Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.93 MB
2021-08-11 10:28:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
26
91
Rövid leírás | Teljes leírás (39.36 KB)

Nagykanizsai Városi Zeneiskola
értesítője
az 1929-30. tanévről
IV. évfolyam
Szerkesztette: Vannay János igazgató
Nagykanizsa, 1930.
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
6724

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ERTESITOJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
IV. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSAI VÁROSI ZENEISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
IV. ÉVFOLYAM
SZERKESZTETTE: VANNAY JÁNOS
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1930. GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 6724
I. A tanév története.
Iskolánk a most lefolyt tanévvel fennállásának 4. évét fejezte be. A hiven teljesített munka jóleső érzésével és nyugodt lelkiismerettel állapíthatjuk meg, hogy e tanévben is eredményesen teljesítettük kötelességünket nemzeti és városi zenekultúránk szolgálatában. Művész-paedagógiai működésünk jelentőségét, de elsősorban zeneiskola fentar-tásának és fejlesztésének szükségességét igazolják ama tények, melyek azt mutatják, hogy e város nyomasztó gazdasági helyzete közepette sem csökkent a zenetanulási kedv és hogy a muzsika iránti fokozódó érdeklődés nemcsak hangversenyeink állandóan emelkedő látogatottságában, hanem az iskola növendéklétszámában is kifejezésre jut.
Hogy a természetes fejlődés szabad utja biztosíttatott, az első sorban Dr. Sabján Gyula m. kir. kormányfőtanácsos urnák, Nagykanizsa ny. polgármesterének köszönhető, aki nemcsak az iskola felállításával, hanem annak céltudatos kiépítésében tanúsított nagyfokú megértésével és jóindulatával hervadhatatlan érdemeket szerzett. E tanévben történt nyugalombavonulása alkalmával e helyen is hálaérzéssel mondunk köszönetet hathatós és sok gyümölcsöt hozó támogatásáért.
Paedagógiai munkásságunkat és művészi céljainkat illetőleg sok reménnyel és nagyfokú bizakodással üdvözöljük az iskolát fentartó város polgármesteri székében Dr. Krátky István urat, városunk zenei életének oszlopos tagját, kinek előbbi hivatali működése alatt, mint az iskola ügyeit előadó polgármesterhelyettes-főjegyző élvezett jóakaratú támogatását és megértő készségét e helyen is melegen köszönjük.
De meleg szívvel üdvözöljük Dr. Kaufmann Lajos polgármester-helyettes-főjegyző urat is, mint iskolánk ügyeinek jóindulatu és megértő uj előadóját.
Az elmúlt tanévvel az iskola tervszerű kiépítésének uj és igen fontos állomását értük el: szeptember havával felállítást nyert a gordonka főtanszak is. Ezzel a legfontosabb és egy város zenekultúrájában nélkü- -lözhetetlen főtanszakok megszervezése egyelőre befejezést nyert. E tanszak vezetésére Garai Margit, Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár nyert meghívást.
A fuvótanszak vezetésére az elmúlt tanévekben alkalmazott Eckhardt Antal helyébe ugyancsak szeptember havában Schiller János Zeneművészeti Főiskolát végzett klarinét-tanár, áll. kép. oki. katonakarmester kapott megbízatást.
Az elmúlt tanévben volt növendékeink közül Horváth Károly az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskolára, a zeneszerzés főtanszakon (I. akadémiai osztályba) rendes növendékként felvételt nyert (Vannay János igazgató növendéke)
A tananyagban az elmúlt tanévben némi változás állott be, amennyiben az eddigi Chovan zongoraiskola I. kötete helyett Molnár — Senn—Kálmán zongoraiskola lett a zongorafőtanszak I. osztályába bevezetve.
3
A tanév szeptember 3-ával nyilt meg. A pótbeiratás, pót, javító és felvételi vizsgálatok lehajlása után a rendes tanítás szeptember 6-án kezdődött és minden megszakitás nélkül junius hó 14-ig tartott. A tanévvégi vizsgálatokat junius hó 16—25. között tartottuk meg.
Az intézet tanári kara mindent elkövetett, hogy a növendékekben a kötelességtudás meggyökereztetését elősegítse és az akaraterőt, a szorgalmat és a becsületes munka szeretetét ébren tartsa, valamint a művészi teljesítménynél elengedhetetlen fegyelmezettséget előmozdítsa. Ezeknek megfelelően a mulasztásokat is igen szigorúan ellenőriztük. Jó részben ezeknek tudható be az, hogy a lefolyt tanév alatt nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő.
A szülőkkel való érintkezés kimélyitésére korábban rendszeresített fogadóórákat e tanévben is fentartottuk. Kívánatos volna, ha a növendékek helyes zenei képzése érdekében a szülők mentől gyakrabban tájékozódnának a fogadóórákon gyermekeik .előrehaladásáról és utmutatást szereznének az esetleg észlelt hiányok pótlására vagy a tapasztalt rendellenességek kiküszöbölésére.
A tanév folyamán iskolánk megfelelő hangversenydobogóval, valamint minden tanterem 1—1 oktatótáblával szereltetett fel.
A hangszerek állaga az elmúlt tanévben nem változott.
Az intézeti könyv és zeneműtár a tanév folyamán részben adományozás, részben vásárlás utján 9 könyvvel és 64 drb. hangjeggyel gyarapodott és igy a könyvek száma 62 drb.
folyóiratoké 22 „
összesen: 84 drb. hangjegyeké pedig 254 drb.
Immár szűkösnek bizonyuló helyiségünkben tartotta próbáit az újonnan alakult Szimfonikus Zenekar, valamint az Ipartestületi Dalárda is
♦ 1 II. Statisztikai adatok.
Beiratkozott
1926—27. tanévre
... 99 növendék
1927—28. „ ......... 155
1928—29. „ ......... 193
1929—30. „ ......... 202
ebből
zongorára, hegedűre, gordonkára, énekre, fuvó [ütő] hangszerre
ÖSSZ6S6Ü
1926— 27. tanévre 55 18 - 11 15 99
1927—28. „ 86 34'' — 13 22 155
1928—29. „ 106 36 — 19 32 193
1929—30. „ 103 37 7 22 33 202
Az iskolát 1928—29. 1929—30. tanévben
93 100 leány [asszony] 100_102 fiu [férfi]
összesen 193 140 53
összesen 193
202
159 helybeli 43 vidéki
202 növendék látogatta.
Kimaradt 1928—29. tanévben 16
1929—30.
17 növendék.
foglalkozása
A növendékek az 1929—30. tanévben
önálló keresettel bir 34 háztartásbeli 39
más iskola tanulója 129
összesen 202
életkora
7—10 éves 33 11—15 „ 60 16—20 „ 77 21—24 „ 13 25 éven felüli 19 202
Szülők foglalkozása az 1929—30. tanévben földbirtokos 4 kereskedő [önálló] 23 értelmiségi
földmives 3 kereskedő [alkalm.] 2
gyáros [nagyiparos] 2 közalkalmazott 63 iparos [önálló] 21 katona 10
iparos [alkalmazott] 3 magántisztviselő 26
maganzo
nyugdíjas
egyéb
15 13 15 2
összesen 202
III. Nyilvános működés.
A f. tanév folyamán növendékeink négy nyilvános hangversenyen mutatták be készültségüket. E hangversenyek közül hármat a Kaszinó nagytermében, egyet pedig iskolánkban tartottunk meg. A Kaszinóban lefolyt hangversenyek műsorai voltak:
L 1930. január 30-án.
1. Csajkovszki: Reggeli ima. Játszotta az iskola kis fuvókara. Tanár:
Schiller János.
2. Schubert: Ecossaise. Zongorán négy kézre: Schleiffcr Györgyi (II. t.
1. o.) és Widder Erzsébet (II. t. 1. o.) Tanáruk a kamarazene tanszakon: Garai Margit.
3. a) Kazacsay: Nagymamácska altatódalt énekel. Zongorán: Szigriszt
László (I. t. 2. o.) Tanár: Biró Katalin.
b) Bartók: Gyermekeknek (22). Hemmert Erzsébet (I. t. 1. o.)
c) Grecsaninoff: Etüde és Mazurka. Kaufmann Klári (I. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
4. Bloch: Egyedüllét. Hegedűn: Perlaky Gabriella (I. t. 1. o.), kisérte:
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
5. a) Scott: Vasárnap reggel \ Zongorán: Wagner László (I. t.
b) SchmidH. C.: Alla Marcia. / 2. o.)
c) Bartók: Gyermekeknek (12. sz.) Heisler Klári (I. t. 2. o.) Tanár:
Kerekes Irén.
d) Kazacsay: Az öcsike játszik. Vermes Kató (I. t. 2. o.). Tanár:
F. Pásztor Irma.
6. Bloch: Románcé. Hegedűn: Vermes István (I. t. 2. o.) Kisérte: Mjazovszky
Olga (II. t. 1. o.) Tanár: L. Weber Margit.
7. a) Radnai: A medvetáncoltató. Zongorán: Horváth Irma (I. t. 3. o.)
b) Radnai: Kutyakopogós. Klaszán Zsuzsa (I. t. 4. o.) Tanár: Biró
Katalin.
c) Siklós: Virágok között. Fehér Endre (I. t. 4. o.) Tanár: Vannay János.
d) Kazacsay: Hintaló. Ungár Edith (I. t. 4. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
8. Böhm: Ricordo di ballo. Hegedűn: Parti Gábor (I. t. 4. o.) Kisérte:
Berger Ibolya (II. t. 4. o.) Tanár: L. Weber Margit.
9. Schubert: Jó éjt. Énekelte: Gábor Imre (elők. 1. o.) Kisérte: Berger
Ibolya (II. t. 4. o.) Tanár: Jászay Margit.
10. a) Schumann: Idegen ember. Zongorán: Metz Viktor (I. t. 4. o.)
Tanár: Kerekes Irén. b) Radnai: Kukoricafosztás. Krátky Mária (I. t. 5. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
11. a) Schumann: Esti dal. \ Zongorán: Koós Margit (II. t. 2. o.) b) „ Szökőkútnál j és Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.)
Tanár a kamarazene tanszakon: Garai Margit.
12. Rieding: Concertino. Hegedűn: Ziegler Mátyás (II. t. 2. o.) Kisérte:
Berger Ibolya (II. t. 4. o.) Tanár: L. Weber Margit.
13. Kodály: Esik a városban. Zongorán: Virágh Anna (II. t. 1. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma.
14. a) Giordano: Caro mio ben. I Énekelte: K. Fleischer Etelka (elők. b) Rubinstein: Asra. ) 2. o.) Kisérte: Müller Bella (II. 1.1. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
6
15. Mendelssohn: Fonódul. Zongorán: Hirsch Magda (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
16. Debussy: Doctor Gradus ad Parnassum. Zongorán: Rosenfeld Berta
(II. t. 3. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
17. a) Debussy: A lenhaju lány. ( Zongorán: Berger Ibolya (II. t. 4. o.) b) Albeniz: Seguidilla. ( Tanár: Kerekes Irén.
18. Seitz: Növendékverseny I. tétel Hegedűn: Havas Andor (II. t. 5. o.)
Kisérte: Rosenfeld Berta (II. t. 3. o.) Tanár: L. Weber Margit.
19. Hándel: Largo. Előadta az iskola kis zenekara. Tanár: Schiller János.
II. 1930. március 12-én. Magyar szerzők műveiből.
1. a) Bartók: 2 magyar dal. Zongorán Gartner Éva (I. t. 1. o.)
b) Bartók: Népdal, Kanásztánc. Halász Magda (I. t. 1. o.)
c) Molnár A.: Rontó Pál elszökik. Kaufmann László (I. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
2. Bloch: Mazurka. Hegedűn: Németh Lajos (I. t. 3. o.), kisérte Rosenfeld
Berta (II. t. 3. o.) Tanár L. Weber Margit.
3. a) Kazacsay: Tódor bácsi. Zongorán: Elek György (I. t. 2. o.)
b) Molnár A.: Rontó Pál. Rosenberger Ilona (I. t. 2. o.)
c) Kazacsay: Nagypapa mesél. Révész Zsuzsa (I. t. 2. o.)
d) Bátor: Nagymama táncol. Biró Pál (I. t. 3. o.)
e) Herzíeld: Lovasdal. Erős Mária (I. t. 3. o.) Tanár: Biró Katalin.
4. Bloch: Bolero. Hegedűn: Somogyi Dénes (I. t. 4. o.), kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
5. a) Poldini: Valse-Barcarolla. Zongorán: Orbán Erzsébet (I. t. 3. o.)
b) Kazacsay: Anyácska. Kertész Endre (I. t. 3. o.)
c) Herzfeld: Altatódal, Bölcsődal. Weiss Anna (I. t. 3. o.)
d) Siklós: Valse. Brónyai Anna (I. t. 4. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
6. Kigyósi: Facipős tánc. Hegedűn. Francsits Ferenc (I. t. 3. o.), kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
7. a) Siklós: Vágyakozás. Zongorán: Szaváry Erzsébet (I. t. 3. o.)
b) Bartók: Tót legények tánca. Wagner Zsuzsa (I. t. 3. o.)
c) Poldini: Ördögtánc. Ungár Etelka (I. t. 4. o.)
d) Várkonyi: Induló. Gabsovits Anna (I. t. 4. o.)
e) Hermann'' Gavotte. Vegele Márta (I. t. 4. o.) Tanár: Kerekes Irén.
8. Szente: Scherzo. Zongorán: Stern Magda (I. t. 5. o.) Tanár: F.
Pásztor Irma.
9. a) Siklós : Kis kertemben. I Énekelte Ptoer József (elők. L o.) b) Vannay: Kuruc legeny buja. J
kisérte Rosenfeld Berta (II. t. 3. o.) Tanár: Jászay Margit.
10. Szendy: Melódia. Hegedűn: Turzer János (II. t. 1. o.), kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
11. Vannay: Apródinduló. Zongorán: Schleiffer Györgyi (II. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
12. Bloch: III. Kis Magyar Ábránd. Hegedűn: Preszl András (II. t. 2. o.),
kisérte Rosenfeld Berta (II. t. 3. o.) Tanár: L. Weber Margit.
13. Bartók: Este a székelyeknél. Zongorán: Horváth Etelka (II. t. 2. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma.
14. Huber: Zongorahármas (C.) Zongorán: Hirsch Magda (II. t. 1. o.),
hegedűn: Havas Andor (II. t. 5. o.), gordonkán: Barabás Dezső (II. 1.1. o.) Tanár a kamarazene tanszakon: Garai Margit.
15. Siklós: Fekete billentyűk tánca. Zongorán: Koós Margit (II. t. 2. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
7
III. 1930. május 21-én.
1. aj Zilcher: Menuette, zongorán Nagy Márta (I. t. 1. o.)
b) Niemann: Kakuk. Schneer János (I. t. 1. o.) Tanár: Biró Katalin.
2. Kigyósi: Gyermekdal, hegedűn Zsifkovits Magda (I. t. 1. o.), kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
3. aj Haydn: Menuette, zongorán Ladeczky Emilia (I. t. 1. o.)
6J Bartók: Gyermekeknek (27. sz.), Hemmert Erzsébet (I. t. 1. o.) Tanár: Kerekes Irén.
4. Bloch: Ballada, hegedűn Lemberkovics Alajos (I. t. 1. o.), kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár L. Weber Margit.
5. a) Le Couppey: Bourrée, zongorán Kutassy Alice (I. t. 1. o.)
b) Bach: Polonaise (g) Induló (Es) Vermes Kató (I. t. 2. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
cj Bartók: Parasztnóta. Szigriszt László (I. t. 2. o.) Tanár: Biró Katalin.
6. Kigyósi: Dallam, hegedűn Somogyi Magda (I. t. 1. o.) kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
7. aj Bertini: Induló, zongorán Wagner László (I. t. 2. o.)
bj Csajkovszki: Pacsirta. Metz Mária (I. t. 3. o.) Tanár: Kerekes Irén. cj Siklós: Változatok. Szabó Mária (I. t. 3. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
8. Horváth: Idylle, hegedűn Begidsan Andor (I. t. 1. o.) kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
9. aj Siklós: Virágok között, zongorán Horváth Irma (I. t. 4. o.)
bj Hermann: Idylle, Klaszán Zsuzsa (I. t. 4. o.) Tanár: Biró Katalin.
10. Sitt: Praeludium, hegedűn Hovány Árpád (I. t. 3. o.) kisérte
Mjazovszky olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
11. a) Zilcher: Fonódal, zongorán Ungár Edith (I. t. 4. o.)
bj Niemann: Gavotte, Hódosi Zsuzsanna (I. t. 5. o.) Tanár: F. Pásztor Irma.
12. Bloch: Kis Magyar ábránd, hegedűn Kiss Rózsi (I. t. 4. o.) kisérte:
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
13. Dohnányi: Keringő (fis, op 3), zongorán Szabó Klára (1. t. 5. o.) és
Metz Viktor (1. t. 4. o.) Tanár: Kerekes Irén.
14. aj Schumann: A két gránátos | énekelte Fabick Tivadar (elők. l.o.) bj Hollósy: Fordulj kedves lovam (kisérte Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.)
Tanár Jászay Margit.
15. aj Pikhéty: Capriccioso, zongorán Krátky Mária (1. t. 5. o.)
bj Mussorgski: Gopak, Virágh Anna (II.t. l.o.) Tanár F. Pásztor Irma.
16. Schubert—Popper:'' Te vagy a béke, gordonkán Barabás Dezső.
(1.1.1. o.), kisérte Hirsch Magda (II. t. 1. o.) Tanár Garai Margit.
17. Borodin: Mazurka, zongorán Hirsch Magda (II. t. 1. o.) Tanár
Kerekes Irén.
18. aj Pergolese: A telhetetlen | énekelte Mjazovszky Olga (akad. 1. o.) öj Gounod: Altatódal j kisérte Koós Margit ((I. t. 2. o.)
Tanár Jászay Margit.
19. Chopin: Polonaise, zongorán Berger Ibolya (II. t. 4. o.) Tanár
Kerekes Irén.
20. Morét: Kis symphonia, hegedűn Ziegler Mátyás (II. t. 2. o.)
Preszt András (II. t. 2. o.) zongorán Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár L. Weber Margit.
8
IV. 1930. május 10-én. Házi hangverseny.
1. a) Le Couppey: Bourrée. Zongorán Klapper Miklós (I. t. 1. o.)
Tanár: Biró Katalin.
b) Bartók: Gyermekeknek (2. sz.) Jandl Hedvig (I. t. 1. o.)
c) Clementi: Szonatina (G) III. „tétel. Schleiffer Erzsébet (I. t. 1. o.)
Tanár: Kerekes Irén.
2. Bloch: Ballada. Hegedűn Polgár János (1.1.1. o.) Kisérte Mjazovszky
Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
3. a) Hermann: Dal szöveg nélkül. Zongorán BruncsicsKarolina (I.t. 1. o)
b) Bartók: Menüett, Paraszttánc (G) Rosenberger Ilona (I. t. 2. o.) cj „ Lakodalmas, Paraszttánc (d) Kálnai Edith (I. t. 2. o)
Tanár: Biró Katalin.
4. Gilis: Confidence. Hegedűn Erős Rezső (1.1.1. o.) Kisérte Mjazovszky
Olga (11. t. 2. o.) Tanár L. Weber Margit.
5. a) Horváth: Manók tánca. Zongorán Hajas Kornélia (I. t. 2. o.) bj Zilcher: Induló, Keringő. Kádár Györgyi (I. t. 2. o.)
c) Bátor: Menüett. Klapper Erzsébet (I. t. o. 3.) Tanár: F. Pásztor Irma.
6. Rieding: Nocturne. Hegedűn Tóth Béla (1. 2. o.) kisérte Mjazovszky
Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
7. á) Diabelli: Szonatina (G) I. tétel. Zongorán Benedek Ilona (I. t. 3. o.) bj Diabelli: Szonatina (G) II. tétel. Pethö Erzsébet (I. t. 3. o.) Tanár:
Kerekes Irén.
8. Rieding: Marcia. Hegedűn Striczkó Elemér (I. t. 2. o.) kisérte
Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: L. Weber Margit.
9. aj Burgmüller: A fecske. Ballada. Zongorán Weiss Anna (I. t. 3. o.)
b) Siklós: A mozgófejü kinai baba. Martincsevics Rózsi I. t. 4. o.)
Tanár: F. Pásztor Irma.
c) Kuhlau: Szonatina (A) 1. tétel. Bőhm Mária (I. t. 4. o.)
d) -Kazacsay: Táncol a baba. Gartner Anna (I. t. 4. o.) Tanár:
Kerekes Irén.
10. Mozart: Zerline áriája a „Don Juan"-ból. Énekelte Cs. Florek
Emilia (akad. 1. o.) kisérte Mjazovszky Olga (II. t. 2. o.) Tanár: Jászay Margit. Ugy e hangversenyeink műsorában, mint növendékeink előadási darabjainak megválasztásánál a magyar szerzők munkáira különös gondot fordítottunk. így hangversenyeink közül egyet csupa honi szerző munkáiból állítottunk össze és négy hangversenyünkön előadott 111 darab közül 63 magyar szerzők műve volt, tehát az előadott darabok 58°/o-a magyar komponisták tollából került ki. E 63 darab 20 magyar zeneszerző munkája volt, mégpedig
Bartók 17 Kodály 1
Bátor 2 Molnár A. 2
Bloch 8 Pikhéty 1
Dohnányi 1 Poldini 2
Hermann L. 3 Radnai 3
Herzfeld 2 Siklós 9
Hollósy 1 Szendy 1
Horváth 2 Szente 1
Kazacsay 7 Vannay 2
Kigyósy 3 Várkonyi 1
összesen 63
számmal szerepeltek hangversenyeink műsorában.
9
IV. Tanári testület.
Név Képesítése Alkalmazásának minősége Szolgálati ideje Mit tanit Megjegyzés
1 Vannay János Zeneművészeti főiskolát végzett zeneszerző igazgató 1926. ^ug óta Zeneelméletet, solféget,.zene-diktálást, kamarazenét, zenetörténelmet, zongorát
2 Fábián Miksáné Pásztor Irma Áll. kép. oki. zenetanár rendes tanár 1926. szept.óta zongorát
3 Kerekes Irén » n » 1927. szept.óta tn
4 Lemberkovits Alajosné Weber Margit » v » 1926 szept óta hegedűt
5 Jászay Margit Oki. hangverseny-énekesnő óraadó tanár 1928. ápr. óta magánéneket
6 Garai Margit Zeneművészeti Főiskolát végzett gordonkatanár » 1929. szept.óta gordonkát, kamarazenét, zenei alapismereteket
7 Schiller János Zeneművészeti Főiskolát végzett íuvótanár Áll. kép. katonakarmester » 1929. szept.óta fuvó-tanszakot
8 Biró Katalin Zeneművész, főiskola aka-dém. osztályú magánnövendéke kisegítő óraadó 1926. szept. óta zongorát

10
A tanári kar intézeten kivüli működése.
Vannay János az Orsz. Zenepedagógiai Egyesület választmányi tagja, az Orsz. Dalosszövetség XIV. kerületének kerületi karnagya, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi tagja, ezen kör zenei szakosztályának elnöke, a Szimfonikus Zenekar karnagya, az Ipartestületi Dalárda karnagyaként fejtett ki iskolán kivüli működést. Vezette a Kegyestanitórendi Reálgimnázium énekkarát. Mintegy 15 helybeli és egy vidéki hangversenyen és ünnepélyen működött közre mint karnagy és zongorakísérő. Dalait zenekari kísérettel a Székesfővárosi Zenekar mutatta be. Tíz zongoradarabját a Bárd Ferenc-cég adta ki. A fővárosi szaklapokban, valamint a helybeli napilapban számos tanulmánya és cikke jelent meg.
Fábiánné Pásztor Irma a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, egy helybeli hangversenyen szerepelt szóló zongoraszámokkal.
Kerekes Irén a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, 3 helybeli hangversenyen működött közre zongora szóló számokkal és zongorakísérettel.
Lemberkovitsné Weber Margit a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, a Szimfonikus Zenekar hang-verseny-mestereként, valamint szóló hegedüszámokkal — zongora- és zenekari kisérettel — 4 helybeli, valamint 1 vidéki hangversenyen és ünnepélyen szerepelt.
Jászay Margit a Székesfővárosi Zenekar hangversenyén énekelt, valamint a budapesti Rádióban szerepelt 1—1 izben.
Garai Margit a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, ezen kör zenei szakosztályának titkára, a Szimfonikus Zenekarban, valamint 2 helybeli és 1 vidéki hangversenyen és ünnepségen működött közre.
Schiller János a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányának tagja, oktatta a 6. h. gye. zenekarát és vezette a Kegyestanitórendi Reálgimnázium cserkész-csapatának fúvós zenekarát, a Szimfonikus Zenekar korrepetitora. Mintegy 8 helybeli és 2 vidéki hangversenyen és ünnepélyen működött közre.
Biró Katalin 1 alkalommal zongora szóló számmal szerepelt.
11
V. Név- és érdemjegysorozat.
Magyarázat. Fő- és melléktanszakon : Magaviseletben : Szorgalomból:
1 = kitűnő t — példás 1 = dicséretes
2 = jeles 2 = jó 2 == jó
3 = jó 3 — szabályszerű 3 - megfelelő
4 = elégséges 4 = rossz 4 = hanyag
5 = elégtelen 5 = elégtelen
* — nem végezte el a tananyagot n. v. = nem vizsgázott kim. = kimaradt
Felsőbb osztályba csak az a növendék léphet, ki a tananyagot elvégezte és ugy a fő-, mint a melléktanszakokon legalább „jó" osztályzatot nyert.
- Főtanszak ---- Érdemjegyek
Sorszám Név Tagozat Osztály főtanszak elmélet, solfége zenediktálás kamarazene (együttes) szorgalom magaviselet Tanár Megjegyzés
*Abramovits László hegedű alsó II. 3 4 1 L. Weber
Angyal Endre ütő 11 I. 1 — — 1 1 Schiller
Baán Jenő klarinét 11 II. 2 — — 3 1 Schiller
Balla Klára ének elők. I. Jászay Nem vizsg.
5 T. Banekovich Lujza zongora alsó V. 1 1 — 1 1 Vannay 1—II. oszt.-ból összev.vizsg tett
Barabás Dezső gordonka 11 I. 1 1 — 1 1 Garai
Bäder Magdolna zongora 11 V. F. Pásztor Nem vizsg.
Begidsan Andor hegedű >> I. 1 — — 1 1 L. Weber
Benedek Ilona zongora 11 III. 3 3 — 2 1 Kerekes
10 *Benedek Józsa I. 2 — — 2 1 Kerekes
Berger Ibolyka »• közép IV. 2 2 1 1 1 Kerekes
Beringer Gyula gordonka alsó I. Garai Nem vizsg.
Biró Katalin ének elők. II. Jászay Nem vizsg.
Biró Pál zongora alsó III. 3 2 •— 2 1 Biró
15 Biró Pál klarinét 11 1. Schiller Kimaradt
Bőhm Mária zongora 11 IV. 2 2 — 1 1 Kerekes
Brónyai Anna 11 JJ IV. 3 2 — 1 1 F. Pásztor
Bruncsics Karolina jy II. 3 — — 2 1 Biró
Büchler Edith III. 2 2 —- 1 1 F. Pásztor
20 Büchler Margit 11 11 I. 3 — — 1 1 F. Pásztor
Büchler Margit hegedű közép I. 3 2 3 1 1 L. Weber
Czoller Ferenc trombita alsó I. Schiller Nem vizsg.
*Csányi Rozália hegedű 11 I. 2 — — 1 1 L. Weber
Davidovits Andor II. 2 — — 2 1 L Weber
25 *Donát István gordonka 11 I. 3 — — 3 2 Garai
*Donát Karolina 11 11 I. 2 — — 2 1 Garai
Doupona Lajos hegedű közép I. i L. Weber Kimaradt
Elek György zongora alsó II. 1 — — 1 1 Biró
Erős Mária III. 2 2 — 2 l Biró
30 Erős Rezső hegedű » I. ! 1 — — 1 1 L. Weber
12
- - Főtanszak Érdemjegyek
Sorszám Név Tagozat Osztály főtanszak eimeiet, sonege zenediktálás Kamarazene (együtt e9) szorgalom magaviselet Tanár Megjegyzés
*Fabick Józsa gordonka alsó I. 3 3 2 1 Garai
Fabick Tivadar ének elők. I- i 2 fm — 2 1 Jászay
Fehér Endre zongora alsó IV. 2 3 — 2 1 Vannay
K. Fleischer Etelka 11 alsó 11.1 1 — — 1 1 Vannay
35 K. Fleischer Etelka Cs. Florek Emila ének n elők. akad. II. I. 1 1 — 1 1 Jászay Jászay Nem vizsg.
Cs. Florek Emila zongora alsó IV. 2 2 — 1 1 Vannay
Francsits Ferenc hegedű alsó III. 1 1 — 1 1 L. Weber
Fritz Celesline zongora közép III 3 2 2 1 1 Kerekes
40 Gabsovits Anna 11 alsó IV. 2 1 — 1 1 Kerekes
Gábor Imre ének felők. I. 2 fm — 1 Jászay
Gartner Anna zongora alsó IV. 2 2 — 1 1 Kerekes
Gartner Éva I. 1 — — 1 1 Kerekes
Gelencsér József harsona 11 I. — — — ,— Schiller Nem vizsg
45 Gerencsér Elemér trombita 11 I. — — — — — Schiller Nem vizsg.
Girgásch Nándor klarinét 11 II 1 — — 1 1 Schiller
Girgásch Nándor zongora 11 IV. 2 2 — 1 1 Kerekes 1—11. osztályból összev.vizsg. tett
Goldschmiedt Miklós fuvola 11 I. 1 — — 2 1 Schiller
Golenszky János ütő 11 I. — — — — — Schiller Nem vizsg.
50 Golenszky János zongora 11 IV — — — — — Vannay Nem vizsg.
Gonda Vilma 11 III 3 3 — 2 1 F. Pásztor
Gyarmati György hegedű 11 II. 2 — — 2 1 L. Weber
Haán Rózsa zongora „ I. 3 —- — 3 1 Biró
Hajas Kornélia 11 11 II. 2 — — 1 1 F. Pásztor
55 Halász József hegedű 11 II. 5 — — 5 L. Weber
Halász Magda zongora 11 I. 1 — — 1 1 Kerekes
Havas Andor hegedű közép V. 2 2 1 3 1 L. Weber
Hegedüs Endre ütő alsó 1. — — — — — Schiller Nem vizsg.
Heisler Klára zongora n II. 2 — — 2 1 Kerekes
60 Hemmert Erzsébet 11 . n 1. 1 — — 2 1 Kerekes
Hirsch Magda 11 közép I. 2 3 2 3 1 Kerekes I—II. osztályból összev.vizsg. tett
Hódosi László hegedű alsó I. 1 — — 1 1 L. Weber
Hódosi Zsuzsanna zongora » V. 2 2 —- 2 1 F. Pásztor
Hoffmann Edith » közép I. F. Pásztor Nem vizsg.
65 Horváth Etelka n II. 2 2 3 1 1 F. Pásztor
Horváth Irma alsó 111. 1 2 — 1 1 Biró
*Horváth József gordonka 11 I. 2 — — 2 1 Garai
Horváth József trombita JV III. Schiller Nem vizsg.
Horváth László kürt 11 I. Schiller Nem vizsg.
70 Horváth Margit zongora 11 I. Biró Nem vizsg.
Hovány Árpád hegedű 11 111. 1 1 — 1 1 L. Weber
Hovány Ferenc ?? 11 I. 1 — — 1 1 L. Weber
Imrey Ödön ének elők. I. Jászay Kimaradt
Jandl Hedvig zongora alsó I. 3 — — 3 1 Kerekes
13
Főtanszak Érdemjegyek
Sorszám Név s Tagozat Osztály főtanszak elmélet, solíége zenediktálás kamarazene (együttes) szorgalom magaviselet Tanár Megjegyzés
75 Józsa Olga zongora alsó ii. 3 _ 3 1 F. Pásztor
Kardos Magdolna n . ii IV. 2 2 — 1 1 F. Pásztor
Kaufmann Klára a ii ii. 2 — — 1 1 Kerekes
Kaufmann László a ii ii. 2 — — 2 1 Kerekes
Kálnai Edith a ii ii. Biró Nem vizsg.
80 Kádár Györgyi a ii ii. 3 — - 2 1 F. Pásztor
*Kelemen László a ii- i. 3 — — 1 1 Kerekes
*Kerecsényi Erzsébet a ii I. 2 — — 1 1 Biró
*Kerecsényi Mária a ii I. 2 — — 1 1 Biró
Kertész Endre a ii III. 1 1 —• 1 1 F. Pásztor
85 Kiss Miklós a ii I. — -7- —- — — Biró Kimaradt
Kiss Margit a ii III. 3 3 — 1 1 F. Pásztor
Kiss Rózsi a ii I. 1 — — 1 1 Kerekes
Kiss Rózsi heged ii ii IV. 1 2 — 2 1 L. Wéber
Klapper Erzsébet zongora ii III. 2 2 — 1 1 F. Pásztor
90 Klapper Miklós a ii I. 2 — — 1 1 Biró
Klaszán Zsuzsanna a ii IV. 1 2 — 1 1 Biró
Klein István hegedű ii II. 2 — -— 3 1 L. Weber
Klein Klára zongora ii IV. 4 2 — 4 F. Pásztor
Kóbor Géza trombita ii I. 1 — — 2 Schiller
95 Koós Margit zongora közép II. 2 2 1 1 1 Kerekes
Koós Margit ének elők I. 3 fm — 1 1 Jászay
Korpits Ferenc Kostein Ferenc a I. I. Jászay Kimaradt
trombita alsó 1 — — 1 1 Schiller
Kovács József a ii I. — — — — — Schiller Nem vizsg.
100 *Krása László zongora ii I. 2 — — 2 1 Biró I-ll. oszt-ból összev.vizsg.tett
Krasz Péter kürt ii I. 1 — — 1 1 Schiller
Krátky Mária zongora ii V. 1 1 :— 1 1 F. Pásztor
Kutassy Alice a ii I. 2 — - 1 1 F. Pásztor
*Ladeczky Anna gordonka ii I. 2 — - 2 1 Garay
105 Ladeczky Emilia zongora ~ ii I. 1 — - 2 1 Kerekes
Lemberkovits Alajos a ii I. — — - — — Vannay Nem vizsg.
Lemberkovits Alaj. hegedű ii I. 1 — — 1 1 L. Weber
*Lemberkovits József zongora ii I. 2 — - 2 1 Vannay
Léder József ének elők I. Jászay Nem vizsg.
110 Magyar László Magyar Lajos fuvola kürt alsó ii II. I. 1 1 1 Schiller Schiller Nem vizsg.
Martincsevits Rózsi zongora ii IV. 2 2 - 2 1 F. Pásztor
Metz Mária III. 3 3 - 4 1 Kerekes IV-V. oszt.-ból összev.vizsg. tett
Metz Viktor '' 11 ii IV. 1 1 — 1 1 Kerekes
115 Mihálka Jenő trombita ii II. 2 — - 1 1 Schiller
Mihálka Pál zongora ii IV. 3 3 - 3 1 Kerekes
Miklós Zoltán fuvola ii I. 1 — - 1 1 Schiller
Mjazovszky Olga zongora közép II. 2 1 1 3 1 Kerekes
14
Főtanszak Érdemjegyek
Sorszám Név Tagozat Osztály főtanszak elmélet, solfége zenediktálás . kamarazene (együttes) szorgalom magaviselet Tanár Megjegyzés
Mjazovszky Olga ének akad I. Jászay Nem vizsg.
120 Mohl Ferenc elők. I. Jászay Nem vizsg.
Molnár Györgyi zongora alsó V. 2 2 — 2 1 F. Pásztor
Müller Izabella >> közép I. 2 1 - 1 1 Vannay
Müller Izabella ének elők. I. 2 fm — 1 1 Jászay I-II. o.-ból össze-
Munkácsi László hegedű alsó I. 1 — — 1 1 L. Weber vont vizsg. tett
125 Nagy Márta zongora >5 I. 1 — — 1 1 Biró
Németh Lajos hegedű >> III. 1 2 — 1 1 L. Weber
Orbán Erzsébet zongora >> III. 3 3 — 1 1 F. Pásztor
Österreicher Irén I. F. Pásztor Kimaradt
Parti Gábor hegedű >> IV. 2 2 — 3 1 L. Weber
130 *Parti István zongora IV. 3 2 — 2 1 Kerekes
Parti Lajos hegedű II. — — — — L. Weber Nem vizsg.
Parti Lajos harsona II. Schiller Nem vizsg.
Paulovits Károly fagot ?? 1. Schiller Kimaradt
Páris János klarinét >> I. Schiller Nem vizsg.
135 Perlaky Gabriella hegedű >> I. 1 — — 1 1 L. Weber I-II. o.-ból összevont vizsg. tett
Peszkovszki Rezső zongora IV. — — — — — Kerekes Nem vizsg.
Pethő Erzsébet >> III. 3 2 — 1 1 Kerekes
Peti János ének elők. I. Jászay Kimaradt
Petz Aranka zongora alsó I. Kerekes Nem vizsg.
140 Pék Pál Pichler Rezső trombita oboa ÍJ III. I. Schiller Schiller Nem vizsg. Nem vizsg.
Pilczer József ének elők. I. — — — —- — Jászay Nem vizsg.
Polgár János hegedű alsó L 2 — — 1 1 L. Weber
Polgár János trombita >> I. Schiller Nem vizsg.
145 Preszl András hegedű közép II. 1 2 1 1 1 L. Weber
Reithoffer János ének elők. I. — — — — •— Jászay Kimaradt
Révész Zsuzsanna zongora alsó TI. 2 —- — 2 1 Biró
Rosenfeld Berta közép III. 1 1 2 1 1 F. Pásztor
Rosenfeld Berta ének elők. I. 1 fm — 1 1 Jászay
150 Rosenberger Ilona zongora alsó 11. 2 — — 2 1 Biró
*Scherz Aranka >> I. 1 — — 1 1 Biró
Schiller József hegedű I. L. Weber Kimaradt
Schleiffer Erzsébet zongora I. 3 — — 2 1 Kerekes
Schleiffer Györgyi közép I. 2 1 1 2 1 Kerekes
155 *Schneer János » alsó I. 1 — — 1 1 Biró
Somogyi Dénes hegedű . IV. 2 2 — 3 1 L. Weber
Somogyi Magdolna I. 1 — — 1 1 L. Weber
Stern Magdolna zongora >> V. 2 2 — 1 1 F. Pásztor
Striczkó Elemér hegedű >> II. 2 — — 2 1 L. Weber
160 Svarba Aladár zongora I. 2 — — 1 1 F. Pásztor
Svarba Aladár ének elők. I. 2 fm — 1 1 Jászay
Szabó Anna zongora alsó IV. 2 2 — 1 1 F. Pásztor
15
Főtanszak Érdemjegyek
Sorszám Név Tagozat Osztály főtanszak elmelet, soliege zenedlktálás kamarazene (együttes) szorgalom magaviselet Tanár Megjegyzés
Szabó Klára zongora alsó V. 3 2 1 1 Kerekes
Szabó Magdolna 11 I. 3 — — 2 1 F. Pásztor
165 Szabó Mária jj n III. 2 2 - 1 1 F. Pásztor
Szaváry Erzsébet 11 III. 1 3 — 1 1 Kerekes
Szántó Lajos ének «lők I. Jászay Kimaradt
Szigeti József harsona alsó II. 1 — — - 1 Schiller
Szigriszt László zongora n II. 1 — — 1 1 Biró
170 Szollár István Szuknay Lajos klarinét ének n n I. I. Schiller Jászay Nem vizsg Kimaradt
Takács Ilona zongora alsó III. 2 2 — 2 1 Biró
Tézer Antal ének elők I. Jászay Nem vizsg.
Tomcsányi Margit zongora alsó I. 3 — — 1 1 F. Pásztor
175 Tóth Béla hegedü II. 1 — — 2 L. Weber
Tóth István harsona II. 2 •— — 2 1 Schiller
Tóth József ütő >> I. — — — — — Schiller Kimaradt
Tóth László harsona i? II. 2 — — 1 Schiller
Török Lajos trombita i ? 11. 1 — — 1 1 Schiller
180 Turzer Ferenc hegedű 11 II. 1 — — 2 1 L. Weber
Turzer János 11 közép I. 1 2 1 1 1 L. Weber
Turzer Rezső 11 alsó III. 1 3 — 2 1 L. Weber
Ungár Edith zongora IV. 1 2 — 1 1 F. Pásztor
Ungár Etelka 11 » IV. 2 2 — 1 Kerekes
185 Vajda Zsigmond hegedű közép II. — — — — — L. Weber Kimaradt
*Valkó György zongora alsó I. 3 — — 2 1 Kerekes Kimaradt
Varga Ferenc ének elők I. Jászay
Vegele Márta zongora alsó IV. 2 1 — 1 1 Kerekes
*Vellák Sándor hegedű » II. 3 — — 4 1 L. Weber
190 Vermes István 11. 1 — — 1 1 L. Weber ll.-lll. osztályból összev.vizsg tett
Vermes Katalin. zongora » II. 1 2 — 1 1 F. Pásztor
Virágh Anna ii közép I. 2 2 2 1 1 F. Pásztor
Wagner László ii alsó 11. 1 — — 1 1 Kerekes
Wagner Zsuzsanna ii >> III. 1 1 — 1 1 Kerekes
195 *Weiser József ii n I. 4 — — 4 1 Kerekes
Weiss Anna ii ■ III. 2 1 — 2 1 F. Pásztor
Weiszberger Margit ii ii V. Kerekes Kimaradt
Widder Erzsébet ii közép I. — — — — — Vannay Nem vizsg.
Wilheim Katalin ii alsó III. 3 3 — 3 2 Kerekes
200 Ziegler Mátyás hegedű közép II. ! 1 1 1 1 t L. Weber
Zsifkovits Magda alsó I. 1 — — 1 1 L. Weber
Zsigmond József ütő ii I. Schiller Kimaradt
16
VI. Tájékoztató a jövő tanévre.
Az 1930—31. tanévben az alábbi főtanszakok adatnak elő:
1. Magánének.
2. Zongora.
3. Hegedű.
4. Gordonka.
5. Fuvó.
Beiratási dij:
Zongora, hegedű és gordonka főtanszakon az alsó tagozatban 12.50 P, a közép tagozatban 16.50 P, a felső (akadémiai) tagozatban 20.50 P, fuvó főtanszakon 5.50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő osztályokban 16.50 P, az akadémiai osztályokban 20.50 P.
Tandíj:
Zongora, hegedű és gordonka főtanszakon az alsó tagozatban évi 120 P, a közép tagozatban évi 160 P, a felső (akadémiai) tagozatban évi 200 P, a fuvó főtanszakon évi 50 P.
A magánének főtanszakon az előkészítő osztályokban évi 160 P, az akadémiai osztályokban évi 200 P.
A közalkalmazottak, valamint a DSzA Vasút alkalmazottjai és családtagjai igazoló okmányok ellenében az énektanszak kivételével a fenti tandijak 80 százalékát fizetik, vagyis 20 százalék kedvezményben részesülnek.
A beiratás az egész évi tandíj megfizetésére kötelez, mely féléven-kint előre 2 részletben vagy pedig havonta, minden hó 8-áig előre fizetendő.
Két főtanszak látogatása esetén csak egyszeri, még pedig a magasabb beiratási dij esedékes.
Tanévközi felvétel csak indokolt esetben, kivételesen lehetséges.
A tanévvégi vizsgálaton meg nem jelent és igy bizonyítványt nem nyert növendék szeptemberben pótvizsgát köteles tenni.
Minden uj növendék felvételi vizsgát tesz, amennyiben nem rendelkezik bizonyítvánnyal.
Beiratás:
Julius 1-én és 2-án délelőtt 10—12 és délután 4—6-ig.
Pótbeiratás szeptember 3-án délelőtt 10—12-ig és délután 4—6-ig.
Pót- és javítóvizsgák szeptember 4-én délután 4—6-ig.
Felvételi vizsgák szeptember 5-én délelőtt 10—12-ig, délután 3—5-ig.
A felvételi vizsga dijtalan. A pótvizsgáé 4 P, a javitóé 6 P.
Tanórabeosztás szeptember 5-én délután 5 órakor.
Rendes tanitás szeptember 6-ával kezdődik.
Mindazon növendékek, kik javító vizsgára utaltattak, vagy akik pótvizsgát óhajtanak tenni, ily irányú kérvényeiket a vizsgadijak egyidejű befizetése mellett legkésőbb folyó évi julius hó 3-ig az igazgatósághoz terjesszék be.
A jövő tanév első félévére vonatkozó tandíjmentesség iránti, Nagykanizsa megyei város polgármesteréhez cimzendő kérvények legkésőbb julius hó 3-ig az igazgatósághoz adandók be. Később érkező kérvények nem vétetnek figyelembe.
A pótbeiratáskor csak a még rendelkezésre álló helyhez mérten, tehát csak korlátolt számban vétetnek fel növendékek.