Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.24 MB
2018-08-02 12:46:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
330
1228
Rövid leírás | Teljes leírás (48.17 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1924-1925. iskolai évről
XXXIII. évfolyam.
Szerkesztette:
Szakonyi Géza
igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI NI. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1924-25. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXIII. ÉVFOLYAM
S1IIIKIHTITTI I
SZAKONYI GÉZA
lOAZOATÓ
Tartalomjegyzék.
I. Az 1924—25. iskolaév története ... 1
II. A tanárok névsora és munkarendje ... 6
III. A tanulók névsora........7
IV. Statisztikai kimutatás........12
V. Az 1925—26. tanévben használandó tan-
könyvek jegyzéke........13
VI. Tájékoztató az 1925—26. iskolai évre . . 14
MYJ8J «Ev^o
I. Az 1924-25. év története.
Az 1924—25. iskolaévvel intézetünk fennállásának 33. évét töltötte be.
A nmélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1924. évi junius 2-án kelt 106.000/1923. VI. sz. rendeletével kiadott „Rendtartási szabályzat" alapján a beiratásokat junius 30-tól julius 5-ig végeztük; a pót-beiratások szept. 1. és 2. napján történtek.
Beiratkozott a tanév elején 486 tanuló, a tanév folyamán 5, ösz-szesen 491 tanuló.
A testület alakuló értekezlete aug. 26-án volt. A rendes tanulók javitóvizsgálatát aug. 27-én és 28-án tartottuk. Javitóvizsgálatot tett 64 rendes tanuló, kik közül 24 osztályismétlésre utasíttatott. Aug. 29-én javitóvizsgálatot tett 2 magántanuló, kik közül 1 osztályismétlésre utasíttatott. Különbözeti vizsgát tett aug. 29-én 1 tanuló, ennek alapján a II. osztályba felvétetett. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása szept 3-án történt, a rendes tanitás szept. 4-én vette kezdetét.
Az iskola elhelyezése. A f. tanévben is éreztük a legszükségesebb helyiségek hiányát. E bajon a nagyszünidőben és a tanév kezdetén megindult és nagy buzgalommal folyt tervezgetések sem segíthettek. Rajz-és kézimunkaterem hiányát állandóan éreztük. Tantestületi szoba, igazgatói iroda, tornaterem a fiúiskolával közös. Tanszerfelszerelésünk hiányos, a meglevők a fiúiskola szertárában vannak; helyiség hiánya miatt ujak beszerzését nem is kérhetjük. így legnagyobbrészt a fiúiskola tanszereit kell használnunk.
Tantestület. A nm. vallás- és közöktatásügyi miniszter ur 62.966/1924. ü. o. számú rendelettel Szakonyi Gézáné Kintner Róza tanárt a tényleges szolgálat alol felmentette és nyugdijba helyezte. A nevezett 27 évig működött a tanári pályán. Ez alkalommal is volt tanítványai és kartársai nevében ama hő óhajunkat fejezem ki, hogy a jól megérdemelt nyugalmat zavartalanul élvezze.
Laitin Dánielné Hajas Eszter r. tanárt a nm. vkminiszter ur 1924. évi aug. 25-én. kelt 58.968/1924. VI. ü. o. számú rendelettel iskolánkhoz helyezte, a nevezett ezen állását szept. 11-én elfoglalta.
Tanulmányi ügyek. A tanártestület az elmúlt iskolaévben is teljes odaadással, ügybuzgósággal és lelkesedéssel végezte munkáját. Sza-bályrendeletileg előirt értekezleteket a tantestület rendesen megtartotta. Ezeken a folyó ügyek elintézésén kivül foglalkoztunk a tanulók magaviseletével. előmenetelével, az iskola belső életét érdeklő ügyekkel, a fegyelmezés, nevelés, tanitás kérdéseivel és e megbeszélések alapján egyöntetű eljárásra törekedtünk minden tekintetben.
A tantárgyfelosztás lehetőleg a tanerők szakképesítése szerint történt. Sajnos a kézimunka, torna, ének tanítására nincsenek szakerői intézetünknek, igy ezen órákat is a tantestület elméleti tárgyakra képesi-tett tagjai kénytelenek ellátni.
Nagy gondot fordítottunk az erkölcsi és vallásos nevelésre. A tantestület mindenkor hathatósan támogatta a hitoktatókat. Tanítás előtti és utáni imánkat a magyar Hiszekeggyel végeztük. Növendékeink vasár-és ünnepnapokon felügyelet mellett vettek részt felekezeteik istentiszteletein és vallási gyakorlatain. A róm. kath. tanulók szentmisék előtt szentbeszédet hallgattak; hetenként 1 — 1 délután egyházi énekórájuk is volt, külön az I—II., külön a III—IV. osztályú tanulóknak. Az egyházi éneket P. Mátés Hilárius hitoktató tanította. A kijelölt időben, a szt. gyónáshoz és áldozáshoz járultak, résztvettek a Balázsoláson, hamvazá-son, az urnapi körmeneten, buzaszentelő és keresztjáró napokon szentmisét hallgattak.
Iskolánk tanulóink legnagyobb részét egyenesen az életbe bocsájtja ki. Ezt szem előtt tartva arra törekedtünk, hogy tanítványainkat a magyar nemzeti műveltség részeseivé avassuk és ezt a műveltséget majdan családjuk körében megóvni és terjeszteni tudják, elég erősek legyenek a hasznos, céltudatos munka kifejtésében, erősek a hazaszeretetben.
A tananyag feldolgozásában mindig arra törekedtünk, hogy a tanítás folytonos vonatkozásban álljon a gyakorlati élet követelményeivel, mindent elkövettünk, hogy a feldolgozott tananyagot lehetőleg már az iskolában elsajátítsák.
A tanítás sikerét legjobban biztosítja a szemléltetés, miért erre különös gondot forditottunk, ami nagy nehézséggel járt, mert iskolánk tanszere, szemléltető eszköze nagyon kevés, ugy, hogy sok tekintetben teljesen a velünk egy épületben levő fiúiskola tanszereire, szemléltető eszközeire vagyunk utalva.
A tantermek hiánya miatt gyakran fordult elő osztálycsere. Rajz-és kézimunkaterem hiánya sok nehézséget okoz, ennek dacára a tantestület ügybuzgósága elérte, hogy a tanítás eredménye a követelményeknek megfelel.
Tanítványaink ismeretkörét, szépérzékét a tanítási órákon kívül hasznos olvasmányok utján is igyekeztünk növelni, miért is őket az ifjúság részére kiadott folyóiratok és művek olvasására buzdítottuk.
A tanulók előmenetele. Erről áttekintő képet nyújt a hátrább közölt statisztikai kimutatás, mely szerint az eredmény elég jónak mondható. Több tanulónál a tantestület buzgólkodása és serkentése, sőt a büntetési fokozatok alkalmazása sem eredményezte az óhajtott sikert, ennek okát legnagyobb részt a szülői ház nemtörődömségében, vagy nagy elfoglaltságában kell keresni. Ez alkalommal is kérem a t szülőket, hogy keressenek fel bennünket többször, különösen a szülői értekezletek alkalmával.
Egészségi állapot. A tisztaság fenntartására minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználtunk. Tanulóink egészségi állapota kedvezőtlen volt. Városunkban majdnem állandóan uralkodó gyermekbetegségek tanulóinkat sem kímélték. Március utolsó napjaiban oly nagy mértékben lépett fel tanulóink közt a fertőző természetű náthaláz járvány, hogy a tanítást április 2-án be kellett szüntetni és újból április 17-én kezdtük meg. Mivel ez időre esett a húsvéti szünet, igy az iskola a járvány miatt tulajdonkép 4 nap szünetelt. E járványon tanulóink majd egyharmad része átesett. Ezenkívül sarlachban 4, difteritiszben 1, kanyaróban 33, torokgyulladásban 7, szamárhurutban 6 tanuló volt. A családban előforduló fertőző betegségek miatt hosszabb-rövidebb ideig az iskolát 11 tanuló nem látogathatta.
2
Látogatás. Hivatalos látogatást intézetünkben Nährer Mátyás szakfelügyelő március 3-tól 7-ig végzett. Meghallgatta a tanárok előadásait, megvizsgálta az Írásbeli dolgozatokat, rajzokat, kézimunkákat. Szakszerű észrevételeit látogatásának befejezési után tartott értekezleten közölte.
Kirándulások. Tanulóinkat többször kivezettük a szabad természetbe. Sétáinkat természetrajzi, földrajzi magyarázatokkal kapcsoltuk egybe. Többször elvezettük tanítványainkat ifjúsági mozgókép előadásokra, igy megtekintettük: Vilmos svéd herceg utazása Afrika belsejében; élet a tenger fenekén ; a hasznos és kártékony rovarok; a gólyák élete; az állatok színének a környezethez való hasonulása ; a mocsarak madárvilága; fjordok hazájí; a Földközi tenger környéke ; a daniai cserkészolympiász ; vándormadarakkal Afrikába; gépmadár szárnyán Londontól Konstantinápolyig ; a hollandi királyság, hollandi sziv; Mount Everest meghódítása; az Ur Jézus élete; Budapest; bányától a kohóig cimü filmeket. Felkerestük a város nevezetesebb ipari üzemeit, úgymint a sör- és kenyérgyárat, Transdanubia R. T. villanytelepét és malmát, Szabados Mátyás kékfestő gyárát, ., indenütt a közvetlen szemléletet szakszerű magyarázatok kisérték. A vezetőség mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fogadta tanulóinkat, szakszerű magyarázatokkal, felvilágosításokkal látták el őket; siives fáradozásukért e helyen is köszönetet mondok.
Felmentések. A rajz finomabb kivitele, testgyakorlás és női kézimunka alól való testi hiba okiból 16 tanú ó mentetett fel. A rajz elméleti részét és a rajzokn k körvonalakban való elkészítését a felmentett tanulóktól is számon kell kérni és ennek alapján osztályozni is kell őket. A felmentett tanuló a testgyakorlás és női kézimunka órákon is köteles jelen lenni és fgyeléssel, e!ő<észüléssel, csendes foglalkozással tölteni az időt. Saját érdekükben arra kérem a t. szülőket, hogy csak az esetben kérjék a fenti tárgyak tanulása alól a felmentést, ha leányaik arra teljesen képtelenek.
Önképzőkör. Vezetője özv. Vajdáné Vágner Ilona tanár.
Alakuló gyűlése okt. 4-én volt. Titkárnak Ágh Erzsébet IV. b., jegyzőknek Ví>jda Jolán és Pauk Anna IV., b., pénztárosnak Molvarecz Erzsébet IV. a. oszt. tanulókat választottak meg.
fi kör kéthe énként tartotta gyűléseit; az alakuló gyűlésen kívül összesen 12 gyűl st tartott. Ezek tárgyat képezte 9 szabad eiíadás, 18 felolvasás, 33 szavalat, 2 melodráma, 5 ének, részint zenekisérettei, részint anéikül, 6 zeneszám: kétkezes és négykezes, 3 tánc: két magyar, egy görög, egy monolog, egy dialóg és 8 ifjúsági színdarab. A szavalt költemények néhánya saját szerzeményű, legtöbbje azonban magyar remekíróktól való a vallásos és hazafias érzés szolgálatában, a szabad előadások és "felolvasások 8 esetben az irodalom, hatban a magyar történet, 5—5 esetben saját tapasztalataik, megfigyeléseik, 1—1 esetben a földrajz és művészetek köréből meritették tárgyaikat.
Rendezett a. kör egy márc. 15 i, egy anya- és csecsemő,védő ünnepélyt, tevékeny részt vett a Jókai, a Hősök emlékünnepélyének és a zárő-ünnepélynek rendezésében.
A tagok — legnagyobb részben — szorgalmasak, ügybuzgók voltak. Önmunkásságukat nem annyira felkelteni, mint inkább irányítani, helyes mederbe terelni volt szükség. Legszorgalmasabb volt a III. a.) és legkevesebbet produkált a 111. b.) osztály. \'
4
Eredeti tehetséget eláruló önképzőköri pályamunkájáért az Uránia. 100.000 K-ás adományában részesült Iváncsics Margit III. a. oszt. tanuló. Schless T. helybeli könyvkereskedő cég szives adományából (2 drb. ifjúsági mű) szép könyvjutalomban részesítettük önképzőkörünk két leg-buzgóbb tagját: Pauk Anna és Vajda Jolán IV. b. oszt. növendékeket;, az önképzőkör alapjából könyjutalomban részesültek: Weszely Ilona, Lackenbacher Rózsa IV. a., Rausz Ilona IV. b., Németh Ilona és Heimer Erzsébet III. a. oszt. tanulók. Dicséretet érdemelnek: Weisz Irma IV. a., Liditt Júlia, Szattler Margit és Szendefi Sarolta III. a. oszt. növendékek szorgalmukért.
Fogadják a nemesszivü adakozók ehelyütt is hálás köszönetünket!
A Vörös Kereszt Egylet Ifjúsági Osztálya az 1924—25. tanévben iskolánkban 142 taggal működött. Vezetője Takách Olga tanár.
Az egyesület működése három irányú: szociális, egészségügyi és kézügyességi. Havonként tartott gyűléseken egészségtani megbeszéléseket és felolvasásokat tartottak. Minden osztály élén egy egészségügyi, felügyelő vigyázott a tisztaságra és rendre. Résztvettek a V. K. egészségügyi versenyén. Vezető tanár előadást tartott az anyák szeretetéről, az anyák napjáról. Némely gyűlésen a tagok szavalatokkal és zongorajátékkal kedveskedtek társaiknak. Hetenként munkadélutánokat tartottak, amelyeken különféle játékszereket készítettek, amelyeket azután értékesítettek. Háncsmunkával foglalkoztak. Képeket festettek. Az iskolai ünnepélyekhez, jótékonycélu szinelőadásokhoz szükséges színházi ruhákat, művirágokat ők készítették. Adományukkal a szegények karácsonyi ajándékaikhoz járultak. Általuk készített karácsonyfadíszekkel ékesítettük fel a szegények karácsonyfáját is. Húsvétkor több szegénysorsu tanulótársukat ruhaneművel ajándékozták meg.
Oltáregyesület. Az iskola róm kath. hitoktatója P. Mátés Hilárius a hitbuzgalomi élet fejlesztésére megalakította az Oltáregyesületet 105 taggal. Minden második vasárnap tartott összejövetelt, midőn a növendékek lelki életére szükséges észrevételeket megtette, lelki hajlamaikat helyes irányba terelte és megkedveltette velük a gyakorlati hitéletet. Minden alkalommal rámutatott hibáikra és gyakorlati utmutatást adott a szép lelkület kialakítására. Összejöveteleik tárgysorozatában felolvasások,, szavalatok is szerepeltek, melyek mindig a hitbuzgalmi élet köréből voltak véve. Ünnepélyes tagfelvételt márc. 25-én a templomban tartották számos szülő jelenlétében. Újév napján kárácsonyi előadást rendeztek, midőn bemutatásra került „Angyalszivek karácsonya" cimü színmű. *
Szülői értekezletek. Öt izben tartottunk szülői értekezletet. Okt. 12., febr. 15. napján az I—II., okt. 19., febr. 23-án a III—IV., május 21. napján a I—IV. osztályú tanulók szülőivel. Ezen értekezleteken az igazgató: az iskolában feltűnt és gyakrabban előforduló nehézségekről, dr. Horváthné Kenedy Erzsébet „Az otthon, mint az iskola segítőtársa", „A modern leánynevelés", Deákné Viola Mária „A tanitás módja", „A mai nőnevelés körvonalozása" cimen tartottak előadást. Igyekeztünk a t. szülőket megnyerni az iskola által hirdetett nevelési elveknek és eljárási módozatoknak.
Jótékonyság. A kir. tanfelügyelőség egész tandíjmentességben részesített 67, féltandijmentességben 5 tanulót. Az egész tandíjmentességben részesített tanulók közül 27 tanuló gyenge előmenetele miatt a II. félévi tandijmentességi kedvezményt elvesztette. Segélykönyvtárból
5
kapott 70 tanuló 245 darab könyvet. A nagykanizsai Uránia mozgóképszínház igazgatósága egy ifjúsági pályamunka jutalmazására egyszázezer koronát adományozott, melyet Iváncsics Margit III. a) osztálybeli tanuló nyert el.
Az 1919—20. tanévben végzett tanulók május 31-én tartott ötévi találkozásuk alkalmából 220.000 koronát ajándékoztak egy jó magaviseletű, szorgalmas tanuló jutalmazására, mely összeget Csányi Mária III. A) oszt. tanuló kapta.
Tanulóink is gyűjtöttek és adakoztak különböző hazafias és emberbaráti célokra. Polgári iskolai tanárok házalapjára gyűjtöttek 6,596.381 koronát, a nagykanizsai katonatemető sírjaira 770.000 koronát, a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja részére 1,871.550 koronát, Jókaiünnepély alkalmával befolyt 1,181.000 korona, melyből 590.500 korona a Jókai-síremlék javára fordíttatott, másik felén az ifjúsági könyvtár részére Jókai-müvek szereztettek be; anya-, csecsemő- és nemzetvédő ünnepély alkalmával befolyt 1,595.400 korona, mely összeg az Országos Stefánia-Szövetség és Falu-Szövetség iskolai Falikép-akciója cimü alap javára beküldetett; menekültek könyőrgő-templomára gyűjtöttek 593.600 koronát, 1,421.000 korona értékben 1421 drb. Jókai-emlékbélyeget vettek. Zsófia Országos Gyermekszanatorium-gyüjtőiven befolyt 288.100 korona, az Országos Gyermekvédő Liga javára rendezett gyűjtés eredménye 489.400 korona volt.
Iskolai ünnepélyek. Minden iskolai ünnepély rendezésében a hazaszeretet s az irredentizmus ápolására, a tanulók szépérzékének, irodalmi ismereteinek gyarapítására törekedtünk. Október 6-án Bittner Gizella, december 21-én d. u. rendezett karácsonyi ünnepélyen és február 18-án tartott Jókai-ünnepély alkalmával Deákné Viola Mária, március 15-én dr. Horváthné Kenedy Erzsébet, május 2-án rendezett és 3-án megismételt anya-, csecsemő- és nemzetvédő ünnepély alkalmával Plánderné Zimits Anna mondtak ünnepi beszédet. Május 16-án a sétatéren megünnepeltük a madarak és fák napját, mely alkalommal Fritz Celesztin intézett buzditó beszédet az ifjúsághoz. Május 31-én a hősi halottak emlékét együtt tartottuk a polgári fiúiskolával, mely alkalommal Deák István méltatta a nap jelentőségét. Az ünnepélyek többi részét a növendékek énekei, szavalatai, élőképek és színművek képezték.
Magánvizsgálatok és az iskolaév befejezése. Augu-ztus 29-én magánvizsgát tett 2, december 20-án 3 tanuló. Julius 2. és 3. napján tartandó magánvizsgálatra engedélyt nyert 17 tanuló. A tanitasokat befejező összefoglaló ismétlések junius 15-től 23-ig folytak. A hittanvizs-gálatok a következő rendben tartattak meg: az ág. h. ev. tanulóké junius 11-én, a ref. tanulóké junius 17-én, a róm. kath. tanulóké junius 18-án délután.-
Az iskolaévet junius 29-én hálaadó istentisztelettel és évzáró ünnepéllyel fejeztük be.
II. A tanárok névsora és munkarendje.
Tanév alatt <A Mióta
1 Sorszám Név Szolgálati minőség Képesítés Milyen tantárgyakat tanitott ez évben ? Heti órák szán ■o ra N *o V JZ V > •V ■o lO I tanit ennél az intézetnél?
1 szakonyi Géza igazgató nyelv- és iörténett. szakcsoport, torna Történelem 111. B. Közgazdaságtan IV. A., B. 6 4 51 34 1920 szept. 1
2 Bittner Gizella nyelv- és történettud. szak- csopoi t Magyar 11. A, Nemet 1,11. A. Kézimunka 1. A, C, IV. B. Szépírás 1. C. 19 35 36 25 1922 jun. 1
3 Blázy Mária mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 1., 11. C, Természettart IV. A, B, Torna 1.11. C, 111. A. 19 5 44 9 1918 szept. 1
4 Deákné Viola Mária nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar IV. A, Német 11. C, 11!. A., Tört. IV. A, Földrajz 111. A., Kézimunka 11. C. IP 52 23 11 1921 május 17
5 Fritz Celes/iin mennyiség és természettud. szakcsoport Számtan 1. B, 111. A, IV. B, Egészségt. IV. A, Torna 1, 11. B, IV. A, B, Ének 11. B 18 — 49 9 1919 okt. 1
e Dr. Horv&thné Kenedy Erzsébet rajz Rajz az összes osztályokban 20 6 35 24 1904 aug 29
7 Laitinné Hajas Eszter nyelv- és természettud. szakcsoport Földrajzi. B, 11.A, C, 111 B. Természetr. 1. B, 11. A,C Háztartást. IV. B, Szépirás 1. B 19 22 33 26 1924 szept. 11
8 Kettingné Nagy Erzsébet mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtán 1,11, IV. A, Vegytan 111. A B, Kézimunka IV. A Szépirás 11. A 19 57 25 20 1912 szept. 1
c Mantuanó Mária nyelv- és történettud. szakcsoport Magv^rl. B, C, Németi. C, Földrajz 1. C, Ének 111. A, B, IV. A, B, Karének 18 13 51 20 1918 dec. 11
IC Némethné Wrana Ilona nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar-1. A, Nemet 111. B, IV. A, B, Földrajz 1. A, Kézimunka 11. A, 111. B 19 58 18 15 1924 jan. 7
11 Pianderné Zimits Anna nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 11. C, 111. B, Földrajz 11. B, Szépirás 1. A, 11. C, Torna 1, 11. A, 111. B 18 56 27 14 1919 máj. 12
12 Tafeách Olga mennyiség- és természettud. szakcsoport Számtan 11,111. B,Természetrajz 1. A. C, 11. B, Kgészségt IV. B, Ének 1. A, C. 11. A, C 19 75 30 22 1924 febr. 1
13 I wrdy Anna nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 11. B, Német 1, 11. B, Történelem 111. A, Háztartást. IV. A, Kézimunka 1. B 18 32 22 22 1924 márc 26
14 Vajdáné Vágner Ilona nyelv- és történettud. szakcsoport Magyar 111. A, IV. B. Történelem IV B, Kézimunka 11. B, 111 A, Szépirás 11 B 18 22 43 16 1920 aug. 31
15 P. Mátés Hilár szent Ferenc r. áldozópap Róni. kath. hittan az összes osztályokban 20 — — - 1922 szept. 1
16 Horváth Olivér ág. liitv. ev. lelkész Ág hitv. ev hittan az összes osztályokban 2 — — — 1920 ápr 1
17 Kádár Lajos ref. lelkész Ref. hittan az összes osztályokban 2 — — — 1S03 szept. I
18 Ardai Simon el. isk. tanitó Izr. hittan 1. A, B, C 2 — - — 92 szept. 1
19 özv. dr. Vajda Béláné Bartha Erzsébet tanitónö Izr. hittan 11 A, B, C 2 — — •1923 okt. 26
20 Dr. Winbler Ernő főrabbi Izr. hittan 111, IV. A, B 4 — — ! !- 1P19 szept. 1
III. A tanulók névsora.*
I. A) osztály.
Osztályfőnök: Némethné Wrana Ilona.
Albrecht Adél elégséges, Albrecht Anna elégséges, Altman Mária elégséges, Bagonyai Júlia kimaradt, Bali Mária elégséges, Benedek Irén jó, Brunyai Teréz elégséges, Bunics Ilona elégséges, Bunícs Mária ism. elégséges, Császár Jolán elégséges, Cserey Edith jó, Dobó Piroska jó, Dollinger Katalin jó. Faludi Sarolta ism. elégséges, Farantai Mária elégtelen, Fábián Mária ism. elégtelen, Gábor Mária elégtelen, Gerencsér Aranka elégtelen, Gerencsér Ilona jó, Hágner Jolán ism. elégséges, Heim Rozália elégséges, Hoffer Matild elégtelen, Horváih Erzsébet elégséges, Horváth Irma ism. elégséges, Jákli Erzsébet elégtelen, Katona Teréz kimaradt, Kók Katalin jó, Kollarics Anna jeles, Kovács Irma elégséges, Kovács Piroska jó, Kőszegi Anna elégséges, Kumanovits Erzsébet elégséges, Kurucz Sarolta ism. elégséges, Laskay Gizella ism. elégséges, Levik Mária elégséges, Lónyay Ilona elégséges, Lónyai Mária elégséges, Magyar Mária elégséges, Markotányos Lujza kimaradt, Mar-valits Gizella jó, Matyasics Mária elégtelen, Mayer Klotild elégséges, Nardai Irén kimaradt, Nóvák Magdolna elégséges, Palyó Ilona elégséges, Petróczi Karolin elégséges, Péter Erzsébet kimaradt, Pintér Borbála kimaradt, Sári Mária elégséges, Susik Mária elégséges, Schwartz Irén jó, Szieger Magdolna jeles, Vancsura Emilia elégséges, Vass Éva jó, Wéber Margit elégtelen. Összesen 55.
I. B) osztály.
Osztályfőnök: Fritz Celestine.
Artner Margit jeles, Bernecker Aranka elégtelen, Betlehem Katalin kimaradt, Borza Anna ism. jó, Bunczom Katalin elégtelen, Büchler Margit jeles, Csizmadia Erzsébet jó, Deutsch Ilona kimaradt, Ebenspan-ger Katalin elégtelen, Egyed Mária ism. elégtelen, Entz Mária kimaradt, Fai kas Margit elégséges, Filák Erzsébet ism. elégtelen, Feischner Renée kimaradt, Francsits Hermin jó, Gazdag Anna jó, Gál Erzsébet kimaradt, Gálos Magdolna elégséges, Geiszler Ifona kimaradt, Gerencsér Ilona ism. elégtelen, Glavák Aranka elégséges, Gozdán Margit kimaradt, Guttman Margit elégtelen, Gyöngy Margit ism. elégséges, Gyöngy Teréz ism. elégséges, Herczfeld Irma jeles, Jelenek Eizsébet elégtelen, Józsa Olga jeles, Kalmár Margit kimaradt, Markó Mária jó, Maurer Margit elégséges, Mihálka Margit jeles, Molnár Gizella jó, Nagy Ilona elégsé-
* A név után álló érdemjegy az általános osztályzat.
8
ges, Nagy Margit jeles, Németh Teréz jó, Péczeli Ilona elégséges, Rausz Karolin jó, Ruska Margit elégséges, Salpéter Netti kimaradt, Sáfrán Mária jeles, Sattler Gabriella jó, Schnitzer Ilona elégtelen, Schober Erzsébet ism. elégtelen. Szabó Anna Livia jeles, Szilassy Erzsébet jó, Szűcs Júlia elégséges, Tompek Margit ism. elégtelen, Tóth Ilona elégséges, Varga Mária jó, Vogronetz Júlia elégtelen, Veress Mária kimaradt, Zábó Eleonora kimaradt. Összesen 54.
I. C) osztály.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Ambranovits Olga ism. elégséges, Ansorge Teréz elégtelen, Baján Ilona kimaradt, Bazsó Erzsébet elégséges, Beck Ibolya elégtelen, Benke Julianna jó, Benkes Margit elégséges, Berger Irén elégtelen, Donát Karolin elégséges, Druzsin Izabella elégséges, Franck Mária jó, Gold-berger Gabriella jeles, Haffner Eleonora elégséges, Heiszler Ibolya jó, Horváth Erzsébet elégtelen, Horváth Irma elégséges, Horváth Mária jó, Huchthausen Erzsébet ism. elégtelen, Iván Erzsébet jeles, Jekelfalussy Magda kimaradt, Karancsy Matild jó, Kengyel Zita jó, Klüger Klára jó, Koch Erzsébet elégtelen, Kulcsár Mária elégtelen, Lakatos Mária elégtelen, Lendl Gizella elégséges, Martinás Mária elégséges, Martincsevics Róza jeles, Nagy Ilona elégséges, Németh Ilona elégtelen, Oparnica Anna elégséges, Pap Erzsébet elégséges, Petz Aranka jó, Pék Mária elégtelen, Pintér Ibolya jó, Polgár Ilona elégtelen, Pollák Irma elégtelen, Pollák Katalin elégséges, Pollák Klára elégtelen, Rozs Ilona jó, Slozárek Rozália elégséges, Sipos Gabriella jó, Schwarc Hermin elégséges, Stern Ibolya elégséges, Szabó Ilona jó, Szántó Rózsa kimaradt, Tóth Matild elégtelen, Vajda Izabella jó, Varga Margit elégséges, Vetter Elvira pótvizsgálatot tehet. Virág Anna elégtelen, Weissz Mária elégséges, Zrim Ilona jeles. Összesen 54.
II. A) osztály.
Osztályfőnök: Bittner Gizella.
Bányai Irén elégséges, Bohár Ilona jó, Bődi Erzsébet elégséges, Büchler Edith jeles, Csarankó Etel elégséges, Döme Anna ism. elégséges, Eltér Erzsébet jó, Fekete Ilona jó, Felde Gizella ism. elégséges, Garzó Klotild elégséges, Geiszl Erzsébet kimaradt, Gerencsér Ilona jó, Horváth Teréz jó, Jancsecz Franciska elégséges, Kardos Erzsébet elégtelen, Kálmán Magdolna jeles, Kis Rozália elégtelen, Kisgergely Mária elégtelen, Klein Viktória elégtelen, Kamondy Ilona elégséges, Kovács Mária jó, Kvicsák Margit jó, László Ilona elégtelen, Major Ilona jeles, Markó Lujza elégtelen, Mezgár Margit elégséges, Orbán Katalin elégséges, Ország Erzsébet elégséges, Oparnica Olga elégséges, Pálovics Margit elégséges, Pozsgai Ilona jeles, Pusofski Gábriella jeles, Ritter Józsa elégséges, Ring Mária elégséges, Siklósy Margit elégtelen, Somogyi Eszter jó, Székely Livia jeles, Takács Erzsébet elégséges, Takács Ilona elégséges, Taschner Anna elégséges, Turkovics Mária jó, Vetter Ilona pótvizsgálatot tehet, Weisz Jolán elégséges, Weinberger Margit jeles. Összesen: 44.
9 *
II. B) osztály.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Aigner Margit jeles, Balázs Aranka jó, Baron Rozália elégtelen, Berger Ibolyka jo, Berghofer Emma elégséges, Bäder Magda jó, Brunyai Anna jó, Bölcsföldi Sarolta jó, Császár Mária elégséges, Deutsch Erzsébet elégtelen, Ditmayer Anna jó, Dtirr Mária kimaradt, Fata Erzsébet elégséges, Frk Ágnes elégtelen, Gelencsér Erzsébet elégtelen, Gonda Erzsébet jeles, Gürtler Erzsébet elégtelen, Hódosi Zsuzsánna elégséges, Kedmenecz Anna kimaradt, Kisfaludi Stefánia jó, Kohn Livia elégtelen, Koós Margit jó, Kovács Mária elégséges, Kugler Auguszta elégtelen, Láng Mária jó, Leitner Rózsa Sarolta jó, Márfi Anna ism. elégséges, Molnár Györgyi jeles, Muzikár Mária elégtelen, Nóvák Rozália kimaradt, Rosenberg Olga elégtelen, Sattler Irma jó, Schichtanz Lenke jó, Schiller Katalin jó, Steiner Zsuzsánna jó, Sterbeczki Anna jó, Vajda Ilona jó, Varga Rozália elégséges, Váry Mária kimaradt, Weisz Éva jó, Weisz Rózsi elégtelen, Willner Irma kimaradt. Összesen: 42.
II. C) osztály.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
Andri Mária kimaradt, Antmann Jolán kimaradt, Balog Berta elégséges, Balogh Margit elégséges, Berger Rozália ism. elégtelen, Blum Erzsébet jó, Bölcsföldi Mária kimaradt, Cserép Anna elégtelen, Csordás Mária kimaradt, Dokleja Ilona jó, Egry Ilona elégséges, Gerőfy Mária jó, Golenkó Erzsébet kimaradt, Hajas Kornélia elégséges, Halmos Róza elégséges, Havas Boriska jeles, Heffer Margit elégséges, Ivancsits Mária elégséges, Keschl Mária elégtelen, Kompetár Mária elégtelen, Németh Vilma jó, Osvald Anna elégséges, Perlsz Mária jó, Ridics Ilona jeles, Rusörán Elma jó, Skerlák Erzsébet elégtelen, Snef Gizella elégtelen, Stern Magdolna elégséges, Szabó Margit jeles, Szakátsics Margit elégséges. Szántó Katalin kimaradt, Taschner Ida jó, Tirászi Mária elégséges, Tóth Margit elégséges, Tüke Ilona elégséges, Vadász Judit elégtelen, Vastag Erzsébet jeles, Venczel Anna elégséges, Vogel Margit elégtelen, Vogronecz Mária elégtelen, Weiss Franciska elégséges. Összesen: 41.
III. A) osztály.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
Baksa Márta elégséges, Baumgarten Erzsébet elégséges, Belovics Katalin ism. elégséges, Boros Katalin elégtelen, Breyer Klára elégséges, Bróz Jolán jó, Brüll Anna kimaradt, Czupon Mária elégséges, Csányi Mária jeles, Deutsch Jolán elégtelen, Engelleiter Irén elégtelen, Faludy . Erzsébet elégséges; Farantai Erzsébet kimaradt, Farkas Erzsébet elégtelen, Fiiszár Ilona elégtelen, Friez Margit elégséges, Gábor Katalin elégséges, Gold Anna elégséges, Gutmann Józsa elégtelen, Heimer Erzsébet elégséges, Hirschler Margit jó, Hölzer Erzsébet elégtelen, Holmik Róza elégséges, Horváth Gizella jó, Horváth Anna elégtelen, Ivancsits Margit elégséges, Jandó Mária jeles, Kálmán Ilona jó, Koávcs Gizella kimaradt,
* 10
Kovács Ilona jó, Lachenbacher Irén jó, Lendl Margit elégséges, Liditt Júlia jó, Neumann Ilona kimaradt, Neufeld Rózsa elégséges, Németh Margit elégtelen, Némeih Ilona elégséges, Nink Katalin elégséges, Ötvös Margit elégtelen, Pankász Gizella elégtelen, Perger Erzsébet elégséges, Pollák Ilona elégséges, Pollák Mária ism. elégséges, Pum Ilona jó, Rainiss Irén jó, Ritter Irma elégséges, Szattler Margit elégtelen, Sipos Szidónia elégtelen, Szendefi Sarolta elégséges, Szetler Magdolna jeles, Szélig Aranka elégséges, Tantsits Margit elégtelen, Tóth Ilona elégséges, Török Anna jó. Weisz Ilona jó, Zsigmond Margit elégtelen*. Összesen 56.
III. B) osztály.
Osztál) főnök : Flanelemé Zimits Anna.
Babos Erzsébet elégséges, Balla Klára jeles, Bartha Ida elégséges, Beusterien Rayda elégtelen, Berke Erzsébet elégséges, Becht Ida jeles, Beck Erzsébet elégséges, Bogatin Margit elégtelen, Bogdán Gizella elégtelen, Domány Hermin jó, Egyed Anna elégséges, Erdélyi Margit jó, Fatér Erzsébet elégtelen, Fehér Jolán elégséges, Geiger Gizella elégséges, Gerócs Margit elégséges, Guczogi Anna elégtelen, Hajós Eszter jó, Hardi Kazimira elégtelen, Hauer Júlia elégséges, Herrnstein Klára kimaradt, Hoffmann Edith jó, Horváth Erzsébet elégséges, Jambrovits Paula elégséges, Kisberk Mária elégséges, Klicserics Julianna elégséges, Klicserics Mária ism. jó, Kiüger Magda elégséges, Kreft Anna elégséges, Lampert Mária elégtelen, Ligeti Gizella elégséges, Man uano Márta jeles, Martinás Margit, elégséges, Martincsevics Mária elégtelen, Matolics Lujza elégtelen, Mezgár Erzsébet jó, Molnár Elvira elégséges, Nagy Vilma elégséges, Nóvák Anna elégséges, Pázmándy Elvira jó, Pintér Irén elégséges, Richl Aranka elégséges, Rosenfeld Margit elégtelen, Sió Anna jeles, Skopál Magda elégséges, Somogyi Katalin ism. kimaradt, Stenberger Margit ism. kimaradt, Szabadi Erzsébet efégséges, Szabados Magda elégséges, Szabó Klára jeles, Szigeti Mária kimaradt, Tanczen-berger Mária jeles, Tóth Erzsébet elégtelen, Török Karolin jó, Ütő Zomilla elégtelen. Varga Anna elégtelen, Weisz Ida elégséges, Zakócs Róza elégséges. — Összesen 58.
IV. A) osztály.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Berger Anna elégséges, Bergstein Olga elégséges, Blau Kornélia elégtelen, Böhm Mária elégséges, Bruncsics Mária elégtelen, Brunner Erzsébet jeles, Eltér Irén elégséges, Faics Katalin jó, Farkas Mária jó, Fáhn Margit elégtelen, Gerencsér Jolán jó, Göltl Júlia elégséges, Hajnal Erzsébet elégséges, Hajnal Ilona elégséges, Herrnstein Erzsébet elégséges, Kalmár Borbála elégséges, Kedmentz Anna jó, Király Erzsébet elégséges, Kovács Györgyi jeles, Lackenbacher Rózsa jó, Lajpczig Ilona elégséges, Lovasi Margit jó, Mancsek Erzsébet jó, Mjazovszky Olga elégséges, Molvarecz Erzsébet jeles, Nóvák Margit elégséges, Oparnicza Elvira elégséges, Orbán Erzsébet elégséges, Pápai Mária elégséges, Pintér Katalin kimaradt, Pókecz Teréz jó, Polgár Erzsébet elégséges, Reisz
lt
Magdolna elégséges. Rotter Blanka elégséges, Schichtanz Irén elégséges,. Sinkovics Erzsébet elégséges, Schwarz Erzsébet elégséges, Thury Erzsébet elégtelen, Veszely Ilona elégtelen, Vidovics Mária elégséges, Weisz Irma elégséges, Weisz Margit elégséges, Widder Erzsébet elégséges. — Összesen 43.
IV. B) osztály.
Osztályfőnök; Vajdáné Vágner Ilona.
Ágh Erzsébet jeles, Barta Rózsa jó, Berény Magda jó, Bojt Erzsébet jó, Cseh Rozália elégséges, Deutsch Klára elégtelen, Erdélyi Katalin elégséges, Goldfinger Ilona elégséges, Günser Lili e.égséges, Hencsics Krisztina jó, Henel Klára kimaradt, Janzsa Mária elégtelen, Jerzsa Mária elégtelen, Józsa Ilona elégséges, Kanyar Mária jó, Kardos Terézia kimaradt, Kerber Margit elégséges, Kercza Rozália elégtelen, Koller Erzsébet elégséges, Leitner Györgyi elégséges, Magyar Margit jó, Mechner Margit elégséges, Medj r.orecz Mária elégséges, Nagy Mária elégséges, Némeih Ilona kimaradt, Neumann Anna jó, Novotni Ilona elégséges, Pauk Anna jó, Perlsz Rózsa kimaradt, Pint Erzsébet elégséges, Rausz Ilona elégséges, Rosenfeld Berta elégséges, Schandl Margit elégséges, Schmidt Anna elégséges, Susik Olga elégséges, Szántó Anna elégséges, Szautschek Mária elégséges, Szegő Livia jó. Török Anna elégséges,. Török Katalin kimaradt, Vajda Jolán jeles, Weisz Ediih j\\ Weisz Erzsébet jó, Zábó Magdolna elégséges. Összesen 44.
12
llf. Statisztikai kimutatás
a nyilvános tanulók létszámáról az 1924/25. iskolaévben.
[ Sorszám ||| C i m Osztályok Összeseu
I. A) I. B) I. C) II. A) II. B) II. C) III. A) III. B) IV. A) IV. B)
1 Beiratkozott .....................| 55:54 54 44 ! 42 41 156 58 43 44 491
2 Kimaradt ........................ Az iskolai év végéig járt ............ 6 11 49Í43 3 51 1 : 5 43:37 6: 4 35:52 4:1:5 54 : 42 : 39 46 445
3 Az iskolaév végéig járt tanulók közül Helybeli .................. Zalamegyei ............... Más megyebeli ............ 47 2 42 1 46 3 2 42 1 35 2 33 2 50 2\' 45 : 38 4: 2 5: 2 36 1 2 414 19 12
4 Vallás szerint Róm. kath................ Görög, kath.............• ... Ágh. hitv. ev................ Ref...................... Izr...................... 48 1 33 3 7 35 16 35 1 7 18 2 17 25 1 9 36 16 37 4 3 10 27 3 12 25 j 1 13 319 1 11 7 107
5 Anyanyelv szerint Magyar .................. Német .................. Olasz .................. 49 43 51 43 37 35 52 52 1 1 42 39 443 I 1
6 Születési év szerint 1914. évben született ......... 1913. „ 1912. „ „ ......... 1911. „ „ ......... 1910. „ „ ......... 1909. „ „ ......... 1908. „ „ ......... 20 17 9 3 17 17 7 2 26 17 8 20 14 8 1 22 11 2 2 16 16 3 18 22 10 1 1 1 29 14 \'8 2 2 23 13 2 2 23 10 5 63 110 114 100 44 9 5
7 8 A tanulás eredménye szerint Az osztályt sikerrel végezte Javitóvizsgálatra bocsáttatik Osztályismétlésre utasittatik Pótvizsgálatra bocsáttatik ...... 41 5 3 30 8 5 35 9 6 1 35 3 4 1 27 4 6 26 7 2 36 6 10 41 37 8: 4 5:1 35 4 343 58 42 2
Mulasztások Igazolt orák száma ......... Nem igazolt órák száma ...... 3022 2291 2168 3418 2742:1671 — i — i 9 2235 V624 3919 2519 26610 9
9 A szülők foglalkozása szerint Nagybirtokos, n^ybérlő ...... K sbirtokos, kisbérlő ......... Gazdasági tisztviselő ......... Gazdasági alkalmazott......... Nagyiparos, nagyvállalkozó...... Kisiparos, kisvállalkozó ...... Ipari tisztviselő ............ Ipari segédszemély ......... Nagykereskedő ............ Kiskereskedő............... Házaló-kereskedő, piaci árus Kereskedelmi v. közlekedési tisztv. Kereskedelmi v. közi. segédszem. Keresk. és közieked. munk. napsz. Köztisztv. és közhiv. alk. dijnok Pap, tanár, tanitó............ Másféle ért. s ilyeneknél alk. segédsz Közhivatalban alk, altiszt v. szolga Katonatiszt ............... Katonaaltiszt ............... Nyugdíjas tisztviselő ...... Nyugd. altiszt, szolga v. munkás Magánzó vagy eltartásos ...... Házi cseléd ............... Egyéb vagy ismeretlen foglalk. ... 1 5 1 14 2 9 1 2 1 2 1 1 2 2 5 15 4 2 12 3 1 1 3 1 1 12 1 1 9 1 4 11 2 2 1 1 1 1 3 1 8 4 4 10 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 10 9 1 4 \' 2 4 1 2 1 8 1 2 3 1 2 6 4 1 4 2 1 18 2 1 8 10 2 4 2 2 2 1 1 9 6 4 11 6 3 1 3 1 2 5 1 10 7 1 3 6 1 4 2 3 2 2 1 1 8 3 7 1 2 4 1 2 1 3 4 2 1 5 2 1 1 103 2 3 4 65 5 32 79 9 21 18 16 19 8 4 14 9 18 4 2
13-
V. Az 1925-26. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Fülöp József: Bibliai ismertetés. Ref.
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther Márton Kis kátéja. Ág. h. ev.
Gömöri Ármin: A zsidók története. Vallás- és szertartástan.
Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv, I. rész.
„ „ „ nyelvtan, I. rész.
Dánielné Lamács Lujza: Első német könyvem. Dr. Ágh—Horváth—Molnár—Tcllér: Földrajz, I. rész. Kogutovicz M.: Földrajzi iskolai atlasz. Róth—Schuh—Perényi: Állattan és növénytan, 1. rész. Szenes Adolf: Számtan és mértan, 1. rész. Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, I. rész.
II. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Ó- és újszövetség, polg. leányiskolák részére,
Fülöp József: Bibliai ismertetés. Ref. tanulók részére.
Bereczky Sándor: Jézus élete és tanitása.
Dr. Luther Márton Kis kátéja. Ág. h. ev,
Gömöri Ármin: A zsidók története. Vallás- és szertartástan.
Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv, II. rész.
„ „ „ nyelvtan, II. rész.
Dánielné Lamács Lujza: Második német könyvem. Dr. Ágh—Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz, II. rész. Kogutovicz M.: Földrajzi iskolai atlasz. Róth—Schuh—Perényi: Állat- és növénytan, II. rész. Szenes Adolf: Számtan és mértan, II. rész. Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, I. rész.
III. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Szertartástan. Róm. kath. tanulók részére. Dr. Kovách és Székely: Keresztény vallástan. Ref. tanulók részére. Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid története. Ág. h. ev. tanulók részére.
Dr. Bernsteín Béla: A zsidóság története, I. rész.
Glósz—Reőthy: Stilisztika és verstan.
Lehr A.: Arany János „Toldi\'-ja.
Dánielné Lamács Lujza: Harmadik német könyvem.
Márki és Pallós: A magyarok története, I. rész.
Dr. Ágh—Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz, III. rész.
Kogutovicz" M.: Földrajzi iskolai atlasz.
Hankó Vilmos: Chemia és ásványtan.
Szenes Adolf: Számtan és mértan, III. rész.
Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, II. rész.
IV. osztály.
Dr. Aubermann Miklós: Róm. kath. egyháztörténelem. Dr. Kovách és Székely: Keresztény vallástan. Ref. tanulók részére. Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid története. Ág. h. ev. tanulók; részére.
Dr. Bernstein Béla: A zsidóság története, II. rész.
14
Glósz—Reőthy: Költészettan és irodalomtörténet.
Dánielné Lamács Lujza: Negyedik német könyvem.
Márki—Pallós: A magyarok törtenete, II. rész.
Dr. Kovács Gábor: Közgazdaságtan és jogi ismeretek.
Dr. Lévay Ede: Fizika.
Szenes Adolf: Számtan és mértan, III. rész.
Dr. Juba Adolf: Az ember élet- és egészségtana.
Tiborcz J.—Sebestyénné Stetina J.: Háztartási és neveléstani ismeretek. Gessler Ödön: Gyakorlati és elméleti énekiskola, II. rész.
Róm. kath. tanulók imakönyve: Dr. Vargha Dómján: Jézusom, örömöm.
VI. Tájékoztató az 1925—26. Sskoiai évre.
A javító vizsgálatok aug. 27-én d. e. 8 órakor lesznek. Javitó vizsgálatra olyan példás, jó vagy tűrhető magaviseletű tanulók jelentkezhetnek, kik egy vagy két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen érdemjegyet. Ezek kötelesek bizonyítványaikat legkésőbb aug. 15-ig az igazgatósághoz benyújtani.
E törvényszerű idő eltelte után, az elmaradás kellő igazolása esetén, okt. hó végéig a javitóvizsgálatot csakis a kir. tanfelügyelő engedheti meg.
Azok a tanulók, akik egy vagy két kötelező tárgyhói kaptak elégtelen érdemjegyet, de magaviseletük rossz, augusztus hó l-ig, az igazgatóság utján, a kir. tanfelügyelőhöz folyamodhatnak javitó vizsgálatra való engedélyért. Amely tanuló a jelzett határidőket elmulasztotta, ha tanulmányait később folytatni kivánja, az osztályt ismételni vagy magánvizsgálatot tenni tartozik.
A felvételi, illetve tantervkülönbözeti vizsgálatok aug. 29-én d. e. 8 órakor fognak megtartatni azon tanulókkal, kik az elemi iskola V. és VI. osztályanak sikeres elvégzése után a polgári isk>la 11. vagy III. osztályába óhajtanak átlépni. A felvételi vizsga iránti fo;yamodványo,í legkésőbb julius hó 15-ig az iga7gatóságnál nyújtandók be. Felvételi vizsgadíj tárgyankint 20.000 korona.
Beiratkozások junius 30., julius 1., 2. és 3-án d. e. 8—12-ig, d. u. 3—6 óráig történnek. Sorrend a következő: junius 30-án az I., julius 1-én a II., 2-án a III., 3-án a IV. osztályba lehet beíratni. Pót-beiratások szept. 1. és 2. napián lesznek. Fizetendő dijak: tandíj 340.000 K, felvételi díj 17*000, ifjúsági könyvtári dij 8500, értesítő dij 8500, tanulmányi kirándulási dij 17.000, polgári iskolai segély- és házalapdij 17.000, a III. és IV. oszt. tanulók fizetnek még önképzököri dij cimén 8500 K-t, fűtési dij 50.000, bizonyítvány űrlap 3000 K. Összesen: 469.500 K.
Közalkalmazott, hadiözvegy, hadirokkant gyermeke után, ha bizonyítványa legalább elégséges előmenetelü, szegénységük igazolása esetén a következő dijak fizetendők: tandij 170.000, beiratási dij 8500, ifj. könyvtári dij 8500, értesitő dij 8500, polgári iskolai iskolai segély- és házalapdij 17.000, önképzököri dij III. és IV. oszt. tanulók után 8500 K, bizonyítvány űrlapra 3000 K, fűtési dij 30.000 K, összesen 262.500 K.
Tandij vagy egyszerre, vagy félévi részletekben fizetendő és pedig felerészben beiratkozás alkalmával, másik fele január hóban. A többi dijak beiratkozás alkalmával fizetendők.
15
Az I. osztályba való felvételhez, illetőleg az elsőizben történő beiratkozáshoz a tanuló okiratainak (születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, a himlőoltási, illetőleg ujraoltási bizonyítvány) átadása szükséges. A II—IV. osztályba való beiratásnál a megelőző tanévről kiállított bizonyítvány szolgáltatandó be.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1922. évi január 18-án 7266/1922. VI. ü. b. sz. a. kelt rendelete szerint a tandíjfizetés alól részben vagy egészben a jeles és jó általános előmenetelü tanulók menthetők fel. A tanuló általános előmenetele jeles, ha a szépírást, éneklést és testgyakorlást kivéve a többi tantárgyakból legfeljebb két jó osztályzata van, a többi pedig jeles; az általános előmenetel jó, ha a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb két elégséges fordul elő.
A tandíjmentességet csak a szülő, illetőleg a gyám kérheti. A folyamodványt Zalavármegye kir. tanfelügyelőségéhez címezve a beiratás alkalmával az igazgatóságnál kell beadni. A folyamodványhoz" csatolandó az iskolai és ujkeletü szegénységi bizonyítvány.
A testgyakorlás, a rajz finomabb kivitele, az ének technikai része és a női kézimunka alól való felmentésnek hatósági orvos Írásbeli véleménye alapján van helye. A felmentést a szülő szept. 5-ig Írásban tartozik kérni.
Minden felmentés hatálya csak egy évre szól. Saját érdekükben e helyen is arra kérem a t. szülőket, hogy leányaikat csak az eseiben mentessék fel, ha azok erre valóban képtelenek.
Magánvizsgálatok háromszor tartatnak és pedig augusztus végén, karácsony táján és a tanév végén. Augusztus végén csak azok nyerhetnek magánvizsgálati engedélyt, akik tanulmányaikat, mint rendes tanulók folytatni kivánják. A folyamodványokat a kir. tanfelügyelőséghez cimezve a vizsga határideje előtt legalább két hónappal az igazgatónál kell benyújtani. Magánvizsgálatot tenni szándékozók okmányokkal igazoltan beszámolni tartoznak eddig folytatott öss?es tanulmányaikról, azok esetleges megszakításáról és arról, hogy a közvetlen lefolyt iskolai évet, illetőleg közbeeső éveket, mely magánintézetben, hol és milyen tanulmányokkal, milyen állásban vagy foglalkozásban töltötték. Igazolni tartoznak személyazonosságukat és azt is, hogy — zeneiskolákat kivéve — nem növendékei más nyilvános tanintézetnek. A magánvizsgálati engedélyre vonatkozó szabályszerűen bélyegeit kéréshez mellékelni kell: 1. 10—15 éves tanuló szülője vagy gyámja részéről: a) a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; b) legutóbbi iskolai bizonyítványát, vagy az ezt pótló Tanulmányi Érlesitőt; c) a lakóhely elöljáróságának (helyhatóságának) igazo!ását arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll; d) s esetleg bizonyítványt arról, hogy az iskola elhagyása óta mivel foglalkozott. 2. a 15 évnél idősebb jelentkező részéről: a) születési anyakönyvi kivonatot; b) legutóbbi iskolai bizonyítványt (Tanulmányi Értesítőt); c) előljárósági (helyhatósági) igazolást lakóhelyéről, illetőleg arról, hogy legalább hat hónapja lakik a községben ; d) szabályszerűen kiállilott bizonyítványt arról, hogy az iskola elhagyása óta a folyamodás beadásáig hol és mivel foglalkozott, mi a jelenlegi állása, foglalkozása ; e) a hatósági bizonyítványt erkölcsi magaviseleléről.
Külföldi intézetből jövő magántanuló ezeken kívül a végzett tanulmányaira vonatkozó hivatalos tantervet hiteles fordításban tartozik bemu-
16
tatni. A folyamodványok szegénységi bizonyítvány csatolása esetén bélyegmentesek.
Magánvizsgálati dij minden osztályban tantárgyanként 40.000 K, ezenkivül osztályonként 80.000 K elnöki dij. Közszolgálati alkalmazottak, hadi özvegyek, hadi rokkantak, valamint ezek gyermekei és árvái szegénységük igazolása esetén a felvételi (különbözeti) vizsgálatokért tantárgyanként 10.000 K-t, magánvizsgálati dijban minden osztályban tárgyanként 20.000 K-t s ezenfelül elnöki dij cimén osztályonként 40.000—40.000 koronát fizetnek.
A magánvizsgálati engedélyért folyamodók mindegyike kérése benyújtásakor a kezelési költségekre 15.000 K-t is tartozik fizetni. Tandíj és egyéb dijak ugyanazok, mint a rendes tanulóknál, kivéve az önképzőköri és fűtési dijat, e két utóbbit a magántanulók nem fizetik. Ének és testgyakorlat is tárgyai a magánvizsgának.
ü