Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.13 MB
2018-02-19 13:33:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
144
653
Rövid leírás | Teljes leírás (62.26 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1936-37. tanévről
XI. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
71973

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7/


II
H
11
13
i
í
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ff
ERTESITOJE
AZ 1936-37. TANÉVRŐL
XI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
71973
373 N 32
-- ■ ■• r-ft ■ ■ . \' ■ \' \\ .
HELYISMERET
irtmTT
\' - i
51±
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1936-37. TANÉVRŐL
XI. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
71973
HAL i S ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR


3 3 7 090
NAGYKANIZSA


Kezdetben volt a zene
Irta: Barbarits Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára.
Kezdetben volt a zene . . .
Talán már előbb, mint az ember.
A szférák titokzatos munkája előbb zengte a teremtés diadalmas himnuszát, mint az emberi hang. Az alkotó akqrat előbb rendezte örök álmait a valóság csodálatos harmóniáiba, mint az embernek isteni szikrából fakadt, végtelennel rokon művészi ihlete. Madár előbb trillázott a Paradicsom napsugaras ligeteiben, szél előbb orgonázott sziklák fokán, erdők mélyén, mennydörgés Utáni akkordjai előbb hömpölyögtek végig a határtalan űrben, semmint emberi ajak az életet köszöntő első hangra nyílhatott volna.
Talán azért is a legösztönösebb, az emberben legmélyebben gyökeredző művészet a muzsika. Ott van a legkezdetlegesebb, még szinte állatsorban élő törpe-néger kunyhója körül, ott a gazverte árokpartok vándorainak sípjában, ott a betűt sem ismerő pásztor tilin-kójában, a legeldugottabb, magányos emberi hajlék nótaszavában.
A föld kétmilliárd embere közül a betűt még százmilliók nem ismerik, de van-e a földnek olyan vidéke, ahol a muzsika ismeretlen ?
*
így volt ez Nagykanizsán is.
Kezdetben volt a zene . . .
Az ősmocsár ölébe rejtett téglavár kapujában hol avar, hol római, hol más nemzetség katonáinak ajkán harsant fel a dal, hang szerszámain bánat és öröm. Zengtek itt tatár harsonák, török sípok és dobok, sírtak itt kuruc tárogatók, szerb guzslicák és várkisasszonyok vaskosaras ablakai mögül halk muzsikaszó terült szét holdas estéken a szellőjárta nádasok susogó álma fölé.
A zene Nagykanizsán is kezdettől fogva van.
*
A Nagykanizsán régtől fogva meglévő zenei adottságoknak gazdaggá érett ős-ködéből a rendszerbe foglalt, céltudatos pályán elindított zenei élet akkor kezdődött meg, amikor ez a város — tizen-
4
egy évvel ezelőtt — megalapította a zeneiskoláját. Az idők mostoha járása miatt még ma is a rögtörés keserves munkáját végzi a zeneiskola. Hire-neve hiába országos ma már, hiába áll a hivatalos statisztika szerint is az első helyek egyikén beszervezettség és benépesítés dolgában a vidék összes zeneiskolái között, mégis léptennyomon anyagi gondok ütközőin kell átvergődnie. Ezen azonban sem a fenntartó városnak, sem a zeneiskolának kedvét veszítenie nem szabad. De elejteni sem szabad egy lépésnyit sem abból a megmunkált területből, amit ez az iskola fennállásának 11 éve alatt
a művészi zene kutúrájával vetett be.
*
Mit csinált a zeneiskola? — halljuk sokszor a kérdést.
A zeneiskola rengeteget csinált! Először is a mintaszerű iskolát. Azután a növendékek és tanárok gyakori iskolai hangversenyeivel, a zenei liceális matinék sorozatával, újságcikkekkel, a felvilágosítás és propaganda különféle eszközeivel széles alapokon, tervszerűen és céltudatosan megvetette alapjait az iskolánkívüli zenei kultúrának. Ami ebből a magvetésből nem hullott termékeny talajra, abban nem a zeneiskola hibás, hanem csak a mindennapok küzdelmeibe fáradt határváros népének sokszor érthető, bár nem mindig indokolt közönye.
A zeneiskola teremtette meg Nagykanizsán a lehetőséget, hogy művészi értékűvé teljesedtek a társadalmi közélet műsoros rendezései. A templomok kórusaitól a báli esték pódiumáig, mindenhova és mindig jut muzsika a zeneiskola művész-tanárainak önzetlen fáradozásából.
A zeneiskola élesztette fel a régi, értékes zenekari életet és honosította meg a kamarazenét.
A zeneiskola élesztette fel a régi kanizsai zenei tradíciók magasrendű igényeit, s részben ennek köszönhető, hogy ma már újra
dobogót kapnak Nagykanizsán a magyar zene legnagyobbjai.
*
Kezdetben volt a zene . . .
De kezdetben csak mint igény és mint ritka ünnepi alkalom terebélyesedett ki. Ma már a kanizsai zenei hagyományokból a kul-túréletünk mindennapjainak zenei levegője, zenei közvéleménye, művészi megismerések sok-sok öröme nőtt ki. Egy komoly zenei élet teremtődött az ígérettel teljes ős-gomolyból és annak középpontja a zeneiskola. Körülötte ma már a rendszerbe foglaltság biztonságával kristályosodik évről-évre, napról-napra szebben, gazdagabban Nagykanizsának magasabbrendű, vérré váló, szükségletként jelentkező zenei világa. Ma már nem ritka esemény a komoly muzsika, nem ritka ünnepi ajándék, hanem szinte naponta elérhető valóság, amiért idegenbe sem kell mennünk, mert a miénk, a sajátunk, Nagykanizsáé.
5
Sőt ma már a kanizsai zenei életnek kiformálódott keretei annyira megteltek tartalommal, hogy eljutott a zeneiskola a muzsika helyi kultúrájának kiépítésében arra a fokra, amikor a zeneművészetben való elmélyedés vágya kisugárzik az iskola és előadótermek falain túlra, a magánházak szalonjaiba is. És talán ez a legmagasabb fok, amit a zeneiskola tervszerű munkájával a vidéki város zenei kultúrájának építgetése terén elérhetett. Ma már házi hangversenyekről tudunk, ahol a kártya, a politika és emberszólás szórakozásait egy-egy estére száműzve, egyedül a komoly muzsika tud féléjszakákra együtt tartani embereket. Az első ilyen hangversenyt követte a második és bizonyára követni fogja a többi. Akik a zene szeretetét magukkal hozták, vagy akik azt a zeneiskolán keresztül szerezték meg, egyaránt érzik ma már a muzsikának külső dekorumok, ünnepi rivaldafény nélkül is jelentkező lelki szükségszerűségét. Ma már a muzsika önmagáért és önmagában kell lassan szélesbedő társadalmi köröknek. A zenei társadalomnevelés magasiskolájának kezdetéhez érkezett el ezzel az örvendetes jelenséggel Nagykanizsa és a zeneiskolája. Bizonyság ez, hogy 11 esztendőnek sokszor háládatlan munkája nem volt hiábavaló. Egy új fejezet kezdődik itt és ez legfontosabb eredménye a zeneiskola most záruló iskolaévének.
*
í
Kezdetben volt a zene . . .
És most kezdődött a zene világának megteremtése Nagykanizsán . . .
6
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 11. évét fejeztük be. Hogy a nehéz idők nem vágták el különben virágzó iskolánk életerőt adó forrásait és hogy az elmúlt tanév is újabb lépést jelentett elérendő kulturcéljaink felé, az Nagykanizsa város vezetőségének: dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesier-helyettes-föjegyzö, Hemmert Károly főszámvevő uraknak köszönhető. Az iskolái fenntartó város megértéséért, jóindulatú és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratáért és gyümölcsöt hozó segítségéért, az iskola ügyei iránti személyes és nagyfokú érdeklődésükért, kulturcéljaink sikeres előmozdításáért fogadják e helyen is az iskola hálás, szívből fakadó, meleg köszönetét. •
Meleg köszönetet mondunk a helybeli sajtónak is-, a Zalai Közlönynek és , felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos úrnak, munkásságunk hathatós támogatásáért, művészi céljaink előmozdításáért és kulturális vonatkozású ügyeink eredménydús felkarolásáért.
Iskolánk iránti érdeklődés fokozódására és a zenetanulási kedv emelkedésére vezetjük vissza ama örvendetes tényt, hogy e tanévben 24 fővel több rendes növendéke volt iskolánknak, mint az előző tanévben, ami 16tf0-os létszámemelkedést jelent.
A tanév szeptember 5-ével nyilt meg. A pótbeíratások, pót-, javító- és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött meg és minden megszakítás nélkül június hó 7-ig tartott. Az évvégi vizsgálatokat június hó 8 —14-e között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat június hó 19-én osztottuk ki.
Az iskola kegyelettel emlékezett meg három évvel ezelőtt fiatalon elhunyt tanáráról: Lemberkovits Alajosné szül. Weber Margitról és halálának évfordulóján, február 17-én tanári hangversennyel adózott emlékének. E hangversenyen az elhunyt kedvenc zeneszámai és műsordarabjai szerepeltek.
Ugyancsak kegyelettel adózott az iskola Hubay Jenő Önagyméltósága emlékének is és a március 14-én megtartott tanári liceális előtt Vannay János igazgató méltatta a ravatalon fekvő nagy magyar mester jelentőségét.
Az iskola szervezetében a tanév folyamán változás állott be: november hó 1-ével játékos osztály nyert felállítást és megnyitást.
A tanári karban az alábbi változás állott be: a hegedütanszak növendékeinek oktatására Ivánkovits Ferenc áll. kép. oki. zenetanár, a fuvótanszak vezetésére Kádár Mihály Zeneművészeti Főiskolát végzett fuvótanár kapott óraadó tanári minőségben megbízást.
A lefolyt év kiemelkedő eseménye vitéz gróf Teleki Tibor főispán úr és neje Öméltóságaik megtisztelő látogatása volt, akik február hó 14-én a polgármester
7
és a polgármesterhelyettes-főjegyző urak társaságában megtekintették az iskolát. Intézetünk iránti kitüntető és nekünk felette becses közvetlen érdeklődésüket e helyen is mély tisztelettel köszönjük.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek mellett minden alkalmat felhasznált arra is, hogy a gondjaira bizott növendékeket nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fenntartottuk és az ellenőrző füzetek pontos vezetésére különös súlyt helyeztünk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentől gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik előmeneteléről és útmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására, vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. E cél szolgálatában a két osztályozó értekezleten kívül (január hóban és a tanév végén) még félévenként 1—1 ellenőrző tanári értekezletet is tartottunk (novemberben és áprilisban), melynek eredményét szükséges esetben írásban hoztuk a szülők tudomására.
Az iskola rendes növendékei közül Kiss Rózsi az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán az énektanárképzőbe nyert szeptember havában felvételt. Az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán vizsgázott: Gazdag István a magánénektanszakon a II. akadémiai osztályból és Vermes Katalin a zongoratanszakon az I. akadémiai osztályból.
A tanév folyamán 7 növendékhangversenyt rendeztünk, melyek közül egyet csupa magasabb osztályú növendék közreműködésével este, a többit pedig délután tartottuk meg az iskola kamaratermében. E hangversenyek részletes ismertetését az V. fejezet tartalmazza. E hangversenyek közül egyet csak magyar szerzők műveiből állítottunk össze.
A helybeli zenei élet mozgalmassá tételére és a zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésére, illetve fokozására a már korábban rendszeresített liceális jellegű matinékat és esti tanári hangversenyeinket fokozódó látogatottság mellett e tanévben is megtartottuk.
A liceális matinék középpontjában egy-egy zenetudományi előadás állott, melyet elsősorban illusztratív jellegű zeneszámok tettek változatossá. Az esti hangversenyeken viszont a kamarazenén volt a súlypont, amelyek mellett azonban stílusos szólószámok is helyet kaptak. E rendezéseink műsorait az V. fejezet tünteti fel.
Az elmúlt esztendőben Nagykanizsán kivül Keszthelyen is dobogóra léptek az iskola tanárai, akik a fentebb említetteken kivül még több izben különféle helyi rendezésekben is szerepeltek, részben jótékony célzattal, részben a zenekultúra elmélyítése érdekében mindenkor teljesen önzetlenül (összesen 11 alkalommal).
8
Ezen alkalmakkor és liceális matinéinkon, valamint tanári hangversenyeinken 43 szerző 98 művét adtuk elő. Ebből magyar szerző 7 volt, akiknek 23 műve szerepelt műsorainkon. A kamarazenét 5 szerző 13 műve képviselte (zongorahármas, zongora-gordonka-klarinéthármas, zongora-hegedű szonáta, zongoragordonka duó, klarinét-zongora duó és ugyanilyen concertino). Szólószámként 29 szerző 79 műve került előadásra, míg szimfónikus zenekar játékában 6 szerző 6 művét adtuk elő. A tanév alatt játszott szerzők munkáikkal az alábbi táblázatot mutatják.
Bach J. S. 2 Gossec 1 Saint-Saéns 6
Beethoven 4 Granados 1 Schubert - 1
Bizet 1 Grieg 1 Schumann 1
Brahms 5 Haydn 2 Scott 1
Busoni 2 Hubay 3 Sibelius 1
Casella 1 Kodály 1 Siklós 4
Chopin 4 Liszt 3 Stradella 1
Closé 1 Mendelssohn 2 Strauss R. 1
Corelli 4 Meyerbeer 1 Tartini 2
Csajkovszky 1 Mozart 3 Vannay 10
Debussy 5 Nardini 2 Wagner R. 1
Dvorzsak 2 Popper 1 Weber C. M. 3
Eccles 2 Purcell 1 Wieniawszky 4
Godard 1 Radnai 1 összesen 43 szerző 98 műve
Goltermann 1 Ravel 3
A kamarazeneszámokat Haydn zongora-hegedüszonátája (G) és zongora-
hármasa (Es), Beethoven zongora-klarinét-gordonka hármasa (B., Op. 11), hegedű-zongora szonátája (Tavaszi), Schubert zongora-hegedű szonatinája (D), Weber zongora-klarinét duója, 48. mű, Brahms zongorahármasa (c), Busoni klarinétzongora concertinoja, Vannay zongora-gordonka duója, továbbá Mendelssohn d-moll zongorahármasának III. és Csajkovszky ugyanilyen művének I. tétele képviselték.
A helyi zenei élet elmélyítése érdekében a polgármester úr ügyszeretetéből kifolyólag a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör szimfónikus zenekara újjászervezést nyert és iskolánk művészi vezetése alá került. Ezen együttes szeptember 28-án az iskola helyiségeiben kezdte meg próbáit és a tanév alatt 3 izben értékes számokkal lépett meleg érdeklődéstől kisérve a nyilvánosság elé.
Az iskola vezetése alatt álló Városi Nőikar ugyancsak újjászervezve február 8-ával kezdte meg próbáinak sorozatát.
Az iskola helyiségében tartotta tanóráit, illetve próbáit a már említett együtteseken kívül a Nagykanizsai Trió Társaság és a Városi Leventezenekar is. Ugyancsak az iskola helyiségében rendezte meg a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vitadélutánjait.
9
Adományok és jutalmazások.
Társadalmi adományok folytán e tanévben is jutalomban, illetve segélyben részesíthettünk kiválóbb teljesítményű és mostohább sorsú növendékeinket. Amennyire korlátozott lehetőségeink megengedték, azon voltunk, hogyha kis mértékben is, de jutalommal is elismerjük és kitüntessük az ernyedetlen szorgalmat és a lankadatlan kitartást. Gondosan ügyeltünk arra, hogy az érdemesek olyan jutalomban, vagy segélyben részesüljenek, melyek egyrészt továbbképzésüket, másrészt a teljesítmény fokozását segítik elő.
Céljaink eme nemes megértésében e sorok lezárásáig az alábbi adományok folytak be:
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T....... ............ 20 P
Dunántuli Gazdasági Szeszgyár R.-T................... 20 „
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 15 „
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. ... ......... 15 „
Angol-Magyar Bank R.-T. nagykanizsai fiókja............ 10 „
Néptakarékpénztár R.-T......................... 10 „
Keresztény Jótékony Nőegylet ..................... 10 „
Izraelita Jótékony Nőegylet ........................ 10 „
Izraelita Jótékony és Kulturális Leányegylet ..................5 „
összesen 115 P
készpénz és
Bárd Ferenc és Fia zeneműkiadóhivatala Budapest 30 drb. hangjegy Rózsavölgyi és Társa „ „ 16 „ „
összesen 46 drb. hangjegy
és Fischel könyvkereskedés ...... ...... 5 drb. könyv.
Fogadják az adakozók nemes adományaikért e helyen is az iskola hálás köszönetét.
A befolyt 115 P-t készpénzben, illetve tan-, vagy beíratási díj nyugtájában osztottuk szét növendékeink között.
Pénzjutalmat, illetve pénzsegélyt kaptak: 25 P-t: Benedek Józsa (II. t. 2. o.), 20—20 P-t: Wagner László (II. t. 4. o.), Szunyogh János (elők. 1. o.), 14 P-t: Gábor Jenő (I. tag. 1. o.), 13 P-t: Szitár Zsuzsanna (I. t. 1. o.), 12 P-t: Kere-csényi Edit (I. t. 1. o.), 11 P-t: Kerecsényi Erzsébet (II. t. 3. o.).
Hangjegy (könyv) jutalomban részesültek: Vermes Katalin (akad. 1. o.), Somlai Magda (II. t. 4. o.), Wagner László (II. t. 4. o.), Mihályi Ilona (II. t. 3. o.), Kerecsényi Erzsébet (II. t. 2. o.), B. Bak Katalin (elők. 1. o.), Bugyáts Vilmos (elők. 1. o.), Kovács Sebestény Aladár (elők. 1. o.), Kovács Teréz (I. t. 4. o.), österreicher Zsuzsanna (I. t. 4. o.), Kovács Sebestény Aladár (I. t. 3. o.), Rétfalvi Elma (I. t. 3. o.), Sághy Anikó (I. t. 3. o.), Fürstinger Ottó (I. t. 2. o.), Hegyi Erzsébet (I. t. 2. o.), Bánhidy Márta (I. t. 1. o.), Bien Edit (I. t. 1. o.), Czoboly István (I. t. 1. o.), Gábor Jenő (I. í. 1. o.), Gunst Zsuzsanna (I. t. 1. o.), Horváth Margit (I. t. 1. o.), Kerecsényi Edit (1. t. 1. o.), Koncz János (I. t. 1. o.), Schlegl Margit (I. t. 1. o.), Szitár Zsuzsanna (I. t. 1. o.).
Összesen 32 növendék részesült 206 P értékű jutalomban.
10
11. Staisztikai adatok:
Az 1936—73. tanévre beiratkozott rendes növendékek száma: 175+7 magántanuló Évközben kimaradt:............................................ 20
A beiratkozott rendes növendékek
főtanszakonkint nemek szerint lakhelyük szerint
zongora............ hegedűre ......... gordonkára ......... magánénekre ...... fuvó és ütő hangszerre zeneszerzésre ...... játékos osztály ca \\ 1 a mellék 21tanszak 8 13 52 10 5 leány (asszony) fiu (férfi)...... 66 109 helybeli ...... vidéki ...... 144 31
Összesen 175+14 Összesen 175 Összesen 175
A beiratkozott növendékek
foglalkozása o/e-ban életkora %1-ban
önálló keresetű ......... 57 32.57 5—7 éves ............ 2 1.10
háztartásbeli ............ 41 23.43 7-10 „ ......... 19 10.85
más iskola tanulója ...... 77 44.00 H-15 „ ............ 46 26.28
16-20 „ ............ 42 24.00
21-24 „ ............ 36 20.57
25 éves és ezen felüli...... 30 17.20
Összesen 175 ! Összesen 175
A növendékek szüleinek foglalkozása:
földbirtokos (bérlő)
földműves............
gyáros (nagyiparos)
iparos (önálló) ......
iparos (alkalmazott) ... kereskedő (önálló) kereskedő (alkalmazott) katona ............
8 4.57
6 3.43
1 0.57
26 14.87
3 1.71
13 7.43
5 2.85
közalkalmazott magántisztviselő . egyéb értelmiségi.
magánzó .......
nyugdíjas.......
egyéb..........
Összesen
52
4 12
5 15 25
175
29.71 2.29
6.85
2.86 8.57
14.29
I. Hatóságok, felügyelet.
Az iskola fenntartója Nagykanizsa megyei város. Polgármester: dr. Krátky István. Az iskola ügyeinek előadója: dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző.
A szakfelügyeletet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyakorolja. Szakfelügyelő: Kazacsay Tibor, a Zeneiskolák Országos Szakfelügyelője.
n
IV. Tananyag.
A tananyagot és a tantervet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 88.982/1923. Ill/a sz. rendelete írja elő.
V. Nyilvános működés.
A tanév folyamán az iskola tanári kara a zenekultura fejlesztése érdekében 5 hangversenyt és 3 liceális jellegű matinét tartott, melyek műsorai az alábbiak voltak:
Esti hangversenyek I. 1936. október 15-én.
Műsorismertetés. Vannay János
1. Haydn: Zongorahármas (8. sz., Es). F. Pásztor Irma, Ivánkovits Ferenc és
F. Garai Margit
2. Weber C. M.: Grand Duo Concertante zongorára és klarinétra 48. mű. Honti
Ilona és Kádár Mihály
3. a) Saint-Saéns: Dalila áriája a „Sámson és Dalila" cimü opera II. felvonásából
b) Vannay: Szakadék fölött (első előadás)
c) Siklós: Száll a felhő, énekelte: Erdössy Rózsi, kisérte: Kerekes Irén
4. Wieniawszky: Hegedűverseny 22. mű, (d) Ivánkovits Ferenc, kisérte: F. Pásztor Irma
II. 1936. november 25-én.
Műsorismertetés. Vannay János
1. Beethoven: Hármas zongorára-klarinétra és gordonkára (B) 11. mű F. Pásztor
Irma, Kádár Mihály, F. Garai Margit
2. a) Meyerbeer: Fides áriája a „Próféta" c. operából
b) Strauss R.: Alkonyi álom
c) Radnai: Ha te úgy szeretnél énekelte: Erdössy Rózsi, kisérte: Kerekes Irén
3. a) Chopin: Polonaise (cis) 26. mű
b) Brahms: Rapszódia (h) 79 mű, zongorán: Honti Ilona
4. Vannay: Duo zongorára és gordonkára (a) 14 mű Kerekes Irén és F. Garai Margit
III. 1937. február 17. Lemberkovits Alajosné emlékére
Műsorismertetés. Vannay János
1. Vannay: Ave Maria énekelte: Erdössy Rózsi, kisérte: Honti Ilona
2. Beethoven: Tavaszi szonáta zongorára és hegedűre 24. mű F. Pásztor Irma
és Ivánkovits Ferenc
3. a) Vannay: Rózsahimzés
b) Grieg: Szeretlek, énekelte: Erdössy Rózsi, kisérte: Honti Ilona
4. Brahms : Zongorahármas 101. mű 3. n. F. Pásztor Irma, Ivánkovits Ferenc,
F. Garai Margit
12
IV. 1937. május 5-én
Műsorismertetés. Vannay János
1. Siklós: Magyar szvit szóló gordonkára F. Garai Margit
2. Brahms: Scherzo (es) 4. mű Kerekes Irén
3. Busoni: Concertino klarinétra és zongorára 48. mű Kádár Mihály és Honti Ilona
4. Dvorzak: „Dumky" zongorahármas 90. mű F. Pásztor Irma, Ivánkovits Ferenc
és F. Garai Margit
V. 1937. május 12-én
az előző IV. hangverseny megismétlése.
Licealis matinék I. 1936. november 15-én
1. a) Debussy: Holdfény
b) „ Kert az esőben, zongorán: Honti Ilona
2. Az impressionista zene, szabadelőadás: Vannay János
3. a) Debussy: A harangok
b) Ravel: Habanera, gordonkán: F. Garai Margit, kisérte: F. Pásztor Irma
4. a) Debussy: Minstrels
b) „ Golliwog\'s cake walk
c) Casella: Bolero, zongorán: Kerekes Irén
II. 1937. január 31-én
1. a) Gluck-Brahms: Gavotte (A)
b) Mozart: Menuette (Es)
c) Beethoven: Kontratáncok, zongorán: F. Pásztor Irma
2. Táncmuzsika a zeneművészetben, szabadelőadás: Vannay János
3. Ravel: Pavane, klarinéton: Kádár Mihály, kisérte: Kerekes Irén
4. a) Sibelius: Valse triste
b) Gossec: Gavotte, hegedűn: Ivánkovits Ferenc, kisérte: Honti Ilona
III. 1937. március 14-én
1. A hegedű és rokonhangszerei, felolvasás: Ivánkovits Ferenc
2. aj Corelli: Adagio
b) Haydn: Szonáta zongorára és hegedűre (G) I. Hegedűn: Ivánkovits Ferenc, zongorán: F. Pásztor Irma
3. Wieniawszky: Kuiawiak (Mazurka), hegedűn Ivánkovits Ferenc, kisérte: Honti Ilona
Növendékeink 7 nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket E hangversenyeket mind az iskola kamaratermében tartottuk meg. Az első hangversenyen, mely az esti órákban folyt le, csak magasabb osztályú növendékek léptek dobogóra. A többi 6 hangverseny a délutáni órákban volt
13
és azokon alacsonyabb és magasabb osztályú növendékek egyaránt dobogóra léptek.
A lefolyt hangversenyek műsorai:
I. 1936. december 9-én.
1. Bloch: II. kis magyar ábránd, hegedűn: Szunyogh János (II. t. 1. o.) 4), kisérte:
Sas Magda (III. t 1. o.)
2. Schumann: A két gránátos, énekelte: Szántó István (III. t. 1. o.) 6) kisérte:
Sas Magda (akad. 1. o.)
3. Weber: Felhivás keringőre, zongorán: Ladeczky Emiim (II. t. 4. o.) 3)
4. Dancla: I. dalváltozatok, hegedűn: Somlai Magda (II. t. 4. o.) *), kisérte: Wag-
ner László (II. t. 4. o.)
5. a) Liadow: Intermezzo 1 ,
b) Bartók: Medvetánc / zongorán: Wagner László (II. t. 4. o.) 2)
6. Mozart: Zongoraverseny (C) I. tétel. Sas Magda (akad. 1. o.)2)
7. a) Schumann: Nem snjt a vád 1 énekelte: Rácz Alajos (akad. 1. o.) 6), kisérte: b) Siklós: Haj nemes vitézek j Wagner László (II. t. 4. o.)
8. Mozart: Zongoraverseny (c) I. tétel. Vermes Katalin (akad. 1. o.) \')
II. 1937. január 27-én.
1. a) Molnár A.: Gavotte, zongorán: Gunst Zsuzsa (I. t. 1. o) 3)
b) Horusitzky: Gyermekdal. Bánhidy Márta (I. t. 1. o.) 3)
c) Vannay: Baba emlékkönyvébe. Hegyi Erzsébet (I. t. 2. o.) )
d) Horváth A.: Huszárbaba tánca. Melczer Éva (I. t. 2. o.)2)
2. a) Bentzon: Kis duo (Andante és Allegro) oboára és klarinétre, Bader Jenő
(II. t. 1. o.) és Nadrai László (II. t. 2. o.) 7) b) Schubert: Kánon oboára és két klarinétre. Bader Jenő (II. t. 1. o.), Nadrai László (II. t. 2. o.) 7 és Gábor Jenő (I. t. 2. o.)
3. Berkovits: Mazurka, hegedűn: Kovács Sebestéiig Aladár (I. t. 3. o.) 4), kisérte:
Wagner László (II. t. 4. 6.)
4. Siklós: A tánc, zongorán: Haiszer Margit (I. t. 4. o.) \')
5. Klgyósi: Jönnek a katonák, hegedűn: Kovács Teréz (I. t. 4. o.) 4), kisérte:
Vermes Katalin (akad. 1. o.)
6. Mascagni: Baba-Gavotte, zongorán: Österreicher Zsuzsa (I. t. 4. o.)2)
7. Volkmann: Vidám pihenés, zongorán: Ladeczky Emília (II. t. 4. o.) és Benedek
Józsa II. t. 2. o.) 7)
8. Moszkovski Scherzino, zongorán: Kerecsényi Erzsébet (II. t. 2. o.) 2)
9. Beethoven: Két menuette (Es, F) két hegedűre és gordonkára. Somlai Magda
(II. t. 4. o.), Schermann Gizella (II. t. 2. o.) és Sörlei Lajos (II. t. 3. o.)7)
10. a) Kazacsay: Gavotte \\ , „,„ ,, . „ TT . „ ... b) Schubert: Német táncok / zongorán: Mihályi Ilona (II. t. 3. o.) i)
11. Mendelssohn: Népdal, énekelte: Babits Ferenc (akad. 1. o.) és Szántó
István (akad. 1. o.) 6)
III. 1937. március 17-én.
1. a) Molnár A.: Magyaros dal, zongorán: Túri Márta (I. t. 1. o.) 3)
b) Gurlitt: Gavotte. Somogyi Ervin (1. t. 1. o.) 3)
c) Molnár A.: Altatódal. Szüts Sarolta (I. t. 1. o.) 2)
d) Bartalus: Magyar népdal 1 ÍT . . < ,,
. x » át- * íj, Bien Editli (I. t. 1. o.) \') Molnár A.: Nemet népdalj K \' \'
e) Siklós: A medvetáncoltató. Páhy Mária (1. t. 2. o.) •)
14
2. Országh Gaudeamus, hegedűn: Barbarits Miklós (I. t. 2. o.) 4), kisérte: Wag-
ner László (II. t. 4. o.)
3. Hiitter—Vannay: Dallam \\ , , , „ f Grecsaninoff-Kádár: Ólomkatonák indulója / gordonkan: Babos Laszlo (I. t
2. o.) 5), kisérte: Benedek Józsa (II. t. 2. o.)
4. Országh: A kis libapásztor, hegedűn: Stieger Lajos (I. t. 2. o.) 4), kisérte:
Wagner László (II. t. 4. o.)
5. a) Horváth G.: Magdalia, zongorán: Schless Márta (I. t. 2. c) 3)
b) Poldini: Békabál. Pusofszky Elvira (I. t. 3. o.) 3)
c) Poldini: Bölcsődal. Botka Éva (I. t. 3 o.) 2)
d) Schumann: Első bánat „ . . „
A huszár I Krátky Éva <L 4 3- 2
6. Kigyósi: Keringő, hegedűn: Harmatos Emma (I. t. 3. o.) 4), kisérte: Wagner
László (II. t. 4. o.)
7. Mozart—Beriot: Quel suono, fuvolán: Gergelics Ferenc (I. t. 3. o.)6), kisérte:
Sas Magda (akad. 1. o.)
8. Kigyósi; Románcé, hegedűn: Rusorán Elma (I. t. 3. o.)4), kisérte: Mihályi
Ilona (II. t. 3. o.)
9. Poldini: Manók tánca, zongorán: Somlai Magda (I. t. 4. o.) 3)
10" b) Berkovits ^Török tánc (hegedűn: Hegyi Lajos (II. 1.1. o.) 4), kisérte: Vermes Katalin (akad. 1. o.)
11. Horváth A.: Matrózbaba tánca, zongorán: Puskás Márta (I. t. 4. o.) 2)
12. Brakl: Bölcsődal, hegedűn: Schermann Gizella (II. t. 2. o.)4), kisérte: Vermes
Katalin (akad. 1. o.)
13. a) Bartók: Este a székelyeknél 1
b) Vannay: Pilkó j zongorán: Vermes Katalin (akad. 1. o.)
IV. 1937. április 14-én, magyar szerzők müveiből.
1. a) Molnár A.: Magyar népdal, zongorán: Zborovszky Katalin (1. t. 1. o.)2)
b) Bartók: Süssünk. Szunyogh János (1. t. 1. o.)s)
c) Horusitzky: Gyermekdarab. Schlegl Margit (1. t. 1. o.) 3)
d) Farkas F.: Bordal és csárdás. Czoboly István (1. t. 1. o.)2)
e) Eisvogel: Idylle. Ney Tamás (1. t. 2. o.) i)
2. Bloch: Bölcsődal, hegedűn: Gunst György (1. t. 3. o.)4), kisérte: Ladeczky
Emilia (11. t. 4. o.)
3. a) Poldini: Szerenád és Humoreszk, zongorán: Flesch Ágnes (1. t. 3. o.)1)
b) Siklós: Bölcsődal. Sághy Anikó (1. t. 3. o.)2)
c) Vannay: Impromptu. Zborovszky Magda (1. t. 4. o.)2)
d) Poldini: Éji zene (4 kézre). Páhy Mária (1. t. 2. o.) és Haiszer
Margit (1. t. 4. o.) \')
4. Kádár: Elégia oboára és klarinétra: Bader Jenő (11. t. 1. o.), Nadrai
László (II. t. 2. o.)\')
5. a) Vannay: Lepketánc, zongorán: Fábián Magda (1. t. 4. o.)\') b) Siklós: A mackó. Österreicher Zsuzsa (I. t. 4. o.)2)
6. Greizinger: Menuette, hegedűn: Somlai Magda (11. t. 4. o.)4), kisérte: Vermes
Katalin (akad. 1. o.)
7. Kazacsay: Humoreszk, zongorán: Mihályi Ilona (11. t. 3. o.) i)
8. Vannay : Ki haragszik ? | énekelte : Gazdag István (akad. 2. o.)6) Vannay: Kuruc legény búja, / kisérte: Vermes Katalin (akad. 1. o.)
15
V. 1937. május 12-én.
1. a) Finke: Madárlakzi, zongorán: Bánhidy Márta (I. t. 1. o.)3)
b) Gurlitt: Vidám társaság. Gunst Zsuzsanna (I. t. 1. o.)3)
c) Dushkin: Harangszó naplementekor
Finke: Borús nap. Varga József (í. t. 2. o.)\')
2. Brakl: Gyermekjáték, hegedűn: Stieger Lajos (I. t. 2. o.)4), kisérte: Ladeczky
Emilia (II. t. 4. o.)
3. Chován: Szabadságdal, zongorán: Puskás László (I. t. 4. o.) 2)
4. Bloch: Capriccio, hegedűn : Kovács Sebestény Aladár (I. t. 3. o.) 4), kisérte:
Vermes Katalin (akad. 1. o.)
5. Mendelssohn: Hogy lennék vig? énekelték: B. Bak Katalin (elők. 1. o.) és
Sas Magda (elők. 1. o.)B), kisérte: Ladeczky Emilia (II. t. 4. o.)
6. Kigyósi: A kis repülőgép, hegedűn: Kovács Teréz (I. t. 4. o.)i), kisérte:
Ladeczky Emilia (II. t. 4. o.)
7. Reger: Játék, zongorán : Benedek Józsa (11. t. 2. o.)2)
8. Weber K. M.: Szonatina, zongorán: Kerecsényi Erzsébet (II. t. 2. o.) és
Kovács Sebestény Aladár (II. t. 1. o.)7)
9. Beethoven: Largo (Es), fuvolán: Németh Lajos (II. t. 1. o.)7), kisérte: Sas
Magda (akad. 1. o.)
10. Chopin: Valse Brillanté (As), zongorán : Wagner László (II. t. 4. o.)2)
11. Beethoven: Szonáta (f) I. tétel, zongorán: Sas Magda (akad. 1. o.j2)
12. Gluck: Szívemben ég a láng, énekelte: Babits Ferenc (III. t. 1. o.)6), kisérte:
Sas Magda (akad. 1. o.)
13. Chopin: Polonaise (gis), zongorán: Vermes Katalin (akad. 1. o.) i)
VI. 1937. május 19-én.
1. a) Bátor: Csodakút, zongorán: Túri Márta (I. t 1. o.)s)
b) Modona: Dallam és Keringő. Szüts Sarolta (I. t. 1. o.)3)
c) Molnár A.: Szonatina \\ „
Bolck : Paraszttánc ( Blen E(Mh (L 1 L ° ) \')
d) Kazacsay: Altatódal. Czoboly István (I. t. 1. o.) 2)
e) Bartók: Gyermekeknek (7. és 15. sz.). Kovács Sebestény Erzsébet (1.1. 2. o.)2)
f) „ Gyermekeknek (5. sz.). Kovács Sebestény Miklós (1. t. 2. o.) 2)
g) „ Gyermekeknek (13., 14. és 21. sz.). Pusofszky Elvira (I. t. 3. o.)3)
2. Mozart: Bölcsődal, trombitán: Sasvár József (I. t. 2. o.)5), kisérte: Sas
Magda (akad. 1. o.)
3. Horváth G.: Sellők játéka, zongorán: Winkler Zsófia (1. t. 3. o.) 2)
4. Järnefelt: Bölcsődal, gordonkán: Rácz Alajos (II. t. 1. o.) 6), kisérte: Sas
Magda (akad. 1. o.)
5. Rameau: Rigaudon, zongorán: Kovács Sebestény Aladár (II. t. 1. o.)2)
6. Kuhlau—Burmester: Keringő, hegedűn: Schermann Gizella (II. t. 2. o.) 4),
kisérte: Benedek Józsa (II. t. 2. o.)
7. Chopin: Keringő (a), zongorán: Mihályi Ilona (II. t. 3. o.) \')
8. Schubert—Liszt: Bécsi este, zongorán: Ladeczky Emilia (II. t. 4. o.) 3)
9. Svendsen: Románcé, hegedűn: Somlai Magda (II. t. 4. o.)4), kisérte: Vermes
Katalin (akad. 1. o.)
10. Beethoven: Polonaise (C), zongorán: Sas Magda (akad. 1. o.) és Vermes Katalin (akad. 1. o.) 8)
16
VII. 1937. junius 2-án.
1. Le Couppey: Bourrée, zongorán: Szitár Zsuzsanna (1. t. 1. o.)3) Molnár A.: Menüett. Kis Gabriella (1. t. 1. o.)3)
Gurlitt: Bátran előre. Welvarth Anna (1. t. 1. o.) i) Molnár A.: Rondino. Marosi Judith (1. t. 1. o)\') Gessler: Hinta-palinta. Winkler Gábor (1. t. 1. o.)2) Frey: Játékdal. Somogyi Ervin (1. t. 1. o.)B) Molnár A.: Kis dal. Kovács Katalin (1. t. 1. o.) 3) Poldini: Manók tánca. Schlegl Margit (1. 1.1. o.)3) Mozart: Menüett. Fleischacker Miklós (1. t. 1. o.) Oesten: Álarcosok tánca. Günsberger Judith (I. t. 1. o.) \'J Kazacsay: Tánc. Kögler Lili (1. t. 1. o.) 2)
Siklós: 7. és 8. Kis magyar rapszódia. 4 kézre Gyulai József (1. t. 1. o.) és Wagner László (II. t. 4. o.)2)
2. Hütter—Kádár: Cigánynóta és Csárdás, gordonkán: Babos László (1. t. 2. o.)6),
kisérte: Benedek Józsa (11. t. 2. o.)
3. Kleinecke: A kis honvéd. Burgmüller: A kecses leányka. Horváth G.: Incselkedés. Herzfeld: Altatódal. Hizelkedés.
4. Csajkovszky: Álmodozás. Siklós: Vágyakozás.
Schubert: Katonainduló.
Ney Tamás (1, t. 2. o.) ») Melczer Éva (1. t. 2. o.) 2) Páhy Mária (I. t. 2. o.)\') zongorán: Hegyi Erzsébet (1. t. 2. o.)2) Sághy Anikó (1. t. 3. o.)2) Flesch Ágnes (1. t. 3. o.) \') Krátky Éva (1. t. 3. o.) és Puskás Márta (1. t. 4. o.)2)
5. Kreisler: Szerelmi bánat, hegedűn: Szunyogh János (11. t. 1. o.)4), kisérte:
Mihályi Ilona (11. t. 3. o.)
6. Dienzl: Bölcsődal, zongorán: Kerecsényi Ágnes (1. t. 5. o.)2)
7. Weber: Szonatina hegedűre és zongorára. Schermann Gizella (11. t. 2. o.) és
Wagner László (11. t. 4. o.)8)
8. W. Mahler: Duo klarinétre és zongorára, Nadrai László (II. t. 2. o.) \') és
Sas Magda (akad. 1. o.)
9. Siklós: Három őszi könnycsepp
Vannay: Magyar visszhang, énekelte: Rácz Alajos (akad. 1. o.)6), kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 4. o) 10. Haydn: Változatok (f), zongorán: Sas Magda (akad. 1. o.)2)
Megjegyzés: 1) F. Pásztor Irma, 2) Kerekes Irén, 3) Honti Ilona, 4) Ivánkoviís Ferenc, 5) F. Garai Margit, 6) Erdőssy Rőzsi, 7) Kádár Mihály, 8) a kamarazene-tanszakon F. Pásztor Irma tanár növendéke.
Úgy e hangversenyeink műsorában, mint növendékeink előadási darabjainak megválasztásánál a magyar szerzők munkáira e tanévben is különös gondot fordítottunk. Úgy tanári-, mint növendékhangversenyeink közül egyet-egyet csak magyar szerzők műveiből állítottunk össze és növendékhangversenyeinken játszott 60 szerző 136 darabja közül 83 darab 28 magyar komponista munkája volt, tehát az előadott darabok 61%-a magyar szerző tollából került ki.
17
És pedig:
munkával szerepeltek növendékhangversenyeink műsorában.
A magyar zeneszerzőkön kívül még 32 komponista 53 munkáját ölelték fel műsoraink.
Nagy gondot fordítottunk arra is, hogy növendékeink már az alsó osztályoktól kezdve az összjátékban is fokozódó készségre tegyenek szert. Ennek megfelelően a hegedű, gordonka, magánének és fuvóhangszerek kíséretei mellett, melyeket 6 növendék 34 számban látott el, 16 összjátékon alapuló számot tűztünk hangversenyeink műsoraira.
A 7 növendékhangversenyen 72 növendék, vagyis az összlétszám 4l°/o-a lépett a nyilvánosság elé, amikor is 120 szóló és 16 összjátékon alapuló számban mutatták meg készültségüket.
%
HALIG ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 9 0 _
NAGYKANIZSA
Bartalus 1 Geszler Ö. 1 Kleinecke 1
Bartók 9 Greizinger 1 Molnár A. 9
Bátor 1 Herzfeld 2 Ország 2
Berkovits 2 Horusitzky 2 Poldini 7
Bloch 3 Horváth A. 2 Rieding 1
Brakl 2 Horváth G. 3 Siklós 9
Chován 1 Hütter 3 Vannay 7
Dienzl 1 Kazacsay 4 Volkmann 1
Eisvogel 1 Kádár 1
Farkas F. 2 Kigyósi 4 összesen: 83
18
i
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár.
Könyv- ós zeneműtár.
Az elmúlt tanévben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy úgy a könyv-mint a zeneműtár céltudatos kiépítéssel és fokozatos kiegészítéssel tovább fejlesztessék. Ezt a tanév folyamán is sikerült keresztül vinnünk, mert úgy vásárlások, mint ajándékozások jelentős eredményre vezettek. Ezek révén a tanév végén a könyv- és zeneműtár állaga: 146 drb. könyv, 60 folyóirat és 844 zenemű, mintegy 4490 P értékben. Ezekből a tanévi szaporulat: 15 könyv, 4 folyóirat és 25 zenemű, mintegy 320 P értékben.
Nem mulaszthatjuk el, hogy mindazoknak, kik a tanév folyamán nagyértékü és nekünk felette becses ajándékaikkal iskolánk könyv- és zeneműtárát gyarapítani szívesek voltak, e helyen is hálás köszönetet ne mondjunk, még pedig:
a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak 12 drb. hangjegy
Sauerwald Géza tanár úrnak 1 „ „
Rózsavölgyi és Társa zeneműkiadóhivatalának 1 „ „
Kir. Egyetemi Nyomdának 3 „ könyv
Székesfővárosi Könyvtárnak « 1 „ „
szíves ajándékozásáért.
Hangszertár.
Az iskola tulajdonát 19 drb. hangszer képezi, mintegy 12.000 P értékben. E tanév folyamán dobogóra erősített karmesteri hangjegyállvány és a játékososztály részére 5 drb. hangszer került beszerzésre.
Ezek mellett az iskola őrzi és kezeli a Városi Levente Zenekar 29 drb. hangszerét, mintegy 2340 P értékben.
Fentieken kívül az iskola őrzésében és kezelésében áll a helybeli Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tulajdonát képező hangszerekből 23 drb. kb. 2300.— pengő értékben.
19
VII. Tanári testület.
Név Képesítése i Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanított Megjegyzés
1 Vannay János Zeneművészeti Főiskolát végzett zeneszerző igazgató 1926. aug. óta zeneelméletet, solféget, zenedik-tálást, zeneszerzést, (összhangzattant) II ■ * [
2 Fábián Miksáné Pásztor Irma Áll. kép. oki. zenetanár rendes tanár 1926. szept. óta zongorát, kamarazenét a tanári értekezletek jegyzője
3 Kerekes Irén 11 11 11 í 927. szept. óta zongorát a könyv- és zeneműtár őre
4 Honti Ilona 11 11 11 1930. nov. óta n
5 Ivánkovlts Ferenc 11 11 óraadó tanár 1936. szept. óta hegedűt, játékos osztályt
6 Erdössy Rózsi Áll. kép. oki. operaénekes » 1935. szept. óta magánéneket
7 dr. Fendler Károlyné -Garai Margit Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár • 11 1929. szept. óta gordonkát, zenei alapismereteket és solféget
8 | Kádár Mihály Zeneművészeti Főiskolát végzett fuvótanár 1936. szept. óta fuvó-, ütőhangszereket a hangszertár őre
| í
20
A tanári kar intézeten kívüli működése a tanév folyamán.
Vannay János Nagykanizsa m. város közművelődési, közegészségügyi és népművelési bizottságának tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, ezen kör szimfónikus zenekarának karnagya. 24 helybeli hangversenyen, ünnepségen, misén stb. működött közre szimfónikus zenekar karnagyaként, továbbá mint orgonakisérő és zenetudományi előadó. Művei különböző fővárosi, helybeli, vidéki és külföldi hangversenyeken kerültek előadásra, melyek különböző rádiók műsorában is több izben szerepeltek. A tanév folyamán több zenetudományi tanulmánya és cikke jelent meg. Hat társadalmi egyesület tagja.
Fábiánné Pásztor Irma a Nagykanizsai Trió, a Nagykanizsai Iskolánkívüli Népművelési Bizottság, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, a tanév folyamán 15 alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt, még pedig 13 izben Nagykanizsán, 1 izben Keszthelyen, 1 izben a budapesti rádióban. Ezek közül 3 alkalommal szóló számokkal (köztük a helybeli Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának hangversenyén Schumann zongoraversenyével), 10 kamarazeneszámban és 5 izben zongorakisérőként lépett dobogóra.
Kerekes Irén a Zrinyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, 10 alkalommal lépett dobogóra. Még pedig 4 alkalommal szóló számokkal (köztük a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának kíséretével Mendelssohn: Capriccio brillante-jával), 1 kamarazeneszámban és 6 izben zongorakisérőként szerepelt a nyilvánosság előtt.
Honti Ilona a Városi Nőikar, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 10 alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt. Még pedig
2 izben szóló számokkal, 3 izben pedig mint zongorakísérő és 3 kamarazeneszámban.
Ivánkovits Ferenc a Nagykanizsai Trió, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör meghívott tagja, ezen kör szimfónikus zenekarának tagja, 21 alkalommal Nagykanizsán, 1 alkalommal Keszthelyen 11 szóló- és 8 kamarazene-számban,
3 izben pedig zenekari tagként szerepelt a nyilvánosság előtt. Egy alkalommal az iskola liceálisán „A hegedű és rokonhangszerei" cimen előadást tartott.
Erdössy Rózsi a Városi Nőikar és a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tagja 9 alkalommal 19 szólószámban lépett nyilvánosság elé.
Dr. Fendlerné Garai Margit a Nagykanizsai Trió, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának és ezen kör szimfónikus zenekarának tagja, a tanév folyamán 20 alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt. Még pedig 8 alkalommal kamarazene-számban, 3 alkalommal zenekari tagként működött közre, 9 alkalommal pedig szóló gordonka-számokat játszott.
Kádár Mihály a Városi Leventezenekar és a Városi Nőikar karnagya, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának és zenekarának tagja, 6 alkalommal klarinétszóló számokban, 1 alkalommal kamarazeneszámban és 20 alkalommal mint a leventezenekar karnagya lépett a nyilvánosság elé.
21
VIII. Név- és érdemjegysorozat.
Magyarázat.
Szorgalomból:
1 = dicséretes
2 = jó
3 = megfelelő
4 — hanyag
5 = elégtelen
* = nem végezte el a tananyagot n. v. = nem vizsgázott m. t. — melléktanszak ...ö. v. t. - oszt.-ból összevont vizsgát tett.
Felsőbb osztályba csak az a növendék léphet, ki a tananyagot elvégezte és úgy a fő, mint a melléktanszakon legalább „jó" osztályzatot nyert.
Fö- és melléktanszakon: Magaviseletben:
1 = kitűnő 1 — példás
2 = jeles 2 = Jó
3 \'= jó 3 = szabályszerű
4 = elégséges 4 = rossz
5 = elégtelen
Érdemjegyek
E ■ns N w IH O Név ¿A n! N cfi e CB ■o CZ N o ro >> N tr> cfl N C/3 c rc - "3 tri "> co QO cg E ec M O f „ V Oí XJÜ 25 « :», E BC á ta o üx> Tanár Megjegyzés
</) Ü-, H O 5 E N J. ü S « ^ ö N
Babits Ferenc ének felső I. Erdőssy n. v.
Babos László gordonka alsó II. 2 1 2 2 - -- F. Garai
B. Bak Katalin ének elők. I. 2 1 1 - — Erdőssy
Balázs Ferenc kürt alsó I. Kádár elköltözött
5 Barabás G. Sándor hegedű ff II. 1 1 — — Ivánkovits
Barbarits Miklós H ff II. 2 1 — - n
Báder Béla oboa ff I. 1 1 — — - Kádár
Báder Jenő ff közép I. 1 1 — - - ff
Bánfalvi Ferenc klarinét alsó I. — — — — - - ff kimaradt
10 Bánhidy Márta zongora ff I. 1 1 — - - Honti 1. II. Ö.V.i.
Bányai János ütő ff 11. — — — — - - Kádár n. v.
Bedenek Margit ének elők. 11. Erdőssy kimaradt
Bedenek Margit zongora alsó II. Kerekes kimaradt
Benedek Józsa r> közép II. 2 1 2 2 ■- n
15 Bertalan József hegedű n V. 2 1 2 ím — Ivánkovits
Bien Edit zongora alsó I. 1 1 — — -- F. Pásztor
Bolla Károly trombita ff I. — — — — — - Kádár kimaradt
Botka Éva zongora ff III. 1 1 2 ■— - Kerekes
Bődör János ütő » I. — — — — — - Kádár n. v.
20 Bugyáts Vilmos zenesz. elők. — Vannay n. v.
Bugyáts Vilmos fagót alsó I. 1 1 — — - Kádár
Buzek Dénes klarinét I. 2 1 — — - n
Büki Károly trombita közép II. n n. v.
Coboly István zongora alsó I. 1 1 — — - Kerekes
25 Császár József ütő » I. — — — — - Kádár n. v.
Csóka János trombita » I. 1 1 — ff
Csöndör Kálmán harsona közép II. • ff n. v.
Dávidovics Ferenc trombita alsó I. ff kimaradt
Dlask József fuvola III. — — — — - n. v.
22
Érdemjegyek
E -re N Név ¿t C3 N <f> C ro N o n: N JU "OJ V) H ír .3 a» s® E Tanár Megjegyzés
tn i* O -2 •o SdO ns N VI n C 03 «0 txo eo Sí o süí 23 2 >> E ?f o bc c
cn ü- H o ¡2 E N (A jj l ra st o
30 Domina Ferenc harsona felső I. 3 1 1 2 Kádár n. v.
Entler László zenesz. elők. 3 1 1 — — 2 Vannay
Farkas József harsona alsó I. — — - — - — Kádár n. v.
Farkas József trombita n I. » n. v.
Fábián Magda zongora n IV. 1 1 2 1 - — F. Pásztor
35 Felker László ütő ff 1. - — — — - — Kádár n. v.
Fleischacker Miklós zongora ff I. 2 1 2 — - — F. Pásztor
Flesch Ágnes n M III. 2 1 1 1 - — n
Födő István trombita ff I. — — — — - — Kádár kimaradt
Fülöp András gordonka ff I. F. Garai n. v.
40 Fürstinger Ottó Fürstinger Ottó hegedű zongora ff » II. I. 2 1 1 2 Ivánkovits Kerekes II. III. Ö. 1.1. n. v.
Füzessi Erzsébet »> ff I. 2 1 1 — - — ÍJ
Gazdag István zenesz. akad. I Vannay
Gazdag István ének n II. Zene mű». Fi Isk- vizs 0- Erdőssy
45 Gábor Jenő klarinét alsó II. 1 1 1 — — — Kádár
Gábor Jenő hegedű ff 11. 1 1 1 1 — — Ivánkovits II. III.S.V.1.
Gáspár József gordonka ff I. F. Garai n. v.
Gergelics Ferenc fuvola ff III. — — — — — Kádár n. v.
Gorza Mihály trombita r> I. — — — — — — » n. v.
50 Gunst György hegedű ff III. 2 2 4 3 — — Ivánkovits
Gunst Zsuzsanna zongora ff I. 1 1 1 — — - Honti
Günsberger Judit » ff I. 1 1 2 — — — F. Pásztor
*Gyulai József 14 ff I. 2 1 1 — — — Kerekes
Hacker János játékos oszt. 2 1 2 — — — Ivánkovits
55 Haiszer Margit zongora alsó IV 2 1 1 1 — — F. Pásztor
Harmatos Emma hegedű ff III. 2 1 2 2 — — Ivánkovits
Hegyi Erzsébet zongora ff II. 1 1 1 — — — Kerekes
Hegyi Lajos hegedű közép I. 1 1 1 1 — — Ivánkovits
Hirth Ferenc kürt alsó I. Kádár n. v.
60 Hochmann József Hollender István Hollender Péter ének trombita harsona elők. alsó ff I. I. I. Erdőssy Kádár ff n. v. kimaradt kimaradt
Horváth Boldizsár trombita ff III. — — — — — — ff n. v.
Horváth Gyula zongora » IV. 2 1 1 1 — — Honti
65 Horváth József Horváth József Horváth Lajos klarinét zenesz. ütő ff akad. alsó II. I. I. Kádár Vannay Kádár kimaradt kimaradt elköltözött
Horváth Margit hegedű » I. 1 1 1 — — — Ivánkovits
Horváth Sándor trombita n I. \\ Kádár elköltözött
70 Juszticz László zenesz. elők. Vannay kimaradt
Kalmár Borbála ének n I. 3 1 1 3 — — Erdőssy
Kerecsényi Ágnes zongora alsó V. — — — — — — Kerekes n. v.
Kerecsényi Edit hegedii u I. 1 1 1 — — — Ivánkovits
Kerecsényi Erzsébet zongora közép II. 2 1 1 2 — — Kerekes
75 Kerecsényi György gordonka alsó II. F. Garai n. v.
23
Érdemjegyek
E -03 Név re N tn n "re N Q CQ N 35 !u Cfl *> E S a» G <U a, e\' Tanár Megjegyzés
</3 i— o re H-» o bfl re —> N 1/5 n c re W oe ea & o « >. E S" o Cf. ¿3
cn u. H o ¿2 E N M i s o
Kiss Gabriella zongora alsó I. 2 1 1 2 _ _ _ Honti
Koller István gordonka n I. F. Garai kimaradt
Koncz János hegedű jj I. Ivánkovits n. v.
Koncz János zongora jj I. — Kerekes n. v.
80 Kovács Katalin »» JJ I. 2 1 1 — - — Honti
Kovács Teréz hegedű jj IV. 1 1 1 1 — — Ivánkovits
Kovács Sebestény Aladár zenesz. elők. — — — — — — Vannay n. v.
Kovács Sebestény Aladár hegedű alsó III. 1 1 1 — — Ivánkovits
85 Kovács Sebestény Erzsébet zongora jj II. 2 1 1 — — Kerekes
Kovács Sebestény Miklós Kovács Sebestény Tibor » » JJ jj II. II. 2 1 1 - » jj kimaradt
Kögler Lili íí JJ I. 2 1 1 — — — jj
Krátky Éva » JJ III. 1 1 2 1 - — jj
Ladeczky Emilia íí közép IV. 1 1 1 2 1 _ Honti
90 Leiner Nándor kürt alsó II. Kádár n. v.
Magyar Zoltán zongora jj IV. — — _ — — — Honti n. v.
Major Gyula harsona í! I. Kádár n. v.
Marosi Judit zongora JJ I. 1 1 1 — — — F. Pásztor
Mátrai Nándor harsona JJ 1. — — — — — Kádár n. v.
95 Melczer Éva zongora M II. 1 1 1 — — — Kerekes
Meszleny Anna 19 JJ I. 2 1 2 — — — Honti 1. II. ö-v. t-
Mihályi Ilona Jí közép III. 1 1 1 1 1 — F. Pásztor
V. Mlinkó Mária ének akad. II. Erdőssy n. v.
Mohos Mária zongora alsó IV. 2 1 2 1 — — Honti
100 Molnár Erzsébet » közép II. F. Pásztor kimaradt
Muzslay László zenesz. akad. I. Vannay n. v.
Muzslay László ének elők. II. 2 1 lm — Erdőssy
Nadrai László klarinét közép II. 1 1 — - Kádár
Nagy István harsona alsó III. jj n. v.
105 Nádor Anna zongora JJ I. 2 1 — — — F. Pásztor
Nádor László játékos oszt. 1 1 — - — Ivánkovits
Ney Tamás zongora alsó II. .2 1 — — — F. Pásztor
Németh György trombita JJ I. Kádár n. v.
Németh Lajos fuvola közép I. 2 1 — - jj
110 Németh Lajos zongora alsó I. 2 1 — — — Honti
Németh László ff II 3 1 — - — Honti
Österreicher Zsuzsanna » ff IV. 1 1 1 — — Kerekes
Páhy Mária jj ff II. 1 1 — — — F. Pásztor
Perendy Lajos fuvola közép III. — — — — — Kádár kimaradt
115 Perlaky Gabriella hegedű akad. I. — - ■— Ivánkovits n. v.
Perlaky Gabriella ének elők. I. | — - — — — \'— Erdőssy n. v.
Pintér Margit zongora alsó IV. — 1 — — — Honti n. v.
Pörzse Ilona ÍJ ff I 2 1 1 — — ff 1. II- lll.ö-í.t.
Puskás László ÍJ ff IV. 1 1 1 1 — Kerekes
120 Puskás Márta JJ ff IV. ! 2 1 1 2 — — ff
Pusofszky Elvira JJ ff III. 1 2 1 1 2 1 Honti
24
Érdemjegyek
E ■re N Név re N cn c re N Q -re ^ ec N magaviselet E S 0) N -2 E Tanár Megjegyzés
t/J Ï-. o C/5 re o a. ÖC re H cn o (A c R3 g Sa o N) (fl J§ S 23 s Ë M Se Jö o bű C o N
Raics József harsona alsó I. Kádár n. v.
Rácz Alajos zenesz. akad. I. Vannay tl. V.
Rácz Alajos ének f* I. 2 1 1 lm — 2 Erdőssy
125 Rácz Alajos gordonka közép I. F. Garai n. v.
Rétfalvi Elma hegedű alsó III. 1 1 1 1 — — Ivánkovits
Rosenfeld Andor » ff I. 2 1 — — — ff
Russek Katalin zongora ff IV. 2 1 1 1 — — Kerekes
Sas Magda H akad. I. r- fi n. v.
130 Sas Magda Sasvár József ének trombita elők. alsó I. II. 2 1 1 lm — - Erdőssy Kádár n. v.
Sághy Anikó zongora n III. 1 1 1 1 — - Kerekes
Schermann Gizella hegedű közép II. 2 1 1 1 2 - Ivánkovits
Schless Márta zongora alsó II. 1 1 1 — — - Honti
135 Schlegl Margit » ff I. 1 1 1 1 — - ff 1 III-S-M-
Simon László kürt ff I. — — - — — — Kádár n. v.
Somlai Magda hegedű közép IV. 1 1 1 1 1 — Ivánkovits
Somlai Magda zongora alsó IV. 2 1 1 lm — - Honti
Somogyi Ervin n ff I. 2 1 1 — — - »
140 Somogyi Gizella Somogyi József n játékos » oszt. I. 11 Ivánkovits n. v. n. v.
Sörlei Lajos gordonka közép III. — — - — - F. Garai n. v.
Sörlei Lajos fagót alsó I. Kádár n. v.
Steinauer Lajos trombita ff I. - V n. v.
145 Stieger Lajos hegedű 11. 1 1 1 3 _ - Ivánkovits II- III- Ö- V-1-

Strém Margit játékos oszt. 1 1 1 — — - n
G. Szarka Anna zongora közép I. F. Pásztor n. v.
G. Szarka Anna ének elők. I. Erdőssy n. v.
Szántó István JJ akad. I. » elköltözött
150 Szántó Zoltán Szedonya István Szedonya Lajos Szekeres István játékos hegedű ütő oboa oszt. alsó » » I. 1. I. 1 1 1 Ivánkovits » Kádár » n. v. n. v. n. v.
Szitár Zsuzsanna zongora I. 1 1 1 — — - Honti
155 Szunyogh János zenesz. elők. Vannay n. v.
Szunyogh János hegedű közép I. 2 1 3 — — - Ivánkovits
Szüts Sarolta zongora alsó I. 1 1 1 — — - Kerekes
Takács Antal trombita Y> II. Kádár n. v.
Takács Ferenc klarinét n I. 2 1 1 — — - f*
160 Takács Ilona zongora közép III. - Honti n. v.
Törő Endre klarinét alsó I. 1 1 1 — — - Kádár
Turi Márta zongora ff I. 2 1 1 — — - Honti
Varga István fuvola közép III. Kádár n. v.
Varga István trombita ff I. » n. v.
165 Varga József zenesz. akad. I. Vannay n. v.
Varga József gordonka alsó II. 2 1 2 — — - F. Garai
Varga Pál kürt közép II. Kádár kimaradt
25
Sorszám Név Főtanszak Tagozat Osztály főtanszak | magaviselet i, 1 fid 1 szorgalom j g | ieg p kamarazene 1 (együttes) j g. || zongora m. t, Tanár Megjegyzés
Városi Dezső ütő alsó I. Kádár n. v.
Vermes Katalin zongora akad. I. Zene műv. fi isk - vizs F. Pásztor
170 Wagner László n közép IV. 1 1 1 1 1 Kerekes
Welvarth Anna alsó 1. 2 1 1 — — — F. Pásztor
*Winkler Gábor I. 1 1 1 — — - Kerekes
Winkler Zsófia >Í V III. 1 1 1 1 - —
*Zborovszky Katalin n 1. 1 1 1 — — — »
175 Zborovszky Magda n » IV. 1 1 1 1 - —
Magánvizsgázók:
Bálás Mária zongora alsó 11. 2
Barth Sándor n I. 1
Czigány Mária » V) I. 2
Hornyán Iván n v> 1. 2
180 izsák Magdolna » n I. 1
Papp Géza ütő n 1. 4
Tenczer Eva zongora n 1. 1
26
Tájékoztató az 1937—38. tanévre.
Az 1937—38. tanévben az alábbi főtanszakok adatnak elő:
1. Zongora. 5. Fuvó (ütő) hangszerek.
2. Hegedű. 6. Zeneszerzés.
3. Gordonka. 1. Zenetanulási előkészítő
4. Magánének. (játékos oszt.)
Beiratási díj:
Zongora-, hegedű-főtanszakon az alsó tagozatban 8.50 P, a közép tagozatban 11.50 P, a felső (akadémiai) tagozatban 15.50 P.
A gordonka főtanszakon az alsó tagozatban 6 50 P, a középsőben 8 50 P, felsőben 15.50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban 8.50 P, a 2. előkészítő osztályban 10.50 P, a felső tagozat 1. osztályában 12.50 P, a 2. és 3. osztályban 15.50 P.
Fuvó (ütő) és a gordon főtanszakon az alsó tagozatban 5.50 P, a középsőben 6.50 P, a felsőben 8.50 P.
A zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályban 8.50 P, a felső tagozat 1. osztályában 11.50 P, a többi osztályban 15.50 P.
A játékos osztályban 1 P.
Tandíj:
Zongora-, hegedü-főtanszakon az alsó tagozatban évi 80 P, a közép tagozatban évi 110 P, a felső (akadémiai) tagozatban évi 150 P.
Gordonka főtanszakon az alsó tagozatban évi 60 P, a középsőben 80 P, a felsőben 150 P.
Magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban évi 80 P, a 2. osztályban évi 100 P, felső tagozat 1. osztályában 120 P, ezen tagozat többi osztályában évi 150 P.
A fuvó (ütő) gordon főtanszakon évi 50 P az alsó, 60 P a közép, és 80 P a felső tagozatban.
Zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályban évi 80 P, az akadémiai 1. osztályban évi 110 P, a többi osztályban évi 150 P.
A játékos osztályban évi 30 P.
A beiratás az egész évi tandíj megfizetésére kötelez, mely félévenkint előre 2 részletben, vagy pedig havonta minden hó 8-ig előre fizetendő.
27
Két vagy több tanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beiratási díj esedékes.
Minden olyan új növendéknek, aki valamely tanszakon nem a legalsó osztályt kívánja látogatni, amennyiben nem rendelkezik zeneiskolai bizonyítvánnyal, vizsgát kell tennie. Ezen vizsga alapján nyer osztálybasorolást.
Beíratás és tanévnyitás.
Beiratás: június 21-én és 22-én délelőtt 9—12 és délután 4—6 óráig, továbbá szeptember 1-én és 2-án délelőtt 9—12 és délután 4—6 óráig.
Pót- és javítóvizsgák szeptember 2-án délután 4—5 óráig.
Felvételi vizsgák szeptember 2-án délután 4—5 óráig.
A felvételi vizsga díjtalan. A pótvizsgáé 4 P, a javítóé 6 P.
Tanórabeosztás szeptember 3-án délután 5 órakor, melyen minden tanuló megjelenik. A rendes tanítás szeptember 4-én kezdődik.
Mindazon növendékek, akik javító vizsgára utaltattak, vagy akik pótvizsgát óhajtanak tenni, ily irányú kérvényeiket a vizsgadíjak egyidejű befizetése mellett legkésőbb folyó évi szeptember hó 2-áig az igazgatósághoz terjesszék be.
halis istván várqsí KÖNYVTÁR
3 3 7 09 0
__J^agyka n iz s a
TARTALOMJEGYZÉK
Kezdetben volt a zene ... ... — — — — ............3 oldal
I. A tanév történetéből ............ ...... — — — 6 „
Adományok és jutalmazások ..........................................9 „
II. Statisztikai adatok............................................................10 „
III. Hatóságok, felügyelet ............... ........- - 10 „
IV. Tananyag .............................. — — U ,,
V. Nyilvános működés ......................................................11 „
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár ... ... ........................18 „
VII. Tanári testület ..........................- - 19 ,,
VIII. Név- és érdemjegysorozat.................................21 „
Tájékoztató a jövő tanévre ............... ............26 „
S2>3>-
ÍOÍVíCcvIj i
Halls István Városi Könyvtár Nagykanizsa
0______
0000003433102