Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.43 MB
2010-05-21 15:40:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
365
2548
Rövid leírás | Teljes leírás (299.52 KB)

Zala 1880 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fiMfci flüf Hmnwhim Mml Hl mám
■*f<n mn t h »<e*w» s*m hm«< ah* t M IML,
I Uft« » »WI ^NK I kV. 1>Ums*fí » ^ » Vl
ZALA
Sjwrkmdl Ml fljov* k Up «MllMU rfatt IIMA itiU IfSMwnlH Q) vé«Mktt Staa* it-l BéraunUtlen lavefc ma! tanárt krfakbíl fogadtatna* el.
Káziratok, rU»t* nem
Pallteors 10 kr.
megyeri érdekű.
_ 1 t "S
közmű v ELőuÉsi, tárSadIlm gazdászati h ^tilaf A ZALAMKCYKI SAZD, EGYESÜLKT l| TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
23. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1080. junius 2án.
VII. évfolyam.
Bérmálás előtt.
Mindenki igec jól tudja, hogy van-ujak öröklött kincseink. N«»m értem ez alatt otupán az anyagi kincseket; hanem különösen a lelkieket. Ilyen kincs a vallás. Talán azok legnagyobb része, kik e sorokat olvassák, a sivár tudás sok tekintetben öa lelkünket vérző fegyvere vei rajegtámadatnák állításomat; in«rt fájdalom milliók és milliókkal szemben níegBzflnt a vallásnak becse és isteni zoüssioja. De ha vissza gondolunk ártatlan .éveinkre, el kell ismernünk, hogy a vallás mindent pótolhat. Vagy nézzünk s«t a boldogító bit kötfátyolképei közt éip emberek ezrein; nehezkedjék rájojc bár a sors kese, békén tűrik, mert van hipk j és a hit reménynyel táplál. A bitben van a közönséges ember szellemi életf; ba azt elrabolod tőle, vagy el-veszti, állattá alfaaul; állattá, mely ön-fen tartási ösztönénél fogva fajának vérében is fürödni képes. — A népeknek valllás keW; e nélkül élni nem tudnak. N^ni hiába mondta Plutarch, hogy előbb fogsz városokat ét falvakat- házak, mint népeket vallás nélkül találni I Ez régi ratjndás. De nécadnk csak ssét korunk- , baja t Jelen komnk a vallási szédelgé> set kora. A tudós elme büszkén veti el . ö^íjklött kincsét, mit az édes tnya-tejjel I lelkébe saltt; mit a gondos szülő-ajkak I •sivébe csepegtettek. Nyugtalan elméje ! magasra tör, elméje lángjaiban Istent érek; a tudás szövétnekével jár elméje ■ ujat teremteni vágy, ujat, mit tisztán ért|tessen, melybea isteni szikrától gyújtott lelke ne érezve a nagy művel szembed kicsinységét —- És ujat teremt öröklöd kincse romjain; de vallás nélkül élni még sem tud. Vallási közöny csak a tprpe lelkek tulajdona. És legyen az a vjalUs birminő, legyen tisztán egyéni, J miiidenkor értékes. Ellenben a vallási | közpny társadalmi szempontból is átkos;] mert a társadalmi erényeknek alapja a vallás Itt a vallás alatt nem az uralkodó vallásokat értem, mikkel minden tisztán látó elme missioja, a tökéletese- .
dós\'felé tör. Mindenki ss 6 vallásával Istenéhez siet; azt keresi a titkok tömkelegé ben s ineg is találja AnmagaU néave. Az emelkedett lélek: az eszmén yf; a kevésbbé emelkedett lélek: egy képzeleti lényt, kihez imádkozik; a kivel örömébon éa szenvedései közt egyaránt I j beszélhet-Minden vallásnak éppen ebben! j gyökeredzik boldogító küldetése. Minél j \' több táplálékot ad valamely vallás a képzeletnek, minél ragyogóbb költészete, I annál boldogitóbb. De az is tény, hogy I annál előbb ragad íanatisAusba.
A keresztény-vallásnak legistenibb j gondolata a föltámadás ; a legragyogóbb ; költészet, melylyel dicső alapítója halhatatlanságát biztusitá. — Ez mint fényes nap ragyog ét sugarával behat a vesékbe és szivekbe; lesújt és fölemel. — A keresztény-felekezeteknél azután kisebb nagyobb mérvűek a lélekemelő szertartások is. —- Sokan túlzottnak tartják ezeket Pedig mind meg annyi éltető elemei a hitnek. — Minél alacsonyabb^ fokáé áll a műveltségnek valamely nép. minél kevésbbé bir ennélfogva az érzékfölöttihez, az eszmeihez emelkedni, an-. nál inkább van szüksége közvetlen hatásra. Nem a gondolat, hanem közvetlen, érzéki hatás ragadja m^, lelkét; s Iotenéhez fölemelt lelke valami boldogítót, valami nagyoti érez; einelőbbet, mint a minőt napi imái közben érezni , szokott
Tekintsük csak a bérmálast! Emlékezzék vissza, ki már megerősíttetett, azon érzesre, mely Őt a bérmálás fölvé- | u»le után megragadtai Mily boldogító 1 I
Erős lett volna tán.olaj nélkül is, j nyugton viselendi keresztjét is a kereszt jelölét nélkül, nyiltan vallja hitét; elszenvedi tán az emlékeztető arczulesa-paa nélkül is az üldözéseket, melylyel boldogító hitéért illetik, És mégis ama szertartás ünnepélyességében van egy tit- | kos erő, mely lelkünket fölemeli és hisz- 1 szűk - b e hit boldogit is — hogy | erőseb bek vagyunk.
Városunkban e szertartásra folynak ] a készületek. A dicső Főpásztor t várja\'
mindenki!, különösen a gyermekserog. Nem hiába, a nagy Mester u a gyermekek szájából készített magának dicséretét - Örömmel várjuk Őt mi is mind-n^an; kiket nem pjisztán az a tudat emel és boldogít, hogy |Főpáf*torunk jön el. Mi is bérmálkozui, megerősíttetni akarunk abban a hitben, hogy dioecesisüok kormányzója valóban oly ritka jelenség, mint a minőnek őt dicsősége híréből is- j merjük. [V Árjuk, látni óhajtjuk, nem, asjéijt hogy Tamásuk akarnánk lenni, ha- \' nem mert az ő fónye, az ő boldogító i megjelenéie mindnyájunkat fölemel. Hozzon Isteni Üdvözlünk dicső Fő I pásztor I
Stalay Sándor. |
Göcsei; május 30. *
Azt hittük, a legközelebb lefolyt évek a sorsnak ép. elemeknek minden nemű csapa -lairtl illették már: ezeknek sora rajtank végig ment s ja szegény gazda, valahara jobb kapókat érhet — Keserűen csalódtunk. A valófli nyompruak egész mérve még csak most teleik be. 4- .
v \' A múlt évi sok esózés és áradások által felmerült legeltető ós taksrmány romlás következtében a juhok, szárvas-marhák, sot még a lov«i között is ntgy volt a pusztulás vér- bajbsu, és métely bén.
Az irgalmatlan erős, és tarlós hideg tönkre tettel gyümölcsfáinknak, ugy á szóló- \' tőkének is nagy részét. — firós termő fák tóig f«Kytak, Az épen maradottak közül itt utt ha egy-kettő némi gyümölcstermékre reményt nyújtóit, a zordon, erős szelek, tartós , hideg reményünket teljesén meghiúsította. — I
Valamelyes cseresuyén kivül gyümölcstermésünk semmi. —\'•
A szőlőtőkében már a mnlt oktoberi I erós havazás! sok kárt tett; a téli zordou hidegben pedig a venyige általában elromlott, a tőkék nagy része gyökérig fagyott, még tóból sem hajt. - A tőkék ágy- és gyákér hajtásai természetüknél fogva nem termékenyek, de .jutii kevés gyümölcsöt matattak iü, a május 21-iki fagy. uagv részét megsemmisítette ; — -tehát borteruiésüuk min-
den tekintetben, silány lett; i mind ennek daczára a bornak nemcsak, áru nincs, de vevó sem mutatkozik.
Úszi vetéseink rosszal teleltek. A bnza ritka; a sok hideg esőben viszszamaradt, most kezd erősödni; ha virágzása kedvezó lesz, középszerűn alóli termést várhatunk.
A rozs nagy része kifagyott, a meg-\' maradott ritka, virágzása a rosz idő miatt kedvezőtlen; záporok, és a május 2l -iki (agy sok kárt tett benne.
Árpa, zab, a tavaszi záporok és tartós hideg napok miatt rosszul kelt, kedvező idő* járás mellett közép tefmést adhat.
A kukorica ki nem kelt; itt-ott ami mutatkozott, május 21-én lefagyott —- Éppen igy vagyunk a burgonyával, s a takarmányrépával is. —
Legelőink tűrhetők, de a záporok álul eliuapolva vtjnnak szinte a kaszálók is. —
Ezeken a fú ritka vékony termést ígér. A vetett takarmány kitűnő. —
_____r.l
Vágj felé és ne kíméld!
Vágj felé és ns kim Ildi Mily erő, mennyi h»Uro*otuág és mennyi öubizelóm rejlik • büazke jelmondatban, mellyel n kritikus kiáll a csata-stkra, ÍÖifegyverkezvó aa igasaágpáloiával, hogy megküzdjön a balvéleméuy nyomorult saoldoaai-val éa eseknsk vezérét, a tudatlanságot, kiUNS uyergébői I liogy gytfMleinreMg\'tl««az ésst a megvédje as igasságot Ím igaseágUlamág ellenében ée hogy kiirtu irgalom nélkUI a gyomot, mely üliperidák kertjében mert gjőkeret verni, hogy •(nyomj* a esellem i virágait.
így látva a kritikust, hivatása egées nagy-eserüeégében tűnik föl előttünk ás a babért lelkesülve tflaaQk hoiiojlokára. Vagy nem érdemel-e ő kouorut? 0, ki falója alá eakiídStt as örök igaaaáguak ée kiteesi homlokát a megkövessenek, oakhogy m*gvédb^M« mindaat, a mi ssép, |ó ée nemee, — éa axt nem a maga, hanem egve-dül as puiberieég érdekében teán ?! Nem érdemel ő koeaorot ?
A művész alkot, ée ez érdem S\' legfőbb érdem; mert egy élettelen v\'arouba;\' égy otromba kődarabba lelket lehelni ée egy papírlapról Is-■ügárQatatni as éeat j. annyi mint a semmiből elő varázsolni valamit, {egyenlő a teremtés legnagyobb fogalmával. Dia a kritikus bírál. FOlQlviss-gálja, eaétboiiosolja a művet a mfnt egy felsőbb hatalom gyakorolja [ellenében jogát. Alapjában kereai as BrOk igasságot éa kjméletlenUl vágja-
4 „gala" tiiczija. Dal.
Na tírj lányka Majd darai még, Búié éltedre hajnalpír, Kel emésztesd 8aép lelkedet
lbg aaived reménynyel bír.
Sirj, ba már
Kitart reményed,
8 végső órád feléd int ;
De ervendeas,
Ha kedvesed
11 d atsmekkel rád ttkiot
R. E
A tanár és védeaexei.
iaféaj.
Ina; ^lygart\'Ctrlén Smilia IllMli WMnOMMMV ALAJOS fl
■ ti|—ifcll* t—ff kftt ■Il^jittt.
(Telj tatás,)
Hüda tót watalil ée ativéhsa btesllé teaa gyfcgé4^ge<, melytyet JUmérn tikerlU, tőit mmétiétg a kiaéf ls|sdtlmát iérui, aak «trt aaea kelyttbs etü IhmM, hagy bieeeeégl tjáa-NAátti tfteaai egyWkaéheeeeetfc.
éaaa Iw*., méf Wi4eu téoat Meti sae* isimét ée «taal vaté eljegyeéeérŐI keringeti, Ést aMia^ aegaieUe 4i,sta tartatts aa •fésmt Mimiié, kaa ttéi vtstlefteete (#•
Hát nem ismeri ót lobban ? Hias es kég-déet eem isenved. De mi minden remény, eőt * as is, mely seivUnkbe nőtt ? Meg vannak e ások védve a vihar eiieu ? Nem I Kitépetnek ée esét-aióratnak, mirfá mk^okuyi por, éa a visasaemlé- • késés tőviae marad hátra egyedUI, míg a remény uJ, hajtásokat bajt, melyek eoiba virágaanak, el hetvadnak és elbainak,
Nem eokára érkesettel asou pillanat, mely-bén Nándor aavarodpttan hebegett azon szükségről, mely aserint bir hat 4 aa reményéről le kellend mondania, mivel a rég táplált reményt nem valósíthatja, mert — mert meg nem nevezhető kft-rülmények ée nehétségek gátolják esiv-« kivána- I tának teljeeitéeét
Oewdálatramélté eailérdsággal hallgatta ót Hilda végig. BUaakén legyezve saivének sebzett érzelmeit, uyugodlau, hidegen és elesén\'an, ezerencaét kívánt neai eijegyzéaébez; de most már őutúalma ereje megtört, éa rOviden ajánlva magát - komolyan ée hidegen távetott saját szobájába. Itt fájdalmas érzetének szabad folyást engedett, ősivel asoií férfintél, kire jövendobtl . ezereno^j" •géaz roményét helyeié, kigúnyolva ée gyoléattooasL megcsalatva lett. Keeerfi óra volt vt, m»ly fiatal, vidám szivének, mindazon édee álmait el&aé; de eaihelyt a dolgot nyugodtabban megfontolt, Nándor gyöngesége ée ingf-doaáea iráni mély atálat^tt érzeti, mert nemtelen önhittségében csupán a vagyon miatt vett ti egy nőt, kit nem asereteü.
Eaen azemlélődéeek előbbi kedveaét oly kétee világban tlateUAk fel elŐUt, mely által tton máftote lény, msljlyel annak képe még pár aapptl ezelőtt dvetvt volt, egéestn elgőzöl-g4tt Olt állett előtte, egyeseid, természetea rang-oantáiybaa, egy mindeunápi^ kösöneégee faja férfi — ki bár biaonyoe fokig eatrttai, és magát ne-razoeéetek érteni képet, eaerelme ellenséere nea talál, taouhan aaarényea bele lalá\'ja, kedvest iránti a klieő vistonyok eseriat beealatetai, vagy Urnát megújítani,.
tk bt tata kéftlaéayek lemondást ptrta ottlatk H) tátit, Istea atvébta, fogságba kell
adni, éa eaerenoae\' bálóját mái vizbe dobni, mi-■kjhiben terméeyteaen nagyon fáj, bogy előbb.i éwrUojink üej^ny tárgyának t dolgok ilysiéu I forduiatXlltraieuvednie kelI.
• Mindeneielre eaerenoae, hogy határosott nyi-ilatkozatot nem adott; igy aatáo becsülettel lehet a bonyodilombójl szabadulni.
Hogy Naudo* ép igy gondolt, aat Hilda belátta. Egées évek eorán át bár nagyon bfl volt bossá; de a, legkiaaebb ellentállásnál, melyre saertlm\'e találL a legesekéi) ebb látszatnál, hogy érette harozilái kell, késsen volt őt feláldozni — Nándor tehát, Hilda véleménye eterint, gyenge, ■őt megvetéirj méltó ember volt, és aa olyan, islaó fájdalma elmultával, nem lebptett bánata tár gya. Semmi ^rou s«m fűzte voli^a e fölfedezés ttíán aeraát azího*,\'haüár a tanár egész vagyonát megkapja jéi áldását is hostá. De mélyen Fájlalta; hogy ély könnyeimii hajlam tárgya volt. Nem eokára azonban győzött eaze ée a boessa ér-kelme ée megjehetőa nyugalommal tért vieaza tsokott foglalkozásához.
Akköaben Nándor, miként föntebb említettük nem engesatélődhetett ki vson gondolattal, bogy aa egyetlenegytől, kit Őazintén szere!ett, megvetve legyen ée a tévedéaeket melyek e lépésre vezették mélyen megbánva, elbatároxá, Hilda előtt telieieuj meggyónni ée ba as megbooeétana neki, ágy somsának és.naki éle\\ ée ia alra átengedi magát; de Hilda mind aeóbeli, mind iráebeli nyilatkozatait viisaSBttsitá.
(Folyt, köv.)
Egy tudós naplója.
Közli: RÓNAY IZIDOB. if o I j 111 á a)
Rtthámat s sasba közepére halmotttk öet sss. Minden iratot lepecsételtették ée asfokhoe vették. Sőt még gy«jtta*éft)a|** is tlsstrták,
soha sem láttam többé azokat. Kábultao követtem a rendőröket;
Hetekig, honapjokig valék a berlini foghás nedven jéghideg börtönében, melybe napfény ao-1 haaem járult.
Naponkint váriam kihallgattatásomat, s ki-ssabtditlásomat, meirt hisz ennek • okvetlen következnie kelte. Több mint 3000 fogoly hallgattatott ki, s| as bizony nem ment oly gyorsan. Végre reám is került a eor éa hogyan hallgat-láttam ki ? Oh, a tyiré urak pompásan értik. a legártatlanabb dologból a legnagyobb vétket kiolvasni jia a legnagyobb bűnöket a tapawtalat-
W ifjúra fogni,.....| egy ítélő bíró nem eokára
őrflléiben halt meg, tehát már a földön ie volt •ietenitélet
Vádolva valék felaégsértés éa néplázitásért. Találtak nálam piroi arany szalagokat, s elég-eéges volt. Azoii caomagot ia megtalálák, melyet Sándor megőrséa végett átadott. Phantaatikua eaa-badaágdalokat beesédeltet és a legényegylet tagjai névsorát tartalmazta Szánakozó moeo\'iyal csóválták fsjOket, midőn ártatlanságom erőaitém ée mondám, hogy • szalagok és iratok barátomé... ée én balga, még aat hivém, hogy Sándor barátom... Azután mint viasgálat alatti rsb% pátiéi bastilisba zárattara, — onnét Kőpeaia nedves Caaematáiba, melynek falai vízgőztől nedvesek voltak. Ojtjt szegény anyámtol levelet kaptam, melyben irá, hogy Sándor barátom iámét ott vau nálunk a keleti tenger mellett, ée hogy aa egées váróéban, a kOzeli kézfogásról beszélnek, a báró ée Adél kösött......
S mi tovább velem történt — mint politikai fogoly ? hias aa miudsgy, mindent a legna-
Kobb köaOnyOMégel hagytam magamon történni, ea Adel eíveeatéee után nem volt több vess* teai valóm.
Évekig tartott si vissgálati fogság. 1836. Augual. hó één olvastatott fel nékem ée még 39 társamnak as Uéleti
Feliégaértée miatt] halál I Oh mily jól teett ez fáradt szivemnek I Oly KJtreaa megválni a kínoktól. De nem ugy tsttt ki... ktgytlem utján
ki, temmitiii meg eeon rémit, a bt kel! mtgái M igém! ftft, melyik aboz jutui gátolják, ri|j éne* nem engedik- Mert a nép ió és nemes, • unui tgesság m, melyet alapjában kell biroie minden mdoek, i mely élűi ét nem meghalni alkottatott, a mely sstraőjét a diotők ét belhal-iaook torába akarja juttatni.
Valósággal a művészé a nagyobb, érdem, ae elismerés elad torban őt illeti; de aat o»ak, a kritika tatai teijeeté ét örökké.
Kritika nélkül olyan a mű, mint egy kötön-téget kődarab, melyhez szükséges a bányán a ki megmondje*: vajon aranyat tartalmn-e vagy homokot, hogy a laikat neerlbt becsülje, amint egyik vagy másik eleme tulnyomóbb. — Ámde uüktégu, hogy a kritikus fegyvere mindenkor ea osztó igaasá • legyen ét aat taabadon ben* nália; menten fölülről minden protekoaiótól t alulról minden gúny, rágalom vagy megvettetét batáiától. mert egyébbkéul elonlik w a nimbus, mellyel a tintelet — gyakrau párosulva a félelemmel nemélyét körűlvesai, t nemoeak hogy maga magát a köaönségenég ét mindennapiság színvonalán alul törpiti le, nanem btutnuyeai t árulója Ina aaon etemének is, melynek eáu-lója alá negődött a melyet hirdetni et fogan a to-eitani van hivatva. —
Végi felé ét ne kiméld!
A kritikusnak ragankodnia kell jel-saaváhos. A esi vet el kell hallgattatnia, bogy taabadon ottltkedhenék aa éta, t hogy aa ne csak taabadon onlktdhnsék, hantin egytatr-tmind hatással is; bírnia kall a szükséges anyaggal, a legkiterjedtebb taakitmtreiUel, mert kü-Főnben mftködén éretlen vajndáttá válik, mely taánalmat gerjeeatbet igenis, de tinteletet abba. ~ Padig hányuor megesik^ hogy ftgyvtre élettelen, tompé, Otutmaroaan^olja vele aa egén alkotmányt, a helyett, hogy aa idegen anyagot, i nemesebb rést megsértése nélkül, népen kikerekítené belőle; vagy hogy jobban is fog mint seilene, vagy épen félreismerni a hibát t ötne-tévesati aa aranyat a homokkal, mivel ninct biatot támpontja, ninct \\kar~ktere, a melyben othon éretné magát I Ily entek nem ritkák bálunk megy ároknál, tőt tlég gyakoriak arra, hogy a köaöniég elveszítse bitalmát kritikusai iránt, kikkel amúgy som igen nokott nimpatiaálni t kiknek véieményét magasok te már vagy épen nem, vagy onk függőlegesen elfogadni
Nem akarnk épen Bank bán-ra reflektálni, melyet ninte a kritikusok ütött-k agyon, vagy legalább is annyira elcsépelték, hogy negyedszázadig tartott aa ájulát melybe annak követkea-tében eaett Ott van például Berzsenyi, .
Kölesei kitűnő kritikán volt, kitűnőbb mint iró t csaknem mint nónek. Cnkhogy mig a saónok ét iró uépen megférnek egy mát mellett addig a kritiaust egy saemélyben azokkal enk elvétve találjuk Ősaaebarátkosva lenni Legtöbb-nör patniójuk alatt áll -nőknek s függetlenül tőlük, vagy pláne aaokat függve tőle, még ritkábban láthatni. Kölctainek it aa volt a ieg .a-gyobb hibája, hogy a kritikus mögötte maradt aa iróaak t annak hatása alól ntm bírt szabadulni, ét midőn megbírálta Berzsenyit, valamint később it, mértékét a kritikus nagyrént aa .íróról vette. — L
Beratenyi Kölesei bírálatát tuluigorunak s magát reá érdemetlennek találta és méltán. £• tQrtént irodalmunkra aa a nagy veszteség, melyet pótolni nem tudott senki korunkig, hogy a
• nem átért a megnyugvás, mslylysl aa tObhayire nem egyébb látnetaái t >1
t_i. L-1.1 Lall.L.. _
„Fohász" lánglelkü költője letenné köeébéía lantot ét — elhallgatott. A olnsicitát tüzével és népségével alkotott ódák felségesen tordon világában megállt fele utján a nap, hogy csak azt a kis völgyét ragyogja be a földiekének, melynek kebelében életét uyeré, s mely fekete szemüveget tett fel, hogy sugarait halványabbaknak lássa ét hidtgtbbtkuek érezze! Ilyen gyümölcsöket terem a kritika, ha a túlságba hajlik, ha a hibákát nagyító, aa éídemeket pedig kicsinyítő üvegen néal —
Szép vouát a kritikusokban, hogy tatrtl-ntk a köavéieméoybat tpellálui, hogy elismeri h annak jogát kimondani az élet,- vagy \'halál ítéletet a műre, mely eléje terjesztetik. He-
átváltoztatott ea ítélet 30 évi igen 30 évi várfogságra... t midőn- a kegyelem nyilvánításnál egy éln fájdalom kiáltás hangzott át, a kegyel-mezeitek kötöu, akkor.;, évek után újra lel-kaoaagtam elkeeerüit saivOm mélyéből.
Eteméi több ifjú ítéltetett el ItgáJdoUabb éveiben — 6, 8, 10, 12, 15, 20, 91 évi fogOgre ét négy éltthotsaiglan, mint venélvet orgyilkosok hurcaoltattunk egyik váróiból a másikba, tgyik homályos hidtg nedves Canmátából a másikba.
Évekig ültek ea ifjak, — megőszülve, bajra ét kedélyre oéave, Köpeuick, Spandau, Silber-btrg ét Qlata, Magd\'eíiurg, Gradenczí ét Kol-berg alacsony ét nedves Canmatáiban fagyoskodva ét kétségbe ttv.e.
Sokan nem viselhették .el ezen ilejnélkülí életet Mindig tökben a tirba tfilyedtek, vagy erÖtaekkal vetettek véget élőtöknek. Mátok él-\' tök kocák áztatásával kinézették meg a nőkéit... Ctak kevésnek likerfllt... igy Bouoingernek Síi-berbergből, Wagner és Itiinholdttek Hagde-burgból • Matiovnak. Kolbergből. Mátok megőrültek.
£n éltemnek ntm vetettem véget, nem ie kitéilém aa elnökéit, t nem it Őrültem miig.
Nem volt már annyi életörömöm, hogy ma-nekttlét vagy nabedaágra gondoltam vagy annyi életgyttlölet, hogy e nyomorult életet kivetettem volna, hanem anyámnak halálos ágván nem volt nehad t6Íf e vigaaet elrabolni, élni akarni.
It év év után műit ei nebéekenn kihalt erivtm merev tápadt vonásain — ét őta bejem Ölött..... ^
Ét ezután Ui Frigyes Vilmn Poronor-aaáf királyé betárta sasaiéit — ét IV, Frigvet Vünut 1840 Angiul. 10, fölnyitotta a népláai-tóknak börtönejiaját
Aa ifja őea árusok meghatva a nabadtág eraayeugaráiói metuk haaa öveikhts.
IV* Uf.)
nt fogadják, ritkán
ősainte én beltő iTitert különben nem. sudelmá-rak föl ellent oly érzékenyen, valahányszor in alkalom nyílik* 1
Ezen rohamokat logelkeeeredettebbeknak láttuk Petőfivel nemben eyilatkoaei t még napjainkban it akad Wy-egy pogányterménetil kritikus, ki busogánnyel keiében agyarkodik a köa-véleményre ée aatljjyonbukó sással fenyegeti: minek netán aa a ttrméasstiz követkuméoye, hogy aa Itgoagyobb koltőjétj csak annál féltékenyebben védilmnl Sáerenqn, hogy Eetőfiben több volt aa öntudat, gaadagabb a költői forrás és erőttbb az akarat miui Berzsenyiben. O egéét lelkével átérné; Magasítói czélját hivatásának, mtlyntk elérésében a kritikusuk csentráliaált tpt-landaotai sem voltak képesek; megtántoritani, vagy épen vianarléntanl Sokkal nagyobb volt a oaél s lelke anpkk inagasztosságával .tokkal inkább el volt telve. hdgy tem aa anró emberek kajánkodásairá ngyélbetett volna, o.a mázták kegyenoze veit, Ownoena tartá Ölében, át a múlták kiragadák őt k mindennapiság lakó Itvf Kőiéből t ftlvivék magukkal abba a tündérbiro-dalomba, hol aa atjher palanmot tengerében ró-, ttaítlltgtktn hintunalo a sitiiéinek, n ábránd, an atamény mag van Jtesttt(llve, aeolhangpkon susog a atphir és vidáman andalgó tttllémek fölött a nabadtág kiapjá terjeszti saét boldogító sugarait, — s liovn ntm érhtt ÍÖl a törpe ön* érdek toha és ttníjnifélb álnroa alatt. Petőfi föl-itmtrá a közvélemény bordertjét, ftltőbbiégét, melynek hatalma ^an aj kríükutok fölött it és aaokat megbuktathatia, J megeemmiiithttí. — ta etek megmtnték Őt Btrasenyi sorsától
De daczára aj kömrélemény éber ellenőrzé-sének, hány kisebb nagyobb értékű mű esett ée ojiik áldoaatául a Üríti kának, mégis mely vagy sohanui vagy otak; később fog előhoaatni a telidét homályából, fiova taszitatoU 1 a kor téves fogalmai, melyik láthalják a közvéleményt it, tlitélik, mig tgy másik! kor fölmmti az itiltt alól. Ea ta li giukább sortuk usoknak, a kik leg-kovéabbé érdemlik\' mtg:pt úttörőknek. De afatuin eaek irányában gondolkodott mégegy harmadik kri-tikuiról is, mely fölötte álljon, mind aa egyes, mind a közvéleményeknek: ét ea a legnagyobb ét Itgigaaságosabb Ikritij.ui aa — idő.
. De hogy napjainkból is idézzünk példákat, fölemlíthetjük, a többi közt Csikynsk néhány évvel eaelőtt megjelent „Jóslatját, mely habár nem it elsŐífeudi^CBillagzat, dt nem it oly utoltó rendű bolygód, minőnek a kritika tárogatói bar-•ogá k t kétőbb kiiüu\', hogy n akkori pályáaa-ton ntm onk „iiutUrinatok* szerspsltak. A darab előadán után ja\' közvélemény a sajtó utján batalruann kisdstt agitálni a négyanlettt kritika tllen. A darabot ovácaíókkal fogadta ■ ntr-tőjéntk egyhangúlag ítélte óda a koszorút, melyet a kritika kurtaVujjai vonakodtak tejére tfisni. És midőn a közvélemény fülzudiiit, a sajtó elkezdett alármiroanl, akkor megjelent a lapokban egy nyilatkozat féle, mely a „kimondott" ítéletet amúgy néphegtdtlnóban megfaragta, kiti-mitotta, mire aatánj a köa vélemény hullámai is lecnndtiülttk ■ lamn-lman vinzafértik az elhagyott mederbe. Jnltnltg még mmdig a Legény Bolondja képeai as érdekeltiég táigyattzerm aa ornágban.
A vidékitk általában, dt kUlönönn
Falriadok hóbortot álmaimbél. Atol MWtei futamokban Játnadumk k«xta|áral, n nő ttri oseppekbtn hull...*
Mint tttlelrónak köleltwégem lenue a rét-kertet lifssteai
Hogy tanyi rtgenerö népség mrajMlátá-rá erőtlen vagyok, aa ntm annyim gyönge-légemnek négyenért, mint inkábp e tor-ménetnek t n kart rtadtaőjéntk ttinéretért válik.
Szomorú tépelődénkktl ültem Uociímra. Ha valaki Miramareba megy, ajáulom hogy tok aprépémt vjgytn magával, mert ktlömbeu bujoean szabadul meg a halászok mosdatlan, a lenge nrjadékaitól. Ifitek tlfutnak a kocsi után, mig vagy könyöradomáoyt ntm kapnak, vagy rogynak. Ila padig aa aprópéuat valaki aka^a, vigyen magával botot. Ea a lat igazolása ■serint emphatikui eszköz tély tmtléeért.
Eete 10 óra után a -Lucifer* Velenoee felé indultam. Sokf nő tengeri betegságtőli rettegéstől, betegek voltak.
A város tömérdtk lámpájával, lenakadt csillagos égbolthoz haaonlitotL Lanauként egymásután eltünedeztek a lámpák, t künn voltunk a tengeren. \'
Lementem a no bába, dt ágyat ntm knp-haltam, mert mind el volt foglalva. Épen mikor lefelé ballagta m a lépcsőzeten, akkor jött aaon fel tgy fiatal embtr, boeztnkodá iát magyarul oaifra szavakban fejezvén ki, hogy már miuden ágy megtalálta a maga gazdáját. Maguolitottam, iimirtttiégtt \'kötöttünk, életei útitársra akadtam benne, t aa időt Vtlenozében együtt töltötlUk,
Kinek a taobában nem jutott ágy, n a fö> délzeten keresett kárpótlást, leterítette köpenyét padlóra, t ráfeküdt. Ea mentem elől e példával, t aat oly követétraméltónak találták, hogy a födéléit csakhamar migttlt nívókkal.
Ggysttrrt a kapitáay kiáltása felriasztott bennünket. A legénység ide oda fn\'koaott. Egy inéitól kérdeztük t lótás-futás okát. A bajé na-
Siaat ntm kímélni tapaeeta-a tekin-
nevű hajón •opánkodott a már elóre fél-
köz-volt
•ég- éi kiiebb városbeliek, a kikuek nem még alkalmuk a darabot enk negyedreudű ui-nénik által ii előadva látni, vagy épeu olvasni sem; bizony ntm tudom milyen tgyenet fogai mát uerezhtUek a]darabról. — Valahány hírlap van ée aunak valahány hivatott és hivatat-lan színi kritikusa, annyi téle volt a bírálat. Olvadhattak kritikát, íbejy a Legéuy Bolondját a Falu rosnával csaknem tgy szín vonalra emelte, e mely Tóth Ede koszorúját Koródi homlokára akaria köríteni, —j olvastak, mely aazal egészen ellenkezőnek áliitotta aj babér helyett bog&cjot szánt a szerző fejére és végrt olvashatlak annyifélét, amennyi cuM t kjét nélsőség kötött kigondolható váltoaitonákban elférhet. Hogy a kötönség hogyan okoikidjék el i hogyan talál-jou as igytnes útra ebneu a tapogatódsásokból épttlt labyriutbusbaJu ? alioz bajos dolog volna Arífdne fonalát megtalálni. Elo\'vassa aa elsőt, a másodikat, a harmadikat, i mivtl aaokból ttmmi batároaoit elméletet ttm tudott magának alko\'ni, már. enk punta kfváuctiiágból it mtgttkintí\' az előbbit, t midőn mltr végig olvnott minden kritikát: akkor, veszi ésart, hogy a Legény Boi lópdjáról tulajdonképen még enk fö\'ttlitti fogalma tincs. Valamelyik bírálónak igaza van, de melyiknek ?
A kritikus tem emberfölötti lény, abttur-dumot hát tőit sem kívánhatni, ő it tévtdhet; de aat megkívánhatjuk jbogy tévedése ne legyen akkora botlás,. hoCT következmény ti szembeszökők, kéazelfogbatok légyenek. Vagy feleljen meg hivatásának ét vünk ne rettenjen, ha a bal-véleméay egén tengere audul it reá, győaelmt ctak annál diotőbH leanÜ; vagy tegye It a tollat és ne kapjon abba, i mihez nem ért, A közvélemény a jelenbén, aa idő a jövőben majd Ítélni fog )
A tapoga f Ódzái utján ketervet a oaél bor jutát.
\' ! Bédty Mvjn,
Uti jegyzetek.
Ir(«: Virághsgyi Jóityf.
ÍL
A kertben még ttljn éptétben áll Mikin császár régi kntéfya. Es nem oly nép, n nem őrnagy, mint aa uj. Jelenleg a kertfelOgytlő
Ltdülök egy oaiprutfa mtllé. Fejem felett hután susognak a lombok. A teái aailaj tomboláiét enk a fölböwült tnnger moraja múlja felöl. Aa álom en0ik beaárja nemeim. Lelkem kibontakoaik porhBvelyébŐI. Hallom a oaiprut lombjsi klat a negény, nemtskeblü Mikn hófehér miiemének kéuégbt nett jajait, látom köoyttl-nemeit fehér kendőjével letakarni, ballom kinoti ■imakgité aakegáiái..*.*,...............
gyobb mei uyitégtt kóczot it nállitett, i ez meg-gyuladt#tínrenoiért ideje korán eloltották.
Miitor a hajnal kezdett bandnl, minden utat a fódélzetre aietett, hogy t nap telkelété-nek nagyszerűségét\' bámulhassa.
Ha valami Qiélt kitűnünk, a véletlen többnyire gördít váratlan akadályt oeélunk, útja elé. Igy történt ta moit is Egész éjjel tinta volt aa ég, de reggel keletin fekete felhők gomolyodtak, t igy a nap fölkaltét nem láthattuk.
Olykor egy-egy kii v itorlásha jó val talál kosiunk. Anny>ra migvoltak trakva faval I éi hordó val, hogy tlmtrülétlől teliettem Őke>. Valóságos iittiikiiértéi a hitvány járművel a paritól ily merne evetni.
Hat órakor feltünedeztek láthatárunkon Ve-Itbcae ragyogó tornyai. Neraaokára egy oaölöpök-kel megjelelt otatornában, beépitetr szigetek mellett haladtunk oiígabiga lanuságáv«H mtrt a csa\'orna ctak néhány öl mély volt
Aa utasok valamiuoyieu« födélátire tódultak. Miuden ároson lolkeiü\'t öröm ét ; fe^tOlt kíváncsiság ült. Meglipeténmben nem tsláltam aaavakat melyekkel elragadtatátom kitejeshflitem volna. Velencae előttünk volt phanteitikUs bű-bájában.
UI.
A vértelen a véges emberi nellemre nyomasztólag hat. a
Ebben leli magyarázatát at, hogy as uta
előkeld kínéeéet hölgy |Ö« • gondolába. Fel. akartam kelai, hogy neki M^jn át aa eltő helyet, de • goo4olás megelőiött lovagin náe dékem kivitt lé btn, kért hogy engedjem e nőt odaülni
Amilyen agyiéért a gondolát, épen olyat egynerf ea életmódja it. A kegylót felszedi a tengerből, s egy fej ftlálával — eoaet olaj nél-kttl — megeszi. Bokán kínálják az ídofeat el-cfcó pénzért ilyen kagylókkel, t apré, (fŐW rákkal Ha vonakodunk megvinni, ennek bébin-nyitására, hogy nem hal szörnyet tőle az tmbtr, magasaik nébáaynt, t hogy torkunkat ingerel}!, ujját ii mtgaeopja rá. Füiiek-fáoak kínálgatja, de mivel sinki tim vtn tőit, egyet-egyet nbizonyság okáért" aundaanyiszor mtg eszik, i utóvégre aat vnti étzrí, hogy mind elfogyott,
A gondolán egy do*eborúi ke.eekedő ült-melletlem, ki annyi metáa dolgot hallott Vtleo-oae otodntépiégéről, hogy oem bíft tllealillui torrá vágyának, miszerint Velenczét meglátbai<s. Mikor a „Hotel Bauera-be értlak, kifizettük n 1 lírát a goadn étnek, hamm as én nomnédom tgy hatóit nyújtott oiki. A gondolái tisaaev isz-iza forgatta —i még mégis szagolta — ismeretlen volt előtte, viiiiaadta nomnédonufak. Én figyelmeztettem, hogy tgy lírát adjoo neki, mtrt itt at natrák pént nem érvényen, Szomszédom ellátottá száját, i szavaim ismétlésére kért. Mikor kíváncsiságát teljesítettem, kezéből fi án tölcsért elakiiott, ho£r a hangokat jobban fetfug-bnn. A legfinomabb orrhangon mondá, miszt-lint lírája ntm bogv ninct, hanem píizkálják ki tűm vassal a két szemét, ha tűnél többit hallotta is. Mit volt mit tennie, tgy újdonatúj, fé-nyn ezüst forintot adott a gondolának. £at elfogadta. (Folytatása köv.)
Helyi és megyei hirefc.
I — Tatodti jelűiét. A nagy kamatai kaik. főgyfiina-tumban aa évi viaegálatok a következő sorrendben fognak megtartatni: jun. 2-án as ír raelita, 3 án a rom kath. tanulók kittam vitegá-lata mind a 7 oiztályban; 15-éu a Fii. ont. magyar ét némít nytlv, a IV. out. latin, magyar ét némít nytlv, VI. ont. latin és görög nyelv; 16-án V. oszt. latin ét görög nyelv, IlL ont* litiu magyar ét némít nytlv, II. ont. latin, megy. nytlv ét földrajz; 17-én VU. ont latin ét görög nytlv, yi. ont magyar ét némít nyelv, 1. ont latin ét magyar nyelv, földraja. 18 án francaié nyelv és gyorsírás; 19-én V. oszt, történelem, tirménitriji ét rainuyiiégtan, IV. ont lörténtltm, természetrajz, námttn és mértan ; 21-én V1L oszt. történtlem, terméaaatt n ét minnyíiégtan, VI. ont (örtéotlem terménetraje és minnyirégtan, U. out ttrméutlrnjt, námtan és ra^ao^ geometria; 22-én V. out magyer ét
látnak mindtn neme köat talán a t^ngariutaaáa legunalmasabb. A végtelen tenger | szemlélete eleinte gyöuyörrel töjti el a lelket, kjésőbb megszokottá, végre egyhangúvá válik, étj kifárasztja a Iliket
Alig vártam, hogy száraz földre lépbusek. Pedig még sukfcig kellett a hajón vintegetnem, mert két finánca jött hozzánk, kiknek paranoun-vára kinyíltak a böröudök, i titkaik napfényre ktrfllltk. Mikor a málhákat kikutatták, akkor uithttlttok le a hajéról egyeukét a gondolákba. Itt Miárti harci fejlődött ki. Miudenki előnör akart a hajóról leszállni., mert ettél félt hogy •zámára nem jut hely a goodolábanj t egy-egy gondola ennyire megtelt, hogy már tűlyedtini kezdett. 11a a rendőrök ntm vigyáznak a rindrt, aligha nem törtéut volna „malheur11. He egyik gondoláben hatnál többen voltek, a rendőrök a hatodikon felül levőket mát goudolábn kény tat-ritették át lépni £ zűrzavarnak és tok\' oaigány-ktrékhányátnak volt oka. Ugvanii mindtnki iparkodván htlytt foglalni, rakásba taszították egymást Éa e küzdelemben nem vittem rétet, mégis ió helyre tettem uert egy gondolában, t képletesen azonnal értésére edtam a gondolái\' uak, hogy caélseerű lenne itt hagyni e tolongást A gondolát megértett, intőjét bele mártotta a vizbe, i gondolánk hnitotta a viz tima tikrét
A gondoláeok bámulntoi ügyességgel tvea-. ntk. Olykor a szük otatornákon tia tiaeaöt gondola össze torlódik, t el eveznek egy mát mtl-let nnéíkfll, hoey ötneütköznének. Derék, jóravaló emberek, ae földböt tapadt uegények. Egész mtp elüldögélnek a csatornákon, várják mig valaki felszólítja őket egy kit körútra. A gondola egyik végén van egy utkréay, abban tartják ctekély holmijukat, t éjjel it a vizén- tartóskod-
némát nytlv, lll. out földrajz, természettan, tsám- és mértan, L ont termén itrajt, szemtan és rejaoló geometria. A magántanulók vizsgálatára néavt pedig iun. 20. 24. ét 25. nnpjai tüzeinek ki, melyekről n érdekelteket, valamint általában in. i köiömégit tiuttlittil értesíti OJ igaigatótaij.
— A tiéi zsilip nignyitata. Mint olvuóink tudják a közelmúlt napokban e&y nlamtgyei küldöttség tisztelgett e közlektdéaűgyi miniszter urnái Svntios Btnő alispán ur vezetése mellett a Zala folyó t a Balaton tavának saabályo-zása tárgyában, mely aikalemmal aliipán ur szép beizédben adu elő a küldöttség kérelmet fiz ŰgyrŐI e következő köeleményt olvneuk aa „Ellénőr41 május 29-diki számában: A siói zsilip megnyitása, illetőiig e Zala folyó ét a. Balaton tavának uehályeeán tárgyában, a mlti küldöttlég tiute\'gén óta, ea érdeklett felek tői eaámoi ellentétei érdtkű kérvény érkezett be a közlekedett mininteriumboe. Ordódy közlekedési miaintar, a tárgy fontniságát ét aa érdt-kek kfilönbözöségét figyelembe véve, elbatá-tároata, hogy n ornággVSIés jelen Olénnkának beaarán után — as érdeklttt felek képviielóit értekezletre Öseet fogja hivni, hogy a kérdést mindeb o\'dalról megvitathassák, aa ellentétek lehetőleg kiegyenlittenenek. A határosat csakis as érUkezlet megtartása, tehát a kérdés mindtn oldalról történt migvitatáu után fog meghozatni.
— Hyaefl Dr. Férnek LAealó városunkban ismert kön-, és váltóűgyvéd, lapunk t munkatársa jqnius 1 én kelt egybe Qoltliab Evelint ur-hölgygytl Zala-Egerszegeü. — Fogadja t barátnak frigyébea őuioto uerennekivánatnnkat, szívből óhajtjuk, hogy hána küsaöbén belül tartót boldogtág ét öröm tanyázzon. — Ennek kapcsában megemlítjük hogy ügyvédi irodáje jun. 1-tŐl Király uloaa 6. n a. van —
— Lapnak •IvatOt-hiiouyáia örvendetes tudomásul vnaik a bírt, hogy köztiszteletben álló tlrvéeynéki elnökünk Wlaisiu Antal ur nejt, kin májat 26 áu életveszélyei miiét hajtatott végre Béosbea, a legnagyobb valószínűiéi neriet éptn és tgénségestn fog visneedete
saerető ouládjáuak ée a társadalom-
őt ferróo
nak. Nem nyúzzák n idegent, miut gyakorolják I nak, melynek unteletét innyira bírta. Legujab aa emberbaráti neritet e nemét Budapesten, ( ben jött értetülés szerint a saerető nő ée auyi
Ha netlic egy félórával tovább tartjuk lefog lalve gondoláját a kialkudott időeél, alázatosan megemeli kalapját, kér néhány oenteaimot Ha adunk neki 10 oentnimet (n mi pétaaértékűnk nerint = 4 kr.) igen meg van vele élégedve, ha pedig nem adtak neki .triakgeldnt", akkor nm haragúik, vagy legalábn nem Mutatja.
A gondola egyedin vagyona. Bnea nőtt fel, eeen hal meg, t ezt hegy ja gyermekinek örökségül.
A ^Őkit különösen tisztelik. Egyuer bele Ütem efor gondolába, t mivel rejtau kivll senki tem volt benne, t mert at a Ugkényelmeaeb b boly, a legfelső helyrt telepedtem. Kétőbb egy
állapota né mi képen jarulát stadiumában van Adja Itten, hogy minél előbb vitnajdhtsnn enk körébe, kik őt aaayira neretik ét tinltlik.
~ A htlybili m. k. távirdai főállomás 188( jaaiaa 1-tőí keadve reggel 7 órától éjjeli ti óráig tart nelgálatat • éj téltől reggel 7 érátj eárva ven
— Cyátlkir.) Nary réasvét mtlNitt meo végbe vatéruap májúi Sk, délután 6 ónkor -Fürit Fanni ameey limitén, ki mmbátio vn radóra aeivbajbea birtelea kimúlt — As gyám te*tartál keidet! elétt oagyeaámu itmtrőrók rokonok ét Mánohé közönség gyüU ötne, hag; aa aibuaytaak a végiintenéget megadják, i
haifü kiáll UíMm kitűnt ti m. •derr-Wi, w%«ftk wáUeeúeáfljt tagfa t«.i * boujo-
CÍ 4 eaalid sélj t\'4}á»\'ittái enyhitae m AÍ taté rAea*Att 4 ?*4>g nyugodjék békével. -
— Mttfcttycii* bangverieny. A nagy-ka-a«a»aí jm^i iák. a*y—dé^et * aAröttnepély ?é-
rtéeal I b* a 2öldf«k«rtbeű egy alapitaa-i**4rt b*agv*reenyt tagnak adni Bwmi Kára aeneéaair ár baegóu fáradoaik annak atkára* Utnktaáaáo. A bangrereen programúi -|ÉI leg Saalebb togjuk köaleni. —
— (Irédkw hír.) QrAoebél írják a „Magyar Fáidnak* : K Mirt u évi auguaatua hó *ét<érel tog megnyittatni. A tAraulitt mely t fái-elatia alakalt, át m eldniuu <áJatokai már b« » (íjnu, • megayiié menetet, ba Rudolf rónörö-kii ctt megengedi, a magae mátkapár neveivel attatveavtt két bejóeel akarja nagy ünnepélye-•égge eaaköaöloi. Aa liaemíerv szerint aa idén caak a grácai helyi á l-l o m A i o k o u volná randw forgalom tentarUndó, de • mellett (Hieabél aa oreaAg határáig, ée eaenttl Lágrádig a Marin, uu>é» pedig Eeeék éa Marburgig a a Dráván iognak kieéríeü menetek tétetni, melyek alkarétól függ majd a bajoaáa további terjedelme.
— (Hymen.)Kuhu Ödön fiatal kereekedd a mait napokban váltott jegyet a kedvee Síréin Janka kieneaonynyai. Boldogtág éa megeiégedée beérje e aaép frigyet.
(A hazai ipar érdekében.) Már régebbeu emléke i itink meg aaou tervről, begy a herendi porcaellángyár fenntartAaa érdekében biaotUág fog alakulni, mely e gyártelep ügyeit kezébe veeadi. Moet ujeágolják a hírlapok, hogy e caélra neg ie alakult a nianttaág mely a gyártelepet a ta\'ajdo noeeal kölUndd eaeraddée utján r^aaféoytárea-•ággá akarja átalakítani — Aa egészre 100,000
lorint velaa aaJtkeégae, melynek, tele a gyárért éa aueak beaiátarteáéiért volna beleadd, a mi] aik felo nedig a -gyár daeiaénak fenotartáeára eeflk. eégee tőkét néyeaaé. A biaotuag iemert nevűi léi bakból áll • biatoa hiazeallk, hegy vAllalkeaáeuk eiknrUlui tag, ami haaai iparnak érdekékeu tti-lOUe kiváuatoe ie volna,
i:— Ciúoya napjaink voltaik a hétén. Baél hidegeég e eed •gyuaááttlAn; miuilia nem íi aa a aaép •nájoai idé járná, melyet a költák fonyiaaur éa anuyiiaor magéneketlek, mely aaoaban. Agy lát\' aaik o<akia a poéaiehen aaép, a vaiéiágban padig; épped ellenkeadje. tigéaa tavuauuk tehát mind-öeaae néhány aaép applte napbél állott.
— A tormási népiskolai növendékek Máméra májua bé 30-ikára kitűzött majális aa idd! kadveaótleneége miatt «niagtariható nem volt} miért ie aa — amint a aaélylyel küldött meghi-vékhan jeleve ie van — I. é. jttniua hé 6-án, vegyié jövő vaaárnap fog megtartani. Ila pedig akkor ie kellametlee ido járáa lenne, at aaután kővetkező vaaárnap tartaodjuk meg. Mely körül inán/rdl namoaak aaokat, kiknek meghívók küldetlek, hanem egyáltalábau mindaaon t. u-aknt, kiknek a wulauaguo megjelenni kedvük volna, liaatelelteljeaen ér teáit j ük.
Rövid hírek. — Tbaly Kálmán jelén történetírónk Árpád eirját fogja löi>Jv»k táreaaágá- j ben legköaelabb kutatni. — Gréf Zichy Fetraria ; Victor a párbajban kapott aobjébon meghalt. — NyirogyhAeán egy vaaaedeimee rablóbandát ke- ! ritettek kéare. — Aa oieaág fóvároaában 13954 , katona van jelenleg. — A oaernovioai metropo-1 lilát egy ember bántalmáata, mikor a aaékeeegy* . háaba ment. Elfogták. — Lejoe : bajor he\'Oaeg ! nejével ée udvari iaemélyee>éfel e hó 24-én 1 Balaton-Füreden volt. A tihanyi apát aaivélyeeen fogadta őket. — a e*íui tanoda reformátáaa Ügyé-\'
ben a kOsokt, rainiaater legkBaelebb enquetot feg egybehlrni —.A debreeeeei tíiakola ünkép-eokSie juaitla 6 án lógja ünnepeiül feonálláeáoek 40 dia évfordulóját. — A koloaevári aaintáraa-lat Béoebdl tveió viaeeatéréae utjin ttnnepélyeaen fogják fogadni a koloaiváriak, — filltager Jó-aaef, a aemsetl aainbáa nyugalmaaott taooriatája a jpvd bében uéhányaeor fel iog lépni, begy a köionaégtdl buoéuaaék. — Ifjabb Károlyi Iatváo gróf a végaett párbaj után aaonnal Nagy>Ká-rolyha utaaott, a hol jelenleg ie tartóekodik. — Sán Fanoaiioöban boraaaató vaauti aaereuoaétr leuiég történt máj. 23 án. Egv aaűk. ágányu vo» nat alatt akkor aaekadt ie a hid, mikor a kirán* dulékkal rajta át haladt,
i (Ahtf — Aiyner ÍHijomak) a legoagyobb pártolást érdemid vállalatéból, eRNemeeti ktiuyv-(ártíól iámét [jelent meg néhány tüaet ,még pe« dig e 46-61, tüaet. E fUeetekkel újra 3 munka fejeztetik b% u. m. Dayka (Jlábor- költeményei, Ketánoav Fairenoa Erdélyi levelei, éa Mikea Kelemen TOrOkoraeági levelei: eJÍenbeu megaeadd-dik \'Caokoney Mihály öaaaee müveinek kiadáaa, mellek kiadáaát, Uaraaali Gyula kimeritd biog-rapbiai éa kHtikai tauulmánya elóai meg, mely-beo Oaokonei egyéniaégét, k&rnfeaetének éa korának teliintelbe vételével » kellő viaagálatba halvMi. — B gendoaan aaerkeaatett vállalatnak eddigelé a kOvetkeed 12 kBtete vált teljeaaé : Kaatniy Ferénoa Oaaaea költeményei 2 kötetben (ára 2 frt 40 kr. kötve 3 irt 60 kr.J Davka Gábor kOlteiaóuyti (ára 1 frt, kötve, 1 frt 40.) E két tnUhfta) mely Kaeiuoay éa Oaykáuak aaá nioa kiadatlan veraét köali oldaxür, Abafi Aajoa irt bd a alapoa bevezetéseket éa jegyeeteket, melyek irodalmi beoeoeel bírnak Vitkoviea Mihály költeményeit ára 80 kr., kötve I frt 40. próeai müvei (ára 1 frt, kötve I frt 1 frt G0.|
ti válogatott leleleit (ára 1 Irt, kötve 1 frt 60.) ivofénvi Jóaeéf adja ki W életrajeeal éa |egy-eetellkal. Kaaiejoai Ferénoa Pályám emlékeeetét
ára ll Irt 60, kötve 2 frt 10.) éa Erdélyi levőiéit (Ikra 1 frt 80., kötve 2 frt 40. Zrínyi Miklée Bxígqii vaeaede mét éa kiaebb költeményeit (ára 1 frt] 20, kötve 1 Irt 80. valamint Mikaa Kelemen nlaleteágei napjait <ára l fit 80, kötve 1 frt 80) ée Törökofíttági leveleit (ára J frt 80. kötve kötvi 9 Irt. 40) Abafi Lejoe íátta el b^veeeié\' eekkél, illetdieg kioteritó \'Magyarázó néviuaUték* ]cul. Kéaa végül Kármán Jóiaaf inUreíu\'>k elad kfUetb-ia (ára | frt, kötve 1, frt 00); niá<t)d*k köteip, mely Kármáay nébá.iy (m^rftleii müvét la, valamint leVeleeéaét tugje tertalmaam, legku-aelebp jelenik meg. — A derék vAilaíatut iamé-tel»e ajánljukaa úodalmat pártoló magáuuaok. valamint ae in\'ézeti, oaabéi, koaaégi a önképed könyvtárak keaeldiuek figyelmébe*
Szerkesztői üzenetek.
H, F. fíudaMit. A kérdéaea ügyben ma-gánlevllet írok. Jó volna ha megírná mit tebe-tok ée miig alakban a kérdéaea ügyben. Hrivee üdvöalet mindnyájuknak. —
W. K M\'icta. Levél ia. lap ie ment. Máafél napig távol .voltem éa egyebek ia gáto\'tek ki-merúdbb válaae adáeára, mely mnat már egykét nep múlva keaedben leea. A lapok eltévedhettek. A próeai darabnak legköaelebn aort kerítek.
H. I Hd\'iton-FúrtJ, A kiváneág aa«rint történt A küldött vera a legközelebbi eaámbao. Ua nem gátoltatom, a nyáron meglepem. Őxirea üdvöalet. —
Felelda^aaerkeestd: HOFFJUIA Hér.
eupl-Gewlnnd ev.
400,000 Mart
Glücks-Anxeige.
Qle Gewinne garanvirt ne S t a á t. e r
Kinhdung imr BetheiUgvng un wi
OcwlDD-Clianeen veaa 8ta\'ate Hamburg garantirten greeeea fielé-Lette-rie, ia weleker Sber
8 MilIIonen 300.000 Mark
aíeher |Mmin wxrd^a mbraen. Dm Oavieaa éieaer rortbeilhaftee <)éld-Lotterie, weicba DUaff»niiea our 87,50(1 Leoee eutlialt, aiud föl-paar aiitilich: Der erffttufe Gtvina iat ev. aoeeee M»rk.
Primie 200,000 M. 1 Gew.a 150,000 M. Í Gew e 100,000 M. 60,000 M.
1 Gew.a
1 Gew.a
2 Gew.e 2 GttW.a & Gew.a
2 Gew.e 12 Gew e
1 Gew.a 24 Gew.a 4 Gew.a
3 Gew.a 52 Gew.a
50,000 M. 40,000 M. 30,000 M. 25,000 M 20,000 M. 15,000 M. 12,000 M 10,000 M. 8,000 M. 6000 M. 6,000 M.
•ed kobnmen aeleua ín vea
6 Gew. a 4000 M 68 Gew. a 8000 M. 214 Gew. a 2000 M. 10 Gew.e 1500M. 2 Gew. a 1200 M. 681 Gew. a 1000 M. 673 Gew.e 600M. 950 Gew. a 300 M. 66 Gew.e 200 M. 100 Gew. a 150 M. 25150 Gew. a 138 H-2100 G«w. a 124 M 70 Gew.e 100M 7300 Gew a 94 u. 67 M. 7350Gew.a40u. 20 M.
ara liooateB in 7 AUhei-
litttgan »ur www Entucheiduait-
Di* mfr Owwiirtaay iat am/AcA feitgeatellt und keetet biaraa
dai qautti Originallaot nur 3 Guld, $0 kr. Ö. W^ iht hall)4 (frÍgiuallo<>» nur 1 Quld 76 kr. ö W^ Üti vUrlel Originaliooi nur SS kr, (j. IV.,
und werdan difae vom Stute fannthtea Orifiiut-Louee (telne verbvteaen Premaaaen) aegva Iraakirte Eiiueu-duny daa oatrafea aelb>l naca den eotíerateeten Oegcn-dan «oa aiir ványadt
Jader der Betb*Uift*n erbált voa mir a-\'ben aei-nem ürifiae!-Looe* nuch d#a uit dain BUtiwuppen ver* aabeilvn Oriyiaal-FUa gretiauudaecbatatfebabter Zieb-uaf sofőrt dia amiUcbe Ziebangeiiate unaufpferdert aageesadt
Die AuszabloDg und VeraeoduDg der Gewiangelder.
eifolgt von mir dh-ee} u die Inteveaaenten prompt ond untor alrenpter Werachwinfeubeit -gf^ Jtét I—iill—j kaan iaaa atafach auf eiae P»*i-mümkimupímrl* uder per r§ctmmmtéirim llrúf m.tchra. ff* Mm W9ud$ Hck Jnier mű dm Amflrtfut étr *ak»
íntnltktmdm ZÁékmnf kaUtr ki tmm
733 3—» ff. JudJ d. J.
vertkaueaaToll aa
8AKÜEL HECK8CHEB tenr.
Tavaszi önra. — Ny Ari cara.
WIUMELM^féle
köszvény- és csuxelltMies\'
vér liszt (ióklhea
Wilhelm Ferencitől
gjógjaaeréea Meunkircheubeu (A. -AUötr.)
Alapoa gjdgyuláet eaaköaOl eada, kSak^ réuj, gveimekágjaaok lábbetegeágeiben ée idtilt makáca bajokben, mindig eveaedd eebek-nél, valamint mindeu nemű áa bdrkifltéai be tegaágeknál, pBraenáaeknél aa aroabau vagj teeten. eipuljr áa bnjakiroe daganatoknál, a. máj- áa lápduguláauáí, eranyerea bántalmak-nál, aárgaaág, he voa ideg-, leom- áa kdnyOk fájdalmakban, gynmorfájáa, aaelek bántalmai, alteeti duguláa, viaeláai bajok. magOmléa, fér-figyOegeaág, ndi folyáa etb. ellen. Görvély éa miiigjdagenatut\' tartóé kaaanálat £olytá«n ala-poaan gyágyii, mivel enybe oldó áe viaalet-najtd aaer, ami eaernyi efkmerő irat által bi-aonyltletlk. Biaonyitványok kívánatra ingyen.
Egy 8 adagra feloaatott oaomag 1 forint bályeg áa caomagoláa külön 10 kr.
Óvakodjék mindenki bamieitványok rá aárláaától éa mindig oaak aa\' iemert toWénye-een védett „WiUielm-féle köasvéuy- éa caúa-elleuea vértiatitó theái" kérje.
Kapható Práger Béla g)ógyaaartárában Nagy-Kaniaeáu.
(724 4 -26)
ö*zi cur». — \'J\'éli ónra.
A i
i i
i
i <
4
i <
Hindin kiu\'hldt u as ellő kitilntefve, Kaliab éreui Ferii 1878
roKtu-ieme/i gyára
; Hndapooten. a M a r k i t - h i d köaelében, kévsit Trlenrdket (konkoly v ál autó; 6 kü-
lOnfále eagyaágban. Trleur hengereket malmok aaámára. Kőplatókat. NzcielA roetákai, HalUkat éa roatákat oaápldgépek eaauiára. 702. 15-50.
fy-dir"(\'renímt W ►
I ►
► ►
I >
► ►
i
9
i. és MQller
XXXXXXXXDOOOOOOOCX
Házeladás.
Nagy-Kanizsán közel & főtérhez egy majdnem uj, igen jó és szilárd anyagból épített 4 utczai ée két advari szobiból, éa konyhából, 2 éléskamrából, borpinczéból és két külön bázipinczéból, padlásból, s két kisebb külön elzárható padlásból, két fódflttf fakamrából, tágas udvarból, jó kúttal, és szép kertből álló hát szabad kézből eladó. Ha a háut csak egy fél lakja akkor az utcse-szobák egymásba nyithatók s még egy hetia dik tzoba nyerstik.
Bővebb értesítési e lapok szerkesztője ad.
< (740 3-3)
Felhívás
^ hamburgi állam által biktoaitutt nagy pánalotteria nje-ráiu4aj>eeéljeibeRÍ réatTMalre, melyben ibbü, junioa 9-| ikítfil 1880. november I\'2-éig
8 mill. 320,000 markát
Úxeajoáaa nyerni kall. A 7 oaateljba beoeatett ej já* tóíterv 87,500 Borsjegy közt 46,200 nyereményt Urtal-au, esetleg <
400,000 márkával
KXJtXU*XM*HMU*H**XXXK**U*HKHUUnX*X£
Poudre de Serail.
BliHá9É LOUIZl alTén kedvenei ampora.
Im ampór vactoalUf lökéleteaiire, mindeu ártalma aurekl&l menlea áa oly khün5 tnU|4o*a4fO-UX ayyiaét hon minden aMic a kftl- «a ba.USIdOn kéwtetl porokai aoknoroün felaimulja; ú»jQ*n»érvü federojc aa ««ac4 m tÁajArU keUariwtlaB Wolyiaitól ffitfdvja, aa annak H taatatiuok líju éa tttménétoi aaioesaiat keteae-■aa gjjr. fcop • JgjríJfettbb mm ara képéé a port nj* imrwrmd, wely UtSaS hatiaalért BLaHÁKfe LOfllZA i—ajil) UvatkaaS aorokkal iOaiefte kJ:
Tíaau Műi Jer J. lm eaeldtt Vadáaa JTertnca óit. utóda.
illataierén urnák Balapeatea.
A Powbe 8enH. ié/wI 0n MtaiáK, nUóbaa kMaftla néniben piratlan, mart nameaak aa inni iilWiíütn áa awaáa, 4» ujaawy nadta haauilataál ártalmatUoitAgu állal u arcan oly kttlöiiöí Mtékoaj W 8MB gy«a<wl, aaAefl »á( «á4% n—iiítli artseweAl n«m UpaaxuHem, mely kiváló nüajdoi><áaáért j0«4baa mint IUiimi Miiwieil klaártlaf fcpk bainAálm, éa aafvafyoe gySxÜva, kogy íc^aimuiiwlallu jdoáfáért AltaUnoa eMaaaNBMa im tnmámá. \' Tiaeu^aal
blaha louiza.
1-10
Créme Pompadour.
a w mai Ml tm+ III Imik UJ aMri kMaMnkkel teM aiiiiklinilulB fbHtáa aikarth a vBAfkM .OillUI KMfáDOVMT* afáai ai^nria^r ée aa^Htaa élHlllUnom K« aaou aear, raelylyrf a a*»j api* tm harifc Immtm lartaeÉ MwarffriaN aftélkül, kegy ae i|áiia%<aik irtott « lai\'WMieila L HkniagMi *ti e Maalnlápkeiaa ajtolaeL — B ktttal aaaa j*relMCleral m*mi grtrtartwri lo térnéy ém I M»Bii*tí eaeaBÉMl tH W kr.

QÜÉ aaaa Uaafcatoy nlliai|e»w k naiilie, — wely faotafcW el^atfinl al nm Maaa. UpnyaM «e%aaaak vaMI >mi* éa aapl lleaaaaaekUa
Hbin «aka» POOOBS t» UUUtL a mMtk* WaMI rMlwyak vaa attálrv « lt 0 I liiHÉtii ntíé mkét*t\'-- mt** e lehelaU^IMŰLUtl l II eaaÜM TADitf e »VMrkW^*4wa VUUA1W, lnnmkiriin üfeaa 1
aa aaeé*i«liaiaei.
í nyer.! 1 njer. j nyer. 1 nyer.
1 nyer.
2 nyer. 2 nyer. 5 nyer. 2 nyer. l2nyer. 1 nyer. 24nyer.
A iijéreijiénjh mefallanittra. Ek«u nagy eyeiiwuáayketiM ioi vr eráai íredet
fél r.
nafjei
.- ja pedig ;
250,000 150,000 f 100,000 60,000 60,000! 40,000 80000. 25,000! 20,000, 15000, 12,000
4 nyer. á 3 nyer. á 62 nyer. á 6 nyer. A 68 tiyér. á 214 nyer. A 10 nyer. A « 2 nyer. A 531 nyet. A 673 nyer. A 950 nyer. A 10000 25160 nyer. A
saenk terraserftlag eebivauioeaa vmnak peaakiaoreuláa legközelebbi
m. 8000 m. 6000\' m. 5000 m 4000 m. 3000 ui. 2000 m. 150) m. 1200 m. 11)00 m. 500 ni. 300 in. 138
toríj
ára eaak 6 márka vagy 8\'jj frt m 3 ,, n } lt 11, - .. 90 kr.
| i / -i I »» >• i) 1 li H * ""-i__
ö\'n aiaaUllamlag bittee<tott andeti aoraje/yeket (nem ttilett proaeaeekl n fiaueg bektyldőae mellett e legtá rblapb vidékre la bernientcaen elküldöm. Caekály (aaae gjak poaU)áf|ekkU ia bekDldbetAk.
A cjteimfeckeiíjiáa rövid i ló Jntt 125.000. 80 000 ttbb 30,000, j20,000, ÍO.OÜÜ, itb. merkaa nyaniué ayakwt fiaeUtt ki veroiiiók, e ai által aok eaelad »»•■ reaetéjénenaagalapitiaiikoa járult,
A betétu a négy nymeejrkilátaaokhoe aránylag igen eaftályek, « e a4areMMkia^rUu( o«ak ^áuUni lehet.
Mindáa iréMtvpvó megkapja a uitgrtiídeláe alkalmával a blvatUoa lartal aa a hutás utaa e ayeremáejr* lajatroa ií. \'
A nyerinénydk kíflxotése ét elklldáae a atereaee^e nyerők kitanaagal aierink tenr«t*iUag eeekfaMtetik.
Megbinjaok idndetceetre mág f. bo 30-dik* előtt biaalmaeaa: ietéaaallk aa ehillroU kipróbált ctei eaágbes.
Bteijudecker József; ]
Dámmthontiiispo >»nk- én vAltóüílet Hambargban.
U, t A Sieindecker-hAa — qjiiideatlrt mint aailird éa biatoa hitelű ianaeratee)— nem eaoral kttlönöa rek\'amra; aaiért ie aa mallda-tetík, mina a t| köaönaég fiaVelmeateiík.
1741, 6-*)
Nvujteunk kezet a izereociéoek 1
400,000 márka
fftiiyereménrt nyújt kadmft raetb^n a! lngu|abb aagy pénnklaoraoíás, mafy a augnp kormány áiUl jáfabagyfa ba biitoaitta van. .\'
Kiüli uj terreaet eiAaye abban áll, bpgy néhány hó* nap iefolyáaa aiatj 7 aoraoláaba«\\ 45,200 ayareaMeyeek okvetlan kiaoraeiáa alá kell karftlnia, költök Uiálkouk 400000 frtayi ílaytramáay. ráasleg pedig:
1 nyer. A 1 nyer. A 1 nyer. 4 1 nyer. A
1 nyer. A
2 nyer. A 2 nyer. A 5 nyer. A 2 nyer. A 12uyer. A
260,000 1)501000 1{00,000 feo,ooo kooo 40,000 30,000 (25.000 1120,000
1 nyer. 24 oyer. 4 nyer. 52 nyer. 68 nyer. 214 nyer. 531 uyer. 073 nyer 950 nyer.
ra. 12,000 iu. 10^00 in. btrtX) m. GOOO m. 3000 ro. 2000 in. 1000 tn. 500 m. 300 m. 136
15,000 25,150 nyer.
etb. atb.
iQiáaok lerracriat birataloeaa alla-
A ayeramáoy pitUUak meg.1
. A Ingkftaelebbi elaA. ai állam által blttoeitott aye* reiuiuyliaiM eur f, é, jnniua hó Ma áa lO^n mkóxol-tetlk.
1 agáti ared.\' ronj. ára eaak 6 1 tel , i » t • ö 1 negyed. 3 , 1
regy 3 írttokr.U.b. , I , 75 kr.ei.b . - . 90 kr. .
Valameonri Imegbltáa ea uívany
__.üíBiPif aülegea bekfildéae
ragy poatantalvahy mellett uoiinal éa a legnagyobb Igoeddai aeakütSll\'Uk, mindenki magit aa állam ciiute-rétei ellátott | -ti aofijegyet kafivau tőlünk ketéb^s.
A\'magraeu. (uaekhaa me^kiráatatd hir»i»\'n* terte* letek díj uélkttl mellekfeltetaek, luindea hnaaa etta pe* dig feleiö\'iUa aelMU küldjük jMitvarűitfatiek * blrata-loe betMÍ jrgyaékat,
A nyeramMyee kiflul«M müideQkot; poe^oeaa *a a Ha ni j- ■tallaae aieiittt Un-téiiilc a nkitr kiívt- » tueg*\' kaideae Vagy klriaattt erdekeltjciakuek Aanin* minden nagyobb pLcaeia feaaaliá deaaeiiOtteteaaink *tta| kéil*eittathftikj
VaUaiatunknak mindenkor %»l»«i»tt a aaerenrae.i *í»k maa teáintélyei ttyaremény Miül\', gyakran ai elaA\' ttnyareiaanyekniek örrrndvaa it.* mint tiO Ooe
tta «oo i«»oao. aoooo lO UOll itb.J Üa-ttatUk ki.
Ax ily a wgaallárdabb eiapea arogfé rtHalataál.i eldiei4tliato|«g jniiiidenQtt bittonaeggal a legélénkebb] réearátflre aiainiibatvau, kéretik imr e kAteli bitiáa miatt. ia mindetj Inetrbiiaat minai aiébb, Maratta alulírott ptbikbáxlioje iaUaai*
kaufmann & Simon,
bank- éa váltd-Ozlat Hamburgban, Ojfáaarleaa éa «l-«djta mindaneeuiá ailamtftfeayek^Ta* auti réaavéeyek áa k"lcaöoeer*jagyeiMK.
Ü. i. köaaOnetQnket fejezve ki éaennel iráu* tank eddig tanueitntt biaalouiéil, felkérjük aa uj kiaorauínenáli ránzvéte re, — IdtSi\'ekreeOnk aaentu! ia oda irAnfitfeiid, mindenkor pontoe 4a aailArd azoigákt Állal tisztelt érdekelrjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Fduiebbiek. (8-8.)
Bérmálási ajándékok
A kik szép alkalmas bérmálási ajándékokat venni óliajiafiak:
azok forduljanak Fhciiel FQIdp kiiny vkcresktvkVbez
Naff y-Knn izsAo,
a hol <i pompás kötésű imor
könyvek fettM oldó áron kaphatók.
Fichel Fülöp, könyvkereskedése, Nagy-Kanpád, a városház bérházával szemközt.
<m

mm
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisiteleltei alólirt igaziratós«ea ezennel leleiiti, hony Zala, Somogy, Baranya es Vas megyék részére Id\'erJedA hatáskörrel
N. Kanizsán vezérügynökséget |
illilván fel, annak vezetését *
Gutmann S. H. úrra
ruházta, kit egyszersmind a (fiz-, szállítmányi- és jégbiztositAsi ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállifására,
károk felvételére jigymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1S80. januárban.
A Magyar-franczia biztosittf-nlszvénytársaság igazgatósága: Schwoiger. ÍYIoscovitz.
^ IvíSLg1 SLr-frs-XLoaisu "biztosító rész-vén.y\'-táLrsausá.g\'
igazgatóságának fenntebbi közzétételére hivatkozással alóllrott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérűgynökség
rezetfisét elvállalta a a vezérllgynBkiiégi irodát megnjltot|a, hol u biztositá«i ajánlatok elfogadtatnak ■ a biztosítási Üzletre, vagy a társaságra vótiatkozó mindenféle felvilágosítások legkészsiSgeBobben megadatnak
Blztonit pedig a lártatág
a) lüzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vleen leállított Javak károsodása ellen •
b) Jégkárok ellen ■ d) az ember életére minden Ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító ré»Ki\'én< társaság, melynek *
20 millió jfrankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 miirió lrank, azaz 4 millió arany irt
készpénzbéu befizettetett, s részint a főváros legalsű pénzintézeteinél, részint pedig magyar államérté:ékbpn és elsőbbségekben Ifett elhelyezve, f. é október 14-én tartván alakuló kdzgyillését, melyen a társaság ügyvezetésének élére következik választattak meg. !
Vá I a n z tmá n y. j
Elnök: Bittó István, ó Felsége val. belső titkos tanácsosi, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képriseló stb. Budapesten.
A1 e 1 n « k 8 k; Báró B á n h | d v Béla, földbirtokos, ornj képv. stb. Bpesten Bostoni Jenő, a párisi Societé de l\'Uuion génemle elnöke stb. Párisban Váluitmáiij I tagok.
Bobért Morin marqais de Baaoeville, az íosztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Fárisban.
Nenwelt Ármin kir. kereslted, tanácsos nagykereskedő.
Lovag zápori Regen ha r t Ferenci, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviseló stb. Budapestien.
Báró Tinti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. 4éli vasnt alelnöke, az osztrák nrakháza tagja stb. Bécsben.
Felügyel® bbattaág.
B e c k Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója. L á n czy Leo, a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Ii e ff i n Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Bndapestén. Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de lUnion génerále ve-I tér felügyelője Fárisban.
IgugataMlf.
Igazgatók: Or. Hí 11 e r Albrecht, köz- és váltó-Ügyvéd Bécsbeit. Kíb t e n macher Károly a „Hoflmann József\'\' nagy kereskedő czég fónöke | Budapesten.
iScb we i\'g er Márton kir. kereskedelmi tanácson Budapesten. Vezérigazgató: Moskovict Lajos Budapesten.
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét j és az üzletvezetés élén lévő, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint Menynyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nynjtani képes, | s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tőkeereje és áz élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítási nyújt arra nézve, .hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleélni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosalt köreteim nveire.
A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. jközönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt üjból felhívja és kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ügynöluégi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van, és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
N.-Kmúttin \'1880. májusban, maradván teljes tisztelettel

689 22—62
A Magyar-franczia biztosító részvéuy-tarsaság
vezérügynOksége N.-Kanizsán;
Gutmann S. H.
Kin Lekrlisjr
nach Csakathurn für eine Spezorei-Handlung wird sogleich aufgenom-men, Naberes in der Ei\'pedition jd. Blatté*. 749 1-3

l Eín moderder sehr schöner
ifit
\'mm

mm
MÉM
SliilíHöffcl
fast neu, ist ím Versatzamte bei Madame Therese Winkler bil-
BEHGMANN
íliepl^Kzappanal
a naplók teljes eltivolitáiára, ! darabja 45 kr. o. ín.
Nagy KanÍKáo PK.ÍGER BÉLA J
|7I11—\' pópsstrtáiililuítl\'j^ H
ligst zu verkaulen.
748 1-8
Ügy?éd irodai hely változtatás.
Van szerencsém értesíteni mélyen tisz telt agyfeleimet és a-a. é. közönséget hogy eddig a Mayer József-féle házban Városház ntca fi. sz. a. volt igyv t\'rod, folyó jnn. 1 napjától, gtnfiy uícit S se. a! Wáu fűt j hiibofú lakásomból tettem U. I N.-Knniua 880, jwi. 1. Or. Fm1 UttU, \' tltt-4. U> k tiltt IprU.
OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOC
Ü i IIIIIII M.9 gépgyáros, MARSHALL SONS & Cmp. Lmtd.
es
(Gainborough, Angolország.)
főüteynöke Budapest, váczI-Ol 12, ajánlja N Gózinozdonyait, ^..hb *«*•*•«, u, «*«, <. u.im.-nní.r.,
fouJiiwáiiiiíl legújabb Wk«é, kett<* tisilitó-tofivél, nabUalműolt illilhato kdlönaílnogarrel,
V\'SttJW\'gvpClI, tmUgválMitó lléwtilékU szabadalmason buóiaájgi Snélító kéiatllikkal vagy uélkll. További
Őrlőmalmait, \' "ind"
Árjegyzéket és ieivilnKositást nyújt: fijtelalta Bér N.-Kaaiuáa. N* Arrgyzékek klv&natrn Ingyem éa Mmeatre. _ (746 2 -6)
lt> PetTlIáfMlUMMl fcétM&gel sieolgil Blejnlti Mór Nagy-líinliíáii.
Njomalja és kiadja FiacM Fülöp Nagy-lUnmáa 1880.
OtfUMMt
Nly Ii^imiMám tjj»ér«.»|,» > ikK itt. mtm
UMM ár«k

IHH
<V?*Mr I V. pbMfftH
w 1 tr H . • Hm Ül ,.
I
ZALA
tértéért* W\' fl.ft • ita •*»I|*\'.iii r4at4t »>>

■MM ÍM \'»
■émeetotlta Uvek mi fosé*
fogadta Utak «l.
k&iratot rimm nrá Mésto*k.
Hyilttér; rtlitiera lu kr.
MEGYEI ÉRDEKO. »
KÖZ M 0 V E: LÖD ÉS I. TÁRSADALMI |h GAZDÁSZATI HETILAP A ZALAMKGYE1 GAZD. EGYESÜLET1 ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
24. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1860. június 9 én.
t
VII. évfolyam.
Nagy-Kanizsa, junius 5-én.
Kovács Zsigmond, megyés püspök ur ő exceílentiája szombaton délután 6 órakor érkezett városunkba, hogy híveinek a bérmálás szentségiét oszsza ki. — A főnkéit szellemű főpapot nevéhez és érdemihez méltóan fogadta városunk és vidékünk, mely fogadtatásbsn katholikus hívein kivül városunk más felekezetű lakottra is Örömmel és lelkesedéssel vett részt —• Már a szombati napon ki-tűzettek a házakon a nemzeti szinü lobogók, s habár egész nap esett az elő, mire a városi képviselőtestület jó része mint. küldöttség elejébe indult a szeretve tisztelt főpapnak, hogy ót még a város határához, érkezte előtt üdvözölje, aranyos ragyogással kisütött a nap, s a főuteza csakhamar megtelt közönséggel, az ab lakokat pedig kíváncsi hölgyek lepték el. Kőzd hat óra előtt megérkezett ő exeellentiája, kisérve lovas bandérium-tói, az eleibe indult sok tagú küldöttség-tői, négy lovas hintón, s egyenesen a felsőtrmplom elé hajttatott, hol a nagy számban megjelent közönség által tiszteletteljesen üdvözöltetett. Itt csendes imár> iát végezvén, szállására — a nagy kanizsai kegyes rendi társház épületébe haj-tátott, hol a város küldöttségét s egyéb tisztelgő testületeket fogadá, azzal az előzékeny-\'^szeretetreméltósággal, mely e szeretett főpapnak annyira sajátja.
Vasárnap reggel, íjuár hét órakoi ment ő exceílentiája a templomba, "hol rövid misét mondva,.a bérmálás sznntsé gét oszia ki a rendkívül nagyszámmal megjelent hívek és serdülők között, számra nézve köp*l 3000-en. A lelkes főpap példás nyájassággal és türelemmel végzé fáradságot, de a híveket annyira boldogi to, a lelket meged\'Jf tisztét egész két óráig délután, amijtor ismét lakására bajUatob. fi
Marom óra felé díszes társaságot gyűjtött magá köré a kegyesrendiek vendégszerető asztala. Két helye\'i volt terítve; ott voltak: a főpap üdvözlésére sietett megyei bisottsági tagok,Modrov icsGergely apátur
ő nagysága, Zala-Apáti bjól; Zala\'taegyo nagy népszerűségnek örvendő alispánja,\' Svaatica Benó ur; a.fiatalj lelkű s a közügyekért lángoló Giavinía Lajos ttr; az érdemekben gazdag jeles sző II ész, a me gyei gazdasági egyesületnek nagy tevékenységű ügyvezető elnöke ÁrVay István ur, — a városi hatóság képviselői, kja-t\'uiai törzstisztek, a városi és \\ idóki lelkes pápsá/. mindezeket a hely buli kegyeir. ház ritka jószivü lőnöke, főt Berzay Elek ur, valamint rendtársai kitjüntetősziivélyes-séggel fogadták. RÓviddel három óia előtt püspök ur ő exceílentiája lépett a teremne, s a gazdag ebéd kezdetiét vette. — A házigazda vendégszeretet^ ez úttal sokkal nagyobb yolt, mintsem hogy a refecto-rium a megbízottakat mind befogadhatta volna, azért fent s. folyosón is terítve volt Hogy a dús lakomát ősi szokiis szeriut több felköszöntés |s fűszerezte, az természetes, ép oly természetet}, hogy ezek mind a szeretve tisztelt, | lelkes toptrpp vonatkoztak. —r Az első felköszöntőt! a szíves házigazda, főt. Berzay Elek hu főnők ur mondotta, szép ós lelkes szavakban üdvözölte a magas vendéget, ki apostoli buzgalommal siet híveinek lelki UÜ vét előmozdítani. ! j...
Nyomban 8 utána p nagymélf/ndaa emelt poharat; beszedjének bevezetésében háláját rója le mindazon egyesqfc és testületek irányában, kik az (í logadtátásáta közreműködtök; lelkesnél lelkesebb szavak bán szólottak hozzá lelkes emberek a tis/.telet és ragaszkodás szaraival, b midőn ezekért köszönetet {mondana, visp-szaemlékezik a kegyesrendiekre, kik körülúlfe legtöbb érdemei Mérették gyermekkorában; élteti a megyei tisztikart, a közös hadseregbeli és honvéd tisztikart, a városi hatösánot, a városi tisztikart, a tiszteletére egybegyűlt papságot, s a város kd\'MÖnééjffél.
Után na Pap Ját^os kngyesr. főgym-nasiumi igazgató ur olvadta fel érzélünes, megindító hangon, 9Endétckangok• czimü szép itlkalmi költeményét, mely á jelen-voltakra megindító határt gyakorolt s melynek végén lelkes éljenzésekben tört ki a hallgatóság. A költemény liróját
melegen Üdvözölték minden oldalról. Egy díszpéldányt ő nagyméltóságának nyújtott át a fen tisztelt igazgató, egy másik díszpéldány emlékül a város birtokába megy at, azonkívül a jelen voltak mindegyike kapott egy példányt a, költeményből, me
lret olvasóiuk közlünk.
gyönyörködtetésére Itt
E9IJLKKHA1VGOK
i.sjgyniéitóságu éa főtisateleudő
dr. Kováén Zsigmond uruak
Vei» |»ráin-pjiy!w*nieíve pütpilkónek, 6 íeluégo vklttugoi balsA titkai taiiái:«0pHnuk. királyné Afolaégft udvari, kancitllárjé-nak, kittudomáiiyok tudorának «tb Elil fflpmtori tátofn-tii» alkalmi ni ajánlja, a nagy-kanimi kegyVa tanitóraodl { Uradat.
Miként a tettgór zaklatott hajósa Boldog, ha vészből biztos partra száll, Ahol reája repeső öröm közt \' Kisded családja kitárt karja vár; De boldogabb, ki vissza tér a tájra, — Babér köritvén fönkelt homlokát — Melynek hatáiát gazdagon reményben Mint ifjúi; egykor bízva lépte.át . . •
A mult időknek tengerén bolyongván, Ötször tiz évet átszel kis hajóm . Egy nyüzsgő város ifjú népét látom, Amint a Múzsa hívja biztatón \'Közlök vidáman, mint ki. érzi, tudja, Hogy rá jövőben nagy szerencse vár, I Egy ifjú lépdel, hordván elme-terhét, i 8 a Múzaa liivó csarnokába száll.
I S a míg köröste gondtalan nyüzsög, zajg A könnyű vérű társak\'kis hada; Derült arczának tiszta szem világa A tudomány igéin járdala. Aj gondolat, mely emberagy ba\'termett, 1 Az érzelem, mely szív be\' megfogant,
Nagygyá, nemessé lenni vágyva, égve, I Elméje s szive rejtekébe hat
I így nőtt az ifjú Istennel szivében,
Elméje kincsét egyre halmozá: i Az égi kittnek szent világa fénylett ! Eljötte, s őt az ég felé voná. A jó szülőknek óhaját betölté, Krisztus keresztjét.hordák vállai, S az Istenéhez vont szív lánghevével Az Urnák szent igéit hirdeti.
Munkája áldott; szózatos ajakán Ai Ur TóIelme szívből szívbe tért Istennél kedves, emberek kegyében Neve mindegyre foglalá a tért 8 az Ég kiönté áldását felette ; Buzgó szivének vágya teljesült: Soknak világit, példa-kép a jóra, Bajnokká edz korosat, serdülőt....
Ez a kép multad, szent egyházunk Disze, Kovács, Zalának nagy nevű fia! \' Eljöttél hosizo ötven1 év után, hogy Nyájad ra ajkad áldást mondana. Im\\ kit mint bimbót e város falai Láttak feselni, teljes díszben most — Az élet-kortól nem gyengült szivében -Ölömet, áldást s égi békét hoz.
Eljöttél, hogy, mint a Mester eselekvé, Körödbe gyűjtsd a jámbor kisdedet; Oktasd a jóra s kenje fel titézzé Az élet-harozra fölszentelt kezed. Oh 1 mert a gvermek, a szülők reménye, A hon s az égyház ifjú bimbaja, Szirtes vidéken, az élet-vadonban Iránytű nélkül mélybe hullana.
Eljöttél, hogy) meghozd a dúlt kebelnek A békét, a minőt a föld nem ád, 8 a szenvedélytől zaklatott szivekben Lefegyverezd az indulat szavát Kibékíts embfcrt sorssal és az 8 közénk leszálljon az Ur angyala; Ilogy egyek lennénk hitben és erényben, Miként az egtyház hajdanán vala...
Tekintsd szavadnak rajtunk szent hatását; Szivünk szerelme egybeforrt Veled. Örömben úszik két szemünk világa, A mint felhangzik ajkunkon neved. Keblünk maigáaztos érzelem dagasztja, Körünkbe\' látván mint Egyház-nagyot, A kit Zala ejzUlt, Nagy-Kanizsa képzett, 8 Veszprém-biegyének főpapúl adptt,
\\
Nevedre buzdul ifjú nemzodékünk, 8 példád követve szépre, nagyra tőr; Deák s Virág nevével egyetemben Kovács nevét szivébe vési föl.
A t\'frW táiczija.
Levél Kád 13* Janón harátotiikox
Nmh tiae«k4U, hat l!6r$fdöii IIDumI ail ts 6r«ff tfcUkT Hullom macj6tt«l, tiir iat >v
taketa caak tudtul Ma «dad I
DijiM (lUabtra, *<éj» ficséni, á* tnar aéf i« caanya dolog, Hegj bo»Djikur»»i!j5: béreit kid Stivitd rnttjrln* at^kopvUt
Vnfj ttom élak «n H if De biai\' Nyuffwduaui bar a ÍWd alatt, Magvamat! hugj kSuliiUcd agj Adj<m-iat«»n«l ..i alrumai.
y«gjr a barataaf. % S>*l/*t SaivvutW wly lin^pnl ói»Wl, Caak ftiiii ro.lt, iáit Janiét -f^^tt^ fjM fj kiaiifü alél?
Dejai\' «f7 lu ast kiyaMoa. Zoditaoa rai aa««t Hl>;rián KfT jéfktfjtt, talUaaat Kofa loiikuk r»a boni laka*.
■wt a WrataA* ... íh, de Uiai\'
IS pr#<iikalok itt im ! 1 ■; Utat p >p • |il twéw*
ft «tfj UMt I
QiM«l Safd J-nr* tfiutd • iSaSUSsk IMél Mfrv^ll A Ms*. Mlf a kn^Mf VbifMtrtku a Uf *
Iji^ |il a ii|t taűba ariat, M nRártö WU & fé0Í «H islNlt j
U é< HgtSt h Suat
IrL IMMáw* Í\'•afc.áaa ; m si^ éi ti lr;\'rk ialtd, UulMik\'l MÉ ftküSSM $0 IkalHn MSsá
§■
D» sH —> 1 lattfiS | 0 M« «lt a» »SNi
§ bigy MIM m MÉ Utoca «iasá «•>§>
If*a, avapl Öt ai iaUnek tűilaj kittek Uo alkoiák: Mabb, bofT kipitt&iik ii)lérjto, Dh cü.lfálib, mint a d>|lt bab
Hejh ea»k 1 mult uí; t\'doa uiult 1 -*■ I)« uti. — mijd el ts roledein Hokj neked írok ; te badii; Barátom »agj ni>m katfTaaam\'
Klltaba* is a barStaág A atarelemmel olj rokon. S éa aokaaor, de aokasor tket MegvalH»tUni aam tudom.
Nem I tudom; de aa nem bibim 1 Ai ég aflra. bogj egrwant, SsPaíailtvel Jteraaaek\' éa Jé baratat é« nép icafijt.
B.-Fflrpd t88Ó. máj. 36.
Rétfty István.
Egy tudás naplója.
Kiteli: BÓIVáY IZIDOR.
[ •
Nskani íiüúi volt basám, nem volt senkiit kit istrslhetiem volns; Vigaéalaiatlau agyedüí 1 álioliam e nékem idsgeo világban. Anyám haiti I volt, — Adei hálva volt, miut legjobb barátom \' menysacaonya halt el hirtelen — uébáoy héttel aiua végaijagyaéei üuuapély u\'áo a caerjék alatt I hol mint gyarmakek jáUaottunk, hol as elei I aserelmi oeókot váltottak... meghalt mint a lej 1 vél, maijel a aaél a fáról tép, kisa mondotta egvf kor: Ha n«m véa«ltnes|I Jen6 varáaesemei. eloL I aeek Wrttlhálóaiak mint a klgjrótekintet a mi dárkét — oem ípgok slleotállkattfi, de meg to : gok halni. |
Ob I éa én nem bírtam a estrotetremélté I barátot gVÖÍ8fniJ oly soegény oly ttree lett S I aeivem a két évii dtometteléa alatt ... oeak latent ! kértem, hogy ulakttk ujfa ne \'elálkössenek.
Hékam iBinötn, minden kBotaj0e/-l4at s« I | kossá K he e«t spavait eohe nem birám fe
lédüi. Ha aaera\'viuért küzdeni akarok, éraatem egéat aaeuvedélytfrel küidök
; — — Sándor egy eiókató férfiú a Itirods-loniban Nete aok érqemmel említtetik ea ujeá-eokbaii, oNaaom \'mint mé« kBaOnyOa újságot. Vájjon érdemjelei mellett boldog-e ?
Gyámom éa neje uamaokéra követték leányoka". Egyetlen aserelett %ysrmekük halálát nem bírták (uléliii. Bajiam ki akarták pótolni, mit gyer-MiekUkön elmuleastottak.
Nagy Vagyonukat nékem hagyták. Legnagyobb réáaét a foglyuk köaölt oaaioUam ki. A maradékkal a nagy világba mentem. Aa volt moet baaám I Másik harántat, reményeim Búrjaival, caak egyszer láttam. Égy létét, viharoa élben voltam jaa erdőben, uiidou már a fák hullatták leveleiket. — ée kOnytelenOl térdelum le airjaimboS a Imielőtt a nap iölviradt volúa, iámét kivátidoroltam a nagyvilágba...... aa egéaa
világot bejáriam, dolgoatam, sokat éa alepoean. | dolguatam éa a ienné«setet átviaagáltam, mond- i ják, hogy jejeuiékeny termé>aetbuvár lettem. I
Aa neie aa én érdemem. Eegem nem nagy- I ravágyáa. n«m ludományaaomj kéeatetett; nékem \' dolfosnom Melle, hogy ne\'!egyek; Ougyilkos, Et I anyám utóiaó á\'dáaa erőt adott, kSunyei aaeutel- I lék a íresskep sorokét. Aaonban s dolognál sem I tanultain feledni Sahara puastaaágában, Sibiria 1 éa Qrftnland jéghegyeinél ée as afrikai oyremi- j aoknál mindig hallom a keleti tenger kék habjainak aejiáek, a fenyő ée bftkl iák leveleinek eördftléeét, a mogyoró cserjéi auhogáaái, melyeket áthat egy eeOet liaata vidám gyermeki ka- I caaj, éa mily gyakran, ob mily gyakran ressen- I tea tÓI álmámból uját lelkiismeretem esavától: Tertia ntus more est.
. Néhány! év előtt nyáron a béWwmi begyek egyik TÖlgjábaii laktam. A magányoe hegyek I kifeji sétáijnibau aokaaor találám e terméeeetbu-1 vári Úeiote oeak némán kBsaéallnk agy máénak, 1 míg egykor egy hegyeég lejtőjén aa öreg ural
elejbém jőve találám, midŐu eaelenoséjébe növe nyeltet gyűjtőt\', örültem, hogy a magányos férfit megssóliiketám. Már rég felkeltette órdekwltaé-gemet. tudtam, bogy egyedül lakik egy kis báai-kóban fönn a begyek között.,., kilátással e távoli hegyekre.
Gyermeki tiszta szemeiben láttam, hogy nem kUlöuoa, csak agy teljaaan elszegényedett földi élet űzte ki e magáuyba.
Az nyerta meg szivemet. Egymással tovább lépdeltünk e nom sokára mint töldik ismertük meg egymeat, a! távoli asép keleti teoger mellől. HidŐn másodseor aa erdőben találkoztunk éa be-aaélgettflnk egymással, csodáikoatam asélee tudománya ée gazdag nemee szivén.
S midőn egyaser lakába mentem gAle, melyet ő maga épített, megmutatá kincseit.
Seegényes ágya fölött egy kioeiny róaaa párna függött, láteoott rajta, hogy gyermeki kéa készítettc — a párnán feküdt egy megfakult kia medellion. Soha aem volt bátoraágoin megkérdezni, vajon ea talán valami édes emlék. Csak midőn e szó „DiÓzaedés* állal aaivét megreu*
ditém, s élettörténetét mesélte el--— vevé
kezébe a kis ara^y esivet éa e rugót megnyomva, egy kis aranysárga íttrt iátsaék. \\
Nem voltam [képes valamit visaonoani. Van-uak oly eaeméayek melyeknél a vigaastaiás oeak keserít.... A ház Ajtajában némán saoritám meg kesét, ő mélyebben most be aa erdőbe ée én elmentem a völgype. A eaikla megkerülésénél a aaél néhány hangot bozettHliembe. Hal Igatódaám:
Aaj at éa fíjdalaua Egtadél riiegaew A távot ptMUbaa...
Ősszel a bucjiuzáskor megcsókolt, éa éa sírva borultam nyakába, eejtők hogy többé nem látják v\'uizoút egymait 1
Néhány bét előtt nevét as újságokban olva-aáu) én aok dioaénteat fölötte. jEgy tudománvos buvárlaU utasáé alkalmával Afriké vadai Által megöletett
•kssW ftMf l«tyt>nwti<>i k AU. ssAm
IMlsUd írek
& fit.
HiH t*1
I f»l Mii ÜÉrillBÉBjlá «» wrtw ? WhbaeSfi
iHH
4e ft
1ÁLA
Iwkinll W
»SM*»4\'l fO| »»« ••»* M »S
HénMRtetlM lMr«k mk itwsrt leseiből, fofadtatnsk el.
Kézirstek ríhu ti«m kilésfc"1 HyiltUr:
f tUlfOf» Vr.
megyei &rd&k-ü. kóz m ü v elődési. tá rsyy d/j ijm i jííh g azdász ati ti et i la p A ZALAMKGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
24. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. junius 9 én.
VII. évfolyam.
Nagy-Kanizsa, junius 5-én.
Kováé* Zsigmond, megyés püspök <5 excellentiája szombaton délután 6 akbr érkezett városunkba, hogy hívei-k a bérmálás szentségét oszsza ki. — föukelt szellemű főpapot nevéhez és d*mébez méltóan fogadta városunk és dékünk, mely fogadtatásban katbolikus vein kívül városunk; más felekezetű basáira is Örömmel és lelkesedéssel tt részt — Már a szombati napon ki-tettek a házakon a rjemzéti. szinü lo-Igók, s habár egész nap esett az eső, fe a városi képviselőtestület jó része art küldöttség eleiébe; indult a szeretve MrU főpapnak, BOgy] őt még a város ujához érkezte előtt üdvözölje, aranyos gylgáseal kisütött a nap, s a főutc\'za ikbamar megtelt közönséggel, az. ab koaat pedig kiváncai hölgyek lepték köz**! hat óra előtt megérkezett ő uel lentiája, kisérve ló vas bandérium-I, az eleibe indult sok; tagu küldöttség* I, négy lovas hintón, s egyenesen a liőtemplom elé bajttatott, hol a nagy ímban megjelent közönség által tiszte-;teljesen üdrözöltetett. Itt csendes imá-| végezvén, szállására — a nagy. kani* M kegyesrendi társház épületébe hajtott, hol a város küldöttségét s egyéb íztelgő testületeket fogadá, azzal az ízé ken y szeretetreméltósággal, mely e éretett főpapnak annyira sajátja.
Vasárnap reggel, már hét órako* »nt ő ezceíientiája a templomba, hol rid misét mondva, a bérmálás szentné-t oszta ki a rendkívül nagyszámmal ígjelent hívek és serdülők között, számra ive közel 3000-en. A lelkes főpap pél-I nyájassággal és türelemmel végzé railaagíM, de a híveket annyira bold\'*-a, a lelket megadd tisztét egész két iig délután, amikor iimét lakátára jtutott
Három óra felé díszes társaságot gyűjti maga köré a kegyesrendiek vendégsze-tő asztala. Két helye*! volt terítve ,* ott ltak; a főpap üdvözlésére sietett mfegyei lottsági tagok, Modrovius Gergely apátnr
ő nagysága, Zala-A.pátil»iól; Zalaoiegyu nagy népszerűségnek örvendőj alispánja,\' Svastics Bénó ucf á jiatal, lelkű a a közügyekért lángoló Glavina Lajos ur; az érdemekben gazdag jeles szőllész, a iné gyei gazdasági egyesületnek nagy tevékenységű ügyvezető elnöke Árvay István ur, — fj városi hatóság képviselői, katonai törzstisztek, a várost és \\ijdéki lelkes papság. mindezeket a helybeli kegyesr. ház ritka jószívű tőnöke, (őt. Borza y Elek ur, valamint rendtársai kitfintetjőszivélyei-séggel fogadták. Röviddel hiroÉn óia elö .t püspök ur Ő ezceíientiája Lépeti a teremb>, s a gazdag ebéd kezdetét 1 vette, X házigazda vt^dé^szeretet*} ez úttal sokkil nagyobb volt, mintsem/hogy a refécti • riirm a megbízottakat mi ad befogadhatta volna, azért fent s fo Izsóul is terítve volt. Hogy U dús lakomát\'ősi szokt s szerint több, felköszöntés is fűszerezte, hz természetes, ép oly természetes, hogy ezo c inind a szeretve tisztelt, lelkes főpapri vonatkoztak. — Az első felköszöntőt a szíves házigazda, főt. Berzay Elek hát főnök ur mondotta, szép ée lelkes szíWlr ban üdvözölte a m^gas vendéget, ki apói -toli buzgalommal siet híveinek lelki üt • vét előmozditani;
Nyomban ft utána 6 nagyméltósága emelt poharat; beszedjének bevezetésében\' háláját rója le mindazon egyesek és tci -tőletek irányában, kik az ő fogadtatására közreműködtek; lelkesnél lelkesebb szavakban szólottak hozzá lelkes berek a tisztelet és ragaszkodás szaraival, s midőn ezekért köszönetet imotjdana, visz-szaemlékezik a kegyesrendiekre, kik körülötte legtöbb érdemet szereetek gyermekkorában; élteti a megyei tisstikart. a közös hadseregbeli és honvéd tisztikart, a városi hatóscuiot, a városi tisztikart, a tiszteletére egybegyűlt papságot, s a város közönségét.
Utauna Pap János Mgyekr. fógym-nasiumi igazgató ur olvasta fel érzelmet, megindító hangon, 9 Emlékhangok• cziuiü szép alkalfoi költeményét, mely á jeleti-volukra megindító, batást gyakorolt b melynek régén lelkes éljenzésekben tört ki a hallgatóság. A kö|teuíéuy íróját
melegen üdvözölték minden-oldalról. Egy díszpéldányt ő nagy méltóságának nyújtott át a fentisztelt igazgató, egy másik díszpéldány emlékül a város birtokába megy at, azonkívül a jelenvoltak mindegyike kapott egy példányt a költeményből, me Ivet olvasóink gyönyörködtetésére itt közlünk.
EHLÉKHANOOK
i.ágyméilóságu 4a lőtiestelendő
dr. kováén Zsigmond urnák
Veei|>r6a*egyhaziuegTe püi|rikének, ó feMge valoeagoi belel titkon Unác4oiúiik, kiraljrné fifeltóge udvari Unctelllrjk-imk, hittndományok tudorónak Htb. EM í&puitori latoga-táaa tik Almára njáuljn Á nafjr-ktnltui; kogjt\'B tanitórendi unuái.
Miként a tenger zaklatott hsjósa Boldog, lia vészből biztos partra száll, Ahol reája repeső öröm közt Kisded családja kitárt karja vj|r; De boldogabb, ki vissza tér a*tájrá,
Babér\' körítvén fönkelt homlokát — Melynek határát gazdagon, reményben Mint ifjú egykor bízva lépte át . 5 .
A mult .Időknek tengerén bolyongván, Ötször tíz évét "átszel kis hajóm . | Egy nyüzsgő, város iíju népét látom, | Amint a Múzsa hívja biztatón I Köztök vidáman, mint ki érzi, tudja, ; Hogy rá jövőben nagy szerencse vár, I Egy ifja lépdel, hordván elme-terhét, S a Múzsa hívó csarnokába száll.
| 8 a míg köröste gondtalan nyüzsög, zajg A könnyű vérű társak kis hada; Dérült arczának tiszta szem világa iA tudomány igéin járdala. A gondolat, mely etnberagyba* termett, \' Az érzelem, mely szívbe\' megfogant, j Nagygyá, nemessé lenni vágyva, égve, I Elméje s szive rejtekébe hat
I így nőtt az ifjú Istennel szivében,
Elméje kincsét egyre halmozá: i A-/ égi hittnek szent világa fénylett ! Előtte, a őt az ég felé voná. j A jó szülőknek óhaját betölté, | Kiisztua keresztjét hordák vállai, I p iz Iatenéliez vont szív .lánghevével I Az Urnák szent igéit hirdeti.
MunMjTáldott; azózatoa ajakán Az Ur féléimé azivből azivbe tért. Istennél kedves, emberek kegyében Neve mindegyre foglalá a tért 8 az &g kiönté áldását felette; Bazgó szívének vágya teljesült: Soknak világit, példa-kép a jóra, Bajnokká edz koroaat, serdülőt.
Ez a kép multád, szent egyházunk Dísze, Kovács, falának nagy nevtt fia! — Eljöttél \\o8Bzii ötven év után, hogy Nyájadra ajkad áldást mondana, lm\', kit mintjbirabót e város falai Láttak feselnti, teljes díszben most — Azélet-koriól nem gyengült szivében ^r űrömet, áldásit a égi békét hoz.
Eljöttél, hogyl mint a Mester eaelekvé, Körödbe gyűjtsd a jámbor kíadedet; Oktasd a jóra a kenje iel Vitézzé Az élet-üarozjra fölazentelt kezed. Oh 1 mert á gyermek, a szülők reménye, A hon a az egyház ifjú bimbaja, Szirtea vidéken, az élet-vadonban Iránytű nélküli mélybe hullana.
Eljöttél, hogy meghozd a dúlt kebelnek A békét, a minőt a föld nem ád, 8 a szenvedélytől zaklatott szívekben j Lefegyverezd az indulat szavát Kibékíts embert sorssal és az Éggel, 8 közénk leszálljon az Ur angyala; Hogy egyek lennénk hitben és erényben. Miként az egyház hajdanán vala...
Tekintsd szavadnak rajtunk szent hatását; Szivünk, szerelme egybeforrt Veled. Örömben úszrk két szemünk világa, A mint felhangzik ajkunkon nevéd. Keblünk magasztos érzelem dagasztja, Körünkbe\' látván mint Egyház-uagyot, A kit Zala azült, Nagy-Kanizsa képzett, 8 Veszprém-megyének főpapúl adott.
Nevedre buzdul ifjú nemzodékünk, | 8 példád követve szépre, nagyra tür; Deák b Virág nevével egyetemben Kovács nevét szivébe vési föl.
A ff&alt" tái cz áj a.
Lerél Rádlf juiion barátomhoz.
Nua liftUa, hit IjtrAfdóii Mikéire *fl u óreg tiUitT Hallom metfjötWl, Ur mt Nnkviu éíiák tndtol »fiu adadt
[Mjiin (lUabtn, nép öcsim. A* tn*r mÁfi* c«iO)« íttytag,
J>o*Bj»lor««i\'íf bórijii kórt S>ÍT«d «nnjire iu%kopbH|
V«f j am étek H iu r ? Dr limi* Nyugi>du*ui bar a föld alatt. Mffinitm b«u kt*aSflt*ed *fj AdjoniiiWnoel ... alrumat.
Wgj a ktriUiy, * B*I/«t StítvuiU oíjr wagfd áat«l, Cnk nini volt. mit i»m4t F9U*Kf4 nji\'yt tfgy MaiyS aaélf
D*j»l\' ujfj 8u Mt kitsnuni, ZudiUoti rad u*nt Klóriéo Err |égl)«Kjet, jníiíj tatU«*k B4U MMiktik vwi\'bonilvtuu
Kert a WataAf ... §h. de hitt* Nti prrdikaM itt aekid Km rafjvk f»f • kajél tuUufti
T* « *HJ
íltkaiat M{)4 i-<vé Wi«Í B kHMibl kmtn toljnull a M«. mttf • kanlnf TbigMtnkw a faaSl
lm a Mf| kii—i<riat. |afm*i ff*íiwPli UMUái. b végi wto rta ntfábfe Ép b},4$ riftfe éi asiai
If*«, tml öt u igtflnok SxiUi Keov&k\'ben alkotok; ! .vel>b, bon képxet&nk lóléKjé, De ca-ilfklb. mint A d.jll bab
Hejh cí\'k » mult tue volna multl Da uii, — mijd el ta feltdejn Hofj n\'ekfd irok ; tr fodli; j B.ir.itom Ivjigy nem kedrewai.
Külörabön l» » baréWf A atara lamul oly rokon. S én aolaaor, da toki tar 6kpt-ligráUtitui nem tudom.
Nem tudom j de ei nem bibém i Ab ég müve. bo^j vgjarant, Őiil&j atlvvri itereMckj án Jó baratwt ét azép Waijt.
fi -KSrvd (880. riiiij. 88.
Bédsy litván.
k tfj mnIM I__
m da » lv»t
•IkttoAai
UmMn múS Igy Shllin lm
fik aút améN ? • WtwH f -0 Mm i. Aát ím >éi4 i | bmf idkNi á jpi ijIMWIm
Egy tudós naplója.
K&sli: BÓNAY IZIDOE.
(Víg»)
j
Nekem nem volt bexim, ueoi volt senki kit laerethettem volna; Vigacsieletlait dgyed(i| áilőttem e nékem idegen világban.\' Anyám helve volt, — Adei balva volt, mint legjobb barátunk menyeaaeouyA Halt |si hirtelen — néhány héttel ama vége. jegyaéei Oimepély mán a caerjék eletd bol mint grermekik jáUnottunk, hol u olso •eerelnu oeékot váltottak... negbalt mint. a lej vél. meijet e «él a {áréi tép, kise mondotta en| kor: Ha nem védelmesel /end vnrástsemei előli teok kértlháléeoek .miut e kigy6tekintet a ms dárkát — aem fogok ollentállbatui, d« meg tol gok kelni.
Oh I áe én aem %iflam S eéoretetremélté barátot gyűlölni, elj ssegény ol| üres lett á ••ivem a két évi oltemettoté* elalt.i.. oeak Istenj kérieni, hogy üteiitk! ujre ne <elálk#ssen*k.
lidfcem Minden, minden késűa|0é lón, sw a béiMi is, bai om ssavsit soha nem biráa f«
| ledni. He isere "inért küzdeni akarok, érsatem . egé»t eieuvedéljével küzdök I ! — —j Sándor egy etóMÓ férfiú a Itiroda-I lomban Neve «ok éraeramel említtetik fte ujiá-sokban, olvasom mint máa köiönyöa újságot. Vajjou órdemjelni mellett boldog-e ? ■
Qyámum ée neje\' uomeokáre. követték leá-| nyokai. Egyetlen ueretett gyermekük halálát nem | bírták ittléléi. Rejtem ki akerták pétolni, mit gyer-\' ni ekükön élmnlautottak. <
Megy vagyonukat nékem hagyták. Legnagyobb réaaét a foglyuk koeőit oeelotiam ki. A marndékkel a nagy világba meulem. Ai volt tnoet liasám I Másik harámat. reményeim sirjai* val, oeak egytaer láttam. Egy sötét, viharos éjben voltam na erdőben, midőn már a fák hal* lattik leveleiket..— és kOnytelenfll térdeltem le sirjeimhos s mielőtt a nép fölviradt volna, ismét kívátidnroltam a nagyvilágba...... as egées
világot bejáriam, dolgoztain, sokat és alaposan, dolguetam ée a lormécseiét átvidsgállam\', mondják, hogj jelentékeny terméaaetbavár lettem.
Aa ne\'iij az én érdemem. Eegem nem nagyravágyás. mk tudományesomj késztetett; nékem dolgoeoom UKjelle, hogy ne tegyek öngyilkos. E« anyám úlólkó á\'dása erót adott, könnyei seeute)* j lék a renakiető sorokat. Aeonban a dolognál sem taoultam feledni Sahara pneataságában, Sibiria ée Orönjand jéghegyeinél és as iurtku pyrami-•oknál. min|ig hallom a keleti tenger kék hab* jainak aajláeát, a fen/ő és bükk fák leveleiuek zördüléaét, a mogyoró cserjét suhogását, inelveket áthat egy eaflst tieata vidám gyermeki ka-osaj, ée aiily gyakren, oh mily gyekrao reasen-tem.jtOl álmámból saját lelkiismeretem saavátél: Tertia nnz mors est.
1 Néhány év eldtt nyáron a herosini begyek egjtk vőlg/épen laktam. A magányos begyek | kQátí eétáimbsn sokssor találám e terméssetbu-vátl. Eleinte osak némán kfiesőntlnk hgymásnek, lúg egykor egy hegység Isjtdjén aa öreg irat
elejbém jéve találám, midőu saelenoaéjébe nőve nyéket gyűjtőt!. Örültem, hogy a magányoe férfit megssóliihetám. Már rég felkeltette érdekeltségemet, tudtam, hogy egyedül lakik egy kis hsaikéban fönn a hegyek kösött.... kilátással e távoli begyekre.
Qyermeki tieata szemeiben láttam, hogy nem külBncs, csak egy tejesen elssegényedett földi éiet üsté ki e magányba.
A« nyerte meg efetveiiiet. Egyiinással tovább lépdeltünk a hsm sokára mint toldik ismertük meg egymaei, a távoli aaép keleti tenger aéllél. Midóu másmissor as erdőben tflálkostunk ée be-ssélgettünk egymással, csodálkoztam eséles tudománya ét gaadag nemee saivén.
S midőn -egysier lakába mentem véle, melyet 6 maga épített, megmutalá kincseit.
Ssegényes agya fölött egy kicsiny róeea párna függött, látasott rajta, hogy gyermeki kés ! késsitette — a {párnán fekldt egy Aegfakult j kis medellion. Soka sem volt bátoraágom meg-kérdeani, vajon en talán valami édes emlék. Csak midőn e saó „Diószedés" által eeivét megreu-
| dilém, s élettörténetét meeélte el---vevé
| kesébe e kis arany saivet és e rugót megnyomva, egy kis aranysárga iürt iáteeék.
Nem voltad képes valamit vieeoaoeai. Van-{ nak oly események melyeknél a vígasztatás oeak keeerít.... A hás ajtajában némán ssoritám meg j kesét, ő mélyebben ment be aa erdőbe és én elmentem a völgybe. A eeikle megkftrtliésánél a ssél néhány hauget hozott fülembe, üallgatódaám:
As. m én fajdalma* Etfyvdll viiéfseoi Ajtável pwitabaa...
Oaeael a buesuaiskor megcsókolt, és én sírva j borultam nyakába, sejték hogy többé aem látják viszont egymást 1
Néhány hét előtt nevét es újságokban alváséin ée sok diód retest fölötte. |Egy tudományos buvárlati nteeás alkalmával Afrika vadai által megöletett.
S három névről Oaazeíorrt Kani ess, EmMjéft Melynek serdült mindenik, K három dagy név itt nyeré világát, 8 intézetünkre birt ás fényt derít
fi múua-btjlékj melynek tiszte? ormán \' Öröm ben-búban annyi év "onalt, Ha sord idővel vívni képtelen lesz, 8 mobui fala a porba visszahullt; Emlékezetben őrzi meg á hir majd E három honfi szel lem-bölcsőjét, Kik szít vei, agygyal sióra, tettre kAszekj Hogy dics övezze a magyar nevét.
8 Te, telkeinknek felkent Atyja, órel J imbor szivedbe\' vádat ne emelj, Hogy honfi keblünk tiszta érzetét ma Az önhiuaág hangja kapta el; Áldó szavadra szivünk lángra lobbant, H<5 érzelem közt látják az Eget,\' Kinek hatalma gyengét tett erőssé, S a föld fiába szent tüzet leheli
8 ím* porba hullva áldjuk Istenünket, Hogy e napot megérnünk engedé; 8 a jobbulásnak tiszta érzetében Hálás szemekkel nézünk Ég felé. Áldást rebegnek ajkaink a kézre, A mely kinyúlt ál dón fej ín k fölött, 6 buzgó szivünkből ajkunk szója zengi: ^Áldott, a ki sz Úr nevébe* jött*
Pap János.
A negyedik felköszöntőt Svpstits Benő alispán ur mondotta Zalamegye tisztikara nevében a püspök ur ő tytcelleu-tiájára: Zalamegye tisztikárát kegyes \'volt kitüntető megemlékezésnek csokrába fűzni; kívánja, hogy ő nag}méltóságát az Isten egyházkormányi székén sokáig boldogan éltessel Az ékes szavú alispán rövid de* csattanós beszédjét zajos éljenek követték.
Utanna Plikál Ferencz közjegyző ur szóUalt fel, kiindulva az ünnepély jelentőségéből; Ő nagy méltóságára emeli poharát, mint olyan vezérre, ki nem a parancs szigorú szavával, hanem nyájas-saggal párosalt szívességgel buzdítja híveit E kitűnő szónok minden toasztja teljesen kikerekített egészet képez
Még egy szellemes toaszt volt, melyet főt Pap Károly, kiskomáromi esperes. e messze hírnévnek örvendő mézcsaj ku hitszónok mondott, ugyaucsak a j>ü»pök úrra. A bár rövid, de szellemes fordulatokban gazdag toasstot nem volnánk képesek visszaadni, mert a szójáték szik; rázó röppentyűit nagyon nehéz egybefoglalni ; de a felköszöntésnek alapeszméje, kiindulva azon közmondásból, hogy mindenki a maga szerencséjének kovácsa, az volt, hogy megyés\' püspök ő excel lentiája, nemcsak a maga szerencséjéoek, hanem mások boldogságának kovácsa is. —\' Míg ezek lenn a rendes ebédlőben történtek, mialatt nemcsak a láng tartalmú 48-as bor hevité a jelen voltak ereit, ha nem már a pezsgő is kezdett indulni oda, a hol a hus, tészta és egyéb ételek békés
I ffont, a folyós^ üde levegőjében, egy másik | tánasálg ülésezett ép oly kedvderítő vidámsággal, mint a másik. A jóizü fekete kávé lelszörpplésé\' után | vége volt a gazdag epédnek, melyet jósága mellett a házigazda ssives nyájessága, előzékeny és kedjes. modora fűszerezett és tett felejthetem . beoyomásuvá,
Ebéd után fogadtJő nagyméltósága, i kisdtjduevelú együtt Ujt küldöttségét.
Hétfőn reggel 7 urakor a ferencziek templomában tartott misét, onnan 8 óra után vjsszatéi vén, Sütnéghre távozott.
Kívánjuk, hogy Üoldógság kisérje utjain a neineslelkü /ó(lápot
8. Alapszabályok és kősgyűlési végoí rak aM
A magyar orvosok és természet vizsgalóik szombathelyi nagygyűlése
£ nagygyűlésre már sxétkllldték a. maghiváltat. Swmbatnely vároaa megtett minden intés* kedént, bogy k vendégek igás magyar eaiveatégel logadtaflsauakJ 0. vasóink tA|ékoaáca végett «aUk-ségeauek torijuk\', köeölni a köreikesőket:
1. Aa mspssabélyok értelmében a nagy-gyQlévre meghívott tag gyanánt tekintetik as agyataaiai orv >si és gyógyeierésai kar, valamint miudaaoll, kik jlTáauk vagy hivataluknál lógva a teriijéasettudomáuypk valamsly ágával, továbbá a gaad^szaltaf, régéste\'tel. nidiporrol, kösegéssségügvgyel i a társadalom ügyeivel tu-ományosan foglolkoonak, vagy asokoak őszinte kedvelői A löaüléeekbsn nők i» mindenkor esiveeeu láttatlak.
2. fison hagygyülésre k beírást 1860. aug. 21, 22,23. nauján a esombathelyi vároaháa egyik nagy termében a nagyválasztmány 1. albizottsága fogja eszközölni délelőtt 9—12, és délután 3—6 óráig. As elkéaett tagok a nagyülés egéaa tartama alatt felvétetnek.
A beirott tag fejvétoli jegyet kap, raelylyol. joga van a köb- és ssoküléoben, tudományos estélyeken, kirándulás, kösfloiiepéiy és kiállításban réestvennii
A beiratén alkalmával\' a ssálláai utalvány, a budapesti nagygyűlés évkOnyve éa Ssombathely vároa mouograpliiájáuak I. résza tog minden be-írott tagnkk-kétlífleittetní
Esekeu kjtvfil a beirott tag a gyűlés ideji-alatt esetleg kwaotandtr munkát és a hivatalos -Napi Közlöny "ít minden dlj nélkül fogja kapni.
í. A tagok lebetlleg jutáoyoa szállításáról ar. ügyvivőség gondoskodik. A kellő lépéeok a£ iránt mát eddig la megtétettek.
4. Hogy neonban, a nagygyűlésre megjelenők aa említett utaaáei kedvezményben r*a«eeül-heoeenek, szükeégee, bogy magukat idejekorán
I igssolá^ jegy gyei lássák el. E végből a résat-venni iivánók 1. évi ottg. 10-ig Satapa György gjógvsseréss urbos a nagygyűlés pénatániokO boa (Bud apeat Calvintér) méltóztassanak fordulni, ki-ia a kossá intéseit kármentes leve ekr*, melyekbea a felvételi 6 frt, díj, továbbá a név, állás, lakhely melléklendő aa igaaolási jegyet poétán aoounal megküldi.
5. Igaaolási jegyekért 1880 május 15-től kesdve már gondoskodni lehet -
- 6. A tagok méltányos feltételek mellett való eleaálláaolása és ellátása iránt a nagygyűlés saékhelyén Ösombotbelyéo a kellő intéakeaések megtétettek.
7, A nagygyűlés programmja követkeaő:
Aug. 21. 22. 23. beírás aug. 23. este ismerkedő estély, aug. 24. <L e. 9. Órakór megnyitó közülés, aug. 25.26. eaakttlések, aug. 27 éu beaáró
Alapszabályok éa
lek smHsI kötetkeső oaotá\'rok aíakulaak j a) orvosi, eebélfct, kösegéssségi és társadalmi, b) biológiai, ,\'élett, állat-, éa nSvésytau), a) ás*áu/-, Alid-,vegytani és gyógyeoeiéooi. dj természettani, régéeaetí, e) gasadwaat, áHatgyégyáetat, műipar, mely oastályokat a tagok ésámábea képeat OsMekapcaoloi, vagy elkfllflaíteni is iebet.
/ 9. A kösüléaek, eoakoeetályi Űlésnk, tudományos eatélyek a a többi helyét *e iiéjM a „N pi Kösltín/" jeiOlendi meg. Kióadáaokat bár-ijjeiy müveit nyelven taplbalai. A eoaküléaak* ben tartandó előadások előre bejeleuthetók ár, Kunca Adolf nagygyflléei titkárnál Bobmbath*-lyaa, vagy át. Duláoska (Hsánál, a kp: álLváJ. I jegyaóiiéi Budapaeten. Ily előadások a bejeieu téeí időbóe képeet elaőbbaéggel bírnak.
10. A ktfaQlés napirendjét aa Ogyre/iH lia tárossá meg, egyelőre aat iilaiilhetjük, hogy a megnyitó kflkflléare már eddig be van jeleqtvs: 1) ar. Ssabndfi m. főorvéa emlékbaaséde néhai dr. Kovács 8 fi. és ár.l Kátay 0. volt nagy gyttiéai a lelni) kük felelt, t) ár | Balogh Tihamér éHekeaése a Járványok okairól és aaok befo-Iváeáról a nép életére, c a beaáió kftogyttléere dr. Hemary Dániel h. Ittraeorvos értekesése Ki való katonának V" *
II A sxatűlésakben ^negviiatás V]6ge<í eddigelé a követkeaő tárgyak lüzjattek ki. Mevese lesen:
a) as orvosi oeatályban: h roncsoló torok-lop mai álláspontja. Előadéj Dr. Hocbbalt Károly.
b) a kősegéesoégi Osaiálvbkn: a gyermekek lia\'álosása Magyaroreaágoi< btőndó\' dr. Veszelov-e*ky Károly, egéssségügyi Unáaaoe.
12. Tudományos eatélyek addigi sora: a) aug. 24. 8avaria táraadalmaalL saáaad-ban, tekintettel a régéeaeü kjálfitás tárgyaira. Előadó Dr. Lipp Vilmoe ur.
bj aug 26. Tárgy. Pliiloxjtra (Így jelen állása projeotiókkal illusalrálva., fiiŐadé Enucb Qusatav kir. aaatalnok ur.
o) aug. 20. Vasmegye gealogjai viasouyai, tekintettel a geologiai kirándulásra. Előadó In key B. ur.
jal3) Kiállítás: régéeaeü tafgyak és tanes*-rekből.
U) Kirándulás Tárcsa, Sájghegy, Némeluj-\' vár és Joákra. . |
A na^ygyUlés alulírott Ügyvivői és a reo-deaő biaot\'iiuáuy minden lebetoc el lógnak kiivet ni, hogy a nagygyűlés minél taiiuliiiányoaabb éa élveaetreb legyen, miért is rémé kelő, litígy aa idei nagygyUlés minden lekintekbeii még fog fejelni a hozzákötött várakozásodnak.
A magyar orvosok éa (prmeasetviaagálók XXI. nagygyűlésnek Ogyvivői a kővetkezők : Dr. Szabó Imre, eaónibatheiyi pUnpíik, a XXI. nagy- i gyűlés elnöke. Dh &ovaca Jó/.|ef rgjatemi tor, aa áll. kap. választmány elnöke. Dr. Szabó Jó oeet, egy tanár, aa áll. kflap. válaeatniány alél- | nöke. Dr. Duláceka Gézs, kóijháxi főváros, az \' áll. ktisp. választmány jegvaőjej Dr, Saaoadfi Ja- | Aa ajtók oly alacsonyak, hogy meg nos, megyei főorroe, a aaI. nagygyűlés alelnöke. A SA<V"~"1" " ^gsssSjS.
Dr. Kunca Adolt, főgymnákiumi igazgató, a XXI. naggyüléf titkára. Dr. Műller Kálmán, ogyatemi mtnr, a XXI. uagygyűlée titkára. Dr. Zeliay Dániel, akadémiai tanár, a XXI. nagygyQlóe titkára.
U ti jegyzetek.
Iria: VirayfMtjyi Jiirnt. II.
(F o I y t a t á a)
egyetértésben fértek meg egymással, addig j közgyttlés, aug. 28 á« kirándulás.
Velencoe a mostani kor eein vonaláról tekintve alig bír jelou\'őséggel. Hajdan a világforgalom góczpoutja volt, ma c*ak néhány iparág virágaik benne. A világuralom bálójának saálai inn*n
lódultak ki. Jövője nincs, csak mólt ja. Kár 1 I gen elérts sat a tetőpontot, melyről fefebb
kedni leheleden, csak fsssní leket. 8 így § kor | eaeil\'in túlszárnyalta. Vslsooei most már m | sgyéb, min\' egy élőhalott, egy történelmi emlék egy nagy muaeurn, egy négy dicsőség élő romja
Majd minden tíaedfk háza palota. KsUejik ugyan est usm árulják el, mert *lavnlt izlésH vaunak építve, e aa idő víeionúgságaí megbsr fitotuk ősei.
\' Elaso u! as ember esiv*, ha es ódon háu Irat látja. Mindeniken évsz^sadbk buslahodn^ Aa ídŐ va»f gával még siredakig is dacsoH* nak, de a korszellem ellen petn Iebet barczoi^ Aki ea ellen íagyvfirt íog. na maga magát Ifaj inog vele. *
V*lencséaek most már sincs egyéb isaáai tetése, mint hogy a világnak hirdesse az egykori fényt és gasdsgaágot
Nappal ugy n<ls ki, inínthá az egéaa várai kihall volna. Alig láthatói ítt-otl egy egy embert, e nem hallani mást, mint a vie egyhangú, moru locsogását, mit a gondolás evezője idéz el& fiete 9 óra alán kezdenek az uT^ain^ éléokllai.
ü csatornákon ffil-alá járnak /őnekeeek éi zenészek, s ha idegent vesznek ént >, gondoláját kísérik, utkősbeu a legdallamosabb uiaez opeiaá* riákat énekelve, mit rendeetn gitárral kísérnek. Aa én gondolipiat ia kisérte egy ilyen énekai csapat Egy féifi éa egy csínos leány roeghaté érzéssel é< öteobonggal énajieilek, egy világtalao agg lérfi pedig a gitár mélabús accordjaival kísérte as éneket. A\'ig képzelhető regényesebb jt* leuet, mint mikor a csatornákon ily énekesek szomorú dalai visoohangoanak a meg! eket ült, édes épületek közt
Hiába iutetx teléjök, hogy maradjanak el gondoládtól; kitérnek egyik osator*<áióf a másik, ha, inig néhá.y centeaimoval oeio méltányló fárado2ássíka||
Veleocse a legazé\'eőbb ellentétek hasáji, A fényoldalnak talán aehol sincs oly sötét árnyoldala, mint itt A paloták aaéditő pompájával mily kétségbeejtő ellentétei képes aa ezer 4a ezer gondolás földhöz tapadt nyomora!-
A paloták közt legeleó r góthatylbeo épült, nagyszerű, óriási doge.palota. Hatvan márvsaj. ,j oezlopa van. Különösen meglepő ae ,,óriások lépcsője." Ezen csak azoknak veit saabad a do -gek uralma alatt a palotába menni, kikuek czi* mere felett berezegi korona diazeekedett.
E feljárat mesés paaars4ggel ran aranyozta.
Még. ma is láthatni a tilkoa leiadó levelek számára késsitett két ■ gyűjtő >zekrényt a folyosón.
A termek a világ legeleő uiűvéeseinek kies* sikus festményeivel vannak díszítve Könyvtára 10,000 kötetből áll.
A palota alatt vannak a bCrt\'iiioli.
A kik a zsarnok kényuralomnak atjiban álltak, titkon elfogattok, e ide aárattak. lágy öt saélee, egy öl inagae,pokoleötéteégű oaeilák essk.
kell al ttok j bájolni. A rab jóformán a levegőtől is meg vou lusatva.
Akikat aa emberi érzelemből kivetkőzött „luek lauáce* ide aárt, aaok iráot kegyelm-t lanusnoit, mert vannak még olyan börtönük u. melyeket üem embertelen vadeág, hanem őrjöngő vérszoinj gondolt ki.
Aki halálra ítéltetett, azt! a „eohajok Ind jánu vezették kérésziül a borzasztó élomkaiit-rákba. A „sóhajok hídja" minden oldalról fjödött, roppant erős. rövid folyoeó, mely a dogé pialotát a börtönnel, ólom éa kinaókamarákkal köti\'öce-mzo. A börtön és a döge-palota közti szült ess-torna lölött 2\'J, ölnyi magaaati iebet V^aju raji egy nehéa vasajtó. A ki után egyezer betevődöu, aa előtt többé eoha sem nyílt ki. A kivégzetteket e hídról eresztelték le a gondolába, mely liánt uiár varak ozott a bolttaet e.
A tanár és védenqzei.
iUr*7-
Irta: Flygare-Garlén Emília.
KerditotU.
FHIEDMANN ALAJOS.
VI
Bsriesikild aaaaouy kla azebájában.
(Folytatás.) Sohasem akart ajkairól többé isere lemről hallani, sőt írásbeli nyilatkozatait sem kívánta többé, egéssen felejteni ée felejtve lenni akart. Kot Úváata ée ő azon oŐi eoellemekheo tartooott kik nem találnak szerelmükben eeer- meg ezer mentegetést, hogy gyöngoeégflket igazolják. Hilda örökre ssakitott Nándorral ás meg is taitá szavát j ssm idő, sem vieoony, sem körülmény ebbeli határozatát nem tántoríthatta meg, nem rná-eilhatta meg gondolkosáaí módját,
— Hogy,- gondolatot hol időatek, midőn o csendes alkonyban, keaeit mellére kereeatbefonva löl-slá sétált: oot nem tudjuk; di sejtjük, hogy nem Nándornál, mert most gyorsan o pamlagon Ülő anyjáhoa sietett, hévvel átkoro\'á ée noodá: ,Megy, bisonyoson előteremtjük eo útiköltséget, le talán valamivel többet l Előre látom, oiiot I ig a papo örülni, éa én eoiveeen dolgosom; — ooppol o háoUiiáot fogom veaetai, este ée raggal vek."
.Hogy töakre tedd mondat," saattitá őt félbe Borcensköld oeeaoay: Rnogy sotlőidet támogathasd ée a szükségből eegitsed 1 Oh, Hildám, nagyon fáj, hogy natal éveidet örömteleall kell UtaTláinom. —
,Ne be. élj úgy drága anyám" káré Hilda, bM neheateléiael. Mi|y élveseteket kall háti eélkttöuSsif — C . I
Nem élvezek-e tulo|donkénen többet, «iot a Msstit Jövedelmünk engfa? ée elhiheted, hogy tiadUtség&ok megiovaéee semmmi áldó oatao sew keí^t, mivel kimondbatlan örtlök, hogy oot tehetőm; mert lelkem m«a helyre vá-piéik í jisloo kiváaak leoai," tévé hoeoá gvor-soa. — isgfslilisi, ha míg egy ajam ué-
fene városban tölteni; és sohasem bírom eléggé meghálálni, bogy a íranczia nyelv ismerete áltól • kereeetforráera tettem ssert. — Kiszámítottam, bogy S két munka átfordításának jövedelme, nemcsak tedesendi az útiköltséget, ae még o jövőre ie maradi némi öseaeg o legssükségeeebb kiadásokra."
BÉ* mindest, szegény Hildám, május végéig befejezni véled ?" Kérdé Borgensköld asszony hihetlenttl iázva fejét.
„Bizonyossá megtörténik, onyám" biztoaitá. Hilda. —
Május köofpéig . remélem\' elkflldhetni; ée Ipgfeljebb május\' végéig, megkapom o dijat Ha a juoius, pompás, üuuepies díszébe öltözködött, okkor csekély vogyoouokot ösesecsomogoljuk ée B. kapitány gyoreszállikó hajóján Hoiunstadtbo jegyünk és onnan csak 10—12 mtlduyi út, ahova szándékozunk. 4- Nagyon kellemetlen, hogv a kis, kadves jósság nem tekezik közelebb a tóhoz. különben bkle kell nyugodnunk, —
Bizonyosan odaérünk a kilflaött időre ée eleve örülök ozjm öröm fölött, melyet atyánk éraend, ha viszontlát bennünket. Oh jól képzel-hetem, mint foglal kozík nieoőu és réten o napszámosokkal, felljgyelői minőségben. — /U mily jeleeen fog édes tanyám a. tejes ée vajae edények közt forgolődni I Nem feledvje ki engem is, ki a kulcsköteggel éléstár- ée konyhábo fogok ugrani, bogy egyszerű ebédünket kéeoitoem, vagy a esövőkéeofliék \'mellett, — sói isoo^vo, dolgo-nendom. —
De a kora Jreggeti ée kjéeő esti órákat magom aaámára kel noqtartaoem, aasket irodalmi munkásságomra ke\'l szentelnem, mert oaen tor-rétet semmi esin alatt aem saabad ápolatlan hagynom. — Azáltal loegasoraendem álon költséget, molylyel o falusi leányokkal versenyt tarthatok piperébe*, hogy k templomban vklainelv írnokot, de nem { t- birók, f megjegyeatén, ha aa illető még oőtlep megbűvölhessek. Különben talon nem Iebet nagyon váloga\'ai, olyaaki vei kall megelégaduQttk, omílssn éppení kezünk IgyéHo jön: aayám látni fogja, begy minden jél tog menni." —
De leány, mi ea egekéit lelt r Sohasem láttalak ily vidám baneulotnoii !* Kiáltó Borgeua-kÖld asszony, kit üilda vidámsága moso\'yra kény-szeritett. — „Mindezen nézetek^ sserinteiii *pe»n oly kecsegtetők, bogy oly éléuk, vidám soiuek-ben ecseteltetheeeenek." —
{Éppen káért, mert édee anyám, mindig
nUh, édee Hildám, nem tudod, mily nehéz teber nyon ja szivemet" mondá Borgensköld m azony halkau és alőtoluló köunyet törült ki s*s méből. „Nehéa teher, gyermekem j mert én gyük; hí atyádnak mindezen nyugtalanságot és out okoatam, mely alatt mindannyian eaenvedleá Miattam követkeaett be o két testvér kön »
eötét és komor ssioben látja aaokot," válaaaolá | hoeezaa elleneégeekedée
Hilda váltoaoti hangon és esendőé, nyugodt komolysággal, „ugy, mennyire tŐlaiú telik, mosolygókká akarom -átváltoztatni. — É* ha a jó Isten törekvésemet áldja, ugy remélem, • még mioden jóra fordulhat." —
„Szeretnék könnyűd, vidám hangulatodban részes lenni," foháaakodék Borgetiaköld áeeaouy.
.Igen, én is szívből kívánom, Hildám; de a tanár koméiiysaivüoége foglalja el folyton gondolatomat. — Segíthetett volna atyádon, de..."
„De, kedvee anyám" folytotá Hilda a tél-beeoaki\'ott mondatot.: „hisa «a nagybátya előie megmondta a papának, hogy ama vállalat áttol tönare teszi magát, ée okkor határozottan kijelentette, hogyha tudta ée beleegyooéee nélkül vállaikesik, eaorenoeétleustg esetén eoha ee eaámitson Ling nagybátya tomoga ására, mivel nyíltan mogmogyoráou atyámnak,! hogy balul fog o vállalat kiütni. — Még jól om\'ékeaom, hogy a tanár bácsi Qunepélyee eeküt lőni bogy ha o pap moet, midőn még von idő a inenekü lésbes, nem hallgat eoavoiro, ugy jövőben aaéra, vagy aa érdekében eedők eaavaira sem tog hallgatni.
A bácsit tehát nejn érheti eSemrebáuyáe, mivel ohelyett, hogy annak tanáeaa és óváaaira hallgatott volna, hamis barátja eoavainak hitt éa vagyonával jótállt ér»o. —
Mi lett volna • belőlünk, ha s| bácéi nem szerezte voloa atyámnak a Smalandaso levÖ had-lordéi jésságon, o felügyelői állást r Elvessünk, bizonyosan el vessünk I bár nem dújmn jövedel-meoő es álláo, de o papa megélhet- belőle ée miként levétbeo biztosit, mi ia megélünk ott, ha némi megszorításokat akarunk sattkségleteiákkon asenv«4ni. — Kimegyünk tetkát hosaá, mert miként mondám, OMgUliltlk O soHyéges eeakö-••fal.—
„Hogyan, ooyácakám?" kérdé Hilda és anyja lábaihoz ült oeámolyro- — „Oh, njondj meg mindent, mi köblödet nyomja; ugy eaeret-uéiu fájdalmadat megoeatani ée enyhíteni, vagy legalább anyámat meggyőződtől ni, bogy a fájdalom, máeeal közölve, köuuyebben vieelhotő el.
,0b, jó gyermekem 1 eo oeatben mit m* tehetsa*, btoloeitS Borgensköld asszony aaotuoni mosolylyal, miközben leánya eelyemhojM Hoiíilo kából simítva, eot megcsókolta. —- Esen tájdéiom idöeebb. mint to. — Meggyőződésem. kSaerl lueggyősUéeom, mely éveken át hű kísérőm *o<t. bogy otyád velem eeegéuy láuynyat való ogjb*-keléeo által, egéeoen el vonatott tulojdonképew pályájától — Aooo időben, melytől beszélek, atyád fiatal lüoértiost volt, ée o tanár mostoha testvére, ki eokkal időeabb, miat atyád, a oyi\' vanos Slatről viáaaavouuit jelentékeny vagyo-iá-val H—bon, megtelepedett, hot-o magány és to-nuintányaihoz voló hajlamánál fogva vissaavo<>|ilvs élt, csupán atyád és kia unokaöcs ;se Nándor társaságában, moly utóbbit sottloi kora elhalta miau magáhoa vett ée fölnevelt. — Itt ismerkedett meg velem atyád, akkoriban előkelő bá sokban varrónő voltsűn; ée mivel nem nézheti* a fosa bánásmódot, molylyel illettek, ifjú btvé tol engem nőül venni határooto, ooon szándékká, hogy ao anyjától öröklött vagyonból gaadálkedai tog. —- Mennyire gyönge, aoogbocsáthat Ions gyermekes éa Öóoő voltam, — mert miadoa egys-sült — aat abbéi ítélheted meg, hogy ajánlatát oltogadtam. — Do Árminomat bensői eg eoei ettem ée ugy vélteim, bogy eoere memmel mindeu áldooatát uiegtérHbetein.
(Folyt kör.)
A palaták uagyrészs hivatalos kalrieégll IMljÉl.
Ha kimentem aa utcaára, a seerenceehaj-bá«iu« kik m*c«airél ide jöttek sseteuűsét pro-Wálzi, orvom *lé tolták kaaeot.telee oeeeeebeoeéj-kei. Heggé* b ináért sem adták oda dm este p*d»g I líráért usbsmhs dugták- Általábsíi Itt u idegennek nagyou óvatosnak kell len4, k rae*t tapaaataiatiai.a***?*! rutai visszaélnek. Ami
arát ét, Ml M lírára tartják. Aaért ka itt valaki vár árulói akar, mindig ö(i)dát ígérje.
Olaszország a mdvéazst bttlczójs, hanem hm i* látni mmI annyi festőt, mint itt Akármelyik palotába menUm, mindenikben találtam faetek*\'. Kik egy-egy világhírt! művéeznek remik* mivét másolták. Sdt még aa u\'oaákon ia láthatni Iket. A Márkus-téren elu^xtem egy öreg, egö sa+n flea férfit ki a Márkus-templomot festette te. Öregsége daciára, keaa nem remegett, a lel-i kaevdés aaent tüae biztosan vezette.
A* «r«enál elótt két k$oroszlán fit. Mielőtt id* beuiebettam vo!nzf nevemet egy .könyvbe ke kellett iruom. °
arzenálban van szép mateam. Látnátni in kíuzóea.: közöket aa inquisitió idejébdl \'Van egy földkép, mely oly régi, hoiry Amerika funce Hi«g rajta, mart mikor aat készítették, ékkor CuSutobus neve még nem volt aa élők lajstromába\'bevezetve.
Áz egy Márkus-tért » néhány utcaát kivéve, a váró* többi réaae oly pisakos, ronda, bűzös, hogy aaebkendőmet miodig orromon kellet tar taui, nehogy elájuljak. Aa utcaák oly keske* nyek, bogv némelyikben két ember alig fér e rgyutá* mellett.
A Márkus-téren tömérdek gaUmb van. íla-gyoHiáuv mí ós szokásból tartja őket a váron. Senki a* bánta maeta őket. Ha egy szegény gondolás végig baktat a Márkus-téren!; nem mula»at el k*nyérmoraaát vinni magával j; elhinti ma^a után, s a galamb* k egymást c*ipked^a elkiserik. 1>v bánáomód mellett annyira aiegsseíidflltek, »hogy a járókelőknek ki kall ketUfcuök, nehogy elgázolják őket. £ galambok egjlfl>l-»}gyig haiu-vaaak. Mán színűeket nem ta.tanek meg.
(Folytatása köv.)
Helyi és megyei hírek.
/— Tanodái JOlentéa. A n. kanizsai k»tb. ftfgy é)iiásiuinban aa érettségi vujgálat saóbeli fésaének megtartására a győri Unkerfílet kin főigazgatósága f. hó 11. éa a következő napjait tíázte ki, meyiől i« 8-ik osztályt togaő tanulók miheztartás vígéit ez utpn értesíttetnek. Egyúttal értesíttetik a t. köaöuaég, hogy a fogymuaeiami Kéne, szavallat, ének ! és tornászat tal egybekö löu zárvizsgá\'zt junius 14-én héttőu d. u. 4 órakor fog megtartatni.
• At igazgatót ág. . — Iskolai értesítés. A nagy-kanizsai polgári fiu iskolában aa 1879 8l). éri rendes vizsgálatok június hó 17-én veeudik kezdőtöket és tartanak o hé 25-ig bezárólag.- — A magán vizsgalatok jttuius hó 26 áll foguak megtartatni.-— K»«k-, zene- és szavalattal öaazekötött zárflnoe-pély napjául junias hó M-e tűzetett ki. Mindezek. « a t. cz. naiilők ée tanügy barátok ezennel tiszteiéitől meghívatnak.
N.-Kanizsáu 1880. junius hó 9 én
As tO\'itguw.
— Iskolai értesítés. A nag) kanizsai nolg. uk. tantestület álts! minisztert engedélylyelr— felserdült leányok számára — rendezett tanfolyam tát vizsgája június hó 2U-au reggel fél 9 érakor tog megtartatni a polgá\'i Ukoia rajstsrmében ; miié a ú cz szil ők és tauügybarátok ezennel iiszieisitel meghiratnak.
N Kanizsa 1880. fuuius hó 9-én
A yolg. uk, tamleitiiUt.
— (Iskolai Qnnepély; A uagy-kauiasai pol-gáii iskola ő Fe\'ségeuek koronázási emjóknapja ataaiseából rövid fáauepéiyt tartott H. M efaz-lomaaorti szónoklatban az ifjúságot aa alkotmányos király iránti hűségre és ragaeakodárra, a hasa itáau szeretetre buzdította.
- Az I. o. kamzsai kereskedelmi ifjat oo-képsé egylete segélyalapja javara 1880 évi ju tuua hó 19 en a „Zöldfa" oziintt kertben fényes ki«íla((iias mellett aaitkörtt kerti ttuuepétyt rendez. A vigalomreadeső bizottság. Szíves felttl£-zetéssk köszöuet>ef fogadtatnak és hí\'lapilag u)ttgtáatatuza. Belépti díj: Saemélyjegy 50 kr. caaladjegy 1 írt, 20 kr. Keadete 8\'/a órákor. — Kedvzótleit idő eeetou a vigalom a kÖvetkeaő szép napon lartaúk meg. — Ajánljuk e meghívót a t. közönség pártoló figyelmébe. -4
-- 0r. Méae t Antal, fúr. uuateoe ée győr taukeiüloti főigazgató ur Ő nagysága pénteken érkeaik városuuába, hogy a heiybeli uegyesreudü fdgyriitiásiu«ibau aa érettségi vizsgálatokat meg-iftrtaa. Odvözöljiik a jeles tanférfiut nemee híva fásának teljéeitése alkalmából.
- Palyanunka. A zalamegyei egyesület ál-iaí juuűoffltaal kitUnteu saőlőaaeli palyamunka, ateelyet, mint olvasóink e lapokból már értesültek, a jeles sadléaa, AffJ István ur irtj legkö-zewbb tog aajtó alá kei Ütui. Azon aeilemee helyzetben vegyünk, hogy t. olvasótoknak megígér ketiéa, ;m«aeriM a derék saeraő szívessége fojy-Un meg a muoka megjelenése előtt néhány resa <e«et iapookbau köaöiui fogunk, melyekre gaz-iakoeoeeégtek figyelmét előre is bátrak vagy aak lebivui
Itföjarastlflk most már javult, a menyi-katt ümm mét ugy látszik tartósabb melégte ezá-wilhatui>a Itt és a vídékoa aratázi kilátásaink tppe* nem ro«aak.
— BaiiloafÖfédröl ifjak nekünk ItMÜ jan. I k étki kaüaaéaooI. T. saerkeaaté ur 1
Mtsltkon levelem óta Füreden nem sok m- \\ Uléve mménj történt, aaért lévaiam i
sssi is Im talaiHÍ akgyon kswais eyuini.
\'A My4 évre «érvaaatt építkezések éatff-1 MmH mér ^eftjsztettik. A *udeg!«\'dő a/afati asérsi/a » eikéezült i áiMW* iéotea^aak, a | tlHhr** kiurs^ii Fédig asaei^vaa Mja*
| inaiban. A bazárok megnyittattak, a (nyaralók ugy a fürdőiüléaetben, mint aa ea«n kiéül levők mégnápseültek. A mi pedig a nOrényaeiet illeti,! aa van tuooi egésa pompájában: a fáki lémbjsi üdék, a i\'aerje és lózsaligetek szebbnél szeob ; virágoskai kortináávák, melyeknek illata fB«áe-leseé tesai a levegői. Ssóval a kies fürdő topról napra saebb, élénkebb és élvezetesebb.
Qoeeling főkoiiaul ur saép vitorlása mult i hó 23 án eveaett ál Sió-Fokról. Meaérkeaé^t I nagy néptömeg várta a parton s kikötést Három I taracakdurranás és harsány Réljen* kiáltás jeleste. A hajó aa angol kurora valamenyi érszá v gának lobogójával volt feloziozomázvz, hz árboca tetején a magyar hárumazin(jMobogóVnl. A kényelmes yaobt feketére Van festve s afkuyo-j antt szegély-abronoscstl körül futtatva. A mlmii levő tésae masasaiv vörös rézlemezekkel van! porit-va. Egypár magas vendéget is üdvözölhetett aa idén már F^red Lajos bajor keroseg é* neje személyében. A berezeg ki - neje által a Módimat s ennek folytán a Battbyany berezegi családdal rokonságban áll, birtokot.örökölt SárvároU s az odava>ó szolgabíró kalauaolái>a mellett onnaji jött Für»dre. Simon Zsigmond apát ur üdvözölt* őket néni\'11. nyelven, valamint a heroaag is igy mon-dott köszönetet. 25 én rándultak Tihanyba, hol aa apát ur vendégei voltak, és 26-án távoztak.
A heroaeg a mint mondják, honában nagy népszerüaéguek örvend s ezt ittani magaviseleté vei eléggé igazolta is Sétája, közben több munkást meg-zólitott, kérdevősködölt egyről-muról4 eőt még Kyermekkej is beszWIbe ereszkedéiti.
A n\'gv vendéglő verandájáról egysae va-.cmrázás kösben a mint megpiP.aolá- a Bslatou sima tükréből kike.oi látszó ^zgy vöröskari ináju holdat, elragadtat ve kiáltott föl: .Itt még a hold ú szebb mint aa é | hazámban lu
A tálában igen; jó véleményt bagyo\'t jihaga Után a heroseg i re|néiiyAl léiesi\'\' ki, hogy is mét viszout lá\'andjfc a »zép Füredet, f^rsat P.
. — Dtldas Sándor geiee-szigeti néptaniió, f. é. május hó 30-án eljegyezte magának, a miivelt ée esellemdus Rozgsiuyi Viliuk k. aj, Eo\'zgznyi suepetneki iővadáea ur bájos leányát.
t —■ (Színeszet Nagy-Kanizsán.) Biztos irte-sülésünk szerint C*Ak>t Ü\'iiidör, pécskerületi hzíii-igaagató, kinek társulata egyike a legjobbaknak Mzgyarországon, s mel) jelenleg Kaposvárott a közön«ég folyton növelt érdeklődése kfzött, tart előadásokat, legközelebb j Kaniasára szándékozik jö> ui. — Jó Bj&inlárftulajl már régen Ivolt városunk falai között, s elóggj < sajnáljuk, Hogy rendes nini épület As alkalmas terem bfág^ábau télen át aaért kelt nélkülöznünk, mert zz egyVt len erre alt- almás laarvas vendéglő díszterme télen\' másrz kell. Igaz, hogy most már a melegebb évad bekövetkeztével mostohább időfctzok-lak járni a színtársulatokra, de azou bizfoz remény üuknek adhatunk kifejezést, hogy Osóka Sándo: ur ssiniárauiatát, mely mint említők z i,..ralikban működő színtársulatok legjobbjai ÜLÖaxé iiutozik, közöusé, üuk most is pártolt i fogja, ha idej& —Hogy micsoda erő kel rendelkeaik e saíntársu\'at, elég odamutatnuii a Kaposváro\'t megjelenő 0Soiitog^ u azou saini bírálatára, mélyet a „Proletárok" előadása alkalmából irt. Eze; bírálatban a köve kez$ paszuaokzt emeljük itt ki: „Csóka Sándor saékfárosunkl en időző színtáisü-laia f. hó 22-én Csík) Qergely négy felvonásos színművét „A Proletárok14-at muta.ta ne. Tagtd\'u ueui lehet, hugy a társulat \'eddigi működése elég garancziát nyújtott afra, hogy ezeu előadás nekünk -jívdua\'estélyi ázera.\'nd. ídu el is ismerjük ezeu reményünk legfjftuyesebb I valósuláaát. üaen előadással egyszerre Igazolta a tarsulat, hogy a vidéki társulatok egyik iegki\'ünőbbike, olyan, inety a közönség legnagyobb mérvű támogatását, áldozatkészségét, hz szat)ad igy szólnom: joggal praetendzlja* L>pokat kéne tiotrnoiii, hogy; az egyes szereplők, művészetének az azt megillető elismerést megadjam.r Ugy hisszük, hogy e lpár sor eleget mond, z eaiutársulat jóságáról, sj ha Csóka Sájjdoi, színtársulatavat varosunkba I |ő, biaton azámíthat műértő közöueégüuk pártfogasába, auual ia inkább, mert aa ujabb darabokat, melyek körülbelül mastéi év óta járják, bel as oraaág különböző saiapad|aít, Kanizsáu még hallani nem volt aJkajimunk. igy előre is pártoló figyelmébe ajánljuk Csóka Sándor esíntamu-latát Közönségünknek, s melegen óhajtjuk, hogy Uteni szereplését a ki váut siker koronázza
— Phylloxera. A B Veszprémben- olvassak. Amitől va amennyien: féltünk, amit annyi rémhírben említve hailotlunk, aa vánúegyéuket sbm kímélte meg, a szőlőpusziitó phylloxera itt tan. határunkon belüú Még a mulr héten volt egy halvány sugara a töménynek, hátha nem is ptíyi-losera aa, amit mi annak aejtettttnk. A miiTia-terium kiküldöttje Mofágyi István keszthelyi jta nat ur e héren vette viaegálat alá a sólyi ekő-lőhegyet és mintegy 34 holdnyi területet talján pbyllozeia által .télje|ieu inficiál va, e területen lőaép a aircai apátság nagykiterjedésű és goud-dal művelt szép ezőlőjjét egészen. Ugyanezen al* kilómmal többen rauliuitaa ki városunkból, köztük e lapok \'aerkmtője is/ aggódó kiváncsisag-gai eltelve, vajon a rémhír vaió-e vagy sem ? Ae-, irhatlan aa a conslerdáló bztás, amelyet a spk kiásott ée pnylloxerátjől ellepett szőlŐtóke rá <k tett. He in kellett éppau valami nagyon erői szem inal bírni, úgy is megláthattuk, sa-bad szénimb!, kí inficiált tőkéken apókat a nyomorult kis ló-ketetvekat, amelyek hadat iseuiek a a büszke 19 ik század kérkedő1 tudományának ésjutuuak mai aaioket és még juttatni foguak ezreket még ezreket koldusbotra; jtonnenhlrdeivé azou nagy örök igazságot, hogy ia\' természetben nincs zi-csinyeég, ott minden uzgy, erős és hatalmas, k Morágyi tanár ur ajabb megbízatás lolytán átvizsgálta a papvásári, almadii és vörösberényi aatt-»hs|jeket íz, de itt á leguagyobb megnyugUtiá sunkia vgyat en egy főidét sem talált phyiioxk ratóf lütieiálva, Ugy látszik tehát, hogy a veszély csak Soiyíian \'van. Méet uérn marad egyéb hátra, mmt, aaieonyire leim , Őrködni, hogy legalább bMiyagság vagy éiővigyáaathiáuy miatt át na ^i-tealék mié saőlöbégyip. Arról meg kell győ^déa. lenn ük, hogy még a (ifftagyobb vigyiaat
lett is elterjedbst az, bízz fejlődéséaek bizonyos stáüiumábsu a levegő ss viszi, de legalább te-jryünk meg mindent, amit ozéleearünek találunk A phylloxerá\'f .átplántálhatja aa ember ásóján, kapáján, psismája vagy földes lábé talpán, kö-vetkeaőkfp jől inegiiésvÜK. mily munkásokét bocsátunk ajsőlőnkbe. Ssőlővesssőt z vessél y tartama \'alatt teek saját szőlőjéből szedjen mipdén, máé iránt blaalmatlansággál kall viseltetni. As infidiált teriilettel mi töhénlék, arra néave a felsőbb hatóság intézkedik.\' Ennyi a veesély első piliáiiztában legyen elég részünkről mondva, a közeljövő bizonynyal psomoru kötelességünkké fogja tenni * tárgyra többször viszatérni. • l \'— Rövid hlrok. Dr. LŐw Tóbiás kir. fő ügyészi bslyettes msgbzlu A nagy tudományu jogász 31 évet élt. Béke hamvaira. — A caárné meghalt. — Király ő felségét miodsnütt nagy lelkesedéssel fogadják Ceehoreságbau. •— Aa ort-hodöx asldó rabbik congressost tartottak Budapesten. — A szaboles megyéi Vzja községben egy [kis gyermeket megqttek a plóczák. — A pénfügymjniszteiiuinban a hitel könyvelésénél coujponok oivasásáie julíus 1-től kesdve nők is fognak alkalmaztatni. —t Zichy Mihály, jeles festész likaánkfiz e napokban tér viasaa Olaazor szádból. — Rákosi Tóth liáezló, magyar iró, aa „Alföldi pacsirta" saerzője 48. évében meghalt.
Á „Tavas*" ünnepély számadásai kimutatása megjelent A tiszts jövödelem e szerint 17J282 fit i kr. — Rochefort Hénrik Qeufben párbaj-bau j megsebesíttetett — Balatoo-Füreden Károlyi sriutársulata fog es évadban játszzni. — A skup-tsinz az osztrák magyar szerb vasúti egyezményt junius 6 á i tárgyalta befejeaőleg. — A phylloxera Tótlifalu köz*ég határában elterülő I nzőlőkbeo mintbgy 30—40 boldoyi területen koostatáitatott.
— A nemzeti muzeum szamára a kormány kél régi [török kzrdot küldött. Miodkető becses mű.
— As orosz czérnő temetézéo udvarunkat Vilmos [főhcrczeg fogja képviselni. Szabadkán egy ^elketlen anya fiacskáját megfojtván a> kéménybe akasztotta. •
Közgazdaság.
14975. Értealté* \'
a krirtt mhrhao&z állásáról« nqyéh ratfá-li/os ,rs járványos állati hetfiiséfiekröl, folyó évi nuhjus hó tíü-töl májút hó Hl-kéiy\'.
1. M|pgyan>rsaág tar üiete vésamentes.
2. Hnrvát-Szlavonotaaágban kiütött a mar
kávézz z károlyvárosi alispánság térfllüéo Fn-lísoe oevü községben; ttjoWkíflUItt • ™»rb*ff" ugyanazon alispánság területén Jencanj, Péka» Hosopajuig és Klénac oevü köseégben.
8, florvát-solavon katonai határőrvidéken uralg a marhavész aa ogalio-ezloini kerület Ótok és Üsteria nevű községeiben; ajolzg kiütött a marhavész ugyanazon kerület Ogulin, Berzovae, Bassara éeSkakavsc nevű községeiben..
4. Beérkezett táviiati jelentés szarint Fiumében és vidékén aa állategéezeégügyi állapot teljesen kielégítő.
6. As osztrák tzrtományok közül Dalmá-cziábzn uralg a marhavész z sioji kerület Dabor névU -kösségeíbon. ^ „
Kélt Budapesten, 1H80, évi május hé 31 -én.
A l\'Udmiufil/\'i tpár- h htr*i-M<tl*nÜ4i*i m. kir. nwiiftr riiim dUnlt\'.íji\'itiígtseaévt oielátya. .
Irodalom.
■ A „firvántfot agyginnciagy-buroklób11 egy : babánkban teljesen ui betegség, me|v jelenleg M orsaág töblztörvényhatóságában mint járvány uralg £ nálunk egézsen uj betegséget mély a | tankÖMyvekben is csak futólag van (intve, ma gj*r nyelvek ée önálióla« pedig kidolgoava épen nincs, tárgyjűja. bebetóan, terjedelmesen s a jelen ígéuyeknék megfelelőleg e füaet, melyet midőn e könyvárusi forgalomba hozok, aat azért tesítem, mert míg egyrészt zzt most hézagpótló irodaimi vállzlztnzk jtartom, mely a szakkörökben bizonyosan méltánylást taíáUnd, másrészt pedig z n Biharwxegyii oryoi-gyiítiyteerín ás termíteeHudo-máiíyi\' agyM" megbízása is Unuakodik arról, kogy ezen ftrtzkézis nemcsak a tudományos követelményeknek, hanem egyidejűleg aa orvosi kösszükség etnek is zgészen megfelel. AraíOlr.
— At pApolÍau zenemű-folyóirat aongoriaók és énekesek számárz junlusi füzete következő tartalommal jelent meg: Melodrámák, Vörös-»vty „Csongor ée tünde" cz. színjátékához (folytztás).jA kalmár zengé. A fejedelem indulója. A tudós zenéje, Allzga Géza. II. Csenéely partján, dál szöveg nélkül, Halács János. XII Tánozra hijrás, Qolta F. IV. Keringő, Vágvölgyi M. Béla. V.. Népdalpk czímbai ómra (folytatás). Kétszer is nyil az akáczfz, Aliaga Oézz.
Fel elős sasrkesatől ÍIOFFKAXK H6r.
5ETESE
il\':ivji»í<3ii vMira. — NvA\'ri cuni.
WILHELM-féíe
; köszvény- és csozellenes
vprfiszf itó-fhéa
Wilhelm Ferencftől
gyógyszerész Nennkirchzuben (A.-Austr.)
Alzpos gyógyulást eszközöl csúz, köszvény, gyennekágyasok lábbetegeégeiben és idült! makacs bajokban, mindig eveseilő sebeknél, valamint minden nemű és bőrkiütési be tegségekuél, pörsenéseknél ka arezbau vagy testeb, sipoly és bujakóros daganatoknál, a máj- és lépdugulásnál, arany eros bántalmak-hál, bárgaaág, heves ideg-, izom- és könyök-fájd4lmakbau. gyomorfájás, • szelek bántzlmzi, aJtesii dugulás, lizsléei bajok, magömlés, fér-figyöugeaég, női folyás stb. ellen. Görvély és miiigydagzuatot tartós hasanálat folytán alaposan gyógyít, mivel euyhe oldó és viselet-bajta saer, ami ezernyi elismerő irat által bi zonylttatik. Bizonyítványok kivánztra ingyen.
Egy 8 adegra felosztott csomag 1 forint bélyeg éa csomagolás külön 10 kr.
Óvakodjék mindenki hamisítványok vásárlásától és miodig csak aa ismert törvényesen védett „Wilbelm-féle köszvény- és csúz-ellen^s vértistitó thr.át" kérje.
Kzpható jPrágcr Béla gyógysssrtárába^i Nzgy-Kanizaáu.
(724 ü -26)
öfii <Mif!». — Téli cum,
xxxxxxxxxxxxxxxxx i r
J^ Minden ki\'UlittUi n as illő trdtnxrrtmm*
kifŰtíMve. Kiirt érsni Paris 187k
► ► ► ► ►
Brogls J. és Malter ►
gép- éü roHtu-leiuex gyára r
I-tudapesten. A
a Margit-hid kŐseiében, készít ^ Trfeuröket (konkoly válzsz^ó) 6 kü- m \'. lÖnféle nagyiágbsu.
Trieur ht\'DKrrrkrf malmok számára, f Kepfzfékzl. ^
Nseleltf resUkzt, k
A Szitákat fa roMt&knt cséplőgépek A
y számára. 702. 10-* ^
r _i
XXXXDOOOCDOOOOOOOCX KK*XKXX**K***X**KKX*X*X**X**X*X*XXX*
■m m i
i
I
i *
n
*
n »
1 H X
8 X X
1 I
x
I 1 X X X X X X X 8
Poudre de Serail.
B I. i H A K fi LOl\'Iti mtvAn Ldirnri nrrzpor*.
Escn .Rípdr npuaikf AéMMÍtT. minden iffalntu ttMfl qunlu 4. \'ily Xltún\'i il, boicy mlnli. fililin n kü!- 4n tnUSMíin k.uitcll (Mtnku ^MNn lElölmulja; mgytnírvd frf.pi U Úftfáru kellemetlen belüljrieitf) iiiivivje, w weeMk w iiHnii.i. liju m tumé^etH iiliewki kjlirt h-^j . tegéleeebli mni eem Üpeé . |rart njta Mtmei, meor kilúDú fc.Hr \'li* 11UAIUNK L4\'UfKA ueMfrik kűvctkexA atmkkál linlelte ki:
Tint. iHüllor I. L.. aaKit Vadász ForBnoi Szv. ntMa.
llUtstur*í urn.k Bailnpelte ni. :j
A P min <1. lenti, melyei ón fellelik, valjliso kitU4 M »ji.lkn pknalen, tneit ndnMek eeelreM lélh.luUi le UMi\'x. ile ^qmimiM remlee h.iMkl.fel iilllililtl.....! lllil u imn ohr UIMe Jilékuny lu> ml, nmimll ti\'.e rJiÜK ..inmliele MviMntil nem teiuutellM, njeljr kíviló I ut^jj. ik^Ut l jfirSltMi utk ueuemMl klUMUf flifom IwuiUInt, ée megtegyük (yteldye, My Mthrnlheude. Jöej^Ait dlulánne ele fnc ürvendeut. 1 Tbsla!ett«l
bláha louiza.
egy
an-zot u
tiuí igj
US! gyík MKM slUmari
$—10
Créme Pompadour.
_I A» ilinUmt terén HntiVuj pirid HiliTméhl tiII iwUüiiiUsia MrMs Skarth i filt|Urt
he Mad« Luásw „CKkMK IDMl\'AlHiUtrr\' tmUuaeilian rw^keJ \'1 MltiUnom E« mm smt. SMÍ/ijr*l \'» llinMVee wwnjr tfm HS rtimtndU Uiljiiti cwdww(*érvt inélkif, u » tu>i»» ;
■kést nem! mulumiut\'.im cl * L bfrfjrviUfaftk zxl k IngíiuhstúMJiWu %j«>t*ki — K kítdnü mwf jival felülmúl »ai»-«Wljppn*mü gyirtininj-t. Kg^r léjfely án ItMiniUli HtMÍÜsni t ét Z)|kr.
Cnk «iM kémbmimj nMhSgilit i ue\'r. fwrtebbi i i—I cl nn
UtvA, UgwpJbl va tanéit valódi fruoctia Z anjcul iltslMekbse
HMc .l..b..» fOÖDRX DK KWUIL a mstlM.\'t li^^isfi v.4iep«ycl na dlüra, SC \'kr- ss t A énfci—kUu; tainéi siili^ii tmsáa » icW^miJ NOhLEK J. U,
riUtRNCZ fisfe aUMa, iUatsnrAu a ,Vlrtg-VW!yii*i\' ho»| KUDAFSST,

Vtt VZüáXS HcmalMiftsf mm 1
8
t
8 8
1

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
lisiteleliel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya <*« Vas megyék részére kiterjed/) hatáskörrel
N.-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését K
M ^ Gutmann S. H. úrra
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztpsilftsi ágazatokban jogjírvényes biztosítási kötvények kiállítására, . ^ \\ \' károk\'felvételére úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott.
Budapest, 1880. januárban. 4 • I 5
A Magyar-franczia hiz(osiló-nkszve.tiy(:irsas;t^ igazgatósága : 1 ( Schwoiger. Moscovitz.
"bia^ositó részvé:n.3^-táLrsa.sélg,
igazgajóaágátíak fenntebbi\' közzétételére hivatkozással alólirott tisztel ette], jolp\'rlti, miszerint -
/
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta • a vezérfrynökségi irodát .mégnyitotta, hol is biztositáxi ajánlatok elfogadtatnak h a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások legkészségeaebben megadatnak. JfTv
Jí Biiídiil pedig a lánaaág
a) tűzveszély és robband által okozott károk éjien; c) szárazon vagy vlzeju szállított Javak károsodása ellen ;
b) Jégkárok ellen d) az ember életére mindén\'ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító rénxrén f/társaság, melynek »
20 millió frankot, azaz H millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 iHiHió frank, a/az 4 millió arany írt
készpénzbeli befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államérté^ekberii éa elsőbbségekben lett 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság Ügyvezetésének élére következők választattak me^.
Felfigyeld blzotUAg.
elvez ve.\'f. é október
Választmány.
Elnök: Bittó István, ó Felsége vil belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró B á n h i d y Béla, földbirtokos, orsz. képv. stb. Bpesteo. Bon tea z Jenó, a párisi Societé de l\'CJnion génerále elnöke stb. Párisban.
VilssiteáBTl Ugok.
Róbert Morin .marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban.
Nenwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nag|ykereskedő.
Lovag zápon Regen ha rtFerencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviseló stb. Budapesten.
. Báró Tjnti Károly cs. kir. kamarás, az oszt déli vasút alelnöke, az osztrák orakháza tagja stb. Bécsben.
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén lévő, hazánkban is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ajneny-nyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társazág ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást j nyújt arri nézve, bogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a, legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog feleélni, inásrjészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, bogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire.
A midón tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt újból felhívja és kéri. megjegyzi egyszersmind, bogy a vezér-ügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van, és hogy tiizbiztositási ajánlatok « már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnák, N.-KaniMsán<\\8HQ. májúban. , maradván teljes tisztelettel
1 A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
vezérügynöksóge N.-Kanizsán.
/ 68! É*
689 23—52

Gutmann S. H.
Beck "Nándor, n magyar jelzálogbanknak igazgatója. Lánczy Leo, a rnsgy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. L e w i ii Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Serrebource Jos. Máiia.Emii, a párisi Societé de iVoion géncrale vezér felügyelője Párisban.
IgaagaMoáf.
Igazgatók: Dr. Hí Mer Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben. Ki81.e nm ac he r, Károly a „Hoftmann József* nagykereskedő czég főnöke Budapesten. t. >; •
Scliwetgei Márton kir. kereskedelmi tanácsou Budapesten. Vezérigazgató: Moskovicz Lajos Budapesten.
HM
ii i ri \\j i
i
Eíd Lekrling
nach Caakathurn fíir eine Spozerei-llandlung wird aogleicb aufgenom-men, N&beres in der Ezpedition d. Blattes. 740 2—5
Gin modérner sehr schöuer •
Siabllpi
fast neu, isi im Versatzamte bei Madame Therese Winkler bil-ligst zu verkauten 748
BEBGMANN gK/eplö-^appanu
a neplŐk t a I j e a altávoliláfára, darabja 45 kr. o. ért NaKy Ktn.i.ii PB.ÍGER BÉLA 0721 lü—* gyógy—■ tárában._
Ügyvéd irodai hely változtatás.
Van szerencsém értesíteni mélyen tisztelt ügyfeleimet és a n. é. közönséget hogy eddig a Mayer József-féle házban Városkái utca 5. sz a. volt iIgyv irod. [folyó jun. 1 napjától, Király utesa 6 u. a. Wási fék húzbani lakásomkot tettem át N.-Kaniun 880, fnn, 1. Dr. Ara* LáuU,
747 s-s. koi tt tikó dgpu.
H ( I1111II 11.. gépgyáros, és
MARSHALL SON* & Cmp. Lmtd B (Gainborough, Angolország.)
föügygöke Budapest,?áczi-ni 12. ajánlja | Gözmozdonyaií, l#gujllbb mrkeMtt fl|lléD, it mi»a.anésre.
PoiiMlnifánaif legújabb aaarktaéi, kttlóa tiastitó-raűfel, aaabadaimuott állítható külötoŐh«ng«rral,
l/SCpIUgCpollj asaökválaaató késiülékj subadalmasott biaöusági öaéutó kéaaülékkal vagy (anélkül. Továbbá
Őrlőmalmait, \'
Arjógjyzókefc ée leivilásoeitast nyújt: Steinlti Mér N.-Kani»án
Mh ii^lyiékek kívánatra Isgyei Mraeitie. \'•a _
FelvtláfOeltAasal késaukgel swItfU BfclálU Mór Na*y-K&nlasan. ^Wm
OQOQQOOQQOQÚQQQCXXXXX»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>)
(745 3 6j
Nyoaatya ós kiadja Fiachel Pölöp Hajjy Kanizsán l»8Q,
vtitM nui

iktt. MI. mi* üHuié árak

rt *<
M
bnÜM yrtint imuk I Irt- KMÍIwJstW s te, |M»-r*\'« v.
ZALA
jmfcMfiéi má» ,,)...... r*H*i

•1,5 *>
IMfinnMten ÍM**. Uiwéft kes*lW» i teilUluk f\'»
.jpjí*.*.
Ny III*\'

MEGYEI ÉRDEkÜ. KÖZMŰ V ELÖD ÉfSfV 1 Á RS A D A L,M I ü A Z I > Á K Z A I I |H R I ll L A P A ZALAMK6VKIGAZD. KGYESÜLKT ÉS TÖBB MÁS KGYLKT HIVATALOS KÖZLÖNYE.
25. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. junius 16-án.
L
VII. évfolyam.
Fölirat a phylloxera-iigyben.
A „Természettudományi Közlöny* legújabb száma" közli dr. Than Károly, dr Wartba Vineze es Hermán Ottó föliratát, melyet a phyiloxera ügyében intéztek a kereskedelmi miniszterhez • melyben kérik, bogy a min is te r mentse Őket föl az orsz phyiloxera bizottságban viselt állásukról. A föirat mindenekelőtt hangsúlyozza, bogy a phyiloxera immár Bzendrőn cons tatáivá van s igy Magyarország legbecsesebb bortertfletót fenyegeti. A három tudós kifejti, hogy már évekkel ezelőtt minden kitelhető módon egy rendszeresen működő, szakemberekből összealkotott, állandó bizottság szervizését sürgették, hangsúlyozván annak irodalummal és anyagi jeszközökjtel való megfelelő fölszerelését.
,Mi ugyanis igy szól a fölirat — már eleve meg voltunk győződve ar-\'ról, hogy csak ugy kellőképen fölszerelt, rendszeresen működő, a kezdeményezés jogával fölruliázott bizottság Vállalhatja el azt a riagy felelősséget, amely egy gonosz természetű, a nemzet nagy fon tőszava jövedelmi forrását végenyészpttel fenyegető vesz leküzdésével jár; lés már .eleve is meg voltunk győződvej. arról, hogy csupán csak ai inductiv módszer által egész szigorral diétáit rendszeres tanulmányozás, észlelés, kísérletté tél az, a mi eredményekhez vezethet, a mi felbátoríthat minket a súlyos felelőségnek nyugodt lélekkel való elvállalására."
„Sürgetésünk — fájdalom — sem azelőtt, sem most kellő sikerhez tlent vezetett. Mi sem a régi, sem a jelenlegi, nagyon ingadozó reudszer szerint működő bizottság ösaseáilitásában, eljárásában megnyugvást nem találhatunk, igy eredményeket sem várhatufik s ennélfogva felelősséget senki veji szembe sem vállalhatunk magunkra.*!
A fölirat vázo lka az ügvek eddigi menetét.
A phylloxcra-ügyben a tanácskozá-, sok 1875-ben kezdődtek s a három tudói részéről már akkor javasoltatott egy, a | franeziaországihoz hasonló bizottság szervezése. működésének rendszeresítése, a gyakorlati térre való átmenetel. £ helyett azonban a kormány egy vegyes elemekből és csupán ad hoc összehívott bizottságot működtetett mely a fölírat szerint inkább csak academice tárgyalta az Ügyet s tényleg elejtett minden gyakorlati javaslatot. Többek között elejtette Kori/.mics László orsz képviselő azon javaslatát, hogy a sima és gyökeres vesszőkkel való kereskedés betiltás-sék, tehát elejtetett egyike a legfontosabb rendszabályoknak, a melyeknek életbeléptetésére, ime későn, a vész foly-louos, számos pontou való föllépése kény-szeritette a kormányt. Elejtette .azon nézetet, hogy az inficiált Kloszterneuburg gai folytatott élénk kereskedés folytáu a bajnak már az ország több pontján meg kéli lennie, ennélfogva azon agőlő^ területek, a hova kimutathatólag gyanúd növények kerültek,, megvizégálandói. A kormány szakközegei akkoriban leghatározottabban hangsúlyozták, hogy egyedül Pancjova van inficiálva. Elejtette azon nézetet, hogy egy adott területen sem a baj határait meghatározni, sem az irtást tökéletesen végrehajtani nem lehet. Elejtette ugyaucsak azon javaslatot,\'hogy rationalis, a szülő kúszó természetére alapított mivelésí kísérletek teendők. Az enquéte e sorozatának a vége az volt, hogy Paucsován az irtás elhatároztatott. ; Az irtás végrehajtása közben az eljárás felubbeztetett egy ad hoc összehívott, szakbizottság elé, mely ellent mondott azon véleményünknek, hogy a szénkéueg a gyökeres, biztos irtásra nem alkalmas. Elhatároztatott az irtás folytatása, mely utóbb bóthitelt jtett szükségessé, mi azonban a törvényhozást ingadozóvá tette s a képviselőház pénzügyi bizottságát arra inditotta, hogy pgy a kormány szakem-
bereit, ki ki az ügyet kezükben tartották, valamint ,az ellenvélemény képviselőit is kihallgassa. A péuzügyi bizottságnak, igy! folytatja a fölírat, 1877-dik évi már-tiui 15-énck tartott ülésében indokoít előadás ik folytán egyhangúlag elhatároztatott az eredménytelennek bebizonyult irtis beszüntetése, a póthitel megtagadása. Az illető előadasban ipozitiv javaslatok ís foglaltatlak, többef között a har-maliik szám alatt (11-ik oldal)-, egy bizottság szervezése. Az irtási műveletek\' beszüntetésével s itiagaB kormány telje-sen elejtette a phyiloxera ügyet, Pancsova inasára hagyatott. Mi magunk azonban teljésen meg voltunk győződve arról is, hiOjgjy iiövid idő múlva a baj több ponton felüti magát, uj mozgalom fog támadni,, s még voltunk győződw arról, hogy a következmények a mi nézetünk lieli vessége mellett fognak tanúskodni. Az nj mozgalom bekövetkezett s mi nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy ideje korán tett, de elejtett javaslataink helyisége teljesen kitűnt Korizmics László nrnak javaslatát immár a törvény szentesíti. A-lli (fisunk, bogy az ország számos pontja inficiálva van,- igaznak bizonyult be. Akkori ellenfeleink most már a bizottsági ülésben is bevallották, hogy a baj hitárai^ meghatározni, az irtáBt biztos sikerre!vezetni lehetetlen. Ugyauők ma már osztoznak azon nézetben is, mely ellen a leghatározottabban küzdöttek, hogy t. i. a szőlőmivelés módja befolyással\'vau a vész hatasára. Franeziaor-szág egy milliárd frankkal űzette meg azt a tanulságot, a melyet mi már, 18-77-ben a|] tudomány alapján kimutattunk, hogy ^ i. aj szénkéueg mint u tó szer ném bír absolutjéltekkel. És tejesen érvényre jutott az a tétel, melyet liarral Fran cziaorgjzáglián vmár régen baugoztatott 8 a melyhez mi csatlakozunk, \' hogy t. i. a szőlő ellentálló képességének tokozásában meg van a védelem a phyiloxera támadásai ellen.
£ „galtf tiiczdja. Kovács Zsigmond
vNiprésil püa|>ok ss Ü I s t é i s napján. SuiL lUuuk-SMiit-Oyőrjyön 1830. október Jt-én.
A legelső oapsugára Mely bölcsődet béragy ogta, BánoksaentgyÖrgy fölött álla, 5 most is ott lény lik naponta.
Együtt kait lel as neveddel, S bogy aatán a hont betölté, Kgygyé lett Ránokssentgyffrgygyel, Lé uew nyugssik Sóba töbhé.
La nans nyugtaik, inert nevedet Ksta egy nap: egy élet adta; Aeted a bonsaeretet fs erények fényes n»pj«.
K napból ssülőf Idedef Legtöbb sseleg sugár éri, itten óraik emlékedet üysrmekkorúd boldog évi...
A heg), vflgy ée a. teugeieg, As ós Qöeeej mindben bokra Visehaegeseák emlékedet... tf ébti fog mi Másodokra.
Ki ni fog, hogy egy lőpspot Mi ie aéiaak a hasénak, Pepot, hí a földi rangul II m áidaaa» km vágynak-
llaaem elvéért, hitéér: jfóbsíl, s • Ml eltére* t A valtáéért ée tanáért Akar élai aiedee área.
Htw fegffbfc, §**L» IjPmak j láAwa wm seeháea: A ! kráees mrisi no sosedash Ís isevincséáaek wválsi 1
Élni togss itt, el nsiu hagyja NevSd a kii s»ülőhásat ; Alacsony e», de feíinulja Szeretetben palotádat...
A kis fáin, hol ssülsttél, jörök einlék-osslop neked... Mi híresebb Bedebemuél ? Aa e ? vagy ki ott ssttieiett ?
i Tubolij Vidor.
Egy Imrúloiii Jóslat ara.
Ueggondo\'ád-e jól, nogy .mit tevéi, Miaoii jüvomra nésvs jósolál ? Ab nem, te nem bivéd, hogy tuiudeu egy szó A méreg insgis leas. érsó ativembe j .
5 meghOsaa majd ölő gj Umiilcseit j Meg-megriasst a aáinar karja közt, A gyerkeket miként a rém-mesék. Te léaass as első, a ki láthatod j
Te láthatod: sötét tekintetemmel Mint bolygok cséltaliau eláikosuitk^iit; Kerülve, futva, ilol fajom Uuyáz .... Keresve a sötétebb sir magúuyt, Hol a vibarsó lélek majd as égre Ssóraudjs rémes alkjait, s as átkok. Küsöu gúkiuja lángján hamvad el.
Hol ember él, ott sjlcam zárva less, mint As elveszett sir. Némán játok élve, Fojtott kínokká\'. ÉS ba kérditek, hogy ÚD fii, mi bánt ? Kaúza| less válsaaom j Kacaj, mely meafagyasatja véretek ;
6 el kísér majd bennetek, mikéül a . Gyilkost j az áldozat halál -Mi gése.
Us nogtok édee álool karjain, / Kttsséltaa, mint a hajtott saeuvedély, Őrölt alákban képeia! megjeten majd j 8 kinos amlékre virrádio%gyakorta.
Dt kikrÓi Szólok én, hisz osak te vagy, A kí eg| kissé látta ksáruynrnet. Te bsaaéd kélt aa lésotleo reméay, hogy Magasra törnek egykor saáreyaiol még Ki volna mis, ki ériéoé a kiot; Ki sejioaé a Ulek habosait t f Hess softl, tadja senki, senki majd, bogy
Mint ver tanyát létünk undok kígyója, A gyüliilet, Kaiveiubeu s miut kinoz. Átfonja; lángoló véréu bízik.
Miudeuki könnyen elfelejti multam. Lelkekben hautolt sir leaz es, a melyből Nagy ritkán bolygó áji-féuy igy^áni Egyvegy psrányi eiulék majd\' kik<*t, <""x fgy pgy kis álom, m*ly rsggelt sem ér, De ie, i« majd,; ki hallod a Szilaj dalt\', A mit harsggal zeng s lant u\',ólján £t ná\'od ssáiszzksdni húrjait; r 8 slptled állok én, kit őrület küröz, Ha majdnem lángerőmuek f égbe vével, Vadult képpel porrá zúzom a lantot; fis visszavágóul*a nagy Ég kegyéi: ... Te ezt (feledni nem fogod solinll
Ez igy leazen, ba jóslatod vsióiul. 8 teílátzsz, kí Emlegetni fogsz sokáig, Mind azfiruyü, buuaő vészcsaták után Vsdaltan íeltöió lávád hegyet;-\' Mely mindenét temette el tűsével. S rnöst mint kopár, magános szikla-bérc áll — Hgy megkövülj!, nagy fájdalom [— a kit . Mosolygó uap hiába csókol, ébressl; S a kzilaj éji véss hiába ráz.
Sztílay S\'indot
A tanár és védenczei.
iUf4nj~.
IriA: fc11 y gare-Carl éii E m i I i u.
. Forditotfci; \' l | FBEBDMáNN ALAJ08.
VL
Betfcaikéld swisny kin uobájában. (Folytatás.)
» Ebnélfogva nem sokat kellett rábeszélni, mig belsegyesésemet adum, vele sorsál meg ószikuij — De erre a tanár nagyon megharagu-dott!; ijiinden elgondolható utat megkieérelt Ar-miui saándékáiól eltáiiloritaoí. De sokpem volt a laijoVb ok bapatalaiiabbul elleosérelVe, atyád öuf^jileti eaándéka mellett maradt és a két test-véfjmwn elleniég vált el egymástól. — Armtn
Ez a multj
A iöli\'at iry végződik:
Mos( pedigí engedje meg nagyméltóságod, hogy a jelenre s a jövőre térhessünk át.
Nagyméltóaágod az Í880-ik évi II ik törvenyezikk alapján, mely ez év február 4*én szeutesittetett; összealkotta a mondott tórvényeziak 1. §. értelmében a szakbizottság, amelybe mi, tisztelettel alól-irottak is meghívattunk.
Valamint a múltban, ugy ez alkalommal is teljes készséggel engedtünk a megtisztelő meghiváznak s legtöbbször egyébb kötelességeink rovására részt vet-tünk a tanácskozásban, nemcsak, hanem még javaslatok és tervezetek szövegezésével, magán szorgalomból, még kisérle* tekkel is foglalkoztunk. Megtettünk azonkívül mindent avégre, bogy-a bizottság működése szilárd alapon rendszeresít-tessék.
Indítványoztuk á bizottságnak a megfelelő irodalmi lés egyéb eszközökkel való felszerelését. —I Indítványoztuk a beczik-kelyezett latiBannci nemzetközti. szerződés értelmében a konventiúhoz tartózó államokkal való összeköttetés létesítését; a lolytonos nyilvántartást. Indítványoztuk a pancsova! -kísérleti állomásnak ha-I ladéktalan életbeléptetését, anúak terve-I zctét ki is dolgoztuk:. Indítványoztuk azt, \' bogy az. inficiált, területek állapotáról, uj esetek felmerüléséről a bizottság haladéktalanul értesíttessék. És inditványoz-iuk azt, hogy a bizottság számára szereztessenek be állandó utjegyek, hogy aunak tagjai az inficiált területeket, az azokon folyó munkálatokat bármikor ellenőrizhessék. Szóval, törekedtünk arra, hogy a bizottság működése ugy tudományos, mint a gyakorlati kivitel tekintetében a feladatnak megfelelő legyen.
1 Ámde sajnálattal kénytelenek .vagyunk constátálni azt, hogy a működés tekintetében elfogadható sikerre nem jutottunk. Áz irodalmi és egyéb eszközök
hadnagyi ranggsl \'ón a katonaságtól elboesájtva éi igy üzen szép yégházat vette meg, melyet elsdui kéiiyteleuittettiiuk. — A képzelt paradicsomba belyezkedéuk el, szerencsésen éltünk Uumnguuknnk. Azonban Ármin gyakran eohaj* toaott, ón bár előttem titkolni kívánta, még is sejtémj hogy elbírtelenkndett lépését bánja. — Foly ion rettegtünk jegy mást iuegsérteu>, óvató ián liassnáUuk a szavakat, amiből aztán való bau kellemetlen viskony fejlődölt. ■— Mindegyikünk érezte, bogy nelytslen cselekedett és így lelki turdalások által évekig kellett svenvednüuk.
„SzQleléseduélL Hildám, atyád egybekelésünk óta előiaör mknt elv a tauárlrpz ée mélyen megilletődve kéié, pogy a ozivódás tárgyát el-feledve, jöjjöu házuukba és áldja mng gyerme-künket. —- De a tanár még mindig el volt ke-
seredve és kereken megtagadta a kereszt atyai tisztet. Mélyen megsértve éa megalaava tért Ármin vissza, végteler szomorkodott a dolog fSfött. Akközben évek miliak éa egyedüli kedvos foglalkozása voli kis j< saágunknak jókarban tartása. Itt pazarolta el ide ét, pénzét és fáradságát. — Egy uapou ugy eujléki&ein rá, mintha tegusp lett volua, ebédünket kivittük a mezőre, bogy a reméuyteljes aratjáe bevégeslével, s ssábad természetben kOltsük k
Rétünk isomsaédságában, a tanár is birt egy darab rét*-t és tudja Isten mily véletlenség-bői, nagybátyád ie, ki egész éven át lakását ei nem hagyta, éppen ma lalálta jónak a szükséges ennivalókat sziutéu e rétre kivitetni, hogy ott, Máudorral, ki as ivóban \'.izénkét évfs volt, a szép nyári nsnnak kelleiseii élvezhesse. — Es idő tájt édes Hildám, öt évn pillangó voltál, vidáman ée biselegve repkedve a virágok köaölt éa eitSkétve névrokonodat oifugjíi, miudmkább eltávoztál őrködő Szemem elől. U Oeak mikor a kávét elké-eailettem volt, velteku észre távozásodat éi miattad vajé aggodalmam szárnyat köloeöoaöit, kerestelek mindenütt,] dq hasztalan, As emiiiett rét sürtt sOvénynyel voli környezve; midőn kétségbe esve a sikertelen neresés miatt rés atéa néztem, sikerült oly helyet találnom, hol a túlsó rétet teljesen áttekinthettem. — Majdnem ujjongtam örömömben, mikor táged, éd«e gyeimekem, a tanár ölében ülve,és hoeesu eattfke hajéival játssva, láttalak. Nsmsol^gbabostam, halkan átsurrantam
metfeaeifzveninceenek: R külfölddel való \' emlék iránt kegyelettel viseltetni, mert Velei.cn ! "gos nektár. Eeeeriat méltán kooakáátztbatjuk a
ftattekfttiAtáa lSMve nincsen* a kísér. I világtörténelem nyitott könyve. Hogy pedig térdéét, ha vajjoo a véoaeesOMjok tt is kávé öeaaeköttetea létesítve ninaen, a Kiser ^ ^ ktftik^Lt^ tídottVÍÍayvWl meljeU caerálik-e ki ifcgasaLló nézeteite ,rom-
lett állomás ügve, melynek tervezetét 24 olv„ni| „ irAol tiutibl(L f#iUm ft^g valló- lottf világ fölött ?
lefolyása alatt kidolgoztuk, haloga-folytan ez idénre már megkésett; az
óra lás
olyan nagy föltűnést okozott fendkivül fontos azcndrőí esetről a bizottság tagjai mind emai napig hivatalos értesítést nem nyertek j a bizottság tagjai ellenőrzés tekintetében semmit sem tehetnek.
A dolgok ilyen szomorú állását most n\\6g az is tetézi és állásunkat épen elviselhetetlenné teszi, hogy a közvélemény a bizottság ellen kezd fordulni: igy többek köz#U IXebreczen polgársága egyenesen a bizottságot teszi felelőssé azért, l ogy a kertészeti egylete a bukás szélére sodortatott, minthogy ott már öt szakember vizagált, anélkül hogy megállapíthatta volna, vájjon van-e phyllozera vagy nincsen ? Ilyen esetben bajos a közvéleményt meggyőzni arról, hogy mi, kik a múltban ugy minta jelenben mindent elkövettünk, hogy a működés rendszeres legyen, .vádolhatók nem vagyunk.
Mindezek arra indítanak minket, bqgy a legteljesebb tisztelettel, de egyr szersmind határozottsággal is Nagy méltóságod színe előtt kinyilatkoztassuk, hogy mi az ilyen alapon való működésben tovább részt venni nem óhajtunk, felelősséget semmi tekintetben nem vállalhatunk, ennélfogva kérjük Nagypéltóságo-det, méltóztassék minket a további közreműködés alól fölmenteni.
Uti jegyzetek.
írta: Virág hegyi Józ tel. III.
(Folytatás.)
A Márkás-téren egyisben találkoztam a domborui kereskedővel. Kérdeztem tőle, ha megnyerte-e tetsaéeét Velencae? Panasakbdott, hogy rettenetesein unatkozik, hogy-a sok járás isiatt ugy érti magát, mintha prés alól került volna ki, hogy nem tudja mennyit ad ki, mert aa olasa pénzt nem ismeri, úgyannyira, hogy megváltozott fináncaiéiig körülményei immár abbeli aggodalomra is szolgáltatnak okot, hogy tizetésképtelen-•ág miatt aa olasa veudégfaeretet itt marasatalja, v*gy pedig kalapját, kabátját, nadrágját és topánját kénytelen less aálogban a vendéglősnél hagyni, s Diogeneei egyszerűséggel öltözködve térni vissaa Domborul a, haeaak valami bankó prést nem talál ki. Alig várja, hogy haaamehes-eeo, megátkoata, aki erre aa útra rábessélt*, e agy nyilatkozott, hogy neki Hegy-Kanizsa sokkal jobban tetszik, mint Velenoae. Különösen aa éle lemmel nem tudott megbarátkozni. Azt mondta, hogy a furcsa kósat miatt feje egéeaen ösa saeeeott.
Ezen nem ütköztem meg, mert Velenczében élvezetet találni egy idegennek, ismerés nélkül, csak akkor lehal, na aa illető bír történelmi ismeretekkel és lelke elég fogékony a történelmi
másai után s így unalmát, nem vonom kétségbe. Aa ő törléue\'mi ismeretéivel és gondolkoaásmód-jávai Velauoaét felfogni teljes lehetetlenség, annál kevésbé ast élvesut tudui.
Oly közönyösen uézegette a doge-palotát, s as imnosans piokurácsió épülsteket, akár a douiborai meeterbáaat.
Sok biree utezó Miitolta,, hogy kevés tér vau a Márkus térbea hasonló. Mily sailárd alaj* pá! bir «aen állítás, nem tudom. Lehet, hogy es osak sc elragadtatás mámoros félkiáltása, Tehet, bogy hivatott ÖSSztliáeOnlitái higgadt követkes-tetéee. Tény, bogy e tér, bermonikus bereudeaé-eével, márványosalopoaJ hosaau foljösóival, gyönyörű kávéházaival, nagyszerű" kirakataiv h( , a im> meter magas Márkus tpiotiynyaj, a Márkus-temp-lom kupoláival, ettél jobbra a dogé pilótával, s a történelmi nuveze testé gü saobrúkkal felejt heti en látványt jnyujt, s a sajujlélŐre igéző hatást gye-koiol. i I
Velenczéről mái többet és kimerítőbben ir-tsk, hogysem róla valóéi ujat lehetne mondani. Asert ceak röviden említettem uieg egyetmást, mint közvetlen tapaestalataim eredményét; azt hittem, hogy talán uem ieea éideklelen azokrn, .uézve, kik még Veleozében uem voltak, vagy bővebben nem olvastak telőle.
Lyita saigetet is megnéznem.
Lydoi1^ órányira fek«zik Velencaétől. Rpz-zant tengeri* türdőháaa van.
Utkösbeu egy másik kis ssjgeten is kikötöttem. Ezen a benediuűiiqtokuak van oeöndes, magányos zárdába. Gazdag könyvtárral e könyvnyomdával rendelkeznek. A zárda tagjai elvouul tan a világtól, a felebaráti | szeretetnek és tudománynak élve, maguk szerkesztenek « gy lapot. A sierst egyik előzékeny tagja m*glenő ssolgá latkészséggel mutatta meg a aárda minden rAssét.
Esie a „Malibranf sainházba mentem. Régi, ódon épület. As előadás \'^10 kor kssdődött,
Mielőtt Velattczéből elindultam, egy gondo-
látogatók eráayáhos képest. Esőn Aseaeg a es-kély költségek levonása után, a helybeli seeeéi r sorsú nők közt valláskülönbség nélkül less eleez-tandó és a msudyi Örvendetes pillanat nekik aa által szereztetik, annyi boldog évet kiváatnk ásóknak, kik hozzájárultak a nyomorultak se. gélyeaésérs és a szenvedők gyámolitáaárs,
a vendégek köat első sorban megemlítendő főispán ar 6 méltósága, ki mindenütt jelen van, bel a közjó szóban forog, és miut kiváló .poato\', a humanismas seolgálaiáben e\'ősaör is bőven áldoz a jótékony4g oltárára. Megjelentek továbbá a megye és törvényszék kiválójuk tisztviselői, kik eiokáesterint soha se vonulnak visasa, hol s lassanként {eltűnt a lát- ; adományaikkal a szegények segélyezésére bossá járulhatnak, ds föltűntek színt* azok is távolié, tök által, kik uobíli* értelmeikben ezáltal kiitta
tönkre Log)
mivé
lettél, vl-
tél 2-kor végződött. Itt nak a saineiőadások
mindig ily későn tartat-A férfiaknak és nőknek
ritka erőteljes, ceeugő hangjuk volt. Ilanem as intendáns ur aligha srojkta tekintélyét latba vetni, mert a prím mádon na a páholyok gyémáutgojnbos gavalléréival annyira kaezérkodott, nevetgélt, s irántuki vonzalmát oly hangosan öntötte szavakba, bogy késs hgttány volj.í Ha ez Pesten tört\'énik, a primzdo.ms őnagyságát valószínűleg szerencséltetnék — útlevéllel.
Aki valamely könyv értékére-annak egyik lapjáról von következtetést, aa legtöbb esetben téved. Azért, nehogy talán én is igy járjakl nem török pálcaat a Velenczében látott ka\'.oiaaág Után aa össses olasz katonaság fölött. Hanem ba as olasa ka\'.onaság mind olyan fegyelmen^! len, rendetlen, léha,\'tohonya, gyámoltalan, mint Velenczében, nkkor aa „Itallá irredenta" Triesstről Ítéletnapig szőheti az ábráudozás arauysaálait,...
Végífl* aaenteljünk egy sort a konyhának.
Veieucaében tartózkodáuom alatt nem ettem egy ízletes fálaloi. Akármit bosatlam, minden vajbau volt sütve. Eszel pedig kikergelhatűének a világból, már t. i. ha lenne vége. A víz a saó legszorosabb élteimében ihetlen. De\'nem csoda, mert a ssigetekről hozzák, e egy hordóval eltart 6—6 napig.
Tamás vagyok b.enue, hogy legyen a világon kávéuénike, kit az a kávé, mit itt adnak aa emtjbruek reggelire, pletykára tudna tiangolni, mert ehes képest aa éretlen vacskor leve vaJósá- •
a eövényen ás észrevétlenül odzeompolyogtam a tanárboa. Alig vett aaonban észre, inidóu öléből a földre boesájtott és sötét tekintő-tel szemeiben félig meghajolva mondi: „Bópsássou meg, aassao-ioyom, kicsiaje ép oly kíváncsi volt, mint AVa lányai szoktak; a sövényre kúszott, de szerencsétlenségére fenakadt és midőn laeaállani akart, valószínűleg leesik, ha öcsém kéznél nines és ót lesegíti. *
Lesütött saemmel állék a rettegett férfin előtt, miköaben te karjaimba repültél és kacsóiddal nyakamba kapaszkodtál.
Lelkem mélyében éreatem, hogy talán sohasem kinálkoaik a kibékülésre oly kedvező pillanat, mint a mostani. Beusőmbsn egy szózzt suttogá: Kosét eld meg, siket ülni fog, és éo ssót fogadtam. A Mindenható maga volt szószólóm; máig bem tudom, mit mondtam boaaá; dj látszólag szivének jégkérge olvadosni kezdett könyörgésem és könyeimlól, mig végre ünnepélyesen íogadá, hogy Árminnak keaet fog nyújtani a kibékülésre. — Nándor gyorsan el lett küldve atyád lelkereeéeéra.
Nándor lőn megbjava, atyádat gyorsan fölkeresni, és aaon óra, melyben a két testvér ke-\' zet fogott ée boeezu idő után miut barát és testvér üovöaJék egymást, élelem legelső .tiszta, zavartalan boldog órája (yoit. Szép, pompás estét éltünk akkor együtt és est as evek hossau sota követte, melyeketi egyetértésben és sseretettel-jee együttlétben tö lőttük.
De most atysd ason saerenosétleu Ötletre jutott, bogy Brooker úrral kereskedelmi viesaonyba lépjen. — Már eleinte intette a tanár atyádat, — nagy na löl aa öaeaekötleiéeso1, de hiába I A tanár, mindazonáltal hogy atyád intő szavaira nem hallgatott, hárouuaor is segitette pénaael de midőn a saetencétlen jótállásról Volt tzó, melyre eamagam te ösztönöztem atyádat, mivel Brok- j kor áJitáaa saériut nagy nyeremény látazott aa , ttaletből — akkor vége volt a barátságnak. — j atova hömpölygőivé oaak as ftj, hogy iewél én vágtok oka a két ^ testvér elleuségoskedéiéneit; ée |ól tudom, bogy a tanár csakis Aruiinom jóvoítáért saerezle meg réeaéve a esaaiaodi birtok MttayelŐeégét. — i
Ok, kadvee anyám, ne kiad ell szólt Hilda keaelleg, ,Si annyit. tenne, mintha saáadéko saa igoasáftaiaosáffeJ ^ádelsiék őt, ki saindM-kor oív selvas, előzékeny volt irányunkban. ■ \' áisskas 4 szigora férfiú, ki sebesem töri saeg adott asavát
Nincs mit aaemére votaftak és ka H-t el-
hagy jak, agy még egysser megfogom látogatni. Akközben kedvee aiyám, „folytalá lli\'da kevés vártatra* beusőleg bálát kell adnunk istennek, hogy nyugodt jövőre enged remélnünk. És ha te akartad is ama saereuosétlen jótállást, úgy eleget saenvedlél érte.
De éppen nincs helyén most már aflölött szomorkodni, és aa erőt elpazarolni, mert erre •szükségünk van,-midőn uj életet keadünk meg. Csak anyám jelenléte fogja atyánkat tettre késs-tetui és én és ő egyeeülni fogunk, hogy fáradó-i sásainkkal némik^p pótolhassuk a iuu.lt keserveit. — A vihar elmúlt; nyugalom révébe té-rüuk és még mindaunyian szerencsésebbik lehetünk,\' mint valaha voltunk; mert él bennüuk a uerete1, biaalom, ée aaon benső, komoly törekvés, báai életünket fentártani és egymásnak létét édeeiteni.
Oly erőt éa elsaáutságot érsek bensőmben, oly megslégedést ée biatos reményt, melyek folytán súgják, bogy nem álom es érafllet, — hanem bogy reményeim va\'ósolni fognak." —
„Isten nevében, gyermekem, sseretett jó Hildám, úgy\' én is megkísérlem reményleni és a tárgyakat világos oldaláról tekinteni. — Istenem I Hisz teljesen sötétben vagyunk! Eredj Hilduflom, hozass gyertyát 1" —
A leány teljeeité snyja parancsát, ée as asatalt is a szoba középére állította. Erre Hilda elővette Írószereit kiegéaaité dolgozatát, ezután anyja mellé zsámolyra) ülve, ennék eálján dolgozgatott. Borgensköld assaony a ksndzljó parazsán sült néhány almát tett táiezárz. odatevé. leánya (iuiattrtója mellé és moudá: „Eoyhítsd iiiagad édee gyermekem I iraa ugyau nem él betüuk úgy mint aaelŐtt, ds adjnuk aa istennek, hogy megélheiünk.f —
aIgeu anyám, hi$s ea bompás," felele Hilda mosolyogva a forró almát fehér ujjai köat ide-— „Valóban pompás. —
Ián négy férfi evezett hajénkbos, s énekeltek JÉ/pen a „sóhajok hiújával" szemközt állt hajónk. A aaivrenató, melancholíoos ének, e koldus nép, a komor börtön, a „sóhajok hidfa"! ment város oly lesujtóiag hatottak \' nsgy lelki erőieezitéebe került agy könycseppet viuaa tartanom.
Mikor hajónk a várói végén umottj akkor is halottam a négy férfi I énekét.
As eső megered határról Velenoae.
Szegénv nép, szegény váioe, bovf fett hajdani nagyságod 1 Muiaiidéság a lág sorsa/
IV.
Daoaára, liogy az eső sürüsn neki kezdett\' eredni, s a hajó oldalán meg/megtörő, .mindint-kább dagadó hullámok baiáuágosan nyakamba szóclák oseppjeiket, én egy ferpeeaaedő esernyő védsaámya alatt a fÖdélaeten ültem, ée pedig réssint aaért, bogy a természet rémllletea játé kábau gyönyörködjem, résdnt asért, mert a kajütben a hajó himbálódaiea sokkal éreabetőbb mint a födélzetüu, mi a tengeri be»ecség. kifej lését kajütben levő fülledi, keilemjetTen levegő köaremüködésévei hathatósan előmofAditja.
Hajónkat a fodros hullámok gyermekek állal késsitett papiroiolnakkéat dobolták. Egyik pereabsn annyira fel emel kédett, bogy azt- hit tőm, miszsrint Illés prófétaként — hs nem is ugyau íüses szekéren — sa egekbe ragadtatom,.a másik peresben pedig lesülyedt, hogy as elme-i Üléstől félteni. A Hzél mindig ádázabb erővel tőrt ki, a hullámok feuyegetőleg nyuj\'.ogetták felénk óriási karjaikat, az égbolton sötét leplet szőtt a szél a kóválygó felbőfosslányokbó , amely jelenségsk nem a lég vérmesebb töményekre jo goiitottak bennünket, s kilátásba helyeatek olyan csifra komédiát, melye\', aaonkivül, hogy annak mi feendünk szereplő hősei, még magunknak is kell megfizetui.
Sokan jajveszékeltek, bogy ez lesz as utolsó nap, töbnt soha se látunk szárazföldet. Egy utasnő azon lamentalt, hogy mért nem maradt otthou, mért nem fogadott ssót sógorasaonyának, mikor ő annyira márasstalta, annyit könyörgött\' hogy ne menjen el, uem hiába siránkoztak, mi-kor elbúcsúzlak, érezték, bogy ez lesz zz életben utolsó találkozásuk.. A rnávik gyermekeit siratta, mi less aa ő tizenhárom szebbnél szebb, jobbnál jobb gyermekéből, ki -goudol velük, ba a hullámok sírt ásnak neki. A harmadik aaoá sopánkodott, hogy m irt nem nem csinált testál ■ueutumot az z két éhetetlen gss kölök agyou agyon ssekéroaaa szegény anyjukat; sokan pe-dir a kikerülhetetlen közeli halál resiguácziójá-*a| dőltek z kerevetre.
. A folyton növekedő szél dühöngése, a tenger rémséges tnorsja, a kerekek aakatolása, a miudeu erejét uiegfesaitő gép nyikorgáéa oly éktelen disharmoniába olvadt, hugy majdnem jobban megborzongatta hátamat a Szalóky inuasi-zájánái.
A bajóikapitány valóságul ostromnak volt kitéve az utasok részéről; tapasátaltságától sattn
mindenkor hálát vau valami amiből
Hidd el anyám meg vagyjolt elégedve; — miut élőbb moudám, áj réméaV tölti ublomet. — — Nem kívánom a kényeztető életmódot. —-
Anya és leány hallMn suttogva folytatja toglal(toaáeát ée majdáemi ép oly I oeend uralkodik a kis saobában, mint! uudőn a nyájas olvasói beveaetfük ott. —
r . j h • i ■ I } I •
(Folytatása ktv.l
■ 1- r IV
telenül kéideaősködött aa aggodalom a veszély mérvéről, remegve várták a meguyurtató igéket. A kapitány, bogy. e kárdoiőeködőket looúüa nitea, miudenkinek azt felelte, hogy niucs a félélemre semmi ok, mert bei nélkül elérjük .Triesztet, de mikor egyedül járkált őráliomásán, láttam, hogy ráncaokba sacdett homlokkal lior-duaaa körül tekintetét a felbőszült tengeren, ami épetiséggel nem alkalmas biatató követkeateié-sek levonására.
(Folyt Hr.J
Levelezés.
Zala Egertsig, juniut 13-án*
A helybeli uőegylet f. hó 12-én egy tavasai mulatságot rendeseit, melynek lefolyását ée eredményét eaennel köaöljük.
Ezen nő-egylet elnöke, a jótékonyságáról általáuosan ismert és áldásos működéséről már e lapokban is több iabeu dicsérettel etntfteU Bo-souberg Heurika urnő saját erejéből rnsgára vál* falta ezeu mulatság rendezését és aa eredményezett fényes siker által uj levelet füsött.aaou koszorúhoz, melyet a jótékonyság terén mar eddig is kiérdsmelt.
A ki tadja, mennyi fáradsággrl és kellemetlenséggel kellett a nSines\' caél elérésében a fáradhatlan nőuek megküzdeni, mig aj mulatság saiuhelyét, egy elhanyagolt kertet, kotló I állapotba belyeate, meunyi goudot és aggodalmai szerzett neki aznn körülmény, hogy a befolyt nándékok-bél nem lese kápes egy méltó és dissU bazárt felállítani, és eaen uehéa feladatol, Uely egy egésa kornité .tevékenységét igénybe vette volua, oly helyesen és fényesen megoldotta: aa teljes elumeréesel less Irányában, melyben a megjelent köaönség általánosan is réeaesitoUe. Mindsnki meglepetett a saépen elrondeastt kertláltal, mely nemaoti aáaalókkal gaadagon volt feiAieaitve. A felállított 2 baaár, osiunal és ialésesl feUaerelve, már távolról magára vonta a látogató figyelmét, ée közeledve a bájos árashö gyek c ábuó baug-
{\'ától, mint a syrenák sl varázsló énekétől, a baaár leleejébe vonatott, hol osak a sasreuosekosár megkísérlése által saabadalhatott tsl a varáas-korből, ott hagyván 1—2 hatost, de örömest ada-kosott as ember, mert néha egy eaép jnyeioináoyt is huaott, de máskép a keoeteijoe k&sasssooyok oly szép aaóval tudtak elbáaai és oly saiveeea megkösaönni, hogy aa ingét ee bánta volaa levetni aa ember éréttök.
De volt ie kelele áraikaak, alig mait 1—2 óra. Üres volt a baaár ée a jé vásár fftiiui örömükben ragyogó aroeosd vitték a dasaa megtelt péozBaearéoyt a fépénatárkoa, hol aa Öeasee bevételt megszámlálva, tél) Irt jövedelem matat-koeott, valóban fényes sikár a köaép saámu
te ni vélték mágokat.
Alkonyatkor a kort számtalan színes (sápion által p mpásaa lett kivilágítva, a mi a sört lombos fak köat tündéries látványt nyújtott; ée osak akkor kerekedett felül a fiatalságban a valódi jókedv, a tánca folyt két helyen is.vidám élénkséggel, felvátva as itt tartózkodó színtársulat pri-uiadonája a akinigaagatóval együtt előadott, népdalok eléneklésé által, mi a közönség viharos tetszésére talált ée igy éjfél atán az emlákeseles és jótékouyezélu mulatság végét érte.
Végül említést érd«msl egy botrányos eset melyet oréme-je a társaságnak idéaeti elő, de azt általános vigságot nem háboríthatta. Igen ajánlatos volna ba as illető fiatal ember a női jogokról magát kellően iuformáiuá: nehogy máskor aa ököljoggal érintkeaésbe jöjön.
Fölülfiaettek: Ürméuyi Józeef főispán. 5 Irt. Svzstics Benóué, 1.50 kr. Roeenberg Sán-dorné, 5 frt. Blau Lázárué üpesl, 8 frt. Farkas Dávid, \'l frt íáturm György 2 t ÜMterraicher Mifkus í f. Martiukovics Lajos 1.50. Grauor Te-rer2 f. Eisenstadter Zs. I l N. N. f t Horváth Miklós 1 f. Sleru F*rkas 1 f. Hosenberger Zs. J f. Lázár hiváulü kr. Viasz 50 kr. Botsán Em. 50 kr. Dsrvaiios 9ü kr. Kuhass M. 50 kr. Stern 50 kr. Br. Baaelli 50 kr. Fanoaler 10 kr. llollosy 50 ki\'. Grauer Géza 50 kr. Grüubaum Miksa 50 kr. Fischer Ödön 50 kr. 9iich«r Kati 60 kr. Fiseher Miksa 50 kr. N. N. 50 kr. Bein-rich Zs. 50 kr. üsuteeh Far. 50 kr. Deulecb Ödön 50 kr. Kóasai Ödön 50 kr. Dr. Krauas 50 kr. Oesteireioher Sándor 50 kr. ICiauss Lip. 50 kr. Soliuttz Péter 50 kr. Weiss Ede 50 kr. Warga L. 50 kr. Rochuitaer 8. 50 kr. Bo.eu-thai Gy. 50 kr. KLroeeta 50 kr. Gózouy 5J kr. Dr. Gresz 50 kr. Kulin 50 ki. Rage.idorter
00 kr. Ujolag még a következő félülfiaetők nevei küldetlek be hozzánk; Mariuufalvy Antónia 5 frt. Martonfalvy Oaroíina 3 frt; Ieoó Alajnsné
1 frt.
Keszthély, juu. hó. TaviUti wubdtáyok\' Keislhelyen.
IfkfO.
A keszthelyi m. kir. gazd* taniatéset tavaszi mulztságz „Hévvízen,* juuius bé 5-én minden tejcintetbeu kitűnően sikerült, z mi tekintve a fiatal gaadászok vuuzó, mindig vig kedvét, Hév viz szépséget, na meg a kedvező ssép időt előre látható volt. Barátságos fssste\'enség, öröm .ugársou miudeu sicaou s sa uagyuu lermé.»o tes, huze» egy volt a oaél beiiuttnk, ü-szejöttünk hogy mu.assauk, kib a maga eauaása sss-liut. A tánca saerveaóeét a fiatal gazdászok ssak férfizi vállalták, magukra, a láucz hevébe., uem osekély biaonyitékot adva abbeli jártasságuknak is. A tánczcaal kezdetét vetie * szebbn I-szebb virágok „a/ciaáísa," mely után élénk társalgás iejiődöU ai a „kérők" ée „ajánlottak" közt. A bájos mosolyok, ábrándos sóhajok, gyengéd, vil<á -mos kéaaaoritá\'ok a siker, biztosabb eléreaéhez szükségesek lévén, persze uem maradtak el. Hogy aaoubau aa aajanlottaku közül mégis hány jutott „ttj/mttn biroda\'mábaf s hány veszett et vagy utasíttatott vissaa, arról majd csak később győződhetünk meg, lévén eddig szigora a! nem árai-ható titok. A mi nem tilók iiue uyilváuusságra hozom. Ötven pár tánczulta a. négyeseket, közöttük: Forintos Irma (Sümegb-tfíhalytaj, Wünsch Ilonka, (Keszthely), Magyar Matild ée Folioai(Gó-gánta), Sa«bó Etelka (Keszthely), Mo uár Irma (B.-Sz\\-György), Grö.««r Lujza (Keszthely), Nsgy Üizella és Malvin (Kessthely), Grünhut Karolin (áesathelyj, Kovács nővérek (Keszthely), Pataky Lujza (Keszthely), Sólyomi nővérek (B.-Ederios), liumiceek lika (Győr\', Btooker Vitma (Keeathety t, Pécaely Emma (B.-üidvég), Szűcs Vilma (Dei-geoe), Luperubeok Niua (Csáktőrnya), líalba Emília (Keea^hely), Erlich H^udu (Keszthe y), Kttrsehuer lefcls (Keszthely^ Mzgetti Etelka, Mageuiué, PethŐ Janka, Király Lujza (Kesat-hely), Qaál Aiala(Keaa he!y), Topioe Miut.Keaat-hely), Boner Kegiuz (N. Kanizsa), stb. alb. A rendező bizottság udvarias figy Íme követkeaté ben ceak i.eggel 5 óra atán voltunk képezek a kedves emlékű Hévviaet elhagyni. A pompásan sikerült malateág emlékei fel-telujulnak beuuünk, mert „bizony utou" tény, hogy eaép ée kuüuŐ mulatság volt <oz, melyhez Biziuk bandája is lé-nyegoeeu hozzájárult.
A keszthelyi gymuasiumi ifjúság\' majálisa a fentit megelóaŐleg két nappal, (aaért ugye uem haragszanak, hogy a nagyobb „dwitoá\'-rél szóltam elébb t) f. hó 2-áu tartatott meg a „kőfejtő" melletti végtelen erdőség egyik igen alkalmas. saép pontján. „Aa ttjutág reggeli 6 órakor indáit a városból sanoeaé melleit s as erdőbe érve, a társasjátékokkal töltötték a délelőtt repülő óráit Délután nagy saámu köaönség gyüfekeaett öosae, köstük Ksaatbely ssépeinek egy nagy réeae — MeakozdŐdött csakhamar a táuos s hamisítatlan kedély eeaéggei folyt. — A gaadeg oaaooa után Dr. Lipp vTgymn. igaagató saivélyes saa rak kai tdvöale e vsndéckosaotut. Kővári Károly tanár lelkes fsi kössön tő ját, mely mélyen saivlakbe vésődön, emfékoaet atán ím tgtatom 1 „A nap hanyatlik, rajta háti Vicaa köeaöntsük bíborát, bogy eidőn, völgyön ée begyen föibarsané vissabang legyen. Hsjrá Gyári t gyantása vonói, és gvájts egy talp alá valót, kedd perdil|#a az ttja s lány, a saép aaahod friss pá-
megszeretve ninceenek; a külfölddel való f •ralik Iránt kegyelettel vieiltetn, mtrt Velénoee í gol nektár. EeseHnt rajéltán koosljástetbeljuk a I látogatók eráayákoa képset. Ezen össseg a e*
öeeseköttetée létesítve nincsen; a kísérleti Állomás Ügye, melynek tervezetét 24 óra lefolyása alatt kidolgoztuk, halogatás folytán es idénre már megkésett; as olyan nagy fóltü«é«t okozott rendkívül fontos sirndrúi flneti\'dl a bizottság tagjai mind emai napig Hivatalos értesítést nem nyertek; a bizottság tagjai ellenőrzés tekintetében semmit sem tehetnek.
A dolgok ilyen szomorú Állását most még at is tetézi ée állásunkat épen el-via^lhetetlenné teszi, hogy a közvélemény a bizottság ellen kezd fordulni Igy töb» l>ek között Debreczen polgársága egyenesen a bizottságot teszi felelőssé azért, . I »»gy a kertészeti egylete a bukás szélére sodortatott, minthogy ott már Öt szak-ember vizsgált, anélkBl hogy m egál lapíthatta volna, vájjon van-e phylloxera vagy nincsen 7 Ilyen esetben bsjos a közvéleményt meggyőzni arról, hogy mi, kik a múltban ugy mint a jelenben mindent elkövettünk, hogy a működés rendszeres legyen, vádol hatók nem vagyunk.
Mindezek arra indítanak minket, hogy a legteljesebb tisztelettel, de egy-szeremind határozottsággal is Nagyméltóságod színe előtt kinyilatkoztassuk, hogy mi az ilyen alapon való működésben tovább részt venni nem óhajtunk, felelősséget semmi tekintetben nem vállalhatunk, önnél fogva kérjük Nagy méltóságodét, méltóztassék minket a további közreműködés alól fölmenteni, -
HJ a domboi olvasni.
világtörténelem nyitott könyv jh Hogy padig tmboiui kereskédő nem (unott e könyvből mi, as iránt tisuábeu Ivottam őszinte valló másai után s így unalmát nem vanom kétségbs Ae o történe\'mi isluproteivél és gondolkozásmód jávai Veleuozét felfogni f alias lehetetlenség, en nél kevétbé aat élveeni tuuni.
Oly kösönyösen néeegette je doge-pelotát s ee imposens p>okuflcsió ápületeker, akár a domborul moelerbáeát.
Sok hires uteeő álJitélte, hogy kevés tér vau a Márkus iérbek hásoáló. Mily ssilárd elap pal hír a\'aen állitái, neui\'tudom, 1 Lehet, hogy ta oaak ae elragádlatásmámoros felkián ása, lehet, bogy hivatott ősszel aeonlilás higgadt követkes tetése. Tény, bogy S tér, liarmonikus bereudeeé sével, márványosslopos, bonaau folyosóival, gyö nyörfl kávébásaival, nagyssértt kirakataival, a saas méter magas MárkoálorouyuyalJa Márkus-temp lom kupoláival, ettől jobbra a dpge pilótával, i a történelmi nnvezetéeségü psobroxkal felejtbetlen látványt nyujtj, s e éseiméHre igéző hatást gye kotol.
Yelenoséról már többlet és kimerítőbben ír-tak, kogyeem tróla valami ujat lehetne mondani Aeert csak,röviden említettem még egyetmáet mint közvetléú Upasztalataiin eredményét; est hittem, hogy talán uem lesz éidsktolen azokra nésve, kik még Velacaében uem voltak, vagy bővebben néni olvaslak felöle.
U t i jegyzetek.
Irts:
Virqgkegifi Jöttei. ÜL
(F o l*y tatás.)
A Márkus-téren esyiebsn találkostam a domborui •Kereskedővel.! Kérdeztem tőle, he megnyerte-e teteeéeét Velencse? Psnaeakodott, hogy | íetteneteeen unatkoaik, bogy a sok járás miatt | ugy éréi magát, mimbe prés alól került volna ki, I hogy nem tudje mennyit ed ki, mert aa olaaa ; pénet nem ismeri, ugyennyirs, bogy megváitosott nnáncziális köifllményei immár abbeli eggode-lomra is szolgáltatnék okot, hogy fizetésképtelenség miau aa olaaa vendégeseretet itt meraastalja, vagy pedig kalapját, kabátját, nadrágiát és topánját kénytelen less sáJogben a vendéglősnél hagyni, s Diogenesi egyszerűséggel öllösködve térni vissaa Domborui a, hacsak valami bankó prést nem talál ki. Alig várja, hogy haaamehes-een, megátkoste, aki erre aa útra rábeszélt*, s ugy nyilatkozott, bogy neki Nagy-Kanizsa sokkei jobban tetsxik, mint Velencse. Különösen aa éle lemmel nem tudott megbarátkozni. Aat mondta, hogy a farosa kosát miatt feje egésaen ön seeeoetL
Eeen nem ütköstem, meg, mert Velenosébtn élvetetet találni egy idegennek, ismerős nélkül, csak akkor lebe*, ne aa illető bír történelmi ismeretekkel és lelke elég fogékony a történelmi
Lyío szigetet is meekiéatemj. .Lydo \'4 órányira ieU-zik Velencaéiől. Kőszent tengeri türdőház* van.
Útközben egy másik | kis ssigetsn is kikö lőttem. Ezen é benejliktiiiúi oknak ven oeöndes, magányos aárdája. Gaadag könyv tirral a könyvnyomdával rendelkeznek. A eároé tagjai elvonul tan a világtól, a felebei át \\ eaeretetnok és tudó Hiánynak élve, megulq ezerkesstejiek <gy lapot A eterz-t egyik előzékeny tegia umglepő ssolgá lelkészséggel- mutatta meg a zárda minden rizsét Esie a „Málibrzn" sainbázba mentem. Bégi, ódon épület. Az előadás ■|4I0 kér kezdődött, tél 2-kor végződött. Itt mindig ily későn törtetnek a azinelőadások- A férfiaknak és nőknek ritka erőteljes, csengő hengjuk vblt Ilanem aa inteudáne ur aligha sfcokta tekintélyét latba vetni, mert a primmadonoa a páholyok gyémántgombos gavalléréival ennyire kaczérkodott, nevetgélt, s irántuki vonzalmát oly bangóién öntötte ssavekbe, bogy késs botrány rolfi.. Ha es resten törtéuik, a primadouoa Ő nagyságát valószínűleg ssereuciél-ttftnók — uBbvéUtj,
Aki valamely könyv értékére annak egyik lapjáról von következtetést, ee legtöbb eeeiben téved. Azért, nehogy jlaláu éli is .igy járjak, nem török pálcáét e Velencséten látott ka.ouazág után as összes olasz salonaság fölött. Hanem ba ae oleaa ka onaaág mind olyen fegyelmezel len, rendetlen, lébe, tonouya, gyámoltalan, mint Ve-lenczében, sikkor ee „Uelia irredenta" Triesztről ítéletnapig szóbeli ez ábrándosáé !eranysaálail.... Végül •sente\'jüuk egy sort p konybáuak.-Veleocaében tartózkodásom alatt nem ettem egy isletes falat o\'. Akármit boaattam, mindeu vejöau volt sütve. Ezzel pedig kikergelhetué-uek e világból, mér t. i. ba len^e vége. A víz a szó legszorosabb élteimében ihetlan. De nem ceoda, mert a isigelekről hoaaák, s egy bordóval altért 5—6 napig.
Tamás vagyok benne, bogy Isgyeo e világon kávéuénike, kit ez a kávé, mit i\'t adnak ea embernek reggelire, pletykáre jludna Uangolni, mert ebéz képest az éretlen vacakor leve valóaá-
e sövényen és észre vétlenül odaeompoljogtatn a tanárboa. Atig vett azonban észre, inidőu öléből a földre booeájtnttés sötét tekintettel azemeibsn félig meghajolva mond 4: „Bocsásson meg, ass\'azo-nyom, kicsiaje ép oly kíváncsi volt, mint fin lányai ssoktak; a sövényre kásaou, de széreu-caétleniégére fenskadt és midőn leszállani akart, valószínűleg leesik, ha öcsém késnél ninos és ót lesegíti."
Lesütött szemmei állék a rettegett férfiú előtt, miköeben te kerjaimba repültél ée karsóiddal nyakasibs kapaaekodtál.
Lelkem mélyében éreetem, hogy telén sohasem kieálkoeik a kibékülésre oly kedveeő pillanat, mint a mostani. Bensőmben egy eaózet suttogá: Kisételd meg, síkét Ülni fog, és én ssót fogadtam. A Mindenható maga volt szószólóm j máig oem tudom, mit mondtem hozzá, d>\' látszólag ssivének jégkérge olvedozni kezdlU\'^kö-njörgéeem és könyeimtől, mig végre ünnepélyesen logedá, hogy Árminnak kezet fog nyújtani a kibékliéere. r- Nándor gyorsén el UttklUdve atyád ielkereeéeére.
Nándor lón megbiara^ atyádat gyorsan fölkeresni, és neon óra, melyben e két tj&stvép kenet fogott ée boseeu idő után mint barát és testvér üdvöslék egymást, életem legelső Uissta, zavartalan boldog órája volt. Szép, pompás\' estét éltflnP ekkor együtt és est ea évek nosszu eoia követte, melyeket, egyetértésben és szeretetteljes együttlétben tö lőttük.
De moet atyád azon szerencsétlen ötletre jutott, bogy Brooker úrral kereskedelmi viseaoayba lépjen. — Már eleinte intetté a tanár atyádét, — nagy na tői ea öaezekötteléeee1, — de hiábel A tanár, mindazonáltal bogy atyád intő szavaira nem hallgatott, báróimzor is segítette pénzzel de midőn a szerencsétlen jótállásból volt »aé, melyre enmagam is öaatöaőatem atyádat, — mivel Brok- i kor á\'itáia szerint nagy nyeremény látatott ez ,
hagyjuk, ugy még egyszer megfoáom látogatni. Akközben kedves eiyám, :0toiytslá Ui\'da kevés vártatra? beneőleg bálát kell edéunk Istennek, bogy nyugodt jövőre enged remélnünk. És be te eksrteu is eme szerencsétlen jótállást, úgy eleget eseuvsdtél érte.
De éppen nincs helyén most már aflölött szomorkodni,- és az erőt elpazarolui; mert erre eaükzégttuk van, midőn uj életet kézdünk meg. Ceek anyám jelenléte fogja atyánkat tettre késztetni ée én ée ő egyesülni fogunk, bojgy fáradozásainkkal némikép pótolhassuk a mult keserveit. — A viher jelmult j nyugalom révébe térünk és még minueunyiau saereucsésebbik lehetünk, mint va\'aba voltunk; mtrt él beniittuk a szerető\'-, bizalom, és aaon bsnső, komoly törekvés, házi életünket fenlartaiii és egymásnsk létét édesíteni.
Oly erőt és elésántságot érnek bensőmbei^ oly msgslégsdést és biztos remélt, melysk folytán súgják, bogy nem álom es érzület, — hanem feogy reményeim valósulni fognak.1 —
„Isten nevében, gyermekem, szeretett jó Hildám, úgy én is megkísérlem reményleui és a tárgyakat világos oldaláról tekinteni. — Istenem I Hisz teljesen sötétben vágyuuk I Eredj Hildu*om, hoeáe* gyertyát 1" —
A leány leljesité snyjn parancsát, és az asatalt is a szoba közepére állította. Erre Hilda elővette iróazereít kiegeszité dolgozatát, azután anyja mellé zsámolyrá Ülve, euupk sálján dol-gosgatott. BorgenakÖld aseaooy a kandalló parazsán sült uebáuy almát tett táloéári. odatevé mellé és móadk:
kérdést, be vejjon e vSnesseonyok itt is kávé > kély költségek levouáse után, a helybeli ssegény
mellett oeerélik-e ki magesstaló nézeteiket e vrom-lou- világ Alött ? v
Mielőtt Velstiozébpl elindultam, egy goedo-\' láij négy férfi eveeett heiónkhos, js énekeltek. Ipee e „aóhajok hidjávai* szemközt álli hajónk. A- saivreható, inelanohouions ének, a koldus nép, a komor börtön, a .sóhajok hídja", a tönkre msnt város olv lesuflóleg hslotlalt iám, hogy nagy lelki erőíeeeitéabs került egy könyoseppet viaszé tartanom.
Mikor hsijónk a vkrot végén umott, ekkor is halottam a négy féri I us énekét.
As eső megered\', Js lassanként eltlntae lát- j határról Valsnose. \' 5
Szegén v nép, ssegény váios, mivé Isttél,\' hová lett hejdant nagyságod! Mulandóság a vi- ! lég sorsa/
IV.
Dacsárf, hogy aa eső sürüsn liíeki kesdett eredni, s e bejé oldaláé meg-megtörő, mindint\' kább dagadó hullámuk baiámágosen uyekembe ssórták oseppjeiket, én egy ferpeeSkedo esArnyő védseárnys alatt a fÖdélaeteb Ultim,- ée pedig réezint aaért, bogy a tarmésaet * rémületes játé kábau gyönyörködjem, részint azért, msrt a kajütben a hajó bimnálódaása sokkal éreshetőb\'b mint a födélzetuu, mi a tengeri ue.egség kilej lését kejütben levő fülledt, kfcilejnetTen levegő közremukiidésével bethetósan előmozdítja.
Hajónkat a fodroe hullámok jgyermekek állal kéeeitett pepiroiolnekkéut dobálták. Egyik peroabeu annyira fslemelkédeti, hegy ast hittem, misserínt Illés prófétaként — be joem ie ugyan lüaee eeekéren — se egekbe ragsidtetom, a másik peresben pedig lesülyedt, bbgy az elme iÜléstől féltem. A asél romdig ádáazbb erővei tört ki, a hullámok fsuyegetőleg n^ujlógatták felénk óriási kerjeikat. aa \'égbolton sötét leplet saőtt a szél a kóválygó feihőfoisláeyokbó , amely jelenaégek nem a légvérmeeebb reményekre jo gositottak bennünket, s kilátásba belyeatek olyan csifra komédiát, melyet, aaonkivül, hogy amtak mi leendüok szereplő hősei, még magunknak is kell megfiaetni.
Sokan jajveszékellek, bogy ez less as utolsó nap, többet soba se látuuk szárazföldet. Egy utasnő 4zon lamsntelt, hogy mért nem marxut otthon, mért nem fogadott ssót sógoresnonyának mikor ő ennyire ineresetalta, annyit könyörgött bogy ne menjen el,\' uem hiábe siránkoztak, mi kor elbúcsúzlak, érezték, bogy ez lesz ez élet ben utolsó lalálkoaásuk. A mávik gyermekeit ei retta, mi lesz aa ő tiaenbárom saebbnél izybb, jobbnál jobb gyermekéből, ki gondol velük, ba a hullámok sírt áansk neki. A harmadik aann sopánkodott, hogy m iit nem nem csinált testé mentumot aa a két éhetetien gaa kölök agyon agyon aaekéreaaa ssegény anyjoket; eokan pe dir a kikerülhetetlen közeli halál reeignácziójá val dőltek a kerevetre
A folyton növekedő aaél dühöngése, e ten gsr rémséges moreje, a kerekek saketoláse,
indeu erejét uiogfessitő gép nyikorgása oly ék leien disharmoniába olvadt, bogy mejdnsm job ben megbursongatte hátamat a Ssalóky inuzái kájánál.
A hajóskapitány velóságoa ostromnek volt kitéve aa utasok részérőltapasstaltságálól saün teleuül kétdezőeködölt aa aggodalom a ve«zély mérvéről, remegve várták e meguynetetó igéket.
kapitáuy, hogy e kérdssősköd löket lesiilla pitsa, mindsukinek est felelte, hogy niucs a fé eleinre seuimi ok, mert bej nélkül elérjük Tríeee tet, de mikor egyedül járkált őrállomáaáu, láttam, hogy ráncsokba stfedett homlokkal hor* doaaa körül tekintetét a felbőszüli tengeren, a>
leánya tiutatartj&ja megad édes gyermskkml ics hetünk ágy iuiht azelőtt, de
^Enyhítsd az ttgran nem él mindenkor hálát\'
adjunk az letennek, hogy van valami antiből megélhetünk." j— I
nigeu anyám, hiea ea pompái,1\' felelő Hílds mosolyogve a forró almát fehér ujjai köat ide-
épeuséggel nem sek levonására*
alkalmas biatató kövelkesteté-
üzletből — akkor vége tolt a barátságnak. — | stova bőmpöiygetvs, — .Valóban pompáé. —
csak ee frj, bogy ismét én vegyok oka a két testvér ellenségeekedéiébek j és jé) tudom, bogy a tanár nsakis Árminom jévoltáért ssereata meg réeeére e smaiaudi bírtak félügyeiőségét. —-
Oh, kedves anyám] nésbídd ell seélt Hálds hsneőieg. tBs annyit tenne, mintha saándéko eas igss^ágtilansáigal tádolnók őt, ki miadaa-kar 5jr smvss, elosékeay vélt irányúak bas.
Asoubaa 6 sasgsnt féria, ki sohaeem töri sseg adott sssvát
Ntsos mit mmén vstsftsk és ha H-t sl-
Hidd el anyám meg vagyok eléfMTs; — mint előbb moudám, új remény tölti keblemet. — — Nem kívánom js aényestető életinódot.^
Anya és leány balkan lUttafA folytatja foglalaoaását és mejdnem ép oly^ossnd uralkodik a kia ssobéb^p, miut midőn a nyájas olvesét bsveeeilftk ott —
(Folytatása kőv.) "
(folyt itfj
( ■1,-T\' .;i \' I |
Levelezés.
Zala-iEffertseg, mmúu I3-ún.
A helybeli nőegylet f. hó 12-én.egy tavasai mulatságot rendeseit, melynek lefolyását és eredményét esennel köaőljük. [ ,
Ezen nő-egylet elnöke, a jótékonyságáról ál talán osan ismert és áídáuos mikődéséről már e Ispokben is több isben diooérettnl említett Ko-seuberg Heurike úrnő seját erejéből magára vállalta ezen muletság rendezését ék az eredményezett fényes siker által nj levelet fOzőtt azou ko-esoruhoz^ melyet a jótékonyság tsréu mar eddig ie kiérdemelt.
A ki tudje, mennyi fáradsággsl és kellemetlenséggel kellett a nsmes czél eléréeében e fáredhatlan uőuek megküldeni, mig a muletság szinhelyét, egv elhanyagolt kertet, kellé állapotba helyeste, mennyi goudot és aggodalmat saeraett neki azon körülmény, hogy a befolyt ejáodékok-ból juem lese képes egy méltó Hs disses bazárt felállítani, és eeen uehée feladatot, mely egy egéea komité tevékenységét igénybe vette volua, oly belyessn és fényeseu msgojdolta; aa teljee elismeréssel less p^yában, mehrben a megjelent köeönség általánosan is részesítette. Mindenki meglepetett a aaépen elrendezett kert által, melv uemeéti zászlókkal gaedagon vélt feldíszítve, A \'felállított 2 bazár, esinual és isléssel fsUaereive, már lávnlról magára voota a látogató figyelmét, és köaeledve e bájos áruahö gyisk o-ábité hangiétól, mint a syranák el varáaalo énekétől, a baaár belsejébe vonatott, hol oeak ja szerenosekosár megkísérlése áltei szabadulhatott fai a veráas-korből, ott hagyván 1—9 hatost, de örömest ada-koaott aa ember, mert néha egy seép nyei eméuyt is huaott, de máskép a keosteijes kisasssonyok oly saép saóval tudtak slbánni ée oJy saivesen megköenönni, bogy ea iagét se bánta volna levetni as ember érettök.
De volt is keleto áruik nek, alig mult 1—2 éra. üres volt a baaár és a jé vásár felüli örömük bee ragyogó aroaosel vitték e dasaa megtelt péasseekréeyt s fópénatárboa, hol es Issses bevételt megssámlálvs, 24Ü Irt jlvedelam msUt-kosott, valóbas fényes siksr a kónép saámu
sorsa aők köst valláskülöebeég nélkül lese eleei-taadó és a mennyi örvsndetee pillanat nekik ee áltel sserestetik, annyi boldog évet kívánnak eeoknek, kik bos^ájárultak e nyomorultak se. gélyeeéeére és a szenvedők gyámolitásárs*
vjeodégek közt első sorbaa megemlítendő féispéji nr 6 méltósága^ ki mindenütt jelen ven, bel e köejó szóban forog, és mint kiváló *poito\', a liuiuauUmtts seolgálalábaii először is bőven áldoz a jótékonyság oltárára Megjelentek továbbá e megye ée törvényszék kiválóbb liestvíeelői. kik siokássserint soha se voeulnek vi»»aa, kel adományaikkal a szegények segélyezésére koszé járulhatnék, ds feltűntek sziuté azok is távolié* tők állal, kik nobilis éraelmeikbea ezáltal kitUü te \'ai vélték megukft.
Alkonyatkor a kert ssámtalau eaiues pioo által p mpásan lett kivilágítva, a inieettrl lombos fak közt tündéries látványt nvujtott; ée osak akkor kerekedett felül a fiatalságban a valódi jókedv, a tánca folyt két helyen ie vidám élén ki séggél, lelvátva es itt tertóskadó asintársulst prí-manoiiája a saiaigesgetéval együtt előadott népdalok elénsklése által, mi a közönség viharos tetssésére talált- ée igy éjfél után as emléjrézetes ée jótékonyczélu mulatság végét érte. \'
Végül említést érd*mel egy batráeyos eset melyet eréme-je • társaiágnak idézett elő, da azt álteláooe vigaégot nem háboríthatta, igen ajánlatot volna ba aa illető fiatal ember e nőt jo gokról megát kellően iufonnáluá: nehogy máskor as ököl joggal érín\'ksaésb4 jöjön.
Fölülfizettek: Örményi József főispán, 6 Irt. Svastios Beoóné, 1.50 kr. Bősenberg Vándorúé, 5 Irt Őlau Lázán,é Bpes», 8 irt. Farkas Dávid, 2 írt Sturrn Öyőrey 2 f. Oasterreiebsr Markui 2 f. Martiukovicí L«jo< 1.50. Gráuer Te- \' res 2 f. Eiaenétádter Zs. 1 t N. N. I f. Horváth Miklós l t Stern Farkas 1 t. Koaeobergar Zs. 1 f. Lázár látván 50 kr. Viaaa 50 kr. Bosseo Km. 50 kr. Der^ics 90 kr. Kuhasa Mi 50 kr. Stern 50 kr. Br. Baaelli 50 kr, Fauozler 40 kr. llollosy 50 kt. Oraoer Géza 50 kr. Grünbauui Miksa 60 kr. Piecher Ödön 50 kr. Viich^r Kati 50 kr. Fisoher Miksa 50 kr. N. N. 50 kr. Hpin-
rich Zs. 60 kr. Deutsoh Fer. 50 kr. Ödön 50 kr. Bózsai Ödön 50 kr. Dt.
Deulsch Kráusz
50 kr, Ossterreíoher oáudor 50 kr. iíieuss Lip. 50 kr. Sohuttz Péter 50 kr. Weíss Ede ŐUÍ kr. Warga L. 60 kr. BechniUer 8. 50 kr. Bo>eu thai Gy. 50 kr, Krosetz 50 kr. Gósouyi »J [kr. Dr. Greez 50 kr. Koliu 50 ki. Rags..dorfer
00 kr. Ujolag még a következő felülfia^tők |nevei küldettek be hoazáuk; Martoufalvy Antónia 5 frt. Martonfalvy Carolina "3 frt; Isoó Alajosué
1 frr.
Keaathely, jun. hó. Tavatsi mubUtagok Keuthelyen
IM0.
ui. kir. gaid. tanintézet tave-min-
A k««abslyi sai mulatságé vHéwizsn,\' junius hó ^énl dsn tekintetben kitünőeu sikerült, a mi tekintve la fiatal gaadáseok vooaó, mindig víg kedvét, Hévvia. aaépeégét, na meg e kedvsaő szép időt előre látható volt. Baráteágoi fesste\'eneéjg, öröm augársott minden aiosou e ez uzgyou természetes, hiszen egy volt a oaél bsuuUuk, o«ssejöt-tünk hogy mu.assuuk, kiki a mzga asokász sss-linL A tanos szervazósét e fiatal gasdasaok szak-férfiai vállalták magukra, a láuoz herébe . nem esekély bizonyítékot adva abbeli jártasságuknak is. A táncscsaJ kesdetét vette * eatbbn>.l-sasbb virágok „a/tínAíra," mely után élénk lársaigáa fejlődött ki a akérők" és „ajánlottak" köat. A bajos mosolyok, ábrándos sóhajok, gyengéd, vil>a mos kéaazoritá*ok a siker f biztosabb eléieeébes szükségesek lévén, psrszs nem meredtek el. Hogy eaonbau ez „ajdníoUak" kőiül mégis hány jutott nIIymen^birodalmába* s hány veszett el vegy utasíttatott vissaa, arról mejd osak később győződhetünk meg, lévén eddig szigorú e! nem árulható titok. A mi nem tifok uae nyiiváuoezágre lioaoin. Ötven pár táucsolta a négyeseket, kö-aottük: Forintos Irma (Sümegh-Mihatyfaj, Wümwh Ilonka, (Keszthely), Magyar Matild ás Feljcai (Gó-gánla), £z»bó Etelka (Kesathely), Mo uár irma György), Gröoér Lujza (Kesztbely), Nagy Gieelle és Malvin (Kesathem, Grünbut Karóim (Keszthely;, Kovács uévérek (Keszthely), Fatakv Lujaa (Keszthely), Sólyomi uóvérek (B.-Ederios), Humiosek Ilka (Győr \\ Stooker Vilma (Kekathely l, Péczely Emma ^B.-Hidvég), SaÜtes Vilma (Déi-geca), Luperzzbéok Niua (Csáktornye), Uaiba Emília (Keazthely), Erlioh Hermiu (Keszthely), Kürschner Teréz (Keszthelyt, Mageui Etelka, Mageiimé, Petbő Jsnka, Király Lujaa (Kesat-hely), Geál Atala (Kese hely), TopioeMiii t.Keset-hely), Boner Beguia (N. Kanizsa), stb. etb. A rendező bizotiaág udvarias figy Íme követkeaté ben osak t éggel 5 óra után voltunk képeeek e kedvee emlékű Hévvieet elhagy ui. A pompásan sikerült mulatság euilékti fel-teiujulnak bennünk, mert abizony i»teua tény, hogy saép ée killuő ulataág volt ea, melyhez Biaiek baudája is lényegesen hoaaájárult.
A keszthelyi gymnasiumi iQuság inajálias fsnui megelőzőleg két nappal, (azért ugye uem haragaaauak, hogy e nagyobb 9diUáoá;*-ré saóltam elébb ?) f. hó 2-án tartatott meg e „kőfejtő* melletti végtelen erdőség egyik igen el kalmas, saép poncán. „Aa ifjúság reggeli 6 órakor indult a várna bél seneezó mellett i u V dőbe érve, e társasjátékokkal töltötték a dál előtt repülő óráit. Délután aagysaámu kÖaőnsé| gyüiekeeett dsese, köstük Kssathely esépeii<el "SJ aH7 r4rt( — Meakeadődöti osekhamer i tánca s hamisitatlan kedélyességgel folyt, —j i gáadag oaeona után Dr. Lipp V/gyma. igeagát saivélyes saavakkel fldvöeís e vendégkoaeoru Kővári Károly tanár leikee fslköeeőntőjét, mél mélyen snivAakbe véeődőtt, smlékeast után id igtatomI „A nap hanyatlik, rajta hát! Vica kiiesóntsük bíborát, begy erdőn, völgyön és 1 gyen fölhareaaó viseahaag legyen. Ha{rá Gyúr gyantáaa vsáét, és gvéjts egy talp alá valót, ba<i perdül főn ss ifjú slásyi « ssép ssabed írm p
•Má*. A poros muiík, hatan Alól kall t Pohárra, 4aWa * táncára felt A kedvvel folyt Qap alke nyáa dal ieUeetteea • toll pohár t Hl hát In* I ee a pohár a Üríaeáfért — « ártotok, — len a mféfi - i üfciWrt tolom pohári Irítaatok I* — A enép cmtáki ntolateág eell 9 ára után árt réget. — A visaoetlátéeig. taaa.
Helyi ét megyei hírek.
Zariaaepétv Lélekemelő volt a nagy* kiaiuai kagyear*i»ei fŐgymnazium o hó 14-én délután I árakor megtartott aárünnepélye. A md-aereaai » kövaikeaő darabokat toglaita magában: t. /**, Verdi 9Sabuco* caimü dalmővéből. EIŐ-adja aa énekkar. — 1.1. Magyar ábránd, Ábrányi Hornéiiá\'. Zongorán előedje Kartsclimaruff Sándor VU. oee*. tanuló. — 3. nPábi\\nétu GLyulay | Faltál. Saavallja Kies Gyale, VII. oeet. tanuló. — 4. Sfpdahk, átírta Tarioaky Ferenci. Előadja aa énekkar. — 6. Da\', Abttói, Farolán előadja Ooclina Lajos, Y1L out. tanaié. — 6. „Enikmy j ftuMtt," Arany JáLoetél. Szarait ja Doaáth Lajoa, Ul. oeet tanaié. — 7. A pályásatok eredményé-nek kihirdetése éa a jutalmak kioszttiea. — 8. | tíuciH induld aa iakolaí ár régén. Zzas korseky ■ Ferencztől. Előadja aa énekkar.
A műeorozat minden egres darabja a legjobban sikerült ée aejos^ belyeel\'sré ragadta a köeöoaéget.
Kiválóan érdekes pont volt: A[páíyáaalok eredmény épek kihirdetése ée a jutalmak kiosatáea. jVu. Hám J. magyar irod. tanár ur p evesetői eg as dnképsőkör fontosságától beseél s áttérve a nagy-kaiiiaaai önképzőkör munkálk ódáéira, ennek titkára ólvaeee es IU79—80 ki tanév eredményéi, melynek végén a köaöneég áljenekbnn tört ki. Hám tanár nr fo\'ytetólagoeau magemlékeaik azokról, kik ae önképeökör czéljaiért lelkesülve, a namaeu nyelv ápoláeánek oltárára megbosták ál-dosataikat, a ea által lehetővé tették, hogy as ifjak közül ások, kik aa egyik ragy másik irányban kiváltak, jutalmakban réaaeeülbetuek, mely ogyréearől buaditáaul ée őestöueéefil aaolgáljoo a jutal utazó ttakuak, másrészről pedig ttdvőe hatást gyakoioljon a többiek öukfpzéaérz is. — Meg-\'Omlékeeik első sorban a műit évben végsőitekről ; e derék ifjak közül buaeonketten, névsze-\'int: Bosnyák Zoltán 6 frl, liauser Jánot 5 frt, öckackerie Károly 1 frt, 4usterlitz Béla 6 frl, Laky Árpad 2 fit, Bárdio György 2 frt, Geiesi Miksa 2 frt, Ózujethy Elemér 2 fit, Vdjda György 1 frt, Zarjrctky iry. 2 frt, Nagy István 1 frt, Koronuy Ittvan 1 nt, BaneÜy Géza 2 frt, Oari
geté urő nagysága kitárté buagalommal viaagálta na érattaégi vieagálatra jelentkezetteket, mégpedig mindennap 8—12 ig és \'jl 3-tól majdnem 8-lg. Aa érottaégi vizegálatok hétfőn délbon fajentettek be; tán nem o teleik oenuk, ha eaon rom ínyünknek adunk ktfejeeáe\', hogy igen jé sikerrel
— Bellii 6ultmann Henrik ur, a helybeli iar. hitköaaág árdamdua elnöke a vátoeunk darák polgára, a budapeeti rabbi eetaináriura igaegaló tanácsának tagjává naveetételt ki a közoktatási miniseier ur által. ÜdröotfljBk a derék férfiul e kinevestetés alkalmából, s kívánjuk, hogy sokáig szentelhesse közhasznú tarékeoyeégét minden jó ée nemea Bernek.
— Példátlan estefeaaá|. Ilogy a köanép kebelében minő együgyfl emberek és némberek vannak még, biaonyitja e \' következő megtörtént oeet. Egy faluéi eeaeooy a minap vetődött, vat lamelyik boltba a kért napmlyéti Miután megmondotta, hogy neki 5 eaemlyére rolne szüksége a boltos kirakta eléje seépen s várté, bogy es eeseony kifizesse. Ámde ea oem ment oly hamar, hanem aa asszony kérdést^ előbb, msunyi a zsemlye ára V A boltos meg akarrán győsődni róla, bogy as asssony valóban nem tudja ej a s»emlye árát, asl inoi dotte bogy darabja 8 Ar, —- As asssony erve ki is rakta a 16 kit,- bármennyire hihetetlen volt a boltos előtt, bogy van ember, ki a ssemlyo árát nem tudja. Mikor aatáo 6 krt. ii-aaaadott, mondván bogy osak két krajoaár egy seemlye ára, láteeék csodálkozni as asesooy a rendkívüli olcsóságon.
Báró Edebhslm Gyulai láb\'orssernagy ée országos fő hsdparencsnok f. bó 10-én volt rá loeuokban öt tábornok és ssámos lovassági tiss-tek kíséretében a 48-ik gyalog tsrtalékesreduek tartalékosai fölült vizsgálatot tartandó. Áz ujabb intézkedések szét int a tartalékosok csak M napig gykkorolnak a: régi bet héti időtarlem helyett, ée hogy es is megfelel a föladatnak, a vizsgáló főhadparencenoknak aa eredmény fölötti elismerő nyilatkozata a legfényeaebb bizonyíték 1 Nem győetük eléggé oaodálni azon testi-erőt, melyet eauttel tapasztaltunk a főparsoosnok urnái; reg geli hat órától, délalán 3 óráig működött a gyakorló-téren, előbb a gyalogság estén » luvaseá-got vizsgálván meg. De nem kevésbé lepett meg éa aaett jól lelkünknek a tapasztalat, bogy a fő
érdeklődés mutatkosik a vállalat iránt. — Spinoza emlékzzdbránzk alapkövét s hó 7-én tették le HegábeS, leleplezése szeptemberben less. -j- Debreoeen harmadik választókerületében 8 szótöbbséggel Mudrooy Somé választatott meg orsaággy. képviselővé a szebadelvU párti jelölt Kiss Lajos allenébeii. — A lőrároei szedők a bétiői lap beeoUatetáeét kérelmezik. — A fiatfosia minisaterelnOk teljea amoeatie iránti jsrsslatot terjeast a kamara elé. — Prónai József orazág gyűlési képviselő belügymioistori Államtitkárrá neveztetett ki Ő felsége álul. — 0 felsége kör-htjából funiiiij 12-én érkeeett visaea Bécsbe, hol
Heti Ozletudésitás.
* Nagy-Hsaim, juoias 1$ én.
As ulólift hetekben ^ sunk roll, miillsl a vetéeek »ép daliak és á növekedésben bátramsrsdottsk szintén ssép rejlődéinek indulhattak. ftoss es busa teljesen kivirágzottak óé miután a szem-képződés ily skép időjárásnak örvendhetett, már me is igen kedvező eredményre ssámitbelun*.
A nyári retéiek ssínién jó ajratást ígérnek. Ug7 saját észlelésnink vslaminf megánérteiflléeomk nem állanak Ökishangsásbaii a in. kír. keresk,
a közönség tisstoletteljeeen üdvözlé ez itralko- minisztérium által közzétett ladósitáiokksj, ms
dót, kin a tizenkét n*pi fárasztó körutazás da* osára a kimeiültaég legkieebb nyoma aem tolt látható. — A tibeti Delei Láme aulyoeea beteg. A tibetiek tehát a ehinai császárhoz fordultak, hogy utódot neresssn ki hslyére, kire as elhunyó Dalai Láma lelkét álruházbassz. —
— FigyilmeztltjQk t. olvasó kttsönségUu-ket Romeo A. tanárnak lapunk mai számában foglalt birdetéere. Román ur több oklevéllel és dioeérő irásael bir néhány caásUri udvartól, kös-tök ő fels. Ersaébat királyáétól is.
AJ „AKANY SZAKVA8"
szálloda nsgy termében
oefttörtökön^jan. 17-én este 8 órakor
R o m a n A. tanár
opztrák
orosz,
hadparanosnok ur a legénységgel csek-uem ki aárólag magyarul beeaélt svolgálatközben, amit a legközelebbi múltban még álmodui sem mer-tüuk I —
— Szent-Gróthl hírek. Motgalom a sidtgahi^ ság ritstaJu\'yezéte ügyében. A s.-sst.-gróthi eaol-gabiréi hivatal risszaholyezése ügyében agy a ntr JJvla 2 frt, fHülyomi Lajos 2 fit. Kókler KáU ( ne\'ybeii mint a környékbeli lekoseág körében
mán 2 f.t, Kun Vilmos 3 frt, Kenyem Lajok 2 irt, &sub4 Lajos l trt, öseaeeen 41 irtot írtak alá és ajándékoztak aa önképzőkör caáljaira. Ebből 20 írt fordi.tatik a legjobb mű jutalma-•áeára, melyet ez érben, e kérdést: 9Á, képzőmű vessetek áUá»a as Arpadok korában. Művelődés-torttjnelmi értekeii*\'1 — legjobban fejtrén meg Ótigetky Károly 8. oszt. tanuló nyerte el.
Örouvurt (Jyula ügyvád ur 2 aranyát Ceuide Andor nyerte el Vtrg^uu fordításával. Ugyan-ezen munkálatért a 2-dik dijat a Kuaun Boidi i»ár ur ál\'al felajánlott egy aranyat Oötúuger Keiner 7. oszt. tanuló nyerte tl.
Ugyancsak Vergilius fordításáéit dicséretet nyertek JUsstl Adolf 7. oast. és Láboe Aladár 8. oszt. tanuló.
Knoraer György ár ezüst tallérjával Tto-ti/sy Imre ö. oeet. tanuló a liteári teendők ügyes veeetéaéért tttnteitoteú ki.
fitt. Berkes Imre tanár ur által felajánlott. egy darab arany Kies Qyule 7 oszt. tanulónak, mint legjobt\' eaarelénak uélteteti oda.
fút. Berzay Etek háalőoök ur, ki a gye-1 korié iakola fonuáláze óta gyámolítja annak asép ás nemea caéijeil egy derab arauyat ajánlott fel a gyakorló iskola legtehetségesebb növendéke részéra, melyet Wutkovifs Gyula 7. oszt. tanuló nyert el. Mim ae ehee legközelebb álió, ugyanezek Beruay Klek házfőnök ur által felajánlott 2 ezüst irtot •Ssiy^ky Km oly 8. oezuuuló nyeite el.
Ifjehh FeeeelÁofer József áf as énekben ta-eaaitott legnagyobb szorgalom jutalmazására 5 Irtot roit esivea felajánlani. Ezáel No&cser Ferenci 4. oeet. tanuló iflnieltetett ki
E jutalmak a koeőueeg lelkes éijeneéeei között osztattak ki. A buzgó irodalmi tanár végili meleg hangon fairje fel as ifjúságot, hogy e némtet nyelvét, mint annak legdrágább kínosét bóu ápolják eeeotál is éa ea életben legyenek buegó apostoléi. — A közönség zaja lecsillapodván, nagyságos Dr. Németh Antal, taukerflleti főigazgató ur ad esivbŐl fakadó aaavakkai kife-jesást elismerésének e tapaealaltak fölött; as ének és aeue befolyásáról éa rieaonyáról szól as emberi kedélyben és inti őket, hogy eeen a seir nemeaitésére, n lélek ameléeére áa vigaeetnJáeára, oly jótákouyan halé foglalkoááat ápolják. Mély hatást gyakorolt azon z«áp haeonlat, melyet a seneí öeaheog ée aa embert élet és oselekrés ö«zhangjáról mondott, végil örömének adott ki-(ai«eáa<, hogy a uyojtott élvezetben réeaeefll-hm alt. —J
Zewikovetky Ftr*u&*)í*k ae énekkar által p*a*ct«tévai előadott ^Bncsu-indulója0 után, főt. /\'•f Jésm Mgymaemnai igazgató Ar intézett me-ksg és telkes eaóeatet ae ifjnságbos, intve őkét, hogy ae laténetről, melyben kiképestetéeök alnn-^ál nyerték, ne feledhessenek meg, s iskolai törvényeit »eiyek jevakra zsolgálnek, tartsák meg a# életben m. végtl megemlékezik as intáaet lesratanóaril és élteti Hegy Kanieea város haté-séfét és ktsSneágéi — Eazel vágat ért a sár- j Issépál/, me\'yel még a rornáeeel követett — Vajha ae igaegaié ér ép e*y ssép, mini megható
eeavai larmáasey taia|ra találtak legyen ae ií}a-eágaái * a jeieafMt kinlueénél - A énekkar •ikerjüt előadásaiért Beteet Imre asastsear urat ee érdem, ki — sajnálattal említjük — kö* liakhA Oyírre léfNÜ
— Ai mett»e|i dawálatfk leembaton a M tl-én kesiődtek a fcel/beii kegv. íőgrmnaei-MlMk Ar. üémmk Antai, g|őrtaakefüw főigaa-
éléuk mozgalom indult meg; közelebb egy kfll-| döttaég tisztelgett ezen ügyben az-ép akkor za-W báii birtokán idéző Pejaosorice Lázaié horvát bán ő exoelenotiájánál, ki a küldöttséget szirélyesen fogadá z megígérte, bogy rajta leaz, mizzeriut Szi. Qróth ée ridéke feloektatott járását a legrövidebb idő alatti visezanyerje és kérte a legközelebb illetékes helyre leiterjeeztondő folyamodványt hozná iz zlái. áa végeit átkü\'deui:\'— iskolai takarék-pénztár, A bitköa»ége réeeéiólí mél-- tatlan bánásmódtól oly annyira birre vergődött Spilaer Ignácz izraelita tabitó e hó elsején meghonosította iskolájában a takarékpénztárt; ez al> kalommal több kiváló tanférfiutói ozsá érkezett részben buaditó részbsn tanácsadó levelek kö* sQl\'Caak Weizs Bsrnát Ferenoz kír. tanácsos sorait aka; om itt köaölni: aIgen tisztelt tekintetes tanító ur 1 Szépen megköszönve beoses, f. ii. 4-iki közleményét, — ez nagy örömömre, de hazánk javára esolgál. Csak türsiem I kitartás!! az ne hiányossék, akkor győzni kell ée győzni fog a jó ée flavöe intézmény. Becses további közié-zét várva, maradtam basafiee lisstslettel Weiss Bernát Ferencz. kír. tanácsos." Mi bisooy bámuljuk azt a kitartást, azt a folyton buzgó törekvést, melyei e feotébb nevezett tanító az fll-dözéa közepette kifejt izkolájában. — Hyeten. F. hó 2-án Qaál János kehidai földbirtokos örök fiigvre lépett a bájos Psaslman Irina kisasssony-nyal. Boldog életet kívánunk e ssép fiigyre! r. L — A nsgy*kanimi nyilv. polg. ifiaaág szegény tanulók segélyezésére lŐw), junius 29-én Nagy-Kanizsán, a „Zöldfa" ozimB kertben ze^e ének és saavalnttnl egybekötött zártkörtt nyári mulatóé »ol reodeaTripammar Jóseef rendeső bízott-mányi elnök, Balfia Győző, Berger Qyula r.b. p. Fa-achioger G y óző, Kr uteny Kái oly, Ortner Károly, Keiner Ödön, Basa Lajoa, Jftechuilaer Józeef, Wagner György. E meghívó másra át nem ruházható és ornk. is ennek előmulatáan mellett váliha\'ók belépti j« gyek a polgári iskola emeletén, 3. szám alatt junius hé 27-28-áia d. e. 10-42, d. u. 4-6 éráig ée eate a pénztárnál. Belépti dij: sseinélyoakint | bO kr. Felfllfisetékek köszönettel fogadtatnak és hirlrpilnc nyugtáztalnak. Kezdete délután 8 érakor. Kedreaőtíen idő esetén a „Korona" vendéglő éttermében tartatik meg. A műsorosat a pénztárnál oeztatffc ki.
- trt esi lés. Ae L o-kanizeai kereakedelmi ifjak önképső egylete által e hó 18., vegy kedvezőtlen idő eeotén a követkenő saép napon a „Zöldfa" kertbea readenendŐ kerti Bnnepéír számára a meghívók már as&lkttldettek. Miudazok kik téredéaből addig maghirót nem kaptak éa zrra igényt tartanak, kérat.iek ebbeli óha;ukat Stern lgnáoe egyleti igaagató úrnál n [a főtőaedé-ben] kinyilatkostatni. A vigalom rendező bizottság.
— Illetékei for.áeból értesültünk, hogv a mait bélen elhnlt honvédek egyike ssiveselbfl-déebéa, e másika pedig himlőben halt el a helybeli csapatkói háabau!
— A tsvsiri újonca sorványbs öeeeehivott bonréd ajonosok előmenetele és tettképeesége méltán elismerésre ragedje kflsOnsé^flnket ás az inténmény éietraraléságának fényes bizonyítékát szolgátlatja a tisztikar Masnimé és ssakismerate!
— Rjhrid hlrtk t A Margitazigeten n tali pán fék már kezdenek nyílni, fi iáknak Magyar oranááoaninee pár jak. — Balogh Alajos sziii • lálMfl
török, dán
ÜDVARI
MÜVÍÍ8Z
Bukarestbeni átutssáss alkalmár^ egy mágika!-, mimikái- és ziniiiésdáit
rendez, leáaya
iioman Amália k. s. kösrsui&ködéséesl.
Bővebb tudósítást a napi falragaszok adnak. Jegyeket — az estipénztár saoroogáaai alkalmatlanságait kikerülendő — nappal Fischsl F. ur könyrkersskedésében kephatni.
Tuvohzí ónra. — Nyári oora.
WILHEUMéle
1 köszvény- és csazellenes
vór tiszt itó-iliea
Wllbelm Ferencztöl
gyógysserész Naunkirchenben (A. Aualr.)
Alapos gyógyuláat eazkösöl c»úa, köss-vény, gyeimel^gyesok lábbetegségeiben és idfllt makacs bajokban, mindig eresedő sebeknél, ralamint minden uernŰ és bőrkifltési betegségeknél, pörsenésekuél as arczbsu ragy testen, sipoly és bujakóros degenstoknál, a máj- és lépdngulásnál, aranyeres bántalmak-nál, sárgaság, hsres ideg-, isom- és könyök-féjdalmakhnn, gyomorfájás, zzelek bántalmsi, altssti dugulás, visarési bajok, magömlés, fér-\' figyöugeeég, uői folyás stb. ellen. Görvély és miiigydaganatot tartós hassnáist folytán ala-
Cosau gyógyít, mivel enybe oldó éa viselet-ajtó szer, aiui ezeruyi elismsiŐ irat által bi-sonyittntik, Bizonyítványok kivánstra ingyen.
Egy 8 adagra feloszlott csomag 1 foiiut bélyeg és csomsgolás kttlön 10 kr.
Óvakodjék mindenki .hamisítványok vá-aárláaától 4a mindig oesk es iemert törvényesen védett: „Wiltielm-féle köss vény- él csús-ellenes véijtiatitó theátu kérje.
Kspbató IPrAger Béla gyógyszertárában Nagy-Kauizzán. (724 6-26) \' ,
lyek többé keyéabé nem igen kedresőlsg heng* zenek; ennak [oka valóssioflleg azon körülményben keresendő bogy áe riqijtett tudoaitások ko • i rábbi időből isármsztzk, amnlyek az időközben beállott tényei által megoeéloltatuk. As üzlet s legszerényebb határok között mozog és régibb I áruk ralőbao Igen azoiéuy keszleteire vonetko-1 zik. Bozibeni szükségleteink födösésébao Tri-I észtre vágyuajc utalva.
FelejŐs iserkezstő: UOFFHAHX 51 ér.
a
<xxxoxxxxxxxxxx
W Olvil-Ingoneur Th. Geiger\'a
^OrKHulsohe Coplrplatte1
x fUr Patent-Autographie
gibt 1000 schwam Abzűge ohne Presse eiii Drvckersctiws\'íe |aé Wslis vun Élnem mit lebvaner Tinte >geeehriebenea ietaetJ blelbeodea Oriflnale (760 1—6
Negativdruok und Anilienveríahren.
Klu fal Verfahren 5 I. min. idch suí dee Cfcruioori araion Hektogr. (uflUD.r; mem Apparst mnniut
ZofeliM 7 II. mis. Allgsmein snerkeont beste, leicht abirascb-bers
Copirmaiss per Kilo i. 1.60 biz fl. 2 20 (a&oh Waaeergehalt),in Venreudang beim: k. k. Míiiisteriutp des Inneni, Fíneneminie ] erium, Südbeba, Staátsbehn, Nordweaibehn,! Niedaröst. Gewsrbsrsrsin, Ingeneurvereini u. v. A.; zshlreiobe Anerkennungs-Zuschrit* len tón Privátén liegen zui Einiicht auf.
Anilin-Tinton,n 20 Ftrtt> ^
AUIll" llUteU dlBcolIrlrteflínevon 25kr Wer viele llchtachte echwarae. zur Vorlzgaj sn die Behörden geignete Aozüge bzbenj will, wende aifb dahor au die \\
Niederlage: Wien, IV, Álleegaöse if r 3.]
xxxxxoxxx: ^xxxxx>boa>ööoc)^
öflzf cnm. — i éli cura.
Minden kiállításon az első érdeméremmé kilihittlve. BC Kilel 6rm Paiii lb7»
Brogle J. és Müller
gép- és roBta-leiüez gyára
| Budapestién,
^Margit-hid kös elé be n, késsit Tr le űröket (konkoly választói 6 különféle negyságben.
Trleur hengereket malmok ssámára.
Koptatókat.
Saelel* roetAkat.
Szitákat szárnál z.
roatákat cséplőgépek 702. 17-60.
se
4
r ^ r
XXXXIXXXXDOOOOOOOCX *MU*HH*UUU*UX*KX*U**K******UMKXU**UX
Poudre de SeraiL
BLáHAMÉ LOUIZA naűvéas kedvrnrz srespers.
Baea nreapor veg; Uailtf lAUIetaeitve. eüaéta íiUImm »wrckt{l maim Se ttf kitűnő iul»jdon«tgo-kai ujall. UzT ntíntleu eüdljc-k kOI- ** beliulilön kéoitett porokal aokMoTMM íeldlmulj*; mgymérri íeém^jeSx arreeTle idójárií kellemetlen b«fulyá*At<jl megóvj*, u miül éa I—teiiuotk U]e ie larmSieeUe uineutet kolctó-ale ugv, Inij a lefélaeebk ani eem kéne* a port rajta éweveaai, melj UtihiS hatiuiéit BLAltÁNK LOUIZA aaseeMAg kSvetkeal torokkal téatetle ki:
TiseL Müller J. L., esefőtt Vadáss FjlrtDOS öav. utóda. iltatazeréW araak BzéapeHea.
A Poodre ée Sereit, melyet 4e ftlialilt. valóban kitéaéé* aeailbie páratlan, inert nemcaak u areaoa lélWtaáae le (artúe, ée egy«4«reiniiiil reaéet haewUalaál ártala»il*iieéfa Által at aram oly kSltale lölékoay halált ffikerul, ainiuöt még eééig e-éeriAla afcuwraál uem laawttaltam, hM kivétő mlujdnn^Aért joHbea mint kedrenfc» areiuoruinat kiiárüláf fo(4m hen—lei, ét «M(vagjok gyöíMVo, Ingj Mélaalkatallaa jéaégiért általá&M elUinerfíuek fog úrvcudcui. TieataJeaei
blaha louiza.
Az Uiatámt torén jejeulékeny pérái kSSekéeekkel rald dmekDItatéMim foWtáB rikwék a TüAfhirfl éa Uette hatieoe .CK8ME POMl\'ADOÜRT- •«•» táitaeégébaa ét tnjében tlIilláiéi ■ ! mm cmt, aeijtpi a
társa lat a Maraoaomhatbél Batkersburgba (stájer réroehn) fog átrándaiei, hol a legújabb magyar a éfiaÉsai árainkat fogja bematatai, s bél nagy
Créme Pompadour.
aeeaaaj «(éaa ím kucátf fenntadu urtani eeiéttieptégét »uulkűl, kjgv at m ■ moLlnlhatua •lat- WlgytUéguak ut a Itghalkaluéabfiaa aJAuUuí. — S kilSw í ta 8 mé gjkrxmihjx. Kfj téfely Ara htnaáltti utatbáeeel I St S0 kr
éeMéféaek WloM rm JévalWShMl
Caak im kéetteéaj vaUéieégáért ktttekeéti. — mely r«m*bbi »édjtfyintl el vaa létra. UfMgyofaj vA>aMk falód) tmm*ie ée aii|ol (Uaftnérakbea
Minden dobot COtTDKK OK SS&UL a melléktll bakgjMtt 4JJwyml vaa etUtva, éO kr. ee 1 A dobotokban; ratWi aMeégkw r«ui>éa a lalutélé^tMmt ItTT. eeettnVAOálS Ulalazeréee a ,Virijí.ktrtlyné--bu1 liUÜAPBST, Keeeaakenaaf aéeaa t
\' ftdélu myrtmMwt pealtt— ee>áiiiheeiil.
KXKKKIOtWkKKKkKHHKKKKKHKKKKKXi
nouorcx aw.
*
4*
*P

A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
lisoLlelellel alólirl igazgatósága ezeftnél jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya ««\'Vas mtfgyók régire kilerjedft hatáskörrel
N.-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetésé!
Gutmann S. H. úrra
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogéírvényp biztosítási kötvények kiállítására,
károk felvéielére ugyniiní e^k azonnali kifizetésére Ih felbjiteltnazotL Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-fiíane//iia bi/itosiíö-rósKvénytársasH^ igazgatósága: Schweiger. Moscovitz.
ls^SLg3ra-r-fr©irLCz;iSL "biztosító részí4TrérL3r-táLrssLsé-g>
igazgatóságinak fenntebbi közzétételére hivatkozással al-ólirott tisztelettel jelenti, ^niszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok olfogadtátnak s a biztositási üzletre, vagy .a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások legkészségesebben megadatnak
BIzíomH periig a társaság
a) tűzveszély és fohbanán által okozott káruk ellen;
b) Jégkárok ellen
e) Nzárrt/,011 vagy vl/eil BSÍklIlfotl javak károsodáss elit d) az ember áletére minden iíinert módozat szerint.
A Magyar-franczia biztosító rész vény tár sas dg, melynek
20 millió íraukot, azaz H tnilliő! arany forintot
tevő alaptökéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany írl
készpénzbeli befizettetett, s részint a főváros Íegeh6 pénzintézeteinél, részint pedig magyar állainértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. dktóber 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a \'iÍTsaság ügyvezetésének élére következők választatták meg.
Tálán ztmá n y.
Elnök: Bittó István, ó Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagy keresztese, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró Bán h.i d y Béla, földbirtokos, orsz. képv.: stb. Bpesten. Bontom Jenő, a párisi Societé de PCJmou géqerkle elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok.
Róbert Moriu marquis de Banueville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párisban. ** ; v
Neuwelt Ármin kir. keresked, tanácsos nagykereskedő.
Lovag zápori Hegen li art Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. kédviselö stb. Budapestén.
Báró Tin ti Károly cs. kir. kamarás, az oszt déli vasút alelnöke, az osztrák urakháza tagja stb. Bécsben.
Felügyelő blaotUAg.
B e c k Niudor, a -magyar jelzálog-banknak igazgatója. Láncry Len, a msgy. áll, földhitel rész vény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten. Serrebolircc Jos. Mária Kinil, a párisi 8oeieté de l1Uniou gém-róle vezér fölügyelője Párisban.
j . j Iffaagattaág.
I gazgatd k: Dr. H i 11 e r Albréclit, köz- és váltó-Ügyvéd Bécsben). Kisteniujacher Károly a „Hnftmann József" nagvkereskedő cség!főnöke Budapesten.
5chweigjer Márton kir kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató: Moslqovicz Lajos Budapesten.
Tekintfe a társaságnak feuntebb kitüntetett tikéerejét és az| üzletvezetés éléu lévő, hazánkban ts nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egvéuiségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarchiában biztosító társaság inind ez ideig, mely a biztosító ko/Zniséguek, annyi garantiát nyújtott volna, mint áuiein-nyit neki e társaság, mindjárt kezdetbén nyújtani képes s a midőn a társazág ezen, eddig páratlan tűkeerejeésajZ élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást) nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen ineg fog feleélni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, I hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog leutii a verseny jogosult követeim nyeire. j
A midőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt iijból\' felhívja « kéri. megjegyzi egyszersmind, hogy a ivezér-ítlgynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése te jes folyamatbsu van, és bog^ tüzbiztositási ajánlatok a triár felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
N.-Kanizsán 1880. májusban. I maradván teljes tisztelettel
689 23—62
m

\' jHliipi
IpÉipMfe
A Magyar-íranczia bizlusito részvény-társaság
vezórögynökéóge N.-Kanizsán. _
Gutmann S. H.
■i i > n i a^*
Ein Lehrliag
nach Csakathurn für eine Spezereí-liandlung wird sogloicb aufgenom-men, N&heres in der Expedition d. Blatté*. r 74» 3—3
| ; £ptn most jilent Big:
„Über Curorte und Curmiltel im , Allgcmeinenj"
uadja p eci él 1 übje r, £7621—1]
GLE IjC HENBERG
von Dr. Ivándi
J Baaeartz is Öleldienberj
Árm 1 frt., — kimZy* Braunmüller BéOlfcefl it megrendelheti I
mindi* konytkereikcdit által*
mák
BERGMANN ^ I m
il/eplö-^appiiiia|
a saeplók teljes oltávolitáváril, i darabja 45 kr. o. ért.
Nagy Kanisaáu PBÍ6EK BÉLA ™ (721 U gyógyateHárábun. j
-- | •-
Ügyvéd irodai hely változtatás.
Van szerencsém értesíteni mélyen tisa telt ügyfeléimet és a n. é. közönséget liogv eddig a Mayer József-féle házban Városház utca 5 sz. a. volt trorf, folyó jun. 1 napjától, Király ulcza 6 sz. a. WeisM féle házbani lakásomhoz tettem át.
N.-Kaniun 880, jmi. 1. Dr. Fúrunk LitsU,
747 S-5. CS kói M váltó M
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H € IIIIIII M.f gépgyáros, és
MARSHALL SON^ 4 Cmp. Lmtd B (Gainborough, Angolország.j
fóügyjröke Budapest, váeiJ-ul 79. ajánlja
Továbbá
Gőzmozdonyait, | |,„jbu> BserkeL, (a-, iáén-, és asalma-mtéare.
á^oknln<riknAií Is^ojabb sserkMet, kettős tisstité*o<v«l, aaabadalraaiott áiiithaté külön«i5bi»ngerrel,
VftrpiUgepGH) its&rTálassti késsülék, aubadalaasott biaonkági önétetd késaUlékkal vagy saélkül. Ti ArlMnalmaÜ F" fog^wékhatk wját gyártminy angol reodsss/rs, s miudeo VnOfHíUHiaU, ft inéMgásdasági ««akinába vágó gépeket.
Áriegyasékót éa íeitiligösit&9t nyújt: HtelsIU H4r N.-KaaiMán Mh Arjegyiékek kívánatra Ingyen én bérnentve. (745 4 -S)
jjt* FeltIlágOailUúi«ál kéttftfétfei sxolgál Hielnju Mór Fm-KanlB8án.
V&XQQQQCXXXXXXXXXXXXXXX^^
Nyou^a éi kjU4ja Fiachal FŐlÖp Ka|y-Kaaúaáa 1880.
MM*, ftll.
ÜMMM Éraá ■»Sm ém I H »«s*f« i ifi IMMIi,
I téMhm »iKpii (fjtatr t kr. IM*s»*ri
kUiaWWH I kr !ÍJ «i
mm a
Mimi Mi
hm* . tor LutJWto*
IAI.ih.4\' 0) »á**»W« attSS Ml\' " BftasoUtUn U»sk Mák ismert kwskWI fogadtatnak sl.
UsJraLb viaaaa Ha kMéeéask.
UfHtír Vetllssvs 10 kr.
MEGYEI ÉRDEK0. KÓZMÖ VELÓDÉSI, TÁRSADALMI ÍH GAZDÁSZATI HETILAP A ZALAMKGÍEI 6AZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
26 szam.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. junius 23 án.
VII. évfolyam.
Előfizetési felhívás
„Z A L A

csimü
Wfgyei érdekű, társadalmi, ismeretterjesztő és gazdasági bétilap; a Zalamegyei Gazdasági
Egyesület hivatalos közlönye lBÖO-dik évi ^ 7-dik éri folyamának harmadik negyedéi e
ElflflsetéBl feltételek: Negyed évre . . .1 frt 60 kr. FAL évre .... 3 frt.— Egész évre . . • 5 írt. A .Zalamet/yei Gazdasági Egyesület* tagjai részére :
Negyed évre L .. I frt. Fél évre ..... 2 frt. Egész évre . . . . 4 frt.
Tisztelettel értesítjük t. olvasóközön-sitiinket, bogy lapunk juliustAl kezdve ismét megnagyobbított alakban fog megjelenni, öt hasábosao, Ez előnyös .. alaki változással lépést fog tartani a lap belső tartalma is. Kérjük a t. közönség pártfogását.
Szerkesztőség ét kiadóhivatal.
A kivándorlás Ugye hazánkban.
(H.Af.) A kivándorlás Ugye hova-tovább jobban foglalkoztatja lapjainkat, s valóban sajnálatos körülményi, hogy lakosságunk, habár csak egy igen kis töredéke, ily kétségbeesett eszközökhöz kénytelen folyamodni, hogy szülőföldjét basáját elhagyva, a tengeren tál akarja felkeresni azt, amit itthon feltalálhatni nem vélt, a mindennapi kenyeret. Pedig ha eanyaruabbak is as utolsó időkben viszonyaink, s munkás köznépünknek többet is kell küldeni a mindennapi kenyérért, a vélt és remélt boldogság, melyet { lelketlen üzérek a tapasztalatlan ember I előtt oly szépen kifesteni tudnak, ott \' sem repül sült galambként szájukba, sőt I
amint az ónnan jött hírek beszélik, a nyomor és szenvedés a szegény kivándorlókra néave csak ott kezdődik igazán, különösen pedig azokra nézve, kik a nyelvet sem bírják^ (s legnagyobb része ilyen) és minden tekintetben szomorú sorsnak, szomorú jövőnek néznek eléje. Eddigelé különösen Német és Írország\' szolgáltatták a kivándorlók legnagyobb contingensét, s Németországból különöseu ezeren ée ezren hagyják oda évenkéntspű-lőföldjüfcetj a kivándorlási ügynökök rendesen űzik ott mesterségüket, s an nál jobb szeretik, mentől több as áldozatjuk Ugy látszik, hogy aa utolsó időben nálunk történt kivándorlások is ilyen ügynökök lelketlen üzelmeire vezethetők vissza. Ki pedig nem vagyunk annyian, hogy népesedésünk csökkenését kivándorlás által\' kösönynyel nézhetdők, annál is inkább, mert a szerencsétlen áldozatok, kik ilv ügynökök hálójábs kerülnek, csakhamar kiábrándulnak, mert részint munkát sem kapnak elég gyorsan, részint pedig ott sem rózsásak a viszonyok^ s ha oagyobb is a munkabér, drágább is az élet, s eddig nem hallottunk semmit róla, hogy kivándorlóink nyertek volna as által valamit, hogy hazájukat elhagyták.
Hogy pedig nálunk is rendszert akarnak hozni ebbe a dologba, mutatja, hogy városunk egyik kereskedőháza a minap kapott egy hamburgi engedélyezett kivándorlási szállító üzlettől levelet, melyben felkéretik, hogy vidékünkre ügynökséget vállaljon. — As il.lető kereskedő azonban indíttatva a haza iránti szeretetétől ezt a levelet elküldötte a —
--minister úrhoz, figyelmét felbiván a
compá\'niira, mely tevékenységét Magyarországra is kezdi kiterjeszteni. 3 bizonyára vannak már hazánkban is ily lelketlen ügynökök, kik jó pénzért az ilyen rabszolgakereskedésre (mert más kép alig; lehet nevezni) js vállalkoznak.
Közöljük itt e keresk. Levelét a ministerhes, s felkérjük lapunk t. barátjait, ha netán ily űzelmekről tudomásuk volna,
ezekről bennünket értesíteni szíveskedjenek, hogy azokat kik önkényt a veszedelembe rohanni akarnak, jó eleve figyelmeztethessük megfontolatlan lépésük káros következéseire.
A belügyminiszter úrhoz intézett levél igy hangzik:
A legmélyebb tisztelettel bátorkodom nagy méltóságodnak ide mellékelve egy levelet átnyújtani, mely pósta utján érkege-t hozzám, s melynek tartalma szomorú világot vet a rövid idő óta hazánkban is felmerült kivándorlási kérdésre. A levél világoisn és félreérthet-lenül bizonyítja, hogy a kivándorlók keresése és felvétele uálunk Qzletszerüleg és pedig nagyszerű módon űzetik, mert fájdalom, van elég lelkiismeretlen ember, ki nyomorult pár forintért az egész ország kárára s a szegény áldozatok romlására e gyalázatos üzlettel foglalkozik. Ilabár jól tudom, hogy államhatóságilag valamely törvényesen nem tiltott keresettől senkit eltiltani nem lehet, de azt is tu-^dom, hogy a magas kormány, a ki valamely járvány vagy marhavész kitörésekor köteleslégszurűleg rendeli el a szükséges elővigyázati rendszabályokat eszközöket és utakat is találhat, ilyen a közre nézve ártalmas egyének gyalázatos üzelmeit beszüntetni, miután a törvényhozás bizouyára készséggel fog vállalkozói ily kivételes esetekben kivételes törvény alkotására is.
De inig a törvényhozás ezt nem teszi a magas kormánynak is ezer mód áll rendelkezésére hogy ilyen \' üzelmeket legalább megnehezítsen.
Ez pedig az által volna leginkább elérhető, ha első sorban az ezzel foglalkozó emberek s egyáialán egész üzleti eljárásuk szigorú hatósági ellenérzés alá rendeltetik, mert azon szempontból indulok ki, hogy tisztességes emberek sohasem foglalkozhatnak ilyen a közjóval teljesen ellenkező üzlettel, s a kik vele foglalkoznak bizonyosan más tekintetben sem a legtisztább kezüek, kikkel szemben oly rendssabályokhoz nyúlhat a ma-
gas kormány, a melyek által az illetők az ilv tzerezmén^től visszaijedjenek, ha tudják, hogy a törvény szeme reájuk van irányozva.
Egy másik eszköz az ily üzéreknek megadóztatásából állana. A rabszolgakereskedésből folyó nyeremény mindig jelentékeny volt Az állam itt tekintetnélküli szigorral érvényesítheti jogait, ■ ha már vannak, kik ily ocsmány keresetre adják magukat, legalább ne legyen oly jelentékeny az ő zsákmányuk. Az állami ellenőrzés alatt álló Vasúti társaságoknál is figyelmet lehet fordítani , f arra, hogy bizonyos tömegesebb személyszállításoknál semminemű mérsékelt utazási dijak ne engedélyeztessenek, s a határoknál is nagy szigorral kell az ellenőrzésnek történni. —
Legfontosabb azonban mégis a népet az iránt felvilágosítani, hogy mily veszedelmes játék űzetik vele. Amerikában azon előnyökről, melyeket bizonyos országrészekben való megtelepedés nyújt, népszerű könyvek és Töpiratok terjesztetnek ezer ée ezer példányban a nép között. Ugyanezen módon nálunk is gondoskodni kellene arról, hogy a kivándorlási ügynökök gonosz tevékenysége ellensulyoztassék a népnek szóval és Írásban való felvilágosítása által. Elany-nyira, hogy úgyszólván minden lelketlen ügynökre, ki a tapasztalatlan népet a kivándorlásra csábítja, a kormány egy ügynökéhek kellene jönnie, ki amannak káros tevékenysegét ellensúlyozza. Mert ha a baj egykor gyökeret vert, akkor azt kiirtani1 többé nem lehet s ha véletlenségből egyszer a sok ezer között találkozik egy, leinek künn a szerencse kedvez, míg a többiek nyomorultan tengőnek, akkor amja tényből tőkét csinálnak s a tudatlanság és butaság csak tovább is megköveteli áldozatait
Nem vagyok hivatott, arra nézve, hogy a baj orvoslásának minden útját elszámláljam. A magas kormány, mely e kérdéssel bizonyara behatóan foglalkozik, ismeri a baj kiirtására czélzó eszközöket is.
A „£a/a" táiczija.
A különcz.
Kufár, bosaaató itt as élet, Tovább megyek, nem állhatom ; Tiastább a kéj, öröm, magányban, Ott élni Csendben, óhajom.
Igy asél a kényes, nyegle fácska, Elhagyva blsakéd társaii; A inessse sík nyugotd Ölében OtÖtt tanyát, s magán vilit.
$l*elmareng a némaságba, Almát mi sem savarja most; Kerülte minden, önmagában Lelt esak gyönyört, de asáaaiorost.
fiat gondoiá, s virult moeolylyal; Dúsan üdvének lombjai j Aa árva eeellő s nap sugára Látták ősapán virágaani.
Kinyíltak; ámde nem sokára Mindé* virág bonra vált: f Hitéi aa erdőn védte soán tferaa, V&nr bosott rá gyors bslálf.
Elérte vágyát, blahődéwal: Alig bogy ért boldog napot. — tmlékemtő jel gyatáat ssftl i Aa if sgy másért alkotott*
%*efd Sándor.
Al agglegény szerelme.
Jt faásuaéfitt* fveaté ál llgS*. mist a oávaáMfMé mamiéi;
Éilal mllisn isHavéal.
Egy féa agglegényre könnyéé ráismerlek As ha eeet édeaSg alat is bejteoasagelva | ambár*a»á Mée emberi léajaek sem,» le* bel sáy sajAlsáfes, tarsas kleéliss
Tekintsünk meg agyat közelebbről. Milyen ÓVatoaau tesai a lábát a léidre, mily kiosinyek a lépései, Igy csak as léphet, ki aggódva néa minden jövő nap elé, kinek legeaebb kilátásai vannak kötavéoyt kapni, vagy ki attól fél, bogy egy előre nem látott akadály miatt eleshetilc. Arcaát^egy gyér de gondosan ápolt barkó foglalja be, as új kalap áiól tömör, kisaé göndörített hajaat néa ki, melyet a fodrásaok és mások is parókának ssoktak nevetni Jobbjában — mert éearevette hogy a barometer higaoyosslopa kissé alábbanállt — siernyőt tart, melyet minden lépésnél oly pedanteriával teaa a földre, mintha uiindanoyissor egy osersbogárnak a fejére akarna ütni; vagy egy eaereaonyemagot feltörni. Köveesük oeak atját. — Három esakráae-da mellett megy el, gyönyörködre saemléli a kiállított osomegéket, kifesti magának, mily jól eahetik aa, egy findsaa ohokoládét is isrik noaaá
— gondolatban és aaután tovább ballag. Menjünk mi is vele. Köaöueégea restasráeaióba lép, aa ajtóban megáll, jó hely Után néavén. A ke mooose mellett homályos, aa ablak mellett hús-hat, a köaepéo meg a piricsér fatkos, ki sietté* ben sörrel öethetné le kabátját. Végre as ajtónak átelleaében a falhoa ül, mintán a pinesér asatalt és sséket gondosan letörölt és miután ó maga skaastotia fel a legbiztosabb helyre kalapját és esernyőjét.
De alig ül eaen a helyen egy peresig már elhagyja, mert éearevette, Hogy feje felett madár tea a kalitkában. Madaraknak pedig aa a seem telen tulajdonságuk van, hogy más emberek tubáiéra tssaik le — viaú kártyájukat. As ablak melletti helyet válasatja, a sséket és aa asstalt éjre usstittatja, kalapját ék esernyőjét újra fel-aaaeetja. Parancsoló, komor hangon egy kis pohár sert rendel A pinoaér hassa. Viasgálva vajai a kéébe. Kissé aavaresnaa tetsaik aeki. A pohár sem sgéessu ti séta — mást rendel; aat is agysasssa Jelkiismsrstséggel visspáljs, a mér* ték^CteleailC hivatal bélyegéi keresi, mert nem oUg tele és a föle mai leU nemsokára mec tog
- repedés*. Brre étlapot kér, áhítattal olvassa hereaatftl, Mftlrdl lefelé, asaián alulról ttUdfi
kérdezi, jó e a bselsteaka, a roatboeuf, a sonka és a füstölt nyelv jók-e ? friesek-e ? É« miután bistoeitiák, hogy mind a négy étsl pompás, még tia peresig gondolko\'sik, sátán vajas kenyeret rendel és liptait. A vaj ue legyen avas, a liptai már jól átégett de, mégeem régi ée a mi a fődolog ue legyen kevée. Türelmetlenül hosaa a pinoaér a rendeltet és várakosuia kell inig miu-deii alapoean meg vau viMgálva. A kenyér ló, se nagyon puha, se nagyon esárás, a vaj ki* esinyuek láiaaik, hát még a ligtai 1
„Átégettet kértem, mért nem hos olyat?* — kiált bosausan, mialatt homlok-erei msg dagadnak. —
„Bocsánatot kérek de uinos más," mand a pinoaér.
aAaaal nem törődöm, én átégettet rendeltem, aaonfelül ea uem egy fél, hanem fegfeljebb csak egy harmad-porcaió.
Emsei haragosan tol el magától ve{at, kenyeret éa liptait, moet semmi ss kell neki; meg-fiaeti s pohár sört, miután egy nsgyed óráig er-saényébes keresgélt, hogy csupa apró psnéssss kiajoaárrál fisessen.
Minden pinosér, ki csak agy hét óta is foglalkoaik a nemss hivatással ismeri es ember fajt és gyűlöli. Rosaaabbak ránéave, miut a leg ddsab\'t vetésre a aáska, vagy a legártatlanabb embernek a galandféreg. El kell viaalnie őket, íe legföljebb aa által bosaulja meg magát rajtuk, hogy aörrel vagy forró leveeael leönti éa azután türelmeaen végig bal Iga) minden csúfnevet, mily csak egy )é\' ssótárban előfordul, ée ráadásai még olyat is, mély nem fordul elő benne. — j
■s milyen ssörsaálhssogató aa olyan agglegény]
Csupa aggály, kétely, naabáty.
Minajsnt msgyisigál, még egy gyufát is, melyet barátja ad neki, hogy jaivarját meggyújtsa, fiérmáláaa óta mindeu kopott nadrágját agy nagy aaakrényben tartja, és saeeénynak eiak ákkpr ád égy krajosárt, ha kAaptrsffsrt esinált.
Aa Uy agglsginy ssivs Bsssaawott és saivés, ds aüad a mellett esiat ejt raita uéha
Egy agglegény ia tud néha sseretni és sas ret is, csakhogy pars.e aa ő módjára.
Midőn még fiual volt és nam kellett any-nyit parókákra költeni, körüllebegett minden eaép lyányt Mindég egyes ssép lyányban aa egéss nemet imádta, virágcsokroaet és levélkéket küldösgststt saét, légyottjai voltak a kútnál, és élveate aa életet. Többssör komolyan sas-rslmes is volt, és még sem mert megnősülni.
Hát ha nejs nem lence takarékos ? Ha thesestélyekit adni? Ha divatkóros Isnns és minden esstendőben uj ruhát kérne ? Ha hidee* leiéit kapna, s aaiáu as orvoet és a patikát kel-lőne fiaetui ? Mi ónból tartson ő el egy idegen ember leányát? Míjiden délután ba a kávéaáa-ban titokban két darabka oaukrot osusstat a sas-bébe, újból meggyősődik, milyen jó — a biblia ellenére — ha aa ember egyedül van, igy legalább nem kell ja két darabka oaukrot pgy asssonyuyal megosatanl Mindeu vén agglegény a megtestesült seoísmus.
Évek óta egy ssabónál lakik, osöndes nyugalomban, olosón,
A saolgélóval feliette gyengéd visaonyban áll, néha néha kis ajándékokat ád neki, a miért aaobáját a saabé fájával és saenével fütí.
Néaete saerint minden férfi boloed ki megnősül, és ea oly fjérfi ki másodesor is nősül nem érdsmelte meg, hogy első neje — meghalt.
Öregsége daoaára is saeret egy saeretetre-méltó bájos piaoeérnŐt, és igyeksaík is kegyét megnyurui Egé«a délután kávéhátbaa fll, hol imádottja esolgál, Sanyi kétasersültet, bonbost, makarónit ée pasaeriit aeaik meg, bogy ssege eést^kap. A lyány türi "bókjait, éa aat bisai, hogy ily vén fickó inogó térdsivel és parókájával nem lehat neki veseeaelmes. De agglegényünk ssáe néseten vsa. Lábairól legjobb vélesséoys vsa és ami parókáiét illeti, aat híasi, bogy árról asm lud más mint fodrásaa éa — hálésapká|a.
Végre ruhát vOee aeki; már Béey hét éta tartja saobajában, ds asm tud tőle válni. Sóhajtozik, hogy mennyibe kerül egy ily kis pinoaérnő aserslmel
Végre átadja askl A piaeséraé msg vsa
■I I _ 1 .1 I ■\' ■ • 11 \' : I11\'
Csík im voltam *bMor Nagymél--tótáffod kegyee figyelmét felkérni, hogy a szörnyeteg karjaiI már lijikUnkre ib kiterjeesté, melynek pftdtt oly nagy ssttk* s&ge van minden munkaerőre; és aaért ia, mert minden polgár kötelességeitek tartam, hogy a haaa ügyei felett gondolkodjék, és a magas kormányt a haza javába caélaó vállalataiban tamogatas.
, Levelezés.
) Z.S$eni QrltA jmim 19. 1880.
Mirs a sorok napvilágot Iáinak, (ha ugyan látnak) már osak néhány nzp vájasztand el bennünket aa szarok által óhajtva ya;t aratásiéi. — A mily megdöbbentő volt a becses lapok logkö zelsbb mull szátnzi egyikébon Göcsejből kelte-\' zé/t levéi fejjajdulász, zz ottani termés kilátásé-zzk aggzszté volta fölött, ép oly örvendeztetőeu tudathatom aa illető érdeklődőkkel, miszsrint megyénk észzki határ széle körül esd vidékeken, vérmes reményeket táplálhatunk as idei tsrmést illetőleg.
ügy as őszi, mint a tavaszi gzbonáink, \' ha csak, mitől Isten óvja a multat és jövendőt megbűnhődte szegény nép verejtékee fáradságának gyttmöiosét, mondom, ha csak időkösben valamely veszély nem éri, a középszerűnél jobb termésre nyújtanék kilátást.
Rétjeink, ugy látszik, valamivel kevesebb szénát adnak a mult évinél, mesterséges takarmányaink azonban (bükköny, lóhei stb) jóknak mondhatók.
A krumpli, a szegény embernek ems uéi-kttlOzhetlen második kenyere, a mint jelenleg áll, szintén bő termésre enged következtztnűnk.
Kukoricáz középszerű.
, [legyeinknek but felejttető nedűiéről, a minőséget illetőleg természetes dolog, még mit sem szólhatni, a leendő mennyiségre nézve pedig a mit ezúttal mondhatunk, nem a legkedvezőbb, — A természetnek, a mult télen, a rendkívüli nagy hidegben nyilvánult ritka saeeaélye, szőlőtőkéink uagy részét tönkre tette, z mennyiben vsok vagy épen semmit, vagy csak agyból hajthatnak, mely hajtás gyümölcsöt vagy épen nem, vagy csak gyéren boa.
fiitekintve ettől — legalább vidékünkön — a mult évinél haaoulithatlauul jobb termésre szá-mithatank.
Bár kivétel nélkül mondhatnók ezt széles j e baeánk minden vidékéről I í— Bizony elkelne ; körülünk egy áldásokbzn \'gazdag es*tei>dő I — Hiszen a tönkrejutás Demoklee kardja, már már elsaakadui készülő hajszálon lügg fölöttünk. — A . ÍÖldmivelő nép osztály nyög a lefolyt mostoha évek ée a rá nzhezedő országos terhek alatt; az ipar és keieskedés, melynek gépeset kerecei mozgatásában tzgzdhztianul egyik fő rugó a földmtvelő néposztály — pang, és csak megerőltetve, esoagalhalja bénult tagjait; — mi csoda tehát, ba napról-napra növekszik azok szama, kik az uuora, társadalmunk ezen undok szörnyének halálosan ölelő karjába rohanva siettetik anyagi végromlásukat.
Bár dsrülne egy szebb, egy testi és lelki jólétben boldogabb kuruak hajnala, .árpád hadainak vérével megszeutelt hazánkra, — a mostoha sors fékveestett haragjának üldözései alatt meg nem tört magyar nemzet szép hazájára 1
Bár halgattatnék mag a nemzet nagy köl-tőjének bonsserelemtől hevülő kebléből a miu-denzég urához küldött aranyos imája:
.Isten segíts! országok Istsne I Ruházd fel áldásoddzi e hazát, Hogy mint zz őzkor boldog éden* Dusán virítson béresen síkon át."
Végtdi \'Gyúlt
Felhívás
Z-EKerzaeg ée vidékének Iliiken b 8 i g y e i h ez. Á zala egerssSgi nőegylet fenállása óta oly jelentékeny működést fejtett ki, meij nem eredmény nélkül tűnt el aa idők folyomábau.iSsámo sak azon jótétemények, mélyei a saenvedő és szűkölködő emberiségen gyakorolt.
Sok gyáméi tal* n és munkaképtelen nőt f* nde« hevi segélyekben réeaéaltett, kik tltn ezen csekélység nélkül nyomorulton elvesstek volna j sok árvz és zsegény tanköteles lányokat jtaniUz-liiit és betegeket [ ápoltatott minden éviben, a helybeli aaegények I közt tetemes alamizsnát osztott ki j és hz ezen működésé áltsl z ssfkséget korántsem szüntethftte meg | a nyomorúságot fenj nem tartóztáthat\'a ; de mégis zzou; nstnss öntudatot szerezhe\'Ue magának az egylet, hogj tagjainzk részvéte j által sok köny leförtfltetett, •ok fájdalom enyHiftstelt, és njémely vesséndőbe vplt\'éht at a\'iiberiségnet szántára megment•tet*.
Ezen öavézyen tovább isi haladni az egylet-nek ssent kötelességé és kitűzött czélja le*nd, és minél több tdeot saámlálhat körében, annál hatbztószbbzn tsrjéssiheti ki ildásos működését. Felhívjuk tznát a város nemes keblű hon-leáuyait, miszerint) minél ssámosabbzn lépjenek egyletünkbe, mely nem tesz különbséget se vzllás* ben, > e polgári állásban, s egyaránt ssivesen Udvös-lüni mindenkit, mint egy en jogú tagot, mint irgalmas .testv/rt a jótékonyság világában, ki ss emberbaráti szeretet szolgálatéban áll. Zzla-Eg«rs,zeg, 1880. junius hóban.
A JBnla-totrmgi nőtgyieU
(Jtí jegyzetek.
lm
Wimghegyi Jótuf.
Hl.
(Jf\'-o I y t z t a s.)
Á tengeri bstegség kezdte áldozatát szedni.
Egyik rummal vélte távol tartani magától « betegséget, a másik viaet ivott (már elfogyasztott körülbelül 3 pintet); egyiknek azt ajánlották, bogy éhgyomorral szállton a hajói a, ha a tengeri betegség kellemes élvezetével nem kiváu megismerkedni, másiknak ugyan e csélból azt jzvzzolták,- hogy lákjék jól annyira, amig csak kéaseifoghztóizg ujem érzi több étel elköltésének phisikzi leheteüeiMégéi, egyik Isfeküdt, a másik járkáit, bogy a betegség bele ue kapaszkodjék. Csakhogy ezen elővigyázetok annyit használtak, mint cbolera ellen , a bsrangozás, A fcajűlbe helyezkedett utasok egymásután jöttek ki a ÍÖdól-zetie, s ki a hajó Ikarfajára, ki aa árbocához, ki egy székre támasákodva, nyögték az „oa"-kat.
Egy sentimedtális .kisasszony, Néuietorsság egy heriad\' (ózsája — ezelőtt negyveu évvel ta láu szépnek is áiiáhitilz a hízelgés - tömérdek emléket boaott magarai Vslencaéből. - A többi közt egy ky| kutyát is. Erre is befolyással volt a hajó esse Vésett jbimbáiódzába. csakhogy ennél a tengeti betegség más syinpatiiiáb-ii uyilváuuK, \' még pedig olyanban, hogy uem Joliit csodál* ! koaiii afiilött, missíerint a kajűtbeu mindenki be- , fogta aa nrrát, s hogy a méltó kifakadás itt-ott . Dumosak gondolatban, lappangott, bansm szavak* ben ia erélyes kifejezési nyert. Kiilluöseu egy -mokáuy kinézésű juri egyéniség, ki több izb.su á\'ómra hajtotla fejét, de a kutya fUlosikUndozó J orditozász mindannyiszor felébresztette, — azon j testvéries igéretel tette a kisaszssonynzk, hogy hz kutyáját ki usm dobia a tengerbe, akkor majd ó magát a vállalja e fáradságot, előbb azou-fián gzzdáján kezdi. E nyilatkozat szikrz volt a puskapor közé. Mindenki sietett kijelenteni meg-boiránkozását a kisasszony azon megkondolat-laiisága miatt, -ogy ide kutyát hozott be s ki-
vén iák, hogy vzgv hajtson e szói essek Masak, vagy pedig fessék a födéléire kitfjsnni, vert ők senki kedvéért tlz keliemetleakégst tlrei nem hajlandók.A^isaszssoey lez utóbbit teljesített!* —
fcpsn fél akartam kelni seékemralt a kajütbe táránkéi mert a hideg esőből s e tjmger ball4> maiból tObbet vett magába ruhám as elégnél, mikor egyseerrs osfk vállamon érintést érzek. Visszafordultam, — a domborul kereskedő állt előttem a halálos ttlelem és bűnbánó törödel-meseég kifejezésével savanyu ábrásaién* kesében egy nyitott imádságos köuyvef tartva.
— Kegyelmes mindenható, \'egek tündöklő királynéja, ssgitsetek rejtünk ^fohászkodott kenetteljesen, szssséit égnek emelte, a lábai auy* jiyira reszkettek, bogy hoaaá kaptam uehogy össssrogyjék.
Alig bangosfatá el buzgó fohássát, egy hullám beosapott a bajóba, a mértani szabályossággal sgysnesen a domborui keresksdŐt vette oséltábláiául, kit el is talált oly / ttgveseu, hogy egy pillanatig elv>szelt stemsuu olpU a keres* ksdő alakja. /
— \'Jézus*.Mária ssent Jósfiefl — zihált lé-vsgő után kapkodva, s tátogatott, mint a viaből kifogott csuka,
> jBn sajnáltain, de a tragikum komikuma lu-•allcpdott saánalioaimmal, aat végze legyőzte, ^s baugos kacs«jra fakadtam. —■
Az •■<5 megállt, a azél leCsendsssdetf, a fslhők ossladoslsk, a nap sugarai halványan már álaeürődtek, a megvékonyult felhőkön. A mily mérvUn terjedt aa azúr derűit mosolya a tisztdió égbolton, épen ol^ mérvben tért visszz zz zrozokra a vidámság, jó<edv, száműzött mosolya, {
A keresksdő usm gyŐsött hálálkodni, hogy j valahára mégxzabadulhatott Vslencaétől. A hoaa* ssas utaaás, a rendetlen életmód, a azokatlan eledelek egéazeu kizökkentették rendes kerékvágásából. Méglogadta, hogy majd otthon msg-küsaöni öcsoséusk amiért rábessélts ezen kiztzljzs útra, hanem ha majd öoscse is uie . köszöni e, aa, hanglejtéss. után ítélve, nsgyon problematikus ! kérdésnek tűnt fel előttem. A mamaliga és po-leuta költői haaájára öaönéveí hintette az áldást. 1 Eug»delmst kért, bogy néhány perosre távosbss* ( soii, mert fsándoka vzu valami meglepőt boaui. ; Nemsokárs\', vissssajött, öröfnujoogvz forgatva egy llaskót, utslyiiek* tartslmávzl megkínált.
Nem mertem réasrebejlaflzo ítéletet kocs- 1 kástatoi, mart azt hittem, hogy e flzskót tártai* mával együtt húsúiról húzta, de mikor tudoiuá; j somra jutott annak forrása, akkor bá\'.rau kimondtam nézetemet a nyújtott ital felől. E^y I pincsér vesztegette flaskáját egy líráért. Hogy bor volt, aat nsm as izéről ssjtsttem, mert bor I ize egyátaláu nem voit, haneui a ráragasatott signa<uráról. Ez épen oly joggal viselte a bor i oevet, mint ba valaki a kukoriosakásái a ráfogná, bog) az pástétom, Aaonbao aamatosabb báfelejtő I biányáb-iu, es is kielégítette igényteleu igényeinket Asonual iparkodtam én is néhány flasloó 1 birtokába jutni, ami usm tariozolt a lagcatkf- I lysbb feladatok köaé, mert a asáras torkú uta- I ■ok ugy körbe fogták a bőrből kéazü\'t hordót, i hogy aat aa ököl szíves kösr«működése nélkü\'l I lehetetlen volt megköseliténi.
(Folyt, ktrj
A balaton füredi gyógyfürdő*) rövid ismertetése
A fürdő fekvété ét h«\'yrnjsa.
Balaton-Füred a Ferro ssigstétőj ssáinitott délkör szerint zz északi ssélesség 43° ötí\' s a kelsti hosszúság 36° 324 alatt feksaik, Zala vár*
Ueiy ssBke mistt lapunk előbbi bauából kíatornlt iciak most létélbstjOk. üurkssité.
megyében, e Balaton északi psrtjáa, Vesepré« tőikét mértföldnyire, 185-líO méter magas ságban a tenger ssine felett. Es slőnyös fÖ\'drsjsi fekvés, kedveső éghajlati viszonyok, hsgysk általi természetes védelme, kitűnő ásványvíz, dós! forrázok, gazdag növényzet és Európa Isguzgyobb tava, a gyönyörű Balaton t együttvéve mintegy közreműködtek arfft, hogy Bzlaten Füradet gyógy-helylyé tegyék. A Balaton partját e helyén ké«. kény szalagként Ovedeő aHnvium után dolomiti követte, világos szürke vékony réte|ekbez, mely észak-kel »tre szürke tömött mészsziklába megy át, melyek helylyel közzel ssarukő kiválásokat is mutattak, Beadaat és dr. Sigínand szerint s füredi savanyu*vízforrások s sziklából* veaák srs töket. A MUdőiotéaet urfietén három ésványj forrás bugyog fal. A fő, vagy Fstsoos-Jósssfj forrás, melv égvéeyss aÓ«, sséesavzz vasú térj aéssetft, 12 kőosslopon nyugvó tető aletf vao j es. a legrégibb, s leghatásosabb, srős szénsav és vastartalommal. Fortása oly bő, begy 24 éra. alatt három rézbsőből 1600 akófoly ki. illaadé hőj mérséke 12 Oels. fok. As egyes alkatrésesksl illetőleg, a. b. füredi ásvány vízbén f4téeyezőkül a ssénszv, kénsavas ssiksnyéleg, isénszf. mészj élsg, szénsavas ssikeuyéleg és z vas szerepelnek L Az a vegybeutás, mslyet dr. Hellsr Floriáa^ á bécsi egyetem kórvegytani tanára lö56«ben végibe vitt, a következő eredményt mulatja: egy polgári funtbzz vau
SISSMVi
Kénsavas ssikélsg ...... 6 036$
Szikhal vag I......... 0*6989
Szénsavas aíiikélsg....... 0 82^1
Ssénsavss mészélsg . ...... 6*3744
Hséuszvzs vas és oseleuyélsos . . 0084a Szénsavas kessrélsg. . . , , <• • 0*314$
Timföld........... 0-0230
Kovasas ........... Ü, 1075
Légenytartalmu szsrves anyag . . , 2.964a Szénsav 38*6, köbhüvelyket ...» JÖ\'2460 §\\ össsessu: 36*668Í E»ken kívül tzrtalmzz e viz osekélí msuuyiségü bsméleget, légköoeget ée dárdanyl, mely utóbbi vslóssmüleg a környék tzlajáual bazalt tartalmával vau Összstttggésbsn, és végre ezénsavon kivül legényt is.
A balatou-fü\'redi ásványvis, ssongitó és, gyengén oldó hatásánál fogva uémcszk számos bsteg • ségbsn bír kitűnő gyógyerővel, de tniut luxui-viz is • igen kutlvolt és borral vegyítve kellemes j UtiuljJ itatul szolgál.
Seátküldése ós Ara: Egy nagy (U»g (egy pint) ára helyben 16 kK
Egy kis üveg (\'(, pint)
12
fzrzk eszekben — Vsrscblag
kr.
A szétküldés ~ történik.
Egy rekesz 26 nsgy üveg . . . 6 frt — n n 12 , „ . •, \'.• J \\ r J • e 25 kis „ . V j j * » 3 » n „ „ . ,, . 2 „ 50 J Msgrsndelések az igazgatóságnál.
A belatou-fUredi ásváoyviz főraktára: Bu-dzpei\'en, Édetkmy L. m. kir. udvari ásváoyvui ssállifótial; kapható még Rndoesay és Ibibinay füsaevkeresksdéiébeu is.
Meleg fürdők.
Fürdők tekintetében Balaton-Füred as első rsngu európai fürdőhelyek -órában áll. A meleg fürdők ss islés és kéuyetan minden ujabb nemeivel fel vannak rubáava. Fa-, vagy márváuy-jtádakbau, tetszés szsriut Balaton-vagy savsoyd vis fürdők rsndélhe ők. Vaunak eaenkivül eiu-kádakban savanyó vízből készült Schwars-féls szénsavas psssgofürdők Ezen igen ksdreit fürdők gyönge, versssgéuy, sápkóros és görvélyas. betegeknél meglepő jó ereduiéuynyel használta|-aak. NemkÜlömben rendslhetők még malája-, fényé-, korflz-és sszppzo fürdőz. Vzu torábbá fér nyeseu berendesett s a zuhanyok aiodso nemsí-
lépetve vén vendége es atyai vonzalmáról, ds-a rúnát elfogadja. A vén bolond a legédesebb ie ményben kéjeleg é« lángoló eaemmel é< ragyogó zrczcaal/szerelmet vall aeki. Egy néhány belépő vendég magakadályozea a lyáay feleletét, és iaádója megelégedetten hagyja el a kávéházat.
Kényelmesen ül másnap reggel szobájában* háborítatlan uvugalombau és meleg hálóköutös-ben issza kávéját, aa agglegény élet boldogságáról gondolkozván, midőn aa a)tó nyílik és zzuu egy asszony lép be. Elmondja ueki, bogy ő a- pia-oeérno anyja, hogy leánya néki szerelmi valló-máaát és házassági zjáuiztát közölte és hogy. eltökélte magát, hossá uőffl menüi.
aAjia!zt I Házasság!" hebegi zz agglegény felindultan. Nem ijedi volna agy meg a piucaéruő halálának hiréu.
ylgea iz," feleié nyugodtan aa aeezouy. lyányom eltökélé magát, mert tudomására jOtt, hogy
Öo gazdag, és bogy önnek halála után......*
„Halálom után," raoudi a boldogtalan sápadtan. Semmi sem gyűlöletesebb előtte, mintha valaki a ha álról beazél előtte, és még hozzá saját haláláról
„Igen is*: „folyíatjz a oő a legjobb lélek uyugodsággal, halála után nem hagyná lyányo-mat ragyoataiauul hátra."
fis már mégis sok* Szédülést érsz ezegény, egy peasgőport vesz be, ezután mondjz zz asa-•sonynak, „hogy talajdonképpen ..« merttekintve aat.... azonban .... nézetei és elvet» zze rint..» soha sem fog.... szándéka sem volt.... I egy saóval, takaiodjék, és es utólsó szavakat I parancsoló pilláutáesal kiséri.
Fejét eeéváiva hagyja el as asszony»a szo- . bál. Hogy is a farosa ember parókát visel, aaoo-
caak romlott aa » világ, hogy mindjárt a házasságra gondol 1* Így vélekedik az aggisgéuy. Hál ,<s — eggleáúy ?J Arról majd \'jöjrőr«,r egészsé-gesebb gomorral I
IFstt Fülöp.
A tanár és védencz0i.
legény. •[
Irta: F1 y irare-Carl é n 10íjn i 11 a.
Kérdi te tU PEIBDMANN VU1,
lLAJOS
nal ésarevette és biatosan vaa róla msggyősődvs, I szárnyaitól viva
Kózaa látogaf&za m tanárnál.
(Folytatás.)
A karácsónést közelgett, veié sgyütt z tanácsos kásában ai nagy Ünuepélyhes való élőké-szüleiek megkezdajte. A házi zszzony nagyon el volt foglalvá és majd gazdaaasaouyávai, majd Maunerstedt jelölttel tanácskozott a rendezés tárgyéban. Számtalan figy kivitele volt Maunerstedtre biave, ki szíreseu\'járt el a megbízásokban, hogy ifjn baratainak örömöt saereszen, — Így aateu azon szerencsében részesült, bog? aa llgyloti tanácsok bevégzése után vacsorz közben átellenében Ölhetett Bóisának, néhány szót Ss váltba tott éele, mi tdlbioldoggá tette Mzuuzristedtet.
Rózsa is éjjel, neppsl dolgoaptf, hogy a karácsonyra való; munkákat elkészítse és a ka* pitány elég Bnzeuén volt őt a hét utolsó oap-jaíbzu békében hzgyoi. Délutánonkint csak pár peresre látogatott el boaaá: de senki sem gondolt volna mást, \'bogy Náonor a menny előcsarnokaiban lebeg, k saerelem és remény könnyű
kegy a aaiéka alatt niaos minden rendjén.
,Háéaeedai, meghálál f* e két eáé kétségbe ejtbeűé ea agglegényt,
Slbatéraa* magát soha többé abba a kávéidéba aass menni, de a ni még jobban fáj neki, aa ja hidebstt raaa / FöHóesé magába eeeimiféle muwr^eesébe lebbé aem mezei, meri ilyen ve-seéíyzek nem akar ja magát többé kUénal Mégis
Há aaonbaO egyedül volt szobájában, otthon, ugy teljes ellentéte voit eaeö kép amannak Ugy létszák, hogjy két lény egjjeeűl egy see-mélyben.
Nem egy bánsttsljss órán át járt föl-elá szobajábzu, ajkába karapvé és asskálUt szopva. — Aa adéslevélJ a fővárosban 10 tölt éj, a két kóoap gyors lefdyáéára való ge^deUtesás és a
dráma vége 1 Minden zajgott goudofalkörébeu I j nV\'BJ* nz ördög as oly véget," moijiuogoU fogai közt. „Subád lakás a várban Iu Ugyan ott is msgvan a társaság, egy *játp*mát ii Foltét feltalálni; de- — oh megőrülhst aa eutber e aok oktalan állat miatt. E asemtelen hitelezők,, különösen ss 1 Mily modor aa, egy tisztnek szavára nem hinni ? Legfeljebb uégy hő tuulva számithatok osak még a msuuysgzors; tudom neui történik meg ejőbb, hz ozak Tegkösslebbb nem leszokj szerencsésebb támadásom uái, [mint teguap, amiden is ily válasst nyertem: „Majd gondolunk a dologra kedves kapitáby I
Ueszéit nzgy báty fával ? Mit mond ? — Az ördögbe)
Ksdves nagybátyám roitsem mood abból, amit jövendőbe ipatn vár. Nem, olyasmitől óvakodik, lelkemre I
De kíváncsi vagyok, mit aa ördögbe mon-daud, ha a dolog nem megy majd rendében és a kapitány ur kis msgánútra ssorittaiik, mivel z felpénz jelentékeny réssét eljátszotta. Igen, ekkor eget földet mozgásbz bozand; erről megvagyok győződve: vagy pedig — is ss, vigyen el as ördögi Sokba kerűlend — meg fog vetni, és egyetlen ssót sem szól róla. — Aa £g óvjotí ily szerencsétlenségtől; mert ba hallgat ágy jóéjszzkát örökség, és bászsság és sst uem biruám túlélni. — Nem, megkell sgyamzt erőltetni, hogy meotésemre módot találjak, különben elvessek." —
Kösben, mindezen zayart gondolat deozára. egy kép tűnt fel előtte, melyet vieseassorítani igyekezett, Hilda képe, egyúttal utóbbi iráat való gyenge, méltatlan magaviselete. — Amit aaooban leginkább fájlalt, és máskor, ka ko* vésbbé kellend oly súlyos visaooyekkal kűsde-nie, dühössé tette volna, as aaon keserű önne-retetét sértő meggyősődés volt, bogy Ollda, csodálatraméltó türelemmel viseli el veeetát. Est, úgy mond, forró seerelme, mit egykoron iránta érzett éa most is érez, még sem érdemelte noc. „De olMaok a nők, háládatlanok, saivtelenek és iHímiilí; olyanok valtak aieítig és Hilda sem képes kivétek"
, Komor, ds méz ssm hidsg septemberi délután volt; Wiedén Bóssa a tanár külaő szobáihoz vezető csengetyüssiuoit búzta meg. Brun asszony, as öreg gasdaasssouy,. nyitott ajtót és Hósát a tanár saobájátg vezette. „Nem háborgatom ót, kedves Bruno asszony ?\' Szólt Bósss halkan ts félé ken. —
„Oh uem! kisasszony, a tanár déli álmát már kialudta, és Isgjobb kedvében vau Lépjen be. lépjen bel* — E szavakkal a nő elba-gyá a kis tzrmet, éi uem kis uivdobogással kopogtatott Rózsa zz zjtón.
„Ki zz? Szabadla hangzott a tanár mély hangja, Rózsa gyorsan nyitott\'ajtót ez belépett. — A tanár dolgozó rubájábzn volt. több husi évnél vástosztlao maradi e seobs; komor, poros sötétkék, tapétával voltak a falak fedve, és mindet) ságban könyv és papirhalmaa látható. — Hosssn, saürke kabát fedte a tanár teetét valóságos ptrnáhos hzzoulitott e ruhadarab elyany-nytra fele ;voit pehelylyel. Lábai, hatalmas le* mespapuosekba voltak élhslyeeve; fejét fehérpiros kötött hálósapka takarta; orrára jé nagy saemlveg voit illeaetve.
(Folytatása következik.)
L^Job öcsémnek
. — á-Lsaéva. —
Gsés jó napot adjon Isten Seerelmetes szép öoeém, Hogy disalik a kukoricáé AÍsó\'Lendva vidékén? Merre nyugeeik nektek a nap, Van-e ott nyár, meg tavasa T Farosa kérdés, mintha biaony
Boenyákoaaág volna ea. Pedig aem aa —• baness magad
Bosnyák vagy ta, ka!led*e, Seáe évia sem néaei.taUa As eaWaek teleje.
Ssent Flórian engem egyse\'
Ha éa a ta leveledre, Mit eselőtt bal hónappal

0KJ682Ö
0-10704 n
0100228 e
tHKK<77 a
0\'06384 a i
OrOI357 M
OOI748 el
0.00070
001820 a____
0-^5871
é-10808
il 54-97 k. e.
"iMÖTéH.
g etíáletfgdeflraő A gŐsfilrddk melleit meg-ütendő a k. türedí hideg *e<ranyd-m aeden aa H.dó (Bmiiu), *fly »ldate(\'i veze\'ékan át i ® *H7 Keretica Jéaeef ferréabál lápiálkoaik >«| tefyiea fm« II* H hómérftékű 1600 akó tviujé víáet tartai maa. £ee« ávlaudóan »i*Q»ooy >őtoka ílré< ingeiéi ag éa élesztőén ka* u id -g-tt aiéayraéiaaita, lataamaa tokoaae u anyag-Nark a igy aaaii ae 8m» táplálkoeást.
A mHe*- éi (CÖtTOrdok Amabálynl.
Kfy • ötflályi márvány kád-fordő . 1 frt—kr. £gr p*agd (eaáaaare*) . . , . , 1 ,—a £ e$ eaat. fekád délelőtt hO kr, d. u. — n 70 „ Máetfloeeiáiya , 50, , iléeftrdrt *u.banyuyai...... 1 „ — t
glatr (Ordé (Bae*ii>) auhanynyal . „ 50
id fórdŐ.......... B 38
Hideg fürdők.
A Balaton, melyet nagy kiterjedéeénél fogra (áfQ loórtlöld) méltán bevennek magyar tan gernek, léuyegeee.i küiömbözik egyéb hideg fttr dák tél, mint ár. Preyea Mór által 1863 ban meg ejtett vegyelmeeéae ia rauta*ja, ki egy litar Bala UHt-trisben talált 00568 grm. igeu finom iszapot, melyből 90399 grm. ragyie 70% eéaarban old hft>d j 0-0171 grm. vagyie 30*/« pedig eóearban oldatlan, A Balaton vize lőzve uianTKt bocsát ál. Főzéa atán épeja agy mint terméeeetea álla* púiban a vöröa lakmuaa papirt kénre feati. Le; üieéadve, legkivált pedig eaűrk&rön átceepeg teu*«, kellemee italu ria. Ily tieata állapotben a kü\'ietkead eredményt mutatta : 1000 groimbau van Ssépieavee mées .... Sxé teavae keerenyéleg . . Kééeavae méea .... Kénsavas kamanyéleg . . KéáeavM keerenjéleg . . Keeranyhalvag . .
Kofrasav......
Tneany ée vaaéleg . . . Szerves anyag ....
Féag kötött eaéneav . .
| £ viaegálatbéi kitűnik, hogy á Balaton viae Irtuantiyi eailárd réase ée kétaunyi eséneavat tártaiéi**, mint a tol) ó* viaei; Scbuater lanár eaért neteste a Balatont igen jellemzően „föleresttett e vatiy urianek."
I A Balaton tebát a vizében rejlő ásványré ezek, tovab á nagy kiterjedése a via folylonoe meegáea által, mely gyakiau erde buUámsáasá viliik, lényegesen különbözik egyéb hideg tttr-ddíltŐI e batáeábau mint a tengori lűrdők helyettesilője tekintbetd; de eaámae esetbeu annak kiegéeeitó réeaét teezi. Számos ideges bántálora-|im esOn vedd, királt gyengébb idegzetű udk, kait a tengeri fürdő .erősebben izgató hetieát nem lünk} — eok éri tapaeataiat eaorint a Balatou eamid hatása mellett maglepden javainak ée gyógyírnak. Meg kall emlitenttnk a bál ai mi iszapot ie, mint a melynek üdröa gyógybetáaa szintén figyelmet érdemel Ez iszap finom,! pép-tapintatu e könnyeu szétdörzsölhető állomáuv, melynek urtjoat elkalmaeáaát boldogult dr.: Oraoveuesky Károly fürdői tdorros (1858—1876Í keedette meg előbaor 1854-beu s melyet Hal ler, tanár a kör vetkeaőieg vegyelenisett;
(Folyt, kör)
Helyi ós megyei ilirek.
— A aagykaaizaai kereek. jiíjak önképad egyletének e hó 19 én megtartott urasai tánca vigalma igen jól sikerült. — Kár hogy esőm-balon aa eed miatt kellett vasárnapra halasztani, « hogy vaaárnap ie oly nagy esd volt délután,
Ígértél eaent togádáeeal,
Mondom, ha éu arra várok
MagóeaUI hajam a eaakáloin.
Caipd --hat nyakon aat a tollat,
6 írd meg rele aa okokat,
Melyek miatt olyan régen
Egy kukkot sem irsa te nékem.
Még hál netán bej eaép \'öcsém,.
Ae ám a talpáu a legény,
Ki mit ígér meg ie adia,
hétről hétre nain balaaalia
Aa adott eeó beaáJtáeát -
Mert hiu: „Bia dal, qui oito dat,"
t* annyit teea, hogy ki látott
Hontyoe tétou jó nadrágot ?
Vagy oa nueeka nyalraa mondjak
Abbéi ea értelmet kapjak ;
tKéteeer éd, ki azonnal ád;"
Mondj erre egy kádencaiat I a
Látom, ea aa tudniillik
Látni rélern, hogy mint ayilik, Gondo\'afodnek fooála Aa emlékeaet hónába;
Hogy mi légyen Mit ta nékem, Nem a héten Hanea légén, Megígértél 8 moei a naivért &efé*gettek éa aaekkel
A ragaaakodott nmekkel. Mit Ígértél ? - bál nam lódod ?
Ua M»ea tiéad, aeajd meg* adod, Jpe aeok agy, ka ka nem dugod
FilW a mdém olreaod, Taíe^érdl tiaUoaaaok,
ÍP j\'geeai paripíéaiaak iiátáía »r«tt a aflrakai,
Mftyak aagdaak olr dolgokat Hám kéftat Bolrar, Lytiat,
Waltar. Omím, Flaaaaarioa; Byraa, ífago 4a CSaare,
Uaiőa, B^rAoa, Üaata, Séppko 0a p| Maotíavfltf.
Taiát Péiar a Un Ittttft
A aú< írták mimé caak »fi» I .9
| hogy bizonyosan ea rolt féképen oka aanik, hogy keraeebb kOaéneég jelent meg a tuulaUA-gou, mint a mennklt várni lahata. A mi k kart el-, és bereadeaétét illati, aa valóban igen jfé nyeeaek mondható, oly féhyeen«k, amindt Ka-niaaán ritkán van aíkalmunk tapaezialhatni. — A eok eaiuee lampion tündéries fénvnyal öaAn-lőtte el aa egész kertet; A tűzijáték, a felrty peud kUlönf^ie-izinü csillagok folytonoa azóra-kozáet nyújtottak! a jelenvolt köaöneégnek. A rendaadbiaotteág tapintatáért és Qgyeeeégéért ve-lóban meleg eliemeréat é.\'demal. —
(Hymen) Fényes mennyegad vo\'t aá elmúlt vaeárnapou a helyb. tar. imaháaban. Ekkor aekfldtak ötök h&aéget egy máénak a apare jetreméltó éa mttrelt lalkd Boeenborg Zsófia k. a, ée Dr. Blau Z« úr BéoabdL — Zavartalan Hol-dogságot kiránank<aa uj báaaaoknak. Aja edniu Bécsben inüködöíjt orv oa M. Kaniaaán telepenik meg. —
— A zalanagyai általánoe tanítéteetllat „iapolctai járóit fár*u tegnap (jon. 19-én) mjeg-alakult. — Eluök 1 Keezler Qyula; jegyzik : Frfled-üiann Alajoa ée Qijébar Sándor; pénztárnok Pruaka Alajoa. Aa alakuló gyűlésen csupán a t*polé*n» tantéatűlei. ée Kdn Lejoe kOveekálí ée rátkay Károly bal. banyai tanítók voltak jelen öaaaaoan: tiaenkét lanitó. Biaony nem ártana kiaaé több buzgóság a kedvjea kartáraak réezáröl.
— Falk Miksa, liaaatbelyi rál. kér. orea. képviseld f. hó 19 én ad li vona\'Ul Budapestről Keaathelyre érkezett. A vasúti állomásnál azámoa tiaateldfe fogadta a szereteti nagy ludomájiyu térfiat. Benn a városban a fogatok hosszú sorát a fellob góaott utcaákon dörgd élienekkel fogadá
keeathalyí közönség a örömmel \'fldvöelé köré ben ora\'z. képviselőjét. Másnap, f. hó 20-án dj. e. 11 ^rakor a premontrei kolostor előtt a nagy-szániba" összesereglett választóknak előadá beszámoló beeaédjéi, mely mindeu ízében kii/{tetszéssel IdjgadtatQtt. Ugyeueanap d. u. 1 óraköc Falk liuteletére nagy banquett rolt Sohilliuaaky Károly randéglőjében, melyeu mintegy »W-au v.ot-tek részt. Kitűnő ,felköaaöntéaekkel iűsaereeték aa ebédet: Falk Mikea^ Növik Ferenca, dr. Lipp Vilmos, Miahl Jakab, ki Falk kieéretébeu ölt; Bálóa Árpád etÜ. — Falk ezen megjelenéaével aa iránié való eaeraietet éa bizalmat válaartói körében nagy mérvbeu fokozta.
— Hivatalos érteaitéa a vetések álláaáró\' .Zalnmegyében:: A.-iendrai, lelencei, novaíJ ».-kan aéai ée .caáktornyai fáráaokban aa őszi búza, roza közép, a sümegi járáabau jó t rméat iáér; a *.-agerasegi járáaban a roaeból gyengébb ker méal várhatni; á tavaszikból a aab miubenűtt jó, ceakía a eaáktyrnyaiban kiaaé ailánr;"\'árpa. a aümegiben ea a [Csáktornyáiban, a többi járásodban, z.-egerszegj kivételével, hol kiasé silányabb köaéptermést igér j tengeri legtöbb helyen rpsa-szül kelt e csakis a leteuyei járásban mondható jónak; a buigonya Lobb miudeuütt. A mesterséges takarmáuylélék\'a z.-egerszegi és eűmegj járásokban gyenge, a többiben |ó termést, i sré*-tea j közepea termé.t Ígérnek azonbau a Zala, Kei ka ée Mura-menti réteken a árvizek folytán roaea minőeégű termés várható. Saőld .éa gyű mülce az egéáa megyében kevés j a aijmegi já ráaban azonban itt-ott jó bor termés lesa, másutt alig ralaniL
— Karpáihy György azintársulatával ZaU Egeraaegrdt Keezrfa^iyro menend a f. hó 25-én már eldadáeainak sorát meg ie nyitándja Karj>á-thyaak — mint halljuk \'—nincs operet-tái suletja, de dráuia, vígjáték és népaaiuműre több jelea taggal bír. A- társulatnál van Nikó Lina is.
— Kovács Zsigmond veszprémi püspök ur ő nagyméltósága 10 irtot küldött a nagy Kani aaai polg. iak. igazgatóimé az e hó 29 én tartandó avasai mulatságból befolyó öessag gyerapitáaára.
| 4- A laegyei köilgaigatAal biaottság junius 16-ki Illésében Kovács Sándor sflmagbi alsaolga-bíró ellen wgyalml vizsgálatot rendelt\' ée híva-tálából telfaggesatatte, mert a miuieateri tilalom ellenére Korcatyároa jánoa busaónyal szőlő isko* Iájából a gyökeres venyigének forgalomba bo-oaátáaát megengedte.
-r A tdljt oaililyl végzett tanulóknak e hó 17 én a főgytnuákiumi segély egylet javára megtatlott (jánozvigslma saépen sikerűit. Kicsiny de víg és Uadélvee társaság- rolt agyült, mely> .majdnem ravgeltg mulatott, i&tesülésüuk szerint ia tisata jövedeljam 28 frt volt,
4- Tanügy. A vallás éa köabktatáei. in kir. miniszter ur a tanltóképeadeí növendékek felvé. tele uint áj kir. tanfolűgyeldkhna következő b«» deletelt intéztej: 16584. eaám. A nők nevelte.éae iránti köaédzülét érről évre áltelánoeabbá válván, moet már tűiden jóravaló, még aaegénreore u szüle ia, igie|(Szik leányát nemcaak kiválóan jól neveltetni, Ibanein- ea uton annyi tsmerethea juttatni, mely ék segítségével Önállóén in megé\'hes een Oe minthogy a szülék ezen tÖrékvé«<4k megfelelő al^gandő leánynevelő intését nince. az Utóbbi időkein, a nevei és megaaeraabatéaére ae állami taníronőképeödék azemeltettek ki s a ia nitónŐképegdju növendékek felvétele idején, tekintet nélkül árra, hogy a leányok tanilóudkké kívánnak-e lénui, oly tömegesen jönnek a tanító? uőképeedénej bogy a fölvételi vizagálatokkal az igazgató tanácsok szertelenül inegtejbelietn*k, másfélül a! eaűlék leányainak elutaaitáaa miatt kedvetlenül érintetnek és aaűkaégtelen kö\'teégek kel tarbal tétnek. Ezen bajok kiket ülésére f«i hívom caimeuet, hogy tenkerűietében -aaonnal jut-tassa köaiudommásra; bogy moslantól logyn aa tanitóué képeadébe aa eduigi számokhoz.képe«t még kevesebb számú s csak oly növind^kek vétetnek lö!. kik a kitűnő előképzettség mo l-ti biztosítékot nyújtanak arra, bogy 1 taüitéképeadei pályájuk b«végeztével egyedül caak tanítónők kiváiiuak Inuni éa aaon a pályán maradni. As ilyenek kötelesek még oly megyében is, hó! állami lanitMiőképezdék niucseuek \'a megyei tau-teiűgyeiőhqz nyújtani be folyamodványaikat, melyeket ő első sorban mégviz*gál a ha a ieniebbi teltételtől pltérőnek találja egysaerifen elutaeit anélkül, hogy aat az illető tanitóképexde igae^ató tanácsánál i be is nyujtauá. A folyamodó köteles folyamodványát ezentúl címedhez juliu» l-ig he-nyújtani s citued az cAUtán érkezeiteket egy-.aaerűen alutaaitja, aa e\'fogadhatókat ^edig jul. 35 kéig az illetd (auitólcépezdei igazgató tauá-csának betjsrjeazai.
Budapesten, 1^80. évi május 29-én.. \'
Trtfort. -
- JjgOSÖ volt Alsó Muraközben Gardinn> vecz kö.ül, a mint seóbeli küalés utján értesülünk, tnelyj a vstésekben nagy kárt lett. A Qö* csejben is eok kárt tett á jég aa elmúlt napokban.
— Rövid hírek. A berlini konfereucsia még 10—12 napig fog tarlaui. — Pálmay lika a hu-dapeeti azijibázbau Angyal Líszka ezerepét (a Tolonczbaaj nagy tetazéesel adta..— Pbiladelfiá* ban májua második felében oly nagy hőeég volt, a miiyenra Amerikában már régóta nem ernlé-kezuek. — Tóth Kálmán jelee költőnk uohány nap óta aggaaztólag beteg. — Tisza Kálmán miniszterelnök a nyarat caaládoatól Kovácsiban, Tiaán Lájoja. birtokán lógja .tölteni. — liodalini részvény társulat alakul Budapesten | Jókai Mór és Mesey Mór állítják öasae a programot. — Aa
oroaa oaár leielet irt a írénör»köe oagvberesag aejéb\'a. melvben aa elhunyt caární élUl «|á molltott jétkkonyeági egylatakat figyelmébe ujá.iljfl, — Deák Ferenca e«»éks*obrára Jalica A. 300 tnot ajándékozott. - M<iű \'Malion lag-iühielebb Páriából Tren psén megyébe utazik. — Xa aeataloa-eegédek atrikjs Budapesten »*g oe»/ ért véget. J Atany János, legnagyobb magyar költőnk a ayar«t a Margitszigeten tölti —■ Aa egyetem iűtldöttei a trónörökösnek Prágában nyújtottak át daptori diplomát. — Négy hónapig gyá-azotnak aa Oroszuk a caárnőért. -Azalatt minden\' féli"! mulataág eme e mi vele Összefügg tiltva taaL —
! -1 Flgy4l«aztatjfik t. olvasóinkat tHeuea Pes-lar \'Jouríiaii hirdetésére,
9 \' Ajánlko^ás
Egy 4- a helybeli gymuasinm-Vl-ík eaatá-lyál kitühő) sikerrel végsett — fiatal ember, ae szünidők tartamára foglaíatoaaágOt keres. Bárminemű iráabeli munkák elkéaailéaéie ia vállalkozik* Bőr«bb felrllágoaitéat e lap kiadó hivatala ad. \'
/ Irodalom.
j- tiscprrmrm/U munkatáraunktól tisatay •Sin<l;rl agy kötetnyi költemény jelent meg. A kiállítás a Fische téia nyomda bocsÜletére válik- A kötet ta\'ta\'mát Iiővabben fogjuk érdem-saergleg méltatni. Egyelőre ia ajánljak olvaeóink figyelmébe. — Ara 1 irt.
— A torokffytk fíVk rt, diphtbrilúról je Uni meg ag< táblázatos muuka a müveit azfllék saá-mára, melyet mindazoknak; \\ kiket aa ég gyer> mekekkef megáldott jó lélekkel ajánlhatunk. A munka rendsseres teloeztásban a iivetkező rovatok ezerlut ad alapos telvíiáeoeitáat a következőkről: A batage^g nevh; Boncalelet; Nem éa kor tartalma; kóroktan; kérjelek ; kórleto-lyáa. — A felvilágosiOa a kölretkeső betegs*. gekre\'vonatkozik: A a/áj éa jorokŰr burája; A gé#»e heveny hurutja; Cwiupj Diplherítis; — Légcső és bőghuriítj Idült hörghurut; llangrés-görcs. £s tgyes betegségek gyógymódja szinté|L világosan é« rövidéi, vau alóadva. A vastag pá-\' nirra nyomott szép kiál!itá<u táblázat ára 60 kr/.— Szerző neve ninca kitéve. Ajánljak ha-tóaágoW éa aaülők figynlmébe; értelmes szülők sokat tanul hatnak belőle. —
n Ztmgery Samu nkal kiadott „Pestalozzi válogatott paedagogia műveiuek magyar fordításából a VII. füzet. Enuek is, mint az eddigi füaetekuek ára. 50. kr. Tanítóink figyelmébe m»legen\' ajánljuk e müvet
A ,.M<tyyar Lfxieonból" ismét kétfűaetkűl-detet* be hozzánk, az 54 és 55-dik. A Rautmann kiadásúban {megjelenő\' Lexicon minden egyea ifüanténck áija 30 kr.
Szerkesztői üzenetek.
Ii. (*.]-— helyben, Versei még nem ütik meg a közöíietéa mértékét. — Egy kis forma éraék vau bennök: de a sorok nagyou ia otalé -kezteluek Petőfire, különösen pedig a:nrongyoa világ ®
Jt J* ■ nmak T. Dörögd. Kártyája, melyen lakásváltozását tuVltut adja, elveszett, még mielőtt feljegyeaésb^ vétetett volna. Kérjük még egysaer.
Felelős szerkesztő: HOFFMANN M Ó B
Szák szónak ia egy vége 1 Hát caak kirukkolok véle,
ígéreted .tárgyét leszi, Petőfi költeméuyei.
Tikeuhat tüaet már itt van, A többi meg tenálad vanj
Pedig hát ugy legjobb rolna Hogy e az p tud minden száma,
tlova előbb vándorolná jSkasségttl könyvtáromba. -- Aaétöoeéiu
Szivecl helyén Legyen, lánczoe teringettét Váltad ba. ezád, szód ígéretét 1
Uát különben hogy miként vagy; Van-a hajazod a szekálod nagy ?
Az egéezaég, bogy a miként áll, Sovány vagy-e, vagy meghiat&l ?
(Vagy tán meg ia házasodtál ?) Hogy erről mind meggvőaődjem,
Jöjj al a nagy ssdnűaőben. Hiszen Kőszegi collega Szintén eljövend Sat.-Grótbra, Nos, ha jöttök „in compauyi,"
Mem kai tágra kinyi\' ani A .bogvellárianak" saáját A midőn m^dan fuvarját Kén A ki Majdao Onnan Ide, erre A vidékre » Hoz, Nos, -Mit aaólaa hozzá Lajos?
1—3
EIE
Grűnhut Fülöp és fiai
gabona- és (ermniyuzlete
JSngy-kaniznán
ajánlják dúsan felszerelt raktárukat
legjobban szervezett szelelőrostákban,
Diindeonemü és ftagya&gu
saboiia- e* gjapju leállókban j- . „. ^ 1 i * ■ ^ ponyvákban.
Rendeletek kivitele gyorsan és lehető IbgjutányoBabb árak felazámitáaa I \' mellett történik. >4
SaKMXKkMttVXXtoOOtOtoOt^W^X^^to^
Neues Pester Journal.
Mit JJoli 1880 boginnt m énen Abaiinement anf das flNEC£S P£STER JORNAL1
I
büogige
Végűi midőn arra karlek, Kirllad sorát a levélne^, ŰdvÖaÖl kétssásesersaer
Téged a végedi pmeater." Áldás, Béke eaáájon ta ra41 Vagyok bőn szerető bátyád:
fouogár Qyéla.
ie Tendeoz unser»R Blattra b lei bt dieae\'be, nnch jeder. Riobtung ínn unab-£s wirtl nach wiel vor unser Beatreben sein, den Wünachen unaerea groa-
. sen, imner mehr aich erwetlernden Leaerkreikea gerecht zu werden Ea sollen uoa I auch feinerbin, dieselben Prinzipien in unsetér Thatigkeit leiten, die una zum ver-breitetatsn Blatté auf den (aebiete der Stephanskrone gemaebt. Unsere Deyise iat: die Bedi igungeri einea gro^sdn Blattea zu erfüllén utn den Preia eiuea kletnen Blattea.
Vir bitten nuc nocbl unaere Abotmentjjn, bei der Absendung ihrer Pr&aume-* rá\'tiőtoag ibilbren auf unaere jAdreaae geuau zu merken. Unaere Adreaae I autót ;

1EIE8 PESTEH JOIJRXAL
U
PrauiimcrationBpreigo:
QaoaflüUek................. fi.
Halbjkhrlioh.................ü........fi. 7.—
Viertaijtóriiok .................l|............fl 8.50
Monejtliok.........................A. 1.20
Der einfachheit, Sicherbelt und. Biliigkeit kelbe, eraucbeniwir, ane die Pranumeralioeebetritg per Poetaaweiaangzakommen aa laeeen Dia biaberigan Aboonenten Jwerden annoht, eiaa Adreeeohleile aat dia Hoetaaweíeuog aa klebea. I Achtangivoll
Dia AdmlniatraUon 4es „Weéra Pestrr J aurnal"
La^oldatidbr KirehenplaU Mr. 10.
| 754. 141
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala, Somogy, Baranya et Vas megyék részére kiterjedd hatáskörrel
N.-Kanlzsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését | «
WMi^aW" H\'urra
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és ijégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására,
károk felvételébe úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
Á Magyar-francia baztositó-rés/iVénytársas4g igazgatósága: Schwoiger. Moscovitz.
!Ly£sug3ra.r-firau3qeC25Íau "biztosító részvéan.3r-táirssisáLg
igazgatóságának fenntebbi közzétételére hivatkozással alóli rótt tisztelettel jelenti, miszerint a
/
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta • a vezórügynökségi \'irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások legkészségesebben megadatnak
BlUosll pedig a lársaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy Tizen 8 iái lltOtí j&vak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen I d) az ember életére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító részvénytársaság, melynek
1 20 millió frankot, a/az 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben *
10 millió írank, azaz 4 millió arany írt
készpénzbeli befizettetett, s részint a fóváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, f. é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság jügyvezetésének élére következők választattak meg.
Tálantmánj. 1 Felügyelő bUottaág.
Elnök: Bittó litván, 6 Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend Beck Nándor, a magyar jelzálog-banknak igazgatója,
nagykereszteae, om. képviselő stb. Budapesten. í • • Lánczy Leo, a magy. ált földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten.
Alelnökök: Báró BánhidyBéla,földbirtokos,lom képv. stb.Bpesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia ígazgat^T Budapesten.
Bonteux Jené, a párisi 8oaeté de lümon génerale felnöke stb. Párisban. 8errebource Jos. Mária Emil, a párisi 8ocieté de ttJnioo génerále ve
Yálaaxtnftányl tagok. zér felügyelője Párisban.
Róbert Morin marquii de Banneville, az otiztrák déli vasút igazgatósági k Lnwe*t4Mg
tagja stb. Párisban. • \' \' * J
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagykereskedő. . Igazgatók: Dr. HilHr Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben.
Lovag záponBegenhaftferencz, az Altirecbt-vatpályaelnöke stb. Bécsben. Kistenmacher Kárul} a „Hoftmaun Jóm!\' nagykereskedő czég főnöke
Sváb Károly földbirtokol, orsz. kédtiselő stb. Budapesten.) Budapesten.
Báró TUti Károly ca. kir. kataarás, az oizt déli jvasut klelnöke, az osz- J . öchweig er Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten, trák urakháza tagja stb. Bécsben. I Vezérigazgató: Mosko vicz Lajos Budapesten.
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén lévó, hazánkban is uagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható .tehát, hogy nem volt ntfég az egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, miot amennyit neki e társaság, mindjárt kezdetben nyújtani képes, s s midón a társazág ezen, eddig páratlan tókeereje és az élén álló egyéniségek jellfeme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követélményének mindenkor és teljesen meg fog feleélni,, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követeim nyeire.
A midón tehát tisztelettel alólirott aj biztosító t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezér-ügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban vau, és hogy tíizbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak,
N.-Kanmán 1880. májusban. -maradván teljes tiaztelettel
A Magyar-íranczia biztosító részvéuy-tarsaság
vezérügydöksége N.-Kanizsán.
)
689 23—62
Gutmann S. H.
xw a a a ^ A a a a V I--—^^■■T ^xxxxxxxxxxxxsopoícxxxx>
xl ^fc n i F1 1*8 nv i t* § Q m\\ i *i|ffiil*íj 3
81 I a = £ 3* 1 I U fii Bí á * s* úri í srnui\'ioil
X I g IfTMba g H . | xh KojAij jrf í •
9 2 IIAmTH ® 8 "5 - X ■ ^ ft- • 3i 5= X o,oj];]af|5" £ a- gs5lc laS
HlWíB co a s . * b II n ■ 3 51*31 « «b fe^ Sfeeflliil H1! -í lliJ!*f
8 WBI A I 2-5 5 í 1 g « 1 ^fflí í IKisf 4Í\'1 fts**!
X ,11 IV (I ^ £ ! x I § í- s s e I síiissflifi^li s J^íB
® a- -ír! n f 8|*tií\\ I sssiíl Igli^i
8 §» 4 ii 111 íj i íi-istr f i | |l3i|;-iá|sf|f
Bl á # í 11 iHI g* íg k -l-l Is1 íwí^^í\' IÍ!
f f f I
§€1111111 xfI.tgepgyaros.es
MARSHALL SONS & Cmp. Lmtd.
(Gainborough, Angolország.)
foüjrynöke Budape^l. fáezl-nl 12. ajánlja
Gőzinozdoiiyait, ,eLjübb MrkM9t,mi^nt^..
OfiPnlnirÁnAi^ lAujsbb sssrkasat, tatét tisatité-művel, siabadalaatott állítható kllöedhaeteml,
X , "M bf tttsögvípMstó kéwülék, mbadalmaaoU bisoaiági önétető kétaülékkal vagy méiktti.
Őrlőmalmait,
ás jfegMkerékkatáa, saját gyártmáQy angl reaisawrt, s aiadra a mesőgudasági tsskinába vtgé gépakeL Árjegyzéket éa íelvilágosítást nynjt: Máhűit Mér IL-Kaab^a. h Arlegysékek kívánatra ligysa én bénMieatve. \'ttl PftlvilAgoaltÉMil kétiaéggel szolgál StelnlU Mór yagy-KaníisteJ
Továbbá
(746 4—6)
NjronuUji és kiadja Fischel Fülöp Nagy-Kanizsán 1880\'