Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.25 MB
2018-08-03 09:41:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
225
1012
Rövid leírás | Teljes leírás (89.35 KB)

1932-33 A nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1932-1933. iskolai évről.
XLI. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1933.
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
57314

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M, KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
rr
AZ 1932 — 33. ISKOLAI ÉVRŐL.
XLI. ÉVFOLYAM.
mm
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1933.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA B7314

Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932 — 33. ISKOLAI ÉVRŐL.
XLL ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1933.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA 57314
REV 98
RBV 2010
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Az iskolai év története ......... ... ..................3
II. A könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ... 16
III. A tanári testület és elfoglaltsága ........................17
IV. A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata... 19 Magántanulók ........................ ... 24
V. A nyilvános tanulók statisztikája ........................25
A nyilvános tanulók osztályozásának statisztikája 2(5
VI. A jövő iskolai évre vonatkozó értesítés ..................27
Az 1933—34. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke............................................................31
*»<S
IW
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Arnen.
Változás tankerületünk vezetésében.
1. Dr. Gyulai Ágiost Őméltósága, tanárképző főiskolai igazgató, tan-kerületünk kir. főigazgatója, f. é. január hó 1-én törvényes szolgálali idejének leteltével nyugalomba vonult. Atyai szlenetelliel iii váratlan bucsu-szózata ¡mindnyájunk szivében fájó visszhangra talált. De nyugtat bennünket laz a tudat, hogy igaz ragaszkodásunk, mélységes tiszteletünk és hálás szeretetünk, kisérni fogja Vezérünket az érdemdús pályát jutalmazó nyugalom egész életszakában !s, igy együtt maradunk Vele, mert a polg. iskolai tanárság egész társadalma tudja, hogy a távozó nemcsák a státus lóbb évtizedes reményeit megtestesítő első kir. főigazgatója volt, ki az uj lisztnek fényt és tekintélyt adott, hanoin a tanárság zömének jóságos, nevelő tanára, majd magához emelt munkatársainak minden jó ügyével, nemes törekvéseivel magát azonosítani tudó, szerető atyja volt. Szivünkhöz nőtt Vezérünktől tehát nem is bucsuztunk el, csupán hálás szívvel a legjobb jókivánatainkkal halmoztuk el, kérve a jóságos Istent, hogy példásan munkás, érdemekben oly gazdag életének gyümölcsét jó erőben és egészségben sokáig élvezhesse; nagy tudásával s bölcs életében szerzett felbecsülhetetlen tapasztalataival iskolánk ügyének és a hazának még sok szolgálatot tehessen.
2. Dr. Leiden/rost G/juha tanárképző főiskolai tanár lépeti a távozó kir. főigazgató örökébe. Uj Vezérünk meleghangú, kartársi együttérzést sugárzó beköszöntőjét nagy örömmel vette a tankerület egész tanársága, mert féltett vezéri székünk ismét olyan elismert tekintélyű és tudós férfiúnak jutott, aki annak vállalásával csak további megbecsülést s fényének gyarapítását biztosítja s (a[k,i 13 évi polgári iskolai tanári és 10 évi tanárképző főiskolai tanári munkássága idején annyira összeforrt iskolánk és státusunk ügyeivel, hogy őt egészen a magunkénak mondhatjuk, örömteljes bizó lélekkel, iskolánk és hivatásunk szeretetéből fakadó odaadással sietünk tudós vezérünk irányitó nyomdokain tovább, hogy jobb sorsra érdemes iskolafajunk méltóbb elismertetése, felvirágoztatása s nagy területekre kihaló namzetépitő munkássága minél tökéletesebb lehessen.
3. NűJtrer Mátyás polg. isk. igazgató, Vas-, Zala-, Somogy vármegyék polg. iskoláinak felügyelője, nyugalomba vonulása folytán szintén búcsúzik szivéhez nőtt iskoláitól. Izzig-vérig polgári iskolai ember, aki 10 éven keresztül iminden leheletével, szive minden érzésévelj kimerithetetlén munkabírásának egész erejével, szaktudásának és gazdag tapasztalatainak nagy tárházával szolgálta iskoláink ügyét. Ezt oly példát nyújtó, lelkes, buzdító és irányitó módon tette, hogy ezzel a vele munkaközösségben volt kartársai elismerő nagyrabecsülését és igaz háláját mindenkorra megnyerte.
I.
Az iskolai év története.
A lezajlott tanév, fontosabb eseményeiről az alábbi feljegyzések adhatnak számot.
Alakuló értekezletünket szeptember hó 4-én tartottuk.
Javitó és tantervkülönbözeti vizsgálatok. A javító vizsgálatok szeptember 5-én tartattak meg. Sikerrel vizsgázott 25 tanuló, osztályismétlésre senki sem utasíttatott. A szept. 5-én tartott tantervkülönbözeti vizsgálaton 4 tanuló jelent meg. A vizsgálat sikeres letételével 2 tanuló az elemi iskola V. osztályából iskolánk II. osztályába, 2 tanuló pedig a \'leány-lieeum I. osztályából ugyancsak a II. osztályba való beiratkozásra nyert jogosultságot. Szept. 28-án is tartottunk tantervkülönbözeti vizsgálatot, melyen egy tanulót az elemi isk. VI. osztályából iskolánk II. osztályába vettük fel.
Beiratások. A beiratásokat június 14. és 15-én, a pótbeiratásokat szept. 6. és 7. napjain tartottuk meg. A beiratkozott rendes tanulók száma 396, mely szám a magántanulókével agyüti 405-re emelkedett.
Megnyitás. A tanévet istentiszteletek tartása után sziep\'t. 9-én nyitottuk meg" ünnepélyes keretek között.
Tandíjmentességért 72 tanulónk folyamodott; egész tandíjmentességben részesült mind a 72. Az elengedett tandíj összege 1696 P-t tett ki.
Felmentések. Az igazgató tisztiorvosi bizonyítvány alapján a torna tanulása alól 17, a rajz alól 12, a női kézimunka alól 14 tanulót meny lett fel.
A tanári testület ¿személyi változásai. A folyó tanévet a tanártestület a tavalyi létszámmal kezdte meg, azonban dec. hó folyamán a nm. V. K. miniszter ur Fritz Celesztin tanárt a testvér fiúiskolához osztotta be. Alapos, ériékes tudású, fáradhatatlan és melegszívű kartársat vesztettünk benne, díe reméljük, hogy ideiglenes beosztása nem fog sokáig tartani s újra körünkben fejtheti ki áldásos, lelkes tanári tevékenységét.
Kenediné Raffaelli Anna tanár május 15-étől a tanév végéig terjedő szabadságot kapott, óráit a tanártestület látta el.
Az iskola tanulmányi ügyei, a) A nevelés és oktatás állandóan felvetődő kérdéseinek megbeszélésére 1 alakuló, 10 rendes, i évzáró, 1 rendkívüli, összesen 13 értekezletet tartottunk.
Módszeres kérdések beható tárgyalása főleg az október és februári értekezletek alkalmával folyt le. Október hóban részletesen foglalkoztunk a rajz és általában a művészeti tárgyak tanításának irányelveivel és módszerével. Özv. dr. Horváthné Kenedy Erzsébet főelőadó, nagy szákavatottsággal fejtegette a művészeti tárgyak nagy nevelői és gyakorlati jelentősegél a leánynevelésben. Februári értekezletünkön Polónyiué Obetkó Sarolta tanár ismertette a mai oktatásügyi eszményképét, a munkaiskolát,
5
annak célkitűzéseit és eszközieil, melyekkel önálló, alkotó munkára képes tetterős ifjúságot akar nevelni és felvértezni a mai válságos idők mind keményebbé váló küzdelmeire.
Rendes havi értekezleteinken is — a vonatkozó miniszteri rendelet értelmében tovább fejtegettük a cselekvő-oktatás elveit és a lanév végéig részletesen megvitattuk azt, hogy az I. osztály egyes tantárgyainak keretében miképen kivánjuk megvalósítani a munkaiskola módszereit és feladatait.
Megbeszélés tárgyává lettük továbbá a rendes havi értekezleteken az iskolai élet minden mozzanatát, tudomásul vettük a felsőbb hatóságok rendeleteit, az igazgató látogatásaival kapcsolatos észrevételeket és a kar-társak egymás óráin való hospitálásának tanulságait. Az osztályfőnökök részletesen beszámoltak a tanulók otthonaiban való látogatásaik eredményeivel, melyek üdvösen kimélyít ették a szülői ház és "az iskola közötti nélkülözhetetlen kapcsolatokat.
Szeptember havi értekezletünkön megállapítottuk nagyobb tanulmányi ulaiiik tervezetét, beilleszleltük a tanmenetekbe a kisebb tanulmányi kirándulásokat és elbíráltuk a landijmenlességi kérvényeket. A november és április havi értekezleteken tüzetesen foglalkoztunk a tanulóknak egyénenkinti tanulmányi és fegyelmi szempontból való elbírálásával is. A január havi értekezleten egyúttal megejtettük az I. félévi, a junius havin pedig a 11. félévi osztályozási.
b) Szülői értekezleteink mindenkor többszáz érdeklődő szülő jelen-léiében folytak le s bizalmat, megértést varázsoltak az otthon és az iskola, e két egymást nem nélkülözhető nevelői tényező közös munkálkodásába, ami a sikernek elengedhetetlen záloga. Novemberi értekezletünkön özv. (Ír. Horválhné Kenedy Erzsébet tartott előadást a családi nevelésről, arnei-iyen egész iskolai munkánk alapszik s amelynek támogatását nem nélkülözhetjük. Az április havi értekezleten özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga lanár beszélt az iskoláról, mint a nemzeti érzés, történelmi hagyományok és nemzeti nyelv védőbástyájáról, mely hivatva van arra, hogy a szebb, boldogabb ¡magyar jövendőt megalapozza. A május 28-iki értekezletre azok a (szülők jöttek össze, akik gyermekeiket nem óhajtják tudományos pályára ¡adni, de viszont tulkorainak találják a polg. iskola 4 osztálya után 11—15 éves korban az iskolából való kimaradást. Olyan 2—3 éves felsőbb tagozatú iskolára gondólnak, amelyben leányaik a középfokú iskola I osztályában szerzett ismeretek kimélyitése és kiegészítése mellett olyan gyakorlati ismereteket is szerezhessenek, amelyek a női hivatásnak a legjobban ¡megtelelnek s oljyan készségekre tehessenek szert, amelyek nemcsak az otthon körében hasznosíthatók, hanem szükség esetén kenyérkeresetül is szolgálhatnának. A vall. és közokt. Miniszter Ur Önagyméltó-ságának a polgári iskolákat kifejlesztő reformtervével kapcsolatban tárgyaltuk a kérdést. Ugy a szülők, mint a tanártestület a legnagyobb örömmel vette tudomásul a készülő reformot s azzal kapcsolatban az alábbiak figyelembevételéi kéri: A polg. leányiskola felső tagozatának régen óhajtott kifejlesztését éppen a reformmal kapcsolatban tartja legidőszerűbbnek ugy, hogy egyben az alsó t osztály kissé túlterhelt tantervének nemi könnyítése mellett, nyitassék meg az iskola V.. VI. és VII. osztálya is. A felsőbb osztályok feladata legyen az alsó tagozat művelődési anyagának a tanulók korához és értelmi fejlettségéhez méri kimélyitése és kibővítése. Röviden: iaz elméleti tán/ynk közül az irodalom, a művelődéstörténet, számtan (keresk.), vegytan, test- és egészségtan, lélektan, neveléstan jussanak nagyobb szerephez; a gyakorlati tárgyak közül: közgazdasági, háztartási (sütés, főzés, mosás, befőzés stb.), kertgazdasági gyakorlatok, továbbá női
6
kézimunka (díszmunkák, fehérnemű és felsőruha szabása és varrása) és iparművészeti munkák a kapcsolatos szakrajzzal volnának a főtanlárgyak s ezek az iskola óratervében olyan óraszámmal szerepelnének, hogy az azokban való teljes készség biztositható volna. Kötelező tantárgy lenne továbbá az ének és testgyakorláson kivi.il a gépírás és gyorsírás is. Az iskola az életre nevelő gyakorlati egységes intézmény legyen!
c) Tanításunk\' tervszerűen folyt a Tanterv ós Utasítás alapján készült tanmenetek szerint s az előirt anyagot minden tantárgy keretében elvégeztük. A tanév elején megállapított \'lárgyielosz\'lásuhk ós órarendünk Fritz Celesztin kartársnőnek a fiúiskolához történt beosztása folytán december hóban megváltoztatásra szorult. Az ekkor készült tantárgyfelosztás és órarend a tanév végéig érvényben maradt.
a) Rendkívüli tárgyat nem tanítottunk. A gazdasági válság1 okozta szegénység miatt a tanfolyamokra jelentkezők száma oly alacsonyra csökkent:, hogy német társalgási, francia nyelvi és gyorsíró tanfolyamainkat a folyó tanévben szüneteltetni voltunk kénytelenek. Január és február hóban 6 hetes lánctanfolyamot tartott növendékeink részére Gábor Lajos oki. táncmester igen szép sikerrel.
s) A testnevelésre nagy gondot fordítottunk, igyekeztünk a gondjainkra bízott tanulóifjúság testét és lelkét összhangzóan fejleszteni. Nem mulasztottuk el as tanév eleji és végi magasság- és testsúly méréseklet. A testnevelési órák a fénymázzal bevont padlóju pormentes tornateremben, a játék- és sport-délutánok az iskola ideiglenes játszóterén folytak le, ahol tanulóink a tenniszezésben is gyakorolhatták magukat. Május 25-én tartottuk meg a fiúiskolával együttesen nagyszabású és fényes sikerű tornaünnepélyünket a Zrínyi sportpályán. Már maga a kivonulás is lál-ványosságszámba ment, a pályán pedig ezrekre menő tömeg tapsolta meg őszinte lelkesedéssel tanulóink szép, pontos szabadgyakorlatai), zenés, ritmikus mozgásos tornáját és kecses, tüzről-pattant magyar táncát. Könnyeket csalt a nézők szemébe a befejező színes, hangulatos és meghaló irredenta kép, mely leánykáinknak Nagymagyarország feltámadásába (veteti rendíthetetlen hitét jelképezte. A lelkes közönség meleg elismeréssel adózott özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga tanárnak, ki a legválságosabb időben vette át tanulóink vezényletét a szabadságra merit Kened iné Raffaelli Anna testnevelő tanártól és nehéz helyzetében, páratlan ügybuzgalmával mégis teljes sikerrel vezette nagyhatású torna-ünnepélyünket.
f) Állal- és növényvédelemre is neveltük tanítványainkat minden kínálkozó alkalommal, mit bőségesen nyújtottak a természetrajz, háztartástan, olvasmányok tárgyalása, iskolai és házi írásbeli dolgozatok, valamint a kirándulások. A madarak és fák napját is kirándulás keretében tartottuk meg junius 17-én.
ff) Az osztályfőnöki órák nélkülözhetetlen tényezővé váltak az iskola nevelői feladatainak elvégzésében. A mulasztások igazolása, fegyelmi ügyek elintézése, a rendre, fegyelemre való szoktatás és egyéb osztályfőnöki teendők mellett, tervszerűen vezetve kedvező alkalmat szolgáltattak az erkölcsi nevelés megszilárdítására és a jelentősebb közéleti eseményeknek a gyermek lelkivilágához mért megbeszélésére.
n\\ A vallásos ós hazafias szellem voltak nevelői munkásságunk vezéreszméi és irányitói. A tanítást imával kezdtük és végeztük; tanulóink vallási kötelezettségeiknek a legpontosabban tettek eleget. A róm. kath. tanulóknak saját egyházi énekkaruk volt, mely Twrdy Anna tanárnő vezetésével hatásosan emelte az ifjúsági istentiszteletek bensőségét. A vallásos érzés ki-mélyítésére szolgáltak: a róm. kath. tanulók Eucharistikus
I.eányszövelségc, az ág. ev. növendékek Diákszövetsége és a reformátusok I .eányköre.
A hazafias szellem, az öntudatos nemzeti érzés ápolására bőven nyújtóit módot minden egyes tantárgy, továbbá ifj. köreink, iskolai ünnepélyeink. a közélet eseményei, történelmi és irodalmi évfordulók. Nem mulasztottunk el egy kínálkozó alkalmat sem, hogy rá ne mutassunk trianoni s\'omoru megcsonkitotlságunkra s árra, hogy nemzetünk ügyének feltámadását csak törhetetlen hittel, erős akarattal, kötelességeink buzgó teljesítésével és alkotó munkával szolgálhatjuk eredményesen.
Az iskola társadalmi szereplése. A tanártestület és az iskola mindenkor nélkülözhetetlenül belekapcsolódott városunk hazafias, művelődési és jótékonysági mozgalmaiba. A gazdasági válság állal előidézett nyomor enyhítésére két nagy ruháskosárra való használt, de jókarban levő ruhanemül gyűjtöttünk tanítványaink körében és átadtuk a Szoc. Miss. Társaságnak karácsonyi szeretetadományokkénl való kiosztásra. A Terület-védő Liga nagy nemzeti célt szolgáló revíziós pengőiből mind a 10 osztályunk vásárolt 2—2 darabot. Városunk március 15-én a színház épületében tartott nagyszabású hazafias ünnepségének, énekszámait népszerű vegyíts kar u nk szolgáltatta. Junius 1-én volt itt, a trianoni határszélen, le történelmi ¡nevezetességű városban az országzászló felavatási ünnepsége, melyen országos hirü nevezetességek is szerepellek, kik az ezrekre me,nő lelkes közönséggel együtt elragadtatással hallgatták vegyeskarunknak az ünnepély fényét méltóan emelő kél gyújtó, hatalmasan az ég felé szárnyaló énekét: Kőnig Péter: Madách kardalát és Tigler Árpád szivekbe markoló »Nem, nem, soha« indulóját. A turulmadár fölött büszkén lengéit a kanizsai országzászló, melynek két fehér nehézselyem szalagját Kanizsa magyar leányai nevében iskolánk leánykái adományozták és hímezték hosszú heteken keresztül Kettingné Nagy Erzsébet és Csokié Erzsébet, a kézimunka tanárainak útmutatása és vezetése mellett s a Zalai Közlöny elismerő szavaival élve: beleöllögették abba a jövő Magyarországnak édes reménységét, az iskolájuk szellemének lángoló magyarságát .
A tanári testület társadalmi elfoglaltsága:
1. Polónyi György igazgató. Az Orsz. Polg1. Isk. Tanáregyesület, a Magyar Paedagógiai Társaság\', a Földrajzi Társaság tagja, a Nagykanizsai Iskola egyesület, az Iskola-Szanatórium, a Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizottság, a városi Közegészségügyi Bizottság tagja, a r. k. egyházközség képviselő testületének tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja stb.
2. Bláiy Mária, az O. P. I. Tanártestület, a Mansz, a Soc. Misszió Társ. és a Ker. Tisztviselőnők Egy. tagja.
3. Csöke Erzsébet az Ö. P I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Mansz tagja, az Oltáregyesület választm. tagja és kézimunkázó csoportjának vezetője.
4. Deákné Viola Mária, az (). P. I. Tanáregyesület a Mansz, a Ker. Tisztv. Egy. tagja, az Úriasszonyok Mária Kongregációjának jegyzője.
5. Özu. ár. Horválhné Kenedy Erzsébetaz O. P. I. Tanáregy. tagja, a Ker. Nőegylet, a Szoc. Misszió Társ., a Ker. Tisztviselőnők, a József fhg. Szanal. Egy., a Zrínyi írod. és Müv. Kör választm. tagja.
(). Kenedyné Raffaelli Anna, az (). P. I. Tanáregyesület, a Mansz. a Ker. Tisztviselőnők, a Zrínyi írod. és Müv. kör tagja.
7. Kettingné Nagy Erzsébet, az O. P. I. Tanáregy., a Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Mansz, a Ker. "Nőegylet tagja, a Szoc. Misszió Társ. választmányi tagja.
8
8. Leitinné Hajas Eszter, az 0. P. I. Tanáregyesület, a Földrajzi Társaság, a Zrínyi írod. és Müv. Kör. az Evang. Nőegylet tagja.
9. Mantuano Mária, az O. P. I. Tanáregyesület tagja, a Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet, Urleányók Mária kongregációjának választm. tagja.
10. Planderné Zimits Anna, az O. P. 1. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanító és Tanárnők Egyesületének tagija, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja.
11. Polónyiné Ohetkó Sarolta, az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrínyi írod. és Müv. Kör tagja, az Evang. Jótékony Nőegylet választm. tagja.
12. özv. dr. Pólyáné Kocsics Olga, az ü. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ., a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja.
13. Tfikách Oly\\a, az 0. P. 1. Tanáregy., a Ker.\' Tisztviselőnők, a Mansz, a Szoc. Misszió Társ. tagja.
14. Twrdy Anna, az O. P. 1. Tanáregyesület, a Zrínyi írod. és Müv. Kör, a Mansz tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja éjs a Népgondozó Szakosztály titkára.
Tanulmányi kirándulások. A tanmenetekbe beállított kisebb tanulmányi kirándulásokat, amennyire az időjárás engedte, a tervezetnek megfelelően bonyolitottuk le. Szeptember és október hónapokban természetrajzi sétán voltunk az I. és II. osztályos növendékekkel városunk nagy ligetjében, földrajzi kiránduláson az I. osztályosokkal városunk halárában az alapfogalmak szemléltetésére. Tavasszal szintén rendeztünk ez osztályokkal természetrajzi kirándulást. Háztartásiam órák keretében a IV. osztályos növendékekkel megtekintettünk több kertészetet, baromfitelepet, szövőszékeket és a Stefánia Szövetség mintaszerű bölcsődéjét, természettani óra keretében pedig városunk villanytelepét.
.Két nagyobb egynapos kirándulást is rendeztünk a folyó tanévben: növendékeink egyik csoportjával Keszthelyre, a másikkal Kőszegre.
a) A keszthelyi kirándulás egész munkásévünk boldog ígéretének megvalósulása volt.
Alig pirkadott, máris utrakészen állott 120 intézeli-ruhás leányka. Az állomásfőnökség figyelméből, közvetlen kocsikat kaptunk és igy az átszállás nehézségeitől megszabadultunk. Az utazás kedves kiegészítője volt a kirándulásnak. A madárfüttyös, illatos hajnal beáradt az ablakokon, az erdő, a mező százféle örömével szépségével gyönyörködtette az üde leánylelkeket.
A keszthelyi állomásról autóbuszon rándultunk ál Hévízre. Első utunk a világhírű gyógyfürdőhöz vezetett. Bizony kedvünk lelt volna a bájos lótuszvirágok társaságában lubickolni a kellemes vízben, de időbeosztásunk ezt nem engedte meg.
Innen felsétáltunk az illatos fenyőfákkal koszorúzott hegyre, ahol megtekinntettük a különböző üdülőházakat. A növendékek .őszinte elragadtatással szemlélték a kényelmes, egészséges berendezést és a ragyogó tisztaságot.
Ebéd után ugyancsak autóbuszon visszamentünk Keszthelyre és a karmeliták templomát kerestük fel. Áhítatos lélekkel gyönyörködtünk az egyszerű szépségében fönséges templomban.
Innen elmentünk az Akadémiába és az igazgatóság szíves eugedel-méből megnéztük gazdag természetrajzi gyűjteményét. Az állattani osztályon so"k uj és érdekes dolgot figyelhettünk meg. Szembeötlő volt azonban, hogy a tanulót kétszeresen érdekli az, ami élő és valóság. Tetszett nekik a sok kitömött állal, de mikor megpillantották az aquariumot, nyomban odasereglettek és a kíváncsiság ösztönös elevenségével szem-


léitek azt. Még néhány nevezetesség megtekintése után folytattuk utunkat a Helikoni-emlék felé, ahol áhítatos tisztelettel adóztunk a nemzet nagy jótevőjének.
Hátralevő időnket a Balaton csodás vize mellett töltöttük és gyönyörködtünk a vitorlások tündéri suhanásában.
bármennyire is vonzott a pompás Magyar Tenger, hucsut mondtunk neki azzal az ígérettel, hogy majd a nyáron hosszabb ideig élvezzü,k szíves vendégszeretetét. Egy felejthetetlen nap felemelő érzésévél hagytuk el a várost és szép rendben elhelyezkedtünk a közvetlen kocsikba. Azután felcsendüli a régi, boldog idők sok szépséges riótája, ébredt a történelmi múlt és egyre fájóbban fájt a magyar bánat. Egyre több leányfejeccske hajlott le magába mélyedve, vagy tekintett ki könnyes szemekkel a sötétedő égbolton pislákoló csillagokra.
Magyar sors, hogy a visszaemlékezés aranyfátyolába is bclelopódzik a trianoni gyász fekete érzése.
Sípolt a vonat, megérkeztünk Kanizsára. Meleg szivek vártak itthon^ a könny még ott ragyogott az arcokan, de a bizakodó, fiatalos szivek már a jobb jövő vidám dalát énekelték. Deák Istvánná.
b) Kőszeg -Szombathely Volt junius 8-iki másik egynapos kirándulásunk célja, melyen 53 tanulónk vett részt az igazgató és 3 kísérő tanár vezetése mellett. Szombathelyen keresztül szárnyvonalon utaztunk Kőszegre. A vonat ¡ablakából kitűnően áttekinthettük a repülőteret s kis növendékeink örömrepesve kisérték ragyogó tekintettel a levegőt büszkén hasító \'magyar repülőgépek útját. Gyöngyösapátiban hálás kegy ele Ul szemléltük a (magyar igazság legékesebb és leghatalmasabb szavú harcosának, a nagy Apponyi Albertnek szép, árnyas parkkal övezett kastélyát. Síkföldi gyermekeink élénk érdeklődéssel figyelték a mindinkább emelkedő tájékot s örömmel vegyes csodálkozással üdvözölték a Kőszegi-hegycsoportot az Irottkővel, melyről a hegyeknek nevezett kanizsai szőlőhalmok ulán végre világosabb fogalmuk lett. Kőszeg1, a Gyöngyös palak mellett fekvő kies vidékü város maga is azonnal megnyerte mindnyájunk szívét csinos, rendezett és bámulatosan tiszta utcáival. Tele tüdővel szívtuk a hegyvidék balzsamos levegőjét, melyet friss ózonnal telitett a négyszer-öUzör is visszatérő nyári zivatar és futózápor, úgyhogy a liires kőszegi Kálváriának csak messziről intettünk üdvözletet s rövid néhány órai időnkel most már tisztán Kőszeg sok százados történelmi emlékeinek szenteltük. Meghatva állottunk a tavaly újjáépített és az országos .furisich-ünnep-ségen, a Kormányzó Ur őfőméltósága jelenlétében felavatott Városkapu boltívei alatt, hol a baloldali remlekbs készült dombormű alall a kőszegi ostromnál 100 év elolt eleseti vitézek neveit, a jobboldali alall pedig a világháború kőszegi hősi halottaiét olvashatja a hálás utókor. A kapu fölötti hatalmas toronyban helyezik el a muzeumot s csak a frissen vakolt falak kiszáradását várják a ládákban felhalmozott ősi emlékek: régi fegyverek, középkori kinzóeszközök, hóhérpallosok, régi ötvösmüvek, vas-pántos nehéz ládák, melyek a céhek iratait őrizték stb. A Belvárosba lépve a sok százados mull történelmi levegője csapta meg a XX. század gyermekül. A XV. századból való városháza újjáépített alakjában is megőrizte a regi izlést és hagyományokat. Átellenében áll a Szent Imre templom, a hajdani magyar plébánia templom, mely a lakosság számaránya szerinl felváltva hol a katholikusoké hol a protestánsoké volt s érdekes felemás stílusában hiven szemlélteti a viszontagságos hajdankor, a török és német dúlások, vallási és politikai háborúk szenvedéseit,, véres küzdelmeit, pusztításait s az azok nyomán szükségessé vált újjáépítések,
10
javítgatások, toldozgatások nyomait. így került hozzá az eredetileg\' román izlésü ¡épülethez egy gótikus szárny, majd barokk oltárok, diszlelek slb. Egy darab kővé vált történelem az ősi Jakab-templom is, hajdan a jezsuiták. ma a bencések temploma, melynek kriptájában a hős Jurisich és korán elhunyt gyermekei, valamint Széchy Mária, a murányi Vénusz, kaptak örök nyugvóhelyet. Csendes meghatottsággal vonultunk tovább a híres várhoz, mely századok leforgása alall gyökares változásokon ment ugyan keresztül, de három ősi tornya móg áll s még ma is mlegvannak a nyomai a felvonó híd tartóinak s megvannak az árkok, mielyekí a várat körülvették. Kőszegi utunk feledhetetlen élménye a csodaszép gót stilusu Jézus szive templom is, miely már a legújabb idők remekműve. Meg-> tekintettük végül a polgári fiúiskolának gazdag szertárait, gyönyörű dísztermét és értékes, tanulságos színes kézimunka kiállítását.
Lelkünkben a legendás műit és szomorú jelen emlékeivel hiszen Kőszegnél is a trianoni határ meredt felénk •- tértünk vissza Szombati« helyre, ahol egy forgalmas, fejlődő város lüktető életét ismerhették meg tanulóink. A hires Széchenyi-téren láttuk a hatalmas püspöki palotát, továbbá a papnevelőintézet előtti díszkertben Szombathely első püspökének, az áldozatkészségéről hires Szily Jánosnak, a Városháza előtti parkban pedig a nagy klasszikus ódaköltőnek, Berzsenyi Dánielnek szobrát. Áhítatos szívvel léptünk be a nagy szombathelyi egyházfejedelem adományából épült hatalmas székesegyházba, melynek értékes freskókkal díszített mennyezetét gyönyörű korinthusi oszlopok tartják. A templom magában foglalja a festészet, szobrászat és műipar remekeit. Megtekintettük továbbá a hires Vasvármegyei Muzeumot, mely páratlan gazdaságban mutatja be az egykori Sabaria környékén kiásott őskori és római régiségje-ket. Vasmegye eredeti, értékes néprajzi és egyéb gyűjteményeit.
Nem mulaszthatjuk el, hogy felejthetetlen élményekben oly gazdag kirándulásainkkal kapcsolatban az egész tanártestület leghálásabb köszönetét ne fejezzük ki dr. Tholway Zsigmond kir. postafőfelügyelő, posta-főnök urnák, aki kirándulásaink előkészítése és sima lebonyolítása érdekében. távbeszélő utján megbeszéléseket folytatott nemcsak á Máv. vezetőségével, hanem egyéb tényezőkkel is, miáltal kirándulásaink sikerét nagy részben biztosította.
Hálás köszönetet mondunk továbbá Nährer Mátyás polg. isk. felügyelő urnák, aki páratlan vendégszeretettel bocsátotta rendelkezésünkre a kőszegi polg. iskola tornatermét és gondoskodott tanulóink kényelméről, valamint Freiszmuth József tanár urnák a szíves, fáradhatatlan és szakavatott kalauzolásért.
Fogadják végül hálás köszönetünket a szombathelyi kartársak, elsősorban Soltész József, Soltészné V.ass Erzsébet fiúiskolái tanárok és Soltész László oki. polg. isk. tanár, akik szíves készséggel siettek segítségünkre, hogy a városukban töltött néhány órát minél hasznosabban és kellemesebben használhassuk ki.
Ifjúsági köreink, a) Az ijj. önképzőkör szeptemberben alakult meg. Titkár lett: Ketting Klára IV. b. oszt. tanuló, jegyző: Ackermann Ilona. IV. a. és Radios Margit IV. b. oszt. tanulók, pénztáros: Somogyi Magda IV. b. oszt. tanuló.
A kis tagok megható igyekezettel, lelkesedéssel készültek a kör j>\'yü-léseire, mJelyek mindegyike kedves, színes, felejthetetlen élmény volt számukra. Október 22-én ünnepi gyűlést tartottunk Arany János emlékezetére, halálának 50-edik évfordulóján. A tanár-elnök méltatta a Toldi költőjének hervadhatatlan érdemeit, a tagok őszinte érzéssel és itt-ott komolyan megcsendülő drámai erővel szavaltak Arany költeményeket. Novem-
11
béri gyűlésünk Gárdonyi Géza méltatásának jegyében folyt le, kinek életét és írói kiválóságát Kelling Klára titkár méltatta igen ügyes és kedves felolvasásban. Januári gyűlésünk Erdély jeles fejedelmének és Lengyelország egyik legnagyobb királyának, Báthori Istvánnak emlékét elevenítette fel, születésének 100 éves fordulóján. A tanár-elnök ismertette a kiváló magyar férfiú világtörténelmi jelentőségét, megvilágította a magyar-lengyel kapcsolatokat, melyeket az átkos trianoni béke meglazított, közénk verve a bitorló cseh hatalmai, s abbeli reményének adott kifejezést, hogy lesz még magyar-lengyel határ és magyar-lengyel együttműködés. Márciusi ünnepi gyűlésünkön Bettlheim Klára IV. b. oszt. tanuló lartoii sikerült felolvasást a szabadságharc nőalakjairól. Májusi diszgyülésünket az anya- és csecsemővédelem szent eszméjének szenteltük. Többi gyűlésünkéi is ügyes felolvasások, lelkes szavalatok, ének- és zongoraszámok, nemes versenyek és talpraesett bírálatok tették változatossá és élvezetessé. Egyik legfontosabb céljául tűzte ki a kör zengzetes, szép nyelvünk eredeti tisztaságának és tősgyökeres zamatjának védelmét. Buzgón irtottuk a köznyelvel is, sűrűn fertőző fölösleges id igen szavakat, idegenszerűségeket, pongyolaságokat és gyűjtöttük a magyaros, színes, hangulatos szólásokat. A kör készítette elő iskolánk nyilvános ünnepélyeinek műsorszámait is.
Buzgó működésűkért külön dicséretet érdemelnek: Kelling Klára IV. b. oszt. tan., Buváry Ibolya, Gálos Gabriella, Pandúr Irén és Vida Gabriella IV. a. oszt. tanulók.
A kör tagjai lelkes buzgósággal vettek részt kedves lapjuknak, az Ifjú Polgárok Lapjának pályázatain. A nyertes tanulók a következők:
a; Verspályázat. Arany 12 balladájának megtanulásáért dicsérő oklevelet kaptak: Gaál Ilona III. a.; Beck Zsuzsa 111. b., Szabó Rózsa 111. b., Tenk Anna III. b„ Weinberger Éva III. b., Bogdán Klára IV. a.. Lány Mária IV. a., Tóth Anna IV. a., id. Varga Ida IV. a., Horváth Edit IV. ,b„ és Kelting Klára IV. b. oszt. tanulók.
b) Irodalmi pályázat. Aranyt méltató dolgozatáért aranyérmet kapott Brassányi Edit ÍV. b. oszt. tanuló, bronzérmet Nagy Márta III. c. oszt. tseuíia: dicsérő oklevelet: Kelling Klára IV. b.. Somogyi Magda IV. a. % Weinberger Éva III. b. oszt. tanulók.
c) Rajz- és kézimunka pályázat. Toldi egyik jelenetét (Bence rátalál Miklósra a nádasban) ábrázoló tüfesléssel és rátétmunkával készitett ké-wfért aranyérmet kapóil Ketting Klára IV. b. oszt. tanuló, Toldi tí. énekének megható jelenetét (Miklósnak váratlan betoppanását édesanyjához) ábrázoló ceruzarajzáért pedig dicsérő oklevelet Nagy Márta III. c. oszt. tanuló.
dj Számtani pályázat. Ketting Klára számtani versenydolgozatát Bo-Ivai emlékéremmel tüntette ki a bírálóbizottság, Nagy Mártáét dicsérő oklevéllel.
Az emlékérmek azért is értékesek,, meri Arany János halálának 50. évfordulója emlékére egyedül az Ifjú Polgárok Lapja veretett érmekel, Bolyai érem pedig még eddig nem volt Magyarországon.
Az IIj. Önképzőkör tanár-elnöke: Polónyiné Obetkó Sarolta.
b) Ifjúsági Vöröskereszt. Vezetője: Takách Olga tanárnő. Az osztály szeptember hó közepén alakult meg 94 taggal s nagy kedvvel és buzgósággal kezdett hozzá szociális, egészségügyi és kézügyességi programjának megvalósításához vezető tanárnő havi értekezleteken egészségügyi előadásokat is tartott.
Mint a tavalyi évben, ugy az idén is sokát foglalkozott előadásában a szükséges testedzéssel, mint a tüdővész elleni küzdelem leghathatósabb eszközével és még több egészségügyi kérdéssel.
Kifejlesztette előadásaival a kis juniorok szivében a felebaráti sze-
12
reletet, amely csak akkor életképes, ha jó tettekben nyilvánul meg. Irgalmai érző, a szegény embertársakat szerető szivekre különösen ma nagy szükség van, amikor embertársaink a munkanélküliség teremtette nyomorban sínylődnek.
Minden osztály élére egészségügyi felügyelőket állított.
A sportalap 10o/o-ából befolyt összeg egyrészén munkaanyagot vásároltak és igen sok szép kézimunkát, mint: hímzett zsebkendőket, rá\'letes párnákat, teritőket stb. készítettek. Csöke Erzsébet karlársnő gondos vezetése alatt.
Karácsony táján a juniorok osztálytársaik körében sok, már általuk nem használt ruhát, cipőt gyűjtöttek, melyeket kijavítva a helybeli Soc. Misszió jótékony céljaira ajándékoztak oda.
Csoportunk az idei évben hal szegény tanulónak a tandiját részben vagy egészben fedezte. A kis juniorok szorgalmas munkáikkal hozzájárullak csoporlunk anyagi gyarapodásához.
Mivel kötözőszereink és a szükséges gyógyszereink elfogytak, ezeket ujakkal pótoltuk, hogy valami kisebb baleset folytán megsebesült társainknak segélyt nyújthassunk.
Idei működésűnk f. évi junius hó 15-én tartóit üléssel záródott.
Takách Olga, ifj. ök. tanárjelnök.
c) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az Ifjúsági Sportkör 1932/33. tanévi működéséről. A sportkör neve: Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Kerület: Székesfehérvár, csoport: Keszthely. A sportkör igazolási száma: 310. Megalakulási ideje: 1926. A sportkör tiszteletbeli elnöke: Polónyi György igazgató. A sportkör vezetője: Ks-i tea iné Raffaeüi Anna, Csengery utca 33. A sportkör vezetője test -nevelési tanár-e? Igen. Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 396. A magántanulók szánra: 9. A testgyakorlás alól felmentettek száma: 17. A testnevelési alapra fizető tanulók összes száma: 3cS2. A sportkörben működő lagok száma: I. korosztály 10—12 évesek: 85, II. korosztály 12—11 évesek: 139. Összesen 224 tanuló. Működő szakosztályok: atlétika, torna, játék, lánc és tennisz. Vari-e az intézetnek tornaterme? Tornatermünk közös a fiúiskolával, 159 négyzetméter, padozata lakkozott deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas (udvara? Van, de kicsi. Hány négyzetméter? 250 négyzetméter. Külön játszóterünk csak ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy "lebontott épülettömb területét a város játszótér céljára ideiglenesen átengedte, ennek területe 1900 négyzetmétér. A tagok hetenkint egyszer, szerdán délután gyakorolnak. Uszoda nincs. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. Kisok versenyen nem vettünk részt. A sportkör vagyonának mrilt évi maradványa: "948.25 P. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt 30%-os részesedés: 275.04 I\'. A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 211.62 P. Pénzmaradvány: 1081.67 P.
A sportkör újra alakuló gyűlését szeptember hó 25-én tartolluk meg. A tisztikar tagjai: Ifj. elnök: Kállai Erzsébet IV. a. oszt. tanuló, alelnök: Bettlheim Klára IV. b. oszt. tanuló, szertárosok: Brassányi Edit IV. b,, Horváth Ilona IV. a., "Bernecker Mária IV. a. és Radics Margit IV. b. cszt. tanulók.
A II. korosztályból alakított mintacsapát résztveit a \'helybeli Városi Színházban, február 6-án tartotl finn-magyar tornábem utalón s zenés-ritmikus gyakorlatok bemutatásával nagy tetszést aratott. A fiúiskolával közösen rendezett tornaünnepélyünket május 25-én tartottuk meg a Zrinvi sportpályán zsúfolt tribünök előtt.
Kenédiné Raffaplli Anna, sportvezető tanár.
d) Eucharisztikus Leányszöuetség. A ¡szövetségei szepl. 21-én alakitól luk meg és a tagokai két csoportba osztva a tisztikart kijelöltük.
Az I. csoporthoz a III. ós IV. oszt. tan. közül 83 növendék tartozóit. Ezeknek iij. elnöke: Somogyi Magdolna IY. a. oszt, titkára: Ketting Klára IV. b. oszt., és jegyzője: Nagy Márta III. c. oszl. tanulók vollalc.
x\\ II. csoporthoz az I. és II. oszt. növendékek közül 60-an tartoztak. 1] csoportban az ilj. elnök: Vincze Anna II. b. oszt., titkár: Szigeti Erzsébet II. b. oszt., jegyző: Czimmermann Gizella II. oszt. tanulók lettek. Mindegyik csoportban kéthetenkint tartottunk gyűlést, melyen a szentek életével é,s legendáival foglalkoztunk és rámutattunk arra, hogy iriikép követhetjük mi a szenteket.
Nov. 19-én közös gyűlés keretében ültük meg a szövetség fennállásának 10 éves jubileumát. Jegyzőkönyvek nyomán visszatekintettünk a Leányszövelség mulyára és munkásságára.
Dec. 8-án ünnepélyes tagavatást tartottunk, melyen 33 növendéket vettünk fel szövetségünkbe.
A tagok kevés kivétellel járattak hitbuzgalmu folyóiratot és az azokban hirdetett pályázatokon sikeresen vettek részt. A tagok gyakran járullak a szentáldozáshoz.
P. Bakoss Gáspár, vezető-elnök.
Iskolai ünnepélyeink. — 1. Sziept. 9-én volt a tanév ünnepélyes megnyitása és a fegyelmi szabályok felolvasása.
2. Okt. 6-án a fiúiskolával közösen áldoztunk az aradi vértanuk emlékezetének. Vegycskarunk Ketting Ferenc tanár vezetése mellett elénekelte a Magyar Hiszekegyet. Buváry Ibolyka IV. a. oszl. tanuló: Ábrányi Emil: Tizenhárom c. költeményéit szavalta. Ünnepi beszédet mondod Hajas Eszter tanár. Ketting Klára IV. b. oszt. tan. Vályi Nagy Géza: Október 6 c. költeményét szavalta. A vegyeskar gyászdalt énekelt, majd Gálos Gabriella IV. b. oszt. tan. Szathmári István: Tizenhármán c. költeményét adta elő. Végül a vegyeskar elénekelte a Szózatot.
3. Nov. 1-éii kegyeletes gyász ünnepélyt tartottunk, szintén a fiúiskolával együtt, a temetőben a hősök sírjainál. A vegyeskar a Himnusszal nyitotta meg az ünnepélyt. Buváry Ibolya IV. oszt. tan. Szegedi László: Keresztfa lelt hazánk c. költeményét adta elő. Kerezsi Géza tanár mondotta az ünnepi beszédet. A vegyeskar gyászdalt adott elő. Donát István IV. oszt. tan. Gyula diák: Éjféli álom c. költeményét szavalta. A vegyes-kar a Hiszekeggyel zárta be az ünnepélyt.
1. Március 15-iki ünnepélyünk műsora: 1. Vegyeskar: Hiszekegy, 2. Ábrányi Emil: Kossuth sir ja, előadták Pintér Katalin, ifj. Varga Mária és Weisz Erzsébet II. b. oszl. tanulók. 3. Ünnepi beszédet mondott Horváth József IV. oszl. tan. 1. Parti Lajos: Talpra magyar, élőadja a vegyeskar. 5. Ábrányi Emil: Erős hit, előadta Horváth Edil IV. b. oszt. tanuló. 6. Jakab Ö.: Március 15, szav. Hegedűs Gyula IV. oszt tanuló. 7. Szózat.
5. Május 14-én anyák napját tartottunk a következő műsorral: 1. Hiszekegy, "előadta a leányiskola énekkara Twrdy Anna tanár vezetésével.
2. Móra László: Anyám tűje, szavalta Somogyi Márta I. b. oszt. tan. 3. Ünnepi beszéd, mondta Polónyiné Obetkó Sarolta tanár. 4. Édes anyám is volt nékem. Mi fehérlik stb. népdalok, előadta az énekkar. 5. firól\' Zichy Géza: Anyánk, szavalta Grosz Éva II. b. oszt. tanuló. 6. Az édes anya, felolvassa Pandúr Irén IV. oszt. tan. 7. Ölbey Irén: Szeresd anyádat, szavalta Horvát Edit. IV. b. oszt. tanuló. 8. Himnusz.
6. Május 28-án a fiúiskolával közösen ültük meg a hősök napját. 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Gyóni Géza: Csak egy éjszakára, szavalta Do-
14
nát I., IV. a. oszt. tanuló. 3. Árpád honának népe, előadta a vegyeskar.
4. Ünnepi beszédet mondott Marinovics Alajos tanár. 5. Tordai Ányos: Magyar harangok, szavalta Nagy Márta III. c. oszt. tan. 6. Himnusz.
7. Június 17-én. Madarak és fák napja. 1. Népdalok, előadta a leányok énekkara Tvvrdy Anna tanár vezetésével. 2. üallos Margit: Más tavasz van, szavalta Horváth Rózsa I. a. oszt. tanuló. 3. Beszédet intézett az ifjúsághoz dr. Horváthné Kenedy Erzsébet. 4. Dallos Margit: Valahol távolban, előadta Zweig Ibolya IV. b. oszt. tanuló, 5. Rózsabokor virág-, zik a halmon, előadta a leánykar.
8. Junius 25-én. Záróünnepély. 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Feleki
5.: Egy felvidéki iskolában, szavalta Gálos Ella IV. a. oszt. tanuló. 3. Madách kardal, vegyeskar. 1. Sajó Sándor: Vagyunk még magyarok, szavalta Buváry Ibolya IV. a. oszt. tanuló. 5. Tigler Árpád: Nem, nen^ soha, előadta a vegyeskar. (j. A IV. osztályos növendékek nevében búcsúzott az iskolától Kelting Klára IV. b. oszt. tanuló. 7. Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása. 8. Himnusz.
Nyilvános ünnepélyeinken, valamiül a város és az írod. és íMüv. Kör ünnepségein fellépő vegyeskarunk magas színvonalú és .sziveket-lelke-ket magával ragadó teljesítménye Kelling Ferenc tanár-karnagy utolérhetetlen hozzáértésének és lelkes, soha nem lankodó fáradozásának érdeme. : \'-\' ^;\' | ^ , .
Nyilvános ünnepélyeinken kivül egyes tanórák keretében a következő kegyeletes ¡megemlékezéseket tartottuk. Okt. 15-én Klebelsberg Kunó gróf áldásos működését és korszakos fontosságú alkotásait méltattuk. Okt. 22-én a legnagyobb magyar epikusnak, Arany Jánosnak emlékezetét ültük meg. Okt. 31-én a takarékosság jelentőségét világítottuk meg mind az egyes ember és családok, mind a nemzet szempontjából. Nov. 7-én Gárdonyi Gézái, Az én falum íróját hoztuk közelebb az ifjúság szivéhez. Nagyatádi Szabó István szobrának leleplezése kapcsán szólottunk e rendkívüli kisgazdavezér érdemeiről és a kisgazdatársadalom nemzetiientartó jelentőségéről. Dec. 10-én felidéztük a világháború emberfeletti hadi teljesítmény eil és a limanovai győzelmei. Febr. 19-én nemzetünk legnagyobb jelenkori államférfiának és szónokának, gróf Apponyi Albertnek temetése napján, gyászistenitiszteleten vettük részt tanulóinkkal, másnap az osztályfőnökök méltatták a rendkívüli egyéniség fényes tehetségeit, melyeket egész életében hazája szolgálatába állított és munkás, önzetlen élete végső, egyetlen nagy célját, a trianoni igazságtalanság megváltoztatását, melyért oly tiszteletreméltóan és oly megdönthetetlen érvekkel harcolt, hogy az egész világ résztvevő figyelmét felkeltette letiport, lesújtott nemzetünk igaz ügye iránt.
A könyvnapot felhasználtuk arra, hogy a magyar könyv, a magyar irodalom jelentőségéről meggyőzzük tanítványainkat és szivükre, lelkükre hassunk, hogy szeressék nemzetünk nyelvét, irodaimiát, a jó magyar könyvet, melynek hivatása, hogy a tudás Világosságát, a nemes érzések liszi\'itó hatását ós az igazság erejét terjessze és segítse diadalra.
Tanulóink egészségi állapota általában kielégítő volt, de azért gyengébbnek mutatkozott a tavalyinál, mert az egyre fokozódó szomorú gazdasági állapotokból kifolyólag sok a nem megfelelően táplált, ínséges nedves lakásban elő sápadt, vérszegény, szívbajos és tüdőcsucs-hurutra hajlamos gyermek. Egyik IV. osztályos tanulónk fél esztendőt töltött a szentgotthárdi iskola-szanatóriumban, ahonnan pihenten, megerősödve tért vissza, hogy a tanévet befejezze. A tél utóján lezajlott influenza-járvány könnyebb lefolyású volt. Egyéb fertőző betegségen (ka-
15
nyaró, vörheny, difleria) lelég sürün estek át növendékeink minden komolyabb következmény nélkül, néhány vidékről bejáró tanulónkon pedig váltólázas megbetegedés mutatkozott.
Dr.Góáa Lipót főorvos nr hivatalosan kétszer megtekintette intézetünket, megejtette a szokásos szem vizsgálatot, a tanév elején pedig l tanulónkat ujraollotta. Külön köszönetet kell a főorvos urnák mondanunk^ azért a szíves, önzetlen készségért, mellyel kisebb balesetek és rosszullétek alkalmával segítségünkre sietett.
Hivatalos iskolalátogatás a felettes hatóság részéről a lezajlott tanévben nem volt.
A jótékonyságot főleg Vöröskeresztes Ifj. Csoportunkban gyakorolt ák növendékeink.
A tanulók segélyezésére szolgált ifj. segélykönyvtárunk is, melynek kezelését a tanév folyamán a távozó Fritz Celesztin "kartársnő-től Twrdy Anna tanár vette át. A folyó tanévben 112 tanulónk részesült 500 drb könyvsegélyben, ami 896 P-t tesz ki. Közalkalmazottak, hadiárvák és hadirokkantak gyermekei, kiknek legalább jó magaviseletük és legalább általános elégséges éiőmene\'íelük volt, 50»/o-os tandíjkedvezményben részesültek. Több szegény,sorsú, vérszegény tanulónk kapott ingyen tej-tízórait, egy növendékünk pedig felváltva ebédelt a tanártestület tagjainál, amely egy tanuló beiratási és vegyes dijait is megfizette. Az Izr. Nőiegylet 46 P-t, az Izr. Leányegylet szintén 46 P-t adományozott szegény tanulók tandijsegélyére, az izr. hitközség pedig több tanulót látott el a télen meleg lábbelivel.
Magánizsgálatok — A szept. hó 5-én tartott javító magánvizsgálaton az igazgató, a Idec. hó KJ-án tartott javítón dr. Vajdinger Gyula min. tanácsos, a középiskolai ügyosztály főnöke elnökölt. A tanévvégi magánvizsgálaton !) tanuló jelent meg. A vizsgálat írásbeli része junius Í2— 13-án folyt le, a Iszóbeli vizsgálatot junius 20-án tartottuk, elnökölt vitéz dr. Pelhő Endre kir. főigazgatósági előadó.
Az iskolaév befejezése. Az iskolai évet a 28.580/1933. VI. al. sz. miniszteri rendelet szerint a junius 13— 19-ig tartó összefoglalásokkal és 25-én tartott záróünnepélyünkkel fejeztük be. Ez idő alatt nyitva állott a rajzteremben iskolánk kézimunka- és rajzkiállitása, melyet sürün látogattak a ¡szülők, lánügybarátok, gyakorlati szakemberek és művészek egyaránt s válamennvien a legnagyobb elragadtatással ál-loitak iskolánk nagyszerű teljesítménye, a szebbnél-szebb művészi ízléssel és gyakorlatú érzékkel kiállított, finom ízléssel elrendezett kézimunkák, rajzok, tervezésiek előtt. A magyar lélek keletről hozott művészi érzékérői, ötletességéről, találékonyságáról, szinérzékéről tanúskodik az ősi és a népies díszítő elemeket, miulákal, öltésfajtáka\'t magában foglaló tömérdek keresztszemes, buzsáki, sárközi, rátétes nagyírásos párna, kisirásos terítő, rábaközi hímzés, szürhimzéses mellényke, kalotaszegi vagdalásos terítő, finom fehérnemű, ágyterítő, légies reoemurikák, függönyök, bodor-vászon köténykék, ruhácskák sll). A gyönyörű eredmény özv. dr. Hor-váthné Ivenedy Erzsébet rajztanárnő, Csöke Erzsébet, Kettingné Nagy Erzsébet, Mantuano Mária, özv. dr. Pólyáné Kocsiss Olga és Twrdy Anna kartársak, a kézimunka tanárai összhangzó, egymást kiegészítő, vállvetett, a magyar szív hivalásérzetéből fakadó lelkes munkásságának érdeme.
Jutalmazások. — Példás magaviseletű és szorgalmú tanulóink jutalmazására nemes tanügybarátok áldozatkészségéből a következő adományok állottak rendelkezésünkre: I—II. sz. m. kir. Postahivatal tisztikara (postás gyermek jutalmazására) 5 P, Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Rt. 15 P, Nagykanizsai Takarékpénztár 10 P, Zalamegyei Gazdasági Ta-
18
karékpénzlár Rl. 15 P, Nagykanizsai Bankegyesülel és Délzalai Tkptr 25 P, Jutalomkönyveket adományozlak: Fischiel cég 5 drb, Mayr Nővérek cég 2 drb, Schless testvének cég 5 drb, Wajdits cég 2 drb, egy nemesszivn tanügybarát 7 drb, a tanártestület 10 drb. Az áldoaztkész adakozók e helyen is fogadják hálás köszönetünket. Pénzjutalmai kaptak következő érdemes tanulóink: Pintér Margit I. a, Amtmann Katalin 1. b., Dávido-vics Erzsébet I. c., Kálovits Anna II. a„ Ladeczky Emilia II. a., Marton Györgyi II. b., Pintér Katalin II. b., Kusztán Anna 111. a., Szabó Rozália III. b., Tenk Anna III. b., Helfert Anna 111. c., Ackermann lIo.ua IV. la. és Gerócs Teréz IV. a. oszt. tanulók 5 5 P-t, végül a postahivatalok 5 P diját Somogyi Irén IV. b. oszt. tanuló. Jutalomkönyvet kaptak a következő jeles tanulóink: Csele IIvóba, Horváth Rózsa, Németh Mária I. a. Németh Margit, Somogyi Márta I. b. Nagy Magda, Szabó Ilona, Zsivkovics Magda I.e., Ágoston Mária, Ladeczky Emilia, Szarka Magda, Varga Mária II.a;, Kotnyek Mária, Polónyi Sárolta, ifj. Varga Mária II. h, Barálh Erzsébet, Kerecsényi Erzsébet, Kereesényi Mária, Szabó Ilona 111. a., Bors Éva, Vermes Ka-taíin, Weinberger \'Éva III. b, Borbély Gabriella, Nagy Márta, Szerli.es Aranka III. c., Flachner Karolin, Somogyi Magdolna, Vida Gábriella IV. a., Horváth Edith, Kelling Klára, Radics Margit ós Tislerics Erzsébet IV. b. oszl. tanulók.
Lelkes önképzőköri működésükért az önképzőköri alap kamataiból vásárolt jutalomkönyveket kaptak: Buvary Ibolya IV. a., Gálos Magdolna IV. a., Láng Mária IV. a., Kelting Klára IV. b., Pandúr Irén IV. a, és Vida Gábriella IV. a. oszt. tanulók.
II. A könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
Leltári állapot az 1931—32. év végén 2481 drb. 20588 48 P
Gyarapodás az 1932—3. tanévben :
A) Könyvtárak:
Tanári könyvtár ............ ... 7 drb. 73-87 P
Ijf. könyvtár .................. 156 „ 551-26 „
Összesen 163 drb. 625 13 P
B) Szertárak és egyéb felszerelés:
Bútorzat..................... 61 drb. 810 — P
Házi felszerelés ......... ...... 2 „ T- „
Történet-földrajzi szerek ...... ... 10 „ 188-- „
Természetrajzi szerek......... ... 1 „ 40-- „
Természettani szerek............ 15 „ 174— „
Összesen 89 drb. 1219 — P
A gyarapodás részben az iskola költségvetésének átalányaiból, nagyobbrészt az 1931—32. évi megtakarításokból, végül Zalavármegye Alispánja és a nm. V. K. Minisztérium ajándékaiból fedeződött.
17
III. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanit Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
1 Polónyi György igazgató nyelv., történettudomány történelem III, b 2 1928 Vili. 29. 24 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka.
! 2 Blázy Mária rendes tanár mennyiségi., természetűid. számtan II. b, IV. a fizika III. c, IV. a, b ének I. a, b, a, II. a, b, III. a osztályfői óra 11. b 21 1918 IX. 1. 18 A 11. b osztály főnöke. A fizikai szerek őre.
3 Deákné Viola Margit rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. a, III b német III. a földrajz I. a, II. b, III. a történelem III. a osztályfői óra I. a 21 1921 V. 17. 20 Az 1. a oszt. főnöke. A tanári könyvtár őre.
4 Fritz Celesztin rendes tanár mennyiségi., természettud. 1933. januá 1-tól 1918 X. 1. a fiuis 21 koláh oz beosztva
5 dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz rajz I. a, b, c, II. a, b III. a, b, c, IV. a, b szépírás 11. a 21 1904 VIII. 29. 32 A rajzszerek őre. Az ifj. segélykönyvtár kezelője.
1 6 Kenedyné Raffaelli Anna rendes tanár mennyiségt., természettud, torna torna II. a, b, III. a, b, c IV. a, b játék II. a, b, III. a, b, c, IV. a, b 17 1927 IX. 1. 6 A tanártestületi értekezletek jegyzője. Az Ifj. Sportk. vezetője. A sport- és tanszerek vezetője. Irodás.
1 7 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségi, természettud. számtan I. a, III. c, IV. c természetrajz I. a kézimunka IY. b háztartástan IV. p egészségtan IV, b szépírás I. a osztályfői óra IV. b 21 1912 IX. 1. 28 A IV. b oszt. főnöke. A vegytani- és számtani szerek őre.
8 Laitinné Hajas Eszter rendes tanár nyelv., történettud. magyar III. c német I. b, III. c, IV. b földrajz III. c történelem III. c, IV. b osztályfői óra III. c 20 1924 IX. 11. 34 A III. c oszt főnöke. A földrajzi szerek őre.
9 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. c, II a német II. a kézimunka I. c osztályfői óra 11. a 17 1918 IX. 11. 28 A 11. a oszt. főnöke. Igazgató-helyettes.
í io özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. magyar III. b, IV. a német I. c földrajz I. b, c, II. a történelem IV. a osztályfői óra IV. a 21 1919 V. 12. 22 A IV. a oszt. főnöke. A történelmi szerek őre.
11 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. b, II. b, IV. b német II. b szépírás I. b osztályfői óra I. b 20 1928 VIII. 17. 26 Az 1. b. oszt. főnöke, Az ifj. Önképzőkör vezetője.
12 özv. dr. Pólyáné Kocsis Olga rendes tanár mennyiségt.. természettud. számtan l.b, II. a, III. a term.-rajz I. b, II. b kézimunka III. a háztartástan IV. a osztályfői óra III. a 21 1930 IX. 1. 16 A III. a oszt. főnöke, Az ifj. könyvtár őre.
1
18
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanit Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
13 Takách Olga rendes tanár mennyiségt, természettud. számtan I. c, III. b fizika III. a, b term.-rajz I. c. II. a egészségtan IV. a szépirás I. c osztályfői óra I. c 21 1924 11. 1. 31 Az I. c oszt. főnöke. J A természetrajzi szerek j őre, Az lfj, Vöröskereszt Egylet vezetője.
14 Twrtly Anna rendes tanár nyelv., történettudomány német I. a, III. b, IV. a földrajz III. b szépirás II, b kézimunka III. b ének III. b. c, IV. a, b, egyházi ének I—IV. karének 1—IV osztályfői óra III. b 21 1924 111.26. 30 A III. b. oszt. főnöke. j Az ének- és zéneszerek őre
15 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka kézimunka 1. a, b, 11. a, b. III. c, IV. a torna I a, b, c) játék I. a, b, c 23 1931 IX. 1. 20 A kézimunkaszerek őre.
16 P. Bakoss Gábor r. kat. hittanár r. k. hittan I—IV. 1930 X. 10.
17 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV.
18 Kádár Lajos ref. lelkész ó-aydó ref. hittan I-IV.
19 dr. Wlnkler Ernöné főrabbi neje óraadó izr. hittan II. - £ \' | i
20 Ardai Simon tanitó óraadó izr. hittan I., III , IV.

Személyzet: Némethné Hekler Anna és Palzerné Bakó Eszter megerősített iskolaszolgák.
/
19
IV.
A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata
Előforduló rövidítések: a név után jvt. = javító vizsgálatot tehet, elégs. = elégséges,
elégt. — elégtelen.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Deákné Viola Mária.
Balázs Erzsébet ism. elégt. Magyar Mária elégs.
Barabás Ilona j. v. t. elégt. Marosa Margit jó
Blagojovity Erzsébet elégs. 20 Matyasics Klára jó
Busa Erzsébet jó Mátés Mária kim.
5 Csapó Henrietta elégs. Metz Erzsébet elégs.
Csete Ibolya jeles Németh Mária jeles
Csöndör Aranka elégs. Palkovics Magdolna elégs.
Gál Magdolna jó 25 Pénzes Ilona elégs.
Gödinek Katalin kim. Péter Éva elégs.
10 Herjavecz Apollónia elégs. Pintér Margit jeles
Horváth Elvira jó jó Plander Mária kim.
Horváth Irma Sipos Ilona jó
Horváth Rózsa jeles 30 Varga Margit jó
Istiván Terézia elégs. Vas Ilona jó
15 Kardos Etel elégs. jó Zavodnik Gizella jó
Kovács Gizella Zalán Anna elégs.
Kulcsár Erzsébet elégs.
Összesen : 33.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Polónyiné Obetkó Sarolta.
Amtmann Katalin jeles Kovács Mária jó
Bíró Magdolna elégs. Laub Erzsébet jó
Borbély Margit elégs. Léder Mária jó
Csótár Ilona elégs. 20 Lusztig Zsuzsanna jó
5 Grünfeld Anna elégs. ifj. Molnár Arankakim.
Günser Márta kim. Muray Emma kim.
Gyöngy Mária elégs. Németh Margit jeles
Halász Györgyike jó Rechnitzer Zsuzsa kim.
Horváth Ella jeles 25 Reiner Ilona jó
10 Horváth Irma jeles jó Somogyi Márta jeles
Kalmár Erzsébet Szabó Gizella jó
Kator Mária jó Szekeres Irma jó
id. Klúger Irén elégs. Takács Gizella elégs.
ifj. Klúger Irén elégs. 30 Tóth Etelka elégs.
15 Kocsis Erzsébet jó Török Zsuzsanna jó
Kovács Eugénia jó Ungár Magdolna elégs.
Összesen : 32.
20
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga,
Bali Rózsa Bárány Erzsébet Csányi Rózsa Cserti Anna 5 Dávidovics Erzsébet Gerencsér Erzsébet Garai Margit Goldfinger Rafaella Gölles Ilona
10 Horváth Anna Horváth Gizella Horváth Rózsa Lengyel Ilona Major Erzsébet kim.
15 Maittersdorfer Ilona Márkus Erzsébet kim. Márkus Ilona j. v. t. Megyes Magdolna
jo
elégs. elégs. jó
jeles
elégs. jó
elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs.
elégs.
elégt. elégs.
id. Molnár Arankakim. 20 Miklósi Lucia kim. Nagy Magdolna Nemes Erzsébet kim. Németh Ilona j. v. t. Oltyán Margit j. v. t. 25 Pápai Ilona
Petrovics Erzsébet Süle Mária Seress Gizella j. v. t. Szabó Anna 30 Szabó Ilona
Turi Erzsébet j. v. t. Tüttösi Rózsa kim. Varga Mária j. v. t. Varga Irma j. v. t. 35 Zsifkovics Magdolna
jeles
elégt. elégt. jó jó jó
elégt. jó jó
elégt.
elégt. elégt. jeles
Összesen: 35.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuanó Mária.
Antal Júlia Ács Mária Ágoston Mária
Bedenek Magda j.v. t. 5 Bem Margit Busa Irma Császár Irma Czimmermann Gizella Gáspárlin Mária 10 Gödörházi Magda Hauptvogel Mária Heífer Magda Hikádi Piroska Hóbor Júlia 15 Horváth Anna
Horváth Erzsébet ism. Jüngling Ilona j. v. t. Kálovits Anna Karácsony Erzsébet 20 Kaszás Margit Kis Júlia Kúszik Stefánia Ladeczky Emília
10
elégs. jeles elégt. elégs. jó jó jó
elégs. elégs. elégs. elégt. elégs. jó
elégs.
elégs.
elégt.
jeles
elégs.
elégs.
elégs.
elégs.
jeles
25
v. t.
v. t.
Leitgeb Margit j Lyubics Irén Meyer Margit j. Milley Anna Molnár Gizella Molnár Ilona 30 Nagy Anna Nardai Irma Nyirő Zita Placskó Ilona Pint Katalin kim. 35 Polai Júlia Révész Irma Sági Júlia j. v. t. Schmidt Edit Szarka Magda 40 Szalay Ilona Tóth Anna Tóth Margit kim. Tóth Mária Varga Ilona 45 Varga Mária
Zsebeházy Ilona j. v. t.
elégt. jó
elégt. jó
elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs.
elégs. elégs. elégt.
jeles
elégs. elégs.
elégs. elégs. jeles elégt.
Összesen: 40.
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
Bokros Mária elégt. Mészáros Erzsébet jó
Bolla Erzsébet elégs. 25 Németh Júlia elégs.
Braun Franciska elégt. Pados Emma elégs.
Csordás Klára elégs. Pintér Katalin jeles
5 Deutsch Magdolna jeles Polónyi Sarolta jeles
Deutsch Mária jó Saly Magdolna elégs.
Eder Lujza elégs. 30 Sáfrán Erzsébet elégs.
Erdélyi Teréz jó Schwarcz Ilona j. v. t. elégt.
Fandli Erzsébet elégt. Stern Rozália jó
10 Galácz Magdolna elégs. Szabados Erzsébet elégt.
Grosz Éva elégs. Szigeti Erzsébet jeles
Günsberger Róza elégs. 35 Szolkovy Margit elégs.
Hénics Margit kim. Tátrai Kornélia jó
Karlovics Aranka j. v. t. elégt. Turi Anna elégs.
15 Kálovics Anna kim. Varga Ilona jó
Kelemen Magdolna elégs. id. Varga Mária elégs.
Klein Anna jó 40 ifj. Varga Mária jeles
Kotnyek Mária jeles Varga Piroska elégs.
Kovács Ilona j. v, t. elégt. Vieland Jolán jeles
20 Kreft Margit jó Vincze Anna jeles
Lőrincz Mária jó Weisz Erzsébet jó
Marton Györgyi jeles 45 Zab Júlia elégs.
Metz Erzsébet elégs.
Összesen: 45.
III. A) OSZTÁLY
Osztályfőnök: dr. Pólyáné Kocsis Olga.
Baráth Erzsébet jeles Kerecsényi Mária jeles
Boha Gabriella kim. Kiss Anna elégs.
Borovics Erzsébet jó Kustán Anna jeles
Buday Anna elégs. jó 25 Lóránt Róza elégs.
5 Büki Erzsébet Miilei Teréz jó
Csoknyai Mária jó Németh Anna elégs.
Csöndör Ilona elégs. ifj. Németh Ilona jó
Faragó Margit jó id. Németh Ilona jó
Gál Ilona jó 30 Olasz Mária elégs.
10 Gyuranecz Ilona elégt. Óvári Mária j. v. t. elégt.
Herjavecz Júlia elégs. Papp Margit jó
Holiósi Róza jó Preiner Ilona jó
Horváth Margit jó Sipos Júlia elégs.
ifj. Horváth Mária elégs. 35 Steflovics Anna jeles
15 id. Horváth Mária elégs. Szabó Ilona jeles
Jaberics Ilona elégs. jó Szekeres Ilona jó
Jakab Erzsébet Tacsek Anna jó
Járfás Mária j. v. t. elégt. Tóth Ilona elégs.
Kalinics Mária kim. 40 Wessely Gabriella jó
20 Kálovics Ilona jó Zdellár Margit elégs.
Kerecsényi Erzsébet jeles
összesen: 41.
22
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Tivrdy Anna.
Ansorge Anna j. v. t. Beck Zsuzsanna Bellák Ezsébet Bencze Borbála 5 Bors Éva Veronika Csillag Zsuzsanna Csizmadia Magdolna Deutsch Lívia Ferenczy Magdolna 10 Fürst Magdolna Haán Rózsa Halász; Magdolna Harangozó Júlia Hegyi Anna 15 Horváth Erzsébet j. v.t. Horváth Gizella Horváth Mária Jakabfy Margit Jancsi Mária 20 Joó Ilona j. v. t.
elégt. jó jó jó
jeles
elégs. elégs. jeles jó jó,
elégs. jó
elégs. elégs. elégt. jó
elégs. jeles elégs. elégt.
Kaufmann Klára László Rózsa Leitner Magdolna Liditt Magdolna 25 Lusztig Magdolna Melczer Klára Mezriczky Margit j. v. t. Österreicher Irén Pál Irma 30 Rabinek Zsuzsanna Rehberger Klára Schermann Gizella Singer Gabriella Szabó Ilona 35 Szabó Rozália Tenk Anna Ungár Magdolna Vermes Katalin Weinberger Éva 40 Ziegler Anna kim.
.10 jó
elégs. jó
elégs. jó
elégt. jeles

elégs. jó
elégs. jó jó
jeles jeles jeles jeles jeles
Összesen: 40.
III. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Laitinné Hajas Eszter.
Összesen: 40.
Bedenek Margit elégs. Lasky Eleonora elégs.
Benke Róza jó Lausch Margit jó
Borbély Gabriella jeles Lyubics Vera jó
Csordás Margit elégs. Mattersdorier Margit jó
5 Domonkos Róza j. v. t. elégt. 25 Nagy Márta jeles
Dudás Edith jó Ötvös Erzsébet elégs.
Fender Ilona kim. Petrovics Lujza elégs.
Helfert Anna jeles Pokecz Amália elégs.
Horváth Anna j. v. t. elégt. Pokorny Magda j. v. t. elégt.
10 Horváth Elza j. v. t. elégt. jó 30 Pölöskei Ilona jó
Horváth Sarolta Pörzse Ilona elégs. jó
Hovány Erzsébet elégs. Puska Júlia
Jegyűd Anna elégs. Rózsa Mária elégs.
Kálovics Mária elégs. Ruzsics Erzsébet jó
15 Kiss Ilona elégt. 35 SchultheiszElviraj.v.t. elégt.
Kovács Elvira elégs. jó Szertics Aranka jeles
Koczor Mária Szilágyi Margit elégs.
Kudich Mária j. t. v. elégt. Ujlaky Margit jó
Kún Margit jó Zavodnik Elvira elégs.
20 Kumics Margit elégs. 40 Zieger Ilona jó

IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Planderné Zimits Anna.
Ackermann Ilona jeles Mátay Irén elégs.
Balatinecz Margit elégs. Mészáros Matild jó
Bernecker Mária elégs. Nagy Ilona j. v. t. elégt.
Bogdán Klára jó 25 Németh Erzsébet elégs.
5 Bubb Jolán elégs. Noszkó Anna elégs.
Búváry Ibolya jeles Nóvák Anna elégs.
Dömötör Mária jó Pandúr Irén jeles jó
Flachner Karolin jeles Payer Ida
Gálos Gabriella elégs. 30 Péter Karolin j. v. t. elégt.
10 Gerencsér Gizella elégs. Révész Margit jó
Gerócs Teréz jeles Somogyi Magdolna jeles
Horváth Ilona elégs. Sluitner Erzsébet jó
Horváth Irma elégs. Tóth Anna jó
Kállai Erzsébet elégs. 35 Török Katalin elégs.
15 Kelemen Rózsa jó id. Varga Ida elégs.
Kovács Irén jó ifj. Varga Ida jó
Kovács Mária Ilona elégs. Vass Anna elégs.
Lampeter Frida j. v. t. elégt. Vastagh Rozália elégs.
Láng Mária jó 40 Vida Gabriella jeles
20 Mayer Ida jó Zsiska Aranka jó
Málly Katalin jó
Összesen: 41.
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Bellák Erzsébet j. v. t. elégt. Laub Margit jó
Bettlheim Klára jó Lengyel Zsuzsanna elégs.
Borbély Mária elégs. Mandler Magdolna j.v.t. elégt.
Brassányi Edit jó 25 Mattersdorfer Irma jó
5 Csákányi Mária jó jó Mechner Erzsébet jó
Dedovátz Gizella Óhegyí Ibolya elégs.
Dendyuk Judit elégs. Ország Anna jó
Dokleja Anna elégs. Pethő Mária elégt.
Egyed Erzsébet j. v. t. elégt. 30 Radics Margit jeles
10 Faragó Teréz elégs. Reiner Mária jó
Fitos Margit elégs. Schleiffer Erzsébet jó
Hahn Alice jó Singer Rozália elégs.
Harmat Zsuzsanna jó Sipos Márta jó
Havasi Éva elégs. 35 Somogyi Irén jó
15 Herczíeld Etelka elégs. Steiner Rózsa j. v. t. elégt. jó
Horváth Edith jeles Szántó Magdolna
Ketting Klára jeles jó Tislerics Erzsébet jeles jó
Klein Erzsébet Tóth Márta
Kovács Irén elégs. 40 Varga Jolán elégs.
20 Kovács Margit jó Winkler Mária elégs.
Kramár Erzsébet elégs. Zweig Ibolya elégs.
összesen: 25.
24
b) MAGÁNTANULÓK.
I. osztály: Boha Irén jó, Frantsits Erzsébet jó.
II. osztály: Andó Rozália elégséges, Érces Erzsébet elégséges, Király Éva elégséges, Marton Etelka jó, Pinkovich Katalin elégséges, Schlegl Margit jó.
IV. osztály: Király Edit elégséges.
Összesen : 9.
V. a) A nyilvános tanulók statisztikája.
—-_.. -------------— A n yilvános tanulók száma
C i m 1. A) I. B) I. C II. A) 11. B) 111. A) III. B) III. C) IV. A) IV. B) sszesen
0 s z t á i y 3 k b a n Öi
I. Az év folyamán elvétetett
Nyilvános tanulóul ......... 331 32 35 461 45 41 40 40 41 42 395
Kilépett ..................... 3 4 6 2 2 2 1 1 .— — 21
Bizonyítványt nyert ........... 30 28 29 44| 43 39 39 39 41 42 374
11. A bizonyítványt ny ert tanulók közül
Helybeli..................... 25 18 23 38 28 35 35 32 33 36 303
| Zalamegyei .................. 3 8 3 4 11 3 2 5 3 4 46
Más megyebeli ............ ... 2 2 3 2 4 1 2 2 5 A 25
Róm. kath. vallású ... ......... 30 15 29 44 28 39 13 39 41 21 299
Református .................. — 3 — — 2 — 1 — — I 7
Ág. hltv. ev................... — 2 — — 4 — 4 — — 3! 13
Unitárius............ ... ...... — — — — — — 1 — — — 1
Izraelita............... ... ... — 8 — — 9 — 20 — — 17 54
Magyar anyanyelvű ...... 30 27 29 44 43 39 39 39 41 41 372
Német és horvát anyanyelvű — 1 1 2
1923-ban született ...... ... ... — 1 — — — — — — — — 1
1922-ben „ ... ......... 18 16 18 52
1921-ben , ...... ... ... 11 10 8 20 24 — 1 — — — 74
1920-ban „ ............ 1 2 17 14 17 25 29 — 1 106
1919-ben » ............ 1 — 1 7 5 16 12 9 19 26 96
1918-ban „ ............ — — — — 4 1 1 18 12 36
1917-ben . ............ — — — — — 2 — — 4 3 9
Példás magaviseletű ........ ... 28 24 29 38 31 35 39 38 41 41 344
Jó „ ............ 2 4 — 6 12 4 — 1 — 1 30
: Tűrhető „ ............
Jeles előmenetelő ... ......... 4 5 3 5 9 6 9 4 7 4 56
Jó „ ............ 11 13 8 7 10 17 16 13 14 18 127
1 Elégséges , ............ 13 10 11 25 17 13 10 15 17 15 146
1—2 tárgyból elégtelen 1 — 7 6 3 2 4 6 3 4 36
Több „ , ......... 1 — — 1 4 1 — 1 — 1 9
Igazolt órák száma ............ 1606 691 1539 2413 3572 1817 1860 1750 1867 2929 20246
Igazolatlan órák száma .........
Kisbirtokos, kisbérlő gyermeke 2 — — — 3 2 2 — — 1 10
Kisbirtokos, napszámos 1 — — 4 — 1 1 — 2 — 9
Egyéb őstermelő — — 1 1 2
Gazdasági tisztviselő 1 1
Egyéb gazd. segédszemély — — — — — — — 3 — ■— 3
Kisiparos, kisvállalkozó 9 7 — 14 12 6 6 5 3 68
Egyéb ipari segédszemély — 2 1 1 2 — 2 - 2 2 12
Ipari napszámos
Kereskedő — 5 1 1 5 — 7 3 a 7 32
Egyéb keresk, segédszemély — — 1 10 4 — 2 — — 1 18
Közlekedési kisvállalkozó — — — — — — 1 — — — 1
Közlekedési tisztviselő — 1 — 1 — 1 — 2 í 1 7
Egyéb közieked. segédszemély ,, 9 4 — — 7 2 12 6 3 43
Közlekedésnél napszámos ,, — — — — — 2 — 1 — — 3
Köztisztviselő 2 I 10 2 — 4 1 — 1 21
Pap, tanár, tanitó — 2 — 4 2 — 2 4 4 18
Másféle értelmiségi — — 12 — 2 4 — 3 21
Közhivatali altiszt v. szolga 1 1 1 11 3 1 2 í 2 25
Katonatiszt — — — — — — 1 — 1
Katonaaltiszt 5 2 1 — 6 1 1 4 20
Nyugdíjas köztisztviselő — 1 — — | 1 1 2 2 7
Egyéb nyugdíjas tiszv. v. altiszt 3 2 4 1 2 4 8 5 29
Tőkés, járadékos, háztulajd. 1 — 1 — — — 2
Különb, megnemnevezhetők 1 — 2 1 1 — — — 5
Egyéb ismeretlen foglalkozású 1 1 2 — 2 — 5 3 — 13
Kereskedelmi tisztviselő „ — 1 — 1 — 1 — — — 1 3
26
V. b) A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája.
1 : Osztály Osztályzat E 1 ő m e n e t e I
Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Történet Földrajz Állat és növt. Vegy és ásvt. ] Természettan | ; Élet és egészst. Házt. es nevt. Számt. es nu. Rajz Szépírás Noi kezim. Ének lestgyakorl. Ált. osztályz.
I. A) Jeles.................. Jó .................. Elégséges......... ... ... Elégtelen............... Felmentve ............ 11 9 10 4 10 14 9 6 9 14 1 — 7 11 11 1 5 11 13 1 _ _ _ _ 3 12 13 T 6 10 14 3 15 12 17 10 3 16 14 18\' 12 4 11 13 2 i

: i.B) Jeles...... ... ......... Jó ......... ... ...... Elégséges............... Elégtelen............... Felmentve ......... ... 19 8 1 5 13 10 5 10 13 6 13 9 7 16 5 — — — — 6 7 15 8 12 6 2 6 Ki 6 z 18 6 2 1 10 17 15 11 2 5 13 10
I.C) Jeles...... ... ......... Jó .................. Elégséges... ............ Elégtelen............... Felmentve ............ 10 5 14 8 7 11 3 4 9 15 1 — 4 9 16 4 10 14 1 — — — — 3 3 17 6 6 8 15 5 12 12 10 16 3 5 8 16 16 12 1 3 8 11 7 4
II. A) Jeles ... ...... ... ...... Jó .................. Elégséges............ ... Elégtelen............... Felmentve ...... ... ... 16 16 12 8 10 22 4 10 10 20 4 — 6 5 31 2 4 11 24 5 — — — — 4 7 31 2 6 11 27 (i 16 22 13 21 9 1 4 14 26 _ 19 23 2 5 14 25
II. B) Jeles ................. Jó .................. Elégséges............... Elégtelen............... Felmentve ............ 21 11 11 8 16 19 11 9 19 4 — 10 12 18 3 13 4 26 z — — 11 4 22 6 8 8 22 5 5 19 19 14 18 11 5 14 24 15 21 4 3 9 10 17 7
III. A) Jeles.................. Jó .................. Elégséges... ... ......... Elégtelen............... Felmentve 19 12 8 8 14 16 1 6 16 16 í 10 15 13 1 10 14 14 1 » — 6 9 22 2 — — 7 17 15 11 15 13 — 22 12 4 1 10 13 16 13 21 5 6 17 13 3
III. B) Jeles.................. Jó .................. Elégséges............ ... Elégtelen......... ... ... Felmentve ............ 19 14 6 12 15 12 13 16 10 14 15 10 20 12 7 — _ 7 13 17 0 _ _ 4 9 23 Q 10 16 11 — 19 12 4 20 10 9 7 30 1 9 16 10 4
— — — — — — — — — 2 — 4 — 1
III. C) Jeles.................. Jó ... — ............ Elégséges............... Elégtelen ... ............ Felmentve ............ 17 12 10 7 16 15 1 4 21 14 8 21 9 1 10 16 12 1 — 1 •7 28 3 r — 4 11 19 5 5 12 22 15 12 12 15 13 11 14 21 2 2 4 13 15 7
IV. A) Jeles............ ...... Jó ... ............... Elégséges............ — Elégtelen......... ... ... Felmentve ............ 22 9 10 10 13 18 4 15 22 12 15 14 — - — 5 8 9 15 25 18 -1- 15 15 11 4 7 27 3 17 16 5 3 — 20 15 3 3 17 19 5 20 15 3 2 7 14 17 3
IV. B) Jeles.................. Jó ............ ...... Elégséges............... Elégtelen............... Felmentve ............ 21 11 10 8 1(1 17 1 7 18 16 1 10 16 15 1 — — — 3 9 28 2 9 16 17 9 17 16 5 15 19 3 17 10 11 4 — 15 15 9 J 17 12 13 14 21 5 4 18 15 5
27
VI. A jövö iskolai évre vonatkozó értesítés.
1. Beirások. Az 1933/34. tanévi beiratkozásokat junius 26. és 27-én d. e. 8-—12-ig, a pótbeiratásokat szeptember 6. és 7. napján tartjuk meg.
.1 beiratásoknál minden uj tanuló szülőjénél vagy ezek helyettesével köteles megjelenni s tartozik beszolgáltatni a következő okmányait: a) legutolsó iskolai bizonyítványát (elemi iskolából jövők Értesitő könyvecskéjüket), b) állami születési anyakönyvi kivonatát (Tanúsítvány, Értesítés, egyházi születési bizonyítvány nem felel meg!) c) oltási, illetőleg, ha már ujráoltatott a tanuló, ujraoltási bizonyítványát.
2. Javitó- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. A javitóvizsgálatra utasitolt tanulók ha vizsgázni szándékoznak — tartoznak hizonyi[ványai kai augusztus 15-ig az igazgatósághoz beszolgáltatni.
Augusztus 15-éig nyújthatják be folyamodványaikat azok is, akik tan-tervkülönbözeti vizsgálattal kívánnak iskolánk valamelyik osztályába felvétel ni.
A tantervkülönbözeti vizsgálatokért 20 P fizetendő. A javitóvizsgálat díjtalan.
A javitóvizsgálatokat szept. 5-én, a tantervkülönbözeti vizsgálatokat szept. 9-én tartjuk.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát a túloldali táblázat tünteti fel.
28
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
Az iskola Az osztály Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből | melybe
át kiván lépni a tanuló
Elemi iskola V-VI. II. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium I. II. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából
II. III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból • Arányos osztás, a legfontosab pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I.—III. oszt. anyaga.
Leányliceum I. 11. Női kézimunka, szépírás, 1. oszt. anyagából.
II. II. Női kézimunka, szépírás I. — II. oszt. anyagából
III. tv. Magyar nyelv: III. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Természettan : a 111. oszt. anyaga. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése. Női kézimunka: 1.—111. oszt. anyaga.
Leánykollégium 1. 11. Természetrajz, szépírás I. oszt. anyagából.
11. 111. 111. Természetrajz 11. oszt. anyagából. Szépírás 1.—11. oszt. anyagából.
IV. Magyar nyelv, történet, természettan 111. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése.

29
3. Magánvizsgálat évenkint háromszor van: a tanév elején (kizárólag azok részére, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és az év végén.
A magánvizsgálati engedély iránt julius 15-ig, október l-ig, illetve április l-ig kell folyamodni. A kérvények az igazgató utján nyújtandók be a Kir. Főigazgatóhoz. Magánvizsgálati engedélyek ügyében a vallás-(\'s közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodványok ezentúl be nem nyújthatók.
A 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatóságtól engedélyi nyerhetnek arra, hogy a polg. isk. I. osztályának tantárgyaiból sikerrel lelett magánvizsgálat ulán, nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról.
A 2 P okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) a tanuló születési anyakönyvi kivonata;
b) legutóbbi iskolai bizonyítványa;
c) a lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll; felnőtt korú jelentkező ehelyett hatésági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat megkezdés© előtt a magántanuló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyált olvasmányoknak, valamint a könyvnélkül lanulL költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékéi. Ha a felmutatott felsorolás nem kielégítő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli részére kél délelőtt állapittatik meg, mély után I -5 nappal tartatik meg a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálat nélkül osztályismétlésre utasitta\'tik.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítványokkal igazolandó.
Hangsúlyozom, hogy a magántanulók az elvégzendő tanítási anyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából lehetőleg személyesen és kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgátójánál.
4. Fizetendő dijak: A V. K. M. 1933. évi 1761. eln. sz. rendelete teljesen uj alapokra fekteti a tan- és egyéb dijak fizetését. A rendesj tanulók a következő dijakat fizetik: a) Felvételi dij: 2.50 P. b) Tandíj és fenntartási dij együttes összege évi 48 P. c) .Magyar Iskolaszanatórium-dij 1 P, Vöröskereszt Egylet dij 20 fillér, Polg. Isk. Tan. Házalap dij 50 fillér. A tanulók az a) alatt jelzett felvételi diját és a c) pont alatti járulékdijakat beiratáskor fizetik. A tan- és fenntartásidij együttes ösz-szegét nyolc egyenlő részletben, október, november, december, január, február, március, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak a V. K. M. által kiadandó postatakarékpénztári befizetőlapok utján befizetni. Az igazgató a hátralékosokal záros határidő kitűzése mellett kötelezettségükre figyelmezteti. Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére
sem fizette be, az igazgató a tanulók közül haladéktalanul törölni köteles.
*
5. Tandíjmentesség, kedvezményes dijak: Hadiárvák és hadigyá-moltak a c) pont alatt jelzett járulékdijakat nem fizetik. Jeles ós jó (az I. oszt.-ban kitűnő és jeles) előmenetelü hadiárvák és hadigyánioltak az összes dijak fizetése alól mentesek.
A megfelelő viseletű és előmenetelü nyilvános tanulók, ha atyjuk (gyámjuk) anyagi helyzete ezt megokolta leszi, ráutaltságukhoz mérten s a megállapított százalékos keretek közöli az egyesitett tandíj és fenntartási díj kirovása tekintetében di ¡mentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. Díjmentesség a hadiárvákkal és hadigyámoltakkal együtt leg-
30
feljebb a tanulók 1\'2»/okának adható. Á díjkedvezmények a fizetendő díjnak 5 csökkenő fokozata szerint adatnak a következő táblázat szerint:
Teljes díjat (48 P) fizet a tanulóknak legalább 12°/o-a
1. fokozatú díjkedvezményt (40 P) nyerhet a tanulók 24%-á
2. „ „ (32 P) „ „ „ 27°/o-a
3. „ „ (24 P) „ „ „ 10%-a
4. „ „ (16 P) „ „ „ 5%-a
5. „ „ (8 P) „ „ „ 10°/o-a Díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 12°/o-a
100%-a
Teljes mentesség és 5. fokozalu díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. oszt.-ban kitűnő) és teljesen szegény tanulónak adható.
4. és 3. fokozatú díjkedvezmény legalább jó viseletű és legalább általános jó (de 1. oszt.-ban jeles) előmenetelü lanulóknak adható.
2. és 1. fokú kedvezményben elégséges előmenetelü tanulók is részesíthetők.
Nem részesíthető tandíj kedvezményben az a tanuló, aki a 48 P díjösszeget nyilvánvalóan nehézség nélkül megfizetheti.
Díjkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyegmerites) folyamodási nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 15-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújthatók be.
Hádiárvák és hadigyámoltak mentességre való igényjogosultságdkat az 1933. évi VII. t.-c- értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
6. Magántanulók dijai: a) Felvételi díj 2.50 P. A jeles és jó elő-menetelü hadiárvák és hadigyámoltak nem fizetik, b) Tan- és fenntartási díj együttes összege osztályonkínt 56 P. Magántanuló sem tandij-mentességben, sem tandíjkedvezményben nem részesíthető. ej Járulékdijak 1.70 P. Hadiárvák és hadigyámoltak nem fizetik, d) Vizsgadíj osztályorikint 40 P.
A felvételi dijat (2.50 P) a magántanulók folyamodványaik benyújtásakor fizetik az igazgató kezéhez. A tan- és fenntartási dij együttes összegét (56 P) a vizsgálat írásbeli részének megkezdése előtt az iskola posiatakarékpénztári számlájára fizetik be.
31
Az 1933—34. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. hittan: Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. eV. hittan: Bereczky Sánkor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés, tzr. hittan: Gömöri A.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv, aághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv.
Lux B....... Lux G.: Német nyolvkönyv.
Majzalaki: Földrajz.
Dr. Sziiárdy Z.—Dus F.: Növénytan és állattan. Stéger—Tix: Számtan és mértan.
Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti óenkiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai allasz.
II. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Ő- és Uiszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Berieczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan. Sághelyi—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv. Majzalaki: Földrajz.
Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszler ö.: Gyakori, és elm. énésiskola az I—II. osztályok számára, ko gutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: "Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ag. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténetem (kisebb).
ÓZ
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei.
Héber imakönyv. Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan. Arany—Lehr: Toldi. Lux B.—Lux G.: Német nyolv.
Rákosy Z.: Magy. nemzet története a III. oszl. számára. Marjalaki: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Tix Miklós: Számtan és mértan a III. oszt. számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. katli. egyházlörlénelem.
Dr. Varga I).: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyházlörlénelem (kisebb). Izr. hittan: Scliön Dávid: A zsidók története.
Héber imakönyv. Glósz—Reöthy: Magy. irodalom és költészeltan. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. oszl. számára.
Jaszorszky M.: Vegytan és ásványtan.
Csupody—Gerlóczy: Élet és egészségtan.
Mártonffy Máriusné: Háztartástan és neveléstan.
Szenes A.: Számtan és mértan a IV. oszl. számára.
Geszler Ö.: Gvak\'. és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1933/31. tanév ünnepélyes megny tása szeptember hó l()-én lesz és a rendes tanítások\' szeptember hó 11-é kezdődnek.