io j
n fl n^nJl ^-----
A Magyar-franczia biztosító
tisilelellel alólirt igazgatósága ezennel jelenti) hogy Zala, Somégy, Baranya es VáS megyék réntétp kiterjedi hatáikörrel
Nagy-Kanizsán
állítván fel, annak
Gutmann S.
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány* és jégbizlositási
is felhatalmazott.
Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia bjztositri-rés&vénytársaság igazgatósága: - fte-
Schweiger.
óügynökséget
zetésót *
H. úrra
igazatokban jogérvényet biztosítási kötvények kiállítására
Moscov
lv£sLg37-a.r-frs.3^.cz;isi loiztepsitó ré3z-véri.3r-tá.rsa.sá-g>
igazgatóságának fenotebbi közzétételére hivátkozáasal alólirott tisztelettel jeleati,
Nagy-Kanizsai
főQgynOkség
miizerint a
V
c) szárazon vagy vízen szállított Javak károsodása ellen;
d) az ember (életére minden ismert módozat szerint.
vezetését elvállalta s a- ftfligynökségi irodát megnyitotta, hol is biztositási aját latok elfogadtatnak b \'a \'biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások legkészségesebban megadatnak "
Biziotií pedig a lána»ág
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen;
b) Jégkárok ellen f v
A Magyar-franczia biztosító részvénytársaság, melynek
20 mil)ió frankot, az.y, 8 nfiUió arany forintot
tev<5 alaptőkéjéből a részvényesek álul miojdjárt kezdetben )
10 millió írank, azaz 4 millió arany írt
készpénzbeu befizettetett, s részint a fóvároe legelső pénzintézeteinél, részint pedi j magyar államértékekben 6s elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. oktiber 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság Ügyvezetésének élére kdvetl ozők választattam meg.
Tál a a itmá ny. Elnök: Bittó István, ó Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró B á n h i d y Béla, földbirtokos, orsz. képv. stb, Bpesten. * Bontoux Je&ó, a párisi Societé de lUnioi g\'óner&le elnöke stb. Párisban. Vábuatasáayl Ugok. Bobért Morin marquis de Bannevillei a^osztrák déli vasút igazgatósági tagja itb. Párisban.
Nenwelt Árain kir. keresked. tanácsos nagykereskedő. Lovag zápori Regenhart Ferenci, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédvisjeló stb. Budapesten. Báró Tínti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén raa elmondható tehát, hogy nem volt még ax egész monarchiában biztosító társaság mín^
Ourlt neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midén a társazág ezen, eddig v ^
aára nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsi letesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleJni, másrészről a iszák vezetés aratottsága az iránt is kezességül I szolgál, hogy a társaság a díjtételek megi cabásáaál is kellé tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire.
A midőn tehát tisztelettel alólirótt a biztosító L közönség bizalmát az általa képviselt társaság iráatlújból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér ügynökségi területen a vidéki ügynökségek szertézése teljes folyamatban van, és hogy tüzl iztositási ajánlatoka már felállitolt ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
N.-Kanis»án 1880. januárban. 11 \'> ; -maradván teljes tisztelettel
Ái Magyar-íranczia biztosító részvény-társaság
foügynöksóge N.-Kanizsán.
Gutmann S. H.
Felfigyelő blzotuág.
B e c k Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatóis. Lánczy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Serreboufce Jos. Mária Emil, a párisi oocieté de lUnion géueráie ve felügyelője Párisban.
Igmagatóftág. j< *
Igazgatók: Dr. űiller Albrecht, köz- .és váltó ügyvéd Bécsben. . Kistenmacher Károly a „Iioftmann József* nagykereskedő czég főnöke \'Gidapeitan. .
Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató: Moskovicz Lajos Budapesten, lévő,, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bát->z ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amenj-páratiau tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt
689 5-61
mm
vuvL VI1ILI roellbeteáek számára.
68i 8—i2 üövás eunek utónzílsá ellöeü
Már több mint 80 év óta kedvelt egyedüli és legjelesebb gyógyszer a torok és lélekzó szervek minden bajai ellen, mint: ktjhOgés, nátha, nl;edtaég, torol- és mell baj sat,
A 8TKIBE NÖVÉNYNEDV üvegeire e szavak: L Apo theke I zu m Ilirs ch en in Grat z valamint aj jegy J. PJvannak rányom* i va, azonkívül a ragjegyeken a készítő névaláírása: J. fUrgleituer I Apotheker kék színben vai£feljegyezve.
A számos utánzás és hamisítás ellen intjük és kérjak a t. cz. vevőkei csak azon üvegeket mint valódiakat elfogadni, á melyeken fentebbi ismertető jelek láthatók.
Árt «T*g#ftktftt W te. é p
^ ------------" n^LWTjnjlk-,^-
FénéUliM raktár: Pwrgleltoer Jf. gyégytájra GráU. Főraktár Magyaromig részére: Török Józsjjf győgyazérásl árnál Bpeetea.
AAJTTiKAM VAOT XAratÁjr i B«aj Jiwr gyófyjwréw túrnál, PHh , ffr Bál* n^nipjjjiw iwál, Bmsihsri Wmmim léül Öohwwa » ^anber ufknál
Pondró de Serall.
BLABÁMÉ LOI IZ A mlvéM kedvesei sroMrs.
Emii utaor v«fjtMÍU| t6ké»W#n. minden árUlmu neráktól mentes oly UtftnS UK)*«M*r Itat oKyultf bcfr mlndjn edillg • kflt- é> bctfóldfln kéa*Ü«« porokat mIumrmm Wölmnljí { Mfjanérrfl fwkr^je ai mhI uidftJinU kalIeWüaa |*lblyfa»tól inefóvj*. u arcúak ét a Értilrt IQu ét liwlaiiii ^liiiM k«l* hWi wj, hcfj a IffÜNobb mm ímképM a port tajtt £«r«vonni, mriyjUtflnS hatUriirt BLABÁVl LOUIZA a»iony»Afc kfivetk«a5 nrokkal tönutt® U:
Tím»- Xüller J. Lh «mIőu Vadász Fere&os ö«v. utóda,
illaUterin urnák Mapntn a I\'oudre de Soreil, melyet ön falUltit, vaUhaa kllM éa mméhm itwlWa. mmi aatscaak a* $mm liUiatatfan éa tarlói, é« agjvMfsmlod rtmiat hannUatnU tmlaiHinl|i Mjl aa aran ojy kOIénfl* jécttjmy ka-téat gyakorol, amlnOt ínég eddig semmiféle inomll m tapmtaltam. moly khrAU ttd^&méféért JmWl mint kedreoos arcspon>mat KUárékg fogom ki—ihi, ét Mg vagyok gyteU*aMcy WWmulhatatlaa Mgiétt álulén«
i log érvaONt. . TlUliMil
, BUiha Louisoi
tilnréwtk fog a
6-10.
,Créme Pompadoür.
\' Utftaéoégvkkal valé éoanMlMéao i tintaiágtban ét «r«jíbea alöáltit . ,
aai otod\'Méptégél abélk&l, hogy u tgéwtgéatk értf foéai | i ItigbaUiatócabbaa aléaláol. — 8 kHünö mrjóval MStap min-0 (égelr én banáUaU owritéiaal 1 frt 10 kr.
Át tUatiuuki tarén JaUotékan pAria> Utéaéaégekkal falé 2knuUttaté«eim folytán tikerüll a fttfiM ét felatta katáMt rCHK»E POIO\'ADOÜBT\' ogén llKirtglbaa ét er«jíbeo atöáiUtanom Zi atoo «tr, meíriyt) a Uraavat aattony agéM agg koréig fenntudu tártául woé\'ttép tágét aaélkSI. hogy u igén égénak\' értőn ««hi ; aaért mm maiaaitluttoolal a t, |éfi|rflégaak aa> a foghatta \' « oMM atMtofi gténaiayL Zgy tégolr
Otak aaoa káaiHiéay rfléétjigéért kiiiitilna, -ímaJy foottbbi ré4)<jiMil tá *an ■ létra. Ilrfgnagyobt vél—tik valódi iratok ét aágoi Hhtntttkfato
■Mta dobos POÜDEZ PB SiKRAIL a m«Hék«lt WocyMtt lédlMiaiol van ailétva, 00 I) kr. ét I tt éoboukku. valód) a "" /rKKMVCZ 0«v. otóda, ÜUu«ré« a ,
ÍM imtt a Wu^íÖTt^ VAD1* ,VWg-UrtíyBé*-boa KTOAPOT, Korooabemog tóm 1
Mf VWM wtfmáHémk
!7 érdeMérea, S dimkaii) I A
ÍtMiv f7»/. Jtgitatlm, kén fankt wattradó taküak ■ l ilk In III il ■ imitt I
„BBtPBS-LEirÖSG D88 VORDEfi-BRCHLIE UYF8-BRBÖBAUK8" MUlímEt Mellett •
Nafj-Kauiisan T3KT
Ht \'mn íiili\'tr\'iiTniIi -^g l|«r fifo kMaÉM Mll f —||| láll. Lagkallamaoabb. lfigbiltö«*bb gjógj-•tor rdU*éf, itvaM^aé iéTnw*
űetmtmö iiOl^ étim. Endetl dabo-tokban 86 kr 50 kr Kaphaié Bnáspatfoo fSrÜ JdkMt gyépMwéw cntél Király ot-m* htim IfHiif HolWy I lUm tmítaéi öíIbí i. M ttéi* a. nnfttfii iiraknal, ftllnra|<a QUei JU i. Imhh lto a. pop—<é« nrnál. VMéki MfnM-
(teftklb «rj fitaji ómefbwi) poala ii**J-vám kérttMk • a iyÉyilMwtHwt MaSaNMMfc IfSor A, lih^Hw, Br
IBRf?! _ : .. Mm . I
ftaM Nif kli^NiáaMii ITjitnihÉs MM, Hl. BÉMi
OHMÉ M ifÉi $ H I in
1 frt n lt. iHihimt * ImMm jtMtm wiMr f |r. tfMmlri MrMiwA I lr. n«»f4íi *» »*
ZALA
. I MEGYEI ÉRDEK 0.
KÓZM Ü V ELÖDÉSI. TÁ RSADA LM I ^ GAZD A ZALAMKGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET IÍI7A
Uthrnák Mi
B*u A *Ml,M.i rhléi Msfe MlU^rt Uj iitmiM aftnc Dll « BínaeiiWJ«i, Imi cMk iamtrt k««kM< fofftduteak 4 Sédratok )imu n«a ktldrtnrt.
Nyiltttr; \'•tilfti-ft 10\'k
4SZATI HJETILAP ALOS KÖZLÖNYE.
7 szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. február
ű:
Papa - Dev^cser - Sümegh-Keszthely.
Lapunk t olvuói időnként érteiül • tok uoo fontol öu>sgiioQ) ogyoi fázisaí-réi, mely egy Pápa • Déyecser • 8ümegh-Keszthely vidékét egybekötő vasút léte; pitéié iránt j<5 ideje megindult; közöltük rendesen az erre vonajkoző részleteket fel az érdekeltek ez irányban való elismerésre méltó fáradozásai t. — Lapunk tlőbbi számában közöltük azjn emlék-iratot íi, mely ez Ügyet eléggé kimeríti, é mely emlékirat a lapunkban is jelzett s a pápai polgármeiter Woita József ur által febr. 3 ára ugyancsak Pápára egybehívott éttekezleten volt megvitatandó. A*^ értekezlet meg ii tartatott, i a fon-toi mozgalom iránti uagy érdekeltségről tj@*z tanúságot, hogy ez értekezletre Veszprém- éi Xalamegyéből kiváló frrfiak je-foutek uieg. Így volt lehető, hogy ügy a kezdetleges fejlődéi stádiumából egy-aserre egy nagy lépésiéi előbbre haladott. Ezen értekezletről kimerítő tudósítást hoznak a „Pápai Lapok" • csak szolgálatot vélilnk tenni L olvasóinknak, ha az érte-kealet lefolyásáról e tudósi tál nyomán meutől kimerítőbben értesítjük. De mielőtt e bő tudósi tás nyomán mi ii mégis mirtetnők t. ol valóinkat a nagjérdekü értekezlet lefolyásáról hírlapírói tisztünk-uek tesxünk eleget, ha ez építendő vaiut-vonalra nézve ktllOnÖien felhívjuk mindnek figyelmét, ki általa talán közelebb-1 lől érdekelve vannak, ha odamutátunk annak nagyfontoiiágára közgazdasági, ipari ét kereskedelmi szempontból, lőt lia egyenesen kiemeljük hogy Veszpréméi Zalamegyék illető vidékeinek élet- éi létérdekét képezi ezen vasútvonalnak kiépítése.— De fontosnak tartjuk azért is, mert társadalmi mozgalom akar annak létesítője lenni, mely mozgalomnak intézői valóbán hazafias .elismerésre! tarthatnák számot an iák létrehozásáért. Nálunk a társadalmi tevékenység mégninea annyira kifejlődve, hogy minden mozzanatnak ne örülnénk őszinte szívből, melyben életjelt ad magáról, s ha valamire izükségünk van, bizonyosa* az, hogy. a társadalmi tevékenyiég miuél nagyobb mértékben nyilvánuljon közéletünk akár mely terén. Aa Qgy élén álló férfiak, kik munkát és Cársdtságot nem kiméinek,
• hogy az ügyet diadalra juttassák, garan-1 tiát nyújtanak srra nézve, hqgy a vállalat szolid és megbizható lesz, s hogy ők valóban egy fontos hazai érdek [szolgála-tában cielekeiznek. Ép azért egéiz bizalommal nézhetünk a kiküldött bizottságnak qíűködéie elé, mélynek munkál kodáil hogy sikeres legyen, őszintén k\'iyánjuk.
Most nézzük a vita lefolyását.
Woita József polgármester szívélyes üdvözlését és köszönetét fejezvén ki, a izép számmal megjelent érdekelteknek, az értekezletet megnyitja, és a tanácskozmán y további vezetéiére elnököt kijelöltetni kér. Felkiáltás utján elnökül Kiss LáseU jegyzőül Horváth Lajos választatván, helyeiket elfoglaltak s utóbbi felolvasta, a jelenlevők pedig zajos helyesléssel fogadták a lapunk egyik előző számában közlött és ezen értekezletre szánt emlékiratot.
Ami Lóul6 elnök: Tisztelt értekezlet! A felolvasott emlékirat, mely egy olyan isakértő tollából keletkezett, ki több vaiuti vonal előmunkálatainál, éi építésénél részt vett, elég kimerítően -tárgyalja a Pápa-Keszthelyi tervbe vett vonal, viszonyait; én csak két szempontból óhajtok hozzá izólni t. i. a vonal jövedelmezőségéről állított tételek kiállják-e a bírálatot, és nem kerül-e a vonal többe 1.900,000 írtnál? nézetem izerint ez s két szempont az Achillei sarka minden vaiuti vállalatnak. Ha a t. értekezlet bármelyik tagja megtekinti Veizprém éi Zalamegyék térképét, • Pápától Keszthelyig azon 25 köziégét, melyet s vonal közvetlenül érint, továbbá jobbra i balra l\'/i mrtföld szélesség ezen 52 községet, mely a vasút vidékébe esik, s felüti a népizámláláii adatokat, meggyőződhetik arról, hogy ezen 35 □ nittöld területen 129,000 lélek lakik, i mik egy mtföldre 8600 lélek, vagyii 600 lélekkel több, mint Msgyarorizág viszonylagos népessége, már most ha hozzá veszünk az idény-•zerü személyforgalmat, szüret és fürdőidény alkalmával Balatont éi Hévvizet illetőleg, továbbá Győr éi Kanizsa öiz-szeköttetését, mely nem jelentéktelen! be kell ismernjUuk, hogy a személyforgalmi adatok inkább a valószínűségen alul számíttattak, így áll a számítás a teherszállítmánnyal is — 100,000 h. szántóföld, • 180,000 h. szép erdő exportja, ugy az egész Balaton mellék bortermelése Füred-
!től Keszthelyig mind a ti polczai, ede-j.ritsi i györöki állomáiokri fog izállitat-fni, i Tapolcza olyan bőrke -cskedési piacz jlesz, melyhez hasonló nincs a dunántuli [kerületben, ezekhez vegyük a noizlopi kőszén szállitását az átmeieti árukat^ s a behozatalt, a felállított szállítmány mennyiségét magasnak épei nem tarthatjuk. Ami pedig a vasút éjitéli költiéget {illeti, arra nézve határozottan merem állítani, hogy ezen a vidékér, hol minden nagyobb akadály i egyet en átmetszés nélkül, Fenéknél egyetlen íagyobb híddal, hol kő éi fa mindenütt a vonal mel-jlett van, a jelenlegi olcsó árak mellett egy mrtföld 150,000 frtba nem kerttl. A vasút épitéi történetében l incs oly gazdag hónap, mint ez évi jai már hó volt, hol következő vaiuti \'erve t keletkeztek. Megyei vasút Jász-N.-Kun-S íolnok jiegyé ben — egyelőre üj-Szászról Jász-fiiérig, előirányoztatott mé^fbldenl ént 50",\'000 forintra. Debreczen nagy vár idi vasút 19 mjtföld, előirányoztatott i lértföldenként 100,000 frt. jN.-Károly M;,té-tizaika — •mértföldenként 240,000 frt, ezek mind moitohább vidéken vannal, i kevesebb költséggel remélnek vasuta építeni mint mi. Szaniszió-Margitai 10 i itföld 82,000 forint % az észak-keleti vasút, \'/» &z érdekeltség. De mindezeknéj érdekesebb, mort már a kivitelhez közslebb vad az
Arad-csanádi vasút tervezet egy rendes nyomtávolságú
mozdony vasút Makóról, Mérőhegyei, tía-tonya-, Pécskán át Aradra s Batonyáról Lőkösházára vezetne, s a mintegy 14 mértföld hosszúságú vonal naximai építési költsége 1,600.000 frt — Ez építési költség tele (800,000 frt.) 100 ft névértékű, s teljesen befizetendő i ész vények által fedeztetik, másik fele a: Arad-Kőröe-völgyi vasút által előleges tetik. Ebből lathatjuk, hogy az Arad-Kőre § völgyi minta vaiutra az emlékirat nem b ába hivatkozott, mert az nem ciakhog] virágzik, de már képei volt egy más vaj ut építést védelme alá venni — ugy áll v án ma a dolgok, azt hiszem, hogy ezen f vonalon egy mértföldre 125,000 forint i i elég leend, s az egész 12\'|, mtföld nen . kerül többe 1.600,000 frt — Ennyit az emlékirathoz, most pedig kérem az érteke sieti, tagjait méltóztauanák az emlékira hoz, illetőleg magához a tervezethez hoz: ástólni.
melyizeriut másodrendű
VII. évfolyam.
mf. 140,
mor
I Trirtyánssky Lajos Keizthely, Már az előbbi időben kéizittetett tervezet és kölfr ségvetés Márk mérnők által a keszthelyi vaiufcr^l. A mi vaiutunk lett volna Szent-Öyörgyjg és az előirányzatban 000 frt vétetett fel ; tehát én is szt dom az emlékiratra, hogy igen szerénven van felizámitva; csak arra vagyok bátor figyelmeztetni a közgyűlést, hogv az a költségvetés ami igen szerényed van izámitva, azt mi tokkal alább •zállithatjuk.
| A vállalatot könnyen keresztülvihé-tőnek hiszi. Keizthely poigáriága kijelentette és ú is kijelentheti, hogy igen* szép! áldozatot fognak hozni az ügy lé-tesitpseért. — Kéri a közgyűlés minden egyes tagját, hogy az ügyért lelkesítse-nék lminden vidéken, most ha vasút megy valahol, félannyival több értéke leiz minden birtoknak. Ezt kell juttatni a nép közéi hogy ezek közül ii legyenek vállalkozók. Ha pénzembereket nem lehetne kapni a kivitelre — részvényekre aláírási iveket keli kibociájtani és gyűjtés végejtt lelkei embereknek átadni.
atüágyi Gáspár szerint a mozgalmat az ejldigi vasúti politika idézte elő, czélja hogy1! a hiány helyre üttessék, olcsóbb él rövidebb uton kell egybefoglalni a déli vaspályát a nyugotival. Kéri a közgyűlést, hogy sz emlékiratban kijelölt iránynak kíl vagy- el nem fogadása iránt határozzon, azután mehetnek tovább.
Untai Gábor. Minden vaiutnál a kiindulási és a végpont határoz. El kell ii-merni, hogy e vidéken e két pont Pápa éi EJeizthely a legtekintélyesebb község. Csatlakozik az emlékirat helyeilégének kimopdáiához ós kéri hogy Pápa-Szent-Gyöíjgy végpontul el fogad taiiék.
Sianter Ignác* szerint e vonal jövőre nevezetei forgalmat fog képezni, mert á noizlopi határban jelentékony kőszéntelep huzdik el. Már 1865-ben megnyittatott, de fojrgalmát megakadályozta a kocsi forgalom drágasága.
jpr. Nyiry Lajos a rnagy, nyugoti vasOt! képviselője. A vezérigazgatóság foglalkozott ez eszmével, megbízatása folytán kimondhatja, hogy a magyar nyugati vasúttársaság a legélénkebben üdvözli a vállalatot i kötelességének ismeri előmozdítani, s létesítőiében közreműködni. Szerinte s vasul főczélja a hely-
^ „£a/a" tiicMája. Mér diák krónikaja,
OTícyi
Plkolk a társaskörben.
F.laS résstáa. A*< iwi tudoüi éa most, hogyan ke*dj«m sár ma, MSf ráf kÖfilltisiB h a k«dt«i lárnm, oHMféw, nép asasony beeaédje, ÜMwkálS oaifAuy vig UegtdQlw. — ÜSvi4 S^hh atáa mo«t ébredtk ípptn, Vtisw ti/lil s*k aiás imi Msukipski j M^fi s§ sheali éjjel nem feküdt le seoki^
(Mppal aíwik ét pikso mindenki Mér as, ki főni voll s körben,
A b»í mw teli Úja tss tarban, sj eörblen. Hal fan c*»k ewewka, kagy felejtek, rilitik Iftükiaiiál tArg>a aa a lurti piknik, Msl/ai «u«UiIti ágy eageaalekediak, Ita0 wég m ir%yeé| is aéaa féleUek. Um, étim auués, báraú asfsjl:
Aftaáa, nraéka, 8én *»fj K.aeéb< — 1 kiriaá aedakatea, awai aa kegy) aearks, Hagy faiaa nana s saiesi ksiarvs; Hiif )é sas\' eoikial nt« AH) uni\'ettert, Mi| a kré«kéaai be na fejea**u«a. Hj s^ft swdáe éetgak kartlaak fe^ifrtl

iaég tdá^es wsm eaiisk aiári^ is «m ía vailaá, eaak Hbm lek«Ui
IKKi
UH w
0mh« Mdl, aikar fcw<issi jssétik H<«t mMf élMsMI, i ssagyar sa^ar íeike 9mM wia seloa raméa/aysl alyi,.,. ij0aa láss ■ásnia, ne IsMlMAaa,
ümí yUvá mm^mmém, kegy ^évil jánB|
Tudjk minden ember, bogy úgy hatvan körtfl. Akármely falából nagy mulatság kardit: Mert aa aa árialem, bogy alkotmány leás majd Oecaabosá népen a .eaivódni kéaa tsjt, 8 eaép egyetértéebea\'oly vigalmat csaptak, Hogy ast mondta misdin: mucs párja magyarnak. No de édes múiaáay tflrtéad biisgóságom, Csak el-elkap néba,Vpedtg aa éri károm. Ideje leaa bat már belekapni végre, Nabo0 ast bígyja eok: rSviaaem a jégre. Pedig dsenteen isten, nálam, „olyan nincsen" Meg som tenném aat én arany, estist kineeen. Á mit referálok, aaért és jót állok, A phaotáeiámmai meeeaa el nem eaAllok ; Ugy irom la éppaa, a mint történt népen, A költői képlei — még aa sem kell nékem, Mert toian aat tartják, a képlat hnngság, Vájjon igaa e ea ? — ők legjobban tudjak.
Má*odik ráatáa.
ügy tél kileaca tájba, felmenva a lépeeén, Aat tartom saerda volt, r>om pediglen hétfőn. Mellékteremből a nagyba kakaeeálva Bia aat vattam énre, h^y tele a nála. Félre téti kabát, kifelé inggallér! Látom, minden ember itt tártig gavallér. Ott baaa a esálában teritett antalok, KirSeklrll oyalka gfírfkek, i angyalok, Miatta osak aa égM o^ppentak volna le, Léagsléa ragyogott mindegeiknek neme. Mir knéslét vatta a veeeosa akkor — 8 Sgyaa boaaá látott (Utal éa aggkor, — Hajlott a sok natal a aaay taktr alatt, Volt att miadaaféte megabető tálat: Pmim volt kappaay, babtorta, aűnt saappany, A mítoí m oesbar losn mag sm csappan; Oanánosltt esaks, s led na vott oeoe k a,
goi >\'
Borjupeoseovének porhanyó^ vol daranyá volt boaaá s mindenféle A mitől nem marad ember Sütemény és torta, námlálbaiiaa Elíialadüit tőle aa embernek Mintha osak lett volna a török Hol aa ételeket saínlógy visaik S ssép aaeaouy. is sok volt, a fai Tőröknél is aatef kívánja a korá. Staép a aaonyok, lányok, bei I dob £gypár verset ittau, nyomban Biueu jó néikfliök mi lehetne, Megmondja Kanizsa, vagy ha aa Kélkülök a p\'kpjk, baj semmitaoih Ej van, hol uem ragyug nemeik Hu* ők késaitatték aat a m>W Jo gyomroknak üdvös, édes e Ásókkal a eaép kis kezekkel, kai Melyeket elhint Un k alázatos Ás is többet eazik, kinek roa a Ha tadja eaép aaeaony ssép keae Iakább Oölia-porbél bárom kanal lla attól tét, bog? aa évééből mi 8 neki bátorodva, mosolyog, Nem félek én tőled, eaép
csontja, édes gyodfra éhes; sorja dja: isouy ország; I ordják; i magnak torán,
csök i
)gy nem eaőlok,
ő rólok; olna?
nem, Tolna, érne: ek fénye, était ételt, cjsókkal, al
o ak
nsaony oak
piaakája, it van, jd baj Ma. njond: jéeate főate.
Himidlk rástla
Ssaji barátomat fárja már valam üJppBn mostan kénül már ball Fegüiáit tennék rá. Pedic itt a i Ml tán barátom, ágy-e. nogy a Hei dehogy felejtem, áldom éa a A jő öteg araak jé Ilmáin borát As antalok kötött amott iárkál \' He vidán arcaot lát, a lelki onl Pedig máit nem lá\'n itt, oeapa AsBorat ksrnvéa, falinál nagy
■ állani; ora — br af torát
tiörtl,
Srll l . didám ároaot, MÉMBlt
Pedig napjainkban nahéa eltalálni, Hogy lehet csupa vlg arcaot produkálni. De^hlsf borooskárél kezdettem basaélni ? Arról lan tehát jó tovább is mnélni. Volt ott a szőlőnek baj eoktéle nedve, A mitől ka nincs is, megjöa bárki kédvi, Fehér is, piros ía, sárga is flnkőbaa Válogathattál ott a sokféle jóban. S uoia volt ott keverve nm egyik, sem másik, (Olyantól mindennap a fogad nem vásik) 8 uiég jeseken fölfti sampanyi a paasgő, finnak aa igaai neve: bánatventő. Mert hábár ötven nyomja a válladat, Téged is elraaad a aagy kedváradat;, S aat sem tudod végre, lány vagy-e vagy fto, Ceak aat\' mondod folyton: jobaba, jokaba I Folyt is a vacsora, nem aavarta semmi, lla skijtál vagy uem, inni kellett i enni. Majd el is íaie|tem, volt egy pár toant is S jó japeora mellett eltörték még aat is. Mór diik éltette a to; derék nőjét, A magver mulatság titkoe rendaaőjét, Hölgyeket lujndegyött áltatta a dootor, íleiusoUira aatán lötkalt Taboly Viotor, 8 elmondotta versét, jól ki volt n sltve, Szép kadeuciákban nyélbe, rímbe Itva. látott MOlöniélét itt ebben és abbaa Maga njondta, bogy nincs semmi baszna abban. Találó, Uksrilt, macsaoktak aat tőle i ő a lovatoknak jaSiláas költője. Valt aatán még több k, agy tea két alnökre, Mindkettőt aa l«tan sokáig éltem. Mindkettő i^jogaak s törvénynek aa őre Osak a koaonság aa, amely félhat tőle. A esikol aaatáa elég volt a tutnek Férfiak la bilgyek aeataltél üstkaltek. Ások fVetölgetai saivana gyújtottak, Llukén emut is, ott k láfialsgtak,
béli gazdát táti éi íbrgailmi érdiekek elő moaAitása, A jövedehneióség attól ÍUgg, milyen a vonal vidéke, • azon nelyek, taelynkcn keresetül xpegjy. Bizottság ki-aeveaáoét kéri, mely pr vasetet nyújtson be — !
tüttner A*i*I. A győf-pápa-keszthelyi vuuf régiljb időben volt tervezve, úgy, bog* a legrövidebb uton menjen. Ez a vasú} G y őr-Pápa-8 ílmegh-Sz t.-Gy orgy re volt irányozva. Ez a vasút lenne az, mely Uyőijt és a Dunát legközelebb. össnekt), tetésbe hozná az adriai MBgtrfei, Fiiyne és THesttel, és ha visszaemlékezünk, — Széchenyire, ki azt inendta 0Tengerre magyar\', nekünk arra kell törekednünk.
Tock J. A kereskedelemben a fő a legolcsóbb és legközelebbi szállítás s tő-czélja a megyeromági vasútépítésnek legközelebb n tengerhez jutni. — Csodál ja, hogy Győr nincs k6p visel ve. Azt . iiiszi, hogy Magyarországon nincs életrevalóbb vasút) mint e rövid vasút lesz.
Qaál Ödön: meg rio győződve a vonal fontosé ágáról, i legnagyobb objeotivitáss&l szól. Az tmlékirit 1,900,000 ttra tevén a költségeket, Kies László ur ast mondta, hogy J .500,000 Írtért is előállíthatók leesnek, «st megmondani nem lehet. Itt első! kérdé* a jóvodeliaezőség mqghatá,, roiáta. £n oütalátos véleményben vagyok as emlékirattal, mslyben 2 millie 600,000 várnánkat forgalom van felvéve, míg a nitgv. nyngóti vjuminsk 10 évii kifejljMött torgalomnál 1878-ban 501 mrt löld forgaimi vonalon 0.600,000 mána forgalma volt. — As Almoaoti forgalmat (nSgy | ■aáatoor vámmáttárs fel vonni Ishttttiin A magyar állam 1.800,000 ft garantiában részesiti a nyugoti vasutat, él most tanéit föltenni aat, hogy egy AUam minífter lelkiiamorotooon ltbeü-t aat, bogy ogy oly vonalnak adjon oonctstiót, amely a magyar nyugoli vasalnak állam garautiáját eaa poritja. 9 éve, hogy különféle társulatok a gyér budai vonal épitéoéro oonceoaiéi kérnek ée nom kapják meg as államtól. Íme itt a tények ásóinak. A terv létesltihel, hanem kételyeimet még eddig senki sem őmiatta el.
Hímek köabttaólóltg inegjegyai, a miniatoriam egyik oeetálytenSceola sürgette őt a oor-eeeoio kérésére, éo kilátásba hslyoste s kormány támogatását, őssel mintegy hellgstva beismerte, hogy o vasul képes lesaa hiáayokat helyrohoaui asiiul, hogy terhet szállít a magyar uyagoti vssatnak (élénk belyesléi).
Liskas mérnök : Qaál barátomnak vaiatao-lok. Ami ss építési Öamgot illeti, aat ő maga m helysonsk ismerte el, átért eife nésvs oaak aat említőm mog, hogy a fslhosott 1900,000 fo-1 ríetaál a vasút semmi kOrfllmények között többe nem korit. — A 60-as évekbeu nagy mosgaiom alakult a gyŐr-pápa-kasatheiyi vasat flhegépiléie tiáat, ds eredményre oom v j-tettek, ebből aeoahan nem kdvetksmk aa, hogy aaokj kik a moaga\'om élén álltak nem gyűjthettek legpontotabb adatokat, éa utak kivouatbau hotUun fel aaoa óriási baktatokat, amelyik Slei-tor árnál vannak, eaek a leginjegjrtzhatóbb adatok. Asokbaa Papa ét Koeethely mentén jobbra kaira a »asuttai minden .köstég Itl van jegyet-vt, lakosság, mennyi hefd tzáuiólöid, rét, legeld »tb. teljes biztouággil A vidéknek nem 120,000 lakosa Van, hanem jelentékenyen több, én oeak aat tettem, hogy aa annak ideijében leivott két mértlfe\'d Bénát l\'|, mérttdldro ridueáltzm. stb.
Ara-forgalomra nésvs épij bistos és meg-bisható adatok álltak rtndelklaétsmro isintén btsiner Spitéea ur és sok mások is gyűjtették eeeket botsán éveken át. <
tikált ur tlőstör aat mondta, hogy ennik a vasútnak nem loss oly forgalma, mint ki van mutatva, később aat mondja, hogy borzasztó ár-talmas a nyugoti vkiutra, én taonban megvagyok győsődvs, hogy oson vasat által a nyngoti semmit nem vtmiU — Ili daoaáta, hogy eaen vo-
ltig a teremben a isolgáló személyek Módját ejték már aa attulok térkének; J£at atkOi dugatták, aat meg kidobálták, Így alakilváa át tánoaheiylyé s stálát. Kom is soká tartott, barnai is mlgtÓrtént, Mert a táaesolókodv eokoe ismer törvényt tt Laoai meg a Zöldit (saskor Orlabaam neve) Mindakettéaek már vttsket a tenvare. Véért is ráhassák a palotát laskut Mélán, (mintha látnád osendes tón a hattyút)
Hifjsdlk rémiám,
8 alig hogy rákuaták, kéteftlntk a párok, (fia csak uétegttem, a tánozosll még várok) ti dali ifjak járják igáté hölgyökkel, fii telik s terem lelytoa még tübbekkil figyik negédesen, a másik meg bliaktn, Mintha lépegetne égd romok Ólakén j Myalkáa jár aa egyik, csendoieé a má«ik TáMtoskéja fényév teamén tlméláoih. Harmadik sarkával kiveri a vótát, Kár, kegy otthon hagyta pengd^sarkaatyúiát. Ü ni menten emkrámk eaemt a ca igán jn alt, á aisl (frissít ktedi annak a néttáaak. Tkjtk baj t vifcar, satiiő. vagy lka íöldindjulás Vaa akkaa a Iráobae, asm is leltsi a más* l&gsdé kebellel, tűset káayé mjemmsl Jái|ák ti a tiMt ttsei lobbal UbM JiMalius s Hajtan\' — ee «•« még esd pmeit
»firma- — tíittnk lt egy kijwit; jtím r^t^iiiiMt Ntov — lár»dt vegyek Urtm, ^UMMSVM^t "^tliHia ssépaa. Jm i&imm. < kém aásmr — »e Mos megint terdall •ti^a Ésg sm %stmr - káaa; ema^datm Oeesdal bI1HS ÍN sHmssétf • MMfMjIMin — ^SifftB «amnakto" - M klfjOliea.
fis peata aa\'éiat, és aam itt éeert, Megy mi kár Mért péeaai aam Háíéát, aágyta, weker s
nalnsk iránya olyan, hogy léd)oge« köepentot fog kénoaai s tranait forgelombsn, mégis nsm tkarún a aaon ctéluokból kilépni ami a helyi érdeket illeti, mi nem akarnak áriam, hanem aatt-náini. Én tat agy ttkintan^ mint egy csekélyebb folyót vegy patakot, amely bele Ömlik t nagyba. Mi árukat fogank vinni t nyugoti vasútnak, ha valamit iliogaak is venni, at htstnálui U, mtrt ha tgy kit vit bele folyik e nagyobba, annak vi-aét naporítja.
A vonal irányára néeve, kogy merre fog Inltjdtnképtn végltgtttn menni, ttl ma nem lehet megmondani, kűlöulélo lérdekok vannak, aa egyik erre a máiik arra sa^retné, de eteket ki lehet egyeatttni. A vonal oom eattkség, hogy a legrövidebb uton járjon; érre n^ave a uyagoti vasat jogtanácsosé gyönyöréén kifejelte uéselét. Ennek fol kéli etodui mindenütt ast, amit lag-4 csélsterübbeo talál, ht Pápáról kiindul, Nosxlop, Somlyó, Deveoterfelé stb. és így miadtafltt fel-iptdi ami a Vasút jOvodelmésdeégro sldoySs. — Egysaóv^l meglehet cyóaódvo ss értsksslst, hogy e vasút által emelkedni fogi e vidék vagyonban, jólétben, működünk ét tehttségüuk stirint annak létetitéséhos hotaájárulunk (nosiaai éljsotét).
Qaál ödin as általa fllhoto\'tak igasolátán) hivatkoaik a m. nyugoti vasat 1878. évi forgalmi kimutatáiára.
Vée*ey litván aat hitai, hogy a logköseltbb lefolyt évtk képették stáaa^ttnabiui a 7 sovány etiiendót, ennek adataiból tahát nem lehet bis tos követkettetéet vonni a foigalouirá, mely a jövő, s előreláthatólag 7 kövér ttiteudőrt esik, — igy o pálya he elébb ueiy, utóbb, de biaonyo-sen kifiaoú magát. — Aa emlékirat adatai reálit voltát kűlönöten hangsuiyotsa, i pártolja n tervi-settj vonalat.
Szabó a fóosélt túra látja irányozva, hogy Pápa és Keszthely között egy vicinál vonal létositttték, i stt hiszi mindenki egyetért abbtn, hogy t.tervea#lt vasút kiépi^ése kívánatos, dia létslittk mtgállapitáta nem képezheti ily nagyobb körű érteketlet feladatát, eg» bizottság kikűldé tél iuditványoaaa.
I\'ap János: habár a vonal jövedelmeién tekintetében <5 ii t petsemitták közé tartozik, i aat hiszi, hogy a lakostág a kaszárnyák küszöbén 4své építésének költségeivel killöubeu is terhelve levén, rétevényekro aláíró nom találkoaik elegendő mennyiségbsn, sót t vas árának emel- * kedése is növetni lógja a költségeket, mégis tekintettol s vonal közérdekű voltára, kélt a vállalatot a lehetőleg támogatni.
Látkai Mikiét szépen mutatja ki, miként li-hit a vállalatot aa érdektlt vidéki lakosságnak biatositani.
Uanauer Béla pedig tapasatalva aat, hogy , as üzleti uyei etséggei kecsegtető takaróklári résa-vényokbe e vidéken mily jelentékeny össaeg vau fektetve, bizik a lakonág haaafias érzületébe, hogy tőkéit a veiuti réatvónyekbt ii bifogjá fok-tolni, mert ezael kaaatiat kötelességet teljesít, mát-részről pedig biztoa kilátásé it lehet arra, hogy idővel legtlább jövedelmet is fog tőkéji után nyerni.
Elnök leltevén a kérdést, ta érttkezlot egy htngultg elfogadja a pápa-kaotthtlyi vasutvonaJ-nak aa emlékiratban es aa annak alapját képeaő. térképtu kijelelt irányban kiépítését, s az ügy ktrooztűivitelé *e egy 34 tagu biaottiágot választott mog felkiáltás utján.
A bitottiág kövitkesőkép alakíttató t meg: elnök, ifja Gróf J&lflrházy Mónci, helyettes elnök : Kiss Láisló, jegy sí : Horváth Lt joi, bizottsági tagok: Antal (láOor, Barcza Sándor, Beok Jánot. tíeck Sándor, Bogyay István, C<otsnyák Láislo, Csigó Pál itju, Dsym Nándor gróf, Dor-ntr Kajotán, Eitner Sándor, liácsky Kálmán, Hanauar Béla, Xháu Lajos, Krauet oama, Lót-kaj Miklós, Marton Uáipár, Pap ^ános, Puteáuy Géza báré, Beiecnl Venosel, Skukuto Gyula, Stei-ntr Antal, Szabó Imre, Siaialíkay litván, Szilágyi Gáspár, Trutyáussky Laj\'os, Zithy Maudoc gróf, Walliss Gyula gróf, Véetay István, Vizner Kajmond, Woyta Adolf i* "Waits Józttf.
Az éjtsska tele tsépocikéu betellett. 8 bűffttnok lett dolgt, staladt a tok szolga,
Limouád és thea mtg actokrot törte, Volt ouutk kelele s s sonkt szeletei Som hagyta ott senki, evett kinek kellett. •
Az\'lán megint húzták, ét három volt a tános,
Nom látott még ulyat SíigUgtt meg Csobánca,
S mint jégiuduiátkor Dana vise ár«d, Ugy nőtt itten a kedv, ttuki él nem fárad. Sot ellenkezőleg minél jobban járja, Ugy látszik, hogy anuál jobban bírja lába. Három éia it lett, oilti a négyet Ki végit goudolja, bizony ntgyon téved; Üli mar at ötöl, a hatot, a hatét, Sokan mondják most már, tokira látott ilyet: Pe bizony elegen még nyolcakor is jái iák : Ilyen mulatságnak ritkán látni; párját.
tfilié ráatk
Elmondanám még mott, kogy kik voltak itten, Még pedig pattogó ktztmétarékbtn, De sehogy tam futott erre már tgy óra Üegyen gondolám hát, köadnoégot|>iöaa. Helyi hírek köaött Ott vannak aevek, A ki rá kiváaoai, nézae őket dtt meg. Elvégeztem volna rímes krónikámat, Kaaam ta aráiban pedig el nem fáradt, lrhetaék még tftfcbet, Írhatnék! még sokat, Meglehet, hogy köebe talán okaookat, Klmeadkataám, mire nem képes a béka a sál aam lehet tenni taépta egyttértvs —• De htlemárieba beeeáradi a tintám,
8 éjsaakk idején még a boltba\' siaoi áai. * Átért elvégsaem, kívánvt tíaéktek A kik el vasatok — áldást, békességet; 61 ti rendéit étik olyas szerénosálie — M v% napot atktek aoad klIsllaidpHB 1
Ktr
Fiivárosi levél.
(nKitfiiudi-Tártaiág.u Stinhdi. Cüprtghi Ferenc.)
Budspest, 1880. fibr. 8.
Hovtmbtr 21-én Ites 50^\'éve, kogy Kitft oly mtgsaflai élni. Egy félstéssd iram azóta, maga előtt tlstptrvén vagy laga-I Mimii ván a kor kinövéseit. Hagy dolgok kk ezen idő leffilyása aláti; agy a társa-minf a politikai Vüágban. ilagy kflz^el-átaiakulávok korszaka volt. S ka valamely isektt előre leirta volna, talqsapongé. fan iák lakioták való; »ő(talán «gy stáífalmts ytl loroalnak el tfflé,\' saeilsmnek messté*nbre látó ranukátai más
ladi lott el lább történ dal mi m«k, költő tásiáju niosoly A
véltmé
törskv
általa
lásban
dalrai,
körök bki
yl>en voltakj érezték, hogy ansgy költő fejlői
hatalmas emeltyűvé fejlődlmük, ka aa Ikiiitett mag elhunyta után urkellő ápo-részesül,* minthogy nemtttk/tisstán iru-I auem emellett nemzeti eszmt mind tágabb n vtló terjesztéséf sálja magábtu. volt indító oka as irodalom ason kiváló férfiaii^ik, kik ai t laillimbtn való tovább működést tűzvén zászlajukra, msgal aki tolták t Kit-fabadi-l \\iri(u<igot, mily immár eit tartotta btr-minottj jedik kötgyűlétét mint a nagy költő szűlttéiéntk évlordulóján. S éppen eaen 31 évet ftnuálL s tanúsítja a magyar nyaitirodaliiii érett ségét éi kissákmányvlhstlan költői forrásait, melyik öi Bkvitű kntakként állnak előttünk, • cs.k meriten i kell belőtök. Ds eaen társaságnak más macesz osabb\' ftltdtta van, amelyet a legféayt-eu oldott meg, t a mily sikerek következtében \\ tlóeágoe szükségletévé vált a nemzetnek hasonló társaságok fenálláiz, Az irodalmi válls-Istok ü Ivös intézményén kivÜl éillsmt ezen tár-tttágntc, hogy aa ujabb költői | nsmzedéket ez nevelte fel j s csakis áldásos miködésének kö-szűnhet űk Arany János (eltűnését is a költészet egén, a ti tudvalevőleg „Toldija", állat, mely a Kisfáim i-láiflatag\' pályadíját sluysrte, vált mint költő is ntrtiateégo igy tsen tárgy megérdemli, hogy bi rebben Idg alkotunk veieL
y JPt útban 10 órakor Gyulai Pál elnök-meg-dyitván a gyűlést, visszatekint a Társaság történetért i abból a Itguevoatttttbb mozzanatokat felemlíti, Aa eloöki meguyitó beszédet kövstts titkár jslentés, melyet Beöthy Zsolt olvslott ftl. Mflf tmlité ti tt évbtn történt felolvasásokat s a oult évi február havában tstkötölt tíitt újítások él emlékezett mtg. Lukáoti ■ Móricz s társaság volt elnöki, ntm engedvén btrálai kérésének ltmondoli több éven át érdemesen viselt e tisatségéről, s helyébe Gyulai Pal, volt titkár i áiasrtátott meg. Titl(árra pedig utóbbi helyébe Beöthy lett megválasstvs, i esuttsl it legmélyi bb. köszönetet mondott e megnem érdemelt tisi teleiért. „Benne — úgymond— csak az egyszeri tizztfízelőt fogják lilntloi, bolott elődje más\'irányban is dísze volt a társaságnak.1 1
Kivettj .a jelentéet Oyóry Vilmos r. tag emlékbe izédé, Dr. Székács József felett, kisek életét 4 fejeseiű könyvhöz hasonlítja, melyeknek czimei \\ olnának sterinlt:
Az iró. A zzónok. A ptp- As ombtr. Az tliŐ fejezetre vontlkotóltg Stékács költői mao-káikodá át vezette elénk. Székács, sok eredeti művein úvflli mtlyeknik főérdtkt tpigraiamái-bau nyi vánu>, külföldi írók műveit forditá le s pedig a I sgnagjrobb sikerrel; különösen Horámut volt mii taképe; a görögből, ugy át 6, mint at újból si ámoe költemény fordítását birjuk tőle. Az „Uisi" lefordításába is kesdsU, ds sst bt ntm feji shitvéo, csak töredékbeu bírjuk. Aton-kívül n erb dalokat is fordított, melyek mind-\'megaunj ian a legjelesebben liktrftlttk. O t. i. aa eredeti lorma megtartását otélotli i ta t dalok toraiban előforduló máiodik láb élén levő mtt-izet náli mindenütt meg van tartva — Székáci mint sió nők is nagy volt. Kivés költői és rhtio -rikai tel etiéget egyenlő mértékben öuratgában egytiitő egyén vau; mtrt vigy aa egrik vagy a másik vergődrén túlsúlyra, vágy rhstorikai vagy pidig poeticus. szónoklattá válik aa ily\' tgyén < lőadáza. Székács mind kitűnő szónok, mind pi dig kitűnő költő volL i Aa 1838. árvia Után tar ott beszedt mindtu vallásfelekezet híveire. né ive becses mű marad. Mint nap, Székács a I ignemesebb lelkipásztor volu Mint ember pedi 5 z legnemesebb szivvef ée gondolkodásnál liirt. — Győry még a társaságnak köszönetit fsjezts ki aaon megtiszteltetésért, a melyben őt réoeiitették, midőn j őt bízták mtg a Székit s felett tartandó emlékbeszéd- megtartásával, e ő annál nagyobb öiöáimtl fogott aa a\'kalmoi, minthogy személyes hála által érti magát ei re hivatottnak. A beszédét emelte GyŐry szép elŐi dása, s annak végtttévsl as egész kö-zöntég é jenzésben tűrt ki.
A argjsorosat szerint aÖvetkezett Létay Jóstef , A múzsák botstúje* cá. költeményt; •zsvallta Beöthy Zsigmond, mély jártással.
Eti lén otigdhi Jóstef r. IM olvetia fel Aboayi 1 Imii nAt ujjas mándli" la. elbeszélését amely ss htén általános tttttétssl ulálkototL Aa tgétt k \'zönség fVfigytlme a Joet következő tárgyra 1 öapouioottlt. Szása Károlyi ugyanis Arany Jánot „a t éjféli párbaj" oa. Aj balladáját ttavaila el igen a lépeu. fi ballada táigval Beude vitéznek kftzf elme meuytMtonyt előbbi szeretőjével, kit ő me rűlt, s kisek szelleme s saennytgső él* ■aakájáu haromstor jelenik mtg áeki. A ballada o y reme t, hogy Méltán csatlakozik Araqy többi mflveibsi, i Annak ftlolvasáaa utsjo a köaöuség perezokij tartó ée saűaai nbm akáró éljtnaéoben t tapsbai tört ki, amely teisaésvikar csakis akkor ssfla meg, smidőu CUtjr (h\\gol§ másodot* kár talál! i, kogy a máit évre kjfrt pályáaatok eredménj érői reftráljoa A jpáiyedij te msgysr regény ti rtáaetáre" volt kitAsvsllsmslv pt\'yá-eetra oee t egy pályamű érkezsti bt A bírálók Gvulai, ( reguss 4 Csíky sgykaiLaaa jtleaaek ítélték a difidét} ds a díj kisdatáls Uáat kétely támadt s mennviben a mő a regény történetét esek e n alt iséssHig tárgyalja, holott a regény tgétt t«r ánete kívántatott A tánaUg eibtiároMa,
hogy kiadja éMraőoak a dijat aton felstólitáteal, kogy fejesss be est tgéaasn
Általános fusátJg kötött törtéét a jeligé* levélke felbontása Gyulay elnök által, t a levélkéből üoÖthy ZeoU neve tini lü, ami általános éljsaoel talál kotott. At elnök rövid issvakban megköszönte a kösöpségnék z réssvétet i ftlott lette a közgyűlést.
Eszel véget ért tt ünnepély, a mtlyeu a legelőkelőbb köaöniég vett rétet.
A Mswti él tuVszinház tárgysorozata „a 4 proletárok^ at uralja! a népszínház legközelebbi ujdousága Lukácsy „ÜKmuéi uram. kakasa" less amelyhez Hiresenberger a népszínház első prímása estraé a zenéi. Az előadás annyiban is már\' érdekesnek igérktaik, minthogy Blaháné is stt-repel -bemit. I
- Ds ninca üröaj űröm nélkül, ■ Ez moti is valósai, midőn egyréeat nagy esinpsdirodslmi sikerekről, s mán észt Ugyaat térte való f^dzlmas veszteségről kell megemiékszuflm. NépssíeusŰiro dalműnk sgfik kiváló munkása: Cttprigli/ Ft-rtnoi kűUöidöii, ahol s telet ifldőbsjt orvoslási végett rehdtson tölteni szokta ( h 6-án mtgk^li | fieen csapást leginkább elaá sorben s jfőváiusi/ néptzinház fogjz érezni, mivel ennek műsorosa-tát folyvást gtzdag.tani és éléoklteoi élte faladatának tekintette. De éreaal fogja a fővárosi köaöntég it, amelynek darabjai sok kellejmoi estét szereztek. A szsrény iparos. — Csepreghy tudvalevőleg asz tilos | volt, — kiváló tshstaégi rést tudott msgáosk törni tt asztalos műbely-ből a Múzsa ragyogó templomáhoi, ahol jeles termékeit anuál tártabb károkká fogadták, mint hogy aa ujabb idők Jgea kevés jó népszínművet hoztak nzpvilágrá. 0 [tehát muukás volt,; mindkét értelemben iki, úgy tenysre, mint szelleme munkája után 1 Legelső műve moiylyel t figyelmet mtgára vonta. „A magyar fiuk Bécsien" cs. vígjátéka volt, mely a nemketi színházban színre is került; követte ott a „Vízözön," „Sárga csikó,4 .Piros bugyelláris" mind köbbé ktvá*béjelts művek, mtlyek eleőrangú írót helyet biztosítottak neki. Utolsó, már súlyos betegségének nyoiuáss alatt ist népszínműve a „szép asszony kocsisa" volt, a melyet eszerint tehát örökségül hagyott ránk. Béko lengjin aa élte vírágszskában elragadott férfin porai ftlott! — Hálást Frigyu,
Helyi és megyei hirek.
r- (Hamvazó szarda.) Elmultak a farsang vig napjai, hintsünk Hamut lejünkre s bűiibáut-tos stivvel térjünk magunkba, miveibogy már b^lcs iStltmon is mtjudotta, hogy: mindeuuek meg van a maga ideje, Ai él vetít öntudatlan éráit jó, ha kitté fel váltja a komoly göndolko aas pillanata ; önmagunk Is jobbau ismerjük meg mtguukat ezáltal, h^ magunkba pillaotunk és oly-kor-olykor saámot vitánk ciafekideteinkkel. A ftrsaug is elmúlt, s ha a fartaugi atj utáu ftl is hangzik -a hamvsáé sserdának szomorú méintnto uiorija, nem csüggedünk el, á halál agyit köttl van aa élethea, tősaomszédja, s aa ambsn sois kü-löuféletége sem engsdi meg, hogy megfiUdkrt-tünk a halálról. Tthát emlékezzünk reá ; — koü-seu visszhangot keblünkbeu a stomom mtmtulo mori — usm anuyira mint tgyttekben, hanem mint a nemzet fiaiban., As intő jel nemietekre néavt is ntgyon üdvöa — s egy nemzettest minden egyes tagjának kUiönöa kötelessége, hegy tt intő jtlrt hallgasson Á, böjt is el fog muiui, s a hosszú ködöt tél után t ttvttt langy favalma életre fogja ébrtst^ni in itrmésstt legkedvesebb gyermekeit, t a meleg ntpsugár derűt foc kin-toui a. hosszú időu ál kOotor és bus tájra. Hnzton a közelgő tavast nemzetünkre derűs, vidor napokat, a haaára jobb {kort. Legyen az kifelé erős ét féielmotM, s belül uralkodjék kéki és tgytttrtás. — Bt jeleik alatt a hazát boldogító munkásság a legutolsó Kunyhóban isi — r — Hamut fejünkre. Mementó mori!
— (A február 7-pki:) Felvirradt végi a a nagj nap, a zálainegyjoi fiatalság által fabrnár 7-ó-a rendített elite-bálbak szép napja. £ disaes táncarigalom figyelmes rendezői valóbau elismerésre méltó itvtktayttgét fajtettek ki, hogy o óéira a „Szarvat Vendéglő" nagytermét minél di-saosebben és minél nagyobb ízléssel felékitsék: ami teljeseu wkerült is, mtrt a terem valóbau kellemes benyomást tett a belépőié. A atgjt czimerei. aa ajtónál tiiztelgő, díszbe öl köaött megyei htjdák külsőleg it mutz>ták e tánezvige-lomoak, a kel)i jeienoőség fölé való tmtlkt-désát. £poly díszesen voltak kiállítva a rendező bizottsági tagok piros vállszalagjai a megye esi-miiével és e aői táncarendek. De mindennek a eoralláhumát azon distts hölgy és férfikötóuség adta mtg, msly nagy számban mngjelenve | (különösen a vidékről is) | termet elözönlötte. Fiatal hölgyek mellett, kik! most Itgeiőttör lépték át egy nagyobb bálterem kűsaöbét, elragadó bájol alakokét lehetet itt látni. Kötöuvég valami-vtl nagyobb saámmal violt jelen mint a januái 7-dikibon, közel bQ pár táuotolta a négyesskei. Mlktégttltu mondaunuli, hogy a ktdáiyet tánca-, v.galom reggelig tartott! r- A tarom tlreadtaéte körűi Szalay György is lelkusmoreteoea Iáradozott.
— (Hyasa) Városink egy kiváló saépségi hölgyét Laokenbtohtr Be baka kí«aasaonyl a mait héten j tgy tata el Markbreittr Károly ár Bécsből — Oszínie ssivbőí kívánunk minden jét e Irigyre. .
Jsnczkeizoru s CtslnsSas ) E kó 14 én láaetkosnorn tartaiik a kassiuóban. E« éveakint visszatérő mulatság mindig a legfényos<ibben szokott aiketűliiL Fotteketjűk kát némi biaieatággal, kogy aa idei tem fog elŐMinik mögött j ssaradat, tőt tatán még fényeiebtt is lett. As flőkOMű e-tek már folynak. — .A|belépti díj tagoknak kr, iilmtagoknak 1 frt, — Váriálva mondhatjuk lakát Psldavel:
Kai városnak apraja, nagyja,
Büntetés rá, ki lomhán veettapl sst.
- Fskntár bé 14-éÉI défatáe 6 ó akor read. kívüli köagyftlést tart s{ aagy-ksuissai űsiti ü.i-segélyső ndvstkesst a bolgári iskola haiyiofc*-bea. A isadkivűli kösgfüléi tárgy* Üoua.h ua<
l»H Ufüak • i4r%Wj tgoegoféstga ellen UiéHi hasaim ellsaoég» k)iutkim iriati halt.
— A |*a*r«L Mér iák rimos kféníká. Im» fult m| Unaétkbu eat i wimn •eléget, A fémfH hölgyet novait itt adjuk, m« (IiAwii ítp «>áo. mely beeiotnkel ssok biléirtu anagoiéeAll. 1># tetelött ezi tonnák, h«MÍeeotift»k*eh tartiak • bslye* is hálás kö-■aloét* ssavnool Wíamuu Áuüüüé úrhölgy Ő nagy lájÉttcii Um anera*elremélté nyéiie modorért, nMflfd I tiásneaoeoy eeompél vtiU, an Er-
UMIáeQatfaeJmworii%ikfii0-iájáéinak, kik o*y páralJaa tapintattal fáradoz-tok a ntwi raodaoéeéo —« A esép bölgyko-SOOMaaei wll
k: Berabáa Béláaé, Clement Li-eotaé íj*»itwl jUauscba Outié, Englandor\'La l««at, vMjf Lajoané, Grniyáa Jmwí, Gebei üitmit Vií»o«ié, Halpben Móráé, Hamburger Horváth Fmimmí, Piketj Agostonné, f «heias Qnsativoé, Bapoch Gyaláaé,Scbreyer Lafaesá, Sommsícb Lónucsné, Saabé Kilmánné, luJouv Jéaeefaé, Szűkíts Mándoraé, Tuboly Víe oé, Varga Lajosné, Wambefger Sindwroé, Wei-<tr JéiKÍaé, Wan-Oitmaa Hed vig, Zaibnreeshy /•igmundué (Palin) ernőket, Bpronkay (Ion, Koca \'l*tájkkr*jM Bfiru, 8iiíimj Űrén, Tomcsinyi nŐ-térek, Toboly Aranka, Waihberger Mathild és Wnn Szabina kisasszonyokat.
— Ztrtktri Uncikoiioructkal rendeznek £elo Egerssegen t. é. februir hé 21-én a Zöldfa azilJoda nagytermében & ÖUiyi cta\'ád alapítványi v»JÍé* kttiömbség nélküli kérbáa fivért A rendezi bizottság: Mayer Jakab, laoó Aiajoa, Fisébar Lássió, Hillézy Jóseet, Deuiecb Manó éi Farksa Difid urakból Ül, Belépti díj szcmélyen-kiüt 1 írt Kezdete 8 érakor. Felllfiietések kö-eaöoettei fogadtatnak Khránjak, hogy oa igizin jótékonycaélu iáucakosiorucaki mioél job\' an ti-ktrftíjíto.
— U|yincaak Zálateersscgró. értesítenek benafluket, bogy aa itteni kórházi bizottság egy uj kéibáz építésért megszerzendő iliptőkérefc gjarepitáee caéljibél tebr. lén aa „Arany Bárány" fogadé termében }él siksrült táncimu\'at aáget rendeiett. A köaöneig tekintve a nemet
. estit i|u eaép ssáuimal jsisnt meg • tauc-vigal-luuo, A ftodégak köaöu voll Crminyi JóxműÍ ur 6 diéitéaige a , waratra tiaata t fdiapio, vala i»íut a kfiabacaflléabou éllé alicpia 8raaiioa Boné or te. — A léraMéf foaatalan [é kedrben mulá-toli a a oawee oaéi iMgoldéaa ogjr lépéoaal alőbb- | rt laiadu
— Alló OoattrHllfti létakaiaelő ftnsopélr
la 0 hé v»-éu críltöftükOii, b oapoo ngjratiM
Hif|)iÍNi iu Zaiaaagye baatalt fáiipiuja, aél-túeagoe Orméuvi Jéaaaí ur, bogj aaaméljaaa^ tUtaa Maitéra fliracb«ar Hikaa uruak a ooki 0 F«i»égo áltat Jegfcefjelutoaobbou adományosot* Feraooi Jéaaot raad tovafkarwotjél, éa uja lu* doiaáeuf iiiraebiar Lipét A* Jakab uraknak a ka-g/atiaae kűriig lagiuagaaabb elianteréaét, A kö-| Ml éa távol oagjr ueatalatboa réaaaeQld toatrérak, kit a talabaréU aaarniatai olj utmte médoa g/a-lu>rol|ék, figjralmaa réaarél lérgjai róluk kiitta* (ftiéadk alkalatbél, c u Ünnepélye" aotua alkal-iiiftoél ii tokau aaamélyaeou jalamak mag, bogj mntii legyenek a negkató Qniepéiyaak, raelyet Kéiepéfi urupk diaawagymibaa való magjelaaéaa aagtbaa aaialt. Lalkaa éa alíaioard tsarak kiaé-tfeléboo töitt wtlléro a dőrék am borbarátaik lii ooklor Mikea urnák aa áUala rolébao magér-dsíttlflit nagaa raod)olt, isit os meghatót tan kt* *íí»nt meg. — D4a lakooia követte aa ttanopé* ifrtti oMlaafényi, abol a tooaetok eom biányoa* áh.,. — Oeuotéu kitinjük begy a dőrék toacré-reáliák, kik aa egéea tidétou titaláaoe booefliéa-t|euréaaaattiuokv>oktig logyaa még alkalmuk ttrttlui
0 kMtotaiéaaok. KUamort jétékooyaégukal biao-ijyira eaután aoa foguak mog^attum gyakorolni.
— Tibtnybtl ftbt. Miu koiouot írjtt a J Vaaapréut\'ttok: Nagy nap rtn ema Tibauybaa, ^imoa &aigmoud aptl ur 0 ut^aá|;iuak aattlo raji aapjat Ooaopolia roudtárali éa untaiéi. Oa-tótra a 19 fok bidogook a riték minden réaai-bét ide robognak a fogatok. Mmdoaki kodola-iat tMataJotéi és Morotoiét akarja baáiutatui a kúakodroaeégtt apétuak. Nagy jattrgés forgáe vaa
1 btobaa A oaoodoo kotootor rideg taioi kOat ma tfMgd élol vaa. Ttmogoeou toaufuak a tiaa* loigolt aa aptl arboa — egy*egy aaéoaélé ad tioiog aaavatbau kiloioaéet a (Maroooao* ta ftdv* ktvaaai éraéaoiook. A lovagias él kilttaö ékoo-a*ota«u aptl laindoakiook saivtlMooo lolol ékes kuttoué saavakbaa. A roudégik sortban ott \'t*|u« as aunul lükoóiult AnuisV Ooaliog urat é* misator Youugou Fosatotaa jáisaigta ta ié« oodr ktettl műnk aa idd uu| rfgro mogkoadal a MoagotyN, moly obédrs b^rjo 0 vondégokot. f«|edotiai abéd voll M — válMatoti Uaa:ta aa gyár ételek magyar borok, Jókedv és éUmo-sé» ltot jutottunk a pooooaytbok Aa olad, ki p«*Wa 1 omolt aptl ur d aagyotga voll — iu tol-a*s «ésMt saavatbaa Mdvtattio la angol lökon-mu - titsjoaro kösafluotét éa éiiolvo ól ta oaa-
liaraogé tljoo és kocaáttáijLéfotta saavn-iu lkot a tétoaaai wso\'U Col a wurtl éa rnmd-o^afaot btaalaltro rtridon úgytm do magyarul aiailoio aa«g a (aJkteoaatéot* A iutaoyi eonront mosoWo IIuos. j^aboibiugoi ErniS perjel ur éke-** aatté saavatbaa ttootoUIHe Isi aa aptl ural. kmf l.tnw igaagsit ur uoatiaram uortboa moo-ém og| waOomille |«ioo tfeirtai Ür. Kagal Uya« 0 Itrodi bttgyok ■egbitMtbúI köootottO-10 lat as aptl wm t a almt flrdlmléol si\'lbf "f igaisM i4aet wanikMm ktaataüiU Ni oa aagtí wtsewél t» aiaMar [Voua*oi» Végre lln liyrnfcy Vidor aa aaM tlttíf éa M* |NMi sotftot mmiá tsáhtoaBtiwil a wwogyiok »sv o«o *a spá< aítm, été omo4smi Miami—t
MüwaMI >yi)>wigii itMl piiiidi vatSaa-tibaagail a fNér, ftMMt a i tgro stséMgy t«t a éiámmmtk t HM
I ni-WMiat a IftmiH Mi ki ai^Éity<
«a iiyjisi a tttfMk W|IÍÍÍiM M ■ig""
MÉMiflHi S| aMaéoa MÉH—ilkaa ifta IlMÜB ailmiíW tanon oiAr-
is »oio«ig, an ám M éjjotfo itt
! l • Ü| fetBgjtgyok llsgialanlok jPirnítaor n\'l Badapvloo KolaouL Wialanalroban Polka Haaur éra — 60 kr. és Tiboroaky éa JWaokotl Bod«pssiso &f|. Farbaok FÓlöp. Dia-boláa GsJopp aoagorira; tra 60 kr.
— ütH bírok. 13. Loo pipi agénségs oam § legjobb, — liércaias 7 én fogja fluoopaUi Uttadoreécinak 50 évas jubileumát. — A aürichi éa bédoui lén kirQl mint irjik a genfi té ii bs-fsgyou 50 oaalapdd éU eldsaőr. — Londoobai. 150 kiriudorolt aaagyar lartéakodik. As QgynOk, ki tkot a kirtadorliara talbiatnlia pénaflkkol\' mogostkétt, s a sssgéuysk most nagr nyomárban vannak aa elhagyott oiligváresban. —.. A catraé mogérkoaott Pétorrérrn. — Boldog om-borok a népolyiak, esek t >. nem fáanak any nyira miot uii, mert Nápolyban a legpompásabb lav Mai idd itr. — Ssékesftbérvir városának ^gyik érdsioda* polgáia Dr. Kai«or Sándor as i Olitiuil béléit m*gba t. — A dunagdahajéaási iát-salat aa idén flli meg ötven évoa jubileuméi, — A berlini réndörfdnökrdl, Módairél írják a lopok, 1 hogy magyar ember, csalidia Sslymecabányábé| való a ti eg apja 1732-ben jött Hallébe. — . „A j aaép aaasony bolondja" — cairntt oépsainművst, j mely na idei pályáaatnál dicséretet nyert, Varga János arad\' ügyvéd irta. — Sacber Msaocb né- 1 met íré Budapesteo időzik nejéről. — A tudö-mányoe egyelőm uiegöresUit ítOrténalmi tanszékeinek betöltésére megléteitek a javaslatok. — Temwvárott eaépen tnjod a magyarosodás. — Csiky proletárjai" folyton nagy kfia&uséget vonzanak a budapesti aaioháaba.
Csarnok.
A megtért.
£n, ki osodákban soha sem hittem, Eaentúl azokban hinni fogok: Uisaem, hogy Jéaua kesével intott H megállt a hold és a nap — nm forgott.
Hisaem, hogy Móaes botját emelte, S oreaágut lett a bflsz. tengerhuHái >, Hisaem, hogy Pbárét áj népét oluyolte, Atcsspván annyi meg annyi bullin.
Uiaseiríj hi róaaám int a ssemével ^ CstndesQl lelkem vad bullámaása, 8 varáaabatalma •bűveaaaojérol Kétolyim — elleoim -!• elsodorja.
\' 3 hogy miolpibsn tárol\' volt tőiéin, Orám — mint Józsua napja — megtilt, 8 esak mikor újra 6 állt előttem, Megindult aairem s aa órám is — járt.
Aa idd, melyben róasám ninos itten, Vessre hát, vesave .van életemben ; ii»n, ki ceodákbao soha uom hittem,\',, Hiaaek, oh aaorolem I liedben.
Witt Fülöp.
A tanár és védenczei.
Bsgéay.
Ina: Flygare•Cárién tírnilia.
KorditstU: FRTBDMtWir ALAJOS.
L
Aa üaaaepély.
(Folytatta.)
A jó, finom éraolmU leáoy teljesen felfogta a dolog lényegét. Ismerte atyját és belátta, hogy 6 voit aa ki a aaegéur iiaunerstodtet e aararba ho«la. — A legédesebb hangon mondá: nPapa mja eeto mindenkit vidimtti szeretne látni, és aaért nam ilgyel annyira a vendégek ialéeéro. — ts aaoobsn jöbisiémft tflrekvésból történik; éa ka Manaerstodt urnák nincs a tánoo ellen kifo-gtaa, agy teijesitbetjUk kivtnstgtt.
Aa ílju háiasnak tetaad tekiuteiet vetett Réssára j de aa, a leány areaál pírral boritá. Gyorsan leállté Mannersiodt saemét és léiig nyugodt hangon mondi: Bfia VVicden kisasszony a kijelölt táococsal mogsaeroooetliotai nem vonakodik, ugy nem habosom többé. — Antak idején lesz aae-rsuoaém a nyeri jogot igény be vonni. — Kantán méiyon megbájtá magát. Közsa mosolygott és a torom másik oldalára irányát lépUU. Mannersiodt is inti etébbi állásiba heiyeakodsu; ÍOrkétaő tekintete étsrevevé, hogy alig Kit te Késea, uiiddn egy sereg pillangó aitai környezve volt, figyelméért oeedeaűk. —■ ftsaiatt, mint e os fra kép uéadt, kleérjttk figyelemmel Láng kapitányt, ki kaitól éle ártatlan mozdulatokkal, mintegy véls£-Isoeégbdl a torom tateé felére ert, hol tíorgeu-eatld Hilda Olt. Valaki, ki mellotte Olt, lOtkeU éa Mándor aaoonal oífogialá helyéi. A fiatal, kiesé halváay de mégis vonat leány, se varod ottan viea-aaabokitont ellensége olél ée a tarom eilonkssd oldalára tekinteti, bogy alkalatee okot találjon jeles helyit elhagyni. De minden tér ssufoééeig toll volt te aa ajtónál nagyeaámi ur lézengett. Tfl-rstmesen baleuyagodetl tehát eoratba te bolyéa
aanit
• Drága, driga Hilda" auttogi Liag kapi-tány, e miért vonod a| tóiéin aa értekezési? miért klldád vrnoaa íeibonUűauui levelemet ? Oh Hilda, Hilda, aaigoni valtL kftltabao sok fájdalmat otlktióehoUUnk. — Míg ma reggel boeotl-tsm nagybityiuimal; de jajt aait mondhattam voiaa uoki, ja rományim többé nam volt.
9üáadors eeakitt dt féWe Borgenzköld kis-aaaooa|| 0tevés gj9mgéétU lÖlSU rendelkeaeU ka agy egéu táraoaáa e.óu oly kimentett tárgy rtt biliéi ii , nem érdismes esét io vmrtage\'ai rt, Lég; tokot oly jé ée bag/j el/
Jiéaotm. mily keeorto soéisa, \'Hilda- fo-kimkadét Mésdor, te anuái égtek, saemea ril-lám* aatriak. vAal hasood, begy magemaak a i>Mtkn, ée aaltod oeaptu a |i rmokét soéüam ? Meaa, itvol logyea aa lAa«l A tövisek eróeea emrombo ey^atdtak te ott m*j eeboket téptek.
Ds nem akarok tovább tdHedre lenni. Mégis, Hilds, ne tagadd meg tőlem s közelebbi lengyel két; esak osodálkosáatés os vegést idézne elő, bs mint k&ssl rokonos as eg< «z setén, csak nyomorait négyest tioczo ltunk\' v lns egy mással, j
■„Semmi lengyelkét* azó t Borgsbsköld kis-asssony. •
Nem, szeretem Idnni/ hogy nem kiránod éa öcBmet, válasaolá komoran 1 kapitiny j de egy pgytat osak tánosolai rólam
i,Ntma mondi Hilda eg kedrtten, „az sem ^beéges". Ling felkelt, néeáu meghajolt és a legközelebbi jitazóleremba lé istt
Az idd gyorsan elrepfllt, és végre a len-telkére került a eor, melyre i (innemtedt Bézsf-yal foglalva vtlt. •— Dobogó ;ebsllsl és elfoguft iieodoTaiokkal köaolgett Bő-sá bua. Most szoobau látni lehelő, mint hátráltak a nap bősei, ujidőn Rózsa a fiatal jelölt elélt Mk >lt, kiről eoh\'som ilmodták volna, hogy ssindél a volna, veiélytiu-pák lenni — Bózsá ndv«rías mosolyát, Mánner-
ttodt bOeake pillantással viaao
aozta; éa bár kaae
líwé reszketett, midőii kÖon] edén Réasa dereitára fűzte — inert karja alig ért bozzi oly kö ael, hogy fit/olrubijinak legaiilső rinczát éri ti tette — méps szabad, csinos tartása és a mód, mint lejtett hölgyéről,, táocaá iák oly kilejezéet adott, mely gyöngéd aaemérn eesége senki által aem vétetett ésare, mint tánc «snőjs által. Egy l^is piheoőuél aa. ilju majdne n dscaosan nézett körül a terembe, megtudandó, vajon nem mutat Jaozik-e gunymoeoly egv-uémelr sjskon. — Azon jban Mánnerstedt lövidíiló lév ín, nem vett észre jdemmit és asoukivül nem bal halta egyik másik vendég szánakozó észrevételét sem,
öt I nézze ciak kinosen, a eaecény jelölt Kánéira [kerekedett és pedig 1 nip bősnőjével! jAz bizonyos, hogy Wieden kisa aaony nagyon ked \'vieij aaép arcziu csepp kedvet oneéget rom lehet észrevenni, bár gondolniini, hu, ;y leguigyobb fok-bin utbesére vilbat, ily gava fárral tánoaolni. — Kavinnám, hogy fiiul hölgysii ik példát vennének rÓje. -t Mert kedves T— aw onrság, nem borzasztó |álvány-e as manapság, inwt bigyjyeaztík félre ajkaikat a leinyok ruln ik díszért nézve, ha egj szegény keresked^ssgé d, l\'gyen az még oly szép, — vagy valanwly afi jti ifjú, — hi foglalkozni kíván. velők ? Nem, e ckor soli\' nincs sza bad tánezuk I De ha valamely katonatiszt, vagy törvéoy|izéki jegyző, vagy köujrvvivő, kinek, ki játása vau uemsokára irodát nritni, akkor aa0n< nal kénen vannak éa alig pirul iák el, ha a msg kaearuaott maguk viseletükért negvetŐ pillantással bünteti őket,
„Oh igen; de mégisaat
másik nő, hogy Mauneretedt u r tánczát addig ha-laszibatta volna el, mig leczké iltal uj öltönyre tehetett volna szert.
BBizonyosan sokiig virhktott volna" válá\' szolá előbbi; kauotn meg kell eu^idni, bogy daliáé tartása van; » ,Valóban", vágott közbs 1 harmadik ; csak kár, hogy a az tik frakkocaka í gyes fordulatainál miutegy őrülten ceóvilódik.
„Igen hölgyeim, nem szert ncsétlenség", ssóli 1 negyedik e ceoportban, „boy ezegéoység ée büszkeség mindig kiröltve jár?\'— Mit gondolnék? A királyi titkár H. nen rég egy szép lökete öltönyt — iz érték negy idrésseért — íján-)ott föl. neki; de ibelyett, hog j ejánlitát kösiö nettel elfogidta volus, egyszeilen azt mondta 1 túkárnak, hogy igen leköteleii hi jövőben eem rubiiata, sem mis egyéb ügyúbe, nem tog be ivitkozni*.
„Ál, ulilitoa, becsületre, irtósitos I" bizonyíték la többiek; \'éa uután i negénv, büszke jelölt bátimögött turcsibbnál ft rcaább adomákkal njulltik egj miiU Mánnerstedt pedig mir lény nyé varázsolva, ügyes, kelletni iljes tordulátokkal vaséoyelte táncioauőjét. hogy u im egy uracs irigységét kbltette fel. — végiett lincza után Bózsát\' iáimét helyére vezette és még egyszer pillintotf i\'izép, kedves alikn, mire elSbbi magános helvét <-ifóglilva, képzeletének ózeefátyiát elisa-kidva és 1 valót, p hideg vali l látá ismét maga Ii tárulva
Nemsokára helyet fóglil ak 1 vendégek a jól teritett isztil mellett. — i tauáruak, a bázi uszony mellé jelölték ki 1 be yet és itt könnye* din odavetett észrevételekkel a fiztál párn és a|ok tjöfendőjéoek megáliapUái éra oaéloari 1 jelen üiietpiugázról is történv ei elitéi. A tenár az il| czélzisokzt,\' különösen, Uk vagyonira történ-
lissein," felelő egy
lek, ki nem ájlbitti, nért is ona fordiii sovány ilsjlcjáu — valódi aordköpingboraéttii tel
nácioenéoik és ei, bár uigy c lenszenvvel, hogy
oá öreg hegyét megnyerje belőle, j— De hiába ptüsisieo aaor és törlé egy odatévedt
0 ;y ssiüpintist ve\'.t; hiroiUsior, négy-burnótzaem miatt;
könyead sióméit, 1 tiuir tovtb 3 is qjkaosul hallgatott és íiozzálérhetleu voty a tináososué hiiel-geeeinek, ugy hogy síét sem tudott meg aa ifjúi pír jövője irtot ttplilti vélomé lyébdL — Ősapái ajak inoyit bírt íj aiir^l kicsit arni, hogy „egé«z-\'jégére, nagyvágoe tauiteoené aieaonytta!" A nőj kétségbe esett és végre jelt 1 dott sa indultára, 4dra á társaság szétoszlott.
I ! k
A tanár éa .uekiioM*
Nándor kapitány uagybátj JÉjjeli nyugalmam úgyis hábor t 1 tanár; „tehát ép agjr fönmu idei^ beszélgetni, mint iefefcöi ni amradva, ásitoini." A lupittn; Vei érzett ez ojánlit ellogadáaj ta ábbél aait nm lehetett (észrére 1 min telalé: Básivasen nigybát Sötét volt; a tanár tokát L nem látni; kisaáilván a koofci Itpuk, hol miidon ba|ir ée a miit
divitu volt, hogy dolhatta magát ss ember. Lai lyertytl gyijtott ée egy koros tvi gosdieeeeoyi, báltköotöebeji lyidvi kis asotalkára egy p \' kant, pipál éa atháayt hely
jtvalbaaameat.---vi vaa1 mondá iradhattunk kevés i, éa önmagán nem uigy ked ; de hingjábm
ni, aiidőn vidá-ám 1"
esak follaoi bírt
bél, kie seobábe
éb tárgy oly ó bolywve, gon-oreg sao Igája nd. a tanár eoa-éa félig eenoy-sort. pár pa-, isután hilkm
uRjftiott, viaasaíérve t tanár pipaoaaí- éa iUlé-kilátjiril. — Midőn is Ünn< pi ruha ée oaisbe levatkőzve volt éa 1 régi kedvez öltöny melegen és Jkeliefneaen testéhez simult, jó (an Írunk a hőnek In\'ett hogy tivjzzék, éa atnyelmeoen helyet fosait karszékében, — Aközben a ksphányjzz ablaknál állott ta ftggönyök mögött a ezép bcild-viligos éjba tekintett. — Tekintete sokáig meg-IiitptUm csüngött ii utcza végén álló aarokhá-ro?, hol előbbi, vidiin időkben, Borgonsklld Hilda likiótl szülőivel. Kiodor mélyen fobisskodékjée
3bongókét 1 megfagyo|t ftvegtálblákhoz szontá.
-Miicsoda ? Ismét íóhási V mondá 1 tanjir, att alhelyezkedett. ^Hcgyd a maitat, kedtea 01; nem, haaanál semmit a aebet fölazakiujni, bajatt skarjuk .begy 0Ógvuljon I jér, ülj i^e, líody körülményeidről beesélbsaaek veled." A ka-
fiitiny odalépve, iz uitilka miaik oldala mísl-stt hely Rt/foglalt; aionban csendesen maradt,]éa türflmeteoül Iátázott virni, mi mondini valója nigjrlbityjin^t.
(Folytilias köv.)
Felelőn taei keiztő: OFFMANN MÓR
II íi r (1 c I é 1 e k s
m
Ép®
titébao [ufaasr

Ovii ti!
rabi revünktől ugy értaatlttak, miaxtrintf 6ai helyeken oly ekjének caavarognalr, kin hírnévre, melynerk czégUuk mar évsk éta firo 1 & Maszkodra, kf mi Hgjatkainkzsk adják ki na*> bogv égj mindss tekintetben silány gyárt
njo 1 tuladkftatsaslL £a okból 1 cz. vsvluü érde-^

türelmetlenül ide-Végre odioyijti szelencséjét 1 u-

[ásxtstve látjuk Bárónkat kiayltstksstatol.S at minakflak Sfjiltaiaban nincsenek otaaáisk
fjóakis azon gyártmányokért állunk jót,| pielyek egyenesen ozégünknél ErNte Wiener Wihclie Ftbrlk { Wieu, kölneriiof^ithse 4.
;-:^jeUvk magrauáelve. Amtáftn kérnék éieu czimra fl-^ ^|k)«lammel tenni, WjsUai bátorkodunk oionaan le\'3 jj^fiállított arjegjzeitSnkuök rövid kivonatát bemutetui.-"^ »"*ol í«íiiíi-Áe«(ió bceaegra . . . . 75 kr1
&ifirfi-Uhrn*ló ónaai raaionbói.....75
(SyAtaul- it kárú-ktfuíSk minden étinkén J ,75 ,
jüfih nadrágok gudagOU diaiítVo.....75 „
(■/.\'■fíilo kontónk gatduon diaaitve . ... lb
^>¥atédi azint OMftri+mj .....1 (rt
jgjjlJMMinif jS tuaatvssaon vagj buchatból . . 1 „ V\\ 6 db. S vagj uégj»iere» gallér legújabb diratn 1 „ „ tutiúmdt, tiuU véesoeért
valt«IUlik..........1 H
\\y.ji db. diaaaa kaiUlktadi beaaegve, divatos .1 „
A \\Jö „ férfi karumfm.........t „
f\'yKii ingek oriaai «aiton vagj ehiffonból . . 1 h M
; : :;Aui nadrágok red< kkel. CaiUaie.....\'
aulaíktndök 6 aZSOléljrv ......
Lf- Halo Ávntosok íodroakal t*uu«ie nuom . . Iy.;S tinóm hJi gallér irato«abb ....
. . Ferfi-iagtk fetiét baromiisroa mellel ... ty. feher mUánakngék dsaan diazitva ....
6 db. tiaata Un kunfkarnÁa tiHrka atagéljljel K-6 n finoia porlirt* ssegétjtjsl .... I
:: AKüjouj íeber ftrfi impk tlámniuoroa mellel diaasa 1.50-\'^ yfi.Crtlan ingek. j6t állott vsIMi aain . . . lüO^j vX-í\'iaom Oxford ingek, jot állott vatödi őzül ■ Xfc\'inOHi nunkmrgi tinn lákraxalik . . .
yT.rínom (antant aót ingák....... 1 W^jj
:•.\'> Valódi tanon nh ingek ......
•\'//■ üitiei kim eteti nbi nadrágok • legjobb chiflonból 1.109 : ;\'üi»iee ktmeteii női kilékönUiik a legjobb chíf- tfj
fonbot...........
: :>•Fébéi\' aUiuoknynk izlé*téljéieii díszítve . . Í.6Ö$L v\'>ti Jjar íiiiouj kóronuurot. kiteli „ , , •Ji\'.Leptdók varra* nélkül, 3 rét boauu. ¥ rtf a\'zélaa l.&O/^ uar iérli vagj nfli haritnyn.....
■y.]-H^thktndök tí azéffléjyre, rulódi azin . . .
l\'.yhehfr dameut-nkmuk .....
db. kitiné aittmlksmdi nagj . . .."■. y/\'. Valiéi angol Oxford-ing, jut állott valódi aain [ , \' Tittla válton férfi-ingek rvdó* mell • . \'///Fiaoin kén kméui kéli ingek diazea . . , //*:-Fr8oin kiméit nfli ingek dsaan diaaittve . Iv^imi kmtoU fránema kéli Uniti . . .\'.\'yNti altáttoknfdk gazdagou disaitfe
db. -Ünutn tdttontiebkendő fehér . . , , ■ „ dmatati loilkővri s tegbueeaabb neniU „ damatl auenlktnéi nagvoe finom .
i-.yrinon) damatl abroitok \'L—\'......
. :;6«int« katétkenéik rojttai vagy siéikftl . iy^inom hüm nii ingek fanlatu vagj kálfllurgolla t—® XyKmoa francua crtíon ingek dissitvs . 2—ífl \'ly/^eki biuweáü tation rfEi attj^cJc..... -i-V>
XytJ aaeuiéljre ium kádi kittiéi..... S.-B
Kyft „ damail garnitnra 8.—
:;:•:\'• katód! nunkmrgt lepedék varra* aaikSl V.5U .
db. fclettebb fcaöui iinw mtámdl distaa rXi\\ 1 frt, 50 kr t frt, íi.....
XxKmem rwmkmrfi ingek \'. - liatdagon , ktmeteii afeáaeeUydá lagtoeeiabb v>JU rétöe aggnimi valódi itoiu, ...
V&1V n l»*d\'é**>* * írt. öu. I, 1 frt la .
nkirting legjobb gjártmanj fi ft 7 ée t-ráiww 18—18 Irt} «*.\'...\' Í0.-*mwt ikreket ssbéa fajta 6.71 8. és 10.—J iwata Mwn kéli eaév\'a*, nehéz fajta •t, aa«.«i 10-lg > Iá
lit 7 Oltalon a lüdeg ellen S
f inom *f**Méyi horgok dtrijk csat. ... 76 kr 8
inutn Maiar trikót dirik éSák.....76
Tfyb sbés éarik tngg nadrág ...... 10 n
I íyijrinwn lrik«»í nadrág tagg dirik ... 1 frt ] fy^JUnktt kélikinlöi ragg nadrág gazddgon
dUlllfe......... 1 ||
j /y tartéH férfi látraialé...... I „
IX;>||u fiOout rywuiy cnff daralat . . t IvÍBarAel altéttakm^ék, cebé? érek 1 ^
;-:>jöVy««./im»A derekak j...... 1 „
^HarpécT kéli kaniiték nebéaj ara . . . 1 • I \'. . . Kttakiarki derék Mgy léirettali . , . 8 „ — Vfflf |iar iötott lék terű kariáéf* s . I « — WfiJérfi éa mM éarik *kgy altimétéfik jiiioffi
sgeaiaagi iu«Hu« gja|>)aM i frt 8 >|gae finom m«írc ahinokm/dk ttil. I frt I - W {/Igen finom mn< muiI wilnyrfl dtaaee f f 840, 8 frt j ... 8 „ «8i
\' hemet pnttokálikipmjpk ;ÍMif» k*allit—H 8, ft 10 ft._
\' ém vataanA tnwwlatiDtmti 5Í át iakmt lifcÉian JlPaj LogMgjofck nátar kabegr«kbU fiirtak ta bUpOM aea a l^MSObl aéalaMMa a laateetajwSS aaa -: kaa o«ri eni aMriata Kf
Al ifonynek Mgnem felelő árak kéee-..:; vteeoovétotaek ék kiosoréltetnek.
Itiigyen ft érléU ármk WvAaárláaáaiál
1 finom nöi htlóköpeny.
e^afjataak MptíŰM^ ftiv* tar « a
667 11—11 rl
s
llfi R
L|íjo|
I M
rflNHi
üümímim
m
A Magyar-franczia
biztosító
m

irnu
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zaja, Somogy, Baranya es Vas megyék részére kiterjedő hatáskörrel
fóügynökséget
Nagy-Kanizsán
állítván feli anni
Gutmann S
részvény-társaság
!
vezetését
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- é* jégbiztositási
is felhata
Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-ró Schweiger.
H. úrra
ágazatokban jogérvpyes biztosítási kötvények kiállításira mázott.
^zvenytársasag igazgatósága: Moscovitz.
J&. lv£SLg3TStr-fÍESLZiCZÍ^ "bizt
igazgatóságának fenntébbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai
ösitó részTtré2^.3r-tá-r3a.ssLg\'
fóügynökség
nlatok elfogadtatnak > a biztosítási üzletre, vagj a társaságra vonatkoaó
a lat tanig j
e) szárazon kagy vl/.en szállított javak károsodása ellen; . d) az emberi életére minden ismert módozat szerint
vezetését elvállalta s a fóQgynökségi irodát megnyitotta, \' hol is biztosítási aj mindenféle felvilágosítások le# készségesebben megadatnak
Biztosit pedig
a) tüzvesaély és robbanás által okjozott károk ellen;
b) Jégkárok ellen
A Magyar-franczia biztosító részvénytársaság, melynek
20 millió frankot, az<z
tevő alaptökéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz
készpénzbeli befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pelig magyar ál1araértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. 6. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság Ügyvezetésének élére köv<
Válasitmány. Elnök: Bittó litván, ó Felsége val belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró Bán\'hJdy Béla,földbirtokos, orsz. képv. stb.Bpesteu. Bontom Jenó, a párisi Societé de l\'Uuion génerale elnöke stb. Párisban. Válaaatmáii) I tagak. Bobért Morin marquis de Bannevijle, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban.
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagykereskedő. Lovag záporiRegen ha r t Ferencz, az Albrecht-vaspályaelnöke stb. Bécsben. Ő v.á b Károly földbirtokos, orsz. kédviseló stb. Budapesten. Báró Tinjti Károly cs. kir. kamarás, az oszt déli vasút alelnöke, az osztrák urakbáza tagja stb. Bécsben.
Tekintve a társaságnak fenutebb kitöntetett tőkeerejét és az üzletvézetés élén lévő, hazánkban ran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság rainjd ez ideig, mely a
8 millió arany forintot
■■■■ M\' \'
4 millió arany Irt
magyar állaraftrtékek tkezők választattak meg.
FelAgyeM blsottaág.
B e c k Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatójn. Lánczy Ileo, a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Serre\'boflrce Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union géneráíe vezér felügyelője Párisban. <
Igavf féaáf.
Igazgatók: Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltó ttgyvéd Bécsben. K. isten macher Károly a „Hoftmann József* nagykereskedő czég főoöke Budapesten.
Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budspesten. Vezérigazgató: Moskovicz Lajos Budspesten.
is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bát-liztositó közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ameiiy-oyit neki e társaság, mindjárt kezdetbeii nyújtani képes, s a midón a társaság ezen, eddig páratlan tőkeerejelés az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb bepületesség minden köaetejmény&iek mindenkor és teljesen meg fog feleglni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy, a társaság a díjtételek megszabásánál is kellq tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire»
A midón tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az .általa képviselt társaság iránt újból felhívja és kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ttgyuöksógi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van és hogy tűzbiztosítás! ajánlatok a már felállított ügynökségek által kéizsegeseu elfogadtatunk,
N.-Kanuíán 1880. januárban, | maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
foügynöksége N.-Kanizsán.
1
689 6—61

}

Gutmann S. H.

f
Ml
m

i
8 o
Poudre de Serail.
BLáHÍlfi LODUA mAvén kedvraci arca pora.•
Km trcipur npflhn ifiMiaíaahra, minden krttimm i»jtan<ktől ■■»lii jolyj khúnfy tuUjtlnniá^-kai HJM». bocx MiodM «Wk 4 kii- la balftidta kfnutalt porak*! anlwrnaas í»lftl»ulj«. liagyraimi Wtrej« m mm M UtttA k«D»n»»U«u bciulyiMlól mtfdrja, as arcnak ét * tattaauuek Ml m ttanbute* iilimin kíl-Mtaia agy, Uff » Igilnikk aaaa iiMkl, m a pJn tajta kmnd, |n«ly kiiünó Uumiért pLAIJAHK 1/XJIZA ririjin fcfiiiwll wÉlil Ürtiiti Mi
TW Müller J. L„ esttött Vadán Ferencz 0st. ntóda,
UUUurén inak Bndapeitiea
A Mn 4a SaroU, maly*t Oo feltalált. -\'f\\u klllal 4 nemék* páíMWn, mth ■wmak m irm láthatatlan 4* tartie, * mpmmmtmé rmim tuumOJatnil éttil MlkniUa álul aa arán My kiUafa JótMtonj ha. ttat if«JwnJ, amlrtt még wanfiia arrlp r»ál mtm ta* nUűUtií. mtljf kb*Mj taWdowtt|t»ért jflföWn mtat ktérmm néiumI Ua*r*fa« Imm ki—Ibi, éa mtm xujoV gyMh^ügj leiajmiilhaUllkii Jóságáért Uuliiw* Si Imi főf eínr«BÍMl. I {RjotaMftaJ
Blaha Louisa.
8916-,a Créme Pompadour.
Át Watitial tanin JiliKkaaj aM»< HliiMnttal *ak>| Imiilllillill" Mjtifl • »tt*fWrt
él Mattá hatUaa ,CRBMK POMPADOüBT* mtm tmtaaJthaa 4a M.j«beo alóilliUmin Mm mm mt, mtlrlyel • hinmi tmmmj tftm a« bt(% íi IiiSi tartani émélkU. kan u *rtoM *ol«» ^;
Mtt ■ikirtiiiB ai a L Mnrllmk mi a ImViHiMb^ii timimL- KkMrf riwIJoTai MSbnl mm-tééu mtmáwTtnmtm* Erv áia ImifliH ■iiéiIhiI Ilftt <0 fa.
^ ^ • nTtll I y Ta.iiSglrt iniéiiiiB. - Mi7 ltm*U TiWjefjemratl ti ni
Azokva|hllK agyé^érvbeo ^övednek.
Íénnentea kérdfankre raeg|aphfttják miud«n dijfisetés nélkül, akár Wiretleafll, akár az alább meg-evezett cég kötUjüt évelj\'a hauoitaii ausitáat ason altesti sérvkeilpcsrs né\'ave, milyet Hsrisau liweitaban) Sturcsr egyur 6ottl. kéiiil. Elaiu használati utaiitásbos námtalan kitűnő bnouyiiTányok kÖisönetnyilatKosai ok TKúnak csatolva oly egyénektffla kik mm kemüci hatanálata folytán telje-Aile!küidéi bárhová is eköxSitetik. A lednÓet ám tégdyenkuU 8 frt 20 kr.
jen meggyógyultak, kapható Formágyj Fsfsoci
,8z. Mariához" címzett gyégyszeHárában , BUDAPESTEN.
:xxxxxxxxxxxxxxxxxoooooooooooooooc:
XIII. Jrthrg.r „Warrena\' Worhenwhrift.4* XUL JahrK.
MM P0ÜDK kr. 4a I ft lifcmlkM: iM
roma m.
VMtkJ
17 lilimlw, I dlutkBáa) t
5 klók: 2 tmmm «a
mtm ■■ i na aa aafW DUtnerakbnl ^ t¥DK SBaalL a aallikit Hwjtf ^wto®1%
"viUIiii rnmm a MuiilSlkOLLHtXll, mMtt vadász J
Vká(4MlyM*4wa BlÜAH»T. Km nkiiiiig Mm «- %
tiMiSWtm*- C
MATTOM 1
OIE8U0BLER
Aa L jcdeo Baaati bejfioot ét mm Aboonameat aaf
„Warrens\' Wochenschrifr
PolitiL und VolkawlrthaekafU (1)m ftrbrtiMtote Wímmt í\'inani-UUtt)

•ma**
mink* a
kMBMM
HftM IHMMI M iMMMM, —
|)K8 tORDKft-RKFILBI NTF^BIBOBa KKS" MMIIagt Bém wmíHíU
Ammáamim
Zwaeki litgilw In JDm
ftatuyiviie
Psut Illák
<j|Mllii|i pttirilia
• dfc, « Mo- imUdáti bqok
4t m hólyag hu- ü
náft tilm \\ köhögés ellen.
Küttoni Heur Karisbadbai.
iar PnUbk
Dia V orbatéliríft baapndü ta MaakkMgigír und fraimmbifw W^aa
>1Éntfika, m wia Aa V«h*U»Uae allar IMMl^nynkia {ACTIES nKEl.LSCIlAPT8N. mújU—Vertraaau auf aklknkiMiliiM OaUaia M aa vw» h hiai lntcrcaa Hr V nrl aüilii rrüwlli I bakért m4 iafenmrt M wwém. U
Aiuuuii wocuEsscuRirr*
matt hiblikum, Mi cmfMbft rich ,Wi Ím aaíckM Aagálar
Dorcli BeécÍi>OM daa k Kön. nng, Minieterrathot vom 28. Decsmtfet 1879. wane „Warrcu1 Wicbf rkrift" der trtfher eutsugene Puüde-bit íüjt die K8u. ing. Kroniándef wiederom gaataltel.
Mm iibcmniit in Wiaa bei der Administratum and im Aailande bei al-PM*&ajiira und Zaitangi-A(mlortn.
694 1—8
fii

< Wien, Adminlatration : L, lehetleirti| 6. Q
VXXXgQQjXXXXXXXXXXCOOOOOQOQQQQQUXX^
bm^- JZ^W--. \' H ;j
NyomaM* él kiadja fiscbei Folöp ^agy
N IMf fcSeyvtmeriknásas tytáteshes •IM. Ül art*
M kn I ésee I bt | lf| |«u«4 étit t ín m hi. ÍN
NÜMK iiiwíi v kr. MtMki >il I ü í is tti *j>
Z AfÜA
MEGYEfjfepDEKO. KÖZM 0 V ELÖDÉSI. TÁRS AD A lL *h GAZIpÁSZAT
A ZALAKEGYKI GAZD. EGYESÜLET ÉS TOfeö MAS EGYLET \\\\\\\\
8 szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. február 18
Böjti gondolatok.
Wagy-Kaniua, ftbruAr 15 éu.
A közgazdaságban és az iparban, la ; kereskedelemben és a tudományban, a \' | művészetben, és az dmberi szellem egyéjfr (IL Sí.) Az ellentétek,] a végletek uyilvánolásaiban, a társadalmi és az er-orát éljük, Gondolkozzunk e thema fölött kölcsí életben.
gy kicsit; böjt van, a vezeklés ideje, j Ott van az erény nagysága melleit A az idő legalkalmasabb arra. bogy az 1 a blln aljassága; az Önmegtagadó öniet imber a reája nézve legérdekesebb, mert lenség mellett a piszkos önzés, á szorga-tozzá legközelebb álló, de azért általa \\ lom mellett a tunyaság és dologtalanság
•ishissttU krsés Haté a lap ml)smi révéi (llslf kfsleméeyek aSi IrmK-k 0j véiashns ettss SÍI. ss Bénasnlitlen Isrsk caak Ismsrt kseekb# fsgsdtstaak sL
KWrstok vlsnse asm kftldetnik.
Hy itttér: Pslitsera 10 kr
I H ETILA\'P
ATALOS mmi
án.
VII. évfolyam.
aégis legkevésbbé ismert tárgygyal — íz emberrel foglalkozzék. Az ember!
Ez. a bámulatraméltó s emellett oly gyarló és fogyatékos teremtés. Ez a vi-
minden rossznak kútfeje; ott yao a becsületes törekvések mellett a becstelen módon való könnyQ meggazdagodási vágy a tiszta erkölcs mellett a piszkos erkölcs-telenség, a valódi nagyság n)e|lett a ne-
lég kicsiben, mely magában egyesíti a vetséges torpeség. Ott van ez mind egy legfenségesebbet és a legaljasabbat, amit összekuszált tömkelegben, raejyből a jó-az emberi lélek csak sejteni képes. | nak felismerésére nem elegendő, bogy az No de nem olyan magasan. Egy vi- I ember szigorú biró legyen, hanem az is dékt lap hasábjai nem lehetnek arra va- szükséges, hogy emberbarát legyen, mert lók^ hogy bölcsészeti ürobletpák fejteget* könnyen igaztalanul -mér. A ki csak teltessenek rajtok, i a ki nagyon magasan színesen ítél, s azon szerencsés halandók jár, az könnyen elveszíti lábai alatt a közé tartozik, kik sokkal czélszerűbbnek szilárd talapzatot Maradjunk meg tehát j tartják, ha mások gondolkoznak helyül
tépen a fonal egyszerű lebonyolításánál snnélkul, bogy magasabb regiókban lebegve, elveszítsük a fonalat s az eszmék világában botorkáljunk ezéltalanul, nem nagy épülésére olvasóinknak kik úgy hisszük az elvont definitiókat szívesen elengedik.
Az ellentétek, a végietek korát éljük* Talán as emberiség történetében nem ikadhatunk korra, mely bén az eszményiek és anyagiak terén, a 1 egei len tétele bb dolgok ugy állottak volna egymás mellett, mint korunkban, a mely ép oly kevéssé érdemli meg a töltetlen dicséretet, mint a mily érdemetlenül sújtja a töltétlen gyalázás; sőt akinek a történelem tanúságai iránt van egy kia érzéke; annak nem kell bővebben megmagyarázni \' hogy ez a kor még sokkal jobb sok másnál • bogy — a sok szomorú példa dacsára - erkölcsi haladás tekintetében is kiállja előbbi korokkal a versenyt Csak nem kell mindjárt as ördögöt feketébbnek festeni, mint a milyen.
Miben mutatkoznak korunkban az
tük, azok csakhamar készek az ítélettel j kevés gondot és fájdalmat okpz nekik az egész korra reásütni a saégyep bélyegét és jó nekik — mert embertársaik között bizonyosan ők tartják magukat a legjobbaknak. Legyen tehát hitük Izerint, De azok kik nem felszínesen ítélnek, hanem magák is gondolkoznak és a fölmerülő jelenségekből consequentiákat képesek vonni, azok tartózkodók ítéletükkel tTs nem igen készek oly gyorsan, mondani itélő véleményt, s a kor fiai lévén maguknak is érzékük van a kof követelményei iránt.
Még akkor is, ha a felszinre merülő események rossz következtetésekre adná nak okot, sohasem ítélnék meg ez eseményeket önmagukban, hanem kutatnák a jelenségek, összefüggését, s legalább reájönnének arra, hogy társadalmi állapotok csak az összefüggő jelenségek alapján Ítélhetők meg helyesen.
Sopánkodik az egyik: Beteg a társadalom, gyors gyógyítást, mert különben elfeneklik az erkölcstelenség posványába.
Rémülettel felkiált a másik: Finis,
A harmadik egész kdmolyanmondia: A corruptió megöl benüiket! Hol a kivezető út ebbtjl a posványból.
8 igy megy az in iifínitum szépségesen egymásnak réibitg ?tésére.
Ámde az első jó"meleg szobában a kávé szörpögetése közben irta le e fekete szavakat,
A másik divánján elterülve, kényelmes hálókabátban és török sipkában bodor füstfellegeket eregetve hatalmas t^jtpipájából. —
A harmadik egy kelélyes házi mulatságból tért haza, a ho jóllakott Válogatott ételekkel, s hol iz italban sém volt hiány. —
így teremtjük azután i közvéleményt. Aí dolgoknak higgadt, szenvedélytelen megbeszélése helvét telel ebzóijtlk agyrémekkel egymás fejét.
De a java csak azutl n jön. Sikerül valami jól s valami jótékony ctél érdekében összekapai itott százakról I beszélünk — nossza van dicséret; elér-zékenyedüirk, őszintén ört lünk; telve az , unk csodálko-! annyi adakozó megnyitja er- |
msí
ellentétek és végletek t Mindenben, mi-1 finis 1 Húzzátok meg a lélekharangot — ben az emberi cselekvés és szellem nyi-1 Nincs itt menekvés, nincs gyógyító ér, latkozik. I mely a beteg testet lábra állítaná.
agyrémekkel, mégis
zunk, hogy egy kis helyen ember kerül, aki szívesen széjayét.
i Föl jegyzünk magunknak hűségesen minden, de minden cselekedetet, mely az emberi erkölcsre árnyat vet, felfujjuk elefánttá, s csakhamar elfelejtjük, mi szépet és jót tudunk az emberek ől.
< S ugy vagyunk vele, mintha sohasem lettek volna rossz ennerek. Hej pedig, dehogy nem voltak. Egy sötét lap Francaiaország úgynevezett fénykorából, XIV. Lajosnak uralkodási idejéből több gonoszságot tartalmaz, mint egész századunk, 8azembexiség történetében van-nslc napok, melyeknek gyalázatát az idő sohasem • felejttetheti.
Korunk jobb, nemesebi i, erkölcsösebb bőkezűbb és kevesebb panaszra okot szolgáltató, mint bármely etóbbi kor. Van hatt hibái, kétségenkivül, és a végletek Iközött való ide-oda tapoga tódzásból mig
ni, mind már az ember gyarló volta | miatt sem izünhetik meg teljesen.
,A fóhiba azonban az, hogy valóban fogyott az erkölcsi érzet, amire a felmerülő jelenségek sajnos bizonyságul szolgálnak. De ez még nem ók hinnf azt, | hogy, ez helyre nem pótolható, s hogy erkölcsi tekintetben is jobb állapotokat nem várhatnánk. Mindennek van természetes oka, és ennek természetes következménye. Goethe Faustjában mondja valahol Mephisto:
So erben sioh Gesetz und Rechte ** Wie eine ewige Krankheit fórt — és ez a kóros állapot sokszor nehezen I gyógyítható betegséggé is fajulhat
De nálunk nem az még, s nem szük-íséges elcsüggedni, mintha nem is volna {segíthető rajta. E főhibán kívül még legyik szomorú jelensége korunknak, hogy jhiányzik az iránytadó elv és cselekvésünket minden téren nagyban jellemzi az iránytalanság, az i{ie-oda kapkodás, czél fes elv nélkül. No de meg fog ez változni.
Csak álljon mindenki helyén és járton el buzgón hivatásában: a pap,a szó ^zéken, a tanító az iskolában, a biró a törvényszéki teremben, a hivatalnok a hivatalszobában, a képviselő a parlia-mentben, az apa a társadalmi tevékenység zajában, az anya gyermekei között, mindenki mindenki, s az üdvtelenséget lel fogja váltani majdan az üdv.
az árán y közép utat meg n
em
hibák legtöbbjei nem is fo| nak megszün
találja.
Római régiségek Nagy-Kanizsán.
— Hali tárcza terét —
írja: BBUTU&
Hogy N.\'Kanissa környéke már a rómaiak j idejében szerepelt ée pedig mint római talep, azt > a irégpégbu várok és a történelem igaaolják, de mi alkalommal egyst-mást be akarunk matatni aaon régészeti leietekből, melyeket addig nem I méltattak kellő figyelőmre a régészek.
Mindenek előtt constatálnunk kell hogy e ! környéken a Cymberek törzse lakott, mit a tí-aenhárom városban ma is „Cyglnicaa" (CJyraber ! nyelven: Földvár) nevfl mély gödör bizonyít.
Aaon bar bar nép ugyan is a római tprjeis-kedés ellen védekezve ama föld-erődöt állották, mély eredetileg sokkal mélyebb volt j de] a fölödé elhaladóit érszáaadok alatt benne élt békák elporhadt tetemei által a jelen magasságig tel
4 „&ala" tdicxija.
A boroméhoz.
Mint a ködös érni rénaa, Aroaod oly bás, halovány: 8 akkor neeved, tekinteted, Sóhajod, mind-mind talány.
Haltba asáli-e sírni lalhad, Vagy iSv6, mi *J bánit T MtsH i mi tépi drága kebled Kilátó virágait ?
Minős a uapje vágyaidnak, Mely örömre gyújtana, Moly m árnyat átragyogná, Hagy kartlna bánata ?
Kioc* o smv, moly Önmagának fleebb vitába, «dv tehet r BSles mhiniet ránen eainhov tál tSvtnt ée felleget.
Haéi eSmét aa emhoraknah t Tolta, atilvt tévatog, ttedé pyanasn égvo, (Sídre, Vígyaa mint portSaasg ...
Mq vidor, knoongd a kttayet Üysn, MaMmy álsttak,
fel a sanlUei teagsi ét.....de
•esem gyiagySt ts latiak*
1 M | hwMm, hwldogaáfi Un a sa»v lkán tmsee i Qkt mmm e*ée» kavévsl I Wm t Sdv a
Pomádé Amádé.
FSasarfalatti hsaiorsak.
á aaaralaai tnacfonlitaii hldeghléi: ! aléasér fonó, astini hidaf. : Usfaietfy Károly.
Mikor én „Mnjorán ée tárna" gyermekeinél novotdakfidiaoi — Pomádé Amádé a néveaott oég fSsnorkoroshadéoébon conimis-kodott, aáan holtoo* esgád volt — már tisookét ÍSV éta; ao uiiuda-mailéit oeak hnasoonyoloo éves, virágáé shhanoa, vna\'ag, rondkivflli piros aroacanl, gondosnn gön-dSrilaU. kemáuyaa elajonoU hajjm, .luegleh-tóa nngy, do hamis gyémántos meiHAvol.
Eala roudoaen kiuymjtáakodott sopháján, Fr*»lag Qostáv „bankár ée báré" oaimS regé-nyáhoo iapongatoU, éa hoaaan anára ioaibukból pipáaváa, arról álmodozott, miképoo éiua ő, ha — su tán volna. Vasárnap délután éjegans, do nagy iaokcaipében sétált
Pomádé Amádé saépnak tartott* magát, snariato nagyon is snép latt volna — i Slás kenőkkel. Oh eaok n koaak I —
Hogy oly vörSook, mint a iátt ima, aa még nom volna a legnagyobb baj, mort saiaikat al lehat takarni hoatySvm1 — do ériáfi nagyságok, moly tálon as idomtalftnságig dagadt —Máa kaotySt, mint mondva oninaiial, nom viooUmt. — Mit aaennél finom oétn-pálcnikájn, oeinosan faragott elaCántosont fogantyújával, ha — markiból nom látásik la; süt áundon tnnnlmánjnsánn a .nivslt társalkodóban\'1, ha kaaoi mxnmg savarbn hieaákj al akarja rojtoaL de nom lakat OkSlhe aaoritttt keaa hsrsnsaté ma ÍMtrmmemiam.
ÜU a pudti mögött áll, réSimiil a kfllön-télo vavSUC lágyan m snolgáié vogy saakáossá, mart sldnghsija o kanét, da saaranoaljSaek vágó vaa, mifcalyt a jMlé alól fol kell omolni, mart egy Ulá kává ehak ingj aMaik a matUkaa.
De nagy mi aenaára, aknádé káva lágy ás saatohm ntáá oéváigé.,\'
Bweimsi vttaeaya vaa agy kis yttéelvei,
kiask ruhát és fttlbevalót ajátdékoa. A nN|Sk
ver sekkel, me-m* saaiv-rlama
talál, mait a látja a kezét, vsls. Feleségül pénze, aaonfeífll sok édee sflto-
edvo egész nnp minduntalan a yrnppat áa olaj-
Tttkééboug meg is éoeki olvadi lyokpeo „fziv" és ^hiv", , nem a legroasaabb rimák.
| E viszonyban megaléeedéit kia varrónő sok njándékétól ni Ipa v gre mégsem elégszik meg ésnk; nem yehoti, mort ninoa ss*rat drágn kalapot visolni ményt enni.
Pomádé oat mind bolátj £• még valami jön honná, „klnjoráu és tárna11 tisstessKges okéc ugyjsn és ks QsUt is virágaik, ds Amidé már aaanon nyolca éves ás tovább nincs oankrot és kávét mérni, kézéi heringes bordóbs mártani, vagy jal bekenni, nézete szerint csokis ez tette oly óriáiau nngyságuvá. — Ónálló a Jtr Isuni, saját üzletet nyitni, moly hon bárom i nnst tart ma|s ; hadd dolgosnnnnk azok helyette. — Kundschaitja elég less.; csak nem erimonot - hiába minden szolgálót sakáosnénnk, és mindsi ssnkácsnát kis-naaspnynok, és nom hiába veteti rájuk ooyelgd, Saornlmos pillantásokat. Csak SJ y vmiami hiátíy-mk ja holtayitánhon pénz, L agy gazdag oassony, amiért is komoly asándé a mielőbb msg-oősüáni — porsno gazdagon.
; Kitüuő tulajdonságainál log kall, hogy o terve sikerüljön. Véleménye aaoriit agy támpal, mint; egy fiatol isten, nriotoorati :ns módon, kis lépésekkel ás hintós, hogy n ti sósban minden vetélytársát folSlmuljo.
(Meglátogatja n legkSeelobhi hált ToUsttjéra a legnagyobb goi d van feidÜija, bója kétssor is tedentvn, feje va énágaa ApeUe-4ej, fmkhsgy nagyon vastag, nn jyon gSmaSlyS ás — nngyoa vörös.
[A falnak támnsntve — k oeit kofooatbo ionvé hátán — hogy ne lássák vet epedi te-kmtskekst, édes mosolyokat a I ölgykoseornra. Tewik neki valamennyi, de n náave enek a hoeemány lakat mérvedé. T«kk g Adag iáoy ?an
ottj egyet közelebbről is ismer — egy heotee lánjya. Mihelyt a asne felharsog, neki iramodik, hogy tánosra kérje fel. Kérés s nem utaeittatik vissza, ás Pomádé meg van róla győződve, hogy a lány várt reá. Háromszor forrn^ vele köröskörül, kesére nem gondol, aresa lángol és orra körül ssnlUtnentniis, rajongó vonás ven. Könnyedséggel grá cziával hányja a lábait, keblére saeremé a leá lyt" szorítani, kitől e porozbeu osak aet óhajtje, ho( y tekintsen Is fényes — lackcipőjérs.
Lélekasta-fogyottan vezeti két ttres Saék-hes —t L nem a csípőt, hanem a henteslanyt — bol melléje ül. Százszor tanulta be a „ mi volt tán alkodéból" a leggelenaabb, legelegánsabb phr laisokat és most egy sem akar oanébe jutni; ea i mi még nagyobb kin, mellénye nagyon saük voll tnál fogva akedályonaa a léleknését Zavarában mosolyog, peroasnkiiit háromszor is ranén aj (iájára, előbb a jobb, ast^n a bal inckcaipól tolji előre, köhög, használatát veaii piros selynm-ken léjének, mire újra köhög, mig végre slseéatS meg át a kisasszonytól angedslmet kárai ét figyel loostethstni, hogy mily meleg totaoik lsjnni a té dosterembon.
A fiataJ höigy — Zeuaeenna a neve — nem mer ollonenélni.
Eenel aa slsl saerenosés ugrás a táras Igás boa, | megvolna téve.
Pomádé letörli mose\'ygé árosáról n ssoron-gás kipréselte innedságot. Esnrovéiloafil meUékyo osetjnt is megéress tette, mi még több lelki n^n-gednlmet és bátorságot ád néki.
Aaoofelfil mnréssebbé teeni Párnádét 2j»u-naenne félénksége, ki minden kérdéssel cSak ains\' vngy vnom" mel telel. TaaenkSuben még e\\eSét is megsaoritia, és a IsgSfysesbhen Sra-dukálja magát Maid jobbra, majd balra kehfa, majd megint ohasssroe vele aoaa maga elé tálja egy oszlopnak oly szédítő gyorsasággal, hogy a néaŐk aot kiesik, bogy vegy magát vngy aeesa-topot sózza ssét, de mikor ettől esek még végy másfél oontimétornyira vaa, merésn kanyarodást
tiltatott, ramélhatflat még pár évnáaad letelvén alatí a tizenhárom vároe talajénak nireao jáig ki tog aaaa tf alakja magaavani, taiáaji taa évn ét rangjaiig néma a hüllőknek áldozza W Önaajgét a eaétral
Bár a mí vieaaayok köaéU aiua földvár ülelHaa cygieaiaa lé már aa« tor bt rátánál, Aa régi toladsláhn Ijiden, a terjenkedésnek most ja ujában áll, matt tintenégn távolban (art ma-
Cásél épaietet to minden hannáiható telek ala íiást Mait Ha ajiiak, dárdák to pai átokkal fegyverzett elleaaég őrködik benne, be nem aa egéaaeéget veszélyeztető poivánv-gőz, a au ük antkon a dárdadöféznl rátok edik ered néayében.
De moadjáki hogy rároei hatérágunk nagy tisztelője aa ókori hagyományoknak éi a tizzte lét tartja font még mindig a cymber föld vár roai jaú. — I
Jágy bodapa ti izmarőeöm látogatott mag a napokban.
Elindultam fele a vámba* kiiié moagtot végezni a jó hídig, csípős ieregőbsn
Kárt hogy nkuiuiaTi mag neki néhány ni raaatanbb helyét a váróénak
Karon fogtam, ríttam Német otcaáa végig, gondolám magambaa: megállj majd jégre riaalekí Útközben beaaéltaa neki sok mindent a régi római kor épitkezéeéről é» elmondtam többi kö zött. hogy a Német utcaa két oldalán résig rónaié köreaet eajátképaa agy rójmai amphithea-tarámnak képeai alapmunkálatait éa asért ran aa hogy aa élén állított téglák köeai annyira k rannak kapra, mieaeriot ismerőm lába két tégla közé akadván, topánja ott maradt és a következő lépést már kényelmesen bzriinyában telte meg I E vendégszerető marziztaíái nagyon tetszett isinsrőiötnnekT
Miután egy falhoa délre topánját filbuata isuiirőzöm, mentünk torább
Beieéltem neki a római roppant fényűzés rét, to aa akkori épitkaaéeak óriáai tagysaerftaéi géröl, matattam neki három alagút nyíltot, egyet a jobb oldalon egy pék báaa előtt, agyat arral ifimbin agy emeletei barna báa kapója alélt, éa agyat ugyanezen oldalon,de valamivel lajabbagy wattal ttaJat aléu I
Kimondtam neki, hogy aaak voltak aa őe korban aa ampbythaatrom légfité kénleteibe % lejárók I
Csak aaoa csodálkozott ismerősöm, hogy így nyitva tartják ama aaájadékot, padig valakinek bele tűrhetik a lába.
Eaaa aggodalmat ígyakostoouaíosalatni, biz-toaitráa ét, hogy annyi itten a doctor, hogy ugyan arét szándékú to tattarée ambar logyen aa, aki ki tudja vinni, hogy mastirségei utón is valami I aibos juthasson I Aatáa mag a régi római tö kélylyel épült épületeken aa aléféidulé hiányokét a |tnai épitéeaat uam képei oeak kifoltozni it m 1 Eaöaboa kiértünk a jégre I már tudniillik a korsolyáaé. jégpályára I
Amint a vasrostélyos kapuhos értünk, íi-merősöm egén maglepetéanl kiált tél; „no ilyen eaép temetőt nem láttam Budapesten ki vili I"
A alán igyekeztem ét felvilágosítani, hogy ktaaaa aa osak eymbolumaa temetőnek ée euuek báiamögött van a valódi piaegé étit a korcio ly eléri
„De hát miért akkor itten a> halálra einlé-kestető eme sok airkó?"
Babai aa osak memeato móri, éa élé bizony-aága annak, hogy aki aa életet már végleg meg-unta to minden áron esabedűlni akar téla, au-nak ki keli rásdorolnia Kanizsáról to aa udvaron aatáa utmaradaak aa emlékek, hogy esáui saerinl megállapítható legyau, hány embernek nem tétettek utódai aireinléketl £ kösbeo a jégan voltunk. Ou aatán altaledatt aa én iimerőeöm római
riaa véghsf Znanana mosolyog, Amádé tulbol-dog é» homlokáról a diadal inamségh oaarog.
Mam kételkedik benne, bogy ő aa aat oroee-lána. Mohón ieaik mag egynéhány pohár sért to agy iaaerőee aléu aaaal oetvenkedik, hogy ián* oaoeoéjávai oeak íranoaiául beeaéü ; padig eob-aam jutott tovább, mint a kis Matdiager huszadik lapjáig. Barátja kétségbe vonja áuitáiát.
-ügy kiáit tal Atnédé, 9Partee-voua fran-Vais K de hamar hátat fordít, félre, hagy igenlé falelatit kap.
Még kéteear táaoaol Zsuzsannával, éa noha aa épaaaéggal nem saép, mégis halálos eaerelines balé/e, asivtlhogy apja heatae to gaadag.
Méeaap, miután piros csipkés araayaaegélyü levélpapírra verset irt —- elkésve jön aa Űalatba.
A háai-asolga pioanlát kap, hogy vigye <1 a varrót Zeansnnáboe, éa ntafOtkldfi festi ki augéaak a hatéit, mii gyakorolni fog. Hagy nem eajét, de Petéé produotuma, aat Zeaaeaaae oeak aam fogja tudni.
Mikor as Oalatba elktove balépatt, Majorén ar félre aam érthaté takiutatat vetett rá. Mam vatta áezre. da mikor eeórakoaottzégában agy re-vének likőr helyett tarpinünolsjat éd, főnöke boaaaakodva ugrik ada to kiragadja keséből aa IvaMt „Aa éraSgba, Pomádé, mit mivel P £a ael félre tatja.
Báttérbaa jéisftt neret pa inai. A mádé hallgat Kedvee, eaeretetl iZaaaean* aéjéért saáaaauyit törni aL ÁlUlébaa aem fog sssl Majorén ar aakéig parancsolni
A UfnagTobb tlxalmaUeaaégpal rérja a jövő vaaániapot, mely oabad napja. Viaitba akar menni toacétlj* seiléihaa Mvé^ae fafadiatéara biatoo aéaMIst, hiú léavaa csak magmaadta, mily ÉeiiiSiei téaaaal. Megárkank a rém vért va* aéraaa Amédé kftoyril áag a aaekéhi éa kisiet a «Mto.
lo kisto üfsibea két assh hsadét torit a gyepre ée a>fii a a»ahheaé<kra. JDfvaaai May* vés to alva* a „hsiipun aiétéaeaeebaa."
OoMft IimIims van. ViréffUal körayas^ asMt «smaaT hésai, és aep tofti, hagy U totoMnképsa aam to iMM MIM vietokM kaalesa é l* kxqmát ^
• séaoaat, alagút .leiáráet, árttolékat, mindent to aam gyéatam aui felelni kardésaira: .ki aa a faketa eeaml hmgyaoake, kilamnt jobbról oly éiéakaa aayal«f egy iíjaral to sasimai a fátyolon to miat képéme gyémánt darab villognak r* Megmondom neki I Aatáa eokáif hallgatott Végre még kérdeaaU valamik; hanem arra már nem tudtam néki kielégítő rálaeat adoi 1
De\'é megieeyaata, hHJ ha • ia lebetna ifjúsága ttabadaágáaak eirja fölött aa emlék, é bi-aoay lemondana addigi életéről, hogj egy ujat kaedheeean mag|!
Különben k fkmagoak már {régén járunk okkor, to így eat ígérte, hogy a hoeaau böjtön át kiböjtöli magát to aatán teljae éUrágygyal megkísérti galambn^tt anni I
Várjuk be hát a böjt régét! ■ • -m I
a .
Eltére bálba mernünk I A leámtalan lámpák lényénél ceak a pompa rolt fényeeebb, melyei itt láttunk to mind a kettőnek tényét oeak éa a kék saempjkr rjlágitá tul, mely egy eaoboreaerü fehér ruhái lánykának rolt tulajdona 1
, Aa én iemeréeöAi -be ie mutattatá magét nála ia, mamájánál iij to nekem aat mohdta, hogy é bi aooy nem vár a böjt végéré, inert addig meg ölné a rágy, hanem lépéseket teesen mielőbb magáénak mondhatni e»t aa aagjalt! Ilyenek a féifi\'k t
Közérdekűek.
A mellék vustak ügyében a koloaa-rári kereekedelmi to iparkamara á köamunka to köalekedéeűg/i minieaterhoa íöltarjaeatSet iuté-aatt A kamara 8chweiiiita Gyula grél leveleié tagnak as erdélyi mellékvadutak Ügyében a ka-maráboa beterjesztett emlékiratát tárgyairán,- aa ügyet egéeaan magáérá tette a tekintve aat, bogy as állam aa egéqe oreaágbau még eaükeégee ra-ujakat, mint állami pályákat, most to még érákig meg nem építheti s magán j vállalkozók .e vonalokon első vagy másodrendű vasutakat uam lógnak épiteni, mert a íorga\'om uiég egy irányban eem oly nagy, hogy as ehea eaükségas tekék kamatját ée törlreatését tedeabstjté; tekintve aat, hogy a területek legnagyobb rtoae még hoeesu ideig nem nélkülözheti a vaspályákat e egéea vidékeket nem lehet a vasutak jótéteményeitől megfoeatapi cattpáauért, mart aa államnak eaáadéka valamikor a pályákat magépitani, da valésainflleg nem lesz képes rá; tekintve aat, hogy a forgalmat küiönöeen aa erdélyi réeaek-ben előbU fül kitti keresni, ÍÜ ébreexieni e meg stilárdita ii, e e eaélból a javaslatba hosott vonalok leginkább képeeek a maglévő nyereanya-got oda eaáilitoi, a hol értékaasthaték a így egéea vidékek eaámára a világpiaca nyílnak meg j tekintve aat, bugy épen moat tapaaeUlhaló, hogy toglalkoaáe nélküli bel- éa kttliöldi tékák el-helyaaéet karaenek, e hogy a fontoe köagaadeeági kéi déi megoidáaánák torább ; halaealáaa annál kéroeabb volna, mért a pradeajU csatiakoaáa óta parancsoló aaükeégeeeég aa erdélyi rliaekuak lehelévé tenni, bogy arajöket köagaadaeágilag ki-fejlheeeék; takiatre aat, bogy minden viciualis vasút minden idében megválthaló to magaeabb rangú pályává átalakítható, mihelyt a forgalmat életre eaé\'itotta s kellő fokna tejltoatetti; tikintve aat, hogy a mellék vasutak kérdéséuek ügyé: aa egéea oreaág köavélaméilye előtérbe helyezte; mert a mihat speciális eidélyi eaam pontból falboaluak, áa all aa oreaági miudeu vi- | dékira a áll a meglevő vasutak mindenikére néave, miután forgalmuk mellékraeütak nélkül ki nem fejlődhetik j lakintra végül aat, bogy e kérdésben Francaiaoreaág már két érrel eaalétt annyira gyakorlatias példáral ment ielére, hogy aat a suóm.vaéd Mémat- to Olaeaoriaág ís uté-
Jlyen eaépaak még nem tünt fel aléUe a tarméeaat, to lajongéan, ábiándoira tekint az ég falé. Saemébe etlt a nap, da éra tartja elébe hatalmas balját, mely beárnyékolja égése teatét Végre felugrik to rieoa aiet a városba, hoi dobogó aairral lép a hantos házába. Fogadtatáea a legkedvezőbb. Ziuzsánna oly oaodáe-opedéan nto ki, hogy saépnek ia taláijaj Félénken mondja a lány, hogy a bál jót tett neki, mire Amádé zavara némileg eeökken.
A hentee minden teketória nélkül, ebédre úiHláija, mit nejm mert riaaaautaaitanl ,£béd alatt Zsusaauna mellett ül ée ámbár nagyon éhes, oeah igia keveset Maik, bogy aa kelljen annyit boldogtalan kaaét mutogatni. Aa aaroes alatt melegen saoriija meg Zauzsanna keaH, ki aat bájos piruláén! tűri. £ boldogság mámorba to aararba boaaa, minek köretkeaménye, hogy a paradicsom mértéesial le önti aj eákoe nadrágját, Midőn a káré után tárosik Zeuaaannátéi tieata emléklapot kap, a kedvee kéréssel, ima rá néhány kort u tűl^oldoggá teszi.
Égy érával kéeébbea saobájában eitálgat fel to alá.
A betöltendő emléklap aa aeataJon feksaik tieata itatéipapiraeoa; mellette két aj acaéltoll és tsntarartéjéaaa valódi eliaarin van. Tud ugyan netéve sok költeményt, da moat é maga akar agyat csinálni, maly kifejesse aaarolmét, vágya-kásáiét, apadásét. !
[. £a mért na tudjon é maga ia L költeni* ? Iliea aa csalt a költői hangulauél függ. Magéra ölté Wka háléköntÖSéi, moly alél a laakoaipé oly eaépeu kandikált ki; é maga is elv laeUameaen, lagéraa néa ki mini költő ki-ntokét, ha shép varaikat csinál Végre leül, aMga elé taea agy koaoe fehér papirost, to gondoláikba marilva umasatja a bal taayaréra fajéi a tollat irásra kénen a joHbjábán tartra. Oh aa a kia, áa a gyötrelem I ; lkaább agy a^aae caukrot darabolna öea-eae to mtona mag dakagrameiijjtot 1
Végre boeaém , a leitostt fiaáal Bnere-léMa" folyamodott, to néki köeaöai aa atékar aéllllmiiyuMiil; smigysa hangaék val*
nosmj i hagy n rény minj törvéayia („Ellenőr
H
lak: felkéri a kamaéa a miniaztert, iékrasutákcél aa Ui7d-ki Iraaeato tör* ájára, aa orsaággyürei leié minél elébb terjSeateni kegyeskedjék. —
lett e ez feaatelenfll egy élrezt eairal o
lyi és negyei hirek.
— |pi
eág e bó Z9-éu folg városunkba érkezni • Í0 a soroaás márcaiüi elsején fogja jcaadetét renni; első sbrbs i a kaniZiaiak to aaatéa a vidékiek. A eoróato 9-ig tart
~ f aZalsmegVei yazd. Eyyeiület" által izŐléezeti szakniunkárá kitűzött pályadíjra beérkezett pál pamunkák -j- miat értaatlfak már káresetül m atek a biráljók keaeinj\' A pályaműn-ká\'t megt iráláeára te kén biaottsjtg t hó 22 én ül oeeaa, n«ly alkalomnal a pályadíj a legjobbnak itélt eunkának v|aióaaintt)oe odaj fog ítéltetni Idej» korán fogjuk erről érteiiieni t. ol valóinkat. -- J
- (1 áaczkeszoru a Csslnobsn V. olvaaómk lapunk mi ut eaámában értaeültak a kiuainó által a hó, 14-é i rendezendő tánoskoaaorucskáról. Moat már ea ia laaajlott, még padig elére kifej esett ra-ményüuk izerint tényeeen éa kittiné Inkfirel. A közöneég torán gyűlt öeeaa a aetooian teldisai-tatt kesaii é terembe, mely oeakhaiáar megtelt azép to fii oui iatéeeel öltözött fiátaljhölgyekkel to meoje< akékkel A jókedv csakhamar ália\'ánoa
nindvégig uralta ie egész i hajnalig a to kedélyeeen mulató tánaj^ot, maly teeao töltött éjiaaka kedvek benynmá-Ibtt eaét öt éra után. A hölgyek aaép koeaorajáhsn láttuk: Ebenapanger Upétnét, a kaetinó eljiökénrk krdvee ne|ét, Ou rás Jenénét, Weise-Oui\'i.auu Sainunét, Erdődy Lajuinét, Blau üAginiát iurváth Faranoaoét Scherz Albertnél, Weiier.Jóiiefnét, Eisingar Henriknél, Eiiinger
Nettit, Eiel rinnét, fiz berger La Hamburgéi
feldnét aat tat. A kisasszonyok közül: Scherz
Tilkát, B
Irént, Pobriu Irént, Kohu HedvigeL-Lackenba-
clrnt irmát lét, Woiix
tit, Ml II
demeinek i ikerea fáradozásaikért.
(félévi vizsgálatok) A helybáli iar. tanodánál a félévi viaegálatok aa elmalt héten folytak le. Aa izr. iakola bizotteág tagjai Lőwy Jóaeef, Dr Preaeburger Jakab, Dr. Saukice Nándor, Woll eím Ernő, Ebenspanger Lipót, Dr. Schreier L pót urak felváltva to egyQft is min-ban jelen voltak meggyőződéit saer-inulék előmeneteléről. iiy-Ksnlzssi kereekedelmi és Ipsrbsnk eulat mull évi deciembar -21-ról laélé kiveeezük a követkeaé főbb láiele-i. péozkéealet 35.888 irt 29 kr : fél-. éi56 fri 26 kr; értékpapírok kéislete kr; pénznemek 887 firt 41 kr :
den oeatál zendő; a — N réavéaytá mér\'agébél kot Vagy® lóiárcaa i: 8610 f|t 6 vények 58 lejönéi ni 99 kr, ö« h 2 kr; fol
— Uij
póci idő nak lárbai havaoeka i •okáig tar aepéo ie, i Moet oeak mindenütt vízár ne f métinyel n télén aa ie férne
kl I
Ha
Fogadii Miat ani m Zn»uh
t
Aa ui hogy anéU annyiaaor i hogy j csii
ír Mikiénél, Maichanzker Mórnét, Dob och Gyulánét, Práger Bélénél, Wam-oinét, Dr. Polláknét, Kaposvárról, Dr. ét, Dr. Klsinnét, Weieané^, Rticheii-
zu Kaiyilát, Weiis Szabinát, VVeisa
Laokeobacber Kamillát, Weiza Qizel-Fraucaiikát, Weiiz Jule«áL ILustig Jet-— A rendesők teljei elismertot ér-
) Irt 78 kr; telesaralrények 10°|. oi 300 Irt. különféle adóeok 2789 Irt «ean 173.463 írt 84. kr; teher: i66.ÖÍJ ré éri nyeremény tehát: 6828 frt 82 kr. árasnak egyezerre változott. Lóoe-n. A kemény fagy elmúlt, a járhat-viebeu, melyhea nepoaként egy kia kerül. A nagy hideg igyélbi ént elég tbtt, tul ragyunk már a fibruái kö-
deje rolt hogy gyengébb idő járjoo. aat kiránjuk még, hogy aj jéginduiáe veszedelem nélkül történjék meg s asz tilsa vidékeinket Akkor iemét re-künk a tavain to nyár elé, melyek őbbiekoél jobbat fognak hozni. Bánk ömben.
Ziuaaannéhoz I
rem • fehér rtsikeaet lak létem ben képmásét. Iitornyél oly njhlaak vagy 1 idea fait peiioj — olajban, ifiden sútiüiikiirajban ias csak téred [látlak, euk (éged látlak, étáxatto uolgüi Puuidé Amádé.
iólsó sort Amádé íré oda, to aat állitá ül a vers eimmit Hm érni. \'Végre
ilraeé a\', hegy még moat ia aat állítja hálta, mit én ia uiresan albiaaek. Mily isép éf ki llamae ceengéjstt, uiondá mily folyékony olr/iétou; — saját seiírét is meghatja to agy köny cíjllo rótt ezemében midőn ismédé: „Zeu-uanna. esi k téged láttat I1
Hároi aizor irta le a legtiaaIában, aatán ree-tauráczióbi aiet, bogy mtgtrötelétm után teitének a íjon aj táplálékot.
Máza ip reggel a költeméuy másolatát magával vitte a boltba.
Miután a főnök még nem rolt ott, a háai eaoigának intett, hogy köveeie a raktárba.
nMat i" mondja, laéombogy kédvalad, a ezéjp nótát, tehá van hajlamod a eaépre. £ij is caiaál-tam agy 1 is van*t Bő fogom olvasai, maja mond meg hogyan tetaaett
Éa jo nb lábét a kpcsikenéösrn tevé, a lagw nagyobb pUhoeeal szavalja el a „pegaainuii ra gamot"
Hangja raazket a megfaatotteágtóLoly diadalma-aan tekint maga körfti mint agy acjuverain. Matyi nagy képé: agy taea, mintha mélyen meg volná hatva, és eikaaültin kéri a költőt, ireá la neki ia az el ra ^dé eaép nótát
Amái s mosolyog. Örülök, bogy oly halyaa ítéleted va l Tudtam, hogy aam clalatkoaoffl iaj léeadbaa I Lapea agy muoiatot mag agy kia bori ravalót ie Da al ne ándd eiakiaak sa. hogy a rereot, mai f oly nagy mérvben vívta ki tataié sedei, — i a agam aeiaálsem. Ezzel bfiaake lábakkal siet a mltba, hol főnöke még matt maos jalaa.
JUoe ér", mond a gyakornoknak, ka ideje engedi,^jöj In oeak retotl fj pa.Oare a ma^a-
bogy sekél olvas, aaért neretném
— A llIWitolÉtl Agyétól megkereetet tünk a követkeaé eerok kőeléeére : A bonvéd-miaháabaa laké lé^i9-ee rokkant bon védek kényöradomiiyokbóP élalmaatatnak oly médaa, hogy ráreeek, köaaégek. nemkülömbao egyaeek éveakint agy biponyto üieaaggel járulnak haaaá KéreeetlIviaagálván Wnyvaiuket, aat létjak, hogy aakaa aaaa aamee adakaaék köaül még 1878. érre ie hátralékban vannak, vagyié a megajánlott öeaagat a már elmúlt árakra éa uam küldték. Tieateiottel felkérem aaoa várowk, köaeé gek t elöljáróit, ralémiat a nemeilelkü honfia-zkl to honleánjokatj kik addig aa almait évekre könyöradomáayaikat ha aam Küldték, méltóstaa-aaaak ázokat kegyemn bekü\'deni. Kriráciy Jé-aaef, a köap. válaaatmány ejnöke;
H-t. munkatársanknsk Rotter Vilmoe árnak, tároaánkbaa megkeadett nA meeeat foglya" czímfi érdekfeazité beeaélyének folytatását jövére fogjuk- hoani T. muUkalánunk hirtelen eulyooan megbetegedett, mi mla*t beeaélye folytatását aam tisatáahatta a sajté ^(űá. Örömmel je\'aathatilk, hogy aat moat niegázkkitáz nélkül fogjuk yégig közölhetni.
i - Al eeytted ujfáalaki áeánek aaéiedoi évfordulóját májuabaajnagy fénynyel akarja meg- / ülni A terv, az üunapélyt íendeaő bizotteág ia a „Magyarország* érteiüléae saerinl a köreUeeé furcsa terret köali: fleggel karán katoaa banda ébreaatől játeaik a lobogókká, lombiflaérákkal stb, paaarul löldíszitdjt egyetemi épület okétt, e aztán zaneezéral bejárja a város főbb utoaáit Délelőtt aa ifjmág kiboutott aáealéval, az agyatami méltéeágok leijei\'diisbeu, aa egyétem arany-pecsétel alapító okmékijait biborpámákon maguk előtt ritatra, körmanetpan vonulnak a tamplámba, hol ünnepélyei ietentisetelet tartatik, onnan pedig az ikadémiába, hol aa amlékbeazédek mondatnak. A körmeaetaá két katonabanda játoaik. A Hungária födött udvarán diaaebéd eaar eae-inélyra. Mária Theréaiánzlflaz egyetemen Hvő nagy képe ea alkalomra a Hungáriába aaálitla-tik fÖ>. Ebéd alatt zene. £ste takarodó a jváról főbb utcáéin a katonai zenekarok által. Végre az egyesült egyetemi ifjúság által\' adandó fényes bál fejeai bu aa ünnepnapot As ünnepélyre aa előkészületeket nemsokára .megkezdik. Aa Ünnep napjának minél fényetobbé lételén főleg (drl Kerékgyártó Árpád egyetemi tanár buzgólkodik.
— Budspsst-gyöfi vasút A magyar ált. hitelbank tegnap kapta meg az engedélyt, á „P4 Ltf híre izepnt, a közlekedési minisztertől egy uj vasútvonal eléiegoe munkálataira. Aa aj rasj útvonal Budzpeetről indulna ki, átmetezené a peiif majouin^gyedei, e innen egy uj Dunahidou key reaatül Ó-Budára térne ál s régül a dorogi kő-f saéubányákon keresztül érne Gyérig.
— Tapolcxáról értesít t levelezőnk: A U polcáéi -Kediea* egylet ea évi közgyüi*eéo Dr. Löwemonu Mórt és Frifdmanu Alajoet tiszteletbeli tagjául egyhangúlag megválaaatotta.
— Ugyancsak Tapolezárel értééit bennünket t levelesőak agy boeeaabb köaleméaybeu, a tar-eangnak ottani bafolyáaérél; de köalemdínye a farsangra néave későn érkeavén, miután már
Jjavában benne ragyunk a böjtben, itt oeak aat említjük fel e költeményből, hogy a t hé 7-é« nmét kedélyee táncakoeauruoeka tartatott a O.üu-w Id féle kávéháabau. Nemcsak eaép to dieaes hölgykoeaoru volt itt együtt, hanem jókedv to | fente leniéget illetve párját ritktló mulataág volt oz. Bizony-bizony esek ben a paaaaaoe időkben nagyon elfér egy kie kedélyee malatoato jmíji-denültj. —
\' \'j — Fővárosi Isvéf. Wilt aeeaony a vHugo nottákban*. — Mépeaiaháa. Budapest, 1880. febr. 15. Wilt aenony újra körtükben vaa 1 Ciak aa képee ezen eaé értelmét méltányolni, aki él agy-saat énekelni hallotta. Tagnap lépett fal eaaraő-désbali oyklaeának megnyitásául a nimzsti «m kaiban, amely alkalommal a ,Hugonoltákat* ad-tá^ A nemaati eainháa igazgatóiága igea nagy
réearehajlatlan valaméayét egy irodalmi munkálatom felett kikérni Elemér követi. „Ugy, moet hallgaaeoo kérem faeatlt figyelemmel4\', fiaöatat-saéfag kaad saavalni.
Elemér ^aélni akar.
„Ne hamarkodjék kérem", majd még agy-eaer recitálom".
.Nos, mit mond hossá?"
Elemérnek oagy erőltetésébe került, ho^ \' hangosan fel aa kacaagjou. Kitalálta, hogy e toréi nielezett reztelanség Pomádé másaájáaak édes gyermuke.
tIgen cúuoeu, Pomádé ú>:, mond £ emé**, dc mégii ián benne kifogásolni való."
„Ee ae volna ?« kérdi a költő smkréaé eae makkal.
Hát Bosterayél<t helyett inkább ahsringei<> hesználtam volna, míatáa aa ie kareea to legalább uiin fa; torábbá nem tökéletes avara. Milyen találóan lehetett volaa öassohaaonlitani aa aroiát „englrottbát", aaemét berlini kékkel, hajét kinruaaaaal befestett kéoaoaal, fülét két fügével és keblét ementháliral.
„Hsllgaaaoa !" förmed ré Amádé, még eok-kai tapaestalatlauabb maga, semmint aa irodaiam terén réieméaynyel bnhatna.
„De ha falkért ?*
„Még egyeaar mondom, hogy hallgassou: aat hittem, bogy „értelmesen to eaaréuyaa f-ig ítélni 1
A boltban moat megballateaik a főnök hswg-ja, a költemény a aaabha, to Amádé a boltba mat £ hét igen hooeaaaak latsaik neki, alig birja megint a vasárnapot bevárni.
Vécre elérkezik to asive haagoaan, nyugta lauul kalapácsol, Aroaa virágzóbb miat valaha, noha nagy haj, meadhalai ssarsnosétlanség érte. agy barátja ugyanié tanácsolta neki, hogy sikár-homokos aaappaanal mossa a kaaét, ee unomítja a bőn. Mosta, dörasölte to mkéralta eaagéay, míg a fájdalom könnyei lohűtak szemébe, to aeoat milyen a remiién, milyen a ken 1 ügy iá teáik hagy testének ntoden aaepp vére tolaíl bele, és kérik majdnem repién.
(Vége követkemk.)
itmft íajteti ki mm mm eláaááe kifli, a sea^p MaMik Máltai vak áréekee, kafy efsd-rM«i iaefc sasiak * dkWtek Waaa kAere. kenem aaálral k, kagj a nagy aeaasaaral Meverkaer IknlkÉ káaaet a laM legeredetibb kápkea Uátaitak,a,HafwXtákat*. f lakat mondani e*4 aeaa a$ úg*.* at ayerkaittak a tegnapi »Hifci aüi a iwakmérff, aa agéae uj rendesé* éa jel-amk mán. S Wfj mm ^atáakadásakaek vall kitérít, kwyitji mm kSralmáuv, alikéj, da aaáre a te tarnak áraknak air p4atakaa vala-MNti fagy aiaéKM, e bogy aokan kéaveaeritre hmm aa eyare mmédáoéí megvárni Wilt aaa eaaayt, ktlépmker a mésedík telvor áabaa vika-vaa ÜjmiéMl tagadták é> esakrot nyújtottak aafa. fiaake elragadta a hallgatókat, de a lelke-eadas eaak akkor érte el telje* tetőpontját, cuí-éám a harmadik lelvaaáebaa \'„Marcallal0 (Nev ar) {aekelt kettée véget ért. Battaorkeltett nyílt |»I*muH kijönnie, eagadvéa a aajae kíkiváeak-aak. Searagy a negyedik falvoaáebaa vRaoal>* iak ■ Perattt ar) duettjénél eaiaai nem akaró tat-aeAe >y*l ráaifáoek jeleaték aa általános elragad latáiáat. Aa e1 dadáé mindea takiatetbea sikerűit vaU, aa essiitett urakon ki rttl, akik a legnagyobb diasái etát érdemlik játébakért 4a éaekSkért, va-lameaeyi {saereplő önmegtagadással meaditotta aii aa m( sikerét, a diadalt saaréayen aa egéea aiőedáa bősének Wilt aesaoayaak áteuged vén. A lagkáaelabbt alőadáe Wilt aeaaoaynyal aaddeu leea „Borgie Lacreciáben", a saomaataa .Sába királynőjében"; ktiftaOeea aa utóbbi előadásnak néanak nagy érdekkel eléje, minthogy Goldmark a kittinő oparéja Beaaa aaeaoey betegsége óta aem adathatott, — A ném*mk4Mnn saintéirt uj-doaeág volt. Lakáosjr háader „.Saomeaéd aram kakaaa" aa. aépeaiamdfét adták elő, amelyről röviden annyit akarok egyelőre megjegyéani, bogy asbfi »erény aikert, malyat aratott, filabá né kedves játékának és eaaek Heceaeaberger Jetváo állal eeájába tett eaép dalakaak köwön-beu. KilíAubau még eaea előadásra Usa saerea-caém vieeaatáraJ. fímom tanár, aki kísérleteivel oly nagy íeltfináet okoaott Béoebeo, Müllerrel, a német eetnkáa ignagalájával saeraődéet kötött aa iránt, búgj a budapesti aémet saiubásbaa a bé-caiekbea kaeoalé alőadáaokat fog tartani. A ki-váacetság nagy aaaa előadások irányában. Rövid ladéeitáaowat aaaal akaiom beaárui, bogy a budapesti egyetem 100 étae évfordulója májas bá-bea ie«a. amely alkalambél a legnagyobbeaerf bb »atáekpdáeeket tesaik. H—u F—a,
L Réné hírek. Oremieux Adull, örököe fraa-cm meaáior, a bé 10 éa kait mag Páliéban 84 *•as korában, itövid idővel alőate meg őt neje.— A* elkaeyt államférfiú ki két iabea miaisater is vall,\' és lángoló bisesserststérrtl és republikánus •raalmeirői volt ismeretes, egyike valt egyseere-Htiad.a legjobH embarakaek is. Vele a Tegkitü-aőbb lr«o.\'Caia polgáruk agyi ke saáilott a »irba.— As aiaae király né betegsége aegy aggodalmat okoa kérnyeaeiéuaa. Heervaeeta nagyon mag van támad re. Bajának kalatkaaéea a Paaeanante-íéle merénylet idejére vaaetkető viseaa. — 8omoskeőy-rfli SKS dagyia érdekesebb dolgok kertinek napfényre. A paaar eletmódbos állítólag már asQlei\' nál •eokatt. — Aa agg aémet költő Uoltey B-»-loeelébaa meghalt. — Polgárt káeaeeág törtéét ^sáuthóki, — roaeoaybaa agy molaár taleeége két
gyermekét ölte meg — Aa erdélyi bMapiroda-< lem kiUtiő é. éii . munkáé* K. Papp Miklós; ! kiaak-katlaléle munkái majdnem 100 kötetre tar-i jedaak hasasabb betegaéa a tán albáayl. 10 év éta a Kotösaváiott megjaTanő pMagyar Polgár*-t saerkasatett*. — Gyöngyösön fölötte olcsón kelt ! al egy azffiő. Egy nadrág- és welléayaövetért vatta mif uj valaki. — A aémet kormáay a eaetálieU törvény hatályának megboeeeabbitáaát | kéri a pariiameattől. — A pbylloxera ujabban is L kegyetlenül posatitott a francaiaorsaági eaAőföl-\' dekea. — Mindent lakat, csak akarni kell, aat [ biaoujitja eaon körülmény, bogy többseflröe ki sérlat után, Ausstráliából •íkerült Angliába kast j vinni jól eoneorvált állapotban.
aéee nemitdék Saénfalady Ferep> kel]. A magas párt/ogó. (Képpé (Képpel)] Aa egéeaeégtan köréb|l Aulaitól, Capri. Márkás Miklóatól regbj Ferenc*. Kákosy Gjőaőtől gitárról. Kipemoveky Károlytól torná< caálᣠHajóé Isidortól. Szinhái. Irodalom. Képxőtnűvésa* kolá. Tárralatok ^ agjletak. fl méayek. I^géeaaégflcy. Ünnepéi Aa ,(Még-Világ* 5. fÖaetébes 3. jutalomkép van mellékelve.
fctől. (Képekilop
oU
■ A saélmaloéo I L, Kodoléujjri (Kéíppel.) (W A villanyvila-Képpel). A kik-(Képaan. Zenje. > t Egyháa ée s-\'ferméeaati tBnjs-ek. saL sat — u „Igen oa
Apróságok.
Irodalom.
I lát • revat alatt megemlített irodalmi áe sfaaaftfek kap-I baták éa ■ niméi Ibaftk FbeM Fölöp MayvkeimkaéiaftMi Sao-KaalseaaJ
Előfiaetéei telkiváet bocsátott ki — SsaUu/ Sándor t, mankatársank, kitől több eikertllt költemény lapunkban ie magjelent s kit ágyee ée élénk tollal irt elbeeaáléeeiből t. olvoeókösönaá-| gftak bőr abbén ismer, sajté alá adott költőmé-nyeire. Kiadandó költeményeinek száma 100, a kötet előfiaetéei ára I frt. Ajánljak a szorgalmas, sséptebeteégfl fiatal írét olvsíaóink pártoló figyelmébe. L#pnnk jövő száma egy matatváoykölte méayt fog boaai a sajtó alatt levő költaménykö-tatbői
„Magyar ipar1. Iparotaink téeaérői meleg pártoláet érdemel aa oraaágoa magyar iparegya-etlet közlönye a „Magyar IparM melyaek mutatvány azámait átnézve aat jó lélekkel ajáalkatjak iparosainknak. — Előfizetni eaándékoaóknak a aaerkeeatőaég saivesen küld mulatványazámot. —-Előfizetési ára pedig elég olseó egéea évre 3 ft, félévre I frt 50 kr., negyedévre 80 kr.
fiKerekktilelmi Lapot.* A Debrecaenben Zalai Márk ée Faaekee Sándor saerkeeatéeébea megjelenő ily eaimfi ssak öuképaő éa táreadalmi he-ti-kösiöay hova tovább nagyobb tért hódit. A 6 eaám. tartalma a következő : L Zárszámadáaok. — 11 A kereskedőkről a kereakedőknek.— HL Tár-cza. Chemica. — IV. Szö vei lestél. — V. Jogügyi közlemények. — VI. Egyleti é et. — VH. Heti birok és vegyesek. — VUI. Isnjerellár. — IX Kis közvetítő.
f- üj hangjegyrk \' megjelentek Táborsaky éa Paraokaál; Budapesten. Erkel Elek, Amazonok indulója. Székely Katalin czimll eredeti operettből ára 80 kr. Piruit ar Frigyéénél, Deuteck Willig, Dee Mertae und der Liebe Wollee. Polka Maaar ára - 60 kr.
t- A nemieti könyvtárból, Aigner Lajos Budapesti kiadó aépeaarfl vállalatából a 43 44 ee 46 füaei jelent meg ára egy egy fflaetaek 90 kr.
Ai 9Qru4g- Világ* S. fdaeta követkeső érdekei tartalomauű jaient meg: Élő férj özvegye, (filbaezaiáa). Maráitay Deaeőtől. — Pénteki ime a macáéiban. Goldaiber Ignáeetól. — A haaalérő mesei muakáeok. (Bejsl Ba>áasSándortól. (Kép-al). A velenaaai aő. (Képpel). A aárda romjai. Képpel,) Emlék. (Költemény.) Bartók Lajoetól. róaa. (Ballada). (Románból Alezsndri után). Mol-dórán Gergelytől. Paalay Ede éd aa if)abb sai-
Egy [fiatal hölgy bement e termébe, pol a uebbnél azebb azi löaöeen megragadta figyelmét ag mely a Wegszólalásig hűen volt „De kir —- jegyaé meg a mindig ilyen kicínyben állitják Nem volna önnek egy olyan 24
gSsjab 1 Assaonyom, — fele aa Amor soha sem tó al aat a "
f y

A farsangi mnlatiágok egy fél után haza igen kedélyei banga és midőn jait tapasatalá, hogy n^m ion menni, megáll, homlokára aGalilehieK még is igaaa van I
^Kyli^n festő, ki már mbglehetőe sikert aratott a festéaaetben, egyszerre i bba hagyá md-vézzetét éa orvoeeá lőn.
Egy társaságban kérdé tői .ugyan miért hagyta ön abba a dőn már olyan\'ssép tökélyre vitl
pSzjáh assaonyom, a hibái feltQjfiik e feetéeaetoen; de az o baa1 elkövielett hibákat elfödi
Szerkesztői üzen
saobrása mfl-brok közül kll-Amor saobor, észitve.
hölgy - hogy, " ast aa Amoxtl (6 évee Amorjá? lt a mdvéss — tortl*
ikéből ment éj-ilatban egy ifja bir egyene-Utat s fölkiált:
egy ifja no: festéssetet, mi-?•:
sjúneaée mindjéxt vosi gyskorlat-irls
ne
-Mwr Jpm* í saark. Budapest A kíván sAgnak\' a íagkéeeaégeeebbea megfeleltünk aúa-deukornn n»f éi es atoa tartjak osak lehetséges nek -a Wy&wmet.
JiOv. V,-d. Nincs valami aa asatalfiábaa ? B. É — G.-ct - Dattal
í| Felelős szerketztó;
HOFFMANM MÓ1.
llrrdfiéseL:
oooooooooocoooxx?o
Pályázat

i. ua^--kanizsai ált. betegMgélyző-agyi let rétiéről\' egy orvosi állomásra — melylye) 300 fítnyij évi fizetés és az átengedendő irodai helyiségért 50 frtnyi évi általány jár -f pályázat nyiUatik. .Pályázni kívánók szíves-kedjenfk „a nagy-kanizsai ált betegugélysőj egyletj választmányához intézett sjáalatnka-f. é. márczius 14-éig alulírottnak beküldeni! kinél áz esőn állomással egybekötött teendők iránt felvilágosítást nyerhetnek.
Nagy Kaniitán} 1880 febr. 10-én. 696. If3. IiSwinger Ignács
cgyL elnök.
OOOPOQOOO
>00000000
Ház eladás.
etek.
O. 1M. Budapest. (Ea»i tá kép.) Költőmé-nyétJ melyet érdekkel otraalam, habár nagyon ie emlékeatet Petőfi „Falusi kép Is Kisfaludy ha-sooosimQ költeményére, egyelőre félre tettük. Az ily rjSvid sorú jemousokban a fo ma kereeatölvicéjében a költőnek nagyobb ssigt rral kall eljárni. De igy íb kösaönöm. Egyebek t ián sikerültebbek frissnek.
Zal&Egertugrt (OUaahatlai aláirásu közlemény) Névleien vagy olvaakatl m aláirásu közleményeket nem fogadhatunk el, A sserkeeatő-nek imindenaeatre iemerni kell a beküldő nevét.
i R. Y. Gyertyámot A nekri logra még ráérünk. latién mentsén meg ettől. Soraid valóban megfrveaoeatettek. As icártet mtr ölv. érdekében i» várom ée illő köesönettel reezem.
W. F. — U«tt. Bemélem bogy minden rendién van Levelet irtam.
i formkéidmi Lapok ttork. D. Örsérei. M.g (og történni. Ssivas üdvözlet
H. Fr. Bud\'apeii. Utoleó bébiea levele igen | I •ikerült volt. Esen Mellemben kérem időkőzön . Í \'5951 i_3 ként, Fogadja köeaöoetemet ée ttdvöaletemet b. j | családja rlésaére. — • | | Sa
Fápin, a Corvlüus utozában 275L sz. a. magtárakkal, három emeletes padlással é» nagyszerű plnezével ellátott egyemeletes ház a hozzátartozó szántófölddel együtt, kedvező föltételeit mellet! szabad kézből eladó.
L venni szándékozók bővebb értesítés^ s háztklajdonosnál 697. 1-&-
Rpchnitz Vilmos urnái
[ N.-Kanizaán nyerhetnek.
Gs.
klr. szab. déli vasal-társaság.
Több a vasntőn talált tárgyak, melyek a tulajdono ok által mostanáig át nem vétették, 1880-dik évi márcsias bó 13-án délelőtti 9 lkakor a nagy kaniseai vasútállomáson elárv.rea temek.
A vezér-l|tz|itésá|.
A Nagy-Kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság
folyó I88Q. éví márczius 14-én délután
, a
saját helyiség
lisitodlils: évi
3 órakor
ében
rendes közgyűlését
tartamija, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghívatn
A közgyűlés tárgyai:
•) Cileli jelentés; a ftámidások és mérleg jóváhagyása felelli
javallat a felfigyelő bisotUég jelenlése alapján^ b) Ai 1870-lkl otslalék roeghalároiáéa. e) 2 i^aiaaló laoAeaoa Tálaistáaa a sorrend szerint kilépő Eben-•panger Llpól 6$ Slern J. Mór urak helyett ragy esek ojbóll
megválasztása ai lása mellett.
d) A IfelOgyelA bizoltoág megválasztásai.
e) Netáni inditványc k.
Aton öntelt réwfvéoye* urak, kik a közgyűlésen szavazati jogokat érvényesíti n p«at féUtívataak, nlaterint a még le nem járt stelvényekkel ellátott részvényeiket f. éfi diliig tarjedA Mókótben az egyeaüMi pénitárpál letéteméojeaiék.
Keit tUGY-KAftZSÁfl, 1880. febkár 14.
t
alapszabályok 15. f-ának figyelemben tar-
li óhajtjak, az alapszabályok 35. f-ához ké-mátrczitis hó 5-dikétól egész márczius 13-
Az i^az^ató-tanács

ÜWftfc

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti; hogy Zala, Sí wogy, Baranya ^s Vas megyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán főügynökséget
; állítván félj annak vezetését
Gutmann S. H. úrra
%
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállilmányj- és jégbiztositá
is felhatéi
Budapest. 1880. januárban.
A Magyar-francija biztositó-r* Schweiger.
IL£aug3raj:-£rsuan.czisu "biztosító rész^réirvsr-táirssisáig\'
igazgatóságának fenntebbi közzétételére hivatkozással alól írott tisztelettel jelen
Nagy-Kanizsai
vezetését elvállalta s a fódgynökaégi irodát megnyitotta,! hol is biztosítási mindenféle felvilágosítások lögkészségesebben megadatnak
Biztosit pedijh a társaság
a) tűzveszély éa robbanás álul okdzoá károk ellen;
b) Jégkárok ellen
A Magyar\'fran czfa biztosító rész vény társaság, melynek
20 millió Irankot, az^z
ttvó alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió
Felügyeld bizottaág.
Be ok Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. L á uczy Le L e w i n Jftt Se rre bon r
kéizpénzbcu befizettetett, • részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyarjállamértécekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társasig agy vezetésének élére következők válaisztattak meg. -
Váltiitaány. Elnök: Bitté István, ó Felsége val belső titkos Unácsosa, a Lipót-rend nagykereaztese, orn. képviselő stb. Budapesten. \'
Alelnökök: Báró B á n b i d y Béla, földbirtokos, oUsz. képv. stb. Bpesten. Bontom Jené, a párisi Societé de l\'Union génerale elnöke stb. Párisban.
VálaoaleeAeyl Ugok. Bobért Morin marquis d<* Binneville, a^ osztrák jdéli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban.:\'(
Neuwelt Arain kir. keresked. tanácsos nagykereskedő. Lovag láporiRegen ha r t Ferencz, az Albrecht-vaspálraelnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. kéd viselő stb. Budapesten. Báró Tioti Károly es. kir. kamarás, az oszt déli fisat alelnöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
i ágazatokban jogérjrényes biztosítási kötvények kiállítására \'mázott.
szvény társasag igazgatósága: Moscovitz.
/
i. miszerint a
fóOgy n 0 k s ég
ánlatok elfogadtatnak s a biztositá«i üzletre, vagy a* társaságra vonatkozó
c) BWMOll vagy Tizen llállltOtt javak károsodáss ellen ;
d) az ember életére mindet! ismert módozat szerint.
8 millió arany forintot
arany frt
), a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten, ab. a kereskedelmi akadémia igazgatója Bndapesten. ce Jos. Mária Emil, a párisi Societé de lUnioo génerále vezér felfigyelje Párisban.
£gozgotókág.
Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltó-Qgyvéd Bécsben. Károly a „üufhnanu József* nagy kereskedő, czég főnöke
Igazgatók • Kistenma Bndapesten. ,
5ch w e i g ei
Tekintve a társaságnak fenntebb kitűntetett tőkeerejét és az üzletvezetés é\\én lévő, hazánkban
ran elmondható tehát, bogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság min [ ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garsntiát nyújtott volna, mint ameny
nyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társazág ezen, eddig páratlan tőkeerejeéíL arra nézve, bogy a-társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb bei sQletesség minden köve a szakvezetés avatottaága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek dm gszabásánál is kellő t A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közou.ség bizalmát az általa képviselt társaság iránt flgynökségi területen a vidéki flgynökségek szervezése teljes folyamatban vsn, és bogy tíjzbiztositási ajánlatok i
N.\'Kamnán 1880. januárban
689 7—61
m
m

Steier
rau
fuHtortleidpndy
Vez érig a ig ató : Moskovicz Lsjos Budapesten.
he r
Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten.
nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, hát-
szélén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt elményének mindenkor ás teljesen meg fog feleélni, másrészről skintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyáré. újból felhívja és kéri megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-tarsaság
fóügynöksége N.-Kanizsán. \'_\'
Gutmann S. H.
> i • 1VVUIVI1IUI mellbetegek számára.
68t s—ii llöv&s ennek utAnztea elleni
Már több mint 80 év óta kedvelt egyedüli és legjelesebb gyógyszer a torok és lélekző szervek minden bajai ellen, mint: köbttgéa. nátha, rekedteég, torok* é« mellbe] sst.
A STEIRR NÖVÉKYNKDV Öregeiree szavak:, Apotheke ion OiriehoB la Grata valamint a jegy J. P.lvannak rányom1 va, azonkívül a rsgjegyeken a készítő névaláírása: J. Purgleitncr A pp tbe ke r kék színben van kijegyezve.
A számos utánzás és hamisítás ellen intjük és kérjük a t. cz, vt vékát esik azon üvegeket miit valódiakat -elfogadni,la melyeken fentebbi ismertető jelek láthatók.
án trtftakiat M kr. i í
Péasáuüldéri faktár: Pirgleltaer sl. gyégjrtájrm Grátz. Főraktár títgytionödg rémért: Török Jónef gyógyszerén hfoál
i
I
S
í
a
Poudre de Serail.
BLáHÍIÉ LOl\'IZA osüvfas kedven ea a reaporo.
||m KM rcgytanilag tSktltiMk**. iriiln Artelaaa mtnkM mmtm 6a oly Utflnft tel^lanitga-lut esjttit. hogy minden ilO i kfil- te liOTMli kteait#tt fw>ii aakaaaraaaa felülmúlj*, nagymárvfi fadaraic aa HtMiu Tsmrti kdUmeÜenUíolyte»t<>l aa areznak 4a a tartaniuk Ma ea liwalmtii léMulat kGl-
tataS« BgyTho*y a Wg^laaabS mtm aaaképaa a pwi raju íibii—I. mily kiiünfi baUaaiíit BLAHAHE U0UUU ini^l UretkMÓ lorokkal HnlHti kl:
T|«i. Hüller J. LM ssolótt Vadász Ferenoz özv. utóda,
i<lataa»rtel anui Mipilta
1 A Fwfci 4a 8ezail,m«Ij«t te falta\'áH, nUtea kitfloS te —ék— piratlan, aaart mii aa mm UtbaUtlan te tartó*, te iajniit«liii rendoa ka—Élalaál ártUeadaetegs Alul aa aican eir Hltete JdlAkaaj ka láat gnkaflá, aoioSt ste aO^ aanmiféU araraAI oam up*axtaluoi. mtíy W»*M lil^í I ilfl I il jSaSkaa mlat kWvaa «rTaporomi)t kfaúrúla« bfM teiaéÜ, te Mg fagyok gjSrfite,tigy HlMmtttetel* jteÉgÉtel SMaea iSwi !■ k[fog li iuliri TUuJesul
Blaha Loufsa.
691 6—10.
te rálátta kaOaaa .COZMS POXI
Créme Pompadour.
JiliiTflini párisi kitfloMgakka) »aló IbiiUUUíiiIb foljtAa aSk«rölt ÍPADOURT- afte.........
vtégUrS
egtez tiaateOgltee te w^ftaa alUllituora E» mm w, íiWj»l a UnwvM atewijy agtes agg hatftk fecotudu urtaai c^S-aatei*gtt lalMl, bogy aa tellte teiott *é» , aat • kcfaathatóMbbao ajiakd. - E kk&M «r jö»»l íalfilmil núo-
oem mfelaxatbatom ai a t. HfemOlaMk ^S-^L WaMkiaMMsTMa
kaaaakadam, — maly hMMi M^ujihI na TtkMte fra-caia te aogol[ft
eddigi asanft grárnsM/L Igr tágOy *n linilliS aiaaitáml 1 at SS hv. Caak puoo kéanimény vtódiaigiért
álra. I——m——————
roonax DE SRAIL a malMkan m>g/MH wMHppal kr. te I ft dobotokbaa: valódi ■ialaágki aawte a ftaalllliil MüLLZa J L..« PaaUCZ Mr. utóda, Ulatasartea a ,Vbig hÉÉlyl* tn OUOAPW
«M allMra, Sl
mho v adass m I.
VWékJ
í 1 h PéNétküidtt jikiár PirgleltMr J. gjégjiáfm Grátz. >. | R (" Pésaktár Mfgyatbntiág rénére: Török Jónef gyógyszerész újnál Bpesten. X V I |\'| lánilál F aOT- Ka vnaáv i Ba: ja M yé tfskmiaa oroál, Pn-Q 1
^MIMi^DQ^MaiilVliai "wyttttula" te lta3ja~Fioc^
17 éfisajérem, 6 Ihsakméay!
T^fya-vipn
már tl% J^ i éMt Mimii nted!Innian. m*
tefWa MMna tálaink Mftaán, lókamak aéaakaa I
ssaáMWsta*. "Sl
■HTFfoST


8
GlBSUt) BLBR
FMtUIAk SavanynrUe „„,„,,, ........
Ím légtó*M*r*k, o n»- tménU*i b^ok mor U o UÍm§ hu-
r+i« sűm köhögés eüen.
1 Ifattoni Henr. Kitrlsbadban 9 Sfja
áteM M iten jól lOiImiliM. —1 ate UImh n UraMMra, * tartalwiml
.BETtóEBSjLEirü! 6 DÉ V0EDE&-BEÜHLBK «YP2 EKWBAlES"
j^ai^H
Wödllag, Btrm —Uotl>
10-lmi
ris:
ptesl te terftk| rifkmtoSM ■

M ftttf m^hmMIh CHmU* mt, M. ata
M-
ém I H t bt tani ém
iftmki
• I mifcw frt&Mt gjm« t fcr, nihmlil II iliti ai I ta j*i»,
ZlAL
kftwil Ml ioiá i ■»<!«■! rémét ilWU UiÍMéi;il Oj táieabu ikH Ali. ct Nm&MUn levsk hü kmsrt krnk bél fipit^pt sL Zétiratok vima asm kftldstnck.
Poltura 10 kr.
MEGYEI ÉRDEKŰ, KÓZM 0 V ELÓDÉSI, TÁRSADA LMI ^ GAZIDASZATI A ZALAMEGYEI 6AZD. EGYESÜLET ÉS ÍÖBB MÁS EGYLET IIIMATALOS KÖZLÖ
HETILAP (YE.I
B. szám.
Nagy Kanizsa szerdán, 1880. február 25-én.
Valami a szőlészetből.
▲ kmpAJAa.
Hetessé* után következik u első vagy is iz ugynevesett pu lng-kapáláe, ahol 1.1 i. a tőkék ősszel be nem fedetnek. ~ I Parlag kapálásnál a főcaél a földet mi-j nél mélyebben felporban y i tan i, a gaztól kitisztogatni, a tőke mellett a földet felfrissíteni. — Azért a kapás vágjon aprót, és mélyen, a töke mellől szedje el a földet, i rakjon melléje friss földszint, de előbb a netalán még létező élősdi szakái y gyökereket távolítsa el. A perje, s egyéb dudva gyökér tisztára kiszedendő, • a Mőlőből kihordandó. Kapálásai* kalmával egyeiersmind a karók is meg-igazgatandók, k netalán hiány sók pót-landók.
•Felesleges aat mondani ist hogy valamint a metszés, ugy legfőképpen a kapáién csak siáraa időben történjék, semmi esetre nem akkor, midőn a eaőlő földje lágy. A mely ssőlJben a perje nagyon elterjeded, ajánlatos Sopron vidékén di-ratoaé két agu kapával teljesiteni a munkát mert eaen kapa a perje gyökeret ösz-ise nem npritja, banem egéeien kiveszi a Ibidből, s utánna könnyen össsessedhető.
A kapaiásnál rövid nyelű kapa használandó, hogy a munkás meghajolva lát-basia, hová vég, sa tőkében kárt ne te* gyeq. — Közmondás sserint is a szőlő a görbe derekú muekást szereti.
A l ik ée JMk kapálásnak csak oly mélyet szabad történni, bogy a gaz gyökereitől kivágassák, mert csak is oz a eaélja. Történjék pedig mindenkor alkalmas időben, s akkor, midőn ;a gaanak ki irtása szükségesnek mutatkozik.
Ha sok eeő iolytán a gaz újra ki-bajt, augusztus végén, vagy szeptember elején asQkségee negyedszer ii Kapálni, vagyis porhálni, de ehbea csak megbízható munkásokat bocsássunk, mert ekkor már a torkos muokás sok kárt tehet.
Még egyseer mondom : oly munkást, ki boissunyelu kapával jön, be ne ereea-uUek a ssőlőbe, mert aa* derekát kíméli. - Legyen a szőlőmives kapájának nyelt rövid, a pótolja aa álul, hogy meg-
hajol. A hajolni *eet munkás hosszú nyeld kapáját két kézre fogva, mint kőfejtő dol-j gozik; ahelyett hogy a tőkét a reá üle| pedett földtől megszabadítaná, inkább lej nyomatja, s kivált délután, ha szeme is homályosodik oly erével vág, hogy a vén tőkének ágyát is kiforgatja; igyekezete nem a Jó munkára, hanem oda le-| vén irányozva, hogy minél előbb kiér-j jen, mert még most is aralkodó rosz szokás tierint ,a fejeiben várja a csutora*.
Az első kapálás után caakhamar megindul a tőke, és vidáman bajt, ugyany* nyira, hogy néhány hét múlva bekövetkezik a fattyaaás,- mi nem más, minthogy a tőke fejéből előtolakodó felesleges, és gyümölcsöt ugy sem hozó oldal hajtásokat letördelj ük, hogy a tőke erejét ne emésssrék. — A meghagyott, és már jól megnőtt csapbajtások ezen alkalommal megköttetnek, de eonek mindig virágzás előtt kell történni, valamint a második kapálásnak is, mert mihelyt a virágzás megkezdődött, a ssőlőbe menni nem szabad, mindaddig, mig a fürt ki nem tisztult Ennek megtöiténte után kezdődik a
töket, melyek magas log >sokon, vagy fal i melletti rácsozaton tenyésznek, habár az; égető napsugaraktól bog yójok hejja meg- \' pirult; a szemek apróbbik, kevésbé\'le- ( | vesek, nem is oly édesek mint a szabad-| ban, alacsony tökén term etteké. 8 menynyivel szebb fürtök és s temek teremnek ( {a vizek melletti sxőlőkl en, hol a harmat és vit pára a level ikre rakodva, a tőkét és fürtöket hizlalji, kifejleszti. Azt Is látjuk, hogy a levél izárának tövéül a bimbó, a jövő év tei nésének alapja, melyet legfőképpen a le\\ él táplál, és ol-talmnz, s mely a levélt árának letörése álul sebet is kap. A levil tehát a tőkének szükséges alkatrész >, oltalmazza a fürtöt virágzáskor, fejlő léskor, -azért a tőkét leveleitől megfoszt) ni annyi, mint innak táplálékát, erajét fo ryasztaui. Elég, bs annak icején fattyazu ík, a hajtásokat kurtítjuk. — Ami ezek o egtörté\'nte után még a tőkéc marad, nemcsak nem káros, hanem szükséges.
(J|tó vámban a lúgos mivelésréi.)
oek alkalmával az is-fattyú-hajtások ledo«
valódi kötés, mely ismét előtolakodó batnak.
Általános szaoályképen mondhatom, bogy a búja hajtású tőkék vesszőit csak aususstus végén, a lekötött szál vesszőkét pedig elvirágzás után, a második kötés alkalmával szabad kurtítani, mert ha a buja hajtású vessaők virágzás előtt cson-kittatnak, as egész termést elrúgják ; ellenben a halk növésű fajokat virágzás előtt kell hegyeik lecsipéaével kurtítani, mi által az életerő a fürtök fejlesztésére irányozUtik.
Helyén van szólni azon rosz szokásról, melyet leveleséinek neveznek, s a szőlő munkák mulassthaUtlan részének tartanak, aaon hitben, hogy azáltal a fürtök érése előmozdittatik. — Ez nagy tévedés, mert a levél a tőkének, és fürtnek is táplálója. A levegőből, esőből, harmatból, ködből széflés levelei álul a töke csaknem annvi iplálékot kap, mint a gyökerekből. Nem is hozott a természet semmit ok nélkül elő. Nézzük csak azon für-
VII. évfolyam.
. Közérdekünk.
A Wrgyártá* éebei hailsltás msg-és földmÜTojés-tt bisottság a na-slot tárgyát ssoo mily hamisítások
Akadályozása tárgyiban a bei tlgyi miuiwtohuaiokbél kiküldi plokbnn fiiéit tartott. Aa értik kérdés eldöntése képezte, bog ártalmsuk as egé«aeégre, i m lyea nsm, a mily
utóbbiak tebát ogysasrüsn csak a fogyaaató kö-aflnség félreveaetését aaéloas ik. — Let slflsaör Wartaa Vinoso tanár fejtegitte a ssóoysgsn forgó kérdést. Felsorolta a (yakorlatbsn lévé bamisitásekkt és tüaetoson fe tegette. bogy molyok ások,molyok kidsritése i sgyéoai uton ls-tetséges. Esik kősé sorosts i borok valamin-nyi ásványi éi a legtöbb nOvBnyi anyagokkal való festését, s kosmás, tiartátflao ssess, a bur giays csukor, és hiányoisn tii fa-csukorral való keverését st blbatóknak mondotta pedig a fok kŐsttl kivált a mályvát olj i bor oijodéio előtt tétetvén hi erjedt; topábbá a tissta nád nslyek ha] borban erjanyaggal
titott nád- és ré-Ki lom puha-■Irányi testaoya-esetbon, ha as ssá, ossol ogytttt és réps-esukrot, __ érintkes^be jln-tek, a borban lévé csokorral dljeseo idenükui
nédon alakulnak át A vogyéskot asonban nsm Sikk a bamisitáiok kiderítésére tfbst s fentiek íntáián bélül lényeges szolgálat >t, banem a gyártott, tehát ssélóuodv nélkül kéi ütött borok Jel-
fsdsséséaél ii, miután ilyenek
ibbnyire mester-
sigss erjedés slá vetetnek, molyhos rendisen o Ma bor,- fanem másfajta éleaaiot hisanálnak, n ely górcsöfi riaagálat ntjan is kimutatható. De a| vagyéeaet a terméaaetss borban levé kfllön-bsiuurésxck hiánya utján is kideríti a gyár-téu borokat. Aa értekellet tagjsi kBsOtt bosmob ssamicssrs fejlódött ki esután. Végül is s ki-aetuág kOrvoaalosts idsdatát. Essirínt elsé sor-bku meg keli állapitania as egésaségre ártalmas bbrbamisitásokat, esek után s tsnnáiló tOrvéoyek klegéssitéee gyanánt kftlöo renddri reudsletbeo felsoroltat!)ánsk, mily rendelet aiután saabá-Ivosná sa ártalmas saerek árulásét is. Második tdiadala asután a bizottságnak törvényjavaslatét készíteni, á borhsinísitái és gyártás megaka-M lyoaáiára. Végül a bisottság fölkérte Wanha
rt, bogy as igémégri ártalmai boihamiiítá- f-k jegyzékét a jBvé Oiésig állítsa 5sjsi,
(Aratási kilátások.) As időjárás és nak befolyása a vetésekre jileniec már éléuksní fofelálkiztatj^ s" közönséget. Az eddig rendsiki* re álló tudósítások uerint a vetések szigora Ésky által kárt nem nenvedve teleltok át. Reprói Oz csak vidékinkiot áll i nevezetesen á birtokokon jogosan panaszkodnak e rstételeléséről; dl ha kimény hideg ujabban m "köszönt be, e részbeni károk az olajvete-\'oyek össztermésére irányt adó befolyással nim igin lesznek s az előreláthatólag kedvezően al a kaland. A téli vitésok Magyarországban köbé bokrosodtak, mint a mait évben, de égésiben vérs egészségesek. A hó lepel eltakaiodása a {földekről, aggodalmat nem zelt, mert orősebb hiteget nem várnak i a vetélik elég erőteljesek hogy 4 —6 fokig tsrjedő fagyokat kár nélkül áiéfyenik. A folyton Oupadékokban dns saél-0Modss| idő a vetésekre előnyös befolyással bir, -mjg hideg, zord saflek la védtelen talajt rsneu-tééek által igsn károsan befolyásolhatnák. A vetések áttslslését illetőleg a hegyvidéken • s birodalom éjssakkiloti rés*én oadigelé megbiaható niiet nem hoibató, miután a mivolt területeket osky részben még mindig hó bontja. (Magysr
iüPo T •[ .\'I T
Az élhetetlenek.
Hit éo most a Simonyí - Szarvas-féle és- Inyelvfejtó társaság belső titkos Ugja oék J de szépen lesiármuUthituám i a gyökébél annak értelmét, i teást találnám, hogy ennek a szóuák vol-pen nem egy, hanem két gyöke van, a gyökök két különböző értelmezést tnr-[ meg; amennyiben iz egyik gyöknek ér-e vonatkozik jjz egész szónsk fogalmára, a másiké pedig ujpkraá izáuandó emberekre, ak knek; körében az azon fogalmit képviselő szimély — éihetetleokedik.
<nak
szí vo sz Iái ta é mely n telm
4 „gala" t di ez aj a. As erdő romja**)
BsegelsytD átkarolva áll sgy mrii Mssla ro«ji». Min rS| Unt s sás; \' Pilla kun e fwttla.
I tot Mt ftidig essel I, A BMstka «gy aftl nőst Mi Hint s koldm, klosl s Sírta* vas es egyik iáka.
M aló ffaaánl ítéaHail IM. rifi séta* la Hl; I ÜMI Ml tesrSs alt Ktsi s *«■ nyírnia
Ssm Hgso, kvjb a mikor Ualwl iisfiM ÍN a bekor i Hlkcf bA| a sslf barna lásf . Ily mé M s nfi sJHa.
Ssfoa fit u, ak ihms % oMn syert itt e Ims; I egy SMefyt a r*si sn^a: árwy«)sl Ml a M|a
Mssmi H\'iaéM Ums>, aiearnal Ss wáb vsll s Hey, Imi HM # aoM«*ak, imi e nftéisik
•yttM Vhi a Mii iSt *Sa eOMa-SsMsa-■Hsiki Ml sAmvÉpoHi •ssml mI s arty ilyi
á VlNfBl Mg ti véils Ai tgf mik Uen Mpa itfom syflL na ^IMO Ont e shb «tfMS ssMta
TMsfci* Ml Ilink, Wsrt SfOMl S WMH
IM7SBM
i
Ttosskal év birs, Wjs SeálA a lányka smd aresára- 1 Terdstéa a röpke érek Ott bsgyéask uii«d-n éket,
A c»srdán»k mm fényt Lstt s vidék kis töűdére De ss Istsa-dobta esánla Hasfsa is volt ak karakt.
Akkor tétéi éjfél-táfon fiabtél craifo parlpákoa flysrsssksl a pmatsknak. A betyárok, ss-tajartat,
Is-bstértek. s iddoWIUk lé léseéa as ^stakZask; S ssSIfl-bsafi estetaloBaak Dala mvllstt vigalssstak..
Igytk éj»« aetflt psjsa Saras Mlyar ottan tsrsm. Síimé km vaa sftét éjjtl, VUlam féaynytl vágva m^.
Lsifé flr«js íjfél-fsaU, Hali, mint s bermk orma. A CMidusk aléaliasl Bákor Uppel, vigu mefáH
Mígili vár sH.... asm sokáig.. IstUs tsbsr ,alatt bsjUk Mar is a na m ésrehsi I mim a vttam-tosgalá töva.
KI km után vináiáu Arra ájttt ss agf yllKja. Begy ottani a vadoa - csárda lismli InSt, mis vMgja*
Bakaalss Mg
Otlis mis, vad vOMm
hMt náist mhétlii
Nvm Imm is sntffantf
MimMTi
ilQgeimfM HÜM
Isksm L«mI littlsn. TataSO M*a eielealaam I snl owe vmiksl Ha
b r a
New jött vtarn ifibbé, Butaló lak egyra várta.. |IX|t a mártU, népe veiie t;. Cassd lakja ssmt s kedv
helyett.
[Néba-néhá bs-bstértsk |Vif fiai as éjfélnek.,.. De slvssstsk iéé folytán. Ki fé sssrrol, ki Uté&a
IllMt már, s kik itten itti k, Isise ta4)s: ■arra vaaaal I A sok inimort alissssa tép ILsgtftbbjs a baki karján.
(Unllgat a rom... ..Jódatkében A kallfstsg, lomba légbei BaÜMSg, ksvarog, máll B Un fát ver a omráa-ros aal.
A memklttí béres sromja Mi la r#s gondolkodva, pig asm komor pillájára Lssimal az éjek árnya.
Héka meg a tagé vi bar Bossa msg jót larjaival.-Bbrsssgeti. de asm ébred. Álmodja a sssbb Ülkst
Pomádé Amál
FfiaserfsleUi basMresI (Folytatás k vtef
MiggéTkolhdtnd barátjátl ba | De mégis moeolyog, aim boáéjrkosiM. Kesében powpés vi kafsa agraa nagy skérnitiivnl, is\'tfkrilsaik.] A virágok köaötjt v saslstaa a |dvotklol, sgy darab léi pwt seavak pompásnak: f
iTsssék i Nsso és asMM hiradMI sagsm ki aa ^ta Imádottját egyedéi Ulátja ■ifléá áasdét mepillanija 4 safmhin WMnyt oaftoakét
ftfll
)
lalay
é.
agjában. a bsntes bésá-i^ágösokor, olts-s még eeee At ilsssínft papír-ménes
iso bájában, kJ 4/egés
tUlja.
Amidé véghetetlen sóvárgó tokintettel nyajt-át a csokrot. < " I L
Minthogy kisasiaonykát mm noverik Busóénak, sst iseritnsm, bogy osontál s réisát ss-voUék gZsoasannAaek.*
E ssoilomdás iiavakat sgy bájos, mretot-tiljoi mosoly kálálá msg.
Midén Zsuasanns mignsgolta s csokrot, vette éssre, jhogy I pspinselot s földre botlott.
Amidé 01 akarta jvenni, ds Zsasisani 61-sbé*) máris migngadtL i ide-oda bkroeija a fOl< lön.
I .As Atkosott dégl\'gosdolja magában ^pádé. E Termek nagjy hatást kellett volna lesni Zsnssanna saivére. Da hiésen a java még bátra van. \' Bűaskén veisi ki ptébébÓl u emléklapot.
„Mnsaémnik egy gylngo kisérliu" — sala sssrényea. „Hogyan, kérdi Znuisana, Bs terseket is ir?" RIgmi — nébl sÉis, saabad időmben* — Amédé
BOb sst irígylsm Ml1, mond a lány, mily mily msgaotos lobot, bs ssivftak gondolat-és fsfiUnk érsemlnyeit Tersekbe öntbetjük I" .Ok nagyon is isén I* mond s legényagy , sa bolavilág vaa és (a mseskák ii rondoo-ven f-t adoak egymásnak s báatotékön, lökette volija bátran kossá).
De lámádé sst fctm tstts, kanom megfogta a iijtny ínét,
„Ok tisstelt kiiussMjr — — bs marnék — — 4- ab, ba tadaámL begy — — — —
jelbi n
kiált
„OklFomédé arí robog a lány ssemloaOtve, taisjjdonképen még igla fiatal vagyok, (miaiAn i 4k mindent tnéüak, bit megsúgom o sár-a nyájas elveeékaak, kogy már kaseiali _UaTjÖnni és menni a kelepeld félyama-darai, ds ba tovább vkmi nlsm akar, bátboMéijeú névét*
KissUsony — fiUnsmwnal Hát akarna ?« Árnyé msgáakiftl Wrisha.
ftj saért H^k. Lsrt fsif (I msél Kiéáss.)
lAl mimMkbus fél If
|PÍ •\'»■ |
_ H--. _
msssi
Ha
Tftl MtOlfla
; I
A magj ar ttjrtáfbfca számos oly szó na, ■alj rtftdiiTfttt éllel és ritka laiáiékouyság-gai nenwask fogaimát adja valakinek ragy valaminek, hanem egyetlen rövid szóban egész gyűjteményét adja a különféle fogalmaknak; r- bogy egy-egy ezé eokazor egész sereg jeUemzetea epiihetoanak gyfljtó aeve. — így Tag)aak evvel a szóval is — élhetetlen, ilyes praegnanter egy nyelv fcem fejezi ki azt a fogalmat,. melyet mi e szóval egybekötünk, Dedetniálai nagyon nehéz volna, mert a de-finitinéaa azután azét kellene bontani a fogai-inat ajksirészeire s azután kitftnnék. hogy mi nundeat értünk ezalatt: élhetetlen. Csíky Gergely eky vígjátékot írt róluk, s neki az mél-heUUáuJc* nagyon jövedelmeztek, agy bisz-\' szOk, liogy az akadémia 400 aránynyal díjazta-r élhetetlenjeit Ennyi hasznot nem igen azoktafc „az élhetetlenek* hozni a társadalom-nak. 4- Jele annak, hogy legalább nem mindig a legroszabb emberek is egyszersmind, s vsióbaji sokszor olyan embereket jelölünk velük, kik nem igen hsaméinak ugyan a társa-dalomnak, de nem is ártanak, akkor azután abban az értelemben veszazflk a szót, hogy nem életre valók, gyarlók, nevetséges és szánandó teremtések. De a szónak olyan értelmet is lehet ám adni, hogy nem vígjátékot kell rólank irai, hanem inkább valami gyászos elegiát zengeni. Ezek azután nem azon ártatlan és ártalmatlan élhetetlenek, kik gyarlóságuk miatt legfeljebb szánakozálunkat keltik fel, hanem azok, kik konokságuk és ár-talmásságuk miatt neheztelésOnket és haragunkat ébresztik fel; mert nyilvános életQnk minden tarén találkozhatnak szeretremélfó fa-jakkal.
Mert sajátságos vegyüléke a jó és rosz tulajdonoknak van meg az élhetetlenben, és rendesen sok ideig tart, mig teljesen kiismer hetjQk Jellemét. Tnd az olyan szeretetreméltó és nyájas lenni, hogy az ember azt iunaé, hogy a szive csupa iros vaj; máskor meg azt a nem éppen kellemes felfedezést teszi az ember, bog) épen oly dolgokban, melyekben irósvaj iágyságunak kellene lenni, oly kemény tud leniii, mint a szikla, csupa —? élhetetlen-ségból. pót mi többi A legjobb szándékkal bir minden iránt, amit az emberek jónak és szépnek tartanak, mikor azután arra kerül a sor, hogy azt tényleg létesíteni is kellene, konokul és makacsul (tiltakozik ellene, mert talán hiúságát sértették meg, és ezt is csupa élhe-teüeuségból. — Amiljeu önhitt éa nevetségesen bftszke bizoiyus alkalmakkor, olyan-alázatosan meghunyászkodó máskor, mikor t. i. arra van kilátása, bogy valakit czéljainak megnyer. Hzámit t i. az okos; kipuhatolja* helyzetet s akár sikettől\' neki terve, akár nem, bizonyosan miudakéttó csupa élhetetlenségbol történik. — bohasem agytorma, állhatatos, követkesetea, sohasem őszinte, nyílt és becsületes, még akkor sem, mikor becsületesen cselekszik, s azért még akkor is nevetséges alakja a társadalomnak, ha ártalmas, csakhogy ilyenkor nemcsak egyedAl nevetséges, hanem bősz-szántó is. — Utak az a szerencse, hogy igazán akkor mer — élheteüeakediu, ha einezo bánásmódot remél azok körében hal tartózkodik. Ha ezt nem remélheti, akkor nagyon vigyáz magára, és kétaégaakivOiezt is — csupa
„Igenis, akarok, beeeéljen a mamával", éa eaael a lány a legény keblére hajija a tejét. , „Bájos angyal I" kiáll Amidé áúaaliemül-laa és karjaiba eárje a szemérmes seüset
Boldog-— tUlboldog — mámoreenn boldogi Még szándékában h volt uiáría seerelmi vallomást tenni, de szeretője éndsaive megértette.
£al álmodni n merte vélne: ÍUuaeaaaa övét Tia évig aaeretno o helyeetbeu maradni, jobb lábéi a lényee lackcaipővel elére téve* Oh aa a vors t Annii kössönbet mindent I Mily boldog, ho0 költői tehetsége van — A beatest ia megnyeri, mart aa koránteem oly geadeg, mint a milyennek hitte. j
Kittiül bősünk sem ig«o sokat tart főnökétől a gyakornokéi egéeeen megveti, éa cenk a dőrék, aa értelmoa Matyi maradt kegyében, ki elég okoe minden szerelmi levélért a meaveee-eaoaytót is .portot- elfogadni De meg ie érdemli saagéay, mert a táiboldog vőlegény minden levelét végig kell hallgatnia, Inkább egy il tat végna tel. —
Haiti, sokára lakodalom van, ée Amidé nagyon kellemetlenül lepettetik meg, midőn megfedje begy ifja iia adhat neki többet eaer te-nnüeál. Tehát nem tarthat három isid, hanem I maga Ali a boltban, ée neje oaak akkor sne|s inteti omél lé, ha jé aeeeoeyával várja veosefáral-1 Aal pedig pompásan kéamtí a benteoiány.
Hiimlfiik békéé. oaak egyezer zavartatni! meg, tmdoü A mádé oly anorenceéiten volt legygyaratét elveoeteni Akkor egy roeanynlvl coemeecdeeennay eat akarta inda- hogy aa agyira, egy bmenyee b var réténél nmA De awlren ím adbeintlsa fiit Zenese m ne ÖrOme, midin, oMlenef na i^aágboe olvasta* hegy egy esnperem taiáhaiiiit, me ybe egy ¥ U egy A. boti van bevéovn. I ie»el telte, hegy ea Éji jemyfr HÉ és snenl veM a béke.
, wm
élhetet|enségból. ó nem azt tártja, bogy: „a ki mer az ayer* —- inert ez ia megeshetik, bogy kegyetleofil pórul jár. — És ez nem is igen árt neki. I Neologui.
Újszülöttek tetszhalála.
(Egy kin fejecet a gy eroeek kalandé-
Sok újtafllött, e világba jutva, aa éleinek tenni j«tét nem animja, bar ea alvé élet benne ven, de eloyomou I állapotban ■ ilyenkor láteaóleg mint halott fekíluk eUttlnk, halvány, hid*g borrei, néha eaonbau piro4 áe kiwé meleg, aroaa haífáuy, beeteu, vjigy du«adt vörös; lég aáe, •aivdobogáa éa|a kÖlMkaaiiór lüktetésének aeami iele. Aaouban a ttpeaa^alai biaonysága saerint, még sem aibdeu gyermek hatott eaeu állapotbnn, minek gyauitására ea anya nyilatko-anta ia figyelembe veendő, vajjoii kevéesei a ssU lés megtörténte elöli éreate e a* magantmoagáat, és hn igen, — n gyermeki flflélowiéséhoa kall látnunkI — .
De mert a magzatnioigáat a ttftlónó kóroa éraéae folytán néha olyankor ia érái, mikor már napok előtt olhalt magzatja és már\' a b&a, a kai-bór asétmáJlása, barna foltok vannak jelen, aaért jó leea a halál jelei vei elolegeeeu megismerkednünk. Ilveuekttl fel vannak sorol,ve a légaéa éa érverés hiánya, da eaek binonytalan jelek, mert aa ily teteahiuottak közül! imár sok meg ménteleit £gyedftl baStos jel ájszQlqubk halálára vonatko-aélag a kfilbér aaétuiálláaa és kiterjedi berna foltoknak a testen jelenléte, valamint néha aa UjssülÖU körül terjedő ueliéi ha.la-bűa.
A újszülött sápadt, összeesett arcan, kékes jajaakai, leosüggö átint, tudeg, hajlékony végia-gokkal, légaéa, ée érvéréé néizül, aaóval halotthoz liaaonióaa fekszik tehát eljöttünk, Uyen ujeaOlött-nek köldökzsinórját nem kell elvágni aem tökölni, hogy anyjából nyerjen v^rtJ hansm be kell takargatni melegített ruhák éa mslegitett vánko-sokba, fejét ée arcaát szabadon hagyva; szájából aa aludt *ért vagy nyaljUU kitisaiitjuk, meg mostuk a eztán orrát befogva, májába gyöugé deu levegőt |avunk be, .mii a legjobban űoK \'eszközlünk, ha egy saebkendőt tsritiünk a uí járe és száukat reá illesztve j tnvjuk be a levegőt orrát befogra. Ezután! baeu kezünkkel a gyermek mellkeaát ,gyöngéden fissaenyomjuk a belujt levegő kisaonttaáta\' £ műveletei folytatjuk vagy fél óráig.
ija eljárásunkét aiker kíséri; az előjelek az eiŐbb sápadt bőrszínnek piroaooaaa ea a szederjes ajkak megvöröeödéée, gyösge lélégzéai kieeiletekben mutatkoznak; Ekkor s lég beturá-sokat abba hagyjuk és e köldökzsinórt lekötve eimetazük és a gyermekei langyos főidőbe tesz-szűk, hol jól megmosogeifán, ismét me<egilett van kosban melsg ágy be helyezzük.\'
Íla a légbelnrasok semmi eredményt nem muiatuának ia/ nem szabad még abba bagyui a leléleeatéai kisérleieket, kenem elmeUevén n le-kötöií koldökaaiuórt, a gyermek leslét flanellal, halántékát ós aaíve táját pedig ecaetlei dörieöl-getjük, ée hQvÖe vízből, melyhea egy evő ka-uátayi bort te^e.Onk, caőret, (kliuurtj adatunk a gyermeknek. De mégba mindezen eijáráaunk sem muutna eredményt, meleg párnában beiyea-aük el, saabadon hagyott f^j és aroacaat, b«gy a levegő saabadou juthasaon hoazá ás csak ba 10—U órai időtartam után elem jelentkezik aeumi életjel, caaz akkor lehet az! eliemetteléehea itő-késaiteui a kis hatottat,
Aa újszülöttek tetszhalálának egy rnáiik alakja^ midőn n muadulauab újszülöttnek arcza (luzxajdt, kékes vörös, néba a testén is hasoaló toltok, majd fején daganat, [éaalelhető, mely vérrel vagy savóval van tele. ilyen esetben ia ueg kell takariiaai a gyermek Beáját éa orrnyilésat a nyálkáiól vagy aludt vértől a .aztán köidflkét elmetiave, egy-két svő knuáluyi vért előbb kt-booeátúnk, s aztán kötjük ijs aa eimetaaett köt-
A mecset foglya.
Irta: ROTTER VILMOS. IV.
CulatksiáseL (Folytatáijj
Utaaaiuk siettek Drinápoly felé. Élményeik, kalendjaik ée «tí keltemeuáneégeik közül csak azt ea egyet iktatjuk ide, howy e szerencsétlen íakoiamoeter eieteVgében ntfetejtvéul a fáakaorá-ban tartogatott ladoboat, stjsúgéuy tejének még egyszer viseaa kellett térni 11....J... ba. Szepegett is egy kicsit, hogy maja Oraeikéje észreve* szi, amidöu íélseiétben a taakaujraboz lopódzott ; ds miután ez msg nem löriéok, még be se nézve az ablakon, bol fe<eségét a méoa Világánál varrogatni léihalle volna (ha igaá, eaját rongyos pantallóját) alig várté, hogy aal tilosára érjen, amidőn azután kereket oldott, é« futott ntitáraáhoa, ki a talu végén várt reá.
És tovább atacou a két kalandor, anélkül, hogy valakinek eeaébe jutott volna kéideani tő-lia, hova aietnek oly nagyonl Azon időben, melyben elbesséléaink esik, még nem egy könnyen urtóetatiak fel velnkit ntjámlha kedve kereke-deu valamerre bnrangemi Álaoi fiépsaabadaág, nniiameniánemoe ée cnaeüluM aa egyem szabad -•ágot még nem biiinOselte uiv le, hogy a csend-ée rendőrök oly áihatfan gátat képezhettek volna na orsnag heinrfie, mely még n vakauduak sem engedi meg uti levél nélkül jfeti- ée bejárni.
Amint gondom, uHeaíiw sosem akadályra Il|m inlállnk, ée Mg nem ialtUgyta\' et a euama-ráa léi tájainkat, midőn Ceeb^egi már faszájától •aivtfható bnoekt véve, aS elmek földjére ért
Ki mcadheája, Imgy boldog vottl - figy kiemke lalsátseha, benne egy eleárgnlt pergamsni-lnp oiveekeilnn irá^egyeaael bebOronáiva egyike
dOkiainóit Ha a fejen laganal .van jelMj"aa felvi gatandó, e azatán^ almazzak a leverő b» ] ptvá it ágy, miként fents >b leírjuk; maja inaj-gyoi vízbe fektetjük és I síére, mellébe, vékony vtari garat oenrgatunk két három lábnyi magasról íly i oetbem aa uisaalötii t inkább nttvös, mint mali | párnába Iceli tenni ak.
Ennyi, mit aa ujsafi öltek teteahaJa a körül tehn &nk, és ea egyeaerfi eljárásunkat nem ritf káb fogja a kívánt eredu ény követni — Megy nála ik különösen a hali aszülöttek aaáma a a J gyer aekhntandóaág, eáétl az ily; új boopolgáro j életé aek megmentése non eléggé méltányolható, a nélkttl ie oly teveeen vagyunk ma* gyerpk.- Eskuláp.
Tani] gy.
A i.Nant aaárTidékJ léptéallé eyylet** kii Unt Aérrínjrt\' intoxte i. képriielfiüásiioi, J fj iransafi Uiité-r(jlM<t i linliwnif Sfjébsa.
Mélyen tisztelt ké)viselőház !
Magyarország népnév sléai Üeyénsk refermi 1ÍÖ8. IXXVUL t. «c. meghoaatával vette bead ítél; azon üdvös eredi lény elérhetésére azon ban, melyet a törvényhozó a a nevezetes ténye Után e nemzet bizton rem It, azóta aaámoe kö rUlmi ny hatott asibbnaatóli g. 8 Midőn ee alka-lómu ai egy beeouleg aajuo i körUlményt vagyunk Utre í tollárai, egyúttal alá tattal eaedezUuk, bogy tekin ettel ezen kérelmtluk tok e hazai népaeve lés G jyére való nagyfonu seágáre, méltóztassék jelen kérelmünk elintéaéi skor aa alább kért rendi ivüli intézkodéeeket uganatositaui.
Magyarország tanítón gyletei hét év ólai mi kjödn k abban, hogy a tai itóegyleteket egy kö-zös s öveUéghen egjesilsémelynek kizáiróla-gbs e tálja tett volna öeszelsrtó lerővel mfiliödni a: has u tanügy felvirágoati UaánL \'tisztázni aj ne vetés-lamtáa elveit, a népn iveiéit a nemzeti jel-
ée hazai viszonyokra
aott elvek aaettui fejleaztem, érdekeltséget
leni e tanügy iránt i
való\'tekintettel meg-
társodaloin minden
ben, aá iskolai és satjlői ház között zioro-népiakolát végre va-óaágna emelni; eaó-tanügy ée
nagy I fontosságú ssz-bivalolt népoktatási eszmei köztelszéssel
Mik
határt ébe -fétegl
síjbu - risfzontí létexitem s lauárs aa ői megillető önál vil: i ávvel, \'lélekkel olőmtfaditefli a a táufók érdekeit.
aaep törekvések, e mék dlapjuaat épen- a lent törvén fben találjákr s ez fogaduk Mag)aror*9ág laui kóegyÜetei in, melyek lentibb előadott ezetlombin kidolgozott alapszabályokat megerősiiéb végett aj magas ministe-riunih<á, s aa aaok léteailéáére tervezett ocszá-gus ezi/eteéget ideigleneeeJ meg is alaki tolták. Aaonb tu a lehelő legnagyjobb uisgdöbbenéosei és haaifiui fáj dalom out a méltó elkeeeredésael kelte i leggyöaődnünk, hogyl Magyarország a! kötényes aormáuya ezen •zent.czélokat nem mél-tAia Uellőleg figyetinére, a ezen tieztán a nép-emeiéeéie irányaié magana.toa elvek ee örekvéaek kereeaitlivatelét teljes erejéből *k megakadáiyoaui. mart |a felterjaeztstt atapszábály-tervezsisl indokolatlanul meg nem erősi\'v m, ezáltel e közfigye em tnrgyavá leüt a tanítók által óhajtót an idői b elodáz ia.
dokolntlnu n koruaáflhr azen eljáráea a lé tö logas, uépoitatájíi törvény 117. §-a beu meg 1812-beu
nevetés
Udvoa
igyeka
a haza aonyiai ii
ves aa érlel mi let ezü
minthogy a kéidéew eaabál sínes s im ea oiaaágoe, »em testűiéi ekre nézve végrebajtvi telt le aa nmlitett jszabátyri óta. Di végrelu
adott saabályrende uégtelenné teazi a i aöveiaeg létesítését, rendelet mai népig a \'menyei hivatalos i; pedig mar hét ov udeief kibocsájjásá u^m ia leaa soha v igrebaitva, mert ea jtalián, üa akonbau ksrasatül vihető lenne is,~e m ipoklatási törvény iulnniioiaak taláu igen, denuenanti köamivelődés i( ényeinek e köveáel-méuyei lek Agyái\'alau nem ieielile meg soha,
mert a pan a Zianek
megyei hivntaioa lan< eattUec tagjait dm-löseégi éa állami intéietek taníiöi tusaik, aajúna heaánkbau m^K aaerfÖlöt oeenéiy
sli li
bi
dag,\'b< kény sereg s#ét togad dékre less bo atáb
Oltlbon ia óit azágoki oseségél
— ha
sok si fiovjá, keaui I
határi teleittel nemt,! gaa pol féinükg fi
ée korlit
baj J
agy m
H
nyl )Bi
LA ia kid ank HM kálim
üt
háborúban! 11a! kegyében kineveani ée félelemmel fogja os a aneienoéa — ée i ura emelt, ée Ckajm fogja betölteni. — i kalandor lelkesedés Jnn leaa, bogy lova i lipráutja, hogy ea félrea lovagját, a viléa tőv iikiaatnrt lábai má nem van vitézünknek egy v webb tárgyalóé aaonp k ele alél agy gyönyöre szemléiére.— Annkaek l tHr*^ lévaj m« i párnak ayilt éUviddr aroeél, melyet

caél elérhetéséi bi-
-m-m*
ékben reményei, és w raateá.
1 la én oiyan geedag leszek | — olyan gaz-gy a kelet egéss pompajávái éa minden tőivel körülvobelem magauizl, ha egy egjéaa sbszolga lógja ellesni ej kai uti ól a parancs-minoeu előkelő táraasag tárt karokkal ljd körébe, és a szultán maga tog ebé-lakaUuai takomáaáaokra invilátut, nem ondéáa I — Hát még aaatan 1 -r — Aa-— — — ba majd énen körökben mar •nak logom magamat éieaoi, ha majd én sszek azon hatalmas tanáosbau, mely 0*-t kormányoz, melynek: belátásától ée bftl-ól milliók jólléte ée boldogsága függ, — Akkor!0
ikor ki fiog képződni áaou nagy tobeteég, mely e eaer ény ée igény talon ukolameeteroen nl-rejtjve \' olt, ée ki tndje, még mennyire vihetem. Ti náésos, titkár, mindennató mmieter ée l— Mindig eat hallottéin, hogy TöröZorsaágban nosétleu lett mar nagy ée hatalmas fér-Íját még én, ki uullióklal togok rendel-
fővejsérré tog a asul án és aa nlteneég tise-emltteni annak iheteégé — e ma-pasa hírneve a 3ah!a
oly kioeapongé báláját gépiesen prva, ki leibe mu> mért és negyrewA-
elannyira, bogy a megyékben épen eaeo csekély szám miet nem lehetett a hivatoloe insttletekat megelakitani. igaa egyen, hogy a baeábea arány-talimal nagyobb aaámmal levő felekeaeti tani tóénak meg van engedve n hivatalos testületekbe való belépés, de tánjn, aa in, hogy a népnevelés ügyn már eddig ie követette « mind hangoenb-ban követeli, bogy e boáéban elaeértea \'mákddŐ tanító-egyletek, Egyenek aenk fasvnlnloeak, áita-lánoenk, vagy felek esetiek, ere jö kai agy aeélre, a népnevelés e\'őmosditáeára egy helyen, miot központban egyeeíteék.
A hazai Unité-egyletek e magasztos caélt óhajtották elérni akkor, midőn ee ifi angnemw 20-án a magyerorseági tneilé-egyteiea szöwleé-gét megalkották, anftiy szövetség létesítését eaonban a kormány meg nem enged \' et
Midőn tehát Magyarofág alkotmányos kormányé nem enged meg oly törekvést meiy a magyar nemzeti népnevelés e a nép nevyléá munkáséi jobblétének előmozdítását tűzte ki kizárólagos feladatául, a nem enged inegalttotni egy olyen szövetséget, meiy a tanügy folvifigeatatásában a kormánynak eegitő keze, támásza óhajtott lenni, a elzárja e törvénybe égyáj^álán nem fltköaő szent oaél kivitefére alkalmas utat: aa egyeaüléai jogot aaabályoaó törvény hiányában nem marad más hátra, miat őeaiate panaszunkat leltárai akon egyedüli fórum előtt, melytől en nak meghailgatását, orvoslását remélni jegünk ven, s mely mint Magyeroreaág népképtiaele e s ígyecyik törvényalkotója fölfogni zépes aaon nagy noroerőt, melyet haaánk népnsvelésének felvirágoztatására a taniló-egyletek szövetsége üdvösen gyakorolni képee leeud, s. teljetiterii fogja azon alázaloe esedezésünke:.
Miszerint méltóztassék jelen kérelmünket s azzal kapcsolatosan a magyarországi tahi ló-egyletek szövetségének kérdésére vonatkpzó s a magas miuiuateríum által baterjesateudŐ iratokat tanulmáuyoaás«végetf » Méíyeiitiaztnlt jKépviselőház valamely különbizottságnak kiadni s ezen biaotleág véleményének .megbalgatása után a magas minisét .riamot bétái oeetilag oda uiaaitaui, bogy a magyarországi tnuitó-egyletek [szövetségének beterjesztett,vagy módosítandó alepsaabály-aaiát a jóváhagyási Saradékknl lássa ell
Mely alázatoa kéréaOnk mellett aal, aat.
Helyi és megyei hirek.
— A aagy-kaaizs it kisdedaevelo • egyesfliet választmánya szómba on délután é órakor tartott igaegeiósági ülést.\' Ez igazgatósági] Uléa alkalma val aa igaagalóság kimondotta a kisdedne-velő-egyeeü\'ot további tenntartáeának szükségességét e egyssersmind tanácskozott eeon módozatok lelett is, melyekkel további tenntnrthatáeát biztosíthatónak véli. A közgyűlésre való előké-saflletek meg toguak tétetni, a közg>üléa aauiáu véglegeeeu tog e szükséges teendők fÖmtt határozni Miután ee egyesületi évvel az öt évi ceyk-lus letelik, k kisdedne velő egyesület és eaael maga a kiadadneveléei ügy városunkban ni sta-diumba lépett Saereinő*. látni, ha vároaunkbau a legköaelebbi közgyűlés alkalmával nagyi» b érdeklődte mutatkoznék a fontos Ogy iránt, mint eddig, mert eddigi köegyflléaeíák ugy voltaik látogatva, bogy váláaatmányi ülésnek ie alig iltnttek be. Kem elég a tagnak megfUetui a rátát, tevékeny köaremttködéa is saÜKaégee aa egyesület uyiiváoos tevéaouységében, akkor enuek is nagyobb éa hathatósabb sanctiója van.
0 A .Maiyar-fraaczta lizteette társasag* teljee működésbénj van. Nyolca millió arany forint lökével rendelkezve, melyből négy millió forint aranyban befizettetett, a biztosító társaság mai is nagy bizalomnak Örvend e közönségnél. E*»n társaság legközelebb adta ki egy kis füzeikében „Az életbiztosításoknak áttekintését ée díjtáblázatait. Elolvasván a tűseikét « társaság-uaz biziositó módozatait nagyou e.őnyöeekoek találtak, s teláltuk benne ezt is, bogy uiint n magyarázó saovsg maga moudja: „A magyar-
tűrtök árnyékolnak be, oly mély és maradandó benyomáet gyakorolnak n szemlélőre, bogy soha meg nem uuja uésegstni. — EiŐ, elő vesm kebe -iéböi. meg-megné^ ée lemét csak elrejti napjában saámtalansaor.
ilyen nőt mint sajátját birhntni, a bámuft. világnak matogalhatni, avagy inkább a bámuló tömeg előt elrejteni, és kényelemtől ée gaadag-ságtói körayesvs a gyönyörű órákat oaek Metin-danak szeuielve egy egész élstet átélni csupa merő gyönyörűségben és boldog meretemben, minő tudat, minő lélekemelő buzdító érzet 1
£1 ia van a\' boldogságában önmagát alig is merő utas annyira! foglalva .önmagával, bogy uti-társával oaak ritkán társalog, ha oaek nyugtalanul nem kérdi t „(likőr érünk mar odaf* — Ez rendeeeo vállak von, vagy röviden feni, hogy uiát soká ne háborgassa, ée lovát eatksntgeti, bogy e hossza utnkk mielőbb végére érjenek.
(Folytatása köv.)
petgamenüapjánjfc! iyi érem, mely-leányaraa kandi-fstdnaaadt, ftnom lyaée annak a sö-tekintete, na a AiC göadfe fekete
A tanár és védenczei.
I asftey.
I Irte: F1 y^azje-Carlé n E tnilln.
Fordította:
vHnanAirw aJLAJOB 1L
A tanár én anekaéssme. (Kolytaláa.)
A tanár aröséketaoitt piMjábél seörpölgeté SÖrét és seéres csontjait kecneetbe ioate.
,Hoe* szólt Végre, „hisa igen kedven gyermek aráoekád I"
tlgeo", kedvee, de — hideg — hideg — mintha seive a hftpsst volna.
„Hm 1- m ndá a tanár, „miért adta „igen* — saavát, magyarázd meg eel nekem t
•) LM kfmk 7-áik
bssoms MM táraiság kíatoeftáai tettáteleibe ás éi^MkiiTiataib* miau npisMstal ftktIN. ■dyifci m é^etbist ásítást saéssita—kan1^ slnpul assijrfáá mésm^y asaí ilfcshiliért élése le-iMMMlé VN® * MlkfcM | llflMütt M*l e4eyéáM afijtii • MmmU Mil»it|iil.\' Fel-bisjiÉ e bMn figyelmét eeen ej biatoaité Hmif melyo A f&gyaSkeáge, lobi lanank Imdeiási rovatába* kásámé Q « t m a a a, & B.
- (lajaeel) *em eagy öréwmaí értastt-I«ok * hÉroyékSÍshio aapsmsáoo levő embei-M« tény ok rd; Fá}deJem, u4ptiik esek mm tud íwmIu «rr® a gouoss hajlómról, hogy minden Isgbiwbb »sé«lltásuá\' mitdjár e bietek után •jtl és ved aaenvedélyét a IMM érzésnsk egy aaikrá|e aem korlátozván, uuk mb»d folyást ••god még kkor is, he életével j átázik. Reod-kivtl ae.meru képs ss felusi népűnk álotviseo-t&yeiaek • ims kon/s tétlenségnek és munká-aimoság ok , melynek földművelés? munka lányában, ktMhsfteeo (álon, áldosoiei som maradónk ol 8eeo»e>a ktfskpdás kis es; ds még memornbb, bogy biálta nénink taód és sssköa •ub, melyekkel köznépünk dorvs seeovedályeit alany és etetni lehetne, Emberöléssk, megkéeeJé-sek, verakedéeek u^i rendes vonnak I
— A liiyklsIrMl teknrékpáneiár »ée*»éey-tártanág évi jelentését és fegysdk^nyvéf lapunk |*|1röit bbt seáme fogja egsss terjedelemben
IHMilli
— 5r. Beac/tk Fsrsncr kde- és váltósgy-féd Úi íródét nyit városunkban. A e*ép képsoti cég!) fiete\' ügyvéd, kivel e nngtknMa*ai Ügyvédi ker «gy derék erő*s< gyarapodott, e onlneger m|i ügyvédi kiea\'i ejetromsbe is felvétutoU.
» (PmU tisitl vlílflsj. Rács Márton hely-beli postebeeelő ur érUotlésOuk serint jé si körrel állotté ki e pootetiseti viasgát Gretulá Inuk s fiatel, Sgybuagó hivatalnoknak, s kívánjuk, bogy pályáján mentél több slismerécsel te-lálkeeeék. -
\' FliytlMllfljAk e t. köeö.tségst e negy-kenisosi ier. nőegylst ál tel sooinbnlon rsndeeeodő játékonronáin ngelomra, e progremmot elébb köen-iSs. Már * jétékonyesél érdekében is ésnie* ián óhajtanunk k^ll, bogy o vigalom minél fá-nyeesbb eredmáuynyei végsódjék
— (Rsqulsa.) A boly beji isr templomban ss simult csütörtökön n nagyhírű ál lem tér fis ás tmbsrbmát*rf Oré «m»«z Adolféit gyáeeioteotiss-ii4i *f-t PimI Hu k B főrabbi ur m*leg aeo-rekken sm\'ékaao\'t »*-g es elhunytnnk eekoidala énl»H*oirél e usgj vv ^eokben váeolin ee ered-loényekben dús. tetéksny élslel. Msgbstó ének sá/te be e kegyeletes Umiopéfyi.
- Mér flitk kronikaji, moly ét ráutásbeo átákitette m«g e lársoskér sikerflit piknikét, viese> bexgot saltott /ifűulQin Jónái urunk bátyáakbsn, ki kádéiyes ayslvan év ék«s rygmnsoklMa a tís-latuw msllékéről Bdvdslsiát küldi Mór diáknak. Lopenk jtf saátus sort karit a jáiag kadenosi-éknek, babát Mér diák már oilro ás eaatáe is sn#réeyen viasaef••sitin aeokat, molyok e kedélyes verseseiben teá veaatkoaaak; I osak egy-ess. 0 espssámooe levén nnaak a fontos nemaeti Hftyiisk, niflViisk a neve — butii sajtó. —
- Külön lenyomslol kap unk eaoo nagyér- j áekfl taiittlmánybé\', melyet W»iu Barmit Ferenc* ár, ss Iskolai takarékpénstarsknek mtgyaror- 1 ssági lelkes saóvivöje, a aMemaetgesd. saemie" 1479 éti 4 dik Igestébee oson oatm előtt: .Aa iskolm iakerákpá*i*tárak MegyerersaágbanM ÍS79 janms végén — böneátett. — Kiy a kllOá (»• ayotHatbes ineDáksIt Isvélben Iftlkér benőinket
s itomsaigaadesági egy lei érdem** elnöke, bogy •som kltöit lenyomatot lapunkban is kösőtjílk, sinit mi aa tgy érdekében bsjleadák is vegyünk | !•«>(.(. fiit eaoubsu e pUlatiatnan lapunk egyéb I ksltoosáityaé nem enged vén inog, ee edalai J I tel te igen érdekes tanulmány késiását ónak la-nenk oeyik jövő saámában keadbetjttk meg, —| Wsiss tísrnát Ferenoa ur osekA elismerést érdemel ősért, bogy oly fiatal báieet ás lelkesültséggel kftad agy Sgyssk diadeirejutáeáért, mely-
Mert sikerftlt seámomre tissteietát és karatét kivívni ás mert meg vaa gréeddre. bogy egyéb nem kell e eeerenosébee, eaon togelsnak msrint legalább, miket e seereM>*és báaeeéiatrdl magának alkotott.
„Akkor4- keedé a tanár ismét, Raem toen többet áratted, mint a mennyit kell; és emint a dolugba látok, aat gondolom, kttuoyebUég leket oa lolkUsmereteikoek ; mert saere med u«m so-k|t mendá i es bieonyeean fiorgensköíd Hildánál meredt Aeán is miét bsosiietos Aoské, nem kall annyi bndkraágot besaétai, mint est ma aata; g tanáotfoaéknái levéd} mert ee orréi tese tnaa-eágot, begy négy Hiénákban kétártelml vagy: ige« rose tttlajuoaság, kivált oly bevoayéseott baHUmáevnáL mivel senki osm kányensiiteit, áseeissekkst debálédaai, msiyek osak ajkaid kai sején laanlaelt*
áa éppen Oa sem tesm tniajdonkápan, —I laá^ebb nagybátyám, ,v»eeeesá a kapitány 0 reám nás*o ...
vüb baigasn I* saakilá Máudott a tenár ke-raasaas léibe; nem neked veié é, nettednek nem twá, jpmdoUim. j
Rogy lisáitbelnd msg pvrt seér ii saa> *amba,y time w»ég asak ma reggel koidmtál minem. begy e UJdávei veié sgyboksléeodbsa ad|am bsieseyeeáeowo*, moty kt»ftmény>él mi* getél btí Jln, bogv aeereaeeérn legyen, a A*> M afeságntal a snlkaágs sekkel etlátm 1 — Ha etég n >0(0 vagyok, igent awéssi, ágy mmásu baMftm* ás gjii gél Éraslsai mslllsásével aa*m* *4t e áMáemebea sieiéát veiaa, tjáreeéi víssm-ilméi Pfaj, Méndnr, oly magaviselet Midss éi ma MeanlsWsa, smt ee Wii v«gyonra rétee ee«M MbeanC inával a o^ykátyádtát inh aeeb-fkMl le Éal gagaad asm eíegaade lerak le kaipil Mntfcsáie, ás sa á$i m áiieatt játaniesa aÉÉM átvwiasaissi. Is MÉM Jál
aek mesess kibeté lonlosnágárál lelke uilsajében "»•« vaa gyénddve. Figyelmes e.jtt ol-veeémkat előre is e később aegioditekdó közleményre. —
^ iflierazits se 1980 évi február bé 38 áa N.-Ketússa «áres ssegénym }aváia na .Areoy-Ssarvee* vendégté disntormábon a nsgjf ksniiwi iar nőegylet ál|el raedeeeudó dsljáták ée élőképpel Oíybekötöu jétékeayaaálu sniaUlŐajásá-ank. L snakasa: „A regény vége* Vígjáték 1 felvonásben; irtaSsépfaludy O.Feronos. Ssemé-lyak: Ütsfeu-s. geiel önvegy: Weies Irén k. a.; Ypssilon. íré; Löwasitritt Ödön ur; Kteye Pál, •gyvád: Rotbeebild Jekeb ur; Arnbatlajtáacomő 8obreyer Berta k. a.; Zsófi, mobeleánV: VV iss Ssebine k: e. Történik Budán a 8vábhegien. II seokass: Oellamok ás duet: e ,V4ráasitnlé osiml ouerette-ből. 8s*osáiy k: Böséhen, P&ck-térin: Wsiss Ssnbine k. a.; Péter: Ollop Imre A dslUmokat songoráa. isári OllipErnő ur. — Est köve i: ,R*smoeok*i« S Őkén 26 k e. ssi-ves kösfoa&södésével; raudesi B\'eu Lejoe ur. Dl ssekftss: iHenns Dampf8. DelfáMk 1 felvonásban, n nJkanisssi delárde szíves köaiemi-ködésével: Sssmélyeic: Heons Dampf: Beőhrsch Zsigmond ur; Búst: Ol\'ojp Imre nr; A* igeegotó Kckstsin Mór uij; 8solo énekes: Bi-chitnky Miksa ár. Ker: A nndy-kenisssi delárde. Zenskisáret: Ullrtp t» nő ur ál tel; karmesterek: Betjecs Imre ée Ollop Ernő uink. Est követi n táadnkasse-rücske, éjfélkor: Sorsbnsis. Helyárak : Körsnék t f»t; tártszék 1 Irt 60 kr.; ssémosoet ülőhely I frt; kerm\'i llőbsly | írt. 20 kr. Gyermekjegy 50 kr. Belépti dij 80 kr. — Felfllfieetésok kö, saönettel fogedtelnek és btrlepiisg nVugtáststnak. Péontárayitás fél bét árakor, kaaaete pontosan tél nvolcs érékor. Jegy*k előre vááketók Prá-ger B. ar e „fékets sssbos" osimsott gyógysssr-láráb o. A ru kdttüíKu ür. nfajyld r. bitoHtáfi.
— ffiyátinrir.) Dr. Senkits Nándor és neje, Senkits Zsigmond és nejs e maguk, vaiamint se ulóbbinek kiskora gyermsksi Henrik ée Sándor nevében mélyoii Seomorodott ssiwsl jelentik a legjobb fás fslsj(*tstotlen anya, illetőleg papa ás asgyenve Ssnkita, sefil. Edler Boaália ássaouy-nak t bé lB áa délután fél Öt órakor,1 bossses •aenvodés után életének 70 évében történt gyá snos slbanytái. A boldogultunk bilit tetefnei e hó 20-án pénteken, délután S érakor fognakjas isr. sírkert ben örök nyugalomra tétetni. Nsgy-jKaniasa 1880. február 19 én. Béke legysn liemvsTföiütt. Fugftdják n kátremuedottek msleg ráesvétflhkeC.
— A temetés e köeönság nsgy lésnvéte j mellett ment régbe
— (Műkedvelői elóadas.; A nngy-keuissai keieskedo iijek önképző köre márosiasoau infi-kedvelői előedáet tog rendesni, moly aikalouirasl kél vígjátékot lógunk olőadui ée pedig a 9Rab-(öygi\'koi és ^Ft-tüi*. Annák ide|én még] bővebben lógunk na előadásról megemlékesni, mely tekintve as amlit Ú kömsk dicsé etre mélté-iö-rvkrését és busgalmát köaönségflnk áltál bisou nyáré látogatvn lese. I
— (Kbiaal hisloris.) Kbiuában eg4 eesr-mentor — kiló tbeát ivott ogysssr — £in-kn-ont-eu volt a nova — n esássájs mindig tsle — ivogetotl, ssörpö\'gsistt — amig végre |ő( beosi-p«tu — 8 lévén rbam is e tbsábs\' — e| kedve megssra saálle — s miv<l es uiagesra ssalla — neki kieeiny lett a snálle — melyben nagyokét ngrálln — (timsl ebes Kövsskálle). — As ugró nem volt elég — minden üregből léu ose-rép — most már onságos lett kedve — est okosta tbee uedve; —- ds mig bee* beljJgtábsju
— is na ördög llt nyakában — ái ad ördöjg asirogatta —- s ugy lett ahogy aa ekerta 4- meg-próbálte, bogy ee gveg — törik-o iis rádobja ia követ — be is Uött talán tinet —• Ilimére üvegesnek. — Így tett Kiu-ku-eut-sukeuvte ártoe neki keiiouae. «|
— (Syáizhlr.) Fasoiatti Bertalan, mekánysé ás városi képviselő temetése ment ma (2ft-ikén) délután á órakor végbe váiosi lakossagunk ssép rássváte köiött. A család altéi kiadott gyáseje leölés így ssél: Fescietii Bartelanué saüi. Mlr-
mar Josefa a a aga, velessint I jósolt Manberdi, n0 férje Mai
wsk gyermekei Mámees, Bses í ée Jolán aevén bíen snemorodott »siv(vsl jélsnti felejtbétlen férje, I ilétőleg atyja, ipje és engyatyjsk Fesdatti Ber-Úlannak mngánysó ás városi k IpviselŐoek folyó bó 22-én délutáni Iái S érak< r élts 66 ik évá-ban, bossnes sas u ved és után tö iént gyánaos ki- i multát.
4- (M tsivek !) Csáklemy íréi iiják nskünk, bogy ott sgy megssorult ipnro javára gyfljtást saskönölt Deutscb Ojuls ár, i ely a követkeaő eredményt tlntstte fel. Habár ta adakosák leg-ssébb jutalmukat öntudatukbi n lelik ee illető totós bálás elismeréeének kivá s kifsjssést edni
haj itt saámot ed ss oredméo .eredeti iv küldetvén át. >ukb m
•inunk. Sserk.) Adakosók s De Usob Gyula I frt
20 kr., Heioriob Lipót 50 kr
50 kr. Kral Mátyás 20 kr. Hot bsinger J. 20 kr.
Mattnak Jósssf B. 30 kr., A. M.
!0 kr. 30 kr.,
Nbu
ML E
30 kr., K. K. 60 kr. Olvashat en 20 kr. Olvns-
baünn 40 kr. Neusümn Albert renna 30 kr. Fischer Fülöp 30
Zakát 50 kr. Sárost 2a Olvas mtlan 50 kr. dtb
ánya Barthajftr-hardt Mihály én-
ről. (Nekünk as vet elolvasiii nem
Köragart Vsreue
mn B. 40 kr. M 30 kr. Msumann
30 kr. Adler Fe-> kr. Seeivart 6a
Olvashatlak 20 \'50 kr. Stsra 20 50. N. N. 20 kr.
Mathán 60 kr. 60. Nsuwirt 30., Wetteodorler 60 Benedikt 80 kr.
JaHaa sM isamsge^ n uasii leány fal émÍMÉI Mfaklm essskss
mű*
ssooogan ilülsm - Kdiéek ae kMumlii éilfskst. meri ái Bé-
esát helyesen birom megítélni. — Adja Isten, begy ép oy méltó sá tedd megadet, — bii.o-káre, mint aminnyire most arra nem vagy ár-dsmee. —
„De kedves négy bátyám," eaélee kapitány, 1esktfsa£m, bagv réseemrői oom képmutatás amit sa este látott, valtak pillanatok, ée eem Ritkán, amidőo érsstsni, bogy Bésse ép oly drága lett ssiteiitaak. mint Hilua volt ás sajuos még most is ee; ds táateritbatlao hidegségé, vagy mint ns vonnom nyájas nyugalma, a melegebb éraelmst IsliQU, ée enea msg aaon kínná emiák ás sssm-robáayáa is flsddik. bogy Hilda snivének birha-tására roló ram oyemst önkényt, adtam fel, mivel do, nagybátyám, — ab beosásee meg 0osio-tooégomat — pártfvgánál megvonta tőlem. — Beláttam á« meggffősd ok ok kei brnoe vitám be magam oek, begyHi<da és nem élhetlnk lövegéből. — Aoért is vtessnvoealtadi ettél, kit sse-rétisas, ás Béssáboa köao\'edtem aaen enáodákkal J minden lehetőt megtenni, begy teanem neki. — | Biaaay aess tagadhaté, hegy oaelakedoteim okai önaŐk iáiénak, de mitévő lettem volna? Volt é | más válsnatásem, midőn nagybátyám tántoríthat-len marod t f 4 Mart Oüdát, oly férfiúval valé SeaoskStSntés álul, ki samte aly saagény, mint ő | maga, végtelen nyomósba sodorai, aat eem bir i tam megtenni. —- Ép fly kevéssé bírtam képét aavamblt seakitnni, mint önmagjsmsl oldaláréi, mig saabad voltam. — Higyje el nagybátyám, j aebée barooet virott éraelmem és osaem; 4- de j válnunk kellet. — Megkérte Béneat, meásysr eem keaét és érámtól, mint jegy boa levélévia, Hiídáhos ■salam. — 0 még mitasm tudott j nsak [ a Ur kenugsu a nagyke^akedŐaál tett gyakori | láisgiiásamiél Is a seáp Bésaával vaW eljsgjr- » aáeeawH Hilda aam flgyelt rá, mert elyaemü nem bért ktani. — Ok, aagybátyám, as veit éi> ] má logkoeerveesbb étájal Miadoat msgmond-tam aaki: hegy /átuauk knil. remény nálktl va. laka sgyessivs ikbotai; — ee — begy másnál v^ elyas^ smvem még moel te kié-
10 kr. M 20 kr., ír. M. 20 ki, kr H. 68 kr. Menmanu Igáos krJ K.nyáry 60. Klsin Lsjos M ÍN, - a. d 30 kr. Fischer Kéhíáss I frt. Bossoberg Badoll Ros 30 kr. Hirschmenn 50 kr. krijLoebl 30 kr. Mayor ÍH kr. GrSss 60 kr. 1)ódor 50 kr.jPecsoruik 50. Mnasy 50J Oivasbatlau 40. Boseobjorg Ltjos 60 kr Ber-uylk 40. Meuwirt Samu I. Sflllsy Victor 60 kr. A HP. 40., Ernst Mihály, egy kocsi fa. Dsbjtsch János 40., Molnár Meri 40 BsysrFerencs 1 írt. Baiei 40. Mároftinss 20., A. B. 50 kr. ti. & 40 kr. Dvorseék 30 kr,, N. K 50 kr. Deutscb Sel. 20 kr. Ziegler 1 irt, N. M. 60 kr. Olveshatlao I 50 kr OlvashatI. 30., Sieb^r 00 kr.
! — Zsls-E|srszsgröl irjék nekünk: A f. . hé 21-én a Stern család sjlapityányi kór bás js-. vára msgtartott táncsmnlataág, miudeu. várnko-náson felül igen jól sikerült. A réssvétÉ általános volts a jolen lévőkéigsu jól mulattak. Bs-vétel 360 ft volt, melyJnl 200 tiszta hasson maradt. A t. szerkesztő ur eugedelméből bátor lessek a pártolók és felülfisetők névsorát a Zala jövő számában közölni. (Köszönettel vesszük. _ eeerk.)
— A keszthelyi takarékpénztár réssvénytár-saság f. é. fsbr. 15-éu tartá évi közgyűlését A közgyűlés vezetésére elnökül Yérteesy Iván va-lesetatott, meg, ki elfig\'elván aa elnöki eeékot aa ölést megoyitottnek uyilvániUL —. Beck Sándor ignsgató felolvasá évi jelentését, mely örvendetes tudomásul vétstvén, aa igaagatóua , e liaztfiss-tőségnek ée a felügyelő bisuttságusk as intézet jeiát oaélsó hessnos működéseikért jsgyaőköoy vilsg köeaönet snaveetntou. A felügyelő bizottság ] siŐierjssztáee szerint es 1879. üzlet évi 48$d Irt 49 kr. tisata nyeremény e közgyQlús által követ-* keaőleg osetetott fsl: 300 réss vény után résavé-| nyankint 10 frt 60 kr ösusu 2180 irt adntik ki I osstalékképpen; 100 írt n tartaléktőkéhez Csetu -\' tetik; 350 frt jétékony czélokrn fordittalik és pedig ebből 250 frt e hslybsli saegéuyek köst isendő kiosstásra, 50 frt a betybeli kérháe fel-sesrolésre, 50 irt a szegedi árvisa^rosultak i é saérs szavaztatott meg. (Utóbbi összeg már n ka-teastrófa bekövetkestskor elküldetett aa ignsgató tanács által, mely intézkedés uiost a kösgyfllés általi helyeslőleg jóváhagyatott.) — A tiszta nyereményből megmeredt 328 frt 49 kr a folyó üzlet évre téteük ót. A« igazgató laoácsbót kilépő Vérieesy Iván, ifj. Bti-cüi Vsnceel, Skubiics Gyula, Weltoer J., Szebó György. Breyer Gyula, Láz^r IjL. Lipót ée Lupersabsk Sándor újra meg-válasziattak, uj ig. tanácsosiak pt>dig Lénárd Ernő. Eaaal a kösgyfllés véget árt
-j- Zalasferszsfrél írják sskúsk: A aaJa-egsrszsgi logyesetáei adót, melyet több év éte város elöljárósága kaséit, lngkös*lebb Boseeleld
ssal nmlylet felém irányzott; ds szót sem saélt, halvány folt, halvány mint a belát —
Vár peroenyi kínos vártetre fölkelt, bttae-kén télvoaott, miközben néhány hidegen odeVs-tstn szóval szerencsi kivknt. — Akkor, már akkor keserű megbánást éreátem; saerettem volne na Sgáss dolgot régi medrébe terelui. — Mag-balgatíjsért sedettea, de ő megtagadta — írtam nélu; lerjeleimet fölbonUtlán küldötte vissza, — Önhöz könyörögtem nagybátyám, hogy pár éu-gesztem szót szóljon Borgaaaköld nénábee. Ds minid hiába, nem mnrndt egyéb bátra, — mint annyi tűrjsismmel fÖlisjgyverkuani, amennyi éppan elég ee általam teremteU sorsom elviselésére. — He esek Btass sesretee mint Hilda szeretett,1 \'és, be bosomáoye oly fényes leood, mint ae e g|u-deg tánosos vngyoná után jreméihető,!akkor mig-kisérleta ifjúságom ál ujait elfeledni. Különben is nem hánshálnak semmit oly saegény ördögnek mini ari magam vegyek, kinek késsel lábbei dóimmá! aeU, bogy mágái lenntnrtsa ás aa árral
Aj kapitány bosszú ömlengéseire, a taeár osak sioksaos «kmlB-jét ballatá, mely könujyfl iejoMvUáétél volt kinérve.
sÜrnm bátyám ágy látásik, nem helyesli aédtamotíf* jsgysé mag Nándor.
•N«m, vulóaen, kedvsa öcsém, nem aagyon helyeslem.
Máaetssd és elveid, kiesé rngaayasak; ágy ayibaa, ám int aat éppjen akarod. Azonfelül cmk egyeUee támooatjak vaa, melyből kiindulnak és mely körQÍ forognak, i L a márésaat, a finom világéi»t fkboinén ássnL és ont oly módon mely semmi aránybea sieos jbved^lmadoel. — Qa osak a soámtafiítt aátónyon ksresetűl hatolni értesaJ a éMjIétt küömben aa amharek aam ritkáa, na-jétuiH atiTiklk H aem törődve akármint tMsik U, Ds ks öisg ssemsim sllbbi élssségfl két teueseH el aem vssetenék, ágy velé\'seinüleg, — bo£r VMMsaly sejtett mUmmmábbi váliaaást slkartlbaae, - egyik, vagy másik módon aé»-re imbi frt lueli m mtvel a Mgjlálfi
Kbproni, és Wsist győri vállalkosók vatták föl. Elképzelhetni a súgást, izgatottságot, melylysl e hírt e Táros polgársága fogadta : hogy most mily rettenté Ssaroláuiak lesznek kitéve a vidéki bérlők rásaérőL Aaoobaa a félelem igen idő előtti volt, mert a logyamsási adónak jeisnlsgi arányos beosatáss. a feíisgetatt ksdélyeast nemcsak, le-caülapitotta, hanem sokakat igea is kielsgitett E téren igen sokét kössöubot e város polgárságé Schlsinincer bizományos arunk, ki mint városunk régi lakája, iamerréae körülményeket, s na sae-rint igreksaett n mérleget megállapítani, {gen, vaunak olyanok kiket a mérleg nem elégg ki, akik a mult évskhez képest sokkal többet fi\'Ot* nek j de enekkolissembse vannak nlyenok Ss, ás podm e szegényebb onuályból. kik ma ksvesob-bet fizetnek a mult évinél. Egyébiránt az njjunk sem egy arányos; most csak. Schlsiningsr űrnek ezt mondják, hogy ismert befolyásé következtében igyekfezzék ezentúl 4s odahatni, hogy városuk fogyésatáii közönsége a nevoaett bérlők által £s ssaroltassék. p
— Tavaezl dall volua kedvünk zengeni, he mer iánk az idő saemélyeitől; mert es időjárás esek hamar msghaaudtofhatna bsonűnket. Dsfked-idő volt as utolsó ké\'-három nnpbeo. pap. napsugár — este holdvilág — posta mi kell ? A oorsó tsls sétálókkal, nsvstő hölgyek, disokráló férfiak, politious osismadiák
Iső tavaszi napsugár kicsalta mind, —némely bevtsvérfl fiatal farkasssemst nésni a li kom ódé téllel, nyári kebátben andalgott fbl és i járdán, bogy mindannyiaaor vacaogott aa én tagam, valabáuyssor reá néstem. óh, lmldog fiatsl kor, mely jdaosolni tudás hóval, vihárral, esőisl és saéllsl.\\bisonyosen Petőfi: „ Vándorls-géo, \'ével" dúdolod magadban akkor:
Ád u isten sgy kis ssftkslyt Ad u itten tuajd nsksm ; Bsnue lesz meleg kend«Uéss Feleségem, gysrusksss.
Ott, ha s ssél, s ciudsr szét, áhískMBssI aMgjslis; Olyst asez|gok stsuiábe. Hogy meguukkad mérgibm
No de hát inkább pnsstuljon es as amúgy is boai iára nyúlt, tél a engedjen helyet a béjée tavasa kön
ves pal több
Kei Csel
edó font mos iémt
nak, mely kevéeebb vehb kabáttal,
- Keszthelyről Irj
áit. tanító testület thelyen tartott köa] hó Alajoe elnökölt tárgkát képeete Erű Ki
tárai elégsÁk meg és
w «
ármfiak
Lékünk: A nZal|ame-február bó U-én álasstmányi űjésén ■ülés egyik t^nios
__^„Az állat védelem,
[népnevelési ssakös" czimü értskssése. Elő-meggyőaően saélt ss állatvédslsm csé ja és Mságáról. melylyel bir a ne reléiben, a ns-csslekedetekre való gyakorlásában. Eiuiáu Hrteté aa állatvédők arkölosi éraűlstsn elipuló magyarországi ssövetségét és kéré a váiasatminyt: e humánus esame saolgálstába, első sorban ő magn és a%msgysi taoitóság s anngj kö-sönnég figyelmét is hívja fel ea állatvédslsmJoeél-jsii- jls hasznára, a választmány az állatvédslsm foutfsságáról meggyőződvén, a humánus eskmét magiévá tevé. s kijeisuté, hogy as ügy saolgála-tábsj álC Olvastatott aaon folyamodvány,! melyet la\'váleSatmány a vallás- és köaokt ministor urhas mtéa a néptanítói országos nyugdíjalapról, n képviseld ház elé évsukint terjssatelni ssozou jsleOtés egy-egy példányának n mecyei tanító-testUistokhsa megküldése tárgyában. Választmány a kérvényt helyesnek nyílváuítván, elnököt káré meg e telterjeeetésrs. — Olvastatott Kozma Fs-renennek a segélyegyletre vonatkosó szép lavele, ki .ebnek kapcsán Volt szíves segélyegyleti klip-szabályt is küldeni, Kiádatott a btaoUaágnak. — Központ örömmel értesül, hogy Alsó Lendván is uiegaiekuit a jkör. Esőken kívül még több folyá ügy nyert elintézést B*—
— Némsth Béla sűmsgi köasneretetben álló kíadédnevelőt fájdalmas csapás érte, kedvee,saép és okos 5 éves Izabella lsáaya fejlobban t bó 19-éy elhunyt.
[határozott ösmegon kivül alőlagaaaí aem úgy aat kivárna a szükség, hogy a sasra1 léltó unokaöcoa, nyakra főre háaasságra
Azonban szívből kívánom hogy útközben
len nyakadat}— lMéc\'
tégis vajmi kűlönösnsk tetsnett, hogy a »daa nagykereskedő oly hamar beleegyoeett ip leányát a saagény kapitánynynl, — ki-pátensén még alig asáradt msg a tinta — resté. — Hm, Dm I1 sokat értem a világon j ragyoooeebb házak is megbuktak és agyas rséssk n fisüal pár jövője biatositása ár-S a többi eehogy sem tetsaattek j mert dk aa, hogy tőlsn egy fillérrel sem kepss 4 többi t, mint havi asebpáneedet És ea Islksssts, 4 nem »ekéiy. —
A \'ksbitány sötéten maga elé néavs, ball-gatá t tanárnak, reá eéevs éppen nsm vigasztaló msgj< gysMsit. — Aficzái maja láagborítva, majd balvá lyalc voltak: mert bátyja nem egy körülmény iái, lkján találja a szeget, — A legrossoabb volt i aonban eaoo gyanifits — alig merte aaeak Isbett légét agyában forgatni — bogy a taaáosos msg 11 bakhetik Ee barsasaté volna. — ,Táléin urambátyám; " hebegett végre. ;A legcsekélyebb valódi gyeoam sincs," vágott I ősbe fa tanár, Id jsarsvsltn. hová ooálos Náud r. -Ugv tetszik, mint ha véss kOasiegne, vagy legmába nem nagyea távol .volna. — Talán eníédeta! neonban teljes életemben Uyes dolgo: ibaa erős sejtelmem volt, moly sebe meg nem i seit [— Ha, iáielőtt odafutottál a tanéms sékbo i, se ügyben való fölvilágosítást kívánó kérdá sel megUotsIlél volna, ás én bás-tűzhelyt nénee lak, 10 batáraaottnn, sőt világosan tebe-mélli sk volna. — iaoabnn méltatlan, bátorságot vi sStenL be csapdába kerültél. — Talán sikert) neki, lsáaya bosományát megmenteni — figyel ied kell, mint alakulnak a dolgok, eljsgy • sás m g nem lakodalom I
(Folytatásé kör.)
— A páfi ktartkalyl vaaat Iígy ben Deva-caorboa tarteU biaeftsAy Hál utáa * bia. tagjait m olaöhsAg aa uradalmi timiirtói lakba volt m-»« iéayee Ae gaada* lakomát* meghívni, hol á dmaee társaság kedélyes társalgásban beszélte ■Mg ajabbsai a vml lgJát és teljes aaívAlyee-eággel aduk egyuáenak találkát a jövő üléáre egyik vagy mánk aalamegyei birtokos vendég-eaarető háaábao. — A felköezöntések sorit Kise I sasié ar kméis meg, éltitvis s hsa. tagjait, Tieaty ánsaky Lajos ar GrAf Eetarhásy Mórica arra a Usotiaág elnökére etaelte poharát, aug Antal Gábor bárom tossetbaa a helyettes elnök Kies Lásalé aráit, a háziasszonyért Galdea Györgyéé árudért, regre a biaotteágnak aalamegyei tagjejfrrt írott
— Kivonat a magyar orsaágos asgélyiő nőegylet reres keroezt) 1680. február 16 án tartott ráiMstmányi tlée jegyzőkönyvéből. 1. poát Felolvastatott mindenek előtt aa agylat Véon3|ci 0 Felsége &aoábet esáeaáraá ée királyáé legkegyesebb kézirata. melybea *a magyar országos eegelyaő nőegvlet vélsssmáaváaak múlt éri deczember Iá én kelt jelentéiből megelégedne-ad vette tudomásai aeon buzgó tevékenységet, melyet e váláeatmáay aa egylet ezarvaaéee Körül kiiejtett. De midőn 0 Felsége a váleeatmány-naa ebbeli jóakaratú törekvéséiért őteziüte elis-maféeét nyilvánítani kegyeskedik, nem mellőzheti kelgatáaeal a közérdekeltség azon saerény mér* vét, mely a fiókegylet a>akalásáaál eddigelé je-lentkeaatt. és sem 0 Felsége biatoa táplált reményeinek, sem aaon mageeatoe faladéi követel-méayeiaek még nem felel, melyet ea egylet oaé lal maga elé iftzfltt Minthogy pedig aa agylet Odtüe müködéee löltétlenülz lókegyletik minél tarj*4tabb alakaláetól függ s bensŐlet meg vaa 0 Felsége győsődve, hogy a magyar korona oraságaiaak áiaúaatkées lakói aa emberbaráti réeevét a nemes versenyében a szenvedett elemi csapások dsczára sem fognak vieaaamiradai, — miuibogy végre a fiókegyletek létesítése jeen-tékeoy anyagi áldozatokkal nincsen is öeezekotva, a válását mányi egéea bizalommal felhívja: hogy minden rendelkezésére álló eeakiaökkel a nagy kösönséget ea egylet haaafiai czéljainak előmozdítására ée a fiókegyletek alakítása körül aré lyea közreműködésre basdiCaai igyekezzék. 0 Felsége végsaaiaibaa mégegyeaar melegeu isi vére ktHieválaostmáeyaak á eaarveaée lekető siette téaét. Aa egyleti választmány ő ce. ée k. Felsége legkegyelmesebb leiratát bódolatteijee tieateietteJ fogadja ée elhelároeaa, hogy : I.) eeaa ülés jegyzőkönyvi kivonata a hírlapokban köahirré tétee-lék i i) ujabb 11000 aláírói iv bocsáttassák ki oly tormán, hogy a lelszólitásboz a jalea jegf-aőkáayv másolata oeatolandó; 8.) as ivtártók teljes buzgalom kifejtésére ée arra felkérass*nek hogy ntttt,
gyöagy patak* 8. Főn aj lomben. — Énekhangra aongora aieéioüil (vagylaoagofára külön) iiisi Állaga Q^aa. Í.Saerlek én* és .Befútta aa utat\' saarsője.) I .\' »
; — Rév»d hírek. Bdáolf koroaeőrőköo log~ köselebb vs\'óezinüleg Inandba fog utaani. — Ismét sseréaylet történt PéUrváratt a oaár ellen. A robbanás a téli palota pkaa-tártse alatt történt, saeraaceéra még mielőtt la caárj cealád ebbe bew .lépett volaa. — Saéekaaw gréti berlini nagykő vet fényes ebédet adott « múlt! napokben, melyen a német ceéssári pák ís megjelent. — Spe-
a közgyűlési végaéeekAh elrendelt eljáráe telje sitteaeék, s újév atáa beperalteeeeaek Helybenhagyólag tudomásul vétetett.
• 58jl79—Í870
, Ugyveaető slaök u< aa agyeelleti kertnek déli eágáaaa saáadékolt kitérj regélhető, mart atalajdaw kat a kösgvfllés elfogadl tulajdonosok pedit elceót nem hajlandók, holott a kareeb műkődhetéé tekint
előadja bogy miután kősretlen saomeaéd-aaoa okból aam által igéayeit áraknak aem találta, a árral sBegsIágadai egnagjobbitást a si-bdl a kőagyfllés is
n/ol baoditák magálütouiaa egr vonatot, melyen ( ssfikeégeenek találta, kér ajtevábbi eljárásra ata saandárék kUératába|
Berrano Marsall aeandá^ék luáéretébe^ 40000 í eitást fraaknyi őaeeeget eaállitaai. — íjr. Hoffmean Mór veeaprémi fiatal orvos magmárgjeate magát — Hajóé Zsigmond teaonala marcainskae »kör-out teee haaáakban. - (jákássy Károly oreság-grfiiéai képviselő a Békáwy család igm becses | oklevéltárál, mely 2527 Maabanj árpád kori ok-I levelet tartalmas, a magyar nemaeti muaeum széniára őrök letétemény gyvnánt telajánfoUa. — Hnsaár Imre hírlapíró csuádjával Pániban fog megtelepedni — A »LegAay bolondja* aprilie-■ ben kerti esinrb. — Ssamy Igaács városligsti \' felfigyelő pieatolylövéeeel | vetett véget fiaté
megbiaatík, hogy na már saédiágában
nek.
Ügy vese tő elaők nr végaée kiadásával kert kőavetlan esom-a\'télék .megvátele aem ákerftlhet, a talaj miaőeége és e kellő fellgvelet gyakorol hatásé tekintetéhen a caélni k niMfelelő^mái alr kaimat helyen s j igy kitei jedéeaan álló telelt után tadekoaódni, annak ár, iránt a tulajdoaoe-eal értekasai, s a fátal ren élhetéie esetében a kőagyftlésuek a végből ie elől igeien jelentést tenni esiyeskedjék, bogy miután a i ekintetei megye kő-aőnsége aa eUdo\'t megyei kertek árát aa egyesület haasoálatára áteugedetd jeleníti kert meg-

Nándor ellenőr; őngyilkoeeágot követett — Akasztás volt a^minap Ipebrecsenben. — Raj-ner tŐharcaeg ée neje Spaiyolori^ágbói viiaaiq-dultak Bécsbe. — Égy Bőim Adjolf nevfl üvegei Easajás prótétáaak adja ki magát Aaasigbaa. —• Japáni readőrlőeök tartózkodik Bécsben, hogy aa ottani rendőrséget tanuimányotjsa. — Sardou aj darabját: „Dániel Eocbatg estankint kifiityő lik a Tneatres Francaiibsu. — Hanaen tanár előadásait Béoeben betiltották. Elég kéeőa.
3890. seám.
Közgazdaság. Értesítés
a apeaakályok 9. § •I legafábn is 8 rí
w
a hol lat résedre
értelmében rendei tagot
minde-ay ertek
a fiókegyleteket asagalkoeeák. k*Q/\'
1
e.) Taktutetbe Véve aa idő előrehaladt voltát ée aaon körülményi hogy a fiókagyietek leginkább c«ak aoet alakúnak és sok megyében a megyei ée városi választmányok ágyáltalában még meg sem alakultak; as átmeneti iatéekedéeek l) pontjának aaon határozata, hogy aa első rendes kőa-
f;yttléé {, évi ináfcaiua hóban tartandó meg, — a eleőbib jóváhagyást tantartva —» úiegváltbzlatik e elbatároatatik,] misaerint is fiókeayletek első teades kOagyBléíkket márczia« Sü-áig, a megyei ée vároet válásátmányok apnl 10-éig tárnák meg j|a» oieeágoe közgyűlés határaapja pedig (aa alkpsaabál)aa 87. f alapján) & é. májas hó lö-érnl illtetik kii 2. pont (inda jelenti, hogy é*i dreaember 3\'-e óta, midőn aa egylet 10a pi(Ő, 152 10 tvtos rendes ée 1849 readés tagot laámiiytt, a eegok eaáma mai napig 140 alapító, liSt, 10 frtus rendes és 4284 rendes tagra teleaapwrvdott Urveadetee tudomáaul vétetik oly wegjegyséeiel, bogy miután remélhető a fi&kegy-letek: elterjedése ka orzág minden köangben, a aa Ari |plentéebiea eeatelaadó kimutatásba aa Öeaaee ikgok névsnia felteendő, figyalmeatasee-nek aa illetők, miként arra veaatanzó jeleuié-eeiket (egkéeŐbb i é. anrii SOik napjáig kftld-jék baj vr. /icáyj jtitinwt*i s. k. elnök, we. gr. T*Uki kSíaderité sJ k, alelnftk, ieualm lmrt t. k. gaada, Hiittrjf i, a. jegyző.
H KüIÖQCI. Thieny Vilmos báayanaay halálát jeleuu a BHagy bánya i Vidéke". Ituerry kttldais ember vo t, « aat hitté, hagy a termé-eeettaabaa uj iskolát alapit. 18?7*baav0ü forinttal lyugdijaaták. Mőve: aAlte uadaiaa Aosich-ten ttber WlrmetoP** nam került sajté alá, mart ebae aem voU péute, bár több ktufőfdi tadóe, kikbea kéeiratát megkUldte, eliemesdleg ayilat-koaott róla Így Hümbo\'d ekként ár: .Meeeeiről nyujtum jobbamatu a\'vaetam művedet, oeatom néaetedet de annak érvényt szerezni nemi va-,
{yak alég nagy m vegyaaoe, eak eaaktákkal all alŐbb kladariJ bogy as agéee világban al-fegedott tarméeaeljaa megdőatetbeeeék ée a le aéaete4 eltogadtaeelk. Kflld meg mivedet aua-den tuéamáoyoe akadémiának, e al fag jönni as idő, a laidda nekaq fognak igásat adat" Msjg le
a keleti marhavész állásáról sj Agyéb ragályoe éi járványos állatji betegségekről, ioljo évi február 7-től február hő 15 ig.
J. Magjarorsság ée
2. Hor vét-Sala vouorsaág területe vitnunUi
3. a Hofvát-ezlavou katouai határőr vidéken uraik a marhavész d viu^gvéei kerület Hetkovce nevü kdsségbmi j megezAut a marhavész novskai koraiét Cftgiicj nevü községében.
4. A fittoiei tengerészeti batnságnsk távirati jelentése szerint Fiaméban és vidékéu a» állat egésaeégi állapot teljesen kielégi tő.
i 5. As osztrák tartományokban uralgó mar-havasé áltáea a következő: ; .
I a) Bukovinában uralg a markavéea aa Ita-veeategiuiéaetbea. b) Oalmátiábau ara g a marhavéss a Siaji kerületben: Siuj ée Perueoé köaségekben, továbbá a spalatói lerflletben Piano ée Ceetel — Abadaeea zöseégekbeu.
Kelt Zala-E^ereaegea 1880. február 18.
Köali:
/jis igdhy Antal, mag/el fSM. »g/wal«u tUkar.
kttidte, a többi kőek a magyar tadomáayoe aka] déesiáaak, anty IHO-baa baa aat jegyeate meg r^ |m aak éraeke* fogtalMeaáeul szolgálna agyan meg-tetaerkuibatai olyféss okokkal, malyakaé\' fogva ea eddigi igazaknak! vagy legalább valósainak aek taHMt termésásij törvények hamisak aak, Thierry alapelvei vmeo&t valódiaknak ayüvaaal-aáaab i«b.* A boldogult basáké valt arra, bogy eaakiaek aam adósai Szegény volt miádig, s Így vagy aat eam kagyekt báua- I87Y-Wa aaon baa véfnsideletai aetaál*!
A taUuieg) el egyesület hl-
vataloB értealltője
Jegyzőkönyve
a Z\'tlamtgyei gaidatégi ayysflWl Z*tla-Egertteg&t ltt!9. t9i november 24-én fari itt fágbyüUténeki f. Jelenlevők I
Árvay Urán ügyvezető elLök, Skuílics litván, Saokeree Jóseef, Zalabéri Iflorváth Mór, Gr. Deym Mándor, Báró Putbeány Qéaa, S*Üy De-eeő, Ziegler Lajus, Svastice Beoó, BaÁn Kálmán, Orésa Jáuus. Infcjoy Lusló, ástms litván, Skuk-lios László. Koiler Ferencz, HéCsky Kálmáu, Kő-nigaiayer János, Ssigelby Aulai egyeiflleti tagok ea utoleanr aeveaatt ugyiz mint! jogyaő.
Elnök ura megjeleatekssavélyes fidvöalésa utáa a közgyűlést megnyitotta Melyen kővetkeső tárgyak iatKtattak al.
jMáI73—1879. | Aa 1879. évi saept 94a Hagy-Kaaiaeáo ren-deaett 1 V-ik gabdna- és borváejü\' bevételei és ki-adásairól searkeeatatt számadást Kovács János rendező bizottsági alelnök ar a szákiadá* mellékleteivel,- a bieoUség sár jagyaőaluyvével, és as 53V Irt 18 kr maradék össaegbjÉ a lő krajcsár-nak poataköltségre felbaiauáláea után leonmaradt 689 trt aaaa őtsaásbarmiaűakílaaflB fonottal agyfttt betarjeeati j — éb Szigetky Antal titkár aaóval |ilőad]a hogy aa 689 forint Tkuey Lajos egyesületi pénetámok árnak már átadatott: — bogy továbbá a gabonái és borvásár madeao biaottság Iratai ée peoeátja tököld re nem i lettek.
beküldött p39 frt aaaa ölsaáabarmi
pktvéa ésiks holmit aak* Ugyfk Klv
mal/kaa Isesse vagyonát « eeaadfiját kedves nájé-aaaakivll, kagy a la-btíő lypsasrtkklá immrndk el ée ^mieMtt kipeisémhsoe sgsetskik, kéreas, ékeáHNa, olt pa-taaaaalstt. hagy gőgam ééae karatvávil falasat sasssik*, iJisiiWji esadatí »|y végrendelet
~ Tábareaky ée rar«ch
a—é^eraAadéeébea ledaaaeiaa Nyalta aéa/ deti ŐM {lfcsbáié Laiaa ariitgnak asWva) í
mrnüm l aftoatafcT n*nm*m
Ma^fo*, 1 Ma fthu 1 Ü» kfcl.1. Ki*
...Jxi. . - , A beküldött ^ frt azaz öliaázhznniuoaki kfl.dött uy,l.tko»u. | ^ . A. a péaatárba beuUltauk, a ren aogy va laraéeeő Aea- áaaő bmatteág aa íratok ée peeUt beküldésére falhivatík, egyíUersmind mkane eljárásáért a ttlaotteágaak alaökis atjáa j agyaőiöny világ kőaső-aet saavaatatik; 4> aasak elhatározása hogy, a gjahone Ae bsrváaér aa 1880 ik Avben megtartae-t a iővő évi ta vasai klagyH|!éera hsleepte-uk, a mindezekről Qlavina Lajos rendező bízóit sági elnök ar, Taeaey Lejoe egyesületi pénstár-aak ar, Ae Kovácsi János bizottsági ála\'eBk ar a véfsAs megkttJdéeéjrel ArtaeifaukT
79
meatathessék ajís máshol saarteadő artathassanak. 9.
nti, misaeriot a.fá-igbisott kflldlttség iatt eljárását! még
egyesület | teb stb
írjesmnesse
1879
— A bécsi adóhivatalban {rikkasztott Ha- ; nagyobbitáeára engedte át, i imtán ea nem léte
aitbető — beleegyezése kére re, bogy aa illető öeseegek i telkek megváiárlására ia fen 69(180—18r Ügyvezető elnök ur jel lyaraunkák megbiráláeával m a maoaák terjadelmaesége be nem fejezhette, de (udomaea szerint annyira haladt, hogy a bírálat eredmény a a februári gyfi lésre alkalmasint beterjeszthető leend.
A jelentés tudóméiul védetik i a bírálói kfll döttaég elnöke által felkéretikj, ssi|veskedjék eljárását akképen intézni, hogy raár gyfiláeAre a bírálatot bet
,6^181-1879. Ügyvezető élnök ur jelei ti, \'hogy évi öktober 13-án rendkívüli cősgyfilé* tartatott Nagy Kanizváqiközraktár léteiéee tárgjábáu, hogy egy biaottság küldetett li, a mély a kellő /előleges intéakedéoeket inegt >gye, a biaottaág azonban jelectéeAt még be neu terjesstette. Tudomásul vétetett.
6I175-I879J As országos gaedzsági egyesttlet 7451879 ea. a. kelt átiratában megemlítvén hogy a töld mivelésügyi minisztérium ea évblsa jelentékenjpbb őeeaegatTorditkatoH s jövőre valóiainü még nagyobbat juttathat a gaxdaiági égyei agak fejlésa-télére, azért tanáoekoaái tárgyává tette a hazai survasmarha tenyéaátéi ügyét Is javaslatait égy emlékiratban felterjeentette a foldmiveléei minis teríumboz, bogy tehát ese» figv minél ssélesebb körben legyen megvitatva s mindea oldalról meg állapítva aa emlékiratot, aaon ctéiból küldi mpg, hogy azt tanáeekoaás tárgyává téve, a caél előmozdítása végett réaeéről a lehető lépéeekat megtegye. # íj- • • | * í . \\
Az emlAkirzt as áliattenyéeatéei szzkoeztály nak elpöke keaéhes aszal adatik, ki, hogj aat ta nácakoaás alá véve aa felett — Ugy áltálán ezen ügyben külöoöeen pedig a szarvasmarha legelte téei, őrzési, goudosáai, a korai tluyéeaet megáka dályozáai, — aa apa iállatok tamása ellenőrséisi állategészségügyi, rendészeti viszonyok tekintetében aa emlékirat vímazárásával kimerítő |e» lentéit ée javaelatot tei(ui szíveskedjék. 62)182—1879. Zalabéri Horváth IMór ur kir. kamerás egy bt eületi tag indít vény oeváu bogy ja költség beta-jövőre mindenkor a novemberi közgyűlésen terjesztessék elŐ ée tárgyaltaaaék, hogy a jövő évre magái lapitathaeeék.
Minthogy as lS8(Mk Avi ápríl hó.39 ikjg bssárólag a költaégvetés az 1879 évi májai d-£ kÖzgyüléi 8,40 szám alatt hozott végzésééi mir megállapítva leit — aa indítvány azon módoii-
Wj 178—1879. tfgyveaatő ehlök ur aü^r|isafi< bagy a t ml saept. t-ái kismpfllAa 10j48U|B79. aaáéa vég-aéíse Arielmébea ea alaptőke kama| ée reades tagsági di| lAmlAkaedk aa agylat iíjftayákaai klta-IsaetteAgeik tatjeeÍMoAre poetal ajánlott levelek-kei feésaAlkttatváa.\' történtek agilaa befisetéeak, a legnagyobb réeaban aaoabaa a^átralékek (ann
4. vaaaak, esMvt is sstaaégaaaak lát a As ekkép u»-) Iél/Mii WáiÉfcMft, Wgf ajiélWifWlk eüaa J---STyS^a
1, hogy aa 1880. évi május 1-től 1880. éii deczember 31-ig terjedő időszak; a a kökségvetés aa 1880. évi februári közgyü ftaea terjesztendő elő, ée fog tárgyaltaim, — al ogpdtatik, s efr-batároatatik, hogy jövőra a költi igvetée as őem közgyűlésen tárgyaltatik s áilzpil tátik meg; -k mért ie egyesületi pénztárnok tu a vógaAe kial dáiával ataeittatik hogy aa 1881-k ée a követi kaső évekre a költtégvatéet mind inkor aa előaa évi fisi közgyűléseu terjeeese elő — Miről ügyi vezető elnök ar is Artestteük.
63,1834-1879. A hasai borászat ügy ében. e kir. földmivej lée minisztérium által Mialóa Gyu a ur bietoekép lett kiküldetése alkalmából
A nmgu kir. minisztérium m< gkéretni hatá-roátatott, bogy a kiküldött biztos urat utasítani méltóztassék, hogy aűdőá Keezthi lyea el járását telieeiteni szándékozik, azt megelő ;0leg aa egye efllu boráaaati azzkosztálya elnöki t, í Patkeánii QAka urat a ké.dŐpontok jó előre segklJdAeével értesíteni sziveskediék, hogy z bL los ur lejárását megelőzőleg a norásaau eaakoa tályi elaok ar as általa legjobbaa ismeri érdakai boráee eaak-férfiakat aa értekezletre laaglnvhai ia. Medeoaky Jenő valt seakeeatályi alaík ar a rAgaAe kiadásával felkáretik, kogy a meuuyibi n kezén boráaaati seakoeatályi iratok lAtasnel, aa egfeel-ethéz beküld-.ai síiveskedjiék.
64,184-1879.
Tett iaditváay folytán aa aIe4 magyar általános láatositó UraaeAg aaon alk ioiából, bogy i ügynöke aaóval aaoa érteaitést adts bogy tőmé [ ges biztosílásoknál a társaság díj la agedéet adui ji hajlandó:
a közgyűlés végaéeo megküldi eével megkerestetni Wéroatatott a vég^ kogy aa Ardaaskaa j aa agyeetletet Artaeitaai, ée e(állati t tenni, ess-veekedjék.
- 6MS-1979.
Kővágó Őrsi Al kővaekáii a kir flUdmivelAei ■MstmiAmil fi maatAa, kefir Vüláey Pál arat a k pead^ taaiélAaet tőkertAsaAt a eaől ayéeatée eaakmébaa váadortaaitó mAitéataeeAk
Minthogy ea egyaillat aat mAr sikerteleall kérelmezte volt, — a beadott kérelem elejttatik.
64171-1871 Jarénák Sáador ar faúkAp boldogulhatunk a maaoi gaadálkodás tarén ?" oaual röpirau tő bb példáayát meakttldvén
Egy példány aa agyaatlat réesérs megtart-tatváa, a többi a jelenlevők között {elosztatott.
87j8S—1879. . fj
Földmivelée ipar ée keraokedcUatgyj kir. miniaaterium 7W eln. sa. alatt a Ssékee-íahérvári oreaágos kiállitáaról saóló jalaatéa eay néldányát aa egyeeület könyvtára ^éeaAre m agktldvén Kössönsttsl logadUtott
6&91—1879. A magyar gaadák O orsaágos értejusleté-nek vegrekajtó bízottaágz 3 sa. alatt kait átiratában as egyeeület támogatását ée a határosatok foganatosítására itomyzó munkálkodásához kös-remiködéeét kérvte
Tudóméiul vétetik ée teljes kéességgalmef-ajánltatik , /
69166—1879. A győrvidéki gaadaaágí egyesttlet e magyar gaadák ÍL orsa. értekezlet határozatai falatt tartott körgyülése tanácakozéaá jegyzőkönyvét ée hztározatát pártolás végett megkÜdváa Tudomásul vétatatt
70(147—1879. Köveekálla mezőváros bírája a köeeégi felek ólában tőrtént károkról tudósítja aa egyesületei, és oeemetéket kér.
Sajaálattal tudomásul vétetik, aaaal, kegy csemeték a jelen időben uem adethataak.
I 71)180—1879. Ngos űrményi József ur Zalamagye főispánja 221(1879. ez a. ik árvíz által sújtott szegediek réeeére fá csemeték adakozására hívja fel aa egyesületet;
is egyesület kertje jelenleg ninas hogy facsemetéket adhatna,
tu-
Minthogy oly helyaetbea, domáeal vétetett
h;97j 119-167.
Ügyvezető élnök ur intéakedéee mely szerint a Ssolook-Dblioka megyei gaedeaági egyeeület által Deésea reudeaett kiállítás alkalmából as 1879. évi oktdbar 4, 8, 18, tt-ki sorsjáték idskttidött 60 drbu 26 kroe ion jegyek ára fejében a 97(879, sz.k. z pénztárból 18 forintot utal-ványozótt, továbbá ugyanazon egyeeület 119879 jez. a. beérkezett 4rte»i\'éee arról, bogy 15 forintot megkapta, — mégis ugyanannak irata mely ilye! a sorsjáték nywrtes számai jegyzékét megküldi, — végre egVeeületi titkár jelentéee, hogy a kihúzott eaámok eredménye esarint aa egye-süist nem nyert.
Tudomásul vétetett s aa slnöki utalványo-aás jóváhagyatott.
73)69.138. 146. 168.
Földmivelée ipar ée kereskedelemügyi kir. mínisteriumnak aa agyaettlet L 1879. én május 5-ki kösgyülés 19 ik számú felterjeestéee folytán 14368j879. ez. aiaU {kelt érteeitéee as iránt, bogy a Békés megyei gas^laaági egyeeület aa aranka kíválasató rostának azeu aalamegyei gaadaaági egyesülethez átküldésére utasíttatott, — ugyanannak 22050,879. sa.]a. kelt rendelete, mellyel a rostának használat uun a kegyes tanító rend uia-dal inához (Taaearra | vaautállomás, Báté Dana Drávai vasút) küldjél át, — s as ügyvezető elnök urnák erre 139 879. sa. a tett jelentése arról, kogy a roota azeu egyesülethez ssAg nem Arkezeu meg, s annak átkflldetáee kére lm estetett, mégis ugyanazon királyi miniszteriamnak 24071,879. ez. a kelt 146j79 sa. a. érkeaett értééi tője, hogy e Békés megyei gaadaeági egyeeület a rosta megkBldéeére utasíttatott, végre titkár jelentése bogy e roota a Békéemegyei gae-dasági egyeeülev 567 78 sa. a kelt levele kieé-retében végre megér^eaatt, bogy tekét aa a ki-sArletre vállalkozott Ssily ŰeasŐ, Szekerée Jó-■aaf. Königmayer Jáaés, 6\'süc* István uraknak kiadható
Tadossásul vétete^j s titkár utasiuatik, hogy amint a kísérletet taljeeitő urak htsanáfai utáa a rostát beküldeni fogják, a kegyoe taaitóraad taeaán uradalmához s#llittesss el; feataaveaett arak pedig a végsés megkCÜdAoével felkAratnék, misaerint a rosta mfikŐdéaAről réss etes jelentést tenni saiveekedienk, hogy aa a minisnteri maghagyás értelmében oda telterjeeatatheaeAk. íé^í-879* Gyflrky Antal vB«réaeatuak reformjai" oai mü müae egy példányát iemertetée Ae terjeeetAs véget magktldváa.
mint a boráaaati jeleatAe tétel
B. Pátbeaa Géza urnák saakoeatály elnökének >Aleményee végett kiadatott
75(62-879
A Győrvidéki gaadaeági egyeeüet aj ala-kaláeátt,isatikara ée tagjai névjegyzékét közölvén. Tudomásul vetetett.
76J63—1879. Földmivelée ipar Ae ks-askedelem ügyi kir-miniaatenunk 8193,879 saJL a £b*em Ufí (Oa-cidonia deetraotar ) néven iemoratas kártékony rovarnak résaiiit megismertetése, réeaint kipaea-titaaa oaAljából köah ea aa kAsáitelt utmutatáat Aa gyaellet közlönyében köaaA tétetni ka-tároatatott.
77;80—1879 Az orsságee m. keitéeseti egyeeület ideiglenes igaagatóeAga aaaa egyaallat s\'sesaebAlysii ée aa agytatka lApAare feCvataeát klati. Tudomásai vAlatik.
7ülőp KágyJUaiiUnTilST
4 birtokosok likérni kérel-mmtkalyi kór. Aelat ée fate-aflk kiaeveani
r
78)100—1879.
Kloeovsaky Márton máaoló réaeérs a kirá\'yi pár » évee néeatoaepélya alkalmából aa egyesület telenea ültatatt aáeafák karói befistMárt igéayeit három forint Iseeignsk a péastárból Iatt kmteláeét ügyvaaetd eleök ar jaM.
JAvákagyatik s erről pénztárnok ar Ada-
sitte ik.
(Folytatása követkeeik.)
kuuhRK i • i- í -i\'T* \'<\\ *: vi " i r\' |, WmW. . ■■
%
i _Melléklet a „ZALAf* 1880-ik évi 9-dik számához. . j I
ÉB3F ■ , i ■ la o jy__é ■ e jg. L
JtPp ^IHHNMr^ OOQOQOOOOOCQ<X»0001
I LPályázat > Alm<i! Aliu^k! Almák! !\' Vasúti menetrend. I m\'ezeTgipszet, j aLw I%^relíhíTnér:!
4 Maposil lirtilt éra szorist, ■ építészeti meszet, (et részéről i«r orvosi állomásit — melylyel S gigy-guuséM. I1
lüdul Kanizsáról I h/drsolleis-meuet, 500 frtrijji évFSxslés és az átengedendő iro- V u -20 kr: »<>■>■<■*» 18—18 irt <!
1 wa. . , I ^ RO frtnrt Ari általánv iár — 1 ^ ^ihftííf^ -\'
mi fcso: : ■ valódi porfland-cementet, oAlvássi avittstik. Pálján! kívánók szíves- 7____________1,
• On-fttt-M. ■ psrlIiiMimist klmeti-tábUket, I JjTT . .\'K ,1 ._______ ____V^Wo^--—-^vv^
J^ .^D^.r^éjSjjr I i^l^Xo^ «*vok oá*. I kedjmiekUa nagy-kanizski ált. beteg^zo- ^
• IN fnci 4 M «f. W lótakarmányt kagylókat, C • yálasrtmányálMtt intézett ajánlatokat , ____
5 líwtü I tora* márvány (3 félé) L é. mákzias 14-éig alnlirotUak beküldeni, .1 • A L L L
II Am*ÚiM; Bé».CjM; Ml) s s nf ■ HOMOKKÖVEK ÉPÍTÉSRE ( kinél u ton áUomássall egybekötött teendők ^^M^JS^J^AK^já^ i* lüééki. ■ lépcoök. otalopok »tb. . iránt fel világosítást nyertetnek. j
• fe^JZT^" 4 is nf, ■ DeiMkaáéfitófa minden Múltéiba*. N^Kanmán, 1*80 íebr. 10-én. 4 f >i w* a tnfMm twmiii ■ Sáfrbik és fcldaivslési tépsk. 1 \' • i V2 tö^BS I I I
......íl7difai I MT* liváoaíre árjegyaákek ávmio- 695. Ul I*ná<* A k
í^rke/lk Kon Imára ■ talapok kaUetoek. » Ó99. l-# I •__yjLataw. ^
JL f iftrtori Oskár 000000000)00000000 4 JM^^IK >
L Nagy-Kaniuán, Király-otcsa l. «o. J I--1-l-l---1 jT^^^PK 1 \\M
í^ " : ;:::H > 1 I Ház eladás- . 1 Brogle UsHlQller:
«sér.MSMai**. ójw;) wsi to f? P&NB, a CorflBiu itosábtD 275. ^ gépTéü rosta-lémeZ gyára i
isL^r____ - y>M^^^l,aSZ. * jjytára^. hArom emeletes A q Budapesten. k
1 fr1 ... Cg. kir. Biab. déli Tasut-t&naság. padláwál és nagyszerű pinozével el- ^ t kariit-hid köseiébeo, kéuU r
ItL^TLw^^\'1\' : Több o TMUton toláU tárgyak, aaljsk ^x^T?1®^,^ A ^^TÍ 4 (^akoly válaotó) « kü- K
Ili 4M* 1 Mma^rVoamVé • szántófölddel együtt, kedvező föltételek 1 löufélo oagy.ágbao. f
1 ^íí^ké^^téVrdél | melletti sjsbad kézból eladó. J Trt« Műiket -lmok -ámára. L
„ Puac*/«.twi 1 előtti 9 érakor a aagy kini—i VMOtállo- | A. vpnni szándékozók bővebb értesítést ^ Koptatókot, r
1 1 máMB slárrtTMUtoak. a háztulajdonosnál 697. 1- A Sieleló rostákat, L
. .. 1 696. l-S. A vszér-l®sifstéság. I \' J I _ j . ^ Szitákat éo rostákat csénlőgépsk F
felelős szerkssitó , » i ReCbültZ V 1 1 Ul (/8 ÜTU&l J Mániára. 69fl. 1-60. L
iOFTMABH MÓR ^r---^---■■•••■■n | ]f..KAnUjUkii nyerhetnek. i\'fff V V W V V
« "lif í .\\\\\\****<--zr— \\j n i.... ..71...| j JJ
mi4lfI ^ill a I ]3 1 r . ?......J 1 ** ■ at^nfli.tg-
ifiíltl!ii2*i!i . Mi i " 13\':li:ri::: j:\'r sl rl: 4 í !s!i»HIHH
il Is
{Pii|si|l i tísíH iiqíul ili\'i!ffliw^ n^s
IJliS1^iM&E^M \'jiiiity^Mfc i m ^ s aa i n fl Nagy-Kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság
tolyO 1880. évi nárciiw 14-én délatán 3 órator
\' < 4 ; \' \' j| I I ♦ I " \' l". *
saját helyiségében
* í-. :* . I i
lia.tod.ilc é^ri |
rendes közgyűlését
tartamija, melyre a t. cz. részvényesek tisztélettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyal:
>i)«|i jelentéi; • ixámadáiok és mérleg jóváhagyása feletti | m^gválasstása ai alapszabályok 15. f ának figyelemben tar-ifoiltl a felügyelő biiolUág Jelentése alapján. j táaa melleik
ka Í87WH oaiUlék meghatároiása d) 1 Llüwe|ö bizottság megválasztása.
I iiaagaW Unáoioa rálaaxtáaaa sorrend szerint kilépő Eben-
ipaper Lipót éa Stem I Mér arak helyett ragy esek qjhéli e) Neláni taditrányok.
Aioa lisilell réairényes urak, kik a ktegyöléaep siavaiati jogokat érvényesíteni óhajtják, aialapts4»ályok 35. $-áhoské-reürataak, ailaaeriol a meg le nem járt aselréayekkel ellátott résir^nyeiket f. éri mároeios hó 5-dlkét^l egésx márcsiai 13-jg (eijedó liókóaheo as egyesfileti péaitáriftl letéieményetsék.
M, umvtmiM, .880IM u. 4Z igazg\'átó-tanáes.
rendes közgyűlését
tartamija, melyre a t. cz. részvényesek tisztélettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyal:
íjjfji jelentéi; a asámadáiok és mérleg jórahagyása feletti a?»lat « felögyeiA biiottaág Jelentése alapján. . ka 1879-iki oatUlék meghatároiása I igtfgató tanáoios rálaaxtáaaa sorrend axerintkilépóEben-ipa^ger Lipót éa 8tern I. Mór urak helyett ragy esek mjbóll
Aioa Uaatelt réasféayei urak, kik a köigyülésen siavaiati jogokat érvényesíteni óhajtják, as alapssaiiályok 35. {-áhoské-íettiírim.k, ailateriot a még le nem járt aselréayekkel ellátott réaxr^ayeiket f. éri mároeios hó Mikéül egésx márcxisi 13-|g (erjaöó tfókóaheo «s egyeafileti péaxtáraftl letéteményesxék.
mégrálasxtása ax alapssabályok 15. f ának figyelemben tartása mellett,
d) A fciüffyeló bizottság megválasztása.
e) Neiáni indítványok.
leJt (MOT-KáNIZSÁN, 1880. fehraár 14.
Az igazgató-tanácsi
Melléklet a MZALAU 1880-ik évi 9-dik száméhoz.
Vasúti menetrend.
A Mo-sssa tfiatiti éra szórtat,
laáal Káiliiirél
ÉÖ] óra. Fmc. lé.
IS ét* UUm, Dmknr t Wmíi 4 tó reg
i !■•- - • .. • 30 détit
11 . .......4 58 nf.
ÍjTj. ....... f 6 M*.
sl; . ........ii M mn
IS B»li>i linót rfcily Bé».DjM| MII I I nf
M TI ........II IS Mn
is áimti ....... . t m nut.
• ItU) ét rngtrMm túrwittl SMh 4* BéMhi....... 4 IS rtf,
H TMMtk9 ál PrkvMN ........
SLm ét ftotb* ...... t 47 dÜat.
Érkezik Ksslisára
kőiméi:
S |W Mitoi, t>—bfrír W—4141 1 41
s FT, * - u ti «ttf*
s mÁt Fnmi........4 ii m
i |T ....... i •
I « . . • ...... I 44 wtra
4 Wcfb. |Siwil»>k. S4w-C)Wy|M4t 10 IT tl « » 4 6 »*\'
I |»br«WI...... UH 44M.
I MMI Qém, strtory Prifforhof
m Itt M.
I tnMV ét BA»>4I BtfWrf fapr-
M MM. .....1 ti 4flat
| Tnml ét VUJacSMI ?r»«rh*f W4| || - mít*. IMrWffW wtUtNli VUiMb ét PiaMwlMiMt \\ 0 * . 9nm*lt$6N
Fstflós ncrkissU.
iprriáii mór.
Alnfirott ajfotja a ufjMtsl ki-■Saaégatk aa alákk mi olt (aaiát gyárt-*4rcyakal:
MEZEI GIPSZET,
építészeti mmti,
kyémlleu-aifas^ Romaa-oemoBtot valódi portltnü-cemeutct,
piftliillinl klvoatl-taktikai, lárályak, rliToeU caévok mib.. lótakarmányl kagylókat,
kartU márvány [3 féle) HOMOKKÖVEK ÉPITÉSEB
lápcoök. otalopok ttb. Jkuka h épitÓfa minden válautikban. Kályhák éi Bláaivolési gépsk.
«T Kívlootra árjagyoékok 4a mío-
tálapok kaÚetnok. o99. l-#
Bartori Oskár Nagy-Kamuén, Király-otcsa 1. m.
OOOOOOOOOOC000)000
| Pályázat
A pagy-kani^ai ált. betegsegélyzó-egy • (et részarol egy orvosi állomásra — melylyel 300 frtnjji evPnseléi éa az átengedendő iro-
I kAirjc^rt Rn frtnxjí ári általánr iár_
páljázat ayitutik. Páliásaí kívánók izires-
I kedjenekj ,a nagy-kanizsai áít. betegsegélyzó-
í. egylet8 választmányához intézett ajánlatokat
L é. márezias 14-éig alalirottaak beküldeni,
kinél az ezan állomással egybekötött teendók
j iránt, íeltilágositást nyertetnek.
Nab-Kanwán, 1880 febr. 10-én.
Liiringer Ignács
VjL elnök.
695. 1-9
000000000)00000000
Ci. ktr. ssab. déli Tuut-társasá*.
Több a Twutoo taláU tárgyak, aaljak a tulajdono ok által mostanáig át nem té tettek, lft80-dík évi márooúu m 18-án dál-ftiáttí 9 árakor o nagy kaniwai feeotállo-■átti elárraroetetaek.
A vuér l|UQitáaá|.
m
696. l-S.
Ház eladás.
F; |
Pápán, a Corrlaai atosábia 275. I bz. s.! mlagtárakkal, három emeletes padlással ét» nagyszerű plnczével el-\' látott ^jemeletee ház s hozzátartozó 1 szántófölddel cgyfltt, kedvező föltételek i melletti atsbad késből eladó.
A, venni szándékozók bővebb értesítést, a háztulajdonosnál 697. 1- 8.^
Réclhnitz Vilmq/s uruál
N.-Kanlxoáu nyerhetnek.
Almák! Almák!
írioe éo egéocségeo
Oe terreichernél
§tgy-§uúoÍM. Kik* 141-20 kr: ■4l.ri4MáM 15—18 irt.
ii i i ---
Wm^----gyára
M Badapesten. m
J a Margit-kid köseláben, káaait ^ A Triearlket (konkoly válaasté) 6 kü- K ^ löufélo nagyaágban. A Trlomr heagereket malmok Márnára. ^ 1 KopUUka t. V
A ImMI rooUkat. k
1 Baltákat éo rostákat caápldgápek W
\'MtWt tá\\
11 1 Lll
illpíyá
V*
JJ ií\\\\ , 111 í I I ll l tl 1

ff- i S
14 |1 Jé!
fa! - ® r -
. í .f „ 3 d f "O £
ifflrVl
rrJílh^fl
* Sí S _ m
í?3 >cii L* 95
lolyo 1880. évi máraius 14-én délatán 3 érakor
\' ♦ 4 ;.\' \' j| I I » I \' | !! .■\'"-*.\' ** \' *
saját helyiségébe
|. •* * ■ . !
lia.tod.ilr évi l
w

\'M
O
8 0
8 O O
o o o o o o u o o o o
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
üHtelettel akitirt igatptósáp etennel jeleoii, hogy Zala, Somogy, Baranya b Vaa megyök rt-.óro kUwjcdfl ImttekOrrel
N. Kanizsán fóügynöfcséget
állítván fel, annak vezetését
i 1 liutmann S. H. úrra
ruházta, kit egyszersmind a tAz», szállítmányi és jégbiztositási ágazatokban j
is felhatalmazott.
Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia l)iztosi((>-n4szvénvtársaslág igazgatósága: Schwoiger. Moi
gérv^nyes biztosítási kötvények kiállítására
5 igazg scovitz.
-A. Iv£sug3reur-fra,aa.pzisc "biztositó r4sz-^ré».3r-táLXseisé,g\'
igazgatóságának fenntebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai fóQgynOkség
társaságra
vezetését elvállalta a a fóagyoftkségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak e a biztositasi üzletre, vagy mindenféle felvilágosítások legkéssségesebben megadatnak
Biztosit pedig a la/tatag
a) tűzveszély és robbanás álul okotott károk ellen; c) szárazon vag|y Tizen szállított Javak károsodása ellen;
b) jégkárok, ellen d) az ember élntére itoíndeu ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztositó részvéntjtársaság, melynek
20 millió frankot, a/az/ 8 millió arany forintot
a részvényesek által mindjárt kezdetben
vonatkozó
tevő alaptőkéjéből
10 millió frank, azaz 4 millió arany írt
késspénsbeu befizettetett, s részint a fő váróé legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértésmben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság Qgvvezetésének élére következők választatták még.
Yálaiitaány. j i f Felügyeld bisotuág.
BlDók: Bittólstvánó Felsége val beíró titkos tanácsosi, a ypét-refd Beok Ká»Íor,|V .agyar jelzálogbanknak igazgstója.
nsgykeresztese, omképvWé irt. 3ad\'pe.ten ÍJ l Lánczy Leo, J n^yáll földhitel réttvény-társaság igazgatója Budapesten.
Alelnökök: Báró Bá n * 1 d) JWIa, földbirtokos, oraa. kéjttv. stb.^P***?1\' Le w i n JsksbJsTrUedslmi akadémia igszg^ Budapest,
JeBÓ» 1 ** de IUnioB toP T Párilbao Serrebource Jos. Mária Emil. a párisi Societí de ITlSTgénerále ve-
* v „ , Válsaatmássyl Ugok. | xér felQgyelóje Párisban. T1
Bobért Morlo narquis de Bsnoeviile, az osztrák dél vssut igazgatósáéi j 4 I«utat4aáe
tagja stb. Párisban. \' \' • | • ;t . i.....
Keuwalt Ármin kir. keresked. tanácsos oagykareskedó. \' Igazgatók: Di. Hlller Albrecht, köz- és váltó ügyvéd Bécsben.
Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsberi. . / Kiitenmaclie r Károly a „Hoftmann Jónef* nagykereikedé czég fónöke Bváb Károly íMbirtokoa, oru. kédviseló «lb. Budspesten. [ Budapesten.
Báró Tinti Káróly cs. kir. kamtráa, az oszt. déli vastit alelnöke, az osz| acbweigei IMárton kir. kereakedelmi tanácsos Budspesten.
trák urakháza tagja stb Bécsben. T J M Vezéri/aigató: Moskovles Lajos Budspesten
Tekintve a tánsaágnsk fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetéé élén lévé, hazánkban is Oag obbnészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egéaz monarchiában biztositó táraaságl mind ez ideig, mely a bizt<jsit< közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ameny-njlt neki a társaság, mindjárt kezdetben gyújtani képes, s a midón a társazág ezeij, eddig páratlan tőkeereje és az éhnillié egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra nézve, hogy a táraaaág üzletvitele a méltányosság, a pontortág éé a legszigorúbb becsületesség minden követeimé lyénék mindenkor és teljesen meg fog feleélni, másrészről a szak vezetés avatottaága az iránt is kezességül qplgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellé tekint- ttel Ifog lenni jt -verseny jogosult követeim nyeire.
A midón tehát tisztelettel alólirott a biztositó t. közöuséi bizalmát az általa képviselt társaság iráot ujbéi felhívja éi kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ügynökiégi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamat bán van, és bogjf tűzbiztosítás! ajánlatok a mái felállított Ügynökségek álul készségesen elfogadtatnak,
N.Kamaán 1880. januárban, | j maradván teljéi tisztelettel
A JIagyar-íranc»ia biztosító részvény-társaság
öügjiiökeóge N .-Kámzsán.
8-61
Gutmann S. H.

m
pÉÜ
Poudre de Serail.
II 1, 4 Il i * £ LOtlfcl Mlféa Mvessen srespsrs.
I m|M taMataafcvt. iWto ÉitalM MnUI MMM St dj kSw W^Mi*-
Mp Mrfw * I MM Md
i"i SSt- M mSNNi |mM ywrtii wkiMMM ftlAtmulj*, MgjaénS Wnf* »* na *m HS)kt** MMMlw a<»t|kwitM pmiija, u irwnl é* * (MMta(Mh ifiü Sa imSmm férnem köl-■Mt «|]f. km i l^<iiik> hm Mk^w • pét f\\i« l—i n rf. ttif Inl\'rrfSri BliiUNK tOOlZá MiitpH tafrta-S MNShal MMMÉS W r ; |
Tíasu MaUer J. ess,tóti Vad áss Fereaea 9sv. otódsL ilíiiwiéaa inul MipaStaa A hneéw In SmP. mI^i «4 tMUL wUk— UisbS aa Mwákaa >tinif«i. mmt mmtmk m mm SÉMSh át MM m i^wimW máf kMMÜHitl tmlnduilai iM m mm otv klMSa JSSm^ b-Um c^kkaMt, Hkk MMaMi* iMM^ap mm hfMHiifc mfy WvSIS tutűémtfáitt JMNmb «H
béNNI MMtWÜ SSabSÉf fc|M kMplá e.M| «--"-" -\' - --
iSaMMÉ áf MalMt
S91 7—ro.
|«V«kirWm,% léÉmttmámj4tá§áM théémm
Blaha LotUsa.
Créme ipompadour.
• J«ilifcM> |*(tfi kWihtans *irpiStilnaifn MjtSa «kifilt • HMglárS km Mm 4rstaa POIIPaDOOBT* ^m |hh||||ii K «jan illlWlMir Sa mm| Mar, MaWftl 1 «ftt» *m fMMaiki lartMt »W>MmM< útikSL kin aa apiMHMaM ArMM WIm í é»t I%J Bljiik aai * iiiluSfii ülabaCi-T aaar>*ii MM míb-Sm «*M MMÍ miMWyt le témh in WinlliM MmMémm I M SS kir.
OMk MalMkÉtai -^íiriljlln kni-Ai"*T. -4 baSaMS riáj^ywQitwi «i na
lMM4k vkU«títt nUé\\ irtató* la MHMI StaMtMÉStB.
Wi Mm fOtoMta ns saaaiL * wstkii Umimw aUm. so
jgJMi Síéi IÉ>M > fl MMW tmm» » WuliJ|tul bÜÜÜUt TU. Mttw VADASS ntaaaoa Sa*. MSa SMaaaiSad • -VSM íéMj ■ WM temw, iMMlÍOTaas mm t MM >I|»IH
MaMaftlf»MMB n >i stn«a,
UDiMT^al-Adre^hiidi
dea llnndels- und Fabrlnatitides in Dtjutschland, Oestarreich-Ungsra und der 9chwelz. Eothaliaad Ubsr 110,000 Alrlssen íim>*. 5500 Orten. Zweite badsu\'siid vsrmshrt* uad var-
bwaeita Áttűsgs von Okcairjorth. Préis 16 lik; g«h„ 17 Mk. 60 Mf. gsbaodsn. (703 1 —í) Zu bsaisbea datel i F. jLprber iil Lsipsig and aü« Baohbsodlsagsa.
Fonciére, Pesti biztosító-intézet
1879. éi Téjrelg .Pesti bistodüó Intézet" ezég ala(t) B ü D A P E 3 T B N. tóMje egyenló tiz millió forintul trnnybüB,
Maijni SiéMPéMsSMa béS«atSatod.
12,600,000 ttunk egyénié it millió forinttal aranyban.
Ulj- Sa bsr-tsr(sléhal »SrSlkalSI ......s ses.sss frtr»
Sf évi Atjbevétdtoi]. .....!. . . ■ . rmrnak. .
A UrMMf, (ntlj taaaHatla UisakSagaM Sa a lc«M»tr*bb bl«*Mali4b»fe*i ajwM MaMilé iatáaatak Mik urtoiikj a |a|MéllAa|0«S (aHSéfbk Sa • iagsIwSH *l)M>il fc «atbtl aj^t
I HATTOMI
j|u 1E8U I) BLER
# ******** rHOIIAk S ®a?a«yavli* ll|MlmiÉ
V a bf#éw*ná. * ff* Iim Sa « MMf
V n*,* iSm kékéi
Mattom ttoöf, KarlstmdbaiiJ

WI u
17 liéimlrsei, aibssksséeyl
Trsgys-sipw
2: feéic 2
kUMlM-
lls. vllláM llbf fépahat, mtMkit bátorokat, mm\' mmé ImiMlMriM ArWtiA U JétalalM-MjrUa • fytrtmiji—m otare « M«t| kSraSkMlNM kabtkwHt;
r»hbnná- ilu! bkUmtt MilM alton, maijai; SflbSakH. ixankal. taft, niualat Mti • % »*afj MM atoM alM/vées* tUvMi;- Sa
i*é| aMaa, Mai; nkMai; nir nfj bérká* »MM tvaff MrtMaeSM ír psiesislii j a b» Mtjba -----"--- ^ \' "
liiaiMi aém padjf a MtMa iMlrtlmin;
lAf
PMM (
I MüaÉ Blala MM4 l Miki MMara M db_ bfeab ISiMlaw llia ián,* »e~49 n )átt!üa mÉH
I „HKTRJBB8 LBiri\'NO DS V0KD8B-88MÜB HYPífBKÖBAUEü" ■Mllftgt Mém melleit
ÜL MUH, ij4fc *a Ma at ilfcMvsrtli aabaSA anrM-bArMb aitoa; SaáHHnlat^é *IUn ttoaa sa NériM iiiflított Jutákra wkn J
md lanaaMbaSsfakra aSara, ifiB MNsait aaarfart.
; MylulHfeibiMÍMaM i
JL mi mm kér Sla(b » alaiai.-.___
aéfSk a l«M U»á«rM» Mb MMM b totsysrssMss laattMMk ki* (á r««sl bUfSaé IstoM 1mmM»m Ma<i SktóvK l»)»Sa« II aaMlllé fitial a á kiSaaMtl Blftkl hlrBafaartSMl a bft iaMfNaMaa aMfb m aMt aniimitt |áy>bigii|
(700 iBáZO AT ÓSÁO
== Mar i I
Abba. ét- ütb i fmurtjt tfs»f.
Fóflgyaókaé|: JSagy-Kaaliaáe a Dél-ttUl takarékpóaiUrnál.
Nssmlsfc Mit riM. sMk IsséMMsTMtftt k«A, ÜMÉS tatai, ablslklt \'rmiMsi Um fmmm a a FMr fferaH. lr MIsm (ia U^ Slásr Ssásss pH. ifj asftssa <W iliial . av Asto\', WsÉawtoi flsslfasiuptrrf VaaMfMg^ tits^Ma Vaaértf—g>SSMj>SM» F«