Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.49 MB
2022-01-14 14:38:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
6
32
Rövid leírás | Teljes leírás (80.23 KB)

A nagy-kanizsai városi alsófoku iparos tanoncz-iskola
értesítője
az 1899-900-iki tanévről.
XIV. évfolyam
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1900
Fischel Fülöp Könyvnyomdája

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i
\
A NAGY-KANIZSAI VÁROSI ALSÓFOKU IPAROS TANONCZ-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1899-900-1 KI TANÉVRŐL XIV. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREbUá mtáh
igazgató.
NAGY-KANIZSA, 1900.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJA.
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1900/901. tanévre a tanonczok beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12 ig, az öthónapos téli tanfolyamban pedig okt. 15—18-ig eszközöltetnek a központi elemi népiskola II. fiúosztályában ; köznapokon esti 6-8-ig, vasár és ünnepnapokon d. e. 9—12-ig, d. u. 2—4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanonczát még azon esetben is beíratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik. A később felfogadott inasok a felfogadás után azonnal beiratandók. Ezen kötelezettség ápr. 15-ig szól.
Az iparostanulók kötelesek a beírásnál szüle''.ési bizonyítványukat és tanonozszerződésüket bemutatni a 4 kor. 30 fül. tandíjat lefizetni, vagy pedig a tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak átadni.
Az előadások a 10 hónapos, illetve egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, az öthónapos téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődnek s mindig esti 6— 8-ig tartatnak.
A beírásról elkésett, vagy tanításon meg nem jelenő tanonczok tartoznak a Szervezet 32. §-ának rende''kezése szerint elkésésük, illetve mulasztásuk okát a mesterüktől hozott bizonyitványnyal igazolni.
A mulasztás következő okokkal menthető ki :
a) „Ha az iparos komoly betegségbe esik."
b) Ha a tanonccal egy lakáson levő családtagok valamelyike komoly betegségben van "
c) -Ha a gazda, vagy tanoncz körében haláleset fordul elő."
d) „Ha a tanoncz bizonytalan időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál előre bejelenti "
A tanulóknak egy negyed órai igazolatlan fkésése mulasztásnak vétetik s mint ilyen büntettetik.
A Szervezet 31 §-a szerint az iparosmesterek kötelesek lanonczaik b lyegző könyvét 2 hetenkint sajátkezüleg láttamozni.
Egyebekben az 1884. évi XVII. tcz. 62., 82. és 157 §§ ait ajánljuk azsnastartó iparosmesterek szives figyelmébe.
Nagy-Kanizsán, 1900. junius 24 én.
Az igazgatóság.
í*
II.
Adatok a tanév történetéhez.
Az 1899 — 1900. tanévi beiratások, tekintettel, hogy a városi tanács a tantestület sürgetésére 8555/1890 sz. alatt kelt tanácsi végzéssel a kőműves, ács, cserepes, kéményseprő, kőfaragó, szobafestő, fazekas és kályhás tanonczok részére külön október 15-től márczius 15-ig tartó téli tanfolyamot állított fel, két alkalommal eszközöltettek. Az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12-ig, a téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig. Ezen, már a mult évi értesítőben is jelzett időben az egész évi tanfolyamba beiratkozott 217, a téli tanfolyamba pedig 48 tanoncz, mely szám az egész évi tanfolyamnál márczius 15-ig 362-re, a téli tanfolyamnál pedig 59-re emelkedett. Ekkor, nehogy az ujabban beiratkozott elemek által a fegyelem és előmenetel folyton zavartassék, a további beiratkozás beszüntettetett. Beiratkozott az egész évi tanfolyam előkészítő osztályába 57, az A I-be 72, a B I-be 88, a II-ba 75, a III-ba 70; a téli tanfolyam előkészítő osztályába 21, I-be pedig 38 tanuló, a két tanfolyam tanulóinak létszáma tehát összesen 421 volt; 75-el kevesebb mint a mult évben.
Az előadások az egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, a téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődtek. Alig kezdődtek azonban meg az előadások, Papp Miklós polg. leány- és ipariskolai rajztanitó, ki megrongált egészségének helyreállítása czéljából már a mult tanév végével 4 havi szabadságot kért és kapott, látva, hogy súlyos baja még mindig nem javult annyira, hogy a tanítást megkezdhesse, kezelő orvosának tanácsára ujabb egy évi szabadságot kért.
A felügyelő bizottság a kért szabadságot engedélyezvén, tekintettel, hogy Papp Miklós egyúttal a közs. polg. leányiskolának a rajz-tanitója is volt, a közs. iskolaszékkel együttesen pályázatot hirdetett egy helyettes rajztanitói állásra s erre az iskolaszéknek 1899. szeptember 16-án tartott ülésén Eőrinczy Géza oki. polg. isk. rajztanitó meg is választatott azzal a kötelezettséggel, hogy az ipariskolánál tartozik heti 10 órát adni.
Alig foglalta el azonban Iyőrinczy Géza helyettes rajztanitó állását, midőn ipariskolánk második rajztauitója: Schultz Károly polg. fiu-isk. rajztanitó, ki már szintén hoszabb idő óta gyengélkedett, de annak daczára ís rendesen és pontosan eljárt az előadásokra, látva, hogy csekélységnek hitt baja mindinkább súlyosbodik gyógykezeltetés czéljából október 28-án bizonytalan időre Budapestre utazott. Szükségessé vált tehát az ő helyettesítéséről is gondoskodni, s nehogy a rajztanítás egy napig is szüneteljen, igazgató, a felügyelő bizottság utólagos jóváhagyása mellett a helyettesítésre ismét Almási János népisk. tanítót kérte föl, ki ilyen minőségben már többször volt szíves intézetünket kisegi-
5
teni. A szakrajz tanítását Lőrinczy Géza volt szíves magára vállalni, Almási János pedig ahelyett L,őrinczy Géza általános rajzóráiból vett át megfelelő szánni órát.
Amire mindnyájan elvoltunk készülve, végre bekövetkezett. Szeretett kartársunk: Papp Miklós, távol tőlünk őszintén tisztelő s szerető barátaitól, ^átolffeán (Háromszék m.) édes szülő- szerető körében, hol egyedül remélte még visszanyerni oly forrón óhajtott egészségét. Iiosszu és súlyos betegség után, okt. 6-án. 31 éves korában odaadó tanítói működésének 8. évében örök álomra szenderült. Nem volt képes őt megmenteni az életnek sem a gyógy tudomány, sem az édes szülők és szerető hitves odaadó gyengéd ápolása. Intézetünk benne egy kötelességszerető, buzgó, nehezen pótolható tanerőt vesztett. — Ugy az ipariskolai tantestület, mint a felügyelő bizottság, melynek boldogult sza-badságoltatásáig jegyzője volt, értesülvén a szomorú veszteségről, ülést tartott, s ott az elhunyt felett érzett mély fájdalmának jegyzőkönyvileg adva kifejezést, mélyen érzett részvétéről átiratban értesitette a bánatos özvegyet.
A kérlelhetetlen halál azonban a jelen tanévben nem elégedett meg egy áldozattal. Itt leselkedett közöttünk, várva a másik áldozatra s a kedvező alkalomra, a mikor őt kiragadhatja sorainkból.
A második kiszemelt áldozat Schultz Károly ipariskolánknak fennállása óta páratlan buzgalmu s nagy odaadással működő rajztanitója volt. Nov. 25-éu megérkezvén Budapestről, hol magát hat héten át gyógykezeltette, másnap, azaz 26-án az volt az első teendője, hogy eljött az iskolába s ott a legnagyobb örömmel jelentette, hogy most már teljesen jól érzi magát s azonnal megkezdte működését. Mi azonban, kik láttuk őt, az első pillanatra tisztában voltunk, hogy súlyos baja nemcsak hogy nem javult, ellenkezőleg súlyosbodott. S ezen meggyőződésünket megerősité a bekövetkezett katasztrófa. A karácsoni szünidőben kénytelen volt ágybafeküdni s onnan többé föl sem kelt. Az enyészet kérhetetlefi angyala végre megsokalváu hosszas és kinos szenvedéseit, január 20-án este 10 órakor életének 53. tanitói működésének pedig 30. évében, véget vetett földi szenvedéseinek.
Mi egy igazán szerető és soha nem felejthető kartársat, intézetünk pedig, melyet ő oly benső odaadással szolgált, ritkán található, kötelességérzettől mélyen áthatott lelkű munkását veszítette az elhunytban.
Ravatalára az áll. el. népiskolai és közs. polg. isk. tanítótestületek külön-külön helyeztek koszorút.
A korán elhunyt kartárs emlékét s a tanügy terén szerzett érdemeit az ipariskolai tanítótestület is meg a felügyelő bizottság is jegyzőkönyvbe iktatta, a mélyen sújtott özvegyhez és családjához pedig meleghangú részvétiratot intézett.
Temetése január 22-én d. u. 5 és fél órakor volt, melyen, daczára az egészségtelen s késői időnek, megjelent a városi tanács Vécsey Zsigmond polgármester vezetése mellett; a főgymnáziumi ifjúság a tanári testület vezetése alatt, — a polgári fiu-,''és leányiskolák növendékei a tanári karral; az izr. felsőkereskedelmi, polg. és elemi iskola, továbbá az áll. el. iskolai tantestületek tagjai teljes számban; s még igen sokan az elhunyt barátai és tisztelői közül.
A sirnál, miután a polg. iskolai énekkar egy szép gyászdalt énekelt, Hoffmann Mór polg. isk. c. igazgató mondott megható szép be-
6
szédet, melyben könyfakasztó közvetetleuséggel méltatta az elhunyt kartárs érdemeit, mindenkit szerető nemes szivét és munkás életét. — Nyugadjanak békében!
Községi elemi népiskola 1900. január i-éu átvétetvén állami kezelésbe, Venczel Rezső hivatkozva az I. ker. igazgatójává történt kinevezésére s azzal járó nagy elfoglaltságára, febr. hó 20-án egy a felügyelő bizottsághoz intézett átiratában az ipariskolai igazgatói állásáról lemondott.
A felügyelő bizottság a lemondást sajnálattal vevé tudomásul s az intézet ideiglenes vezetésével csekélységemet bizta meg; egyben megkereste dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan. tanfelügyelőt, hogy az állás végleges betöltése czéljából a választó ülés napját kitűzni s a választást lehetőleg személyesen megejtetni szíveskedjék.
Időközben Erdösi Bálint is lemondván az ipariskolánál elfoglalt tanítói állásáról, a felügyelő bizottság ezen állásnak betöltése iránt teendő intézkedések megtétele céljából március 8-án ujabb ülést tartott, melyből kifolyólag, mig egyrészről felhívta az állami el. népisk. tanítótestületét, hogy ugy az igazgatói, mint a tanítói állás elnyerése iránti kérvényeiket márczius 20-ig a felügy. bizottság elnökénél Grünliut Henriknél nyújtsák be, másrészt megkereste kir. tanfelügyelő urat, hó''gy a tanítói állás az igazgatóival egyidejűleg óhajtja betölteni.
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tan. tanfelügyelő nagy és sokoldalú elfoglaltságánál fogva a márczius 29-re összehívott feliigy. bizottsági választó ülésen személyesen nem jelenhetvén meg, annak vezetésével megbízta Vécsey Zsigmond polgármestert.
A választás megejtetvén, igazgatóvá egyhangúlag csekélységem, a II. o. tanítójává pedig Váry József áll. el. népisk. tanító választatott meg.
A tantestület a »Szervezet« 61-ik §-nak d) pontja értelmében havi üléseit mindig a hónap első napjaiban tartotta meg, melyeken a felettes hatóságoktól érkezett tárgyakon kivül különösen a tanoncok előmenetelének minél sikeresebbé tételén fáradozott.
A tanoncok iskolalátogatása, ha összehasonlítjuk az elmúlt évek mulasztásaival, örömmel kell konstatálnom, liogy az határozottan javult, mert mig csak ezelőtt 2—3 évvel is megközelítette a 10000-et s annak 8o°/0-a igazolatlan volt, addig a jelen tanévben az összes mulasztás csak 2489 volt, s abból az igazolatlan 1489.
Ezen örvendetes jelenség első sorban az I. fo^ku iparhatóság erélyesebb fellépésének köszönhető, mely a tantestület által bejelentett igazolatlan mulasztókkal, különösen azok mestereivel szemben, a múlttól eltérően sokkal somásabb uton járt el s erősen hiszem, hogy ilyen eljárás mellett a jövőben alig lesz igazolatlan mulasztás.
A tanonczok magaviselete is határozottan javult. A fegyelem pedig, mit a múltban csak a rendőrség igénybevételével voltunk képesek fentartani, alig hagy maga után kívánni valót s ezt első sorban a tanoncok önérzetének felébresztésével és fejlesztésével sikerült leginkább elérnünk.
Az ágostai és izraelita vallású tanulók, mint az a jelen tanévi óratervünkből is kitűnik, az idén is külön-külön heti 1 órai hitoktatásban részesültek s mit a legnagyobb örömmel jelzek, a jövő tanévben már a római katholikus tanulók is részesülnek hitoktatásban és pedig minden oszt. heti r—1 órán.
Majd két évig folytak e tárgyban a tárgyalások a plébánia híva-
7
tallal, még az végre 1900 évi április 3-áu tartott közgyűlésen határo-zatilag kimondatott.
Intézetünk a tanoncok, kik között sok az idegen ajkú is, hazafias érzelmének ápolását sem tévesztette szem elől. A tanulókkal hazafias költeményeket és dalokat tanultattunk be. Öröm volt hallgatni midőn egy-egy horvát ajkú tanuló egész hévvel szavalta el Petőfy »Riadó» czimü költeni.
Hazafias ünnepélyt, tekintettel a rendelkezésre álló csekély időre, csak egyet rendezett a tantestület a 48-as törvények szentesítésének megünneplése céljából apr. 22-én délután a polg. iskolának ez alkalommal szépen földíszített tornatermében. Az ünnepélyen igen szép szánni közönség volt jelen. Ott volt a felügyelő bizottság és az ipartestület is képviseleti uton s akiket különösen kikeli emelnem,az Általános Muukásképző Egyesület igazán derék s minden szép és nemes iránt oly lelkesen érző tagjai, majdnem teljes számban, Fischel Eajos az Egyesület érdemes elnökének vezetése mellett. Valóban szép és megnyugtató reményekre enged következtetnünk ezen csupa iparos ifjakból álló fiatal Egyesületnek a tanonczok szellemi élete iránt mindenkor és mindenhol megnyilatkozó meleg érdeklődése. Kérem tartsák meg azt intézetünk és tanonczaink iránt a jövőben is. _
Az ünnepély a Szózattal kezdődött mely utáng£<rfsé?W?§?S5^rnint az intézet vezetője, az összejövetel vagyis az ümi^S^f&áiijiW/M^iOTtos-ságát értettem meg az ifjúsággal. Ezután M^^mTJózsef III. o. t. ^lleisz Oszkár III. o. t. Gyümölcs Eajos I. A) o^^^nuló^sxavaltak .^gyegy szép és alkalmi költeményt, melynek ■^•ge^rtével örb;|5: Istvá^J pmtes-tületiink egyik buzgó tagja méltatta a S^fki vív-
mányainkat és nagyjainkat szép és tartMgia^előadásb#ítVj^^nulságos és nagy figyelemmel hallgatott beszéd i^ifc R^i^Xaj^jffoT t. Horváth Mihály I. a,) o. t. és Rózsa Ernő III. o. tainllók Ükavaltak igen szépen és hatásosan. A közönség minden egyes szereplőt zajos éljenzéssel és tapssal jutalmazta meg.
Márczius 15-én intézetünkben szintén nem volt előadás nemkülönben juii. 8-án.
Azon szorgalmas és jómagaviseletű tanonczok, akiknek az egész év folyamán igazolatlan mulasztásuk nem volt s a rajz- és munkakiállitá-son is kitűntek a kiállított munkájukkal, a jelen tanév végével is kisebb-nagyobb jutalomban és kitüntetésben részesültek.
A jutalmazást a következő adakozók voltak kegyesek szives adományaikkal lehetővé tenni: Délzalai Takarékpénztár, Nagykanizsai Takarékpénztár és Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 20--20 koronával; a városi tanács 16 kor., Csóka Ferdinánd v. tanácsos 14 koronát volt szives gyűjteni, Grűnhut Henrik 5 kor. Dants Kálmán, Gold-hanimer Károly, Halvax Frigyes, Miltényi Sándor, ifj. Samu József, Sallér Eajos2 —-2 N. N. 1 koronát; a felügyelő bizottság pedig 30 drb. «Iparosok 01vasótára» c. könyvet volt szives a tantestület rendelkezésére bocsátani kiosztás czéljából.
Fogadják a 111. t. adakozók e helyen is ugy a magam és a tantestület, valamint a megjutalmazott tanonczok leghálásabb köszönetét.
A »Szervezet« 40-ik §-ának megfelelően a tantestület az ipartestülettel karöltve a folyó évben igen látogatott rajz-és munkakiálli-tást rendezett, melyen 102 tanonc 162 drbbal vett részt.
Az évzáró vizsgálatok a téli tanfolyamban márc. n-én, az egész évi tanfolyamban pedig a felügyelő bizottságnak f. évi május hó
8
2Ó-án tartott ülésében hozott határozata szerint a következő sorrendben tartattak meg: jun. 9-én este 6 órakor a III. oszt.; 10-én d. e. 9-től cl. 115-ig rajz- és munkakiállitás ; n-én 6 órakor előkészítő és II. oszt. 12-én 6 órakor A/I. és B/I. oszt; 24-én d. u. 2 72 órakor értesítők és jutalmak kiosztása.
Jóleső örömmel tapasztaltuk a vizsgák alkalmával, hogy ugy az iparhatóság és felügy. bizottság, mint az ipartestület, eddig soha nem tapasztalta meleg érdeklődéssel viseltetett a tanoncok szorgalma és előmenetele iránt, amennyiben minden egyes vizsgán kiküldöttjei által képviseltette magát. Az Iparhatóság részéről jelen volt: Vécsey Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos v. főjegyző, Nagy Dezső és Csóka Ferdinánd v. tanácsosok.
Én ezen meleg érdeklődésben, mely már maga is buzditólag hatott az ifjúság fogékony lelkére, a magam részéről ipariskolánk egy szebb jövőjének hajnal-hasadását látom. Adja Isten, hogy ugy legyen!
Tekintettel, liogy az ipariskola vezetését csak márc. 29-én vettem át véglegesen s a bővebb és teljesebb jelentéshez szükséges adatok nem állottak remdelkezésemre, ezekben iparkodtam az elmúlt tanév eseményeiről legalább megközelitő képet nyújtani.
III.
Felügyelet.
A felügyeletet ugy a vallás- és közoktatásügyi, valamint a kereskedelemügyi miniszter egy-egy kir. országos iparoktatási főigazgató által gyakorolja.
A kir. tanfelügyelők felügyeleti jogaik továbbra is érvényben hagyattak.
A helyi felügyeletet az elsőfokú iparhatóság, az ipariskolai felügyelő-bizottság és az ipartestületi bizottság gyakorolja.
Iparoktatási főigazgatók.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről: Mártonfy Márton c. miniszteri tanácsos.
A kereskedelemügyi minisztérium részéről: Vig Albert iparoktatási miniszteri biztos.
Királyi tanfelügyelőség.
Tanfelügyelő : dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos.
Segédtanfelügyelő: Kőrössy Sándor.
Iparhatóság.
Polgármester: Vécsey Zsigmond. Főjegyző : Lengyel Lajos. Ügyész: dr. Bentzik Ferencz.
9
Tanácsosok : Halis István, Nagy Dezső, Tomka Endre, Csóka Ferd., Hegedűs György, Faics József és Szedlmájer -l''''erencz. Főkapitány: Deák Péter, .legyző : Ats József.
Elnök ; Grünhut Henrik, alelnök : Keller Ignátz. gondnok : Miltényi Sándor, jegyző: Poredus Antal ipariskolai igazgató, Bún Samu, Dants Kálmán, Goldhammer Károly, Halvax Frigyes Hlatkó János, Muraközi Lajos, dr Bolhscliild Jakab, Sallér Lajos, Samu József, Szedlmayer László, Varga János és Venczel Rezső.
Elnök : Varga János, alelnökök: Saller Lajos és Keller M. Választm. lagok ; Buksz Ign , Csillag Károly, Dants Kálmán, Darvas János, Horváth József, Kohn Samu, Mihályi István, Nagy Károly, Németh György, Noválh István, Pfeifer Jakab, Rozs Ferenc, Sárközi Kálmán, Schwartz Mihály, Szántó János, Tancsiís József, Topolits János, Totola Lajos, Tóth József, Varga Imre és Zampa Antal.
~ Poredus Antal igazgató, felügy. biz. jegyző, tanította a III. osztályban a közismereti tárgyakat heii 4 órán. Az intézetnél működik 5., á!talá= ban 12 év óta. Állami elemi népiskolai tanító
- Kováts Miklós, tanitolta az A) I. osztályban a közismereti tárgjakat heti 4 órán Az intézetnél működik 2 és fél, általában 14 év óta. Állami elemi népiskolai tanító.
Lisztner József, tanította a téli tanfolyam elők. osztályában a közismereti tárgyakat heti 8 órán. Az intézetnél működik 14, általában 41 év óta. Állami elemi népisk. tanító.
Lőrinczy Géza, tanította a-: egész évi tanfolyamban a szakrajzot heti 6 ; az elők. és II. osztályban az általános mértani rajzot heti 2—2 órán ; a téli tanfolyam elők. és 1. osztályában az általános és mértani rajzot heti 4—4 órában. Az intézetnél működik 1 év óta. Ideiglenes helyettes polg leányiskolái rajztanitó.
^Orbán István, tantestületi jegyző, tanította a téli tanfolyam 1. osztályában a közismereti tárgyakat heti 8 órán. Az intezetnél működik 2 és fél, általában 10 év óla. x llami elemi népisk. tanitó.
■ Venczel Rezső, tanította az előkészítő osztályban a közismereti tárgyakat heti 4 órán. Az intézetnél működik 11, általában 30 év óta Áll ami elemi népiskolai igazgató-tanitó.
~ Vlasits József, tanította a B) I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 4 órán. Az iztézetnél működik 2 és fél-, általában 8 év óta. Állami el. népiskolai tanitó.
Váry József, tanította a 11. osztályban a közismereti tárgyakat heti 4 órában. Az intézetnél működik ápr 1. általában 25 év óta. Állami elemi népiskolai tanitó.
Felügyelő bizottság.
Ipartestület.
10
Almásí János, kisegítő rajztanító, tanította az egész évi tanfolyam III. A) I. és B) I. osztályában az általánoi és mértani rajzot osztályonkint heti 2—1 órán. Az intézetnél mint kisegítő rajztanító alkalmazva volt 8 hónapon át, általában tanit 4 év óta. Állami elemi népisk. tanitó.
Barta Lajos, izraelita hitoktató, tanította az összes izraelita vallású tanoncokat heti 1 órán. A intézetnél működik 6 év óta Izraelita hitközségi titkár.
Hütter Lajos, tanította az összes ágostai evangelikus vallású tanoncokat heti 1 órán. Az intézetnél működik 14 év óta. Ágostai evang. lelkész.
V.
Elvégzett tananyag.
Minden osztályban a más helyen közölt órat-rv szerint.
Az előkészítő osztályokban.
Olvasás és irás heti 2 órán.
Az összes irott és nyomtatott kis és nagy betűk ismertetése; az irás és olvasás gyakorlása s ennek megfelelően az alább fölsorolt olvasmányok tárgyalása:
Élelmezések, a hus mint tápanyag; a marhahús, szárnyashus, huski-vonat, kolbászok, a művaj. Zsirok és zsirnemü anyagok ; az állati zsirok, gyertyák, a szappan. Bányatermékek.- a vas, a rudvas, az acél. Tüzelő és világitószerek : a kőszén, a barnaszén, a petróleum, az aszfalt. A mester emberek'': a lőmives, a szabó, az ács, az asztalos, a kovács és a lakatos. A magyar nép. Az alföldi paraszt A huszár. Az alföldi helységek. A Balaton. A bérces Erdély. A dunai vaskapu. A magyar nemzet. A nemzeti zászló. Magyarország cimere. Nemzeti dal.
Az irás és helyesírás. A gépies és folyóirás kezdetben táblai előírás után ; utóbb könyvből és előmondás után történt. A helyesírás gyakorlása leginkább a kis és nagy betűk leirása, ikerszók, rokonhangzásu szók, ösz-szelett szók, tulajdon nevek, régi családnevek, a szótagok elválasztása és egyszerű mondatok írásgyakorlatok alapján.
K. K. Martonfy-Trajtler.
Számtan, heti 2 órán.
A fejszámolás fokozatosan 100-ig ; a számjegyek kiirása és értékük ismertetése; a négy alapmivelet egész számokkal 1000-ig. A mértékek ismertetése. Ií. k. Dr. Veress V.
Szabadkézi rajz, heti 2 órán.
A tanu''ók pontozott füzetekbe fokozatosan haladva egyszerű egyenes idomokat rajzoltak. Az első félévben szabadkézzel, a második félévben vonalzóval. Távolság felezése. Az álló és fekvő irány. A szög A dűlő irány. A négyszögű idomok. A négyoldalú hasáb. A hajlított és hullámvonal különböző helyzetben.
Az I. osztályokban.
Olvasás és hozzá fűzött reáloktatás heti 1 órán.
Az értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás és az olvasmányok alapján hasznos ismeretek közlése.
Olvasmányok a következő tárgykörökből:
a) Az ipari életből: Kiváló iparosok életrajza, elbeszélések alakjában,
11
feltüntetvén az iparosok közi kívánatos jó tulajdonságokat. Az iparos tanuló kötelessége tanító m stere iránt Rendtartási szabályok az iskolában, a családban és nyilvános helyeken.
b) Földrajzból: A legszükségesebb földrajzi előismeretek röviden összefoglalva. Magyarország ipara, iparosok oktatása, vas- és fémipar, agyag-, fa-és építőipar ; a bőripar., a mezőgazdaság, állattenyésztés, kertészet és bortermelésről című olvasmányok. Budapest, dunántulí vidék, nagy alföld, éjszaknyugati, éjszakkeleti és délkeleti felföld nevezetesebb városainak ismer tetése, kölönös tekintettel az iparra.
c) Történeiből : A magyarok bejöveteléről, Szt István, a magyar állam szervezése, Nngy Lajos. A céhek. Mátyás király. Mária Terézia. Széchenyi István és kora. Az 1848-iki törvények eseményei. Szabadságharc. Deák Ferenc és a kiegyezés.
d) Egészségtanból : Az egészség és betegség befolyása az egyesek éleiére és a nemzetre. Táplálkozás. Egészségleien műhely és gyár. Testápolás. Ragályos betegségek. Életmentés.
Nyelvtan és helyesírás.
li Az előkészítő tanfolyamokban tanultak átismétlése. Fő és hiányos, egyszerű és összetett mondatok ; főnév- melléknév- és igeképzés. Fő- és melléknév és azok ragozása. Igék 3 főideje Az ikes és iktelen igék.
2) Gyakorlás az írásbeli kifejezésekben.
A fősuly a helyesírás gyakorlatára fordittatolt.
K. k. Mártónfy-Trájtler.
Fogalmazás, heli 1—1 órán.
Másolások, egyszerű és bővített mondatok szerkesztése.
Számtan heti 2-2 órán-
A szorzótábla ismétlése és gondos begyakorlása. A méter-rendszer és mértékei. Az egész számok leírása, kimondása és a hazai pénzrendszer megismertetése. A négy alapművelet iparos életből vett példákon való begyakorlása. A tizedes törtek rövid fogalma és a négy alapművelet tizedes törtekkel.
Szabadkézi és mértani rajz heti 2—2 órán.
1. Szabadkézi rajz. Az egyenes vonalak öszetétele és osztása által alkotott egyszerű idomok és csillag alakok szerkesztése. A köriv, kör s általában a hajlított vonalak alkalmazása sik diszitményeknél, különös tekintettel az ipar különböző ágaiban előforduló alakokra.
2. Mértani rajz. A vonal és pont ismertetése, relatív fekvése, osztása. A szög. A kör. A szögek nemei, mérése és másolása. Három-négy és sokszögek nemei.
II. Osztályban.
Olvasás és a hozzá fűzött reáloktatás, heti 1 órán.
A részletes tananyag oly módon osztatott be, hogy felváltva az egyik órán földrajz, és természettan, a következő órán alkotmánytan és irodalmi szemelvények tárgyaliattak.
12
Olvasmányok a következő tárgykörökből :
a) Földrajzból: Budapest ipara; Bécs városa és ipara. Közös vámterület. Németország városa és ipara. Angolország városa és ipara. Franciaország városa és ipara. Brazilia.
b) Alkotmánytanból: a magyar alkotmány alaptörvényeinek ismertetése. A királyi hatalom, trónöröklés, felség jogok, törvényhatóságok. Adó és katonakötelezettség. Az ipar gyakorlásáról. Iparos tanoncok. Iparhatóság. Ipartestület.
c) Természettanból: A testek közös tulajdonságairól. A testek halmaz állapota. Az összetartó erő. A nehézségi erő. Egyszerű gépek A gőz feszítő ereje.
Fogalmazás heti 1 órán.
Megrendelő levél, fizetéssürgető levél, áruk utáni tudakozódó levél, bizonyítványok, nyugtatványok, számlák, meghatalmazás, szállító-levél, teheráru szállító levél és postai utalványok.
K. k. Mártonfy-Trájtler.
Számtan heti 2—2 órán.
A pénz- és mértékrendszer szétbontása. Időszámítás, közönséges törtek összeadása, kivonása, szorzása és osztása. Százalék számítás, kamatszámítás, társaság-szabály. Egyszerű és összetett hármasszabály.
Mértani és szabadkézi rajz heti 2 órán.
a) Mérlani rajzból • Az egyenes és sik térbeli helyzete; testszög; szögletes és gömbölyű testek ; a test ábrázolása egy sikon.
b) Szabadkézi rajzból: Stylizált levél idomok. A görög arab és rc-naissance stylfajból egyes jellemző alakok és sikdiszitmények rajzolása színezett relief minták után.
III. Osztály.
Olvasás és a hozzáfűzött reáloktatás, heti 2 órán.
a) Természettanból: A hang (keletkezése és tovább terjedése), a hallás és hangszerek. A fény (a fény terjedése, az árnyék, a fény erőssége) A fény visszaverődése és a tükrök. A fény törése és a lencsék. Szinszóródás. Az elektromosság. Villamos feszültség (villámhárító). A gálvánosság A gálvánáram vegybontó hatása, Az electromos fény. Az elektromosság és mágnes különféle alkalmazása.
b) Chemia es technológiából: A szénvizvegyek. Cukor, keményítő, mézgák, dextrin, növény-rost, európai fák, más világrészek fái, len, kender, a len és a kender-szövet, gyapot, gyapotszövetek és papírgyártás. Szesz, ecet, bor, sör, hus, zsiradék, szappanfőzés. Gyertya-gyártás, bőrgyáitás, szőr és gyapjú, a vér. és enyvgyártás. Kőolaj, viasz, gyanták és szurok, Jakk, és firneisz, kautschuk és guttapercha, festékanyagok.
c) Közgazdaságtanból: Földmívelés-, ipar- és kereskedelem jelentősége. Házi, kézmű, és gyáripar. A munka megoszlás. A gépek társadalmi és ipari szerepe. A közlekedés eszközei. Vasút és adók. Az iparra nézve fontos intézmények: szövetkezetek, bankok, postatakarékpénztár. Az ipar szabadság. A kerekedeimi és iparkamrák ismertetése.
d) Szemelvények magyar költőkből: A madár fiaihoz. (Tompa M.)
13
Ébresztő. (Bajza J.) A hazáról. (Tóth K.) Távolból. A magyarok istene, (Petőfi S.) Tanács. (Gyulai P.)
Üzleti fogalmazás heti 1 órán.
Beadványok hatóságokhoz: iparigazolvány a mester, tanonc és segéd közötti viszony és tandij elengedése tárgyában.
Könyvvitel heti 1 órán.
Kisebbszerü műhelyek könyvelése. A könyvelés, a könyvek lezárása és a leltár készítés az iparos életből vett példákkal. Az üzletben előforduló jegyzékek és számlák. Munkabérkönyv és bérlajstrom. Megrendelési könyv. Anyag feljegyzési könyv. K K. Mártonfy-Trájtler.
Szabadkézi és mértani rajz heti 2 órán.
a) Szabadkézi rajzból : Levél alap-alakok rajzolása. Várdai Szilárdféle mintalapok után: stylizált levelek, négyzet és kör térkitöltés és ezek egyszerű színezése
b) Mértani rajzból : Az egyenes vonal, a lap és test felülete két síkon. Különböző testek velületei egyszerűbb helyzetben.
Szakrajz heti 3 — 3 órán.
Ezen tanfolyam állt két csoportból u. m. a fa- és fém csoportból, melynek mindegyikére 40—10 olyan I., II. és III. osztályú tanonc járt, kik megfelelő előképzettséggel birtak.
A szakrsijz tananyaga kezdők részére addig, mig a tanuló a rajzeszközökkel való bánásmódot kellően elsajátitja, jó minták másolása, azután a meglevő mintának méret szerinti nagyítása ; mühelyi rajzok, célja és készítési módja. A haladók részére pedig : ipari tárgyak főalakjainak, egyes motívumainak alkalmazása más hasonló rendeltetésű, de méreteiben és arányaiban másként alkotandó tárgyaknak. Vázlatrajz után a tervezet teljes önálló elkészítése.
14
VI.
Az i8gg~goo-ik tanévi órarend.
Egész évi tanfolyam
Nap Osztály Óra Tantárgy Tanitó
Vasárnap Szakrajz - 9—12 Fémipar Lőrinczy Géza
n Izr. tanulók 11—12 Hittan Barta Lajos
11 Szakrajz - 2—5 Faipar Lőrinczy Géza
11 I. B) - 2—4 Általános rajz Almási János
Hétfőn I. A) . 6—7 Fogalmazás Kováts Miklós
n 71 7 - 8 Közismeret 1'' ''1
n II., 6-7 Szabadkézi rajz Lőrinczy Géza
n 7-8 Mértani rajz 11 11
ii III. * 6-7 Fogalmazás Poredus Antal
V 11 7- 8 Fizika 11 51
Kedd I. A) 6-7 Szabadkézi rajz Alrnási János
11 7-8 Mértani rajz )'' ii
?) I. B) 6—7 Fogalmazás Vlasits József
17 »1 7-8 Közismeret ii n
II. 6-7 Fogalmazás Váry József ÍJ i'' Venczel Rezső
>» 11 7-8 Közismeret
Szerda Előkészítő » 6-7 - írás
ii ii 7—8 Olvasás ii i''
>7 I. A) 6-8 Számtan Kováts Miklós
11 II. 6-7 Fogalmazás Váry József
1> 7 8 Számtan n •» Poredus Antal
11 III. 6—7 Vegytan és teclin.
11 Csütörtök ''i 7 -8 Könyvvitel és számt. ii ii
Előkészítő 6-8 Számtan Venczel Bezső
íj I. B) 6-8 Vlasits József
Szombat Ág. ev. tan. 6-7 Hittan Ilütter Lajos
> ? Ev. ref. tan. 6—7 Általános rajz Seregély Dezső
n Előkészítő 6-8 Lőrinczy Géza
Téli tanfolyam.
Nap Osztály Óra Tantárgy Tanitó
Vasárnap I. 10-12 Számtan Orbán István
Előkészítő ■2-3 írás Lisztner József
V n 3-4 Olvasás ii ii
Hétfő Előkészítő 6-7 írás Lisztner József
V i> 7—8 Olvasás ii ii
Kedd Előkészítő 6-8 Általános rajz Lőrinczy Géza
» I. 6-7 Fogalmazás Orbán István
u n 7-8 Közismeret ii ii
Szerda Előkészítő 6-8 Számtan Lisztner József
?t I. 6-7 Szabadkézi rajz Lőrinczy Géza V 11 Orbán István
1» ti 7—8 Mértani rajz
Csütörtök I. 6-8 Számtan
íj Előkészítő 6—8 Általános rajz Lőrinczy Géza
Szombat 11 6-8 Számtan Lisztner József
» I. 6—7 Fogalmazás Orbán István
» V 7-8 Közismeret
VII.
Minősítési osztályzat.
Magaviseletben: Előmenetelben:
1 - jó.
2 = szabályszerű.
3 = kevésbbő szabályszerű.
1
2
3
4
= jeles. = jó.
= elégséges. = elégtelen.
Rövidítések jelentése :
á. ev. = ágostai hitvallású evangelilcus. ev. ref. = helvét hitvallású evangelilcus. izr. = izraelita vallású, ism. = ismétlő'', kor. = korona, k. ]. — kitüntető lap. d. 1. = dicsérő lap. k. = könyv, sz. r. = szakrajz. ált. r. = általános rajz. A róm. kath. vallású tanulók nevei után vallásra vonatkozó jelzés nincs.
16
VIII.
A tanulók névsora és osztályzata.
Előkészítő A) osztály.
Felvételi napló szám Folyó szám A tanuló Általanos osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jó magaviselet, szorgalom, kiállított rajz és munkáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetele összesen igazolatlan j
226 Albrecht Elek ev. asztalos Kaufman Fer. 1 3 2 1
315 Ázwold Ferencz borbély Hiczelberger Gy. 1 2 4 — k. és d. 1.
151 Auchter István czipészj Hirschl Vilmos 1 3 4 3
313 Baranyai Márton borbély Koch Ignácz 3 3 — —
126 5 Balog György csizmadia Szüts József 1 4 — —
22 Benke József ism. kosárfonó Grátz Antal 1 4 — —
264 Berdó Károly nyomdász Weisz L. és F. 1 2 — — 2kor.d.l.
268 Bendelja József csizmadia Horváth György 1 4 10 5
293 Bedekovits Gyula borbély Hirschl Henrik 3 3 23 23
363 10 Brutki József lakatos Weiser József 3 3 — —
175 Bőjti Imre czipész Keller Mátyás 3 3 20 19
203 Czár Antal ism. csizmadia Turek Gyula 1 1 — — 4kor.d.l.
58 Czáh József ism. kárpitos Steinberger Fer. 1 3 — — k. és d. 1.
344 Czerján István czipész özv. Rosenfeldné 1 3 — — k. és d. 1.
351 15 Cziczeli Tamás csizmadia Reithofer Gyula 1 4 — —
345 Cseresnyés Károly csizmadia ifj. Polgár Ján. 1 2 — — k. és d. 1.
136 Csismesija T. ism. csizmadia Iszák János 1 4 2 —
27 Embreus Mátyás csizmadia Magyar József 1 3 6 2
100 Frk Ferencz hentes Voukon Antal 1 4 — —
186 20 Golobics V. ism. csizmadia Horváth József 1 3 — — k. és d. 1.
305 Háberl János kocsigyártó Újhelyi Ferencz 1 3 9 2
4 Hergenrőther E. ism. lakatos Brüll Sándor 1 2 — — 6kor.d.l.
269 Hoffer József szabó Hlatkó János 1 3 17 12
308 Karafiát János czipész Miltényi Sándor 1 2 — — k. és d. 1.
196 25 Kedmenetz Fer. csizmadia Topolits János l 3 10 10
147 Keskeny István czipész Steiner Fülöp 1 2 3 1
49 Kluger József ism. hentes Voukon Antal 1 2 4 —
266 László Gyula csizmadia Német Mihály 1 2 8 7
74 Luft György ism. czipész Babics Antal 1 3 3 3
352 30 Markó István mészáros Ló''rinczi Pál 1 3 3 —
289 Mihovits Istv. ism. csizmadia Németh János 3 2 3 2
316 Molnár Ferencz csizmadia Véber Vincze 1 3 — — k. és d. 1.
327 Molnár István csizmadia Dietrich Mátyás 1 3 5 2
215 Németh János czipész Miltényi Sándor 1 2 7 3
125 35 Osztrognyai Márt. csizmadia ifj. Takáts Józs. 1 3 — — k. és d. 1.
319 Péntek Ferencz pék Kolbák Vincze 3 3 5 5
353 Pimeiszl Géza czipész Pimeiszl Henr. 3 3 5 5
70 Podgoreletz M. ism. czipész Bokán Károly 3 2 6 2
68 Szakoni Károly szabó Müller József 1 2 — — 2kor.d.l.
249 40 Szabó András czipész Hernyovits B. 1 3 — — k. és d.l.
17
Felvételi napló II száma || Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jó magaviselet, szorgalom, kiállított rajz és munkáért
neve és vallása ''foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen j | igazolatlan
295 Szakos József szijgyártó Horváth Károly 1 2 2 kor. d.l.
342 Takáts Kálmán csizmadia Sternát Ferencz 1 4 5 1
332 Újlaki Pál .csizmadia Nováczki Istv. 3 2 3 3
364 Varga József lakatos Weiser József 1 3 — — k. és d. 1.
360 45 Valpatics András csizmadia Slujtner József 3 4 _ —
73 Wenczel Gy. ism. czipész Babics Antal 1 4 4 1
287 Zákonyi Lajos asztalos Zákonyi Lajos 1 2 17 17
Kimaradt:
336 Andri István
299 Feletár Ferencz
335 50 Garai István
34-3 Keszericza Lajos
150 Rózsa András 64 Sásvári János
166 Takáts Gábor 90 Yisnovits János
Felszabadult:
72 Dömötör Géza 328 Filák György
18
I. A) osztály.
Felvételi napló száma j Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Meg jutáim az tátott jó magaviselete és szorgalmáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan!
217 Amtman A. ev. ism lakatos Kohn Samu 1 3 11 5
311 Bajer Dániel bábsütó'' özv. Spahiné 1 2 4 —
326 Babics Gyula lakatos Brüll Sándor 3 2 4'' 1
227 Balogh Lajos szabó Háhn Sándor 1 4 10'' 7
145 5 Berghoffer Károly lakatos Kohn Samu 1 a 7 7
168 Bojtor József kovács Bojtor Mihály 1 2 3 3
78 Bognár Károly bádogos Székely József 2 3 18 7
323 Bindinger Gottfried sörös Ehrlich Richárd 1 3 1 1
224 Bradics János bádogos Horváth József 1 2 13 5
358 10 Brinner László borbély Hirschl Henrich 3 3 7 1
35 Császár József lakatos Weiser József 1 1 12 —
282 Cseh István asztalos Philip Lipót 1 2 17 7
86 Csikós József lakatos özv. Csikósné 2 2 11 3
236 Durcsák József lakatos Weiser József 1 1 3 1
338 15 Farkas József lakatos Weiser József 2 3 _ —
279 Ferk György csizmadia Ferk Mártonné 1 3 38 38
348 Gizman Rezső villamos Molnár Sándor 2 3 7 5
91 Gerencsér János czipész Bódis Jánosné 2 1 3 3
273 Góber Sándor csizmadia ifj. Turek Géza 1 3 48 48
263 20 Gyümülcs Lajos borbély Schlesinger A. 1 2 3 2''
122 Halász Károly lakatos Szabó József 1 2 4 4
314 Hánel Jenő borbély Híczlberger Gy. t 3 7 5
257 Hoffer Lajos czipész Mlaker György 3 4 4 3
159 Horváth János czipész Rosenfeld Samu 1 2 18 2
202 25 Horváth Mihály lakatos Weiser József 1 1 1 —
60 Hóbor Antal czipész özv. Fischer J. 1 3 7 7
122 Hunyadi András csizmadia Horváth József 1 2 1 —
357 Herczeg István lakatos Weiser József 3 3 — —
164 Hráscsenecz Andr. csizmadia Skrivalics Istv 1 2 3 2
176 30 Imre József ev. czipész Perger Imre 1 3 3 2
234 Jáberics Ferencz lakatos Weiser József 2 3 2 —
325 Kalocsai Ödön borbély Buksz Ignácz 2 2 — —
361 Kanász Lajos hentes Beirl Ferencz 3 3 2 1
119 Kedmenecz L. ism. czipész özv. Pup L.-né 1 1 10 2
51 35 Keck Venczel hentes Voukon Antal 1 4 5 5
359 Kemsei József czipész HernyovicsBert. 1 4 — —
20 Koller Ágoston czipész RosenbergManó 2 2 3 2
99 Kováts Péter lakatos Strém és Klein 1 2 5 3
232 Kósa Géza czipész Miltényi Sándor 2 2 6 3
38 40 Kubád Jenő czipész Kubád József 3 3 9 5
110 Kucséber Imre borbély Fleischhacker J 2 2 7 6
331 Knorczer R. ism mészáros Nyitrai Albert 3 4 7 1
262 Lencz Béla asztalos Schermann J. 3 3 1 1
19
Felvételi napló I száma Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megj utalm aztatott jó magaviselet és szorgalomért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve maga- I viselete 1 előme-menetele ! összesen igazolatlan
173 Lisziák István asztalos Nóvák Frigyes 2 3 6 3
251 45 Major Péter bognár Klobosza Lajos 1 2 10 3
350 Major Károly csizmadia Iszák János 2 3 1 —
200 Mátos Mátyás csizmadia Mátyás István 2 3 8 7
212 Magyar Ferencz czipész Miltényi Sándor 2 3 14 6
101 Merényi Jenő ism. asztalos Csillag Károly 3 3 2 2
148 50 Muik János ev. czipész Keller Ignácz 2 2 25 10
340 Nagy Lajos könyvkötő Fischel Fülöp 2 3 1 1
57 Novák Ádám csizmadia Renn István 1 3 —.
334 Rátz József czipész Viola Kálmán 2 2 2
256 Rezács József ism pinczér Petrics Ödön 2 2 26 7
114 55 Rozs József rézműves Samu József 3 2 19 5
247 Rúzsa István czipész Mersics Ede 1 2 8 7
354 Sárecz Imre lakatos Rabinek Sándor 2 2 —
356 Schvartz József lakatos Kohn Samu 2 2 3 3
108 Szabó István lakatos Kohn Samu 2 3 6 4
205 60 Szkupil Ignácz czukrász Weisz Jakab 1 3
296 Tóth András asztalos Táncsics József 2 3 10 1
302 Tóth Ferencz czipész Pfeifer János 2 3 ■— —
355 Varga József ifj. lakatos Weiser József 2 2 5 —
207 Varga József iclb csizmadia Varga Imre 2 3 8 8
277 65 Weizinger József kalapos Halvax Frigyes 2 3 11 7
275 Zákonyi Károly czipész Zákonyi Károly 2 3 13 12
197 Zvónár István csizmadia Topolics János 1 2 7
Kimaradt:
Csatlós György Marton Lajos 70 Simon Árpád Weisz Gyula
Felszabadult. Varga János
Megjegyzés: Az a) I. és b) I. osztályok növendékei az osztályvizsga után az utcán tanusitott rossz magaviseletük miatt jutalmazásban nem ré-szesittettek.
2*
20
B) Első osztály.
Felvételi napló II szám Folyó szám j| A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jó magaviselet és szorgalomért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan
286 Auchter Ferencz asztalos Schreiber Samu 1 4 28 27
174 Albrecht Aladár ev. asztalos Brantin József 1 3 31 27
209 Baksa József lakatos Országh Kálm. 1 3 7 7
52 Beránek Károly hentes Vokán Antal 1 2 6 6
361 5 Bó''dy Aladár borbély Hiczelberger Gy. 2 4 — —
330 Bakos László lakatos Szécsenyí Istv. 1 3 2 2
329 Beierl Ferencz hentes Beierl Ferencz 1 4 7 5
312 Bencze Kálmán borbély Czvetkó Ferenc 1 3 9 5
303 Baranyai Viktor szabó Müller József 1 2 — —
40 10 Cziczeli József csizmadia Relthoffer Gy. 1 2 3 3
321 Czoller István lakatos Weiser József 1 3 1 1
137 Dominics István mézb. sütő Vajai Ferencz 1 2 3 3
o3 Dávid István csizmadia Miklóska L. l 3 9 7
59 Domina Ferencz borbély Heisler Gyula 1 3 6 6
267 15 Erdó''di Imre bádogos özv. Keszler L. 1 4 29 29
29» Gruttó Ferencz szabó Doór István 1 2 25 25
276 Geíder Nándor cipész Keller Ignácz 1 3 9 9
32 Grószmann Gy. ev. lakatos Schável János 1 1 — —
324 Goldstein Ernó'' sörös Ehrlich Richárd 1 2 1 1
183 20 Gyergyák József asztalos Torma Lajos 1 3 1 3
301 Horváth János borbély Puschofszky S. 1 2 1 1
258 Hoffer Gyula bádogos Török Ferd. 1 3 18 —
163 Haramia Vincze csizmadia Kremmer Péter 1 3 14 14
172 Hizsák András csizmadia Nováczky Imre 1 3 4 4
318 25 Horváth Ferencz szíjgyártó Klápper János 1 3 10 10
239 Horváth Viktor borbély Koch Ignácz 1 4 17 17
76 Horváth György csizmadia Tóth István 1 2 16 3
146 Herczeg Mihály cipész Steiner Fülöp 1 2 5 2
231 Herczog Dávid izr. szabó Lahunsák Gásp. 1 3 21 20
223 30 Kállai József borbély Schlesinger A. 2 2 4 4
199 Kordély János cipész Mersics Ede 1 4 26 22
19 Konicsni Géza lakatos Huszár Antal 1 3 5 3
255 Kollencz Ede lakatos Weiser József 1 3 37 7
298 Klucserecz Lajos kefekötő özv. SóbárGy-né 1 2 5 5
129 35 Kutó István csizmadia Topolics József 1 3 2 1
117 Kovács Ferencz csizmadia Kovács György 1 2 1 1
165 Kaszás József köteles Rozs Ferencz 1 3 32 23
81 Kerber Lajos cipész Keller Ignácz 1 2 15 13
274 Kovács István csizmadia Sárecz György 1 3 6 5
288 40 Kvicsák István bádogos Horváth József 1 3 — —
235 Ló''rincz Sándor lakatos Weiser József 1 2 3 3
100 Latin György asztalos Csillag Károly 1 2 6 4
158 Madai István kárpitos Fiálovics L.-né. 1 1 6 6
21
Felvételi napló I ! szám ! Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott | jó magaviselet és szorgalomért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan
216 Martinecz Antal cipész Miltényi Sándor 1 3 7 5
105 45 Müller József asztalos Gelencsér Gyula 1 3 11 9
281 Novinics István csizmadia Németh Ferenc 1 3 8 8
297 Mátyás Lajos lakatos Weiser József 1 2 6 6
291 Néber Kálmán szij gyártó Horváth Károly 1 3 6 4
144 Nagy Lajos lakatos Kohn Samu 1 2 11 11
214 50 Németh János cipész Miltényi Sánd. 1 3 3 3
69 Nagy Hugó szabó Offenbeck K. 1 2 14 14
337 Nyerki József lakatos Huszár Antal 1 1 7 7
18 Országh György lakatos Szabó József 1 3 1 —
339 Oparnicza Miklós borbély Focht Jakab 1 4 — —
79 55 Polák Lipót izr. borbély Fleischhaker J. 1 2 18 15
233 Pilvaksz József lakatos Weiser József 1 3 9 8
80 Pánovics György lakatos Rabinek Sánd. 1 2 21 1
206 Pető Boldizsár cipész Francsics István 1 4 7 7
178 Péntek János sütő Heduska János 1 2 3 3
284 60 Szabó János kovács Radasics János 1 3 8 7
39 Sziládi Mátyás csizmadia Reithoffer J. 1 3 9 9
333 Sándor János lakatos Weiser József 1 2 12 12
106 Simon János borbély Munkácsy N. 1 2 20 12
109 Szommer Antal lakatos Kohn Samu 1 2 12 _
222 65 Tersztenyák J. csizmadia Schlujtner J. 1 2 4 4
225 Tóth József szabó Mezei Lajos 1 3 4 3
321 Tompa Gyula cipész Bergl Arnold 1 2 21 21
268 Tanczenberger F. könyvkötő Weisz L. és F. 1 2 5 5
103 Takács István cipész özv. Fischer J. 1 3 6 6
250 70 Takács Pál borbély Csillag Béla 1 3 6 1
201 Üllő József sütő özv. Gertner Y. 1 1 10 9
111 Vig Gábor lakatos Weiser József 1 2 5 3
278 Vindt János asztalos Öveges Lajos 1 3 15 13
8 Vugrenecz János cipész Babics Antal 1 2 5 3
Kimaradt:
Köfler Péter 75 l''feifer Mihály izr.
Felszabadultak:
Bedekovics János Cseh Lajos Csismesija József 80 Feletár Mihály Gotreih Jenő Haramia György Kedmenecz József Kosz Tamás 85 Orbán János Szertics József Szofka Antal Vidovics István
22
II. osztály.
Felvételi napló ]J száma Folyó szám 1 A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megiutalmaztatott jó magaviselet, szorgalom, kiál-litott rajz és munkáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan j
180 Bagyary Kálmán asztalos 1 Ábrahám József 2 3 5 5
208 Barbarics Károly bádogos Török Ferd. 2 3 14 9
130 Balogh Imre csizmadia Topolícs József 2 2 — — k. és d. 1.
7 Bedő József asztalos Günser Sándor 2 3 3 1
231 5 Beznicza István lakatos Szécsenyi Ist. 2 4 28 0
31 Bóha Ferencz kovács Bóha László 1 3 8 5
182 Czvilinger D. izr. mészáros Kluger József 2 2 4 4
23 Csikós _Sándor lakatos Csikós Géza 2 2 3 — 4kor. k.l.
157 Dants Árpád asztalos Dants Kálmán 1 2 2 — k. ós d. 1.
94 10 Domina Ferencz czipész Steiner Fülöp 2 4 20 2
248 Fentős Kálmán lakatos Feix Alajos 2 2 1 — k. és d. 1.
115 Fehér Károly kovács Tóth József 2 2 5 4
143 Fischer Gyula lakatos Kohn Samu 2 4 11 8
149 Harsházy István kocsigyártó Szentz Géza 2 3 1 — 2 kor. d.l.
314 15 Héricz Endre asztalos Schermann J. 2 3 1 1
2 Hermann József czipész Mersics Ede 3 4 6 2
124 Heisler Adolf asztalos Budai Lajos 2 4 7 6
187 Horváth Antal borbély Czvetkó Ferenc 2 3 5 5
160 Hodics György lakatos Szabó József 1 3 9 8
48 20 Horváth József szabó Hlatkó János 2 4 7 1
194 Horváth István czipész Török Ferencz 2 4 — —
20 Ifcsics József kovács Juck Pál 2 3 7 2
152 Ifcsics István kovács Bojtor Mihály 2 4 6 5
189 Jurácz Géza szabó Lachunság G. 2 2 8 5
133 25 Karafiát József kalapos Ring Pál 1 4 12 12
131 Karafiát Zsigmond könyvkötő'' Fischel Fülöp 1 2 — — 2 kor. d.l.
169 Kása István sütó'' Rosenthal Géza : 2 2 3 2
30 Kedmenecz József asztalos Sonenschein M. 1 4 7 —
84 Kelemen József cipész özv. Fischerné 2 3 6 6
230 30 Köhler Jenő'' szabó Németh Lajos 2 2 12 10
141 Knáusz Zsigmond cipész Keller Mátyás 2 3 21 8
181 Kluger Simon mészáros Kluger József 2 2 2 2
102 Loboda Gyula sütő ifj. Gártner Yilm. 2 3 5 5
211 Magyar József cipész Miltényi Sánd. 2 3 8 2
238 35 Mankovics József borbély Koch Ignácz 2 2 21 9
170 Málek Elek szíjgyártó Schwarcz Mih. 2 2 2 1
161 Miháczy Pál lakatos Szabó József 2 4 7 7
17 Molnár Ferencz lakatos Huszár Antal 2 4 2 2
115 Németh János pinczér Beier Gyula 3 3 6 6
123 40 Németh Károly lakatos Szabó József 2 4 7 7
92 Pálfy Gyula cipész Bódis Jánosné 2 2 2 — k. és d. 1
192 Pecsics János kádár GuttmanGy.sfia 2 4 — —
36 Pogorilecz József szijgyártó Klapper János 2 3 5 5
23
Felvételi napló || szám Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok M e gj utalm a z tátott jó magaviselet, szorgalom, kialli-tott rajz és munkáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetele i összesen igazolatlan
253 Polczer János lakatos Weiser József 1 1 9 2 kor. d.l.
16 45 Ritecz Péter lakatos Huszár Antal 3 4 7 7
292 Ring János szabó Ring János 2 2 1 — k. és d. 1.
29 Rózsa Pál cipész Rózsa Lajos 1 1 9 — 4kor.k.l.
271 Reinwald János asztalos Nóvák Frigyes 3 1 4 4
97 Stark Károly szabó Kumpert Antal 3 2 —
42 50 Székely Lajos betűszedő'' Weisz L és F. 3 2 13 5
55 Szép Gyula cipész Pimeizl Henrik 2 2 6 4
156 Szlavicsek István asztalos Dants Kálmán 2 4 19 7
304 Szieger Nándor szabó Dor István 2 4 18 18
27 Szántó Lajos betűszedő Fischel Fülöp 1 2 2 — 2 kor. d.l.
349 55 Tálosy Lajos asztalos Veisz József 1 1 — — 6kor.k.l.
181 Trimpel Imre cipész Keller Mátyás 1 1 6 6
28 Zsohár Vincze betűszedő Fischel Fülöp 2 2 1 k. és d. 1.
Kimaradt:
218 Funtek Ferencz
179 Hirschel József
193 60 Pavlics József
346 Tarsoli Lajos
12 Zweir Antal
Felszabadult:
347 Zwiback Viktor 154 Magyar Lajos
260 Csizsmesia János 188 70 Molnár Béla
53 65 Herjavecz László 198 Stefics István
56 Horváth Ferencz 88 Simon Bálint
142 Illés FerenGZ 138 Varga József
213 Kerber István 85 Vogel Lajos
Meghalt : 41 75 Steifer János
u
III. osztály.
Az *-gal jelöltek a Szervezet 19. §-a alapján az iskolalátogatás alól fölmentettek. A **-gal jelölt pedig a Szervezet 19. §-a alapján csak szakrajzra járt.
Felvételi napló szám j Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jó magaviselet, szorgalom, kiállított rajz- és munkáért.
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan]
134 Barth Albert asztalos Torma Pál 1 l 3 4kor.k.l.
25 Baa János lakatos Schável János 1 3 8 5
67 *Danis Jenő betűszedő Fischel Fülöp - — — —
98 Emsperger Béla kovács Kompa István 1 3 9 8
140 5 *Frankó Ferencz nyomdász Vajdics József - — — —
44 Francia Gyula asztalos Torma Lajos 1 1 6 — ökor.k.l.
9 Gomhert György betűszedő Vajdics József 1 2 — — 2 kor. d.l.
234 Gráf Károly ism. lakatos Szécsenyi Istv. 2 3 3 3
112 Háspel Aladár asztalos Muzikár Vincze 2 3 1 1
244 10 Horváth Istv. ism. lakatos Szécsenyi Istv. 2 3 3 1
21 Horváth Lajos kosárfonó Grácz Antal 1 2 5 — 2 kor. d.l.
155 Hozják András asztalos Dants Kálmán 1 3 2 2
83 Illés Lajos betűszedő Vajdics József 1 2 — — 2 kor. d.l.
132 Iván István csizmadia Kováts Sándor 2 3 3 3
171 15 Kecskés György asztalos Ábrahám Józ. 1 3 4 4
50 *Kostyák József hentes Vokán Antal — — — —
5 Kirchknopf János csizmadia Horváth József 1 3 2 2
47 Knausz Ferencz szabó Kumpert Antal 1 2 1 — 2 kor. d.l.
15 Konicsni István lakatos Huszár Antal 2 4 7 7
116 20 Kováts György csizmadia Kováts György 1 2 — — k. és d. 1.
43 Markotány Zsigm. betűszedő Weisz L. ós F. 1 2 — — 2 kor. d.l.
89 Máyer József czipész Kneizel János 1 1 10 — 4kor.k.l.
239 Nagy Gáspár asztalos Tancsíts Józs. 2 4 10 8
66 Oszeszly Viktor betűszedő Fischel Fülöp 1 2 4 — k. és d. 1.
185 25 Pápay Ferencz czipész Keller Mátyás 1 3 11 9
14 Pethő János lakatos Huszár Antal 1 3 14 5
177 Perger Zsigmond czipész Perger Imre 1 4 15 13
127 Pintér János csizmadia Nagy Károly 1 2 — — k. és d. 1.
118 *Puhán István betűszedő Fischel Fülöp — — — —
258 30 Puska János csizmadia Herbán János 1 2 —- — k. és d. 1.
11 Richter Gyula lakatos Brüll Sándor 2 1 4 — 2 kor. d.l.
77 Ródi Pál '' kocsigyártó Tóth József 2 3 13 11
63 Rózsa Ernő borbély Pusofszky S. 2 2 2 —
61 Sándor Lajos lakatos Sável János 1 1 8 — 6kor.k.l.
223 35 Szabó István borboly Focht Jakab 1 3 12 10
245 Szatay Zsigmond borbély Tóth Lajos 1 1 1 — 2 kor. d.l.
46 Tánczos Lajos borbély Schweizer J. 3 3 7 5
1 **Tomán Béla szabó Kaufmann M. 1 1 — — 4kor.k.l.
232 Tomáschek Ferenc szabó Kumpert Antal 1 2 2 1
195 40 Tóth János kertész Fabick Tivadar 1 2 3 — 2 kor. d.l.
191 Tóth Kálmán lakatos Országh Kálm. 1 2 1 — k. és d. 1.
104 Trojkó István szabó Móger Károly 2 3 7 3
£6
Felvételi napló szám | Folyó szám A t a n II ■ ó Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jó magaviselet, szorgalom, kiál-litott rajz és munkáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetele összesen igazolatlan
162 Ujváry Ferencz lakatos Szabó József 1 3 5 3
135 Varga Ferencz czipész Hell János 2 4 19 19
121 45 Volár Tamás csizmadia ifj. Takács J. 1 3 3 — k. és d. 1.
341 Weisz Oszkár izr. kárpitos Weisz Jakab 1 1 — — k. és d. 1.
13 *Zalai Károly betűszedő Fischel Fülöp — — — —
252 Zsiska Kálmán lakatos Weiser József 2 2 10 6
Kimaradt:
210 Engel Gusztáv ism. 24 50 Török Lajos
Felszabadultak:
309 Fried Jenő izr. 93 Osváth Antal
6 Günzer Benő izr. 245 Petőfy István
320 Hütter János ág. ev. 285 Plátschek Lipót izr.
26 Káhn Oszkár izr. 280 Rebricza József
167 55 Keschl Sándor 57 65 Scheiber János
243 Kovács János 310 Torma Pál
95 Kupó József 32 Virág Antal
306 Marics István 75 Vlasits József
241 Marton István 10 Weisz Tivadar izr.
128 60 Németh Antal 307 70 Zsizsek István
3
26
Téli tanfolyam előkészítő osztály.
Felvételi napló szám | Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok M e g j utalmaz tátott jó magaviselete és szorgalmáért
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselet előmenetele összesen igazolatlan
42 Baa József kó''mives Geizl Viktor 3 3 4 2
3 Bunczom János cserepes Horváth György 3 3 14 3
26 Benczik József kőmives Tóth Mihály 2 2 17 4
4 Bunczom József cserepes Horváth György 3 4 19 15
47 5 Bedenek György kó''mives Zelenák Antal 3 3 12 3
19 Godinek Ferencz kó''mives Geizl Viktor 3 3 7 1
52 Horváth József kó''mives Munkácsi János 2 2 4 3
58 Horváth Boldizsár kőmives Török István 3 3 19 9 k. és d. 1.
32 Herczeg József szobafestő Szatler Oszkár 3 3 2 —
4 10 Kiss Jenő szobafestő Fálczer Jakab 3 4 43 43
24 Ködbaum József kőmives Morándini Rom. 3 3 12 6
34 Kiss György cserepes Horváth György 3 4 18 4 2 k. d. 1.
25 Loboda István kó''mives Sió Károly 2 2 — —
33 Mózsi Sándor szobafestő Szatler Károly 3 3 10 5
36 15 Mersits Gergely kőfaragó Tersztenyák B. 2 2 5 1
44 Nagy Gyula ács Morándini Rom. 3 3 9 8
]2 Popesnyák Ferenc kőmives Morándini Rom. 3 3 18 — 2 k. d. 1.
54 Pongrácz József kőmives Geizl Viktor 3 3 2 —
10 Simon József szobafestő Perkó Péter 3 3 5 —
16 20 Szemlicz Károly kőmives Zelenák Antal 3 4 8 3
29 Vinczek Ferencz kőmives Sió Károly 3 3 6 3
Téli tanfolyain 1. osztály.
27
Felvételi napló szám Folyó szám A tanuló Általános osztályz. Mulaszt, napok Megjutalmaztatott jő magaviselet ! és szorgalomért 1
neve és vallása foglalkozása gazdájának neve magaviselete előmenetele összesen igazolatlan
39 Baa Károly kó''faragó Baa László 3 3 2 2
14 Benkő György kó''müves Munkácsi Ján. 1 l 5 — 6kor.k.l.
1 Berecz György n Morándini R.tsa. 1 3 6 3
21 Bogdán Béla n Sallér Lajos 2 3 — —
53 5 Büki József n Szántó János 1 2 5 — k. ós d.l.
18 Cser Lajos r>. Morándini R.tsa. 2 3 1 —
20 Csináth György n n l 2 6 3
23 Faics János n Sallér Lajos 1 3 6 —
50 Gáspár Ferencz rr n 1 1 4 — 4 kor. k.l.
46 10 Gáspár István szobafestő'' Einspinner Lajos 3 1 7 —
51 Gáspár János kőműves Szántó János 2 3 5 2
40 Gödinek László JT Geizl Viktor 1 3 7 2
28 Hajdú Károly n. r> l 3 3 —
17 Kálmán Pál n Sallér Lajos 2 3 6 3
38 15 Knausz Ferencz Morándini R. tsa. 2 3 20 _
Knausz Lajos ács n 1 2 — — 2 kor. d.l.
5 Kohári János szobafestő Falczer Jakab 1 3 13 4
15 Kovács Ferencz kőműves Sallér Lajos 1 4 10 3
7 Kránicz János szobafestő Gottlieb Vilmos 3 2 5 3
9 20 Lang Gusztáv kályhás Bodnár István 1 3 — — k. és d.l.
45 Nagy István kőműves Morándini R. tsa. 1 3 6 —.
2 Németh György rr n 1 4 — —
56 Osztermann Péter kéménys. Polin Péter 1 4 43 —
8 Őri Károly ev. n Mantuanó J. 1 2 3 — k. és d.l.
13 25 Pint István kőfaragó Hild Ferencz 2 3 4 —:
57 Stoker József kőműves Geizl Viktor 1 3 8 7
35 Tersztenyák István kőfaragó Tersztenyák B. 1 2 — — k. és d.l.
43 Újlaki Ernó'' n Weisberger Zs. 1 1 4 — 2 kor. d.l.
11 Válek Károly szobafestő Perkó Péter 1 2 — — 2 kor. d.l.
30 30 Vellák György n Szattler Károly 1 2 3 — k. és d.l.
55 Veren István kőműves Geizl Viktor 2 2 2 —
49 Vugrinecz Gyula ji Saller Lajos 3 3 LS. s
„cVN VVV-
Kimaradt:
Persovics Ádám Pint Ferencz
idült.
STAttOHCV
35 Aue|
Benkü Goldfinger Szattler Oszkár
3*
28
I.
Kimutatás
az iSgg-goo. tanév, junius 10-én tartott szakrajz kiállításon résztvett
tanulókról.
Folyó szám A kiállító tanuló Darab sz.
neve ipari foglalkozása osztály
Fém ipari szakcsoport:
Baa János lakatos m. 2
Beznicza István JJ ii. 1
Czoller István jj I. B) 2
Csikós Sándor JJ II. 2
5 Empsperger Béla íj III. 1
Fischer Gyula » II. í
Fried Jenő'' JJ III. 1
Gráf Károly JJ III. 1
Grossmann Gyula JJ I. B) 4
10 Halász Károly jj I. B) 2
Horváth István u III. 2
Horváth Ferencz jí II. 3
Háhn Oszkár jj III. 1
Ifcsics József jj II. 2
15 Illés Ferencz jj II. 2
Kollencz Ede I. B) 2
Panovics Gyögy íj I. B) 1
Pilvax József JJ I. B) 1
Polczer János jj II. 3
20 Richter Gyula JJ III. 3
Sándor Lajos JJ III. 3
Sommer Antal JJ I. B) 2
Tóth Kálmán JJ III. 2
Újvári Ferencz «J III. 4
Fa-diszitő és ruházati
ipari szakcsoport:
5 Barth Albert asztalos III. 1
Cseh István jj 1. A) 1
Dants Árpád jj II. 3
Franczia Gyula jj III. 5
Harsházi István JJ II. 3
10 Haspel Aladár Jí III. 5
Heisler Adolf JJ II. 2
29
Folyó szám | A Kiállító tanuló Darab sz.
neve ipari foglalkozása osztály
Hozják András asztalos III. 3
Hunyadi András cipész l.A) 4
10 Iíedmenecz József asztalos 11. 1
Kecskés György V III. 2
Kovács János )J III. 1
Köhler Jenó'' szabó II. 2
Knausz Ferencz III 4
15 Nagy Gáspár asztalos III. 1
Ring János szabó II 4
Rodi Pál kocsifényező III 3
Rózsa Pál cipész II.'' 3
Reinwald János asztalos II. 2
20 Szép Gyula cipész II. 7
Sziger Nándor szabó II. 2
Szlavicsek István asztalos II. 2
Tálosi Lajos vasöntő 11. 3
Tornán Béla szabó III. 2
25 Trojkó István III. 5
Torma Pál asztalos III. 2
Trimpel Imre csizmadia 11. 3
Varga János asztalos I.A) 1
Varga József czipész I. A) 2
30 Weisz Oszkár kárpitos 111. 3
Volár Tamás csizmadia III. 4
Vogel Lajos szabó II. 1
30
Munka-
1 Folyó szám A tanuló
Neve foglalkozása elmúlt tanoncéveinek száma Osztály
Auchter István czipész 1 elők.
Baa János lakatos 2 III.
Babícs Gyula lakatos V, a) I.
Balogh Imre csizmadia 3 II.
5 Balogh György 1 elők.
Balogh Lajos szabó 2 aí I.
Barbarics Károly bádogos 4 11.
Bárth Albert asztalos 2 III.
Bedő József asztalos 21/, II
10 Benke József kosárfonó 27* elők.
Bognár Károly bádogos 1 a) I.
Bojtor József kovács 1 a) 1.
Bóha Ferencz i» 27* II.
Bradics János bádogos 3 a) I.
15 Czár Antal csizmadia 1 b) 1.
Czoller István lakatos 7* b) I.
Császár József lakatos 17* a) I.
Danis Jenő betűszedő 2 III.
Dávid István csizmadia 2 b) I.
20 Domina Ferencz cipész 2 11.
Durcsák József lakatos 1 a) I.
Emsperger Béla kovács 2 III.
Farkas József lakatos 3A a) I.
Fehér József kovács 3 II.
25 Fentős Kálmán lakatos 2 II.
Francia Gyula asztalos 3 III.
Golobics Vince csizmadia 2 elők.
Gomhert György betűszedő 4 III.
Groszmann Gyula lakatos 2 b) I.
30 Gyergyák József asztalos 1 b) I.
Háspel Aladár » 3 III.
Hermann József cipész 3 II.
Herczeg Mihály » 3 b) I.
Horváth György csizmadia 3 b) I.
35 Horváth János borbély 1 b) I.
Horváth Mihálv lakatos 1 a) I.
Horváth Lajos kosárfonó 3 III.
Hunyadi András csizmadia 3 a) I.
Illés Lajos betűszedő 3 III.
40 Iván István csizmadia 27, III,
Jaberics Ferencz lakatos 17, a) I.
Karafiát Zsigmond könyvkötő 27, II.
Kaszás József kötélverő 27* b) I.
31
kiállítás.
Mesterének neve A kiállított tárgyak A bíráló biz. osztályzata
megnevezése drb. sz.
Hirschl Vilmos gyermek cipő 1 pár jó
Sável János fali gyertyatartó 1 jeles
Brüll Sándor lyukas kulcs 1 jeles
Topolícs József csizma 1 P kitűnő
Szüts József csizmaszár 1 P jó
Hahn Sándor nadrág 1 jeles
Török Ferdinánd fürdőkád 1 jeles
Torma Lajos szivar szekrény 1 jeles
Günzer Sándor kis fiókos szekrény 1 jó
Grácz Antal kosár 8 jeles
Székely József tölcsér és félliteres 2 jó
Bojtor Mihály lópatkó 1 jó
Bóha László patkó 1 jeles
Horváth József öntöző kanna 1 jó
Turek Gyula csizma 1 P jó
Weiser József ékszoritó 2 jeles
» cukorrépa töltörész 1 jeles
Fischel Fülöp szedés 1 jeles
Miklóska Lukács gyermek csizma 1 p. jó
Steiner Fülüp czipő 1 p. jó
Weiser József vetőgép kapa 1 jeles
Kompa István patkó 2 jó
Weiser József csavar motsző 1 jó
Tóth József rudvas 1 jeles
Feix Lajos sütő ajtó 1 jeles
Torma Lajos női iróaszt. s toaíett tükör 2 kitűnő
Horváth József csizma 1 p. jó
Vajdics József meghivó 1 jeles
Sável János fali gyertyatartó 1 jeles
Torma Lajos kefe és fésütartó 1 jelei
Muzikár Vincze fenyü ágy 1 kitűnő
Mersics Ede férfi cipő 1 p. jó
Steiner Fülöp cipő 1 p. jeles
Tóth István csizma 1 p. jó
Pusofszky Sándor hajfonat és hajbetét 2 jeles
Weiser József fogókörző 1 jeles
Grácz Antal különféle kosár 22 jeles
Horváth József csizma 1 p. je''es
Vajdics József meghivó 1 jeles
Kovács Sándor csizma 1 p. jó
Weiser József répavágó acélkés 1 jó
Fischel Fülöp könyv 1 jeles
Bozs Ferencz ruhaszárító kötél 1 kitűnő
32
Folyó szám A tan ti l « Osztály
Neve foglalkozása elmúlt tanoncéveinek száma
Kása István pék 2 II.
45 Kedmenecz Ferencz csizmadia 1 elők.
Kedmenecz Lipót czipész a) I.
Kirchknopf .János csizmadia 3 III.
Klucserecz Lajos kefekötő 7i b) I
Knausz Ferencz szabó 2 III.
50 Knausz Zsigmond czipész 3 II.
Kollencz Ede lakatos 2 b) I.
Koller Ágoston czipész i7i a) I.
Kovács István csizmadia 2 b) I.
Konicsni Géza lakatos . 11U b) I.
55 Konicsni István lakatos 3 III.
Kovács György csi/madia 3 III.
Kovács Péter lakatos 2 a) I.
Kósa Géza czipész 4 a) I
Köhler Jenő szabó 2 11.
60 Kuti István csizmadia 1 b) I.
Lőríncz Sándor lakatos b) I.
Mayer József czipész 2 III.
Malek Elek szíjgyártó 2 II.
Mártinecz Antal czipész 1 b) I.
65 Mátyás Lajos lakatos 1 b) 1.
Mihovics István csizmadia 3 b) I.
Molnár Ferencz csizmadia 1 elők
Molnár Ferencz lakatos 2 II.
Néber Kálmán szíjgyártó I7s b) I.
70 Oszeszli Viktor betűszedő í 111.
Pálfy Gyula czipész 37, II.
Pápai Ferencz czipész 2% III.
Pecsics János kádár 2 II.
Pető János lakatos 2 III.
75 Pilvax József lakatos 2 b) I.
Pintér János csizmadia 2 III.
Pogorelecz József szijgyártó 4 II.
Polczer János lakatos 2 II:
Ritecz Péter lakatos 2 II.
80 Rózsa Ernő borbély III.
Rózsa Pál czipész 2 II.
Ródi Pál kocsigyártó 3 III.
Sándor Lajos lakatos 2 III.
Stark Károly szabó 17, II.
85 Szakos József szijgyártó 17, elők.
Szatay Zsigmond borbély 3 l''l.
Szántó Lajos betűszedő 1 11.
Tálosy Lajos vasöntő Vi 11.
Tánczos Lajos borbély 3\''i 111
Mesterének neve A kiállított tárgyak A bíráló biz. osztályzata
megnevezése drb. sz.
Rosenlhal Géza fonott 1 jó
Topolics János csizma 1 p. jó
Pup Lászlóné czipő 1 p. jó
Horváth József csizma 1 p. jó
Sóbár Györgyné különböző kefék 7 jó
Kumpert Antal mellény 1 jeles
Keller Mátyás czipő 1 jó
Weiser József satu-csavar 1 jeles
Rosenberg Manó czipő felsőrész jeles
Sárecz György csizma 1 p. jeles
Huszár Antal aj tó-rész 1 jó
» 9 takaréktűzhely keret 1 kitűnő
Kovács György csizma 1 p. jeles
Strem és Klein kalapács 1 jeles
Miltényi Sándor kis czipő 1 p. jeles
Németh Lajos kabát 1 jeles
Topolics József csizma 1 p. jeles
Weiser József vas-vonalzó 1 jó
Kneisel János férfi czipő 1 p. jeles
Schwarcz Mihály kantár 1 jeles
Miltényi Sándor cipő-felsőrész 1 p. jeles
Veiser József szóró vetőgép tolattyu 1 jó
Nóvák János csizma 1 p. jeles
Véber Ferencz csizma 1 p. jeles
Huszár Antal zár 1 jó
Horváth Károly kantár 1 jeles
Fischel Fülöp szedés 1 jeles
Bódis Jánosné czipő 1 P jó
Keller Mátyás czipő 1 p. jó
Guttmann Gyula kis hordó 1 jeles
Huszár Antal hármas garnitur sütő jeles
Weiser József lyuk és csap minta jó
Nagy Károly női czizma 1 jeles
Klapper János tartószij jeles
Weiser József gőz és víz tremitésre v. körv. 1 kitűnő
Huszár Antal tányér melegítő 1 jó
Pusofszky Sándor hajfonat és homlok-fürt jeles
Rózsa Lajos kis lakczipő 1 p. jeles
Tóth József kocsi kerék 1 jeles
Sável János vertheim zár s. rézből kitűnő
Kumpert Antal férfinadrág 1 jó
Horváth Károly kötőfék 2 jó
Tóth Lajos hajfonat 1 jeles
Fischel Fülöp szedés 1 jeles
Weiser József hamutartó 2 jeles
Schweiczer József 3 hajfonat és 2 betét 5 jeles
34
Folyó szám A tan u 1 ó
neve foglalkozása elmúlt tanoncéveinek száma Osztály
90 Tomaschek Ferencz szabó 2 III.
Tóth János kertész 3 III.
Tóth Kálmán lakatos 27a III.
Trimpl Imre cipész 2 II.
Trojkó István szabó 3 III.
95 Újlaki Ernó'' kőfaragó 2 t. tanf. I.
Üllő József pék 2 b) I.
Varga József lakatos V. a) I.
Weisz Oszkár kárpitos 1 III.
Zákonyi Károly cipész iv2 a) I.
100 Zvonár István csizmadia 3 a) I.
Zsiska Kálmán lakatos 2 III.
Zsohár Vince betűszedő 1 II.
MEGJEGYZÉS: Jutalomban csak azon tanulók részesültek, a kiknek
35
magaviselete, előmenetele és iskolalátogatása is kifogástalan volt.
Mesterének neve A kiállított tárgyak A bíráló biz. osztályzata
megnevezése drb. sz.
Kumpert Antal nadrág 1 jó
Fabick Tivadar virágcsokor 1 jeles
Országh Kálmán sütő 1 jó
Keller Mátyás k. oroszlakk cipő 1 P. jeles
M ger Károly zákokabát 1 kitűnő
Weiszberger Zsigmond kőkereszt 1 jó
özv. Gertner Vilmosné k. és nagy fonott, 2 mákos, 1 kifli, 1 csiga jó
Weiser József vetőgép korong l jeles
Weisz Jakab virágállvány 1 kitűnő
Zákonyi Károly cipő 1 p. jó
Topolics János csizma 1 p. jó
Weiser József kül. és lyukkörző, deréksz. 3 jeles
Fischel Fülöp szedés 1 jeles
xr.
STATISZTIKAI KIMUTATÁS a tanulók száma-, kora-, vallása-, nemzetisége-, születéshelye és az ezévi mulasztások osztályok szerint.
Osztály Egész éven át A tanév végén volt Kor szerint A beirt tanulók közt volt Születési hely szerint Mulasztott A szervezet 19
hitfelekezet szerint anyanyelv szerint vidéki §-a alapján
1 beiratott | j kimaradt fejszabadult j meghalt i3 —15 éves 15 éven felül összesen róm. kath. ág. ev. ev. ref. j izraelita összesen magyar j német horvát vend egyéb összesen helybeli zalamegyei más megyei 1 külföldi összesen Hány tanuló Közül hány tanuló hány napot ebből igazolt nem igazolt j összesen csak rajzra járt 1 a tanítás alól J fölmentetett összesen
Téli tanfoly. elők. 21 — — — 21 6 15 21 21 — — 21 21 — — — — 21 16 4 1 — 21 21 19 231 104 127 231 — —
- I. 38 2 4 - 32 5 33 38 36 1 — 1 38 38 — — — — 38 32 6 1 — 38 38 28 £05 151 54 205 1 — 1
Egész évi tanf. elők. 57 8 2 - 47 33 24 57 56 1 — - 57 37 1 17 — 2 57 15 31 8 3 57 57 26 187 60 127 187 — — —
'' I. A) 72 3 1 68 36 36 72 68 3 - 1 72 61 2 8 — 1 72 30 25 14 3 72 72 64 553 214 339 553 — —
- t. B) 88 3 12 73 38 50 88 83 2 — 3 88 65 4 18 - 1 88 37 34 17 — 88 88 83 711 212 499 711 — — —
w II. 75 6 U 1 57 13 62 75 67 3 - 5 75 63 1 K 1 — 75 25 34 15 1 75 75 51 384 162 222 384 — — —
III. 70 2 20 — 48 4 66 70 61 2 — 7 70 6" 1 5 2 2 70 24 28 17 1 70 70 35 218 97 121 218 5 5 10
Összesen 421 24 50 1 346 135 286 421 392 12 — 17 421 345 9 58 3 6 421 179 161 73 8 421 421 306, 2489 000 1489 2489 6 5 11
XI.
Statisztikai kimutatás a tanonczok foglalkozása szerint.
Osztály Asztalos Ács Bábsütő 1 Bádogos Betűszedő Bognár Borbély | Gzukrász Czipész j Cserepes j Csizmadia j Hentes [ Kalapos | Kádár Kályhás Kárpitos Kertész Kefekötő ] Kéményseprő | Kocsigyártó || Kovács Kosárfonó | Kőfaragó j Kőmives Könyvkötő j Kötélverő Lakatos 1 Mészáros j Müszövő j Nyomdász Órás \ Pék Pinczér Bézmüvrs Sörös \ Szabó | Szobafestő Szijgyártó Vasesztergályos || [ Villamos Összesen
Téli tanf. előkész. s 21
I. — 2 1 2 4 22 7 38
Egész évi tnf. elők. 3 — — — — 1 3 — 14 — 17 2 — — — 1 — — — 1 — 1 — - — 1 5 2 — 1 — 1 — - — 3 — 1 — — 57
I. A) I. IS) 6 — 1 2 — 1 5 1 16 11 — 10 16 2 1 — — — — — — — 2 — — — 1 — 17 20 2 — — — — 1 1 1 X 1 6 — — — 1 72 88
7 1 3 — 11 — 3 — — 1 - 1 — — 1 — — — 1 1 - — — 3 — 2 —
II. 10 — — 1 — — 4 — 14 — 7 — 1 1 - — —'' 1 — 1 4 — — — — 13 2 — 4 — 2 1 — — 7 — 2 — — 75
III. 10 - — — 7 — 5 — 8 — 7 1 — — 2 1 1 — — 1 2 1 — - — — 14 — — 1 1 — — — — 7 - 1 — — 70
Összesen 36 3 1 6 7 2 28 1 63 v3 57 8 2 1 3 3 1 2 2 3 9 2 5 35 2 2 69 6 e 1 6 2 1 2 23 \ 11 6 1 421
í- 1/ u f \ f V lr U k u í t> t- L. V * ír t- V V t í i. h t- L t- t- 4" t u (y
38
Xll.
Nagy-Kanizsa rend. tanácsú városnak az alsófoku iparostanoncz-iskola 1899—1900. tanévi költségelőirányzata.
I. Bevételek.
1. Pénztári maradvány ...........— kor. — fillér.
2. Az 1884. évi XVII. t. c. 4., 2''., 51., 126., 158. és
164. §§-ban jelzett forrásokból és megyei segély . 720 „ — „
3. Községi alapból......,.....— „ — „
4. Ipartársulatoktól............— „ — „
5. Tandij cimen............. 1200 „ — „
6. Az 1884. évi XVII. tc. 87. §-a értelmében egyenes
államadó után 2% pótadóból....., • • — „ — „
Összesen: 1920 kor. — fillér.
II. Kiadások. A) Személyi kiadások:
1. Tanitói fizetésekre......................3800 kor. - fillér
2. Igazgatói tiszteletdíj....................200 „ — „
3. Ipariskolai felügyelő-bizottsági jegyző tiszteletd. 80 „ — „
4. Szolga fizetése........................110 „ — „
B) Dologi kiadások:
5. Könyvekre, iró- és rajzeszközökre..........400 „ — „
6. Nyomtatványokra......................100 „ — „
7. Az évi értesítő nyomatására ....... 80 „ — „
8. A 6. évfolyamú „Rajzminta Lapok"-ra előfizetés 24 „ 20 „
9. A 6. „ „Iparosok 01vasótárá"-ra „ 7 „ 20 „
10. Az 1900. évi „Hivatalos Közlönyre" „ 5 „ 30 „
11. Fűtésre és világításra....................500 „ — „
12. Tandij beszedés után 4%................48 „ — „
C) Rendkívüli kiadásokra:
13. Az állandó felszerelés, illetve berendezésre . 160 „ — „
Összesen: 5514 kor. 70 fillér.
Összehasonlítás.
Bevétel............................1920 kor. — fillér.
Kiadás..............5514 „ 70 „
Fedezetlen maradt: 3594 kor. 70 fillér.
TARTALOMJEGYZÉK.
I. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók..................................3
II. Adatok a tanév történetéhez ..........................................4
III. Felügyelet .......................— ........................8
IV. Tantestület ..............................................................................9
V. Elvégzett tananyag ........ ........................................10
VI. Az 1899—900-ik tanévi órarend ......................................14
VII. Jelmagyarázat ........................................................................15
VIII. A tanulók névsora és osztályzata..........................................16
IX. A rajzkiállitáson rósztvett tanulók névjegyzéke ............28
X. Munkakiállitás ......... — ..............................................30
XI. Statisztikai adatok ..................................................................36
XII. Az intézet költségvetése............................................................38