Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.42 MB
2018-02-21 13:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
144
720
Rövid leírás | Teljes leírás (70.41 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1935-36. tanévről
X. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda, Nagykanizsa
68283

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935-36. TANÉVRŐL
X. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
68283
n
!< !< r<

i"i||||i"i||[r
HELYISMERET
: miïXî
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1935—36. TANÉVRŐL
X. ÉVFOLYAM
Szerkesztette:
VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
I
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA, NAGYKANIZSA
68283
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 09 U =
NAGYKANIZSA
A tízesztendős Városi Zeneiskola.
Irta: Dr. KRÁTKY ISTVÁN polgármester.
Tiz évi kulturmunka határkövénél, amelynek igaz értéket jelentő tartalma egy városi intézményt elválaszthatatlanul beiktatott Nagykanizsa város kultúrtörténetébe, meg kell állnunk néhány pillanatra.
Tiz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit és kezdte meg munkáját Nagykanizsán a Városi Zeneiskola Ezt a várost, amely a magyar kultúra jelentőségét mindig ismerte, értékelte és azért áldozatokat is tudott hozni, a határszéli fekvés okozta gazdasági vérveszteség még fokozottabb erőfeszítésekre késztette, mert érezte, hogy azokat a nagy értékveszteségeket, amelyeket a megváltozott helyzetben el kellett szenvednie, léte, városi jellege és jövője érdekében új értékekkel kell pótolnia. Tudta jól ez a város, hogy egy közület életében nemcsak a gazdasági, anyagi értékek birnak fontossággal, hanem ezekkel egyenlő, sőt sokszor ezeknél nagyobb jelentőségük van az eszmei, a kulturális értékeknek, amelyeknek maradék nélkül való megőrzése, sőt fejlesztése és az utódokra való átörökítése elsőrendű kötelesség, amelyért a rendelkezésre álló erők végső megfeszítésével is érdemes áldozatokat hozni.
A végvári kultúrzászló ebben a városban nem üres jelszó, hanem valóság; eleven symboluma annak a kultúrfölénynek, amelyeket Nagykanizsa tettekkel is akar és tud bizonyítani. A nehéz anyagi helyzet nem szüntette meg e városban a kultúra tradicionális szeretetét és épp az anyagi erők megfogyatkozása révén még világosabbá vált előtte, hogy ha a gazdasági veszteségekhez kulturális visszafejlődés is járul, akkor ez a város nem töltheti be azt a szerepet, azt a rendeltetést, amelyet épp a határszéli fekvés juttatott neki. Ezért hívta életre 1926-ban a Városi Zeneiskolát, mert tettekkel is bizonyítani akarta ennek a rendeltetésnek öntudatos átérzését és az érette áldozatra is kész élő kultúr-szellemet. Tisztában volt a város képviselőtestülete azzal, hogy kultúrát fejleszteni, kulturális intézményt felállítani és fenntartani áldozathozatal nélkül nem lehet. A városszeretet, a kultúra szeretete és az öntudatos városi polgár nobilis áldozatkészsége, — amelyek ebben az elhatározásban döntő szerepet vittek — azok az erkölcsi erők, amelyek nehéz időkben sem riadnak vissza az alkotó munkától és képessé tették e város közönségét arra, hogy leromlott gazdasági állapotában is hű maradjon a ne-
4
mes tradícióhoz, amely a kultúráért hozott áldozatot termékeny, hasznos beruházásnak, értéket termő, eszmei hasznot hajtó befektetésnek tekinti.
Nézzük meg, termelt-e a zeneiskola fennállásának első tiz évében ilyen értékeket és beváltotta-e azokat a várakozásokat, amelyeket a város áldozatkész közönsége a zeneiskola munkájához fűzött?
Az iskola alapításakor kettős célkitűzés lebegett szemeink előtt. Az egyik: olcsóbbá, hozzáférhetőbbé, szakszerűbbé és rendszeresebbé tenni a helybeli és vidéki ifjúság zenei oktatását, — hisz a zenei műveltség mindinkább hozzátartozik az általános műveltséghez, — a másik pedig: intézményesen ápolni és fejleszteni azt a zenei kultúrát,- amely e városban a zeneiskola alapítása előtt is megvolt és amelynek a jövőben a zeneiskola révén történő szakszerű alátámasztással még jobban meg kell erősödnie. Azt hiszem, minden hozzáértő, aki a Városi Zeneiskola munkáját tárgyilagos szemmel figyeli, megállapíthatja, hogy első feladatát olymódon töltötte be, hogy országos viszonylatban is elsőrangú nevet szerzett úgy magának, mint a városnak egyaránt. Komoly, lelkiismeretes, ambícióval teljes, nagy szaktudással és ügyszeretettel végzett munka folyik az iskola falai között, amelynek tempóját, irányát, tartalmát elsősorban az igazgató nagy zenei tudása, rendkívüli ambíciója és lelkiismeretes kötelességtudása szabja meg. Munkatársai kongeniális együttműködéssel, művészi megértéssel és nagy kötelességteljesítéssel segítik munkájában, zenei és pedagógiai célkitűzéseiben. Az eredmény: elsőrangú hely az ország összes zeneiskolái között, amire méltán büszke lehet a zeneiskola és város egyaránt. Ezt az eredményt a tízéves jubileum során önérzettel és megnyugvással veheti tudomásul a város közönsége, amely az intézményért annyi áldozatot hozott.
A másik feladat, amely talán pedigkönnyebbnek látszik, mint az első, a tízéves jubileum küszöbén jutott olyan stádiumba, hogy annak minden téren leendő kedvező megvalósítását biztosítottnak láthatjuk.
A város egész közönsége elismeri a Városi Zeneiskolának és tanári karának hívatottságát arra, hogy a zeneiskolán kívüli zenei kultúrának is vezetői és irányítói legyenek ebben a városban. Az elmúlt tiz esztendő munkája meggyőzte a város közönségét arról, hogy a társadalmi zenekultúra egységes és intézményes fejlesztése csakis a zeneiskola szerves bekapcsolásával és annak szakszerű irányítása mellett lehetséges. Azok a generációk, amelyeket a zeneiskola vezetett be a zenei tudományokba, lassankint szintén tényezőivé válnak a városi zenekultúrának és a tízéves évforduló során immár eljutottunk odáig, hogy a honvédzenekar és a leventezenekar egyes tagjainak közreműködésével régi törekvésünket: a symphonikus városi zenekart, megvalósíthatjuk. A tízéves jubileum alkalmával a zeneiskola és a város számára egyaránt az lenne a legszebb jubileumi ajándék, hogyha a zeneiskola a symphonikus zenekar életrehívásával eddigi rendkívül értékes munkásságára rátenné a koronát. A város közönsége meg van győződve arról, hogy az a cél-
5
tudatos, komoly munka, amely eddig sem riadt vissza semmi nehézségtől, amely a kezdet akadályaival olyan bravúrosan tudott megküzdeni, ezt a nagy feladatot is meg fogja oldani.
A város közönsége nevében örömmel üdvözlöm a tízéves fennállását ünneplő Városi Zeneiskolát, annak kiváló igazgatóját, nagyszerű és lelkes tanári karát, köszönöm nekik azt az értékes, lelkiismeretes munkát,\' amellyel az iskola számára az ország zenekultúrájában olyan előkelő helyet vívtak ki és őszinte szívvel kívánom, hogy az elkövetkezendő években feladataiknak azt a részét is az eddigiekhez hasonló eredménynyel valósíthassák meg, amely az iskolánkívüli zenekultúra terén reájuk vár.
A város közönsége elismeréssel, szeretettel és bizalommal figyeli a zeneiskola további munkáját, amelyhez őszinte szívvel kíván sok sikert és szép eredményeket.
I. A tanév történetéből.
Az elmúlt tanévvel iskolánk működésének 10. évét fejeztük be. A nyomasztó gazdasági helyzet mindent megostromló hullámai iskolánkat sem kímélték. Hogy a válságos idők nem vágták el különben virágzó iskolánk életerőt adó forrásait és hogy a tanév folyamán az iskola eddigi jellege és szervezete változatlanul fenntartható volt, továbbá, hogy az intézet jellege és szervezete a jövőben is változatlan marad, az Nagykanizsa város vezetőségének: dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-föjegyző, Hemmert Károly főszámvevő uraknak köszönhető. Az iskolát fenntartó város megértéséért, jóindulatu és hathatós támogatásáért, a sok jóakaratért és gyümölcsöt hozó segítségért, az iskola ügyei iránti személyes és nagyfokú érdeklődésükért, kultúrcéljaink sikeres előmozdításáért fogadják e helyen is az iskola hálás, szívből fakadó, meleg köszönetét.
Meleg köszönetet mondunk a helybeli sajtónak is-, a Zalai Közlönynek és felelős szerkesztőjének: Barbarits Lajos úrnak, munkásságunk hathatós támogatásáért, művészi céljaink önzetlen előmozdításáért és kultúrális vonatkozású ügyeink eredménydús felkarolásáért.
A tanév szeptember 7-ével nyilt meg. A pótbeíratás, pót-, javító- és felvételi vizsgálatok lezajlása után a rendes tanítás szeptember 10-én kezdődött meg és minden megszakítás nélkül június hó 13-ig tartott. Az évvégi vizsgálatokat június hó 15—20-a között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat június hó 24-én osztottuk ki.
Az iskola kegyelettel emlékezett meg a két évvel ezelőtt fiatalon elhunyt tanáráról: Lemberkovics Alajosné, sz. Weber Margitról és halálának évfordulóján, február 16-án a Kegyesrendi Reálgimnázium templomában mondott gyászmisén az iskola tanárai testületileg jelentek meg. Február 17-én pedig esti tanári hangversennyel adóztak emlékének. E hangversenyen az elhunyt kedvenc zeneszámai és műsordarabjai szerepeltek.
A tanári karban az alábbi változás állott be: a magánénektanszak oktatására óraadói minőségben a tanév tartamára Erdőssy Rózsi áll. kép. oki. operaénekesnő kapott megbízást. A tanév közben állásáról lemondott Szeless Béla áll. kép. oki. zenetanár helyére Drávai Lajos áll. kép. oki. zenetanár nyert november hó 15-től alkalmazást a hegedütanszak növendékeinek oktatására.
A növendékek fegyelme, magaviselete és nevelése tekintetében az iskola tanári kara mindent elkövetett, hogy a kötelességtudás meggyökerezését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget kikristályosítsa. Ezek
7
mellett minden alkalmat felhasznált aira is, hogy a gondjaira bízott növendékeket nemzeti és városi zenekultúránk előmozdítása, fejlesztése, de megbecsülése terén is fennálló követelményekre figyelmeztesse és e területen mozgó kötelességekre már az első érettebb pillanattól igaz meggyőződéssel állandóan nevelje. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az is, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyítésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fenntartottuk és az ellenőrző füzetek pontos vezetésére különös súlyt helyeztünk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentül gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik előmeneteléről és útmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására, vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére. E cél szolgálatában a két osztályozó _ értekezleten kívül (január hóban és a tanév végén) még félévenként 1 — 1 ellenőrző tanári értekezletet is tartottunk (novemberben és áprilisban), melynek eredményét szükséges esetben írásban hoztuk a szülők tudomására.
Növendékeink közül az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán vizsgázott szeptember hóban: Gazdag István a magánénektanszakon az I. akadémiai osztályból. A június havi vizsgálatokra jelentkeztek a hegedütanszakon: Mlinkó Klára az I. akadémiai osztályból, a magánénektanszakon: Kiss Rózsi a III. akadémiai osztályból, N. Kantz Mária és Pintér Ibolya az I. akadémiai osztályból. E sorok lezárásakor a vizsga még nem folyt le.
A tanév folyamán 9 növendékhangversenyt rendeztünk, melyek közül egyet csupa magasabb osztályú növendék közreműködésével este, egyet Liszt Ferenc emlékére matiné formájában délelőtt, a többit pedig délután tartottuk meg az iskola kamaratermében. E hangversenyek részletes ismertetését a III. fejezet tartalmazza. E hangversenyeink közül kettőt csak magyar szerzők műveiből állítottuk össze. Azon meleg kötelékektől vezetve, amelyek e várost a nagy olasz nemzethez fűzik, a tanévben is fokozott gondot fordítottunk arra, hogy úgy növendékeink, mint e város közönsége egyre szélesebb mederben szívja magába az olasz komponisták muzsikáját. Ennek hatása alatt csupán olasz szerzők munkájából álló növendékhangversenyt is tartottunk. E hangversenyünk jelentőségét a hallgatóságnak a szokottnál is tömörebb sorai domborították ki.
A helybeli zenei élet mozgalmassá tételére és a zeneművészet iránti érdeklődés felkeltésére, illetve fokozására a már korábban rendszeresített liceális jellegű matinékat és esti tanári-hangversenyeinket egyre fokozódó látogatottság mellett az elmúlt tanévben is megtartottuk.
A liceális matinék középpontjában egy-egy zenetudományi előadás állott, melyet elsősorban illusztratív jellegű zeneszámok tettek változatossá. Az esti hangversenyeken viszont a kamarazenén volt a súlypont, amelyek mellett azonban stílusos szólószámok is helyet kaptak.
A Liszt Ferenc emlékév alkalmából 3 tanári esti hangversenyen foglalkoztunk a legnagyobb magyar komponista jelentőségével és munkásságával. E 3 hangversenyen egy-egy előadás is szerepelt: „Liszt Ferenc élete", melyet Barbarits Lajos főszerkesztő ismertetett, „Liszt Ferenc a zongoraművész" és „Liszt Ferenc a zeneszerző" címekkel, mely utóbbiakat Vannay János igazgató tartotta.
8
Liceális matinét tartottunk:
1935. november 24-én (előadó Barbarits Lajos)
1936. január 26-án (előadó Vannay János)
1936. február 9-én (előadó Vannay János)
Esti hangverseny volt:
1935. december 11-én. 1936. március 9-én.
1936. február 17-én. 1936. március 28-án.
1936. március 4-én.
A február 17-én megtartott esti hangversenyt két éve elhunyt Lemberkovits Alajosné sz. Weber Margit tanár kartársunk emlékének szenteltük.\'
Az elmúlt esztendőben Nagykanizsán kivül Keszthelyen is dobogóra léptek az iskola tanárai, akik a fentebb említetteken kivül még több izben különféle helyi rendezésekben is szerepeltek, részben jótékony célzattal, részben a zenekultúra elmélyítése érdekében (összesen 8 alkalommal). A helybeli Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vitadélutánjain az iskola 2 izben állított előadót.
Ezen alkalmakkor és liceális matinéinkon, valamint esti hangversenyeinken előadtunk 45 szerzőtől 99 munkát. Ebből magyar szerző volt 12, akinek 46 munkája szerepelt műsorainkon. Kamarazene-szám volt 5 szerző 6 müve (zongora-hármasok, zongora-hegedű szonáta, zongora-gordonka szonáta). Szólószám 41 szerző 92 munkája volt. Kórusszám volt: 1 szerző 1 munkája. A tanév alatt játszott szerzők munkáikkal az alábbi táblázatot mutatják:
Albeniz 1 Hollósy 1 Saint-Saens 2
Bach F. E. 1 Hubay 1 Siklós 2
Beethoven 1 Hummel 1 Schubert 5
Bizet 2 Kazacsay 1 Schumann 3
Brahms 2 . Leclair 1 Stradella 1
Chopin 7 Liszt 22 Tartini 2
Corelli 1 Mattheson 1 Toch 1
Couperin 1 Mendelssohn 1 Thomán 1
Csajkovszky 3 Molnár A. 1 Vannay 13
Dall Abaco 1 Mozart 2 Veracini 1
Drdla 1 Nardini 2 Wagner 1
Franck C. 1 Pikéthy 1 Weiss L. 1
Goldmark 1 Popper 1 Wieniawszky 1
Granados 1 Rameau 1 Wolf C. 1
Händel 1 Sarasate 1 Zsolt 1
összesen 45 szerző 99 műve

Miként e táblázat is mutatja, különös gondot fordítottunk arra is hogy a kamarazenében is fokozódó ismeretekre tehessen szert városunk közönsége. A tanév folyamán Beethoven zongora-gordonka szonátája (op. 5.) Csajkovszky a-moll zongorahármasa (op. 50.), Mozart B-dur zongorahármasa (Köchel 502), Mozart e-moll zongora-hegedű szonátája (Köchel 304.), továbbá Goldmark e-moll zongorahármasának II., Mendelssohn d-moll zongoratriójának III. és IV. tétele került előadásra.
Az iskola tanárai közül többen a budapesti rádió műsorában is több izben léptek nyilvánosság elé. Személyszerinti teljesítményeket a VII. fejezet tünteti fel.
Kultúrcéljaink megközelítésében és az iskola fejlesztése érdekében kifejtett
9
munkánkban hatalmas segédkezet nyújtott Stefániái Imre őméltósága a M. Kir. Orsz. Zeneművészeti Főiskola tanára stb., aki az iskola ujonan létesítendő hangversenyterme alakítási és berendezési céljaira áldozatos készséggel és megértő önzetlenséggel e tanévben is vállalta egész estet betöltő zongoraest megtartását. Hangversenye műsora a Liszt emlékév alkalmából csupa Liszt műből állott, melyek előtt dr. Krátky István polgármester megnyitójában Liszt magyarságát, a Liszt-kultusz szükségességét hangsúlyozta és üdvözölte az est nagylelkű és fáradhatatlan vendégét. A hangversenyen Erdőssy Rózsi tanárnő, Kerekes Irén tanárnő zongorakiséretével, Liszt dalokat énekelt. A hangverseny a Kaszinó dísztermében 1936. április 18-án folyt le, ha lehet még hatalmasabb ünneplés és még nagyobb siker jegyében, mint az előző tanévben. Stefániái Imre Őméltóságának önzetlen fáradságáért, céljaink áldozatos támogatásáért, valamint dr. Krátky István polgármester urnák szíves közreműködéséért e helyen is meleg köszönetet mond az iskola.
Az iskola vezetése alatt álló Városi Nőikar az évad folyamán komoly és értékes műsorszámával ezévben is megérdemelt sikert aratott.
Az iskola helyiségében tartotta tanóráit, illetve próbáit a Nagykanizsai Trió Társaság, a Városi Nőikar és Városi Leventezenekar. Ugyancsak az iskola helyiségében rendezte meg a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ez évben bevezetett vitadélutánjait.
Adományok és jutalmazások.
Társadalmi megmozdulás folytán e tanévben is részesíthettünk jutalomban, illetve segélyben kiválóbb teljesítményű és mostohább sorsú növendékeinket. Amennyire korlátozott lehetőségeink megengedték, azon voltunk, hogyha kis mértékben is, de jutalommal is elismerjük és kitüntessük az ernyedetlen szorgalmat és a lankadatlan kitartást. Gondosan ügyeltünk arra, hogy az érdemesek olyan jutalomban, vagy segélyben részesüljenek, melyek egyrészt továbbképzésüket, másrészt a teljesítmény fokozását segítik elő.
Céljaink eme nemes megértésében e sorok lezárásáig az alábbi adományok folytak be:
Dr. Krátky István polgármester ..................... 40 P
Diewock Júlia és németnyelvű óvodája ............... 25 „
Dunántuli Gazdasági Szeszgyár R.-T................... 20 „
Nagykanizsai Takarékpénztár R. T................... 20 „
Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 15 „
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. ... ......... 15 „
Keresztény Jótékony Nőegylet ..................... 10 „
Izraelita Jótékony Nőegylet ........................ 10 „
10
Angol-Magyar Bank T.-T. nagykanizsai fiókja......... ... 10 „
Néptakarékpénztár R.-T......................... 10 „
Magyar Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókja ..................10 „
összesen 185 P
készpénz és
Bárd Ferenc és Fia zeneműkiadóhivatala Budapest 25 drb. hangjegy Rózsavölgyi és Társa „ „ 14 „ „
összesen 39 drb. hangjegy Fogadják az adakozók nemes adományaikért e helyen is az iskola hálás köszönetét. \'
A befolyt 185 P-t készpénzben, illetve tan-, vagy beíratási díj nyugtájában osztottuk szét növendékeink között.
Pénzjutalmat, illetve pénzsegélyt kaptak: 40—40 P-t kaptak: Perlaky Gabriella, (II. tag. 5. oszt. és I. tag. 3. oszt.), Benedek Józsa (II. tag. 1. oszt.), Barbarits Miklós (I. tag. 1. oszt.), 15 P-t kapott: Sas Magda (II. tag. 4. oszt. és elők. 1. oszt.), 12.50—12.50 P-t kapott: Szunyogh János (I. tag. 4. oszt.) és Varga József (elők. 1. oszt. és I. tag. 1. oszt.), 10 P-t kaptak: Sörlei Lajos (II tag. 3. oszt.), Balázs Éva (I. tag 3. oszt.). 5 P-t kapott: Kerecsényi Erzsébet (II. tag. 2. oszt.).
Hangjegy (könyv) jutalomban részesültek: Kiss Rózsi (akad. 3. oszt.), Mlinkó Klára (akad. 1. oszt.), Perlaky Gabriella (II. tag. 5. oszt.), Sas Magda (II. tag. 4. oszt.), Vermes Katalin (II. tag. 4. oszt.), Elek György (II. tag. 3. oszt), Kertész Endre (II. tag. 3. oszt), Ladeczky Emilia (II. tag. 3. oszt.), Wagner László (II. tag. 3. oszt.), Mihályi Ilona (II. tag. 2. oszt.), Perendy Lajos (II. tag. 2. oszt.), Benedek Józsa (II. tag. 1. oszt.), Molnár Erzsébet (II. tag. 1. oszt.), Nadrai László (II. tag. 1. oszt.), Halphen Miklós (I. tag. 4. oszt.), Mlinkó Klára (I. tag. 4. oszt.), Bader Jenő (I. tag. 3. oszt.), Kovács Teréz (I. tag. 3. oszt.), Németh Lajos (I. tag. 3. oszt.), Österreicher Zsuzsanna (I. tag. 3. oszt.), Perlaky Gabriella (I. tag. 3. oszt.), Pintér Margit (I. tag. 3. oszt.), Somlai Magda (I. tag. 3. oszt.), Zborovszky Magda (I. tag 3. oszt.), Flesch Ágnes (I. tag. 2. oszt.), Kovács Sebestény Aladár (I. tag. 2. oszt.), Sághy Anikó (I. tag. 2. oszt.), Winkler Zsófia (1. tag. 2. oszt.), Szántó István (elők. 1. oszt.), Bedenek Margit (I. tag. 1. oszt.), Hegyi Erzsébet (1. tag. 1. oszt.), Krátky Éva (I. tag. 1. oszt.), Ney Tamás (I. tag. 1. oszt.), Stieger Lajos (I. tag. 1. oszt.).
Összesen 42 növendék részesült 296 P értékű jutalomban, illetve segélyben.
11
II. Statisztikai adatok:
Az 1935—36. tanévre beiratkozott rendes növendékek száma: 151+13magántanuló
Évközben kimaradt:.. 11
A beiratkozott rendes növendékek
főtanszakonkint nemek szerint lakhelyük szerint
zongora............ hegedűre ......... gordonkára ......... magánénekre ...... fuvó és ütő hangszerre zeneszerzésre ...... fii _i_i k mellék iQtanszak 18 6 14 46 6 leány (asszony) fiu (férfi)...... 60 91 helybeli vidéki 134 17
Összesen 151+15 Összesen 151 Összesen 151
A beiratkozott növendékek
foglalkozása o/o-ban életkora o/o-ban
önálló keresetű ..... háztartásbeli ........ más iskola tanulója .. 46 40 65 30.46 26.49 43.05 7—10 éves ............ H-15 „ ............ 16-20 .............. 21-24 „ ............ 25 éves és ezen felüli...... 6 48 41 43 13 3.90 31.78 27.25 28.47 8.60
Összesen 151 Összesen 151
A növendékek szüleinek foglalkozása:
földbirtokos (bérlő) ...... földműves............... gyáros (nagyiparos) ... ... iparos (önálló) ......... iparos (alkalmazott) ...... kereskedő (önálló) ...... kereskedő (alkalmazott) ... 10 6 1 14 2 7 6.62 3.97 0.66 9.27 1.32 4.64 közalkalmazott magántisztviselő egyéb értelmiségi magánzó ...... nyugdíjas...... egyéb......... ......... 54 9 8 4 15 16 35.76 5.96 5.29 2.66 9.94 10.60
katona ........... 5 3.31 Összesen 151

III. Hatóságok, felügyelet.
Az iskola fenntartója Nagykanizsa megyei város. Polgármester: dr. Krátky István. Az iskola ügyeinek előadója: dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző.
A szakfelügyeletet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium gyakorolja. Szakfelügyelő: Kazacsay Tibor, a Nem Állami Zeneiskolák Országos Szakfelügyelője.
IV. Tananyag.
A tananyagot és a tantervet a m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr 88.982/1923. Ill/a sz. rendelete írja elő.
13
V. Nyilvános működés.
A tanév folyamán növendékeink 9 nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket. E hangversenyeket mind az iskola kamaratermében tartottuk meg Az első hangversenyen, mely az esti órákban folyt le, csak magasabb osztályú növendékek léptek dobogóra. Egyik hangversenyünket Liszt Ferenc emlékének szenteltük és azt matiné formájában tartottuk meg. A többi 7 hangverseny a délutáni órákban folyt le és azokon alacsonyabb és magasabb osztályú növendékek egyaránt dobogóra léptek.
A lefolyt hangversenyek műsorai:
I. 1935. november hó 27-én.
1. Kazacsay: Altatódal
2. a) Gade: Elégia ) b) Grieg: Pillangó j
3. Kreutzer: Andante
4. a) Schumann: Altatódal
b) „ Táncábránd
5. Moszkowszky; Melódia
6. a) Mendelssohn: Tavaszi dal b) Chopin : Keringő (Des)
zongorán: R. Horváth Irma (II. t. 2. o.)
Tanár: Honti Ilona
zongorán: Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona
trombitán: Márkus László (II. t. 3. o.) kisérte: Benedek Józsa (II. t. 1. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Kertész Endre (II. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
mélyhegedűn: Begidsán Andor (III. t. 1. o.) kisérte: Pintér Ibolya (II. t. 3. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
zongorán: Wagner László (II. t. 3. o.)
7. a) Schumann: Nem sújt a vád b) Radnai: Ha te úgy szeretnél
Tanár: Kerekes Irén
énekelte: V. Mlinkó Mária (akad 2. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 3. o.)
Tanár: Erdőssy Rózs\'
8. a) Chopin: Mazurka (h) 1 zongorán:
b) Antalffy—Zsiross: Gavotte caressante j Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén
9. a) Schumann: Holdaséj 1 énekelte : Kiss Rózsi (akad. 3. o.) b) Franz: Eljött a párom ) kisérte: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Erdőssy Rózs\'
10. Schubert Impromtu op 90. (As) zongorán: Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár : F Pásztor Irma
11. Haydn: IX. Trio (B) II. és III. tétel zongorán: Sas Magda (II. t. 4. o.)
hegedűn: Perlaky Gabriella (II. t. 5. o.) gordonkán: Sörlei Lajos (II. t. 3. o.)
Tanár a kamaraaenetanszakon : F. Pásztor Irma
14
II. 1935. december hó 18-án.
1. a) Schumann: Szicíliai dal „ Lovaglás
b) Kazacsay: Kis induló
c) Molnár M.: Altatódal
zongorán: Pusofszky Elvira (I. t. 2. o.)
Magyar Zoltán (I. t. 3. o.) Somlai Magda (I. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona
gordonkán: Babos László (I. t. 2. o.) kisérte: Kertész Endre (II. t. 3. o.)
Tanár_: F. Oarai Margit
hegedűn: Kovács Sebestény Aladár (I. t. 2. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
oboán: Báder Jenő (I. t. 3. o.) kisérte: Elek György (II. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János
5. Brakl: Második kis magyar ábránd hegedűn: Kovács Teréz (I. t. 3. o.)
kisérte: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Zborovszky Magda (I. t. 3. o.)
Kovács Sebestény Aladár (I. t.5. o.)
Tanár: Kerekes Irén
2. Zsámboki: Induló
3. Brakl : Bölcsődal
4. Budai : Első kis magyar ábránd
6. a) Parlow: A kis újonc b) Bortkiewicz: Szánkózás
a) Grieg: Hazafias dal \\
„ Emléklap \'
b) Corelli Sarabande \\ Bodó: Tarantella \'
zongorán : Scherz Aranka (II. t. 1. o.)
8. Mendelssohn—Böhme: Bucsu az erdőtől \\ II. Frigyes: Hohenfriedbergi induló J
fuvolán:
Mihályi Ilona (II. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
9. Weber: Rondo (Es)
10. Pongrácz G.: Mily bűvös bájos Dellbes: Suzon
11. Vannay: Babatündér
12. Gaál: Andante religioso
13. Vannay: Arlequín
14. Hűmmel: Románc
Perendy Lajos (II. t. 2. o.) és Varga István (II. t. 2. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Vermes Katalin (II. t. 4. o.) és Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
énekelte: Frey Zita (III. t. 1. o.) kisérte: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Erdőssy Rúzs!
zongorán: Lemberkovits József (II. 1.1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Lemberkovits Alajos (II. t. 4. o.) kisérte: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Benedek Józsa (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Frey Zita (II. t. 4. o.) és
Somlai Magda (11. t. 3. o.) zongorán: Vermes Katalin (11. t. 4. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
15
1936. január hó 29-én.
1. Flemming: Korál
2. a) Siklós: Rokokó
b) Horváth G.: Keleti szerenád
c) Scott: Egyedül
d) Molnár A: Magyaros dal
e) Molnár A.: Német és magyar népdal
3. Vannay: Gyermekdal
4. Bloch: Plainte
5. Jensen—Reutsch : Álmodozás
6. a) Horváth G.: A játszótéren
b) Vannay: Szöcsketánc
c) Horváth A.: Szerecsenbaba tánca
d) Vannay: Dodó
7. Bloch Ballada
8. a) Zilcher: Induló
b) Bátor: Menuette, Medvetánc
trombitán: Szokol Ferenc (I. t. 3. o.) és
Büki Károly (II. t. 1. o.), harsonán: Nagy István (I. t. 2. o.) és Domina Ferenc (11. t. 3. o.)
Tanár : Schiller János
zongorán: Görög Anna (1. t. 5. o.)
Pintér Margit (1. t. 3. o.) Perlaky Gabriella (1. t. 3. o.) Kovács Sebestény Tibor (1.1.1. o.) Schless Márta (1. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona
Kerecsényi György (1. t. 1. o.) Lemberkovits József (11. t. 1. o.)
Tanár: F. Garai Margit
Stieger Lajos (1. t. 1. o.) Wagner László (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
íuvolán: Gergelics Ferenc (1. t. 2. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Melczer Éva (1. t. 1. o.)
Krátky Éva (1. t. 2. o.) Puskás Márta (1. t. 3. o.) Österreicher Zsuzsanna (1. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Harmatos Emma (1. t. 2. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Flesch Ágnes (1. t. 2. o.)
Fábián Magda (1. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
gordonkán kisérte
hegedűn kisérte
9. Bloch: Capriccio
hegedűn: Hegyi Lajos (1. t. 4. o.) kisérte: Vermes Katalin (11. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
10. Schrőder: Menuette az V. hegedühármasból
hegedűn: Perlaky Gabriella (11. t. 5. o.),
Lemberkovits Alajos (11. t. 4. o.) és Frey Zita (11. t. 4. o.)
Tanáruk a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
11. Hollósy : Hej violám )
„ Lányka édes J
12. Mendelssohn: Velencei sajkadal
énekelte: Rácz Alajos (elők. 2 o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Erdössy Rózsi
zongorán: Elek György (11. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
13. Hubay: Magyar költemény (B) 6. sz. hegedűn: Perlaky Gabriella (11. t. 5. o.)
kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
14. Mendelssohn: Kettős az Athaliából énekelte: Kiss Rózsi (akad. 3. o.) és
■ t V. Mlinkó Mária (akad. 2. o.)
kisérte: Vermes Katalin (11. t. 4. o.)
Tanár: Erdössy Rózsi
16
IV. Olasz szerzők müveiből 1936. március hó 18-án.
1. Bevezetőt mondott
2. Paisiello : Andante
3. Longo : Minuetto
4. Fesca: Tavaszkor
5. Marcello : Szerelmes szivem
6. Tarenghl : Dal és tánc
7. Tenaglia: Ária
8. Tarenghi: Egyszerű történet
9. Paganini : Szonáta hegedűre (A)
10. Caldara: Fényben fürdik a táj 1 Carissimi: Örvendj én szívem /
11. Vivaldi : Hegedűverseny (a) I. t.
12. Campagnoli: Románc
Frey Zita (akad. 1. o.) gordonkán: Babos László (I. t. 2. o.) kisérte: Benedek Józsa (II. t. 1. o.)
Tanár ; F. Garai Margit
zongorán: Kerecsényi Ágnes (I. t. 4. o.)
Tanár : Kerekes Irén
harsonán : kisérte :
énekelte : kisérte :
Domina Ferenc (II. t. 3. o.) Pintér Ibolya (II. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János
Szántó István (élők*. 1. o.) Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár : Erdőssy Rózsi
zongorán: Szerecz Aranka (I. t. 5. o.)
Tanár: Honti Ilona
hegedűn: Somlai Magda (II. t. 3. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár : Drávai Lajos
zongorán: Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár : Honti Ilona
hegedűn: Lemberkovits Alajos (II. t. 4. o.J kisérte: Wagner László (II. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
Pintér Ibolya (akad. 1. o.) Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár : Erdőssy Rózsi
Frey Zita (II. t. 4. o.) Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár : Drávai Lajos
hegedűn: Begidsán Andor (III. t. 1. o.) és Perlaky Gabriella (II. t. 5. o.) kisérte: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon : F. Pásztor Irma
énekelte : kisérte :
kisérte :
V. Liszt Ferenc emlékmatiné, Liszt műveiből, 1936. március hó 22-én.
1. Ki volt Liszt Ferenc ?
szabadelőadás: Wagner László (II. t. 3. o.)
2. Változat Diabelli egyik keringőjére
zongorán: R. Horváth Irma (II. t. 2, o.)
Tanár: Honti Ilona
3. a) Puszta kesergő
b) Alpesi pásztorleányka
4. Hol jár ő ?
5. a) Consolation (EJ
b) A wallenstatti tó partján
zongorán: Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén
énekelte: Kiss Rózsi (akad. 3. o.) kisérte: Wagner Lásztó (II. t. 3. o.)
Tanár: Erdőssy Rózsi
zongorán : Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
17
VI. Magyar szerzők müveiből, 1936. április hó l-én.
1. Bevezetőt mondott
2. a) Kazacsay: Tánc
b) Siklós: Majális
3. Országh: Mese
4. Siklós: Bölcsődal
5. a) Kazacsay •• Keringő b) Chován : Fohász
6. Kigyósi: Románc
7. a) Kazacsay: A ballettáncosnő
b) Molnár M.: Seguidilla
c) Kazacsay: Az öcsiké játszik
8. Kigyósi: Dallam
9. Hubay: Első bánat
10. Bartók: Házasodik a tücsök
11. Siklós: Száll a felhő
12. Hubay: Pusztai hangok
Sas Magda (11. t. 4. o.) zongorán: Ney Tamás (1. t. 1. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
zongorán: Winkler Zsófia (1. t 2. o.) és Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Stieger Lajos (1. t. 1. o.) kisérte: Wagner László (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
gordonkán: Siftár József (1. t. 2. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: F. Garai Margit
zongorán: Botka Éva (1. t. 2. o.)
Krátky Éva (1. t. 2. o.) és Wagner László (11. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Harmatos Emma (1. t. 2. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Magyar Zoltán (1. t. 3. o.) . Somlai Magda (1. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona
zongorán: Balázs Éva (1. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irina
hegedűn: Kovács Teréz (1. t. 3. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o)
Tanár : Drávai Lajos
hegedűn: Schermann Gizella (11. t. 1. o.) kisérte: Wagner László (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Begidsán Andor (11. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
énekelte: kisérte:
MALIS ¡STVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
3 3 7 09 1 „
hegedűn: kisérte:
13. Pikéthy: Polonaise (Des) zongorán
14. Siklós: Menüett hat hegedűre
Gazdag István (akad. 2. o.) Pintér Ibolya (11. t. 3. o.)
Tanár: Erdőssy Rózsi
Begidsán Andor (111. t. 1. o.) Wagner László (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lájos
Kertész Endre (11. t. 3. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
Mlinkó Klára (akad. 1. o.), Begidsán Andor (111. t. 1. o.), Perlaky Gabriella (11. t. 5. o.), Frey Zita (11. t. 4. o.), Lemberkovits Alajos (11. t. 4. o.) és - Somlai Magda (11. t. 3. o.) kisérte: Wagner László (II. t. 3. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
18
VII. 1936. április hó 29-én.
1. Rossini: Alpesi pásztoridill a Teli Vilmos c.
fuvolán: oboán:
2. Dotzauer—Klingenberg: Rondino
gordonkán:
3. Gluck : Menuette
4. a) Siklós: Menuette
b) Siklós: Kárpáti őrség
c Sibelius: Impromptu \\ Vannay: Caprice I cl) Mendelssohn: Gyermekdal e) Siklós: Magyar rapszódia
5. Siklós: Kis keringő |
6. Maian : Korál (fúvós négyes)
hegedűn : kisérte :
zongorán :
gordonkán : kisérte :
trombitán :
harsonán :
7. Mozart: Három kis keringő
8. Beethoven : Bagatelle (g)
9. Dancia: Solo de concert (a)
y
10. Thomán: Magyar Scherzo
11. Liszt: Ha álmom mély
12. Goldmark : Prelude (g)
13. Debussy: Arabesque (E)
14. Haydn: Szonáta (eis) I. tétel
15. Leonardo: Concerto 4 hegedűre,
operából
Perendy Lajos (II. t. 2. o.), Báder Jenő (I. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János.
Varga József (I. t. 1. o.) és Siftár József (I. t. 2. o.)
Tanár : F. Garai Margit.
Szunyogh János (f. t. 4. o.) Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár : Drávai Lajos.
Mohos Mária (I. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona.
Mlinkó Klára (I. t. 4. o.)
Tanár : F. Pásztor Irma.
Kovács S. Aladár (I. t. 5. o.)
Krátky Tibor (1. t. 5. o.) Baráth Zoltán (I. t. 5. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
Sörlei Lajos (II. t. 3. o.) Kertész Endre (II. t. 3. o.)
Tanár: F. Garai Margit
Varga István (1. t. 3. o.) és Büki Károly (II. t. 1. o.), Nagy István (I. t. 2. o.) és Domina Ferenc (II. t. 3. o.)
Tanár: Schiller János.
Lemberkovits József (II. t. 1. o) Tanár: Kerekes Irén.
Mihályi Ilona (II. t. 2. o.)
Tanár : F. Pásztor Irma.
Frey Zita (II. t. 4. o.) Sas Magda (II. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos.
zongorán: Elek György (II. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
énekelte: N. Kancz Mária (akad. 1. o.) kisérte: Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár : Erdőssy Rózsi.
zongorán: Ladeczky Emilia (II. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona.
zongorán: Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár : F. Pásztor Irma.
zongorán: Wagner László (II. t. 3. o.) .
Tanár : Kerekes Irén.
III. és IV. tétel
Mlinkó Klára (akad. 1. o.), Perlaky Gabriella (II. t. 5. o.), Lemberkovits Alajos (II. t. 4. o.), . Frey Zita (II. t. 4. o.) kisérte : Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon : F. Pásztor Irma.
zongorán:
zongorán:
hegedűn: kisérte:
19
VIII. 1936. május 20-án.
(Az iskola fennállása óta az 50. hangverseny)
í. a) Molnár A.: Hej méz, méz zongorán: Bajcsy Klára (1. t. 1. o.)
b) „ Mondd csak nékem, jó anyám Grábár Magda (1. t. 1. o)
c) Rohde: Nagyapó zenélő órája Schless Márta (1. t. 1. o.)
Tanár: Honti Ilona
2. Országh : Gaudeamus
hegedűn: Stieger Lajos (1. t. 1. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
3. a) Pogatschnigg: Árva gyermek zongorán: Hegyi Erzsébet (1. t. 1. o.)
b) Siklós: 3. kis magyar rapszódia Melczer Éva (1. t. 1 o.)
c) Kazacsay: Bölcsődal Winkler Zsófia (1. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén
4. Zsámboki: Sóhaj, Kis csárdás
gordonkán: Babos László (1. t. 2. o.) kisérte: Pintér Ibolya (11. t. 3. o.)
Tanár: F. Garai Margit
zongorán: Flesch Ágnes (1. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
Pintér Margit (I. t. 3. o.) Görög Anna (I. t. 5. o.)
Tanár: Honti Ilona
hegedűn: Kovács S. Aladár (1. t. 2. o.j kisérte: Wagner László (11. t. 3. o:)
Tanár: Drávai Lajos
fuvolán: Németh Lajos (1. t. 3. o) kisérte: Lemberkovits József (11. t. 1. o.)
Tanár : Schiller János
klarinett-négyes: Nadrai László (11. t. 1. o.), Törő Endre (1. t. 1. o.), Dávidovics Ferenc (1. t. 2. o.) és Perendy Lajos (11. t. 1. o.)
Tanár: Schiller János
zongorán: Molnár Erzsébet (11. t. 1. o.) és Mihályi Ilona (11. t. 2. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon : F. Pásztor Irma
hegedűn: Schermann Gizella (11. t. 1. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Drávai Lajos
énekelte: Bedenek Margit (elők. 1. o.) kisérte: Wagner László (11. t. 3. o.)
Tanár: Erdőssy Rózsi
zongorán: Kerecsényi Mária (11. t. 2. o.)
Tanár: Honti Ilona
énekelte: Rácz Alajos (elők. 2. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o.)
Tanár: Erdőssy Rózsi
Siklós: Gavotte a Rococo-suite-ből
zongorán: Scherz Aranka (11. t. 1. o.)
Tanár F. Pásztor Irma
5. a) Zilcher P. : A táncnál
b) Haas J. : Toccatina
c) Gade: Humoresque
6. Beethoven : Menuette
7. Dancla : Dallam
8. Schumann: Északi dal
9. Brahms : Magyar tánc (F)
10. Dancla : Air varie
11. Schumann : A napsugárhoz
12. Lack : Cabaletta
13. Lőwe : Az óra
14.
20
15. Grieg: Szeretlek
16.
17.
18.
Reger : Keringő (D) Beethoven : Romance (F)
énekelte: Babits Ferenc (felső t. 1. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár: Erdössy Rózsi
zongorán: Kerecsényi Erzsébet (11. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Perlaky Gabriella (II. t. 5. o.) kisérte: Pintér Ibolya (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
Weber: Agatha és Annuska kettőse a „Bűvös
vadász" c. operából énekelték: Kiss Rózsi (akad. 3. o.) és
Frey Zita (akad. 1.- o.) kisérte: Vermes Katalin (II. t. 4. o.)
Tanár: Erdössy Rózsi
IX. 1936. május 27-én, magyar szerzők müveiből.
1. a) Molnár A.: Kis kacsa fürdik zongorán: Bánhidy Márta (1. t. 1. o.)
b) „ Népdal Somogyi Ervin (1. t. 1. o.)
c) Bartók : Gyermekeknek, XV111., XIX. sz. Pusofszky Elvira (1. t. 2. o.)
Tanár; Honti Ilona
Hütter: Kis darab, Keringő
3. aj Geszler ö.: Incselkedés
b) „ Erdei manó
c) Poldini: Capricietto
4. Országh: Keringő
a) Vannay: Két kis gondolat
b) Siklós: Ütközet után
c) Horváth A. : Menyasszonybaba tánca
d) Poldini : Valse barcarola
6. Bánáti-Buchner : Ária
7. Veress: Szonatina 3 tételben
gordonkán: Kerecsényi György (1. t. 1. o.) kisérte: Begidsán Andor (11. t. 1. o.)
Tanár: F. Garai Margit
zongorán: Kovács Sebestény Miklós (1. t. 1. o.)
Kovács Sebestény Erzsébet (1.1.1. o.) Sághy Anikó (1. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Barbarits Miklós (1. t. 1. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán: Lemberkovits Alajos (1. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
Mohos Mária (1. t. 3. o.)
Tanár: Honti Ilona
Puskás László (1. t. 3. o.) Zborovszky Magda (1. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
hegedűn: Hegyi Lajos (1. t. 4. o.) kisérte: Ladeczky Emilia (11. t. 3. o.)
Tanár: Drávai Lajos
zongorán : Österreicher Zsuzsanna (1. t. 3. o.)
Tanár: Kerekes Irén
1. a) Vannay : Szent Jekse éneke I ,„ . , , m sn^.w (fuvosquintett)
b) Schiller: Emléklap
f
fuvolán: Gergelics Ferenc (1. t. 2. o.), oboán: Bader Jenő (1. t. 3. o.), klarinéton: Nadrai László (11. t. 1. o.) és Dávidovics Ferenc (1. t. 2 o.), bassusklarinéton: Perendy Lajos (11 t. 2. o.)
Tanár; Schiller János
21
9. Horváth G.: Scherzino
10. a) Noseda: Bucsu \\ b) Kodály: Elkiáltom magamat /
11. Kazacsay: Gavotte (G)
zongorán: Molnár Erzsébet (11. t. 1. o.)
■ Tanár; F. Pásztor Irma
énekelte: Szántó István (elők. 1. o.) kisérte: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanári Erdőssy Rózsi
zongorán: Mihályi Hona (11. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma
12. a) Bartók: Katonanóta, Párnástánc
b) Kadosa: Rubato, Allegretto (a Kis suite-ből)
két hegedűn: Mlinkó Klára (akad. 1. o.) és Frey Zita (11. t 4. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon: F. Pásztor Irma
13. Goldmark: Reggel zongorán: Benedek Józsa (11. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén
14. a) Bartók: Elindultam szép hazámbul) énekelte: Gazdag István (akad. 2 o.) Ablakomba ablakomba J kisérte: Pintér Ibolya (11. t. 3. o.)
Tanár: Erdóssy Rózsi
hegedűn: Mlinkó Klára (akad. 1. o.) és Begidsán Andor (111. t. 1. o.), gordonkán: Sörlei Lajos (11. t. 3. o.), zongorán: Sas Magda (11. t. 4. o.)
Tanár a kamarazenetanszakon; F. Pásztor Irma
b)
15. Bánáti-Buchner: Ima
Úgy e hangversenyeink műsorában, mint növendékeink előadási darabjainak megválasztásánál a magyar szerzők munkáira e tanévben is különös gondot fordítottunk. így hangversenyeink közül kettőt csak magyar szerzők, egyet pedig olasz szerzők munkáiból állítottunk össze és növendékhangversenyeinken 87 komponistától előadott 173 darab közül 100 darab magyar szerzők műve volt tehát az előadott darabok 58%-a magyar komponista tollából került ki.
Ezen 100 darab 37 magyar szerző m mnkája volt és pedig:
Antalffy-Zsiros 1 Horváth A. 2 Ország 3
Bartók 7 Horváth G. 3 Pikéthy 1
Bánáti-Buchner 2 Hubay 3 Pogatschnigg 1
Bátor 2 Hütter 2 Poldini 2
Bloch 3 Kadosa 2 Pongrácz G. 1
Bodó 1 Kazacsay 7 Radnai 1
Brakl 2 Kigyósi 2 Siklós 12
Budai 1 Kodály 1 Schiller J. 1
Chován 1 Liszt 7 Thomán 1
Gaál F. .. 1 Molnár A. 6 Vannáy 8
Geszler Ö. 2 Molnár M. 2 Veress 1
Goldmark 2 Noseda 1 Zsámboki 3
Hollósy 2
összesen: 100
munkával szerepeltek növendékhangversenyeink műsorában.
Nagy súlyt helyeztünk arra is, hogy növendékeink a baráti nagy olasz nép zeneművészetében is otthonosak legyenek és e várost az olasz nemzethez fűző szálak zenei életünkben is gyökeret eresszenek. Ennek folyamányaként egyik
22
hangversenyünk műsorát csak olasz és magyar szerzők munkáiból állítottuk össze. De többi hangversenyünk műsorában is jelentékeny számban szólaltak meg olasz zeneszerzők, úgy, hogy e tanév folyamán növendékhangversenyeinken az olasz komponistákat
Caldara 1 Leonardo 1 Rossini 1
Campagnoli 1 Longo 1 Tarenghi 2
Carissimi 1 Marcello 1 Tenaglia 1
Corelli 1 Paganini 1 Vivaldi 1
Fesca 1 Paisiello 1
összesen 14 szerző 15 számmal képviselték. Az olasz szerzők a műsorra tűzött komponisták 13%-át tették ki.
A magyar és olasz zeneszerzőkön kívül még 36 komponista 58 munkája szerepelt műsorainkon.
Különös gondot fordítottunk arra is, hogy növendékeink már az alsóbb osztályoktól kezdve az összjátékban fokozatos készségre tegyenek szert. Ennek megfelelően a hegedű, gordonka, magánének és fuvóhangszerek kíséretei mellett, melyeket 10 növendék látott el, 20 összjátékon alapuló számot tűztünk hangversenyeink műsorára.
A tanév alatt megtartott 9 növendékhangversenyen 94 növendék, vagyis az összlétszám 60°/o-a lépett dobogóra. Ezen 94 növendék 145 szóló és 20 összjátékon alapuló számban mutatta be készültségét. Ezen kívül 56 szám kíséretét is ellátták.
23
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár.
Könyv- ós zeneműtár.
Az elmúlt tanévben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy úgy a könyv-, mint a zeneműtár, céltudatos kiépítéssel és fokozatos kiegészítéssel tovább fejlesztessék. Ezt a tanév folyamán is sikerült keresztül vinnünk, mert úgy vásárlások, mint főleg ajándékozások jelentős eredményre vezettek. Ezek révén a tanév végén a könyv- és zeneműtár állaga: 131 drb. könyv, 56 folyóirat és 819 zenemű, mintegy 4170 P értékben. Ezekből a tanévi szaporulat: 12 könyv, 7 folyóirat és 24 zenemű, mintegy 80 P értékben.
Nem mulaszthatjuk el, hogy mindazoknak, kik a tanév folyamán nagyértékü és nekünk felette becses ajándékaikkal iskolánk könyv- és zeneműtárát gyarapítani szívesek voltak, e helyen is hálás köszönetet ne mondjak, még pedig:
Buchner Antal székesegyházi karnagy úrnak 4 drb. hangjegy Ország Tivadar zeneművészeti főiskolai tanár úrnak 2 „ „ Drávai Lajos zeneiskolai tanár úrnak 2 „ „
Siklós Albert zeneművészeti főiskolai tanár úrnak 1 „ „ szíves ajándékozásáért.
Hangszertár.
Az iskola tulajdonát 14 drb. hangszer képezi, mintegy 12.050 P értékben. E tanévben azon zongora, melyhez az intézet az előző tanévbeu jutott, hasznavehetetlennek bizonyult és szabályszerű eljárással elárvereztetett. Ebből kifolyólag csökkent az előző tanévvel szemben kimutatott hangszerállag 15 hangszerről 14 hangszerre.
Ezek mellett az iskola őrzi és kezeli a Városi Levente Zenekar 29 drb. hangszerét, mintegy 2640 P értékben.
Fentieken kívül az iskolánál van még a helybeli Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tulajdonát képező hangszerekből 19 drb. mintegy 1000 P értékben.
24
VII. Tanári testület
Név Képesítése Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanított Megjegyzés
1 Vannay János Zeneművészeti Főiskolát végzett zeneszerző igazgató 1926. aug. óta zeneelméletet, solféget, zenedik-tálást, zeneszerzést, (összhangzattant)
2 Fábián Miksáné Pásztor Irma Áll. kép. oki. zenetanár rendes tanár 1926. szept. óta zongorát, kamarazenét a tanári értekezletek jegyzője
3 Kerekes Irén „ „ >> 1927. szept. óta zongorát a könyv- és zeneműtár őre
4 Honti Ilona J> 1930. nov. óta n
5 Szeless Béla óraadó tanár 1934. jan.— 1935. nov.-ig hegedűt
6 Drávai Lajos » » 1935. nov. óta >J
7 Erdössy Rózsi Áll. kép. oki. operaénekes 1935. szept. óta magánéneket
8 dr. Fendler Károlyné Garai Margit Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár 5) 1929. szept. óta gordonkát, zenei alapismereteket és solféget
9 Schiller János Zeneművészeti Főiskolát végzett fuvótanár, áll. kép. katonakarmester >> 1929. szept. óta fuvó-, ütőhangszereket a hangszertár őre
~~1
25
A tanári kar intézeten kívüli működése a tanév folyamán.
Vannay János Nagykanizsa m. város közművelődési, közegészségügyi és népművelési bizottságának tagja, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület igazgatósági tagja, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, továbbá a Városi Nőikar karnagyaként fejtett ki iskolán kivüli működést. 10 helybeli hangversenyen, ünnepségen, misén stb. működött közre mint karnagy, zongorakísérő és zenetudományi előadó. Művei különböző fővárosi, helybeli, vidéki és külföldi hangversenyeken kerültek előadásra, melyek úgy a budapesti, mint több külföldi rádió műsorában többször szerepeltek. Több tanulmánya és cikke is megjelent.
5 társadalmi egyesület tagja.
Fábiánná Pásztor Irma, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület, a Nagykanizsai Trió, a Nagykanizsai Iskolánkívüli Népművelési Bizottság, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, a tanév folyamán 10 hangversenyen
6 szóló és 6 kamarazeneszámban, továbbá 8 számban zongorakisérőként lépett nyilvánosság elé.
Kerekes Irén, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület, a Városi Nőikar, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 11 alkalommal lépett dobogóra. Még pedig 5 izben összesen 5 zongoraszóló-számmal, 6 izben zongorakisérőként működött közre.
Honti Ilona, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület, a Városi Nőikar, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja és a Napsugár Kath. Leányegylet világi elnöke, 9 alkalommal Nagykanizsán és egy izben Keszthelyen 4 zongoraszóló számban és 12 számban zongorakisérőként szerepelt nyilvánosság előtt.
Drávai Lajos, a Nagykanizsai Trió, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tagja 10 alkalommal Nagykanizsán és 1 alkalommal Keszthelyen 11 szóló és 8 kamarazeneszámban szerepelt nyilvánosság előtt. Ezenkívül 1 izben a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vitadélutánján 1 szabad előadást is tartott.
Erdössy Rózsi, a Városi Nőikar, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tagja 9 izben 13 szólóénekszámban szerepelt nyilvánosság előtt.
Dr. Fendlerné Garai Margit, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület, a Nagykanizsai Trió, a Városi Nőikar, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, 10 izben 14 szóló és kamarazene számban lépett nyilvánosság elé Nagykanizsán és 1 izben a budapesti rádióban.
Schiller János, az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület tagja, a Városi Leventezenekar karnagya, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja 7 izben, mint a Leventezenekar karnagya, szerepelt nyilvánosság előtt.
26
VIII. Név- és érdemjegysorozat.
Fö- és melléktanszakon:
1 = kitűnő
2 = jeles
3 = jó
4 = elégséges
5 = elégtelen
...o. v
M agyarázat.
Magaviseletben:
1 — példás
2 = jó
3 = szabályszerű
4 = rossz
* = nem végezte el a tananyagot n. v. = nem vizsgázott m. t. = melléktanszak
t. = oszt.-ból összevont vizsgát tett.
Szorgalomból:
1 = dicséretes
2 = jó
3 = megfelelő
4 — hanyag
5 = elégtelen
»¡f
Felsőbb osztályba csak az a növendék léphet, ki a tananyagot elvégezte és úgy a fő-mint a melléktanszakon legalább „jó" osztályzatot nyert.
Érdemjegyek 1
c ■re N Név Jtí-re N Cfi e re N o c« tsj <U "cU > B CQ QJ S"s é cQ | ■ Tanár Megjegyzés
Ifí h* o cn re \'O Uh sx re H "n Ui o cn c CG g eo ÖJD ec £ M O M tn Ü £3 SS « ¡3 O bo G O N Ü
Baán Mária hegedű alsó I. _ ;_ _ __ _ _ Drávai n. v.
Babits Ferenc ének felső I. Erdőssy 11. V.
*Babos László gordonka alsó II. 1 i 2 1 — - F. Garai
*Bajcsy Klára zongora ff I. 2 1 2 — — — — Honti
5 Balázs Éva » ff III. 2 1 1 2 — - F. Pásztor
Baráth Zoltán n ff V. 2 1 1 2 _ Kerekes
Barbarits Miklós hegedű ff I. 1 l 1 _ _ Drávai
Báder Jenő oboa ff III. 1 l 1 ; _ Schiller
*Bánhidy Márta zongora ff I. 2 i 1 - Honti
10 Bányai János ütő ff I. 2 1 2 — Schiller
Bedenek Margit ének elők. I. 1 1 1 2 Erdőssy
Bedenek Margit zongora alsó I. 1 l 1 — • Kerekes
Begidsán Andor hegedű felső I. 1 Drávai n. v.
Benedek Józsa zongora közép I. 2 1 2 „ 2 — Kerekes
15 Bertalan József Bolla Károly hegedű trombita n alsó V. I. Drávai Schiller n. v. n. v.
Botka Éva zongora » II. 2 1 1 — — — — Kerekes
Buzek Dénes klarinét n I. — Schiller n. v.
Büki Károly trombita közép I. 2 í 2 — — — n
20 Csöndör Kálmán harsona n II. >» n. v.
Dávidovics Ferenc klarinét alsó II. 2 1 1 — — — — »
Dávidovics Ferenc trombita » I. » n. v.
Dlask József fuvola t> 11. 1 l 1 — — — — »
Domina Ferenc harsona közép III. 1 1 2 — — — — íj
25 Elek György Entler László Farkas József zongora zeneszerzés harsona n elők. alsó III. I. Kerekes Vannay Schiller n. v. n. v. n. v.
Fábián Magda zongora n III. 1 l 1 1 — — — F. Pásztor
Felker László kürt n I. Schiller n. v.
27
Érdemjegyek
E -ni N Név n3 N co s CTS N o -ni .a ea N — "aS cn \'> B ea jg. a> é cd ca aj Tanár Megjegyzés
cn i—i O -2 & bfi re "N t/3 a w o: M ca w> l-o írj 2 S « >, E S? o öű G l
C/í a. H O >5 B CN) CO ü s O
30 Flesch Ágnes zongora alsó II. 1 1 1 _ _ __ _ F. Pásztor
Födő János Frey Zita harsona ének felső I. I. Schiller Erdőssy n. v. n. v.
Frey Zita hegedű közép IV. 1 1 1 fl l — — Drávai
Gazdag István ének felső II. Erdőssy n. v.
35 Gábor Jenő klarinét alsó I. 1 1 1 — — — - Schiller
Gergelics Ferenc fuvola n II. 2 1 2 — — — n
Görög Anna zongora n V. 3 1 2 2 — — Honti
*Grábár Magda » n I. 2 1 2 — — — — »
Guzmits Anikó n n I. »» n, v.
40 *Günsberger Judit n »> I. 1 1 1 - — — — F. Pásztor
Halász Györgv trombita íí I. Schiller n. v.
*Halphen Miklós zongora n IV. 2 1 1 fm — — — F. Pásztor
Harmatos Emma hegedű » II. 1 1 1 — — — — Drávai
Hegyi Erzsébet zongora n I. 1 1 1 — — — — Kerekes
45 Hegyi Lajos hegedű n IV. 1 1 1 1 — — — Drávai
Hiedl Ferenc oboa Jí I. Schiller n. v. \'
*Hirt Ferenc kürt n I. 3 3 3 — — — — n
Horváth Gyula zongora » III. 2 1 1 l — — — Honti
R. Horváth Irma n közép II. 2 1 2 2 2 — — »
50 Horváth József klarinét alsó II. 2 1 2 — — — — Schiller
Horváth József zeneszerzés elők. 1 1 1 — — 1 — Vannay
*Jandl Hedvig zongora alsó V. 2 1 1 2 — — — Kerekes
Kalmár Péter klarinét n III. Schiller n, v.
N. Kancz Mária ének akad I. Zene müv. Fö isk. vizs 0. Erdőssy
55 Kálovics György harsona alsó 1. Schiller n. v.
Sz. Kecskés Eszter Sz. Kecskés Eszter Sz. Kecskés Eszter zongora hegedű ének felső » » IV. I. II. F. Pásztor Szeless Erdőssy kimaradt kimaradt kimaradt
Kerecsényi Ágnes zongora alsó IV. 3 1 1 1 — — Kerekes
60 *Kerecsényi Erzsébet n közép II. 2 1 1 2 2 — »
Kerecsényi György gordonka alsó I. 2 1 2 2 — — — F. Garai
Kerecsényi Mária zongora közép II. Honti n. v.
Kertész Endre »» M III. F. Pásztor n. v.
Kiss Rózsi " ének akad. III. Zer.e müv. Fö Isk. vizs 0. Erdőssy
65 Klauz György hegedű alsó 111. 1 1 1 Szeless kimaradt
i Kovács Sebestény Aladár zongora )> V. 1 — — — Kerekes
Kovács Sebestény Aladár hegedű n II. 1 1 1 — — — — Drávai
Kovács Sebestény Erzsébet zongora u I. 1 1 1 — — — — Kerekes
Kovács Sebestény Miklós ff V I. 1 1 — — — — n
70 Kovács Sebestény Tibor ff w I. 1 1 2 — — — — Honti
Kovács Teréz hegedű )> III. 1 1 1 1 — — — Drávai
Kőrös Károly harsona » I. — — — — — — — Schiller kimaradt
Krátky Éva zongora íí II. 1 1 1 — — — — Kerekes
Krátky Tibor ff n V. 1 2 2 — — — n
75 Ladeczky Emília ff közép III. 1 1 1 1 1 Honti
28
Érdemjegyek
E -re N Név re N <fi C CS ISI Q •re ec N JU <v cfl B o 1, aj 0> <x> E is Tanár Megjegyzés
tn w o re o ÖJ0 re N t/3 w n «3 M SJ i— o «» >-, S w o bű n a3 •
CA) Uh H o s e tM t/l c3 w o N £2
Leiner Nándor kürt alsó II. Schiller n. v.
Lemberkovits Alajos hegedű közép IV. 1 1 1 1 1 — - Drávai
Lemberkovits Alajos zongora alsó II. 2 1 2 — — — - F. Pásztor
Lemberkovits József n közép I. 2 l 1 1 2 — - Kerekes
80 Magyar Zoltán Major Gyula Márkus László )» harsona trombita alsó » közép III. I. III. 2 1 2 1 Honti Schiller » n. v. kimaradt
Mátrai Nándor harsona alsó I. — — — — — — - » n. v.
Melczer Éva zongora » I. 1 1 1 — — — - Kerekes
85 Mihályi Ilona n közép II. 2 1 1 1 1 — — F. Pásztor
Mlinkó Klára hegedű akad. I. Zene müv. FÖ Ist vizs o. Drávai
V. Mlinkó Mária ének » II. Erdőssy n. v.
Mohos Mária zongora alsó III. 1 1 2 1 — — - Honti
Molnár Erzsébet n közép I. 2 1 1 1 fm — - F. Pásztor
90 Muzslay László zeneszerzés elők. 1 1 1 — — 1 - Vannay
Muzslay László ének yy I. 2 1 1 fm — — - Erdőssy
Nadrai László klarinét közép I. 1 1 1 — — — — Schiller
Nagy István harsona alsó II. 2 1 2 — — — - »
Ney Tamás zongora I. 1 1 1 — — — - F. Pásztor
95 Németh Lajos fuvola » III. 1 1 1 — — — - Schiller
Németh László zongora yy II. 1 Honti n. v.
Österreicher Zsuzsanna n ?? III. 1 1 1 — — - Kerekes
Perendy Lajos fuvola közép II. 1 1 1 — — — - Schiller
Perlaky Gabriella hegedű yy V. 1 1 1 2 1 — _ Drávai
100 Perlaky Gabriella Pint József zongora trombita alsó yy III. I. 1 1 1 fm Honti Schiller kimaradt
Pintér Ibolya ének akad. I. Zene müv. Fö isk. vizs s. Erdőssy
Pintér Margit zongora alsó III. 2 1 1 2 — — - Honti •
Puskás László V yy III. 1 1 1 1 — — - Kerekes
105 Puskás Márta yy III. n. v.
Pusofszky Elvira H yy II. 2 1 2 — — — - Honti
Rácz Alajos zeneszerzés elők. 1 1 2 — — 3 - Vannay
Rácz Alajos ének II. 1 1 1 fm — — — Erdőssy
Rácz Alajos Reithoffer Ferenc Salamon Ferenc gordonka harsona trombita alsó I. 2 1 2 — — — - F. Garai I. ll. 0. Ö. V. t.
110 közép alsó II. I. Schiller n kimaradt kimaradt
Sas Magda zongora közép IV. 2 1 1 1 1 - Kerekes
Sas Magda ének elők. I. Erdőssy n. v.
Sasvár József trombita alsó I. 3 2 2 — — - Schiller
115 Sasvár Károly i> yy III. n n. v.
Sághy Anikó zongora yy 11. 1 1 1 Kerekes
Schermann Gizella hegedű közép I. 1 1 1 2 _ Drávai
Scherz Aranka zongora >» I. 2 1 2 2 2 F. Pásztor
Schless Márta » alsó I. 1 1 1 Honti
120 Schmidt Ottó Siftár József gordonka n IV. II. Kerekes F. Garai n. v. n. v.
29
Sorszám Név Főtanszak Tagozat Osztály főtanszak magaviselet j szorgalom g- 1 nje j?- 51 gye <U n O <u 5 2§ 2 >> tí txo * k E M O ÖO c o N co CC3 QJ Tanár Megjegyzés
Somlai Magda hegedű közép III. 1 1 1 i 1 Drávai
Somlai Magda zongora alsó III. 1 1 1 fm — - - Honti
*Somogyi Ervin » 99 I. 2 1 1 — — — - 97
125 *Sörlei Lajos gordonka közép III. 2 1 2 2 l - - F. Garai
Stieger Lajos hegedű alsó I. 1 1 1 — — - - Drávai
Szabó Imre harsona 99 II. Schiller kimaradt
Szántó István ének elők. I. 1 1 1 1 — - - Erdőssy 1. II. 0. Ö. V. t.
Szántó István zongora alsó I. — F. Pásztor n. v.
130 Szerecz Aranka n V. 2 1 2 2 — - — Honti
Szokol Ferenc trombita III. Schiller n. v.
Szunyogh János hegedű » IV. 1 1 1 1 — - - Drávai
Takács Antal trombita ;n. 3 2 3 — — - Schiller
Takács Ferenc klarinét 99 i. n. v.
135 Takács Ilona zongora közép in. Honti n. v.
Tánczos Lajos fuvola alsó ii. Schiller n. v.
Tófej László trombita 99 i. kimaradt
Törő Endre klarinét 99 i. n. v.
Varga István fuvola közép ii. 99 n. v.
140 Varga István trombita alsó in. 99 n. v.
Varga József zeneszerzes elők. 1 1 1 — — 3 — Vannay
Varga József gordonka alsó i. 2 1 2 — — — - F. Garai
Varga Pál kürt közép i. — — — — — — — Schiller n. v.
Városi Dezső trombita alsó ii. - 99 n. v.
145 K. Vecsey Sarolta zongora 99 in. Kerekes n. v.
Vermes Katalin » közép IV. 1 1 1 1 1 — - F. Pásztor
Vermes Katalin ének elők. II. 2 1 1 fm — - - Erdőssy
Végvári László zeneszerzes elők. I. Vannay n. v.
Wagner László zongora közép III. 1 1 1 1 1 — — Kerekes
150 Winkler Zsófia n alsó II. 1 1 1 — — — -
Zborovszky Magda 99 99 III. 1 1 1 1 — — - ff
Magánvizsgázók:
Bálás Mária zongora alsó I. 1
Bauer Katalin n ff IV. 3 — — 3 — — -
ifj. Czobor László gordonka n I. n. v.
155 Hamburger Imre zongora ff 11. 3 — — — — — -
Hamburger István hegedű ff 11. 4
Hamburger Zsuzsanna zongora ff 11. 2
Honti Károly » ff 11. n. v.
Kapiller Zsuzsanna ff I. 3
160 Mangliar Károly 99 ff I. 2
Mosonyi Marianne 99 ff 11. 2 — — 2 — — - II-III.O.Ö.V.I.
Reiter János vadászkürt ff I. 1
Szilágyi Ágnes zongora ff II. 1
Tóth Ida 99 ff I. 3
30
Tájékoztató az 1936—37. tanévre.
Az 1936—37. tanévben az alábbi főtanszakok adatnak elő:
1. Zongora. 5. Fuvó (ütő) hangszerek.
2. Hegedű. 6. Gordon.
3. Gordonka. 7. Zeneszerzés (összhangzattan).
4. Magánének.
Beíratási díj:
Zongora-, hegedü-főtanszakon az alsó tagozatban 8.50 P, a közép tagozatban 11.50 P, a felső (akadémiai) tagozatban 15.50 P.
A gordonka főtanszakon az alsó tagozatban 6.50 P, a középsőben 8.50 P, felsőben 15.50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban 8.50 P, a 2. előkészítő osztályban 10.50 P, a felső tagozat 1 osztályában 12.50 P, a 2. és 3. osztályban 15.50 P.
Fuvó (ütő) és a gordon főtanszakon az alsó tagozatban 5.50 P, a középsőben 6.50 P, a felsőben 8.50 P.
A zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályban 8.50 P, a felső tagozat 1. osztályában 11.50 P, a többi osztályban 15.50 P.
Tandíj:
Zongora-, hegedü-főtanszakon az alsó tagozatban évi 80 P, a közép tagozatban évi 110 P, a felső (akadémiai) tagozatban évi 150 P.
Gordonka főtanszakon az alsó tagozatban évi 60 P, a középsőben 80 P, a felsőben 150 P.
Magánének főtanszakon az előkészítő 1. osztályban évi 80 P, a 2. osztályban évi 100 P, felső tagozat 1. osztályában 120 P, ezen tagozat 2. osztályában évi 150 P, a 3. osztályban 150 P-
A fuvó (ütő) és gordon főtanszakon évi 50 P az alsó, 60 P a közép és 80 P a felső tagozatban.
Zeneszerzés főtanszakon az előkészítő osztályban évi 80 P, az akadémiai 1. osztályban évi 110 P, a többi osztályokban évi 150 P.
A beiratás az egész évi tandíj megfizetésére kötelez, mely félévenkint előre 2 részletben, vagy pedig havonta minden hó 8-ig előre fizetendő.
31
Két vagy több tanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beiratási díj esedékes.
Tanévközi felvétel csak indokolt esetben, kivételesen lehetséges.
Minden olyan új növendék, aki valamely tanszakon nem a legalsó osztályt kívánja látogatni, felvételi vizsgát tesz, amennyiben nem rendelkezik zeneiskolai bizonyítvánnyal. Ezen vizsga alapján nyer osztálybasorolást.
Beiratás: június 26-án és 27-én délelőtt 9—12 és délután 4—6 óráig, továbbá szeptember 7-én délelőtt 9—12 és délután 4—6 óráig.
Pót- és javítóvizsgák szeptember 7-én délután 4—5 óráig.
Felvételi vizsgák szeptember 7-én délután 4—5 óráig.
A felvételi vizsga díjtalan. A pótvizsgáé 4 P, a javítóé 6 P.
Tanórabeosztás szeptember 9 én délután 5 órakor, melyen minden tanuló megjelenik. A rendes tanítás szeptember 10-én kezdődik.
Mindazon növendékek, akik javító vizsgára utaltattak, vagy akik pótvizsgát óhajtanak tenni, ily irányú kérvényeiket a vizsgadíjak egyidejű befizetése mellett legkésőbb folyó évi szeptember hó 7-éig az igazgatósághoz terjesszék be.
Beiratás és tanévnyitás.
HALIG ISTVÁN VÁROGI KÖNYVI
3 3 7 09 1 __
TARTALOMJEGYZÉK
A tízesztendős Városi Zeneiskola ... ... ............ 3 oldal
I. A tanév történetéből ... ................................................6 „
Adományok és jutalmazások ..........................................9 „
II. Statisztikai adatok ... ..................... — 11 »
III. Hatóságok, felügyelet......................................................12 „
IV. Tananyag........................................................................12 „
V. Nyilvános működés .........................- 13 „
VI. Könyv-, zenemű- és hangszertár ..........— — 23 „
VII. Tanári testület ...... ................................................24
VIII Név- és érdemjegysorozat... -................ •■■ 26 „
Tájékoztató a jövő tanévre .........................................30 „
AiiLYíiMEÜUBX
r
TT
"BETT
í.
Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa
0000003433096
35V