Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.83 MB
2018-02-19 13:45:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
139
625
Rövid leírás | Teljes leírás (52.78 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1938-39. tanévről
XIII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Kiadta az iskola igazgatósága, Nagykanizsa, Király Pál-ucca 2. sz.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI 1 VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
I AZ 1938—1939. TANÉVRŐL
XIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, KIRÁLYI PÁL-UCCA 2. SZ.
HELYISMERET
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1938—1939. TANÉVRŐL
XIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA, NAGYKANIZSA, KIRÁLYI PÁL-UCCA 2/b. SZ.
HALIG ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 089„
NAGYKANIZSA
Feleifis kiadó: Vannay János igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Dr. SABJÁN GYULA
ny. polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos
Értesítőnk első szava az őszinte és mélyen átérzett gyász szava. Még pedig azé a gyászé, amely akkor érte iskolánkat, amikor a Mindenható kifürkészhetetlen akarata 1939 május 29.-én az örökkévalóságba szólította dr. Sabján Gyula ny. polgármester, m. kir. kormány főtanácsost.
Váratlanul és tragikusan hirtelen távozott az öröklétbe, élő történelemmé változtatva alkotásokban gazdag hivatali működésének gyümölcseit, melyek közé iskolánk is tartozik.
Dr. Sabján Gyula földi útja véget ért. Benne nemcsak nemesen gondolkozó és jóságosan érző férfiú, távolba néző és messze látó hivatali előljáró és az iskolaalapító-polgármester szállt sírba, hanem iskolánk hathatós pártfogója és szeretve tisztelt melegszívű barátja is új világba költözött. Elvesztését nemcsak őszinte kegyelettel gyászoljuk, hanem bensőséges érzésekkel mélyen fájlaljuk is.
Dr. Sabján Gyula nem foglalkozott muzsikával. Mégis azon fáradozott, hogy a zenekultúra intézményes biztosítására városi zeneiskolát hívjon életre. Ezzel nemcsak a trianoni végeken fekvő város intézményeinek számát akarta gyarapítani és Nagykanizsa gócait kívánta számban emelni, hanem arra is törekedett, hogy a magyar zenekultúra szakszempontokat is kielégítő újabb intézményhez jusson városában. Ezzel nemcsak helyi, hanem országos kulturális érdekeket is kívánt szolgálni. Zeneszeretettől áthatott és az új iskola jelentőségének ismeretétől vezetett munkatársai hathatós közreműködésével szándéka megvalósult: 1926. évben a ma-
ii
gyar zenekultúra új és helyzeti adottságában is jelentős intézményhez jutott. Az ügy iránti érdeklődése ezzel nem ért véget és nem, hagyta sorsára az új intézmény háborgó tengeren küzködő, törékeny hajóját. A kezdő évek akadályait segítő keze mindig áthidalta és az iskola kifejlődését hatékonyan előmozdította. 1929. évben elkövetkezett nyugalomba vonulása sem szüntette meg iskolánk iránti és nagyra értékelt érdeklődését: halála órájáig figyelemmel kísérte a városi zeneiskola működését, küzdelmeit, fejlődését és ahol lehetett, segítette, támogatta.
Dr. Sabján Gyula új világba költözött. Emlékét és el nem múló kegyeletünk nemcsak iskolánk annalesének fényes oldalai fogják megőrizni, hanem azok a mély érzések is, amelyek minden hálát ismerő és lelki életet is élő ember szívében égnek.
ii
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 13. évét fejezte be. Az iskolafenntartó város jóindulatát és támogatását e tanévben sem nélkülöztük és ezért Dr. Krátky István polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos, Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző, valamint Hemmert Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos uraknak e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Köszönetünket nyilvánítjuk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos urnák, művészi céljaink megértő felkarolásáért és munkásságunk támogatásáért.
A tanév szeptember 1-ével nyilt meg. A pótbeiratások, valamint a pót-és javítóvizsgák lefolyása után a rendes tanitás szeptember 5-én kezdődött meg és minden megszakítás nélkül június hó 14-éig tartott. A tanévvégi vizsgákat június 15—20-a között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat június hó 24-én osztottuk ki.
Az iskola hálás kegyeletét nyilvánította Dr. Sabján Gyula ny. polgármester, m. kir. kormányfőtanácsos úr 1939. május hó 29-én bekövetkezett váratlan elhunyta alkalmával. Lelkiüdvéért mondott gyászmisén ének- és hegedüszám betéteket szolgáltatott, temetésén testületileg vett részt, koporsójára koszorút helyezett. Iskolánk életrehívása és megalapozása körüli hervadhatatlan érdemeit tanári értekezlet alkalmával jegyzőkönyvben örökítettük meg.
Az iskola kegyelettel emlékezett meg öt évvel ezelőtt fiatalon elhunyt első hegedűtanáráról: Lemberkovics Alajosné szül. Weber Margitról és április hó 15-én tanári hangversennyel adózott emlékének. E hangversenyen kedvelt zeneszámai és műsordarabjai szerepeltek.
Az iskola belső szervezetében beállott változások a következők: a Városi Leventezenekar 1938. július hó 1-ével kivált az iskola kötelékéből, ami a fúvóhangszerek tanszakának szüneteltetését vonta maga után, így az iskola felállításának éve óta 12 tanéven át folyt fuvóhangszeroktatás e tanévvel megszűnt. A korábban megszervezett és zenetanulásra előkészítő játékos osztály iránt minden igyekezet mellett sem nyilvánult meg a felette kívánatos érdeklődés, így a tanév folyamán a játékos osztály is szünetelt.
A szervezeti változás a tanári karban is változást vont maga után. A fuvóhangszerek tanszakának megszüntetése folytán e tanszak tanári állása is megszűnt és így Kádár Mihály tanár kivált az iskola kötelékéből.
Ivánkovits Ferenc tanár váratlanul katonai szolgálatra történt behívása
ii
következtében távolléte alatt átmenetileg október 17-étől 26-áig Vannay Jánosné szül. Mlinkó Mária látta el a hegedütanszak oktatását.
A növendékek létszámában a szervezeti változás következtében lényeges eltolódás állott be. A fuvóhangszerek tanszakának megszüntetésével 45 növendéket vesztett az iskola. Ezt a többi tanszak hullámzó növendéklétszáma nem pótolhatta és így e tanévben végeredményben 44 növendékkel kevesebben látogatták az iskolát, mint az előző tanévben. Figyelmet érdemel a zongora tanszakon az a 18, a zeneszerzés tanszakon pedig az a 30%-nyi növendéktöbblet, amely e tanévben az előző tanévvel szemben mutatkozott, továbbá az a felette örvendetes tény, amely azt mutatja, hogy vidéki növendékeink száma egyre emelkedik és e tanévben a rendes növendékek számának 30%-át érte el.
Az egyes tanszakok növendéklétszámát, valamint a különböző statisztikai adatokat a II. fejezet tartalmazza.
Nem mulaszthatjuk el, hogy vitéz gróf Teleki Béla főispán úr és neje Öméltóságaiknak e helyen is köszönetet ne mondjunk azért az érdeklődésért, amelyet iskolánk irányában tanúsítani szívesek voltak, valamint azért a meg-tisztelésért, amelyben iskolánkat azzal részesítették, hogy június hó 3-án megtartott növendékhangversenyünkön megjelentek és növendékeink teljesítményeit meghallgatták.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek mellett minden alkalmat felhasznált arra is, hogy a gondjaira bizott növendékeket nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fenntartottuk és az ellenőrző füzetek pontos vezetésére különös súlyt helyeztünk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentől gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik előmeneteléről és útmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására, vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. E cél szolgálatában a két osztályozó értekezleten kívül (január hóban és a tanév végén) még félévenként 1 — 1 ellenőrző tanári értekezletet is tartottunk (novemberben és áprilisban), melyek eredményét szükséges esetben írásban hoztuk a szülők tudomására.
Az iskola volt rendes növendékei közül a tanév folyamán Kiss Rózsi, aki zenei tanulmányait kezdettől az akadémiai osztályokig bezárólag iskolánkban végezte, az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán a magánénektanszakon zenetanári oklevelet nyert.
ii
Rendes növendékeink közül a Zeneművészeti Főiskolán vizsgázott: Mihályi Ilona, a zongora főtanszakon, az I. akadémiai osztályból.
A tanév folyamán 7 növendékhangversenyt rendeztünk, melyeket délután tartottunk meg az iskola hangversenytermében. Nyomtatott műsorok kiadásáról gazdasági okokból kifolyólag ez évben is le kellett mondanunk, viszont e hangversenyek részletes ismertetését az V. fejezet tartalmazza.
A helybeli zenei élet mozgalmassá tételére és a zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésére, illetve fokozására a már korábban rendszeresített liceális jellegű matinékat és esti tanári hangversenyeinket fokozódó látogatottság mellett e tanévben is megtartottuk.
A liceális matinék középpontjában egy-egy zenetudományi előadás állott, melyet elsősorban illusztratív jellegű zeneszámok tettek változatossá. Az esti hangversenyeken viszont a kamarazenén volt a súlypont, amelyek mellett azonban stílusos szólószámok is helyet kaptak. E rendezések műsorait az V. fejezet tünteti fel.
Az iskola tanárai a fentebb említett hangversenyeken és liceálisokon kivül még több különféle helyi rendezésben is szerepeltek, részben jótékony célzattal, részben pedig a zenekultúra elmélyítése érdekében, mindenkor önzetlenül (összesen 6 alkalommal).
Ezen alkalmakkor, valamint az iskola belső rendezésében megtartott liceális matinéinkon és tanári hangversenyeinken 27 szerző 48 művét adtuk elő Nagykanizsán. A magyar szerzőket 7 komponista képviselte, akinek 17 műve került a tanév folyamán előadásra. Kamarazenében 8 szerző 9 müvét játszottuk (zongoraötös, vonósnégyes, zongorahármas, zongora-hegedű-, gordonka-zongora szonáta, énekkettős), amelyek mellett kétzon-gorára irt darabokat is adtunk elő (2 szerző 2 kompozícióját). Szóló számként 19 szerző 37 műve szerepelt műsorainkon.
A tanév folyamán előadott művek szerzőik szerint az alábbi táblázatok mutatják:
Albeniz 1 Haydn 1
Borodin 1 Kodály 1
Brahms 2 Kreisler 1
Cassadó 1 Liszt 4
Chaminade 1 Massenet 1
Chopin 6 Mendelssohn 1
Corelli 1 Nardini 1
Debussy Dohnányi Eccles 1 2 1 Rubinstein Schubert 2 3
Franck C. 1 Stradella 1
Gobbi 1 Vannay 6
Gounod 2 Vecsey 1
Grieg 2 Volkmann 2
összesen 27 szerző 48 művel
ii
A kamarazenét tekintve ezen táblázatban Borodin: II. vonósnégyes Eccles: Gordonka-zongora szonáta
Dohnányi: Zongoraötös (1. mü) Fránck C.: Zongora-hegedű szonáta Haydn: Zongorahármas (1. sz.)
Mendelssohn: Énekkettős Rubinstein: Énekkettősök
Volkmann : Zongorahármas (5. mű) művével szerepel.
Az iskola tanáraiból alakított kamarazene-együttesben esetenkint kültagok is közreműködtek, így Dr. Arató Antal a zongoraötösben és a vonósnégyesben a mélyhegedű, Bien Andor pedig ugyanezen művek előadásánál a II. hegedű szólamát látta el. Zeneszeretettől vezetett önzetlen és értékes fáradságukért fogadják e helyen is az iskola meleg köszönetét.
Tanári hangversenyeink egyikén zongora szólószám előadásával vendégként I. Planner Paula is közreműködött, őszinte sikert aratott, önzetlen játékáért e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Az iskola művészi vezetése alatt álló Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör szimfonikus zenekara iskolán kivül álló okokból kifolyólag a tanév folyamán nem működött.
A tanév folyamán az iskola tanáraiból, kültagokkal bővítve, ujabb kamara együttes alakult.
Az iskola helyiségeiben tartotta próbáit a Nagykanizsai Zongorahármas, valamint a többi kamarazene-együttes, továbbá a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara. Ugyanitt folyt le május és június hónapokban a Göcseji Háziipari Himzőtanfolyam oktatása is.
ö
Adományok és jutalmazások.
Társadalmi adományok folytán e tanévben is jutalomban, illetve segélyben részesíthettük kiválóbb teljesítményű és mostohább sorsú növendékeinket. Amennyire korlátozott lehetőségeink megengedték, azon voltunk, hogyhá kis mértékben is, de jutalommal is elismerjük és kitüntessük az ernyedetlen szorgalmat és a lankadatlan kitartást, valamint az elismerésre méltó teljesítményt. Gondosan ügyeltünk arra, hogy az érdemesek olyan jutalomban, vagy segélyben részesüljenek, melyek egyrészt továbbképzésüket, másrészt a teljesítmény fokozását segítik elő.
Céljaink eme nemes megértésében e sorok lezárásáig az alábbi adományok folytak be:
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 25 P
Magát megnevezni nem akaró adakozó ... ••• ......... 24 „
Dunántuli Gazdasági Szeszgyár R.-T................... 20 „
Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T................... 20 „
Nemzeti Bank Fiókintézete ............ ... ......... 20 „
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T.......... • •• 15 „
Angol Magyar Bank R.-T. Fiókintézete ............... 10 „
Izraelita Jótékony Nőegylet ................ ......... 10 „
Keresztény Jótékony Nőegylet ..................... 10 „
Néptakarékpénztár R.-T......................... 10 „
Református Nőegylet .................. ............10 „
összesen 174 P
készpénz és
Bárd Ferenc és Fia zeneműkiadóhivatala, Budapest 37 drb. hangjegy Rózsavölgyi és Tsa „ „15 „ „
Schless Testvérek könyv- és zeneműkereskedése 2 „ „ Fischel könyvkereskedés 3 „ könyv.
Fogadják az adakozók nemes adományaikért e helyen is az iskola igen meleg köszönetét.
A befolyt 174 P-t készpénzbén, illetve tan-, vagy beíratási díj nyugtájában osztottuk szét növendékeink között.
Pénzjutalmat, illetve pénzsegélyt kaptak:
Entler László (felső tag. 1. o.)............ ... 25 P-t
Gábor Jenő (II. tag. 2. o. és elők. 1. o.) ... 25 9»
Szilárd Lajos (II. tag. 1. o.) ... 25 »
Zborovszky Magda (elők. 1. o.) ...... • ■• ..,. 25 n
Zborovszky Katalin (I. tag. 2. o.) ......... ... 25
Sas Magda (elők. 2. o.) ............... ... 24
Szunyogh János (II. tag. 3. o.)...... ...... ... 20 »
Kerecsényi György (II. tag. 1. o.) ......... ... 5 n
Hangjegy (könyv) jutalomban részesültek: Bien Edith (I. t. 3. o.) Flesch Zsuzsanna (I. t. 1. o.) Gábor Jenő (II. t. 2. o. és elők. 1. o.) Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.) Hegyi Erzsébet (I. t. 4. o.) Hegyi Lajos (II. t. 3.) Kreiner Hedvig (I. t. 1. o.) Kreiner Frigyes (I. t. 2. o.) Kiss Kálmán (I. t. 1. o.) Kótai András (I. t. 2. o.) Kovács Sebestény Aladár (elők. 2. o.) Medlits Éva (I. t. 1. o.) Mihályi Ilona (akad. 1. o.) Mozsgai János (elők. 1. o.) Nagy István (I. t. 1. o.) Pakusz Teréz (I. t. 2. o.) Puskás Tamás (I. t. 1. o.) Rétfalvi Elma (II. t. 2. o. és el«k. 2. o.) Somogyi Edith (I. t. 1. o.) Szunyogh János (II. t. 3. o.) gróf Teleki Mária (II. t. 1. o.) Tóth Judith (I. t. 1. o.). Összesen 28 növendék részesült 261 P értékű jutalomban, illetve segélyben.
II. Statisztikai adatok:
ii
Az 1938—39. tanévre beiratkozott rendes növendékek száma: 1124-7 magánvizsgázó
Évközben kimaradt (elköltözött): ...
10 növendék
A beiratkozott rendes növendékek
főtanszakonkint
zongora......
hegedűre gordonkára ... magánénekre ¡rzésre
zenesz
Öss\'/esen
= mellék tansza]
I-«
2
41«
Jt_
nemek szerint
fiu (férfi)......
leány (asszony)
Összesen
S&
n
m:
lakhelyük szerint
helybeli ... vidéki
ACÜJL^\'Hi
Összesen
78 34
112
A vidéki növendékek lakóhelyük szerint:
Babócsa......
Balatonederics
Balatonföldvár
Balatonszemes
Böhönye
Budapest
Felsősegesd
Garabonc
Gölle .....
10 Gyepükaján
Hahót .....
Kiskomárom
Letenye.....
Marcali.....
.♦15 Nagyatád Pacsa .....
Palin .....
Pölöske.....
Tolnatamási
20 Tűrje .....
Újudvar Zalaegerszeg Zalalövő -Zalaszentmihály
összesen 34
A beiratkozott rendes növendékek à
foglalkozása
0/0-1
-f
életkora
o/o-h
önálló keresetű ........
háztartásbeli ............ ,
más helybeli iskola tanulója!)* más vidéki iskola tanulója
összesen
4*5
5—6 éves 7—10 „ 11-15 „\' 16-20 „ 21-24 „ 25—30 „ 30 éven felüli

Összesen
1 17 55 15 8 10 6
0.8 15 50 13.2 7 9 5
112
pap ... kántor tanitó zenész
Az önálló keresetű rendes növendékek foglalkozása:
kereskedelmi alkalmazott "t
iparos ............
iparostanonc ......
s-
z.
Ht
í
összesen
m
1
3
4
A rendes növendékek szüleinek foglalkozása :
nagybirtokos ......
közép „ ......
kis „ ......
gazdasági tisztviselő iparos, vállalkozó
iparos alkalmazott ......
kereskedő...............
köztisztviselő, közhivatalnok pap, tanár, tanító, kántor ... egyéb értelmiségi (orvos, ügy véd, mérnök) ...........
6 1 5 1 9 1 10 24 9
katonatiszt ............
katonaaltiszt ............
nyugdíjas köztisztviselő ...
Máv. alkalmazott.........
nyugdíjas Máv. alkalmazott
magántisztviselő .........
egyéb magánalkalmazott ...
magánzó ...............
egyéb... ................
összesen 112
-¿AshtlVUA tyl ClA/r OL^AA^i^ét
ii
I. Hatóságok, felügyelet.
Az iskola fenntartója Nagykanizsa megyei város. Polgármester: dr. Krátky István m. kir. kormányfőtanácsos. Az iskola ügyeinek előadója: dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes főjegyző.
A szakfelügyelet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. Szakfelügyelő: Kazacsay Tibor, a Zeneiskolák Országos Szakfelügyelője.
A városi felügyeletet a Zeneiskolai Felügyelő Bizottság gyakorolja. Elnöke dr. Krátky István polgármester, helyettese dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjegyző. Tagjai:
Barbarits Lajos Dr. Goda Lipót
Barta István Kelemen Ferenc
Bedenek István Ketting Ferenc
vitéz Bentzik Lajos Dr. Kőnig József
Dobrovits Milán Szabó Győző
Filó Ferenc Zsigmond József
és az igazgató.
IV. Tanagyag.
A tananyagot és a tantervet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 88.982/1923. Ill/a sz. rendelete írja elő.
■ j "W
ii
V. Nyilvános működés.
A tanév folyamán az iskola tanári kara a zenekultura fejlesztése érdekében 3 hangversenyt és 2 liceális jellegű matinét tartott, melyek műsorai az alábbiak voltak:
■ \' • " \' \' v
Esti hangversenyek
I. 1938. december 17-én.
Műsorismertetés.
1. Brahms: Rapszódia (g) Chopin: Fantasie Impromtu Dohnányi: Capriccio (f)
2. Grieg: Csolnakon Liszt: A halászfiú Gounod: Altatódal Volkmann: Csalogánydal
3. Eccles: Szonáta gordonkára zongorával (g)
I. Largo
II. Corrente. Allegro con spirito
III. Adagio
IV. Vivace
4. Volkmann: Zongorahármas (b) 5. mű
Largo
Ritornell (Andante, Allegro con brio)
Vannay János. zongorán : B. Honti Ilona.
énekelte: Witzenetz Jolán kisérte: F. Pásztor Irma.
F. Garai Margit és Kerekes Irén.
F. Pásztor Irma Ivánkovits Ferenc F. Garai Margit.
II. 1939. február 23-án
I. Planner Paula, Dr. Arató Antal és Bien Andor közreműködésével
Műsorismertetés. 1. Borodin: 2. vonósnégyes (D) I. Allegro moderato
II. Scherzo
III. Notturno
IV. Finale
Vannay János
2 Liszt: Szt. Ferenc a hullámok felett
Ivánkovits Ferenc Bien Andor Dr. Arató Antal F. Garai Margit zongorán: I. Planner Paula
ii
3. Dohnányi : Zongoraötös (1. mű)
I. Allegro
II. Scherzo
III. Adagio, quasi andante
IV. Finale
B. Hontí Ilona Ivánkovits Ferenc Bien Andor Dr. Arató Antal F. Garai Margit
1939. április 15-én, Lemberkovics Alajosné emjékére
V. Mlinkó Mária közreműködésével
Műsoris mertetés. 1. Haydn: Zongorahármas (G)
I. Andante
II. Poco Adagio
III. Finale: Rondo all\' Ongarese
2. Rubinstein: Az angyal
„ A vándor esti dala Mendelssohn: Őszi dal
énekelte
kisérte :
3. Franck C. : Szonáta zongorára és hegedűre (A)
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Recitativo-Fantasia
IV. Allegretto poco mosso
Vannay János
F. Pásztor Irma Ivánkovits Ferenc F. Garai Margit
Witzenetz Jolán V. Mlinkó Mária B. Honti Ilona
F. Pásztor Irma Ivánkovits Ferenc
Licealis matinék I. 1938. november 20-án
F. Pásztor Irma Vannay János
1. Chopin . Versenytanulmány (f, C, E) a 10. műből
„ Keringő (Ges) 70. mű zongorán:
2. Ujabb félóra a zeneművészet terminológiájából
3. a) Kreisler: Szerelmi bánat
b) Brahms: Magyar táncok (5. sz.)
c) Schubert: A méh hegedűn: Ivánkovits Ferenc
kisérte: B. Honti Ilona
II. 1939. január 22-én
1. Chopin: Előjáték (C) Albeniz: Granada Liszt : Petrarca Sonette (E)
zongorán :
2. További félóra a zeneművészet terminológiájából
3. Corelii : La Folia
hegedűn : kisérte :
Kerekes Irén Vannay János Ivánkovits Ferenc F. Pásztor Irma
ii
Növendékeink 7 nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket. E hangversenyeket az iskola hangversenytermében tartottuk meg. A hangversenyek a délutáni órákban voltak és azokon alacsonyabb és magasabb osztályú növendékek egyaránt dobogóra léptek. A lefolyt hangversenyek műsorai:
I. 1938. december 14-én
1. Molnár A.: Menuette zongorán: Szakálos Klára (I. t. 1. o.) 3)
Téma változatokkal „ Kiss Kálmán (I. t. 1. o.)\')
Fincke: Madárlakzi Schumann: Vidám földmives Siklós: 3. kis magyar rapszódia Chován: Kis dal 4 kézre
Pakusz Teréz (I, t. 2. o.) 3) Tóth Judit (I. t. 1. o.) s) Kótai András (I. t. 2. o.) -) Kreiner Hedvig (I. t. 1. o.) és Kreiner Frigyes (í. t. 2. o.) i)
2. Jarnefelt: Bölcsődal gordonkán: Kerecsényi György (II. t. 1. o.)6)
kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.J
3. Chován: Te Deum laudamus, zongorán 4 kézre Fleseh Zsuzsanna (I. t. 1. o.) és
Flesch Ágnes (I. t. 5. o.) i) Tóth : Keringő zongorán: Pusofszky Elvira (I. t. 5. o.) 3)
Zilcher P.: A bohóc „ Somlai Magda (II. t. 1. o.)8)
4. Feigerl-Bloch: Duo 2 hegedűre Kocsis Anna (II. t. 2. o.) és
Rétfalvi Elma (II. t. 2. o.) 4)
5. Rowley: Őszi szonáta zongorán: Österreichér Zsuzsa (II. t. 1. o.)2)
6. Hubav: Idylle hegedűn: Szunyogh János (II. t. 3. o.)4)
kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.)
7. Bartók: Este a székelyeknél
„ Gödöllői piactérre zongorán: Kovács Sebestény Aladár (II. t.2.ö.)2)
8. Siklós: Száll a felhő énekelte: Bedenek Margit (Felső 1. o.)5) Molnár-Kei\'n:Ej,hajgyöngyvirág kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.)
9. Debussy : A lenhaju leány zongorán: Mihályi Ilona (akad. 1. o.)]) Liszt: A velencei regatta „ „ „
10. Hűmmel: Arioso 2 hegedűn és zongorán: Szunyogh János (II. t. 3. o.),
Gábor Jenő (II. t. 2. o.) és Kovács Sebestény Aladár (II. t. 2. o.)7)
11. Beethoven: Sonata 14.műi.sz.(E) zongorán: Sas Magda (akad. 2. o.)2)
II. 1939. február 8-án
1. aj Gessler Ö.: Hinta-palinta
b) Gurlitt: Kis dal
c) Mozart: Allegro
d) Chován : Négy kézre
2. a) Kazacsay: Liliputi törpék indulója
b) Bartók: Keringő
c) Kazacsay: Kis induló
d) Molnár M.: Keringő
3. a) Horváth A.: Babahuszár tánca b) Bartók: Két kis darab a
„Zongorázó Ifjúságból"
zongorán: Hacker János (I. t. 1. o.) 3) „ Debreczeni Éva (I. t. 1. o.) a) „ Kalmár Zsuzsanna (I. t. 1. o.) 2) „ Medlits Éva (I. t. 1. o.) és Tóth Judit (I. t. 1. o.) 3) < Fritz Edith (I. t. 2. o.) 2) Imreű Katalin (I. t. 2. o.)2) Gyulai József (I. t. 2. o.)2) Hetesi Magda (I. t. 2. o.) 3) Aczél Zsuzsanna (I. t. 3. o.)3)
Bien Edith (I. t. 3. o.) i)
ii
c) Poldini: Pásztornóta
„ Gnómtánc zongorán: Marosi Judit (I. t. 3. o.) i)
d) Bartók: Gyermekeknek 13,14,19 „ Szitár Zsuzsanna (I. t. 3. o.)3)
4. Mozart: Bölcsődal
Mendelssohn: A dalnak lenge énekelte: Rétfalvi Elma (elők. 2.) 5) szárnyán kisérte: Mihályi Ilona (akad. 1. o.)
5. a) Schytte: Tarantella zongorán : Hegyi Erzsébet (I. t. 4. o.) 2) b) Poldini: Ördögfiókák „ Páhy Mária (í. t. 4. o.) i)
6. Csajkovszky: Dal szöveg nélkül hegedűn: Gábor Jenő (II. t. 2. o.)4)
kisérte: Mihályi Ilona (akad. 1. o.)
7. Radnai: A falu rossza zongorán: Fábián Magda (II. t. 1. o.)\')
8. Bloch: III. Magyar fantázia hegedűn: Hegyi Lajos (II. t. 3. -o.)
kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.)
9. Mozart: Allegretto 2 hegedű és zongorára: R. Horváth Irma (II. t. 4. o.)
Kocsis Anna (II. t. 2. o.) Rétfalvi Elma (II. t. 2. o.)\')
1939. március 8-án
1. Bartók: Elvesztettem páromat zongorán Molnár A.: Mondd csak nékem
„ Német népdal „
Bartók: Gyermekeknek XXII. sz. „ „ Népdal, gyermekdal „
2. Grecsaninóv: Bál után \\
„ Keringő /
Bartók: Gyermekeknek XV. sz. „ Kazacsay: Nagymama altatódala „ Grecsaninóv: Etude 1
„ Vesszőparipa / „
3. Volkmann: Reggeli ének, A, B, C
zongorán négy kézre
4. Berkovits: Mazurka hegedűn:
kisérte:
5. Bátor: Bölcsődal zongorán: Horváth A.: Babamenyasszony
tánca „
Csajkovszky: Polka „
Poldini: Idylle
Diabelli: Rondo, négy kézre „
6. Poldini—Kigyósi: Induló
7. Horváth A.: Humoresque Schubert—Heller: Menüett
8. Berkovits: Keringő
hegedűn: kisérte: zongorán
hegedűn: kisérte:
9. Chopin: Keringő (e) zongorán
10. Field: Noturne (B) 2 hegedűn és zongorán
Rédl Éva (I. t. 1. o.) 3)
Medlits Éva (I. t. 1. o.) 3) Puskás Tamás (I. t. 1. o.)2) Kreiner Hedvig (I. t. 1. o.)
Zborovszky Katalin (I. t. 2. o.J 2) Illavszky Mária (I. t. 2. o.) 2) Perédy Karola (I. t. 2. o.)2)
Tóth Judit (I. t. 1. o.) 3)
Singer Anna (I. t. 2. o.) és Páhy Mária (I. t. 4. o.)\') Baranyai István (I. t. 2. o.)4) Zborovszky Magda (II. t. 1. o.) Fleischaker Miklós (I. t. 3. o.)i)
Szüts Sarolta (I. t. 3. o.) 2) Gunst Zsuzsanna (I t. 3. o.) 3) Rétfalvi Elma (I. t. 3. o.) 3) Aczél Zsuzsanna (I. t. 3. o.)s) és Gunst Zsuzsanna (I. t. 3. o.) Barbarits Miklós (I. t. 4. o.)4) Sas Magda (akad. 2. o.) Flesch Ágnes (I. t. 5. o.) i) Puskás László (II. t. 1. o.)s) Szilárd Lajos (II. t. 1. o.)4) Zborovszky Magda (II. t. 1. o.) R. Horváth Irma (II. t. 4. o.)3) Szunyogh János (II. t. 3. o.), Gábor Jenő (II. t. 2. o.) és Kovács Sebestény Aladár (II.t.2.o.)5)
IV. 1939. március 29-én
rlALlö i VAiN
VÁROS! KÖNYVTÁR
3 3 7 089
NAGYKANIZSA
17
1. Bartók: Süssünk, süssünk Zilcher: Kis dal
2. Schumann: Vadászdal Bartók: Paraszttánc Veress S.: Körbe, körbe Kazacsay: Bölcsődalocska \\
Játék j
Bartók: Gyermekeknek V. sz.
3. Molnár—Kern: Szerenád
4. Beriot: Duo 2 hegedűre
(Andante, Moderato)
5. Schubert: Gyermekinduló, zon-
gorán 4 kézre
zongorán: Román László (I. t. 1. o.) 3)
Flesch Zsuzsanna (I. t. 1. o.)\')

„ Kreiner Frigyes (I. t. 2. o.) 1) Pakusz Teréz (I. t. 2. o.) 3)
6. Cui: Orientale hegedűn:
kisérte:
7. Mendelssohn: Dal szöveg nélkül (E) zongorán
8. Haydn: Szonáta zongorára és hegedűre:
9. Chopin: Mazurka (g) 10. Mendelssohn: Capriccio (a)
Kótai András (I. t. 2. o.)2) „ Nádor Anna (I. t. 3. o.) i) énekelte: Hochmann József (elők. 1. o.) 5) kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.J
Gunst György (II. t. 1. o.) és Gábor Jenő (II. t. 1. o.)4)
Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.) és Fábián Magda (II. t. 1. o.) ?) Kocsis Anna (II. t. 2. o.)4) Mihályi Ilona (akad. 1. o.) Zborovszky Magda (II. t. 1. o.) 2) Sas Magda (akad. 2. o.) és Somlai Magda (akad. 1. o.)7) zongorán: Österreicher Zsuzsa (II. t. 1. o.) 2) „ Sas Magda (akad. 2. 0.) 2)
V. 1939. április 29-én
1. Molnár A.: Falusi tánc Germer: Fogócska Gurlltt: Bátran előre Chován—Donizetti: Dallam
(négy kézre)
Haydn: Menuette Falk: Csárdás kis kalapot veszek
2. Brakl: Melancholie
3. Burgmüller: Gondoladal Parlow: A kis újonc Kazacsay: Táncol a baba
4. Bossi: Babillage
5. Massenet: Elégia
6. Schubert: Scherzo (B)
7. Manén: Andalouse
8. Söchting Zongorahármas (FI
9. Chopin: Polonaise (d)
zongorán: Szakálos Klára (I. t. 1. o.) 3) Nagy Katalin (I. t. 2. o.)3) „ Kiss Kálmán (I. t. 1. o.) i)
„ Kreiner Hedvig (I. t 1. o.) és Flesch Zsuzsanna (I. t. 1. o.) i) „ Horváth Margit I. t. 1. o.) 2) „ Ebinger József (I. t. 1. o.) 2) hegedűn: Barbarits Miklós (I. t. 4. o.)4) kisérte: Kovács Sebestény Aladár (II.t.2.o.) zongorán: Fleischaker Miklós (I. t. 3. o.) Bien Edith (I. t. 3. o.) i) „ Szitár Zsuzsanna (I. t. 3. o.) 3) „ Schless Márta (I. t. 4. o.) 3) énekelte : Bedenek Margit (akad. 1. o.) 5) kisérte: Mihályi Ilona (akad. 1. o.) zongoráú: Krátky Éva (I. t. 5. o.)2) hegedűn: Rétfalvi Elma (11. t. 2. o.)4) kisérte: Sas Magda (akad. 2. o.)
Puskás László (11. t. 1. o.) Hegyi Lajos (11. t. 2. o.) Kerecsényi György (11. t. 1. o.) 7) zongorán: Mihályi Ilona (akad. 1. o.) i)
ii
VI. 1939. május 24-én
1. Falk: Óra, óra Bátor: Csodakút Bartalus: Fürjecske Falk G.: Csinom Palkó \\
„ Harsan a kürt / Chován—Diabelli: Andante
négykézre
2. Schumann: Katonainduló Kazacsay: Bölcsődal Franck : Egy baba keservei
3. Kigyósi: Vig diák
4. Grieg: Tündértánc Moszkovszky: Tarantella
5. Brakl: Ländler
hegedűn: kisérte: Velencei gondoladal
zongorán:
Siklós: Erdőben Gaál F.: Két emléklap Schubert: Üzenet
6. Mendelssohn:
10. Pleyel: Kettős (e) II. és III. t.
zongorán: Kulics Zsuzsanna (I. t. 1. o.)3) „ Hacker János (I. t. 1. o.) 3) „ Illavszky Erzsébet (I. t. 1. o.) 2)
„ Kalmár Zsuzsanna (I. t. 1. o.)2) „ Noll Ferenc (I. t. 1. o.) és Schless Márta (I. t. 4. o.)3) Lengyel Éva (I. t. 2. 0.) 3) Gyulai József (I. t. 2. -o.) 2) Kótai András (I. 2. o.)2) hegedűn: Nádor László (I. t. 2. o.)4) kisérte: Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.) zongorán: Reiger Ilona (I. t. 5. o.) 2) „ Páhy Mária (I. t. 4. 0.) 1) Hunka József (I. t. 2. o.)4) Sas Magda (akad. 2. o.)
Pusofszky Elvira^, t. 5. o.)a) Kerecsényi György (II. t. 1. 0.) \'■) Flesch Ágnes (I. t. 5. o.)\') Rétfalvi Elma (elők. 2. o.) 5) Mihályi Ilona (akad. 1. o.) Kocsis Anna (II. t. 2. 0.) és Gábor Jenő (II. t. 2. 0.) kisérte: Mihályi Ilona (akad. 1. 0.)<)
gordonkán: zongorán: énekelte: kisérte: hegedűn:
VII. 1939. június 3-án
1. Siklós: II. kis magyar rapszódia, zongorán
négy kézre: Puskás Tamás (I. t. 1. o.) és Puskás László (II. t. 1. o.)2) Gurlitt: Szonatina zongorán: Bien Edit (I. t. 3. o.) i)
Kullak: Bölcsődal Horusitzky: Gyermekdarab Förster: Babatánc
2. Grecsaninoff: Borzalmas történet Chován: Vírágmese Volkmann: Gyermekdal Falk: Hullámzó Balaton Veress S.: Trombitások Kazacsay: Induló, négykézre
3. Berkovits: Fogósdi hegedűn: Szilárd Lajos (II. t. 1. o.)4)
kísérte: Zborovszky Magda (II. t. 1. o.)
4. Poldini: Kobold zongorán: Hegyi Erzsébet (I. t. 4. o.) 2)
„ Tündérkék, négykézre „ Österreicher Zsuzsa (II. t. 1.) és
Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.)\')
5. Beethoven: Menuett (F) két hegedűre és Somlai Magda (III. t. 1. o.)
gordonkára Hegyi Lajos (II. t. 3. o.)
Kerecsényi György (II. t. 1. o.) 7)
Kreiner Frigyes (I. t. 2. o.)\') Hetesi Magda (I. t. 2. o.) 3) Imrefí, Katalin (I. t. 2. o.)2) Medlits Éva (I. t. 1. o.) 3) Flesch Zsuzsanna (I. t. 1. o.) i) Kreiner Hedvig (I. t. 1. o.)\') Kalmár Zsuzsanna (I. t. 1. o.) 2) Tóth Judit (I. t. 1. o.) 3) Rédl Éva (I. t. 1. o.) és Szitár Zsuzsanna (I. t. 1. o.) s)
ii
6. Chopin : Mazurka (a) Radnai: Vizimalom Kazacsay: Katonásdi
7. Godard: Bölcsődal
8. Beethoven: Szonáta (10. mű. 1.
9. Kovács Sebestény Aladár:
Praeludium Hubay: Magyar Költemény (6. sz. 10. Siklós: Rákóczi induló zongorán,
zongorán: gróf Teleki Mária (II. t. V o.) 2j „ österreicher Zsuzsa (II. t. 1. o.)2) Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.) 3) Hegyi Lajos (II. t. 3. o.) 4) Gálosi Rafaella (II. t. 2. o.)
hegedűn: kisérte: sz.)
zongorán
Mihályi Ilona (akad. 1. o.) i)
hegedűn: Szunyogh János (II. t. 3. o.) 4) ) kisérte: Kovács Sebestény Aladár (II. t. o. 2.) négykézre: Zborovszky Magda (II. t. 1. o.) és
Kovács Sebestény Aladár (II. t. 2. o.)2)
Megjegyzés: 1) F. Pásztor Irma, 2) Kerekes Irén, 3) B. Honti Ilona, 4) Ivánkovils Ferenc, 5) Witzenetz Jolán, ü) F. Garaí Margit, 1) a kamarazenetanszakon F. Pásztor Irma tanár növendéke.
Úgy e hangversenyeink műsoraiban, mint pedig növendékeink többi előadási darabjának megválasztásánál a magyar szerzők munkáira e tanévben is különös gondot fordítottunk. Növendékhangversenyeinken 145 kompozíció került előadásra, mélyek 61 szerző munkái voltak. Ebből 86 darabot 26 magyar szerző irt, tehát az előadott darabok 69°/o-a magyar szerző tollából került ki. Még pedig:
Bartalus 1 Geszler Ö. 1 Molnár-Kern 2
Bartók 16 Horusitzky 1 Molnár M. 1
Bátor 2 Horváth A. 3 Poldini 6
Berkovits 3 Hubay 2 Radnai 2
Bloch 2 Kazacsay 9 Siklós 5
Brakl 2 Kigyósi 2 Tóth 1
Chován 6 Kovács-Sebestény A. 1 Veress 2
Falk G. 5 Liszt 1 Volkmann 3
Gaál F. 2 Molnár A. 5 összesen 86
munkával szerepeltek növendékhangversenyeink műsoraiban.
A magyar szerzőkön kivül még 35 szerző 59 művét ölelték fel műsoraink.
Nagy gondot fordítottunk arra is, hogy növendékeink már az alsó osztályoktól kezdve az összjátékban is fokozódó készségre tegyenek szert. Ennek megfelelően a hegedű-, gordonka- és magánének számok kíséretei mellett, amelyeket 5 növendék 21 számban látott el, 21 összjátékon alapuló számot tűztünk hangversenyeink műsoraira.
A 7 növendékhangversenyen 72 növendék, vagyis az összlétszám 64%-a lépett nyilvánosság elé, amikor is 124 szóló- és 21 összjátékon alapuló számban mutatták be készültségüket egyre szélesebb körből fokozódó érdeklődés mellett.
20
7
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár.
Könyv- és zeneműtár.
Az elmúlt tanévben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy úgy a könyv-, mint a zeneműtár céltudatos kiépítéssel és fokozatos kiegészítéssel tovább fejlesztessék. Ezt a tanév folyamán is sikerült keresztül vinnünk, mert úgy vásárlások, mint ajándékozások jelentős eredményre vezettek. Ezek révén a tanév végén a könyv- és zeneműtár állaga: 166 drb. könyv, 69 folyóirat és 956 zenemű, mintegy 5035 P értékben. Ezekből a tanévi szaporulat 9 drb. könyv, 4 folyóirat és 38 zenemű, mintegy 205 P értékben.
Nem mulaszthatjuk el, hogy mindazoknak, akik a tanév folyamán nekünk felette becses ajándékukkal iskolánk könyv- és zeneműtárát gyarapítani szívesek voltak, e helyen is hálás köszönetet ne mondjunk, még pedig a
nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak Liszt műveket tartalmazó 3 kötet hangjegy
Bánáti-Buchner Antal székesegyházi karnagy, zeneszerző úrnak 2 drb. „
Deák-Bárdos György karnagy, zeneszerző úrnak 1 „ „
Rózsavölgyi és Tsa zeneműkiadóhivatalának 1 „ „
szives ajándékozásáért.
Hangszertár.
Az iskola tulajdonát 20 drb. hangszer képezi, mintegy 11.300 P értékben.
A tanév folyamán Lemberkovics Alajos m. kir. ezredes úr szives ajándékozása révén a hangszerállag 1 drb. mélyhegedűvel gyarapodott, mintegy 300 P értékben.
Lemberkovics Alajos ezredes úrnak iskolánk támogatásáért és értékes adományáért e helyen is meleg köszönetet mondunk.
Az iskola őrzésében és kezelésében áll a helybeli gróf Zrinyi Miklós Irodalmi és \'Művészeti Kör tulajdonát képező hangszerekből 23 drb. kb. 2150 P értékben.
ii
VII. Tanári testület.
Név Képesítése Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanított 1 Megjegyzés
1 Vannay János Zeneművészeti Főiskolát végzett zeneszerző igazgató 1926. aug. óta zeneelméletet, zeneszerzést, zenetörténelmet,
2 Fábián Miksáné Pásztor Irma Áll. kép. oki. zenetanár rendes tanár 1926. szept. óta zongorát, kamarazenét a tanári értekezletek jegyzője
3 Kerekes Irén » » » 1927. szept. óta zongorát a könyv- és zeneműtár őre
4 Baksa Gézáné Honti Ilona a a V 1930. nov. óta n
5 Ivánkovits Ferenc a a » 1936. szept. óta hegedűt
6 Witzenetz Jolán » " óraadó tanár 1937. szept. óta magánéneket
7 dr. Fendler Károlyné Garai Margit Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár a 1929. szept. óta gordonkát, zenei alapismereteket és solféget

ii
A tanári kar intézeten kívüli működése a tanév folyamán.
Vannay János Nagykanizsa m. város Iskolánkivüli Népművelési és Szin-ügyi Bizottság, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület és hat helybeli társadalmi egyesület tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának karnagya, 7 alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt, még pedig 5 alkalommal zenetudományi előadással, 1 izben szóló zongora számokkal és 1 alkalommal mint orgonakisérő. Müvei közül a tanév folyamán Barbarits Lajos versére irt Koldustilinkó c. dala jelent meg Bárd Ferenc és fia kiadásában Budapesten. Kompozíciói különböző hazai és külföldi hangversenyek műsoraiban szerepeltek, így pl. több dala Radio Monté Ceneri (Svájc) műsorában is előadásra került.
Fábiánné Pásztor Irma a Nagykanizsái Zongorahármas, a Nagykanizsai Iskolánkivüli Népművelési Bizottság, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület rendes, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, 4 alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt. Mégpedig 3 kamarazene-, 1 izben szóló zongora- és 2 számban zongorakisérőként lépett dobogóra.
Kerekes Irén a Nagykanizsai Zongoranégyes, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület rendes, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, 3 alkalommal szerepelt nyilvánosan. Ezen alkalmakkor 1 izben szóló zongora, 1 alkalommal kamarazene- 1 izben pedig két-zongorás számokban működött közre.
Baksáné Honti Ilona a Nagykanizsai Zongoraötös, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület rendes, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, 6 alkalommal lépett dobogóra. Még pedig 1 izben zongora szóló-, 1 alkalommal kamarazene-, 1 izben két-zongorás számokban, 4 számban pedig zongorakisérőként szerepelt.
Ivánkovits Ferenc a Nagykanizsai Zongorahármas-, Zongoranégyes és Zongoraötös rendes, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör meghívott tagja, ezen kör szimfonikus zenekarának hangversenymestere, 8 alkalommal szerepelt nyilvánosan. Még pedig 4 szóló és 5 kamarazeneszámban, 1 számban pedig hegedükisérettel.
Witzenetz Jolán a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör meghívott tagja, 5 alkalommal 6 szóló énekszámcsoporttal szerepelt a nyilvánosság előtt.
Dr. Fendlerné Garai Margit a Nagykanizsai Zongorahármas-, Zongoranégyes és Zongoraötös, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület rendes, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi, ezen kör szimfonikus zenekarának tagja, 4 alkalommal 5 kamarazeneszámban szerepelt a nyilvánosság előtt.
ii
VIII. A növendékek névsora.
Sorszám Név Főtanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Aczél Zsuzsanna zongora alsó III. B. Honti elköltözött
gróf Andrássy Erzsébet » III. Kerekes
gróf Andrássy lmréné ének elők. I. Witzenetz
gróf Andrássy lmréné zeneszerzés I. Vannay
5 gróf Andrássy Mária ének n I. Witzenetz
Babits Ferenc » szab. isk. n elköltözött
Baranyai Béla hegedű alsó II. Ivánkovits
Baranyai István II. n
Barbarits Miklós » yy IV. j>
10 Bedenek Margit ének felső I. Witzenetz
Bien Edit zongora alsó 111. F. Pásztor
Czégényi Katalin » I. B. Honti
Czoboly István » » IV. Kerekes kimaradt
Csizmadia Andor hegedű >> I. Ivánkovits
15 Debreczeni Éva zongora 11. B. Honti
Ebinger József » 1. Kerekes
Entler László zeneszerzés felső I. Vannay
Fábián Magda zongora közép I. F. Pásztor
Fider Emilia hegedű alsó I. Ivánkovits
20 Fleischaker Miklós zongora » III. F. Pásztor
Flesch Ágnes » ff V. ff
Flesch Zsuzsanna n ff I. ff
Fritz Edit » ff II. Kerekes
Füzesi Erzsébet » ff III. n
25 Gadányi Margit » ff III. B. Honti
Gábor Jenő hegedű közép 11. Ivánkovits
Gábor Jenő zeneszerzés elők. I. Vannay
Gálosi Rafaella zongora közép II. B. Honti 1
Goda Zsuzsanna » alsó I. »
30 Gubicza Sándor gordonka n I. F. Garai elköltözött
Gunst György hegedű közép I. Ivánkovits
Gunst Zsuzsanna zongora alsó III. B. Honti
Gyulai József » II. Kerekes
ii
Sorszám Név Főtanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Hacker János zongora alsó —i— L B. Honti
35 Hegyi Erzsébet » » IV. Kerekes
Hegyi Lajos hegedű közép III. Ivánkovits
Hetesi Magdolna zongora alsó II. B. Honti"
Hochmann József ének elők. I. Witzenetz
R. Horváth Irma zongora közép IV. B. Honti
40 Horváth Margit » alsó I. Kerekes
Hunka József hegedű II. Ivánkovits
Illavszky Erzsébet zongora \'n I. Kerekes
Illavszky Mária n II. n
Imrefi Katalin >» n II. n
45 Joó Imre hegedű ff I. Ivánkovits
Kalmár Zsuzsanna zongora ff I. Kerekes
Kerecsényi Edit hegedű ff II. Ivánkovits
Kerecsényi György gordonka közép I. F. Garai
Kiss Gabriella zongora alsó III. B. Honti kimaradt
50 Kiss Kálmán ff » I. F. Pásztor
Kocsis Anna hegedű közép II. Ivánkovits
Kótai András zongora alsó II. Kerekes
Kovács Sebestény Aladár zenesz. elők. II. Vannay
Krátky Éva zongora alsó V. Kerekes
55 Kreiner Frigyes n II. F. Pásztor
Kreiner Hedvig ff n I. n
Kulics Zsuzsanna ff n I. B. Honti
Lengyel Éva » n II. »
Marosi Judith ff » III. F. Pásztor
60 Medlits Éva ff » 1. B. Honti
Melczer Éva ff r> IV. Kerekes
Mihályi Ilona ff akad. I. F. Pásztor
Mischon Magda ff alsó IV. Kerekes
Mozsgai János ének elök. I. Witzenetz
65 Mozsgai János zeneszerzés » 1. Vannay
Nagy István zongora alsó I. B. Honti
Nagy Katalin » V II. »
Nádor Anna » » III. F. Pásztor
Nádor László hegedű » II. Ivánkovits
70 Németh Béla ének elők. 1. Witzenetz
Németh Béla zeneszerzés » I. Vannay
Németh József hegedű alsó I. Ivánkovits
Németh László zongora » I. Kerekes
Noll Ferenc ff ff I. B. Honti
75 Österreicher Zsuzsanna » közép I. Kerekes
Pakusz Teréz ff alsó II. B. Honti
Páhy Mária » ff IV. F. Pásztor
Perédy Karola ff ff II. Kerekes
Pörzse Ilona ff ff V. B. Honti
ii
Sorszám Név Főtanszak Tagozat Osztály 1 Tanár 1 megjegyzés
80 Puskás László zongora közép I. - \' , 1 Kerekes
Puskás Tamás n alsó I. »
Pusofszky Elvira » n V. B. Honti
Rácz Alajos ének felső II. Witzenetz kimaradt
Rácz Alajos zeneszerzés 11. Vannay kimaradt
85 Reiger Ilona zongora alsó V. Kerekes
Rédl É. Anna n n I. B. Honti
Rétfalvi Elma ének elők. II. Witzenetz
Rétfalvi Elma hegedű közép II. Ivánkovits
Rétfalvi Elma zongora alsó III. B. Honti
90 Riskó Anna r> IV. F. Pásztor elköltözött
Román László » n I. B. Honti
Sas Magda ének elők. II. Witzenetz
Sas Magda zongora akad. 11. Kerekes
Schless Márta » alsó IV. B. Honti
95 Singer Anna n n II F. Pásztor
Somlai Magda hegedű felső I. Ivánkovits
Somogyi Edith zongora alsó I. Kerekes
Somogyi Ilona ének elők. I. Witzenetz
Somogyi Ilona zongora alsó I. Kerekes
100 Szakálos Klára » n I. B. Honti
Szegvári Károly hegedű n I. Ivánkovits
Szilárd Lajos » közép I. »
Szitár Zsuzsanna zongora alsó III. B. Honti
Szunyogh János hegedű közép III. Ivánkovits
105 Szflts Sarolta zongora » alsó III. Kerekes
gróf Teleki Mária közép I. »
Tóth Alajos zeneszerzés elők. I. Vannay
Tóth Judit zongora alsó II. B. Honti
Winkler Gábor n » II. Kerekes kimaradt
110 Winkler Zsófia » tr V. kimaradt
ZborovSzky Katalin ÍJ » II. »
Zborovszky Magda zeneszerzés elők. I. Vannay
Magánvizsgázók:
Bálás Mária zongora alsó III.
Hajós Endre hegedű közép V.
Tenczer Éva zongora alsó III. •
ii
Tájékoztató az 1939—40. tanévre.
Az 1939—40. tanévben az alábbi fötanszakok adatnak elő:
!. Zongora. 2. Hegedű.
6. Zenetanulási előkészítő (játékos oszt.)
3. Gordonka.
4. Magánének.
5. Zeneszerzés.
7. Szabad iskola (valamennyi hangszeres és az ének főtanszakon)
Beiratási díj:
Zongora-, hegedii-főtanszakon az alsó tagozatban 8.50 P, a közép tagozatban 11.50 P, a felső (akadémiai) tagozatban 15.50 P.
A gordonka főtanszakon az alsó tagozatban 6.50 P, a középsőben 8 50 P, a felsőben 15.50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban 8.50 P, az előkészítő 2. osztályban 10.50 P, a felső tagozat 1. osztályában 12.50 P, a 2., 3. és 4. osztályában 15.50 P.
A zeneszerzés főtanszakon az 1. előkészítő osztályban 8.50 P, a 2.-ban 9.50 P, a felső tagozat 1. osztályában 11.50 P, a többi osztályban 15.50 P.
Szabad iskola (valamennyi tanszakon) 13"50.
A játékos osztályban: 1 P.
Zongora-, hegedü-fötanszakon az alsó tagozatban évi 80 P, a közép tagozatban évi 110 P, a felső (akadémiai) tagozatban évi 150 P.
Gordonka főtanszakon az alsó tagozatban évi 60 P, a középsőben 80 P, a felsőben 150 P.
Magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban évi 80 P, a 2. osztályban évi 100 P, felső tagozat 1. osztályában évi 120 P, ezen tagozat többi osztályában évi 150 P.
Zeneszerzés főtanszakon az 1. előkészítő osztályban évi 80 P, a 2.-ban évi 90 P, az akadémiai 1. osztályban évi 110 P, a többi osztályban évi 150 P.
Szabad iskola (valamennyi tanszakon) évi 130 P.
A játékos osztályban évi 30 P.
A beiratás az egész évi tandíj megfizetésére kötelez, mely félévenkint előre 2 részletben, vagy pedig havonta minden hó 8-ig előre fizetendő.
Két vagy több tanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beiratási díj esedékes.
Minden olyan új növendéknek, aki valamely tanszakon nem a legalsó osztályt kívánja látogatni, amennyiben nem rendelkezik zeneiskolai bizonyítvánnyal, vizsgát kell tennie. Ezen vizsga alapján nyer osztálybasorolást.
Tandíj:
ii
Beíratás és tanévnyitás.
Beiratás: június 26-án és 27-én délelőtt 10—12 és délután 4—6 óráig, továbbá szeptember 6-án és 7-én délelőtt 9—1 és délután 4—6 óráig.
Pót- és javítóvizsgák szeptember 7-én délután 5—6 óráig.
Az osztálymegállapitó vizsgák szeptember 7-én délután 5—6 óráig.
Osztálymegállapító vizsga díjtalan. A pótvizsgáé 4 P, a javítóé 6 P.
Tanórabeosztás szeptember 9-én délután 5 órakor, melyen minden tanuló megjelenik. A rendes tanítás szeptember 11-én kezdődik.
Mindazon növendékek, akik javító vizsgára utaltattak, vagy akik pótvizsgát óhajtanak tenni, ily irányú kérvényeiket a vizsgadíjak egyidejű befizetése mellett legkésőbb folyó évi szeptember hó 6-áig bezárólag az igazgatósághoz terjesszék be.
HÁLIS ISTVÁN ] VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 08 9M
__NAGYKANiZSA
TARTALOMJEGYZÉK
Dr. Sabján Gyula f...................- ... ...... — 3 oldal
I. A tanév történetéből ... ..................... ... 5 „
Adományok és jutalmazások .....\' ............... 9 „
II. Statisztikai adatok..................... .................11 „
III. Hatóságok, felügyelet ... ... ......... ... .......- 12 „
IV. Tananyag ... — ... ... — — — -....... — — 12 „
V. Nyilvános működés ...... ... ........- - — — 13 „
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár ... ... ... — — ... 20 „
VII. Tanári testület ... ... ... ... ... .......- — 21 „
VIII. A növendékek névsora ... ... .......... ......... 23 „
Tájékoztató a jövő tanévre ... ...................................26 „
ilíiLYíSMERET

TJDETT
Halls István Városi Könyvtár Nagykanizsa
0______
0000003433119
/
rJ -
KOZQAZDASAGI RESZVÉNYTARSASAG NAGYKANIZSA NYOMD AJA

79134