Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.59 MB
2021-06-09 13:24:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
44
430
Rövid leírás | Teljes leírás (42.79 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola értesítője
az 1947-48. tanévről
XXII. évfolyam
Szerkesztette: Ivánkovits Ferenc igazgató h.
Kiadja az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 18.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1947—48. TANÉVRŐL.
XXII. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE:
IVÁNKOVITS FERENC
IGAZGATÓ H.
Kiadja az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 18.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1947—48. TANÉVRŐL.
XXII. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE:
IVÁNKOVITS FERENC
IGAZGATÓ H.
Kiadja az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-út 18.

Felelős kiadó: Ivánkovits Ferenc
Nyomatott: Gyarmati György és Fiai könyvnyomdájában Nagykanizsán == 17150
I.
Az ének és zene a nevelés és művelődés szolgálatában.
Az énektanítás á modern nevelésügy egyik legkedveltebb és legcélravezetőbb eszköze. Nemcsak iskoláink ifjúságából alakulnak énekkarok, hanem a felnőttek számára rendezett művelődési alkalmak: tanfolyamok, szabadiskolák, önképzőkörök tagjaiból is énnekkarokat szerveznek a vezetők. Az éneklés nemesiti a lelket, fejleszti a tüdőt, a szabadidő helyes és kellemes felhasználásának eszköze. Nevelőereje azonban legfőképpen abban rejlik, hogy a közös munka és a közös művészi élvezet öröme által a közösségi szellemet ébreszti és fejleszti.
Kurt Palen Buenos Aires-i zenepedagógus mondja, hogy az emberrel veleszületik a zenegyakorlat előfeltétele, a hang és a hallás, épúgy, mint a beszéd, a látás, a járás képessége. A felnőtteknek csak kis hányadáról állapítják meg, hogy muzikális. Ez tehát azt jelenti, hogy nevelésünk folyamán a velünkszületett zenei érzék öröksége elsikkadt, elkallódott, akár a hibás nevelés, akár a zenei érzék ápolásának elhanyagolása miatt.
A modern énekpedagógia tehát nem abból a feltevésből indul ki, hogy csak nagyon kevés embernek van „hallása" és „hangja", hanem hogy mindegyiknek van, de az mindenképpen fejlesztésre szorul kisebb-nagyobb mértékben. Nem vágja el már eleve a lehetőségét annak, hogy valaki örömét lelje az éneklés és zene gyakorlásában, hanem fejleszti képességeit, hogy részesévé lehessen ez istenadta művészi élvezeteknek. A gyakorlat azt mutatja, hogy nemcsak az u. n. jóhangú és jóhallású egyénekből lehet jó énekkart alakítani, hanem a gyengébbekből is, de a karvezetőtől függ, mit „hoz ki" a rábízott anyagból. Ebből következik, hogy a karvezetőknél nem elegendő a tehetség és zenei képzettség, hanem az egyéni hangképzés művészetével is tisztában kell lenniök. Igaza van annak a nagy zeneszerzőnek, aki azt mondotta, hogy nincsen rossz zenekar, csak rossz karnagy. Áll ez természetesen az énekkarokra és vezetőikre is.
A XV—XVI. században Olaszországban, majd Angliában általános divat volt a közös éneklés. Ezekből az időkből maradtak reánk a legszebb kisénekkari művek, kánonok, amelyekkel nemcsak az u. n. társaságbeliek, hanem a nép egyszerű gyermekei is napjaikat szebbé tették. A szláv népeknél ma is eleven még a közös éneklés divatja. Nyugaton, az elmúlt két évszázad alatt, amióta a hangszeres zene művelése került előtérbe
4
s amióta az éneklésben is a hangszerrel kísért szólóéneklés lett divattá, nagy visszaesés mutatkozik az énekkultúrában. A modern pedagógia egészséges fordulattal visszatér ebhez a régi gyakorlathoz és iskolában, felnőttek között, falun és városon egyaránt énektanfolyamokat és kórusókat szervez. E módszer helyességét mutatja, hogy népünk örömmel csatlakozik a dalosokhoz és ma már egyre több és több népi énekkarunk van, amelyek közül nem egy versenyezhet a régibb múlttal bíró városi énekkarokkal. A népi énnekkaroknál a hiba túlnyomórészben olt van, hogy a hanganyag nyers, ez azonban a karvezetők vétke, akik a hangképzés elemeivel sincsenek tisztában. E téren nagy segítséget jelentettek az elmúlt esztendőben megrendezett szabadművelődési karvezetői tanfolyamok, amelyeken sokszáz kántor és karvezető kapott gyakorlati tájékoztatást és elméleti oktatást.
Az éneklés lehetőségeit torkunkban hordjuk. Az énektanulás tehát könnyebben hozzáférhető a tömegek számára, mint a hangszeres zene tanulása, amihez halláson kívül még hangszerekre is szükség van. De még a hangszeres zene iránt érdeklődőknél is az a helyes, ha a művelődés elemeit az éneklésen keresztül szerzik meg. A zenetanulásnak tehát az énektanulás legyen az alapja. Ezt bizonyítják a világ nagy zeneszerzői is, akik úgyszólván valamennyien énekléssel kezdték zenei tanulmányaikat s maga az egész zenetörténet, mert hiszen kezdetben az emberi hangszálak voltak az egyetlen hangszer s csak az emberi kultúrák fejlődésével, lassan-lassan készültek az emberi hangot utánzó eszközök, sípok, furulyák, később a vonóshangszerek és sokkal előbb volt igen fejlett énekkultúra, mint hangszeres zenekultúra.
Az énekkultusz feltámasztásával párhuzamosan feltámadnak az egyszerűbb, már-már feledésbe ment hangszerek is. A furulya, a citera és más népi hangszerek ismét szerephez jutnak és kedves, naiv hátteret adnak a népi dalokhoz és táncokhoz, lassanként kiszorítva a számunkra idegen, nem magyar, csak „magyaros" cigányzenekíséretet. Ezek az egyszerű hangszerek olcsók, mindenki számára megszerezhetők és ma már nem egy jólképzett furulyazenekar komoly produkcióval léphet a nyilvánosság elé.
Az ének- és zenetanulás természetszerűleg az általános művelődést is szolgálja. Népi énekkaraink nemcsak magyar népi énekeket és azok művészi feldolgozásait tanulják, hanem megismerkednek más népek zenéjével és a nagy zeneköltők műveivel is, ezen keresztül más népek kultúrájának ismerőivé lesznek. Jelentős eredményt érnek el a szabadművelődési kottaismertető tanfolyamok is. Nagyban megkönnyíti a karvezető munkáját, ha dalosai nem csupán hallás útján, hanem írott hangjegyből tanulják a dallamokat. Az énekkarok tagjainak ambícióját és önérzetét növeli az, hogy a községek ünnepein, mint a falunapok, éneklő ifjúsági ünnepek, egymást meglátogatva hozzájárulnak a nap ünnepélyességének emeléséhez és bemutathatják tudásukat.
A zeneiskolák és falusi énektanfolyamok komoly tényezői az általános művelődésnek. Az ének- és zenetanulás nem luxus ma már, hanem mindenki által elérhető művelődési alkalom, amit épen úgy kultiválni kellene, mint iskolai oktatásban a kötelező tantárgyakat.
Dr. Inotay Ilona
5
I.
Az 1947—48. tanév történetbe.
Az elmúlt- tanévvel iskolánk működésének 22. évét fejeztük be. Az általános színvonal és a növendéklétszám emelkedése tanúbizonysága annak, hogy a komoly és céltudatos munka eredményre vezetett és iskolánk kultúrfeladatának teljes mértékben megfelel. Nehéz és felelősségteljes munkánkban nagy segítségünkre volt az iskolafenntartó város vezetőségének mindenkor megértő támogatása, amiért fogadják e helyen őszinte köszönetünket.
Köszönetet kell azonban mondanunk a helybeli sajtónak is, a Zalának és felelős szerkesztőjének, Bencze Jenőnek és a helybeli Szabadművelődési Felügyelőség vezetőjének, dr. Inotay Ilonának, akik célkitűzésűnket magukévá tették és az általános zenekultúra ügyét tőlük telhetőleg a legmesszebbmenőleg támogatták.
A beiratások, pót- és javítóvizsgálatok után a rendes tanítás szeptember 15-én kezdődött és június 10-ig tartott. Az évvégi vizsgálatokat június 11—15. között tartottuk meg. A bizonyítványokat és jutalmakat az ünnepélyes évzárón június hó 15-én osztottuk ki.
A beiratkozott növendékek létszáma 239, ami az elmúlt tanévhez viszonyítva 24 fő emelkedést mutat. Kimaradt 15 növendék.
A létszámemelkedés következtében szükségessé vált új tanár alkalmazása Klatt Aurél prágai zeneakadémiát végzett zongoratanár személyében.
Iskolánkat december hó 3-án meglátogatta Horváth József, a szombathelyi tankerület zenei szakfelügyelője és a tanári kar munkásságára a legteljesebb eismerésének adott kifejezést.
A növendékek nevelése terén a tanári kar fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a fegyelmet, kötelességtudást és szorgalmat ébren tartsa, így a művészi cél érdekében a lelki nevelést elsőrendű fontosságnak tartottuk.
A tanulmányi anyagban különös gondot fordítottunk a legújabb magyar szerzők népi vonatkozású kompozícióira és ezek útján felhívtuk növendékeink figyelmét a magyar népi elemekben rejlő hatalmas őserőre.
A szülőkkel való kapcsolat fenntartására szolgáltak az ellenőrző füzetek és szülői értekezletek. Kívánatos volna, hogy a jövőben a szülők minél gyakrabban érdeklődjenek gyermekeik előmeneteléről, mivel az állandó érdeklődés a növendékeket is fokozott munkára serkenti.
Az országos centenáris ünnepségekbe az iskola is bekapcsolódott. Az Államilag Engedélyezett Zöneiskolák Országos Szövetsége rendezésében március hó folyamán megtartott centenáris zenei tanulmányi versenyen 9 növendékünk vett részt, akik közül Litvay Piroska, Mecsek Margit, Beke Izabella, Ruttner Pál kitüntető oklevelet, Miilei Ferenc, Bunkel Frigyes, Gál Ákos, Horváth Gyula, Szabó István pedig dicsérő oklevelet nyertek.
Növendékeink közül a Zeneművészeti Főiskolán kiváló eredménynyel vizsgáztak: Hegyi Erzsébet és Szentendrey Valéria a zongora főtanszak III. akadémiai osztályából, Litvay Piroska a magánének főtanszak III. akadémiai osztályából.
Az iskola munkásságáról a szülőknek és a nagyközönségnek 5 növendékhangversenyen számoltunk be, melyek közül egyik hangverseny bevételét az árvízkárosultak felsegélyezésére fordítottuk.
6
A helybeli zenekultúra ápolására úgy a tanári kar, mint a magas osztályú növendékek számtalan helybeli rendezésen működtek közre. Az énekhang és a hangszerek történeti fejlődéséről és technikájáról a Szabadművelődés rendezésében sorozatos liceális matinékat tartottunk hangszeres bemutatókkal.
Zalaegerszegen ugyancsak a Szabadművelődés rendezésében a tanári kar történelmi korszakonként csoportosított hangversenysorozaton vett részt.
Az iskola helyiségében tartotta próbáit Ivánkovits Ferenc vezetése mellett a Nagykanizsai Vasútas Szakszervezeti Dalkör.
Adományok.
Segélyezések és jutalmazások.
Társadalmi adományok révén e tanévben is jutalmazhattuk a kiváló előmenetelű, szegénysorsú növendékeinket.
Jelen sorok lezárásáig az alábbi adományok folytak be: Dunántúli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomító rt........................................................50.—forint
Nagykanizsai Bankegyesület Délzalai Takarékpénztár rt..................................................50.— „
Kapoli István ................................................20.— „
Nagykanizsai Takarékpénztár rt..........................20.— „
Néptakarékpénztár rt......................................20.— „
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár rt. ... 20.— „
Teutsch Gusztáv ..........................................20.— „
Simon István .................. ............10.— „
Összesen: 210.— forint
Fogadják az adakozók nemes adományaikért az iskola hálás köszönetét.
A befolyt készpénzadományokat az alábbi növendékek között osztottuk ki:
Hegyi Erzsébet ........................ 50.— forint
Balogh Imre
Beke Izabella ... . Borgidai Zsuzsanna. Gyimóthy Éva ... . Kis Melinda ... . Sipos Magdolna... . Tóth Eszter.......
30.— 30.— 20.— 20.— 20.— 20.— 20.—
Összesen: 210.— forint
Hangjegyjutalomban részesültek:
Bálint Zsuzsanna, Dolmányos Mária, Dunkel Frigyes, Fonay Zsuzsanna, Fritz Mária, Gazdag Györgyi, Gál Ákos, Gerencsér Miklós, Gerencsér Ottilia, Hajdú Sándor, Kudlik Herta, Lasky Mária, Litvay Piroska, Lukács Ottó, Miilei Ferenc, Pethő Ágota, Raffay Jenő, Savanyu Mária, Somfai Rozália, Szabó Ágnes, Szentendrey Valéria, Tánczos Julianna, ifj. Tóth Márta, id. Tóth Márta, Varga Mária, Vargha Ágnes.
7
III.
Statisztikai adatok.
A beiratkozott rendes növendékek száma: 239. Tanévközben kimaradt (elköltözött): 16.
A beiratkozott növendékek
Főtan szakonként iiú (férfi) leány (asszony) Összesen
Zongora..................... 51 112+3 mt. 163+3 mt.
Hegedű ..................... 36 5 41
Enek ..................... 9 13 22
Zeneszerzés .................. — — —
Játékos oszt................ 6 7 13
Összesen 102 137+3 mt. 239+3 mt.
mt = melléktanszak
Lakóhelyük szerint:
Helybeli............... ...... 90 119 209
Vidéki ..................... 12 18 30
Összesen 102 137 239
Foglalkozás szerint :
Önálló keresetű............... 14 6 20
Háztartásbeli ............... 11 20 31
Más helybeli iskola tanulója is ... 77 111 188
Más vidéki iskola tanulója is...... — — —
Összesen 102 137 239
Két főtanszakra beiratkozott: 7.
A beiratkozott önálló keresetű növendékek foglalkozása
fiú leány Összesen
(férfi) (asszony)
Közalkalmazott ............... 4 3 7
Értelmiségi magánalkalmazott...... 2 3 5
Zenész ..................... 1 — 1
Kereskedelmi alkalmazott ...... 1 — 1
Ipari alkalmazott............... 6 — 6
Egyéb ..................... — — —
Összesen 14 6 20
8
A vidéki növendékek lakhelyük szerint:
Balatonlelle ..............................1
Bánokszentgyörgy ..................2
Csokonyavisonta ..................1
Csongrád....................................1
Duzsnak ....................................1
Eszteregnye..............................1
Galambok ..............................2
Hévízfürdő ..............................1
Lovászi ............... ... 1
Palin ..........................................1
Pusztaszemes ........................1
Középbirtokos ........................4
Kisbirtokos ..............................2
Kisbirtokos-napszámos............10
Nagyiparos ..............................3
Iparos, vállalkozó ..................40
Ipari alkalmazott ..................6
Kereskedő ..............................31
Köztisztviselő, közhivatalnok 41
MÁV alkalmazott ..................17
Rigyácz ....................................1
Sávoly ......-........................2
Semjénháza..............................1
Siklós..........................................2
Somogyszentmiklós..................3
Sormás ....................................1
Szepetnek ..............................4
Válicka ....................................1
Zalaszentjakab ........................1
Zalaszentjakab Sajc-puszta 1
Összesen 30
Pap, tanár, tanító ..................29
Másféle értelmiségi (orvos,
ügyvéd, mérnök)..................12
Nyugdíjas katonatiszt ............7
„ katonaaltiszt ... 10
„ MÁV alkalmazott 7
Magántisztviselő........................10
Egyéb magánalkalmazott ... 3
Egyéb......... .................7
Összesen 239
A beiratkozott növendékek életkora (születési éve):
1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 1939 | 1938 1 1937 1 1936 | 1935 1934 1 1933 | 1932 1931 1930 1 1929 1928 1 1927 1926 | 1925 1 1924 1 1923 | 1922 1921 | 1920 1919 1 1918 1 1915 1 1914 1909 1 Összesen
évben született
2 5 5 2 6 15 25 22 25 16 25 16 14 13 5 7 8 4 2 1 5 2 1 7 1 1 1 1 1 1 239
A növendékek szüleinek foglalkozása:
IV.
Hatóságok, felügyelet.
Az iskola fenntartója Nagykanizsa megyei város. A felügyeletet a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Szombathelyi Tankerületi Főigazgatóság útján gyakorolja. Tankerületi zenefelügyelő : Horváth József.
A városi felügyeletet a Zeneiskolai Felügyelő Bizottság gyakorolja.
V.
Tananyag.
A tananyagot és a tantervet a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 88.982/1923: Ill/a sz. rendelete írja elő.
10
VI.
Könyv- és zeneműtár.
Intézetünk gazdag és értékes könyv- és zeneműtára az elmúlt tanév" folyamán ajándékozások. és vétel következtében további szép fejlődést mutatott. Ezen gyarapodás figyelembevételével a tanévvégi állomány az alábbi:
Könyvek:
Tankönyv ... Zenetudományi Egyéb könyv
27 darab 162 „ 17 „
Összesen: 206 darab
Folyóirat 18-féle, 88 évfolyamban.
Zeneművek:
Tananyag ......
Zongorakivonat ...
Szolisztikus......
Együttes ......
93 darab 15 „ 514 „ 552 „
Összesen: 1174 darab
Nem'' mulaszthatjuk el, hogy mindazoknak, akik a tanév folyamán nagyértékű és nekünk felette becses ajándékaikkal iskolánk könyv-és zeneműtárát gyarapítani szívesek voltak, e helyen is hálás köszönetet ne mondjunk, még pedig:
a M. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak 2 drb. könyv
11 „ zenemű
Bárdos Lajos Zeművészeti Főiskolai tanár úrnak 118 „ „
Rózsavölgyi és Társa zeneműkiadó vállalatnak 6 „ „ szíves ajándékozásáért.
Hangszertár.
Az iskola tulajdonát 7 drb. zongora, 1 drb. 3/4-es gordonka, 1 drb. mélyhegedű képezi.
Az iskola őrzésében és kezelésében áll a helybeli szimfonikus zenekar 4 drb. hangszere.
11
VII.
Növendékhangversenyek.
Növendékeink 6 nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket. E hangversenyeket az iskola hangversenytermében tartottuk meg. A hangversenyek a délutáni órákban voltak és azokon alacsonyabb és magasabb osztályú növendékek egyaránt dobogóra léptek. A leíolyt hangversenyek műsorai voltak:
I. 1948. február 21-én
1 Molnár A. Oh kedves tél zongorán
2 Rowley Kínai fiú
3 Mozart Menüett JJ
4 Rowley Koldus >»
5 Bartók Hol voltál báránykám
Bartók Paraszttánc
6 Zilcher Keringő »
7 Falk G. Este van már... hegedűn kísérte
8 Siklós III. Kis Magyar Rapszódia zongorán
9 Kazacsay Nagymama altatódala n
10 Horváth G. Magyar hangok 11
11 Zilcher Pillangó-játék 11
12 Galuzzi Repülőgépen zongorán 4 kézre
13 Molnár M. Keringő zongorán
14 Kigyósi Kis mese hegedűn kísérte
15 Zilcher Paprika Jancsi zongorán
Zilcher Karikajáték
16 Csajkowszky Polka jí
17 Dushkin A vásár
18 Bach J. S. Polonaise (F)
Purcell Duda
19 Poldini A patak csevegése
20 Haydn Arietta
21 Bartók Elindultam énekelte
Hollósy Esteledik kísérte
22 Chaminade Rigaudon zongorán
23 Vecsey Chanson Nostal- hegedűn
gique kísérte
24 Beethoven Sonatina (G) zongorán
25 Grieg Első primula énekelte
Grieg Csolnakon kísérte
26 Schubert Keringő zongorán
Beke Árpád I. t. 1. o. 1)
Szabó Ágnes I. t. 1. o. 2)
Vargha Ágnes I. t. 1. o. 1)
Szabó Edit I. t. 1. o. 2)
Hajdú Sándor I. t. 1. o. 3)
Gerencsér Piroska I.t.2.o. 2) Perjés Kornél I. t. 2. o. 4) Golenszky Éva
Fritz Mária I. t. 2. o. 1) Tóth Eszter 1.1. 2. o. 1) Lukács Erzsébet 1.1.2. o. 5) Gerencsér Ottilial.t. 3.o. 5) Borgidai Zsuzsa 1.1.3. o. és Péri László 1.1. 3. o. 2) Perjés Ottó 1.1. 3. o. 6) Androsek Ernő 1.1. 3. o. 4) Golenszky Éva
Borgidai Zsuzsa 1.1.3. o. 2)
Vida Magdolna 1.1. 4. o. 2) irsai Szabó István 1.1.4. o. 5)
Beke Izabella 1.1. 4. o. 1)
Bálint Zsuzsi 1.1. 4. o. 5) Noll Ferenc I. t. 5. o. 6) Miilei Ferenc elők. 2. o. 7) Szenten drey Valéria Lukács Ottó 1.1. 4. o. 5) Dunkel Frigyes II. t. 4. o. 4) Szentendrey Valéria Gerencsér Miklósi.! 4.0. 7) Mecsek Margit akad. I. o. 7) Szentendrey Valéria Vámos Mária II. t. 2. o. 2)
12
27 Haydn
28 Strauss R.
29 Hubay
30 Debussy
Zongora trio C dúrban
Hozom néked
álmom Mazurka
Toccata
zongorán Szentendrey Valéria
akad. 3. o. hegedűn Gaál Ákos II. t. 5. o. 8) *gordonka Dr. Tardos Lászlómé énekelte Litvay Piroskaakad. 3. o. 7) kísérte Szentendrey Valéria hegedűn Gaál Ákos II. t. 5. o. 4) kísérte Hegyi Erzsébet zongorán Hegyi Erzsébet akad. 3. o. 1)
Szívességből működik közre.
II. 1948. március 17-én
III. 1948. május 12-én
1 Gurlitt
2 Viski J.
3 Rowley
4 Bartalus
5 Horusitzky
6 Takács Jenő
7 Niemann
8 Bartók
9 Siklós
10 Grecsaninofí
Dal
Bürgözdi bíró A táncos Úgy elmegyek Volt nekem egy
tarisznyám Aratódalocska Esti dal Ej, haj! X. Kis Magyar
Rapszódia Bál után
zongorán Ferincz Mária 1.1. 1. o. 5)
„ Janda Iván 1.1. 1. o. 2)
Takáts Mártái, t. 1. o. 1)
Pál Ferenc I. t. 1. o. 1)
Kudlik Herta 1.1. 1. o. 5) „ Szinetár Mária I. t. 2. o. 1) Pál fi Attila I. t. 2. o. 5) Kis Melinda 1.1. 2. o. 1)
Tóth Márta 1.1. 2. o. 1) ifj. Tóth Márta 1.1. 2. o. 3)
1 Bartók
2 Bartók
3 Bach J. S. Purcell
4 Schubert
5 Beethoven Hollósy
6 Mendelssohn
Falconieri
7 Beethoven
8 Chopin
9 Beriot
10 Schubert Debussy
11 Bartók-Országh
12 Schumann
Délszlávos Lánc-lánc... Polonaise Duda
Az én tanyám
Kontratánc Megy a gőzös A dalnak lenge
szárnyán Te vagy minden
álmom Románcé
Két hangversenytanulmány : c moll és Geszdur
IX. Hegedűverseny Te vagy a csend Csillagos ég Népdalok
Sonata g moll I. tétel
zongorán »
»>
énekelte kísérte
zongorán
énekelte kísérte
hegedűn kísérte
zongorán
hegedűn kísérte énekelte kísérte hegedűn kísérte
zongorán
Vargha Ágnes I. t. 1. o. 1) Beke Izabella I. t. 4. o. 1)
irsai Szabó Istv. 1.1.4. o. 5)
Miilei Ferenc elők. 2. o. 7) Hegyi Erzsébet
Ruttner Pál I. t. 5. o. 5)
Mecsek Margit akad. I. o. 7) Hegyi Erzsébet
Dunkel Frigyes II. t. 4. o. 4) Hegyi Erzsébet
Szentendrey Valéria
akad. 3. o. 1)
Horváth Gyula II. t. 4. o. 4) Hegyi Erzsébet Litvay Piroska akad. 3.0. 7) Hegyi Erzsébet Gál Ákos elők. 5. o. 4) Hegyi Erzsébet
Hegyi Erzsébet akad. 3.0.1)
13
11 Kigyósi
12 Zilcher
13 Rieszner
14 Grecsaninofí
15 Országh
16 Bossi
Takács Jenő Takács Jenő 18 Schubert
17
19 Beethoven
20 Schubert
21 Beethoven
22 Mazas
23 Chopin
Jönnek a katonák
Erdei posta Ha haragszik...
Lovacskám A kis- libapásztor
Babillage Cseremiszdal Rondo Bölcsődal
Menüett
A képmás
Scherzo azEsz-dur Sonatából op. 31. Duo
Két előjáték g-moll és f-moll
hegedűn kísérte zongorán zongorán 4 kézre zongorán hegedűn kisérte zongorán
zongorán
énekelte kísérte hegedűn kísérte énekelte kísérte
zongorán
két hegedűn
zongorán
Szermek Ottó 1.1. 3. o. 4) Ruttner Pál
Erdőfi Erzsébet 1.1. 3. o. 3) Ambrózy Magda 1.1.3. o. 2) és Ambrózy Erzsébeti.t.3.o. Pál Éva I. t. 3. o. 2)
Murányi Lajos I. t. 3. o. 4) Lukács Ottó
Győri Sarolta I. t 4. o. 2) Kapoli István I. t. 5. o. 2)
Balogh Imre elők. 1. o.
tanára 7)
Enge Éva II. t. 1. o. 4) Lukács Ottó
Miilei Ferenc elők. 2. o. Szentendrey Valéria 7)
Hegyi Erzsébet akad. 3. 1)
Dunkel Frigyes II. t. 4. o. és Varga Mária II t. 2. o. 4) Szentendrey Valéria akad. 3. o. 1)
IV. 1948. május 26-án
1 Kókai
2 Gárdonyi
3 Kókai
. Molnár A.
Molnár A. r Gárdonyi ö Viski
6 Bartók
7 Falk
8 Wolf
9 Zilcher
10 Farkas F.
11 Tansmann
12 Falk
13 Grecsaninofí
14 Csajkowsky
15 Molnár-Kern
16 Poldini
17 Poldini
Dal a fehér almafáról zongorán Kirje, kirje kisdedccske ,, Kis bölcsődal „
Kiskacsa fürdik Mondd csak nekem " Már minálunk Érik a szőlő "
Icike, picike
Népdal átirat
Cigányoknál Polonaise Bordal Patinette
Népdal átirat
Fecsketánc
Induló
Polka
Ellopták szívemet Zöld erdőben Gnóm tánc Sajkadal
hegedűn kísérte zongorán
hegedűn kísérte
Lasky Mária I. t. 1. o. 5 Bérezés Gabr 1.1. 1. o. 2 Büki Géza 1.1. 1. o. 6
Gazdag Györgyi 1.1.1. o. 1
Frühwirth Mária 1.1.1. o. 2
Kézdi Balázs I. t. 2. o. 1
Tislér István I. t. 1. o. 4 Gerencsér Miklós
Szakonyi Hedvig I.t. 2.o. 2
Mustos Márta I. t. 3. o. 2
Gazdag István I. t. 3. o. 1
Tánczos Júlia I. t. 3. o. 1
Gál Zoltán 1.1.1. o. 4 Gerencsér Miklós
zongorán Borgidai Zsuzsa 1.1. 3. o. 2
„ Simon Gizella I. t. 3. o. 5 énekelte Fonay Zsuzsa elők. 1. o. 7 kísérte Szentendrey Valéria zongorán Szittár Mária 1.1. 4. o. 2 Bálint Zsuzsa 1.1. 4. o. 5
14
18 Országh
19 Schütt
20 Franz
21 Chopin
22 Bartók-
Országh
23 Beethoven
Keringő Canzonetta Eljött a párom Mazurka [a] Magyar népdalok Menüett és Presto
hegedűn Kamper István 1.1. 3. o. 4)
kísérte Vámos Mária
zongorán Borsányi Éva 1.1. 5. o. 2)
énekelte Mátés Katalin elők. 2. o. 7)
kísérte Hegyi Erzsébet
zongorán Golenszky Éva II. t. 2. o. 2)
hegedűn Dunkel Frigyes II. t. 4. o. 4)
kísérte Hegyi Erzsébet
Hegyi Erzséb. akad. 3. o. 1)
V. 1948. június 3-án
1 Bach J. S.
2 Jensen
Delibes Radnai
3 Chopin
4 Puccini
5 Chopin
6 Debussy
7 Schumann
Toccata és fuga [e] Jöjj drága arc Suson
Varrólány dala Két hangv.-tanulm. a moll és F din-
Mimi áriája a Bohémélet c. op. I. felv.-ból
Scherzo [b] Ária a Tékozló fiu c. lírikus jelenetekből
Sonata [g]
I. Prestissimo
II. Andantino
III. Scherzo Mol.Pres.
IV. Rondo Presto
zongorán SzentendreyV. akad. 3. o. 1)
Mecsek Margit akad. 1. o. 7) Szentendrey Valéria
énekelte kísérte
zongorán
énekelte kísérte zongorán énekelte kísérte
Hegyi Erzsébet akad. 3. o. 1)
Litvay Piroska akad. 3. o. 7) Hegyi Erzsébet Szentendrey V. akad. 3.0.1) Litvay Piroska akad. 3.0. 7) Hegyi Erzsébet
zongorán Hegyi Erzsébet akad. 3.0.1)
Megjegyzés: 1) Kerekes Irén, 2) B. Honti Ilona, 3) Szentendrey Valéria, 4) Ivánkovits Ferenc, 5) Vojnich Jádrich Erzsébet, 6) Klatt Aurél, 7) I. Witzenetz Jolán, 8) a kamarazene tanszakon Kerekes Irén tanár növendéke.
15
VIII.
Tanári testület.
Név Képesítése Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanított Megjegyzés
1 Ivánkovits Ferenc áll. kép. oki. hegedűtanár igazgatóh., az iskola megbízott vezetője 1936. szept. 7. óta hegedűt, karéneket
2 Kerekes Irén áll. kép. oki. zongoratanár rendes tanár 1927. szept. 12. óta zongorát, kamarazenét a könyv-és zeneműtár őre
3 Dr. Baksa Gézáné Honti Ilona »Í » » >» 1930. nov. 5. óta zongorát a tanári értekezletek jegyzője
4 Ivánkovits Ferencné Witzenetz Jolán áll. kép. oki. magánénektanár 1937. szept. 1. óta magánéneket, játékos osztályt és zenetörténelmet
5 Vojnich ládrich Erzsébet zágrábi zeneakadémiát végzett és működési engedélyt nyert zongoratanár óraadó tanár 1943. szept. 1. óta zongorát
6 Klatt Húréi prágai zeneakadémiát végzett és működési engedélyt nyert zongoratanár 1947. nov. 10. óta a
7 Rácz Alajos áll. kép. oki. egyházkarnagy óradíjas tanár 1945. nov. 1. óta zenei alapismereteket, összhangzattant, modulációt
8 Szentendre* Valéria a Zeneművészeti Főiskola III. akad. oszt.-ból vizsgázott és működési engedélyt nyert megbízott kisegítő óradíjas zongorát megbízása átmeneti jellegű volt
1 ■ 1
16
I.
A növendékek névsora.
Név Főtanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Alpár Zsuzsanna zongora alsó 1 Vojnich
Ambrózy Erzsébet » íí 3 B. Honti
Ambrózy Magdolna » »» 3 íí
Androsek Ernő hegedű 3 Ivánkovits
5 Auer Mátyás ének elők. 1 I. Witzenetz
Bakos Mária »» 1 ÍÍ
Balogh Imre i> »? 1 íí
Barabás Margit zongora közép 1 B. Honti
Báron Péter hegedű alsó 1 Ivánkovits
10 Bálint Zsuzsanna zongora >? 4 Vojnich
Bánfalvi László Í» íj 2 Kerekes
Bánlaky Cecilia »» V 1 B. Honti
Bede Imre hegedű » 1 Ivánkovits
Bedő László íí „ 2 íí
15 Beke Árpád zongora ÍJ 1 Kerekes
Beke Izabella JJ 4 íí
Bellér Sándor JJ 1 Klatt
Benedek József JJ 1 Kerekes
Berentés Sándor JJ 1 Szentendrey
20 Berki Anna JJ 2 Vojnich
Berényi Jolán JJ 3 B. Honti
Bérezés Gabriella íí JJ 1 íí
Biba Sándor ÍJ JJ 4 Kerekes kimaradt
Borgidai Zsuzsanna jj JJ 3 B. Honti
25 Boross Györgyi jj JJ 1 Vojnich
Borsányi Éva jj JJ 5 B. Honti
Borváry Ágpta jj JJ 3 Kerekes
Büki Géza jj JJ 1 Klatt
Dárday Erzsébet játékos - I. Witzenetz
30 Deáky Emma zongora alsó 2 B. Honti
Dérfalvy István íí jj 1 Vojnich
Dolmányos Mária íí JJ 1 Szentendrey
Dolmányos Zsuzsanna íí jj 2 »
Dombos László íí íí 1 Klatt
35 Dömötör Ilona n íí 3 Vojnich
Dömötör László » íí 3 íí
Dömötör Miklós íí íí 1 íí
Dunkel Frigyes hegedű közép 4 Ivánkovits
Enge Éva íí ÍÍ 1 »»
40 Erdőfi Erzsébet zongora íí 3 Szentendrey
Erdőfi László íí 2 Klatt
Farkasházy Terézia ének elők. 1 I. Witzenetz
17
Név Fő- tago- >> Tanár Meg-
tanszak zat SÍ ce O jegyzés
Ferincz Mária zongora alsó 1 Vojnich
Fonay Zsuzsanna 11 4 B. Honti
45 Fonay Zsuzsaiina ének elők. 1 I. Witzenetz
Fridrich Kornél zongora alsó 1 Vojnich
Fritz Mária 11 ii 2 Kerekes
Frühwiit Mária il 1 B. Honti
Fülöp Botond játékos - I. Witzenetz kimaradt
50 Fülöp Csaba 11 - - 11 kimaradt
Gazdag Györgyi zongora alsó 1 Kerekes
Gazdag István JJ ii 3 ii
Gál Ákos hegedű közép 5 Ivánkovits
Gál Zoltán alsó 1 11
55 Gábor Jenőné Pék A. ének akad. 1 I. Witzenetz
Geiger Klára zongora alsó 2 Vojnich
Gelencsér Márta yy 1 Klatt
Gelencsér Piroska yy 2 B. Honti
Gerencsér Éva játékos - I. Witzenetz
60 Gerencsér László 11 - - 11
Gerencsér Miklós zongora alsó 4 Klatt
Gerencsér Ottilia » 3 Vojnich
Gerentsér Imre n 1 Klatt
Gerentsér Mihály alsó 1 Kerekes
65 Golenszky Éva n közép 2 B. Honti
Golenszky Ferenc hegedű alsó 1 Ivánkovits
Gozdán Sarolta zongora 5? 1 B. Honti
Grátz Éva 11 11 4 Vojnich
Gyimóthy Éva ii 11 2 Szentendrev
70 Győry Sarolta ii 11 4 B. Honti
Gyurka Erzsébet yy 11 2 Kerekes
Hajdú Sándor ii yy 2 Szentendrey
Harangozó Éva ii ii 2 Kerekes
Háhn Éva ii ii 1 Szentendrey
75 Hegedűs István ének elők. 1 I. Witzenetz
Hegedűs Magdolna zongora alsó 1 Szentendrey
Hegedűs Rózsa ii ii 2 JJ
Hegyi Anna ii ii 1 Vojnich
Hegyi Erzsébet yy akad. 3 Kerekes
80 Hencz Anna ii alsó 2 Szentendrey
Hetyei Emilia yy >5 1 Klatt kimaradt
Hetyei Mária ii 11 1
Hoffer Piroska ii 11 1 Szentendrey
Horváth András hegedű 11 2 Ivánkovits eltávolítva
85 Horváth Csaba zongora 11 1 Klatt
Horváth Erzsébet 11 11 1 Vojnich ; >.í
Horváth Erzsébet ének elők. 1 I. Witzenetz *
Horváth Gyula hegedű közép 4 Ivánkovits kimaradt
Horváth József » alsó 1 >>
18
Név Fő- Tago- § Tanár
tanszak zat N 03 o
90 Horváth László zongora alsó 1 Szentendrey
Horváth Magdolna >> ?> 5 Vojnich
Horváth Pál hegedű íj 1 Ivánkovits
Horváth Tibor zongora hegedű ii 1 Szentendrey
Imrei László ii 1 Ivánkovits
95 Ipolyi György zongora ii 3 Kerekes
Jaksits Imre ének elők. 2 t Witzenetz
Janda Iván zongora alsó 1 B. Honti
Janda Klára >? 3 >>
Joó Imre hegedű közép 3 Ivánkovits
100 Joős István zongora alsó 1 Vojnich
Kamper István hegedű 2 Ivánkovits
Kapoli István zongora 5 B. Honti
Kapoli Mária >> 4 Klatt
Kele Éva >> >> 4 Vojnich
105 Kele István >> 2 ii
Kelemen Ferenc játékos - I Witzenetz
Kelemen Klára zongora alsó 1 Vojnich
Kenyeres Erzsébet játékos — - I. Witzenetz
Kenyeres Margit zongora alsó 4 Kerekes
110 Kerényi Katalin játékos — - I. Witzenetz
Keszler Anna zongora alsó 2 Klatt
Kézdi Balázs >> 2 Kerekes
Kiss Melinda >> >> 2 11
Kiss Magdolna J ? J> 1 Klatt
115 Kiss Márta M 1 i>
Kordics Magdolna játékos — - I. Witzenetz
Koronczy Edit zongora alsó 5 B. Honti
Kotlár Lászlóné ének elők. 1 I. Witzenetz
Kovács Ilona zongora alsó 4 Kerekes
120 Kozinczky Károly >> 1 Klatt
Kozinczky Károly ének elők. 1 I. Witzenetz
Köves Ida hegedű alsó 3 Ivánkovits
Kövesi Gyula György 11 1 ii
Kőfalusy Mária játékos - - I. Witzenetz
125 Kőfalvy Csaba hegedű alsó 1 Ivánkovits
Kudlik Herta zongora ii 1 Vojnich
Kudlik Márta ii 1 >>
Lakatos János hegedű ii 2 Ivánkovits
Lasky Mária zongora ii 1 Vojnich
130 Litvay Piroska ének akad. 3 I. Witzenetz
Lovászi Ferenc li elők. 1 >>
Lukács Erzsébet zongora alsó 2 Vojnich
Lukács Ottó n 4 11
Majczen Mária n M 1 11
135 Markó Géza hegedű közép. 1 Ivánkovits
Májon Benitó zongora alsó 1 Vojnich
Megjegyzés
kimaradt
kimaradt
kimaradt
kimaradt
id
Név Főtanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Mátés Katalin ének elők. 2 I. Witzenetz
Mátyus László 11 11 2
Mecsek Margit 11 akad. 1 >>
140 Miilei Ferenc 11 elők. 2 ÍJ
Molnár János zongora alsó 1 Szentendrey kimaradt
Molnár Livia n ii 3 Vojnich
Molnár Tibor hegedű ii 1 Ivánkovits
Móger Györgyi zongora ii 3 Szentendrey
145 Murányi Lajos hegedű ii 3 Ivánkovits
Mustos Márta zongora ii 3 B. Honti
Nagy Ibolya ii 4 Kerekes
Nagy Ibolya ének elők. 1 I. Witzenetz
Nagy Mária Lucia zongora alsó 1 Szentendrey
150 Nagy Miklós 5) V 1 Klatt
Nagy Tibor 11 11 1 Vojnich
Nolí Ferenc 11 5 Klatt
Orbán Valéria játékos — 2 I. Witzenetz kimaradt
Padányi Márta zongora alsó 2 Szentendrey
155 Papp Mária ii ii 2 Vojnich
Paulovits Gabriella ii \ 19 2 B. Honti
Pál Éva ii ii 3 ii
Pál Ferenc ii ii 1 Kerekes
Pálfy Attila ii ii 2 Vojnich kimaradt
160 Pálmai Matild ii ii 1 Klatt
Perjés Kornél hegedű ii 1 Ivánkovits
Perjés Ottó zongora ii 3 Klatt
Pethő Ágota ii ii 1 11
Péri László ii i >> 3 B. Honti
165 Pfeiffer Gizella ii közép 1 11
Pinke Mária ii alsó 2 11
Pintér Éva hegedű ii 4 Ivánkovits
Polai Ibolya zongora ii . 1 Szentendrey
Pörneezi András ii ii 1 Vojnich
170 Puha Ágnes ii ii 3 JJ
Radnai Zsuzsanna ii ii 1 Klatt
Rafíay Jenő - ii ii 1 li
Rábai Teréz ii közép 1 B. Honti kimaradt
Reisch Béla ii alsó 5 Kerekes
175 Reisch Mária ii közép 1
Reiter Éva alsó 1 Klatt
Rinfel Józseí hegedű ÍÍ 1 Ivánkovits
Ritter Endre Tibor ÍJ >) 2 M
Ritter Hedvig zongora rí 1 Klatt
180 Rózsafi Lajos hegedű )> 1 Ivánkovits
Ruttner Pál zongora 5 Vojnich
Savanyú Mária ii '' l Klatt
Savolász Józseí 11 ÍJ 1
20
Név Főtanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Schmidt Edit zongora alsó 1 Szentendrey
185 Simon Gizella Jí ÍÍ 3 Vojnich
Simon István játékos — - I. Witzenetz kimaradt
Sipos Hajnalka zongora alsó 1 Vojnich
Sipos Magdolna íí 1 Klatt
Sipos Mária JÍ íí 1 Vojnich
190 Sklenszky Ferenc hegedű íí 2 Ivánkovits
Somfai Rozália zongora 11 1 Klatt
Somogyi András hegedű 11 1 Ivánkovits
Sólyom Klára zongora ír 1 B. Honti
Szabó Ágnes Í» íí 1 ''11
195 Szabó Edit ÍÍ íí 1 íí
Szabó István ÍÍ íí 4 Vojnich
Szabó Olga ÍJ íí 1 íí
Szakonyi Hedvig ?í íí 2 B. Honti
Szentendrey Valéria Í> akad. 3 Kerekes
200 Szentendrey Valéria ének elők. 2 I. Witzenetz
Szermek László hegedű alsó 1 Ivánkovits
Szermek Ottó 11 í» 3 ÍÍ
Szever Edit zongora íí 1 Klatt
Szinetár Mária >> ÍÍ 2 Kerekes
205 Szittár Mária 11 ÍÍ 4 B. Honti
Takács Kálmán 11 Í» 1 ÍÍ
Takáts Márta 11 ÍÍ 1 Kerekes
Tamás János 11 ÍÍ 2 ÍÍ
Tamás Róza 11 ÍÍ 5 ÍJ
210 Tardos László hegedű )Í 1 Ivánkovits
Tánczos Julianna zongora ÍÍ 3 Kerekes
Tislér István hegedű ÍÍ 1 Ivánkovits
Tóth Eszter zongora ÍÍ 2 Kerekes
Tóth Iván íí ÍÍ 2 Szentendrey
215 ifj. Tóth Márta íí ÍÍ 2 ÍÍ
id. Tóth Márta íí JÍ 2 Kerekes
Törzs Ferenc hegedű ÍÍ 1 Ivánkovits
Tüttő Amália zongora ÍÍ 3 B. Honti
Tüttő Ilona ÍÍ közép 3 íí
220 Tüttő Ilona ének elők. 1 I. Witzenetz
Vadász Gyula ÍÍ ÍÍ 2 íí
Vandra Károly zongora alsó 5 Klatt
Vaska Ferenc játékos — - I. Witzenetz
Varga Mária hegedű közép 1 Ivánkovits
225 Varga Mária ének elők. 1 I. Witzenetz
Varga Valéria zongora alsó 1 Vojnich
Vargha Ágnes ÍÍ ÍÍ 1 Kerekes
Vargha Mária ÍÍ ÍÍ 1 ÍÍ
Vargha Tibor hegedű ÍÍ 1 Ivánkovits
230 Vámos József zongora >Í 1 Kerekes
21
Név Tő-tanszak Tagozat Osztály Tanár Megjegyzés
Vámos Mária zongora közép 2 B. Honti
Vida Magdolna alsó 4 >>
Viola Kálmán hegedű >> 3 Ivánkovits
Virágh Márton >» 2 >>
235 Wilhelm László zongora >> 1 Klatt
Wuscher Anna hegedű >> 2 Ivánkovits
Wuscher Béla >> 1 >>
Ziegler György zongora 1 Klatt kimaradt
Ziegler Ilona >> >> 1 jj
22
X.
Tájékoztató az 1948—49. tanévre.
Az új tanévben az alábbi főtanszakokon folyik oktatás az összes előírt melléktanszakokkal.
1. Zongora.
2. Hegedű.
3. Magánének.
4. Zenetanulási előkészítő (játékos osztály).
5. Szabad iskola.
Beiratás szeptember hó 1-én és 2-án d. e. 9—12-ig és d. u. 3—6-ig.
Az új tanévre vonatkozó beíratási díjakat és tandíjakat az iskola hirdetőtábláján közölni fogjuk.
A beiratás az egész tanévi tandíj megfizetésére kötelez, mely félévenként előre 2 részletben, vagy pedig havonta minden hó 8-áig előre fizetendő, tekintet nélkül a mulasztásokra és szünetekre. Kimaradni csak elköltözés vagy olyan súlyos és tartós betegség esetén lehet, mely a zenetanulást lehetetlenné teszi. E körülményeket haladéktalanul be kell jelenteni és igazolni kell.
Két vagy több tanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beíratási díj esedékes.
Minden olyan új növendéknek, aki valamely főtanszakon nem a legalsó osztályt kívánja látogatni, amennyiben nem rendelkezik zeneiskolai bizonyítvánnyal, vizsgát kell tennie. Ezen vizsga alapján nyer osztálybasorolást.
A növendékek gyakorlási díj ellenében az iskolában gyakorolhatnak.
Tandíjkedvezmény iránti kérvények az I. félévben október l-ig, a II. félévben március l-ig a polgármesternek címezve az iskola igazgatóságának nyújtandók be. A kérvényhez szegénységi bizonyítványt kell csatolni.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Az ének és zene a művelődés y szolgá-
latában ..........................................3
II. Az 1947—48. tanév története..................5
III. Statisztikai adatok ..............................7
IV. Hatóságok, felügyelet ........................9
V. Tananyag ..........................................9
VI. Könyv- és zeneműtár ........................10
VII. Növendékhangversenyek ..................11
VIII. Tanári testület....................................15
IX. A növendékek névsora ........................16
X. Tájékoztató az 1948—49. tanévre............22