Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.94 MB
2018-02-21 13:15:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
137
633
Rövid leírás | Teljes leírás (62.23 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1933-34. tanévről
VIII. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
61052

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933—34. TANÉVRŐL
VIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
61052
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1933—34. TANÉVRŐL
VIII. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
61052
HAL¡3 ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 0 9 2 __
_1_NAGYKAN fZSA
LEMBERKOVITS ALAJOSNÉ, WEBER MARGIT
1898—1934.
Elpattant egy hangszer húrja, a legbecsesebb és a legnemesebb hangszeré: egy ember életéé; kihullott egy finom kéz vonója, a legmelegebb és a legpuhább emberi kézé: egy elhivatott művész kezéé. A kifürkészhetetlen isteni akarat az örökkévalóságba szólította mindig eszményi törekvésektől áthatott, ideális gondolkozású és nobilis lelkületű kartársunkat: Lemberkovits Alajosné, Weber Margitot.
Tátongó ürt és sajgó sebet ütött ama mindnyájunk számára igen fájdalmas pillanat, mely élő történelemmé változtatta át iskolánk időrendben is legelső tanárának hét és fél éves lankadatlan szorgalmú és önfeláldozásig nemesült munkásságát. De város-, sőt országszerte mély megdöbbenést váltott ki ama gyászlobogó, mely
1934. február 16-án első ízben hirdette iskolánk ormán súlyos és nagy veszteségünket. A megboldogult társadalmi helyzete, kedvelt egyénisége és igen kulturált művészete ezreket gyűjtött megásott sirja köré és mintegy 5000 ember megindult-
sága és könnye kísérte a föld mélyébe távozó kartársunkat.

1898. március 24-én született Budapesten, hol iskoláit is végezte. Tanári oklevelét az Országos Zeneművészeti Főiskolán, Budapesten szerezte meg. Korán jelentkezett elhivatottsága a hegedü-művészi pálya felé vezette és sikerekben gazdag évek után a Székesfővárosnál vállalt tanári állást. Iskolánk felállításakor, 1926. szept. 1-ével ide nyert meghívást, melyet elfogadva, fiatal intézetünk leglelkesebb apostola lett. Növendékei rajongásig szerették, pályatársai igaz megbecsülésből fakadó tisztelettel övezték fáradhatatlan és finom egyéniségét, mely ifjú iskolánknak számtalan barátot, a zenekultúrának pedig lelkes hiveket szerzett — Iskolai munkásságán kívül igen jelentékeny szerepet játszott a város zenei életében is és az itt eltöltött hét és fél év alatt csaknem százszor lépett dobogóra úgy szóló, mint kamarazene számokban. De alapításától kezdve lelkes tagja volt úgy a Szimfonikus zenekarnak, mint a Városi Nőikarnak is és ha a zenekultura, vagy az iskola ügyéről volt szó, áldozatkészsége és munkakedve minden egyéni becsvágy nélkül, határtalan volt. Otthonában rendezett zeneestjein a társadalom színe-javát gyűjtötte össze. Szegény növendékeinek tandíját gyakran maga egyenlítette ki, vagy fedezte tanszerszükségletüket, hogy a zsenge csíra el ne vesszen, hogy a zenekultura ügye városunkban is egyre csak izmosodjék!
Súlyos betegségének hire mély megdöbbenést és meleg együttérzést, több hónapos betegsége után bekövetkezett halála pedig oly részvétet váltott ki, mely a megboldogult emberi nagyságát és kulturális vonatkozású jelentőségét a maga mivoltában mutatta meg. Temetésén a beszentelési szertartást Magas Mihály reálgimnáziumi igazgató, kegyesrendi házfőnök végezte fényes papi segédlettel. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara és az Ipartestületi Dalárda gyászdalokat énekelt Ketting Ferenc tanár vezetése alatt, a Levente Zenekar Schiller János karnagy vezetése alatt gyászindulókat játszott. Vannay János igazgató, majd pedig Begidsán Andor növendék búcsúztatója után a Levente Zenekar hangjai mellett hantolták el a koporsót. Lelkiüdvéért tartott gyászmisén az iskola tanárai szóló és együttes számokat adtak elő, a Városi Nőikar pedig gyászénekeket énekelt.

Szeretett kartársunkkal e város kultúréletének önzetlen munkása szállt sirba. Azt a hervadhatatlan emléket, melyet önfeláldozó munkásságával, felülmúlhatatlan kötelességtudásával, lankadatlan ügyszeretetével annyi éven át épített ki önmagának, emelkedett szelleméhez híven fogjuk ápolni és soha nem muló hálás kegyelettel fogjuk megőrizni!
5
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 8. évét fejeztük be. A nyomasztó gazdasági helyzet mindent megostromló hullámai iskolánkat sem kimélték és e tanév is a gazdasági depressio jegyében folyt le. Hogy a válságos idők nem vágták el különben virágzó iskolánk életerőt adó forrásait és hogy az elmúlt tanév is ujabb lépést jelentett elérendő kulturcéljaink felé, az Nagykanizsa város vezetőségének: dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-föjegyző, Hemmert Károly főszámvevő és Király Sándor műszaki tanácsnoki uraknak köszönhető. Az iskolát fenntartó város megértéséért, jóindulatú és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratért és gyümölcsöt hozó segítségért, az iskola ügyei iránti személyes és nagyfokú érdeklődésükért, kulturcéljaink sikeres előmozdításáért fogadják e helyen is az iskola hálás szívből fakadó, meleg köszönetét.
De meleg köszönetet mondunk a helybeli sajtónak is: a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos úrnak munkásságunk hathatós támogatásáért, művészi céljaink önzetlen előmozdításáért és kulturális vonatkozású ügyeink eredménydús felkarolásáért.
Ennyi megértés és ilyen nagy támogatás mellett az eredmény sem maradt el és iskolánk az elmúlt tanévben több növendéket oktatott, mint az előző tanévben. A növendéklétszám emelkedése látszólag 6, a valóságban azonban 12 főnyi, mert az eddig zongorát főtanszakként tanuló 6 növendékünk más tanszakon olyan tagozatba jutott, melyben a zongorát kötelező melléktantárgyként tanulták.
Az elmúlt tanév iskolánkat ujabb megpróbáltatás elé állította: az isteni akarat kifürkészhetetlenségéből kifolyólag elvesztettük időrendben is legelső tanárunkat, Lemberkovits Alajosné Weber Margit rendes tanárt, a hegedü-tanszaknak intézetünk felállításakor kinevezett tanárát. Növendékei rajongó szeretetét, tanártársai igaz megbecsüléséből fakadó tiszteletét és ragaszkodását vitte magával korán megásott sirjába, mely mindenkor az önfeláldozásig nernesült kötelességtudás és kötelességteljesítés mementója lesz. Munkakörének ellátására Deseő Ella áll. kép. oki. zenetanár, majd pedig Szeless Béla áll. kép. oki. zenetanár kapott megbízást. 1934. január 3-ától a tanév végéig ő látta el a hegedütanári állással kapcsolatos teendőket.
A tanév szeptember 7-ével nyilt meg. A pótbeiratás, pót- javító és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanítás szeptember 11-én kezdődött meg és minden megszakítás nélkül június hó 15-éig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat junius hó 14—20 között tartottuk meg. A bizonyítványokat és a jutalmakat június hó 23-án osztottuk ki.
A Zeneiskolák Országos Szakfelügyelője: Kazacsay Tibor úr 1933. szép-
6
tember hó 25-én megszemlélte iskolánkat, majd az iskola tanári karával értekezletet tartott. A tapasztaltak és a látottak felett teljes megelégedését volt szives kifejezni.
A tanári karban a fentebb említetten kivül egyéb változás nem volt.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek mellett minden alkalmat felhasznált arra is, hogy a gondjaira bizott növendékeket nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fentartottuk és az ellenőrző füzetek pontos vezetésére különös súlyt helyeztünk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentül gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik előmeneteléről és útmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására, vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. E cél szolgálatában a két osztályozó értekezleten kivül (január hóban és a tanév végén) még félévenként l-l ellenőrző tanári értekezletet is tartottunk (novemberben és áprilisban), melynek eredményét szükséges esetben Írásban hoztuk a szülők tudomására.
Növendékeink közül az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán vizsgázott a tanév végén Kiss Rózsi a magánének tanszak I. akadémiai osztályából jeles eredménnyel.
A tanév folyamán 6 növendékhangversenyt rendeztünk, melyek közül egyet csupa magasabb osztályú növendék közreműködésével este, a többit pedig délután tartottuk meg az iskola kamara termében. E hangversenyek részletes ismertetését a III. fejezet tartalmazza. E hangversenyeink közül egyet csak magyar szerzők műveiből állítottunk össze. Azon meleg kötelékektől vezetve, amelyek e várost a nagy olasz nemzethez fűzik, e tanévben is fokozott gondot fordítottunk arra, hogy úgy növendékeink, mint e város közönsége egyre szélesebb mederből szívja magába az olasz komponisták muzsikáját.\' Ennek hatása alatt csupán olasz és magyar szerzők munkájából álló növendékhangversenyt is tartottunk. E hangversenyünk jelentőségét a hallgatóságnak a szokottnál is tömöttebb sorai domborították ki.
A helybeli zenei élet mozgalmassá tételére és a zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésére, illetve fokozására az előző tanévben rendszeresített liceális jellegű matinékat és esti tanári-hangversenyeinket egyre fokozódó látogatottság mellett az elmúlt tanévben is megtartottuk.
A liceális matinék középpontjában egy-egy zenetudományi előadás állott, melyet elsősorban illusztratív jellegű zeneszámok tettek változatossá. Az esti hangversenyeken viszont a kamarazenén volt a súlypont, melyek mellett azonban stílusos szólószámok is helyet kaptak.
7
Liceális matinét tartottunk:
1933. október hó 22-én (előadó Vannay János)
1934. január hó 14-én (előadó Borsa Béla)
Esti hangverseny volt:
1933. október 7-én, 1933. december 6-án
1934. február 7-én, 1934. április 16-án.
A hangversenyeken műsorismertetést Vannay János igazgató adott. A december hóban megtartott hangversenyünk vendég-szólistája Kubinyi Lászlóné Comensoli Mária zongoraművésznő volt, aki pompás játékával őszinte, meleg, megérdemelt sikert aratott. Áprilisi hangversenyünket az épülő piarista kápolna javára rendeztük és igaz örömünkre a közreműködők között üdvözölhettük városunk zeneszerető és aktive is működő polgármesterét dr. Krátky István urat, aki az előadott Schubert: Pisztráng zongora-ötös mélyhegedű szólamát volt szives elvállalni. Kérjük öt, fogadja e helyen is felfelé törő művészi céljaink fokozatos megválósitha-tásához nyújtott segítségéért igaz, meleg köszönetünket.
A liceális matinékon és az esti hangversenyeken az iskola tanárain kivül közreműködtek: Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár szabadelőadással, K. Comensoli Mária zongoraművésznő szóló számokkal, az Ipartestületi Dalárda Ketting Ferenc áll. polg. isk. tanár vezetése alatt és Barabás Dezső a fentebb említett zongora-ötös második gordonka szólamában. Az összes közreműködők és előadók fogadják e helyen is a zenekultura érdekében kifejtett érdemes munkásságukért meleg köszönetünket.
Az elmúlt esztendőben Nagykanizsán kivül Zalaegerszegen is dobogóra léptek az iskola tanárai, akik dr. Krátky István polgármester úr és Barabás Dezső szives közreműködésével jótékonycélú est keretében szóló számokat, illetve kamarazenét adtak elő. Az említetteken kivül még több izben szerepeltek az iskola tanárai különféle rendezésekben is. Ezen alkalmakkor és liceális matinéinkon, valamint esti hangversenyeinken előadtunk: 36 szerzőtől 82 munkát. Ebből magyar szerző volt 11, akiknek 43 munkája szerepelt műsorainkon. Kamarazene-szám volt 7 szerző 12 műve (zongora-ötös, zongora-hármasok, zongora-hegedű szonáta, gordonkazongora-kettős). Szólószám 31 szerző 67 munkája volt. Korusszám volt: 2 magyar szerző 3 munkája. A tanév alatt játszott szerzők munkáikkal az alábbi táblázatot mutatják:
Bach J. S. 2 Franck C. 1 Mozart 1
Beethoven 1 Granados 1 Popper 4
Buononcini 1 Grecsaninov 1 Purcel 1
Busoni 1 Handel 1 Rachmaninov 1
Caldara 2 Hollósy 1 Radnai 1
Chopin 3 Hubay 3 Rubinstein 1
Csajkovszky 1 Infante 1 Saint-Saens 1
Debussy 4 Kazacsay 3 Schubert 7
Dohnányi 3 Kodály 1 Scott 1
de Falla 1 Lecuona-Nash 2 Siklós 4
Farkas Ö. 1 Liszt 5 Strauss R. 1
Faúré 1 Mendelssohn 1 Vannay 17
összesen 36 szerző 82 munkával.
Fentebb vázolt munkánkban e tanévben is hatalmas segédkezet nyújtott Siklós Albert úr, az Orsz. Zeneművészeti Főiskola tanára, aki ez évben is áldozatos készséggel vállalta egész estét betöltő előadás megtartását. 1933. november hó 8-án, városunkban még nem tapasztalt lelkesedés és igen széles rétegekből jelentkezett hatalmas érdeklődés mellett a Nagykanizsai Kaszinó dísztermében tartotta meg „A magyar tánc" c. előadását, melyet zongorán ő maga, hegedűn L. Weber Margit tanárnő, zongora ötösben pedig dr. Krátky István polgármester, F. Pásztor Irma, L. Weber Margit, F. Garai Margit tanárnők és Mlinkó Mária növendékünk illusztrált. Igen nagy sikert és itt még nem látott ünneplést váltott ki úgy az előadó immár közszeretetnek és igen nagy tiszteletnek örvendő személye, mint végtelenül lebilincselő és közvetlen előadása. Nagykanizsa kulturéletében felejthetetlen élményt és messze kimagasló társadalmi eseményt is jelentett Siklós Albert előadása. Önzetlen fáradságáért, kulturcéljaink áldozatos támogatásáért fogadja e helyen is az iskola igen meleg köszönetét.
Az iskola tanáraiból 3 éve alakult Nagykanizsai Trió-Társaság az évad folyamán Schubert (B dur) és Csajkovszky (a moll) zongora triójának, majd dr. Krátky István polgármester úr és Barabás Dezső szives közreműködésével Schubert: Pisztráng zongora-ötösének előadásával tette az elmúlt tanév alatt a város zenei életét színesebbé.
A már korábban és az iskola vezetése alatt álló Városi Nőikar az évad folyamán 5 izben aratott komoly és értékes számaival megérdemelt sikereket. Az Orsz. M. Dalosszövetség XIV. kerülete által falusi dalárdák számára 1934. június 10-én Kiskomáromban rendezett dalosversenyén versenyen kivül előadott számaival nemcsak nagy és őszinte sikert aratott, hanem a daloskerület elnökének, dr. Krátky István polgármester úrnak ezüst serlegét is emléktárgyként megkapta.
A tanév folyamán dr. König József fogorvos úr igen értékes és Beethovenre vonatkozó képekkel ajándékozta meg iskolánkat. Fogadja e helyen is nemes és áldozatos, nekünk felette becses adományáért igen meleg köszönetünket.
Az iskola helyiségeiben tartotta tanóráit, illetve próbáit a Nagykanizsai Trió-Társaság, a Városi Nőikar, a Városi Vegyeskar és a Városi Leventezenekar.
Adományok és jutalmazások.
Társadalmi megmozdulás folytán e tanévben is jutalomban és segélyben is részesíthettük kiválóbb teljesítményű és mostohább sorsú növendékeinket. Amennyire korlátozott lehetőségeink megengedték, azon voltunk, hogy ha kis mértékben is, de jutalommal is elismerjük és kitüntessük elsőborban az ernyedetlen szorgalmat és a lankadatlan kitartást. Gondosan ügyeltünk arra, hogy az érdemesek olyan jutalomban vagy segélyben részesüljenek, melyek egyrészt továbbképzésüket, másrészt a teljesítmény fokozását elősegítik.
9
Céljaink eme nemes megértésében e sorok lezárásáig az alábbi adományok folytak be:
Dunántuli Gazdasági Szeszgyár R.-T............ 20 P
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. ... 15 „
Városi Testnevelési Vezető Úr .... ... •• ...... 10 „
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 10 „
Nagykanizsai Takarékpénztár .............. 10 „
Nagykanizsai Néptakarékpénztár R. T. 10 „
Keresztény Jótékony Nőegylet .............. 10 „
Református Nőegylet •■• ................. 10 „
Nagykanizsai 1. és 2. sz. postahivatal személyzete 10 „
OMKE Nagykanizsai Kerülete .............. 5 „
Izraelita Jótékony Nőegylet ...... ........... ...... 5 „
összesen 115 P
készpénz és
Rózsavölgyi és Társa zenemükiadóhivatala Budapest 14 drb. hangjegy
Bárd Ferenc és Fia „ „ 11 „
Rozsnyai Károly „ „ 4 „
Fischel könyvkereskedés Nagykanizsa 2 drb. könyv és 1 „ 1)
Schless Testvérek könyvkereskedés
Nagykanizsa ............ 1 „ 1 „
Mayr József könyvkereskedés Nagykanizsa 2 drb. könyv
összesen 5 drb. könyv és 31 drb. hangjegy Fogadják az adakozók nemes adományaikért e helyen is az iskola hálás köszönetét.
A befolyt 115 P-t készpénzben, illetve tan-, vagy beíratási díj nyugtájában osztottuk szét növendékeink között.
Pénzjutalmat kaptak: 15—15 P-t kapott: Szaváry Erzsébet (II. tag. 1. o.), Wagner László (II. tag. 1. o.), Frey Zita (II. tag. 2. o.), Perlaky Gabriella (II. tag. 3. o.), Ungár Edit (II. tag. 3. o.) Kiss Rózsi (III. tag. 1. o.). 10 P-t kapott . Sörlei Lajos (II. tag. 1. o.). 5—5 P-t kapott Nadrai László (I. tag. 2. o.)( Perendi Lajos (I. tag. 3. o.). Kerecsényi Erzsébet (I. tag. 5. o.).
Hangjegy- és könyvjutalomban részesültek-. Bazsó Katalin (I. tag. I. o.), Galambos Mária (I. t. 1. o.), Magyar Zoltán (I. tag. 1. o.), östereicher Zsuzsanna (I. tag. 1. o.), Pintér Margit (I. tag. 1. o.), Szúnyog János (I. tag. 1. o.), Winkler Szonja (I. tag. 1. o.), Wolf Erzsébet (I. tag. 1. o.), Halphen Miklós (I. tag. 2. o.), Hegyi Lajos (I. tag. 2. o.), Kovács Sebestény Aladár (I. tag. 3. o.), Mlinkó Klára (I. tag. 3. o.), Schmidt Ottó (I. tag. 3. o.), Varga Ilona (I. tag. 4. o.), R. Horváth Irma (I. tag. 5. o.), Kerecsényi Erzsébet (I. tag. 5. o.), Kerecsényi Mária (I. tag. 5. o.), Elek György (II. tag. 1. o.), Ladeczky Emila (II. tag. 1. o.), Szaváry Erzsébet (II. tag. 1. o.), Wagner László (II. tag. 1. o.), Zsifkovics Magda (II. tag. 1. o.), Lemberkovits Alajos (II. tag. 2. o.), Vermes Katalin (II. tag. 2. o.), Bertalan József (II. tag. 3. o.), Perlaky Gabriella (II. tag. 3. o.), Ungár Edit (II. tag. 3. o.), Babics Ferenc (elők. 1. o.), Mlinkó Adrienne (elők.), Mlinkó Mária (III. tag. 1. o.), Kecskés Eszter (III. tag. 3. o. és akad. 2. o.),
Összesen 36 növendék részesült 230 P értékű jutalomban.
10
II. Statisztikai adatok:
Az 1932—33. tanévre beiratkozott rendes növendékek száma: 151+1 magántanuló
Évközben kimaradt: .. 11
A beiratkozott rendes növendékek
főtanszakonkint nemek szerint lakhelyük szerint
zongora............ hegedűre ......... gordonkára ......... magánénekre ...... fuvó és ütő hangszerre gordonra ......... zeneszerzésre ...... 71 _L_R mellék , q tanszak lo 6 12 42 2 leány (asszony) fiu (férfi)...... t-i-.- 73 78 helybeli vidéki 13e) 12
Összesen 15!+5 Összesen 151 Összesen 151
A beiratkozott növendékek
foglalkozása o/o-ban életkora °/o-ban
önálló keresetű ..... háztartásbeli........ más iskola tanulója .. 50 25 76 34 16 50 7—10 éves ......... ... H-15 .............. 16-20 „ ... ......... 21-24 „ ............ 25 éves és ezen felüli...... 18 42 51 21 19 12 30 33 13 12
Összesen 151 Összesen 151
A növendékek szüleinek foglalkozása:
földbirtokos (bérlő) ...... földműves......... ... ... gyáros (nagyiparos) ...... iparos (önálló) ......... iparos (alkalmazott) ... ... kereskedő (önálló) ...... kereskedő (alkalmazott) ... 7 3 20 10 4.65 2.53 13Í24 6.52 közalkalmazott magántisztviselő egyéb értelmiségi magánzó ...... nyugdíjas...... egyéb......... ......... 54 5 17 1 5 16 35.62 3.31 11.24 0.56 3.31 10.42
katona ........... 13 8.60 Összesen 151

III. Nyilvános működés.
A tanév folyamán növendékeink 6 nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket. E hangversenyeket mind az iskola kamaratermében tartottuk ineg. Az első hangversenyen csak magasabb osztályú növendékek léptek dobogóra, mig a többi 5 alkalommal alacsonyabb és magasabb osztályúak egyaránt. Az első hangversenyt este tartottuk, a többieket délután.
A lefolyt hangversenyek műsorai voltak:
1933. november 29-én.
1. Mozart: Fantasia (d) .
2. P. Nagy Z.: Elégia . . .
zongorán: Ladeczky Emília (II. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona.
hegedűn: Lemberkovits Alajos (II. t. 2. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit.
3. a) Hollósy: Emléklap (Nagykanizsán először)
b) Kazacsay: Hintalovacska . . . zongorán: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma.
4. Haydn : Capriccio . . .
hegedűn: Begidsán Andor (II. t. 4. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 1. o.)
Tanár: L. Weber Margit.
5. Ali Abaco: Trio-sonata (a) I. tétel... zongorán: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
hegedűn: Perlaky Gabriella (II. t. 3. o.) gordonkán: Sörlei Lajos (II. t. 1. o.) Tanár a kamarazene tanszakon: Vannay János.
6. Clementi: Szonáta 2 zongorára (B) I. tétel ...
zongorán: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.) és Wagner László (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
7. ö) Caldara: Fényben fürdik a táj b) Hubay: Meg szeretnék halni...
a Haydn: Rondo/all\' Ongharese (D) 9. Liszt: Ha álmom mély . . .
10. Hubay : Hejre Kati! . .
énekelte: Gazdag István (akad. 1. o.) kisérte: Hódosi Zsuzsanna (II. t. 4. o.)
Tanár: Flittner Rózsi.
zongorán: Vermes Katalin (II. t. 2. o.)
2. zongorán tanára: F. Pásztor Irma. énekelte: Kiss Róz-ii (akad. 1. o.) kisérte: Kecskéi Eszter (akad. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi.
hegedűn: Mlinkó Mária (akad. 1. o.j kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit.
12
11. Farkas Ö.: Alkony az erdőben . . .
12. Mozart : Zongoraverseny (A) I. tétel
énekelték: Kecskés Eszter (akad. 2. o.) és Mlinkó Mária (akad. 1. o.) kisérte: Sas Magda (II. t. 3. o.) zongorán: Krátky Mária (II. t. 4. o.)
2. zongorán tanára: Kerekes Irén-
II. 1933. december 20-án.
1. Molnár A.: Keringő Molnár A.: A kakuk Bossi: Chitarrata Tóth: Gavotte
2. Budai: 2. kis magyar fantázia
3. Siklós: A tánc Ferraria: Scherzino
4. Nőlek: Malom a mezőn
5. Vannay: Babatündér
6. Franz: Eljött a párom
7. Gounod: Menuette
zongorán: Wolf Erzsébet (I. t. 1. o.)
Galambos Mária (I. t. 1. o.) Wolf Mária (I. t. 3. o.) Varga Ilona (I. t. 4. o.)
Tanár: Honti Ilona
hegedűn: Hegyi Lajos (I. t. 2 o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit
zongorán: Lemberkovits József (I. t. 4. o) Benedek Józsa (I. t 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén gordonkán: Sörlei Lajos (II. t. 1. o.) kisérte: Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
Tanár: F. Garai Margit zongorán: R. Horváth Irma (I. t. 5. o.)
Tanár: Honti Ilona
énekelte: Babics Ferenc (elők. 1. o) kisérte: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi
zongorán 4 kézre: Klapper Erzsébet (II. t. 1. o.) és Kertész Endre (II. t. 1. o.) Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
8. Vannay: Apród-induló
9. Rubinstein: A madárka és az ifjú
10. Schumann: Mese a kísértetről
11. Elgar: Salut d\'amour
12. Schubert—Liszt : Bécsi esték (7. sz.)
zongorán: Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
énekelték: Frey Zita (elők. 1. o.) és Hirsch Magda (elők. 2. o.) kisérte: Vermes Katalin (II. t. 2. o.J
Tanár: Flittner Rózsi
zongorán 4 kézre: Sas Magda (II. t. 3. o.) és Pintér Ibolya (II. t. 2. o.J Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
hegedűn : Kiss Rózsi (II. t. 5. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit zongorán: Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
15
1934. január 3l-én.
1. Kazacsay : Tempo di Marcia
2. Alberti : Serenade
3. Burose : Kettős
4. Grecsaninov Elefánttánc
Molnár A. : Gavotte Molnár M. : Seguidilla
5. Sitt: Emléklap
6. Schmid H. : Alla marcia i Bartók : Tánc / Zilcher: A bohóc
Tóth : Nocturne
7. Schollar : Moderato
8. Thomán : Magyar ábránd
Hermann L. : Gavotte Kazacsay : Katonásdi
9. Brakl : Bölcsődal
10. Weber: Mazurka
11. Mendelssohn : Tavaszi dal
12. Dancla: Premier solo
13. Rubinstein: Romance
14. Schubert: A lányka panasza 1 Radnal : Violaszín este /
15. Mozart: Zongoraverseny (d) II.
zongorán: Pintér Margit (I. t. 1. o.)
Varga Ilona (I. t. 4. o.)
Tanár: Honti Hona hegedűn: Schermann Gizella (I. t. 3. o.) kisérte: Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
Tanár: L. Weber Margit fuvolán: Perendy Lajos (I. t. 3. o.) és Varga István (I. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János zongorán: Jandl Endre (I. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén Magyar Zoltán (I. t. 1 o.) Görög Anna (I. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona klarinéton: Nadrai László (I. t. 2. o.) kisérte: Sas Magda (II. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Szerecz Aranka (1. t. 3. o.) Rátkai Edit (I. t. 4. o.) Kerecsényi Mária (I. t. 5. o.)
Tanár: Honti Ilona. vadászkürtön: Leiner Nándor (I. t. 2. o.) és Varga Pál (I. t. 3. o)
Tanár: Schiller János I Gärtner Éva (I. t. 5. o.) és zongorán: -j Hemmert Erzsébet (1. t. 5. o.)
Kerecsényi Erzsébet (I. t. 5. o.) Wagner László (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén hegedűn: Zsifkovics Magda (II. t. 1. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit zongorán: Vermes Katalin dl. t. 2. o.) és Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.) Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma énekelte: Babics Ferenc (elők. 1. o.) kisérte: Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: Flittner Rózsi hegedűn: Perlaky Gabriella (II. t. 3. o.) kisérte: Ungár Edit (II. t. 3. o.)
Tanár: L. Weber Margit hegedűn: Mlinkó Klára (II. t. 5. o.) kisérte : Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: L. Weber Margit énekelte: Mlinkó Mária (akad. 1. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi és III. tétel: Kecskés Eszter (akad. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
Í4
IV. 1934. május 4-én olasz és magyar szerzők műveiből
1. Sartorio: Vidám ébredés
Bartók: Süssünk, süssünk Molnár A.: Rondino
2. Országh: A kis libapásztor
3. Bianchini: Alszik a baba Siklós: Majális
4. Hütter: Induló
5. Mortari: Marcetta Bossi: Bábjáték i
\' »
Balladori: Egyszerű dallam
6. Vannay: Ave Maria
7. Zuccoli: Canzonetta „ Danza Esotica
8. Kazacsay: Menuette
9. a) Gordigiani: Gyertyák égtek
b) Pasquini: Hogyha mást szeret
10. Nardini: Adagio cantabile
11. Tartini: Adagio
12. a) Pergolese: Nina
b) Scarlatti: Ki szerelemre vágyik
18. Horváth A. : Humoresque Busoni : Tánc
zongorán: \'
hegedűn: kisérte:
Wolf Erzsébet (I. t. 1. o.) és Wolf Mária (I. t. 3 o.) Mohos Mária (I. t. 1. o.) Zsifkovics Magda (l. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona
Szúnyog János (I. t. 1. o.), Hódosi Zsuzsanna (II. t. 4. o ) Tanár: Szeless Béla
zongorán: Akay Ilona (I. t: 1. o.)
( Zborovszky Magda (1.1.1. o.) és V Wagner László (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén gordonkán: ( Ladeczky Anna (II. t. 1. o.) J Sör lei Lajos (II. t. 1. o.) I Csillag Zsuzsanna (I. t. 1. o.) Tanár: F. Garai Margit
zongorán: Kovács-Sebestény Aladár
(I. t. 3. o.) Krátky Tibor (I. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén „ Haiszer Margit (I. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma klarinéton: Morgenstern Ferenc (II. 1.1. o.), kisérte: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Varga Ilona (I. t. 4. o.) „ Horváth Dezső (I. t. 5. o.)
Tanár: Honti Ilona zongorán: Ladeczky Emilia (II. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona
énekelte: Pintér Ibolya (akad. 1. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t.\' 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi klarinéton: Belovics Ferenc (II t. 1. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (II. t. 1. o.)
Tanár: Schiller János hegedűn: Begidsán Andor (II. t. 4. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 1. o.)
Tanár: Szeless Béla énekelte: Kecskés Eszter (akad. 2. o.) kisérte: Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: Flittner Rózsi
zongorán: Kertész Endre (II. t. 1. o.) „ Vermes Katalin (II. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
15
14. Szerémi: •: Scherzo
hegedűn : Mlinkó Mária (akad. 1. o.) „ Perlalcy Gabriella (II t. 3. o.) „ Mlinkó Klára (II. t. 5. o.) Tanár a kamarazene tanszakon: F. Pásztor Irma
V. 1934. május 24-én.
1. Gurlitt: Vidám társaság Grecsaninoff: Ólomkatonák indulója Haydn: Menuette
Rohde: Szitakötők tánca
2. Donáth I.: Bölcsődal
3. Geszler: Bujj, bujj, zöld ág
Molnár A.: Változatok egy magyar népdal felett
Hermann L : Gyermekjelenet
4. Schumann: Falusi ének
5. Parlow : Magyar tánc
zongorán: Papp Margit (I. t. 1. o.) „ Pintér Margit (I. t. 1. o.) „ Magyar Zoltán (I. t. 1. o.) „ Galambos Mária (I. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona
hegedűn: Hegyi Lajos (I. t. 2. o.) kísérte: Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
Tanár: Szeless Béla zongorán: Winkler Szonja (I. t. 1. o.)
„ Österreicher Zsuzsánna
(I. t. 1. o.) „ Kerecsényi Ágnes (I. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
énekelték: j kisérte:
zongorán:
Bátor: A csodakút \\
Bartók: Elvesztettem zsebkendőmet j Kazacsay: Mese a csúf boszorkányról \\ „ Mese a kisértetekről /
Mosonyi: Induló 1 „ A kis csikós /
6. Raff: Cavatine
7. Bartók: Gúnydal I Windsperger L.: Gyors induló ( Chopin: Mazurka (B)
8. Siklós: Rondo Mendelssohn: Vadászdal
9. Händel: Korál
Frey Zita (elők. 1. o.) és Hirsch Magda (elők. 2. o.) Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi
j Balázs Éva (I. t. 1. o.) \\ Kertész Endre (II. t. 1. o.)
Halphen Miklós (I. t. 2. o.)
Mlinkó Klára (I. t. 3. o.)
„ Scherz Aranka (I. t. 4. o.)
Tanár : F. Pásztor Irma
hegedűn : Lemberkovits Alajos (II. t. 2. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 1. o)
Tanár: Szeless Béla
zongorán: Szereez Aranka (I. t. 3. o.)
„ Benke Magda (II. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona zongorán: Benedek Józsa (I. t. 4. o.) „ Elek György (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
trombitán: Márkus Károly (II. t. 1. o.)
„ Szokoll Ferenc (I. t. 2. o.) harsonán: Reithofer Ferenc (I. t. 3. o.) „ Domina Ferenc (II. t. 1. o.)
Tanár: Schiller János
Ifi
10. Bachmann: Impromtu-Valse (Es) zongorán: j
Ladeczky Emilia (II. t. 1. o.) Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
11. Anfossi : Zingaresea
12. Vannay: Agnus Dei
13. a) Vannay: Elégia
b) Weiner: Humoreszk
14. Hubay: Nocturne
15. a) Debussy : Baba-szerenád b) Scott C. : Valse papillons
16. Huber A. : Trio (C) I. tétel
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma zongorán: Hódosi Zsuzsanna (II. t. 4. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma énekelte: Kiss Rózsi (akad. 1. o.) kisérte: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi zongorán: Mlínkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Mlinkó Klára (II. í. 5. o.) kisérte: Mlinkó Adrienne (II. t. 3. o.)
Tanár: Szeless Béla zongorán: Krátky Mária (II. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén zongorán: Wagner László (II. t. 1. o.) hegedűn: Frey Zita (II. t. 2. o.) gordonkán: Sörlei Lajos (II. t. 1. o.) Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
VI. Magyar szerzők müveiből 1934. május 30-án.
1. Kazacsay: Kis induló
2. Bartók: 2 Népdal
Bartók: Gyermekeknek 14 sz.
Siklós: III. Kis magyar rapszódia
3. Lavotta: Szerenád
4. Siklós: I. Kis magyar rapszódia Molnár M.: Keringő
Várkonyi: Jön a Mikulás
5. Hütter: Kis darab j
Keringő > „ Csárdás j
6. Liszt: Változat egy Diabelli-témára
7. Szent-Gály: Emléklap
J Haiszer Hedvig (I. t. 1. o.) és zongorán: | Haiszer Margit (L t 3. 0)
Tanár: F. Pásztor Irma
zongorán: Krátky Éva (I. t. 1. o.)
Jandl Endre (I. t. 1. o.) Botka Éva (I. t 1. o.) és Kovács Sebestény Aladár (I. t 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
\\
fuvolán
{.Perendy Lajos (I t. 3. o.) és Varga István (I. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János zongorán: J Németh László (1. t. 1. o.) és K I Rátkai Edith (I. t. 4. o.) „ Görög Anna (I. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona Jandl Hedvig (I. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén
gordonkán: Sörlei Lajos (II. t. 1. o.)
„ kisérte tanára: F. Garai Margit
zongorán: Szaváry Erzsébet (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén hegedűn: Frey Zita (II. t. 2. o.) kisérte: Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: Szeless Béla
8. Vannay: Pilkó
VÁROC! KÖNYVTÁR
3 3 7 092„
NAGYKAM1ZSAzongjrán : Sas Magda (II. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
17
L
9. Farkas 0.: Reggeli dal
10. a) Weiner: Esti hangulat b) „ Improvisation
11. Vannay : Ave Maria
12. Stefániái: Vidalita
. ) Kecskés Eszter (akad. 2. o.) és
13. a) Vannay: Éj a Hegyalján b) Farkas Ö.: Velencei dal
énekelték: ,
Mlinkó Mária (akad. 1. o.) kisérte: L. Rosenfeld Berta (akad. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi zongorán: Ungár Edith (II. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
hegedűn: Kecskés Eszter (II. t. 5. o.) kisérte: Ungár Edith (II. t. 3. o.J
Tanár: Szeless Béla zongorán: Hirsch Magda (akad. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
énekelte: Kecskés Eszter (akad. 2. o.) kisérte: L. Rosenfeld Berta (akad. 3. o.)
Tanár: Flittner Rózsi
14. Molnár A.: Szonatina hegedűre és zongorára (a)
I. tétel (Nagykanizsán először) Mlinkó Klára (II. t. 5. O.)
Ungár Edith (II. t. 3. o.) Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
Úgy e hangversenyeink műsorában, mint növendékeink előadási darabjainak megválasztásánál a magyar szerzők munkáira e tanévben is különös gondot fordítottunk. így hangversenyeink közül egyet csak magyar szerzők munkáiból »állítottunk össze és hat növendékhangversenyünkön 78 komponistától előadott 130 darab közül 70 darab magyar szerzők műve volt, tehát az előadott darabok 53\'85 %-a magyar komponisták tollából került ki.
Ezen 70 darab 29 magyar szerző munkája volt és pedig:
Bartók 6 Hütter 4 Stefániái 1
Bátor 1 Kazacsay 7 Siklós 5
Budai D. 1 Lavotta 1 Szent-Gály 1
Donáth J. 1 Liszt 2 Szerémi 1
Farkas Ö. 3 Molnár A. 6 Thomán 1
Geszler Ö. 1 Molnár M. 2 Tóth 2
HermannL. 2 Mosonyi 2 Várkonyi 1
Hollósy 1 Országh 1 Vannay 8
Horváth A. 1 P. Nagy Z. 1 Weiner 3
Hubay 3 Radnai 1 összesen 70
számmal szerepeltek növendékhangversenyeink műsorában.
De nagy súlyt helyeztünk arra is, hogy növendékeink a baráti nagy olasz nép zeneművészetében is otthonosak legyenek és e várost az olasz nemzethez fűző szálak zenei életünkben is gyökeret eresszenek. Ennek folyamányaként egyik
18
hangversenyünk műsorát csak olasz és magyar szerzők munkáiból állítottuk össze. De többi hangversenyünk műsorában is jelentékeny számban szólaltak meg olasz zeneszerzők, úgy, hogy e tanév folyamán növendékhangversenyeinken az olasz komponistákat
Alberti 1 Busoni 1 Pasquini 1
Ali Abaco 1 Caldara 1 Pergolese 1
Anfossi 1 Ferraria 1 Sartorio 1
Balladori 1 Gordigiani 1 Scarlatti 1
Bianchini 1 Mortari 1 Tartini 1
Bossi 2 Nardini 1 Zuccoli 2
összesen 20
18 zeneszerző képviselte 20 számmal, vagyis az előadott kompozíciók 15\'38 %-ával. Az olasz szerzők a műsorokra tűzött komponisták 25\'62 °/o-át tették ki.
A magyar és olasz zeneszerzőkön kívül még 31 komponista 40 munkája szerepelt műsorainkon.
Különös gondot fordítottunk arra is, hogy növendékeink már az alsóbb osztályoktól kezdve az összjátékokban fokozatos készségre tegyenek szert. Ennek megfelelően a hegedű-, gordonka-, magánének- és fuvóhangszerek kíséretei mellett, melyeket 11 növendék látott el, 26 összjátékon alapuló számot tűztünk hangversenyeink műsorára.
A tanév alatt megtartott hat növendékhangversenyen 89 növendék, vagyis az összlétszám 59 %-a lépett dobogóra. Ezen 89 növendék 86 szóló és 58 összjátékon alapuló számban mutatta be készültségét. Ezeken kívül 31 szám kíséretét is ellátták.
21
IV. Könyv-, zenemű- és hangszertár.
Könyv- és zeneműtár.
Az elmúlt tanévben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy úgy a könyv-, mint a zeneműtár, céltudatos kiépítéssel és fokozatos kiegészítéssel tovább fejlesztessék. Ezt a tanév folyamán is sikerült keresztül vinnünk, mert úgy vásárlások, mint főleg ajándékozások jelentős eredményre vezettek. Ezek révén a tanév végén a könyv- és zeneműtár állaga: 106 drb. könyv, 43 folyóirat és 727 zenemű, mintegy 3850 P értékben. Ezekből a tanévi szaporulat: 7 könyv, 5 folyóirat és 87 zenemű, mintegy 342 P értékben. *
Nem mulaszthatjuk el, hogy mindazoknak, kik a tanév folyamán nagyértékü és nekünk felette becses ajándékaikkal iskolánk könyv- és zeneműtárát gyarapítani szívesek voltak, e helyen is hálás köszönetet ne mondjunk, még pedig: Kazacsay Tibor Országos Szakfelügyelő úrnak 3 drb. hangjegy Siklós Albert főiskolai tanár „ 1 „ „
Hollósy Kornél tanár _ 3 „ „
Antos Kálmán karnagy „ 2 „ „
Nádor Kálmán zeneműkiadóvállalatnak „ 37 „ „ „Harmónia" zeneműkiadóvállalatnak 3 „ „
Rózsavölgyi és Társa zeneműkiadóvállalatnak 1 „ „ Szaváry Erzsébet úrleánynak 2 „ „
Kürschner Emánuel igazgató úrnak 1 „ könyv
szíves ajándékozásáért.
Hangszertár.
Az iskola tulajdonát 14 drb. hangszer képezi, mintegy 12.500 P értékben. E tanévben az iskola egy drb. használt zongorához jutott az iskolafenntartó város szíves támogatásából kifolyólag.
Ezek mellett az iskola őrzi és kezeli a Városi Levente Zenekar 30 drb. hangszerét, melynek értéke kb. 2500 P. Fentieken kívül az iskolánál van még a helybeli Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tulajdonát képező hangszerekből 8 drb. mintegy 300 P értékben.
V. Tanári testület.
Név Képesítése Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanított Megjegyzés
1 Vannay János Zeneművészeti Főiskolát végzett zeneszerző igazgató • 1926. aug. óta zeneelméletet, solféget, zenedik-tálást, kamarazenét, zeneszerzést, (összhangzattant)
2 Fábián Miksáné Pásztor Irma Áll. kép. oki. zenetanár rendes tanár 1926. szept. óta zongorát, kamarazenét zongorát a tanári értekezletek jegyzője
3 Kerekes Irén » » 1927. szept. óta a könyv- és zeneműtár őre
4 Honti Ilona ti it » 1930. nov. óta n
5 Lemberkovits Alajosné Weber Margit >> V >5 1926. szept.-től 1933. nov.-ig hegedűt meghalt 1934. II. 16.-án
6 Flittner Rózsi » operaénekes óraadó tanár 1930. szept. óta magánéneket
7 dr. Fendler Károlyné Garai Margit Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár » 1929. szept óta gordonkát, zenei alapismereteket
8 Schiller János Zeneművészeti Főiskolát végzett fuvótanár, áll. kép katonakarmester 1929. szept. óta fuvó-, ütőhangszereket a hangszertár őre
9 Deseö Ella Áll. kép. oki. zenetanár helyettes óraadó tanár 1933. dec. 7-től dec. 21-éig hegedűt
10 Szeless Béla ii ii ii 1934. jan. óta »

21
A tanári kar intézeten kívüli működése a tanév folyamán.
Vannay János az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület választmányi tagja, az Orsz. Magyar Dalosszövetség országos művészi bizottságának tagja, e szövetség XIV. kerületének kerületi-karnagya és a kerületi művészi bizottság elnöke, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, továbbá a Városi Nőikar, a Városi Vegyeskar karnagyaként fejtett ki iskolán kívüli működést. Mintegy 20 helybeli és 1 vidéki hangversenyen, ünnepségen, misén stb. működött közre mint karnagy, orgonakísérő és zenetudományi előadó. Továbbá az OMDSZ. XIV. kerülete által Kiskomáromban rendezett dalosversenyen a jury elnöki tisztét töltötte be. Művei különböző fővárosi, helybeli, vidéki és külföldi hangversenyeken kerültek előadásra, melyek úgy a budapesti, mint több külföldi rádió műsorában többször szerepeltek. Fővárosi szaklapban, valamint a helybeli napilapban több tanulmánya és cikke jelent meg. Számos fővárosi és helybeli társadalmi egyesület választmányi tagja.
FábiánnéPásztor Irma a Nagykanizsai Trió tagja, az Orsz. Magyar Dalosszövetség XIV. kerülete művészi bizottságának tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, a tanév folyamán 8 ízben lépett 11 szóló és kamarazene számban és zongorakísérőként nyilvánosság elé, Nagykanizsán és Zalaegerszegen.
Kerekes Irén a Városi Nőikar és a Városi Vegyeskar tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, a tanév folyamán 8 alkalommal szóló és kamarazeneszámokban és zongorakísérőként összesen 10 számban működött közre.
Honti Ilona a Városi Nőikar és a Városi Vegyeskar tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, 10 izben szerepelt hangversenyen szóló-zongoraszámokban és zongorakísérőként nyilvánosság előtt.
Lemberkovitsné Weber Margit a Nagykanizsai Trio tagja, az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. kerülete művészi bizottságának tagja, a Városi Nőikar és a Városi Vegyeskar tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 4 izben 4 kamarazeneszámban lépett nyilvánosság elé.
Flittner Rózsi a Városi Nőikar és a Városi Vegyeskar tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 9 izben helybeli hangversenyeken, misén stb. működött közre.
dr. Fendlerné Garai Margit a Nagykanizsai Trio tagja, a Városi Nőikar és a Városi Vegyeskar tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja 11 izben, 14 szóló- és kamarazeneszámban lépett nyilvánosság elé Nagykanizsán és Zalaegerszegen és 1 ízben a budapesti rádióban.
Schiller János az Orsz. Magyar Dalosszövetség XIV. kerületének kerületi társ-karnagya, a kerületi művészi bizottságnak tagja, a Városi Leventezenekar karnagya, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 40 izben mint karnagy szerepelt nyilvánosság előtt. De tevékenykedett irodalmi téren is és Vörösmarty: „Szép Ilonka"-cimű költeményének németre történt fordításával jelentős sikert aratott.
Szeless Béla a Nagykanizsai Trio tagja, egy izben a budapesti rádióban, 6 izben Nagykanizsán és egy izben Zalaegerszegen szóló- és kamarazene számokban működött közre.
VI. Név- és érdemjegysorozat.
Fő- és melléktanszakon:
1 kitűnő
2 = jeles
3 = jó
4 — elégséges
5 = elégtelen
...o,
n. v. m. t. v. t.
Magyarázat.
Magaviseletben: Szorgalomból:
1 = példás 1 = dicséretes
2 = jó 2 — jó
3 = szabályszerű 3 = megfelelő
4 = rossz 4 — hanyag
5 = elégtelen
= nem végezte el a tananyagot ; nem vizsgázott - melléktanszak
oszt.-ból összevont vizsgát tett.
Felsőbb osztályba csak az a növendék léphet, ki a tananyagot elvégezte és úgy a fő-, mint a melléklanszakon legalább „jó" osztályzatot nyert.
Érdemjegyek
JsA
s -re Név re N t/3 c re N O \'.2 ea N o VI *> S o *re JL Hí SS é g Tanár Megjegyzés
t/3 l* o re -*-» o ÖC re N t/2 C re re Ö£ re M w O " "5 v. ts « >. E 5f 1 c l
C/D U- H o >ö B N W |s « ^ o N
Akay Ilona zongora alsó I. Kerekes n. v.
Babics Ferenc » » 1. 2 1 1 — - - - Honti
Babics Ferenc ének elők. I. 1 1 1 2 - - - Flittner
*Babos László gordonka alsó I. 2 1 1 — - - — F. Garai
5 Báder Jenő oboa v I. 2 1 2 — - - - Schiller
Balázs Éva zongora ff I. 2 1 1 — - - - F. Pásztor
Barbarits Miklós hegedű ff I. Szeless kimaradt
*Bazsó Katalin » ff I. 1 1 1 — - - — n
Begidsán Andor n közép IV. 2 1 3 2 2 - - n
10 Begidsán Andor zongora alsó IV. 3 1 3 fm. — - - Kerekes
Belovics Ferenc klarinét közép I. 1 1 1 2 — - - Schiller
Bencze Sándor harsona alsó I. » kimaradt
Benedek Józsa zongora n IV. 2 1 1 2 — - - Kerekes
Benke Magdolna » közép I. Honti n. V.
15 *Bereczk Zsuzsanna » » I. 3 1 2 3 im. - - F. Pásztor
Bertalan József hegedű » III. 1 1 1 1 lm. - - Szeless
*Bievel Ágnes zongora alsó II. 2 1 1 — — — - Kerekes
Borbély Gyula ütő » I. Schiller n. v.
*Botka Éva zongora » I. 2 1 1 — — - - Kerekes
20 Brassányi Irén » I. 2 1 1 — — - - F. Pásztor
Büki Károly trombita » III. 2 1 2 — — - — Schiller
Császár József » n I. 3 3 — — — — »
♦Csillag Zsuzsanna gordonka » I. 2 1 2 — — - — F. Garai
Csöndör Kálmán harsona í> III. 2 1 2 — — - - Schiller
25 Czigler János klarinét » I. ff kimaradt
23
Érdemjegyek

s -CO N Név ro N 00 c « N Q C3 N OJ <5 c/i > B o j É-Í3 5s e = tu Tanár Megjegyzés
t/3 Ui O C/3 o u- ö/O ni H N 1/3 o C/3 c «3 § TO ÖJ3 «3 E So O 3 M 1 tfí T l/s 1 "S 1 " !3 ao £ zongon
Davidovics F\'erenc harsona alsó I. | Schiller n. v.
Decleva Pál zongora » I. 1 Kerekes kimaradt
Dendyuk Judit n n III. 2 1 2 2 - — — Honti
Domina Ferenc harsona közép I. 2 1 2 fm. — — — Schiller
30 Elek György Fábián Magda zongora n n alsó I. II. 2 1 1 l 2 — - Kerekes F. Pásztor n. V.
Fischl János klarinét n III. 2 1 2 — — — — Schiller
Födő János harsona n I. n n. v.
Frey Zita hegedű közép II. 1 1 1 1 1 — — Szeless
35 Frey Zita ének elők. I. 1 1 1 fm. — — Flittner
Galambos Mária zongora alsó I. 1 1 1 — - — Honti
Gazdag István ének akad. I. Flittner kimaradt
Gärtner Éva zongora alsó V. 2 1 1 l — — — Kerekes
Gergelics József fuvola n I. Schiller n. v.
40 Görög Anna zongora ff III 2 1 2 l — - — Honti
*Haiszer Hedvig » n I. 1 1 2 — — — — F. Pásztor
Haiszer Margit » » III. 1 1 1 1 — — — »
Halmos István gordonka ff II. F. Garai n. v.
Halmos István ének elők. I. Flittner n. v.
45 Halphen Miklós zongora alsó II. 2 1 1 l — — — F. Pásztor
Hegyi Lajos hegedű ff II. 1 1 1 — — — — Szeless
Hemmert Erzsébet zongora ff V. 2 1 2 2 — — — Kerekes
Hirsch Magda » akad. I. n n. v.
*Hirsch Magda ének elök. II. 2 1 3 fm. — — — Flittner
50 Hirt Gyula harsona alsó III. Schiller kimaradt
Horváth Dezső zongora ff V. 2 1 2 2 — \'— — Honti
Horváth Gyula » ff 1. 2 1 1 — — — — »
R. Horváth Irma n ff V. 2 1 1 2 — — — n
*Horváth János kürt ff II. 3 2 2 — — — — Schiller
55 Horváth Margit zongora ff III. 2 1 2 2 — — — Honti
Horváth Sándor trombita ff III. — — — — — — Schiller n. v.
Hódosi Zsuzsanna zongora közép IV. 2 1 1 2 2 — F. Pásztor
lllykovics Imre ének elők. I. 1 1 1 1 — — 1— Flittner
Jandl Endre zongora alsó I. 1 1 1 — — 1 Kerekes
60 *Jandl Hedvig » ff IV. 2 1 1 2 — 1 ff
*Kalmár Lajos klarinét ff I. 2 1 2 — — — Schiller
Kalmár Péter ff ff II. 2 1 2 — — »
Kádár Györgyi zenesz. elők. I. Vannay kimaradt
Kádár Györgyi zongora alsó IV. 2 1 2 2 — Honti
65 Kecskés Eszter n akad. III. 3 1 1 — fm. 3 F. Pásztor
Kecskés Eszter ének n II. 2 1 1 — i — Flittner
Kecskés Eszter hegedű közép V. 2 1 1 fm. fm. Szeless
Kerecsényi Ágnes zongora alsó III. 2 1 1 2 — i 1 Kerekes
Kerecsényi Erzsébet » n V. 2 1 1 2 — i 1 n
70 *Kerecsényi György gordonka n I. 2 1 1 — — i "i F. Garai
Kerecsényi Mária zongora » V. 2 1 1 2 1_ Honti
Kertész Endre » \'közép I. 2 1 1 1 l F. Pásztor
Érdemjegyek
s •re N t/i V_ O Név re N t/3 c ns MO CTS N o ÖXJ re >> "N C/3 i( (Q N VI C «3 2 Vi > CC ÖZ) C3 B _o ec QO O <u O O) N 55 P Ou E nt o bjO .25 Tanár Megjegyzés
cn tj- H °ll >o E N VI 1 ^ Si o N aj
Kiss Rózsi ének akad. I. Zenen QvÉsze Föisk Dián vi saázott Flittner
Kiss Rózsi hegedű közép V. Szeless n. v.
75 Klapper Erzsébet Knábel Samu zongora harsona n alsó I. 1. F. Pásztor Schiller n. v. kimaradt
Kovács Sebestény A. zongora n III. 1 1 2 — — — Kerekes
*Krátky Éva » n I. 1 2 — — — n
Krátky Mária n közép IV. n n. v.
80 Krátky Tibor n alsó III. 2 2 1 — — — n
*Ladeczky Anna gordonka közép 1. 2 2 2 — — — F. Garai
Ladeczky Emilia zongora n I. 1 1 1 1 — — Honti
Leiner Nándor kürt alsó II. Schiller n. v.
Lemberkovits Alajos hegedű közép II. 1 1 1 1 — — Szeless
85 Lemberkovits Alajos zongora alsó I. 2 2 — — — — F. Pásztor
Lemberkovits József » n IV.; 1 1 1 — — — Kerekes
Lemberkovits József hegedű n I. Szeless n. v.
Magyar Zoltán zongora n I. 1 1 — — — — Honti
Márkus László trombita közép I. 1 2 fm. — — — Schiller
90 *Miklós Dezső zongora alsó I. 2 2 — — — — F. Pásztor
Mlínkó Adrienne zenesz. elők. I. 1 1 — 1 — Vannay
Mlinkó Klára hegedű közép V. 2 2 1 1 — — Szeless
Mlinkó Klára zongora alsó III. 1 1 fm. — — — F. Pásztor
Mlinkó Mária ének akad. I. Flittner n. v.
95 Mlinkó Mária hegedű V I. Szeless n. v.
Mohos Mária zongora alsó I. 1 1 — — — — Honti
Morgenstern Ferenc klarinét közép I. 2 2 fm. — — — Schiller
Nadrai László » alsó II. 1 1 — — — — »
Nagy István harsona W I. n n. v.
100 Németh György kürt » II. n n. v.
Németh Lajos fuvola n I. 2 1 — — — — n
*Németh László zongora » I. 2 2 — — — — Honti
Németh Vendel trombita » I. — Schiller kimaradt
Novai Ágota zongora » III. — — — — — — — Honti | n. V.
105 Österreicher Zsuzsa » n I. 1 1 — — — — Kerekes
Papp Margit n n I. 2 2 — — — — Honti
Perendy József klarinét n II. Schiller n. v.
Perendy Lajos fuvola » III. 1 1 — — — — »
Perlaky Gabriella hegedű közép III. 1 1 l 1 — — Szeless
110 Pintér Ibolyka ének akad. I. Flittner n. v.
Pintér Margit zongora alsó I. 1 1 — — — Honti
Rácz Béla klarinét » II. Schiller ! n. v.
Rátkai Edit zongora M IV. 2 2 2 — — Honti
Reithofer Ferenc harsona » III. 2 1 — — Schiller
115 L. Rosenfeld Berta zongora akad III. F. Pásztor n. v.
Ruszák György harsona alsó III. 2 2 Schiller
Sas Magda zongora közép III. 2 1 1 2 2 F. Pásztor
Sasvár Károly trombita alsó II. S| 3 3 Schiller
Schermann Gizella hegedű III. ¡1 2 2 2 _ -i Szeless 1!
25
Érdemjegyek

s ■re N Név re N Cfi C re N o ■re n tsj JU tn > £ _o v a-5-&> OJ N ~ s g Tanár Megjegyzés
in V« O cn re íO tt. bJO re H "N t/3 o V) n -2 § co 00 w £ ÖJO a o N n SS w ^ w- a « >, c 00 «« o Oű c o N -Ér 1
120 Scherz Aranka zongora alsó IV. 1 1 1 2 F. Pásztor
Schleiffer Erzsébet n » IV. 3 1 3 3 — _ - Kerekes
Schmidt Ottó n n III. 1 1 1 1 — - - »
Simon Mihály trombita n II. 2 2 2 — — - - Schiller
Sörlei Lajos gordonka közép I. 2 1 1 2 1 - - F. Garai
125 *Szabó Imre harsona alsó II. Schiller n. v.
*Szabó Imre hegedű n I. 2 1 2 — — - Szeless
Szaváry Erzsébet zongora közép I. 2 1 1 2 1 _1 Kerekes
Szaváry Erzsébet ének elők. I. 2 1 1 fm. — _ - Flittner
Szerecz Aranka zongora alsó III. 2 1 2 1 — - - Honti
130 Szokoll Ferenc trombita » II. 2 2 2 — — - - Schiller
Szúnyog János hegedű » I. 1 1 1 — — - — Szeless
Takács Antal trombita » I. 3 1 2 — — - - Schiller
Takács Ilona zongora közép I. 3 1 1 fm. 3 - - Honti
*Tánczos Lajos fuvola alsó II. 2 2 3 — — •— - Schiller
135 Tóth Béla hegedű közép I. 3 1 3 3 — - - Szeless
Ungár Edit zongora jj III. 1 1 1 1 1 - - F. Pásztor
Vagdal Gyula trombita alsó I. Schiller kimaradt
Varga Ilona zongora íj IV. 2 1 1 1 — — — Honti
Varga István fuvola jj III. 2 1 1 — — - - Schiller
140 Varga Pál kürt ii III. 2 2 2 — — - - »
Városi Dezső trombita ji I. 3 2 2 — — - - n
Vermes Katalin zongora közép II. 1 1 1 3 1 - - F. Pásztor
Wagner László » ii I. 1 1 1 1 1 \'- — Kerekes
Waligurszky Béla ének elők. I. — — — — — - - Flittner n. v.
145 *Winkler Szonja zongora alsó I. 1 1 1 — — - - Kerekes
Wolf Erzsébet » n I. 1 1 1 — — - - Honti
Wolf Mária n » III. 2 1 2 1 — - - n
Zborovszky Magda n n I. 1 1 1 — — - — Kerekes
Zieger Ilona n n IV. Honti elköltözött
150 Zsifkovics Magda hegedű közép I. 2 1 1 2 — - Szeless
Zsifkovics Magda zongora alsó I. 1 1 1 - Honti
Magántanuló:
P. Horváth Teréz
zongora
alsó
III.

Tájékoztató az 1934—35. tanévre.
Az 1934—35. tanévben az alábbi főtanszakok adatnak elő:
1. Zongora. 5. Fuvó (ütő) hangszerek.
2. Hegedű. 6. Gordon.
3. Gordonka. 7. Zeneszerzés (összhangzattan).
4. Magánének.
Beíratási díj:
Zongora-, hegedü-fötanszakon az alsó tagozatban 12.50 P, a közép tagozatban 16.50 P, a felső (akadémiai) tagozatban 20.50 P.
A gordonka főtanszakon az alsó tagozatban 6.50 P, a középsőben 8.50 P, felsőben 20.50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő osztályokban 10.50 P, a felső tagozat 1 osztályban 14.50 P, a 2. osztályban 16.50 P, a harmadik osztályban 20.50 P.
Fuvó (ütő) és a gordon főtanszakon az alsó tagozatban 5.50 P, a középsőben 6.50 P, a felsőben 8.50 P.
A zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályban 16.50 P, a felső tagozatban 20.50 P.
Tandíj:
Zongora-, hegedü-főtanszakon az alsó tagozatban évi 120 P, a közép tagozatban évi 160 P, a felső (akadémiai) tagozatban évi 200 P.
Gordonka főtanszakon az alsó tagozatban évi 60 P, a középsőben 80 P, a felsőben 200 P.
Magánének főtanszakon az előkészítő osztályokban évi 100 P, a felső tagozat 1. osztályában 140 P, ezen tagozat 2. osztályában évi 160 P, a 3. osztályban 200 P.
A fuvó (ütő) és gordon főtanszakon évi 50 P az alsó, 60 P a közép és 80 P a felső tagozatban.
Zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályokban évi 160 P, az akadémiai osztályokban évi 200 P.
A közalkalmazottak, valamint a MÁV. alkalmazottai és közvetlen családtagjai igazoló okmányok ellenében a fenti díjak 80 százalékát fizetik, vagyis 20 százalék kedvezményben részesülnek.
A beiratás az egész évi tandíj megfizetésére kötelez, mely félévenkint előre 2 részletben vagy pedig havonta, minden hó 8-áig előre fizetendő.
Két vagy több tanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beiratási díj esedékes.
Tanévközi felvétel csak indokolt esetben, kivételesen lehetséges.
Minden új növendék felvételi vizsgát tesz, amennyiben nem rendelkezik zeneiskolai bizonyítvánnyal.
27
Beíratás és tanévnyitás.
Beiratás: június 25-én és 26-án délelőtt 9—12 és délután 4—6 óráig, továbbá
szeptember 6-án délelőtt 10—12 és délután 4—6 óráig.
Pót- és javítóvizsgák szeptember 7-én délután 4—5 óráig.
Felvételi vizsgák szeptember 7-én délután 4—6 óráig.
A felvételi vizsga díjtalan. A pótvizsgáé 4 P, a javítóé 6 P.
Tanórabeosztás szeptember 7-én délután 6 órakor, melyen minden tanuló megjelenik. A rendes tanítás szeptember 10-én kezdődik.
Mindazon növendékek, akik javító vizsgára utaltattak, vagy akik pótvizsgát óhajtanak tenni, ily irányú kérvényeiket a vizsgadíjak egyidejű befizetése mellett legkésőbb folyó évi szeptember hó 6-áig az igazgatósághoz terjesszék be.
A jövő tanév első félévére vonatkozó tandíjmentesség iránti Nagykanizsa megyei város polgármesteréhez cimzendő és kellően indokolt kérvények legkésőbb szeptember 12-éigaz igazgatósághoz adandók be. Később érkező kérvények nem vétetnek figyelembe.
Leányinternátus.
A Notre-Dame női kanonok és tanitórend vezetése alatt szept. hó 1-én Leányinternátus nyilik meg, hol havi 60 P ellátási díj mellett polgári, leány-liceumi és csak zeneiskolát látogató leánynövendékek is elhelyezést nyerhetnek, Hangszerhasználat és felügyelet melletti gyakorlás biztosítva van.
HALiS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 09 2^
NAGYKANIZSA
Tartalomjegyzék.
Lemberkovits Alajosné, Weber Margit ..............................3 oldal
I. A tanév történetéből ......................................................5 »
Adományok és jutalmazások ..........................................8 „
II. Statisztikai adatok ... ... ... ..........................................10 „
III. Nyilvános működés......... ..........................................11 »
IV. Könyv-, zenemű- és hangszertár..........................................19 ,,
V. Tanári testület ..................................................................20 „
VI. Név- és érdemj egysorozat ................................................22 „
Tájékoztató a jövő tanévre................................................26 „
mmsMMBT


;tt
Halis István Városi KUnyvtár Nagykanizsa
0000003433089