Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.34 MB
2010-05-21 15:37:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
711
3168
Rövid leírás | Teljes leírás (348.96 KB)

Zala 1880 április

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

UifiUMktMM 0<tiiAl» Mn, Ili. saSa
UMW M * tm I ííi. 1 t fit (t«0*4 étrri 1 fit te ki
■ m^K *fjM*t T IStbaa#vi txrMM S tr li ti
zala
iHrfcldUl Hál % (lóvé * l»v imümnI réaaét UlalS Mslrtaáafst IMiIkii l\' l 0) fáiofliM flkta 611 II. Vérm«D(ctUn Urak ml iiMrt kwkWI • fofdUUrtk el. Káűratok rityift mb kSlástMh.
Ny Ittér: Pstltierá le kr.
MEGYEI ÉRDEKŰ. KÓZM Ü V ELÖDÉSI, TÁRSADALMI^ GAZDÁSZATI HETILAP A ZALAHEGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
5. szám.
Nagykanizsa szerdán, 11)80. április 7 én.
VII. évfolyam.
Előfizetési felhívás
•ZALA"
\'y csimü
Jei érdekű, társadalmi, ismeretterjesztő és
lasági hétilap; a Zalamegyei Gazdasági
Egyesület hivatalos közlönye J80-dik évi 7-dik évi folyamára.
Előfizetési feltételek:
Negyed évre . . . I frt 50 kr. FAI évre .... 3 frt.— Egész évre ... 5 frt — A , Zalamegyei Gazdasági Egyesület* ai részére -. Negjyod évre . . . 1 frt.
Fél érre.....2 frt.
Egész évre . . . 4 frt.
A kiadó-hivatal.
Közegészség-ügy.
Kg* német iró — Jean Paul —
Frigyes) igen helyes elvet hanta tutt akkor, mikor azt mondotta, y nirm a tévedéseket kell kiirtani, ha-i aj tó védések forrásait. Bizonyos teteiben ez az igazság tárgyunkra is ., amelyről véleményünket röviden el-rjuk mosdani. Nem tagadható, hogy közegészség-i tekintetben az utolsó időkben igen tövtént nálunk, mert a statdstikai ada-kezzelfoghatólag bizonyították e teteiben bátrafnaradottságunkat, sa kor-ly és a hatóságok végre belátták, — ;y legyei őre legalább paUiatív rendekkel — kórházak állitása, orvosi és a állomások rendszeresítse által kell ti vetni a reudkivül nagy halálosát-1 mely nép Un kot pusztította, s hogy ttzbép kisebb helyeken se légyen kény-, n a szükséges orvosi segélyt nélküli,! betegsége alkalmával. Nálunk ez Ujabb idők vívmánya, habár egyes teliben már előbb is történtek intéz-ésék a közegészségügy rossz ^llapotá-| jáyitáeára. Ámde mindez még min** nem elég az üdvösségre, e térén míg n sokat lehet és igen sokat kell is piJ S ahol nem elegendő a kormány a hatóságok gondozása, ott magának áraadalomnak is kell oly rendszabá-
lyok után nézni, melyek által lassanként közegészségügyi bajainkat lehet kiirtani.
Hogy betegségek mindig lesznek, az természetes, as emberi test gyenge és gyarló, és ilyetén voltánál fogva gyak- j ran a legcsekélyebb külbefolyást sem ké- •\' pes ellensúlyozni, de az, is igaz és minden okos ember tudja, hogy okszerű életmód és elővigyázat nagyban képesek megapasztani a különféle betegségek számát. Ez az amire nálunk kevés gond fordíttatott eddig a kevés gond fordittatik jelenleg is, pedig ha közegészségügyi számos bajainkon segíteni akarunk, kell, hogy minden ami eaeket apaszthatja, kiváló gondoskodásunk tárgyát képezze.— Ugy általánosságban anélkül, hogy valami külön társadalmi osztályt tartanánk szemeink ejlőtt, koczkáztatás nélkül mondhatjuk :. nem vigyázunk egészségünkre, legdrágább kincsünkre, egyszóval nem törődünk tele. Már most a kárminő atyái gondoskodással is viseltessék a kormány a nép irányában, a közegészségügy tekintetében, bárminő palliativ rendszabá lyokat is léptesseh életbe, mindezeknek kevés foganatjuk lesz, ha általában és köznépünk különösen oly keveset törődik egészsége fentartásával, és. maga is növeli akárhányszor ennek pusfctitóit. — A köznép embere nagyobb gondját viseli lovának, marhájának mint saját magának vagy (gyermekének. Gondosan őrzi amazokat minden bajtól, amolyérhetné\' s aggodalmas pontossággal méri ki rendes táplálékát s még a munkában sem erőlteti mqg, ha tudja, hogy - árul mára lehel, az iétállót tisztán tartja és egyáltalán ha okos gazda, azon van,- hogy jószága sem\'miben sem szenvedjen hiányt. Ha megbetegszik mindjárt gyógyíttatja. Mindennek meg van ugyan a természe-szetes oka, de bizonyos az, hogy a saját maga egészségével nem törődik\'any-nyit. S ha kérdezzük hal van ennek az oka? azt kell felelnünk rá, mert marháját, lovát és ezek természetét sokkal jobban ismeri, mint a saját maga testét, — szervezetétj fenntartásának és egészséges lételének feltételeit. Közegészségügyek rossz állapotának kútforrása itt van voltaképpen, innen bugyognak ki azon szám talan bajok, melyek végeredményeikben népesség-szaporulási viszonyainkra szór moru világot vetnek. 4
, Megbízható statis ti kai adatokra volna szükségünk, s a napnál világosabban ki-tántethetnők, miszerint társadalmunk vét* ken könnyelműsége és hanyag gondatlansága tobzi azt a nagy gyermekhalálozást é^yrésBről és másrészről a nemzedéknek itt ott elcseneVészedését.
Ezi nemcsak a köznépről áll, mely végre értelmijég tekintetében sokkal alantabb áll, mintsem hogyj kellő felfogásával blinu aj dolognak, azonkívül éppen e tekintetben megrögzött előítéletekben szenvedj de a jobbmódunkról is, kik a ku latint rendesen elébe teszik a valóságnak s akkor siratják meg vétkes köny-nyelmüHÓgükét, mikor ennek káros ered\' ményei nagyon is érezhetőleg nyilatkoznak, s i kinos tatarozgatás veszi kezdetét, mely a megrongált szervező Cet ug| a hogyl még összetartja egv darabig.
Ha tisstába. jöttünk yazzjtl, melyek azon tényezők, melyek az egészség megrontásába vehetnek, melyek tehát közegészségügyi bajainkat okozzák, akkor könnyeh azon eszközökre\'is találhatunk, melyekI{által |e bajokat ^lliáritaui képe-tek volnánk. J Volnánk — mondom, mert néín én szólok az qlső e dologról, s valószínűleg az utolsójáéul, s lesz ez is, mint sok más irott malaszt.
1\' Hiszen ugy általánosságban mindenki ismeri vagy ismerhi véli uz egészség fenntartásának tényezőit, s mindenki ismeri közegészségügyi bajaink elhárításának, eszközeit. Ez bizonyos, de a megszoldottság második kermészotté válik s bizonyos dolgokról még egészségünk ravására sem szerelünk lemondani. Ez pedig a legkitűnőbb és legczélsze-rübb intézkedéseknek is ájtliághatlan akadályokat gördit útjába. {És azért vala mint iron sok dolog van, amit nem lehet elégszer ismételni úgy a közegészségügyet tárgyaló dolgolc is ezek közé tartoznak, habár egyszerű az egész és csak annyiból áll: tiszti lakás, egész séget táplálék. friss levegő, mértékletes életmód
Bőven részletezni nem szándékunk mindezeket, de elfogjuk ezekről mondani nézeteinket általánosságban vonatkozással a Iföeegészségügyro vajlő befolyásukra nézve.
Felhívás
a magyar irodulumtörlénst érdUUUn.
A M. T. A k s d s m i a i irodaiomiörténtü bisottaága,\' megalakulásakor kltösött oaéljehoe képest, 1879. dsc\'.ember 3-áu tartott Qléeéban megállapította a Magyar Irodalomtörténeti Adattár tai vét 8 küvetkeaőleg irta körttl: A Magyar Irodalomtörténeti Adattár első folyama a magyar tudományoeeág, irodalom és köoyvnyomlstáa tör-ténstére vonatkosó adatokat foglalja maciba 1471-től, mint h hasai könyvnyomtatás kesdeté-tél, 1541-ig. Időrendi eorban osimlep aserint,-vagy hitslas adatok aaóaBsriot való köelésével aoroliatik fal minden olyan irodalmi munka, mely eaen időköz alatt a) Magyarorsaágou Íratott,% b) bárból, magyaroraeági esersd álul íratott, e) bábból, magyaroraeági megrendelésre íratott.
Elvessett nyomtatványoktól éf késiratokról tanúskodó adatik aaintén felvétetnek.
Magyar nyelven szerkesztett okiratok dátuma, a hely megnavosáaévol, hol ma őristetnok.
írók, könyv kiadók és -nyomtatók életére vonatkosé bármily oeekély tésaletek a tudóaitáaok.
Levoloaéaek.
Köuyvajánláapk éa elóbessédek — töredé-keaeu vagy sgéis terjedelmükben.
Könyvnyomtató mdbelyek, könyvkereake-dés, könyvtárak, kttl- éa belföldi iakolásás történetiét érdeklő adatok.
Ide tartosik a basai ép ktlltöldi iakolákon tanító, magyarok névaora ia; ellenben a tauulók névsorát Itzioou-alakba aaodvs, rövideu asarksas-tett életrajovkkal külön isakngN kiadni.
\'£st\' as anyagot 25—30 \'ivat* kötstbsn lúgja a bisottaág kössétenuí.
qserkeestó a bisottaág előadója.
AM. T. irödalomtörténsti bisottsága 1879. ápril 26-án alakult mag s lölaHáta:
VA magyar irodalouljörtáusti kútfők kere-aéae, gytljtéfe, kiadáaa; kttlfuöa figyelmet tordit as írók levelei, naplói,\' löliegyiséaei kiadására, bármely nyelven írattak a aaokat „Irodalomtörtáueti Ada\'tár" ősim alxtt leheti teljességben igysk-saik köareboosátani."
„Régibb írók kritikai] kiadása, élstrajsaal és jagysatekksl. A- már me indított „Bégi magyar írók tára" mellet megindít egy ujabb folyamot, melybe régibb írónk kiadatlan, vagy osak egy pár példány ben feu maradt (munkái vétetnek löí, vagy a legkitűnőbb írók toljea és kritikai kia-dáaaí boosattatuak köars. E munkák nem történeti aorrsndban adatnak kj, hanem a körttliué-1 nyek aserint a nem teasnek egymásaal kaposola-toa gyűjteményt.11
„Könyvénél! é» irodaiomtörténeli munkák íratása, (elhívás és megbiaások utján a kiadásuk easköslése.*
A bisottaág esennsl hoaaá kead U feladata teljesitéaébes.
Midőn as Akadémiai éa Kisialudy-táraaaag a uemaetí nyelv éa irodalom érdekében nagyobb-aterU vállalatba fogott, mindig a nemzetet hívta
é nfrh" tdiudja. A tanár és vádenczei.
Rafte/.
s: FI y Kare-Cárién Emília Fordította: yXÜDMAKV ALAJOfl.
(Kolytatáa.)
V.
A kin uebapsdláa.
Se továbbá í e talak ée bátorok mind aaon Ml éa tydjiaaa, mélyen a lélekbe vágó kOa-aeMR ís beesálhettek volna, hol as emberi • léaaal ís adéaai tartosik: mert a >4aU tarméesel « olykor a salkség éa le-►dáasal vaié örökfta viadalban legydseük. — •khee asstáo még/más évadom ia járni és IHaellea aaivbe aaaa, hogy annak teljével •S is. mennyi kia Uadkat as emberi kebel-, akier • mérték télerna. — Oly faayar, alijé érék hatalmam befolyással vannak aa tééekrt és aaeavei^eeil wufin l|isn és $aéé kmH, ki lehajol, hoiy aanak
Miaeéheli^ ki a kamat UHaeiaára hélu. félleMi sawibsa Miaaereudt életébei kevés i mert akarata ae igaa, aaéf ée jé. kánt srls •fékam, selve tiaaU és kéle taaj veit. Asen* »\' *ra)e « aaeevedéeék elvMéöébea és a ie-idéeUa llakeit aeeílems á/tai MabldéU és ji^iswledy ÍHA mki üt, km m&r a eiMlé-•a ÍM| jntaánt tlat telta M e®e, uM» mi* Naisg e leftéM-
lateaebb öaaahangsáa képe volt, orda és önmagán uralkodni tudó.
Es nem beesélbetiek-e volna esen falak máe órákról is, midőn Ftreois boaesu, oeeodea estéken a ailány tfts mellett llt, éa keaeit ase-mei elótt tarfva, világoa, vidám, jpompás képeket tOnteUtt fel lelki aaemei előtt? — Ea ekkor kösönségesen reotor volt B.— iskolájánál; nagy aaép (ágaa iskolaépületben lakott, olutla mellett gyönyörf feleság volt, kinek vonááai osodálato-aan bsaohlilotlak Vieden Bóssáéboe, körüle egéss jprerratksereg saibongott, — ugy a básban mint •sonkivfll. — De nem ritkán történt, hogy a pompás képvafisslet egy pillanatban mintegy el-lehelve volt, ha belépett a második emeletben laké Uiaság Cselédje, hogy Manneratedt holmiját öeeaerakva, sítől kérdette, mi fttlött volt oly m?ly goodolstokba merülte, a jelölt ur. Ilyenkor Manneratedt pirfatotta aroaeaal kelt tel, ée éppen uiy nésstt ki, mint a ssegény, aj tetten kapott bonfte.
A legköaalebbi alkonyatkor aaonbao ismét álmodosettf vagy a seue ssár^yain lelkét magasabb regiékhah ábrándeetatta.
Aaon ben a jelsn pillanatra térink viasss. Meggyujtá a gtertyát, Iréaestaláhos ment, hol iróeeaköse, papírjai ée könyvei valáaak elhelyes* ▼e. — n Aludni asm birok ée fBrkéeani nem akarok,? mondá, mikösben lökete frakkját a aaék támláfání tette, ée eanián nagy, ositiógó gombokkel elléiest, Mdognll atyjától övVkölt barna kabátját öi(é fel mely hálóköntöa gyaaáat asolgált neki — „Flrkásai.i n-m akarok* mondá Man-nerstftdt |éa jobban derekára flste a bar;* fsel-gél; passe heaaaál semmit ée álmaim Osak lidér-ospk eehAnek, mint éppaa más álmok". „Per-eae", uvé koaaá. ée kamf^ kevésbé kideg, kevésbé aaiiárd veit, „parsas ott iaaó Ifis gyanánt
I ég:" delgyöuge nem akarok! lenni, de nem is asabad^ Sáros éa lehiondáa vala sorsom, már boea-asu évek] aorán át, éa a panSas aa eaemények lánoaolatából egy aaemat sem tép ki. Erda a tarok lenni; aoha, easflasöm as éld Istenre aoh\'ae árulja el magát éraelmem I Rá ha eat in égi a valaha tatta voina, — ugy 6 est figyelemre eam .méltatta, — Ea va\'óban nagyon ia jelentéktelen \'volua.-f— De hogyan ia pillanthatott ő, — ki sokkal foaeégeaebb, mintsem a aaagény jelölt réesé rdl oly maréaaséget képae\'jeo,] — mondom bögyén pillanthatott f sai vem be e Nem 1 éa es jól van igy jr mert ebben a pontban még aaánalmát eem barnám elviselni. — De tulajdon képen mit teasek egarebet, mint fdtkéasnip — Könyveim éa fogalmasváiivaim tartalmát fogom tanulmányosni.
llaajl és különféle muukákbeu kesdett la-poegatni ;J de nem aikerfilt neki figyelmét U-kílt-ni. -r-JaNoe, igen, ágy mégia meg vau u\'olaó barátom^ kiálta fel, féltre tolá a tárgyakat, melyek Őt nem bírták saórakoatelni, „egyetlen, valódi bd barátom, mely boldog éa boldogtalan óráimban egyaránt követett, — Ili, a sors rnindeu váltó-sásai köst érijük egymást." — Ekösbeu kesébe rfrevé hegedűjét, éa a gyertyát, mint valami fÖ-Ifislsgeet eloltá; annál is iukább, mivel es volt es utoieé darab és táreaájában ossk egy 18»ee aillingdarab volt. — Mihelyt a vooó a búrokat magérínté. lénjle ia egybe ftteddött aaon ssép erőteljes kaagokkaJ, melyeket hangsaeréből kicsalt, mert Kevn érsi át teljes lélekkel aa iatení osd-véaaetet, mint Manneratedt Fersnoa. Nem egy keaerdj érában eaereett es neki nyugalmat vná-goeeágot ée békét. Moet is, midin agyikél Isgke-ssrűbShéráinak él4, nem mnlaeatá el, mint m4-dig jóÚkduyau Itatni, asodéme ésssivérs. Mikis bee elteifes pempás hangok a kie kamrán át | ságnak és 0 viaskidó asivbs utat törask maguk-
nak, futó pillantáat retünk Manneratedt Ferenoa előbbi sorsára.
Atyja meglehetőa jómódú hivatalnok volt L——ban ér Férenos egyetlen fie mert nővérei mind elhaltak, Legfiatalabb korától fogva a tudományos pályára neveltetett. Aa általa válaaatott aaakmában, már gyermekkorában nagy tehetőé* get ée égető tudományeeomjat tanúsított, olyapy-nyira, hogy tanitóit bámulatra ragadta, miáltal aaok teljee megelégedését és váltoeatiao jóakaratát megnyerte^ éa nem egyaser réaseailtetett\' ernyedetlen ssorgalma miatt illő jutalomban, — Ennek dacaára eem gyfllöltetett tanulótársat által, mert már korán értett bossá, mások aeeretetét kivívni. — üarosias játékaik — vagy más gyakorlatokban ép olyj kevéesé bírták legyőeni, mint a tud\' mányban, mivel Ügyessége éa téstéuek rugé-konyaága pótiák aet, mi teetí erőben hiányeott nála \\ — éa külnben ia, d volt a asolgálatrs leg-kéasebb éa legnyájaeabb fiu aa egéss iskolában, oly élő lexikon-féle, kiírna a többiek fordultak vagy latin fordításaik- vagy más egyéb föladvá* ujaikban fölvilágosítást kérendők. Soh\'aem dicsekedett előmenetelével, hanem baladott pályáján nyaffodtan, viga«stalódva. nyájasan, eaelidea ée mindenki által aaeretve. — Miu áa elemi iskoláit be végeste, a gymnásiumot látogátí ée oltani bárom évi tartóakodása után eailöthea tért vieeaa, hogy a karáosoai ünnepeket ott ölje. — 17 évee korában, minden réeabea igaaolá aat, mit gyerinekkori oeotgalmátél föltéteieatek, — tárt karokkal fogadták asttlŐi, kiknek ogyedilt reménye volt Benső ötömmel olvasá atyja a aaép biso-ayitváuyokat, miket a gymnaSmmi tanulmányoK-ró! eséraave, hasahoaoit-; es aa atyai aaivre oly jétékéaiy hatású veit, hogy örömmel aéeie, mint sjlődik katalmaeea aa elvetett mag ée gaedag álltáét ígér. — Aa öreg anya, ktesk aaems fé-
fel dolgod Simák. A felhívás lohasem hangzott névsora legnagyobb részben] a gyttlés alatt ads-•I; a siker mindig lelje* tolt. A Régi Magjar ! toll bo a gyUjtdk által.
Nyelvemlékek kötetei 8«d»ár, valamint
letet, I * Népdtlok
Tájssétár, majd a ás Mondák
H7 i i
Népköltési Qyilitemény kötelai euuek aa együtt munkálkodásnak a gyümö caai I Aa irodalomtör-téríti biaotiság is htveu ragaaekodik ehhea a u ü iUmu annyi Jót termett hagyonsanylioa a mag *a» gyáaédve. nugy feladatának omi úgy falai hot meg a igyekezetének csak dxj leea leijei •ikeré, lia nya\'vllnk és irodalmink lörtéueléuek tgyei iu»at ia aa a lelkesedés karolja, fal, moly ••iádig a régibbkor] neujaeti inivelteég aaarto h-veio romjaiból emelhet !aa fliüknok legazetib emléket! tusért fáidul ni njden kihez a mindenkit kér a kiuek caak módjába* van, hogy adatok köaléeéval, ilyonok.ro v»é figyelmaaletéaael járuljon o nemzeti Ügynek gyáinolitáaához. A íageaekélyebbaek látaaó adat: jegy pár torból álló régi jegyzet ; egy elrongyollott könyv láb la, melyeu Ijájaani tulajdonosának boré áll, ki egy kor irodalmunknak lehelotjt munkáaa; hányt ve telt régi Tersek; lovalok stb. aiod nagybecaüvé válha\'nak majd a tömegbejn, kellő sorban s magok helyén
A gyOjtés nem ssoritkozik csupán ásón 70 évi időközre, melyből as Adattár elaio folyama fog közre bocsáttatni. Kiferjed as irodalmuuk lörtéueléuek minden kórásakAi a, —- ea caak a azerkeaaiée kaadetét jelölú Arért minden közlést, miuden adatot bármely iddbdl köszönettel fogad a biaottsig, s kéri, hogjy a küldemények aa irodalomtörténeti biaottaágnak caimére aa Akadé mia épületébe utssita—auak.
Budapest, 1880. mártjsius Í5-én. Saáu Karolj/ ■; Szilády Áron bisattMfi elnök. _bixottaagi előadó.
Helyi és megyei hírek.
Meghívás A nagy-kamarai kisdedneveld egyesület évi lendas közgyűlése aa 1880* évi április 4 ére kitttzvé volt határnapon megtartható nem lévén, ujabbi határnap kitüáése vált szák-ségeasé As alapszabályok liO. § sa értelmében a i nagy-kan iaaai kisdednevéló egyesület évi rendes koagyülésének aa Rovodiia helyiaégében leendő megtartására, ujabbi határnapul 1880 április 18-ik napjának délutáni 3 óráját tűsöm ki. Tárgy sorosat : a) t Elnöki jelentén a lefolyt évről, b) a loaárt évi saámadások iel&lvizegálaiáróli jo-leutés. o) A leköszönt elnök s titkárok, a netán as uj >5 évi idő tartamra bo nem iratkozott igasgaióaági s válasatmányi tagok nem különben aa aiapsaabályok 15. §-a aaeriut I kilépett 10 választmányi tag helyett ujak választása, esetleg a kilépett tagok újra megválasztása, e) Aa épitko-aési tervrajzok s ezek köluégvojéoéaek tárgya-lásai f) Indítványok tárgfSáaa,
N. Kauiaaáu, 1880. áprilia 4-én.
•j tíluu Pálné.
mAsod-oinük
— (T. olvasóinkhoz.! Lapuuk inti Bzáma e ~ negyedévben az elsu. Az alul irt kiadóhivatal tisztelettel kéri azon t. előfizetőket, kik hátralékbau vannak, hogy ezen hátralékokat minél előbb beküldeni szíveskedjenek. A kiadóhivatal.
V — Érdekei hír. Zichy Mihály, kiváló festő műéiéaaUukról azt olvassuk az] nEllenŐru-ben, hogy jelenleg Niaeában iduz s néhány nap múlva tívajoaon és Oiaszorazágonl kérésziül haaajó és Zidifiun fog megtelepedni, hol nagyszabású műtermet építtet Kaeutúl tehát állandóan itthon fog lakai Zichy, de azért évonkmt 2—8 hónapot Párisbaa fog eltölteni\'. —
— (Kötgyölét) A nagykanizsai kisdednevelő egyesületnek o hó 4 éro kitűzött közgyűlése 18-ára balaeataloit. A közgyUiésro külön meghívók bocsátottak ki, — a míely a negyedik gyűlésre nem eszközöltethetett, miután aa uj tagok ___: I \' t
■■" a ■■ 1 ■ — -
nyo és bálványa volt, nem bírta jeléggé néaui a szép, élénk, illedelmes és éaolgálklra kész ifjút; és mint repeoett aa anyai eziv örömében, ha mások ja daliás, csinos ifjak dicsértek, ki oly szép magatartást tanúsított, oly ügyesén játeata hegei düjet és oly bámulatra méltóan énekelt I
Ezen tehetségek egybekötve komoly, szerény modorral, saánios meghívást saereatek neki. és minden általa látogatott körben ünnepelt és j saeretve volt. — Megszakítás nélküli saórakoaá-sokbao tei\'ok el a karáceoai ünnepek, mintegy, agyotleu nagy örömnap és a töbm téli hónapok is ép oly báialauul folytak le.
Nem sokára a jég ia kaadett olvadni, és egyik legelőkelőbb póstabaióu, bóaüuk Málmőre és innen Lundra ntaaott. Előbb azonban, ter-méasotoeon, a mama teljoeon alvóit foglalva, aa Myotamre kéaattlő if|At a akükaétfeaekkel ellátói. Kot variónő dolgoaott a nagy menny iaégQ foliér-nsuiün, bálóaapkau, slbbiu. A saabó a kék saö-va<Q egyenruha késaitéeévol volt elfoglalva J — aaonkivül készült Ferenca ^aaámára köpeny, ée Jelaő kabát, mihea a gyengéd anya Önmaga fonta a lohalat, ea pedig oly finom szövetté volt szőve, hogy annál különbet gyárilag eem készíthetni. — 1>« in nd ea\' osak csepp volt a tengerben, a nagymennyiségű aaaali gyttmölce^, kolbá«z-, sonka , vajjal telt dobozok-, fAaaaroaatt hering- ée nagy kenyerekhez képest, mint a gondos anya, a kedvel tfíé számára a bőröndbe pakolt, mert a reggelit Aa vacsorát, „atyus" moiudá Manoor-stedi asesooy, térjéhaa, „ottboa költse el gyér-makttok.*
Aa alyáaak eomai ellenvetésé nem volt ea okw javailatok ellen, mert a Laadbao való tar-liakwdáa égy ia sokba kertit, - De mégis el kelte mennie aa il}oeek, aafl X/psoáa nagyoa aiieoBs vott — „Aa lötodainmsllett ott som ot-aeébb* eobaitoaák Mannersiedt miién a no-béa időkre ée aa éraűiető péaahiáaiyra gondolt.
Végié aagérkeaoit $ ÍOOtOS uap és a fáj 4alamm, méifm megindító elváláe éiája. - Aa megvals indut^aj de még ia legyőoé sötét sokaimat, mely mmká m tán utoi-)i» saantja kebelére. - Aüka Urtajípdia
— A Ballal uradalom pilon a fővárosi aspl lapokbaa kösölt hírt valaajiot mi, ugy helyi laptáisunk a „Zalai Köaöojr« Is kötölte. Illaté-tékes helyről értesülüukj no/y az egész neul egyéb rossaakaretu mystttoaiióoál, sőt oealáaso alapsaik. Aa árvereaés elen a semmiségi panass be is adatolt a a.-kaiiiasei iir. lörvén)székhez.
— (Jttékoaytág). Tápdlozáról Írják oekűok, hogy aa ottani ier. hilköaeégi elöljáróság mároe. 29-én megurtott ülésen ügyknosak 60 irtot sas-vaaott mag as olt fenuélljóasgély egylet réaaére; 100 frtot pedig aa orsaágps tar. siketuémák intézete réesáre, mely összeg 10-—10 frtnyi évi járulékkal törlesstetik. Elismerésre méltó telt a de rék eljáróság résééről mélyáok áldoaatkéwséga valóban uagyobb köaaégeknik Is például saolgál hatna.
— A közoktatásügyi in oisetornek a középtanodai oktatásról beadott törvényjavaslata 6 fejezetben és 94 § ban részletesen ée bőven torjeaz-kodlk ki a középtanodai okla*ás rendesénél Illetőleg. Aa 1. fejeaet saól as osztályozásról; a 2. fejezet aa állam rendellfesésá és közvetlen vezetése alatt álló gymoáziumolc szervezetéről saól; 3. fejeaet aa állam rendelkezése ée közvetlen ve* setése alatt ál-ó gyinuáaiumof és reáliskolák kös igazgatását tárgyalja; a 4 fejeaet as éretteégi vizagá\'alról ssól aa állam rendelkezése és közvetlen veaetése alatti iskolákban ; aa S. tejeeet u hitfelekezetek, hatóságok, Itözségek, magánosok és társulatok által fenntartott nyilvános gymuá-aiumok és reáliskolákról saól, és a 6 egysssrs-mind utolsó fejeaet a magán gymnáaiumról >s magán reáliskolákról intézkedik.
— (Hengvérseny) Liedl Ferenca hsgedü-mdvéss hazánkfia, Bisohitaky Miksa or eaives közreműködése mellett ma szerdán április hó 7- én aa „Arany Szarvas" diaatermébeu h ngvsr-senyt ifcudee, melynek mflsorozata a következő: LNpónala zongora és hegedűre Miels-Qade Bi-sohitaky M. ur és a haugversenyző. Q. Introduk-tioii el Bondo Saint-Saöus a hangversenyaő. 111. a) Legeode Wieuiavsky b) Elegie Ernát a bang-veisenyzŐ. IV. Dal énekli Binckitzky M úr. V. Fauat ábránd-Sarasaié a hangversenyaő, VI. Magyar tái oaok (L II. V.) Brahms-Joackím a hang versenyaő. Holyáraa: Zártszék aa eleő S sor 1. 50 a többi 1 írt. Bemeuet 60 kr. Jegyek előie válthatók Práger Méla gyógyszertárában és a hangverseny estéjéu a pénaláruál. Keadste pont 8 órakor Figyoim^atetjllk l. kösöüségünkot a mai hangversenyre r-ajánl|uk derék honi művészünket szíves pártfogásába.
— Gyászhír A voeaprénii kegyes tanító-rendi háa tagjai szomorodott eziv vei jelentik sas-retett társuknak t. P. Tóth Kálmán kegyes-leni lóreudi áldoaár- és negygymuasiumi tanárnak f. 1Ö80. évi ápril hó 8-áu aélotáu 4 Órakor a hal-doklok saeuteégeinek ájtatosl flslvétele után éle-lének 27-ik évében hosszú betegség után beállolt saivhfldésben történt owudea elhunytát. A megboldogultnak hált tetemei vasárnap, f. hó 4-én, délután 4 órakor lógnak a kegyes tanító-rendiek teiuptoinábau beaaeuteltetui és aa alsóvárosi sit kertben örök nyugatomra elhelyezletui. Aa engesatelő saent mise-áldoaatok ogyanoank a kegyee-tanitóreudiek teuiplomábau jövő hétfőn ápril 5-én, reggeli 8 órakor lógnak a megboldogult lelke üdvéért ea irgalmasság Atyjáuak bemutattatni. Veszprém, looO. ápÁÍ 2-án. Az örök •
ilágosság fényeskedjék neki 1
(Barciak Igaza volna.) A 15. század egy régi jóáiatábau l i. aa áll, pogy boldog azon ember, ki aa 1880 dik évet megéri, és hálát ad-hatv isténuek, hogy a hetvenes évek csapásai megkímélték, mert a nyolcaviuias évek tizedében a föld kéteaereseu fog teremni, e tizedet legelőször is háiom borgazdag esateudő lógja megkezdeni. Gabna és gyümölcs nagyon sok lesz, aaonkivül hosszan tarló békél leend. — Bizony
mai adott Ferencanek jóaaaró intelmeket aa életre mint viselje magát uj pályáján. —• Aa anya ksdveucae keblén aokogott és moudá : „Isten áldjon meg, drága, ssorolelt gyermekem — ne feledd el atyád tauilásait és emlékeazél anyádról, annak kéréeei, és kényéiről, ha kísértetbe önnél, mért fájdalom, a gouéea világban nincs liáay abban. — (Fo\'ytatása köv.)
Hog);tm voluék .... .
Hogyha volnék gyónta aaellő " -Ott susognék körülötted, Kis madarka ha lehetnék Ott repülnék én fölötted.
Bár lehelnlk üde hei^at Melynek szemed magfirülae, Volnék bároeak virágillat Melyért laived feihavüina.
Ámde aaellő, kis madárka, Illat, harmat nem lehetek | * Legyek ugy hát halasam Írja,
Gyógyítója b&s szivednek.
__ & &
Visszaemlékezések.
(/■\'ol/L és féf.)
Arról a merészen kivágott ruhamell-TŐI mégis aat vekmarősködtem következtetni, hogy aa én hölgyem nem máa, mint ssíné—nő Hobó saiuéeanŐ Irögtön kéea a kaland I A eainéaznŐ a legkellemesebb • kövotkoaéekép a férfissivekrs legvoaaedelmaaebb teremtés a világon. 0 mindig ugy tudja alkalmaatatai magát, a kogy épen aa ember gusaluaa kivaaja. Majd saenda, ábrándozd, mint Morvégia kékanemü gyermeke, sujd mag alalvadai látsaik abban ea előkelő puhaságban, maiiban a kreolnó kiaálóiagos fölénys rejlik j majd saouvedélyes, sóvárgó mai agy spa nyolnő, majd meg Mktfloa, aeilaj, mint Thargia feketeeeemü bölgya, s ha aa ember épen eaoeu-Uúm termésMlü, led I ienai delnő, ^énil, oai*
mindeaen dolgok ellaaébeo semmi kifogáeuo k nlnoeeo, mert ránk férne mludabnyí, de még eesa annyi i*.
-t- Tspolczáréi írják nekQak t Tekiatalai szerkeastő url Engedjen, kérem lehány Sorayl tért beoses lapjában, hogy egv npiosslelk(| tau> térfiUoak hálás kösaönetem adóját rójam le a — nagy közöoség előtt. Ugyaoie noseaabb idő óta aa Óvó usvoIm \'őrén gyakorlzlllag működvén, a saükaégss eliliéleli kik^imésro is lováutaiii szert \' tenni, nogy égy leteeodŐ vizsga által kisdedóvo-Idák vseetésére képesítő oklevél birtokába jut-liaaSftk. Kan uj ozélt immár eléltem, eleintén pedig JUdí tanár ur támogátáaa által, ki engem agy ngéaz éven át mindén díj nélkül oktatott és aioekivftl tanáoeaival a utmulatáeaival segédkezni nyújtott Fogadja .tehát a tisztelt tanár ur mélyen éraett hálám kifejezését emberbaráti, önzetlen oaolgálatáiért. melyek által éo, a kire -t mint özvsgy — több gyermek usveléeo és ellátása ván a gondviselő* által jbjava, aaon örvendetes helyzetbe jutottam, hogy éaeotul nyugodtabban tekinthetek a jövőbe —íKelt Tapol-oaán, 1880. april 2-án." Siingtr Anna, okleveles óvónő.
A Papi Keazthelyl sáárnv vonal előmunkálati )iöltséMre történt aláírások i Qréf Eatsr-lliázy\'llórioa D00 forint, gróf Esterház/teslvérsk 1600 turmt, P\'pa vároa 600 forint, Pápai takarék-ipéualár 60U forint, Pápa-városi s vidéke taka-rékpénztár 100 forint, Lóekay Miklós 100 forint, Pap János 100 ft, Néger Áaoston 100 tíchő-uauer Antal 60 ft, 8 .eveia BLároly 100 ft, Bar mUller József 50 ft, Báró Üobtrita Zsigmond 100 fi, Iliása Imre 100 6, Noaslopy Gyula 200 h, Sapka Jeromos 100 tt, Ihása La|os 50 ft, [Devecsori takarékpénztár 60 tt, Békássy Károly IlUO ft, gróf Vallis Gyula 100 ft, \'Pikk Henrik Íl00 ft. Mádai Izidor 100 ft, Nagy Ignáczné 100 ft, Takáoe Jejuő 100 ft, tsazner Manó fiai 100 ft, Tapoloaai takarékpénztár 100 ft, Tapoloza báron 200 ft, llaodler Mihály 100 ft. Csendes llóasef 100 ft Hauauer Béla 100 ft, Kluge Fe-
renoziié 50 ftl G/Őri Pl Jaka\' 800 fij Töreki A1
spökség ladár I
100 ft. Lőwi 00 ft, Sólyomi.
Lipót 100 ft,! Hvaslícs Gyula 100 ft, Skublioe Gyula 100 ftj If Putbeány Géaa 100 ft, Bogyai
Íilvan 100 flj N.váasonyí urodalom 100 ft, Ben-aki érdakelíség 198 11, .Vesaarémi ptspökség 400 ft, Bssseuyei Emiő 200 ft, Szttos István 1200 ft, BamaaaeUer 100 tt, Donor Kajetáo 300] lt, £itner£áodor 100 fti Keaathslyi ivón igéret aae-íjint romélheti 1000 ft, összésán: 8443 tu Helyei-tea elnöknél is van még egy tv körözietés alatt* As aláíróit ölMSgek egyaa vidékek köal kflrret-líeaókép oazlauak meg : Pápa, és vidéke — 39S0 ft, Deveosor ée vidéke •— 400 lt, Veeaprémt\' püspökség — 600 ft, Sümeg és vidéke - m ft, xapolcsa, és vidéke — 1600 ft, Bsndeki íven 1193 lt, KeeilhelyrUI jön ílOOÖfrt (Pápai Lapok) — Fiyyiimebe Zalamegye t. népiauiióinak: A Bátort 1 joi és Hoffmann Móv által ir| következő czimtt tankönyvecske: A itülő/Old é» a haia. Zulnmegyt úm*rtttisi Mdjfyarortság tömd fö drajtdval megjelent nuuodik kiadásbau ia éa aaertóznél megszerezhető. Áre 26 kr. — A K II Jézsef állal sforkeutett: „Magyar Paod. Saettle" 111. fttkele o könyvecskéiről a következő képpen nyilatkozik : „A Paed. Szemlo" 2-ik füzetében aaou óbajtáauuknak adtunk kiiejoaéet: vajba nemsokára aaou kedvező helyzetbe juthat$áuk, hogy miuden vármegye népiskolai földrajzát mu-taibatuók be olvaaóiuknak. Ugy látsaik ea éhaj-lárauk leljeaÜ éabe fog meum, mert aaóta ismét k^L.safi^óföldiame került elénk, melyokuek egyike a föotneveaett jelia mű. A aal a vármegyei közig, bizottság ajánlja. iMi aat mondjuk rá, hogy a lmuuka haaai irodalmuuknak diaaére válik. — Ajánljuk pártfogásába a aalai tanodáknak, figyel miibe pedig nem osupáu a aalai tanítóknak, ha-ndin minden tanítónak, jki okszerű módon akar füldrajat tanítani.11
gányleány a akár aulu bajadér is, ha épen ugy lelseik. osóval kedves taremlés. . i Eautáu a föltevés OLláu épen isóba akarlam véle ereaskedni, midőn oda loppau a niucsér a levessel. Már mondok, bk egyszer ide noata4 hát osak megessem elébb, hogy el ne büljöo. Aztán még mi tlgadás benne, jóllakoit hassal kellemesebben is tud aa embeí ga\'valérozui. mert ugy Isgelább uem kell rettegni attól a vesaedelemtol, hogy azokba a saép költéi söngedolmekbe bele-kórrpgjoo az ember gyomra amolyan nagyon pró-am rnytmusokkal. Higyjék el önök as éhes gyomor a legnagyobb ellensége aa Adouisanak, meg a sapreltnesnek. Bosz oaipő, lyukas kalap, loltoe bügyogó még oaak megjárja, ezekben már ma-gsp is voltam saerelmesj de* ébes hassal még soha.
A* éhség meg a szerelem kiengesztelhetől-lea ellenségek: a mily mértékben nő aa egyik, ép oly mértékben fogy a másik, a kettőt ösese-barátkozva még osak képaelni eem \'lehel.
Mire a levest elfogyaeatoltam, aaereneeésen megérkesettu mártás és vele egyetemben a has ia. A mellettem ülő öreg ur ekkor már a túrós rétesnél járt. Amint igy néztem, egyszerre eszembe jutott róla a Balaton, midőn w Sióu a saili-pek mellett elsaakitotta a töltést Abba ie épen nyen gyorsaaággal hányták a komákkal teltaeá-kokat, mint aa az öreg ur aaokal a hatalmas túrós rétes darabokat a szájába. Ha tőlem függne, én a pénzügymiuisatsreket műidig a legnagjebe-több emberekből válaaataaám. Ások legaűább as ember saame láttára ennék meg aa oroaácoU....
\' „Mi van még ?a kérdém a piaoaértőí, mi-dón már n mállást ia beoeilettel elméiláaoliam reudelietése helyére j mart megjagyarodé, kogy étlap arra a tájra a hol éa ebédeltem nem kertit, llévéa aa éa asatalom aa atolsé előtt való.
pVeeapeooaaya, töltött borja ás üiüoaomb, liba, oairks, margarirosott fogas, tészta mindenféle itb. slb." h
LMé hál hoaaoa nekem libát éa mellé salátát) de gyorsan ám, érti T"
Megértella, mart rftgtfta ott termett a kívántakkal, bár aanvi embereéget nem tudott, hogy aat felelte volna rát igeasa.
- Mvld kirak.- Aat hiroeetehk a lapok, kogy Mílotioa Bavetoeár elhagyja Újvidéket és Béoebe megv, ahol állandóan akar megtelepedni; egyssorsmlöd emlékiratain dolgozik. — A koro-naörököst, Hedolí főkoroeeg I feaoégét oagy ün-nepélvweégekkel fogadták a oseb főntrosben Prágában, — A román fejodelomoő a kŐltéeaet lel Is foglalkoaik s legközelebb fejezett be egy vigjátékot, melyet a fejedelmi palotában elő lógnak adni. — Aa oroez oaárné állapota iámét ro-saabbra fordult; a mit a gyógy mi vészel megto betett, megtette, de a- — halál ellen ulnos or-vosiág. — A bodapestl eskttdtsaék a l^zitásaal\' vádolt Hoitsy Pált, a aF0ggetlouségH maukatár sát e-hó április 2\'áa tartott tárgyalása alkalmi, val, felmentelte. A vádlottat Komjáthy Hála védte.\'
— Aa angol liberálisok tuleulybea vannak még eddig a válaaztáaoknál. Ugy látezik Gladatone iagatáeai mégis hatással vannak a választókra.
— Sándor bolgár fejedelem április l-jén erkpzett Szófiába, a hol tüntető lelkesültséggel fogadták.
Gíeella főbormegnő április 2 áa egéeeeéges fiagyermeket ssfllt — rejaoeevieh g*óf\'%orvát bánt lelkesülten üdvöaölle ápillii Jvjéo iSszék la-kosaága. Este kivilágítás és fáklviú-meaet vo\'t 2-án pedig nagy dísze jédst rendéztek )— Ka* lozevárott Cs. o. vagyonos polgár ! két leány Szamosba ölte magát. — Paksoo nagy ttts i oagypéntekeo.
e a volt
A nagy-kinl£i»l takarékpénztár rénzvéu) Utrwtbá*
1880. évi márositta havi forgalmi kimufatása.
Be vét a lek.
sasai láaaf
Pónztár maradvány 1880
29 én.......
Pénatár aaámla U\'l bltalaaftuak BaUt Vált* KAIoaSn Klélagtséal Kauiat Uvlratáai dlj KólfeMf
Ilátrakvl kftiu.it Hubéijftfeéalsii brUjIfpapir Értékpapír saelvéay lugatuu birtok lngatUu v i&vedalinl Oené^i kSttalg előleg tlázliérhitralék C8ctkarbiitoiius Vagyss* Lsjsgjzésl dlj ttieedalml kantat Hssbirtok Annj bfUt r r«uk i,
árany kólea. ksaat
fsbr.
I
182
fh.
1290 M.670 33
47.281 64 62.611 06 p;-
430 -K9SB Ó\\ \' 40 70 I M 85 1,084 \'49 Í4IH 32 811481 | 84 401 188 Ö90 50 218 82 48 |82 18» 69 •I 77 |171 67
I 1 -
1103 \'43 7M) -
- 86 60 -
1611 l(Kl |86
Kiadások,
17. Adé« pénztár aaámL
Betát k ssjniIs
Válté ii
ItOlesÖn * „
k|8ieg«s4ai * • „
Batét kamat *
Kamat *
KoiUif H
Tltatí flaetéa „ Háabér jéredelmi
Rrtékpaplr H
Értékpapír aulvény .. Ingatlan birtok Inatlan „ jövedelmi „
Ogjrvédi köluég előleg r „ Oaitilék
TAskárbiatosIláai „ ,
Vagjaa ■ .„
88^80 68 -
11,070 -§10 • ÉI7 16 Ki 88
100 29 18,806 Ö71
B24 í 23
Ith6 010 [lé 171
KéespéaaelAtét Oaeaa forgalom
219
1826.
438 i 26*0
iípFTJí
176JS61 29
TJOTT8
87
Nagy-Kaniiia, 8l{8. 1880.
„KOldje ide a aoaálkelaeitB, mert fizetni akarok, érti?"
Megint megérlelte, de azért nem felélt e^y árva saól sem. Mem\'eaántem volna aat a saép piros lihaoaombot a léjéhez mázolni; de mire eet elgondoltam, akkorra már saoreoeoéjé^e, elillant mellllem. A ,oaá1kellnerM megjelentj sse-bébdl. kihúzott egy kis kanosak táblát, a ttle melldl elévett egy darab palavtseedl s azután oda állt jállakatt szomsaédom aa Oreg ur. théta mögé, ki már ujjai köat tartá a kö vér bugyellárist.
jLe^f
Marbahos séekamártással Fóeelék vesepeosooyévol Töltött borjú szelet Saláta
Üárorn kenyér Tésata kétaaer Két üveg ábrahámi
26 ki
1.23 94 64 IS 1.56 1.80 TUTIT
Summa summarum j&zt a eeámla f6liánét nem nekem \'kellett ugyan kifizetnem; de azért a lihaoaomhbél még is megakadt egy darab a torkomon. — Tedtam, hogy rám ia kerti a sor I
Hát ae Öreg urf O meg olyan savanyu képet vágott, miot a fanooali faaallet. Nem is ki-szem. kegy meg nem fordult gyomrábaa aa a sok drágaság, melyet a tarkán osak iméat eregetett le.
„Megbolondult aa ar Y Hiszen otthon az éu feloeégem magáaak egv eaekérrel ád ilyen oagy-valékot 7 frt 11 krértl\' De pereaa hogy a pio ooér erre a nyomée dokomeatumra nem avott aemmit Aa ftreg ur tehát zaépeo kivett katf^\' lárisábél egy tis toriutoat, s viasaakspott beldle 1 frt 18 krt, amely toaaoggel aatán iparkodott ie tovább állai.
Rfc>i ie fisetek" moudám azőmyl rékory bangón, e eMvovém utolsó 5 forintomat amely-bdl visaaakaptam 1 mood : két krmjaári. A ovi* oéeandvsli kaland termésaetasen fuosba ment, de 4 pinoaért-meg a Vakart, meg a kiállitáat még moel is átkozom. fuJtj.
tuiBrustleidende
leaségeit megismertetni. £s m utóbbivá néave ü)elent|ttk. bo^y semmiféle oliquehee nem ter-lotuttk, érqekeluk aa igazság i t tudomány ér-dskei, melyek a sseméTyei kérdésektől ép ugjr távot állanak, mint u önérdek. Ds hogy a n-ág forgásától el ne meredjünk, kénytelenek le-satluk a tadományasoa^se b&várokat pólustól >ólásig elkísérni, i te aijquator forró legében fuldokolni, mini k szükség megfogja kiváuui. E tárgya dolgokéi egy ktUöa rovatban lógunk csoportosítani, melyben | geogrepkie körül érdemeket eeenett egyéniségekről külföldön megjelent e e tudományt élteiében érdeklő művekről is fognak megon^^esni, hasai geogr. irodai* műnknek külön rovatot tartráu tenn. A „ Magyar Qeea melynek hasábjain e t. olvasó Qaúrbuss Géza, Dr. EineriAy Gésa, Dr. Mérky Sándor, Dr. Ortvey Tivaoar, Rsqtunyi Qéaa, Dr. Hotb Samu, i seámos mia.ntvvel iamert névvel fog telilkoeni — ftldrttai havi köslöuy lese, mely | 3—4 ív tartalommal fog minden hé elején megjelenni májúitól k esd ve: seükség sseriut rajivagy térkép mellékletekkel. Ae elsó tűset májún elején követkeső tartalommal fog megjelenni: 1) Marosvölgy aattkQ.etének leiiéee. Dr. Mérky Sándortól. 2) A töldrajai tanulmány kihatáae e gondol kosáé módra ée kedély ál lapotra. Dr. fime-rioey OéaáiéL 3) A hesei etnnograpliíából. C»ir-busa Gócától. 4) A földrajai sserkesstŐ módsser, Houti Gyula. 5) Könyvismertetés: Dr. Ortvey Tivadar. A magyarországi Duoassigetek iöldirati csoportosulása éa képaődésük törvényei viéronyai Károly, — ée LakiteNeigerFöldi a ja. Kflrösi-től Repertórium ; statisstika, vegyesek. A korsae-riien kiállított tolyóirat előfieetéeí ára egéea évre 6 fr». mely eeonban két réealetben is fisethstő e félévek elejéig. Ajánljuk e hasai csélu köahassnu vállalatot e ssak ée olvasó köaönség becses figyelmébe. As előfisétéei dijak ée. e lapot illető köáleroények Budap est, 1-eö kerUlet| uriutoaa 28* ss* alulirotthoi küldendők. Budapest, 1880. spr. j hé. Lova dny i Gyula
i \' elemi és polg. lek* t uú tó köp ifl intézeti tanár,
mint a „Magyar Gea* sssrksestfje.
HIRDETÉSEK:
1880. roárcsíui 31
Etttottal M*áa a .Magyar Qaa« i tnéemányee havi folyóiratra. \\}\\ vállalat-ék a magyar tsak- és oWeeéadettnség {eogrepb a köelüuyétel j biee ma már a aaon grveudetes stádiumába lépett, a tudomány, mely nem elégeaik meg csn-k5*yv»rodek temekkel, hanem anyagát, Mt Önálló folyóiratokban is rendesgeti, miit s roetálje. Megkívánhatjuk esi a ge iától is, mely nemesek méltó helyst fog* tudományok sarában, hanem e köaaapi vt as eleő tekintetre látssónál tootosabb ibb befolyást gyakorol. —. 8 asért oaéluak latunk nemosek a ssakférfieknek alkalmat m ae sesmék üestáaáaára, mert mennyi i reudesendő anyag, mennyi e megvitatandó i főleg most, midőn uuudea ideig aa álta-válaaatott téren oly kevée történt; másrésst ik a tuivelt olvasó ~köeöoaéget is bsvesetni omáuyba, aat bassnossá élveaeteásé tenni. Legyar Oee* esélnl tflsi ki msgánsk élőhely esui basánk ismertetését, s tősulyt fek haaai viszonyainkra, figyelemmel Wiaérent iraja haaai fejlődéaét és haladását, ]a hasai kereskedelem, löalekedée állapotát, és köa-i less mindaaou oraságos érdekeknek melyek e geogiaphiát is statiestikái illetik, vagy inak kerelébe béiltesalheiők. Es oknál fegve iseu foged el ée köaöl e program in keretébe i alapos értekeeéet, tudósítást ée telssólelást. 3séija továbbá aa etbnograpkla meaejére ki-•eakedai — s s tekintetben is foieg e kese iraiu belül maradni — csak oly általános ér uéseket bosni, melyek e hasai vissonysink-Otaaefüggenek, s asok«-a befolyást gyakorol • , — a geographiát mint a tantárgyat, e teás iskola saempoutjából figyelemmel kisérni, ankOnyt — és ssaktudományi kouyvpiaoe je-
Öiigtihtj Antiiig sugyel g aid. •gyeeSleÜ titkár
Szerkesztői üzenetek
Közgazdaság.
8233 seám.
ÉrtesltéM
e keleti merhevéee állásáról s égyéb rsgályos ét járványos álleti botegelgokről, toljó évi már esi us hó tttől 31-ig.
1. Msgysrorsság.
2. Hurvát-ttslavonorsság és
3. A Horvát-Sslavon katonai határőrvidék területe véaementes. V
4. A fiaméi tengerésseti hstóséjpisk távirati jelentése eesrínt Fiaméban és vidékéu ss állat-egéssségi állapot teljesen kielégitő. i
6. As osstrák tartományokbsn urslgs -mar-bevéss : *
Kelelós iwrkeiztó; HOFF1HANM MÓR
TEME8VABY MOH
M ezIpö-Kjár raktára!
Ifi BUDAPESTEN, j
MSBw^ király vtua I. szám. káré 0r- j
nHH^^ cry feie lux,
^H^^^^^^^PP itat) l»an óh kicsinyben. (
Kék. uánára : K<«MÍ«llpik ebertassllebíl « MtWt « 1 frt 10 kr. ^
SSU-rú^a, S»iUn takiiplk, IwmhIi ét iHimifc . . t frt S0 kr. |
csipók cmt»kk*l. Sbuib •UrUítíntól vagr UrWI . S frt 70 kx. | lUgstU-csip&k Irnyinán* orral, nutffta aMukiuű l»(ojabb nHt S frt 80 br. ] Kt|iiii\'(«>|iák Mfmliil TI0 MrgaliSrbSl, ktttte "
talppal, tMgM aarokluű, laanjftbt> iuUi . t frt 50 kr. I
K\'*t m»uii< (<.p4auk SaooMtk. ^bmik, flajra^ n>l . t frt 10 kr. |
KkwUwln tiupánk nigMjrknbval,m|m L1~n>wl. kínaira • (
rokoko wrnkkal, Ufajkbb mbiw . I frt K kr -
aS«rlw*tfrig cj«fi* liftuk, HhraUka MtHAiMi. iimi talppal (
rokokó mrvkkal, elefuu subái......S frt 40 kr. i
HSn\'iUKiM topánok MgrSakSl, uögalt talppal, mugaa kiTigómI, I lagSaoSMkk kiáiüUjt . •.....I frt 10 kr. |
Urak számára:
I Hittl calpAk Saooi MrbBt\' . 1 frt M kr. <
\' Topisak orla nagrtabSl. «4i talppal ......8 frt 80 kr.
I Tftnnk Mgraahlil, Hajnim orral éa talppal . . 8 frt 80 kr.
| ltf)ul><>r tapáaok vikwwk, wt* daptaialppal, n lejjobb oüaAg. 4 frt 80 kr. | Hfjubi* topáaak koatySMrWl, a Uk<t6 Ufjubb linhÉg . 4 frt M kr. [ Sfmtu kkápi ayiii Moajrra, U^obb atfrtakSl, afr talppal 8 frt 80 kr. I Kigim SlMipS (tajmÉaoo dlaaaMl, Ucujabfr mW . 4 frt f— kr.
a Cérnák art* tSm ». aofraab6rbűl, m|U Már aróMt talppal 8 frt — kr.
k Opanaokcalpftk ofcfriahM » \' .....8 frt 40 kr.
f Loánjrrí\'p&a tbcslMtüac M bórbfil I frt 80 kr. — 8 frt 40 kr
I Qyoríaokraip&k........... 80 kr. — 1 frt 80 kr*
m naftvaéaléoak pootan utánvét mollett vagy as alSIof btkkl-m 44m otaa fjoraan • pantaaaa telj>aitUtnek. Horn alkalmas Tábboli a X l«fk4si*4ff*»*bl>nu ki«Mr4itrttk.
I ken etet ái )eyy%t k*k kívánatra bt mentve kül-
m d*tn*k meg. (106 5—10)
Za batiebfii durch Pti FtsdMl\'S liebhiiMl anf, Of.-KiiiMU
^ In 20 Licferungená30 Kro.W-6C Pf ^
Légr&d szabadalmazott városban Plterman György hagyatéka az 6r6kös6k részérói közhírré tétetik, Légrád városban a templom mellett egy emeletes biz szilárd snysg-Ml épült, földszint bárom lakszobe és konyha, gyógyszertári helyiség, alatt fóldplncze. Emelet báróig szoba, nagy konyr ha és bázbirtoki beleóség 3000 □ öl két része atezára nézó e báztulajdonjog egy fél hold föld, erdó ée legelő jog, melyek as épülettel együtt folyó bó azaz május l én kikiéltot-laa 4000 frt o. é. a legtöbbet ígérőnek örökárban eladatik.
1. 10 százalék bánatpénz ax árveróknek.
I s6 részlet fizetés azonnal a vételnél.
2-ik részlet három hó alatt.
9 lk réezlet ismét rákövetkező bárom hó alatt.
2 A kiskorét illető rési, négy évig a házra bekebelezve smrsáhat.
Kelt Iiégrádoa, 1880. évi április 6-én.
ru t- Pitermau György örökség.
mellbetegek számára-
esti2—i2 üóv&s ennek utánzása ellen!!
Már több mint 80 év óta kedvelt egyedüli és legjelesebb gyógyszer a torok és léleksó szervek minden bajai ellen, mint: köhögés, nátha, rekedtaég, torok- ét mellbaj sat.
A STBIIER NÖVÉNYNEDV hegeire e szavak : „ A p o t h e k e znm Ilire chon in Qra t s valamint a jegy J. P. vprnnak rányomva, azonkívül a ragjegyeken a készítő névaláírása: J. Purgleitner Apotheker kék színben van feljegyezve.
A számos utánzás és hamisítás ellen intjük és kérjük st.cz, vevőket csak azon üvegeket mint valódiakat elfogadni, a melyeken fentebbi ismertető jelek láthetók.
Art trtftmkéftt <1 fa. í
Fóezétküldésl raktár: Í»nrgUfttner J. gyégytára Grátz. Főraktár Msgysrorsság részére: Ijörök József gyógyszerész árnál Bpesten.
AáXTiBáK IfáQY-KAllIBfláN | Balos Jóaaof jjájj— arÓM ttraál, Pra-ger Béla. aj&aj—önül, liiwbéi WmmuM és >ihww * Taubsr uraknál.
] Pifr yMf. 1H» *mmtaya^bS. M4f »ta—1 >Hm« woiluté.
Copirmaszsza pr. ko I irt 60—2 frt 20
<t»n«lMi atnrínl] Uk«tSu«4«b«a a «•. fcir. WMfji wiaUtariainail. déli •» »»«. raMtaai ^naSaj«c«U *M«taal, Mt**»autrUi lp»ra-tf+»éU\\tB*r*£k«f7l*ttt«i m Mk nwi»*l. naiM alwsrSs itatok
fémattá rtn*ril MftoiUltáMSl. (•Illa ilmah i >siato| t-lj^n Ml.*«tt 84 krUI.
SttM. mfmmhi* Jk fefoa a«|ksl«(j
SiiS«>il M iteMi ■MwSS»> S frt Iwagar 1 IN 88. M«Si fwilk Ss »t; fcNiia pm i frt.
«•■•«! .B)»«4S.uai« - 1 MlUU lasjr«saai, •IJártUI méé*-MMSl « fri; » «MOS SS kr tllS. 8—11)

f
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya es Vas megyék rémére kiterjedd hatáskörrel
N. Kanizsán fóügynökséget
állítván fel, annak vezetését %
I Gutmann S. H. úrra
uházta, kit egyizersmind a tflz-f szállítmány* és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására*
is felhatalmazott.
Budapest, 1880. januárban.
A Jlagyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: Schwcigcr. • ; Moscovitz.
A lv£a.g3rsLr-frsL3n.czIsL "biztosító résartréaaLjr-i
igazgatóságának fenn többi közzétételére hivatkozással u lói írott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai főQgynökség
vezetését el vállal Íja s i főíljr y nökség i irodát megnyitotta, hol is uiztOBitási ajánlatok elfogadtatuak s a biztosi tási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle fel világosit) isok iegkészségesebben megadatnak ^
fíizfoMÍí pedig a lárnaaág
a) tűzveszély\'és robbanás által okozott károk ellen; c) Bzárazou vagy vízen szállított JftVAk károsodása elleni;
b) Jégkárok ellen d) az ember életére minden ismert módozat szerint. A Magyarlfraticzi a biztosító részvénytársaság, melynek *
20 millió frankot, azaz/8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben ■
10 milliíHrpnk, azaz 4 millió arai)) írt
készpénzbeli befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államérté tok bon ós elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság dgyvezétéaének élére következők választattak .meg.
Tálaiitmány.
Elnök: Bittó:István, ó Felsége val. belső titkos tanácsoia, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
.Alelnökök: Báró B á n h i d y Béls, földbirtokos, órsz. kápv stb. Bpesten. Bontoux Jenó, a párisi Societé de 1\'Union génersle elnöke stb.Párisban.
VálsutsUayl tagok. •*
Bobért Morln marquis de Banneville, az osztrák déli vfsuj igazgatósági tagja stb. Párisban.
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagykereskedő.
Lovag zápori Recenhart Fereucz, az Albrecht-vaspálya elnöke istb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviseló stb. Budapesten.
Báró Tinit Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasat aletaöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
FelAfjrelé blxott«ág.
B e o k Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. Lánczy Lee, a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapestet}. 1 Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union fénerále vezér felügyelője Párisban.
Igaagatóaág.
Igazgatók: Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltó ügy véd Bécsben. Kistenmacher Károly a „Hoftmann József" nagykereskedő czég főnöke Budapesten.
Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató-\' Moskovlcz Lajos Budapesten.
Tekintve a táraságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az flzletvezetés élén lévő, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig/ mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott .volna, mint amennyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társazág ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt árra nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleélni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire.
A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt ;uj.ból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-flgynöluégi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamat bah van, és hogy tiizbiztoiitási ajánlatoka már. felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak, j
N,-Kanizsán 1880. \'januárban, maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
fótigyoőkségo N.-Kanizsán.
Gutmann S. H.
iwm\\ imji iilii\'iij
689 14-61
4
iiii iLpi ritqpn


DHRHER I| NTAL-féle
kiviteli palaczl t-sör.
Megrendelések
a kiviteli palaczksOr Valódisága és tart hatósága-érti Jótállás mellett egyes-egyedül esak a
DREHER ANTALfíle sörfőzdéhez
(4—10.) kőbányán ,£ , vagy annak teljhátaliiiazott fóraktárnokánál
WKTKICU ÍS GOmCHUGHIZ BUDAPEST
céimzBndók.
Aryvftékek kívánatra mmdbAota tftyye* és*bémentve. Nagybani bu^Wladjóknijk kiváló Wve»ménjek.
■■■■■■■HBHHd^J^i

Nyomara Is kiadja Piichel Fülöp Nafj-Knnuaán 1880,
—MBHr--as—L4Mi j tammameunmm
j*>— *m lB7S-ki liarUt hő«ktftlliUt«on
letJ.l.Mbl. Ongol frmu. flofrpti R ***
. -la. ,ém.t, hmHUI 4.»«T0I1 f gj
\\\' kttllSldi grámkUl. 61 fiEltOl f
s. yaLM i
r ííhHi!\'íwilí r Í ; -ííí ilim-h \' N
n [f W|§
I : hl : ÍP~l}U \' t I gII ; |f| Sítí s Hp
; Iá E} ? ff lm . £ f t iij * u ii\'í i r
I f:4 i f ii 1 j h | f íj. r * li I I ^
1 I I I 3 - g" * P
l i di t i I ú I |
1 iSu i
rtssa. Ml sné* fittStMi M
K 1 X*tv<4 étt I M %t. ■kfctasav*
«u«Mt ? fct. tS4hesS»l M * fcr K i«fti, s> »t
ealfia
Nrtmrtl Ntfi Jleet a U|I ...IUh.i réssét lllstf kÖllMUllfst » ij| «*í"»li»i rtm 119 es. •énasststlsii lsisk ssel iamfri kesekMI fogad tatoak il.
Kfcirstok vissss nsm kllldstosk.
WyHlé» Pslltstrs 10 kr.
MEGYEI ÉRDEKŰ. \'
KÖZ M Ö V E LÖD ESI, TÁRSAD A L M I flw\' G A Z p Á S Z A TI H ETILAP A ZAUMra GAZD. jEGYESÖLET ÉS TÖBB MAS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, IU80 április 14 én.
r
VII. évfolyam.
lamegyel gaid. egyeatilettfil. Meghivás.
„Zalamegyei Gazdasági Egyesület14 -ik évi május hó Ibikén áni 4 órakor Z.-Egerszegen rendes
közgyűlést
melyre a tisztelt egyesületi tagok
meghivatnak. 4 Itösgyllléft tárgyai: , A pályamunkák megbirálására Ott bizottság jelentésé. A nagy kanizsai gabona* és bor-irápti intézkedés. Költségvetés tárgyalása. Folyó ügyek. Kelt Zala Egerszegen 1880. apr. 8*
Árny latv&n, m. k.
ügyvesető elnök.
érdeliébcta áldoztak, tettek és fáradoztak;. • bárkit i» gáncscsal illetni fonák és vir Bz&s aljám volna, Most midőn a kisded* nevelő-egyesület • ezzel az ovoda fennállásának nlső ötévi oyklusám visszatékintünk, ezt megelégedéssel tehetjük i ó^zinte örömünknek adhatunk kifejezést a iülütt, hogy városunkban ily intézmény létezik, sőt nemiak létezik, hanem hogyha erélyj lyel párosult komolysággal vezettetik tof vább) meg fennmaradása is biztosítva van. Az plvodanak fenntartása aaonban azokat illeti, kik intézői lesznek ezentúl, s kik* nek hivatása lesz az intézményt megszij
messxekiható üdvös eredményeknek tényezője ; legyen.
Es épen azért, ki nem volna képes belátni,\' hogy az egyesülési tevékenység égy lérén sem vétkezhejtik annyit, mint a nevelés terén, és liogy tényleg sehol sem vétkezik annyit, mint itt. És a mesz-Bzekihatió eredmények négativ érteLemben épen oly szembetűnők ám, mint positiv értelemben. 8 ha foltétlen dicséret és elismerés illeti a társadalmi tevékenységet oly intézmény felállításában, mely a kisdedek okszerű nevelését czélozza addig a körig, mikor a népiskola van hivatva átvenni a gyermeket, a helyes eszközök Megválasztásához, a felszerelésben, a felügyeletben, az intézmény megszilárdítására czélzó törekvésekben á buzffó
nagy-kanizsai ovoda
és az elfiii üt évi oyklas.
párosunkban Öt esztendő lelőtt indult eg égy nevezetes mozgalom a\'kisded-1 oda) felállítása érdekében. A mozgal-at párosunk hölgyeinek szine-java és Hhánr tettrekész buzgó férfiú indította irg i buzgalmuknak sikerült is a mez-almát oly irányba terelni,\' hogy az esz >e, mely a helyi sajtót már évekkel ez{ Ott is élénken foglal kosta tta, testet nyer*] •tett. És testet is nyert A nagy-kani-l iái kiisdednevelÖ-egyesUlet megalakult,] gyűjtések megindultak és áldozatkész Isönaégttnk, mely soha sem fukarkodik ikori mikor valami szép és jó czélért dozqi kell, csakhamar lehetőséget uyuj •tt atra, hogy az ovoda megnyittatható Azóta van Kanizsának jól felszerelt épenl látogatott, diszos óvodája. Ez in zuiény felállításáért elismerést és dicsé [let érdemelnek mindazok, kik az ügy
lárditani
íme mire képes a társadalmi tevé kenyaég, egyesek buzgósága és az egye-; sültek közös akaratja és ereje?
* Áinde tudvalevő dolog az, hogy könyj nyíl valamit létesíteni, de \'nehéz aunakj szilárd alapra állítása és fenntartása. — Az emberi tevékenység terén semmi sem fejlődik önmagától, ott tenni, javítani, iga-j zítani, ótpi, megőrizni és fentartani kell, mely tevékenységek mind a fejlődés fel-|
tételeit kepezik. J akkor jkn teljes foganatja, mikor azt ta-
SokaL igen sokat ké es vé het í íi Paszta^ÜU alapult tiszta elv támogatja,
fa lttaitTni \\ lir.ld.lmUevékenv^T I ™rt legtiutibb .zándélc i.da-
bárminelq biztos fenntartása és megszilár- T • . u e » 4Z
-a___u ix u i í\\t Jizeket csak az eszmetársulás iolytán
di Usa, mar emberi gyarló voltunknál fog- riJJ .. z. i L
a i. ndLégcket oíoz, akidUyokba & " me8\' ,é\' ,nem ®«ndotUm
kőzik, azért kétnere, wókifcjtfat, szilárd : TuT*?. * uT\' °U m "
t . \' iT i . ___, . t . # Z nek jó és fényes oldalai mellett majdnem
és komoly elvek szerint meghatározott íT / . » « s u v
f » altllnnor a .nlr ov onrA Ariu\'Slr maiaAlral
Mielőtt ezeket felsorolnám és mindazok ügyeimébe ajánlanám, kik hivatva lesznek az ovoda jövőjére befolynif pro domo kell valamit szólnom. £ sorok íróját sokan olyannak tüntetik fel, mintha az ovoda ellensége volna, mások meg olyannak, mintha ellensége volna a kisdedne-velőnek Ranezay urnák. Mindakét vád, ráfogás és hamis, — hamis és helytelen praemissióknak hamis következései. As első azért, oíiert az ovoda felállítását megelőzött mozgalmakban csekély tehetségéhez képest maga is tevékeny részt vett, mert egy ovodát szükségesnek tartott, a mint szükségesnek tartja még most is, a másik vád pedig oly nevetséges és min-den gondolkozó ember előtt annyira minden alapot nélkülöző, hogy talán elegsndő
tevékenységet kiván.
, eltűnnek azok az apró árnyak, melyeket
lom, sok üdvnek és áldásnak teremtője lehet. Del azért nem szükséges, hogy szel met hunyjunk hibái iránt, mert vannak a nyilvános és közéletnek oly terei, hol a társadalmi egyesülésben nyilvánuló dií lettantismus ellensúlyozza,sőt sokszor megsemmisíti az egy oldalról létesített jót és káros hatással van épen azon intézmény < nek a fejlődésére, melyet annyi buzgalommal, annyi lelkesedéssel felkarolt.
Bs leginkább megeshetik ez azon in* tézményeken, melyek az ember nevelés1, czéljaivall foglalkoznak, melyeket a tár\' sadalmi tevékenység azért hoz létre, hogy
akarat és a lelkesültség ymár nem ele- j ezt egyszerűen constatálnL Ámde ebből gendő, iS a jóakaró dil</tantismus sok- 1 nem következik az, >y hogy ő ki maga is szor épen ott rombol, ahol építeni akar; I közel husz esztendő íóta napsáknosa a tan ahol telve lévén jóakarattal, épeu azért és nevelésügynek, i az uj korszak tan-juert tisftta szándékáról megvan győződ- \'ügyi mozgalmainak — megvitatásában ve, nenij igen akar érettebb ellenvetésekre I csekély tehetsége szerint részt vett, min-hallgatnd. De a tiszta száudéknak csak | deut helyesnek tartson amit akár az egye
sülét, akár a kisdednevelő az intézetre nézve jónak tart, s, hogy mindenre rámondja az áment, amint hogy mint az egyesület volt másodtitkára és választmányi tagja, nem is mondta rá mindenre. Már a föntebb emiitett körülményeknél fogva szabad neki önálló vélemény* nyel bírnia, a melyen tul megszűnik azon concessio, amelyet a paedagogia lo-calis viszonyokkal szemben a közönségnek tenni hajlandó.
Gondoljuk meg csak, hogy minden nyilvános intézménynek bizonyos meghatározott elveken kell alapulnia. Ez élvek mindig magssabbak mint a minőknek a a közönség a gyakorlati életben hódol. Azért a szifárd elveken alapuló intézmény arra iog törekedni, hogy a közönséget az általa képviselt elveknek megnyerje} működésének sikere pedig csakis ekkor lesz feltalálható. Mihelyt azonban ez elvekről lemond s elveinek árán kegyet vadász, ingadozó talajra kerül s legelőbb azok hagyják cserbe a kik előbb legmelegebb szószólói voltak.
Minden iílőszaknak meg van ugjan
iS mélyebben vizsgáló szem rajta ^szre-Azért irmeteljük újra, hogy sokat, Tegz# Majdnem mondom, mert éppen e igen sok^t tehet és létesíthet a társada- fényoldálai jogosítanak fel a hiányok fel-
emlitésére, melyek nélkül végre semmiféle emberi intézmény nincsen meg, s melyekén ugyanazon társadalmi egyesület van hivatva segíteni, mely az intézménynyél együtt létrehozta, vagy a melyek rendesen az intézménynyel járnak is; egyenes vád itt épen neiri érheti az intézőket, azok egyikét sem, s ha ama körülmény feljogosított emdz apró hiányok feltárására, ez utóbbi körülmény éppen felbátorított arra, s felbátoríthat abban a pillanatban leginkább,\'.— melyben az ügyért lelkesülök* ismét összeülnek, hogy az intézmény alapját megszilárdítsák.
A „gala" tiiczája.
Dalok.
RÉDF.Y ISTVÁN-tói Egyszer zöldül.. J.
Egysser löldül a borostyán Lot.sIs,
Kfjnor van sMrslsmmsl a S*W tsls;
Ha «tb«rvfcdt a borostyán, L«v«Íst
N«w bos többé már nski a SLikslet.
Ipn olyan i «siv mint a Bot ostyán:
Ssirotnl oaak sgyssor képes Ifsaáa
Bordal
ImW fis a ksdf, vidámság, tyákWti MHNrstoin: MMir«iUm m áUt gyiniyo, «A4mé||íI sgybo (ttsfs Éiláiiyt| UM.
llmos hsass a bábántinak,
jó Urü , BSss ínmi, «ft Sávot, áUot Ad » Utok- áo a Mtook: %pmm kort, isány*,
a Wl, May* ka mát nsgao\'á! a itt M44, tafcod l +UÍ ka a Ml kivati \' ■kteon vasi «éa a éraak jiiÉS| Éislst
Bujdosik ae esti csillag.
Bnmosik sa esti csillag, Nincsen nyugodslms, ElrsboUa a nap, ss ég ifja ssép lovsgja.
Bai&osik aa én lelkem is( Nincsen maradása, Megbűvölte barna kis lány E<ga saeme párja
A\' nis csillag, esti osillag Olyl hiába fárad; MmI a nap meg rabja a ssép yftUmal mosolyának.
As In lelkeni, isofény lelkem, Ssidte b\'jába fáraff, Mert aa a kis barna lány mást Válásatott magának.
L
A mecset foglya.*
- Btntíy. -
ROTTER VILMOS (Folytatás)^
▲ fIM alatt.
A ki aalaba üstében forráláaban elaludt, a kU ilyen abnormális testi ée lelki visaonyok kSaSU aa állnok angyala meglátog .tou, aa gyek
faö álmái lkáfttsj
ééee, ftagjrtltgn\' barkohba W blvogaté Mi gyakran taii titear ~ *
S mennv kMtit ^tta kitárt n, és akka> lelkendoave saáül a magasba.
áuytolten ée ále*ellomtlton a gö-olbagvni ée a lebel-ingár kSnUleébe i pille vagy kSaayt viliiként, a CeÜ repfllni. Ilyen forró Iáéban oválboa le érhetnénk, ha kSnySr-Jégbnrogatásai fel nem kSlVsnének
gyönyörű álmunkból. tűnnek a viaiók, saét- j iosz!án«k túlhevült képzeletünk ködképei,.fölébredve csak a iájdaloiu környékez benuüiiket, és mit aselott édes boldogságuak véltttok, aa uem más miot slssálló életerőnk, fogyó lelkiépségűuk. Mind édes as álom, mind ksseril as ébredét I — Szegény Ceepregi 1 Hogy is nemesik ast a lázat, mely jóaan .goudo\'kozáamódodat iskola-; mester korodból elrabolta, mely agyvelőd minden idegesálát saétailálta és éber álmodat oly gi-gánaeá oly terméeaet elleneseé tevé ? — A nagy- . ravágyáa, a korlátain taloeapongó ambitíó 1 (A j midőn még falndbau aa ábécé tudomány lelkes terjesztője^ a* orgona hatalmas acoordjainak és ihletteljes egyházi dallamainak miudeunató diri-gense voltál, midőn a harangok ércanyelve a falu határán tul hirdette tevékenységedet, és Erssi- j kéddel önelégülten, büszkébben mint bármelyik i török ueea ültél a tölgyfaasztklnál, és jóllaktál töltött káposztával, porósaával j ée uritökkel, midőn mébesSsdhen a szorgalmas , nép dongása kö- I aepette édes álomba merültél,! akkor milv boldog, mily elégedett voltát osztályrészeddel!
ím mOetl — — De maiisojunk as események sorrendjénél
A rabszolga számítása hamis volt, mert Ceepregi Hosszú álmából, mely teljes háromszor huszonnégy óráig tartott, fölébredett. A kelet elkényeztetett szülöttje ugyanis nem vonta számításba a nyjugat fiának ércaszerossetét ée aa ópium adagot ennél fogva kioeit szűkre mérte, minek aa volt a ^következménye, hogy mdve oeak télig eikerüt ée aa alvó fölébredt. I
Mind ébredés I Alatta iszápos, nyirkos talaj, fölötte koromsötét éj, melyet egyetlen napsugár, ée még esetlen Csillag bágyadt világa eem dereng ál. 4+ „Hol vagyok ?" Wérdi feleszmélve, mintegy Mdbivólag környezetétől. De hangja el | véez nyeofjslaonl, Ssig mint ezárnyszegett madár •gy távol falba, oaalopba vagy eaialába osapéd 1 va, elgyeriiülve tér visaaa hoeJá. tJjra mag ura I *0 uavanaat k,éidi, aa fioljo ujrá meg ^jra 1 egy ée nmaaaat feleli.
■) jfcHl^sé IMfc
Lapunk mai számáhoi fél iv melléklet van oatolva.
Most etkesdi aaoo egyetlen éreékét háes. nálni, mely *itt egyedül áll rendelkeaésére, fölt emelkedik és elkezd tapogatódéul Miudenüt ugyanazon uyirkoi talkj, ugyanazon tapaeakodó iszap. Egészen fel akar állni, de ast veeei éáue, hogy lábai nem bi^ják, ée valahányssor feláll: ugyanannyisaor összeroskad. Kinyújtja karjait minden iráuyban, hogy talán valahol talál valamit, amire támasskodhatik, de bármerro forgatja őket, sehol semmi más mint áthatlan sötétség és tflrfl, romlott, fojtó légtömeg. Nagy nehezen még is osak lábra áll és elkead előrenyújtott karok kai jobbra*balra tántorogni, majd előre hatol, majd megfordul és hátrafelé irányozza lépteit, eehol semmi akadály, mintha a sötét pokol vég-, telen pusztájában sarándokolna. Most elkeedi hau-érzékét has&nálui, és a távolban feje fölött tompa suhogást és mormogást hall, mintha fölötte a tenger zajongna, és saömyei a fenéken vad tombolásban viaakoduáuek. Majd tisatán véli hallani, mint csapódik valamely víztömeg medrének saik-Iafalaikoz, majd ismét a vad moraj egyhangú mormogásra váltoaik. Alatta is zörgés-oeörgée. Egész sereg béka ngrál ide s tova a nyirkos talajon, némnu ée hangtalanul, mintha mindnyájan aa Árkus mélyébe száműzött elkárhozott lelkek volunuak. Itt-ott egy-egy gyik siet csörtetve tova ée nyomán a rothadt rőaee ineg-megrendül, majd ismét egy-egy patkány sétál sgéee kényelemmel fel és alá ée a mint a fogoly léptei okoata aa«« katlan aajt éesreveeei, megeaeppanve elbúvik. Ki tudja még miféle népeég lakja a sötét vermet, hol a eaervee élet aa éltető napvilágai nél-külöave még tengésében is oly báján ágaaik saét. Undok raváreareg minuen fajaatban képviselve, egyenes útját a fogoly esurtoe ruháján végig, annak keaén, lábán sőt árosán keresni SÍ vép Iksatja, kajaba beféeakeli magát, fSI éa orrlyukait kényelmes odúnak tartván,, a boldogtalan egéen megerőltetésébe kerül őket e kéayee helyaktéi távol tnrtaaL
Á feje fölött a tompa mormogás meg nem •leik és aa amagy ie batárialanul ingatott, gyön-
a mag* iránya, a mplylyel ugysaólváo tlleotétét képesi m előbbi idóssak egy* oldaluságáiiaV í aaiely [irányból minden* eoetre aaon követelmény melyekkel a társadalom ben fellép, — ez meg
í
rk is származnak, aa iskolával szem* is telel ét mégis kar Melói a kor követelményeinek, — einek,- amennyi-
igén a kor követelmén ben aa erkölcsösség áltilános szabályai* val üsozeegy ez te th ti tok.
A mi már most i ikisdedóvodákat, u ji0
gyermekkerteket sat. ily nemü intézménye- a\\UD"j« u?y °8!T
ról, képrelbetfl, mily rendkiivUÜ érd kel hallgatták s milffl honfiúi bü«»kes6fe* gel szivükben jegyesek mog a kisdedek a nagy hazafi világraszóló érdemeit. Hiszen ilyetén .aa ovodátlegyeneien az egyetemmel lehetne egybekapcsolni. Valóban kár, tó>gy még a többi iskolákon keresp-tul is kinoztassék a gyermek.
A gyermekkertek Kémetországban is ugyan\'ázon téves irányba jutottak, mint máir most .Volkskin*
gen fontosoknak nérá zárkózhatunk
ket illeti, mi ezeket tértjük, amennyibon el azon tény elől, hogy Aly korban, mely-. ben a létéit való küzdelem egyrészről hova tovább mindkét llápasfél munkáját kOvetéli , másrészről pedig gazdagabb hölgyeink a finomult életmód és a társa* dalmi követelményekkel szemben mindig kevesebb időt találnak, liögy saját zsenge korú gyermekeikkel foglalkozzanak, s hisz a modern igényekkel szemben társadalmunk egyik fele oly nyomorult már, hogy a másik félnek folytonosan gondoskodni kell segédeszközökről, jótékqny-czélu egyletekről ss|t., liiogy amazt segíthesse — nagyon is j szükséges oly intézmény, mely a mindkét nembeli kis gyér-; mekekes az iskola előttij korban egy helyiségben egyesítse, j hol ;& zsenge kornak megfelelő munka éa játék közt gondos, őrködés mellett vidálman folyjanak órái. I Igen, isteni szikra lájngollt fel annak lelkében, ki legelőször a zsenge gyermeki | kor hasznos t\'oglalkoíltatására gondólt, és áldásos működéséért I az utókor elismerését érdemli meg azon magas és nemes gondolkozású urnőy jki \'Magyarországon legelőször letesiteletiá az ovodákat. A. czéíok tekintetében kz úgynevezett Frö-bel-tele gyermekkertek az intézet lényegére és Elszerelésére nézve a fejlődés ben haladást mutatnak; de mi lett Frö-bel gyönyörű eszméjéből: „Lasietunsden Kindern lében* a német „Gründlichkeit és a gy eriitekkerti kontárok kezeiben Egy draga intézet, melynek áldásaiban csak a gazdagabbak részesülhetnek, egy drága csecsebecsékkél felszerelt se hus, se hal-féle valami, melyben a nevelés csak másodrendű dolog, a többi pedig a szfllők és gyermekek.hiúságának felnevelésére való. Az egészhez csak még az hiányzik, hogy az ovéda „növendékének* 30 frt áru tankönyvre legyen szükségé. Az volt mindig a szerencsétlenségünk; hogy amit a külföldtől átvettünk, azt átvettük\' kibáiyal együjtt, de nemcsak ezt, a jót rendesen elejtettük, a hibákat ptj>-dig plántáltak nagygyá. Ez képe a legtöbb úgynevezett gyérmekkertnek, csak a szemnek legyen meg a maga része, fa többivel neui sokat térődünk. Hiszen egiy hazai gyermekkertben (neaft a kanizsai) az illető intézet vezetője nagyszerű beszélgetést tartott a 4 és 5 éves kis hal-latiakkal és honleányokkal i)eák*Ferencji-■ t i ■ ■■■
lői kunyhóba íb; ber gyermeke ságra szoktattatik,
geaéglői és félelemtől remegő • fogoly óéba sit véli, hogy felülről a tenger szakad le fejére, -j* Ily távol eem irigylendő helyzetben alig rörid éranegyedig tapogatódzott kiuőmbüző iránybaij, midőn végképen elgyengülve öisseroikadt, alig bírván e szét soeogui: Intenem 1 — Kérnitő gyengének érezte magát, leje kábult volt és léleksete et-elakadt. Bágyadt szemei le-leCBukódtak és is-■ét csak kitárultak, mint elhagyott laktanyák homályos porlepett él esélbuxott ablakszárnyai^ melyeket a dühöngő uÜréii játékszernek vá-laeeiott- Minő kioteljee iesajté érzet ? —
Kern a szép Melinda, sem a Chajmen kas-j tély bS»ake termeivel, bérruhás rabszolgáival és teritett aaatalaíval, nem a szultán kegye, sem a kesében Öiizponjosítandó teljhatalom volt az, a mi a boldogtalant most foglalkoztatta, ezeknél sokkal próaaibb * dolgok \\ Egy darab jó árpakenyér, jóiaü édéa poróaaa vagy, no es már kívánalmainak netovábbja és óhajainak zeniihpontja volt, egy darab jé lisztes urltök 1
Most megjelent lelki aaeme előtt Erzsikéje, mint ápolgatja. öutöageti ja házikert ágyait, mini hordja a moslékot réiuitu nagy csávában a röfögő serifeknek, mint élesztgeti a tűzhely pará-aeát és keveri a rántást jobbra-balra, hogy nagyon meg ne pirtiíjon. —; Látja Őt a Itta hevétől elpirulva gőaöigő, zöldre! mázólt oeeréptállal a saSk tölgy taajtta bejönni,; ée csábító mosolylyal a teriieu aesialhos közeledni. — Ob m tünemény, ob mily teUni szép 1 Mint mikor síré gyermek anyja ölében elalszik és álmában véd**gya-ait Iái ja maga körül, mint mikor a fü«ig itersimas rajongó ttiu elűlu sfislljt jelenik mag, ki gyenge karjaival édeeledon átöleli és a tá-(Foiban szerelme menyorniágát mtttaija meg neki. Do e iloeménysk a«ai Soká idősnek aa ébead iefcaUmeetor előtt, eltUuWk ée fcalf Üket más ideg-résé jslewések * állják amist* (ortongé vére sgjrvsiejének nisfí aa egyik majd a másik ré-sasi iát ja át totytőa síim r. kamoe gyorsa-séttpl Ok as ékaéf, aa 4kha*ál, miuő bvraasaté mttfden hsJélnomask MMbmraaeatébhíke 1 — De hagyjak % altéi képe* ée néaeink egy ssa> mák] ttée, ti éréeálMásáakst msgérdsmll tleljtaMs k#v.)
dergarten* neve alatti a nép gyermekei számára rendeznek be gyerinékkorteket. FrObel ezt akarta és csak itt működhetnek Frö bel szellemében.
Nálunk is a szegényebb, tehetetlenebb osztály gyermekéinek számára van szükség ovodára ; emberilég méltóbb bánásmód alá kerülvén, a szelídebb szokások, a j»5 erkölcsök, a nyájasság és udvariasság, átplántálhatok • a Izegényes szíjba a szegényebb em-eaak a rendre és tiszta-ezzel is sok bajnak elejét vettük s neiji egynek talán as egv szerű, de elégedett jövő felé egyengettük útját. Itt van tereia társadalom jótékonyságának, b míg a nevelés szent ügyéért a társadalmi szegényebb osztályoknak jal-vára nem lelkesül, adiig nem látunk köszönetet tevékenységében s áldozatkész-irányban érvényesi-# mert nem mentt bizonyos hiúságtól. És jótékonysága elegen lő pillanatnyi kirázatnak, de tartós fénynek és melegnek kevés.
A német alaposslg sok munkát é^ játékot állított :rendszerbe, — szemrontó haszontalanságok, melyek a laikusnak/ port szórnak a szemébe, de a nem lai* \' kus előtt kétszeresen bizonyítják annak az igazságát, hogy a legszebb eszme i4 minő ferdeségeknelr* van kitéve a kivji telnél, hiszen azok az úgynevezett tarka fonások, melyekkel a szülők méglepeti tetnek, a gyermekkertészek véres verej^
ségét nem tette.
készülne elő á gyermekkerli fáradalmas tanévekre.
\' Hogy aa ilyen sületlen zöldségek csak oly emberek agyában származhattak, kik a gyermefe teiunészetét nem ismerik, az kézen való dolog. De mi Magyarországon rendkívül fogékonyak va gyünk) és ninos az az intézmény, melyet legalább kísérletképpen át ne vennénk. \'Ha felsülünk vele, sebaj ; yan aki megfizeti. 9
No de talán már többet is mondtam a kelleténél. Hát csak még egyet ámi egyenesen minkéi ii illet. Nálunk a kis-dedovoda nyilvános vizsgálatai nem a nevelés uzéljaival tnegegyejtőleg tartatnák meg. Gondolkozzék erről bárki, a hogy akar, nekem meggyőződésem az, hogy a kis gyermek nem a/nyilvánosság elé való. Az élvezet és mulató-vágyat még korlátok közé kellene szorítanunk, nem pedig a gyermekeknél felébreszteni oly kor bán, melyben elegendők számára azok az ártatlan örömek, melyeket az ovodábaní, társai körében, a szülői házban. szüleinél élvezhet. Ennek a nézetemnek a legelső vizsgálat alkalmával egy rövid megjegyzésben kifejezést ad tam, nem tetszett. Azóta négy esztendő nél több mult el, és én megerősödtem nézetemben. A k i sdedn evelő-egyesület igen üdvösen fog cselekedni, hogy ha ezeket ily alakban beszünteti. Kifogytam a térből,] de afc utolsóról még nem irtaná le az Utolsó szót.
Hoffmann Mór.
tékével készüfnek és sokszor a gyertnekj kezeiben sem voltaki uanem hát korunk-l ban is a gyermekóvftshoz tartozik. Az ilyen haszontalanságokat ki kell küszöb bölni, aminthogy a "Svájc/.ban egész moz^ galom indult\'meg bizonyos gyermekkerti úgynevezett tűszutkáláai munkák ellenJ mert szúmos gyermek rövidlátó lett. lmej itt van a tudomány a / gyermekkertbenJ! A többi iskolákban folytonosan uőuekj j
ismeretek szamai a három — huj
az igények, a kívánt folyton gyarapodik; p a éves gyermektől is sajnáljak testi fej lőj désének idejét és kényszerítjük oly munj kára, melynél előre [hajlott- háttal szén rneit megerőltetve kell ülnie. Gjyönyöril nemzedék lesz ez 1 Korcs, a minő mán részben a mostani, mely annyi {szakács főztének élvezetébem.részesült. De talán késő is a három esztendő, már a csecse] mőt kellene dolgozó-iskolába adni, haddj
wép jJ
A tanár ós védenczei.
lteféajr.
írta: FIygare-par-lén iOmilia.
Kormon: PEIEDMANN ALAJOS.
i
A kis iwbspsdlái, (Folytass.)
De akkor légy állhatatos, jé, derékl Ferenci e tn I éa aiudeokor gondolj arra,\' htgy nemcsak e földi léiért vagyunk, hanem, hogy lúloao ssáinöt kell aduank aifárkodásuuk-j ról. nÉi tevé hozzá a köijültekiutő ué, valamivel] halkabban, „ha nagyon ni^gtaornlu", ágy kereu bórBndOdbeoj a haráadik kalbáaa ée a asgy| aajt között neháoy .fillért helyeatem el aaásiodra. De c«ak nagj ssUkség eaetéu nyalj hoaaá. Fe-renca, euilékeaaél arra, out mondtam! éa mest élj boldogul I Isten vegyen oltalmába- és ssent augyalai kiiérjenek útadón 1 Ke feledd el anyá •! dal, ne feledd el tsnáeeSM H
„Sohasem !* rebegett jFerenez, „aobaiein drága aoyáinju Aa oda ukrnjto.tt szeretett keset \'ajkaihoí, fs könnyet sseiaeiiies ssorítá." -Sohasem jogok drága ssilléia sseretstére ée végtelen jéságán méltatlan lenni
E pillanatban élénk, eltörüíhetien vonásokkal fog lelkembe véeódtyJ ea leend őrangjalom !f 9najta I aa ür békéje (egyen veled I" isólt líauneretédt úr és könnyet t&r(tlt le areaárét.
aMoet végeauUuk kell. A saél kedrsadsn fú és minden kéessn vasJ" Aa Ujat el éra lolá. — Ugv hát menj el^ fism, és tadd be magad te ajtét." -
£a olyasmi volt. mit as örsg ember nagy-tonfb*eagu dolognak tartok, aa atasé ssersneeé-jérs néave, t. i. hogy mag* atáa aa altét be-tsgya. — A eattlék követték és a kikötdaél újra elbucAúatak sgyaUitél. — As if|a Msnaarstsdt a ledélaetre agrstt\') a aaáaoa tárgvakat melye-élt, ntáas vitték, és saél ksdvssén (átt,
>t m wm^mmn
kel anyja, réaaére beoaomac< a vitorlák fsltoiMMsk. — A
fővárosi levél.
Budapest, 1870. áprili* 11, (,4 Ugény bolondja.11 — Tavastt viütdrlat.)
A néptrinhá* igaagatéiaga Uétaégkivfll ha-aafias tettet viss véghez, midén évenkinti 100 arany — pályadíjat tűi ki aa aránylag legjobb eredeti népszínműre. As idei pályása* eredoiiénje tudvalevőleg aa volt, hogy hatvaiiujoloa pályázó darab köaött s nlegény bolondja" oaiuidnek mint a tártai kösött aa aránylag legjobbnak, mert épen lainpadí aikart igéróuekj Ítéltetett oda. Ha aa n aránylag" aaót annyira ungsulyoasuk, azt nem mindeu uk nélkfll teaazlik, mert aa iga-aat megvallva, nem igen vagynuk hoaaá ssokva azinii odaírnunk terén natározott becaü termékekkel talá kosúi, mint est a legutóbbi Teleki-pályázat is matatta. A Szigligeti la Tóth üxlék épen nem mindennapi tünemények, a így min-deueaetre köeaönetre méltónak kell elismernünk, ha egyea, bár ooak némileg ia a köaépaaerttaég folé emelkedő tehetségekkel találltosoak. Távol 1 legyen tőlünk bárkinek éidstaéről is kioainylő-leg azélni. De as igazaág minden felett. Néűük át magát a darabot. Meaéje a küvetkeaő:
Szüc« György jómédn földmtvelőnek, s ré* aseges, csivéaó nejének Juliska lányok a Kati hnguk van. Kati 3 év előtt a, fala legeaebb s leggazdagabb legényének, Túry Gejrgelynek szeretője volt, hanem bimlőbo esvén] aunak nyomait hat biuilőbelybaD bit ja. Gergely ragyás sss-retőjét, kinek mellesleg megjegyezve kitűnő „inuudttiklijé" van, (a t. olvaaó megbocsátja, ha ily kifejeaéaael élek, melyhea haaonléc többet ta-laiouk a darabban: igy: aikkerük, rittigj a faképnél hagyja s uiegnásaaodik. Három év mai-
a hajélegénység a kötélművel volt elfoglalva, lármáaott és kiabált, aa utazók mátkáikat rendezték és a hajó á földfok melleit elvonult. — j Fereuca aa elő vitorla mellett ál lottéa fehér ken- j dőjével aa utolsó Riatenhos«ádg-ot Inté aattlőinek. \'-7- A asülŐk a partról riaaonoaták a jelt, dö nem-sokára eltűnt a haié aaemeik elől ée ajkaikon köaöa ima lebegett ea ünnepélysa peresben fiuk jóvoltáért a Mindenhatóból. —
Ki usm éreste az elválás peresének ke* sérti voltál, habár a viszontlátás hite és reménye mintegy nyájai angyalok állottak mellettünk ? — Több oldalt lölthetnénk meg aa utazái közben előfordult kellemes és érdekei, bár jelentéktelen eseményekről, azután aaélhatnánk a Málmőbe órkeaésről, a legelaŐ föllépésről Lalidban, aa ajánlólevelekkel való látogatáiokrél, továbbá a tanároknál\' tett tisatblgésekről, a hall gatékkal kötött barátaágról, aa édee auyátéi ká-pott levélből ée annak érdekea és értékéé tar-tartalmárél, továbbá aa édei apa jevstfe és küldeményéről ; ée végre arról is, ssélkatnánk, mint segítették aa ajjonsn saeraett barátok kőeinket, a kolbássók, sonkák, sajt ée kenyér fogyaaatás-nál. — Oly édesen eeik olyik ssegéuy léleknek, uemoeak részesülni az eledelben, hanem azt teat-vérieeen meg is osstani I — De -mivel ea valé-lainüleg kevéabé érdekelné aa oly oivaeét, ki aa egyetemi életet nem ismeri, úgy mindstt meliösvea fontosabb eaeményeki\'e térünk át. —■ Mannerstedt körülbelül egy évig lehetett Lúdban, midőn atyjs\' meghalt. —
É* ahelyett, álként hitték, hogy nép vagyont hagyott hátrál ágy találtatott, mintán minden jó barátai ée hitéltééi által réaaflkre biato-aittatott, alig maradt meg a aaeg a falban, mint a köamondáa mondjs. — Sőt még sokkal reaa* aaabb lett, mint a köamoudáa mondja, mert még a falak aem maradtak meg. As ódon, kedves, kellemes háa, hiti a jámbor hitsstáraak néhány nyugodt és aaSrsaosés évst éltek, a többi holmival együtt eladatott éa kis jeláatékteJea udvar és hásiléa kívül, mely utóbbiban Mao-ueretodt ár hivataluoki idejében pár asobál tar* tott irodahelyiségnek, valamint a legeaükségeeebb bátor és aeháay aái tallér veit aúadea, al as
váa — a darab keadetéa — már Qergely 5a. vegy; de eeakbamar lieÜtván, hogy feleség aé|. kflToioa gaadaaég. leánykérőbe megy Saüosékbes. Ssüoe oda igéri Juliikát, aőt adóaaátfait jiz kii aeti, da Juliskának is meg van a maga imvéoek választoltja a izegény Barna Imrében. A* szerel-mes pár eaybekeléiét — aa író akaratából — a saülők elTeaaík j s Juliik* akarata ellenére el-határozta tik a kézfogé megtartása bjárom bét quiva, amely előtt Julilka megmondja Gergely, nek, hogy nem aaereti, s egyaaerimiud a szere* lem súlyos bétegiégébe esik, mely ellen oaak egy orvoeeég van, 1 eaen orvoeeág beadása ki. peai a jflen gyengén kötött oeomé tnegoldáiá-nak nyitját — Gergely, a kézfogóra ^wegyüli lAuek megvallja, bo^y %
vendégeknek s a szüld
lány ot nem izereti, ■ kázaseágra nem jakaria őt kéhyizeriteni. Kati megelőzőleg -Szücaniévsí izeverekedett s a házat elhagyta. £salat|t .Juliska betegsége aggasztó mérvskat öltött 1 á harmadik felvonásban aa apát megtörve látják lányának betegágya mellett virrasztani. Ez elküld Katáért, aki megjelenvén, feliemen a betegséget 1 tanácsolja, hogy küldjön sl Barna (artirt 7 ü gátolja egybekelésüket, amit ea megteáz. Az aaony.agyan ellenkezik, de midőn Imre bátyja belép s kijelenti, hogy vsgyoaát Imrének teatálja ő is kföékql 1 beleegyezik. Végre még Gergely ii — egéilv indokolatlanul, ha oeak nem az általáuoa báaa«odáai kedvtől alkapatva — régi hibáját jóvá akarván tenni, elveeai KatitJ a a darab jé véget ér a működükre néave. á legény bolondja tehát Kati volt, aki daoaára Gergely hűtleuiégének, hoazá belsőleg ragaszkodott 1 ha aaabad mondani, bolondalt ntáua.
A mese tekát, mint látják, igen egyszsrü; bonyodalom épen semi»i, s a „FaJu rossza" ezer-aőjéhea hasonló saspioiumok alatt feltűnt írónak műve aaéval drámai értékre néave öaaae sem hasonlítható ; de vía .oa| igaatalanok volaánk, ha a darab jó oldalairól nem emlékeanénk jmeg. — Ezek különösen a főszernélyek tinta jelljemzéiér ben, aa egéaaeégei 1 valóban népies nvelvesst ben nyilvánulnak. Hindaaonáltal\' vannak laemé-lyek, kiknek jellemével nem vagyunk tisztában; humorról pedig épen aaé aem lenét. A darabban 74 dalitrofa van, ami kissé fárasztó lehet a működőkre (1 eaek között kü önöeen B.ahánéra, a ki ■ ellen a merénylet intéave van), de a néaőkre ia. A gyenge külső siker Blabánéuak köeSönbető, akinek ragyogó művéaaeto most is teljes mártok-ben nyilvánult Taps bővében volt, a látott a Hereónok is, aki töbaaöröi kibivásban részesült, minden felvonás után.
A müviucutrnok tavassi tárlata megnyílt, 1 különösen a fiatal mdvéeavilág művei vannak kösasemlére kitéve, amelyek köaött több való ban tehetségre mutató kép van. Ea alkalommal is slőtérbe lépett a mflvéeaoaarnek létének izük-•ége, 1 ssakavetott férfiak igeu dicsérik a esél-aserü berendezést. Pár nap éta látható iagyan-ott Bem apó eaobra, amely Marua ásárhelyen működéiének fénypout)án lem f«>állitandó. A •aobor a tábornokot egyenruhában tünteti fel, a mint egy törött ágyara lámaiekodik. Ha ivaUki, ngy Bem éidemolte meg a magyar nemaetnek örök báláját 1 úuteletét, mely miudaddig élni fog miuden magyar aaivében, míg csak egy is létoani fog. | F—4.
Helyi és megyei hirek.
— Meghívás. A nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület évi rendes kösgyülése as löáO. évi április 4-ére kitűzve volt batárnapou meguu\'tbató nem lévén njjabbí határnap kitüaéee vált; laük-eégeii^. Aa alapiaabályok 10 §-sa értelmében a e uagy-kaniaaai kíideduevelő egyesület évü rendes közgy liléiének aa „ovdau helyiaégében leendő megtartására, ajabbt határnapul 1880. április 18-ik napjának délatáni 3 éráját tüaöm ki.
öavegynek meghagyatott Kemény, neaéa csapás volt öreg napjaira, régi lakát elhagyni, melyhez oly gaadag, drága emlékek fűződtek; de a leg-keserűbb a ssegéuy nőre azon meggyőződte volt, hogy e aeeronceétleuiég, kedveuoaét, akadémiai pályáján gátolni fogja. —1 B* uem leheti csodáim, ha minden ködöi homálybau tűnt fel lelőtte, mint inját lelke, midőn a majdnem pompás háa-, bél, a kiosiny, szomorú kanyhóba \'költözött, hol hátralevő napjait kellend leélnie. —1 A legelső napiagár, mely fénylőn áttört e homályon. Fereuca levele volt. melyben a hű fia a legmélyebb fájdalomnak ad kifejeséet aaereteti anyja elhagyatottsága miatt. — Minden betű élénken, adott kifejeaéit, meleg gyermeki aseretete éa benső gyöngédségének. — Kérte anyját, kog\\ aaoo cser kélyiéget, ami kényelmére és ssŰksécletére fön-maradt, hasánálná föl aaját részére O iparkodni éa dolgoani fog 4a reméli, hogy leea aikere. — A legjobb, legjámborabb anya áldáiával, hiaaí, hogy aa Űr Fáradozásait íikerrel koronáaaadja; ée annál édeeebb leend jutalma ha eaélját izllk-eég ée lemondáe kÖat érendi el.
így út Fereuca; ée nem elég hogy igy irt, de ekként is gondolkodott. Nemes, tisata gondolata, élénk, mmdeat föláldoaé odaadása Mannerstedt asssony kábáit lelkierejét új életre kelté. — Mindenféle módon törte seaét, miut biitoeitsa önmagának lÖnUrtáaát és egyaasrimind, milykép-psn segíthetné kedveeoaét is olykor-olykor némi osekélyeéggeL — Több kísérletet tőn, de aikertelea.
Ekkor evébe jutott Hannerstedtnő asHony-nak, hogy előbbi időkben, midőn háaa ée aíatala B. vároa legjobbjainak egyike veit, a vendégek aa általa kéeaitett eert kitűnőnek találiák. —
„Sert fogok Bsni ée eladni,11 kiálta öröm-telten a jé aeaaony: és ea örömet könnyen felfoghatja aa, ki önmaga is a. ssükaég kinjsil éné éa ki osupán a gondolatnál ia, asereuoeéjét bármi módoq magái lapíthatni, kimoadhatian örömmel volt eltelve. —
Mannerstedtnő asaeey, tehát örvendeni bátoraággal keedé meg a serfőeéat és ima like-rtUt neki 1 Miadeot önmafa végaett, mert mia-vek — És ks me-

YtafTMreeet 1 a) Mi (éltetés e UMjt évrél fii á leséit évi aaá-adások tafelviaeeéleláréU js-Wtée. e) A Miiebet aluök • túkfcek, * ne-ue m ej 5 évi Ivteen be aem Iretkaaett
aaaióaigi ée véleest mányi tagok nem különbitt «s ifwkifik 16 |-e Mariét kilé|»U lt vi-Weee*efi lep helyett ajak váleootáaa, wetleg a liMyitt l*föl megválaeeiaae. •) Át épttke léi Urvreveok i esek kdtUfratéiéaik tárgje-UML f) Uwrii;»4 ll^iÜM.
H tnwii, tttt epriül 5 én.
£Mee Pdlné. unitod elnök.
- - A eegy kaatoai fürdő réuvény-tánulit M évi í«wiw kö*gyttlé#éi folyé éri april hó 25-én regyeti t érakor e kereskedelmi i iparbank b+ijsségébia tartendje meg. A közgyűlés tár-gjfti teendőnek: 1. A> igaagatóság jelentése e vaiUkal állapotéi él általában i e lefolyt év üsté* eredményéről. 2. A felügyeli bisottság jelevéé*, i estei kapcsolatban ae előterjesztett évi >iÍTiiiti feletti hetározet. 3. A izávazalszsdő kueinif ée e aösgyülési jegyzők öuy vet hitele-Uti 3 tag megválasztása, 4- A felügyelő bizott-eig ée aa igazgatóság tagjai közül aa aiapssebá-
Írek értelmében kilépett követkeaő 4 tag é* pe-ig TVraánsaky Jósief, Bettlhéim Sainu, E>g«án-4er L*jos, Boaeofeld Adolf, la e táraoleti pénztárnok Ploaaer lgnács urak helyet, ajak válaas-&a& vagy iaméti megválasztása. A mérleg i igaa-gatóeági, ugy. a felügyelő biaottsági jelentéé e tjársulsü péstáru oknál vagy a kereskedelmi ipar-eank beiy Bégében mától fogfa bármikor meg-te kiülhető. líiatán pedig néhány réesvényea ur j rpgt réesvényeit e múlt éri fslisó lilái dacsára 1 még eddig ujakkal fel uem cserélte, esek ismételve felasóüttsltnak, miszerint eaen réesvluyei-kei mi illőbb a dél-salai takarékpénztárnál ujak- ! kai kioeerélui, illetőleg azokat átvenni síivssksd-jének. Kell Nagy Keuieian, a fürdő réesvény-tár-aklai igasgatóságáu\' k 1880. évi február 12-én tárlóit ülésében.
An ignegalótág.
—* Zalífflsgye alispáni hivatalának távirata, , -l mely saerínt a keleti warbavéss Vaavárott ée vjdékéo kiütött —- méltán dóbbenté meg a rne-gle gasda közönségét — Hivatalon közegektől j vhtt \'asigore meghagyás folytán a Vaimegyéből ! Zk\'ábe továbbá a véiz kerületi körön belül eaő | kpiaégekbe éa as abbéi kiveeeiő utak, rögiön j air alá belyeatettek, a azóta éjjel nappal eaoroe lelUgyelet alatt őriztetnek. — Háabágv, Caéb, ! Hévéi, Boncaódlö.d, Hetié, Taakánd, Z.r£ger*eeg, j CÍáca, Nemei Apáti, Gyűrűi, Zalabér éa Sst.-Gn-étb uiint e megalapított vén ketttlet határá-ban e közlekedés, váiározái éa egyébb marha ujjtái — a íelaőub hatéaági rendelet kiküldé-iejg — el tiltatott. — Legközelebb e megyei fő-sipudbiztoi kiséretébeu a megyei állatorvos rendre áfogalta a vasmegyei batár lelíl fekvő lözaé-jeket, i aa illető köaeégi elöljáróság közben jöt- | ékel házról házra járva esersett tudóináat a narka állomány egéaaeégéuek mikénti állapotáéi. •— Megnyugtatásai jelenthetjük,\' miazeriut uiitunkkaí, a viaagálat aammineiaü veeaély«e, agy esek gyanua betegséget aem derített kt. | Magyír frmczli biitonto részvény-tár-1 elég (Fraoo-ilungroiie) életoaftályáhoa^ f. é. aáfcaitti hóban beuyujtatoU 266 brdí ajánlat PíOgÓ forint tőkéről, kiállittetott 197 düb köi-l téjuy 476.300 foltul (ékéről, eintasittaiott 16 drb [pQQ loríut tőkéről iáé ó ajáulat éi 53 drb. fíiOÖÖ lóriul tőkérül a. ólé ajánlat lüggőben aaredt — Mióta as éleloaatály müködéaét meg-leádle eiaa f. é. lebruar hó l től 380 drb* eján-ali nyejtatett be Í.0750U0 toriul tőkéről éa 278 lötvény 776.öOU forint tekéről állitatott ki.
r — fHsogveriény.j Liedel Ferauca honi bi-;e|üművéeattnk, hengvereenyet aaombeton ter-otía meg, kevéa azámu közöiiség a ólt. ü fiatal Brakvő múvéae ki egy év óte » aaép haladási •ti, már a busditái kedveért is nagyobb párté-
pmu öltöave a kéeŐ téli eetéken tittta hordéoe-ája előtt leámolyán fllt, boatelliét megtölté ée. | ^iaszgyertyát a hidegtől megdermedt reaakető isiében odsvilágiiolt, msgnéasndő, vájjon min-lanki eleget kapott-e ée hogy tó tiiata-e, ak-or gyakran megtörtént hogy boldogult lérje éi >bb napjaira való viaiaeemlskestée, köuny lo-Ődaék baiáadált arczára j de gvorian letörölte at, ha meggoodolá, hogy fáradoaáaai azarfctett a nükaégé: némikép euyhitik. — T. i.: ké* iett Ittdakoaédott hogyléte felől éa bár ernye íeilee eaorgaltna éa erejéu felüli mttukáiságáról rtemtettékf nem hallgatták el eat aem, hogy yemeaslé anyagi körülmények közt él és hogy raját ée egyéb értékéé tárgyakét elaálogoeitá. U a jé Meeneretedtnő mind est megíontolá ée fciá eeet babaik a eer aa üvegben, úgy lelkén 4 ie Ma aajlott, mert remélte, hogy Fereneaée rémikép eegithet | ée könnyű léptekkel, könnyű ■ vvel sietett vevőinek a aert kiaeolgálui:; ée * jé* meet, egées taosat üveggel adhatott el.
Ki veit eeereeesésebb nálánál, — oeek egy nye bírfa est igasán fellegni — midőn ily jeleo-»keey ieeeegel 20 beeké-ieliért öesegyüj betett ? s faeee heeeelitheilan ünnep volt; és ő elkül-•II fn régi barátjához Sílver tanácsnokhoz, i awveere véUetkeeett e pénzt egyik Lendban »ké berét^áies küldeni, mert vetetett táradt-ég len vetee küeveüee Fereneahee küldeni a léeaf, mert ee, aefce sem leged le volna eat I aeyjátél —> De flrfver teneoanek barátja gyeeer eegrtette e péeaeel; Meeeaietedt legnye-laeatákb leámlái kielégítettek ; mert aa aeyaí trrée mwdeiáig aytUcett tépet, ek eaját ne likeÉ it felt valamije, mi bél lápiáltoeotL
Így te t eí két év. fltfver b arái ja Uedhee Ineeeretedtet ip elmeeteti, kegy e jeleetékeay llia\'ír. mely bee réeeemiabk, atf ja igeik régi ifi^tif eraéi él kegp e férnéd* tmie limerei-m aker miT^. kegy I báía küeeüeeoél meet igtee. - A |iH Meaeareiedt, áeem éreeleü tti miféléfa, íemem^i jélev«t <eeelekvényééi BQk bmmí ipüegé^éfét feélMte, éi Mért pí kiértéétől meedett ÍMNretlte beráijá-
aik ki IémMÉ\' MMl kie/i—i ipikmÉt
lést érdemelt volna. Ma nerdán Keeetkilyio ját-j eeik. Oeaintén óbijijuk, hogy hangvereeeye itt \' anyagilag jövadalmeaŐbb legyen.
~ f«l»ütíerizeyr6l írjak nekünk. - Ason l "oMekidai né, ki mint gyajlegeté el volt hireez-I telje, é« ki amit év Deozember bében több ismeretlen egyén áltel állítólag bosauból meglőve-I tett, I hé 4-én éjjel fekvő kelyén kéeeel agyon-1 asuraiott Férje Begesdi Jánoa állitáas aairiot | megint egy vidéki iemeretlen egyén betörvén hajlékába, nejét meggyilkol la volna. Minthogy I aaonben eaen vsllomáa a vieegálé bírónak ve-| lóasinüuak nem látaaott Segeedi Jánoa gyannbél I bafogatott. —-
: — UjyiBCtak Zitiioerizeyröl értééit t. le-! veleeőnk: fi. Gy. fiatal épitőmeeter ki e megyei Ü0éeanek a kantasai utoaában uj házat épit, tegnap délután £ Za. pékmeaterrel. ki ét arra figyelmeztette, hogy aa aj háa talapzata külebb áll-mint a uomaaéd házak, öeaaeeaólalkoaván, előbb goromba eaavakkal illette, aztán egy far-| kée bottal jelentékeny eértéet ejtett a pékmea-tar lején uámoi néző köaönaég előtt. Ez veié-I aágea argumentum ed bominem volt.
— RÖQtóni halál. Zalaegereaegről érteall\' I lünk: Ha reggel Dunát Pétsr isegény napaaá-| mos neje kinek hadkötelee fia ma apjável együtt Feliő-Börsbe \'ment a aoroaó bizottság elébe, a ! piacz köaepén Jézus Mária, felkiájtáaial halva ve-I gyott össss. A rendőr-orvosi ballaiaemle elrendeltetett.
1 — A nagyér orvotok éa terméeaetvissgólék | közpouti válaastmánys a Szombathelyen tartandó 1 XXI. uagy gvüléat illetőleg követkeső határo-aetben állapodott meg: As itt elekalt helyi jfi-eotmággel egyetértve a gyüléi megtartását sag. 21-428. napjaira határozták, melyre a tudomány oi teliületeket ée tndéeokat folyó hóban hiv-ják meg. az elnök méltányolni fogja néhai Ko-váoa S. Endre, éa Katai Gábor, mint aá- orvoai éi tennéeaettadomáuyok férfiéinak-érdemeit; — aa orvoai tudományba > vágó népizerÚ elő\'adáit tartanak a megnyitó köagyüléien, a váleiatmány a tárgy kiiüzéiévet ói egy előadó felkérésével as orvosi isakbiiottiágot biata meg. Hogy a uak-oaziályok működését élénkitheeék, az orvoii oae-tály számára, mint legidőeaerübb éa gyakorló orvoii isemnontból ii köaérdikü kérdést, „a ton-eeolé loroklob mai tndoményoi állá»pontjáu-t tüaték ki tárgyaiéira, előadója dr. Hooubalt Károly, a „Nyilvános Gyógyintézetben0 beteg gyér mekek számára rendelő orvol. — A közegeea-aégi szakosa tály számára „A gyermekek ^alá-loaáae Magyarországon" kérdést tüaték ki, dr. Veszelovizky Károly, aa egészségi tanáoi tiaa-tel -tbeli tágjával, mint előadóval; továbbá má-aodik tárgyal nA diphlerie elragadásáuak módozatai éa aa ellene alkalmaaandó egyöntetű óviza-báíyok meghatározáaé"* t dr. Patrttbány Gergely, Budapest tŐvároi főorvosának előadása mellett. — Eddigelé 3 tudomány oi eilély tartáaa biao-nyoe éa pedig Emich Gaaaláv királyi aiatálnok a filloxire természeti tulajdonságairól, Magyar-or»»ágon elterjedéeéről éa aa ajabbaa teendő viae-gálatokról értektaik; a geologiából lokey B. ur tart előadást, i u«ég régéueti felolvasás leend, mely Vaimegye felette becaei régészeti kinoie-ivel iaiuertejt meg. A tudomáuyoa, neveaeteaen áitáuv éi földtani kirándulás megállapittatván Saombatheltiől meglátogatják a tnrciai fürdőt éi aa európai hírnévre szert tett nemei lerpen-tiobányát. Dr. Kancs Adolí fégymuaiiami igazgató ur Szombathely helyim tát késsiti el azon-felül\'a megye ezen alkalomra kiadja aa egéia megyét lelölelő monographiát.
— Az eltó m. áll. fctat tartatágnak köae-lebb közzétett mérlege alkalmat, ad nekünk erre, kogy ujiw felhívjak e figyelmet ezen hasai intéeet fényéé állására, mely 22 évee iennáiláea alatt e kÖzgjaitdaaági téren teljea aikert jegyezhet fel; tökéieteeen igazolván aa év elején e lapok-
Nyár eleje volt ée Manneritedinő két te Ferenoaet, hogy e szünidőkre menjen haza. Szentül biatoaitá. bogy nem leae alkalmatlan; ellen-keaőleg nagyi örömére aaolgálend hazajövetele ée hogy már mindeut elkészített számára, E* úgy ii volt; mertjttióisé ékusrét, arany burnótsse-lencséjét eladta, hogy kii báatartáiát a isükié-geeekkel elátiiaaia. Fereooa a taívei. megindító meghiváanak ellen nem áflhatváu, becaomagolá könyvéit, papírjait kotláit és hegedűjét valamint a nagyon öioeolvadt ruhatárát, Málmőbe ataaott ée véletleoül ttgyaneaon hajón tért haza, ds oh, mily külöiuböxo kilátássalj de osek olyan aa élet kösönséges tolyása j ma öröm és nyagalom, bolnae bú éi vihar — örököl váltoaái.
Mint aoaetaljük hogy Mannerstsdtnő örömét midőn n magas, sudár 20 évee iljn e lépesén lel ée ai aeya karjaiba aistett, melynek reeaketéee alig engedte őt a visesstértet átölelni 1 Ah 1 ea finned volt, hol es angyalok biconviá-gu! jelen lehettek volnál A kii eaobát, mely e többi köat e legnagyobb ée legjobb volt csinosén bsrsndssél hogy Fsrsnosst iogadja í — s legelőkelőbb, [mi asámárs maradt, s ssebában volt oíhelyeavé; minden csino^ rendea és tiiata volt. Mérnék vonta Ferenoa anyja, kesét ei-kai boa ée as ég lakozott lelkében, mert oly üd-vöaaégett érzett, agy leeretvs látni megél.
Fsrencs t*egyou is jól tudta, bogy a aok figyelem, mii k kis isoba nasgábati egyeait jé anyjának nag^ áldozataiba k|rül; átért ja volt minden elétte asent éa drága.
Bárom i^erenoeéi hónap foly le e oeendes eeeládi élet ae^rény élveaetet köst. Ferenc. ép oly aaorralmssSn dolgozgatott mint kösöuaégeaen; da ss idő méaj ii kellemeeien tolt el a ksTlsmes vidéken veié lirándöláíók ée a jé régi barátok létogaiáeei kqU, kik — dioaOretökre legyen meedvo. aem (eemrtek különbaéget a hajdan ée most köeötl aa ifjaMann^rstentet meghivétőkkel elhal mosU|k.
(Folytatása követkeaik )
I kan ie kifojesett várakoaáaokat a táranlat utolaó év| eredmépve tekintetében. A kimerítő i mio-I deu tekintetben saabatoa mérleg va>si^int a aaá-I nőknek iiákaitü ONOpiirloiitáia világos képit nyújt, a mélysbb belátáiuakéek minden egyei* Us lelj ágról i aa érdikeltekne|r minden neveaete aebb moaaanetról. As ömsei ektivák 114,300.000 { frlri ragnak .s nagyobb réeit outrák - magyar j bank és magyar (öldhiteliatéaeti eátoglevelekből, továbbá vaioti elsőbbségekből i könnyen pénzzé I teljéié mái bifiktitéiekből álljak, melyek állandó I éi jövidelmeaő kamatozást bi^loiitanik, árfolyam I iugadoaásuak ónak kii mérőkben lévée alávet-I ve] ml tekialetben egyébiránt a gazdagon dotált I tartalékalap utján kellően gondolkodva! van. A | még folyó tttábialoiitáiokdrt tiaszataitolt djjur-lalfk melynek magaaiága minden biitoiitó inlé-aet aekm itáaának legmegbizliatóbb ismérve, két mil)ió 400,000 uetto dijbevéteÚal aaembeu 1 mii-lió|73S,OtíO frtet, — tehát 72J, eaáaalékol tesz. Ez egy oly mijei laáatóii, melyet a legkevesebb külföldi i egyetlen egy belföldi intéiet nm nui-telhet lel. Eaeu nysieméiiytsrlalék alaniaabály-taerfi Intéakedéi folytán továbblluvadalmaaaiok áltel aa évi nyereményekből a!tiszta díjbevételek egéaz évi magaiailgára leazokiegóssitve, Aa életbíatositáii osztály díjtartaléka 6.300,000 frira rúgj; ea egy oly öiszeg, mily a biatositások magasságát éi tartamát tekintve igen gaadagon dotáltnak tűnik fel, mi a köaa\'telt iiámtani mérlegből [minden réialetében ki iii világlik. — Az 1879. évi nyeremény aa ingatlaookou történt le-iráijik, valamint a díjtartalék él mái alapok rendíti vél gázdzg dotálása\' alán a részvényesek részére 300 Irtos osztalék kifisetést tesz lehetővé, amij20P|v kamatnak telel meg i eaen kivül ők még aa utolió 20°|o-os befíaetéii befizetési kötvényeket is viiaaakapják, melyeknek öuaege GOOjpOO frtra rag, mely összeg n felgyűlt tarts-lékojkkal aa alaptőkével csatoltatott. A részvénytőke e, saerínt 3 millió írttal teljeaen be van n-aetvk a nyereményteitelék 1.000,000 frtrekiegé-szitwe. mely utóbbi a legköseiebbl közgyűlésen hossbdo alapszabályok értelmében 8 millió frtra fog emeltetni. A társulat leunálláaa óta eleiuUiá-rokévt 63\'(, millió f.-tol, haláleietekért éa kib&a-■iláai dijakért 48.000,000 Irtot fizetett ki kész-pénsbea, közhasznú czélokry éa alapítványokra pedig az utóbbi években több, mint 100,(MK) forintot adományoaoU.
Felhívás a hazai tanító egyesületekhez. A haraadjk egyetemes taoitó-gyül^ végrehajió-bi zottságá ez idei nagygyűlését I. é. májúi hó 16. és 17-én (pűnköidkot fogja megtartani Budapee-ten a IX. kar. uyul\'utcaai; iskolában. A gyűlés tárgyai leszuek: 1. A» E^lvöi-álap Usztöudijai-nak ks segélyeinek odaítélése, z. A taoiló-egye-■ülitek aaövotiégének ügye. 3. Aa iskolai teke-rékpénatárak kéidéie. A liaaai tanügy érdekébeu aaou kérelemmel fordulunk a Unitó-egyesü etekhez teitületekhe^, hogy e g) ülésünkre kép viae-léket küldeni aziveikedjenek. Akadályoztatáa esetén iziveien vewaük, ha a kitűaött tárg)akra voua|Éoaólag az egyesületek iiáaban küldik be hozaJmk véleményüket; nemkülönben, ha ujabb (ételeket ii ajánlanak a gyüléiuek megvitatására. Ugy a vélemények, mint a képVi elők meg-bisó levelei Lskils Vsudel tauitóuos (Budspest > III. ker.) legkéaőbb május. 10-ig beküldendők. Felkérjük egyúttal a tenitó-egyesületeket, hogy a végrehaj jó bieottiágot nemeik laellemileg, de auysgilag ii támogatni isiveikedjenOk. A bizottságnak már eddig is több rendbeli pénzkiedáii vaunak, melyeket nirci miből fedezni. E ozélra szívesein fogzd ei a biaottiág bármely kisebb Ösa-szeget is, jöjjön za egyesületektől vagy magánosoktól. Midőn haaánk tauitó-egyeaü eteinek figyelmét eaekre felhívni bátorkodunk\', a pünkösdi gyűlésen való viszontlátás reményében kartáraai hivatalos Üdvözlettel maradunk 1880. ápril hóban. Laki\'i Vendel, a végr. biz. elnöke, bomlyay Jóaiel, a végr. bia. titkára,
O Bécti orvoai ozaklapok véleményei a Wíl-helm-tele köszvény és oiósilieuei vértiaziitó ihiáról. — Kivonat a „Wiener alig. medic. Z litung" 1870. márcaiui 8-ki számából. — Omldkotkatlan csodálatot eredményék. Minden éizizerüeu gondolkodó beteget figyelmeztetjük a Wilhelm féle kössvény éa ciáielieuei vértiaatitó tbeára, melynek haaanalala minden évizzkbau enköaölbető a legkedvezőbb eredményektől kisért gyógymódra éi mindinkinik ajánljuk, ki a küvllkező bt* tegségekbeu ízen ved i Aa iaegreudszer idült betegségeiben, vérvegyűléi, rhematiiaim (estis), — köszvény, kövérség/ gyengülő éllspotbau és bőrkiütéseknél. — Gyökerei, t. t étrendi cura, (a-pcuttalaleurüUg ctak esen theának belet huisnd-lata áltál eeakü»wJtfi% mert lemmiféle exer ugy át nem járja a testet ie éppen et által távolítja el a kór anyagot a testből, amiért a hatása ie búioe és tarlós. —- Ab aranyerei beteglégek gyökereim gy ógyittatnak, épugy idült gyomorbajok, gyomor-deganalok, gyomorvéraéiek, mindennemű a teiti báutalmak, azékduguláaok, májdaganatok, lépde- | ganat, ságaaág, byiteria és hypochondria és iáé- j mói mái betegiég, melyről ázás éa izéi bizonyítvány éi sliimerő irat áll rsndelkeséire ; a tbea már évtiaedek óta. általános hassuéletbsn vaa, eeéit egyedül gyors és biatoi segítségei, gyökeree gyógyitéit nyújt, köss vény, rheumetis-mus, ideg, iaom- és bőrkiütéii betegségekben,\' lyphiliibdn aa általáooeeu kipróbált Wilhelmféle koszvéoylés cautellenea jvértiistitó tbséja. Meg-reddeibető ceomagokban k 1 frt," csomagolás és bélyeg 10 kr. Wilheln^Ferenoa, gvógyeseréianél Niuukirchenbin, Alaó - ^uatria, Nagy-Kaniasán Prsgsr Béta gyógyeaaréeaeél. }
— Révld kirek. Szlévy Jósief u alsóház általánosan tisatslt elnöke ő Felsége áltél köaöe pénsügyministerré neveatetett ki. Baoenja aa el- I lóbáz tói ^g^s eaivélyee volt, minden pártnak volt eliamerő teeve irányában. — Angolorsságben e seebsdelvfl párt győsltt, eddigelé 99 többeéggel letslelkeeill — Télfy Iván felee belleeiete sz egyetem más évei jubileumára kiadja görög njé-ven irt öéifloe philologiai minkéit — Caiky Gergelyt Elkérték, hogy Aradon edaeea elé a pramtárekO. Megengedte. — Badeneeten Pár máady saerkoaotéeébee fraaoaia lap jeloaUi míg.
— %lov bfciig közelibb vímzalér Párísbs mini oagykövst —- Paolalné isasony a nemzeti ssinháe mflvésenŐjs súlyosan beteg. — A péoei katakombákéi restaurálni fogják. —■ Birmiagbem vátoia jelenleg egy óiiáei caeihJ birtokában van. AH állat 70 láb boeasd, kerülete 86 láb, a fark szélessége 13 láb ée 9 hüvelyk angol mérték safhnt végre súlya 60 tonna. —
Irodalom.
(As i rovat afiu neceeriitstt Irédsjml éa saoamlvak kap-katékéaisafraoéaUMMk Fiaebal PfilAp kAejvkataakadéaébas Vi|f4Mdmzj
— Plfftfl költeményei német nyelven. Aig-nsr Lsjoi náttoláira méltó\' váilaletábél magjelent a II. füzet. k. 8-r. 4 if. yíra mint aa előbbi fllaelnek 30 kii — Ajánljuk a németül olvasé köaönaég figyJjaébs . I
— Megjeleni o boküldotett hozzánk: Pista-losai válogatott munkáinak Zeengeri Samu által kéaaitett inanyar forditáaából e VI. füset, E figyelemre mélié vállalatot, jmelyet legújabban e kösokt. miniszter ur éi sjánlott e tanhaióiágok figyelmébe, ajánljuk e Unférfiek pártfogásába. Egy füzet ára 30 kr.
— Uj zenemüvek. Téborssky és Paracb mm-aití aaneműkereskedésébe Budapeacen megjelent. A momazéd uram kakaia. Lukáosy Sándor legújabb népiainmdvénijc össaes eredeti dalai. 1. Csalogat egv saép menyecske 2. Nem bejtok. 3. De saeretnék angyal lenni 14. Látja eat aa eperfát? ■&. Olyan vad a természetem. 6. Nem birok. 7. A szomszédom logény fiil 8. Van itt a falában. 9. Kukurikú I 10. Távasaisal. 11. Addig, addig kttkarikolt a kakas.í 12. Di sok bolond ember fél megbáaai^dni. Énekhangra zongora-kísérettel (vegy zongorái a | külön ) laaraé Her-osiubirgír litván. Aia 1 frl 50 kr. Ezen nép-laininjl aeuéje a buJaneati népazinbásban folyto-noi tetsséiben réissilfi.
r- Az .Ortzig-VtláB1\' [IX. fUzete a követkeső lartalommsl jelent meg: Elő térj ösvegye. (Elbeszélés). Margitayj Daaaőtől. (Vége). Aa ibo-lyék. (Virágrege ) Maithényi! Flórától, -t Arany Jánoi. (Képpel). Saépfaludi jFerencstól; — Evsn-geliue (Mutatvány Longvollow költői benélyéből) Osukássy Józsitól. 4 A csigák és kzgyíók az ipar és kereskedésben. 8sionyey Ottmártél. — A aaombathelyi árvaház. (Képpel.) — Uű képek IL (Angol uti emlékek), /iga/ Adolliól. Vörös-marty emlékizobra Sá.-Febérváron. (Képpel). — Az emdeni kikÖlő. (Képpel) — A caiupo aanto Genaában. (Képnél.) j- Tiaaa partján, (képpel). A lovasi kia király. (Ballada próaában). Láazlé Mihálytél. — Miza naplója. (Novellatte.) Kürthy Emiltől, — éi „kecske-templom" Soprouybau. (Képpel.) Bodey Luozia. üréville llenrik re-fénye. (Folyt). — A belemi torony. (Képpel). Pisa főtere. (Kénpei). A oiarnok hölgye. (Képpel). Irodalom. Zeué. Sziybáz atb. itb. — A Iliiéihez „Aa éld arcaképp caimű jutalomkép van oaatolve.
Szerkesztői üzenetek.
P. Qy. P-r-d. Hely sitiké miatt ceak jövőre hosbeMuk. Köisönetünket I
k V. N.\'Kikinda. Folytatálát kérjük. 0d-vösletünket I 1
Nyilttér.*)
£rtesité«.
Alulírott ezennel tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 9 évi gyakorló orvosi tevékenység utáu, még a fogorvosi mütudöi) iuyt-is elsajátítottam, és hely-ben, ezen különlegesség gyakorlására, egy műtermet nyitottam, azt a legújabb amerikai rendszer szerint berendeztem, melyben mindennemű fogbajokat szaktndotuányilag orvosolni, és minden ezen szakmába ?ágó műtéteket eszközölni fogom.
A műterem: Királyutcza Babochay féle házban.
Kiváló tisztelettel
Krauu Ignáet
___gyakorié orvos és fogorvos
*) As a rovat alatt későitekért bem vállal magára falalftaaégat a saarkaasté..
Felelés szerkesztői H O Ft M A N N Jl 6 B.
HIld^lriLt_
,AGRl€OLAa
jégkárbistositó réas vény társaság Budapesten.
Réuvéoylöko 400,000 frt A társaság bistositjmindennemü iöldtermesat-ményeket jégkár ellen la legjutányosabb dijak ée legelőnyösebb feltételek mellett él kártél meet maradó vitéiikn köveikeső dijeng®dmóayt n^ajt előlegesen:
e) 901 ot mindennemű eselméeterményökre, etető tüvekré, kukorioaéra, kereskedelmi el-vényekre saU |
b) *0%-ot uőlőre éi dohánvra. A. nál as engedmény így 6^-oe kár eeetében is nyujtetik.
További Nlvilágoaitámal saolgálnak, ée bia-toaitáai felvételeket elviállalaek a „North Brl-tlnoh MereanUle1 tOBkAr-blstoeltó réttyény tórtas^g minden Ofcynökeá, kik 6K3\'i>Bez4mind aa tAgrioola".k#p-tImIÓI is, yolamiiit
ai n^Io^U- főQgynökségc
NAGYKANIZSÁN
QOUMTEUTEITTtiEK,
" 1 B f ? 1 1 Má 1 > 5E M y II 1 SÍ 9* • ^S 1 fi Íí 1 1 K\' í [\'■ ^ • { 1 J
M «k9 » UK »- | | R T 1 s
fSK ? P t Ft. B f • r2.f2.ffL0 Itr||fif Ifi M *íf! ti i1s| í| ■ : i ff : S • ti £ 1 ír * I e I I _ (r í í I • r mn ifells i irRu e ® i Ili F I*MIH 1 r ifj i 0 irmSí 1 1 fi !S- í hl fi f I\' I f rí |l » • 1 B-: : K I 1 ff|ff 1 f | iif.il " • : í! : ff • • t; : ti 1 rlJt5I •í• • 1 Hfli s , 1 ILJ- H L n|hf : i-li i í ff | } tj | ■ : p 1 : ? 13 5 Hl í1 7 : i ri I 1 • I fljrl J t I Illllf £ * ípfMii fim BM; 1 tr ™ ni! 1 i ! sírj (tlf | 1 íMlll lliífflR" ■ : : ti i * r fi E! B ÍÜ í ? j s ifi i fMii I r í i r i ■ 55 0 J • •) 1% a J ■c
i f| B e i 3 - 1 B \'t ö £ 1 S M I í 1 • • • 1 : i : f : •} ! í i! | Imi • • • • 9 ; ín :: 1 | j 1 v t r: El : II = 1 <r • p: 0: 0 • • • lif ri Sr• f !\'■{ | p 1 ! gj ÍT O* t 1 I 1 p 1 1 p | : 09 j
1 B- T 8 I B -Vi • 3 CP9 < Ili 1 ? « 0 -1 (1 : s ? X 2 & 3 K B K .0)6 Utó Kifc a — o- HS •> ,2 -J V" u IS w r R Hdj 85 v \'9 Otcc 8* U U tete 1 SI S 25 | : ic} ir cn w ct G 1 B » <5 íi CD fd
i________ s *) «r 1 . ___•«. » . - i —1 r- SS 6 Ü «u2i | » tt ^ic r I , * WC — ? t? 1 1 p: ■n
9 * « r * 3 >v- > f 1 j lg fi S c ■ ft 09 O M i % § s S I \' S r - 51 s 3 2 5 1 1 1 s S • « 1 fili i 1 1 8 1 ¥ 1 00 te] <0 lg. h I » SÍ
a g s íri f sic_s 6 , a T~ * ........... rl
A ;»»Uil»*OeOD*iO •• MM M ta |U »* * *___ _ W M te I jr-
J ** w m ■ ■ o a 6 I sj. a 3 c-j. i J m x n 1 c ^ i ? t J Jfs 5 »! \' >\\ 1 N fi" !s a 1 Z m s? 1 Sl^B\'MsrKtF? . b wü t &,«•* • e 1 tn • !* L2. íp" • 8 I St» "I J í W - i — n — « i»brl>S 4 £ 2 £:«•«: eS-OtffC\'l.C.r 8! i T: f: r: ■ ® 1 < fii I: fi a s ff! 5-: S- f: Hlrifr 1 I S — J 3» : : «r: r if í « I 5 gr \' 1\' 8 • • ! » H ; ft j * fii iteíf É . S.P! A.* a • • ! r\' (L: t - ; ; V j r t 1 V n r 1 U Mis Isrínfgs iá "H 1- IS «» St.4 -« ~ H rl SIIrtfei* ^ fy^li i er^: NV,\' I U 0 fcao*- i rclr^i ^: j 2 5 í fcB s Sr: a fi.! 2 7> s t* .« i ^r : : :lg 8 ; gH « r 2 ► ÜFI ffif T ▼ rTyJi ■ S3. = N 1 *3 KI S 1 s 1 s s te l ifi I » 9 » S-^2! I 1.8 E 1 S5 -í^iÍ! fél te< 8> O* B I | T u s T 1 c+ J P l ti
i t 1 B B í r5 3 í| 1 1 5 sj s ■ • í v £ S § \' 3 B # 5 2 5- * Cf e « •» • : vi t iTM 1 ilil B ! 1 S «S B t : s • * H 1*5 p » ; ; ff í fii S i| irí i : wx\' | 7: || fri • tl; : | t E c * • ; ! t-s 2 ül s c-: 1 j : ! i : : : : ■ ■ : f iTfr-! i 5 fi 5 ■ t it » t i ! ( : •• ; j i n | 1 • • $ • f - " : ■■■ • 1 H- • " fc CB L& C r»r : s : cli í ? " E L If r - « t^ r {y: S t » 5 ^ B rM fi fi] f : " E ft | fri í y>9> ■» • R O) ic I í ^ k S: ff) : 5 C g : : • íg | i a? sr | | f r 1 " o- f !» S r ff: • 1 . * 1 ff i ff! í <1 2 1 - h 1 £ • | i B8 p t • S : J 8 m O j -I CD 1 ^ 3 j i *
B • g •iffl* > c M I P- j íslf? c. -I.lo! -j r. ^ y 0 Cttíi-- e u C —J 1 «c o> c ac ] rj 3 — eaei ( 1 fi: p 10 co re c — te — o< » » S ft 5 SÉ -i g \'é | II S ■) Í 0 B & w W 1 — ?£ 6 w O U ft X fi gC te tt . Se < 1 N 1
2 f-9 • L ™ ím la u xxr.o H* M - - W 4 1,! • ■a C "4 _ Qr » « Qc . *) « te . • . - , ■ r » d í* y» . . . tei^, ftm_
hl: í\'-l Ki (í ■ £ i! 0 $ H 1 wü 1 H> i M N 1 •i 9 8 i i f J 1 1 •r O ? i Af Cr » i •4 M I \' I é • 1 1 . 0» •J te Cfi c+ O
■föfi - -r--r—----- " " pr , 1 S •J te M 0* <4 A t «>1 — 1 *** or^ W c+ a c+ JO. •-S CQ JO CO go. OQ
ó í 9! » ■ Si * ? \' 5 2 3 c 9 • * \'(5 f. * * t n • 2 Es • 3 1 g r 0 ■ O" fi ÍI 11 1 cr P m 0 6 9 ■ m H •I « « r f » o O
T 3 1 s s l 1 • § H K 8 P r* 0 í . 1 c-• m m C XOC «J A O- ^ CC M - Jí cc . . , i. . 4—
• < ^kss"- ij k g r " Ills-lllfilsi\'S\' St = fl!iÍ!=;tH:í ifin?iií«in Ti Ihi\'urlliil f: 1 : : tr-S-fi : : Ff l|i« Ü stí § (• OS. Mif! - Éli || ! ! 5-fr ! • 1 ; rí • Q | 1 r i \' ; z m 1 pr L ■ w 1 • 18 ^ — | j | 0 K > r&r Sí? pr 5 • E? C® 9 ff ifi < » mU 3 «• iíf W IC $ <0 *l •4 o> »r -1 *>r > isfrHUi ÍHji\\ í seB-fFi" ct-« Íflí irísr" ^ffS^r* ••S-rB *"tk>í- ITSIdI fÁi®; toll HfM I n nu\\ ] 11 fi |i{|l> i llri-lv »} . \' lif! f 7 8 8 I P fi t __ oT • QC «4 S fíl ft I 5 : : j : : t > r 0 0 • Ifi te fi W H : s : : : r : : !• r* • » w- w a e 5 iirff « "fc * nr* • • b t • ^ _ —g** _. • 5 : g • * &b ^■"cT Jf.p* 3 F: • • • 8s: 5 E r g rg : g• Sf: fi1 flE : ÍZ 3 : || fii rl: jc í i-: Íi f?: r.7i t r: : § g i § 1 U ! 1 1 III Ili. i\\\\ er ? ? . P ? i r? H 5 * Mi* A 9 m s L ^ 1 ^ • 1 ^ 1 n 1 1 *
3. l p i 1 " 1" \' * 1 Itggg tű A- tf C fi *l fi M S ct S (t -1 -1 0 ssis K < 9 p 9 1 5 it v a i £ ■ E s u _ 1 í4 M •• x aw a aU"-? co M ■jur-tcí\' Be* »- §s 5 f O C OCŐ Ok • I M • 1 * 1 sU 8 •
M O • . O II 1 1 U \' f 03 1(111 Cl ^ £ ^zzi&t lő 8 1 s 1 1 <-4 1 ^
C*» 00 w — ** \' kfiNOVCBHftP Q0 Cd \' M \' **
• m m m m m 3L a p> m i s ■ÜT • r Í Fa £ ig g * £ * i N SOXB 05 p B" * • i ff" S o<: - • 1*1 s p J S ; v< : S J2-* j tr: t \\ ftpií U! | II9!! IIis 1 sfks-i }•; § : 1 rí?fi I 5 • ® : 1: 3 ! ! ! H : Sí • ": • * : $ j Is • • 7 • j « ífsf Un E. *» ir § Isi jpp ; •• í 1 cr-• ff! í|i : rí > t 1 L £ 3 i e> c i s "5 » »«• u 1 9 - j & s i ? ? ID C-S 1 1 \' B 1 r (9 "1 e» k • a> a - (1 • ^ e e C H • i 3 rT •a ^ m\' ® »te te - •4 • •r ■ m sííSíff3 •4 S r i< m 1 2. S 2» -S frS* i í ? J 5 Í5& - 5 S • e. | §• 2. • - < 21 & • . a. S ,8 # í t - cr a 3 H r 9 l i 1 í t -: 5 ? f Ji! fMÍ : 2. 05 : ff : s • .E : | : £ l 1 1 8 ! f ! f ff 1 :í| 1 } a á i | ii Mif i t íi * * | : : : *» : : : t : i : ff t : : if : i : » j i\'LJ \\ 1 ; ...1 | r ? 8 i e M 8 fc - oí 2 (f & 8 H K H glI^lsIS m M 1 « r? fiTÍ¥" U5 H H 73 R ffi\'t rw? £ ffr SS2 liű |rs? 1 H I|| |flI Ifh : || r\'j • c 5 s S ? te E5— r.ifi* eír? 3= f « egr st:l síit 1 i? ii? Irfl j rlr I \\t r }iU » S-f J ifi jils 1 iIT 1 itr ír i .r : i- Ili i U iiIS IftC? ! B? : J II í £ t I 1 1 I I f 1 1 s a • 11 1 1 1 9 1 0 1 1 B ■ 1 C* I H 1 A I 1 P CO pí P-P CD OQ
| | 1 1T fl M -V ÍN s «» si pll 1 ű * liu H s i • ? I t l n ; 5-• T 1 CD tá •
1, rg 1
Melléklet a „ZALA" 1880-ik évi 16-dlk snámáhoii.

Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya e8 Vas megyék részére kiterjed/) hatáskörrel
N.-Kanizsán fóügynökséget
állítván fel, annak vezetését
HM\' Gutmann j S. H. úrra
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására
is felhatalmazott.
Budapest. 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatásága:
Moscovitz.
Schwoiger.
oscovi
lv£s-g37-©-r-£ra^rLCZia- "biztosító ^ész,T^éri.3r-táLrsa,sá.g,
igazgatóságának fénntebbi közzétételére hivatkozáasal alAli\'rott tisztelettel jeleüti, miszerint a
Nagy-Kanizsai fóOgynOkség
" vezetését elvállalta Is a főütrynükaégi irodát! megnyitotta, hol is biztosi táti ajánlatok elfogadtatnak s a biztosi tási üzletre, vagy a táriuágra .vonatkozó mindenféle felvilágosítások legkétztégeaebbsn megadatnak
Blzloiit pedig a tar »n tag t
») tűzveszély és robbanj által okozott károk ellen; | e) szárazon yWy Vixen szállított javak kiroaodáaa ellen i
b) Jégkárok ellen d) az ember életére minden -ismert módozat szerint.
A Magyar-franc*! a biztosító rémi flén n társaiig, melynek
20 millió frankot, a/.az\' 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvéoyesek által mindjárt kezdetben J
10 millió írank, a/.az 4 millió arany írt
kéatpénzbeu befizettetett, ■ részint a főváros legelső pénzintézeteinél, réizint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, /. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg.
TAlftastMáiiy. | \'- - .. \' .\' : «j ■ FeMgyeM bliotuág.
Elnök: Bitté, István, A Felsége val. belső titkos tanácsost, a Lipót-r.end nagy keresztese, orsz. IcépviselA stb. Budapesten.
AI e I n ö k 0 k: Báré B á n h i d y Béla, IBldbirtokos, orsz. képv. stb. Bpesten. B o n t o n x JenA, a páriái Societé de l\'Uoiou génerale elnöke stb. Párisban. Válisstaii^ tagak. Bobért Morio marquis de Bannevilie, az osztrák déli vasat igazgatósági tagja stb. Párisban.
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagykereskedő. Lovag zipori Regen, hart Ferenci, oz A brecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviseió itb. Budapesten. Báró Tinti Károly cs. kir. kamarás, u out. déli vasút alelnöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
B é c k Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. L án czy Lei,. a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. L e w i u Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Serrebonr\'ce Jos; Mária Emil, a párisi Societé de lUnion géneiále vezér felügyelője Párisban.
Ip^sUsáf.
Igazgatók: Dr. Hitler Albrecht, köz- ás váltó-Ügyvéd Bécsben. Kiatenniacher Károly a „Hollmann József* nagykereskedő ozég főnöke Budapesten.
fichweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató: M o s ko v i c z Lajos Budapesten.
Tekintve a társaságnak fenutebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén lévA, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egén monarchiában biztoeitó társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek\' annyi garanüát nyújtott volna, mint aoeny-nyit neki e társaság, mindjárt kezdetben ayijtani képet, s a midén a társazág ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén illó egyénilégek jelleíwegyréizrAl teljes biztosítást nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb -becaületeaség minden követelményének mindenkor és teTjteen meg fog féleéb^ másrészről a szakvezetés avatottsága»az iránt la kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellé tekintettel fog lennt a veigeny jogosult köreteim nyeire.
A midőn tehát tisztelettel alóUrott a biztosító L közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt újból felhívja is kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ügynökségí területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van, éa hogy tiizbiztositási .ajánlatok a már felállítóiI Ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
Íf.-Sanmin 1880, januárban. maradván teljes tisztelettel
a< A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
iSfigynOkságe N.-Katiizsán.
Gutmann S. H.
I
689 14-íl
DflKHER ANTAL-f élje
kiviteli palaczl k-sör.
Uewrendeléttek
a kiviteli palaezksdr Valódisága é» tarthatósága-érti jótállás mellett egyes-egyedül esak a
DREHER ANTAL ""sörfőzdéhez
kééémymn *«gj uaak uljhitalaaiott fáraktárookáiil
IIKTKICI I* GOTTSCILIGBKZ BUDAPEST
MtaiMóák. iqiyU áMasfra rtfaiw «*» U
Fagyta*\' bsHilitiiit kivUi WwsBásy*.
MMHaakr
(■■■■HHpaMHnMSHMaMBBaHaHÉaHHBMaHaHMSBI
•m — W-M .ftafc—im.«nn
lfj.l~.kk u,.l fru- fl.rrpft S £ -r} H H*
__ _____________^^^^^^^^^^^^^^
©0OQípG|p©CpQ
Maapt-fiewiae
D«i 8swi—
frereeílrt iát llt «t
Olüeks-Anseige.
fU ig wiotar IMr
8 Mllllonei 100,000 lark
•iohar fwroansa werdtn m&jsan. Dia Gewinaa diaaer rortheilbaftaii Geld-Lottaria, pUamsIaa aur HJBO0 Looaa eathllt, >ind földé, uLnlkh .• Dsr crllau Gairinn Isi tv. tM Ml Msrfc.
PrEmitt 250,000 M. 6 Gew. a 4000 M
I Gew.e 160,000 M. 68 G«w.a3000M.
I Qewa 100,00Ö M. ; 114 GsU.eWOOM.
1 öw.i 60,000 M. |0 Gejjr.alöOOM.
1 Gew.a 50,000 M. 2 Geiw. a 1200 M.
2 Gew.a 40,000 M 531 Gew. a 1000 M. 2 Gew.a 30,000 M. 613 Gew. a 600 M. 5 Gew.a 25,000 M I 950 Ge*. a 300 M.
2 Gew.a 20,000 M. j 66 Ge* a 200 M. 12 Gew a 15,000 M. j 100 Gew.e 160 M.
1 Gew.a 12,000 M. 26160 Gew.e 138H.
24 GswV 10,000 M 2100 Gew.e 124M.
4 Gewjk 8,000 H. 70 Gew.e 100M.
3 Gew.a 6 000 M. 7300Gewa94a.67M.| 52 Gew.a 5,000 H. | 7*50Gsw,a40u. 20 M.
und kMaaaea »olclie in vsaim lleaaftaa íe 7 Abthai-lungen mr titkárm EnUcbeidanp-
Di» enlt CwMBint—i ül tmlkch feitgeitellt and kostát hieria
ios ganze Origtnalloos nur 3 Ould. 50 kr. 0. W.t das k\'aibe Origtnalloos nur J Ovid. 75 Jer. Ö. W.} dat viértel Originallooi nur 88 fo ö. W.t
und werdsn dieee mm StaaU garantirten Originál-Looaa (kelnd varbotsaaa Promeiaen) gagen Iranjkirte Kimen-dung daa netragae aelbat nach den entferntasten Öegen-daa tón mír veraaadt.
isdsr der tiethailigten erhilt voa nlr aabas aei-mb Origjna.\'-Looae auch den mt dern StaiaMnnen rer-aebenan Original-Plan gratia und na i ili lUtgtlIntMZieb ung wfort dia imtliche Zichangaliate urfaá^ordart sugetandt. \'
Dié Auszahlung and Verseodaag der Gewinogelder.
•rloljt ron mir dirset ao dia Intwssssatu prompt und uater itM|fter Werschwiefanbait
Jtii BttltUmmf kann man (jnftf^ aaf tjoi Poti-1 Mulliifiliili oder par rirommmiéirltm Britf uackrn. Mm mtmdt titk itktr mü 4i» Amflrigm dtr aakt btvorttehendtn Zitkmnj kalbrr Ut mm ■
13. Hal d. J.
tartijuitnaroll aa
SÁMUEL HEGK8CHEB »enr.,
Baijquer und Wecbsal-Coinptoir ín Hasüwrg
Mh FOMTON ^Ü
* iryapjuteriueloK és tryaplukerealtedőhneli,
KÖRLEVELE
az első magyar gvanjuinosó é& bizományi részvénytMatnak
* 1 BUDAPESTEN.
Berendeeéseinknek e bal- is külföld osaknsm valatnannvi •vári niantiin mAoimnoault éa kBakedvaltti vált mnmii mamuit f«i;n®ft«ít Knl
Berendeeéseinknek a bel- 4e külföld csaknsm valamennyi gyári pieoaein megbonusull ét köskedvalité vált mosott gyapjúja fal jogosít, Bnhlz eeou tiszteletteljes fslbivást intézni e aairoaau moaoti gyzpjot, vagv e uein sikerUit bundemosást, Tálamtól miodenosmQ bír- és timárgjapjut M-veekedjék mosás is bisománj btooi eladás figett basánk bekűlaeni.
OgynSkttnknik v lamtnnyi űyári piacion való fnradhatlan buigalma által mi at eladási a Uggyorsább módon utkiittÜjük oly árak mdlstt,\'a mily *16-nyiittket csak at utolsó IUst ültioUg csak maga a gyáros képes ajánlani.
Egyidejűleg figyelmeztetjük, misaeriat mi gyakran mindennemű bandaoosásokre is, [melyeket isiute Unpine&n jó árak mlUtt gyorsan efod-hattink) kapunk inegbieásokat. Ennéllorra tebát sejit érdskében volna nekünk est is bieománjrí eledás végett beküldeni, a mely esélre mi gyapjú-raktárunkon kivül gyárunkban soy másik raktárt is alűpüotlunk a gyapjú forgalom Icöepontjünl He eaooben Ön előoyOsbnek tartaná atgyspjut saját raktárában tartani, ae esetben felkérjük, nekünk .ininddnesetre nagyobb mustra vagy próbálásokat küldeni be lajstromníal együtt, hogy így alkalmunk legyen önnek ee utoa előnyOs lladás által hasanárá] lehetni.
Mindennemű hotidnk bsküMBít gyapjúra ugy d mostúra ssánt, thínf a bundawtosásra ű, <u értéknek megfelelő előlegeket nyujtunk évi |\'/t#/sr komat mellett.
Kívánatra kéeeek vagyunk igen tisetelt megbízóinknak a mosásra szánt gyapjúnak a» üres zsákokat mérsékelt kölcsönzési dij mellett megküldeni s felkérjük, e szükséges darabsJáiubt velünk mieTdbb tudatni, bogy a jeákokat a nyírásból Önnek ennek idejébeu megküldhesaUk. Ason t. ee. iá-leknek, kiknek saját eeákjaik vaanak, aaok a befej esett mosos utál vissaaküldetnek, miután mi a mosott gyapjú teáméra úükeéges ssicoket a legjutányoeebbau besaeraeeük. I y i
pytábláiai: Haaáal díj salroa KJ«pJi/tól 5 frt o. - tlmáricyapjutól 6 IH •. é^ — biedemesáslél 7 frt. o. é. ÍOO kllékint, - Eladási InUlékdlJ ug) m gyárilag moaoti gyepjntél, Hint a nálunk raktáros elhelyesett beid* moeáatól l"|,-ék,fa eactleg Agynök haaanálaU Mellett Még \'li\'.-ék alkunzdlj la a aaáMlsUkaaeg után.
Mh Raktározás és biztosítás ingyen. Hl,
Bizton reméljük bekflldlbelt, i kérjük e gyapját egyenesen hozzánk és pedig »E1hŐ Illftgyar KyapjumOHÓ-gyár4 ozim alatt külden^.
n-3.) J míij tisztelettel Visontai Kovách László,
Mh Ütteklntéaek kívánatra Ingyen megktf Idetnek. Várnai Iroda Keugfebaner Gynia urnái. Itárely-kérat 8. aa.
Mell- én lüdőbetevelLoek
m. 1-26 Wilhelih-féie
SCHNEEBERG mim ALLOPU
WllkelM Ferenc*, gyégyaaeréaa Hennkirekenben (A.-Anaztrla).
25 év óla a légaóseervek megbetegedése ellen, torok- és bronobialkatarbalie, kebe, jrekedtslg és egyéb torok- ée lüddbetegségek ellen a legnagyobb gyógyerírel és hatással.
Különben figrelemre mé\'tó eaen szörp óvsaerfll küdös és hideg iddjáráenáL
Rendkívül kellemes izénél fogva gyer/nekeknek is hasznos, a tüdőbetegekre néeve aeonben szükséges; azonkívül saükiéges szer énekeeeknek és seónokoknak fátyolozott hang éa rekedtség ellen. — Számos bizonyítvány megerősíti a fentebbi állitáek
MK^ Megrendelhető Nagy-Kanizsán Práger Béla gyógyszerész nrnál. iSt
A t. ez, közönség tgyenesen a Wilhslm-féU Schneeberg növény-aUopot kérje, miután ez csak tőlem készíttetik tisztán, s a Bittnzr Gyula jelzése alatt előforduló Schneeberg növény al-Iop-féle gyártmányok csak utánzások, melyektói különösen óvok.
BERGMANN
M^ Szeplő-szappana
a szeplők teljes eltávolításán, ^pa darabja 46 kr. o. ért
W^ Nagy-Kaniasán PRÁGER BÉLA 7212-S0 gyógyszertárában.
Varia* W> Otts Spsmer in Leipxlg, QsIlaratrJ 23 in BeHIn 6W., Oroaabeersnalr. 75 partarral Zu bniahsn durcb Ph. Fisebet Bocbhandlungj in Gr.-Kitniisa.
Wldmungagaba ffir nnasra Frauen nnd freiien. Von H ilirr. Mit 100 Abl gan. in eleg. Bskohenkband. íf. 6; mit
Vbnkott Btern A Pollik n,-kanizsai keresk. cég csódtö -megéhez leltározott és 4670 frt 39 krra becsült posztó-, kalap- és. czipó{áruk a csddváltsztmánylsk f. é. april 6-én kelt határozata folytán szabad kézből eladátnaÉ
500 frt. bánatpénzzel ellátotti Írásbeli ajánlatok f. évi april 18. d. 12 óráig alulírott tomeggondnokhoz adandók be, ahol a csődleltár és árukészlet megtekinthető és bővebb felvilágosítás is nyerhető.
N.-Kanizsán, 1880. april 6.
Fischl Pál
719.2—1 ügyvéd, mint tOmeggondn ok.
GUpr polg. mérnók aliamart lagnjabb, bid»f víimI kAsnyam oioahaté.
Copirmaszsza pr. ko, I írt 60—2 frt. 20
(víztartalom acarint) alkalmaiéiban ses.Hr. balfigji miniitsríofflnál, dili vsspaljsBál, álltai raiutnal, éjaiaknyagati raautnsl, sl^aaastríai ipara-gyesöletnél, mérnQkegjiatnel és aok maiual,\' assaoa eliamerés intők mt-játotok riuéril magtakintbatSk. Anllln Ilmák 20 ssinbaa teljaaanatinasatt tervek réssér SS kvtél. Oaicar uti. mut/rttkii tintája ur fekateienjomatra aajtó nélkQlagj STsdatrSl as eljárási módoxattal 6 frt Lenger 1 frt 80, f«kete fastét 80 krt festék pléh 1 frt,
R«snel**n;ansas«eiata\' — 1 millió lényomat, eljánwi néda-lattal 6 frt; s tinta mag* bu kr. . ; (716. S—12.)
Raktár: Béea IV. Alleegaase 3.
í Ur\\ r f f p ?r fii\\tb irrrrrmriDm*!
\\m ff íOttIilíR tm\\8\\
llülí Ff^irKrH-1Wlmfflat! H\'fe w»ww||M4}B|
ül ftii m É|pi»\\ Iiiiiiiin |Éil
ftií ili ö li hmm» |\\ - m t#P 1m\\\\ §■*
IrltóP llPrlNiííP -llí\'? JiSSSas^- íf!-V öl IkUí rliltflft |1 |fiíflríff« p-íli i ??pfpp???p? mr Sif/M®
m tei fi wIII kaIfeftíis ip IP
M\\ í|| íí p i i iYtlfr. r? ||B b
sa l^mi rí hl " h/mil!iill k
g i á - i i ÜJÜiiiiiii áá
■ 22*<Ö « J8 88 8 83811*3831*1*
• 5? S fe 5 & fiis/is * s í SiíifiííííííLs l^J
10 cd a j - t-"-\' -m - • « igm
i 2 E B ifi \\ I Hí • • i . 1 • r■ • | íEÍ 5 n " S M III 1 l I lihif 5 x
9 B a 9 S» * . Ij .1 í } ■ ■ -1 ""V? 10 |
X ■ S a Sáf f ii 3f s a 88 ^ g * \'8 < -X ílz ,11 ; -iis I •£ • "S ^ w
• ^ Se 38 s - iJ U l \\ : - J f
f C- fi S* 5 j Pirii I í I iíií" 111 J •
m m ^ >. s Jsí e-3 S í • a . Hííí a . • . a • 2
• - i i í l Jlldnll {3 ffjíil i f
i iijtJiíK ■!■\' íi iiií: f a A iíiliiiHPk híJiÜ^i í-íl •
11 M Uiiá itfir\'ifl iUt S
• r rc^H. tífímlHiü flIKíílílíWfci
Z Ea MB| 11ili£>] h!l ?]llll«1 S M »i ÍZ
SjllnS S r imfliilil ii i{
I V & a J- J g
- r nvi ^ oc • i m fs I x UXJ ^^ m 5 o 8** £ i/Bra » h »— 4 a
K^FKI ^ ^Í^ ajÍ
I IMHU ®
I jHail1
GARTEN- und BLUMEN-BREVIER.
i m > Kii i n
8 ífsa Sí.l S líJj • |9J 8 8 üt3 iji] N »isi ; |>; 8
1 i ÍB jí f 1
1 $ i 11 i IBPI
Id 11\'Ilii P ill
SlMaáklil
píllll
Mü il Ii|
igalif iffi <u^iMj|
lIsPLIiiil | f| j i 1
8 BJMlj" hll ^I^UmIÍI IS
IMíiiu iS 1
IÉ! íSfli 111 ;S-i
8 : u irfl nUl 1 J! 5
I ii 1 í VM i I íiíMil\\i !l!íw l1
M IMf iVInHm
MM. kit mé>*
mtiHÉ éMk I Át» I H » l-> * M Mny»4 írr» lMklt teréetsrieyek •iu t kf. wekas^i
zala
IwiNfi Ml • . % tffil.\'.»j ffatft lll#»\'» IllUflllftf*!
>fr«\'<th*c iln* MJI fi "érmMltiitlNi latéi rMk iMMft trSSSkWt
ImliMi el. Kixlr»U<k >fm» iieo) kHW«lo»k.
»|y ltt*r -pétlISera M» kr.
MEGYEI ÉRDpK 0. KÖZ M b V ELÖDÉSI, TÁRSAD A LM i L G ÁZD ÁSZ A
I H E l ILA P
A ZALAMkGYKl GAZD. EGYESÜLKT ÉS TÖBII MAS KGYLKT líIVAÍTALOS KÖZLÖNYE.
17 szám.
Nayy-Kauizsa szerdán, 1880 április 21 én.
Atlttiiiegyei gazd. egyesüleitől.
4 Meghívás.
A.Xalamegyei Gazdasági Egyesület" fCMfc évi május hó ll-ikén utáni 4 órakor Z.Kgerazegen rendes
közgyűlést
, .melyre a tisztelt egyesületi tagok totl meghívatnak.
4 kffzjcj fiién tárg.vai: íj A pályamunkák megbirálására ildött "bizottság jelentése.. 2. A nagy kanizsai gabona- és bor-ír iránti intézkedés.
Kötfségvotés tárgyalása. i: Folyó ügyek.
k«lt Zala Egerizegen 1880. apr. 8-
Árvay Isfvan, m. k.
ügyvese\'ő élnök.
UHU.
Zala vár megy o főispánjától
ÉrtcBllÍH.
i
A közbeeső krn-sxijui^ napok és flnnep ; czéUzerttnek találtain a tor véű} hatósági tság f é. május havi renden közgyűlésé- ; határnapját elhalasztani, éa a közgyűlés artáaát wuijut hó 10 is követkesö nap kitűzni.
Miiről a t. tOrvén^\'liatóságt bizottsági ta-I. tan szrrencféru annak megemlítésével Itc\'ni, bog\\ a közgyűlésen leljveenűő tár-serozata részükre a szokott tnódon meg tflidetni.
Zila-EKérazeg, 1880 april 11.
I Cnnényi József s. k. főispán.
Közegészség Ugy. 1!.
(L. lapunk 16. ssániát.) |
Ivinii tcttUk, ho^ry n kedvezdf köz-aaégi viszonynak nélklllözhetlen föl-i a. tis\'/ta lakáa, az.egéezBégea táplá-
lék a friaa | levegő éa a mérték le tea életmód. I j
Miután itt első sorban köznépünkről éa társadalmi osztályaink kevésbbé módós ea szegényebb osztályairól van szó, nézzük! csak, mennyiben felelnek (heg ezek a tiaztk lakáa tekintetében a kedvező közegéazeégji áll apo t első követe I mén yének. Erről a légjobb akarattal aem szólhatunk jót. Mind köznépünk mind társadalmi szegényebb osztályaink alig ismerik a tiszta lakáa befolyását as egészségre. Hozzájárul még ehjbez, hogy sokszor sót többnyire többen laknak együtt egy szobában. mint amennyinek már a jó erkölcs, ét egészség térdekében lakni szabadna és valóban, hsj csak néhány szegényebb család által lalkott hajlék küszöbét lépné át velem a szíves olvasó, lelke megrendülne és szive (jsszefacsarodnék a látottak fölött éa azt kérdezné: Lehetséges-e, hogy itt emberek I laknak, e fojtó miazmákkal telt leiegőoen, és csoda-e, hogy amott a kuczkóban most ia az anya fekazik betegen gyermekével együtt ós egy alig 3 négyszögölnyi téren 5 —6 sokszor 7- 8-an kénytelenek]megférni éjnek idején; nem caoda tehát a sok sápadt arcz, a beesett szem, a gyönge testazervezet é- a sorozó-bizottságok J deprimáló adatai. Igaz, hogy a szükség törvényt bont s a szegény ember meghúzza magát, mert kénytelen ezt tenni kicsinyíée nagyon szerény hajlékában de végre viz minden kútban van a a kis hajlékban ia tiazta, habár azegény emberek lakhatnak; de kevés az érzék általában a test tisztán tartására, ami pedig a testi egészség fenntartásának egyik kiváló tényezője, csak ugy jár azután a szegénységgel a betegség, s mint ennek folyamán jya a nyomorúság és boldogtalan-aág. ,— Az agyáinöltalanság amely rendesen ikertestvére a szegénységnek rendesen elöli az emberekben a saját javukra működő Ösztönt és még jó -ott, hol a népben bizonyoa mértékig, á eziezomára való bajiam van meg, ez a-teát külsejére ia hajtván valamit* legalább némi tekin tétben tisztán is iparkodik magát tartani, qkbár a ciioaoma iránti hajlam nem egyazersmind a tisztaság iránti érzék. —
A cívili hetne
VII évfolyam.
iatió mértékét igen jól1 meg leél ti, ha egy falu kunyhói vé-
gig néz tők. Asszony, lány, legény ren-, deaen e ég van a házuál, Ide a rend és tisztaság hiányát nem érzi ám ott Senki, pedig ebben a hiányban bőven úsznak. Még szerencse, bogy köznépünk nagy része nyáron át csak hálni jár bele, valóban nem irigylendő \'emberi lakások, pedig eteknek kivül-belül tisztán tartása Bemmibe sem kerülne, csalt egy pár serény km csekély munkájába. De mikor senki sincs aki őt erre fíifjelme/.tesse, s akiknek módjában és hivatásában volna, nem bönődnek vele.
Ezzel összefügg azután! a másik követelmény : a frisslevegő. Ami ezt illeti ebben van módja köznépünknek, a\'ittle^ het mondani: amit ott, (t I.) a roaz és tisztátalan lakásnál, elveszt/a vámon, azt megnyeri itt a réven. — Nagyon kételkedünk, hogy enélkül volna e oly egészséges, mint a minő, s igy a friss leve-gőoeír^\'aló munkálkodás legalálib ugy, ahogy helyre állítja az egyenaulyt
Ebben a tekintetben azután rosszabb a viszony a kisebb nagyobb városokban lakó szegényebb népoaztályoHcnál. Itt éppen a friss levegő hiánya miatt gyakoribbak a betegségek és nagyobb mérvű a halálozási százalék.
Más két igen fontos tényezője a ked-\'vező egészségi viszonynak az egészséges táplálék1 és a mértékletes életmód. Az első más viszonyoktól és külső körülményektől [is fügír, a második jpedig tisztán az cmbe^ józan belátásától, s e tekintetben az válóban hátrább álll az állatnál. Mert ez mindig CBak annyit eszik, ameny-nyit természete megkíván, s többet nem eszik, há mégannyit raknak eléje. Másképpen van ez a józan észszel megáldott embernél* — Az embereknek — habozás nélkül léhet mondani - nagyobb része | mértéktelen az evésben ivásban, s a betegségek jó nagy része, különösen a köz-i népünknél előfordulók a gyomor tulter-! heltetéséj\'e vezethető vissza. J De ha már | egészen az egészség megrontásáig mér-j téktelen Hz evésben még mértéktelenebb 1 az ivásban, ami szervezetéré nézve ha-
tározottan káros és etinek idő előtti megrontását idézi elő. Pedig a rendes életmód, a mértéket tartéa evésben és ivásban csakhamsr kedvezőbb közegészség! állapotot teremtene, aminthogy az egyszerű, munkás életmód egyáltalán egészségesebbé tenné népünket és népességi viszonyainkra reudkivjujl kedvező befolyást gyakorolna E kérdés össaefügg itt az előbbi tényezővel azj egészséges táplálékkal, amely persze — mint már említettük — egyéb körülményektől is függ. Jobb termésű esztendőkben jobbak szoktak lenni az egészségi viszonyok is, mert a megélhetés is kevesebb gondot okoz. és az egészséges táplálék megszerzésében is több mód van; rossz termésű esztendőkben viszont, mikor a megélhetés is több gondot okoz s a szegény falusi ember sokszor még a szükségesebbek megszerzésében is hiányt szenved az egészségi viszonyok is rosszabbak.
De hogy valahára köznépünk is több gondot fordíthasson mindazon tényezőkre, melyek az egészség fenntartására oly szükségesek, nemcsak irott malasztként, hanem tényleg oktatni kellene a falusi gyermeket az egészségtan elemeioen. fis erre más uj alkotmányos életünk második tizedében komolyan kellene gondolni.
A halott-kémek.
Nem kerül sokba, evezzünk s gondolatnak könnyen sikló sajkáiáo aa emlékezet nyilt tengerére, — barangoljunk a legközelebb Isfolyt svsk reform szigeteiközött, bahogy akadna olyan, hol érdemes lenne sajkáukat osbáuy pereire kikötni. —
Ámde csak lasasu a testtel I
Amott sötétlensk korvonalai egy vssaélyts sairtaktól kOrnyssott ijssstó usgy tömegnek. El s helyől, — nem nskttnk való es. — Es • deficitek szigete.— Evezzünk a IsgkOaoIsbb Isfolyt évek sgyikén fsliOdösött sxigetek egyikére, melyen lanyha ssállŐI ide-oda lengetett sáaló int bivogatólag • fölirásisl „Halott kémek szigete".
Kössünk ki s tartsunk egy kis pibentft I
As orvosi tudomány legtekintélyesebb ssak-férfisi állitáss nyomán, vannak betegségek melyek néha több óráig, napúkig tartó dermedtség állapotába mennek át, beáll t. i. a tetss halál, — melyből as illető soksaoi a sir éjjslén ébred egy isinéti, egy ssOruyU életre, osak asirt, bogy a pokol minden kinjábos nem hssonlitbató kínok
osm tssdsd 1 Ob. nagyon is érzem, mibe ■ürülhetett, mennyit delgosuk s drága kezek, Mjogy Feienes ne koplsiljou I Oh anyán, \'anyám 1 szivein megtörhetne, lájdalóm és boldogság miatt s papitok láttánálI -j- Nemj e pénz nehezemre eiik! Nyugtass meg as4u szent fogadással, bogy többé nem avatkozol ellátásom Ügyébe 1*
MannsrstsdtJ asszony kénytelen -volt engedni ; niost is oljy mostoha anyagi körülmények közt élt, hogy ciak a legialálókouy»bb szeretet egyesítve a leguagyobb körültekintéssel és hallgatag feláldoaásasT birta as utolsó 14 nap alatt háztartását összetkrlsni. i— Örömmel bünbödött érte, ha sgyssar Ferenci elutasott, ha csak sikerült anhak hbniéte alátt a dolgok va.ódi állá-s.H! elpalástolni. Es hikeklt 1 Aa együttlét utolsó órál,ssép Sssntettsl teljes beszélgetés közt folytak le és Fertnea mint síi éle jó gyermek elaltatta magát as anyai kereteittói, — Elutazott, félig sem sejtve, mily drágán fogjs anyja, aa átélt báron édes és botdog hónapot megfizetni. —
Hogy további segélyt niiikülöshesae, Peronos a legközelebbi tanév végén, báai tani tói állást vállalt él ejpr évre. — I)s megkeaerüíts ea évet, nert a családtő, valamint neje is, ostoba fenhéjásó egyének vo tak, kik aat hitték, hogy jó modorról <tanúskodik, ha a báai taniióvrl ágy bánnak, mint valami magaubb állású saolgával.
Ezen nyoaMBató év elteltével Manusrstsdt könnvebb és ruganyos elmével tért vissaa régi foglaíkorásábos és sailárd kitartással haladt aaea pályán, melyet hivatásai válasatott veit —
Midén körülményei nyomssatóbbak lettek, ismét kénytelen veit állás után nézni, és tata váltósé dsai és téli napok köat — mert tiia}-donkénpeai tavasai vagy nyári verdtéay nem akart beállani, lassankint négy év telt eL — Mivel a tanítói hivatást megelégelte, és a mostani csekély jövedelemmel semmikép eem maradhatott aa akadémián, Sifvsr tanáisnok nógatására elhatárostá, fél, legfeljebb egy évig aaon véresben idÓauí, hol most találkeennk vele, ée bel Sifvsr ajánlatára nyelv- és aeaetanité minfiség-
A n&ala" tdicxdja.
Légy szerény!
ilsr velem, jer rejtekedból I j— Mond a nyegle Bttsakeség, — A viláe; bs sutba élted, El talál feledni még.
jer, csudáld a uéadelóket, Kik letérnek átamen; Lásd a bámuló figyelmet, Mely kísér, a okulj aaon.
illotdogabb aa én magányom : fim savat ja semmi sem; An, be kedved ügy akarja,\' Moet aa egysaer megfessem".
9eé! seeliden a Szerénység; 9 aira kél a séta-pár; Métyke ffvel left as eled, Éig a másik félte jár.
■éad, esvdéld a bámalékat 1 ljst, kiált a Basskseég; m e balga aillssalail Utköséptn Jbukék.
Megy isvilk a mkf 0eeré« fség. — Í esig eeea a giey nevet, 0 g)«fy#v kéét éri eeélját t Pdr lntHa — TbtétkL
Hqpulc Sándor.
(Ni »lit rácyov .,
,<A mint végyem tad*^ lefsi-é\'
Hl» se>i staá eefMMi, Aátow és la fitaméeeei a ilgisst ?*
„Tán ba egykor szép bonodnak
Tettre k\'ésst bivó szava, Nem leend-e kebled majdan Emlékemnek mostoha ?"
nA világnak tarka esábla
£lv, gyönyör vagy áíbarát, Bánat, bú avagy csalódás Hem leead-e köstünk gát ?a
tROb ne aggódj\' I — bér mint folyjon
jÉltem távol vagy közel, A meretet Vosta lángja
Saivemben nem hamvad el.*\'■
„„Szent emléked ? — Istee látja
Keblem annak temp\'oma, As e templom Isgsaebb éke Képed — jóság angyala."
„S hidd, ha tdlsd messze távol
litne egykor vétórám, A haló saSv vég fonássá
Meved volna jó tnyái
Pösiogár Ixyulu,*
A tanár ie védínczei.
Bs|Uj.
Irta: K I y g ar e-Carl én Kmilia. I
Fordította: FRIKDMAJfN ALAJOS.
i % A kia —bmfélé* t (Folytatás,)
Pereees azonban ások legtöbbjét aem fogadta el \\ mert réseiét, mint már emltidk. rubála ko poit és ssflk vett saér, tehát aem illett oly k« rfkbea megjelenté, réeaént seabad éráit édes I tByjának ée msgMlt iQakeri baráíafcak kivánta I
szentelni. A tanév elején Fersncznek vi*sjtakel!ett térnie. — JJehány nappal elutazásé\' eiótt llan-nerstedtnó igen el volt foglalva kenvencze számára az utitáakát különféle élelmi izerrél megtölteni, mikösben Fer^ncs holmiját reudezts. — Ekközben jeszébe jutott, hogy valamit elfelejtett, mit édes anyja számára eltett volt.hr Bemegy .tehát a szobába, bogy slhossa, és a többi holmija közé iebssse; de mivel Msnnsrstsdt asssonv a konyhában volt elfoglalva ée ó a kihúzó fiókot, melyben a kérdéses tárgy eltére volt, nyitva találta, a fiókot kihuata ée tartalmát gondosan átkereste. — Ekkor véletlenfll egy asomag papírra akadt, melyen a Lundi egyéntói kapott számlákon!látott iránt vélte felismerni. — Nem állhatott ellen a vágynak, a csomagot] fal bontani; ds mint ecseteljük a réasben édes, de egrsser-smind keserű éa lesnjtó érzelmek sokaságát melyeket a gyöngéd éraelem eljea ifjú -nett, midőn látá, hogy szeretett anyja vo\'t aa, ki a legnagyobb fÖláldoaás- és önmeragedáasal két évsn I át fiaetts érte aa eljátáat? Két nehésl köny, -i-jas elsők, miket sssjgényaége szorított ki aaemé- [ bői — gördült le eresén. — Komoran néate aa j előtte fekvp számlákat, ajkai elhalványodtak, mi-köcben észrevehető reszketés redőateí aaok felületét. — I E pillanatban Manneratedt asssonv | lépett be, Ks miként a felkők a nap fénye elei j sittének, ugy tűnt el Ferenos arczárol a sötét kifejesés, midőn őt megláiá, ki aaebb úevet uem ismert, mint es anyanevet
aOb anyai szív 1 A teremiő legpompásabb mával1 eisk voltak as egyetlen szavak, miket mondhatott, midőn aa elejbe tért anyai karokba veté magái. Néhány peres, melyek mind aat át* llelék, mit jav élet nyujthát( mait el ihletett csendben, mintegy előéníetál a mennyei boldogságnak^ — Asután Ferenos iölemelkedett. —
Férfiéi komolyság tfikiOéŐdOtt árasában ésj erőt kÖlosöniiave |iangjának lassan ds kgUárdság• cal mondát most anyám, gyöngéd,\'kimond-natlsnul saeretett anyám, fogadd, ha akarod begy t>éke honmjon hensŐmben, tagadd, bogy eel többé
Uptni jelen uámáhoi fél U Melléklet Tan cwttolti.
köet haljon kéleéfhssjtó halált, — eltemet-Utai I — Vétót tt aggató iitóaal 1
IU e belott-kémek lőlálliláta állal m élve eltemettetés ee atőaégei egy képsell öatasgnek kér falért redukálódnak in, úgy ee korszerű éa egyike a leghumánusabb taléaményekuek, hoeau aS aeklt
Tanuak eeatek, amidőn — fájdalom na mér igen i« nagy aaámulal — aa erkölnlelestég ét teelenettaég undok sootolyájában fetrengő lények büuöe éltük gyümöloaének — annak, kinek bár bűnökben — de mégit életet adtak, — tejét késükkel oltják ki etűletéie első peremeiben árlat-lau élte világét réaaint eleméremből, vagy kinek aaiv világában már ea erénynek ii kieladott utolaó szikrája, — réaaint hogy terhétől e legrövidebb atoa aaebedul kanon- ,
Ha aa ily — botsáért aa égbekiáltó gonoea-tág felderitéiére tlég akarat, -4- tett ét képe-titéei erő egy eeül halott-kémeinkbea, ugy ők, egy rémről mióta közerl^öloaiaéghősei, méeréearől mint a gyermekgyilkoeok kérlelhetjön rémei, méltók j aa emberiség, a nemeet, a tártadalom hálái tus- | leielére,
£a aa éremnek egyik lapja, láttok hát e másik lapot I
Sok, igen tok a feelmény, mely tóm aa esame uagyeaerüaégét tönkre silányítja a rota vtgy jobb - t«ttben a középszerű kivitel. ■— E haionlatot kívánom én alkalmáéul a jelenlegi kezdetleges állapotban einylő halott-kémek intésménjére. Még legalább a azakképzeIttégnek bár legalautabb fo-káu álló halott kémeink neui lettnek, addig ea intézméuy határoaottaa ruasaul bevégzett intézmény.— ismeretes közmondás padig : „Aki rota-tsul végez, ttmmil sem végee."
Mindaaonáltal távol legyen tőlem, hogy es intésméuy felelt motlani atadiumában is föltélle-nül pálcáét törjek, — ntm I 4— Lehetnek várótokban saakképseti halott kérnek, nemcsak, de tgytatitmiud be aa illető halott-kém pl. gyauua eteteknél éreaué treje gyengeségét, kéznél vau as orvos.
Ám nem így falun.
Alkalmat vevék magamnak tgj halott viss^ gálatnál jelen lehelni. — Anélkül, hogy a halottat közelebbről megvizsgálta volna, betöltvén a halott-kém a jtgyzőkönyvbtu, illetőleg bmonyit-vssybeu foglalt rovatokat, e szavakkal, hogy moat már mindeu jól vsa, — eltemelkelő, fueeaeuek neki 60 krt a többi asutáu as ő gond ja, menni készült
Látván sz ő vizsgálódásainak felületei voltát, megtaólilám, mire a következő tudományos párbeszéd fejlődött ki kötöttünk.
—■ Mondja csak, ki meri adni teljes lélek* ismerettel, hogy ezen ember meghalt ?
—j Igen, hát már mért nem I ?
— De hát — iolyiatám én — minő meggyőző és as illetőkre nézve megnyugtató etto-kokkai bisoDyithatja est *>a, hiszen amint láttam semmi kitérlsiet nem tett es érdemben.
-r Hm 1 volt s bölcs váleta — ide kitér let oda kísérlet, nem kaptam én arra néave eern orvottól, tem senki fiától utasítást, de meg minek is, ba otte ven aa urnák ugy is láthatja bogy maghalt, hiaaeu ,még a szemét tem mozdítja I
Karechatnadiener civilizált hon 1 éa igen titzlelt hslottkém ur 1 — Mi laiaui emberek ily tudomány előtt aztán kéuytslenek vagyunk meg-hzjolni. —
Igaz ugyan, missétint a tetszhalál a kórál-lapotnak olyan neme, mely as orvosi tudománynak gyakran s legképsettebb s leggyakorlottabb emberét is tévútra vosetbeti, t igy természetesén nem is kívánhatni, hogy aa egysaorü föld-mívesből beiottkéuimé tltöU a, b, c, filozófus tul legyen a! tudomány emberén. — Nos hisz, neui la akarunk mi tulkövetelők lenni, hanem igen ia megkívánhatjuk, miszerint a legutolsó falu balett keme it bírj on as illaiéktt orvoslói nyert utaeiuuokhoa képest —■ a halott életzkéii ki«ér-letek, továbbá a természetes ét erőszakot hálái tölueriiése körül legalább ÖU krárt érő itme-rettel. 4- e — ■ i
ben tsiveeen látott vendég volt — \'JUegstább* monda Ferenci magában, miközben sjtanáctuok emt ajanlatának előuyöt ét károe kavotkezuié-nyeit fontolóra tette, „legalább fogok jannyit keretűi, bogy a legköteiebbt tavaszkor | ismét el látogatok (Lundba ét akkor Itten eegélyéJ, el be-végaeudts tanulmányaimat.tt J&ulazoitJ Sí lver tanácsnok élőre egyengette as utat, — |iigy bogy ssonual tálalt foglalkozást. Mivel minpeni gae-dntágoaan kellett berendeznie, a kis patiláf sobát béreite, hol most lakott; naponkint tizenkét til-liugért vasáról ebédel, melylyel estig kellt beérni ét ameliett sz éidemei háziariiaiudouiány oly különféle ágát tanulmány ózta, mintha idő vei a jiemseigátdátsal tanára akait Venne lenni.
Ugyí Sitrer tanácsnok ajánlatai, itint táját kellemee lénye, öataekötve magat, taép| alakjával
E torok Iréiáaak tudomása seerint, vannak köaeégtk melyeknek halott kémei s letee, — ter-métatlet vagy erőseakos halál kiderítést körüli eljárási ól aég csak halvány fogalommal esdi birváu, t miul ilyenek, sok estlbeu még osek est s fáradságot ttm veszik maguknak, hogy e, belőtt megteaintéee oaéljáíél allátogatnásak as ÜlelŐ helyre, hanem mint efféle keleti lejnek ké-liyelmet kedvelő ivadékai,] saját lakáeukon állit ják ki a bejelentő bemondása alapján e halotti oiionyitváuyt, ka még eeekhea hossá tesszük azt, uiikép vasnák helyek, hói a bisou vit vény ben meghatározott eltemetéti iaő (48 óra) ttm tar* tátik meg aa illatők réuéijől ponfoaen, ugy minden tsömytbb lelki furdalta nélkül elmondhat* juk, miszerint még e hiányokon gyökeresen segítve úem leeud, addig aj halolt kémtk intés ményéutk czélra vezető vpltát a legjobb akarat mellett ttm Umerhetjttk el. —- Ae elmondott ét tok mát el ntm mondott körülmények közölt ntm tgyéb az, mint a statiatikai géptstlnA egyik ktreke még pedig calkorogve forduló rozs dát kereke. — Ha már épen statiatikai havi ki mutatás kell ssegény megnoltjelnkról, hát hiszeu ott ven e lelkészi hivatal, végezhető es á- nép megedóstatán nélkül is.. |
Összegezve ss elmondottakat i\' mindaddig míg járásunk, megyénk, de sőt egéss basánk területén található legnyomorultabb falu halottkéme is, ss illelékee orvos által, a halott viasgálát körüli sikeres eljárás módosaiénak bár legalautabb fokú elemeiben is nem oklattalik j mindaddig, mig a szskképsett halottkémek rétiéről netán tapasztalandó visaaaélét vagy köteleeeég mulatt tás példásan nem fenyíttetik;; mindaddig továbbá, mig a halott-kém éltei kiállított bizonyítványban, a halottnak eltemetési időül meghatározott óra pontotau be nem tertatik, addig: s halottkémek intézményét külföld bajmolé komédiának. s amúgy iá a tehtruek már mindeunemü nemével földhöz sajtolt Legény nép nyekébe akasztott teihee s hossá még haiaontaleu igának nyilvánítjuk.
Véytfdi remete.
Korrupczio a társadalomban.
A világesemények néha ssükségttsé ttsaik, tőt a* nemzetek élete gyajtiau követeli, bo^y egyet nsgy férfiak . tettekkel lépjenek föl, melyektől sokszor megretten ss eltápadt világ.
A politikai élét, ezen legnyilvánotsbb pálya aa, no! as ember ntm-uitgáért vagy övéiért él ét küzd, sőt élete is a uemseté, mely őti fiának vallja. I K
Ilyen pályán Is kell möndaiii a hivatotlnek esőn nyugalomról, mely cselédje körében ésá-mára gyümölcsöt teremné; lángesze és sselleme s nyugtalanság\'nagyságán emelkedik vagy esik, e sseriut amint as essme, melyhez ragetskodik, s népek életében koitaajü, vagy olykor talán még etek — idő előtti.
Manap a nemzet msrtyrjs lehet egy ily iér-fiu, t honét, nemzetét e ttolgaságtól menti meg, vagy. rabigába dönti elveij áltál, melyeket ea áramlat ellen nem képet ftltsinre emelni; de bs s véletlen kedves aa etamének, honét boldogítja t nevét örökíti meg, ét öótlégfllten hajthatja fejét a nyugalom utolaé t örök órájára.
Ha itt agy tévét ettme tikapja a nagyokat, sirjon bár egy nemtst fölélte vérköuuylikét, — as emberiség megbocsát, mert hiszen ezeu férfiú a politika nagy mesején tévelygett, s kiket vesetni akart, vagy nem jbirla vagy nem voltak e körülmények alkalmasaik a nagy etemét megértetni, a tan megbhkoft ugyan, de uj etamék jöhetnek az uj neineedéknél előtérbe, t e csorba eltávolítható.
Ezeu vezérférfiak, mert helyaetttk tokteor nélktttösbeilenné teszi; oly utakat is hatauálnak, melyek kösnyelven: csalárdon; az államtudomány tsótárában pedig politikátok; Ki eatn uton haladni akar t kinek baladnia kell, számtalan etet-ben talál egyet oterjékre, melyeknek megtem-
Nérni habosát után végre bátorkodott belépni. Itt tenkittm mutatkoaolt máai mint néhány 5—6 I évet kit leány, kik többfélt mesterséget gyümölcsöt szemléltek ét seivből kiéánták, bár megehető volpa az. — A söreinél, mit Férenos okozott, a szőke ifürtü angyalok bátraniézték ét nem tudvs illő é vagy tem, amit lettnek, nyájasan odaug-rándozlsk hossá, miként mániájuk lanitotta őket e vendégeket fogadni ét szívélyesen e vendégek-hes Tetették
10jöjjön, jöjjön vélünk" kérék a hamis1 kicsinyek. Mannerstedi, ki a közeli tsóbában hangokat halolt vittaa akart vonulni; de a kis leányok oly biselgőén kérték ménjen be velők, —. különben aal hinné anyjok, hegy Berte ée mlde | neveletlen volt, mert ea jdegea ur eltávoaott, — hogy ea ártatlan lények kéréeének ellen nem
kelaiáaáat tsereatek neki, mint nyelv- ée seue-laaité. —
De mivel mindeseu foglslkozáts sem volt elegendő arra, hegy tsfbsd éráit kitöltse ée mi-ködéee után némi anyagi tijkerre it azámilhatott\' volna, — kénytelen volt btteskeeégévo alkudó aáebn boclájtkoani. — Elhatározta teliét, hoity nyugodien! marad, ha fekete :saük frakkját ie»-. ölti, bogy e város előkelőinél seolgálsuit ajánlja. — Ea eaenkes, Mannerstedi mélyen érné, a legnemesebb vándor lát volt melyet életéken tett vek. — ■
Klőttftr is e város kormányeé közegénél, B. polgármesternél tisztelgett •— itt tserésOtéllen-aégére eegy vendégség volt. — Midőn jje\'öitüok sasrésyen felmeol e lépcsős és egy ssekeleáev* •ál, a melylyel islálkeeott s pelfánaemer után tadakenéistt, sa, vény pesa kittembeaJ hegy a vsndégekhfs tartó tik, vagy pedig omm roee-ehareibát. Jhagy e tatgéay, laegtu asMteailái, miként It Itt ott aevsaték — savwba hot-hassa efTSMiten est saséi t „Ott* t és e sagy urem a^áre mutatott, Mivel a vtnpégek a aegjlen>wail|*tii seekékaa valtak Ömgfftlvtj hSh eem lm Maassrtiedl kopogáeái. —
melyben valami imponáló volt, tok Oealádoál el- | alhatott — Néhány pillanatig aat képaelte hogy
e hátban saivtt fogadtatásra fog találni és követte a gyeimekeket Eaek késen fegták és miként két tündér lebegtek oldala mellett e termen keresetül. — A kellős ejtéeaámy, a könnyű nyomásnak engedve, ée most ott állt Mannerstedi a tekintélyes társaság kösspstt k kictinyek még tovább is kívánták vesslni, ds M. gyorsén meg-szabadított* magát tőlük és k|áyult sroscaal mélyen meghajolt e társaság előtt. A polgármes | térné gyorsén ode intette gyermekeit és velámít suttéfott tülökbe, mire e négy óbbik lány mon-1 dá: j,Hisaen aat mondtsd, bogy mindenkivel ágy . tegyünk 1* A mama iftn haragot sroskiftjtsés*\' tel ráete tejét ée egyik ssomssédjáhos susogta b I -Obi mily tgyügyüek ezeu gyermekekI veltt ( ban emberfölötti türelem kell MÉisá|jik. — Ked- < ves ssesonyom, ki lehet, as Istaa sserelmeérl,
eaaa ember*?
(Folytatás köv.)
miaülle után vélhetik osek lehetőré e oeél elérése ; kímélve eseket, s karűláeek által eeélté-veselellé lest, s e polílikuiMegbukott.
Jogot-e eeen uton it ee Igsaalaat ekerni t követni, ée aa egynek megaiommieülését, — néha nemzeiek elliprásával it esamMHve s nagyobb kösöntég javára mdködni, ae éeejeg tst-nut nem, de a politika törvénye, [htlyssebbea kiváltságánál fogvs igen.
Et a nemeetek életéhea tartoiik, t vele a
Íolitikei\' tudomány foglallcoáik, - - én errél érte-eani a fölötte bírálni tem ae>e akarok, tem erre hivátotl nem vegyok, de hogy ily eérelmek mégit mébökbtn korrupoeiót fogTejnak, es asm* osek egyéui nésetem. ae élllthetomj hogy Osztó* sík elnevezésében velem a közvélemény is.
Est és éetjog rfnÜttem engedi meg, mert as éttjog örök békél kövttel, t sá örök béke ss igsttág easméjén alapszik,s politikát nsm ismer.
A aorrupcsiónsk nagyobb ideje sohatem volt, uagyobb mérvben e. történet tamaeáge ste-rint tóba tem űzetett mint mott —; Nemcsak s politika \'áthatját a van vsle elborítva, áteaivárgott már egyet tártulstok égért it, sőt ami Isgvstse-I delmeeebb, ketdi már egyeteknél [it a kötép* ottlálybtn felütni hydra fejét.
Alig olvasunk ujebbi időben fővárosi Itpo-kit, melyek nem kötöhiénak párbajodat mt-lyeknek toktaor csak visaketegaég a^ oks, a még töbhaiör a feltűnési vág^r, nem tudván magát I sok másként uicgíimertetni, csupán ja regényei-| ség álareaa alatt.
E2a t\'védés éa rotmlható elfogultság, rom-I ásnak indulát t etek ötstege e corrupctiú nevet viteli.
De legrotssbb és legvesssdelmesebb esen immár lovsgkornsk nem nevethető világben tten korrupetió a köaéposatályban. főleg, midőn 1 jg több azok közül, e kik e párbajok által fsltüoni kívánkoznak, — aat aem tudják, vagy tudni sem akarják, bogy voltaképpen a párbaj minő ok uiiatt lehatue eluéshstővé ?
Egyes kiosinves nézeteltérések, egymás eresének nem tettséke, ne mondjam: telén tokiior irigyeóp elég arra, hogy valeki elhitette magá-val^ muitrint mégsem lértitt beotületél lovagiét elégtétellel — pámadállal állíthatja csak he yre.
Mily tévedési mennyi igaatelan eeame rej likibenne..— Hiszen elégtétel alatt nem eatkell ér^ni, hogy valakinek igtttái>e van t azt\'más által elitmertemi ekarja, hanem érteni kell a be-c.ületnek ason uton *s módon lett msgsértését, ahol már- annak helvre állilása a fogalom szerint osek vérrel esskösölhstő. Kérdem tehát el ven-e ismerve s bs veu e bitonyilve vélakinsk vélt joga aa által, ha a sérteni vélőt párbajra hívén, aat, uáláuel kevésbé gyakorlottat a fegy-veriorgatásban legyősi ?
As ilir vélemény ostk korrupetió, a ha a kösépotitályba is bevessi magát, igasa van a. költőnek: puwtuluuk, vettünk ... <
Dr. Férnek László.
U ti jegyzetek.
Irta: Virághegyi Jós te f.
As utisái aa éti kötsörflköve. As ember embert megtanul itmerni, etellemi látköre eeélet-bül, fogalmai tisslulnak, kedélye ntmetedik, s emellett tapetstslstsit mulatvs gyűjti.*
Ilyen gondols\'okkel aiettem ki egy vasárnap kora reggelén a vaspályára, hogy Trietstbe, s onnan Velencaébe ránduljak. Pedig hiába igya-kestem annyira aa indóháshoa, mert n voua\'ok egy órával kéeőbbeu érzetlek meg a rendes időnél, t igy tokáig kellett várakosnom.
A tolongás leirhatlan volt, s stámtalan komikus episodiiak lett kútforrása. A vouat minden 14 órában indult, a bábeli aüraavarben aa utalok nem \'tudták magukét tájékoeni, s sokan, kik Pest felé akartak menni, a gráozi vonatra ültek.
Egy tud6s naplója.
Közli: RÓNAY IZIDOR.
Diószedés mennyire rég elfeledt esem \'ny tér vissza emlékezetembe e szónál I... mintha , újra hallanám a keleti tenger kék habjainak aai* lását, meta rezgésbe hoesa a part melletti fák lombozatát^/— s mintha eköaben hallanám egy kékszemű, t^rtös hajú kis leányunk vidám, esüat-
tissts gyermeki kaczaját,--azt vélem, hogy
mindezek caak néhány nap előtt történtek, ée mégit, — rég történt eieméuyeket beeeélek itt et
Igen szép aa én hazám, hol a keleti tenger habjai a masat, hófedte síikltemetőkig filsajlenek, melyekbe eser meg eser fecske tárta töl-eséraleku fétikét, — melynek hatadékaibee a tengeri mi fésakel, hol e kis eatUt-fihér sirályok félelmeien rikáctolvi suhannak el e habok fölött.... izép aa én haaám. hol a mesei stikls-pertokon söléuöld bükk- és fenyőerdők tenyése-nek ée a nagy, mohos talejon buján nőuek fel e mogyeró-cserjék.
Hasa? van neked haaád, véa, fáradt, magányos földi Vándor, nsveshetsa-e basádnak oly tőidet, mely osek hát, fájdalmat és kétségbe* esést adott?
De éa ott ssülottem 1
Ason erdőkben, melyek mint aa ifjaság üdén és sölden álleaek és melyelmek párját életembea nem láttam — aaon aréta-saiklák és a homokot tengerpart köaötti helyen játszám alső gyermeki játékimat, álmodéin első egyetlen ál* momat — —
Dióit ed éa | Jenő, ne msnjftnk ma diót st adni ? halion e néhány teét képit le tem ben me* garnhoe intésve.
Ei mi gyermekek, fiak ée leáayak e stép vatái napokon — aa októberi seleidőkea — kimen tünk ss erdőbe diét nedat A kis Adél ké-aenfogva meni veim
v Beomssédgyarmtkek voltnak i a legörömet-tebben játaaoUunk egy mánál, mmdameUstt, hagy
A vasúti Kslsusok ennek klvstksstébss ttrsl* möket el vesetvén, utévégre nem ásass válogt tett kiftjeséeekbee •aolgáluk fel világot itáliai a bottá juk f/rdult lájékosaian ataeask.
Alig lehetett a uagv tömegben msaegai. He e oeengetyű megkondult aaáaan rohanták meg s kocaikat. Bokas hamacoeen okkupáltak ma*
Íüknek helyet, i mikor a oeöegetyl máaodstor osdalt meg, ekkor kérdíaaték mes a vetüli őrtől a vonat távesáeénik irányát íevéebe mull, hogy meg nem járták, mert e vouat nem Zákány felé, — merre rándulni akartak —Jhaoem Bécs felé indult A „kouduklor" íodokoinité dö/mö-
Eéttel rángatta ki a már becsukott ajtókat, a ogy boasuját kitölthesse, egy-egy bacyroi tél .latyefit1 gylngédtn pldalba aímitott,-kinek sok- • sal jámborabb phytiogsomftja\' volt, semhogy falóié egy „kikérem\'-et feltételezhetett volna.
Dacaára, hogy tokáig kelleti várakoznom, nem untam magamat Oly laerenctés Urméftt- > tem ven, hogy hamar találok eavagot e taóra-koeáire. Dt különben it ennyi népeég közt piádig eked va tini tárgy a nevetésre vagy elméikedéire. Avsgy nem nevauégoe e ott emt fisfel uracs, ki hegyti léptekkel járkál töl-alá, orrán ^ twíokerrel, (pedig fogadni mernék, bogy ssemé-/ I nek eemmi beje, Hjá l de ha s divat ugy ki-v^uja, hogy istmiiaket rontsuk el, a féleeeg divatnak hódolni kell. Es s korsselism követelménye.) Hogy a tártadalom gépesetének miiéle alkatréeae, ntm merném aláírni, de ka elhita-kodottau felvetett fejére nések, aat kell hinnem, hogy legalább it tisenöt uradalomban ontja a parancsokat, holott — mint később ludosiáiomra (uiott — ssepnao-habverénel foglalkozik. Erre tagadhetlauul lehet ia btgyiitn lépegetni
Avagy n.ím nevetséges-e et at árihölgyi ki ama fialt lembtr kaiján. sélá\'ással üti unalmát, t felfevalkodoltiágábau nem tudja, hogyan hordozza végig pöffeszkedő tekintetét e jeleklevőkön? -
Itt meg ven e tárgy s nevetésre éa meg vsn a tárgy aa elmélkedéere. Eleintén mosolygók es smbsri gyarlóságokon, később szántko-zom rajtuk, i okkor mér elmélkedem.
Goudoleteimból e ceengetyfi ébreeetett fel, mely iuduléeuukat jelaé. Nyomban rá aivité fütty baiogatta fülhártyáimat, t a másik ptrntbin benn voltam a waggoa puha — akarom mondani: kemény — ölében.
Minden elretegiai tudományomat értékesítenem kellett, hogy egy kii kelyet szerezhessek magamnak, annyira ttuvolt töinvja a v aggon PUto kétlábú tollatlau csirkéivel.
Útitársaim 4fölött szemlét tartottam. Ha 4n* nek oredméuyét kielégítőnek nyailvánitanám,.pofon vágnám as igesiágot.
Melletlem egy félszemű, örököeen itinypr-gató aitaouy ült, ki iz első állomásig — hol |d-mondbetleu laomorutágomre elhordta látorfáját — ctaládja tragikua törtéuetének Isfesléséyel mulattatott En kitelhető részvéttel bsllgattém végig s eirelmas történetet, a köeben-köaben ssá-nakoaásomat tolmáoeoltam.
A második „stáción" egy rémiégss kövér •uiber erőlködött fel wagguuunkba. Amint Jn* toi körvonalai at ajtó lépotőin feltűntek, mély fohástssl fejeslem ki hálámat aa ördögnek, mert est mát mm heibatts ide. Histlgő kilátás ilyen miltgben, ilyen itük helyeu, s ilyen éktelen huilöiseg mellett tsivni tüdőmbe a levegőt.
A túlságos kövér asszonyok iránt nem tudok sympathiával viseltetni. Elképzelhető örömöm ennek érkeste fölött, mi még növekedett a tál tel, hogy köavetlsn mellém eresakedett Is olyauoket fújva, hogy kalapomhoa kaptam, nehogy aa aa ablakon kirepül jön.
„Néma önmegadással tűrtem a tori on* páiát" -
Etsmsoaerébe kívánt vilem bociájlkosni, mert alig hogy letelepedett, e szavakat in lét te hossám :
— Ssörnyü mslsg vsn — s kövér ktcim-ben e terjedelmei legyeaő tsünleie nül működött.
(Folytatan következik.)
a fiuk gáuyoltak, kogy mindig ason bohó km leány mellett ültem a ház melletti söld psdon kssét fogva — és rsgéket meséltem el neki, kártyából * legpompásabb palotákat késeitettem csel re bogarak seámára, melyeket néki fostam, füs* vesszőből fuvolát feregtam. kákából hajókat, ko(-saiakat ét utzó récaéket fontam, a legttebb pillangókat a legritkább növényeket, rovarokat, tarka kőaeteket, kagylókat, melyeket miedennapi sétáimban találtam — — — már gyermekkoromtól fogva különös hajlamot érséa mindenen dolgokhoa, — és mindezt elvittem a kis Adél. nek......... a gúnyolódó fiukat eldöngellein, ée
némán, nyájasan iemét oda ültem e kie leány melié, e tanácsos háaa előtti aöld padra, — ésj szegény fid kinőtt uankiug ruhámban l
Atyám már rég meghelt, — anyám pedig egy kit kötőiskolát tartott és sok fáradságába került, kogy magát velem beoiületeien, mátot aegélyetéte nélkül fennterthsssa. A lenáesos urj iskoletária volt boldogult atyámnak a rektornak; nékem atyailag gondoekodó gyámom, anyámnak kdaégn lantosadója t gyámoiitója volt
Gyakran majd minden vasárnap kimentünk aa erdőbe diót eeedai. Mily öröm veit aa mindig, he dióeaedée tőiben egy vadalmaiéra —1 telve kőkemény lyümölosévelbakkaatuak. Aaon fa akkor egyedüli sajátunk volt, mert ni fedn -lük tel mini kajden Colombua Amerikát Mindjárt tüeet kénitettftek ee erdőben; ss egées kis! tánaaág asárat ágekat hurosolt oda, e ea istó parástbau süttettek meg a tavanyu vadalmák.
Mily jól eelek vejee keoyerünkhöa l
Dalelve vándoroltunk telt nankómkkal ha aalelé 1 Aeatáa aésnly eetén a taaáososék báttó! asobájábeu a aöld ernyős lámpánál ftltluk Adél1 éa éa, a mogyorót kíeeedve oeontárjából, emelten metéltem aeki mint éa aat kisebb koronken Katától a porodéban hall ám, ki seép nyári eetékea kivitte rokkáját a kereda eagy kertjébe a nagy slmsfa alá — eagem és eayámet oly igea neretstt, Örült, ka a rektoráé eesaeey engem, kis fiat a kontóiéi áttett éa aa Ireg Ka-
Myi fa megyei hírek.
• (Kl«étt kérelem.) T. előfizetőink wo-Ui, Iá eléfizetéteikkel hátralékban i* miletettel kérjük asak etive* békül-I it ftéinténk megtyiiáaér*. .
A kiadóhivatal. HHÉilwnU MyieUetl ktz(yfiléi). A
iiteÉl egy esti et m etelaé taiáruapou tar-ii| ea Ei köe*J* M, mely alkalommal tftak meg aa elaök a titkárok éa a kieor-UlyéU aj válnleetmányi tagvk, éa pedig: nk: K*ch Mibalyné. Titkárok: 1) Dr. k Ferenoe, 11) Kaevtaer György. Válását-tagak I étre. Stihreyer LaiosnéUBeréiiyí Jó Wottt Samuné, Győrt) Jáaeeaé, Eiiioger né, Knsuts Boldissárné, Stemtner Kálmán-nnent Ltpétaé, Baraca Imréné éaMantuauo >é, I évre: Wittinger Antalné. 1 évre: ig Béláaé, Guttmann Simonná. Péttagok: eoaky Zsigmondé, Guttmann Vilmosné, m Feiixoé.
- Blkody Lajot aongore-mttvéea hazánkfia menyeui jé Kanixiáta. Miut egy hozzánk I leveléből érteiülünk baogvereeoyét ceü-Vn e hé 28 én lógja megtartani. Ajánljak ik eowgoramflvéeet ée sene-ssersőt olva-5gy«lmébe ée pártfogásába.
r A kewthelyl phylloxeralepetl iiélútelep taori tnérgeséee írja a „Magy Föld." (. hó foganasittatotl, Mielőtt a kirendelt eaakértő la leien uéebea fogott, több ezÖtót kiáaatott, ikon aemmineniü éld rovart nem talált éa I már teljen valéeainüaággel következtet-logy aa eléd mérgoaée Sikeres .volt A iná-mérgezéinél aa eledtől annyiban történt el-bogy minden 4 négyizögiuéter területre yok ásatott, oly kép, bogy eaek aainor alán aa egéaá tei Ületen egyenleteséit voltak el-a sorok egymáetéli távolságé, valamin- a é a sorban <5 centiméter volt és agy oiz-be, bogy a Kukák as egéaa iffieaiált te-i mintegy hálózatút képeatek. Esek után
• lyukba 50 gramm eaéekéneget intetett Idei erfaen beiömetett. Több mérgezéi e te-i nem eeakoaöltetik, aaonban á eaőlőtelep iis nyáron át állandó ielügy elelaialt marad.
- Budapestről vettük a követkeeő m&so-t —\' A budapeati kegyeerendi -iőgymná-lagytermébeu 1880. april 17. d. u tél 7 C taiiaudé jótékoniceélü bangvereeuy mű*
I. Tennhiuser dalmű nyitánya Wagner dtól; aohgorára előadják oavoboda Károly isoh Károly arak 1 a) Aa ifjú vágya irt Fer*eoat»i; b) Oaaí dal Meodelaeobutél; a lőgymnáiíumi dalárda. 3. Lé réve; he-i e aongnrára aafraé- Altot J. op. 6. elő-Iiutor bándor ur. 4. Un jout d\'été en Hor-iVilmeratől; aougorára előadja Bauach 1£á-r. 6. Három dal k\'eua Róbert-, Jensen ée Mendelanohutól; előadja Ssabé Lajos Séréuads Gounod tói hegedű-, zongora éa niumra; előadják Oiutor Sándor, Ssvobods p éa Mavwald Jóeeei urak. 7. Kar Fra lo dal mii bői; ssersé Auber; énekli a fő* Miami dalárda. Uelyárak: Utóhely aa 1 —4, a írt, aa 5-8. lotbau 1 irt- 00 kr; el sorban 1 til; bemenet 60 kr. Jegyek válthatók Maywald Jéaeef tanárnál, a ke-indttek épületében, ll. em. 41. aa. a. hang-ív ellőtt a pénztárnál. A aongora Lédeoay késsitménye.
— A magyaroiodas érdekében. Veamegye •ége 2000 frtot, a e%ombathelyt püspök s székeikáptalan 1000 irtot ajánlott e matyói vet uem biió aépiakoiai tauiték Márnára, \'» eaüaidó alatt tai inadé magyar nyelvi telyam költségeire. Eaan nemes ée heiafias ltokért a vaHá*- éa köaoktatáeügyi wlniea-
illetőknek eliemerö köaaönetét nyilváui-
— Kiufmann ai Sínen hamburgi ozég éaóre hívjuk fel a figyelmet; aeé van ab-
ri a kis Jenére kissé vigyáaai, mert néki valahová mennie kell. Keblem norongó érzet fogja el, midőn viea-iéksaem, aa almait boldog időkre ée «ivá-*4r soha ne lettek volna, mert midőu rájok •aem, mindig fájdalom togja el aaiveiuet...
Van eredeti Sorsjegyekről, melyek főay eremé -ayekkel bő ve* el vannak látva; eaan sorsjegyek aálaak le gytMkatélaa kelendőségoek örvendenek. Eaen vánalat ■élté a teljep bizalomra, miután állami jétáHáveal kezelteu\'k a a őség ssoSidi-UUárél orsaágéaerte hiree.
(s) AsilWuitei Geaersli. A társulat, mint minden évbea ugy ezúttal is közzéteszi a lefolyt laleti idpsaakban teTjeeitett elemi és étet-bistositási károkéit váló fizetések jegyeéltít: — Ezen jegyzékből kitftaik, misserint as Aaalcora-stoni Qeueralu áa 1879-ik évben 10 238 kélreaeti tételre 6,017.009 Irt 46 krt adott ki. - Ebből 1,334,716, tn]46 kr. eiik. Magyaroraaágra, a melléktartományokká1 egyűU 1,653,277 H. 54 kr. Aasstriára: 1.617,917 frt 70 kr Olaaaor-■aágra; 267,358 frt 44 kr. Hé.netoreeágra; -417,644 írt. 77 kr. Franeaiaoreaágra; 231664 ft 87 kr. ÜUgy-Britáüiára; 824,521 frt. 39 kr. Oroaa-oreságra ée 289,988 irt. 18 kr. egyéb államokra. Eaan tánüUt )t9 évi fanállása óta aa öeeaee üzleti ágazatokbán 390,555 káreeettételre 135 mii 336,752 irt 30 krt. fizetett mái ki.
— Róvtij\' hírek. Kozma Sándor kir. főügyéez Győrbe utazott, hogy a Takács-Ugy beu a viza-gálatot meginaitaa. —. Maraka Ilma operáéne-keinő Budapesten vendégsserenel. — Szapáry | Gyula gróf pépzügyminizzter ideigleneeen megbízatott a közlekedést minissterium vesetéeével.
— Egy magyai* oreaágoa bank van keletkezŐheu. A vállalat elnekoül báró Senuyny Pál, vezérigazgatójául Matlekovits Sándor miniaateri tauá-caoa van kiszemelve. — Megalakulását e \'hé 26-ára tűzték ki aa alapiték. — Goreankov berezeg álmatlanul tölt éjeit, a gyeogeiég már aa egéaa azervezelre kiterjed. koriamica Láaaló kinek egyik eaaméu Dr. Síkor aikörrel hajtotta végre a hályoglevétel műtétét — viaaaanyerte látáiát — A Philadelphiából Tríeeatbe indult 4179 bordó petróleummal megtakott hajóba Gibraltártól 20 miöldiiytré beütött a villám. A saétfulyé égő petróleumtól^ beláthatlan meaaaaaégbeu \'lúgokban állott « bajé. — nTavaizu oaimmel (röplap iog megjelmmi a „Pária-Murcíeu éa BViiido-booa" mintájára Budapesten^ — Samaaea Jéaiei egri ériek Bóniába utazott — Eugeuia caáaaJ^né ki a Zuiuíöldre utazott, megérkezett Cspetowutie.
— Aa oraaágoaj magyar gaadaaági egyeaület májas hó végén lógja megünnepelni ötven éve jubileumát — Aj bud*pe»ii tavaszi |é«e«senyek májas bó 6. Hl éa 9-éri fogtak megtartatni — Dr. Holub áfrinai ielulvaaáaának eredménye as, bogy Auiztriából 20 orvoi késsül kivándorolni Dél-Afrikába.
Irodalom.
A karácson estit anyámnak ée nékem min-taoáesoeéknát kellé töltenünk. 8 moel is i arra gondolok képzeletemben egy kedvei bangót vélek hallaaí: Nézd Jenő, eaan tá-uéd, aaon mogyorókkal töltém meg, melye* gj tú saedtünk, ott aaoa piros almába a egy nagy pénat tett aaámoara, — ée eaan rakat, bárionykabátot, ée a aaép piroi sap-m eegitattem édea anyámnak a boltban ki-cmi éa eaea kék harisnyakötőket éa kö-J i néked titokban a Eekior néninél — én\'J iah n beUaheaiitállót ée a eaeai jáeaolt mp«Mi kéasitettem — máa nem volt né-wwgény ftaaak. mit ajándékoahatiam volna? a Adé jobban örült néki, mint tbága ját-fbájáökk.
Ugyanokkor a tanáoaoanak egy berlini ro-ér a «#g és egy karáosonyi ma>ntaágot magával; t | aa étkezéi végével felhő-emda ikat aa arak Momeahmt megoeatoa hölgyekkel, és aaoa pár, mely egyiuáaaal éem ■»|ilát ugoeatott kén;taian volt — l
• eoak tréiábÓl — egymást megoaékoloi ée
* sanvetm, — Adél ée éa addig kéregéi-a miadrták Jköaött, míg egy ÖUzenŐitro akadtank mert a Ceasin w aat meadetta. aa a vaiédi t a emv alaka magot kétfelé tumak ée StkWMk, de nem veit enayi iag««, hegy Adélt m«|teékoljam. Ekkor a
I kaaaafva mMroleak benőinket ée Adél ée ate4 ertneeaí esékeHak meg egyebei, min-f «mW baagnil kaikkal éa hévvel kiejtett
II attyeft a\'pvmlva Mttoga i hoereee Mlkkét
OTelytatéea GN.)
(ál e rovat alatt lefealitett irodalmi ét leaenftvek ka)»-hatók éa meg rendelik tf>k PUcbel Ffilöp k&ajvkemk^éaébee Kagy-kaaUaaa.) 4
— Bekl1d«t«tt heizánk : Siabadtághorctwúc történ*éJM. VukamUkuéitk 1848-49 re. IrU: Jakab EA. Budapeat Kiadja Hauiman Frigyet. E kivá ó inuukát, mely 8 négytves fűzetben jelenik uieg n legmelegebben ajánljuk olvnaéinjc figyelmébe. EgJ füzet dieaee kiáilitá«-al 40 kr.
— (Aranyllános legújabb arczképet) Arany Jánoe tudva van — 15 év éta eiak moit Vétette le magát aa Akadémiai Altiam eaámára, melyet E\'liuger Ede éelteetvére udvari fényképéaaek el Sascheuyi-aaobofl leleplezése alkalmából .késaite-nek. Ezen areakapét d aa iréi aegéiy-egyletnek adományozta. Tekintve bogy nagy költőnk eieu areaképéoek megjeleuéeét a köaöuaég óhajtva várja, aa kétféléi alakbau (nagy 4 edrét ée Ma-kar a\'akbaa) mar apr, 10-én megjelent, e nevezett fényképéazeknél, továbbá a mű ée könyv-ároaokná1 kaplialó. A díaae* nagy 4^edrétű alak ára b Irt, a Mnkkrt alakúé I irt 50 kr. A vidéki köaönaég uiegreijdeléaeket legciélaaerüebben ak-kép eeaköaölbetiJ ka a kép árát poeU-atalváuy-nyal Ellinger Ede és Teitvéréhea (Badapeii, Komua berezeg lés Kor na atcaa tarkán) beküldi.
— U| zenemil. Pirniteer Frigyei aeneműae<< reakedéeébm Buüapesteii megjelent ée kaphaté a Vírag dal* (Chapt dee Fleura). Zongorára izeraé Ábrányi Kornél. Ara 90 kr.
Vegyes közlemények.
I — A mogyarortxdgi nnenrenutokról. A dib-rocaeni egyháak. erűlet legutóbbi köagyüléeéoek keddi üléeéa a faL-ujtalui naaareoai bitfelekezet Ügye igeu érdekű vitára adott alkalmat, melyet a „Debr. El\'enőrr nyomán nem tartank érdektelennek megiimerqetiu. a vitára egy küldőitaégi
ban is vannak\' naaarénuiok; mió\'a ignorálják őket, aaéta nem na porodnak. Mémethy Lajoe, ki a B.-Ujfalaban működött küldöttség éíuöke volt, igaaat ad Etádáy grétnak. Oldöanj nefi akarja agyán dket de igtaeréinikom. Intézkedni kellene hogy útlevelet ne kapjanak yándor apoé*olaik. Balogh Foréucs nem (adja, há vajjoi Magyaror-saágon uaauenttaok ée baptisták felekezete ugyan-as-e ? kis történelmi ismertetéet beeaát elő a baptisták felekesetéipl, mely as amerikai jtös táraaaágbaa hova tovább nagyobb bédifáet teáz, valamint Aligliában. Jó lenne aa ügyet tanaimé-nyeani, mielőtt fÖllépnftaek ellene. A baptistákat vsisélyoiuek tartja ránk néave. Caoliler Márton agy van miggydaődveJ illotőleu agy tadja, hogy a oaptiaták és naaarenaiok felekeaete egy. Ta-nijk ellen legos >íravesétőbbnek tartlá h» a lel koesek hivebben, adandóbban leljeiiiik híveik iránti köteUsségeíket, ha nem vonulnak viaa-•aa a néptől, aőt minél gyakrabban iérintkaanek aaaal, saoval jé modorúak leoanek. 4- Jé lenne megkereani a bibliaterjeiatő tártalatokat, bogy náaárenaaoknak áruiáa végett ne adjának bibliát, mert e rajongók Rendesen mint bibÜakruiok mennek a nép köaé a mint ilyenek terjaiatik as aj hitet. • Olcsó irodalmi műveket kell (erjeszteni a nép köaött, ellenauiyoaáeal. Szabó Jlnoe oiperei comtatálja, hogy a naaarenui éa naptiita uem egy. A uazaréuua eaé aaerint vévén a biblia eaan pár asavát: na betű öl* — gyermekeit nem ia-koláatatja, neki tudomány uem kall. Ilyen emberekkel van dolgunk. Sseriule betegis állapot es. még pedig — osodálatos i — a reiormátua egyház botogee állapota. Egybáai nzeivezetünk hibái — eaan keli eegitani. igénybe venni a kormány eegíliégét, naonban üldözni nem kívánja a naaareuosokst Meg kell ollenök tenni, bogy ha-táauk paralyaáltasaék, a mi lobetaégea^ mer: e vallási rajongók elleniégoi a oealádnak, táraada-lomnak, államnak. A közgyűlés végire i«av aott a Horty indítványát eenki eem pártolta. Kormá* j-segiteégot (eliét nem voeanek igénybe.
— Epberdldosalok, Maud^sy, b hirmai1 király asékhelyének lakoaiágában most nagy izgatottság! mart a cail agviz«gá ok aat állítják, liogy aa idegeuek (angolok ?) ká.oi befolyásának ^4Ök-kentéiére nagy engesztelő áldozatot keli bemutatni aa iatennek. Az áldozatuk aaáma 400, s a köaség minden osatályából válogataudók ömae. A pcboongyk, vagyis lelkészek ApzÚI lU0J!uak kell magát föláldoznia, azonkívül férfi, asss<iny, gyermek-áldozat izintén aaáa laáa leia. Eddig már aaámoi embert fogtak el, hogy annak idsjén meg logyju a kellő ssáiuu áldozat. Ap.boougyk, kik eddig az! áldozatok alél föl voltak mentve, rendkívül nyugtaiankoduak, i tömegesen hagyják el Mandalaytl Néhány nappal eaelőtt meglátó-gstták a hatóaág réaaérő hivataloaan a róiuai-ka-tholikaaok telspét, valéaainüleg azzal « aaándék kai, bogy a hövendék-leáuyok közül elfogjanak néhányat áldozatnak. — A kiaérietet aaeren cséré meghiuaitottájc. ,
Mám
v Érte§l|é«
a keleti marhavéea állásálél s egyéb ragályos és járványjoi állati b*togaégekrH, foLé évi április hé 7-101 áprilii hé I64g.
1. Magy aroriság, valamint \'1 Horvát Sxlavonornaág ée a horvát aalavea katonai határőrvidék területe véeamontoe.
3. A fiumei tongeréijseti hatóságnak távirati jelentéé* aaerint Fiúméban ée vidéké* ea állat-egéeaeégi állapot teljeeen (kielégítő.
4 Aa oiatrik tartományokban uralg a mar-bevéss.
s) Dalmácaiában a aárai kerület Dakle nevű kézségében j
b) Galicziéban a huaiatyni kerülőt Sidorovr és P/bbnana íievü közlésében.
(Lelt Budapesten, 1880. évi április 15-én.
A fölAiveUt-, ipar- i* lurektdsUn-ügyi m, kir. ninu\'irian állalegíntíg-\' remii úri onlálya.
Közgazdaság.
jelentéi adott okét, mely ea ügyben a jelentéstételre néave megbízatott* — A jelentés nosszaaaa\'A réazleteaau mondja el^\'bogy a küldöttéét viasgá-j ^lala közben miket tapj^atalt. Berettyó UjklubaJ vau eddig 14 .bementett* naaarenus s vagy m —25 egyén, kik kaon ás etou vannak, |iogy ,az .aj hitet felvigyék. Az uj hit helybeli apoatola Lieatee Audrái, aaabadaágoa katona; ea magya-ráaaa a aaent iráat melyet nagy ájtatoeeággal, le-térdopolve hallgatnak nők ée férfink egyaránt Időnként megjelenik közöttük Szalontárói biao-nyos Koruya nevéatü ember, ki aaolgabüói tttle-Véltei van ellátvn s minősítése így bangáik: val-láai rajongó. Ugyj látaaik, begy a Sárrét központját lelték muködMk tarévé, mert B.-Ujfalabél Derecskére k ellátogattak már, de ,ett eredmény, nélkül jártak, legklább moet még.l A küldötteég aat kiaei, hogy a naaareniamaa t«|eak éeéuek okát
lelett
aa egybáai flfjeleb laaaaágában kel keroeni. á kerdáfthea el£aör illorty látván aaélt, iuditványozj tán, ■ tenortet a kerületi gyüléa írjon fel a kai >tniaurhea. iegy a törvények végreha)táei őrködjék. Magiegyaendó, hogy a naaaréuu •ok aem kimenteinek, eeak érett eiátt sjjyéni tehát anyaklnyvetl nom veaetnek, egyháai adót mm fizetnek aik Övét Báday aat hisei, hegy e rajongó tépeégael eeemben, ka oaélt akmanlTéiN ai, aam ma kJ aá w lesik tegy veréhea oyalaí, •art mémAtúikml aem érlnk el aést, mint hegy llijiwll<llftll m»adk)ak eU. k Béoeká-
—Az jAnkor" élet éi járadékbistositó társaság 2t-ik évi reiidea kösgyüléeét f. hé 12-én tartotu meg Zichy Ödön gróf eluökieie alatt. A táranlati tőkét képező 500 darab réatvényből 394 drb volt jkénvtaelve. A Bodart igaagaté által felolvaiott Űálet)elentés a lefolyt 1879 ik évre voniUkoaó\'ag laa üzletiárla\'.ok lényegea emelkedését coustatilja Beoyajtatott agyauii eaeu év- : ben 5465 beJalláa 11.025,429 frt 26 kr. öaia«g-ben, minek alapján 4667 laeraődéabeu 9.600,752 frt töke éi 343 frt 94 kr. életjáradéki uj biato-titán költet etil Aa év végével 81,646 izerződés-beu 1.8.581,1 pb frt 50 ki. tőke éi 40,619 frt 11 kr. életjáradéki biatoailáa volt érvényben. A köl-oaöuö* taléléaí csoportokban 46056 tag áltál 85 mill. 634,038 Irt 43 kr volt jegyeive 20.754,425 fiit 90 kr. vagyonnal, mely vagyon jeizálogoa értékekben vah elhelyeave. A dijbevéul 1 257,172 Irt 38 kr., aa életeeetí betétek öaesege 1.390,305 trt 86 kr. volt, vagyis öuaeieu 2.647,478 fr 24 kr., ebből első évi dijak éa betétekre 278,921 frt 17 krajcaár esik. Lejárt aa 1879 ik évben 804,561 frt 96 krajezár izaboUdiju biptoiiiás éi 3.038,054 irt 89 kr. tnléléai csoport kötvény vegy\'ie öieae-aen 3.842,616 forint 85 kr. Felosztatott raenki-vttl egy éléíetátt csoport uabott dijtcteUkkel, » nt/e reminy rtMtetüHétt*^ eunél a nyereeég n lőke 21°|0-át te te A kalaletetre nyereminyré»eetillé$sel kötött biz\'oeitáaok nyetaményoaitaléka a lij 21 *L-át tette. A tartalék éa bhtoiitáfi alapok szabóit dija biatoeitáeok után 7300,171 irt 53 kr-ról 7.693,755 frt 03 krr* emelkedtek.
A mérleg számla \' következő j változásokat muiat fel: A kiaárólag állami és , garautiroaoU vaiuti értékekből álló órtékpspirbeiektetéi 610 eaer, 538 Crttél 729,740 firtra emelkedett — az Uami éa vastűi értékekre ée ingatlanokra adott kfteaöuök 567,028 frt 43 knal kiasabeduk, míg befektetések pbeqaékbeo pénztári éa kineatárt utalványokban 109,870 frt. 79 krrél 943,151 frt 56 kr^a emelkedtek. Aa öiesee kiadáaok ide értve f. évi jutalékokat, továbbá aa ingntlanok értékéből leirt 50,000 frtot — levooáea után a (aszta nyereség 248,170 frt 86 krt teea; eaan ötezerből mindenekelőtt aa értékpapírokon nyert 76,780 frt 75 kr. eikülönlttelik e fel nem\' oea-taiik, a 171^89 frt. 61 kr. maradváavbél 156,666 frt 67 kr. alapeeabályílag feloaatatík, a igy a nyeremény tartalékalap éa igaagatóiági járulékok figyelembe vételével részvényenkint 200 frt oea-■talék fizettetik. A nyeremény tartalékba járó öea-eaeg alapizablályilag 2l,2a0 irtot teáz, miáltal na 281,517 Ért 50 km emelkedik. A maradvány 11722 frt 94 árral aj aaámlára leea elővive. A azámvizsgáló bízottság jelentésének felolvasása
•tán a köagyttléa a náraíámlát helyben hagyta, a ielmentvéuyi megadta a 200 frt réaavéuyeu-kén ti oeatalék Hi^aetését elhatároata. A 200.000 frtra menő kV\'latartaldlt a befiaetett réaavény* töke uagyebtttieára lett fordítva. Végül ai kilépd Hovoe Keaaő gróf Igaagatéságt tag, Valamint a felttlvMíálé béentteág tagjai Pnbeaky Adolf créf, Vleeoh Ármin éa dr. Klsin béré a|ra j ■igvIlieiliUek.
H O
• Kelelós FPM
szerkesztő: A N ti M
Ó B
IE3Iird.etése!k::
Hsupl-Gewínn ev.
400,000 Mark.
Qlück*-Anzeiye.
Ole fiewiaae
garaeilrt d e r 11 a st
amián| (Kr htlhetlijung ihn
fiewiitB-Chineen
éer vem Staato Haa*or| israatirtia groaaea 6e s-t-ifts-rie, ia wHeker Iker
8 31IIIlonén 300.000 lUrk
ileber g^iroeaia w-rden mttawa. Die Gevisae dieecr TortbviiWtMi OeU-Lotieris, welcbe pUng»miu nur 87^00 Louee eutli&U, alnd fol-podi. niinllch; Dt-r crftNalc ti«<wUin í*t ev.
M»rk
prilmie 250,000 M I G«w.a 1 Gewa 1 Gew.a
1 Gew.a
2 Gfw.a 2 Gew.a f> Gew.a
2 Gew.a 12 Gew a
1 Gew.a 24 Gew.a 4 Gew.a
3 Gew.a 52 Gew.a
6 Gew. a 4000 M 68 Gew. a 5000 M. 214 Gew. a 2000 M. 10 Gew. a 1500 M. 2 Gew. a 1200 M. 531 Gew. a 1000 M. 673 Gew.a 500M. 950 Gew. a 300 M. 65 Gew.« 100 Gew.a 25150 Gew. a 2100 Gew. a 70 Gew. a 7300Gew.a 94 n. 67 M. 7^50Gew.a40u. 20 M.
iitlieí
200 M 150 M. 138 M. 124 M. 100 M.
150,000 M. 100,000 M. 60,000 M. 50,000 M. 40,000 M. 30.000 M. 25,000 M 20,000 M. 15,000 M. 12,000 M 10,000 M. 8,000 M. 6000 M. | ö,Oi)0 M. und kommen aolcbe in weniren Mooaten ia 7 A longen inr tiehtrtm EUtteheidanf.
Dl\' ertlt CorifMWdUsf irt tmlliek fMtfMUllt und koetet hlersn
dat gangé Originalloóe mar 3 Ould. 50 kr. 0. Wn dae katbe Origma\'loot nur 1 Ould. 76 kr. Ö IV., dae viertel OriginaUooe nur 88 kr. ö. IK.,
und weidaa diné vota ÖtSate fsraotirtin Orifinal-Looei (kelne verboteaen Prout^taen) gegen Irankirte Binae» dung dM oeUayea ailb.fc naeh den eat/erntoetan Oegeo den voa mir viraandt.
Jider der Betariligtea írbált von mir nebea sei-nem Origina!-Looer auch den mt dem HUtatrappén var whunén Uri^inal-Pla^i icr*ti» uud nachiUt^íiubter Zieb* uog aofurt dia ajptlicbé Ziekonfaliiti uimalgeferdert lagmaádt.
Die Auszahlung and Yerseodang der Gewinngelder.
•rtolft v<Mi mir direejt no die Interesaenten prompt und unter atiwigatfr WerKhvicgeebeit 9C BnltUmmf lun nue finíaeh uií ríiw f»«<-cintaklungtkarU uder j per rtctnmmnáirUn Brief inacb-n. H(\' Vm teemdt \'tek dmktr mi4 dm Amftrifem drr nak* bnortttkenden Zukmmj halter fci m
12. Mai d. J.
vertsauecjtvoll aa
SÁMUEL HE0K8CHEB aenr.,
Baiiquer und Wkliiel-Cvinijtoir ia Haakarg


TaTapzi ctira. — Nyári oara.
mimiMüe
köszvény- és csazellenes
vér tiszt itó-thea
Wllbelm Fereneztől
gyégyiaeréea Mennkirohenben (A.-Auatr.)
Alapoe gyógyulást emköaöl eeáa, köis-vény, gyeimekágyaiok lábbetegségeiben ée idült makeoa bajokban, mindig eveiedő eebek-nél, valamint minden nemfi és bőrkiütési be tegeégekoél, pöraenéieki.él aa arcaban vagy taeten, sipoly ée bujakóros daganatoknál, a máj- éa Iftpduittláeuál, aranyerea bántalmak-nál, airraaág, nevee ideg-, izom- ée könyök• fájdalmakban, gyomorfájás, saelek báutalmai, nlteatí duguláa, víaeléeí bajok, megömlée, fér-6gyöngeség, női lolyáa itb. ellen. Görvély ée mii igy daganatot tartói basanálat folytán alaposan gyógyít, mivel enyhe oldó ée viaelet bejtó eaer, ami eeernyi elismerő irat által bí-aonyittatjk. Bizonyítványok kívánatra ingyen.
Egy 8 adagra feloeatott oeomag 1 forint bélyeg ée ceomagolás külön 10 kr.
Óvakodjék mindenki hamieétványok vásárlásától io mindig oeak aa ismert törvénye-i védett „Wilhelm-féie kösavény- ée eaáa-elianee vértietité theát* kérje.
Kaphaté Práfer Béla gjógymertárábaa Magy-Kanmaán.
(714 !-M)
omú ouru. — 1411 eara
ÓMMtflt klVltfttált
a cl t u általános piztositö társolatnak (AatalÉ Mi) Trtettei
biMtmiu, felei,*k u WÍ értei UUeieli MBS MIUmnai MffP.fHg ériékbai ■ mái ecWb, n cn-k éa kArfelviteioknél JóváhagyottjttWaaakaokji t*t ulv
l ICSfll 177 297 Irt II If. tehát M> 1.117.081 Irt Up. J
iJíniriLáaíavíuúL ó<» UH UiwHMl kttaláa* IUjmJUtn M fcnyl "Pí
m.m)KMMf|_ |__—áJ—
m ifSn • íf^i
kUUjságkaB. I * m jfc W ^ * M jfc jbt Ita
Ateai ■«*> 1-7! -RTTU---- "Ml "UBB
Anai J i I ti 91* U KU.onUben _ - ^£ |flú»- «M
JLn» M » 1 IW« H rHt nrifl n - fi. - fl Hl IMt
tl kifcij • ■ • 9**Kl> \' tktMuiblértnUte - || MM 11\'#(,\'»
Oemui • V Ioi.j.M Om« Mi IfJDMl IWfc«
Iw e M 7Lí\'í laniitel tMiÉMilM)t
Mkli • U tM\'.W MIMM----- M 4K179I: 7MB*
H«R« • tl -Mi* AdeOftel MMriMltatal
■ HÜ * tl l^\'-ll ubiUiH____|fl OMSU MIM
53| • H W. K HM» li MUMMMT
IMI » n «■ ! >\'úWs------ M MM- ;MM
om^I • fl .§*• \'\'\']• fli Umiiw^M — M MM i98H
Vu I • W Bi "•-!; tleMiih ÉiMiiiei >>!■!
ilMll / • - I! v. ••, riraxiflbu _ _ „ _ A MBTtt Ka
■ i Inalta I ■ • í i * g»r->iniiiiiiiihi _ fl dflMg INM
lujdn I » 14 #roM j pMamariíta«. fl WDOM 337W
. I I « i;M<í\\J3 KtHníliU lMMMM>f- fl BBH üli
Boot I • \'• « K-A >j \\t MutrUt IMMVJMU ?4re-
MMIAIM^M __j srtUn- _ _ ^---; |75 MMI4
(IciuButaOk • M M7S71 talmit M- _ 4 MIU ÉH
lantom • K WÜ\'rM Ilwl- 4» Vsftl kegjWgl Uro-
! ! !\' \' --•--_ fl MMlM IMI /
IJpU I !( If»..-i
íy # J e jíJ;. \' lUSrtM^áÜMMkbM
• * W MgM --|fl 0M
______ 1 Jfw* 11 m !■%!■■___ ( SEi
»»HlHiW 1 í« l. L I»u> IIHV^-^C___ |( Kfllll
• • WbMoittlr^chM--0 KTttNM
Oj* • J .ÍHfl ................ . M MÍSj
MM • « UIW.I ÓMic-U>ilpl«Ua___ I Mi
W?" * * XwíiMlI kMIHCkM SÍ IUHI)
Bmm0 I III: Mb-\'tl IIntUn4i IHIntfUa _ _ |] MM|
• Wí »67».V íWUrilMi«U«---HM 161"OI7:7t i
BiUhmlf • 7( InTíH I^blauMp - I 77M
1 2 m*--------------1 «»7r
! ,2 IU.min-b«w■ - - a IMIK \'
Tnin> \' S ...................... - IU7 MTrf\\L
Ton» » I 8Í70W Kttd Uril;*lgt«a _ _ _ f fl MUOV
ToronUJ » K II0IŰ2Í Snrfbi IrtriámilgUa _ _ | mi
*......fal \' 31 <QMS.> hmiIi iij 1 l*lm*lgtia__fl Wtm I
Taré(a \' i lertim . _ _ i- _ 1 ÍOIOH.T Mm
S-T" \' • I «rí 6mm\' "SSEíiSí
M* » n nvr.it ómmm tfiUAw Mák.
Vi.tprla * a ISttVZ
ITMOCV * II IWV-
f tl IftlllM
Xanplln » l«(J SIMM
, Bupw » M riIKfi
tmmg utíkimaaw tavnté
1881-Ik évbeo altpüoU AR»lrnr««lMf (iearralMámUt TrlMtlbra, * ,1—,— ontJérUkü Irtojri •I»ptíkéral rmdtlktiik, mtly i»IJm for/alnnlbu Ur3 1030 frtoa ríazvéoyb l áll, aalyta Üf> baflaattatatt, ml** I6bb| 707* a ilaaiáaiMák illal jóiá lóval allálolt ad iidrrál Által Utt bistoaltia.
A legutóbbi 1880-ki raértegklmbtatáaiKrlnt a ktlfebtaA blstoaltáal áfma*tokból, 15 877.047 fit 89 kr, díjtartalék! lökítal óa I.77X.I55 frl 14 kr. nyaramjnT tartaláka\'appal reodolknlk a társulat
A* ólatWstaaitáMkból bafolrt dUakkól aa Aaaíctirasioid Crnerall tiranlat, mint aa említett mír-U/bSI kltQoIk, I4.IHI.537 frt 74 kr., dljúrtalókot KyüjOíit, ooly ugyan non mirlat UmaUtáaá [auríut enknam kbiróiag takaraaslaa káa\'óa hkvBaógek, valami t báromsxoroi blitoa Jalxálogba ni fakutve, mm bafsktatóaak mallau aaó( ifibb milliója ni a társulatnak aai árdhltalü «rtákpapirok 4a váltókba boruliázva \' j
A ithkárbitíoilláaoira 1,538.310 frt 68 kr. dijUrUJIk vagyis a bavflalawl kónpóna dijIUttftaknak ■48«a&ialéka lett aa ISTI. d mmbtr II-4a folyamatUn Tóit kowkáatatáaoh ícdaióalra vIsaasiirtmA dij. Ulatóki bárciák 4a a kóaöbbi év«k >«n babsjiandó dijillatékak ll.7ll.tlt frt 19 krt Uttak ki. [
Aa emberi óletro vosatkoió tóka 4a járadáki biatojitáaokoo kivtl aa Aa«IWMlBkl Generáli salat köt má* blitoiiiáwkat:
Oakár ríjctrkre, ópQlatak 4a ások tartalmára, áwónyekia, tsraktárakn a mbadban. Jlkár MMfkri mezSpudaiái;! taraónyeknál,
»leml karokra árok, tarm4ayak 4a állatoknál aaáraaon 4a vbaa, taageran 4* folyóo TalónáUitáaok alkalmával
Bawfalll á tárta lat mlndeo lakató kónayabbl tónkat moftaai n«y a HJak, «M a háraa-MUtalak. nál 4* » károk ■a04Ht4aataál is, miknek k4Mp4uball kllaat ae pou\'oaaa eaaköaSltaflk, Róaalrtra KnrtérlUnl Jujifk kimnlnlnaot. klvanalra kapkaték a veaérlnaááaól Iraóájtkan Baóapeat, Doroti) * ulcaa II. W. a táraalat epIleteWa. valamint aaaak mtaóaa lflaHki4paál
% i m a t mi £ ©
□ 111 1 | fs
íí Izrl
^ j,6 U í\'Sfil
: ■ <6 S\'SsE s -SS S«n®jf s3 JC
^ £ : 2- IÜF l\' "l -ííSs^. saí rl
-j-Bi s- -Sfj aí«§5
rC m jl 5? lllííi ilS fóO
1 m ■ I \'Sijfa í^ifsi
4 13I11: H uilfls * H
§ fii fCgUMi 1 \'j Í-jh 12:* tK
5 mi 14 iliíj sW
1 HHHitXMIfK WMHif ifit MWMif HWity
11 Ül lílf p I li íiSiPKJifl
"li\'l Ml\'oaMíP\'Híl
U il in h lMfl .1 8
I g:jj{í i 1
MB?1»I {jfiii ^^íliltpi
«SÍ}Í BBS* 1
:J i| mii
I -Ilii j|3? síh*^ 5
! 11 Hí H J 2 í iíÍSSs
J: Üli 1J2| g ílíi^^g WWWKKWWKKKKKICKIHHKKKXXXH
jllSsii j j Ifj;
! nagybani természetes ásványvíz és forrástermény kereskedők 0 m| ® ||
i| (legidősebb kereskedés ezen nemben egész MagiwJíonban) x M^ s ír
létesíttetett 1842 ik évben, 738. 1-6. X \'lo á—^ £ S
]\' BUD APESTEN, Koronahercieg (nrÜ-ntexa 11. w. V lg ■ |
111 ajánlják nőtt beérhetett is miniig friss töltésben kapható mindennemű természetes X \' ásványviteket. V I ftl.^ 5
^ Hufy lf*a tíaiUlt vívóinknak, valamint nináaóf a ff ralódi forrá»októl kapott ritekre vonatkoiólag, minden V H JJ® ® M e
J MtoaMfot njujti aaunt. alároUttfk Bakukat, a fóvaroai fftorroouk könyveinket, eredeti aiamlainkit. ml- f I j H W • gj
IC litáleveloink\'t barmikor elámnutni. nfysiinU áevaíjvU-belyiaéffinket kiv«naafara riu|álat fd^ett felnjitoi /\\ ■ t^ - y ^
Vidrki mtyrtndélhek wgy poitdn, hajón vagy vntuion, pontoian ét Uggyortabba* e*ihötöhefn*k, H y -
i __, . ..4 . " \' * **\' " " {V*
Mitii blete <iem 6IQcke dle 11 mid l ^ A A A A A ^ . ^^ A A. ^^ .
400,000 Mark B ^ "Tg
HattpUiewIae ita fHeligta Pa|le btoUt éh aUtrmtmutt H | < ^ j g -«Í
r»M Oeíd-Ferlaasaaf, welcbe vua der kokon JUftermf H.k ■ Jm • j-a ®
goaoluűft und faraaurt lat. H r I Vv 3 >» o\' -o • O^v
Dia fortbeilbata KlarkbWaf dee bom« Plaaoa lat I ^ | Kt&M \\\\ M * J g ^
dorart. daaa ios La«fe «oa vealfáa Mon.ua évek 7 Var* H-t £ n ^Ba ^ . 3 g
iouanageo 45,200 MwáM tar aichereu Bataakeidaaf H g II / WP■ « ^ ? — > "i
keawaa, darunUr ká4adta akk HaapUraiir voa erei- I *S . « L/^^ff\' m M 5 * H I
Mark 44N.M0 epoctolJ abor ■ • S; ff -fi; • I © * « K ^
--ír3? I 7 ® b S j-i
1 Oiw i M. 250,000 1 Qiw. a M. 12,000 ■ e | i WW jj? i . < ^ Ü ; g g !
1 üew a M. 150,000 24 Giw. fl M. lU.OüO ■ * Ff ^ J\'O-oíJffi **
1 Uaw. a M. 100,000! 4 (iaw. a M 0000 ■ Í í kHlfl 1
1 Üow a M. 6ü,UW> 52 (iaw. iE 5000 J fcVfUV - i Oí ,1 (iaw. a M. ÖÜ.0ÜÜ 6» Qiw. iM. 3000 |fl . ■DPf^Vi I
2 ÜOW a M 40,00u 214 üaw. áM. <ÜÜUU ■ ^ M r PvV^fc j S* i
2 Uaw. a ki. ju.uőd 531 (iaw. fl M. ÍOUO ■ S ■ W Of J J2 P 1 j
6 (iaw. a kL 2ó,üU> tf7« üiw. »M. 50u |Be * £ t ? S S •
2 üew. fl M. 10,000 WW I M. 300 , ■ CZJ ah M Z Z
12ÜIW. I M. 15,000.25,100 (iaw. fl M. 138 I wwwwWWWWWl/ \' •te. flie. WF ^r ^r ^r ^^ ^^ ^r ^r ^
Déa Oewinniiehunjan afné piáamáaaif amtlicb (sfl- _•__% j \' ; !. . _
gwtaÖt. \\
lat oielutaa iwfli Oovtuaiakiaf ékeer
roeaai I
vaa Itaata faraetirua Oaiéveriaoauf kaatat __ -------
1 |aat»e Urt|iaat-L<aa nur Mark loéer L 8\'j, fl. ■ I
1 kalboe . , , I , .
I fiortoi . . , fckl. # I
ABa Aaftrtfo ossása aofan ppc IRasiada^, Ptietaleeak- I teac edar flarkaakais óm fl^ngae mt dar frtaaáea BaegMIt ■ eaanAhn mé orklfl iil—as vt» aaa <*• mk Üuau •ff* vaiilim Úrigiaal I anaa solbat la Hladati
Oea fl aillaagiia" aaráaa db nforderlkhea Mltltkin Pláaa fnfle kflga%l aaal >odar fiateaf mín *v mia
lm......... —a»awáast l illii Lima
JMaAaaaaklttag «Ur Oavrína* aeftdgt otata peomyi nntar Bttata-Oataatla aad kaiua évek dSneta failifa^ii odor att/ Var-Mgesi ásr laiaroaaaaáaa ávü aaaaeo Vartéaám^aa aa aflaa frtaseraa Plfttaaa OaMnMb ITnfara\'a vsiaalM trardaa te* Oilkiai mar atott na flUáks kaaaaéara k^kaalgi
aad kakea wir mtutm I.................. dhgrlsalsa Tmí-I
ftr aUbweblt, aad a. aoáaka n* Maik. fl
IMJM. !•••« ele.
VorausaifitlieJj kaan bei aisam aelcflaa aaf dar <«•-Héaaiaa Stafll* iwikflrta Untaraabmeo Ikorall aaf 4aa aekr reg* fetflauifaaf aüt taatiiilkiil n-webaat woréea, Mé kitten wir daber, mi alla Anftrlg* aaafiwaa m können. eaa éit fieekiltaafW baldint aad jaéaMaUe wiali. Mai 41.MiMsa aalaaeea
kauíuiaoo & Siöiou,
Bflak- mai WmM-OimUA ii JEUmburg • a*d Variul alkar Ama lnaakluaüvaoa, Kkea-b*ko-á<tl» Mé Láikmátm.
r • W„áaek\'-ikÉeFéanéf*réa# awertlkwteeefleekie
......aad m4m wk kai MflfMi ém mm*
Virtiseaaa aar ttátMw lilflK Mféaa air •H aaak lar«ark|» loléh. ÉMÍ eáM praaU •M mifce Mhaiflg éle artte tífikéwkeit aa-!••»«• iaifla laliaMMMfl « MM
mt-u ^im.
# ■ -
ÖflflMtas klMUtán
■Mtt kt|álpáfk«a.
TO MÜr nm
4ái IfüDIbii
aoua Moaa
pMiMfefll. _ _ KwjfarltatsiUi kMIHakaa Maait tWtyaiakae — — Imi4HPM - « _ U\'MmmMb kanaipIgáM „
ToroaMI Tmuaéoy
lttl-lk 4vbaa alapított Aa»lrnra«laal tieneralMáraalat Trleaalkea, á^M.IM eaar.4rt4kí trlnjrl alaptfkóval randelktiik, mely lúuo i«lla» far/al mban 14vü 1030 frtoa ráaav4ayb I áll, Batyle Wl* baflaattatatt, miir a tfibbi 70»/» a i laa i Ibi saáá által jóiá lóval ellátott ad >id*v41 által Utt bistoalti a.
A legutóbbi 1880-ki tnérlegklmiltstáeszerint a kSIfebósó blstosltásl ámuatokból, 16 877.047 írt 61 kr dljtartali-ki liikíval 4* I.77t.t55 frt 74 kr. aver^réay tartalóka\'appal raadalkaalk a társulat
Aa élelbiitnsltáaokból bofolvi dUakkól aa Aeaíetarasionl Generáli tiranlat, mint aa aaűlMt m4r-U/bSI kkflalk, H.tHl.537 frt 74 kr., dljUrtalókot KyüjOítt, mely ugyan non m4ríaa UmaUtáaá laaarial enknam kizárólag tehennenfae káada fakvBaógak, valami t báromaioroi blstoa jalxílogba van fektetve, aaoa befsktatóaak mellett aaóf ifibb taQli^a na a társulatnak aai árdhltalü trtókpeptok 4a vUtókba bambáivá. i
A tlfekáikhtoaltáaokra 1,538.310 frtltkr. dUtartalók vagyis a bovflalatett kóaepóaa dljlUeKkeknek 48 saáialéka lett ae 1877. d eaeesber 814a folyamatiian tóU koeakáatalóaok íedaalefle vIseeelaitiaiA dij. Uletóki bárciák 4a a kóaóbbi év«k >«n babsjiandó dijilletékak tl.7IS.tlt frt 19 krt tettek kL [
Aa emberi 4Mro voaatkaaó tóka 4a járadáki biatojltáaokoa kivtl aa Aaaiearaalaal üenerall tá^ salat kft még Msáoaitáeokatl
Ikakár nirtekre, épületek 4a eeak tartalmára, tarmánjakre, tsraktárakra a Mkadhaa Jefkár Mflfkrt motBfaidasó<l termónyeknál,
elemi károkra árok, tarmáayek 4a állatoknál eaáruon 4a vbaa, tengeren 4s folyós való aeáUitáaok alkalmával.
Baonfalll á táraalat abdao lakató kBnayebbitá«eket mefteei n*y a Ujak, méat a báreaa falutalek-nól ós h károk me|tUHt4*ein4) is, mlkaek k4aap4nsb*ll kllaat ae poa\'oean eaakSaBleflk, Róaaletra káriéHUal JujtfU klmntAtnaok klvanalra kap káték a veaórln\'alkaéf Iroóájtkan flaóapeat, Doroti) a uleaa II. aa. a táraalat eplletefcea. valamint Mik alila l|jaHki4paál
• m *» u
• * 2 fi 5-2 gid
= J 3 ®
H e J® S-asP 5 a o[0
•S spft — •
B « J4« I\'b\'Í.
• - I 3a32Í t«"2 pá Ü
m a v w í • —
5 3 aj ► ©
a ajC -r bő a >t
Bit a
Mitn blete dem Glöcke dle flaud
400,000 Mark
Haapt-Oevba ia ftaotifen Pa|le bletat db elbneeawáe gr—tt Otld- fdeuaef, welcbe voa dar bobeu Rtjitmng j(«ii*bmif(t aad garaatirt bt.
Dia rortbailbafti Kiuriclitüng dee neuen Plaaoa lat derart, daaa ia Laafe voa voaiféa Monatea durcb 7 Ver-kwaaigea 45,200 QnriaM tur ticbereu Bataakeidaaf komitien, éansaiar kkéadoa tkb HaupUroffer vaa erea-ttuil Mark 400 000 epeciolJ akar
I Oiw a M. 250,000, 1 Qiw. a M. 12,000 1 Oiv. a M. 150,000 24 Oiw. a M. 10,000 I (iaw. a M. 100,000} 4 (iaw. a M 8000 i (Iaw. • M. 60.00U 52 öiw. a M. 5000 1 (iaw. a M. öu,00U 68 Qiw. a M. 3000 214 (iaw. • M. <9000 531 Qaw. a M. IOüO
2 Qaw a M. 40,00u 2 Oiw. a M. 30,000
t Uaw. a M. 25,0001 61S ttiw. a M. 50U
2 Qiw. a M. 20,000 B50 Oiw. a M. 300
ISOlw. i M. 15,000(25,150 (iaw. iM, 138 •te. uo.
Déa Ofwiawiahanan sind pltiaiaif amtlicb faat-|f«taBU
Xaf niebetaa arakai OovtMaiakiaf diéser froaaM vom flaato garaatirtoa Qeidverieoaaaf kaalat 1 (aaaoa Urlgia*l-L« nur Mark 6 oder fl. S\'j, A. B.>N 1 kai boa „ 9 i I , ,
I rtertel „ , a l\'k a «Wkr.\' a Afla Aaftrtf* sala aofert |egan Waaiado^, PuMabesk-Ion* eéar flaokoakaw dee Botafea mit dar fideeten Sorgblt eoanOkit aad erkáU Jslsnaaaa vt* aaa db mit dem 8taata Mfyoa v— skiesa Origiaal 1 anaa solbat b Hladati
Dea flisiillaagae" fanba db arrorderikhea aatUchcn Pláne «mtb tstgiflgl aad aack jadar IbMai eeadea wir M
........a msaaJgefadart i nl il Lbtoa.
DbAaaaaklaaf darOiokai ab%taáMyaaapá aatorBtaab-fleaaatb aad kaaa durob dfaoeto failifa^ii odor attf Var-bgaa dar laearoaaoalaa ivü bbmoo Vertéaáw* aa
|>6mnaa Plátaaa OaaanMk Unfara\'ó viroalM wardéa Daeaso CilkiMi var aaa vaa QMáks kaaaoéan b<ffln»tift
4 kakaa vkr ......a laNeaeoeaaaa óftmab db frtaaáaa Treí-
flr aUkeaaklt, aad a. aobka voa Maik. táfl,M| •••••• aa «m m,ho
Vorauaaicbüicb kun bei eiaem aalcflaa aaf dar ffa* lléaiiaa Baflfa aaaitoéaba Citaaakaaa Ikorall a«f nlaa aekr rege •etflaUifaof ait taWaaikiil m-ockaH veréM, Mé kétkea wir daber, aa alla Aaftr%e
■Mm m r
ialb VOV
kauluiaoo 4 Simon,
Baak- mai WmiM-OimUA i« Hamburg 11- aad Varkooí afler Ama f^flitutllf^i ta. Kbaa-Ma-AMha mi Láikmátm.
r • V»daftk\'iikáevéafekf»réa4Baea*keTfeackeakl« VoHroMaa Mé mémiw¥ hü HjdÉt éa mm- j Verboalai wm %t%mmm aMfliia, w^éaa air ti oaok laraorkla laiakia, éarat etoa proaU ! loé mib fladMMOf éb folb tafHaéoakeit aa-jPWk fHkrtea laUmaMrtM m néMea
Radocsay és Banyaj
nagybani természetes ásványvíz és forrástermény kereskedők (legidősebb kereskedés ezen néni ben egész Mag) argonban)
létesíttetett 1842 ik évben, 738. 1-5.
BUDAPESTEN, Koronaheraeg (ari>-ateu 11. u.
ajánlják most beérhetett és mindig friss töltésben kapható mindennemű természetes
ásványvizeket.
Hogy igen tíasteH\'móinklek, valamiét aiadeig agj valódi forráaoktói kapott riiekre vonatkosólng, minden btatoaaafot n/njtb eeunk. aUrotetttk ma, unkát, a fivérééi f&nrvoouk könyveinket, eredeti aaámláiakkt, ml-litólevebink\'t karaikor ellmuutoi. ngyninta áavéajvia-beljiaégflaket Úva&aagara ritagdlet vdgett felajitai Vidéki magrtaialéfh agy póttáa, kajöa nagy vasúton, pontoian ét Uggyortabban etikötöhein-k.
X. T3
e;:
cn
" h • b fl <0 a-e
u h S i ■ ■ :
aísláJr
eH MZZ
u - Z
©
fS
Jt , « A sSM i, S w 8í : 3 H B 1 « * Ld ü & rí kj
§ j
1 H
4 q
TEMESVÁUY MÓli I
Cíipö-Kjur raktárai
BÜDAPEöTEN,
király-Olcza I. »zám, báró Or | czy-féje biz,
nagyban és tlonlnybeii.
♦ Xftk uáaAn t -
KakS cslpOk skeebatbkH b bórbál . . 1 Irt 90 kr.
■á» fi pák, divatod íelcilpók, flpomak b flaaaiek . . I frt .80 kr.
Hegatta-ciipÖk oaatokkal, toeas eberlaadnból vagy bárból . . I ftt 70 kr.
Bogatta>«BÍp6k baywáaoe orral, magaa aarokkal legujahi. aaakáe 8 frt 10 kr.
Ibfatta eápÓk aagrénból vagv aergebórból, augeutt kattb
talppal, magaa sarokkal, lsgi^abb aaabáa T. , t frt M kr
Eberlaaating\'topánok finomak, Ibaieik. fla/ááa orrol . I frt 70 kr.
Eberlaazting-topánok raganyhnaóval, ai|U kivá^áaaal, fénymáioa
orral, rakató aárokkal, lefajabk aaabáen .... 8 frt 90 kr.
Kkarbaatbg sagaa topánok, eabjúaka msteiáaesl. sima talppal
rokokó aarokkal, elegana aaakáa......8 fel 40 kr.
BSresora topáaak aagrénbfil, axógclt talppal, magaa tívágáaaal,
l«aiaaakli . 8 frt 90 kr-
Vrtk náaári:
l frt 90 kr. 8 frt fri kr. I M •>•> kr 4 in M kr. 4 a 10 kr. s frt 10 kr. á frt — kr.
Háii\'cxip&k la
Topánok erSe aagrónbSl, aróe talppal . . Topánok agróakfll. féoymiws orrol b talppal . Borjubór topánok vlkaioaak, eróa dapbtalppal, a legjobb Horjubór topánok keztyübórből, a leható legjobb adaleág Sagatu fólempó nyári idényre, legjobb sagrénWI, aróe talppá Bagatto le Icai pó Majebaoa flaaail, bg^Jabb aaakáa rdiaaák aráé vikaaee v. aagránbörből. (kagaa aaár srófolt talppal 9 frt — kr.\'. Ojaraakeflplk aágráaból . . . , t írt 40 kr. , Loáaycslpftk eberbattbg b borból . . 1 frt 80 kr. - 9 frt 40 kr. . Qyermakctipók ...... . 40 kr. - 1 frt 10 kr. \'
flrgn*odei«; e- postiu utanrét melbtt vagj as allbg belül- 1 déa a tan gjomn » |>ouiaaai taljilitbtne|i. Nem alkalmaa lábbeli a lagkéaaalgeaebbeu kiemeltetik.
Hisz tit! árj\'gyxik-k kívánat/n bérmentvt foü
dttnek mtg. (706 7—10) I
>144
if á káré* oááiaa* s* tm
msm
Irt jfc! ,rt h
i" Mí Jü
ti aaaa
7 Mán
W
V lol.í.w
"\'a 7ií«í
II lU\'t*
t) ^UiM
fl nr?c«
fl W\'- f
r
m
V • \' \'MÍ
li a
A V • \'■41,
14 ár. \'i tM
M IÜAII
a 8S.W
■ BM7V7I
i Wiioa
II lor.wo
M -
U 4« » /
a IIBi JO
an fiil.\'íW.\'
a Ilílti
14C iL
i I0K- V
■ lits/il
« mit a
ni íkkT.t
ua 8H7U>
70 17773«
) iswi
Ml MIMÉI
II 4l»t .\'B
8Tu«
■ fiaton
fl WM( 1
1 MIM
1 M\'Jt
1 ■T7]
Jl
fi I.TföC
II mé-
81 iftntM
ia aiaöM
u r.it-Mn
"4Uá iiiumi KU0709
Mpitf^ft és kkájs Fiséból fiUjp Niy-KaaiMái 1990,
MT* FOXTON ^
a gyapjalermelök vyapjakere»hed6lincki
p KÖRLEVELE
u első magyar ffvapiu nosó es bizományi larsulaliink
6* N BUDAPESTEN. J \'
Beraad«aéiiinknik • bal- éi kji|f3id eiaknem Talimanaji gyári piaeaaio raigbotioiaU éa kOikldralUé vili mosott gyapni}a filjogoai*, önhöi isoo tiaateletteljei felhiváal iotésni i aiiroean mosott gyapjút, vagy • oim likerült baadaiaoaáat, valamint mindennin^l bór- éa tímárgyapjat ni-Ttsikedjék aoaáa éa biiomány utoni iladáa végett koiaánfl beküldeni.
Ügyiiiiluvtknek oilamennyi gyári piacion való fánadkatlan buzgalma által mi ae dadáit a Itggyortabb módon tttkotölj&k oty árak mállott, a mily tlő-myöoohot ooak as utolsó hói, iÜstólsg csak maga a gyáros képei ajánlani.
Egyidejűiig figyelinetteljUk, miiierinl mi gyuktjan tatndeiioimQ biadimoiáaokra ii, oil/lkit MÍoti kénpéjum jó árak mellett gyorsan fiad* i hatunk, kapunk megbisáiokat. Ennélfogva tehát sajátj érdekében volna nekünk nt íi biaominyi iladáe végett bikÜldiní, • mily esélra mi gyópju-raktárunk** kivüi gyárunkban ogy mám raktárt is aü^fHotiunk a gyapjuforgalom kóspomtján Ha uonban ön elÓnyOabmk tartani a gjipjfll aajit raktáriban tartani, aa uetbin felkérjük, nekünk mindet|eselre nagyobb muítra vagy próbálatokat küldeni be lijatroamal együu, liogy így alkalnjunk legyen önnek ea fltoa ildoyBa eladár állal kannára {lehetni.
iiindsnnsmü hátsónk beküldött gyapjúra ugy a mosásra szánt, mint a bundamosásra ir, az értéknek mtgfelslö előlegeket nyujtunk évi S\'^fft-li , kamat mslistL
Kirioatra kéuek vagytok igeii ÜMtilt negbiiöiaknak a mosásra szánt gyapjúnak as ÜHs zsákokat mértékslt kölctönséti dij msUutt magkiUsui I a (elkérjük, a MÜkaégn dorakeaiaot valtak tnielőbbj tudatni, hogy a Mákokat a nyirühos őnuek innak idejében tnegküldbeMük. A*on t. co, (e-liknak, kiknek iflját Mákjaik vannak ások a befejeiett moioi után viinakUldilnek, mintán mi a moaott gyapjú námára iiüktégea aoá okit ■ legjuUnyoaibban kieairniSk. i
JDytiMáaeSl InáJ dij aairea g>ap>nUl 8 frt a. é., - UflBávcjMpjaMI « Art a. - bifléMinéiUl T fW. a. é. 100 kiléklat - KlMáfll jBUUkdlJ így a gyárUig aaotl g>apjatél, Miat • aálunk rak Ura a elkeljmtt bunda-■■■ ÉntII 1*1,-ék, • flfltlfef Igyflák hmm*Éflf Mellett Bég ilkmé^j la • wlalilmn ítéi.
MT* Raktározás 6$ biztosítás ingyen, ^g
Btiten reméljük beküldésit, • jkérjflk a gjapjijt igyeniien Itonáok át pedig .Első Magyar gyapJamOHÓ-gyár* os m alatt kflijLeni.l
I Méiy ia.ie)iitej Visontai Kovách László, . nnk
Ittoktitáflek klyájfltitltyM MflfjiaMflt—IrVár—I lrWn lfefk—w CytU imiáL Eánly-kiml S. aa.
1MESVÁHY MÓR j
c/Jpö-Kiar raktárai
BUDAPESTEN,
király elcia I. szám, káré Or-1 czy-féta bál,
nagy bán ós klCHltij ben.
M«k uáBárt:
f oraod wiplj ebflkuztbUI ia bSrbfil . . . . 1 frt >0 kr. |
tol tépik, jdivitoa íélciipök, finomak 4a ........ . . . 8 frt 10 kr. I
Bifrtta tdflk eatjtokkal, flnom cbtrUitinbSI vagy btrMI . t frt 70 kr. 1 HagatU\'calp8k fénjrmáaoa oml,\'Mp< sarokkal Itgqjabb aubáa I írt 10 kr. I Hagatta caipfik aagrénbtl vagy aarjaWrUI. aaagaiatt kettfii
talppál, aagaa sarokkal, legifjabb atabta \'. | frt M kr. J
Ebcrjauliog topánok finomak, diauatk, faymáa^ml . I frt 70 l£r.
Eberlmiina toptnak rugnnyhaiAval, magaa kjrtgéiaal. féiijinazoa
orra), rtkokó sarokkal, legújabb aanbáaa . I At 80 kr.
Ebarlaaxling nacoa topánok, amalaka metucuel, sima talppal
rokokó! aarokkal, elegáns szabás . . . S frt 40 kr. Bfinaafoa topánok aagráabS, asAgelt takpal, B«pj klvSgiaaal, . IcgtMMkb UáBiUa ......I frt 10 kr.
Urak liánéra:
Iliui calpftk lap Mrből . . . 1 frt SO kr.
Topánok srft* sagr4ab6l, tr6a talppal . I . . 3 frt * • kr
Topánok aa^ránböl, ftajraiaoa oml éa talppal . . I.BÍ ff> kr.
Boijabftr topának vlkaaoaak, ária doplaiklppat. a lagjobb minta 4 In J) kr. B-^juMr topának keatjrOMrb&l, a MmüJ lá|jobb miafta4g .. 4 Irt SO kr. > Bagntta MalpA nyári Idinyra, lajjobb iafrénMI, arfa talppal 1 frt SO kr. 1 Bagntta MkaipA Anjnáaoa Aauaal, iagajabb aubáa . 4 frt — kr.
Pdwrtk »rö4 vlkaxoa f. lagrénbflrhól, magu uár ardfoU talppal 9 frt — kr. Oyann«k«iipök aágránbAl . . . . . . I frt 40 kr.
Laánycalp&k abartaaztinf éa bórtol .1 . 1 frt 80 kx, — 8 frt 40 kr ajSSÉiÉIII ; . . .[ . . " j SOkr. - 1 frt SOkr.
Megrendelje!. postan utánvét mellett vagy ai elllag ,1/ekÜI-\' dése utiiu gyorsan • jiohLomm teljigittetneL, New alkalmas lábbeli a legkóataégeaebbeii ki^aeréltetik.
M^ Híttiitet (irj-ijijirk\'-k kívánatra bérmentve kii detnek meg. (706 7—lü) \'
Radocsay h Bánjaj
nagybani természetes ásványvíz és forrásterméníy kereskedők
(legidősebb kereskedés ezen nemben egész Magyarhonban)
létesíttetett 1842 ik évben, || 738. 1-6.
BUDAPESTEN, Koronshercieg (urD-utcza 11. ti.
ajánlják inett beérhetett ét mindig fritt töltésben kapható mindennemű természetes
ásványviteket.
Hogy igeo tísateH wóinknak, valamint nlaéaég ogj valédi forrásoktól kapott viaekss vonatkeaóUg, minden bicteeeeget nyajth aauni. alávetették magunkat, a ftváreei fé.rvuan ik könyveinket. eiMati kaamláinkat, nai-litélefaleiak»t barmikor eldöntetni. ugyninta áavanyvia-belybégOnkrt kiv«nsagara ritagáUt végett felnyitni Vidéki mogrtndaHtek ugy postán, hajón vagy vatuton^ pontotan ét leggyortabhan tukötöUe(n*k.
dsssstss kiBBtotása
a cl L o. Utalta kízfnitó-társnlaiaak (Aaííiralni tori Ma,
bktoaité faiéinak aa 1171. évkes klXsetstl MJM kárssotrél. Ibbmh MMJM Irt 71 kr
értékben. a máa eavdb. mc-nt^ack ée kárfelvételeknél jóváhagyott Jmaimínréeók s tett költ . aLckröl,lí77.297 Irt Ct kr. értékben, takát Ütmem MllMI frt él kr. litili i nt ilii"\'-"-- *-** "•■ — ►Mrtl kfSMliari MM IM fS knjf f IH.Ui UlrlbM. I
■atiar kUAlyfigtaa. Ataai

su aiii^ Saraaya
■f! vbée
a,
r.ai ^MWim
sr \'
ItotaliO-US1 ^atoSaatoaS
Inm jp
SBf
•msm __a
^HMMMa •
Ojar Sána
HtlUo Tnlas ToraaUI
Tmmém
rar>« Vrrnm Vwé ftkk V.oprta Mommt
l[ A aoké tattaa-
«is frt r
71 Íll< V
11 MtaM
■ \'ami.\'.u
ta IUl-> •■»
ISfn
IttHft
V aua
r> IBJW/M
1 ars. a
11 avi.\'it
n er. v i
n
n 4C
• tt
M *>
fi tirtfiiil
ec
sc 8087171
r llttios
ti iqsjwff
IC ItoiTH;
u 44\'»«
li laau.»
er
M n:isj!
tw SS • V
a 1 m • j
SD lIKttíJ
fi jyiiras
10 tMu.H
151 91 irma
j IKiit
M ísí:,<t
ia 418M3
I scua
K <1010 £
Sl I0MK I
! saikt
1 UtH
1 HIT 71
33 tolKtV
i lSitóftj
n ssia-
M im.\'/i
10. SIBMt
M SMKffi
Uil iss»m tai&rim
IwaifvMÉi _ _ ..»
A n»>d*ttl liihlnMSn
»a>aw«l to*—aMwáal—t—
Hona* 4t SitUaU-kanaMi-
«i*b»q _ _ _ _ M4MNMMI|IM _ fltUexi. taBakoriai lom inB^laa _ i. » _ l^mvkomuomiiitaa .J
>UHoihU lorooáor«ifi«i I AxwiMtrW langBpMtl rln-
mUM _____
OataáHweaanBkW-. _l Tirol- Li VorU-liojjk1^ karo-\' -jourtfban _ _____;|
S I<IMI _ _[
MalMfr^tai 1 llWartj---
\\mtm
MitM^aMan\'. _ ~ a««|trttaanlM IIiéIj^iIm ItolUiidl lífiljrisUn _
MnrtUMoii___|
UMeiMetmmmh/m _[
Málta. _______|
tata
OnaMaSarinlShta . _ StM .iriJj.i,:)»n _ _ _ Swltd-Mtaánatajkn _ . Satrtla|atataaa%ba . _ AuuUiUo — _ _ _ _ tmm
0%
wmmmm tm*
m*»L. W9?7«
J
mht&itu
mmat i
838B80 77ÉB7ŐÉ S^IIJSS frt 4S kr.
lMI-ft 4rban alapított Av>imrailMl (ien*rnlMéreale< TrlaeatWa. 4,100,000 oaar. értiku Jrtnyl alaplökéral randalkuik, maly 4ŰU0 t-lja* far/alánban l4t>S 1050 frtaa ráawéeyk >1 áll, maim 80",. bafisatlatatt, mlg a többi m a réaaványMak ^Ital jóiá lóval allátott ad alavál által latt blatoeltva.
A legutóbbi ISSO ki B4riaf klmnlatáaaaarlal a kftISobSaA bltlóilláal ágasatokból, IS 877,047 frt M kr dijtartal\' ki tokéval 4a 1.T7S.SIS frt 14 kr. nyara*4ey tartal4kn\'«npal randalkeslk a támlát
Ai (letblitoiitáMkból befolyt düakkólu AnaUnraaleol Generáli támlát, mint aa amlllaO mér-la/bBlklIOnlk, H.Hil.537 frl 74kr. díjtartalékot nlUM. mely agyannaon mérleg klsetatáaa aaarinl aaaknan ktaáróU^r takaraantta bia 4a fekvftaéfak, valami t Uwinw blttoa lalaálo«ta van laktatva, aaan bafaktatóaak mailau gá4g t5bb müliója van a támUtnak eal árdhbalfl (rtékptpírok 4a váltókba baruhátva.
A iQakárblztoritáaokra 1JBSJ10 frl 61 kr. dlltartal4k vagrUa bavétalasattkóeapfaidíjillttékeknek 48 iiáaaléka leu as 1877. d c*erabcr 11 -én folyamatban volt koexkáataiiaok fadn4aéra viiaiatartva. A dij-Illeték! báruák 4a a kéaöbbl 4vakH«n bab*jUndA dljillatákak 11.715.212 frt OS krt láttak ki.
Aa emberi élMro vonattad UJke 4> járadéki biatotlliaokoo klvttl aa Ai^afaSiaai (ienerali iqlat kSt már bliloiiláwkati /
titkár roetfkre, éptllalak U ások tartalmára, Urményakra, taraktárakra a mbadLaa Jetkar rarlrkfe eMe6fa*d*^<i larméhyeknél,
»le»l kárekra árak, tonnéeyak 4a álltankaál aaáraaaa 4a vtaaa, éa faiyóa való aaáJJttáaok
sualaaval
Baanfaül a támlát erindan labató kónny*bbité*akat ■i|1mi agy a (llak, aiat a háraaa-Mtételek* nél 4a » károk —atéritéaataél la, miknak kéaspóuball kllaat aa poa\'aann aaakMilalik. Réatlrtra kÁrlérltrul Jr«yiék kianlMáaet kívánatra knpkalak a *rnérlgynSka4f Iradálakan Bndapeat, Doroii)* uiesa 10. ea. a (araulai epOifteken. valamiéi -—L i^Hrn IgjaBkaégaeél
Msn blete dem GIQeke dle liand
400,000 Mark
Hnupt-Üevba im gAoatigen Pulié bietet ék aUtrntuult grata* K«r(ooiwn^, weleue von der bobén Regiemig g«nakmift und garuilrt bt
Dia vertáeiiknfte Kinricbtung> áea neuen Plaaaa lat éernrt, ánae in Laafa von weuigen ltonat«n durcli 7 Ver ItMwungan 45,200 fieviaos aar akkorán Kntecbeiduog koautaa, daowter Ufladae aieii Haapttreflar von a»ao-turll Mark 400.000 apaciall aber
1 Qew o M. 1 Oov. a tt. I Uew. a M.
1 üew. a M. t tiew. a M.
2 G.« i i 2 Qew. o M. b Uew. o M. •i Qew. o M. ilQew. a M.
]&0,000| IOUjÓOO 6U,ÜUÜ
öujuou
4Ü.0ÜO 30,000 25,000 20,000] 15,0002
1 Qow. 24 Qew. 4 Qew. 52 Qow. 68 Qow. 214 Qew. 531 Qew. 67! Qow. UöO Qow. j,160 Qow. otc.
a M. 12,000 a M. 10,000 a tt. 8ü00 ott. 5000 ott. 3000 o tt. 2000 itt. 1000 ott. öOu ott. 800 ott. 138
Dia Qewinnsiehuageo alád plasmáealg aatiich íest-geeleUt.
lar nlckaten erstea Oewiaaaiekaaf dleaer groaaen vom Haata gareatírten Oeldverioosang keetet 1 gaanaa Urigin>ű-Loa nur Markfeéar fi. J\'„ ö, i-K 1 lialbea \' , , O • o f 1*U •
I vlerlel , . Jl\\ , Wkr. , AS* AaftrSga vaaOea aofori ppa EBnaandang, Puatiieaik-laaf odar HaeBnabua 4aa Batragaa aélk 4ar grdaátán floigfiűl anagefllhrt iind ariislt ladannána von bm dle mit dan Btaata vnppan t mini Originál Looaa aaShat ia Hladea
Dm r m~anj~- vwdan dia ir4liiwBikia amtUcben PlSna gnuki kajgWigt ami nncb jadar Bahpg aandan vrir dm lnlamacntan onau%afordart amtGeW Ltetan.
OtoAemkkag 4erQiatani ariblftktato prompt nntor Btanta fteranria und kaaa durek diracta £wjadongan aéar aof Var-Wf«a 4er latareaaaotea évtk nnoara VerMnéeagan ea aBaa gtllaearan PUöan Oaatarrtaak (Jogaraa wanlaat wim Unaara Coüacto wnr aaata vaaa Qttaka keaaaiae kagOMOgt tnaaraa Intamsaesan fkaab Aa frttataa Tnl mi a. aolaka Vei Maik. 9 ttáSM. IIOOSO, M,NS
40 OOO ate.
VmmmékUkk kaaa bel eiaea jsslshsa anf der »•» Íltf*Ms«sS BaSIS gegráadeteo Üntemabmao Ikerall
sukaet »vrdea, aad bétkaa vir aoaMvso sa ki jsésaáilW vet
■l« asBtaiaBiHHHH
aaI oéaa eekr rege BttBailigang sáli Baatimmtbeit
" a, aad bittea wir éáksr. am allé AaMgv kfiaaso, aos dia BaMdiaagen baldigit aad dess lé. Hal i, J. aukonunen sa leassa.
kaulinanu & Síuiod, t
Bank- aad Wsnksl QlSBÉSft io vfioabarg jk\'.- mi TtfkooI aMar árjsa HiJisikli|iMi is, Kiaen-kaás Attkm aad áMsaslaoss.
ÍSVa áaoi-fi Uardanb fkr éae ea* aattbergaeebvekta VeaMsaa ooé laásio «k M Nainn der sitta ViitiBSSM ssv M»tks*Ug«aÉ aÉeMaa. vaaiaa wir mos mtk mmbMb Mhm% SbssI atsas mow aad iosMs Mn»es* dk vaUs lafrtsésokih m-
(M9-U
m
s fl S\'Ö
I? 5*8 a
iiSfi
m-T^Í •«-SS*
5.0-? X-S » aV
i ** 0 * l|Vfig
l\'llJe
► 2 u S8 < Ő
aSas^
A > . ^ a BI
• a u ?
IX
Mt* FOHTOH H
a (ryapjnlermelölc és iryapjakereNhe<lőlLii<»i<«
i KÖRLEVELE
az első magyar gvapju nosó es bizományi részvénylarsolalnak
W &\'f \' BUDAPESTEN. \'
Barondoaésoiakook a bsl- éa kfllföld csaknem valamennyi gyári piaoaoin mogbouosolt és kSakodrolUé vált mosott gyapjúja foljogosít, SnhSa oson tiaatoiottoljoo felhívást iotéooi a ssirosan mosott gyapjat, vagy o non sikerült baodamosást, valamint miudenusmU bír- és timárgyapjot sai-vaskódjék mosás ée biooaáoy utoni eladáa végett boasána beküldeni.
Ügynökeinknek valamennyi gyári piacton való fárad katlan bntgalna dltal mi at eladiula le ggyorsabb módon enkdtöljűh ply árak nullált, o mHy tló-nyömkét ctok at mtaUé hit, iUttőűg ttok maga a gyárat képű ajónlnni.
Egyidejűleg figrolttootoljSk, missoriot ni gyakrao mipdennomQ bondamoaáaokra is, molyokot szinte kéltpinten jé árak maUttt gyortan e/ad-hatunk, aapunk megbiaásokat. Ennélfogva tebát seját érdokékoo volna nekünk oit is bitomáoyi oladáa vágott ookQldoni, o mely osélra mi gyapjú-raktárunkon kivtU gyárunkban agy mátüt raktárt \\it alapítottunk a gyapjuforgalom hőepontjdn Ha oaonbao öo elényOabnok tartaná a gyapjút saját raktárában tartani, aa oMtbon felkérjük, aokSak miodónesotro nagyobb mustra vagy prébálatokat küldeni bo lajstrommal együtt, liogy igy alkalmunk legyon önnok aa uton oldoyOs eladáa áltkl haoooára lehetni.
Mmdammmü kottánk beküldött gyapjúra ufy a mosdsra sión/, mint a bundamotátra is, as értíbmk mtgfoUli előlegeket nyujtunk ki í\'/i Vs^1 kamat mdUtL T •
Kívánatra késiek vagyunk igen tisotoit nSgbiaéioknak a mosásra Mént gyapjúnak at tirt* ztákokat mértékéit kilctimtéti dij maürtt mtgkB\'dtai o fölkérjük, a satkaégoe darabsoéroot volünk mielőbb tudatni, bogy a Mákokat a nyiráahos finnek ónnak idejében mogkflldkosaflk. Aaon t. ea. lelöknek, kiknek saiál majáik raanak, oaok e befejeiott moooo után vioseakSidetnek, miitáo mi e mosott gyapjú aeámáre síükségoa aaá okat a legjulányosabban eaea|sr>taSk. \'4; • ♦
PyrtHéiBt t HéiM dij Ulroa gynpJuUl ff frt o. K - llmáifyBpjBtél 6 frt o. é,. - baadimoséstél 7 frt. o. é. ÍM klIéklmL - BBáiri JmUtékdlJ mgy a |yártlB| mosoU apjatál. mlmt a aélaak raktároo elkelycoHt buuda-■Biaiatil lla-ék, • Mailag igyaék kB*aálala amellett asff 1,\'^k alkaaaMIJ la a mémlilsmtg nUs.
Raktármás és biztosítás ingyen. ^tH
Biaton roméijak bsitüldéaeít, s kérjük » gyapjút egyenesen hooaáuk éo pedig vElS( magyar gJApJaMO»6-gyár\' oaiaa alatt kSidooi.
I | Méiy tíaouiettoi VísobUí Kovách László, einsk.
^ lUoklatéMk lűráaalii lagyia BugkAMstMk. TAmmIItmU Rta|oka«or Qyulm mrmáL Károly-kértt ft. a
Is kiadja FtscheJ fftlöp Nagy-Kaaiaás lölo.
Bk A A AAAAAAAAi
ml -a» " i •?
|J 1 n = 5 it i h
|l ^ rssh * s ; fs
ll & Itfmh SE s i
I. 2 BÁM1 „ í - Í
1-3 % * m X \' W s « • S
w ta • m^B fS I ^^ T « * o • • . a
j = r - gsMP j > | x -jí Já = J -m
I lldliLS1 v k^ffij iiiűlit
\\\\1 ^^ Sl iiiliffi
I\' ró a£ £513"
• > UJ ^J^^jN í * m
rr~i ■ ! Mii:
1 m^ r 3 .$ X rn
■ o i.-^t sl "
I se .
8 ai- j 11 sí
• « cH I
ÍÍI [
MJá*
HHHMWHMWWIIHKKWWWWMHWWWtf
1 Wmi
iiis iís dí
JMi la i | »H
tíj í) i JiljC Ijíl ét ]j
ra i Ijv «o . II19\\
öij-l^lli
fííllíllll 5 0 iiiji Jlfl ! E Jffjlül 112
Iíh^iííIí o iílllllsi- 18
ZnMvml 8
sSsIÍI- (uiV\'nllJ lg
Jíiíi eteníJiPIJg
méffm lílPtil
i£:« 11 5mml
rim íi I 1
M zfiM J iSí 5
M rf Í^Ű "Sír o \'\'Hl/gU^i
I "II n - Wi
Melléklet iJAIÍ\' 1880-ik évi l?-ilit s/,ám»hra.

0m

m
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
liüxlelettr! alólirt igazgatódba ezennel jelenti, jiogy Zala Somogy, Baranya es Vas megyék részére kiterjedi haléaktirrei
N. Kanizsán fóügynökséget
állítván fel, annak vezetését
Gutmann S. H. úrra
liztositisi kö

ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jógérvényes biztosítási kötvények kiállítására
is felhatalmazott.
Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia bÍ7itosit(W<;szvénytnrsaság Igizgatósága\': Schwoiger. Moscovitz.
^ 2^£sig3raa:-£rsL3n.cz:ia. "biztosító részTrézi3T-tácrssLsáig>
igazgatóságinak fenntebbi közzétételére hivatkozással alól írott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai fóügynökség
vezetését elvállalta a a főü^ynöksé^i irodát megnyitotta; hol ia biztositátji ajánlatok elfogadtatnak a a biztosítási üzlötre, vagy a társaságra vonatkozó Diindenféle felvilágosítások legkészsegesebben megadatnak &
Bizlotii pedig a tárnatág
a) tűzvészéi? éa (robbanás álul okozott károk ellen; I c) 8zára20H>agy vizeu Beállított javak károsodása ellen ;
b) Jégkárok elleij I d) az ember életére minden iamert módozat szerint.
A Magyar-franczia biztosító rész vén y társaság, melynek ♦
20 millió írankot, axaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, a«az 4 millió arany írt
kéezpénzbeu befizettetett, e réezint áj főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, rnelwn a társaság ügyvozeté»értek élére következők választattak me?.
Válasitnány.
Elnök: Bittó István, ó Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagy kereszté se, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró B á n h i i y Béla, földbirtokos, orsz. képv. stb. Bpesicn. B o n t o n i Jené, a párisi Societé de 1\'Union génerale elnöke stb. Párisbao. íálsutsutajl tagok.
Róbert Morin marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban.
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagykereskedő.
Lovag -zápori Hegenhart Fereucz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben.
8 v á b Károly földbirtokos, orsz.\' kéd viselő stb. Budapesten.
Báró Tinti Károly ci. kir. kaiparás, az oszt déli vasút alelnöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
Felfigyel* bisottság.
líeck Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. Lánezy Leo, a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. L e w i n Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. 8errebouree Jos. Mária Emil, a párisi Societjé de lUnion génerále vezér felügyelője Párisban.
Igazgatóság.
Igazgatók; Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltóUgyvéd Bécsben. \'Kistenmacfaer Károly a „Hoftmaun József" nagykereskedő czég főnöke-Budapesten.
Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : Mosko vicz Lajos Budapesten.

Tekintve a társaságnak feuntebb kitüntetett tőkeerejét. és az flzletvezetés élén lévő, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, bogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ameny-nyit neki e táreaság. mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a tánazág ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra nézve, bogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleélni, másrészről a szakvezetés avatottsága as iránt is kezességül szolgál, hogyj a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogmuífc köreteim nyeire. •
A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt újból felhívja én kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ügynökségi területen a vidéki ügyuökségtk szervezése teljes folyamatban van, és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított Ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
NrKaniitán 1880. januárban, * maradván teljes tisztelettel
689 16—61
■ ii ii imarmp
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
fóügynöksége N.-Kanizsán.
1 Gutmann S. H.
m
DHRIIRR ANTAL-íéle
kiviteli palacz Uör.
neKreudelé^elá
a kfvltellfpalacíksor valódisága éfi tarthatóságért! Jótállás mellett egyes-egyedül csak a
DREHER ANTALfí- sörfőzdéhez
KM 6—io.) kőbányán
»aty annak trijbatalmazott fóraktánkokanál
lUTIlCfl ti (iDTTXCIII,KillEZ BUDAPEST
aimzeadók.
4f/n|pttíft kitánatrfi windfitkovn mf)M ét bérmentve. hiigybam i—énliéékaak kiváló kedvezmények.
■H---——=—^—Wm _ Junriu jrmu^m
ém mm ISTSJd pártot l^«kiállii*«oa At
^T 111 11 j \'j \' \' I [i | | - ^ \'\' \' ; .i
Fischel Fülöp .
évek óta fennálló és a legjobb hírnévnek örvendő
könyv, mü-és hangjegy-kereskedése |
ia^y-Kanízsan
ajánlja a nagyérdemű \'közönségnek dúsan felszerelt nagy raktárát
| agy mint:
Pompás diszmlvek magyar, német és Iranc/ia nyelven, Gyönyörű képes-könyvek magyar némjrt és Iranczia nyelven.
t Ifjúsági \'iratok
mindkél nembeli IQtifág számára magyar német és franczia nyelten. .
Elegáns levélpapírok és borítékok csinos tokban, színes monogrammal. Mindennemű köszőníőjegyek nagy választékban.
Ajánlom továbbá
||C H^Ta-g^rszerü. papirraJstá-ra-irisit \'P]
melyre nézve azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a különféle papírok árát 20 Vkal leszállítottam.
tigyuttal\'bátorkodom a n. é. közönséget értesíteni, hogy jól berendezett könyvnyomdámat a már benne levő két nagy) gyorssajtón kívül még egy LEGÚJABB SZERVEZETŰ
AMERIKAI
beszerzése által nagyobbítottam, miáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy némi nyomtatványokat mint:, névjegyek, meghívók, gyászjelentések és névvel ellátott papírok és borítékok, leggyorsabban és rendkívüli olcsó árakon szállíthatók.
ir Megrendeljek pontosa* eszközöltetnek.
ff
m m
j|| GYORSSAJTÓ I
Ml
Has* I flM* Mt;i|»«WÉ* Qjitiiibii MH Hl. **•
■fSM *»*• | 1 i.t K**JiM éfHí
ÍM Nkt
* Svte.\'zye* • pl*aj» <Vf«N( ? i>. |k4(«H«i
I*. ftkt^H
l . . _ iÉÉfMMá
Zala
lurkwtl HÜ » .<-II»>»<> ránék iHsV\' Mtl«»»iftf»* v\'lM|l..l » í\'j »V)»b«* akK* áltl n "érmeiutlen letek cuk iémart )c«x«kb#l bjtdUlMk el. Mdratok riarn hm küld#tü»k.
Ny Itt*
Fellli
kr.
MEGYEI ÉRDEK 0. : \' \\ | !
KÓZMÜ V ELŐDÉS1, TÁRSADA L|MI ÖAÍZDASZATÍ HETILAP A ZALAMKÖYkl GAZD. KGYKSÖLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET IlllYAMLOS KÖZLÖNYE.
18. szam.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. április 28 án.
VII. évfolyam.
4 m\\amegyel gard. egyesülettől.
69
18*0.
Meghívás.
A .Zalamegyei Gazdasági Egyesület" 1880-ik évi május hő 11-ikén dói utáni 4 órakor Z.\'£gerszegen rendes
közgyűlést
tart, melyre a tisztelt egyesületi tagok ezennel meghívatnak.
A kéigyülét tárgyai i
1. Á pályamunkák megbirálására kiküldött bizottság jelentése.
2. A nagy-kanizsai gabona- ós borvásár iránti intézkedés.
3.* Költségvetés tárgyalása.
4. Folyó ügyek.
Kelt Zala-Egerszegen 1880. apr. p.
Árvay István, ívj. k.
ügyvezető oloök
Egy pont a középtanodai törvényjavaslatban.
A középtanodai törvényjavaslat, melyet buzgó közoktatásügyi miniszterünk nemrég -tett le a ház asztalára, mint lapunk egyik előbbi számában röviden jeleztük ia, bizonyára örömmel éa megelégedéssel üdvözöltetett mindenütt, hol liiuA|iiskolaÍ oktatásunk végleges rende-zéai\'t a aok kísérlet tétel után szükségesnek tartották, a ahol ennélfogva szükaé-geanek tartották a megállapított viszonyukat közoktataai szervezetünk oly részében, mely oly kiható a nemzet egész szelIt\'uií fejlődésére, egyszóval közműveltségünkre nézve. £ törvényjavaslatot e szempontból tekintve, örömmel üdvözölhette közoktatásügyünk felvirágozáaának 6a közmüvelődéaünk fejlődésének minden igaz éa őaziote barátja; mert ha ez a törvényjavaslat tör vény nyé fog válni, a benne előforduló üd vöt intézkedéaek ál* lat sok bajnak éa félazegtégnok eleje fog
vétetni éa középtanodai oktatáaunk végre oly irányba terehetik, mely irányban fejlődési feltételeinek biztosítása mellett sok üjivöanek kútforrása lehet
Mindazonáltal vannak ezen tőrvény-jávaslatnak oly §-ai is, melyeket föltétlenül alá nem Írnánk s melyek éppen a középtanodai oktatás «ikeres vezetése érdekében, bennünk aggodalmakat keltenek.
Ilyen a törvényjavaslatnak azon paragrafusa, mely a középtanodai ifjúság katonai gyakorlatairól azól (B3.§.) Abban a nézetben vagyunk, hogy ez a paragrafus többet kiván a középtanodai ifjúságtól, mint a mennyit a aikeres szellemi kép-zéa érdekében ily téren kívánni lehet, s hegy a gondolat, melynek » naragrafus. léteaülését köszönheti, lehet a papiroson igen ssén éa igen jó, de a gyakorlatban épóly I kivihetetlen, mint sok bajjal és akadálylyal megküzdeni kénytelen. E£y szóval) mielőtt véleményünk indokolására térnénk át, az ifjuaág szellemi kiképzés sére nézve a katonai gyakorlatok oly mértékben való tanítását, mint azt az említett §. kijeli\'li, károsnak tartjuk.
H»gy bennünket a dolog fejtegetésében tisztán paedagogiai szempontok vezetnék,\'azon nem fog kételkedni senki, sőt a4 hiszem, hogy a dolog megítélés Bénél ^gészen a paedagogiai szempont a mérvadó. Hiszen első torban iskola és neveiéi} intézetről van azó. ,
Kutassuk előbb é paragrafus felvételének indító okát Kétségkí vül ugyanaz, mely a tornásza tot vette fel kötelező tárgyul aa iskola disuiplinái közé, azon sok* szór hangoztatott elv alapján: Mens sana in coréore aano. Jó 1 hiszen a tornászásnak felvétele rendes tárgyul szükséges volt nálunk is, a ha a tornászat ép qíy tudományos rendszerrel, a testi nevelés és az Iskolai fegyelem ózéljából űzetnék nálunk) ia, mint Németországban vagy a Swajczpan, még megjárná,> talán egykor évek ukán nyomát is látnók ama délcepf deli migatartásu iíjakban, kik a neqree dók elkorcooeulását meghazudtolnák. Ámde minden éremnek két oldalai van, a most már a tornászainak sincsenek vply barátjaii mint csak 8-10 év előtt vtl*
| tak, mikor oly tümegeaen képeztettek ki a, tornatanitók az állam ségelyzése által; de ha valalnt, a tornatanitói kell, hogy egészséges paedagogiai óraék vezesse a . tornászat tanításánál, a jhdgy ez szigo-\' ruan körülírt rendszer szérint történjék; \' mért ha itt nincs rendszer, akkor az if juéág tegyelmetlenné lesz s az óhajtott siker éppen az ellenkezővé válik; mert nincs as az üdvöa dolog, amelynek lelkiismeretlen kezelése üdv jhelyett kárho-zatot ne teremne, eltekintve a.hiábavalóan költött pénzáldozatok tdl. *
Minő terjedelmet veit a tornáazati oktatás Magyarországon azutóbbi*években ? Minő eredményék érettek el ? Van e mindenütt e czélból rendes tornacsarnok télre, vagy tornaihely| nyárra íjEzek-ről fájdalom, számot nem adhatunk, mert adatok nem állanalf rendelkezésünkre. Azt sem tudjuk, hogy — miután Németországban és a Swájbzbat a tornáazati intézmény nemzeti jelleggel pir — menynyi történt nálunk, hqgy íjttlis, bizonyos tekintetben nemzeti ciélokkal — vizsgálatok, ünnepélyek satl alkalmával egybe kötötték. jl)e annyit sejték lés! pedig azért, mert mindenütt szépén hallgatnak róla, hogy az egész\' intézmény nálunk lega-labb eddigelé keveset1 ér.iAjbból\'is véljük azt következtetni,\' hogy a tornaegyletek működése és tevékenysége távol ró* sem áll aiányban ezen a testi netelésre kiválóan, fontos tárgy jelentőségéhez. Az okokat jelenleg nem akaijul^ kutatni.
A tornászat (testgyakorlás) a mint az iskolai intézetekben elő van irva tetemesen bővíttetnék és némjleg más szem pont alá is esnék a középtanodai tantervjavaslatban felvett katonai igyakorlatok által. A lőezél kétségkívül itt is a testi egészség és az erő edzése kolna, de a katonai gyakorlatok ininémüspgét tekintve bizonyosan az ifjaknak k&ióuai szolgá-jihijn. is mérvadó volt. Ez az ami a szellemi\' képzés sikerének szempontjából aggodalmakat keltett s;a melynek kferesztUtvitQle eletében gyakorlati hasznát sokkal csekélyebbnek tártjuk, mint j a kárt, melyet küíömbén előidézni képes. I - Jobb áttekintés kedveért. szükséges-
nek t*rtjuk a törvényjavaslatnak a test-gyakorUtra vonatkozó §át egész terjedelmében ide iktatni: ,33 §. A testgya-; korlat minden tanintézetben akként szervezendő,\' hogy mindegyik növendék be-tenkint négyszer legalább egy-egy óráig .részesüljön korához és testi erejéhez mért gyakorlatokban."
n Az ötödik osztálytól kezdve minden tanuló egész a tanfolyam bevégeztéig, a katonai (gyalogsági) fegyvergyakorla-= tokra s a ctéllöyéire is oktattatik. Ezen tanulókkal a testgyakorlat kétszer s ezen-i felül katonai gyakorlat egyszer tartatik."
„A katonai gyakorlat alól csak az ezekre• testileg nem alkalmas tauulók mentetnék- fel orvosi vélemény alapján/
„A {katonai gyakorlatokhoz s czél- • lövéshez szükséges tegyvereket, löszere-j ket, torna és katonai eszközöket az ál-\' lam szolgáltatja minden tanintézetnek díjtalantól, b ezek a minister által megbízott hatóság gobdjai alá adatnakt mely | épségben tartásukért felelős."
„E katonai dktatás tantervét a közoktatásügyi miniszter a honvédelmi mi-ui&terrel egyetértőleg állapítja meg.\'
,A czéllu/ések és egyéb katooai gyakoriátok a honvédelmi minister által erre lkép&sekül elismert egyének veretése és ügyelete; alatt eszközlendők, s ha ily egyén nem volna az intézet tanítói között, az igazgatóság kérelmére a közoktatási minialier a honvédelmi minis-terrel egyetértőleg biz meg valakit az oktatással, ki fáradtaágáért az államtól méltányos tiszteletdíjat nyer." • . E katonai gyakorlatok ia a tanin-1 tézet igazgatóságának közvetlen ügyelete \' alatt tartatnak."
aA; tanulóknak a katonai gyakorlatokból nyert osztályzatuk iskolai bizo-j nyitványukban kitétetik."
Ez szószerintii szövege az emiitett pontnak, melylyel leginkább azért nem tudunk megbékülni, mivel kivitelét a gyakorlatban nem tartjuk lehetségesnek b igy nem is köthetünk hozzá oly vérmes reményeket, minőket a javaslat készítői hozzá kötnek; különösen pedig azért, mért attól félünk, hogy ifjuaágunk
A tdiczija.
A tanár és védenczei.
Raféo j.
lr<a : 1 y tfö v e-Ca r 1 e n Emília FerdltotU: FBZBDMA1V9 ALAJOS.
V.
A kin padláwishs. (Falytatáa.)
Kkftabsn a polgármattsr, — kicsiny, vas-ka* fMn, —• tskintélrss pusorrsl, bőiünkhös és kérdé: .Mit akar, és ki 0h bari-Un f* i>lr jéí (adta, hogy kicsoda és mi a hU
tltáM.
M»n»fists4t saívs a ropnant ksdélyiagalon* léi »rini ánkngttt, mintha saétrtosdoi aknrt VCH éa homloka lángba borultak midén víImnU: .8fTi« üaniMirstaát Fsraaoa. mint iiI»hI4«M ia, ssslym érkeaéeaekor átadni sse-r—mém telt, kitlala. — Fag alkoaáaoB, kérés* •Mtéw, r*j}on polf*r»tM*r araak van • saftk-•éf* »n|f , nm . iaak- vagy rajalanitdra f
if**! öt HannsnlMt ar? Amlék-na« m**l mér*, mmdá a noígármssief, 4$ ia-Wi *gv msaask, Un h isysMfc aaékst le* Ijm, «M aaonb— iimntist adrariaaan vtsa* «MMi»M\'«tl. Aa aflé ssMNl miwl ktoylrgl állni, méf i **kaa éiwsttsk már HrlMnaáa •
é* tía tátiké May sersa Imm i0aaily sifcbM ré****aWi 4* *tt »lai, i ~
Hk » animál.
jj§¥Í| 4* MM* msgfc^pliiiil atasilá Maa-
*Ém* a mM smiti HNÍ M ImsC fiMUft * piljÉrmsxn és ba-■f^sl m skisib** m; «*a »afeü mmsk Ibf-ktíkmUm t A* M *fm um aHatm**, *iyc*s*ít
i<U eljöhet boluap ngy *|a kettőkor és éd előtt sseotelek es ügynek egy órát." m*retedt némán meghsjolt i% elhagyta Melyek lehettek bstamentéb«ái a bel-riharzó éraelmek? Ki msréesli aa emberi sni^st ri»»gálát nlá venni, esen csodálatos dolgot, a*ly sgysseír* oly négy éa oly kicsiny, oly mérsékelt és oly végtelenül elégedetlen ? — MaaneraUdtnek cssk jegy, bár megbocsátható hibája volj: 6 igen büsak* volt — Amenoyirt le-hatott kladött es ellen, de nem győzhette le, éa es estén [különösen, midén egyedül ülve, kosait korosatb* fonta, tudatában elbagyatottaágáoak nemeit a padlatra megeste, okkor* büsskesége bsngoian saólott hozzá éa a polgármesternél átélt |olaoMat és ss affölött bosandó ítéletet, stün-telen telki ssemei slé állította.
vMém megyek el holnap j nem, n*m megyek többé od*" *aóit a büeakeeég, moly aa aféle kér-déseknél mindig ssét omolt tDe"hosáiel o* ellen u én, nba minden legkisebb vissontagság, minden aaráassaorástél megsérteni engeded m^* ad, ngy| sobaeem fogod caélodat *lénii. Annak, y ée másoknál kénytelen kanyarét k*-d plysn órselmeket, milyenek most Uen-1 alomra vergődnek, legyő&ni kell f an> i nak tninden mővéeset legii\'ehesebbikét, maga fölött aralkodni, meg kall ftnalni. As nt tövisééi teljes és [rögös, ée ha fáradoa^aod még osak ott\' tön a csillagok fölötti orraágban koronástatnék i a kívánt Isikerrel, agy * tieeU eaiv, minden kité-pÖtt mely nett gátolja a esőbb ve-edéaét, örvendene, ubái a ss*m a még j Usk aem léi élénél, sir. Aa nagyra Vitte, i *a növényeket a aasaontalanoktél el* I érti és n*m ijed vitsaa a iár^dtsáftól, febítk irtása kerti neki. Ha a töké-omáboa\' eagat rózsával vohu b«* pál/a4i|t ay*rnén*k aaok, kik a ko-váa^oak, mely annak párkányaira vo? Osodálatlal éeeeflggedten bámulja *sak a oemeeebb e*oll*m ragadja | nagyítót ragét, moly a tárgyai job
( ai ane| I roeai, i ! »ődb«n
pett tövű) lés aövat ienamartl ki a hum
II lÉIOiétal több : mibe aa Ui l>ttsaéf mi Uatf*, tlgT s**ra alflB rsa ta«M
♦ ••Ht
m*f • r*m*a
baa sseme ügyébe boaas, és léljekerő jelöli minden I \'<ptét. mely ét Ssép cséljáhos köselebb hozna. fai babár aobasem érhetné el áms magasságot, ugy törekvése mindenkor tiaateletreméltó marad, inigíen a gyáva bátramaradása msgtetésün-ket költi tol."
Így okoskodék Manneratédt ssámtalan tél-beisákitással;! lomagát akarta [legyősui, és — győzött. Következő nap délelőtt Manuerstedt a polgármeeterréJ sseraődött Eaáltisl két dolgot ért el; először jelentékeny jövedelmjet és másodazor naponkint alkalma volt magát az önuralkodáaban gyakorolni
Mannerstedt második látogs|tása Wiedenék-nél vblt/ ennek lefolyását már előadtuk volt— EzenIhátban is\' nsm egy keserű órát kell vala töltenie! ha fiéaoa deü mosolya es nyájas lénye, — melyben valami oly illeméé gyöngédség rej-lett npm éd*eiti éa élota legboldogabb óráivá nem aratja aaokat, kojönöseb aaon espmény óta, milyet Bówa naplójában^ olrastunki
Azonban Manuers\'edt tárol volt sejtebi, hogy ő magd volt amai sserenceétlenaég oktsój*; ahos nsgyoisjis asórény rolt; ő olyasmit, mint a legnagyobb ildomtaltAságot vissaaut^sitotta volna— Azonban bevallotta önmagának, nátha csak meg* engedv* lett volna a lehetet\'eut! kívánni, teljes lélskkol aa általa iemert legdrágább díjra, Bóssa szivénél birtokára törekedett volna De szánalmasan mosolygott saját képaelgéjsein ée sikerült neki sségát legjőknL — Csak a hoeesu alkonyban lépptt tol iámét a kisértjő. Akisben még i« izabzdojtt beszélni avval, kit es*ndben imádott; mert gyakran sőt mindenkor abban a szobában ll>, folt* leczke adatott, vagy * 0ermekeknél * WgMl oktatásnál vagy bogainál a ny*lvokta* táanJ. láaaaersloát köeöoeé^esM\'még kis vártaiig visfstmaradt és vagy Bótsa átelknébo^ vagy a kandallónál halírat fogialvi, báierjkedoU * dú« kÖltéS képeket milyek ssivék sn éhek ée m«lynek tárgyai vagy a terméssel y, aaravéimot körében lélosénsk, snoroask saomtéleli akkba foglalni.
Oly pillanatok után, melyek mint hnllócsil-j lagok sötét egét megvilágiták, voltak olyan órái is, melyekben padiásssobájábsn is boldognak | érezte tusgát A lájdalom, mely őt legmélyeb-I ben sújtá, anyjának botegeskedéss és érről évre snlyoeodó körülményei voltak; mert moet már k*-vesét vagy semmit\'sem tudott dolgozni ée kénytelen volt Ferenca segélyezését, .igénybe venni, i- Ferenca mindannyissor biztoiitá édes anyját, hogy jövedelme olyan, hogy bátran segélyezheti Őt; aaonbak látta a nyájas olvssó mennyire volt ai tehetségében és es volt a legtöbb ok, bogy nem birt magának Aj öltönyt szerezni
Asonbán sseraeH mzgának egy frakkot, mely riz előkelő Iházakban gyakorolt foglalkozásánál aélkülözhetton volt rá nésve; ezzel ée divzlos aj sapkájábau, mely oly jól állt neki, bogy valóban meglopott bái kit is, nem egy nő nyé|aa mosolyát nyerte el. Vssáirnaponkint, ha diját msgkapta maonyos összeget a takarékpénztárba adott, bogy [jövő tavasssaal aa akadémiára ine-beeeon tanulmányai folytatása végett; a többinek aztán ki kellott futni a* ellátásra és anyja segélyesésése. —
Így ál ottak a dolgok, midőn Mznnerstedt-tjel a keresk. tanácsos nagy Ünnepélyén találkoztunk, — Már reggel tudta meg aa Ünnepély jo-lentőeégét, és lelke mélyen éreato, hogy tile legutolsó fénylp pontja előu gördült le a függöny hogy aa, ki szegéoy komor éleiének a nani iá íjalalmak \'után, örömet és vigaset nyújtott, ki jövőjét rózsás asinben sejttoté: ssémára végképen elveszett, —I Manerstodt daczára ábrándozásainak jól belátta, pogy hiába roméi most már; de ere-lét a megpróbáltatásokkal való sseraboezálláa-baa gyakorolni akarván, Úr szive vérzett, sietett a méghlvásnák oioget tenni. Há barátja a iegedtt, baaijtttéaél harmonikus aooordiairal jót toU bánatos saivénók. —
(Folyt kör.)
Ltpuk Ml Háaüios fél lf melléklet ?áa kapefiöl
u ily katonai gyakorlatok által egybe* kötött fáradalmak miau a szellemi képzésre eaolgáló időből többet veszt, ^mínt a mennyire neki a különféle rendes ét rendkívüli tantárgyakra szükséges ideje után. még a pihenésre késve ia szüksége
Tan. —
Aki a testgyakorlwt szükségtelennek mondani általában, ai bizonyosan nagy szegénységi bizonyítványt állítana ki magának; mert nagyon is szükséges, hogy a testgyakorlatok] rendszeres tanítása iskolai nevelésünk [kiegészítő részét képezze; de valamint az alsóbb iskolákban is csak ugy tarnak valóban czél-. hoz vezetőnek és üdvösnek, ha valóban a testi neveiét (a testi qdzés ét Ogyetség) szempontjából taníttatik; a középtanodákban is csak ugy tartjuk valami nagy rémé njeki-e jogosítanak; yégte is a katonai dreteura, a középtanodai nevelét és azellemképzéa feladataival taemben legalább ia ellentétet. Heg kell vallanunk, hogy az eszmét, mely ezen paragrafusnak alapját képezi, teljes helyességgel csak akkor ítélhetuők meg, ha gyakorlati kivitelben láthatnék, a e nélkül jóformán el sem képzelhetjük, hogy a helyi vitzonjokhoz képet bol, mikor, mi-képen ét mennyi ideig tartatnának etek a gyalogsági fegyvergyakorlatok, melyekre a többször emiitett pont a felügyelet szempontjából it agy látszik nagy tulyt fektet, de a mát ortzági tapasztalatok, különösen a tvájcxiak, nem valami nagyon biztatók ezek behozatalára nézve. Azután a viszonyok it tekintetbe veendők.
Az itkolai élét nálunk eddigelé jóformán csak belső volt. Kísérletek, amint axok másutt gyakoriak, vagy hol nem ilyenek már többször tétettek, mint a Swajctban és Németországban, hol t i. egész { osztályok utaztak tanítóik vezetése mellek közelebb távolabb helyekre a vidék |megismerése tzemponjából, nálunk még meg tem kisértettek, pedig a phi-laotropísták (fiasedow, Salzmann, Guts-muthe) ezt nem tudják eléggé dicsérni, tőt azt mondják, hogy egy pár napig tartott gyalog utazás után, miközben felváltva pihentek, rugékony szellemmel láttak a.tanuláshoz — de nem szabad felednünk viszonyainkat, Németországban ét Swájczban már akkor it ét sokkal elébb it utazott mindenki, t a szünnapokban egész deákkaravánok járták be a szomszéd vidékeket, éa megismerkedtek legalább saját országukkal, míg nálunk ? Sok idegen van, ki jobban iameri Magyarországot, mint a született magyar, A gyalogoláara pedig pláne nem lehetne fogni egypár embert No de ez a kitérés éppen neux szolgál annak a bebizonyítására. hogy a katonai gyakorlatok nem szükségesek. Nem is azért hozatott fel, csakis azért, hogy megmutassuk, misze-
Egy tudós napKja.
Kölii: BÓ1TAY IZIDOR.
(Folytaláa).
Ekkor a eaülők kaczagva ingereltek bennünket, • Adél ia én .lángoló areaczal csókoltak m*g egymást, mindig fülembe bangsik halkkal ét hévvel kiejtett szava, melyet elpirulva suttog*: Szeress ötökké I
Midőn agy másik űeeaonőtt mondolát eaét akartam választani, hogy aat Adéllal újra megosszam, kaoaagott a berlini Coaaio : fia már nem nem érvényes fiacskám deák or (akkor már tizennégy évaa voltam, é* atyám utódjánál már a lattá nyelvet ís tanultain, míg Adél még osak irni és olvatni tm.nl.) fordítsd la nakam Sobola Beholer nitana a régi mondását
„Uuica su prodest, nooot altara, tartia aaors aau* —-
É* éa helyesen fordítottam: egy dio haaz-nál, a második árt, a harmadik a halál I £n a tndóe, a víg Coosín arra elhűlve néatam fal, — hr tudtam miként értelmezzem a ktllnfls saa-vakat Aaouban ő elkomorodva, saomora mosolynál mundá: kadvaa fiam i aaivomből kívánom hogy a szavak. ártalmát soha mag na értaed. — Aaouban éa e bomálysaerü szavakat sohasem feledém al. Mint egy különöe melódia haagaék át Mám időnkint. 3 midőn a karáöaonyi azűnidők alán a Undor arat aa értelem fald! kérdeaéa, eUbh bámnltaa zavartan n éneit reám, azután kit pirongatott, bolond fia evatkoaeél inkább aCoit aalias Mepoeha, aa padit oly dolgokba, melyekhez —mm közöd einoa. Már ttrsaéaeetében volt mérgea darveeégpal felelni, ha mi fiak olvat kérdeni tak léit, melyre maga tem tudott felelni, ét aa — téjdal— — aagyea Qfduis törtéét.
Osak gyámom jéeáge klvatkeatében valtam kéfte a stnüUnaii gymnaaitmet meglátogatni.
A aaéa selaiüket otthon — Adéllal ül-lém l —
Bkktf kéaeoek vaknak üt alpokig is, — \'U mis hatét fogva, aa ardlhboi vagy t meeőe van a taafarpart hatsaáhtn barttgtlel, vagy i kréta eaúúáfc kAaftt mémhálal alvéay ebért
I rint tudjuk, hogy oktatáai rendeierdnk-ben hiányaik valami, ami aa iskolai-élet-j nek külre való nyilatkozáaát hatható^ aabbá tenné\'; de a merev katonai g,yaj korlatokkal nem tartjuk az pótol hatónak mái abból a tekintetből sem, amit előbb is emiitettünk, bogy a tanulótól többes \' kiván mint amire aa képes. Eltekintve attól, hogy az alsóbb osztályokban ia a 4 órai betenkinti tornászáét soknak; tartjuk, a felsőbb osztályokban, hol a heti tanórák száma 30 a két rendes testgja \' korlati óra és a katonai gyakorlatok | együtt minimum $ órát vesznek igénybe ; a rendkívüli tantárgyakkal együtt, minőt a zene. ének, idegen nyelv, gyorsirászat, melyek mai nap mind szükségesek, he-tenkinti oly óraszámot tesznek ki, melyek a fiatal tanulónak házi dolgai elvégzésére sem engednek elegendő időt. Meglehet azonban, hogy később ez \\n4 tézmény is sikeresen meghonosítható volj na, de akkor előbb az egész tornaokta-j tásnak gyökeres változáson kell átmenniJ a tornászatot valódi paedagogiai tzellem-j tői áthatott férfiaknak kellene kezökbcj venni, a tornáizati vizagálatok Onnepéj lyeaaé tétele által a közönséget kellené megnyerni az ügynek, s az egészet nem] zeti szellem hatván át, minden nagyobb helységben virágzó tornaegyletnek keli lene alakulni s ugyanoly szelleműnek lenni, akkor az 5-dik osztályba kerülő fiunnk nem volna egyéb hátra mintmegi tanulni a czéllövészetet, mert a katonai gyakorlatok többi részeit tudná már, de még ekkor is kérdés, sfcüksége volna e az ifjúnak előbb a fegyvert kezébe venni mig mint önkénytes úgyis a hadseregbe lépni kénytelen ?! jt
Általános szabályzat a hitelesítési eljárás körül.
Zalamegye alispáni hivatalátél. Figyelmetletti a kötSniighei,
Ason felelősséggel sasmben, melylyel minden — pénztárkezeléssel egybekötött hivatal isi-s\'bbséga iráut tartoaik ; — da máarésat ügye-lembe véva aaon körülményt, hogy a falak néha hitaleaitéa végett a hivatalhoz saállitott tárgyaikat hónapokig is - tt hagyják, miáltal nem csupán, bogy aa amorf ia konátoli helyiségen a gyorsabb működés gátoltatik, da aaonfalfll a hitelesítési dijak be nem folyván, a bavisaámadás le-aáráaa éa a befolyó dijak baaaolgáltatáaa lehat-lanné tétetik, —
8 végre tekintettel aaon viaaaaélésakre, mi-dón némely falak. mintha kilesvén. a hivatalnál lavó aaünetekat ^délben éa eatve — leginkább padig aa finnepeket, midin a hivatal aárva van, a hivatal ndverán lavó éa már meghiteloeiteteti tárgyaikat- hordáikat- elhordják minden szó és annélkül, bogy k hitelesítési dijakat lefizették volna, — miért is azQkeégaaoek tartottam következőket elrendelni és a közönség tudomására hozni —
1-ör. Minden mérleg, folyadék avagy aaá raz tárgy méreza, súly éa hoaaamérték, hol a ts-barképeaaég, hossz és nagyság aaerint a hitelen-
dij aaoaaal megállapítható, alóirt ösaaeg még akaoMa
hogy botanikai aaekrénykémat teleszedhessük. Azután ,a ház alótti régi hársfa alatti zöld padra ültünk éa oeztályoztak rakogattuk kincseiuket, A mellet padig Adélt kónyvaimbói a természettudományra tanítottam. | Egy délalótt egy nagy kiterjedésű kopár | pusztán járkáltunk. Késő ósa volt éa minden virág elhervadt már.
Oh I nézd Jenő olt a dombon még áll egy gyönyörű pompás piros telt bogáncs ^Uardunus J gaminatoa raber" mondom tudományom érzett-| ben, némán tűnődva nézte Adal a virágot s csak midén kéaemet vevém hogy a ritka szépségű büszke virágút lemeasem, bogy barátnőmnek ál-taladhssaam, — akkor viaaaatartá Adél karomaL. ...... hadd virágoaaék, Jenő..,, nővéreinek utolsója........ mégis nagyon aaomonleak kall lenni,
oly teljes magányosan oly egyoaegyedűl a világban állani. — .
Még sohasem írtam varaeket, kivave latint — tanulótársaim aaámára. Ea tata sségyenkezve bozám Adélnak első versemet [— a piros bogánés-T rél. Nagyon bflaaka — és .boldog volt, — hogy aa ő Janója vereekat is Ind irti. Aaután előhoz la kis hárfáját, melyen játszani anyámtól taottlt, és néhány népdal melódiáját alkalmaata a varara. Azután magtalálta az igazit ét ktdvta hangján éneklé:
En saép kksiay rtríf AÜ a távol pontéban Lehajtja saép fejét i H«7 isomorauigábanJ
A kicsiny vHf«a Gnltogó harmat rasélt; Mig vitat aa aeyba SuUétél Is neaSL
« a aap is Wssa atl B kopár paasta kai/ra, Mairaa a kii virág\' áll busán sisssriln. 1 ■ I
Is zilaésfiis astteg áz az éa CMAflmam t j . KgjadB) mam A pasztán • I nsgy o ttaa.
Kóneysim satmtmbt saökaltak, midét tájéi atavtimtl iry éaakalai haJlám, és még aat Mm bú tem slképasltá, mily vigtsMilhttltn sao-
a díjszabályzatban elére lelendő 4> midőn azokat a hiteleeitői hivalal másnemű jalfog-ialtaága miatt aaasía vehetné eaeanal hiteleaitési 4 járás alá. \'
5 or. Hordóknál kel a hitelesítési dij —• csakis aaak kiklbaé* otáa állanitható meg, a bordók nagyaágákoa aránylag;a lelek által bizonyos ösaaeg Teeéteméeyeaaedő.
Ezen összegek lehelnek a) oly hordóknál, melyek szemmérték saeriat ia megbatároahatók \\\'á körfii-b«ltl 100 L-ig terjedhetnek 25 kr. b) 1,00—300 L köbtartalomig öOJtr. o) 300-500 egész 1000 L-ig 1 frt és így tovább — latéU* i ményazendő minden sg^as hordó után. mely öez-I szegjekről a hitelesítő hivatal | ideiglenes — a mteleeitée megtörténte ntán pedig- rendae bárczát állit ki éa a netán felesleges összegeket viasza téríti. •
8-or. Ezen hivataloe kiállítóit báreea kéz-| baailéee Után a felek tartoznak hordáikét és t másféle mérőkészülékeiket a biteUlos helyiség-I tői elvitatni, mivel ónokért bisiojungi iiimpontból [ a .nyitott udvaron\' további feUlpiégd nem vállal a hiítUedö hivalal.
4-or. Minthogy a hordóhitaleeitésbea saűk-s^gee viahuzó ée segédnapszámDsokat aa 1675. évi 8826)8166 aaámu köaaétett rendelet eaerint a felek tartoantk előáUitani illetve azokat fizetni — ezek napidyai fejében Z»\'e|megye területén létező hiteleeito hivataloknál, a |bárosán kitűnte-tett dijak felénél több 6 kr H. L. fel nem aaá-mithaló.
6 Ör. Eaen ezabályok a hitelesítés fogana-tositáaa tekintetében, mindenkiré egyaránt böte-leaők. .
Felsőbb meghagyás j folytán kiadta Komlóuy ter* net.
21. sz. Di k k. aértékbitaiesltl?hivatal téaSks.
A magyar iltalánqs iparegylet alapszabalyXí.
1. §\'. Ai egylet tííme és lieékhelye,
Aa egjpat czime: „Magyar alfalanos Ipar-■egylet"; székhelye: Budapest.
2. §. Az «gyUl eeélja.
Aa agylet czélja:
aa országbau levő iparágak fejleeatééére,) nemesbítésére és versenyképessé\' tételére hatni
eddig hiányzó oly iparágakat meghonokita- , ni ée terjeezteni, melyeknek keletkezésére éa vi-rágaáeára a létfeltételek a haaai é« helyi vleao-nvokban megvannak; aa iparos osztályban és főleg eaon körökben, melyek Jétezéss az egyéni . kiképezletéetől függ, aa értelmiséget fokoani, ée a magaaabb szakképzettség elsajátítása iránti fo gézonyaágot emelni, valamint a műialéat uemes-niteni;
az ipari termelőképességet minden irániban emelni; - f
a haaai ipai érdekeinek általános klagae-daaágí uempontból való fajlasslését előmozdítani, és a felmerülő akadályokat elhárítani;
a lehetőleg kiieríedt, sokoldalú és lOné\'a | les ipar iránti eaükségérastet >\\ nemzet vzlameny-nyi. rétegeiben felkölteni, ée eaját lermőkéneeeé- I gűnk iránt rokoneaanvet ée biaelmat ébressteui.
8. g. Ám igyltt feladatat.
E eaélból: c
az egylet igyekezni log, az iparral ^ukon termelési ágak egydttee kösremüködesét élőké-zzileni; a tudomány, művészet és kereekedalem ezaklérfiaíval szövetkezni, ée aa oreaág közgáz-dssági érdekeinek és anyagi és jólétének haladása \'iránt érdeklődő honpolgárok tevékeoyeégét megnyerni.
moru a lét, aa élet messze kopár puzzláján — én boldog 18 évemmel.
Később olvogestem a gymnatium->t. A térin észét iránti aaeretetemhea ée a természettudományokhoz bő maradtam. Aa erdőben és a tengerpartom sétáim szeretelemet iránta méginkább növelték. Legnagyobb «ágyam <volt a terméaaettu dományokat tanulmányozni 1 Anyám ée gyámom elleotmoodottak, mert aat vélték, hogy az bizonytalan kenyérkereset. Anyám szikesen látott\' volna a szóaaéken, vagy boldogalt atyám kathedráo.
Gyámom rá akart beezélni. bogy a jogi vagy orvoai pályát válaazszam, aa ügyvéd vagy orvos meggazdagodik, más ember verítéke és gondjai mellett D a tanulmányokat kereskedelmi szempontokból nézte — — hanem egyetlen aranyoe gyermeke Adél kéréeei ée eeengéeeinak nem állhatott aliónt. Nagylelkűsége mégis adott aaaköaökel tanulmányaihoz, az o azemében oly eaükaégtelen tarméezaltademányboa.
A húsvéti saűnidők, melyek atutaaásom előtt köszöntöttek be, mint egy édea álom repültek el.
Egyszerre fontos egyéniség lettem kisvárosunkban, hosssu idő óta aa egyetlen egyetemi hallgató. 8 nemeokára al kelle utaznom meeeae-meeeae eaáa mérttöldayire tuL egészen a hiiee
egyetemi város Bonnig a saép Rajnán......oh aa
ritka aeemény volt egy kis osöodse város lakéinak a keleti tenger mellett, kik már negy ntat váltak tenni, ha a néhány mértföldnyire Ihwő Stralsundba vásárra alaatak. En anyámmal a Vá-ro» legelőkelőbb értalmeebjei által aatabédra vagy ozsonáre hivattam meg, z mindenütt jó taqáqso kai kaptam aa tttra, őrizkedjen a tolvajoktól
— goaoea társaságtól stb.
Da — legszívesebben, a midőn osak lehntt
— Adélnál valók.
Adél, — osak mif egyszer manjttok ki aa erdőbe mogyorót aaedni. mint egykor gyermekkorunkban, hisz bolnap slutazom beeeau idöfe.
Adél csillámló seemskkei mondott igttl a tanáceoené aaaabaa véié, hagy aa nem ulasstl, bogv Adal agy iemerőe studiosuseal egyedül diót eaedni menjen. Adal ortodtaaa éa pirulva állott
saeani mentei tt ablaknál
(?olytatán klv.)
Aa egylat továbbá
tárgyalni fogja aa iparrra vonatkozó ée általában a közgazdaság körében felmbrfliő aapi kérdésekét; megismerteti a köaöeséael a haaai ipar termelő kepeeséget, ée haaai uaroeok jelesebb készítményeit;
törekszik a közöoaégie hatni, hogy saját szűkséglstsit lehetőleg haaai ipargyármányokkal fedeeae;
aa iparos osztály ösaaaérdekeét k törvény hozással, kormánynyal ée a közönséggel etemben védi ée képviseli; J *
áj inartalepek keletkezését előmnzdiija, ée kllön kedvezmények elnyerését egyréeal a törvényhozás* és kormánynál, másrészt pitelinléze-teknél előmozdítja.
é § Ai egy\'et esetesei. £ caélraaa egyletnek köretkezőkjszolgálnak esaközökűl:
tagjei köaött kölcsönös e«emeeeere a havi filéeeken; J»
különleges szakkérdések táigyalAsa állandó aaak osatályokban :
nyilvános alőadáaoa, fő tekintettel ae iparos osztályra; I I kiváló ipartermékeknek, találmányoknak ás javitáaokuak bemutatása ée szzkzzwű ismertetése ;
áruoearnokok létesítése; mdipar éa tachnologiai gyűjtemények beszerzése, létezők fejlesztéaa -• nasznoiiásas ;
olvasó- ée könyvtártermek berendezése, e a bel és külföldi szakirodalomnak tágjai használatára bocsátása;
közreműködés ipari eaakiskolák és tanműhelyek létesítésében a más egyéb, aa tparoa oss-tály mivelődését elősegítő intéaményekpen;
tárgyalásainak és a tartott előadásoknak közzététele önálló köjUmények, képesj kiadmányok ée eaját lapja által;
időukinti pályázatok hirdetése különös szak kérdéoek megoldására, derék iparoeokj éa munkások srkölcsi ée anyagi támogatása, valamint kiváló ipari termékek dijazáaa éa jaialmaaása;
közreműködés nyugdíj- ée életbiajositási intézmények létesítésében, iparosok ée munkáaok szamára; ugyanezen osztálybeli elezigényedetl érdemes egyéuek javára szolgáló segélypénztá-ráknak szervezése; gyámolitásuk betegség esetében ;
kiállítások létesítése, esetleg ilyeneknek Iá* mogaiáaa és aaokban való közreműködés.
6. §. A tagok. ° Az egyleti tegok; o) alapító, 6) rendes, e) tiszteletbeli tagok.
Az egylet alapító vagy rendee lég ja labet polgári jogainak teljee élvezetében lova minden ftdahetlea egyéu vagy jogi eeeméiy, Jée pedig vezy eaját nyilatkoaata vagy tag ajánlata alapján,
A rendes tagok felvétele aa igaagató-ta-nács által titkos saevaeáe utján ée a jelenlevők á\'taláuoe szótöbbségével esskösöltstik A felvételre ajánlott, vagy fi bvlépéere jelentkező eae-melyek nevei a napirendbe folveendőkJ
Az igsagató-tenáoe jogoeitva van a felvételt az iuaokok felemlítése nélkül msgiegadni.
Tiszteletbeli tagok aa igazgató tanáos indítványára a közgyűlés által válasatatuak, és pedig oly férfiek sorából, kik az ipar, tadamány és művészet, vagy sz egylet czéijainak kiváló támogatáea — esetleg jelentékeny alapítványok — által kfilönöe érdemeket eaereatek. |
6. §. A tagok jogai Aa egyleti tagok
a) jogosítva vannak a havi és közgyűlésekben, ugy nemkfllöinben a szakosztályok üléseiben, (ez utóbbiakban mindazonáltal a 18-ik §-bnn említeti korlátozással) megjelenni] aaokban az ügyrend ezem előtt tartásával indílváuyokat tenni, ée a tanáoekosmányokban és astvaaások-ban résat venni;
b) minden váleaaláSiál választók és választhatók ;
e)-az igazgató-tanacenak új egyleti tagokat ajánlhatnak;
d) aa egylet köeleményeif, ha oekk kivételképen egyes eeetekben a havigyülés I által el-lenkeaő haiároaat nem hozatik, dij nélkül kapják} #) aa egylet olvasótermét, könyvtárát ée gyűjteményeit haaználhatják;
f) idegeneket mint vendégeket at egy\'et helyiségeibe bevezethetnék.
(Folytatása következik.)
U t i jegyzetek.\'
Irta: Vtrágkoggi Jóstef. L
(Folytatás.)
— Meddig méltóztatik otaani, ha ezebad kérdeznem ■? — teleltem kitérőleg, nem annyira kíváncsiságból, mint inkább aaétt, hogy kínoz helyzetem tartamáról határeaott tademáet eaeraa-aak, e esetleg a ealkeégee óvictéakadéaekra magtegyem a kellé lépéatktt.
Haisaálaim égnek meredeetek, mikor hallattam, hogy oeak Triesztig eaándékoaik | otaani.
Bogy addig ia, míg a gőzös aa elaő i állomásnál megáll, a helvaetet lehetőleg kiasákmá-nyoljam, a kezében folyvást nyugtalankédé legyező közelébe hajolgattam, e így a hűvös szellő olykor engem is aroeta osékolt.
Ima aaon axiómának, hogy .mindet rozsnak mag van a jó oldala11 aklaiaae bebiaoáyitáte
Bocsánatot kérek, da aam tehetek téla, — mbi^débb it vall szerencsétlenségem kijéén tem — bogy aa igaa kövér aeeeoayekat nem imádom ; aálha még gtadtlatktrtkei olyan tárgyai őrölaak, mely alól Maimat eaacataém bedugni. Pedig aa én atitáfsaém aaak oeatályába tartozott. Elénk eetaekkel eoettel je, mait ját tlmtadlt, hogy é ki és kiaé vall, kifakadt aa ádáa sori mosto-
u ily katonai gyakorlatok által egybe* kötött fáradalmai miatt a aiellemi képzésre szolgáló időből többet veszt, mint a mennyire neki a különféle rendet és rendkívüli tantárgyakra szükséges ideje után, még á pihenésre aé*vo is szükségé vas. —
Aki a testgyakorlatot szükségtelennek mondaná általiban, az bizonyosan nagy szegényeégi bizonyítványt állítana ki magának; mert nagyim is szükséges, bogy a testgyakorlatok rendszeres tanítása iskolai nevelésünk kiegészítő részéi képezze; de valamint as alsóbb iskolákban is csak ugy tartjuk valóban czél-boz vezetőnek éa üdvösnek, ha valóban á testi neveléa (a testi edzés és ügyesség) szempontjából taníttatik, a közép tanodákban is csak ugy tartjuk valami nagy remé nyelure jogos itóoak; végre ia a katonai dreasura , a . középtanodai nevelés és azellemképzéa feladataival azemben legalább ia ellentétes. Meg kell vallanunk, bogy az eszmét, mely ezen paragrafusnak alapját képezi, teljes helyességgel esak akkor ítélhetőek meg, ha gyakor lati kivitelben láthatnék, a e nélkül jóformán el sem képzelhetjük, hogy a helyi viszonyokhoz képes hol, mikor, mi-képen és mennyi ideig tartatnának esek a gyalogsági fegyvergyakorlatok, melyekre a többször emiitett pont a felügyelet szempontjából is ugy látszik nagy aulyt fektet, de a más országi tapaazta-latok, különösen a svájcziak, nem valami nagyon biztatók ezek behozatalára nézve. Azután a viszonyok is tekintetbe veendők.
As iskolai élét nálunk eddigelé jóformán csak belső volt. Kísérletek, amint azok másutt gyakoriak, vagy bol nem ilyenek már többször tétettek, mint a Swajczban és Németországban, bol t« i. egész oaztályok utaztak tanítóik vezetése mellett, köaelebb távolabb helyekre a vidék megismerése ssemponjából, nálunk még meg aem kiaértettek, pedig a phi-lantropisiák (Basedow, Saizmann, Guta-muths) ezt nem tudják eléggé dicsérni, sőt azt mondják, hogy egy pár napig tartott gyalog utazás után, miközben felváltva pihentek, rugékonyszellemmel láttak a tanuláshoz — de nem szabad felednünk viszonyainkat, Németországban és Swájczban már. akkor ia és sokkal elébb ia utazott mindenki, a a szünnapokban egész deákkaravánok járták be a szomszéd vidékeket, és megismerkedtek legalább saját országukkal, mig nálunk ? Sok idegen Van, ki jobban ismeri Magyarországot, mint a született magyar, A gyalogoláara pedig pláne nem lehetne fogói egypár embert No de ez a kitérés éppen nem szolgál annak a bebizonyítására. hogy a katonai gyakorlatok nem szükségesek. Nem is azért hozatott fel, csakis azért, hogy megmutassuk, misze-
I rint tudjuk, hogy oktatást rendszerűn kiben hiányzik valami, ami as iskolai életinek klilre való nyilatkosáaát hathatót aabbá tenné; de a merev katonai gya^ koriatokkal nem tártjukat p&tolliatónak mái abból a tekintetből sem, amit elő obi ia emiitettünk, hogy . a taaulótól többet : kíván mint amire as képes,. Eltekintve attól, bogy as alaóbb osztályokban is a 4 órai betenkinti tornászáét soknak tartjuk, a felsőbb osztályokban, bol a Heti| tanórák száma 30 a két rendes testgya
díj saoaaal megállapítható,
if akk or is áléra ültödé
s dijssabálysalbtn
előlit öeeatg még dőn ttokat a bilsletitői láyatal máintrnÜ alfog-lallnga miatt ntmis vehetné ssoansl hitslssilési eljárás slá.
S or. Hordéknái hol a bitaJesilési díj — ciakis ssok kiköbtéoe után állsnithaté meg, a hordók nsgyságáhös aránylag a fslsk által bi-sooyos Öaassg Tssétoményesaedő.
\' Ettt össasgsk lahstosk a) oly hordéknái, melyek etemmérték ssoríot is» megbalároahatók/ ét körül-beíűl 100 L-ig terjedhetünk 25 kr. b) 100-300 L köbterteloraig 50 kr. o) 300—500 egéig 1000 L-ig 1 frt és így tovább — lelátó-
| korUti íra é. .> katona gyakorUtoki j
| együtt minimum 5 órát veáznek igénybe, hiteleeiiée megtörténte után pedig rendes bárcsát : a rendkívüli tantárgyakkal együtt, minőt | állit ki és a netán felesleges össsegeket visssa a zene. ének, idegen nyelv, gyorairászat, téríti.
melyek mai nap mind szfakségeSek, he- " *or Em° M?«tslo| kiálUloft bárost kés-
,ailr. » a__i__a k.„i l u ii bssitéss után a fslsk tartósnak / hordaikat és
I en^1Dtl óraszámot teiznek ki, me- nAftt|- mérőké„B)*keik*t ft bivitlo. bslyiség-lyek a fiatal Unulónak házi dolgai el- |j tél elvitatni, mivel átokért biciomfoi nempontbói végzésére sem engednek élegéndő időt. Meglehet azonban, hogy {később ez intézmény is sikeresen meghonosítható vol*
Egy tud6s naplója.
Köali: RÓHAT IZIDOR.
(Folytatás).
Ekkor a ssfllék kacxagva ingereltek ben- I nflnket, s Adél és én lángoló árojczal csókoltuk meg egymást, mindig fülembe hangáik halkkal i és uévvol kiejtett szava, uiolyotj elpirulva suttoga: I Szeress ölökké I
Midén egy másik öessen&t mondolát ssét akartam választani, hogy aat Adéllal újra meg- 1 oeeaam, kaesagoit a berlini Ooasb: fis már nem neui érvényes fisóskám deák or (akkor már tioenoágy ávós voltam, é» aljám utódjánál már a latin nyelvet is tanultam, mig Adél még ősük írni és olvasni tai.nl.) fordítsd lo nekem Sohola Soholer nitana o régi mondásét,
„Uniót a az prodest, aooot altéra, tartia ■ors est* —
A áe belyoeee fordítottam: egy dio hasa-Bál, a nááodik árt, a harmadik a halál I &o a tudós, a víg Coutin arra elhűlve néstem fol, — min toétam miként értelmosaom a küllnöe ssa-rakat. Azonban é elkomorodva: ssomoru mosoly-lyal stondá: kodvos fiam i ssivetnből kívánom hogy • ess vak értelmét soha mag ne értsed. — Atoubao én o bomálytserü saavakat sohasem feledém ol. Mint agy különös melódia bangsék át falén időnkint. 8 midén a karácsonyi szünidők etán a Reotor urat as értelem iélól kérdosém, elébb bénultan aa var tan néoott reám, asután ki-pirongatott, bolond fin avatkoaáál inkább a Cor-u oeliat liepoeba, no padig oly dolgokba, aselyek-[. hts sommi kSaöd sinoa. Már terepeseiében veit mérges durvasággal felelni, kapni fiuk ol*at kérései Sek léit, melyre maga sasa tudott felelni, és se — fájdalom — nagyon gyakran történt.
Osak gyámom lósága klvétksetéboa voltam kéyes a stiaSsaedi gymntsitmol mtgláto|emi.
A seée salakúkat otthoni — Adéllal töltési —
Ekkor kés isik voltnak. Ml napokig is, — agy más kseü fogva, as trdékbMi vagy a moaéa vogf a leegarpart boasoábte Wítngoini, vagy a kréta mkiék UM mimkéká aévéoyahért,
na, de akkor előbb as egész tornaoktatásnak gyökeres változáson kell átmenni, a tornászatot valódi paedagíogial szellemtől áthatott férfiaknak kepeue kezökbe venni, a tornászati vizsgálatok ünnepélyessé tétele által a közöiiséget kellene megnyerni az Ügynek, a as egészet nemzeti szellem hatván át, minden nagyobb helységben virágzó tornaegyletnek kellene alakulni s ugyanoly szelleműnek
a -twitoM udvaron" további fehlötfíget nem váUat a hiUleetív hivatal.
4-er. Minthogy a bordéhitslesilésbss ssiík-ségss vishusé és segédnapéaámosokat as 1875. évi 3826j8166 asámu kösséUtt rendelet sssrini a falak tartósnak eléállitani illetve Aokat fisetni — esek napidyai fejében Z»\'amagye területén létasÖ hitalesito hivataloknál, a bárc»án kftftnta-latt dijak felénéi több 5 kr H. L. fii nem saá-uiiibató.
, 5 ör. Esen saabályok a hitslssités fogan* lositésa takintotébsn, mindenkire egyaránt kötelesík.
Felsébb megbsgyás folytán kiadta Komlóesy bér* na.
21. az. ni ki. ssértékbitolMltS biratal íSaSp
lenni, akkor az 5-dik oszitályba kerülő
fiunnk nem volna egyéb bájtra mint meg- _ , , , .
tanulni a czéllO vészetet, mert a katonai A Hl cl (jy AT általános iparegylet! gyakorlatok többi részeit tudná már, de még ekkor is kérdés, szüksége volna e az ifjúnak előbb a fegyvert kezébe venni, mig mint önkénytes úgyis a hadseregbe lépni kénytelen?!
Általános szubályzat a hitelesítési eljárás kfirül.
Zalamegye alispáni hivatalátél.
Figyelmeztetée a kötöfieéghee.
Ason talalésaéggal szemben, moly lyal minden — pénztárkezeléssel agybekötött hivatal isi-s\'bbsége iránt lartoaik ; — da másrészt figyelembe véve ason körülményt, hogy a felek néha hiteleaitée végett a hivatalhos átállított tárgyaikat hónapokig is • tt hagyják, miáltal nem csupán, bogy aa amúgy is korlátolt helyiségen a gyorsabb működét gátoltatik, de aaoufelül a hitelesítési dijak be eem folyván, s havissámadás le-aárása és a befolyó dijak boaaolgáltatása lehellenné tétetik, —
S végre tekintettel ason visssaélésekre, midén némely felek mintha kilesvén a hivatalnál levé saüneteket \'délben és estve — leginkább pedig as Ünnepeket, midén a hivatal aárva van, a hivatal udvarán levé ée már meghitelesitstetl tárgyaikat- hordaikat- elhordják minden ssó és annélkül, bogy a hitslssilési dijakst lefizettek volna, — miért is szükségesnek tartottam kövei-keaéket elrendelni és a kösönség tudomására hozni. — ...
1-ör. Minden mérleg, folyadék avagy ssá raz tárgy méress, suly és hosssmérték, hol a te-hérképeaség, hosas és nagyság szerint a hitelesi-
/
ALAPSZABALYAI.
1. §. Az egylet ceime is stikhelye.
Aa egylet oaime: „Magyar alfalanoi ípar-egylsfu; aaéklely e: Budapest
2. §. At egylet czélja. As egylet eséljá":
aa orsaácban levé iparágak fejlesztésére, nemesbítésére és versenyképessé tételére hatni;
eddig hiányáé oly iparágakat meghonosítani és terjeszteni, melyeknek keletkezésére és virágsására a létfeltételek a haaai é* bely| viszonyokban. megvannak; aa iparos oaatáJyban és főleg azon körökben, melyek, léteaése az «gyéni kiképealetéstél függ, az értelmiiéget fokozni, és a magasabb szakképzettség elsajátítása iránti fo gésonyságot emelni, valamint a műízlést uemes-biteni;
az ipari termelőképességet minden irányban emelni j
. a haaai ipar érdekeinek általános közgazdasági szempontból való fejlesztését elémoaditani, és a {elmerüld akadályokat elhárítani;
a lehetőleg ku erjedt, sokoldalú és löké\'e tes ipar .iránti saÜkségérsstet i neiíisst valameuy-nyi rétegeiben felkölteni, és saját tennéképessé-güuk iránt rokonsaenvst és biaalmat ébreszteni
3. §. Az egylet feladatai.
E esélbél:
az egylet igyekezni fog, az iparral rokon termelési ágak együttes kösremttködesét értéké-szi\'.eni; a tudomány, művésset ék kereskedelem szaklérfiaival szövetkezni, és az orsaág kösgaa-dsségí érdekeinek és anyagi és jólétének haladása iránt érdeklédé honpolgárok tevékenységét megnyerni.
hogy botanikai ssekrénykémet teleszedhessük. Azután a ház elétti régi bársis alatti zöld padra ültünk és oastályoatnk rakogatiuk kincseinket, Amellst pedig Adélt könyveimből a természettudományra tanitoltam.
Egy ^délelőtt egy nagy kiterjedéeü kopár puastán járkáltunk. Késé őss volt és minden virág slhervsdt már.
Ob I nézd Jené ott a dombon még áll egy gyönyörű pompás piros telt bogsuos JCsrdanUs gemiustus raber* mondom tudományom éraete-ben, némán tűnődve nésle Aael s virágot s oeak midőn kéaemet vevém bogy a ritka szépségű bflssks virágot lenestem, bogy barátnőmnek taladhaesam, — ekkor vÍMsatartá Adél karomat. ...... hadd virágozzék, Jenő.. . nővéreinek utolsója........ mégis nagyon saomoruoak ksll lenni,
oly teljes magányosan oly ogyooogyodttl a világban állani. —
Még sohasem írtam tarsekot, kivéve latint — tanulétársaim számára, *Ss este szégyenkezve hosám Adélnak első versemet — a piros bogáuos-rél. Hagyou büszke — és .boldog volt, — hogy aa ő Jenőjfe verseket is tud irni. Azután előhoz U kis bártáját, mslyeo jáuzani anyámtél taonlt, ée néhány népdal melódiáját alkalmaata a versre. Azután megtalálta aa igasit és kedves hangján éneklé:
Kgj nép kicsiny virág Ali. a távol pontabsh Lehajtja etéf fejét j\' 11% nomonutgabtá.
á kktlav vtráfoo ! Csttogé bannat rexdBl; Mif virsf at saybs < Ssáütfeil is reoiSL
I t nap it béssa iflt B képér pnssta beljrk Mftlyen a kit virág áll Wsaa elmsrtlvil
íe ■iaétjie mttaé « áz as én ugdalmtm :
IgjeéSI virágzóm A passtáa alba^yottjui.
Könnyeim teeioembe saÖkeltok, midét salát otvaimal így énekelni kai lám, és még aat sem butám atképsslal, mily vigasatalhatlan sao-
moru á lét, aa élet messze kopár pussláján —« én boldog 18 évsmmel.
Később elvegeatom a gymnafium»U A ter-méattt iránti satrelttemhet és t terméizettudo mányokhos hű msradtam. As trdőben és s tengerpartom aéláim aaeretetemet iránta méginkább növelték. Legnagyobb «ágyam volt a terméazettu dományokat tanulmányozni I Anyám és gyámom ellentmondottak, mert aat vélték, hogy az bizonytalan kenyérkereset. Anyám sziveton látott volnt a szószéken, vtgy boldogult atyám kathedráu.
Gyámom rá aaart beszélni, hogy a jogi vagy orvosi pályát válaaasaam, as Ügyvéd vagy orvos meggazdagodik, más ember verítéke és gondjai mellett 0 a tanulmányokat kereekedel-mi szempontokból nésle — — hanem egyetlen aranyos gysrmsks Adél kérései és esengéseioek nem állbttott ellent. Nagylelkűsége mégis adott tsskösöktt tanulmányaihoz, aa 6 szemében oly asükségtelen természettudományhoz.
A hasvéti ssünidők, mslyek slutasásom előtt köszöntöttek bt, mint tgy édte álom repfllttk el.
Egysttrrt fontos egyéniség lettem kis vá-rosunkban. bosszú idő óta aa egyetlen egytttml hallgató. S nemsokára tl kel le ulttnom meesst-messse saáa mértföldnyire tul, egészen a hites tgytttmi város Bonnig a szép Rajnát...... ohaa
ritka satmény volt tgy kis osöndts város lakéinak a keleti teuger mellett, kik már ntgy utat váltak tenni, ha t néhány mértföldnyire levő Stralsundba vásárra utaalak. En anyámmal ;a város Itftlőktlőbb érttlmesbjej által ttltbédrt vtgy otsonárt hivattam meg, s mindanfltt jé tanáese-kat kaptam aa útra, örítktdjtn a tolvajoktél
— gonoss társaságtól stb.
De — Itgatlvsoabbsn, s midőn osak lebete
— Adélnál valék.
Adél, — osak még tfyster menjünk jki tt erdőbe mogyorót uední. mint tgy kor gyomok-korunkban, hiaa holnap t tlalttom bossau időre.
Adél Otíliám ló ütmekkel mondott igtnt, a ttoáotoeté azonban vélé, hogy aa nem illendő, hogy Adol egy iemerée studiosuseal egyedit diót satdti menjen. Aátl ceöndeeen éa piretvajáHott aa ablakaál
l (Folytatása kö v.)
As ogvlot továbbé
tárgyalni fogja aa ipairra vonatkozó és él-talábao a köagttdttág körében felmerülő napi kérdéseket; megismerteti a köaöntéggol a haaai ipar termelő kápteeéget, éa haaai iparotok ja-lessbn készítményeit;
törekszik t kösöntégie hatni, bogy saját szükségleteit lehetőleg haaai ipar gyártmányokkal fedesse;
\' tt iparos osztály öesstérdtkeit a törvényhozással, kormáeynytl és t közönséggel szemben védi éa képviseli;
. új iptrttltptk kelet késését előmozdítja, /s külön Kedvezmények elnyerését egyrészt a tör-végyhosás- és kormánynál, másrésst híttllolése-\' leknél előmozdítjt.
4 §. At egylet eetkötei. ! E osélraaa egyletnek következők ssolgálnak eszközükül:
tagjai kösött kölosönös eszmecsere 1 havi üléseken;
ktlönltges szakkérdések táigyalátt ai állandó szak osatályokban •
nyilvános előadésok, 16 tekiotettel as merőt osztályra; i > kiváló ipartermékeknek, tslálmányoknslrís jsvitásoknak bsmutatáss és sssksstrű ismertetése;
árucsarnokok létesitéae; . műipar éa technológiai gyűjtemények be-zzerzéte, létezők fejlesztése s haaanoitáaaa:
olvasó- és könyvtártermek berendezéee, s a bel és külföldi ssakirodalomnak tagjai hass-nálalára bocsátása;
közreműködés ipari saakískolák és tanműhelyek létesítésében s más egyéb, aa iparos osatály mive ődését elősegítő intézményekben j
tárgyalásainak és a tartott előadásoknak közzététele önálló köslsmények, képes kisdmá-nyok és saját lapja állal; >
időn kiút i pályáz* ttk birdeiéae különös szak kérdések megoldására, derék iparoook és munkátok erkölcsi és anyagi támogatása, valamint kiváló ipari terméksk dijasása és jutaloaaáaa;
közreműködés nyugdíj- és élelbislositási intézmények létesitésébeu, iparosok ét munkások szamára; ugyanezen \'osztálybeli elszegényedett érdemes egyének javára atolgálé tegélypéntlá-raknak szervezése ; gyáraolitásuk betegség esetében ;
kiállilások létesiléte. esetleg ilyeneknek támogatása és esőkben való közreműködés.
5. g. A tagok. Aa egyleti tagok; a) alapító, 6) rendes, c) tiszteletbeli tagok.
As egylet alapító vagy rendee tagja lehet polgári jogainak teljee élveaelében levő minden f?ddbetleo egyén vagy jogi személy, ét pedig vagy saját nyilatkoaata vagy tag ajánlata alapján,
A rendes tagok felvétele aa igaagaté-ta-nács által titkos azavaaás utján és a jelenlevők áUaláuos saótöbbségével eszközöltetik A felvételre tjánlott. vtgy a b« lépésre jslautkeső sse-melyek nevei s napirendbe felveendők.
As igasgetó-tanáos jogosítva van a felvételt aa iudokok felemlítése nélkül megtagajdni.
Tiszteletbeli tagok as igazgató tanáoe indítványára a közgyűlés által válasstatnak, és pedig oly férfiak sorából, kik as ipar, tudomány és mdvésssl, vagy az egylet czsljsinak kiváló táinogstása — eeelleg jelentékeny alapítványok — által különös érdemeket sserestek.
6. §. A tagok jogai. As egylsti tagok
a) jogosítva vannak a havi és kösgyűlé-sekben, ugy nemkűlömben s ssskosstályok üléseiben, (es utóbbiakban mindazonáltal a 13-ik &-ban említett korlátotáassl) megjelenni, ttokban az (Lgyraud ssem előtt Urtásávtl indítványokat tenn), és a tanácekosmányokban és aaavssások ban résst venni j
6; minden váltsstásiál választók és vá-lassthatók;
e) aa igasgstó-iaueosoak új egyleti tagokat ajánlhatnék;
d) as tgyltt közleményeit, bt csak kivé-telképen egyes eeetekben t navigyfllés által el-lenkeaő határozat nem hozatik, díj nélkül kapják;
e) aa tgyltt olvasótermét, könyvtárát éa, gyűjteményeit htssnálhtiják;
f) idegeneket mint vendégeket aa egy\'et helyiségeibe bevezethetnék.
(Folytatása következik.)
Uti jegyzetek.
Irta: Virágkogyi Jósul.
* L (Folytatás.)
— Meddig méltóstatik utasai, ha sstbad kérdesnem ? —. teleltem kitérőieg, ntm annyira kíváncsiságból, mint inkább aaéit, hogy kiaee holyaetom tartamáról határozott ludemátt szerezzek, i esetleg a szükséges óvictétktdéeekre megtegyem a kellő lépéseket
Haisaálaim égnek mtredetttk, mikor hallottam, hogy esak Tríetelig szándékozik utásni.
Hogy addig is, mig a gőzös aa első . állomásnál megáll, a helvetlet lehetőleg kiztákmá-nyoljam, a kesében folyvátt nyugtalankodó lenesé kfietlébe hajolgattam, e így ahivös sotUŐ olykor ongtm is aroaon osékolt.
íme atot exiomának, hogy .onndeu rnes- -nak meg van a jé oldala" eklatans otbistnyiUss Booaáoatot kérek, de nem tehetek réla, — mint elébb it volt saerenooétienségem kijelenteni — hon aa igen kövér asiaonyokat ntm imádom ; nátha még geedolalkerekei olyat tárgyat őröltek, fmoly elél Moimtt szeretném bodagni. Pedig as ét alitáreeőm ezek oattályábt tartozott. Eltek smntkktl tesetaljo, maitját theotdta, hogy é ki és kisé vall, kifakadt as ádás ion moeto-
hatét* eUea. Félém ailn bevettem svai*e tgist mdtom titkaiba
Pedig vrttk tudta volne, mennyire érdekel
IMl!
[ Na*; p ian\'1 pörgette ayelve rakká)át.
Un háláltam, hogy a legyető mlki-Wavk plallmbii éa i* tiimlflmiik, mit 4 feláeaiöőleg érdek Mén*k megy iráiott.
A lenfclsstibbi *í\'«»4miAi kioeoatem a vag-gaáfcet • kellemes utitársnőm élői másikba ma eMi\'iV\' Itt kaveaehbe* voltunjt, » eikerüjt aa e(»kboe futnom. Fejemet kidugtam, de létvén, %&áf vall uittáresőm tef» ia kik udikál a vsg-gedkál, abbeli előnyömet nem éreztem magam* sas kedvet érvéilyseitesi
I Eddig a vidék egyhangú veit Coéktorajéa Mii keedett válleaaloe lenni, a odább egén pa noaám* tárali eaemeim elé. Jobbról-belróí megaa kegyek, illett romokkal koszorúzva. A hegyekéi cearSg le a kristály peták, mint egy hoeeeae tsá«*a* ag, » bogy ae emberi lelemény ée asor gejem munkát adjon neki, i begy tőrében ma leték**ék alá vessd, e est azaksdstlssul hajtja. Ae ai -ekervényea, mint a bán ösvénye, A emt a»g láthatni kélasás lépésnyire. Amerre eaemei met retem, mindfelé festői látvány. Sainte aat hi ia aa ember, kogy a vaaparípa ne!<i saalad au ual a begynek, mely előlünk eltérje e láthatárt. Misden tia huea peroaben alagúton, ee emberi és* halaiménak a ceodamű vein siklunk kereeeitL Tiaísaer is elrobog a gősös egy kisebb folyó felett, végre egy óriási Ind bot ér, hol e folyóba egy másik ömlik. Különválva haladnak agy ma deSbeti, nem elegyednek öeete, épen mint a jó báseetáreak. üt egyik folyériee teflrke, a másiké késet. Mindegyik uralko dur akai amátik fölött; de a terméeaet megalázta őket: egy kőtzitiuél egybeolvad a két tain, zúgva, morogva, amiért a térméefcel hatalma előtt meg kell hajolniuk..
A természet itt kitárja elragadó nagyseerl-aégét, lüudérbájait. Itt-ott a kegyek csucaán kisded iinaháf emelkedik körülvéve minden oldalról [etieoévee erdőséggel. A moredek hegyiete-kod feszületek birdéiia i lakosság vallásos érzőiét , Ahány embert látok mellettök elmenni, miijpeiiik leemeli kalapját. Odább bneeusok zarándokolnak a hegy tetejére. A gőzös épen megállt, ide hallom buagó éneküket. Waggonom e\'ŐJI ege kit patak kigyóaik le a hegyről. A gőeös fülsértő \'zakatolása után jól esik e léleknek a patek szelíd eeörgedezéeét hallgatni. Minlha ie-gékal mesélne t négy ormán builekodó várom-, \'edékió , melynek komor falai árván meredi ke-terjiő tsstvérekkéut tg) másra borolvs bánatosait néztek a seéditő mélybe. Mintha mesélne régi "dicsőségről, régi lényről, boldogságról, mulendó-
tágiól......... Lelkem elsiídalodik a niult képein,
- k gőzös tflttyeel, — kegyetlen zükkenéie-\'ji-Uzi tá viájó gondolataimét, e ijedve tíéaek körül, minkbe delejes álomból ébiednék fel.
| DSIulán 1 órekpr érkeztünk Laibeobba. A vaektoa röppent néptömeg várakoeott, kiknek egy réeat ee tdilibergi bar lángol, f at iu tartandó népünnepélyt megtekintendő, Adelebergbe ment.
Hogy itt a társadklomtfak mi. mindenféle rétmp volt képviselve, sa ebból könetkestslhelő, bogy e vendéglős figyelmeelette ee utasokat zsebfii) ée inálbáik őrzésére, mert ő semmiről tem vállal keeeeeéget. Aa edelebergi barlangnál pedig IplakjMuinok veitek kifüggesztve, mtlyek ea uleauket intették, kogy Mimikre vigyázzanak, mert itt sokén vaunak, Kiknek a tisztességes zseb-memsés képezi keresetforráeuket.
(Folytatása követkesik.)
Fővárosi levél.
(Amásass
Budapest, 1880. április 2b. itobor. — nA fór". — Kufuludi-Tár-mitag tíUtt.) I Május havában nemcsak ss Akedemie nagygyűlése, kenem köevetleu utána a legnagyobb migtrirnek, gróf Seéohtnyi István saobráuek le 4ep^séae fog végbemeupi Sokáig teilott, mig eeeif, a fővárosra épugy mint aa egéea országi a ti*sikló emléknek ügye eddig fejlődött.\' Nem hiányzott olyanokban, ekik e művet leghevesebben ^megtámadták, s viaeont olytnokbtn tem, s kik est már jóval slsvs égig msgsestallák. A ssekjériőknek utóbb tett ayilafkoaatai seerint a. ssobtor valódi mtetormő, teljesen érdemes e reá fordított időre ée kölleégekre, valamint a több világtárlatoa killetetett saobráaenek, Engel Jé* eeetéek eevéhee. A szoborbizottság Pultaky Fe-reneá vezetése melleit logköeelebb küldöttséget mentse! a király ő felségéhez, hogy á leleplezést Ünnepélyre meghívja; e velóeeint is, hogy aa ilyenekkor itt seékelő udvar jelen leee, s igy Mg annál inkább emeltetni fog e háládatos kegyelet eeen seép tényének külső fénye. A Ssédkeeyi István állal eiepiiott m. tudományos Aksáamie nagygyűlése és a rékövetketőleg történendő lelepleeéee e seebornak valóbea illő két esemény egymásután I Mint rendesen ki leeesek h«rdei e a kitűzött pályadíjakra b-érkeeett menták ssersékask nevei. Reményijük, bogy te is* ben jt iimmsű irodalomra nézve tsMisistf s nem bsesC művekkel fogunk tclálkosni miut a wilyfs példásI e nemeetí sainháeban tegnapelőtt siéessúf bemutatott ,TV veit, BMlysek mároius ly-ée tiélték oda a Telekv dijat. A mű esersöje ladve^vHef Táredi Astsí s helybeli állami reál-iékoi kivéfi lehsltégt tanára, ki lúvetottettá-sek tehh iebee fényes jelét adta, de seispadi I eiakpacaiban a jeliesaek feetáséaek mesterségét , még sem se^álátstts et teljeses. A sTdr* is ejsa héásVbas taeaved sisi a legtöbb ujabb drámai ■ laraslh ; sssee, beaysdsleaseeeáayséf; s he már
matSÜtoaik m egyik málék érdekeo voaás I ea e réfthb jé művekből vtaa sssrkve. Igy agy \' Smjm ,siaéji\', .adaralass* vagy Tóth Kiél* SMi* pM W alkstaaiayhasi\'\' je hány meg fcwy í •r «ahh swedatah meséjét fegiaJjt mtfábiut. | TaMMs 4 isliisihsa s—miMf asm hsiséask 1 Üt háiféMi.
▼masiilroáB a jém*% thNa iá misdeeia-láMMt aiket, kik el-■agak sem\'tart|4k
meg. ajsokhoa hltlenekké leeesek; ee oly min« I fagy h»ir. sokat árteU; — agyesee áll a szőlőkre
deseasa ihemt, kogy sMg képzelünk sőksl a vigjáték ekbaa, hol essk nem mint oly jsllemáek sserepolaéaek. A darab vázé a k({vetkező: Adél letel Özvégy, kinek fele vemnél férje elpaee rolta e mjoat aaon elvei prédikálje különösen fo* fedett lejUyának Tőréének, hogy makis takaró-kos fénjal tehet boldo| házias éliiét vinni S ép eaért káliét áUáti lojlal el Béla irányában, ki \'1 trést taareti, i nőül akar ja venni j amennyiben Bélések Igyta nincs vagyona, de ven egy (ily körtlmények között rendesen kisegítő) nesybátyja ki Bélának és ea\'uek .fivérének hagyja egéea ve gyonát; de e nagybácsinak meg ee e bogara vas, bogy\' a vagypnt csak egynek akarja még pedig oünttleuúl ^dui, akinek előbb teflletik fi gyermekei ogyjjgy a caaládneve fenntartai\'sék. Béla bátyja már nőt ét igy már meg van as akadály; de Adél magnyugaaik, mert hiaaen még ugy ánct fivérének gyermtke; ekkor jó neonban ja hír, begy esnek gyermeke izületeit, e Béla már a legnidegebbeu fogad tátik Adélnál, kit ug)au még megvigeeetel a bieonytalaneág s gyermek fiu vagy laányléte iránt.\' Béle bogy s bajból mesét kisegítse, szövetkezik barátjával Jenővel, ki, ueceáre annak hogy peterió, köny nytlmő ember, Adélt I ehálózzt, t igy Adél* ia ját elveit slfeledvén, aaját fegyvereivel ven meg verve, ■ kénytelen Teréanek Bélával! hátassá gába beleegyezni, főkép miután megtudta, hogy ea, jólléhtlt bátyjának figyermeke lett, mégsem áll örőkiég nélkül, minthogy bátyjável egyezke deli t es örökiég filét kepja. A daVab ebből áll. Egy episodjellem Czenczi faluról Petire jött fiatal ember, aki egy hét alatt tetjee gtvtllérrá leea, a ssóbeláuynak udtarol, ssivaroeik, de fel ar öregtől. A bnmort. mely különben egészsé ges., S semmiképen álszerű, Czenczi képviseli i njelveeet választékos, ee nem fellengzo, se nem egyhangú. Eaek után a „tőr" sikert aretott, a mely jogoe reményeket ébreszthet szerzője iráni Hogyjea előadás remek volt, est felemlíteni víg játéki\'ssstaélyzetüuk elismert művészeténél fogvs lelssloges.
Mint minden Kó utolsó sserdáján, ugy f. kó 18-áo lese e Kisfaludy-Társaság áprll Jiavi ülése, mely igen érdekee less, már as okból is minthogy ruUzky Ferenos ea 1848*494k( év je* lésebb éeeiuényeiról fogja neplóiegyseteit felöl juirŐl jövő ssámnsn leszek bátor referál
hatni.
Haldte Frigyet.
Helyi és megyei hirek.
— (köszönet) A közelebb elhányt Beha rach LiSoáné hátramaradt családfa lapunk utján ed kifejezőit fenSŐ htlérzelének azon nemen, öneeten ét emberbaráti tevékenyeégért, melyet •>ckr*i*r Ssukd* ée Práser orvos urek elhuoyt betegágya körül. kifejteitek. A derék orvotok: minden dij nélkül fáredottek nappal ée éjjel e beteg körűi ét mindent ellövettek, hogy e betegsek ntolió napjait enybiteék.
— Időjárásunk es utolsó hetekben tartót meleg, pőt néhány nsp óta nagyon it meleg. Esősésekrdl innen onnen halluuk, csak nálunk mm akai mtgindn ui, pedig a gaadák nagyon it abpánxodnak ntánna, ée valóban már nálunk it elkelne. Néhány aaor ugyan már neki kéaeült, de Csakj elmeredt; igy teliét caak mindig óhajtjuk ét járjuk, talán nem jŐ későn.
j —1 Hangverseny- Bakody Lajos songoremfl véss hengjrersenyérŐI, habár otak post fesjum, röviden mégemlékesünk. Az ezombston tartatott meg a Meresk. keaaino termében válogetolt kö-eöntég előtt. A hangvertenyaő igen előnyösen mutatta he ugy isép technikáját, mint zeneszerzői képességét is, játékával többssör zejos lep-tokfe ragadta s közönségei,\' ine y a nagy me-legeég djacsáre élveeettel hallgatta a játékot. A föllépett műkedvelők köe.ül különöeen kitűnt óckfftytr Berta k. a. fölötte tikéi Ült zongorajátékával, ; Kohn KH. k. a. uép énekével és We-iisoh Ernő ur érseimei ét valóban kítüoő magvei1 ét jnémet izavaHatával. Welisoh Wellenberg Érné urj ki a berlini reaidenc-tainháa tagja, jelönié gittlton időé, egy magyar költeményl it tat-velll a költői lelkületű Boeenberg HtnrieUe úrhölgytől. Hogy a derék műkedvelők megérdemlett tapáokban részesültek, talán ssükeégtelen megjegyezuűnk.
•\' — [A msQysr ált Iparagyaellel, melynek alapeeehilyait lepuek e számában közöljük, s melyekel iparosaink különöt figyelmébe ajáa* lunfi, e hó 25-én tertotta meg a aösgyűlét után eliő havi ülését, melyeo mintegy 100 teg j jelen meg. t melyen Németh Imre elnökölt
[ — (H)men.) Miftky Szidónia k. ee. Nagy-Kznizsárbl ét Niafeld Jóasef ur Rába Tamásiról e hő tfltéa 1 érékor fognék egymátnek örök hútéjgit esküdni a helybeli ur. imtbátban.
iBaletosfBrsd nepról nspre vonjs magára s világ agyelmét. Andley Ooeling Esq. budapesti angol komul kezdeményezőiéből Richárd Yo ung hajós mér kaoeérkodnak a magyar tenger kuilémaiaak hátán, a fürdőidény ea évben már fólttlóifrlsodjs előzőit at élveeetek ée legkelle-meeebb izórakozátok nyújtásában, i reméljük, hogy főáraink Balatea-Éűieden feltalálják mindest mitTs külföldi fftrdők nyújthatnak, méregdrága penaért.
I — IA Mitaeltáa terén negyfontoesága uji-tásrel éftesűlünk. A biatbsítÓ intézetek eddig oeak e tűz-, vis- ée jégkASpk ellen biztotiloUak, nunl kalKuk, most tfyíá w^nsQfobb bütokitő ts-té**tU*k 1 ktetoeitható anyagi károk köeé ea ár-vüféHy által okoaható vegyos romboláiokst it fel ekarje vonul Ea ietéekedéi nagy fsntossá-gát • bemen jellegét fe>eelsgeenek is tarfjuk emüieni, |annál is inkább, mert aa eljáráu mód is mindee tekintetben reálie elesekre kolyeehétő miután aa Wetsé évtiiidek napfényre került ada Isi ieheisvé teeeik es átlag kieeámitáeát
- Bgt-QretM ktrek. Timét-ásUidteá. Vá-.OM|U hetéráben s vidéktekte a vetések éeé-»ek é |lvált e reas nagyon eiŐre vsn: me — IMl T-ífládée e torokttírom már lökb teade kslsfjákL látok roet fejet kíüave} iHaUtsf a
nésvé is. jólsket itt-ott jtleslékssysbb s kár, s ml az illstő saőiő tábla ftkvétélől függ; egy kii tevtsei, „otendss. eeő" min majd] s jövő vasárnapi pnssisenteléakor (Márk napján)\' érti imád kesnák, oeak ugyan szükaéget ii leend. — Tm-niló-jMi. A HZ.-Bsi.-Qróib járáii UnitóegyUt" e jövs május hó 20-áu KU\'QMm t rom. ketk. népitsola helyiségébeu, reggeli 9 érakor lartandja saokmt tavasai jíjűlését. —- Lilrtkt+dUöMÓe. lilét Islváe. derék segédlelkéeeűnk 1-jeat mibályi plébánossá kioeveztetvéu, körünkből eltávozott; he-lyébs Perényi Antal kaoorna&i káplán ulkaimaa-talott; a s.* istváudi érdemes ev. lelkész ur Du-bovey Béla Vasmegyébe Mageiihe választatván meg, Iktlyébt holnap (21-én) lesz: a papválaaitái Z-Istvándon. — líennyiksök. Várotúiijcbtn egy rövid] idő kötben vagy 12 eaküvo avagy eljigy-téi történt; otupán egyetlen egy! ntpon, e hó 29-én; a helybeli iar. Imaházban 5 ilju nép „jerichüi rózsa" fog örök hőséget esküdni lövegjének, kiket ie aztáo ez utóbbiak különböző irány bsn fogóik el röpíteni váioesnkból. — Zavar gi kikőttég A helybeli ssidé hitköeeég hivs-tálából le véglegesített tanítója ellen ujebien ismét ée psdig fegyelmi vieagálat indítást kért a megyétől — elutaaitattak. Egyébként e hírhedt nyugtalankodó köieégre még lettee Szerkesztő ur engedőiméből visszatérek. & É. *)
Megysrortzág bortemeléiért vonatkozó adatok ösuaálliltetváu a fUldipivelóni micisste riutübaii, s főváros tőbb Ispjnilmn közlött hivatalos kimuiatáeből kösö\'jük a Dknántu\'i részre vonatkozó összeállftásl. DunánltiíiIkerUlat 1. Fer-tőmeljéke: szőlőterület Moeony 2181 bektár, Sopron 2842 bektár, átlzgos termés Mozeony 68.58ebből fahár 64.299, vöcös 4282, Sopron 66.681}, ebből fohér 64.SI3, vörös 2175 hektoliter, i Oytfrvidéke: sző.öterület 2769 hektár, átlagos termés 23616, ebből fehér 97-017 vörös 506 htl. 8. Neszmély, Esstsrgom vidéke: ezőlőterület 3634 bektár, átlagos termés 6 32Sjl, ebből fehér 51.576, vöröt 31.645 hektoliter.]4 Budavidéke: zzőlőtfrűlet 10.953, Hektár, átlagOs termés 266341 htl. ebből fehér 129.010 hektoliter, vörös 74.381 hektoliter. 5. Fehér, Veszprémi Tolna vidéke: szőlőterület 16.264 hektár, állagot termés 147.425 hektoliter, ebből fehér bor 10p.522, vörfe bor 50 903. 6. Somlyó vidéke:>szőJőterülst 517\'hektár, átlzgos termés, fehér Amr 3621 hktl. Boda, Jenő (Kis), Szőlős (Nagy-), Vásárhely. 7. Balaton melléke isőlőterültt 20.990 hektár, átlegoi termét 250256. ebből fehér\' 132.916, vörös "Í47 340 hektoliter. 8. Zala, Vas, Sopron vidéke : szőlőterület 16.568 heltár, atlagOs termée 240ti&5, ebből fehér 74.75$, vörös 171.770 hktl. 9. Vil-láey, Pécs vidéke: szőlőterület 20.078 hektár, átlagos termée 273.240, ebből fehér 96.462, vö-röe 176.778 hktl. 10. Stegttárd vidéke: etőlő terűlet 4K7 hektár, átlagos termée 141.176, ebből fehér 29.450, vörös 111.736 hktl. 11 Belső-Somogy, Tolna vidéke: szőlőterület 20 339 hektár, átlegos termée 263.760, ebből iehé 44.454, vörös 210.306 hktl.
— A borkereekedét emelése érdekébe ■ e földtnivslési miniszter következő rendeletet inté-eeft ee össses törvényhatóságokhoz: A magyar orsság}* borok kivitele és kelendősége érdekében ételében kivánstoi lévén, hogy* s Budspesten, mint e kereskedelmi forgelom központjá megforduló kereskedők ée egyéb vevők tudomást nyer-heseensk es oriságbsn tledó borkéssletökről, el-határoztam, hogy e caélra egy könyvet uyittstok, melyben miudsiss bortermelők borkészletei évről évre beiegyezlettenek, kiknek legelébb 100 hektoliter (176 akó) eladó boruk van. E végre a mellékelt rovetoe iveket oly czélből küldöm meg s törvényhstóságnzk, hogy azokat azonnal a <zol-gabirák nek vagy esetleg ügy buzgó e végből ön-kéuyt vállalkozó mágnásoknak oly utiesitáeeal edfa ki, hogy at ivpket e •járásunkban lévő borkéseletekre vou4tkosó edetokkal kitöltve hala dák nélkül e törvényhatósághoz betoldják, honnan at egéea megyére vonatkozó ivek ide eűr-gőien felterjezteuuők leznek. A royalos ivek miként kitöltésére néave e következők jegyaeudők meg. dejegyaenoő minden, termelő, kinek egy vagy több fejte aaját. termésű borból együtt legalább 100 hektoliter — 176 akó bora ven eledó. A jegyaékbe cta\'k termelők veeudők fel. Végre fij^elmeatetendőlr á\'jfgysékbe felvett bortermelők, hogy a ménnyibe bőreiket e [közelebbi évben eesközlendők Ujabb- felvételig időközben eladnák, étiről e levelező lepon e m|nissteriumhos kös vet len jelentést tegyenek, hogy az ily készletek a világlatból töröltstheesénsk. A caélból, hogy esetleg támeaztendŐ igényeknek elég tétethessék, a melléklel ivekbül 10-etjá törvényhatóság a központon viuőatartson.
4- A „Tavasz" otimmil f. é. május esői napjeinen a tPárit-Muroita t a „Vindoboua" mintáján gyönyörű kiállitáiu két ivaé röplap jelenik meg. E lep tiiata jövedelme helybeli gye\'r-makkért, gyermekmenhelye kórházi caélokrafor-ditjztikj, i a tavasai ünnepélyen fog áruba bo osáttstni. A nagy köaöniégnek ajánljuk e diszes, irodaimnakban, tőt a külföldiekben ís páratlen fényű, (Munkácsy, Zichy, Ligeti, Lota, btékely tb. rtitaival diezitett) lápot, melyet eleő rangú köziétj c (bestélyjek, anekdoták) tetznek becsessé (Jókai,! Pultsky, Areay, Száia, Gyulai, Falk itb.) | Ára 40 kr. Át előfizetéseket kérjük lehető győrien enközöltetuL minthogy felez számú példányok nem igen fognea nyomatni.
4- Az „Ország Világ0 X.|fűtete e követ* kező érdekei ujrtalommel jelént meg. Bárom boldog j pap. (Baja) B. Bűttuer JLiaától. Petőfi a pkirályhoztt irt tjerei éa V. Ferdinánd. Jakab Eiektőí Cserei Uikály mint költő. Abafi Lejöttél Détyné Koloktvárlt 1839 ben. Jekeb Elektől gyöngyvirágot vigyenek 1 (Kö|taméar, képpel) Komóoky Józsefipl. Dr. Minukoviofi Qéss egye-teasi tanár (Képééi). A ceigák ée kegjtók aa ipar- éá keretkidéiben Szinyn^ei Otmártól. — Htujrvirtenyeink Achilles aarkt Wágí Aureltől. Á gólyamadár. (jUpoel) Egy kérdés. (Képpel) Oyslsgi Huszártól, Uű képek Ili Agay Ads.fiól, Arab kávéház KMfobzn. (Képbet) Dr. Ojlldáte-kliJAk ss éllsai Vissssyek kimerítő ImiirtitiiH
btr IgnáoetóL A keirói borbély. (Képpel) Dr. O^siebtr Ignácztól. At egészségtan köréből. Hyjfutól. A. tanyán (Képpti). At erdők tűndérs. (líéppel) A it. Háromság-tere Budán. (Képpál) Veteuozébé (Utirsjz; Szemere Atillától. Bedey Luczia, (Regény folyt) Gréville Henriktől. — Irodalom. Esni. 8siukái. Képzőmüvésaet. Sport. Oonepélyes s. t. b. s. t. b
— üjlzenemüvek. Táb-.rszky ét Paseob neme. zenemű-keretkedésében Budapesten megjelent. Két kedvelt dal. 1. Nézlek, néelek, de kiabe néelek. 2. Megy á gőzös Kanizsára, énekhangra zongorz kÍMrattel (vagy eougoráre külön) elkel-meele Htmer Sáedor, iíra 00 kr.
— Révld hírek. Angolorsaágban Qladtton, a ttabedelrüfk veaére lesz e miniszterelnök. E kó 18-án Amerikában aa egén Missiiipi völgyben rendkívül hsves vihar dult. — Salávy Jór |ttf közös pénzügyminiszter elbúcsúzott s po-zionyiaktóL Volt baoquett, fáklyásmenet. A búcsú éisékebf, a lelkesedét nagy volt. — Qróf Seapáry Anial magyar főeltónálló meaJeri méltá-eágre nevsmetstt ki.Fokaánibtn (Románia) oly oegy lüz volt, hogy 300 hátat aeminiaitett meg; tzáznál több család jutott koldusbotra. — Kossuth iratainak 1. kötete teljesen elkéaaűlt és május elsején fog sséiltUldetui. — A mooteeeg-róiak ét elbánok! összeütköztek Emezek nem akarják megsaállaini aa átengedett kerületeket. —- Gorcsekov berezeg egészségi állapota javul. Matlekovios Sándor, kiről a múltkor említettük, hogy aa országos bauk igazgatását átveeai, megmered as állam seolgálaiában. »— Közlekedésügyi ministerré Onódy Pál orsaággyűléií kép vitel ő fog kineveztem.—- A bevándorlás Boetniá* ba mind nagyobb | mérveket ölt. A határon már htnoverai ée tiroli telepek vennek — Báromszéken ét, a szomszéd megyékben mpirenden . vennek aa erdőégpsek.
Közgazdaság.
t
Nagy-Kanitta, április 26. Néhány nap óta vi rágaik mindsn oáluuk, kiaöldűlt bokor, trdő, mindenfeléié filéjedt és üdül, ottk e gebone űilet ntponként jegonkint haldoklik/ ét elig ven remény nmek feltámadáiára, mart a külföld ii borzasztó lanyha |bangulatbau van Hitiváiárunk re velamivtl többit hoznak most \' busa 11—lt frt 50 kr, ro»t 9 (-9 frt, lab 7 frt 60 kr. kuko ricsa 7 frt 90 kri cinguaniin 9 frt\'
A vetések jseépek, bznem egy jó eeő nagyon ssükséges ,már, még pedig egelő eaükaég és baj less, ha egyhsmar \'nem kapunk — Eladatott a moll napokben 1000 métermáaae uj búza julius második felében nállitendó 80 kilós 10 frt, minden hiányzó kilóért 20 kr ke veesbb. A birkák nem igen jól, telellek, ée gyepjut keveeebbet reméllenek gazdáink miut tevely, e sseporpdás sem ennyi Bort, 1878-ikit esek vessik e ffzncziák vidékünkben 5 frt. 50 ig beetoliteren, de finom bort nem, s szőlő még ntm hsjt, trról mm libet iimmit Mm mondani
Szerkesztői üzenetek.
A F. Nayy-Kikmda. Talán jöhetne megint sgy két folytaos ? Nagyon kérem, he lehet
L.- Budapat. — Még a hiányáé seem nincsen meg. Még megtelálom telén; reméleu legelébb
//. Fr. — Budapetim As utolsót is kösaö-nettel vettem. Lemondottem erről, emire kedves• atyját, kértem meg. Nem éiek rá jelenleg. Adje át tzivei üdvözletemet kedvet etyjá-nak ia.
B. E. — 8st-Ur. Kimerítő értesítést erről es ügytől tsivessn fogedok el; még inkább sson-ban társadalmit.
A. — Tapoleta. Magán levelem megy.
A „ Vatm. liözl." tek. uerk. —- Majd ugy len, amiut kívánod, henem miképen tévedhet el lendeeen s lsp, nyomtatott ssalaggal, est én sem tudom megmugyaráeol Szíves üdvözlet I
Ftlalós tzerkeetlő: HOFFIMS MOH.
Hlrdetének t
Pályázat.
A jnagy-k&nizs&i kisdednevelő egyesület által feltartott kisded ovodánál üresedésbe : jött és ez évi julius hó 1-vel elfoglalandó , .óvó\' állomásra, — mely 600 frt készpénz i fizetés, 2 szoba és egyéb hozzá tartozókkal, ! még is egész éven át szükséges tüzelő .fa ki-| szolgáltatásával van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. ,,
A pályázatok* kellő okmányokkal felszerelve (képesítés, kor és eddigi működésről) leg-| később f. éri jaortu hó 15-ig az alólirt elnökhöz beadandók. 4
Kelt Nagy-Kanizsán 1880 april hó 17 -én Koeh Mlháljné
Ii39 1—3) eg/es&Ieti elnök.
Ház-eladás.
Nagy-Kanizsán közel a főtérhez egy majdnem nj, igen jó és szilárd anyagból épített 4 ntczailée két advari szobából, t konyhából, 2 éléskamrából, borpinczéból ée két kfllón háziáinezébdi, padlásból, s két kisebb külön elzárható padlásból, két födött fakamrábóí, tágas udvarból, jó kattal, ée ezép kertből álló Iái szabad kézből eladó. Ha a házat caak egy fél lakja akkor az ntcsai szobák egy másba! nyithatók s még egy hetedik szoba nyeretiik. f
Bővebb értesítést e lapok szerkesztője ad.
- Kuo t-1)
5 Poudre de Serail. TEMKSVAttY. MÓlt
"£aiBJLi#"-BA mérén hmrl c#,l»ft-iryár raktára
f^,. . . TfrZff* i«k»»etaeiwa,iaÉBl«i áruira* Mnkill M,.N olv kHaé flMaWrf^* IKá ^^^ * *
4* ka* «7«*i Un a+^aiáfcja kit m UtnMta kMun por,k.i aakaranaa AM; OfVfti .
M M^JTíTt^Mi.^k ÍO. K IBBN » BUDAPESTEN,
** Hy * \'■M\'WiW 7T ••• k«pae » pcTt rajii tamaaai. *»ly kitüac, baiáaaiert fiUHiük LOUUEA*# MMk. H
fi T>ul Mulltr J. L., aaeldtt Vadáss Ftranci kr. vtdfeL K „w k \'
H nutaa«é- h4iAtia j || cxy-ra«t asz,
***** - ^^^^^Siííi^^^.^^.T.M\'-Tri W^^^^aurbaiífc kiwinrbfII.
# aafefc Htdif ,-vn.iitle AmporaAllM* upuattltaai. naiv kWáU> tul.jd, Jártba* aüotjg
É#>d,>** «ft *pon>mat kakróUf] kaauelai, é* n^gragyoli iryfiftdve, bogy Mtthnolteuilw jókéiértrklu|iiK*!l 9T6k UáSlári f
Dl AUrTAtTTrrnf ^^ *
fj JDL-iArlA LU U IZA.J* 8íU-c*lpttk, divatot félciipAk, Anunuk te dlimok . . . | frt 10 kr
X JÉ «aal»kkil, torna eherlaatiubd bórUl I frt T0 kr
\' 723 8—10 P / fi 1 8 (iajmkM orrai, u(u aarqkkal lef*)akb taabéa I frt 10 kf
s Ureme rompadour. o
K j , JJ J Elppdi —aawkkal, lgtfrkk —Ka . / . . IfrtlOti
\'iffig* saJt^yyry **** ^ k-tra..!. ákamt > vaagáÉtg , dt-*^ ^ a—k, rert»«mi/ . . t <* * ^
r POMPADOUkT* waajliaa éa erqebce, eMálHfnm E> aaoa mm, meMjel aJK KWWúif-WpáMk ranirkuAnL .jxkM^l Hmíu.
K^ÜT" •\'te f4- «q awl .arámik* ég*, bocj a. .jf.*,!,* ártott I Tyű? \' ^^ a m « k.
^^ TT, aTQ^xrilacMa Mt a -"fe kilftrf w j«»al MAfaml \' , . \' r » ^ » kx
ZÍCJTJ^V tl . C^ H káaiinntoy rüódMfMft keia>ked«m, - mely fentebbi vNlje«cmrac! el US ra™^ "T".. " \' \' [\' ,rt W "
Ut^SSÚí MuImo. POl\'DXE DE g£RAIL . b^^ T^jeep^ WUm. 1 HÍ^b kttUhk......., , . fr, » ^
* laEMlF1 kf M 1 <etiwkhee; »aló4i ihlilibü canáa a uiulaUmil mCLLEK J. L, tteióit VADÁ8ZTT , Urak alánára •
.WStí 1 f^W Koronabercze* »tc« \' ^ CTÍpttfioom MrM1 . . . J , ^ w b M BC r*ih mqrmUMuk UUiUltM~k -V If 1°*** ««• ......I I frt M kr
Jf I ^^ JÉ ; MffnaUl. Oajmkin* ormi m Uippd . J I frt M kr
U ÜyUUUüüUUMübütlS i tíof^Blj4r t0P*B0* vaaMak, tr... 1 jpUuűpp«l. a iafjobb mini* 4 frt 10 kr.
WWWWWWW^WwWWWWW^WWEFWWIEIflf HIWWWIIIIW I Bo^obar t»|>*»ak luttytbM&l. . kMB itcJobb miDÓMü J « frt 10 kr.
. _ .\' 1 \' \' \' "J>i£\' \' \'.\'\'JJ 1.4 111 I" \'— " | " \'!"\' \' * I f*^ -r— j "•P"\' Miayii. iecjohb aa«r«Bb6<, «ria talppal | I fa 90 kr
§|Ég|| \' ^BBHIIHHBHHHIIHH^. R®gl,ta ttkapA afmUoé \'»—«», lejujttb!) azabú . . 4 frt — kr.
, ^^^^^riPoSíSüto^^^^ Cáaaik T- "HrtabörMI, n»pi air wófoh talppal • fa - kr.
r j DLlíUJl AxS^N Oyirtaekcripgk aáffrénMi . , J I fa 40 kr.
► Ü\'i^lll^aaYliniÜintl Uiar"1^ •berUutiof m bCrMi . . I fa 10 kr. 4 t fa 10 kr.
f,! PP , Oyw^kedpék . ......I0kr.il falOkr.
► á 0 ««|renWé.ek porta* .torét mellett u ^lle. bakII-
aaraojB fO Sf. 0. «ru dése nUn gjronan t pantaaaa telj^iittetnek. Nem alkalAaaTikbali a
Nagy-KaniseáD PBÁGEB BÉLA \'•fkteOfeaakWa kieMriltátik.
► l\\ gyógyeM»1 Arában. __RínltUt árjtgynék-k kívánatra hémentne kül-
^■■■■■■■IBV\' \'Ú9tMk m<9- (7D6 8—10)
p /OCXXXXXXXXXXXXXXXXIXXX^QOOCXXXXXXXXX?
\' | Kadooit) és Bánj^j ii
v uagybaBHefmészetes ásványvíz és forrástefmény kereskedők X (legidősebb kereskedén e/en nemben egész Magyarhonban) X léteflittetett 1842 ik: évben, 738. 2—5. M
X BUDAPESTEN, Koronaherezeg (uri)-utcza 11. ül X ajánlják most beétkezett fa mindig friss töltésben kapható mindennemű természetes * X ásványvizeket. *
XHogj igen tiaxtelt re fűinknek, valamint mlnMg ugy valódi forráeektól kapott vi teltre vonatkoiólag, minden y biatoeaagnt njujtb luunk, .ilávetettQk magunkat, a ftvaroai f&irvoanak könyveinket, eredeti asasláinkai. ixal- ^ I
X litoleveleink\'t barmikor allmntatai, ogyninte iavinyTÍB-L^ljiaégtaket kivaneagara viugélat végett felnyitni # (
X Vidéki megrendeltük ugy poétán, hajón vagy vasúton, pontosan és leggyorsabban esEköeölt \'eUx-k,. V
*OOOOOOOOOOOOOOOOOaDOC>.OOCXXXXXXXXXXV
1 TEME8VÁRY. M()\\\\
XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX*XXfc*XXXXXKX Poudre do Serail. ]il
BLAHAXB íouxt Mlvén Mfwa>swspaii^Jl
, ^ k u— amav n^takSai lőklliueiive. ;aia4aa áiuirai aaeMkOt bm«im 4a oiv kltOaA ^jflhaililflM Jé fl^l^ra kül. «e belföldön UMutt pomkát aokanmnaa AMMia; jtoaMliffig
*mu tM ai l#jaráa kaile^ttea IkMyaaiAI végije, a* amaak ée jtMteeiMa K]a> i.mr. «m m^.m.^WírrtU aHo a lacai«w4H» mm képM a pwt rt^u éeowwai. *»ly kitüa£. b*Ua»i*M BLiHiKk LOUUA& """."H kutaikeaí aenkhai MKn ki l | fi
Tiaat. Miillir J. L., aaaldtt Vadáss Ferénos tor. ntd(|»,L;- l ff
X .1 ll>ataag<-e ar*ak Badapteiea. ^^ jj
X . . : A ftmán és ML meiyrt te UtelÜt, valóbaa kitlaftée M»4b««páratlaa, mmi ai».wk ukrtaeaB ^laikaiaila* m «anoe. 4* ffjweffaaM r»u4«e kawaéUtaál diai as um otj kattate J4(lk«ey ka-TT # ayaaofW. tmiWW eMU .-bdí^U amponai upuataham. awtv kWátó tui.jd.wátáín fevBtea ariatjt A.kMr,Mi afcapun ml krUjoUf [ío®. ■ kaaiaélri. 4e m»cn«)vk cvteMv^ koav íkMInattetailaB frUUti tk»M*<aZX ....... | lWu.rt.ei ^^JK
BLAHA LOUIZA
4 4
4 <
tden kiállítások ae eled érdsmrremmel kitüntetve. IC S«iel érám Pária 1878
ÜEHGMANN
| Szeplő-Mxappan a
a isepiők teljes eltávolításra, darabja 46 kr. o. ért Nagy-Kaniasán PBÍGEB BÉLA Tt\\4-# gyógy eaa»i árában.
cilpö-iryár raktára
, BUDAPESTEN,
klréJy-uIcza L azáro, báró 0r-czy-fóie kiz,
oacyban én ktetduyben.
Xlk ssáasára:
| Koraod-cxlpök ebarljuatkiUU éa MrUl \' . . 1 fa 10 kr.
Séta-oalpOk, divatot fílcxlpJkj finomak éa dituaek , . . I fa 10 kr-Safatta-calpU aulákkal, finom eberiaatkiUl vagy bártól I fa T0 kr. iUfttu-eaipök finymátoi orral, aagaa aarqkkal legújabb aaabia I fa 10 kr. Bagatta-caipók ea«réabAI vajnr ewieblikll. axefeutt i/ettii
talppal, magaa aarokkal, iegtij.bb eubéa . J . . | fa |0 kr. EberlantinK-topiaok finomak, diaxeaek, fenjrmái orral/ . . I fa 10 kr. EberUaatint-topénok rannjrliuóval, —f kiráfiawű/ ftnymiada
ena>, rokokó ewt>kLű, legújabb axabéaa r I fa 10 kr.
Bbarteacdaf eaana topknok, «ilv»Uku meteaéaMl, daa talppal
fokoké fánkkal, aUgaae iuUi . \' . "J • fa 40 kr.
Bórrtufoe topánok MfrtebN, a*A(*i\' talppal, atpi kivifiaeal,
legfinomabb kitlHtta ...... T . I fa K) kr.
Urak (lámára :
llaai etipék finon bórMi . . , . 1 I fa 10 kr.
Topáaok mim eagrteMl, erta talppal.....J I fa M kr.
Topáaok a^rteUl. flajraáioe oml 4a talppal . i I fa 00 kr.
Bmjabir topánok vSweeak, ev« i iplaUlppd, e iagjabb mini* 4 fa 10 kr.
Bmjmbir topAaak kextyíb&rból • iebetfi le^obb aátaég J 4 frt 10 kr.
Beptu ttiaipt nyári Hteyii. ieciohb aaffreab6i, aria talppal ] I fa 10 kr\'
Saptto MIcapA fénymá*« .limai, l^«bb aaafaéa . . é frt — kr. Catmák érte vttam v. aagréabfirból, nupi eair •rófoh talppal t fa - kr.
Qjirtnafctilpat eáfr*nb61 . f , . J | fa 40 kr.
LaáayealpSk ebarlaaatiag ée MrUl . . 1 fa 00 kr. J I fa 40 kr. Gyermekeitp6k . . . . . . #0 kr- 11 fa»kr.
Xpfrendeléaak poetaa utánvét mellett v»gy u rféiag bakii- ■ déee ttaa gyonan t pantaaaa teljeiittetnek. lem alkalmu lábbeli a 1 Ifgkéaxiégeaébbtn kieaaréltetík.
J^^ tíéstletee; árjegyzékek kívánatra béru^entei kül \'detnek meg. (7l)6 8—10)
j Brogle J. és MQller í
1 gép- és ruNU-lemez gyára A BúdapepMD. ^
" a Margit-bid kötelében, kéaait A Trieuröket (konkoly válaaató) 6 kü-v HkiAla aagyeágbau. A Trlow hengereket malmok Márnára, f Koplalókat.
a Kselelt roalAkat, € MziUkat és rasUÜLíU
aaátuara.
ceáplógápek
702. 10-iO,
uagybani természetes ásványvíz és forrástermény kereskedők (legidősebb kereskedés e/en nemben egész Magyarhonban)
létesittetptt 1842 ik év ben, 738.2-6,
BUDAPESTEN, Koronaherezeg (urD-utcza 11. >l
ajánlják most beérkezett fa mindig friss töltésben kapható mindennemű természetes
ásványvizeket. 1 ■■
Hogy igen tíettelt vevőinknek, valamint minftaég ugy valédi forraaoktü kapott viaekre vonatkoxólag, minden biatoengot nyujtbieaunk. elévatattflk magunkat, a tóvaroai ffiirroanak kfiayveinket. eredeti nan:Iáinkat, asal-Utóleveleiakat barmikor allmntatai, ngyninte áaványris-b«lyiaégtaket kivaneagara viugálat végett fdnyitoi X Vidéki megrendelések ugy postán, hajón vagy vasuton} pontosan és leggyorsabban ssskbeöltein
^OOOOOOOOOOOOCXXXXXIXX^.
HauptGewlin av.
Qlüctoh Anxeige.
0l« Btwisst
girmlirt dt\'r Stiit
ííll«éw| amr Btduilimmg m ám
ficwlan-ChaiceB
tar vaa ttaale Haatarj laraatirtaa freeMe Be t-lafte fit. li weéeher Bker
8 MHIlonén 300,000 Mark <
eicfcar gavoaaea trardrn mlaeea. Díe Oawiaaa diaaer voribeiibaften Geld-LotteH* araiéba alaagamlM nur 87.600 Laate entbilt, ilnd fol pa#e. almllek •• Der^trfa««a Gewinn itt sr. Itt itt Mark.
Prlmit 260,000 .M.
I Gew.a 1 Qewa 1 öew.a
1 Gew.a
2 GeW.a 2 Gew.a 6 Gew.a
2 Gew.a 12 Gew a
1 Gew a 24 Gew^ 4 Qew.a
3 Gew.a 52 Gewj
160,000 MT 100,000 U. eo,o4o M. 60,000 M. 40,000 M. 30,000 M. 26,000 M 20,000 II. 15,000 M. 12,000 M 10,000 M. 8,000 M. 6000 M. 5,000 M.
6 Gew. a 4000 M 68 Gew. a 8000 M 214 Gew a-2000 M 10 Gew. • 1600 M 2 Gew. a 1200 M 631 Gew. a 1000 M 673 Gew. a 600M 950 Gew. a 800^t. 65 Gew.a 2O0M 100 Gew. a 160 M. 25150 Gew. a 188 M. 2100 Gew. a 124 M 70 Gew.a 100M 7300Gew.a 94 a. 67 M. 7O60Gew.a40o. 20 M
and kommea aoleba in vauim Slunaten in 7 A\' thei-uagea tor Udmrm Katackeidoar.
IHe frrti Gtvinmithung tat mellük featgestellt und kuatet bierxu
das ganze Origtnalloos nur 3 Ould. 60 kr. ö. W.t das kalbe Originallo-s nur I Ould. 75 kr. Ö W., das vínrtel OrigináUooa nur 88 kr. Ö.W, ■ad verden dieae vom Staate garantirten Originál-Looaa (kelne verbötenen Premeaaea) gegeu traakirte Kiaaaa. dung dae oetrages telb^nacb den entfernteaten Gegen-den von mir varaaadL *
Jádar der Betkailigtea erkált von mir miben wi-1 aem Orípna!>Looae auch den mt dem Statatrappén ver. •baaaa ürigiaal-Plaa gratia und nacbitktgebabter Zieb uag aofort dia amtlicbe Ziebóngaiiate uaaafgeíartar* Mgeeaatt
Dic Auszablung und Verteodoog der Gewinngelder.
erfolgt von mir direct ae die Interesaenten prompt und unter atrengater Weraekviegenbait
lirttcllung kann BUfl eiufarh ntif aiae Peil-tvüaktuHgtkarte udar per rtemmmamáirttu Buef miek*n. ^ Mmm trendi riek doktr mit dtn Aufirugrn dtr nakt bctorttchtnden litkumf halbtr iii sum
733 3—* 12. Hal d. J.
vartaaneaevoll aa
8AHUEL HECK8CHEB senr.,
B.tnquor und Wecluei-Comptoir in Naakarg.
NyujUnnk kezet a szerencsének I
400,000 márka
főnyereményt nyújt kadtaaú aaa^bak a legújabb nagy peeikleeraeUa, mely a magaa koraány által jovabagyva « Matoaitva vaa.
Beán uj tervetat ellaye abbaa 01, hogy néhány hónap lefolyaaa alatt 7 aorwlaaban j45.200 nyereménynek vkvetlea kiaoraoaa alá keli kartlaie, kftitlk talallook 400 000 frtnyi flayeraméay, ráaiag pt-dig:
1 nyer, A m. 1 nyer. A m. I sjer. á m. 1 nyer. A m.
1 nyer. A n. X oyer. A m.
2 nyer. A aa. 6 nyer. A s. 2 nyer; A m. 12nyer. A m.
260,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25.000 20,000 16,000
24 .yar, j 4 nyer. 52 nyer. 68 uyet. 214 nyer. 631 nyár.
I
1 950 25,150
nyer nyer. nyer. b.
m. 12,000 n. 10,000 8000 6000 30U0 2000 1000 600 300 138
A A
A in. Lm A iu. A ra. A th. A m. A m. A m. ■tb.
i it ■ hivatalosan álla
A ayaramáaykaiaaok tervet piMattak meg.
A lafklaeiekW dal. aa állam raaéayitaaaa a kéntkné laaaagba
1 eféaa arad. aonj. ara eaak 6 m.
1 fa , ,1,1, 1 Uígyed . , , i
Válaiaaeari tnegbitát aa áaatl v««y paauaufvaay mellett aaoaa ií da a legnagyokbr
fiúddal aaakfeMMUk, mindínki [ ével ellátott eredeti eorajagyet b
által biitoeitott nyes. ketül
vagy 8 frtfiOkrai.b. ; I a,75ktké.b P - .Wtí;f >g ettlegae bekflldé»e
igat aa állam ctbu$ van tMlak aetéhet.
A Bagraadaiáaakbaa aaagkiváal «té kivatalea terve-tatok dij uaikttl neilékeltetnak, iuá>á«a beaaa etaa padig feiai<»|ua néikfii kilóik MMt|aviÍ0kaak a kivata-l «a knaaai jegyaékat.
A ayramáayae kllaatéaa mijidenkor pontosan >i Ham jatallaaa mellett történik akkar ktavetiaa mag-ki d-»» vagy kívánatra írdektiltjeihkiiek Autitria min-4au i<fjwk piaetain faaaalké Mumlltotéeaiak által kéibeailMtbetik.
V«i|al ttunknak mindenkor kefvetett a aterencse. aak ma» tokiaiaiyea ayeretnonjr Uw| gyakraa aa aial lnjv<-««roye.Bet örvendvén at. lraint tilt tte
ti tee unott, ae.stt sa.aas gU ••• etb. It-ttattee ii.
An llj a i«g>ai-éid»bb alapoe qrugvd vállalatnál, mUt\'- itolitg niindenltt btttoeaníl a legélénkebb mm vetőre itaMÍtk«tvaa, kéretik fitt a Hall betát «áti t* uiHuit-n wetkUaat mtnal a óbb. de aiiadeaeeatt*\' f. I aá)M 18 ae e.étt ktiveüaatl Waiirvtt batikhathor latoaai.
Kaulmann & Simon,
bank it vAHft-Ozlat Hánbyrubaa,
e rleaHna ée a*4eea mUtiaaaml atUwkltveayek, va-aetl leaavéayet ée r-l$eetaeeM|agyetaek
U. i, kleataettaket fejeava ii aatnnel irAa* ta«k addig lasatítail bltSliJéj. felkérjük aa a| kkafaviáeeMt\'! réaavAtaira, 4- ml.-aitvéatak •a—tal it oda fcrAayslaad, ■swleaktr ataiae 4t aaéláid tángálni Által litaikU Ardaktiilttak Mae skeatiAfdAtél kiérem Mai fWtaUésk.
(lio Mii
MMMIIIBIimilMimiMBimM S Vlell- én ittdölielevelLiiék *
725, 2-26
Wilhelm-íele
immmmm mim auöpjaj
r_ H ilhelm Ferencz, gyógyaaeréaa ^\'eiinklrchenben (A.-Auaxlria).
f 25 év óla a légadeiervik mtgbetegedéae ellen, torok- Ae bropohialkatarhalia, kehe, p
m rekedtéig éa egyéb torok- ée IQddbetegaégek ellen a legnagyobb gyégytrdval éa batAtaal. S
■ Különben figyelemre méltó «aeo atorp óvaatrfll kodöe ée btdeg időjárátnál. 4
Rendkivttl ktiltmee iaénél fogva gyeruiekoknek ia baaanoa, a tüdőbetegekre nésve 9
F aaonban eafikaégea ; aionkivül aaBkeégoe ater éneketeknek ée aaóaokoknak Cilyoloiott baog J
f ée rakedteég ellen. — Státnoa biaonyitvAny megerdeiti a fentebbi AliitAtt. 1
V MF* Megrendelhető Nagy-Kanizsán Práger Béla gyögyssaréaz nrn&l. ^g •
S A t. a. l&zSnség egyenesen a WiUulm-féU Schneeberg növény-aÜnpot Űrje, miután ez ■
5 csak tőlem készitt\'tik tisztán, s a Bittner Gyula jelzése alatt előforduló Sckn*eberg növény al- m* S lop-féle gyártmányok csak utánzások, melyéből különösen ívok. Z
„AGKICOLA"
jégkArbiatotitó rénvénytArtaaAg Bodaptiten. Rétzvésylökt 400,000 frl.
A lártatág bistoait mindennemű fBIdtermetet ményeket jégkár tlltn a legialAnyuaabb dijak éa legeldnyOaebb feltételek mellett éa kártól meni maradj vetéeekre kOretketd dijengedméaji t nyújt előlegesen:
a) $0£-ot mindennemű aaalmáatenuények-rt, eleid tű vekre, knkoriozára, ktreakedelmi növényekre lat.
b) 20^-ot Ildidre éa dohányri.
A.-uál aa engedmény egy 5#-oa kár eaetében ia nyujtatik.
További ielvilágoaitáaial aaolgAlnak, ét ltía-toaitAai felvételeket elvAllalnak a n Morfch Bii-tisch an«l Mei-cantüe" tüzká-r-bietositó réezvén)\'tár«uiAg minden AgynOkei, kik egyssermnind as „Agrioola* ké]»-vipelői is, valamint
as „ 4grlcolau főfigynOkHége
NAGYKANIZSÁN\' OOLD8TEI1V TESTTÉREK.
FOIÍTOS
a ^yapjuierinelölL e^ KjapjukereohedAlineki
KÖRLEVELE
u első magyar gyapjomosó es bizomíiiyi rcszvéiiylarsulaliüilt
gyapjúja feljogoait, OnltBa mindennemű bdr> éa limárgyspjut a«-
BUDAPESTEN.
Bereudaaéeeinkntk s bal- ét kfllföld ciaknam valamennyi így ári piacaain meghonoault ét köiktdveltté váll moaott aaon liaateletteljea felbivAtt intéani a aairocan moaott gyapjat, vagy a nem aktrttlt bundamoaáal, vaekedjék moaáa ée biaomány uloni jeladáa végett hoiaánk beküldeni.
ügynökeinknek vJameunyi gyán piacion való fáradhatlan buzgalma által mi az eladást a leggyorsabb módon eszközöljük oly árak mellett, a mily élő-nyöseket ceak az utolsó kéz, illetőlep csak maga a gyáros képes ajánlom.
Egyidejűleg figyelfeeateijOk, mifweriat mi gyakran mindennemű bandamoaáaokra ia, melyeket esintt készpénzen jé árak mellett gyorsam elad-Wumfc, kapunk megbieáimkat. Ennélfogva tehát aaját érdekében voloa nekünk eat ia biaomáayi eladáa végett beküldeni, a mely eaélra mi M^n-raktá* unkon kivül gyáruiikban egy másik raktári is alapítottunk a gyapjuforgalom központján Ha aaonban ön eldnyOabnek tArta>*A a gyapjat aajAt raktáriban tartaui, aa aeetUen felkérjük, nekünk jnindeneeetre nagyobb mnalra vagy próbálatokat küldeni be lajatrommal tgyűtt, hogy igy alkalmunk legyen Önnek ea utbn e dnyöa eladáa Által batuAra lehetni.
Mindennemű hozzánk beküldött gyapptra fgy a mosásra szánt, mini a bundamosásra IbJ az\'értéknek megfelelő előlegeket nyújtunk évi A \'/t *Jt-li kamat msllUt.
Kívánatra kéeaek vagyunk igei) tiaatah rjegbitófnknak a moeázra szánt gyapjúnak az frjea zsákokat mérsékelt kölcsönzési dij mellett megfol\'.Jeni e felkérjük, a eaűkeégee darabaaámot velünk mieldbb tudatni, hogy a Mákokat a nyiráahoa Önnek aanak idejében magkűldbaeeük. Aaon t. ot. lelaknak, kiknek aaját aaákjaik vasnak, ások a befejeaett moaoi után vitaaakűldataek, miután mi a moaott gyapja aeámára aaűkeégae aaá okat a legjuiáuyoaa1)bau btaaereaaűk.
IHJtAblAxal: llaaáal díj aalroa gyapjútól S frt •. é^ - UasárgyapJaUI 8 frl e, - budamnAitél 7 frt. a. é. ÍM kllóktal. — raMási JaWékiQ agy a gyárilag meaeU gyapjalól. amlat a sAlask rak Ura a •lkai/esett bnada-■eaaáatól l"i,-ék, a aasUag Igyaék kassaÉlata mellett aaég alkaaaÁU la a ■■iailalaeiag nUa.
MT Haktdrozá* 6$ bixtvrttás ingyen, "M r
Bision reméljük bLköldéieii, t kérjük s lyapját egyeoeean üoaaAnk ét padig .ElűŐ DIAgyar ^7apjM#l6-nára caim alatt küldeni, tl-l) Mély tiettelette! VÍS0lltaÍ KOVácfa LáSllÓ. alapök.
iUtktetéMk klváaatra iagyaa maegkAldetaek. Tárasi lrada Nragekaaer Uyala araAL KAralykénii A. » *Wm

Mfiooitljt és kiadjá Fiaokal Flllp Na|y-£aaiaáa 1M0,
Melléklet a ..ZALA" 1880-ik évi 18-dik fámához.
Fischel Fülöp f
évek óla fennálló és a legjobb; hírnévnek Örvendő/
könyv, mű- és hangjegy-kereskedése
tey-KaiiíKiáii i
ajánlja a nagyérdemű kö/önscgnek dús^n íels/ereit nagy raklarát
ugy mint:
Pompás faniíívek magyar^ nemet és hmm nyelven. Gyönyörű k^pes-LonveL magyar nemet ép Irancssia nyelven.
Ifjúságig iralölf
mindkél nembeli ifjúság számára magyar német éB franc/.iu nyelven.
Elegáns levélpapírok és borítékok csinos tokban, színes monogrammal. Mindinnemfi tafntöjegyek nagy válasitéttai.
Ajánlom tojrábbá
ItTsLg^szerTjL pa-pirra,k:tá,r^ma-t "9]
melyre nézve azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a különlele papírok árát 20 °0-haI leszállítottam.
Egyúttal bátorkodom a n. é. közönséget értesíteni, hogy j jól berendezett könyvnyomdámat a már benne levő két nagy gyorssajlrin kívül még egy LEGÚJABB SZERVEZETŰ j
AMERIKAI
GYORSSAJTÓ
beszerzése által nagyobbítottam, miáltal azon |iellemes helyzetbe jutottam, hogy nemi nyomtatványokat mint: névjegyek, meghívók, gyászjelentések és névvel ellátott pa-pirok és borítékok, leggyorsabban és rendkívüli olcsó árakon szállíthatók.
ir ilelrfodelékeh pontosan esikflipltelnek. n
m
m


i
\\
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya ea. Vas megyék részére kiterjedd hatáskörrel
N.-Eanizsán főügynökséget ; :.,L
ájliuván fel, annak vezetését •
Gutmann S. H. úrra |
ruházta, kii egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbizto»iMsi ágazatokban jogérvánpa biztosítási kötvények kiállítására
is felhatalmazol!. [ f
Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia MKtósitó-rrs/A\'énytársasag Wixgatósága: Schweiger. Moscovitz.
\' jL£a-g^3ra,r-£rsLaa.czii©. Toiastositó- részitrézi^-tácrssisáug^
igazgatóaágának fenntebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
j Nagy-Kanizsai föűgyriökség
vezetését elvállalta a a fóllgynökaégi irodát megnyitotta, hol jia biztosítási ajánlatok (elfogadtatnak a á biztOHÍtáai üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle fel világositásqk legkészségesebben megadatnak J [ ■ l \' i
BtztonU pedig a lárnatág
a) tűzveszély és robbanás által okozott károik ellen ; c) szárazon vagy vlzeu szállított javak károsodása ellen ;
b) Jégkárok ellen j d) az ember életére minden ismert módozat szerint..
A Magyar-francxfa biztosító vént vénytársaság, melynek I
20 millió frankot, aAi 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 mittió frank, azaz 4 millió arany Éri
\'Á
kéazpénzbeu befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar állaróértékek\'ben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. ok tó 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság Ügyvezetésiének élére következők választattak meg.
Der
Yálas ztmá ny.
Elnök: Bittó István, ó Felsége vsl. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró B á n h i d y Béla, földbirtokos, orsz. képv. \'stb. Bpesteo. Bontó ni Jenő, a párisi Societé de l\'Union génerale elnöke stb. Fárisban.
Válautaányl tagak.
Róbert Morin marquis de Bauuevílle, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban.
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos uagykereskedó.
Lovag zápori Kegenhart Fereucz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviselő stb. Budapesten.
Báró Tinti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az osz* trák urakháza tagja stb. Bécsben.
ve
Felügyelő biaotUág.
Beck N&odor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója* Lánczy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Ser rebource Jos. Mái ja Emil, a párisi Societé de lUnioii génerále zér felügyelője Párisban.
IgasgaMaág.
Igazgatók: Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben. Kiitenmacher Károly a „Hoftmann József" nagykereskedő czég főojtke Budapesten,
Schweiger Márton ldr kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató: Moskovicz Lajos Budapesten.
i
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és kz üzletvezetés éléo lévő, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, btát-ran elmondható tehát, hogy nem Tolt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ameny-nyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társazág ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljés biztosítást nyújt arra nézve, hogy t társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelméuyéuek mindenkor és teljeseu meg fog feleélni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, bogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim oyeire.
A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezer-ügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van, és hogy tuzbiztositási ajánlatok a már (elállított; ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
N.\'Kaniiíán 1880, januárban. maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvéuy-tarsasag
föügynöksége N.;Kanizsán.
689 17—61
Gutmann S. H.
^ . \' i\'A ;\' i-st^:---- a
\' ____

DliEIIER ANTAL-fól<
kiviteli palaczk-sörL
Tlrit rendelések
a ktvi(ell pitljH\'/kNor valódisága és tarthatÓHága-értl jótállás mellett egyes-egyedül csak a
DREHER ANTAL Wf sörfőzdéhez
\'TOS 7-10.) hóba ny un b
vagy annak telj hatalmazott főnk tárnokánál
DIETIIICU FM.I)TT\\Clll.llillEZ BUMPíST
czimzendők.
Arj> ryiékek hiénáira mindenhova ingyen ét bérmentve. Nacybtai i «éisladóknak kiváló kedvezmények.
*• j»3t I878-ld p+rUt kS»kimHtttMpp
kaiftUi gjáfmkML ! 68 naltOl
fh\\Al ill
. is-rjt^v.fl^ttifif I
\\ I kaiftUi gjáfmkML ! 68 fiaitól f fS1 * t:> Ö!Ö Q 0 f 22
8 - frBrfl i
\' iPSíEfi B ^
L 1 Itilfim í S
fl \'1 *> IP-f. • í * s sL s t ír? z
t} hifi ifeit l H
r f | 0 min S r \' tl ő mm i o>
f ir B m? * ■ - c = 6
i l -L 1 llf^Klf *
r I s\' \' üt Mn ; hí p 3 K-1 N ! i? • S
- 2.íf T vr 8 5- K I ,
I r í? I í Pl t lH l l r « í-s. i L
I i 11 - \\ * 0
-í Li Síp - U e ; ée I is [ I \' r I ef s ^ g
- A ii a f ff B
I f I h t |
} ÍUI I
■aui nmwd«i« ■■M«Múf itAua afyni