Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.29 MB
2020-11-12 13:19:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
119
425
Rövid leírás | Teljes leírás (66.37 KB)

Zalavármegye 1927. 1. szám január

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II árfolyam.
V-m jf,

<
. ..
c

Xalaegersseq. 1927. Január 1. Szombat
Ara 12
1. mám. pf-
POLITIKAI jN-AJPIX^l^
««!iAhiitk mtidaa bétköinap délatáft. - Blíllxetés: agy hónapra 21- pengő. Bwedévre 6''- pengő. - 8terkesstö«ei; és kiadóhivatal: falaeraratei, BiAchrarl-ttr 5. Telein ISI
Újévkor.
Az Idők végtelenségének -óceánjába ismét lebukott egy esztendő, hogy helyet adjon az újnak, mely elé annyi várakozással tekintünk Szomorú egyhangúságban, nehéz, gyötrelmes munkában éltük le az 1926-os esztendőt. Reményeink, miket az elmúlt esztendőhöz fűztünk, nem váitak valóra. Az uj esztendő még mindig csonka, részekre szakgalott Magyarországra.^ virrad s az ezeréves Magyarország legdrágább részei még mindig idegen rabság alatt sínylődnek.
'' De, mint minden uj jövevénytől, az uj esztendőtől is nemcsak ujat, hanem jobbat is remélünk. Az előző éveknek munkái alapján .Jogosan reménykedünk. Hazánk talpraállilásá-nak alapvelő munkálatai befejeződlek. Az uj esztendőben uj parlament kezdi meg működését ; gazdasági életünket uj, állandó értékű jó pénz irányítja. Politikai és gazdasági életünket tehát sikerült megbízható alapokra fektetnünk a bárha csak nagv szenvedések árán juihatiunk is idáig, mégiá révbe ériünk s az uj esztendőben ujult erövei /folytathatjuk a munkát, mely meg reánk vár.
Állami életűnk\kedvező fordulathoz érkezett tehát az uj esztendőre. Meglátszik az avatott kéz munkája & belátja az egész ország, hogy azok az áldozatok, melyeket sok-sok nélkülözés árán hoziuuk meg, nem vesztek kárba, hanem biztos alapul szolgálnak a jövőre nézve. A boldoguláshoz tövises ut vezet. Mi ís jártuk ezt a, tövises utal, a mi bolygó lábunk is száz tövisbe hágott, sót még most sincs elöltünk tövisueiküii ut, de minden kilátás ''és remény megvan arra, hogy ha kell is még szenvednünk, elérkezünK végre a boldogulás igéret földére.
Városi életünkben azonban még nagyon sötétnek látszik a jövő. Az uj esztendőtől sok jót nem várhatunk, mert nem alapoztuk meg ugy lövőnket, mint kellett volna. Első sóiban is nem cseréltük ki ujakkal a városi elet támasztó pilléreit. Korhadt és t^pen ezért veszedelmesen megbízhatatlan alapokonjiyugszik városi életünk. Vérkeringése nem normális. Olyan, mint a szük börtönbe zárt rabé, mert nem kapja meg a frissítő, üditó levegőt, ami annyira kívánatos volna mar. A fölfn''ssülés hiánya okozza azt a vérszegénységet,, mely képtelenné lesz ben-• nünket egeszseges eszméx kigondolására és azoknak vajÓM-Y^hására. Dacára, hogy uj élet támadt körülöttünk, mely uj embereket kiván, dacára, hogy beismerjük az állapotok tarihatat-lansagál, nem igyekezünk, helyzetünkön javiíani, ereinkbe uj vért ömleszteni. Tapasztalatokban gazdag, tettrekész emberek, pihent erők várnak munkára, de tétlenségre vannak kárhoztatva, mert nincs mód és nincs lehetőség ezeket a köz szolgálatába állitani, munkájokat a köz javára érvényesíteni. Már '' pedig addig, amig a .fölfrissülés meg nem történik, a városi élet sem változik meg. Addig csak tengődünk, etek tapogatózunk, de normális élelet nem élhetünk. Addig ki nem emelkedhetünk elmaradottságunkból, még ha külső* segítség érkezik, akkor sem. Elkoptatott sz&számmal a legügyesebb mester sem tud dolgozni, hozzá nem értő kezek a legnagyobb vagyont is elherdálják, mert gazdálkodni nem tudnak.
Az lenne tehát Zalaegerszeg városának legszebb újévi ajándék, ha a polgárság akarata megnyilatkozhatnék s uj parlamentet adhatna a városnak is. Az óhajokat, a kívánságokat részletezni, a sok-sok pífnaszt megismételni teljesen fölösleges. Minden bajnak kútforrása a tespedés, melybe a községi választások elmulasztása* döntőn bennünket és1 minden . bajnak egyedüli, • kizárólagos gyógyító szere i csak az uj választások elrendelése lehet. Min- »
dennel próbálkoztak már, semmi sem segített. Próbálkozzanak meg most ezzel és meglátják, hogy ez segít ki bennünket ebből a ciszternás hyomoruságból. s
Friss vért a különben egészségesnek teremtett testbe I Akkor lesz egészséges társadalmi élete Zalaegerszegnek. De amig ez hiányzik, addig csak rosszabbodik itt minden, ahogy
azt napról-napra tapasztalhatjuk. De reméljük, hogy most már- mindenki belátja, milyen gyógyító eszközökkel lehet rajtunk segíteni és reméljük, hogy ezt az egyedüli eszközt alkalmazásba is veszik. Ebben a reménységünkben kívánunk a polgárságnak boldog újévet.
Bethlen Istnán gróf miniszterelnököt Zalaegerszeg díszpolgárává választotta.
Fölépít
kislakásokat. — Indemnilás egy hónapra. — Segély a református egyháznak. — A forgalmisták karácsonyTsegélye.
■ — Városi közgyűlés — „ • - „
Zalaegerszeg város képviselőtestülete tegnapi közgyűlésén rótta le tiszteletét, szeretetét, ragaszkodását Magyarország pjjáépitője. Bethlen István gróJ miniszterelnök i»;ánt, amikor öt£gy-hangu lelkesedéssel a v.áros díszpolgárává választolta. Ezzel nemcsak azt dokumentálta a város, hogy az igaz érdemet a leuértékesehbel jutalmazza, hanem azt is, hogy Bethlen islván gróf politikája az egyedül brzlqs ut,« amelyen haladva céljához érhet a nemzet s ezt a politikát követnie kell mindenkinek, aki a Ima javát akarja. Büszkék lehetünk arra, hogy a miniszterelnököt polgáraink között tisztelhetjük, de büszkék lehelünk arra is, hogy Égerszög v^gre megtalálta önmagát és igaz, ó/im, magya»ob Iwwuo''ii.uttfíggal taJctenUtte*^^,/ Gondviselés szerű vezére nem más, mint B ul :n István gróf.
A kö/gyülés meglehetős látogatottságok és élénkségnek örvendett. Különösen erób vita fejlődö^ki a kislakások építési ügye körül, amit azutárt sikerült is közmegnyugvásra elintézni.
Kevéssel 4 óra után nyitotta meg a közgyü* lést Czobor Mátyás polgármester s a Hiszekegy, elmondása után előterjesztene az első tárgyat, dr. Szász Qerőnek általunk annak idején teljes egészében közölt indítványát, mely arról szól,
hogy a képviselő-testület válassza
> i
a város díszpolgárává Bethlen István gróf miniszterelnököt.
A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel magáévá tette az indítványt, amit a tanács is elfogadásra ajánlott. Czobor Mátyás polgármester ktUön is kiemelte, hogy a város ^önmagát tiszteli \meg, amikor olyan férfiul, mint Bethlen István gróf, díszpolgárává választ. A közgyűlés utasította a tanácsot, hogy gondoskodjék megfelelő díszoklevél elkészíttetéséről és az átadás módozatai iránt is tegye meg a szükséges lépéseket, továbbá, hogy a választásról távirati uton értesítse a miniszterelnököt.
^ ^ Az elővásárlási tilalomra
vonatkozó szabályrendelet elnyerte a felsőbb fórumok jóváhagyását és ezzel az egerszegi piacon ís véget ér a kofauralom. A kereskedelmi miniszter is helybenhagyta azt a rendelkezést, hogy a piacon délelőtt 10 óráig v''szonl-elárusitók árusítás céljából nem vásáro.na''nak. Amikor a közgyűlés ezt tudomásul vette, Czobor Mátyás polgármester megígérte, hogy a szabályrendeletnek legszigorúbb végrehajtásáról gondoskodni fog, ami általános megnyugvást keltett a városatyák körében.
Kislakások.
Ismeretes, hogy a vármegye felebbezés folytán megsemmisítette a képviselőtestületnek a kislakások épitésére vonatkozó határozatát és uj'' határozathozatalra utasította.a képviselőtestületet. Az elutasítást a vármegye -azzal indokolta, hogy figyelmen kivül hagyta a közgyűlés a
közszáilitási szabályrendeletnek idevonatkozó rendelkezéseit és nem a legolcsóbb ajánlattevőnek adta ki a munkálatokat. A tanács ezért érintkezésbe lépett az ajánlattevő vállalkozókkal aziránt, hajlandók-e a legolcsóbb pályázók: Müller István és Dénes egységárai mellett résztvenni az építkezésekben, a beérkezett válaszokhoz képest a pénzügyi bizottság és tanács azt a javaslatot terjesztette a közgyűlés elé, hogy kéi lakás épitísét Tóth Ferenc, kettőt Simon Lajos, hármat Eckhardt Ferenc köpjön meg, míg négy kétlakásos és a 9 egylakásos ház építésével Mülleréket bizzák meg. így felépülne 39 kislakás s az építkezési költségek — leszámítva a rendelkezésre álló anyagokat — 1350 raiilió korosára rugmk. —.«.. *
Fedezetül szolgál erre a város 1 milliárdot kíslakásépitő kölcsöne, a hiányzó 350 milliót pedig az aggápolda alapítványnak korábban nyújtott 580 millió visszatérülő kölcsönből veszik. A kölcsön fedezetére lekötik a lakások béreit. Egy egy lakás évi bére körülbelül 5 millió korona }
Ezeknek előterjesztése után Erdélyi Jenő kifogást emelt az ellen, hogy Müllerék kapják a munkalatok legnagyobb részéi, mert ezzel a helyi iparosoknak ahg«Jut valami. Ujabb árlejtés kiírását kéri. Ezt azonban a polgármester ellenzi, mert me^örténhétik, hogy akkor drágább ajánlatok érkezned be.
Wassermann Frigyes műszaki tanácsos megjegyzi, hogy amennyiben helybeli iparosok hajlandók Müllerék egységárait elfogadni, ugy akkor az asztalos, lakatos és mázoló munkák kiemelhetők az általános vállalkozásból és azokat a helybeliek megkaphatják.
Résztvettek a vilában Jády Károly, Mike Jenő, Bedó Vendel, dr. Halász Miksa, dr. Fülöp Jenő, helyi munkások alkalmazását követelve a vállalkozóktól. -
Wassermann Frigyes közben telefonon érintkezésbe lépett MüllerekKel, hozzájárulnak-e ahoz, Hogyha munkát ugy osszák /meg, amint előbb előterjesztette. Mivel Müllenék ebbe belementek, a közgyűlés az előterjesztett javaslatot elfogadta.
A helybeli ref. egyház
az építendő templom és paplak céljaira telket, 100 ezer darab téglát és faanyagot kér a várostól. A közgyűlés ugy határozott, hogy 300 négyszögöl területet ajánl föl a reformátusoknak, a helyet azonban csak később jelölik ki, még pedig a városrendezési és szépészeti szempontok figyelembevételével. A 100 ezer darab téglát az 1928. évi költségvetés terhére adják meg, faanyagot pedig a](kor, ha az építkezési terveket és költségvetést bemutatják. *
Az epyhangu határozatért Sárközy Viktor, mint a u f. egyház gondnoka, meleg .hangon mondott köszönetet a közgyűlésnek.
AV városi pénzek elhelyezésére nézve
ugy haiarozott a képviselőtestület, hogy azóta
ZALAVÁRMEGYE
1927 január

egyenlő arányban helyezi el a Zalaegerszegi Központi Takarékpénztárnál, a Zalavármegyei Takarékpénztárnál (a Magy. Ált. Takarékpénztár helybeli fiókja), a Nemze|i Hitelintézetnél, a Zalaegerszegvidéki Hitelszövetkezetnél és a Kereskedelmi Banknál. Határozathozatal előtt többen hangoztatták, hogy csak azok a pénzintézetek számithatnak a városi pénzek gyümöl-. C6öző elhelyezésére, amelyek városi pótadót fizetnek s minthogy az emiitett bankok mindegyike fizet, azért történt igy a határozat.
Indemnitás-
A város jövő évi költségvetése még nem nyerte el az alispáni jóváhagyást, azért a tanács fölhatalmazásokért arra, hogy a jóváhagyásig az 1926. költségvetés keretében teljesíthessen utalványozásokat. A fölhatalmazásokat a közgyűlés megadta. ^
A forgalmiadóhivatal tisztviselői részére is megszavazták a karácsonyi segélyt, melynek összege a decemberi fizetéssel egyenlő.
Bejelentette a polgármester
a tüzoltófőparancsnoki állásban
töitént változást, amit a közgyűlés minden hozzászólás nélkül tudomásul vett.
Ezeken kivlll még néhány kisebb jelentőségű ügyet intéztek el s a közgyűlés fél 7 tájban véget ért.
Magyarnyelv.
I. Fölösleges az évszám mellé az év szót is kiírni s a hónap neve mellé a hó-1
Évekkel ezelőtt öcsémmel együtt könyvet adtunk ki .Nyelvűnk védelme" címen,famelyben észrevételeket tettünk a magyar nyelvben föl-burjánzott idegenszerűségek (barbarizmus) ellen.
De maradt még elég följegyezni való. Amazoknál egyszerüebbek. A közönséges életbe vágók. De világért sem tudományosak.''
Tudományos kérdés például az, hogy vájjon szószármazás szerint ir|unk é? vagy hangzás szerint ? Jó éjszakát é ? vagy jóccakát ?
Ezelőtt másfélszáz esztendővel kezdette meg a harcot a nagy tudós Révai Miklós, aki a szónak a. származása, ragozása és képződése szerint akart írni'' mindent. Kortársa, Verseghi Ferenc pedig a hangzás szerint.
Egyiknek, akármelyiknek a győzelme azt eredményezné, hogy egyféle Írásunk lenne. Az egy helyett van most hatféle. Mert a Tudományos Akadémia megrendeli, hogy egyiket eredet szerint, a másikat hangzás szerint írjuk; de rendeletet ad ki a miniszter is (Wlassics idejé-
ben), hogy egyik szót igy irjuk. a másik szót ugy irjuk; egyes tekinté(yes és önálló emberek egyikre sem hallgatnak, hanem saját ítéletük szerint irják egyiket igy, a másikat ugy. Most tehát a liánom csoport két-két féleképpen, összesen halféléképpen ír, a nagyközönség a hetedik formában..
Szerény véleményem az, hogy a közhasználat kialakítja a helyest, jobban, mint a tudósok, sőt gondoskodik öntudatlanul is arról, hogy századok multával ne törjék fejőket a tudósok azon, hogy például mi is lehet az a caka 7 A tárgy esetben látják : cakót. A nominativus : caka. De mi ménkő lehet az a caka ? Látják az írást, hogy: jó caka. Jó caka, rosz''caka. Mi lehet ez ? S végre, ha észreveszik, hogy csak este szokták mondani: jó cafcát, lehet, hog/ rájőnek a jó éjszakára. — De ha jó éjszakát írunk Révai szerint, akkor senkinek tfem kell a fejét törnie.
De azért Révai se bizakodjék el. íme egy sorban is mit látunk?
nFuss, ha futhatsz, Miklós; pallos alatt fejed stb.
Révai szerint igy kellene írnia Arany Jánosnak : Futj, ha futhatsz . . . Mert a származás, ragozás szerint futj a parancsoló alak.
Verseghi szerint pedig igy irt volna Arany János: Fuss, ha futhacc Miklós . . . Ezen is lenetne kacagni.
Szóval, amint mondám, a közhasználat szerint való kialakulás a legnagyobb tudós. Ez mondja meg, hogy melyiket irjuk* származás szerint és melyiket hangzás szerint.
Szerény véleményem szerint amelyiknek nem tudjuk az eredetét, azt igy is, ugy is írhatjuk, pl. fehér, vagy fejér mindegy. A könnyebb hangzásút választom.
. Mindezek azonban szerepeljenek csupán bevezetésképpen a most következő Észrevételek sorozatához.
Év, hó, nap.
Ha egy nagyapánk korabeli írást látunk, nemd; nem elmosolyodunk é? Ha látjuk pl. a következő aláírást:
Kelt ezen levelem, az Urnák 1828, azaz egyezernyolcszázhuszonnyolcadik esztendejében tavasz-utó április hó 24-ik napján- Szentgyörgy napon.
Ezen 20 szót röviden és mégis teljesen így fejezzük ki három szóval:
1828. áprll. 24.
És aki legjobban elmosolyodik, az is beleesik és benne ül abban a hibában, amelyért rajta is mosolyognak, ha ma nem, de holnap bizonyosan. Mert őmaga is igy ir:
1926 év december hó 30-án.
És jgy irnak ma még a nagyok is, a kicsinyek is, mindnyájan.
Pedig ^mindenki ráesztnélhetne, hogy az év8zámot,v kivált leveleknek, szerződéseknek aláírásán, a keltezésben nem lehet összetéveszteni sem koronával,^ sem pengővel, sem fillér-v rel. Azj. még jobban tudhatja mindenki, hogy az a tizenkét hónap olyan sajátságos valami, hogy semmi egyebet nem jelent, csak a hónapot. Még , juliust sem lehet összézavami Jutiua Cézárral. Takarékoskodjunk ebben a repülő korszakban. ''
Fölösleges tehát igy irn):
1848 éV március, hó i 5 napján; "hanem röviden igy: ''
1927. január 1.
§oldog új évet kívánok: Borbély György.
Tárnok mellett meggyilkoltak két öreg embert.
Borzalmas gyikosság tartja izgalomban Zalatárnok környékét. Papp Ferenc é* Jakab Ferenc vakolai lakosok a keddi zalaegerszegi vásároneladták állatjaikat és a jól sikerült vásár után fiaikkal együtt vonatra ültek és együtt utaztak Bakig, ahol a két fiu elvált az öregektől azzal, hogy ők úgyis lassabban mennek. Mielőtt azonban elváltak volna, £app és Jakab átadták a fiuknak a vásáron kapott milliókat. A két fiu szerencsésen haza is ért, le is feküdlek és csak reggel, amikor a két öreg''még nem tért haza, indultak nyugtalankodva keresésükre.
Hamarosan rájuk is akadtak,
a két öreg a temető mellet feküdt, átlőtt fejjel, rendetlen ruhában. A gyilkosok vadászfegyverrel lőtték le közvetlen közelből áldozataikat s az egyik a szemébe, a másik a kupájába kapta a sőréteket.
Majdnem bizonyos, hogy a tettesek megfigyelték, amint az öregek Zalaegerszegen nagyobb összegű pén,zt kaptak állatjaikért és az érlelhette meg <bennük a rablógyilkosság gondolatát. Arról persze nem tudtak, hogy Papp és Jakab közben átadták a pénzt fiaiknak. Hogy csakugyan rablógyilkosság törtéut, azt bizonyítja az, hogy •
a két férfi ruhája össze volt forgatva s egyikük lábáról a csizma is hiányzott.
A helyszínre kiszállott a vizsgálóbíró és a hatósági orvos, azonban a nyomozás meddig még semmi pozitiv eredménnyel nem járt.
Zrínyi pandúrja.
— Demeter György könyve. -
I
A legutolsó főispáni beiktatáskor a főasztalhoz közeli sarokban meghúzódva egy férfiú figyelte az ünnepély lefolyását, nemrég megjelent történeti elbeszélése főszemélyének magyar jellem tekintetében eleven, csakhogy műveltebb, bö»* nyolultakb lelkű mása, akinek eredeti, kemény-vágású arcán „konoly nyugalom ült, a sokszáz éves vármegyei nyugalom", akinek „a gondolatait a hősi tusák nem terelik el a mindennapi gondoktól," de akit bizonyára ''a mindennapi gondok sem terelnek el azoktól a hősies tusáktól, amelyekben a magyar faj öntudatosan küzd értékeinek megtartásáért. Ez a figyelő tekintetű férfiú pillantását jó ismerősként nyugtatta meg a vármegyei terem falán függő kép Zrínyi alakján, kinek szellemét elbeszélésében felidézte. Ez a férfiú Demeter György volt.
Demeternek Budapesten hónapokkal ezelőtt egy hosszabb történeti elbeszélése jelent ,meg, „Zrínyi pandúrja", akinek sorsába beleszövi ama kor mozgalmasságának zalai képét s mintegy keretben megláttatja a Balaton szépségeit. A munka kiválóságát a fővárosi lapok egyértel-műleg elismerték s magát az írót mint nem talmi értéket üdvözölték. Illő, hogy mi is megemlékezzünk róla, habár megkésve is. Mert illő, hogy a kiválóságot elismerjük, kiváltkép, ha az, mint zalai lakos, szorosabban hozzánk tartozik- köszönet illeti őt, hogy a kompozíció sértetlenségével megeleveníti a török hódoltság-beli Zalát.
Demeter oly természetes hangon beszél el, mint akinek az elbeszélés^ Istenadta tehetsége.
Meseszövésének könnyedsége Jókait és Mik-száthot juttatja eszünkbe s szinte csodáljuk, hogy csak most, deresedő fővel ébredt újra tehetsége tudatára, amiben ré$ze bizonyára nem csupán történeti ismereteinek és érzékének, a történelmi multat megelevenítő képességének van, han^m a Zala, közelebbről a Balaton ihlető hatásának is.
Az elbeszélés legmarkánsabb kiválóságai az a szélesen áradó és mégis mértéktartó epikai nyugalom, eleven, elképzelés, az egyének jellegzetes vonásainak az a tiszta meglátása, amelyek már nem csupán mint a magyar elbeszélni tudásnak sajátosságai jelentkeznek, hanem az egész elbeszélést átszövő humorral Demetert mint önálló és sajátos irói egyéniséget tüntetik föl. Mily üde tavaszi szellő csap ki az ébredező szerelem leírásából I Mily csöndes, rejtett öröm a magyar faj kiválóságán, amint az a zalai legényben testesül meg I Mily pompás rajzát adja az iró Tihanynak, a sümegi vásárnak I Érezni, hogy maga az elbeszélő is roppant kedvét leli a mesefejlesztésben. Elemében van, mint a madár, ha szárnyra kél. Örömmel szemléli a századok magasából az alatta elterülő multat, amelyei itt-ott kitűnően érzékit meg egy-egy mélységbe mutató kifejezéssel Így pl. ott, ahol a vármegyei főjegyző kezébe veszi a felsőség parancsát: .mintha egy döglött patkányt emelt volna fel farkánál fogva, ugy fogta meg egyik csücskénél és a hajdúját becsengetve, fidibusszal meggyújtatta. A török áfium és a német maszlag szaga érzett a füstben." Ez a gesztus és a* utolsó rövid mondat eg&i történeti távlatot ad. Mikor a magyar legény holtan, görcsösen szorította pisztolyát markábán
s „a pisztoly csöve az égre meredt, mintha a félholdat célozta volna": az iró mily finoman érezteti szimbolikusan a török végzetét I
De nemes, emelkedett szemleletre mutató részletek is vannak. Igy a remete lakásának le~ írásánál az az egyszerűségében megható kifejezés: a remete „védtelen, nyitott lakását a szent szegénység őrizte és az áhítat, mellyel galamb-feher hajat és kibékült lelkét tisztelték." Vagy amikor a beteg azt mondja az öt ápoló leánynak: „Az Isten leánya v$]aw. — A haldokló utolsó szavai voltak ezek,:&?lyék a szegény cselédleány ssivébe mint a gazdag jutalom öröme hatoltak."
Csupán itt-ott érezünk némi .művészi hiányt, ott, ahol kevés odavetett vonás van a szükséges lélektani rajz helyett, vagy ahol az elbeszélésbe hagyományos motívum (cigányjóslás, asztrológia) vegyül. Viszont az elbeszélő eredeti egyéniségét hatalmasan érezzük, amikor a különben befejezett formájú gondolathoz még egy csattanós mondat kanyarul, amely a gondolatnak előre a humor távlatát adja, visszafelé pedig a humor fényét csillogtatja.
A fővárosi lapok Demeterre ugy tekintenek, mint aki hivatott művelője az elbeszélésnek. Nekem az a benyomásom, mintha a zalai hegyekben egy eddig ismeretlen helyen földalatti •erők titokzatos bőségéből tiszta vizű forrás buggyant volna föl, mintha ez az első nagyobb felbuggyanás oly természetes erősségű leryie/ hogy sejtteti: ez a forrás bő vízmedencéből tör élő, mely nem apad ki, sőt bőségesebb, tarta-lomdusabb, még üdítőbb víztömeg áradása tolul utána.
Kutas Kálmán„
1927 január 1.
ZALAVARMEGYE
3,
Hit hoz az újesztendő 1
Ötvenöt napos farsang. — A legtöbb Ünnep siltörtökre esik.
A mai nappal a múlté lett az 1926 esztendő és megtartja bevonulását az újév. Az emberek javíthatatlanok abban, hogy reménységgel várják az újév megszületését. A sok csalódás után még mindig várnak valamit az újévtől és végül is ez a legokosabb. Így kell annak lenni.
1927. bevonulása kétszeresen ünnepélyes külsőségek közölt történik. Újév napja szombatra esik és igy az év második napja is is ünnep Hatodikán, vagyis csütörtökön újból Ünnep következik:
Vízkereszt, mely a farsang kezdetét Jelenti. Tart azután a farsang március első napjáig, vagyis nem kevesebb, mint 55 napig. y
Nagyon hosszú lesz tehát a farsang 1927-ben, 15 nappal hosszabb, mint 1926-ban. A bálok egészen a tavaszbaMognak kinyúlni, még akkor is, ha nem tolják kiv a mulatságokat a böjtbe.
A hosszú fa''rsanghoz képest nagyon messzire tolódik ki a Húsvét. Április 17-éreesik Husvét-vasárnapja, mig az idén április 4-én ünnepeltük. Pünkösd meg már szinte a nyárba fut, junius 5-re A vándorló ünnepek tehát 1927-ben nagyon messzire vándorolnak s ezúttal erősen igazolják a kereskedelmi ét* ipari köröknek ama törekvését, amely a húsvéti ünnepkör fixirozását tűzte ki célul.
A Húsvétot tudvalevően a tavaszi e(ső holdtölte szabályozza, amennyiben az első holdtöltére eső vasárnapon ülik meg. 1927-ben ez az első holdtölte nagyon későre esik, .azért kezdődik későn a Húsvétét 6 héttel megelőző böjt és ennek köszönheiik a böjtig nyúló hosszú farsangot azok, akiknek ebben örömük telik.
Az ünnepek között a legtöbb csütörtökre esik. A természetesen csülörlökre jutó Áldozó-csütörtökön és Űrnapon kívül Vízkereszt, a szeptember 8-iki Kisasszonynapja, a december 8-iki Mária fogantatása mind csütörtök. Augusztusban nyolc nap alatt négy ünnep lesz, amennyiben Nagyasszony hétfőre, Szent István pedig ugyanazon hét szombatjára (aug. 15 és 20) esik. Viszont a vasárnap elnyel egy ünnepet, Karácsony első napját, amely 1927-ben vasárnapra jut ugy, ahogy az idén karacsony másodnapja esett össze vasárnappal.
Hirdessen a Zalavármegyében!
!
HÍREK
Előfizetőinkhez!
'' Január 1-én uj előfizetést nyitunk a Zalavármegyére. Kérjük mindazokat, akiknek előfizetése lejárt, azt mielőbb megújítani szíveskedjenek. Néhány régebbi előfizetőnk a mult évi rossz gazdasági helyzet következtében hátralékban maradt, őket is kérjük, hogy az év végére való tekintettel szíveskedjenek hátralékaikat kiegyenlíteni, hogy az uj évet ne kelljen hátralékos számlával kezdeni. Az előfizetési díj
egy hónapra 2 pengő (25.000 K) negyed évre 6 pengő (75.000 K)
Aki egyszerre egész évre előfizet, 20 pengőért (250.000 K) kapja a lapot.
-— Boldog uj esztendőt kívánunk mélyen tisztelt előfizetőinknek, olvasóinknak és hirdetőinknek. .
A ZALAVÁRMEGYE szerkesztősége és kiadóhivatala.
— Eskütétel. Kovács Gyula, akit a hivatásos tűzoltóparancsnok! állás megszervezésével a polgármester a parancsnoki teendők ^elvégzésével megbízott, ma délelőtt tette le az esküt a polgármester kezébe.
-- Elrendelik a községi választásokat.
A tegnapi városi közgyűlésen megalakították a községi választók összeírását végző választmányt. Ennek célja — mint Czobor Mátyás polgármester kijelentette — az, hogy fölkészüljünk az 1927. év folyamán föltétlenül megejtendő városi választásokr:, amelyeket mai vezeiőcikkünkben is elengedhetetlennek jelzünk. Eddig a belügyminiszter a Friedrich féle rendeletre hivatkozással nem adott'',- engedélyt a választások megejtésére, most azonban kérelmünk elől már nem fog elzárkózni. Vajha ugy is lenne 1
— Az olai harangláb a Jankán. A második róni. kat. templom felépítésivel üres lelt az olai harangláb, mert a harangot a templom tornyában helyezték el és igy — fölöslegessé is vált az ott. Jánka hegyközség tehát azzal a kéréssel fordult a városhoz, adná át részére ezt a haranglábat. A városi képviselőtestület teljesítette a jánkaiak kérelmét, de azzal a kikötéssel, hogy a régi, szép magyar stílben faragott haranglábat kellőképen gondozzák és stíljét óvják meg.
.r r^
V
— Gyomor- bél- és anyagoserebetegeknél
a természetes „Ferenc József''1 keserűvíz az emésztőszervek működései hathatósan előmozdítja s így lehetővé teszi, hogy az egészsége* tápláló- anyagok a vérbe nerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy <i Ferénicr József viz különösen érelmeszesedésnél igen hasznos bélszabályozó szer. Kapható gyógyszertárakban,* drogériákban és füszerüzletekben.
- — Szilvesztereit. A Zalaegerszegi Iparoskör ma este 8 órai kezdettel saját helyiségében családias jellegű mulatságot rendez, mely igert kellemesnek ígérkezik. A kör vezetősége a tagokat, azok hozzátartozóit és vendégeit szívesen látja a mulatságon. S
— Tobórozás a nemzeti hadseregbe. Zalaegerszeg város is megkapta a honvédelmi miniszter rendeletét a nemzeti hadseregbe való önkéntes belépésről; Föltételek j betöltött 17, de meg nem haladt 25 év, nőllenség. Nős emberek a honvédelmi minisztertől kaphatnak engedélyt. A fölvételre jelentkezőnek testileg és szellemileg alkalmasnak, erkölcsileg érdemesnek s nemzeti szempontkól is megbízhatónak kell lennie. Jelentkezni lehet a városházán a jegyzői hivatalban. Bővebb tájékoztatást a falragaszok nyújtanak.
— A forgalmiadó könyveket január 1-tól pengóértékben kell vezetni. A pénzügyminisztérium legújabban kiadott rendefóte értelmében az adózóknak mindazokat a könyveket és följegyzéseket, melyeknek a vezetése az általános forgalmiadóval kapcsolatban kötelezővé tétetett. 1927 januárM-től kezdve pengőértékben keli vezetni. Január 1-töl kezdve az adók összegét akként kell kezelni, hogy az 5 fillérnél nagyobb összegeket. 10 fillérre keli kikerekíteni, mig az 5 fillérnél kisebbet számításon kívül kell hagyni. A forgalmiadó lerovására szolgáló koronaértékü bélyegek továbbra is használhatók Az 1926 december havi adók bélyegben való lerovása, a készpénzbefizetések, továbbá a bevallási ivek ki.tölléép még korona-értékben történik.
— Ugyw^di hit^ldö<napló1927<rt kapható Ka^at Áqöston könyv- és papírkereskedő ében.
— Álarcosbál * Zalaegerszegi Kereskedelmi Ifjak önképző Egylete 1927 január 8 án a Korona-szálló összes termeiben szigorúan zártkörű jelmezes álarcosbált rendez, melynek tiszta jövedelmét részben a Csány-szobor alapja javára fordítják. Belőpődij személyenként 2. családjegy 4 80 pengő. Kezdete este 9 órakor,
Halotti ének
az 1926-lk usztendő koporsója előtt.
Elsírja egy „B"-llstás kántortanító.
Hál* Istennek sírba zártuk az .elmúlt esztendőt, Rádobtuk a könnyeinkben kimosott szemfedőt, Bevéslük a bánatunkat öles fejfájába: ,„Meghalt minden magyaroknak az kívánságárai"
Olyan volt, mint az önjelölt, ígért sokat .. nagyot, De azután a semminél többet soh'' se'' adott És ha mégis — a bosszútól szivünk, lelkünk vérzik, — •Gondoskodott, hogy nyomorfánk felfusson az égig.
V
A szanálás nagy munkáját ő vitte dűlőre, Most már mehetünk mi is a kecske-legelőre Nyaralni... S ha csak egy csöppet megsegít az Isten, Jóvoltából levegőt és burjánt kapunk ingyen.
Aztán nem fog senki többet bajban fetrengeni, A szegénység kórságából kigyógyul mindenki. Igaz, hogy kevesebb lett a heti s havi bérűnk, De ezzel szemben százszorta több a reménységünk.
A sok papir elvándorolt, érc jött a helyébe, Bevághat a mannykÓ most is a Iájbim zsebébe, Meri a pénzzel mindig hadi feszültségben álltam, Lesz gondom, hogy ezentúl se'' legyen bőven nálam.
Csapásunk is volt, jég ver el minden szőlőkertet, De viszont zöldség féle még ennyi soh'' se termett. Annyi hajlott ki a földből, amennyi még soha • Minden jelölt egész vaggon-számra szállította.
Városunkra is rávirradt a jó Isten riapja S bár csatorna és kanális még ma sincs alatta, '' De van por, sár, hasig érő, illatos pocsolya, Önműködő fecskendő s a tüzőr6égnek tornya.
Nem egy pojgár debachált. hogy nem kell a ciszterna* Pédig, ha nem szavazzuk meg, roppant baj lett volna, \ Mert sok ember ugy, ahogy van, mindennel kibékül, De mit csinált volna Jancsi a* ciszrernák nélkül?
A minap is ebéd után a gégéje égett, Sehol kutat nem talált, hát egy kanál viz végett Lelépett a ciszternába, mégis szomjas maradt. Mert itt mindenre csak éppen, hogy vizre nem akadt.
Ugy hallom, jövő évre már megvannak a tervek ... Huszonhárom emeletes házal épitenek, De egynek se örvendek ugy, mint a muzeumnak, Legalább az ósdiságok mind bJé vonulnak. .
Sokat várunk az újévtől vígan örvendezve, ÁJdást hoz ránk a kihalás csodaszép rendszere . . . Újvárosi politikát s életet tetemtünk, Ha majd minden képviselőt előbb eltemettünk.
De addig a megnyugtatónk egyedül az legyen, Hogy az emberek türelme csupa rózsát terem, S ha nem lesz meg, amit várunk, huszonhét telére, Egész biztos, hogy megkapjuk mához ötven évre,
Mert van bizony nem egy olyan testületi tagunk, Kinél bár jó néhány évvel ifijabbak vagyunk, Mégis eléri boldogan áf egyszázhúsz évet, Minket pedig addig százszor fojt majd meg a méreg.
Ahogy az uj esztendőnek pitvarában állok, Minden zalai polgárnak ezer jót kívánok S mert legnagyobb szükségünk a türelemre vagyon, Az Úr nékünk a legtöbbet e fajtából adjon.
s
x1
(-/Ly.


ZALA VÁRMEGYE
1927 január 1.
— Vádészat Külley János gógánfai földbirtokos szdkásos évi hajtóvadászatát december
• 28 és és 29-én tartotta meg. A vadászaton a házigazdával együtt öten vettek részt, teritékre került 179 drb nyúl és 15 fogoly. A szép ered-jnény''a vadászok ügyességén kívül különösen a duvadak tervszerű mérgezésének köszönhetö.
— A siputcal ciszterna megbeosülése. Mindenkinek szemet szúrt az a piszokkal telt siputcai ciszterna, amely mindenféle célra szolgált, csak arra nem, amelyért 13 millió koronán építették. Most azután megbecsülést nyert ez az iszapgyüjtő: Németh Károly rokkant iparos kérte a várostól, engedje meg, hogy föléje műhelyt építhessen. A műszaki hivatal 5 millióért javasolta a kérelem, teljesítését. A közgyűlés azonban — hálából, hogy végre akadt .valaki, aki szemet vetett''erre a használhatatlan portékára — ingyen engedle át azt a kérelmezőnek.
— Börtönbe kerül • sikkasztó bakónaki jegyzó. Szentmihályi László, volt nagybakónaki körjegyzőt hivatali sikkasztás miatt két ízben elitélték. A nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa tegnap összbüntetést szabott ki S/.ent-aiihályira. Az előző büntetések hatályon kívüli helyezésével összesen egy évi és 15 napi börtönre itélte.
— A postai szolgálat újév napján olyan lesz, mint vasárnap és ünnepnapokom — Itt említjük meg. hogy a postahivatal a mai nap folyamán minden kifizetést pengőben teljesített.
— A Magyarországi Munkások Rokkant-sególyzö és Nyugdljegyletének központi választmánya december 17-én tartotta ez évben utolsó ülését, amelyben bejelentették, hogy december havában alapszabályszerü rokkantsági, árva- és özvegyi segélyekre hatmilliárd korona került kifizetésre. Az 1926 ban kiíizetelt segélyek összege körülbelül tizenkétmilliárd I korona, mely összeg a jövő évben a segély- » emelések következtében jelentékenyen emelkedni fog. A fizető tagok száma meghaladja
a 102.000-et. Az egylet törzsvagyona 12 fővárosi és 4 vidéki bérházból áll. Fölvilágosi-tásokkal és alapszabályokkal az egylet székházában (Budapest, VIII. József-utca 23.) lévő központi iroda, illetve a helybeli fiók vezető séce szolgál. A helybeli fiók a Tompa-ulcal Tivolt-vendéglő éttermében minden hó első vasárnapján délután 2 órától 5-ig befizetést és tagfelvételt tart.
— Krematorlum épül Debrecenben. A
debreceni református presbitérium indítványt fogadott el egy krematorium felépítése Ügyében. Az indítványt azzal indokolták meg, hogy a
1 kiematórium kifizetődik, inert .egyedül lesz az országban. t
x Beszámoló az elmúlt esztendőről. A siker teljes jegyében folyt le a világszerte közmegbecsülésnek örvendő . Semler cég elmúlt üzleti éve. A közönség előszeretettel kereste fel e több mint háromnegyed évszázados üzleti múltra visszatekintő cég helyiségeit,jmert vásárlásai mindenkor teljes megelégedettséggel töltötték el. Az évvégi leltározás alkalmával a cég, a már fogalommá vált kitűnő minőségű angol szövet áruit rendkívüli occasiós árban bocsátja vevőkörének rendelkezésére Ezen alkalmi árusítás, mely a Semler cég (Budapest, IV. kerület Bécsi-utca 7. szám) helységeiben folyik, nagy előnyei a nagy forgalom folytán felhalmozódott kitűnő minőségű és nagy választékú férfi és női .szövet maradékokban még inkább kifejezésre jutnak. Ezen maradékvásáron való vétel mindenkinek alkalmat nyújt a Semler minőség megismerésére. A cég vidéki vásárlói soronkivül legfigyelmesebb kiszolgálásban részesülnek.
— A város egészségügyi állapota 1926-ban. Zalaegerszeg város közegészségügyi állapota az előző évihez képest erős javulást mutatott. 1925 ben Összesen 63 esetben fordult elő a város területén fertőző betegség ; ez a szám 1926-ban 49-re csökkent. Fertőző betegségek voltak: bárányhimlő 4, fültőmirigylob 3, kanyaró 3, roncsoló toroklob 16, vörheny 6, gyermekágyi láz 2, tífusz 5, vérhas 10 esetben. Meghalt 1 beteg gyermekágyi lázban,! vérhasban.
. — 1IO emeletes felhókarooló épül. Nevv-yorkban'' egy 110 emeletes felhőkarcoló épül. Az épületkolosszus magassága 367 méter lesz, lakóit pedig 67 lift szállítja fel az emeletre. Az épület másfél év alatt készül el és 20 millió dollárba kerül.
Üzletfeleinek és jóbarátainak ezúton kiván
BOLDOG ÚJÉVET
,Kakas Ágoston
könyvnyomdász és papírkereskedő.
Letartóztatott rádió-Igazgató.
fíécs, december 131. A''bécsi rendőrség értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy. ott letartóztatták Kállay Jánost, a rádió club igazgatóját, 1 akit a magyar halóságok különböző'' visszaélések miatt köröznek. Kíadatasára az intézkedéseket megtelték
BOLDOG ÚJÉVET kívánok rendelőimnek, jóbarátaimnak és ismerőseimnek.
Jády Károly.
BOLDOG ÚJÉVET kiván igen tisztelt vevőinek
Központi Nagyáruház Deutsch Hermán cég.
Ezúton kívánunk BOLDOG ÚJÉVET üzletfeleinknek, megrendelőinknek és jóbarátainknak.
Szalay és Dankovits
műbútorasztalosok, Zalaegerszeg.
B. U..É. K. tisztelt rendelőinek és jóbarátainak
Szakony János
url szabó, Csányl-utca 35.
BOLDOG ÚJÉVET
kiván megrendelőinek, jóakaróinak és ismerőseinek
Tóth Gyula
v— angol uriszabó, Zalaegerszeg.
saras

ookoűde''*
HASHAJTÓ s
SPORT.

Duntntull plng-pong verseny.
Dunántuli ping-pong verseny lesz a M- O. A. T. Sz. rendezesében január 2-án egész nap Zalaegerszegen, a Korona szálló nagytermében. Résztvevő egyesületek: Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Szombathely és Zalaegerszeg városok csapatai.
A verseny győztese kerül össze a szegedi csapattal, az országos vidéki döntőbe.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Povlcs István Pacsa. A beküldött összeggel október 15-ig van rendben. Hátralék cz év végéig 38 ezer korona
x
— Szerenosés boldog uj esztendőt kiván a Schütz Áruház igen tisztelt vevőinek és örömmel tudatja, hogy az annyira, kedvelt „Fehér vászon aWio" második nyerő napja sorsolás utján december 23-,ára esett. Tudomásunk szerint a szerencsés nyfrrők a következők : Ujlakyné Grész Malvin urnő, heyben, Gál Károlyrié urnő, helyben (Rákóczi-utca), Braun^Ferenc esztergályos ur, helyben. ^Kauzli Gyula esperes plébános ur, Csatár és Beke Péterné urnő, András-hida. Amennyiben a felsoroltakon kívül .még volna mélyen tisztelt vevőink kezei közölt a lenti napról kiállított blokk, kérjük őket, yhogy a visszafizetés végett a cég pénztáránál megjelenni kegyeskedjenek. Amidőn dus^n felszerelt raktárunkra, melyben a legjobb áruk óriási választékban, elsőrendű minőségben, meglepő olcsó áron hozatnak forgalomba, a vasátló közönség szives figyelmét újra felhívjuk, tégi elveihez hívért''fog ragaszkonnj a következő újévben is Zalavármegye legnagyobb cs legrégibb áruháza : a Schütz Áruház.
— Elszámolás a prot. nöegylethez beérkezett karáosonyl adományokról. Hanz P., Boleratzky Qy., Barcza Zs., id. KosárszkylJ., Molnár Gy., Nagy K., Mókusz J, dr. Kovács
Pesthy J.- né, Bekk J., Tóth G, dr. Kecske-inéthy A.-né. Kocsis Zs., Bangó J, dr. Feren-czy E.,.dr. Kovács S, Szatmáry A, Szatmáry M., Molnár K., dr. Steiner Sz, özv. Pintér L -né, dr. Gyuri M.-né, Bacskay K., dr. Lengyel K.-né, K. K., Deák A, Lacher fl., Stefanccz J.-né, Móri l.-né, Lülik M., Mecséri K., Mosolics N.-né, egyenként 50.000 K. — Sárkfczy V, dr. Róth A., dr. Szász G., vitéz dr. Hunyady L., Szűcs A.-né, özv dr. Korbay K.-né, KuliffavK., Nagy F., Odor Q., Vámossy I., Magi I. dr. Fülöp J., Wenninger S-né, Kássa G., dr. Takács D. eayenkent 100.000 K. — Hrabovszky J. 70.000 K, N. N. 60 000 K, dr. Glaser A. 200 000 K, Nagy P. 100.000 K, Bárczay A. 500 000 K, dr. Széli Gy. 100.000 K. — Huszthy Oy., Fazekas L. és neje, Kuna D.-né, Danczer A-né, Fülöp G., Csörgő N. egyenként 25.000 K. — Szalay S. 30 000 K. — Laub J., Mészáros Á.-né, Riszt S.-né, Nagy J.-né. Kottler G.-né. Z. Horváth L.-né. Papp/S.-né egyenként 20000 K. -- N. N. 30.000 K, Kiss L 200.000 K és Srágliné 10.000 K. összesen 4 695.00: K. — Ezen kívül természetben befolyt adományok: Kuliffay K. játékok, szappan. Mihály Gy. karácsonyfa, leányruhák, sütemény, gyümölcs. N. N. szaloncukor, cipő, ruha, sapka. N. N. 2 kabát,. 2 pár cipő, sapka. Sztokay, G. liszt, cukor. Hlavács ö. tiszt, cukor. Barcza Zs, liszt, tojás. Lágler G. 2 pár cipó. Nagy B. liszt, ruhafélék. N. N. gyarmeksapkák, keksz. Horváth M.-né bluz, ruha. Léránt i. kötölt sál. özv. Dervarics L.sné alma, dió, keksz Léránt J. alma, dió, liszt, gyermeksapka, sál. Dr. Németh J.-né mák, liszt, cukor, szaloncukor. Zsallár B 1 fiuruhá. Bagár L. 2 fiuruha. Gyarmath B. J. 15 könyv 300.000 K értékbén. gyermekruha. szandál. Papp S.-né 3 kalács, alma.Schmidt V. 5 kalács, cukorka, cukorsütemény. Lacher L. hus, szalonna, szalámi. Király S. 25 000 K. — A nőegylet a pénzadományokból 3,578000 K-t adott ki % a fentmaiadt összeget egyes gyorssegélyekre tartotta meg, a természetbeni adományokat pedig kiosztotta. Zalaegerszeg, 1926. december 18. Aláirás: dr. Lengyel Rárolyné s. k., Klílas Kálmán ev. lelkész s. k., Fekete Károly ref. lelkész s. k.
— Tűz Déneslakon. A mult hét folyámán Kondor József dénesiaki gazda udvarán meg-gyuladt a. kazalba rakott széna. A szeles időben a tűz szinte pillanatok alatt elharapózott s így az egyik tűzcsóva a szomszédos Vas György udvarán felhalmozott széna- és szalmakazlakat Is lángba boritolta. A két gazda kára 15 millió korona, mélyből csak három millió érték volt biztosítva. A csendőri nyomozás megállapította, hogy a tüzet Vas György ötéves kisfia okozta, aki égő gyufát dobott Kondor Józef szomszédjuk kazlai közé.
— Uj sófajta. A m. kir. Sójövedék az eddig használatba* levő sóminőségeken kívül január 1-től kezdve fél kilogrammonként kartondobozba csomagolva finom asztali sót hoz forgalomba.
BANÁM-eBiOZAJ/U.
982-85.
1927 jannár 1.
ZALAVÁRMEGYE
VJ
K
ön nem mos helyesen!
Minden háziasszony panaszkodik, hofcy a mosás „rettenetesen drá^^r—Hiába KJri a tejét, hiába számol, mégsem jut eredményre. Ha olcsóbb gyártmányokat- vásárol, akkor nem nyer semmit, ez bizonyos, mert régi és igaz mohdás, hogy olcsó húsnak hig a leve. Itt is áll az, hogy a legjobb a legolcsóbb és hogy ez az egyedüli módja annak, hogy a ház kincsét: a fehérneműt helyesen kezeljük.
Az a.kérdés tehát, Van»e mód arra, hogy a mosást -olcsóbbá tegyük'' anélkül, hogy az hátrányára lenne a fehérneműnek. Igenis van, — sőt ez a anód igen egyszerű. Nem szükséges hozzá egyéb, mint hogy a háziasszonyok egy kicsit tanuljanak és hogy szakítsanak a mosás eddigi módjával, mely talán jó tehetett a háború ^lött, de ma. a mostani drágaságban semmi-esetre sem gazdaságom
Mossunk helyesen! — <-zt kövelelik n nini idokj.
Szakítsunk n?z*i. l»Oí»y va.''ógatás nélkül használjunk mindeutétft,. nuJsíesvközt, szappant és szappanport. SzamisunK <u/.al, hogy a nagyanyáink) napjaiból származó mosási módszereket használjuk gondolkodás nélkül a mostani idők megváltozott viszonyai között is. Bizonyos, hogy q fehérnemű kezelésében a háziasszony a régi megszokások rabja, epén ezért gem is tudja elképzelni a mosást máskép, mint a leg-nagyobbfoku szappanhasználattal. De épen ebben rejlik egyik föoka a mosás drágaságának. Ha a háziasszony PERSILT használ, ami tudvalevően bőségesen tartalmazza a legfinomabb elosztásban a legjobb szappant, akkor minden további szappanhasználat nem egyéb teljesen felesleges költségnél, ami emellett nem is moz-ditja elő a ''mosás eredményét. Könnyen meggyőződhetik erről mindenki egy ellenpróbával. Aki Persilt használ, annak egyedül csak Persilt kell alkalmaznia; — de természetesen a legpontosabban kell igazodnia a használati utasításhoz, mert csak igy biztosítja a Persil legjobb kihasználását ,é» a lehető legeredményesebb mosást.í— Qyafcran figyelmen kívül hagyják azt a másik követelményt is, hogy a fehérneműt csupán egyszer kell kifőzni. A Persil használata mellett teljesen elégséges, ha a fehérneműt csupán egyszer és mindössze egy negyedóra hosszat főzik ki. Az isméiéit kifőzés időveszteséget jelent emellett pedig — ami még ma nagyobb súllyal esik latba — jóval több tüzelő anyagot használ el.
Ez a két dolog a titka az olcsó mosásnak; így érhetünk el^ nagy megtakarítást szénben, időben és anyagban!
A fontos azonban az, hógy egyszer csakugyan próbát tegyünk még pedig teljes komolysággal és minden előítélet nélkül; Arról van szó, hogy az egyik legfontosabb házberendezést lényegesen egyszerűbbé legyük és hogy tetemes megtakarításokat érjünk el; ez csakugyan inegéri, hogy legalább egyszer egy kísérletet végezzünk. Igen sok példát tudnánk felsorolni
arra, hogy olyan háziasszonyok, akik kezdetben makacsul tagadták, hogy
az egyszeri kifőzés egyedül Persillel!
élégséges a kifogástalan mosás biztosítására* helyes kísérlet után örökre "belátták tévedésüket es most valóságos elragadtatással nyilatkoznak ennek az eljárásnak előnyeiről. Ami a szén-használatot illeti, itt is már egy ellenpróba Mindenkit meggyőzhet arról,„ hogy mennyivel kevesebb szenet kell ennél az eljárásnál fogyasztani és hogy mennyivel kevesebb igy a kiadás. Ez a nyitja annak, hogy mind több háziasszony alkalmazza épen most, kizárólag a Persil-mosást. Olyan, mosási módszer ez, amely a legnagyobb fokban, egyszerű és kényelmes, emellett — ami ma különösen fontos — a mosást az elképzelhető legolcsóbbá és leg-gazdaságosabbá teszi.
tudományos irányú
telies folyőlratsorozatokaft
vennék.
Kemény Béla,Budapest. V. Csáky-utca \f6.
Kohn Ödön oki. tánctanár
tánciskolája befejezéséül január hu 2 án vasárnap, este 8 órai kezdettel, az Arany Bárány szálló nagytermében zártkörű
koszorúcskát
rendez, melyre az érdeklődőket tisitelettel meghívja.
. Gajda támadása a cseh legionáriusok ellen.
Prága, december 31. A rangjától megfosztott Oajda tábornok elkeseredett támadást intézett a cseh fascista lapok hasábjain a cseh szociá-lista legionáriusok és Massaryk köztársasági elnök ellen. A cikket „óajda, az orosz légió tábornoka" néven irta alá.
Uj cs Hannáit hazai és külföldi
zongorák
állandó raktára. Javítások, hangolások garancia mellett jutányos áron?
Lspovní czky
zongora terem Zalaegerszeg, Biró M.-u. 2.
ELADÓ V2 darab különféle
cserépkályha
Martun fakereskedőnél, Zalaegerszeg, Ola,

i
Árjegyzéket küld
Eladó!
1 és 2 éves gyökerei mÍIMkU ványok, sima és gyökeres aae* rikai vadvesiiók, Aramon, Balan-dieri, Monicola és Portalis fajban veiizft, gyümölcsfák, - akác- és gledlchla cMmetek. Építőshez való faluó kő.
Molnár Mihály, Abanjszántó.
APRÓHIRDETÉSEK,
ELADÓ EOY HÁZ. Cím megtudható lapunk kiadóhivatalában.
elxálo^ köles ont
hosszabb, vagy rövidebb időre igen előnyös feltételek mellett eszközlünk ki.
Sürgős esetekben kieszközlfink betáblázás mellett egy-két évre olcsó vált&kőlcsönt is!
Hiteles telekkönyvi kivonat, kataszteri birtokiv-másolat és az Országos Földbirtokrendező Biróság eljárása alóli mentességet igazoló községi bizonyítvány nélkül nem tudunk érdemleges választ adni.
Országos Gazdakör Tagjainak Áruforgalmi Szövetkezete
Budapest, V., Nádor-utca 12.
r
Megkezdődött a nagy újévi vásár
Barna Sándor divatáruházáhan

Mélyen leszállított árak!
Ing-zephir......15.000
Shotis divatkelme í . . 23.500
Törülköző......12.500
Szövet parhet.....18.000
Agyhuzat, színtartó . . . 16.000
Zalaegerszeg.
Cord ruhabársony . Barna vászon . . Kék festő karton . Szövet ágygarnitura Színtartó mosódelin
65.000 . 11.000 13.000 400.000 11.500
Mélyen leszállított árak!
Mosódelén kendő .... 12.000
Barna vászon..........12.000
Crepp de Chine, minden szin 110.000
150 függönykelme . 26.000
Tiszta gyapjú delén ^ . . 36.000
Állandó nagy raktár női és férfi divatszövetekben, szövőpamut, pokróc és vízmentes ponyvákban. - Maradékok félárban. Női és leányka kabátok nagy választékban. Siolld és pontos kiszolgálás.

ZALAVÁRMEGYE
1927 január 1.
ALAPÍTÁSI ÉV
KAKAS ÁGOSTON
TELEFON SZ.
1842 txmívmomuuo I UIN 131
4 ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 5. SZÁM. ^
KONWNYOMDA, KONW-, PAPIR-ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS, KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
©
Leguiabb modellU Írógépek helyi képviseleté,
Gyönyörű imakönyvek, képeskönyvek, \ regények, zeneművek, diszlevélpapirok, emlekkönyvek stb. feltűnő olcso árban I
Névjegyek ízléses kivitelben, gyorsan készülnek.


£2

fii
m JS
(0 X
re
©
cu
E fi
a
a
M
25 5
di E
O
N
10,
o
Nagy újévi vásár hallatlan olcsó árakkal
BOLLA-NAGYÁRUHÁZBAN
Zalaegerszegen.
Rendkívüli olcsó árak! ~ "" Legolcsóbb bevásárlási
p Zalaegerszegen.
Postai szétküldés naponta! megrendelések pontosan
Ritka alkalmi vétel! Reklámárak ezer koronákban: eszközöltetnek.
Sport flanell 13
\ ■ V
Mosó delén 11
• • • Vt
Krepp marocen 14
Kelengye siffon 11
Bolla vászon 12 <
Sottis divat kelme 24
Ing zefír 15
Ágyhuzat 15*9
Szövet barchet 18
Príma lepedővászon 30
Kékfestő jóminőségü 13
Taftalin selyem minden színben
l kávés abrosz 6 szalvétával
50
Fehér szalvéta 12 Kockás szakasztóruha 11
82
Fehér törülköző ''10
55
ttisés
csikps aljkelme
\
jt •
33 95
Kazán minden lé- v
tező színben
120cm széles sottisés jg
\
V/0 cm széles divatszövet
Krepdesin minden színben /
Divatbársony minden színben
Dliplaszéies epour kelme
20
Gyapjú delén kendő y '' 35 Kombiné 60
i Puplin ing ✓ < * 59 Női harisnya 6-5
2 gallér á 10 la fátyol harisnya 25
Zefir jng 49 Női kabát 400
2 gallér á 10 Gyermek kabát 250
Munkás ing • i - 35 '' ki .!« Pullover 100 és feljebb
Férfi alsónadrág 30 Futószőnyeg 27
Férfi gombos nadrág francia 50 Ripsz női kabát szőrmével • t . '' i 900 1 i i •
Férfi soknl 5 Női és férfi ernyő 90
Selyemríyajckendő • Női ing, himzett 25 19 Férfi öltönykelmék Szövet ágygarni-tura 63 -ás feljebb 35Ö
*
o
(D
3
« • « 1927 január i.
i
ZALAVARMEGYE
7
BUkkhasáb ét vágott
TDZIFA
valamint I. oszt.
porosz szalon-szén
bármely mennyiségben mindenkor csakis
Nagy Ferencnél kapható
ZALAEGERSZEGEN, Hegyi-utca G. szám Telefon 158. szám.
Értesítés.
Amerikai és Remington írógépek lerakata. Állandóan raktáron tartok nagy''és kis Portáble
Írógépeket,
irodai és uti használatra. Hordo aló csak enváltái irógép, Standard billentyűz» íj áron
ÍJ''ttsár, benzinéit becserélek.
- Árajánlattal cmutatás vidéken is.
Szivcs megkeresést kérve, vagyok kivá ló tisztelettel:
HORVÁTH MIKLÓS
aranyműves és műszerész Zalaegerszegen, (a régi póstával szemben)
Írógépek és bély-nel való kimosásá Uj réz és gummf t Kedvező résztetfh szircsen szolgálok. L
R8ÍZT SÁNDOR
kádármeslar Zalaegemeo, VOrösmarty-atca 28. u.
Telefon 197.
Aranyéremmel kitüntetve I
M.dh.t.11 ir.-á|-;r-j-m transport boros Wmm'' hordók hordóit "W
Kerkay József
szoba-, címfestő és mázoló
Zalaegerszegi Kölcsey-utca 19. sx.
(A templom mögött.)
Vállalok: szobafestést a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. — Butorfényezést valamint épületmázolást a legjobb kivitelben.
szolid Arak, pontos kiszolgálási
■Tani''''
Alapítási
év 1864.
FONCIERE
Általános biztosító intézet
föügynöksége
ZALAEGERSZEGEN
ifj. FÖLÖP JÓZSEFNÉL, a városi bérházban. Telefon 131.
» Elfogad:
ilttkllttdttSOklL a legelőnyösebb és legolcsóbb díjtételek mellett, a rendesnél messze felülmúló kedvezményekkel TÜJ-, jif-, betörés-, talMtt;. «tt-ntossift-.ttréikár-, iiálUbniay- éaBrefhUt«sltái«kiL
Igazgatóság
Elnök: Gróf Széchenyi Bertalan v. b. t. t. Választmány elnöke: gróf Bettiién fstván miniszterelnök. Alelnök: Éber Antal dr. udvari tanácsos, a Magyar-Otasz Bank vezérigazgatója. Vezérigazgató: alsólóczi Ribáry Mór.
A legnagyobb alaptőkével rendelkező biztosító intézet Magyarországon

X.
Erdélyi jenö
Ja)
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43*
Gépjavítások, kut-,* vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek!
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
és aki
Jól é$ olcsón akar vásárolni,
£Z tekintse meg több milliárd értékű áruházunkat, ahol minden elképzelhető férfi- és női s/ővet, kész férfi- é« női ruha, télikabát és szörmebunda, kötött mellények és szvetterek, férfi- és női fehérnemüek, harisnyák és zoknik kaphatók.
Aki egyszerre bárom millió értékfi árut vásárol, annak a m. o. személyvonat útiköltségét az Országos Gazdakör ide^s_vissza megtéríti.
Országos Gazdakor Tagjainak Aruforoalml
Budapest, V.v Nádor-utca 12.
LEOUJABB ÖSZt ÉS TÉLI
DIVATLAPOK
kaphatók
kakas ágoston .
könyvkereskedésében Zalaegerszegen. Telefon
Szekér János
mű- és kereskedő kertész
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-utca 4. sz.
Hű- é$ élővirág koszorúk, csokrok, vlrágkosarak
a legszebb kivitelben. Állandó raktár. ^Szolid kiszolgálás.
ujsag
külön mellékletén közli minden
PÉNTEKEN
J ■
az egész világ teljes heti
RÁDIÓ
MŰSORÁT
J
A NÉMET
„OPEL
ff GYÁR 4/14 ES-es túrakocsija compk (tOSCH berendezéssel
2 üléses roadster 4 „ nyitott . 4 „ fedett . MEGBÍZHATÓ, TARTÓS
IC 78.000.000 K 87.000.000 K 100.000.000 KÖNNYŰ, KÉNYELMES!-
Kizárólagos képviselet Vas, Zala, Sopron megyékre:
* Személyautók.* \
Talbot, Hupmoblle, Talmson, MagomoblC — Lalii teher-autók.
Nyugatmagyarországi automobil-kereskedelmi és bérfuvarozás! vállalat
SZOMBATHELY.
Saághy és Mayer. Berzsenyi-ifániel-u. 1. Telefonszám 18.
8
Za)atig«*rsK«<)i piac)
Búr* 350,000, ro/.« 250.''">» /3r,>» 260.0ÓG. zab 190.0J0, tennen (csöves) ÍWAXX). tergeri 240.000 K.
Qüdapeslt t8f
H.i/a 397.000'' ftúi* (f:s/.avidtki> 407.000, Közt 307.000, lakatni. Arp;» 265.0ÜÜ, SörArpa 300.000, Zal 230000. Te jccrl 197..VX), Korpa 167 500, Repce 540 000 Köks 210.000, Répa-, Lucerna 215.000. Lóhere 1000-800.
—-S7nlM.il
i»rcu''.|ctono.: ZALAVARMCOVC l«pki»dötí «••••*« »•!•(»» .i.rk.iiW: HERHOLV FfRENO. »»i«ie« kiadó : kakaó AooaroN
ZALA#ÁRM£GYE
. 1927. januar i.
RÓZSAVÖLGYI MLBUM
1926 27-re, CIRKUSZ HERCEGNŐ, MUZSIKUS FERKQ, , KIRÁLYNÉ ttÓZSÁJA, HUN.UT A LANY MARICA QRŐFNO slb. sláger-operctiek s egyéb zipemövek kaphatói
kakas Ágoston ,
könyvkereskedésében Zalaegerszegen. Telefon 131.
halói)
la. porosz-szén
csak
l
Físctil Ede és Fia
cégnél kapható. Zalaegerszeg, Eötvös-u. 8. Tel. 106

3 E3
3 E


u
tisztelt vevőinek és jóbarátainak
I TELEFON 170. SZ. -
3G
ceg
ZALAEGERSZEG
A POSTAPALOTÁVAL SZEMBEN
TELEFON 170. SZ.
Be
Nem lesz
idején gondja, tia idejekorán ellátja c^ládját ruházattal.
bátori sAndor ruhanagyáruházában
Zalaegerszeg, régi postaépület. Telefon 203. (Központ Szombathely.)
Legmegbízhatóbb az anyag! Legbiztosabb a szabás! Legolcsóbbak az árah !
''Hatalmas választékban Kaphatók:
m
női télikabát-újdonságok, női "suévet- és selyemruhák, pongyolák,
kötöttkabátok, pull-owerok, divataljak, szőrmék;
leányka ruhák, leányka téli kabátok, fiú öltönyök, fiú télikabátok;
férfi divat- és sportöltönyök, átmeneti- és télikabátok, szőrme bekecsek, tubátok, " sportnadrágok.
SQiÜS
Erfurti
Sürgönyeim: Erfurti.
agkereskedelmi R.-T,
Szombathely, Király-utca 6. sz.
PrSparált növények
Viasz virágok
Telefon: 425, szám.
u. m.: Cykas levelek, legyező pálma, Ruszkusz, páfrányok, Magnólia és babérlevelek. Immortellák, mákfejek és diszbogáncsok,
u. m.: rózsák, krizantémok, dhaliá calla, magnólia) borosFyán, rózsa és begpnia levelek, továbbá Amaránt-agak és különféle Vázákba va!6 Virágok legolcsóbb'' beszerzési forrása.

Ajánljuk továbbá őszi vetésre való főzelék- és virágmágvainkat, valamint Hollandiából behozott virághagymáinkat, u. m.: jácint, tulioán, nárcis, crocus stb. virághagymákat. Árjegyzékünk minderikinek ingyen és bérmentve rendelkezésre áll!
|r un
4
Egyes szám ára 60 fillér. — Negyedévi előfizetés 7 pengő.
„Pallaí" Irodalmi ét nyomdal részvénytársaság kiadása (Budapeti, V., Honvéd-utca 10).
( V-
Főnt: Violet és Daisy Hilton,n kel összenőtt ikertestvér, amerikai körutjukon. • -Halra: Ahonnan hódító útjára indult :« Charleston-táne; a hasonló iiévű iime-rikai város néger zsűrije előtt vizsgázik egy táncoló pár.
Kilencedik évfolyamába fép a „Képes Krónika", a fegszebb és fegofesóbb képes újság. Öröme és bofcfogsága minden családnak: $zért is marad hű ^fiozzá oívasóinak napról napra növekvő tábora. Több színben nyomott cimfapjaihoz min*
Jarosch-Szabó Henna asszony, a műkorcsolyázás európai bajnoka a stockholmi jégen.

dig méító a művészies kiállítású fap belső tartafma is, mely egyformán oktat és szórakoztat Hétrőf*hétre kephen és iráshan számof he az irocfaíom és művészet, a színház és tudomány, uafamint a technika fejfődésének minden fon~
Rndemachrr útzi''lc.
Font: Veizélyea ét meréaz turista-bravúr a avájci Alpokban.— Balra :* Spanyol arisztokrata hölgyek, régi nemzeti hagyományoknak megfelelően, fekete ruhában, gyáazfátyollal mennek a templomba Nagypénteken.


Jobbra 0«''.iOs„!,| ii''dra: A \ -» NKdií<
tosabb esemény érői. Regényei és no* ve fiái, társadalmi és egyéb cikkei mind
szenzációsan érdekesek, mert vala*
»_,
mennyit avatott toífak irják. Valóban kulturbistótiai tükre a modern tár* sadalmi életnek, amelynek minden lüktetését aktuális írásokban ismer* teti, az élesszemű krónikás objektív kritikájávaf. Eredeti rajzait és a világ minden részéből szerzett fénykép* fölvételeit a modern nyomdatechnika legtökéletesebb eszközeivel oly mű*
Vadászó angol hölgyek a skót felvidéken.
A londoni szépségversenyen győitn P»J#*mor,<l mint n „Brit HirlKirílyi
t I
t«"> kise«szonyt ujjongva ünneplik vertínylúrsniíi,
ri( HirflKirílvíág" legsiebli leányát.
vészies formában reprodukálja, hogy semmivel se marad el a legnagyobb kuíturnemzetek iííusztráft íapjai mö* gött. Színes nyomású qímíapjai egy* másután reprodukáíják a bazai és külföldi festők viíágbírü aíkotásait. És mégis a „Képes Krónika" a legolcsóbb iííusztráft betiíap\ mert minden béten küíön meííékíetüíingyen adja a két színben nyomott, pompás
„TÜNDtRVÁSÁR"
gyermekfapot, 16 oídaí terjedelemben.
A két ujzó''írnomcn Arne Borg és Bárány
if''ilrq: A vfiö. ''"i"1 hiui''állal
» Kjiforni«l»»«i.
100 nap a kannibálok között
Parcus*Leó — ez a müncheni bajor — teljes életébep nyughatatlan véríí embcrvvo!t. Sodorta, hajtotta a temperamentuma olyan vidékekre, ahol még nem járt előtte fehér ember. Így vetődött el Bolíviába is, ahol elhatározta, hogy fölkeresi a rézbőrű kannibálokat, akiknek országából még sohase tért vissza utazó. Másod-magával indul neki a kockázatos kalandnak, átvergődik Dél-Amerika zovdon őserdején, kijut a pampára, viaskodik krokodilusok-kal, jaguárokkal, mérges kígyókkal, szúnyogok és hangyák milliárdjaival, míg végiil valóban ráakad az emberevő indus-törzsre. Egy rézbőrű leány,
Dsiggi-Dsiggi
lesz a felesége és ennek köszönheti, hogy a 100 nap alatt, amíg köztük élt, nem ették meg a házigazdái, akik pedig több szerencsétlen embert fölfaltak az ő ott léte alatt.
Ez a könyv oly izgatóan érdekes, hogy e&yfolytában kell végig olvasni. Hajmeresztő kalandok és veszedelmek sorozata, illusztrálva a hely szinén készült eredeti rajzokkal. A szenzációsan izgalmas kötet bolti ára, díszes vászonkötésben, 100.000 korona (8 pengő), de aki legalább negyedévre előfizet a „Képes Krónikádra, mint különös kedvezmenyt,
V
fél-áron
azaz 50.000 koronáért, vagyis 4 pengó''ért kaphatja meg a Dsiggi-Dsiggi értékes kötetét, ha az árát előzetesen beküldi a kiadóhivatalba: Budapest, V., Akadémia-utca 10.
Fönt: Parcut Leó rézbőrű felesége : Dsiggi.Diiggi.
__
Lent: A jaguár megrohanja az
/ nntiit.
/
(Képmutatvány -«. .Képei Krónika" előfizetőinek ktízüll kedveznie* nye* áru könyvből.)
\
Aki előfizet a
„KÉPES KRÓNIKÁ"-ra
a legszebb illusztrált újságban olvashatja és láthatja képekben a világ érdekes eseményeit, — v .
* \ w»
értesül a tudomány és irodalom, a színház ( és művészet szenzációiról, —
megismeri az orvos-tudomány, a technika és a kémia fejlődésének legújabb fontos
vívmányait, —
szenzációs regényeket, érdekes novellákat kap a legjelesebb írók tollából, —
igénybe veheti azt a páratlan kedvezményt, hogy 100.000 korona helyett féláron kapja meg a „Dsiggi-Dsiggi" cimii párat-lanf érdekességű regényt, amelynek német eredetije már több százezer példányban
forog közkézen. v \
%
Használja föl az idecsatolt levelezőlapot előfizetésre, hogy azonnal megindíthassuk címére a „Képes Krónikáit.
V.....
1
Az egyetlen két színben nyomott illusztrált gyermeklap, mely minden héten megjelenik, tele szebbnél-szebb képekkel, gyönyörű tündér-mesékkel és igaz történetekkel, apró, kedves versikékkel, kivágható és összerakható képekkel, festő-és varró-iskolával, rejtvényekkel, pályázatokkal, ismeretterjesztő cikkekkel, gyermek-regénnyel, színdarabokkal, stb.
A Képes Krónika ingyenes heti melléklete.
Pallos" irodalmi és nyomdai részvénytársaság kiadása (Dudapest, V., Honvéd-utca 10).